Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011"

Transkript

1 Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011 Henån Susanne Hafstad Folkhälsosamordnare

2 Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011 Frågorna i uppföljning 2011 utgår ifrån det gemensamt tecknade folkhälsoavtalet mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Bakgrund I januari 2011 genomförde Orust kommun en stor omorganisation som innebar en helt ny organisationsstruktur som nu förenklar består av två övergripande nämnder (Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden) samt tre utskott kopplade till kommunstyrelsens arbetsutskott (Lärande, Omsorg och Samhällsutveckling). Tre beredningar är kopplade till Kommunfullmäktige och de har i uppdrag att ta fram visioner och långsiktig planering. Året har präglats av stort behov av dialog inom både politik och förvaltning för att hitta ett fungerande arbetssätt i den nya organisationen. 2

3 UPPFÖLJNING 2011 Uppföljningen har sitt ursprung från vårt gemensamma folkhälsoavtal. 1. Vilken roll har folkhälsorådet och hur ser den lokala processen ut avseende: Dessa områden kan komma att förändras under avtalsperioden beroende på utveckling. a) FYSS/FaR Fysisk aktivitet på recept (FaR) för vuxna initierades och bedrevs av Folkhälsorådet under åren Under 2008 togs ansvaret för FaR-samordningen över av Orust Rehab och friskvårdscenter och arbetet styrs numera via avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Under våren 2009 startade Orust Rehab- och Friskvårdscenter i samarbete med Folkhälsorådet upp FaR för barn och unga med en gruppverksamhet dit skolsköterskorna och barnläkare kan erbjuda remiss för fysisk aktivitet i syfte att minska förekomsten av fetma och övervikt bland barn. Gruppverksamheten har pågått även under 2010 och 2011 och finansieras av folkhälsorådet men drivs av Orust Rehab och Friskvårdscenter tillsammans med en ungdomsledare från Torp GoIF/badmintonsektionen som är med som inspiratör och stöd. Planeringsarbetet uppföljning och utvecklingsarbete sker i en arbetsgrupp där folkhälsosamordnaren är sammankallande. Gruppen består av skolsköterskor, sjukgymnast och ungdomsledaren. Tidigare medverkade även barnläkare från Carema men under 2011 har inte detta varit möjligt på grund av att han valt att minska sin arbetstid på Orust. b) Föräldrastöd Inom ramen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet bedrivs en rad olika generella och riktade föräldrastödsinsatser. Arbetet sker i nära samverkan med förskola, skola och Individ- och familjeromsorgen. c) Välfärdsbokslut - Har något välfärdsbokslut genomförts under året? Ja Nej (Bifoga välfärdsbokslut om det inte skickats tidigare.) Folkhälsorådet har beslutat att ta fram ett välfärdsbokslut vartannat år. Hur har processen kring analysen av välfärdsbokslutet sett ut, beskriv övergripande? 2. Implementering i ordinarie verksamhet VAD (tidigare projekt m.m.) och VAR (t.ex. samtliga högstadieskolor ) har implementerats i ordinarie verksamhet år 2011? Folkhälsoarbetet planeras och genomförs i samarbete med verksamheterna utifrån gemensamma mål och de flesta insatser är därför implementerade redan från början. Flera projekt är i gång men inget som ännu har implementeras i ordinarie verksamhet under

4 3. Samarbetsområden med andra kommuner På vilka områden har gemensamma aktiviteter och insatser genomförts? Nätverk Nätverksmöten med folkhälsosamordnare i Norra Bohuslän (FIB), Folkhälsosamordnare i Fyrbodal (FIF)samt med folkhälsosamordnare och ordförande i Folkhälsoråden i Norra Bohuslän har genomförts för att utbyta erfarenheter och hitta gemensamma utgångspunkter för samverkan. Lärcirkel, Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) En gemensam utbildning gällande drogvaneundersökningar har genomförts i Norra Bohuslän i studiecirkelform. Kursledare Per Blanck. Som avslutning genomfördes en presentation och utbildningsdag den 22 november i Munkedal. Drogvaneundersökning Gemensam drogvaneundersökning för kommunerna i Norra Bohuslängen genomfördes Sommarakademin En årligen återkommande tredagarskonferens för fördjupning av ett utvecklingsområde inom folkhälsoarbetet. Målgruppen är folkhälsosamordnare i kommuner och stadsdelar samt representanter från folkhälsokommitténs kansli och Hälso- och sjukvårdskanslierna i Västra Götalands län samt Statens folkhälsoinstitut var det Fyrbodal som var arrangörer av utbildningsdagar på temat Morgondagens folkhälsoarbete men inslag om omvärldsanalys och trendspaning. Dagarna genomfördes juni på Smögen. Välfärdsredovisning Framtagande av gemensam mall för Välfärdsredovisning för Fyrbodal genomfördes under Folkhälsoutbildning Folkhälsa som politikområde genomfördes som heldagsutbildning den 4 oktober på Nordens Ark. Målgrupp för dagen var politiker, förvaltnings-/områdeschefer, tandvårdschefer, primärvårdschefer/verksamhetschefer inom primärvård verksamma i Norra Bohuslän. Våld i nära relationer/ Hedersrelaterat våld Orust kommun samarbetar med Tjörns kommun när det gäller våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Samordnare för respektive område driver kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte i båda kommunerna med stöd av projektmedel från Länsstyrelsen. Integration och demokrati Fyrbodal Youth Embassy (FY Embassy) är ett integrations- och demokratiprojekt som finansieras av Europeiska Integrationsfonden och de 14 kommuner som valt att delta. Ungdomar i åldrarna 16-24år kan utbilda sig till att bli unga ambassadörer och sprida kunskap och sunda värderingar om samhällets spelregler. Föräldrastödspojekt Orust kommun har deltagit i 2 föräldrastödsprojekt. Föräldrastöd i samverkan Uddevalla-Fyrbodal ( , medel från Statens folkhälsoinstitut). Syfte att utveckla föräldrastöd i Fyrbodalskommunerna. 9 delprojekt ingår. 4

5 Föräldrastödjande arbete i Fyrbodal, ( , Länssyrelsemedel). ANDT-förebyggande samordnare ingår också i styrgruppen för Hälsokällan i Uddevalla. Aktiv fritid för funktionshindrade Sibräcka Änglar/Stala IF är ett fotbollslag där Tjörn och Orust samverkar. Laget har deltagare från båda kommuner och tränar på Orust under sommaren och inomhus på Tjörn under vintern. Folkhälsorådet medfinansierade verksamheten under 2011 där räddningstjänsten skötte transporter till och från träningar under våren som samordnaren för särskild fritid sedan tog över själv under hösten. Samordnaren deltar aktivt i verksamheten. Tillgängligt Friluftsliv Projektet Tillgängligt Friluftsliv övergripande syfte handlar om att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionshinder att få tillgång till en attraktiv livsmiljö. Det är ett interreg. projekt mellan Sverige och Norge och det syftar också till att skapa gränsregional samsyn kring ökad delaktighet i rörligt friluftsliv. Uddevalla kommun är huvudägare i Sverige och totalt ingår ca 25 olika samverkanspartners i projektet. På Orust handlar det om att öka tillgängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer i anslutning till Kuststigen Orust Tvärs eller till nya områden som naturreservat eller tätortsnära friluftsområden. Samverkan mellan kultur, fritid och folkhälsorådet som alla lägger arbetstid och delfinansierar. Parallellt med detta projekt pågår också arbetet med att uppdatera och arbeta med Tillgänglighetsdatabasen. Kultur för funktionshindrade/ Skapande Kulturcentrum Projektet Sinnenas Oas var en förstudie som syftade till att kartlägga möjligheterna till ett utökat utbud av kulturell verksamhet riktad till intellektuellt funktionshindrade. Huvudman för projektet var Studieförbundet Vuxenskolan i Stenungsund. Orust kommun var medfinansiär under Under våren 2011 har dialog förts med projektledaren, politik och förvaltning i Orust kommun som resulterade i att Folkhälsorådet har beslutat att bevilja medfinansiering till ett treårigt EU-projekt, Skapande Kulturcentrum med planerad start under år Samverkansprojekt mellan Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälvs kommuner. Kost Skolmatsakademin är ett samverkansprojekt mellan 33 kommuner i Västra Götaland, Folkhälsokommittén och Miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan genom att utbilda personal inom skolans verksamheter och inom skolrestaurangen. Orust har deltagit Under 2010 och 2011 har kostchefen tagit över som kontaktperson och driver projektet i samverkan med folkhälsosamordnaren, kökspersonal och pedagoger. 5

6 4. Folkhälsoarbetets prioriteringar och gemensamma mål a) Gör en inledande beskrivning av utgångspunkterna för arbetet t.ex. planer, prioriteringar, specifika händelser m.m. Folkhälsorådet har med utgångspunkt från Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy tagit fram en folkhälsopolitisk policy för Orust kommun. Den fungerar som övergripande inriktningsdokument. Övriga styrdokument är: Det nationella målet för folkhälsa och de 11 målområdena. Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Översiktsplan 2009, Orust kommun Kommunfullmäktiges budget och kommunstyrelsens Mål- och inriktningsdokument Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohusläns Mål- och inriktningsdokument Avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden Folkhälsoplan Välfärdsredovisning Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor Utifrån Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun har följande utmaningar prioriterats under 2011: Trygga och goda uppväxtvillkor En hållbar utveckling Ett åldrande med en god livskvalitet Främja goda levnadsvanor Föregående års påbörjade arbete med att prioriterat områdena kvinnofrid samt fysisk aktivitet och kost har fortsatt under Förutom dessa områden har arbetet med att utveckla ungdomsarbetet fortsatt som initierades av Folkhälsorådet Att stödja arbetslösa ungdomar (ungdomsslussen), utöka fritidsutbudet, skapa fler mötesplatser för ungdomar samt utveckling av ungdomsdemokrati och inflytande har varit den projektanställda ungdomsutvecklarens huvuduppgifter. Folkhälsorådet stödjer också det alkohol- och drogförebyggande arbetet där arbetet med att implementera det alkohol- och drogpolitiska programmet i ordinarie verksamheter har varit i fokus. Utvecklingen av föräldrastödet är ett annat område som i huvudsak bedrivs av ANDT-förebyggande samordnare i samverkan med individ och familjeomsorgen och skolan. Livskunskap har i några skolor övergått från att vara ett enskilt ämne till att nu genomsyra samtliga skolämnen. Örebro Preventionsprogram (ÖPP) är implementerat i skolans verksamhet och fortsatt utbildning i ICDP-vägledande samspel är exempel på aktiviteter som bedrivits under

7 b) Beskriv folkhälsorådets gemensamma prioriteringar och mål. Mål/ Utmaning: Främja goda levnadsvanor Delmål: Ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Sprida kunskap om fysisk aktivitet och kost och dess betydelse för hälsan genom: Ett friskare Sverige- Deltagande i kampanjveckan(v19), initierad av Statens Folkhälsoinstitut). Inspirationsmaterial för skolan Nu är goda råd enkla! användes och delades ut till samtliga elever i år 7-9 Fysisk aktivitet på recept (FaR) för vuxna- primärvården skriver fysisk aktivitet på recept som sedan tas emot av FaR-samordnare (Orust Rehaboch friskvårdscenter) Mått / Uppföljning: Arrangemang under kampanjveckan Ett friskare Sverige (V19) Fångarna i gympasalen Rörelselek för intellektuellt funktionshindrade. Heldagsaktivitet som engagerade 20 deltagare (barn, föräldrar och syskon tränade tillsammans). Friskmatsedel Särskild meny i skolmatsalarna komponerades under V19. Fysisk aktivitetsvecka Handlade om att inom ramen för skolans olika ämnen genomföra fysisk aktivitet varje dag. (utöver tiden i ämnet idrott och hälsa) Minst ett av tillfällena ska vara hoppning med långhopprep. Totalt delades 30 långhopprep ut till grundskoleklasserna på Orust som länssamordnaren i Västra Götaland ordnat fram samt 130 vanliga hopprep. Klasserna tävlade om 10 priser á 2000 kronor till klasskassan öronmärkta för fysisk aktivitet. Stegtävling Totalt deltog 79 lag i Korpens stegtävling registrerade på Orust kommun (5-9 personer i varje lag) Både privat- och kommunanställda hade en gemensam prisutdelning och avslutningsträff för ökad social gemenskap, anordnad av privat företagare på Orust. Fysisk aktivitet på recept (FaR) för vuxna: Antal mottagna recept 2011 var drygt 60 stycken. Fångarna i gympasalen Fritidssamordnaren, elever, föräldrar, syskon, företaget Inspirationsguiderna samt Folkhälsorådet i Orust kommun Friskmatsedel- Kökscheferna i samråd med kostchefen Fysisk aktivitetsvecka- Skolchef, skolor i Orust kommun, Folkhälsorådet samt länssamordnare i Västra Götalandsregionen Stegtävling- Korpen, Orust företagare, samt personal från Orust kommun (arbetsmiljö- och rehabspecialist, näringslivssekreterare m.fl.) Fysisk aktivitet på recept (FaR) för vuxna- Orust Rehab och Friskvårdscenter, läkare och sjuksköterskor på Carema primärvård, Hälso- och sjukvårdsnämnden. 7

8 Mål/ Utmaning: Att främja goda levnadsvanor och trygga goda uppväxtvillkor. Delmål: Motverka övervikt och fetma bland barn och unga. Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Gruppverksamhet för barn och unga för att de skall hitta glädjen i att röra på sig. Skolsköterskor eller barnläkaren på Carema skriver remiss för fysisk aktivitet som FaR- samordnaren på Orust Rehab och Friskvårdscenter tar emot. Hon har ett första möte och träffar föräldrarna ihop med barnen. Därefter träffas barnen i grupp 1 gång/vecka för att träna och få ökade kunskaper kring fysisk aktivitet och kost. Målet är att barnen därefter skall fortsätta med fysisk aktivitet i någon förening som passar dem och som FaR samordnaren tipsar om. Med i gruppverksamheten finns också en sjukgymnast och en ungdomsledare från Orust Torp GoIF som inspiratör och stöd. Mått / Uppföljning: Läsåret 2009/2010 Läsåret 2010/2011 Andel elever med övervikt 19 % 20 % totalt i år 4 (10 år) Andel elever med fetma 5 % 4 % totalt i år 4 (10 år) Totalt har 12 barn deltagit i gruppträning under barn har genomgått konditionstest på löpband med pulsmätare och förutbestämt motstånd, hastighet och tid. Testet genomfördes vid årets början samt vid årets slut. 4 av 6 barn har ökat sin kondition. 1 stod stilla och 1 visade försämrat resultat. 5 av 6 barn ökade sin styrka som testades genom antal benböj och armhävningar. FaR- samordnare och sjukgymnast på Orust Rehab och Friskvårdscenter, elevhälsovården, ungdomsledare (Torp GoIF, badmintonsektionen), folkhälsosamordnaren. 8

9 Mål/ Utmaning: Att främja goda levnadsvanor Delmål: Att öka andelen fysiskt aktiva i befolkningen Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Orust kommun har installerat Hälsospåret i tre kommundelar. Hälsospåret är en utmätt sträcka som ligger centralt där man kan konditionstesta sig och avläsa resultatet på en befintlig tavla vid startpunkten av spåret. Möjligheten att registrera sitt värde via webben och få tillgång till uppföljning och träningsprogram valdes bort 2011 då få använt sig av tjänsten under de 4 år som kommunen har haft Hälsospår. Företaget valde att ta ut en avgift för webbtjänsten 2011 som var för hög i förhållande till användandet. Varje år sedan 2008 har hälsospårens dag genomförts med syfte att locka nya och gamla användare till att få inspiration och vägledning till att använda spåren. I år genomfördes detta i samband med en Hälsomässa den 24 september. På mässan ställde Orust kommun ut information på tema tobak och folkhälsa. Tipspromenad gick runt Hälsospåret och FaR-samordnaren fanns på plats vid tavlan och visade hur den används för att mäta konditionen. Mått / Uppföljning: Cirka 150 deltagare på mässan. Cirka 50 personer gick tipspromenaden. Studieförbundet Vuxenskolan, ANDT-förebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, arbetsmiljö- och rehabspecialist, friskvårdsassistent, fritidssekreterare, FaR-samordnare 9

10 Mål/ Utmaning: Att främja goda levnadsvanor Delmål: Att förbättra kostvanorna Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Deltagande i kunskapsnätverket Skolmatsakademin, se ovan punkt 3 under rubriken kost för ytterligare beskrivning. Nätverk, utbildning, erfarenhetsutbyte. Deltagande i Fokus Matglädje vars övergripande syfte är att arbeta fram en Vision och Kostpolicy för all offentlig måltid i Orust kommun. Mått / Uppföljning: 5 kökspersonal har deltagit i utbildning om specialkoster inom ramen för Skolmatsakademin, vilket är det som genomförts inom området allergi kopplat till kost. Den nya läroplanen har varit i fokus för pedagoger varför samverkan inom skolmatsakademin har fått stå tillbaka under året. För övrigt har arbetet med Fokus Matglädje och framtagande av kostpolicy prioriterats med flertalet arbetsgruppsträffar har genomförts. Utbildningar till personal inom kostenheten har också genomförts under ledning av kostchefen och utbildare, Hushållningssällskapet Ingen webbenkät gällande skolmåltiden har genomförts under Kunskapen om matens betydelse för hälsan och miljön har lyfts fram genom affischserie om Svinn som ställdes ut i skolmatsalarna under V 40 då flera skolor har återkommande tema Hälsa. Skolmatsakademin- Kostchef, folkhälsosamordnare, pedagoger, kökschefer Fokus Matglädje- Kostchef, kökspersonal, enhetschef omsorg, enhetschef förskola, skolchef, politiker, representant för Lantbrukarnas riksorganisation (LRF) 10

11 Mål/ Utmaning: Att öka jämställdheten och jämlikheten Delmål: Förebygga och minska våldet i nära relationer. Öka kunskapen om jämställdhet Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Orust kommun arbetar efter en av Kommunfullmäktige antagen kvinnofridsplan som Folkhälsorådet har arbetat fram. En samverkansgrupp med representanter från berörda verksamheter träffas regelbundet och utvecklar arbetet. Våld i nära relation Under året har det fokuserats på att öka kunskapen om våld i nära relationer inom äldreomsorgen. Föreläsningar och informationstillfällen på arbetsplatsträffar har anordnats. Arbetet med att ta fram riktlinjer inom särskilt boende och hemtjänst har påbörjats, samt att ta fram riktlinjer om en medarbetare har blivit utsatt för våld. Att öka kunskapen om hedersrelaterad problematik och mänskliga rättigheter har varit en del i arbetet, där en föreläsning har anordnats och informationsmaterial har tagits fram. Förutsättningar för att kunna erbjuda män som utövar våld behandling har tagit fram och krismottagningen för män kommer att kunna erbjuda gruppbehandling under I samarbete med grannkommunerna har en tjejjour startas som via chat och mejl når tjejer mellan år som är behov av råd och stöd. Tjejjouren är en ideell verksamhet. Arbetet med våld i nära relationer har integrerats i Orust kommuns jämställdhetsplan som skall implementeras i alla verksamheter. Arbetet har stöd från Länsstyrelsen. Jämställdhetsplan Under året har bland annat folkhälsosamordnare och samordnare för våld i nära relationer ingått i arbetsgrupp som arbetat med implementering av jämställdhetsplanen för kommunens anställda. Utbildningsdag hölls under hösten för samtliga chefer i Orust kommun. Mått / Uppföljning: 90 personal inom hemtjänst/särskilt boende har deltagit på föreläsning och informationsträffar för att öka kunskapen om våld i nära relationer. 50 personal har deltagit på föreläsningen om hedersrelaterat våld och förtryck 11 kvinnofridsärenden på IFO. 60 chefer deltog på informationsdag om Jämställdhetsplanen i Orust kommun Våld i nära relationer Skola, Individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, personalavdelningen, Carema vårdcentral, krismottagningen, familjerådgivningen, ungdomsmottagningen, barnmorskemottagningen, polisen Jämställdhetsgruppen- Stabschef, personalchef, projektledare jämställdhetsprojektet, förskolechef, chef på verksamheten för samhällsutveckling, folkhälsosamordnare, samordnare våld i nära relationer 11

12 Mål/ Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål: Helhetsperspektiv när det gäller uppväxtåren Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Processkartläggning av folkhälsoinsatser till barn och unga genomfördes under våren med stöd av utvecklingssekreterare gällande insatser för barn och unga 0-24 år. Arbetet redovisades och diskuterades i folkhälsorådet. Konferens på temat Barn och ungas psykiska hälsa 25 februari Samverkansavtal med polisen Dialog uppstartad under hösten om ett gemensamt avtal kring det förebyggande arbetet. Internationella barndagen 3 oktober uppmärksammades genom aktivitet på Ängås skola (elever F-3) och hamntorget i Henån (förskolebarn, öppen förskola) där barn ritade med asfaltskritor på temat vad gör dig glad? Konstverken fotograferades och planeras att ställas ut under Syftet med dagen var att uppmärksamma barnperspektivet och barns rättigheter och demokratiska möjligheter. Budskapet förstärktes ytterligare genom att barn och ungdomar i år F-9 samma dag fick brev om Barnkonventionen, kommunala stödinsatser och ungdomskulturverksamhet. Dagrehabiliteringen tryckte kuverten (1500stycken) med färgglada stämplar och verksamheten Ungdomsslussen distribuerade breven till skolorna. Mått / Uppföljning: Processkartläggningen redovisades i folkhälsorådet och används som arbetsunderlag. Konferensen samlade 65 personer, olika aktörer i samhället som gemensamt fokuserade på barn och ungas psykiska hälsa med utgångspunkt i Statens folkhälsoinstituts undersökning Utvärderingar var positiva till dagen. Processkartläggning: utvecklingssekreterare, folkhälsosamordnare, ungdomsutvecklare och ANDT-förebyggande samordnare. Konferens: Förskola/skola, socialtjänst, polis, kyrkan, försäkringskassa, arbetsförmedling, politiker m.fl. Samverkansavtal med polisen: polisen, kommunchef, politiker, räddningschef, Individ- och familjeomsorgschef, skolchef, folkhälsosamordnare, ANDTförebyggande samordnare. Internationella barndagen elever, öppna förskola, förskola, skola, rektorer, ANDTförebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, fritidssekreterare, kultursekreterare, Ungdomsslussen, Dagrehabiliteringen. 12

13 Mål/ Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor/fritid Delmål: Att utöka antalet fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) I Orust kommun finns det ungdomar som lever i ett utanförskap när det gäller fritid, arbete och socialt nätverk. Kommunen har satsat på en projektanställd ungdomsutvecklare under åren Här följer några genomförda aktiviteter som ungdomsutvecklaren (50 % tjänst 2010 och 2011) tillsammans med andra har arbetat med under Föreningsanalys (ungdomar) Under våren genomfördes en enkätundersökning till samtliga elever i år 5 och 6 med syfte att ta reda på deras fritidsintresse för att kunna utveckla aktiviteter som efterfrågas. Sommarläger- planering och genomförande Kulturvecka (aktiviteter under novemberlovet) planering och genomförande Övrig lovverksamhet Flygplansprojekt leader terra et mare EU projekt (ungdomar och pensionärer) Skolavslutningar Fritidsgårdsarrangemang Ungdomsträffar och träffar med Samhällsföreningar Uppstart och stöd till ungdom med webbradioförening Möte med förening på Ellös om biografförening Hjälper föreningar med ljus på isbanor Unga arrangörer planering och genomförande av ett heldagsarrangemang under februari. Syftade till att ge tips, idéer och egenmakt till ungdomar att själva kunna vara delaktiga i planering och genomförande av egna arrangemang. Samverkan Orust- Tjörn. Utbildningar, kompetensutveckling för ungdomsutvecklaren 2011 Länsstyrelsens medieutbildning steg 1 och 2 (i Göteborg) Säker tjej, en utbildning för alla tjejer år om säkerhet Konfliktutbildning Traumautbildning MI-utbildning Dubbelt utsatt( flickor som lever i riskförhållande) Mått / Uppföljning: Föreningsanalysen är inte sammanställd ännu. Kulturveckan- Totalt 550 ungdomar deltog på 14 olika aktiviteter. Unga arrangörer- Inga Orustungdomar valde att åka till Skärhamn på en lördag trots personliga utskick till 40 ungdomar som tidigare deltagit i demokratiprojekt på Orust. I framtiden behövs lokala arrangemang. Föreningsanalys- ungdomsutvecklaren, fritidssekreteraren Sommarläger- ungdomsutvecklare, fritidsledare Kulturveckan ungdomsutvecklare, fritidsekreterare, kultursekreterare, fritidsledare, elever, Studieförbundet Vuxenskolan Unga arrangörer- Studieförbundet Vuxenskolan, Tjörns kommuns ungdomsutvecklare, ungdomsutvecklare Orust, folkhälsosamordnare m.fl. 13

14 Mål: Trygga och goda uppväxtvillkor/andt-förebyggande samt föräldrastöd Delmål: Att stärka föräldrarollen Att senarelägga alkoholdebuten Att barn och ungdomar skall vara tobaksfria och att de aldrig skall testa narkotika eller andra droger. Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Föräldrarollen- både generellt och riktat föräldrastöd har erbjudits. Utbildning till personal inom områden som ICDP(Vägledande samspel, förhållningssätt och bemötande),traumautbildning, Hjärtestunder och Komet. Senarelägga alkoholdebuten- Deltog i kampanjen Störa langningen Tänk OM- informationsmaterial till föräldrar. Brev skickas till samtliga elever i år 8 inför skolavslutningen. Fritidsledare har fört dialog med ungdomar om alkohol. Samverkan med Myckleby musikfestival som erbjuder ett drogfritt arrangemang i juli för alla åldrar. Ungdomsmottagningen var på plats i år med hälsobudskap kring sexuell hälsa. Tobaksfri ungdom Affischtävling, Nej till tobak i år 6 och 7. Vinnare röstades fram på utställning under Hälsomässa 24 september. Vinnande affisch har satts upp runt om i Samhället. ANDT-samordnare ställde ut material på tema tobak under Hälsomässan, stod bredvid astma-/kolsjuksköterska från Carema som visade på stöd som de kan erbjuda för dem som vill bli tobaksfria. Drogvaneundersökning genomfördes under året i år 9 gemensamt med Norra Bohuslän. 14

15 Mått / Uppföljning: Att stärka föräldrarollen- Riktade program: Komet utbildningar: 4 familjer Komet, 4 familjer Tonårskomet, 6 familjer barnkomet Föräldraprogram för föräldrar /anhöriga med missbruk/ anhörig i missbruk Generellt Örebro Preventions Program (ÖPP) har erbjudits. Föräldrakraft har varit vilande under Inga cirklar i familjeverkstan har startats upp, för få intresserade. Föräldrastödsprojekt Orust kommun deltar i föräldrastödssatsningen, Föräldrastödjande arbete i Fyrbodal. Följande utbildningsinsatser har skett under 2011: Utbildning, nätverk och handledning i Komet föräldrastöd som drivs inom IFO) ICDP ( Vägledande samspel, förhållningssätt och bemötande) - 32 personer har utbildats under 2011 Nätverk Öppna förskolor och familjecentraler Hjärtestunder Traumautbildning- 72 personer har gått 6 heldagar fördelat på intervaller. Gruppen delad i 2 där IFO elevhälsan och ensamkommande flyktingbarns personalen Tobaksfri ungdom Nej till tobak. Vinnande klass åkte till Universeum. 8 klasser har haft lektionstid med fakta och värderingsövningar kring tema tobak som var ett kriterie för att vara med i tävlingen. Hälsomässan- (inklusive hälsospåret) 150 deltagare Senarelägga alkoholdebuten- Kampanj Störa Langningen/Tänk Om. Drogvaneundersökningen rapporten visar på en generell positiv utveckling under åren Andelen pojkar som uppger sig vara tobakskonsumenter är något att titta vidare på. Pedagoger, elever, ANDT-förebyggande samordnare, ungdomsutvecklare, ungdomar i verksamheten Ungdomsslussen, IFO, skolan, ungdomsmottagningen, barnmorskemottagningen, Studieförbundet Vuxenskolan Störa Langningen / Tänk OM: ANDT-förebyggande samordnare, politiker, länsstyrelsen, polismyndigheten, Ungdomsslussen Traumautbildning- ANDT-förebyggande samordnare, IFO, elevhälsan, personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, utbildare 15

16 Mål/ Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål: Öka ungdomars och föräldrars medvetenhet om Internet. Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Under flera år har Internetresan används som utbildare till både elever, personal och föräldrar om för ett tryggt och säkert använde av Internet. Mått / Uppföljning: Det finns önskemål från personal inom skolan om att ändra upplägget på utbildningen och under 2011 genomfördes ingen utbildning i samverkan med Folkhälsorådet. Gemensamt framtagande av ny utbildningsinsats under 2012 Skola, folkhälsosamordnare 16

17 Mål/ Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål: Öka medvetenheten om trygghet och säkerhet i trafiken Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Kunskapshöjande insatser om trafiksäkerhet. Trafikombud utsågs på samtliga skolor under våren och två arbetsmöten hölls. Skolorna arbetar lite olika med frågan. Flera använder sig av trafikkalendern som inspiration. Bussbolaget Nettbuss AB utför varje år en bussutrymning där samtliga elever i grundskolan. Samtliga elever får reflexer utdelade i samband med detta. Trafiksäkerhetsinformation ger årligen till elever i år 8 Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Hastighetsmätning vid 3 skolor som har 30km/h. Trafiknätet är ett informationsnätverk som träffas 2 ggr per år för att prata kring trafiksäkerhetsfrågor och förebyggande aktiviteter i samhället. Säker Häst på Orust Fas II- medfinansiering av projektet som genomför säkerhetsutbildningar för ryttare samt bygger säkra ridleder på Orust. Mått / Uppföljning: Bussutrymningen har visat sig vara effektiv då det i skarpt läge när en buss glidit ner i diket, visade sig att allt gick lugnt och fint när de skulle ta sig ut. 30 rapporten från NTF visar att många kör fort utanför våra skolor. Fortsatt information och aktiviteter i förebyggande syfte behövs. Under året har samverkan mellan folkhälsosamordnare och trafikhandläggare skett i flera ärenden där allmänheten kontaktat kommunen om trafiksäkerhetsfrågor. Bussutrymning- Nettbuss AB, pedagoger, elever Trafiksäkerhetsinformation- NTF, elever, pedagoger Trafikombud- utvecklingssekreterare, pedagoger, folkhälsosamordnare Trafiknätet- Utvecklingssekreterare, trafikhandläggare, skolskjutshandläggare, folkhälsosamordnare, polisen, vägföreningar från samhällen, räddningstjänsten, äldresamordnare, Säker Häst på Orust- projektledare föreningen Häst på Orust, Hushållningssällskapet Väst. 17

18 Mål/ Utmaning: Ett åldrande med en god livskvalitet Delmål: Öka medvetenheten kring trygghet och säkerhet Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Samtliga deltagare i Kommunala pensionärsrådet bjöds in för att delta i planering och genomförande av Seniormässa. En pensionärsförening var mer delaktig än övriga och deltog på ytterligare planeringsmöten. Mässdagen arrangerades av Folkhälsorådet i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, pensionärsförening och Carema vårdcentral. Mått / Uppföljning: Totalt deltog ca 70 personer under dagen och ett 30 -tal utställare. Räddningstjänsten, Carema vårdcentral, pensionärsföreningar, Orust handräckning( frivilligorganisation), Studieförbundet vuxenskolan, Nettbuss AB (närbussen), anhörigstöd, biståndshandläggare, äldresjuksköterska, arbetsterapeut, kostenheten, kultursekreterare, fritidssamordnare, lokala musiker, slöjdare och dansare, projektledare Tillgängligt Friluftsliv m.fl. Mål/ Utmaning: En hållbar utveckling Delmål: Öka medvetenhet om kulturens påverkan på hälsan i syfte att stärka den psykisk hälsa. Ökat kulturellt utbud till hela befolkningen. 18

19 Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Prioritera målgruppen äldre. Tillvarata kulturarvet. Sinnenas Oas- förstudie vars resultat redovisades i Folkhälsorådet och dialog med projektledaren ledde till beslut om medfinansiering av planerat utökat 3 årigt EU-projekt Skapande Kulturcentrum som riktar sig till målgruppen intellektuellt funktionshindrade med verksamhets som dans, skrivarvekstad, teater m.m. Tillgängligt Friluftsliv medverka i EU-projektet där badplatser och rekreations- och kulturplatser tillgängliggörs på Orust. Exempelvis badplatsen och motionsspåret i Svanesund samt handikappanpassning av brygga, grillplats och toalett vid Ålgård. Medverka på nätverksträffar inom projektet. Sibräcka Änglar Möjliggöra en aktiv fritid och socialt umgänge för funktionshindrade genom transporter till fotbollsträning gemensamt med Tjörns kommun Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) Halvdagsutbildning om hur vi kan stärka inflytandet för patienter, brukar och anhöriga på alla nivåer i samhället. NSPH är ett nätverk för organisationer som representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. Samverka kring kulturellt utbud för äldre. Dialog har påbörjats i Kommunala pensionärs och handikapprådet (KPR/HKR). Folkhälsosamordnaren har vid två tillfällen blivit inbjuden att prata om hälsa/folkhälsa i syfte att lägga grunden till att gemensamt ta fram en Äldrefriskplan Digidel Uppstartsmöte med bibliotek och studieförbund i syfte att öka den digitala delaktigheten för dem som står utanför. Deltagande på FOMS rikskonferens i Sunne- FOMS är en rikstäckande ideell yrkesförening som stödjer tjänstemän och andra yrkesgrupper med intresse för fritids-, kultur- och rekreationsfrågor för människor med funktionshinder. Miljömässan i Stenshult inklusive deltagande i Earth Hour Folkhälsorådet i samverkan med verksamheten för Samhällsutveckling deltog på mässan med folkhälsobudskap och kommunens arbete för en Hållbar utveckling. 19

20 Mått / Uppföljning: Förstudien Sinnenas Oas mynnade ut i vidare dialog om fortsatt samverkan över kommungränserna Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälv gällande möjligheter till att delta i skapande kulturverksamhet för intellektuellt funktionshindrade. Återstår att se om 3- årigt projekt Skapande Kulturcentrum blir till under Tillgängligt Friluftsliv informationsspridning på Seniormässan (ca 20 deltagare på miniföreläsning som hölls av projektledaren Ingrid Karlsson). Fritidssekreteraren samt folkhälsosamordnaren har deltagit på flera nätverksträffar under året. Sibräcka Änglar cirka 3-7 personer har deltagit på träningar under året från Orust. Laget har deltagit i några cuper under året. Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)- 20 deltagare från olika verksamheter och organisationer. Finns stort intresse av att använda materialet Gör din röst hörd från arbetsmarknadsenheten men inget uppstartat under Dagen var mycket värdefull för deltagarna. Kulturellt utbud för äldre- under året har dialog förts med bibliotekschef om insatser till målgruppen. Sedan 2011 ingår även folkhälsosamordnaren i utvecklingsgruppen för angörigstöd där olika insatser och aktiviteter planeras i samverkan med kommun. Primärvård och Öppenpsykiatri. Terminsvis finns program med Må bra dagar, allsång, föreläsningar m.m. Miljömässan i Stenshult- ca. 400 besökare under 2 dagar. Flertalet värdefulla kontakter med befolkningen. Förstudien Sinnenas Oas- Studieförbundet Vuxenskolan, projektledare, konstnärlig ledare, Projektledare för Tillgängligt friluftsliv respektive Sinnenas Oas Utvecklingsgruppen för anhörigstöd- Biståndshandläggare, samordnare för angörigstöd, kurator/carema vårdcentral, Öppenpsykiatrin, demenssjuksköterska, folkhälsosamordnare Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)- projektledare för NSPH, folkhälsosamordnare, ANDT-förebyggande samordnare, Studieförbundet Vuxenskolan, deltagare Samverka kring kulturellt utbud för äldre. Bibliotekschef, hörselombud, KPR/HKR, folkhälsosamordnare, anhörigstödssamordnare. Digidel- Bibliotekspersonal, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, folkhälsosamordnare FOMS rikskonferens- folkhälsosamordnare, fritidssamordnare särskild fritid, fritidssekreterare åkte tillsammans på konferensen Miljömässan i Stenshult- verksamheten för samhällsutveckling, folkhälsosamordnare, energi- och klimatrådgivare STO Mål/ Utmaning: Att främja goda levnadsvanor Delmål: Vi satsar friskt/att öka kunskapen om vad som påverkar hälsan 20

21 Strategi / metod: (Beskriv aktiviteter/processer för att nå mål och delmål samt ev. tidplan) Föreläsningar och aktiviteter med hälsofrämjande och primärpreventivt syfte riktade till allmänheten under våren och hösten. Arbetsgruppen Vi satsar Friskt samordnar, planerar och genomför följande program i samverkan med olika aktörer. Våren 2011 TEMA föreläsning- Oxytocin 24 januari kl Karin Liebig, hälso- och friskvårdskonsulent berättar om kroppens eget lugn och ro- system och dess effekter. Prova på taktil massage som är ett sätt att frisätta hormonet oxytocin i din kropp. Vad är det du säger? Måndag 7 februari kl En föreläsning om hälsa, livsenergi och personlig kommunikation. Kroppsspråket vilken betydelse har det? Hur får du en positiv självbild självförtroende? Föreläsare Raimo Juntunen är en man med mångfasetterad bakgrund som hälsokonsult, utbildare, artist. TEMA föreläsning- Självkänsla - Duger jag som jag är? Måndag 14 februari kl Hur hittar du balansen mellan förmåga och ambition? Hur värderar du dig själv? Karin Liebig, utbildad hälso- och friskvårdskonsulent. Hur håller du din hjärna i trim?! Måndag 7 mars kl Kunskapen om vår fantastiska hjärna har ökat dramatiskt de senaste 20 åren. Att behålla en vital hjärna genom hela livet är väsentligt för hälsa och lycka. Hur kan du vårda, värna och utveckla din hjärna under livets olika perioder? Något som Rolf Ekman, professor vid Göteborgs universitet, kommer att ta upp i kvällens föredrag. Varför gör vi saker vi inte vill? Hur påverkas vi i vardagen att göra saker vi inte vill? Måndag 14 mars kl Kunskaper om hur vi påverkar varandra är en av förutsättningarna för etik integritet och civilkurage i praktiken. Föreläsare Helena Lövgren, samtalsbehandlare, beteendevetare. Ta hjärngrepp om dina matvanor -vikt coachens smart Må Bra-mat som fungerar. Tisdag 5 april kl Marie Tegnér är Må Bra:s viktcoach och frilansar som receptkreatör Familjeföreställning Pigge och Sigge Torsdag 24 februari kl Kom med på upptäcktsfärd i Pigges och Sigges gladbrokiga, påhittiga och talsdoftande trädgård. Sigge och Pigge rockenrollar, bollar och trollar fram musik och lite allsång. Och de älskar sin fantastiska jukebox som spelar sköna låtar att hoppa, poppa, stuffa och vila till. En händelserik, upplevelsebaserad musikteaterföreställning med Cilla Klein och Tobias Edvardsson. För barn mellan 3 och 6 år. Big Wind 21

22 Hösten 2011 Kulturstigarnas dag Svanesund- Håfoss Söndag 11 september kl Samling vid Eklunden. Vandring längs Orusts tvärs. Buss åter Guider från Svanesunds GIF. Kulturvandring med buss Söndag 18 september kl Påstigning vid Henåns bussterminal. En tur på västra Orust för dig som har rörelsehinder. Åter ca kl Guide: Lars- Åke Gustavsson. Vad kan man göra för att leva ett lyckligare liv? Onsdag 14 september kl Kulturhuset Kajutan, Henån Titti Holmer, psykolog och utbildare inom mindfulness, lycka och stresshantering. Lycka är en medfödd känsla, något som vi alla har inom oss. I föreläsningen går vi igenom hur man ökar förutsättningarna för lyckan och hur man kan använda tekniken mindfulness för att hantera stress, smärta, oro, sömnbesvär och negativa tankar. Föreläsningen varvar teori med praktiska övningar som hjälper dig att påverka din tillvaro, välja annorlunda och gå vidare mot en positiv förändring. Europeiska trafikantveckan Är det bara andra som gör fel Måndag 19 september kl Föreläsning om äldre i trafiken. Inge Fransén berättar olika situationer som man kan hamna i trafiken. Vem har rätt och vem har fel? Airbag, vad kan hända vid en krock? Fotgängare, hur går vi trafiken? Testa och kör bilsimualator Tipspromenad och tävling i att köra klimatsmart samt utställning av Energirådgivare för Stenungsund, Tjörn och Orust och folkhälsosamrodnaren i Orust kommun Tisdagen den 20 september kl.12-1 Konsten att skaffa sig en bättre livsstil och behålla den Tisdag 18 oktober kl Kulturhuset Kajutan, Henån Offer eller fighter vad är skillnaden. Rune Larsson är förmodligen Sveriges uthålligaste idrottsman genom tiderna. Ingen annan har genomfört lika extrema idrottstävlingar. Han har sprungit det 1015 km långa loppet mellan Sidney och Melbourne två gånger. Rune berättar med mycket humor och många anekdoter om hur vi kan optimera de faktorer som påverkar vår prestationsförmåga och motivera till en bättre livsstil. Hur attityder kan programmeras in i hjärnan. 22

23 Livet efter en stroke Måndag 24 oktober kl Vad är stroke? Hur lever man med konsekvenserna efter stroke? Rehabilitering och stöd inom kommunen. Sjukgymnasterna Frida Bodén och Ulrika Eriksson samt arbetsterapeuten Annika Grimhed informerar. Demens Måndag 7 november kl Docent Ingvar Karlsson föreläser om Demens. Demensföreningen STO finns med Kulturhuset Kajutan, Henån Psykosen, verkligheten och vägen tillbaka. Onsdag 16 november kl En personlig berättelse om att leva i samhället när verkligheten skenar. Om viktiga möten och redskap och vägen tillbaka till ett friskare liv med attitydambassadör Anneli Jäderholm. Kulturen inverkan liv och hälsa? Torsdag 24 november kl En underhållande föreläsning om kulturens betydelse för liv och hälsa. Möt konstnären Anna Toresdotter som berättar om aktuell forskning och visar sin egen konst i bildspel till musik. Livslust Måndag 5 december kl En föreläsning med Laila Karlsson som tar upp och reflekterar över hur vi ser på oss själva och vårt eget värde och vad möten med människor kan betyda. Hörselombud- Ger råd och stöd kring användande av hörapparat från Hörselskadades förening STO. 17/8, 19/10, 16/11, 21/12 kl på Kulturhuset Kajutan. Mått / Uppföljning: Föreläsningar Antal deltagare på föreläsningar under året har varierat mellan personer. Dagföreläsningar har varit bra och fortsätter under Enkäter visar genomgående mycket bra eller bra både gällande föreläsare, lokaler och på om arrangemanget motsvarade förväntningarna. Hörselombud - 19 besökare har fått samtal och stöd Föreläsningar Studieförbundet Vuxenskolan, biblioteket och personalavdelningen Orust kommun, folkhälsosamordnare, ANDT-förebyggande samordnare, fritidssekreterare, kultursekreterare, föreningen ROS, föreningen Svanesunds GIF, ideell bussguide, föreaget Eco2 Tranier, energirådgivare STO, näringslivssekreterare, Hörselskadades förening STO 23

24 5. Ekonomisk redovisning (budget, utfall) Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag. Mall 2. Budget Utfall HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt Folkhälsosamordnare - lön (inkl. lönebikostnader) omkostnader (admin., kostnader, resor, kurser etc.) ANDT-förebyggande samordnare - lön (inkl. lönebikostnader) - omkostnader (admin., kostnader, resor, kurser etc.) Ungdomsutvecklare - lön (inkl. lönebikostnader) - omkostnader (admin., kostnader, resor, kurser etc.) Folkhälsoinsatser enligt folkhälsoplanen: Främja goda levnadsvanor/ Fysisk aktivitet Främja goda levnadsvanor/goda kostvanor Förebygga och minska våldet i nära relationer - kvinnofrid Trygga och goda uppväxtvillkor, helhetsperspektiv uppväxtåren Trygga och goda uppväxtvillkor/ Fritid Trygga och goda uppväxtvillkor/andtförebyggande samt föräldrastöd Trygga och goda uppväxtvillkor/ Internet Trygga och goda uppväxtvillkor/ Trafiksäkerhet Ett åldrande med en god livskvalitet En hållbar utveckling Övriga kostnader Vi Satsar Friskt SUMMA Länsstyrelsemedel Kommentera utfallet i budget för 2011 (ev. omprioriteringar): Trygga och goda uppväxtvillkor/internet Under året genomfördes ingen utbildning i trygghet och säkerhet på Internet i samverkan med skolan. Istället prioriterades arbetet med våld i nära relationer. Främja goda levnadsvanor/goda kostvanor Utbildning gällande allergi/specialkost har genomfört inom ramen för skolmatsakademin. Istället prioriterades tobaksförebyggande arbete i år 6 och 7. Hur mycket kommer betalas tillbaka till Hälso- och sjukvårdsnämnden? Inget kommer att betalas tillbaka. 24

25 6. Avslutande kommentarer om verksamhetsåret: Ungdomsutvecklartjänsten Ungdomsutvecklartjänsten avslutades vid årsskiftet 2011 och den fyråriga projektanställningen har visat på värdet av att tillsammans fokusera på en stökig ungdomssituation ur flera olika perspektiv och på olika plan. Dels har arbetet riktats till ungdomar mellan16-24 år med långvarigt försörjningsstöd genom verksamheten Ungdomsslussen där de har fått stöd i att hitta vidare till studier, praktik eller arbete. En socioekonomisk beräkning (enligt modell från Wadeskog/Nilsson) visar att denna förebyggande insats lönar sig rent ekonomiskt. Verksamheten visade på att det finns en grupp personer som behöver ytterligare stöd i en annan form för att bli redo att ta nya steg i livet och därför har utskottet för Omsorg beslutat att ge Individ och familjeomsorgen i uppdrag att arbeta fram ett nytt arbetssätt för att stödja dessa ungdomar under våren Mötesplatser och dialog med ungdomar, föreningar och organisationer i samhället har varit ett annat viktigt inslag för att tillsammans skapa ett Orust med meningsfull fritidssysselsättning. Likaså har dialog inom kommunen med exempelvis processkartläggning av hälsoinsatser under hela uppväxttiden 0-24 år varit ett viktigt arbete. Barn och ungas psykiska hälsa Under våren genomfördes en konferens på temat, Barn och ungas psykiska hälsa som samlade aktörer från hela samhällsfältet. Ett uppdrag från verksamheten för Lärande utifrån resultatet av rapporten från Statens folkhälsoinstitut med samma namn. Konferensen utgjorde en grund för att var och en sedan kan arbeta vidare med egna lösningar på hemmaplan för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga i Orust kommun. Våld i nära relationer Arbetet har bedrivits med stöd av projektmedel från Länsstyrelsen. Utbildning och kompetenshöjning inom kommunen till chefer och medarbetare syftar till att Våga fråga och agera för att stödja personer i den närmsta omgivningen och att synliggöra mörkertalet. Arbete med att öka kunskapen inom äldreomsorgen har påbörjats. Äldres hälsa Dialog har påbörjats i kommunala pensionärs- och handikapprådet samt beredningen för Omsorg och Lärande kring hur kommunen kan utveckla det främjande och förebyggande arbetet kring äldres hälsa. Samverkan med utvecklingsgruppen för anhörigstöd har också genomförts under året. Mall för Välfärdsredovisning Slutligen har nätverket Folkhälsosamordnare i Fyrbodal arbetat fram en gemensam mall för Välfärdsredovisningen. Ett viktigt instrument eller modell för att redovisa hälsoindikatorer som sedan ligger till grund för dialog inom den egna kommunen om behov och prioriteringar i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Folkhälsorådet i Orust kommun Gunilla Josefsson TF Ordf. i Folkhälsorådet 25

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-20 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2011.0099 Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 Obs! t o m kl 16.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

RAPPORT 1 (37) Uppdrag strategisk plan 2011-2014 (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan)

RAPPORT 1 (37) Uppdrag strategisk plan 2011-2014 (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) RAPPORT 1 2012-02-13 Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, 2011 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under 2011 kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen

Läs mer

hälsoraketen Praktisk metodhandbok 12 moduler för ett friskare Västra Götaland

hälsoraketen Praktisk metodhandbok 12 moduler för ett friskare Västra Götaland hälsoraketen 12 moduler för ett friskare Västra Götaland Ett hälsofrämjande miljö- och livsstilsprojekt för hela kommunen med barnen i fokus enligt IDEFICS-modellen. Praktisk metodhandbok för hälsofrämjande

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2011... 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET...

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016 Innehållsförteckning Förord... 3 Vad är folkhälsoarbete?... 3 Nationella mål... 4 Hur är folkhälsan i vår kommun?... 4 Vision för folkhälsoarbetet...

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007. Grästorps kommun

Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007. Grästorps kommun Förslag till Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007 Grästorps kommun INLEDNING Detta är verksamhetsberättelsen för Folkhälsorådet i Grästorps Kommun år 2007. Verksamhetsberättelsen följer upp de insatser

Läs mer

INLEDNING... 4 BAKGRUND...

INLEDNING... 4 BAKGRUND... Äldres hälsa En kartläggning av hälsofrämjande och förebyggande arbete för ett hälsosamt åldrande i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora kommun Natasha Anderberg Folkhälsoteamet okt 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer