Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013 Fastställd av kommunstyrelsen , 31

2 1 Läsanvisning Första delen av rapporten beskriver hur Grästorps kommun arbetar med sitt patientsäkerhetsarbete. Under rubriken Resultat sammanställs och analyseras kommunens arbete med patientsäkerhet för föregående år., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

3 2 Sammanfattning I Grästorps kommun finns två särskilda boenden. Vistegården, demensboende, med 48 platser. Åsevi, boende för somatik, med 12 platser. Det finns en korttidsavdelning, Passagen, med 10 platser fördelade på korrtidsvistelse, palliativ vård och växelvård. Hemtjänsten består av en arbetsgrupp. Några viktiga åtgärder för patientsäkerhet är deltagandet i kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD (demensregister) och Palliativregistret. Palliativregistret gäller alla enheter, likaså Senior Alert. Hemtjänsten har inte kommit igång med Senior Alert. BPSD gäller enbart Vistegården. i har gjorts genom: en sammanställning av avvikelser inom Hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 en extern granskning av läkemedelshanteringen som genomförts på de två särskilda boendena och akutläkemedelsförrådet genom en enkätundersökning. självskattning av basala hygienrutiner 2 ggr/år som visar på mycket god följsamhet på rätt handhygien, rätt användning av arbetskläder och smycken. kontroll av spol- och diskdesinfektorer samverkansmöte med Primärvården Capio (tidigare Carema) vårdcentrals verksamhetschef, verksamhetschef HSL Grästorps kommun och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. journalgranskning av HSL-journaler. uppföljning av samverkan psykiatri Trepartsgruppen granskning av genomförandeplaner kontroll av säker inloggning och autentisering via SITHS-kort Hälso- och sjukvårdspersonalen och baspersonal har bidragit till ökad patientsäkerhet genom att rapportera risker, vårdskador och negativa händelser enligt riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Följsamheten bedöms som god. Inga utredningar har anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 1 ärende har anmälts till Patientnämnden gällande organisation/regler/resurser. 4 st. Lex Sarah händelserapporter har lämnats till nämnden. Två har sedan skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO bedömde att åtgärderna som vidtagits av nämnden var tillräckliga. Synpunkter och klagomål utreds och hanteras enligt gällande rutiner. Det har inkommit 4 st. synpunkter till Social Verksamhet, här finns dock ett mörkertal pga. dålig följsamhet till rutinen. Målen för kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet 2013 uppfylldes till viss del för Hälso- och sjukvårdsenheten. För kvalitetsledningssystemet har det upprättats en projektplan och kommunikationsplan. Processer för medicintekniska produkter, delegering, avvikelsehantering och SVPL är gjorda. Implementeringen av ICF(klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är ej påbörjad, projektbeställning och projektplan ska upprättas i början av All HSL-personal har fått en tvådagars utbildning av ICF., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

4 3 Övergripande mål Ett av Nämndens mål för 2013 är kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdsenhetens aktiviteter utifrån målet Kvalitetsledningssystemet. Vi ska arbeta under 2013 med processer för läkemedelshantering, medicintekniska produkter, dokumentation, delegeringar, avvikelsehantering och SVPL(samordnad vårdplanering). Implementering av dokumentation enligt ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

5 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har ytterst Kommunstyrelsen. Verksamhetschef HSL ansvarar för: rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet mål och måluppfyllelse uppföljning och analys av verksamheten ständiga förbättringar/åtgärder informationssystem organisation och ansvarsfördelning lokaler, personal, utrustning (Medicintekniska Produkter), system löpande rapport till politikerna om förbättringsarbete Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att: säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet journaler förs enligt patientdatalagen vård som läkare förordnat verkställs läkemedelshanteringen är väl fungerande kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal tas när patientens tillstånd kräver det säkra delegeringar av ansvar anmälningar görs till vårdgivare Enhetschef ansvarar för: leda och utveckla verksamheten analysera och hantera; risker, avvikelser, förslag, synpunkter och klagomål verkställa rutiner/riktlinjer/beslut skapa utrymme för lokalt förbättringsarbete kompetensutveckla personal och team samarbete med team, arbetsgrupper och leg personal rapportera till verksamhetschef om utveckling och förbättringar Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Legitimerad personal ansvarar för: framtagning, utprovning samt vidareutveckling av rutiner och metoder risk- och avvikelsehantering uppföljning av mål och resultat, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

6 5 Struktur för uppföljning och utvärdering I enlighet med krav i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ska kommunen säkerställa kvaliteten och säkerheten i verksamheten genom ett systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete. Kraven i föreskriften gäller all vår verksamhet reglerad i bl.a. Socialtjänstlag, Lagen om stöd och service samt Hälso- och sjukvårdslag m.fl. Den gäller alla våra insatser till funktionsnedsatta, äldre individer samt individer och familjer i behov av socialt stöd i deras livsföring. Våren 2011 påbörjades arbetet med att lägga in kvalitetsledningssystemet i kommunens styrmodell. Styrmodellen och kvalitetsledningssystemet finns i IT-verktyget Stratsys. Styrmodellen är tydligt kopplat till de politiskt uppsatta målen. I kvalitetsledningssystemet finns en struktur som bygger på processer, riskbedömningar och en egenkontrollplan. Kvalitetsledningssystemet har fokus på ansvar, roller och delaktighet och syftet är att alla ska vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet runt vårdtagare. Systemet ska underlätta insamling av data till den årliga patientsäkerhetsberättelsen och att den ska vara ett verktyg för kommunstyrelsen inför kommande års beslut av mål för hälso- och sjukvården. Grästorps kommun har haft en kick off för och med revisorer, politiker, enhetschefer och kvalitetsutvecklare. Vårt kvalitetsledningssystem ska bidra till ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet genom: tydlig kvalitetsstyrning och systematisk egenkontroll av processer och följsamhet mot nationella riktlinjer, författningar, lagar och kommunala riktlinjer. kvalitetssäkrade processer och flöden i verksamheten vilket underlättar för medarbetarna att bedriva ett likvärdigt och kvalitetssäkrat arbete gentemot brukare/kund. tydlig ansvarsfördelning där det framgår vem som ansvarar och leder förbättringsarbetet i verksamheten, definiera roller och funktioner viktiga för kvalitetsarbete. definiera och kvalitetssäkra verksamhetens samverkan med andra verksamheter såväl intern som externt med andra myndigheter/organisationer. delaktighet för såväl medarbetare som kunder i det löpande och systematiska förbättringsarbetet på enheten genom lokalt förankrat kvalitetsarbete där det löpande identifieras risker, kvalitetsbrister, klagomål och synpunkter/förslag som åtgärdas och utvecklas. dokumenterat förbättringsarbete som ska skapa ett lokalt erfarenhetsutbyte men också bidra till att vår organisation blir en lärande organisation där förbättringsarbeten sprids inom enheter/verksamheter/organisationen, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

7 6 Beskrivning av patientsäkerhetsarbete som genomförts för ökad patientsäkerhet av Social Verksamhet har gjorts genom: Månadsvis sammanställning av avvikelser inom Hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 Årlig extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på särskilt boende och akutläkemedelsförrådet Självskattning av basala hygienrutiner 2 ggr/år. Samverkansmöten med den primärvården Capio vårdcentral sker kontinuerligt. Granskning och genomgång av slumpmässigt utvalda patientjournaler görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 2 gånger per år Uppföljning av Trepartssamverkan 1 gång per år enligt mall Några av egenkontrollerna finns i kvalitetsledningssystemet och redovisas under kapitel 11 Resultat., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

8 7 Samverkan för att förebygga vårdskador Alla processer som finns med är inte helt färdiga, varför samverkanmöjligheten inte är beskriven i text i tabellen. Kvalitetsledningssystemet är under uppbyggnad enligt projektplan. Process Hygien Läkemedelshantering Medicintekniska produkter Dokumentation Delegering av häso- och sjukvårdsuppgifter Avvikelsehantering enligt HSL och SoL Verställighet av SoL-beslut och LSSbeslut Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt brandskyddsarbete Samverkan Kommun Primärvård Samordnad vårdplanering SVPL Samverkan inom Psykiatri Trepart Skaraborg Samverkansmöjlighet Samverkar med Vårdhygien SkaS Skövde. Hygiensköterska är med på hygienombudsträffar 2 ggr/år och gör en hygienrond på alla verksamheter vart tredje år eller vid behov. Fungerar som ett stöd för medicinskt ansvarig sjuksköterska vid utbrott av gastroenterit (maginfluensa) eller andra frågeställningar kring smittskydd och hygien. Samverkar med extern utförare vad gäller kontroll av spol och diskdesinfektorer. Avtalet löper ett år i taget och gäller kontroll och service. Samverkar med medicintekniska enheten på SkaS Skövde med kontroller och service av blodtrycksmanschetter. Avtal med SAPS(företag som erbjuder helhetsservice och finansieringslösningar för medicinskteknisk utrustning åt vårdbedrivande verksamheter i offentlig eller privat regi.) angående årliga kontroller och service av sängar och lyftar. Samverkan sker i MASnätverket i Skaraborg genom framtagande av dokument vars innehåll beskriver vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs i den kommunala vården samt processer vid beslut om utförandet av yrkesspecifika arbetsuppgifter. Syftet är att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvar, skapa samsyn och bidra till en god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Samverkan sker internt med Medicinskt ansvarig sköterska, ansvarig för SoL-avvikelser och berörda enhetschefer. Samverkan sker med sjukhus och primärvård genom kallelse i systemet KLARA SVPL. Detta är ett system som utvecklats på basis av lagar och Socialstyrelsens föreskrifter kring patienter som har kommunala insatser. En gemensam rutin har framtagits för hela regionen och alla 49 kommunerna. KLARA SVPL stödjer den rutinen och använder en terminologi och informationsstruktur som framtagits utifrån nationella underlag. Med ett utbyggt IT-stöd kan detta arbete förenklas och samtidigt bidra till att öka den medicinska säkerheten. Samverkar med regionen genom Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping och Vara och Beroendeenheten i Falköping och Primärvården Capio Vårdcentral. Kommunen representaras av chef, MAS, socialsekreterare och psykiatrisjuksköterska från Social Verksamhet.Samverkan sker genom styrgruppsmöte 4 ggr/år och handläggarträffar 4 ggr/år och vid behov i individärende., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

9 Process Samverkansmöjlighet Samverkan Västbus Samverkan Bryggan Klagomål- och synpunktshantering Lean projekt HSA-katalog Aktualisering/förhandsbedömning Utredning/Beslut Samverkan sker med tjänsteidservice inom regionen. De utfärdar SITHSkort enligt särskild rutin., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

10 8 Struktur för riskanalys Genom egenkontroll och analys av avvikelser görs fortlöpande bedömningar om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Ansvariga för detta är Verksamhetschef HSL, Medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef. Handboken för patientsäkerhetsarbete Riskanalys och Händelseanalys utgiven av Socialstyrelsen används av medicinskt ansvarig sjuksköterska som arbetsmetod. Handboken innehåller verktyg och vägledning för hur analysarbetet bör organiseras och genomföras. Handboken i grundläggande patientsäkerhetsarbete Säkrare vård och omsorg utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting används av enhetschef. Handboken ger en bild av riskerna i vården och omsorgen liksom de grundläggande metoderna och arbetssätten för att minska vårdskador. Handboken förespråkar genomgående förebyggande arbetssätt., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

11 9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet Avvikelser Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. All personalen ska till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra lärdom av vårdskadan eller den negativa händelsen och att med riskförebyggande insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. Avvikelserapporterna berör också SoL/LSS inte enbart HSL. All personal rapporterar avvikelser enligt medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer. Avvikelserna hanteras enligt rutin av enhetschef, Lex Sarahutredare och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Rutin för avvikelserapportering Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart rapportera till tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal eller enhetschef som utan dröjsmål ska bedöma vilka åtgärder som ska vidtas, samt dokumentera dessa i patientens journal. Den som upptäcker avvikelsen skriver avvikelserapport i Magna Cura. Avvikelsemodulen är uppdaterad så att alla (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, baspersonal, socialsekreterare och chefer) kan dokumentera i systemet. Detta ska helst ske i samband med händelsen. Där noteras även att tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal eller enhetschef kontaktats om händelsen. Tjänstgörande sjuksköterska, annan legitimerad personal eller enhetschef noterar i avvikelsemodulen Magna Cura sin bedömning och åtgärd. Verksamhetschef ser till att medicinskt ansvarig sjuksköterska, utan dröjsmål kontaktas vid allvarliga avvikelser. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömning om utredning och anmälan enligt Lex Maria ska göras. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har rutin för att fortlöpande analysera och åtgärda brister i verksamheten, samt årligen göra en sammanställning av föregående års avvikelser. Sammanställningen innehåller statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden samt planering av det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på enheten., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

12 10 Hantering och klagomål 10.1 Klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter Synpunkter och klagomål kan lämnas på kommunens hemsida, särskild blankett, brev eller personligt besök.. Inkomna klagomål och synpunkter skickas vidare till berörd chef som besvarar och återkopplar till synpunktslämnaren om så önskas. Inkomna klagomål som berör HSL-frågor från Patientnämnden och Socialstyrelsen utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska alternativt av verksamhetschefen HSL beroende av klagomålets art. Redovisas i patientsäkerhetsberättelsen Beskrivning av sammanställning och analys Inkomna synpunkter och klagomål redovisas per tertial i systemverktyget Stratsys av utsedd person inom. Analysen görs av respektive enhetschef där rapporten är hemmahörande. Synpunkten ska besvaras inom 14 dagar. Inkomna och behandlade ärende redovisas för Sociala utskottet och på Kommunstyrelsens sammanträde två gånger per år, i april och oktober. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef HSL sammanställer s ärende och analyserar årligen inför presentation i patientsäkerhetsberättelsen Samverkan med patienter och närstående Vid de tillfällen det har framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschef HSL tagit kontakt via telefon och erbjudit möjlighet till hembesök. Det har uppskattats och alltid accepterats. Innan vidare kontakt med annan myndighet t.ex. patientnämnd eller annan utförare har patient och närstående rätt att se och tycka till om den skriftliga dokumentationen som skickas vidare. Återkoppling sker alltid efter svar från annan part., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

13 11 Resultat 11.1 Uppföljning av Kvalitetsplan Område: Kvalitet och kund/patientsäkerhet Hygien Processförtydligande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19), oberoende av vårdgivare och vårdform. Syftet är att förhindra smitta mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta) och från patient till personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta). Hantering av smittförande avfall och metoder för desinfektion är viktiga delar i hygienprocessen. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till hygienrutiner Brister i följsamhet 3. Stor 3. Betydande Förhindra smittspridning Infektioner 2. Liten 3. Betydande Medicintekniska produkter Processförtydligande De flesta hjälpmedel som används inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter. Avgörande i detta sammanhang är tillverkarens syfte med produkten. Med en medicinteknisk produkt avses enligt 2 lagen om medicintekniska produkter en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas för att bland annat - påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom (ex blodtrycksmanschett) - påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder (ex rullstol) - undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process (ex proteser) Ansvarsfördelningen se dokument. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Förskrivning av hjälpmedel Grundutrustning på SÄBO, korttid och hemtjänst Olämplig användning av hjälpmedel 2. Liten 3. Betydande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

14 Dokumentation Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Loggar av journaler Dokumentation enligt socialtjänstlagen Dokumentation enlig Hälsooch sjukvårdslagen Loggar av journaler Social dokumentation 1. Mycket liten 3. Betydande 3. Stor 3. Betydande Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Processförtydligande Skriftlig överlåtelse av medicinska arbetsuppgifter från någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som har formell och reell kompetens för arbetsuppgiften till annan person som saknar formell kompetens men har reell kompetens för arbetsuppgiften. Ansvaret för delegering är MAS/MAR. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad God och säker vård Överlåtelse av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal omsorg. 3. Stor 3. Betydande Avvikelsehantering enligt HSL och SoL Processförtydligande En av hörnpelarna i arbetet med att förbättra verksamhetens kvalitet och säkerhet är att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, återföra och utvärdera avvikelser samt återföra resultatet till medarbetare. Rapporteringen syftar aldrig till att leta syndabockar, utan till att förbättra patientsäkerheten för varje enskild individ. Exempel på olika områden att skriva avvikelser på; Arbetsrutiner, bemötande, biståndshandläggning, brottslig handling, dokumentation, fallskador, information/kommunikation, informationsöverföring, lokaler/resurser, läkemedel, hjälpmedel, insatser, omvårdnad, våld och övergrepp, våld och behandling, vård och behandling och vårdrelaterade infektioner. Avvikelserapporter från baspersonal skrivs i Magna Cura och meddelar sin enhetschef att det finns en avvikelse. De som berör HSL tas direkt kontakt med sjuksköterskor och rehab som kompletterar avvikelsen i Magna Cura med åtgärder och analys., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

15 Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till Lex Maria Vårdskada 2. Liten 3. Betydande Följsamhet till händelserapportering och Lex Sarah Brister i omsorg 2. Liten 3. Betydande Område: Personal och kompetensförsörjning Systematiskt arbetsmiljöarbete Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Larm internt Arbetsskada 2. Liten 3. Betydande Tillbud Brister i arbetsmiljö Systematiskt brandskyddsarbete Processförtydligande Planer för det systematiska brandskyddsarbetet finns på respektive enhet alt. arbetsplats. Av rutinen fram går vilken verksamhet som bedrivs, ansvarsfördelningen, kontrollpunkter, hur ofta kontroll skall ske samt tillvägagångssätt för nödutrymning Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet i brandskyddsarbetet Brister i brandskyddsarbetet 2. Liten 4. Hög Område: Samverkan Samordnad vårdplanering SVPL Processförtydligande Att kommuner, sjukhus och primärvård gemensamt ansvarar för att ge patienten en god vård, omsorg och stöd samt att övergången mellan olika vårdgivare sker utan onödiga hinder. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad KLARA möte Brister i samverkan 2. Liten 3. Betydande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

16 Samverkan inom Psykiatri Trepart Skaraborg Processförtydligande Samverkan omfattar personer som är folkbokförda i Grästorps kommun som lever med ett riskeller missbruk, en beroendesjukdom, psykisk ohäls eller en samsjuklighet. Huvudmännen har, inom sina respektive verksamhetsområden, ansvar för att dessa individer får stöd och hjälp, behandling, service och hälso- och sjukvård. Huvudmännen ansvarar både var för sig och gemensamt för att tidigt identifiera personer med psykisk ohälsa och suicidrisk. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Trepartsgrupp Brister i samverkan 2. Liten 1. Mindre Samverkan Västbus Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till Västbusrutin Samverkan Bryggan Processförtydligande Samverkansforum mellan bildningsverksamheten (rektorer och VC), social verksamhet (enhetschefer IFO samt 1:e socialsekreterare, Folhälsoplanerare och Verksamhetschef Capio. Samverkansforumet leds av samordnare Team Agera Område: Försörjning av tjänster, produkter och teknik HSA-katalog Processförtydligande HSA är en del av den nationella infrastruktur som möjliggör nationell IT-strategi för vård och omsorg(nationell ehälsa). HSA innehåller kvalitetssäkrad information om personer, enheter och funktioner inom vård och omsorg. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Säker inloggning och autentsiering via SITHS-kort Uppföljning av HSAkatalogen Rätt uppgifter i HSA-katalog Administration av HSA-katalog, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

17 11.2 Uppföljning av genomförda egenkontroller Följsamhet till hygienrutiner Självskattning av basala hygienrutiner Självskattning 2 ggr per år Förhindra smittspridning Avvikelsehantering Dokumentation Extern hygienrond Dokumentation, Inhämtning av synpunkter Var tredje år Kontroll av spol och diskdesinfektorer Dokumentation, Inhämtning av synpunkter 1 ggr per år Förskrivning av hjälpmedel Avvikelser medicintekniska produkter Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Målet är att ha så få avvikelser som möjligt men att de avvikelser som sker ska rapporteras. Uppföljning av förskrivet hjälpmedel Dokumentation 2 ggr per år Dokumentation enligt socialtjänstlagen Granskning av genomförandeplaner Dokumentation 3 ggr per år Granskning av journalanteckningar social dokumentation Dokumentation 3 ggr per år Sex journalgranskningar har genomförts. Fyra av dessa är godkända, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

18 Dokumentation enlig Hälso-och sjukvårdslagen Journalgranskning Granskning av journaler 2 ggr per år God och säker vård Avvikelserapport i Magna Cura Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet till Lex Maria Avvikelserapport Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet till händelserapportering och Lex Sarah Avvikelserapport Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet i brandskyddsarbetet Brandskyddsrond Självskattning 4 ggr per år KLARA möte Avvikelser SVPL Avvikelserapport SVPL Månadsvis En avvikelse mot NÄL och en avvikelse mot Skas Följsamhet till lokal rutin Inhämtning av synpunkter, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

19 Trepartsgrupp Årlig uppföljning av samverkan enligt protokoll Inhämtning av synpunkter, Avvikelserapport SVPL 1 ggr per år Säker inloggning och autentisering via SITHS-kort Kontroll av uppgifter i HSA-katalogen Dokumentation Månadsvis Uppföljning av HSA-katalogen Loggning av HSAadministration Kontroll 1 ggr per år 11.3 Uppföljning av åtgärder Hygien Följsamhet till hygienrutiner Åtgärd Status Typ av åtgärd Hygienombudsträff Pågående Förebyggande Medicintekniska produkter Åtgärd Status Typ av åtgärd Riktlinje från Medicinskt ansvarig sjuksköterska om hantering av medicintekniska produkter Avslutad Förbättrande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

20 Dokumentation Loggar av journaler Åtgärd Status Typ av åtgärd Skapa rutiner Pågående Förbättrande Dokumentation enligt socialtjänstlagen : Granskning av genomförandeplaner Åtgärd Status Typ av åtgärd Kompetensutveckling Ej påbörjad Förbättrande : Granskning av journalanteckningar social dokumentation Åtgärd Status Typ av åtgärd Kompetensutveckling Ej påbörjad Förbättrande Dokumentation enlig Hälso-och sjukvårdslagen : Journalgranskning Åtgärd Status Typ av åtgärd Rutiner och mallar ska tas fram Pågående Förbättrande Samordnad vårdplanering SVPL KLARA möte Åtgärd Status Typ av åtgärd Lean projekt " Borta bra men hemma bäst" Avslutad Förbättrande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

21 11.4 Avvikelse Summa/Avvikelse Fallrapport 292 Fallrapporterna har minskat med 12% sedan föregående år. 8 st resulterade i frakturer. Läkemedelsrapport 189 Läkemedelsavvikelserna har fortsatt öka. En analys av ökningen visade att en stor del berodde på omorganisation och införande av nytt system i hemvården. Handlingsplan är upprättad för att säkra att vårdtagare får rätt medicn vid rätt tillfälle. Dokumentation 4 En avvikelse under dokumentation bedömdes vara av allvarligare art och en Lex Maria utredning påbörjades. En händelseanalys med påföljande handlingsplan med åtgärdsförslag är upprättad och beslutad i SLG. Uppföljning kommer att ske våren Medicintekniska produkter 6 En rapport är skickats till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och tillverkaren gällande en rullstol. Socialstyrelsen bedömde att avvikelsen kunde bero på produktfel och Läkemedelsverket fortsatte utredningen tillsammans med tillverkaren. Tillverkaren hade gjort en riskanalys på rullstolen och bedömt risken som acceptabel. Läkemedelsverket avskrev ärendet från vidare handläggning. Arbetsterapeuterna i Grästorp är nu medvetna om riskerna med rullstolen och informerar brukare och personal till dem som får en liknande rullstol förskriven. Informationsöverföring 23 Här är det en kraftig ökning av avvikelser som skett i samband med omorganisation av natt hemtjänst och införande av nytt system i hemtjänsten. Åtgärder är vidtagna och handlingsplan upprättad. Omvårdnadshändelser 41 Två omvårdnadshändelser som skett på särskilt boende under juli månad, har ansvarig nämnd rapporterat till IVO Bemötande 4 Här har vi sett en minskning. Rehabilitering 7 En ökning som kan härledas till utbildning i avvikelsehantering. Man har inte tidigare skrivit avvikelser när träning uteblivit., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

22 Avvikelse Summa/Avvikelse Lex Maria 0 Ingen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg är gjord under Lex Sarah 2 Inkom två anmälningar till IVO enligt Lex Sarah angående omvårdnadshändelse, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

23 12 Övergripande mål för kommande år Nämndens mål för 2014 är: kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet. förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen utveckla hälsoperspektivet för äldre s gemensamma aktiviteter utifrån målen är: bygga ett kvalitetsledningssystem HSL, SoL, LSS, LVU, LVM implementera ICF/ÄBIC (Äldres behov i centrum). fortsatt arbete med avvikelseprocessen utveckla kvalitetsmätningar PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa) Bättre liv för sjuka äldre ökad brukarmedverkan utveckla samverkan mellan socialtjänst, skola och Team Agera utveckla information riktad till barn och unga på kommunens hemsida för stöd och rådgivning ombyggnation av Åsevi att arbeta med förebyggande arbete göra handlingsplan utifrån resultatet från nöjdmedarbetarindex (NMI) kompetensutvecklingsplan inom ÄO, LSS och IFO analys av kommunens hemtjänstkostnader Varje enskild enhet inom har egna aktiviteter utifrån nämndens mål och de finns att läsa i verksamhetsplanen under målarbete., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 2015-02-27 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 1.Övergripande mål och strategier 4 2.Organisatoriskt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

År 2014. Omsorgsförvaltningen

År 2014. Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer 2015-04-21 2015/286 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lotta Tyrberg Omsorgsförvaltningen Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse År

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 2014-02-17 1 Innehållsförteckning Verksamhetens övergripande mål 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3 Patientsäkerhetsarbetet på Lönnens

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Eva Björklund Socialtjänsten 046-73 96 27 Eva Björklund@kavlinge.se Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge 244 80 www.kavlinge.se Innehåll Allmänt... 3 Organisatoriskt

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer