Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2013 Fastställd av kommunstyrelsen , 31

2 1 Läsanvisning Första delen av rapporten beskriver hur Grästorps kommun arbetar med sitt patientsäkerhetsarbete. Under rubriken Resultat sammanställs och analyseras kommunens arbete med patientsäkerhet för föregående år., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

3 2 Sammanfattning I Grästorps kommun finns två särskilda boenden. Vistegården, demensboende, med 48 platser. Åsevi, boende för somatik, med 12 platser. Det finns en korttidsavdelning, Passagen, med 10 platser fördelade på korrtidsvistelse, palliativ vård och växelvård. Hemtjänsten består av en arbetsgrupp. Några viktiga åtgärder för patientsäkerhet är deltagandet i kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD (demensregister) och Palliativregistret. Palliativregistret gäller alla enheter, likaså Senior Alert. Hemtjänsten har inte kommit igång med Senior Alert. BPSD gäller enbart Vistegården. i har gjorts genom: en sammanställning av avvikelser inom Hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 en extern granskning av läkemedelshanteringen som genomförts på de två särskilda boendena och akutläkemedelsförrådet genom en enkätundersökning. självskattning av basala hygienrutiner 2 ggr/år som visar på mycket god följsamhet på rätt handhygien, rätt användning av arbetskläder och smycken. kontroll av spol- och diskdesinfektorer samverkansmöte med Primärvården Capio (tidigare Carema) vårdcentrals verksamhetschef, verksamhetschef HSL Grästorps kommun och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. journalgranskning av HSL-journaler. uppföljning av samverkan psykiatri Trepartsgruppen granskning av genomförandeplaner kontroll av säker inloggning och autentisering via SITHS-kort Hälso- och sjukvårdspersonalen och baspersonal har bidragit till ökad patientsäkerhet genom att rapportera risker, vårdskador och negativa händelser enligt riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Följsamheten bedöms som god. Inga utredningar har anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 1 ärende har anmälts till Patientnämnden gällande organisation/regler/resurser. 4 st. Lex Sarah händelserapporter har lämnats till nämnden. Två har sedan skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO bedömde att åtgärderna som vidtagits av nämnden var tillräckliga. Synpunkter och klagomål utreds och hanteras enligt gällande rutiner. Det har inkommit 4 st. synpunkter till Social Verksamhet, här finns dock ett mörkertal pga. dålig följsamhet till rutinen. Målen för kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet 2013 uppfylldes till viss del för Hälso- och sjukvårdsenheten. För kvalitetsledningssystemet har det upprättats en projektplan och kommunikationsplan. Processer för medicintekniska produkter, delegering, avvikelsehantering och SVPL är gjorda. Implementeringen av ICF(klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är ej påbörjad, projektbeställning och projektplan ska upprättas i början av All HSL-personal har fått en tvådagars utbildning av ICF., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

4 3 Övergripande mål Ett av Nämndens mål för 2013 är kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdsenhetens aktiviteter utifrån målet Kvalitetsledningssystemet. Vi ska arbeta under 2013 med processer för läkemedelshantering, medicintekniska produkter, dokumentation, delegeringar, avvikelsehantering och SVPL(samordnad vårdplanering). Implementering av dokumentation enligt ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

5 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har ytterst Kommunstyrelsen. Verksamhetschef HSL ansvarar för: rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet mål och måluppfyllelse uppföljning och analys av verksamheten ständiga förbättringar/åtgärder informationssystem organisation och ansvarsfördelning lokaler, personal, utrustning (Medicintekniska Produkter), system löpande rapport till politikerna om förbättringsarbete Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att: säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet journaler förs enligt patientdatalagen vård som läkare förordnat verkställs läkemedelshanteringen är väl fungerande kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal tas när patientens tillstånd kräver det säkra delegeringar av ansvar anmälningar görs till vårdgivare Enhetschef ansvarar för: leda och utveckla verksamheten analysera och hantera; risker, avvikelser, förslag, synpunkter och klagomål verkställa rutiner/riktlinjer/beslut skapa utrymme för lokalt förbättringsarbete kompetensutveckla personal och team samarbete med team, arbetsgrupper och leg personal rapportera till verksamhetschef om utveckling och förbättringar Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Legitimerad personal ansvarar för: framtagning, utprovning samt vidareutveckling av rutiner och metoder risk- och avvikelsehantering uppföljning av mål och resultat, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

6 5 Struktur för uppföljning och utvärdering I enlighet med krav i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ska kommunen säkerställa kvaliteten och säkerheten i verksamheten genom ett systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete. Kraven i föreskriften gäller all vår verksamhet reglerad i bl.a. Socialtjänstlag, Lagen om stöd och service samt Hälso- och sjukvårdslag m.fl. Den gäller alla våra insatser till funktionsnedsatta, äldre individer samt individer och familjer i behov av socialt stöd i deras livsföring. Våren 2011 påbörjades arbetet med att lägga in kvalitetsledningssystemet i kommunens styrmodell. Styrmodellen och kvalitetsledningssystemet finns i IT-verktyget Stratsys. Styrmodellen är tydligt kopplat till de politiskt uppsatta målen. I kvalitetsledningssystemet finns en struktur som bygger på processer, riskbedömningar och en egenkontrollplan. Kvalitetsledningssystemet har fokus på ansvar, roller och delaktighet och syftet är att alla ska vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet runt vårdtagare. Systemet ska underlätta insamling av data till den årliga patientsäkerhetsberättelsen och att den ska vara ett verktyg för kommunstyrelsen inför kommande års beslut av mål för hälso- och sjukvården. Grästorps kommun har haft en kick off för och med revisorer, politiker, enhetschefer och kvalitetsutvecklare. Vårt kvalitetsledningssystem ska bidra till ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet genom: tydlig kvalitetsstyrning och systematisk egenkontroll av processer och följsamhet mot nationella riktlinjer, författningar, lagar och kommunala riktlinjer. kvalitetssäkrade processer och flöden i verksamheten vilket underlättar för medarbetarna att bedriva ett likvärdigt och kvalitetssäkrat arbete gentemot brukare/kund. tydlig ansvarsfördelning där det framgår vem som ansvarar och leder förbättringsarbetet i verksamheten, definiera roller och funktioner viktiga för kvalitetsarbete. definiera och kvalitetssäkra verksamhetens samverkan med andra verksamheter såväl intern som externt med andra myndigheter/organisationer. delaktighet för såväl medarbetare som kunder i det löpande och systematiska förbättringsarbetet på enheten genom lokalt förankrat kvalitetsarbete där det löpande identifieras risker, kvalitetsbrister, klagomål och synpunkter/förslag som åtgärdas och utvecklas. dokumenterat förbättringsarbete som ska skapa ett lokalt erfarenhetsutbyte men också bidra till att vår organisation blir en lärande organisation där förbättringsarbeten sprids inom enheter/verksamheter/organisationen, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

7 6 Beskrivning av patientsäkerhetsarbete som genomförts för ökad patientsäkerhet av Social Verksamhet har gjorts genom: Månadsvis sammanställning av avvikelser inom Hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 Årlig extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på särskilt boende och akutläkemedelsförrådet Självskattning av basala hygienrutiner 2 ggr/år. Samverkansmöten med den primärvården Capio vårdcentral sker kontinuerligt. Granskning och genomgång av slumpmässigt utvalda patientjournaler görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 2 gånger per år Uppföljning av Trepartssamverkan 1 gång per år enligt mall Några av egenkontrollerna finns i kvalitetsledningssystemet och redovisas under kapitel 11 Resultat., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

8 7 Samverkan för att förebygga vårdskador Alla processer som finns med är inte helt färdiga, varför samverkanmöjligheten inte är beskriven i text i tabellen. Kvalitetsledningssystemet är under uppbyggnad enligt projektplan. Process Hygien Läkemedelshantering Medicintekniska produkter Dokumentation Delegering av häso- och sjukvårdsuppgifter Avvikelsehantering enligt HSL och SoL Verställighet av SoL-beslut och LSSbeslut Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt brandskyddsarbete Samverkan Kommun Primärvård Samordnad vårdplanering SVPL Samverkan inom Psykiatri Trepart Skaraborg Samverkansmöjlighet Samverkar med Vårdhygien SkaS Skövde. Hygiensköterska är med på hygienombudsträffar 2 ggr/år och gör en hygienrond på alla verksamheter vart tredje år eller vid behov. Fungerar som ett stöd för medicinskt ansvarig sjuksköterska vid utbrott av gastroenterit (maginfluensa) eller andra frågeställningar kring smittskydd och hygien. Samverkar med extern utförare vad gäller kontroll av spol och diskdesinfektorer. Avtalet löper ett år i taget och gäller kontroll och service. Samverkar med medicintekniska enheten på SkaS Skövde med kontroller och service av blodtrycksmanschetter. Avtal med SAPS(företag som erbjuder helhetsservice och finansieringslösningar för medicinskteknisk utrustning åt vårdbedrivande verksamheter i offentlig eller privat regi.) angående årliga kontroller och service av sängar och lyftar. Samverkan sker i MASnätverket i Skaraborg genom framtagande av dokument vars innehåll beskriver vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs i den kommunala vården samt processer vid beslut om utförandet av yrkesspecifika arbetsuppgifter. Syftet är att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvar, skapa samsyn och bidra till en god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Samverkan sker internt med Medicinskt ansvarig sköterska, ansvarig för SoL-avvikelser och berörda enhetschefer. Samverkan sker med sjukhus och primärvård genom kallelse i systemet KLARA SVPL. Detta är ett system som utvecklats på basis av lagar och Socialstyrelsens föreskrifter kring patienter som har kommunala insatser. En gemensam rutin har framtagits för hela regionen och alla 49 kommunerna. KLARA SVPL stödjer den rutinen och använder en terminologi och informationsstruktur som framtagits utifrån nationella underlag. Med ett utbyggt IT-stöd kan detta arbete förenklas och samtidigt bidra till att öka den medicinska säkerheten. Samverkar med regionen genom Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping och Vara och Beroendeenheten i Falköping och Primärvården Capio Vårdcentral. Kommunen representaras av chef, MAS, socialsekreterare och psykiatrisjuksköterska från Social Verksamhet.Samverkan sker genom styrgruppsmöte 4 ggr/år och handläggarträffar 4 ggr/år och vid behov i individärende., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

9 Process Samverkansmöjlighet Samverkan Västbus Samverkan Bryggan Klagomål- och synpunktshantering Lean projekt HSA-katalog Aktualisering/förhandsbedömning Utredning/Beslut Samverkan sker med tjänsteidservice inom regionen. De utfärdar SITHSkort enligt särskild rutin., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

10 8 Struktur för riskanalys Genom egenkontroll och analys av avvikelser görs fortlöpande bedömningar om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Ansvariga för detta är Verksamhetschef HSL, Medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef. Handboken för patientsäkerhetsarbete Riskanalys och Händelseanalys utgiven av Socialstyrelsen används av medicinskt ansvarig sjuksköterska som arbetsmetod. Handboken innehåller verktyg och vägledning för hur analysarbetet bör organiseras och genomföras. Handboken i grundläggande patientsäkerhetsarbete Säkrare vård och omsorg utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting används av enhetschef. Handboken ger en bild av riskerna i vården och omsorgen liksom de grundläggande metoderna och arbetssätten för att minska vårdskador. Handboken förespråkar genomgående förebyggande arbetssätt., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

11 9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet Avvikelser Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. All personalen ska till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra lärdom av vårdskadan eller den negativa händelsen och att med riskförebyggande insatser förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. Avvikelserapporterna berör också SoL/LSS inte enbart HSL. All personal rapporterar avvikelser enligt medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer. Avvikelserna hanteras enligt rutin av enhetschef, Lex Sarahutredare och Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Rutin för avvikelserapportering Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart rapportera till tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal eller enhetschef som utan dröjsmål ska bedöma vilka åtgärder som ska vidtas, samt dokumentera dessa i patientens journal. Den som upptäcker avvikelsen skriver avvikelserapport i Magna Cura. Avvikelsemodulen är uppdaterad så att alla (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, baspersonal, socialsekreterare och chefer) kan dokumentera i systemet. Detta ska helst ske i samband med händelsen. Där noteras även att tjänstgörande sjuksköterska eller annan legitimerad personal eller enhetschef kontaktats om händelsen. Tjänstgörande sjuksköterska, annan legitimerad personal eller enhetschef noterar i avvikelsemodulen Magna Cura sin bedömning och åtgärd. Verksamhetschef ser till att medicinskt ansvarig sjuksköterska, utan dröjsmål kontaktas vid allvarliga avvikelser. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömning om utredning och anmälan enligt Lex Maria ska göras. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har rutin för att fortlöpande analysera och åtgärda brister i verksamheten, samt årligen göra en sammanställning av föregående års avvikelser. Sammanställningen innehåller statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden samt planering av det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på enheten., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

12 10 Hantering och klagomål 10.1 Klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter Synpunkter och klagomål kan lämnas på kommunens hemsida, särskild blankett, brev eller personligt besök.. Inkomna klagomål och synpunkter skickas vidare till berörd chef som besvarar och återkopplar till synpunktslämnaren om så önskas. Inkomna klagomål som berör HSL-frågor från Patientnämnden och Socialstyrelsen utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska alternativt av verksamhetschefen HSL beroende av klagomålets art. Redovisas i patientsäkerhetsberättelsen Beskrivning av sammanställning och analys Inkomna synpunkter och klagomål redovisas per tertial i systemverktyget Stratsys av utsedd person inom. Analysen görs av respektive enhetschef där rapporten är hemmahörande. Synpunkten ska besvaras inom 14 dagar. Inkomna och behandlade ärende redovisas för Sociala utskottet och på Kommunstyrelsens sammanträde två gånger per år, i april och oktober. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef HSL sammanställer s ärende och analyserar årligen inför presentation i patientsäkerhetsberättelsen Samverkan med patienter och närstående Vid de tillfällen det har framkommit klagomål har medicinskt ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschef HSL tagit kontakt via telefon och erbjudit möjlighet till hembesök. Det har uppskattats och alltid accepterats. Innan vidare kontakt med annan myndighet t.ex. patientnämnd eller annan utförare har patient och närstående rätt att se och tycka till om den skriftliga dokumentationen som skickas vidare. Återkoppling sker alltid efter svar från annan part., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

13 11 Resultat 11.1 Uppföljning av Kvalitetsplan Område: Kvalitet och kund/patientsäkerhet Hygien Processförtydligande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19), oberoende av vårdgivare och vårdform. Syftet är att förhindra smitta mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta) och från patient till personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta). Hantering av smittförande avfall och metoder för desinfektion är viktiga delar i hygienprocessen. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till hygienrutiner Brister i följsamhet 3. Stor 3. Betydande Förhindra smittspridning Infektioner 2. Liten 3. Betydande Medicintekniska produkter Processförtydligande De flesta hjälpmedel som används inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter. Avgörande i detta sammanhang är tillverkarens syfte med produkten. Med en medicinteknisk produkt avses enligt 2 lagen om medicintekniska produkter en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas för att bland annat - påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom (ex blodtrycksmanschett) - påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder (ex rullstol) - undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process (ex proteser) Ansvarsfördelningen se dokument. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Förskrivning av hjälpmedel Grundutrustning på SÄBO, korttid och hemtjänst Olämplig användning av hjälpmedel 2. Liten 3. Betydande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

14 Dokumentation Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Loggar av journaler Dokumentation enligt socialtjänstlagen Dokumentation enlig Hälsooch sjukvårdslagen Loggar av journaler Social dokumentation 1. Mycket liten 3. Betydande 3. Stor 3. Betydande Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Processförtydligande Skriftlig överlåtelse av medicinska arbetsuppgifter från någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som har formell och reell kompetens för arbetsuppgiften till annan person som saknar formell kompetens men har reell kompetens för arbetsuppgiften. Ansvaret för delegering är MAS/MAR. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad God och säker vård Överlåtelse av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal omsorg. 3. Stor 3. Betydande Avvikelsehantering enligt HSL och SoL Processförtydligande En av hörnpelarna i arbetet med att förbättra verksamhetens kvalitet och säkerhet är att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, återföra och utvärdera avvikelser samt återföra resultatet till medarbetare. Rapporteringen syftar aldrig till att leta syndabockar, utan till att förbättra patientsäkerheten för varje enskild individ. Exempel på olika områden att skriva avvikelser på; Arbetsrutiner, bemötande, biståndshandläggning, brottslig handling, dokumentation, fallskador, information/kommunikation, informationsöverföring, lokaler/resurser, läkemedel, hjälpmedel, insatser, omvårdnad, våld och övergrepp, våld och behandling, vård och behandling och vårdrelaterade infektioner. Avvikelserapporter från baspersonal skrivs i Magna Cura och meddelar sin enhetschef att det finns en avvikelse. De som berör HSL tas direkt kontakt med sjuksköterskor och rehab som kompletterar avvikelsen i Magna Cura med åtgärder och analys., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

15 Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till Lex Maria Vårdskada 2. Liten 3. Betydande Följsamhet till händelserapportering och Lex Sarah Brister i omsorg 2. Liten 3. Betydande Område: Personal och kompetensförsörjning Systematiskt arbetsmiljöarbete Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Larm internt Arbetsskada 2. Liten 3. Betydande Tillbud Brister i arbetsmiljö Systematiskt brandskyddsarbete Processförtydligande Planer för det systematiska brandskyddsarbetet finns på respektive enhet alt. arbetsplats. Av rutinen fram går vilken verksamhet som bedrivs, ansvarsfördelningen, kontrollpunkter, hur ofta kontroll skall ske samt tillvägagångssätt för nödutrymning Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet i brandskyddsarbetet Brister i brandskyddsarbetet 2. Liten 4. Hög Område: Samverkan Samordnad vårdplanering SVPL Processförtydligande Att kommuner, sjukhus och primärvård gemensamt ansvarar för att ge patienten en god vård, omsorg och stöd samt att övergången mellan olika vårdgivare sker utan onödiga hinder. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad KLARA möte Brister i samverkan 2. Liten 3. Betydande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

16 Samverkan inom Psykiatri Trepart Skaraborg Processförtydligande Samverkan omfattar personer som är folkbokförda i Grästorps kommun som lever med ett riskeller missbruk, en beroendesjukdom, psykisk ohäls eller en samsjuklighet. Huvudmännen har, inom sina respektive verksamhetsområden, ansvar för att dessa individer får stöd och hjälp, behandling, service och hälso- och sjukvård. Huvudmännen ansvarar både var för sig och gemensamt för att tidigt identifiera personer med psykisk ohälsa och suicidrisk. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Trepartsgrupp Brister i samverkan 2. Liten 1. Mindre Samverkan Västbus Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Följsamhet till Västbusrutin Samverkan Bryggan Processförtydligande Samverkansforum mellan bildningsverksamheten (rektorer och VC), social verksamhet (enhetschefer IFO samt 1:e socialsekreterare, Folhälsoplanerare och Verksamhetschef Capio. Samverkansforumet leds av samordnare Team Agera Område: Försörjning av tjänster, produkter och teknik HSA-katalog Processförtydligande HSA är en del av den nationella infrastruktur som möjliggör nationell IT-strategi för vård och omsorg(nationell ehälsa). HSA innehåller kvalitetssäkrad information om personer, enheter och funktioner inom vård och omsorg. Aktivitet Riskanalys Sannolikhet Allvarlighetsgrad Säker inloggning och autentsiering via SITHS-kort Uppföljning av HSAkatalogen Rätt uppgifter i HSA-katalog Administration av HSA-katalog, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

17 11.2 Uppföljning av genomförda egenkontroller Följsamhet till hygienrutiner Självskattning av basala hygienrutiner Självskattning 2 ggr per år Förhindra smittspridning Avvikelsehantering Dokumentation Extern hygienrond Dokumentation, Inhämtning av synpunkter Var tredje år Kontroll av spol och diskdesinfektorer Dokumentation, Inhämtning av synpunkter 1 ggr per år Förskrivning av hjälpmedel Avvikelser medicintekniska produkter Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Målet är att ha så få avvikelser som möjligt men att de avvikelser som sker ska rapporteras. Uppföljning av förskrivet hjälpmedel Dokumentation 2 ggr per år Dokumentation enligt socialtjänstlagen Granskning av genomförandeplaner Dokumentation 3 ggr per år Granskning av journalanteckningar social dokumentation Dokumentation 3 ggr per år Sex journalgranskningar har genomförts. Fyra av dessa är godkända, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

18 Dokumentation enlig Hälso-och sjukvårdslagen Journalgranskning Granskning av journaler 2 ggr per år God och säker vård Avvikelserapport i Magna Cura Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet till Lex Maria Avvikelserapport Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet till händelserapportering och Lex Sarah Avvikelserapport Avvikelserapport från Magna Cura Månadsvis Följsamhet i brandskyddsarbetet Brandskyddsrond Självskattning 4 ggr per år KLARA möte Avvikelser SVPL Avvikelserapport SVPL Månadsvis En avvikelse mot NÄL och en avvikelse mot Skas Följsamhet till lokal rutin Inhämtning av synpunkter, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

19 Trepartsgrupp Årlig uppföljning av samverkan enligt protokoll Inhämtning av synpunkter, Avvikelserapport SVPL 1 ggr per år Säker inloggning och autentisering via SITHS-kort Kontroll av uppgifter i HSA-katalogen Dokumentation Månadsvis Uppföljning av HSA-katalogen Loggning av HSAadministration Kontroll 1 ggr per år 11.3 Uppföljning av åtgärder Hygien Följsamhet till hygienrutiner Åtgärd Status Typ av åtgärd Hygienombudsträff Pågående Förebyggande Medicintekniska produkter Åtgärd Status Typ av åtgärd Riktlinje från Medicinskt ansvarig sjuksköterska om hantering av medicintekniska produkter Avslutad Förbättrande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

20 Dokumentation Loggar av journaler Åtgärd Status Typ av åtgärd Skapa rutiner Pågående Förbättrande Dokumentation enligt socialtjänstlagen : Granskning av genomförandeplaner Åtgärd Status Typ av åtgärd Kompetensutveckling Ej påbörjad Förbättrande : Granskning av journalanteckningar social dokumentation Åtgärd Status Typ av åtgärd Kompetensutveckling Ej påbörjad Förbättrande Dokumentation enlig Hälso-och sjukvårdslagen : Journalgranskning Åtgärd Status Typ av åtgärd Rutiner och mallar ska tas fram Pågående Förbättrande Samordnad vårdplanering SVPL KLARA möte Åtgärd Status Typ av åtgärd Lean projekt " Borta bra men hemma bäst" Avslutad Förbättrande, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

21 11.4 Avvikelse Summa/Avvikelse Fallrapport 292 Fallrapporterna har minskat med 12% sedan föregående år. 8 st resulterade i frakturer. Läkemedelsrapport 189 Läkemedelsavvikelserna har fortsatt öka. En analys av ökningen visade att en stor del berodde på omorganisation och införande av nytt system i hemvården. Handlingsplan är upprättad för att säkra att vårdtagare får rätt medicn vid rätt tillfälle. Dokumentation 4 En avvikelse under dokumentation bedömdes vara av allvarligare art och en Lex Maria utredning påbörjades. En händelseanalys med påföljande handlingsplan med åtgärdsförslag är upprättad och beslutad i SLG. Uppföljning kommer att ske våren Medicintekniska produkter 6 En rapport är skickats till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och tillverkaren gällande en rullstol. Socialstyrelsen bedömde att avvikelsen kunde bero på produktfel och Läkemedelsverket fortsatte utredningen tillsammans med tillverkaren. Tillverkaren hade gjort en riskanalys på rullstolen och bedömt risken som acceptabel. Läkemedelsverket avskrev ärendet från vidare handläggning. Arbetsterapeuterna i Grästorp är nu medvetna om riskerna med rullstolen och informerar brukare och personal till dem som får en liknande rullstol förskriven. Informationsöverföring 23 Här är det en kraftig ökning av avvikelser som skett i samband med omorganisation av natt hemtjänst och införande av nytt system i hemtjänsten. Åtgärder är vidtagna och handlingsplan upprättad. Omvårdnadshändelser 41 Två omvårdnadshändelser som skett på särskilt boende under juli månad, har ansvarig nämnd rapporterat till IVO Bemötande 4 Här har vi sett en minskning. Rehabilitering 7 En ökning som kan härledas till utbildning i avvikelsehantering. Man har inte tidigare skrivit avvikelser när träning uteblivit., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

22 Avvikelse Summa/Avvikelse Lex Maria 0 Ingen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg är gjord under Lex Sarah 2 Inkom två anmälningar till IVO enligt Lex Sarah angående omvårdnadshändelse, Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

23 12 Övergripande mål för kommande år Nämndens mål för 2014 är: kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet. förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen utveckla hälsoperspektivet för äldre s gemensamma aktiviteter utifrån målen är: bygga ett kvalitetsledningssystem HSL, SoL, LSS, LVU, LVM implementera ICF/ÄBIC (Äldres behov i centrum). fortsatt arbete med avvikelseprocessen utveckla kvalitetsmätningar PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa) Bättre liv för sjuka äldre ökad brukarmedverkan utveckla samverkan mellan socialtjänst, skola och Team Agera utveckla information riktad till barn och unga på kommunens hemsida för stöd och rådgivning ombyggnation av Åsevi att arbeta med förebyggande arbete göra handlingsplan utifrån resultatet från nöjdmedarbetarindex (NMI) kompetensutvecklingsplan inom ÄO, LSS och IFO analys av kommunens hemtjänstkostnader Varje enskild enhet inom har egna aktiviteter utifrån nämndens mål och de finns att läsa i verksamhetsplanen under målarbete., Patientsäkerhetsberättelse för Grästorps kommun (23)

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Diarienummer ALN-2013-0246 NHO-2013-0201 Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande ÄLN och NHO

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se

1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se 1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2013 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Patientsäkerhetsberättelse 2012 Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Version: 3 Ansvarig: Patientsäkerhetsberättelse 2(13) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-12-04 Nyutgåva

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Risk- och avvikelsehantering I kommunal hälso- och sjukvård

Risk- och avvikelsehantering I kommunal hälso- och sjukvård Dnr Son 2015/100 1(1) 2011-10-03 MAS RIKTLINJE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Rev. 2015-06-15 MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering I kommunal hälso- och sjukvård Eva Wahtramäe Carlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 1 (13) Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-20 Birgitta Söderström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen) 1(8) Socialförvaltningen Socialförvaltningen Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2014 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen (2010:6599)

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Stiftelsen Josephinahemmet Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2014 0 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2012 Datum Ansvarig för innehållet Angela Olausson MAS/Verksamhetschef HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer