Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013 Fastställd av kommunstyrelsen , 31

2 1 Läsanvisning Första delen av rapporten beskriver hur Grästorps kommun arbetar med sitt patientsäkerhetsarbete. Under rubriken Resultat sammanställs och analyseras kommunens arbete med patientsäkerhet för föregående år., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

3 2 Sammanfattning I Grästorps kommun finns två särskilda boenden. Vistegården, demensboende, med 48 platser. Åsevi, boende för somatik, med 12 platser. Det finns en korttidsavdelning, Passagen, med 10 platser fördelade på korrtidsvistelse, palliativ vård och växelvård. Hemtjänsten består av en arbetsgrupp. Några viktiga åtgärder för patientsäkerhet är deltagandet i kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD (demensregister) och Palliativregistret. Palliativregistret gäller alla enheter, likaså Senior Alert. Hemtjänsten har inte kommit igång med Senior Alert. BPSD gäller enbart Vistegården. i har gjorts genom: en sammanställning av avvikelser inom Hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 en extern granskning av läkemedelshanteringen som genomförts på de två särskilda boendena och akutläkemedelsförrådet genom en enkätundersökning. självskattning av basala hygienrutiner 2 ggr/år som visar på mycket god följsamhet på rätt handhygien, rätt användning av arbetskläder och smycken. kontroll av spol- och diskdesinfektorer samverkansmöte med Primärvården Capio (tidigare Carema) vårdcentrals verksamhetschef, verksamhetschef HSL Grästorps kommun och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. journalgranskning av HSL-journaler. uppföljning av samverkan psykiatri Trepartsgruppen granskning av genomförandeplaner kontroll av säker inloggning och autentisering via SITHS-kort Hälso- och sjukvårdspersonalen och baspersonal har bidragit till ökad patientsäkerhet genom att rapportera risker, vårdskador och negativa händelser enligt riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Följsamheten bedöms som god. Inga utredningar har anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 1 ärende har anmälts till Patientnämnden gällande organisation/regler/resurser. 4 st. Lex Sarah händelserapporter har lämnats till nämnden. Två har sedan skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO bedömde att åtgärderna som vidtagits av nämnden var tillräckliga. Synpunkter och klagomål utreds och hanteras enligt gällande rutiner. Det har inkommit 4 st. synpunkter till Social Verksamhet, här finns dock ett mörkertal pga. dålig följsamhet till rutinen. Målen för kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet 2013 uppfylldes till viss del för Hälso- och sjukvårdsenheten. För kvalitetsledningssystemet har det upprättats en projektplan och kommunikationsplan. Processer för medicintekniska produkter, delegering, avvikelsehantering och SVPL är gjorda. Implementeringen av ICF(klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är ej påbörjad, projektbeställning och projektplan ska upprättas i början av All HSL-personal har fått en tvådagars utbildning av ICF., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

4 3 Övergripande mål Ett av Nämndens mål för 2013 är kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdsenhetens aktiviteter utifrån målet Kvalitetsledningssystemet. Vi ska arbeta under 2013 med processer för läkemedelshantering, medicintekniska produkter, dokumentation, delegeringar, avvikelsehantering och SVPL(samordnad vårdplanering). Implementering av dokumentation enligt ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

5 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har ytterst Kommunstyrelsen. Verksamhetschef HSL ansvarar för: rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet mål och måluppfyllelse uppföljning och analys av verksamheten ständiga förbättringar/åtgärder informationssystem organisation och ansvarsfördelning lokaler, personal, utrustning (Medicintekniska Produkter), system löpande rapport till politikerna om förbättringsarbete Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att: säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet journaler förs enligt patientdatalagen vård som läkare förordnat verkställs läkemedelshanteringen är väl fungerande kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal tas när patientens tillstånd kräver det säkra delegeringar av ansvar anmälningar görs till vårdgivare Enhetschef ansvarar för: leda och utveckla verksamheten analysera och hantera; risker, avvikelser, förslag, synpunkter och klagomål verkställa rutiner/riktlinjer/beslut skapa utrymme för lokalt förbättringsarbete kompetensutveckla personal och team samarbete med team, arbetsgrupper och leg personal rapportera till verksamhetschef om utveckling och förbättringar Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Legitimerad personal ansvarar för: framtagning, utprovning samt vidareutveckling av rutiner och metoder risk- och avvikelsehantering uppföljning av mål och resultat, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

6 5 Struktur för uppföljning och utvärdering I enlighet med krav i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ska kommunen säkerställa kvaliteten och säkerheten i verksamheten genom ett systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete. Kraven i föreskriften gäller all vår verksamhet reglerad i bl.a. Socialtjänstlag, Lagen om stöd och service samt Hälso- och sjukvårdslag m.fl. Den gäller alla våra insatser till funktionsnedsatta, äldre individer samt individer och familjer i behov av socialt stöd i deras livsföring. Våren 2011 påbörjades arbetet med att lägga in kvalitetsledningssystemet i kommunens styrmodell. Styrmodellen och kvalitetsledningssystemet finns i IT-verktyget Stratsys. Styrmodellen är tydligt kopplat till de politiskt uppsatta målen. I kvalitetsledningssystemet finns en struktur som bygger på processer, riskbedömningar och en egenkontrollplan. Kvalitetsledningssystemet har fokus på ansvar, roller och delaktighet och syftet är att alla ska vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet runt vårdtagare. Systemet ska underlätta insamling av data till den årliga patientsäkerhetsberättelsen och att den ska vara ett verktyg för kommunstyrelsen inför kommande års beslut av mål för hälso- och sjukvården. Grästorps kommun har haft en kick off för och med revisorer, politiker, enhetschefer och kvalitetsutvecklare. Vårt kvalitetsledningssystem ska bidra till ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet genom: tydlig kvalitetsstyrning och systematisk egenkontroll av processer och följsamhet mot nationella riktlinjer, författningar, lagar och kommunala riktlinjer. kvalitetssäkrade processer och flöden i verksamheten vilket underlättar för medarbetarna att bedriva ett likvärdigt och kvalitetssäkrat arbete gentemot brukare/kund. tydlig ansvarsfördelning där det framgår vem som ansvarar och leder förbättringsarbetet i verksamheten, definiera roller och funktioner viktiga för kvalitetsarbete. definiera och kvalitetssäkra verksamhetens samverkan med andra verksamheter såväl intern som externt med andra myndigheter/organisationer. delaktighet för såväl medarbetare som kunder i det löpande och systematiska förbättringsarbetet på enheten genom lokalt förankrat kvalitetsarbete där det löpande identifieras risker, kvalitetsbrister, klagomål och synpunkter/förslag som åtgärdas och utvecklas. dokumenterat förbättringsarbete som ska skapa ett lokalt erfarenhetsutbyte men också bidra till att vår organisation blir en lärande organisation där förbättringsarbeten sprids inom enheter/verksamheter/organisationen, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

7 6 Beskrivning av patientsäkerhetsarbete som genomförts för ökad patientsäkerhet av Social Verksamhet har gjorts genom: Månadsvis sammanställning av avvikelser inom Hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 Årlig extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på särskilt boende och akutläkemedelsförrådet Självskattning av basala hygienrutiner 2 ggr/år. Samverkansmöten med den primärvården Capio vårdcentral sker kontinuerligt. Granskning och genomgång av slumpmässigt utvalda patientjournaler görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 2 gånger per år Uppföljning av Trepartssamverkan 1 gång per år enligt mall Några av egenkontrollerna finns i kvalitetsledningssystemet och redovisas under kapitel 11 Resultat., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

8 7 Samverkan för att förebygga vårdskador Alla processer som finns med är inte helt färdiga, varför samverkanmöjligheten inte är beskriven i text i tabellen. Kvalitetsledningssystemet är under uppbyggnad enligt projektplan. Process Hygien Läkemedelshantering Medicintekniska produkter Dokumentation Delegering av häso- och sjukvårdsuppgifter Avvikelsehantering enligt HSL och SoL Verställighet av SoL-beslut och LSSbeslut Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt brandskyddsarbete Samverkan Kommun Primärvård Samordnad vårdplanering SVPL Samverkan inom Psykiatri Trepart Skaraborg Samverkansmöjlighet Samverkar med Vårdhygien SkaS Skövde. Hygiensköterska är med på hygienombudsträffar 2 ggr/år och gör en hygienrond på alla verksamheter vart tredje år eller vid behov. Fungerar som ett stöd för medicinskt ansvarig sjuksköterska vid utbrott av gastroenterit (maginfluensa) eller andra frågeställningar kring smittskydd och hygien. Samverkar med extern utförare vad gäller kontroll av spol och diskdesinfektorer. Avtalet löper ett år i taget och gäller kontroll och service. Samverkar med medicintekniska enheten på SkaS Skövde med kontroller och service av blodtrycksmanschetter. Avtal med SAPS(företag som erbjuder helhetsservice och finansieringslösningar för medicinskteknisk utrustning åt vårdbedrivande verksamheter i offentlig eller privat regi.) angående årliga kontroller och service av sängar och lyftar. Samverkan sker i MASnätverket i Skaraborg genom framtagande av dokument vars innehåll beskriver vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs i den kommunala vården samt processer vid beslut om utförandet av yrkesspecifika arbetsuppgifter. Syftet är att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvar, skapa samsyn och bidra till en god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Samverkan sker internt med Medicinskt ansvarig sköterska, ansvarig för SoL-avvikelser och berörda enhetschefer. Samverkan sker med sjukhus och primärvård genom kallelse i systemet KLARA SVPL. Detta är ett system som utvecklats på basis av lagar och Socialstyrelsens föreskrifter kring patienter som har kommunala insatser. En gemensam rutin har framtagits för hela regionen och alla 49 kommunerna. KLARA SVPL stödjer den rutinen och använder en terminologi och informationsstruktur som framtagits utifrån nationella underlag. Med ett utbyggt IT-stöd kan detta arbete förenklas och samtidigt bidra till att öka den medicinska säkerheten. Samverkar med regionen genom Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping och Vara och Beroendeenheten i Falköping och Primärvården Capio Vårdcentral. Kommunen representaras av chef, MAS, socialsekreterare och psykiatrisjuksköterska från Social Verksamhet.Samverkan sker genom styrgruppsmöte 4 ggr/år och handläggarträffar 4 ggr/år och vid behov i individärende., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

9 Process Samverkansmöjlighet Samverkan Västbus Samverkan Bryggan Klagomål- och synpunktshantering Lean projekt HSA-katalog Aktualisering/förhandsbedömning Utredning/Beslut Samverkan sker med tjänsteidservice inom regionen. De utfärdar SITHSkort enligt särskild rutin., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

10 8 Struktur för riskanalys Genom egenkontroll och analys av avvikelser görs fortlöpande bedömningar om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Ansvariga för detta är Verksamhetschef HSL, Medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef. Handboken för patientsäkerhetsarbete Riskanalys och Händelseanalys utgiven av Socialstyrelsen används av medicinskt ansvarig sjuksköterska som arbetsmetod. Handboken innehåller verktyg och vägledning för hur analysarbetet bör organiseras och genomföras. Handboken i grundläggande patientsäkerhetsarbete Säkrare vård och omsorg utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting används av enhetschef. Handboken ger en bild av riskerna i vården och omsorgen liksom de grundläggande metoderna och arbetssätten för att minska vårdskador. Handboken förespråkar genomgående förebyggande arbetssätt., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

11 9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet Avvikelser Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. All personalen ska till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra lärdom av vårdskadan eller den negativa händelsen och att med riskförebyggande insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. Avvikelserapporterna berör också SoL/LSS inte enbart HSL. All personal rapporterar avvikelser enligt medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer. Avvikelserna hanteras enligt rutin av enhetschef, Lex Sarahutredare och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Rutin för avvikelserapportering Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart rapportera till tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal eller enhetschef som utan dröjsmål ska bedöma vilka åtgärder som ska vidtas, samt dokumentera dessa i patientens journal. Den som upptäcker avvikelsen skriver avvikelserapport i Magna Cura. Avvikelsemodulen är uppdaterad så att alla (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, baspersonal, socialsekreterare och chefer) kan dokumentera i systemet. Detta ska helst ske i samband med händelsen. Där noteras även att tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal eller enhetschef kontaktats om händelsen. Tjänstgörande sjuksköterska, annan legitimerad personal eller enhetschef noterar i avvikelsemodulen Magna Cura sin bedömning och åtgärd. Verksamhetschef ser till att medicinskt ansvarig sjuksköterska, utan dröjsmål kontaktas vid allvarliga avvikelser. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömning om utredning och anmälan enligt Lex Maria ska göras. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har rutin för att fortlöpande analysera och åtgärda brister i verksamheten, samt årligen göra en sammanställning av föregående års avvikelser. Sammanställningen innehåller statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden samt planering av det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på enheten., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

12 10 Hantering och klagomål 10.1 Klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter Synpunkter och klagomål kan lämnas på kommunens hemsida, särskild blankett, brev eller personligt besök.. Inkomna klagomål och synpunkter skickas vidare till berörd chef som besvarar och återkopplar till synpunktslämnaren om så önskas. Inkomna klagomål som berör HSL-frågor från Patientnämnden och Socialstyrelsen utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska alternativt av verksamhetschefen HSL beroende av klagomålets art. Redovisas i patientsäkerhetsberättelsen Beskrivning av sammanställning och analys Inkomna synpunkter och klagomål redovisas per tertial i systemverktyget Stratsys av utsedd person inom. Analysen görs av respektive enhetschef där rapporten är hemmahörande. Synpunkten ska besvaras inom 14 dagar. Inkomna och behandlade ärende redovisas för Sociala utskottet och på Kommunstyrelsens sammanträde två gånger per år, i april och oktober. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef HSL sammanställer s ärende och analyserar årligen inför presentation i patientsäkerhetsberättelsen Samverkan med patienter och närstående Vid de tillfällen det har framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschef HSL tagit kontakt via telefon och erbjudit möjlighet till hembesök. Det har uppskattats och alltid accepterats. Innan vidare kontakt med annan myndighet t.ex. patientnämnd eller annan utförare har patient och närstående rätt att se och tycka till om den skriftliga dokumentationen som skickas vidare. Återkoppling sker alltid efter svar från annan part., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

13 11 Resultat 11.1 Uppföljning av Kvalitetsplan Område: Kvalitet och kund/patientsäkerhet Hygien Processförtydligande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19), oberoende av vårdgivare och vårdform. Syftet är att förhindra smitta mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta) och från patient till personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta). Hantering av smittförande avfall och metoder för desinfektion är viktiga delar i hygienprocessen. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till hygienrutiner Brister i följsamhet 3. Stor 3. Betydande Förhindra smittspridning Infektioner 2. Liten 3. Betydande Medicintekniska produkter Processförtydligande De flesta hjälpmedel som används inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter. Avgörande i detta sammanhang är tillverkarens syfte med produkten. Med en medicinteknisk produkt avses enligt 2 lagen om medicintekniska produkter en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas för att bland annat - påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom (ex blodtrycksmanschett) - påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder (ex rullstol) - undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process (ex proteser) Ansvarsfördelningen se dokument. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Förskrivning av hjälpmedel Grundutrustning på SÄBO, korttid och hemtjänst Olämplig användning av hjälpmedel 2. Liten 3. Betydande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

14 Dokumentation Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Loggar av journaler Dokumentation enligt socialtjänstlagen Dokumentation enlig Hälsooch sjukvårdslagen Loggar av journaler Social dokumentation 1. Mycket liten 3. Betydande 3. Stor 3. Betydande Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Processförtydligande Skriftlig överlåtelse av medicinska arbetsuppgifter från någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som har formell och reell kompetens för arbetsuppgiften till annan person som saknar formell kompetens men har reell kompetens för arbetsuppgiften. Ansvaret för delegering är MAS/MAR. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad God och säker vård Överlåtelse av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal omsorg. 3. Stor 3. Betydande Avvikelsehantering enligt HSL och SoL Processförtydligande En av hörnpelarna i arbetet med att förbättra verksamhetens kvalitet och säkerhet är att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, återföra och utvärdera avvikelser samt återföra resultatet till medarbetare. Rapporteringen syftar aldrig till att leta syndabockar, utan till att förbättra patientsäkerheten för varje enskild individ. Exempel på olika områden att skriva avvikelser på; Arbetsrutiner, bemötande, biståndshandläggning, brottslig handling, dokumentation, fallskador, information/kommunikation, informationsöverföring, lokaler/resurser, läkemedel, hjälpmedel, insatser, omvårdnad, våld och övergrepp, våld och behandling, vård och behandling och vårdrelaterade infektioner. Avvikelserapporter från baspersonal skrivs i Magna Cura och meddelar sin enhetschef att det finns en avvikelse. De som berör HSL tas direkt kontakt med sjuksköterskor och rehab som kompletterar avvikelsen i Magna Cura med åtgärder och analys., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

15 Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till Lex Maria Vårdskada 2. Liten 3. Betydande Följsamhet till händelserapportering och Lex Sarah Brister i omsorg 2. Liten 3. Betydande Område: Personal och kompetensförsörjning Systematiskt arbetsmiljöarbete Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Larm internt Arbetsskada 2. Liten 3. Betydande Tillbud Brister i arbetsmiljö Systematiskt brandskyddsarbete Processförtydligande Planer för det systematiska brandskyddsarbetet finns på respektive enhet alt. arbetsplats. Av rutinen fram går vilken verksamhet som bedrivs, ansvarsfördelningen, kontrollpunkter, hur ofta kontroll skall ske samt tillvägagångssätt för nödutrymning Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet i brandskyddsarbetet Brister i brandskyddsarbetet 2. Liten 4. Hög Område: Samverkan Samordnad vårdplanering SVPL Processförtydligande Att kommuner, sjukhus och primärvård gemensamt ansvarar för att ge patienten en god vård, omsorg och stöd samt att övergången mellan olika vårdgivare sker utan onödiga hinder. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad KLARA möte Brister i samverkan 2. Liten 3. Betydande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

16 Samverkan inom Psykiatri Trepart Skaraborg Processförtydligande Samverkan omfattar personer som är folkbokförda i Grästorps kommun som lever med ett riskeller missbruk, en beroendesjukdom, psykisk ohäls eller en samsjuklighet. Huvudmännen har, inom sina respektive verksamhetsområden, ansvar för att dessa individer får stöd och hjälp, behandling, service och hälso- och sjukvård. Huvudmännen ansvarar både var för sig och gemensamt för att tidigt identifiera personer med psykisk ohälsa och suicidrisk. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Trepartsgrupp Brister i samverkan 2. Liten 1. Mindre Samverkan Västbus Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till Västbusrutin Samverkan Bryggan Processförtydligande Samverkansforum mellan bildningsverksamheten (rektorer och VC), social verksamhet (enhetschefer IFO samt 1:e socialsekreterare, Folhälsoplanerare och Verksamhetschef Capio. Samverkansforumet leds av samordnare Team Agera Område: Försörjning av tjänster, produkter och teknik HSA-katalog Processförtydligande HSA är en del av den nationella infrastruktur som möjliggör nationell IT-strategi för vård och omsorg(nationell ehälsa). HSA innehåller kvalitetssäkrad information om personer, enheter och funktioner inom vård och omsorg. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Säker inloggning och autentsiering via SITHS-kort Uppföljning av HSAkatalogen Rätt uppgifter i HSA-katalog Administration av HSA-katalog, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

17 11.2 Uppföljning av genomförda egenkontroller Följsamhet till hygienrutiner Självskattning av basala hygienrutiner Självskattning 2 ggr per år Förhindra smittspridning Avvikelsehantering Dokumentation Extern hygienrond Dokumentation, Inhämtning av synpunkter Var tredje år Kontroll av spol och diskdesinfektorer Dokumentation, Inhämtning av synpunkter 1 ggr per år Förskrivning av hjälpmedel Avvikelser medicintekniska produkter Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Målet är att ha så få avvikelser som möjligt men att de avvikelser som sker ska rapporteras. Uppföljning av förskrivet hjälpmedel Dokumentation 2 ggr per år Dokumentation enligt socialtjänstlagen Granskning av genomförandeplaner Dokumentation 3 ggr per år Granskning av journalanteckningar social dokumentation Dokumentation 3 ggr per år Sex journalgranskningar har genomförts. Fyra av dessa är godkända, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

18 Dokumentation enlig Hälso-och sjukvårdslagen Journalgranskning Granskning av journaler 2 ggr per år God och säker vård Avvikelserapport i Magna Cura Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet till Lex Maria Avvikelserapport Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet till händelserapportering och Lex Sarah Avvikelserapport Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet i brandskyddsarbetet Brandskyddsrond Självskattning 4 ggr per år KLARA möte Avvikelser SVPL Avvikelserapport SVPL Månadsvis En avvikelse mot NÄL och en avvikelse mot Skas Följsamhet till lokal rutin Inhämtning av synpunkter, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

19 Trepartsgrupp Årlig uppföljning av samverkan enligt protokoll Inhämtning av synpunkter, Avvikelserapport SVPL 1 ggr per år Säker inloggning och autentisering via SITHS-kort Kontroll av uppgifter i HSA-katalogen Dokumentation Månadsvis Uppföljning av HSA-katalogen Loggning av HSAadministration Kontroll 1 ggr per år 11.3 Uppföljning av åtgärder Hygien Följsamhet till hygienrutiner Åtgärd Status Typ av åtgärd Hygienombudsträff Pågående Förebyggande Medicintekniska produkter Åtgärd Status Typ av åtgärd Riktlinje från Medicinskt ansvarig sjuksköterska om hantering av medicintekniska produkter Avslutad Förbättrande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

20 Dokumentation Loggar av journaler Åtgärd Status Typ av åtgärd Skapa rutiner Pågående Förbättrande Dokumentation enligt socialtjänstlagen : Granskning av genomförandeplaner Åtgärd Status Typ av åtgärd Kompetensutveckling Ej påbörjad Förbättrande : Granskning av journalanteckningar social dokumentation Åtgärd Status Typ av åtgärd Kompetensutveckling Ej påbörjad Förbättrande Dokumentation enlig Hälso-och sjukvårdslagen : Journalgranskning Åtgärd Status Typ av åtgärd Rutiner och mallar ska tas fram Pågående Förbättrande Samordnad vårdplanering SVPL KLARA möte Åtgärd Status Typ av åtgärd Lean projekt " Borta bra men hemma bäst" Avslutad Förbättrande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

21 11.4 Avvikelse Summa/Avvikelse Fallrapport 292 Fallrapporterna har minskat med 12% sedan föregående år. 8 st resulterade i frakturer. Läkemedelsrapport 189 Läkemedelsavvikelserna har fortsatt öka. En analys av ökningen visade att en stor del berodde på omorganisation och införande av nytt system i hemvården. Handlingsplan är upprättad för att säkra att vårdtagare får rätt medicn vid rätt tillfälle. Dokumentation 4 En avvikelse under dokumentation bedömdes vara av allvarligare art och en Lex Maria utredning påbörjades. En händelseanalys med påföljande handlingsplan med åtgärdsförslag är upprättad och beslutad i SLG. Uppföljning kommer att ske våren Medicintekniska produkter 6 En rapport är skickats till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och tillverkaren gällande en rullstol. Socialstyrelsen bedömde att avvikelsen kunde bero på produktfel och Läkemedelsverket fortsatte utredningen tillsammans med tillverkaren. Tillverkaren hade gjort en riskanalys på rullstolen och bedömt risken som acceptabel. Läkemedelsverket avskrev ärendet från vidare handläggning. Arbetsterapeuterna i Grästorp är nu medvetna om riskerna med rullstolen och informerar brukare och personal till dem som får en liknande rullstol förskriven. Informationsöverföring 23 Här är det en kraftig ökning av avvikelser som skett i samband med omorganisation av natt hemtjänst och införande av nytt system i hemtjänsten. Åtgärder är vidtagna och handlingsplan upprättad. Omvårdnadshändelser 41 Två omvårdnadshändelser som skett på särskilt boende under juli månad, har ansvarig nämnd rapporterat till IVO Bemötande 4 Här har vi sett en minskning. Rehabilitering 7 En ökning som kan härledas till utbildning i avvikelsehantering. Man har inte tidigare skrivit avvikelser när träning uteblivit., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

22 Avvikelse Summa/Avvikelse Lex Maria 0 Ingen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg är gjord under Lex Sarah 2 Inkom två anmälningar till IVO enligt Lex Sarah angående omvårdnadshändelse, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

23 12 Övergripande mål för kommande år Nämndens mål för 2014 är: kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet. förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen utveckla hälsoperspektivet för äldre s gemensamma aktiviteter utifrån målen är: bygga ett kvalitetsledningssystem HSL, SoL, LSS, LVU, LVM implementera ICF/ÄBIC (Äldres behov i centrum). fortsatt arbete med avvikelseprocessen utveckla kvalitetsmätningar PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa) Bättre liv för sjuka äldre ökad brukarmedverkan utveckla samverkan mellan socialtjänst, skola och Team Agera utveckla information riktad till barn och unga på kommunens hemsida för stöd och rådgivning ombyggnation av Åsevi att arbeta med förebyggande arbete göra handlingsplan utifrån resultatet från nöjdmedarbetarindex (NMI) kompetensutvecklingsplan inom ÄO, LSS och IFO analys av kommunens hemtjänstkostnader Varje enskild enhet inom har egna aktiviteter utifrån nämndens mål och de finns att läsa i verksamhetsplanen under målarbete., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Fastställd av kommunstyrelsen 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Läsanvisning... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Övergripande mål... 6 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Patientsäkerhetsberättelse 2014 Social verksamhet Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-03-11, 85 1 Läsanvisning Första delen av rapporten beskriver

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering Gäller from Ersätter

Riktlinjer för Avvikelsehantering Gäller from Ersätter RIKTLINJE Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering RUTIN Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 161015 Gemensam med Regionen:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kvalitet och Patientsäkerhetsberättelse 2015

Kvalitet och Patientsäkerhetsberättelse 2015 Kvalitet och Patientsäkerhetsberättelse 2015 Social verksamhet Fastställd av kommunstyrelsen 2016-03-09, 58 1 Läsanvisning Första delen av rapporten beskriver hur Grästorps kommun arbetar med sitt kvalitets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 4 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Trekantens servicehus År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Päivi Palomäki, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE STORFORS 2014 2014-01-30 Hans-Bertil Hermansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet År 2016 2017-02-28 Elvira Avdic 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för avvikelsehantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje för avvikelsehantering inom kommunal hälso- och sjukvård Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: SN-2017/173, version 5 Beslutande nämnd: Socialnämnd Beslutsdatum: 2017-09-11 Giltighetstid: 2018-12-30

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-24 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: AVVIKELSEHANTERING OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: AVVIKELSEHANTERING OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: AVVIKELSEHANTERING OCH LEX MARIA Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 2012-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Ansvar i verksamheten. Verksamhetschefen hälso- och sjukvård 1(6)

Ansvar i verksamheten. Verksamhetschefen hälso- och sjukvård 1(6) 1(6) Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinjer för avvikelsehantering inom Vård- och omsorgsnämndens område,

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för:

Patientsäkerhetsberättelse för: Patientsäkerhetsberättelse för: 2014 Uppdaterad: 2015-02-24 Ansvarig: Josefine Boberg Verksamhetschef Betelhemmet Kvarnvägen 6 611 70 JÖNÅKER 0155 700 90 betelhemmet@telia.com www.betelhemmet.se Innehåll:

Läs mer