Införande av lean på Socialkontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införande av lean på Socialkontoret"

Transkript

1 Linköpings kommun, Socialförvaltningen Införande av lean på Socialkontoret Slutrapport Carolin Meijer Larsson

2 Slutrapport 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Slutrapport, införande av lean på Socialkontoret Bakgrund och förutsättningar Projektmål och måluppfyllelse Önskvärda avstämningar för att följa projektets måluppfyllelse: Projektets genomförande och resultat Arbetsgruppernas förbättringsarbete Mätetal för uppföljning av lean Avgränsningar Projektorganisationen Tids och resursplaner Budget Förteckning över från Stadshuset rekvirerad ersättning för kostnader Arbetsmodell Informationsspridning Övergång till drift Uppföljning och utvärdering Erfarenheter och tips Länkar... 18

3 Slutrapport 3 av 18 1 Slutrapport, införande av lean på Socialkontoret SAMMANFATTNING Socialkontoret har sedan 1 september 2011 arbetat med att införa lean som koncept för verksamhetsutveckling. Implementeringen har bedrivits som ett tvåårigt projekt, till största delen finansierat av kommunledningen. Verksamheten under projekttiden har bestått av utbildningsinsatser med teori och praktik varvat, olika studiebesök, kon- kret förbättringsarbete och informationsspridning. Alla kontorets chefer och verksam- hetsutvecklare har fått 10 dagars utbildning via extern konsult. 4 pilotgrupper har fått 6 dagars utbildning via samma konsult. Övriga arbetsgrupper har fått, eller kommer att erbjudas, kortare utbildningar via kontorets verksamhetsutvecklare. De flesta av Socialkontorets arbetsgrupper har påbörjat arbetet med att utveckla verk- samheten enligt leankonceptet. De har gjort processkartläggningar och identifierat förbättringsåtgärder. Förbättringarna har hittills handlat om att: det skapas nya joursy- stem, informationsmaterial till brukaren förbättras, arbetsuppgifter omfördelas, det utarbetas nya checklistor och mallar, problem med Treserva påtalas och åtgärdas, de- legationen förändras, medarbetarna röjer och städar och skapar system för att upp- rätthålla ordning och reda. Förbättringsarbetet ska registreras i Lean samarbetsrum på Linweb, men alla grupper tillämpar inte detta. Hittills har ändå drygt 100 förbättringar registrerats, medan det faktiska antalet förbättringar under projekttiden är betydligt fler. Erfarenhetsmässigt tar det ofta ett par år innan ett nytt system för styrning och för- bättringsarbete ger utslag i olika former av verksamhetsmått. I de grupper som har kommit igång med lean har medarbetarna själva beslutat vilken statistik och mätetal som ska finnas med och kontinuerligt uppdateras på gruppens leantavla. Alla grupper har valt någon typ av mätetal som beskriver inflöde och utflöde, och många mäter också handläggningstider. På några av grupperna kan man se en positiv utveckling med kortare handläggningstider. Några arbetsgrupper har genomfört eller planerar att ge- nomföra brukarundersökningar som ska ligga till grund för ytterligare förbättringsar- bete. Flera grupper har uttalat att sammanhållningen och engagemanget inom ar- betsgruppen har ökat i och med lean.

4 Slutrapport 4 av 18 2 Bakgrund och förutsättningar Socialkontoret beviljades under våren 2011 extra medel för att kunna arbeta intensivt med att införa lean som koncept för verksamhetsutveckling under en tvåårsperiod. Socialkontoret påbörjade arbetet i september 2011 och projektet avslutas i augusti Lean som helhetskoncept ska fortsätta även efter projekttiden, och integreras med Socialkontorets övergripande lednings- och kvalitetssystem. 3 Projektmål och måluppfyllelse I projektansökan formulerades följande mål: Implementera lean inom delar av Socialkontoret Genom utvärdering av implementeringen skapa ett beslutsunderlag för möjlig- heten att utöka leankonceptet till att omfatta fler verksamheter inom Linkö- pings kommun Eliminera slöseri inom organisationen Optimera den värdeskapande verksamheten Effektivisera processer och flöden Öka fokus på brukarnytta Arbeta med ständiga förbättringar baserat på medarbetarnas engagemang Vidareutveckla det coachande ledarskapet Efter att beslut hade tagits om projekt och projektfinansiering, höjdes ambitionsnivån till att omfatta hela Socialkontorets verksamhet, inte bara tre pilotgrupper som plane- ringen var i ansökan. Visionen är att hela Socialkontoret ska arbeta med ständiga för- bättringar enligt leankonceptet senast i slutet av Önskvärda avstämningar för att följa projektets måluppfyllelse: Generellt sett brukar uppföljning av lean fokusera på kundens/brukarens upplevelse av verksamheten, kvalitet, genomloppstid, personalnöjdhet och produktivitet. Leankon- ceptet bör ha tillämpats några år för att man ska kunna utläsa tendenser i årliga mät- ningar. För Socialkontorets verksamhet kan avstämningarna vara till exempel: Att handläggningstiderna följs kontinuerligt inom olika verksamheter. Att resultat från kontorets brukarenkäter redovisas. Att kontorets klagomålshantering granskas. Att sjukfrånvaron granskas. Att personalomsättningen granskas. Att medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation följs upp. Att medarbetarnas upplevelse av samverkan inom kontoret följs upp. Att kontrollera hur grupperna arbetar med standards. Att undersöka hur lean påverkar ledarskapet.

5 Slutrapport 5 av 18 4 Projektets genomförande och resultat 4.1 Arbetsgruppernas förbättringsarbete Alla Pilotgrupper och flertalet av övriga arbetsgrupper på kontoret har sett över sina processer och identifierat mängder av förbättringsåtgärder, genomfört förbättringsåt- gärderna och skapat ny standard 1 för sina processer. I förbättringsarbetet har man en ökad medvetenhet om vikten av att följa upp och utgå från fakta. Man tillämpar PDCA- cirkeln 2. En del förbättringar har gått snabbt att genomföra, medan annat har innebu- rit större förändringar som tar tid. Man kan se ett mönster vad förbättringarna handlar om: det skapas nya joursystem så att man inte störs i utredningsarbetet av akuta händelser informationsmaterial till brukaren förbättras arbetsuppgifter omfördelas det utarbetas nya checklistor och mallar problem med Treserva påtalas och lyfts till Treservagruppen för åtgärd medarbetarna väljer och synliggör statistik för att följa sitt eget jobb delegationen förändras medarbetarna röjer och städar och skapar system för att upprätthålla ordning och reda (5S) Många förbättringar har starkt brukarfokus genom att eliminera slöserier i verksam- heten, sådant som inte tillför något värde för brukaren. Man försöker minimera köer för att slippa hantera slöserier i form av frågor från allmänheten i ärenden som befin- ner sig i kö. Man utarbetar olika former av standards för ärendehanteringen, något som ökar rättssäkerheten för den enskilde. Många men inte alla förbättringar registre- ras sedan början av 2013 i Lean samarbetsrum på Linweb. Hittills har drygt 100 för- bättringar registrerats. Verksamhetsutvecklarna har även skrivit sammanfattande rap- porter om sin avdelnings förbättringar under projekttiden. Alla grupper som använder leankonceptet har någon form av visuell styrning, leantavlor, där det också går att ut- läsa vad varje grupp genomfört för förbättringar. Grupperna har dessutom arbetat mycket med att bilda lag där man beslutat om vilka regler och normer som ska gälla inom gruppen. Äldregruppen: Alla delgrupper har dagliga möten eller veckomöten vid sin leantavla. Medarbetarna är engagerade och lyfter problem och hittar förbättringar. Förbättringar som har genomförts hittills är bland annat att handläggningsprocessen har setts över, man har fördelat om arbetsuppgifter mellan handläggare och resurssakkunnig samt utvärderat detta och ändrat igen. Man har också utformat en ny ansökningsblankett i 1 Definition standard: Skriftlig beskrivning av det för dagen bästa genomförbara arbetssättet, med syfte att göra lika, accepterad/beslutad på minst gruppchefsnivå 2 PDCA betyder Plan Do Check Act och är en systematik för att arbeta med ständiga förbättringar. Då man utarbetat en ny standard för en process så testar man den en period och gör sedan en ny kartläggning och en ny standard.

6 Slutrapport 6 av 18 SoL- ärenden med mer riktade frågor så att man efterfrågar rätt saker från början. Inom debiteringsgruppen har man ändrat delegationen från biståndsbedömare till ekonomiassistenter när det gäller omprövning av avgiftsbeslut. Gruppen håller nu på att utarbeta ett sätt att kunna skicka ut delvis färdigifyllda blanketter till brukaren. Äldregruppen har ambitionen att genomföra flera aktiviteter för att få kunskap direkt från brukarna, vad de tycker om den service de får från verksamheterna, eller vilken service de önskar. Några medarbetare deltar i ett FoU- projekt som ska genomlysa in- vandrares önskemål och behov inom äldreomsorgen. SoL- och LSS- grupperna: LSS- gruppen och SoL- gruppen har möten vid sina leantavlor. Det är mycket engagemang från medarbetarna. Exempel på förbättringar som genom- förts: Man har utarbetat standards för handläggningsprocesserna, gjort en checklista för mottagande av nya ärenden, gjort mallar för brev och utredningsprocessen, skapat en ny checklista för information till brukaren, gjort en översyn av befintliga rutiner och uppdaterat dem. SoL- gruppen har också infört ett nytt joursystem där 2 personer job- bar i jouren i 3- veckorspass, och handlägger alla ärenden som kommer in direkt. Man strävar efter att eliminera kön för handläggning och utjämna flödet genom detta ar- betssätt. Joursystemet utvärderades i våras och justeringar gjordes. Gruppen fortsätter att följa upp det för att hitta det ultimata arbetssättet. Utredningsgrupperna 0-20: Utredningsgrupperna 0-20 var den första pilotgruppen som startade hösten Grupperna har genomfört många mindre förändringar i utredningsarbetet t.ex. att använda sig av medhandläggare i högre grad för att undvika avbokningar, att utöka användandet av Utredningsteamet, att planera och visa mer respekt för skrivtid, att flytta arbetsuppgiften att föra in rätt kontaktuppgifter i Treserva samt arbetsuppgiften att boka tid för samråd med Åklagarmyndigheten till Mottagningsgruppen, att använda checklista för riskbedömningar mm. Förbättringarna har utvärderats och reviderats. Gruppen har beskrivit en utredningsprocess som utgår exakt från ett pågående ärende. Syftet är att jämföra utredningstiden med ett fiktivt ärende och se i vilka moment som det blir stopp vid. Utredningsgrupperna har utsett en grupp på fyra medarbetare som tar ett särkilt ansvar för förbättringsarbetet (upp- draget roterar varje årsskifte). Man har också på prov infört en specialisering inom grupperna, så att några arbetar huvudsakligen med ärenden innehållande övergrepp och barnmisshandel, medan andra arbetar med ärenden innehållande omsorgssvikt och problem kring eget beteende. Det stora inflödet 2013 har påverkat förändringsar- betet negativt. Motivation till förändring och förbättring blir svårare att upprätthålla när arbetstempot är högt under en lång tid, särskilt i kombination med hög personal- omsättning. Familjerättsgruppen: Familjerättsgruppen har kvalitetssäkrat sina vårdnadsutredning- ar. Man har genomlyst hela processen och lagt till fler moment utifrån nya Allmänna råd från Socialstyrelsen, t.ex. träffar man barnen fler gånger nu än tidigare. Man har utarbetat olika checklistor bl.a. för informationssamtal, föräldrasamtal, referentsamtal och barnsamtal, gjort en ny rutin för kollningar, en ny mall för basfakta och ett gemen-

7 Slutrapport 7 av 18 samt kallelsebrev. En konkret effektivisering är att föräldrarna själva får fylla i ett frå- geunderlag hemma, i stället för att handläggarna frågar dem under ett besök. En ru- tinhandbok har också skapats. Ledtiden har dock blivit längre p.g.a. ökade krav i Social- styrelsens nya Allmänna råd. Gruppen uppger att det har blivit en stor kvalitetshöjning på utredningarna, och man har lyckats leva upp till Socialstyrelsens ökade krav utan ökade personalresurser. De upplever också ett ökat engagemang och bättre samhörig- het i arbetsgruppen. Gruppen har skapat en tavla för att visualisera arbetsflödet så det blir tydligt hur många ärenden som var och en handlägger och hur tidsramarna följs. Syftet med tavlan är att ge en visuell överblick över arbetsflödet, att kunna fördela arbetsuppgifterna jämnt på gruppen och snabbt kunna identifiera om någon behöver hjälp. Man ska nu fortsätta med att se över sina faderskapsutredningar. Gruppen arbe- tar också med att genomföra en enkätundersökning för att få in brukarsynpunkter. Resursgruppen har fått leanutbildning via verksamhetsutvecklare. Gruppen har hittills fokuserat på att göra processkartläggning över akuta situationer där det behövs jour- hem. De har utarbetat en ny standard för jourplaceringar med en rad förbättringar och även organiserat om arbetet så att det är färre handläggare inblandade vid akuta pla- ceringar. Alla medarbetare på gruppen har kommit överens om en gemensam stan- dard för en mapp där alla aktuella ärenden finns, för att underlätta om man till exem- pel måste rycka in för varandra vid oplanerad frånvaro. Gruppen har också utarbetat en ny rutin som används vid aktualisering av behov av familjehem. EKB- gruppen. Gruppen har fått leanutbildning via verksamhetsutvecklare. Gruppen arbetar aktivt med lean genom att skapa standards, rutiner och utjämning. Gruppen håller bland annat på att utarbeta ett årshjul som tydligt visar hur ärendefördelningen inom gruppen ser ut och hur de olika arbetsmomenten fördelas över året för gruppens handläggare. Man strävar efter att skapa en utjämning av arbetsbelastningen både inom gruppen och över året. Exempel på förbättringar som gruppen genomfört: Grup- pen har utarbetat ny standard för både utredning och uppföljning. De har också skapat ett eget samarbetsrum på LINWEB där de bland annat registrerar sina förbättringar. Pågående och kommande arbeten är t.ex. att utveckla samarbetet med Gode män, att se över ansvaret för att utse särskild förordnad vårdnadshavare, träffa personalen på Olivlunden (HVB), se till att hälsoundersökningarna kommer in snabbare och att revi- dera rutinen för återsökning av pengar från staten. Uppföljning HVB: Gruppen fick Leanutbildning inom den 4:e och sista Pilotgruppen. Gruppen har kommit igång med sitt förbättringsarbete, bland annat har man utarbetat en fast mötesstruktur för sina veckomöten, gjort en checklista för överlämning samt utarbetat en struktur för att följa alla placeringar. Placeringarna gås igenom regelbun- det, i syfte att korta ner placeringstiden. Man arbetar aktivt med flödesutjämning och försöker sprida uppföljningarna jämnt över året. Gruppen håller på att slutföra arbetet med att skapa en gemensam standard för uppföljningsarbetet.

8 Slutrapport 8 av 18 Uppföljning familjehem: Gruppen har fått leanutbildning via verksamhetsutvecklare. Gruppen har tagit fram en standard för uppföljningsarbetet och beslutat att man ska utgå från ett s.k. basmöte. Gruppen har vidare t.ex. utarbetat en standard för sina ak- ter och arbetsplatser, en pärm med aktuella rutiner för vårdnadsöverflyttning, och en pärm med exempel på olika typer av utredningar. Pågående projekt är t.ex. hur dele- gationsordningen ska tillämpas, skapa pärm med olika rutiner och exempel på brev och handläggning för olika situationer, samt en uppdatering av de automatiska fraser som kan användas vid brevskrivning. Gruppen har också bland annat tagit fram en årsagenda för uppföljningsarbetet i varje ärende och utarbetat ett gemensamt årshjul som tydligt visar när det är dags att göra vad för varje handläggare i varje ärende. Hju- let kan också användas vid ärendefördelning och för att jämna ut arbetet över året. Uppföljning Öppenvård: Gruppen ingick i Pilotgrupp 4, men hade svårigheter att delta i en del av utbildningstillfällena p.g.a. extrem arbetsbelastning. Situationen har kvar- stått och en omstart med lean är önskvärt under hösten Uppföljning Vuxen och Utredning Vuxen: Vuxengrupperna har analyserat sina proces- ser, beslutat om ett flertal förbättringar och utarbetat standardiserade processer. Det handlar till exempel om skriftlig information till brukare och anhöriga om vad en SoL- utredning och LVM- utredning innebär och hur den går till, standardiserat avslutnings- brev till brukaren mm. Båda grupperna har gjort sina egna leantavlor. På tavlorna har man valt att ha bland annat pågående förbättringsprojekt, mål för gruppen, samt en del statistikuppgifter. Grupperna har tavelmöten en gång per vecka. Uppföljning Vuxen har också startat ett arbete, där man ska följa vårdinsatserna. Syftet är att minska an- talet vårddagar, mäta antalet HVB- placeringar och uppföljningar, analysera i vilken utsträckning behandlingsvistelser avbryts i förtid och varför, analysera planerade av- slut och synliggöra för varandra inom arbetsgruppen hur planeringen i ärendena ser ut. Samma grupp planerar också att genomföra en mindre enkätundersökning för att ta del av brukarnas upplevelse av uppföljningsarbetet från Socialkontoret. De handläg- gare som arbetar med boendefrågor har skapat en mycket funktionell tavla som visua- liserar flödet in och ut i akutbostäderna. AFI: Medarbetarna på AFI har en mycket pressad arbetssituation, och har inte kunnat lägga så mycket tid på att lära sig Leanverktygen. Man har prioriterat de arbetsföränd- ringar som behövde göras i samband med organisationsförändringen som kom paral- lellt med Leanprojektet. Det pågår ändå mycket förbättringsarbete som ligger i linje med leanprinciperna, och man använder en del av leanverktygen. Utvecklingsarbetet sker till största delen inom de A- B- och C- forum som avdelningen använder sig av. De förbättringar som pågår är kopplade till att göra delar i enskilda processer smidiga, t.ex. att korta tiden mellan när en person ringer mottagningen och när personen har en handläggare på enhet och att göra standards t.ex. på hur hyresskulder eller andra biståndsbehov ska utredas. Man utarbetar också standards för olika typer av brev t.ex. kompletteringsbrev och besöksbrev. Avdelningen systematiserar uppföljningen av hur nya standards fungerar i verksamheten mer än vad man gjorde tidigare. AFI har må-

9 Slutrapport 9 av 18 nadsuppföljning med samtliga medarbetare på alla grupper och fångar där upp för- bättringsidéer. Mottagningen och A- handläggarna har börjat arbeta med brutna peri- oder för att jämna ut inflödet av ansökningar. Mottagningen har leanat mottag- ningsprocessen i sin helhet och sedan utifrån Pick- Chart 3 valt ut vilka förändringspro- cesser som bör prioriteras. Mottagningen har hela tiden aktiva förbättringsprocesser, ca 4 st. i taget, och hela gruppen är involverad i detta arbete. Flera grupper inom AFI har infört korta, täta möten för att stämma av och planera vardagsarbetet. Team Ut- reda har anammat leankonceptet och använder det vid utformningen av sina proces- ser. Gruppen har tavelmöten en gång i veckan och använder olika leanverktyg såsom Pick- Chart, visuell styrning, samt att aktivt följa upp hur olika standards fungerar. Gemensam administration, assistentgruppen och personalfunktion har fått informat- ion om Lean och cheferna har deltagit i leanutbildningen. Det bedrivs inget regelbun- det förbättringsarbete enligt leankonceptet, delvis beroende på organisationsföränd- ringar, chefsbyten och att projektgruppen har prioriterat kärnverksamheten. Några av assistenterna har deltagit i andra gruppers leanutbildning. 4.2 Mätetal för uppföljning av lean Vid planeringen av lean angavs, som tidigare nämnt, ett antal önskvärda avstämningar för att följa projektets måluppfyllelse. Det är också av intresse att granska den statistik som arbetsgrupperna själva valt att presentera på sina leantavlor. Eftersom implemen- teringen pågått under så kort tid, kan statistiken bara ses som indikatorer på utveckl- ingen. Samma avstämningspunkter bör fortsätta de närmaste åren framöver. Det finns dock inga entydiga orsakssamband mellan lean och avstämningspunkterna, verklighet- en är sammansatt och det finns oftast flera företeelser som påverkar utvecklingen. Handläggningstider: Lean har påverkat handläggningstiderna och köerna posi- tiv, t.ex. hos SoL- gruppen och Utredningsgrupperna Ett ökat inflöde under 2013 gör att effekterna av Lean inte framgår lika tydligt i statistiken. Utred- ningsgrupperna har trots ett stort inflöde lyckats hålla antal utredningar som pågått mer än 120 dagar på en fortsatt låg nivå, och minimerat antalet av dessa som saknar förlängningsbeslut. Brukarenkäter: Kontoret valde att inte genomföra någon gemensam brukaren- kät under 2012 och Däremot håller vissa grupper på att göra, eller plane- rar att göra, mindre enkäter eller andra typer av brukaruppföljningar. Resultat finns hittills från Avdelningen Äldre och funktionsnedsatta och AFI. Undersök- ningen från Ä & F visar sammanfattningsvis att brukarna är mycket nöjda med personalens bemötande medan svaren på frågor om tillgänglighet och inform- ation visar något mindre nöjdhet. AFI: s enkäter visar att brukarna upplever 3 Pick-Chart är ett hjälpmedel vid prioriteringar där man placerar in olika förslag på förbättringar i ett diagram och klassificerar om förbättringen har stor eller liten effekt samt om den är svår eller lätt att genomföra. Man väljer först de förbättringar som har stor effekt och kräver liten insats.

10 Slutrapport 10 av 18 mötet med sin handläggare som viktigt eller mycket viktigt och att man känner förtroende för sin handläggare. Svaren på frågan om kontakten med AFI bidra- git till en positiv förändring i livet visar något lägre siffror. Klagomålshantering: Under 2012 inkom 16 remisser från Socialstyrelsen och 3 remisser från JO angående klagomål. Det inkom dessutom 77 klagomål som var riktade mot Socialkontorets myndighetsutövning/handläggning. Klagomålen gällde i huvudsak handläggnings- och dokumentationsfrågor samt bemötande- frågor (eftersom det är en ny rutin fr.o.m finns inte jämförbara siffror bakåt i tiden). Arbetsmiljökartläggningen fråga 8c jämförelse av index Jag in- stämmer i påståendet att jag har tagit del av klagomålshanteringen i syfte att lära visar en positiv utveckling sedan leanimplementeringen påbörjades: Sjukfrånvaron som redovisas som nyckeltal i Qlickview visar en minskning se- dan Lean infördes. Total sjukfrånvaro i % ,6 4,6 Personalomsättningen som redovisas som nyckeltal i Qlickview visar en minsk- ning. Dock har personalomsättningen på vissa arbetsgrupper varit oroväckande hög, och en separat analys angående detta pågår. Externa avgångar i % ,9 5,6 Medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation, som mäts genom kontorets arbetsmiljöenkät granskas. Arbetsmiljökartläggningen visar en markant positiv utveckling den senaste mätningen på fråga 1, jämförelse av index: Hur trivs du på din arbetsplats? Arbetsmiljökartläggning visar en positiv utveckling senaste mätningarna på fråga 6a, jämförelse av index: I vilken utsträckning kan du bestämma över hur ditt arbete skall planeras? Det går också att följa medarbetarnas mående kontinuerligt på gruppernas Le- antavlor. En del av grupperna sparar sin veckostatistik över gruppmedlemmar- nas mående. Medarbetarnas upplevelse av samverkan inom kontoret, mäts också genom kontorets arbetsmiljöenkät och kommunens medarbetarenkät. Arbetsmiljö- kartläggningen visar ingen förändring sedan leanimplementeringen påbörjades, fråga 9b jämförelse av index Hur skulle du beskriva att samarbetet fungerar i din grupp?

11 Slutrapport 11 av Arbetsmiljökartläggningen visar en förbättring på fråga 9d) jämförelse av index: Hur skulle du beskriva att samarbetet fungerar i organisationen i stort? Hur arbetar grupperna med standards? Detta följs upp genom blanketten Lean Revision, se frågorna 23 och 24 i Bilaga 1. Hittills har de grupper som kommit igång med lean utarbetat standards för sina huvudprocesser och fortsätter att utveckla standars även för andra, mer sällan förekommande, processer. Hur påverkar Lean ledarskapet? Vid planering av lean på Socialkontoret var tanken att leankonceptet skulle vara en fortsättning på det coachande ledar- skapet som redan hade införts. I blanketten Lean Revision, se Bilaga 1, finns det två frågor, 15 och 16, som rör ledarskapet: Är ledarna i verksamheten närva- rande vid möten och engagerade i det vardagliga arbetet? och Skapar ledarna förutsättning för och driver förbättringsarbete? Vid de revisioner som genom- förts hittills har det framkommit att många grupper vill att både gruppchef och avdelningschef ska vara mer närvarande men har samtidigt förståelse för att deras arbetssituation inte alltid tillåter det. Vid alla genomförda revisioner har man varit överens om att gruppchefen skapar förutsättningar för och driver förbättringsarbetet. Alla grupper har dock inte gjort någon leanrevision ännu. Arbetsmiljökartläggningen visar en positiv utveckling på fråga 9e jämförelse av index Hur skulle du beskriva samarbetet med din närmaste chef Om man vill ha ett utförligare svar på frågan hur lean påverkar ledarskapet, be- hövs det en separat undersökning av detta längre fram i processen. Mätetalen på leantavlorna ska vara kopplade till gruppens mål, som i sin tur är kopp- lade till avdelningens, socialnämndens och kommunens mål. I de grupper som har kommit igång med lean har medarbetarna själva beslutat vilken statistik och mätetal som de vill ska tas fram och kontinuerligt uppdateras på gruppens leantavla. Alla grup- per har valt någon typ av mätetal som beskriver inflöde och utflöde, och de flesta mä- ter också handläggningstider. Dessa mätetal är kopplade till socialnämndens mål om rättssäker och effektiv handläggning. På flera av grupperna kan man se en positiv ut- veckling med kortare handläggningstider. Äldregruppen: I Äldregruppens diagram 1 (se bilaga 2) som beskriver kö, antal ansök- ningar och antal beslut, kan man utläsa att kön ökade på grund av onormalt högt in- flöde strax innan sommaren. På sommaren har Äldregruppen halv bemanning på grund av semestrarna och då prioriteras de mest angelägna ansökningarna. I gruppen har också två personer blivit långtidssjukskrivna från maj. Statistiken har börjat peka åt

12 Slutrapport 12 av 18 rätt håll sedan början av hösten, kön minskar igen. I diagram 2 (se bilaga 2) kan man se månadsstatistik över antal aktualiseringar, beslut och serviceavtal. En aktualisering kan leda till flera beslutstyper, vilket gör att staplarna inte kan jämföras som att antalet blir plus- minus noll. Diagrammet visar en trend att antalet beslut ökar under hösten. Ge- nomsnittlig handläggningstid på Äldregruppen granskas genom internkontrollen och den var 22 dagar vid senaste mätningen. Sol- gruppen och LSS-gruppen: I diagram 3 och 4 (se bilaga 2) kan man se att både SoL- gruppen och LSS- gruppen har stora variationer i sitt inflöde och i sin produktivi- tet. Många av gruppernas förbättringsåtgärder syftar till att komma tillrätta med ojämnheterna och minimera köerna. Gruppen funktionsnedsättning(sol- gruppen) hade under 2012, 18 ärenden i kö i genomsnitt, 29 som mest och 9 som minst. Sedan december har de ingen kö. Vid den första processkartläggningen togs det fram en ge- nomsnittlig handläggningstid på 61 dagar. Vid mätning av genomsnittlig handlägg- ningstid på ärenden som fått beslut mitten av januari till mitten av mars 2013 var den genomsnittliga handläggningstiden 35 dagar. LSS- gruppen har haft ett extremt stort inflöde under 2013 och i diagrammet kan man se att gruppen också fattat betydligt fler beslut under april och maj. Utredning 0-20: Socialkontoret har under flera år haft problem att hålla lagens krav på utredningstider i olika typer av ärenden, främst barnavårdsutredningar där utredning- en får vara max 120 dagar. Sedan Lean infördes på Utredningsgrupp 0-20 har flödet i utredningarna förbättrats och idag hålls utredningstiderna i stort sett. Diagram 5 (se bilaga 2) visar antalet pågående utredningar Barn och Unga, samt hur många av utred- ningarna som pågått mer än 120 dagar. Grupperna fick ta emot ett stort antal anmäl- ningar på en gång under våren 2013, vilket gjorde att andra arbetsgrupper fick hjälpa till. Man har ändå lyckats hålla utredningstiderna i samma utsträckning som tidigare. Familjerättsgruppen: Diagram 6 a) (se Bilaga 2) visar Familjerättsgruppens inledda VBU (vårdnad, boende och/eller umgängesutredning) och inkommande SAMSA (sam- arbetssamtal). Siffrorna pekar på ett visst ökat inflöde av SAMSA och ett sjunkande antal inledda VBU. Diagram 6b) (se Bilaga 2) visar antal inledda och avslutade VBU. Under våren 2013 har Familjerättsgruppen inlett fler VBU än de har avslutat. Hand- läggningstiderna varierar mellan 3-6 månader per utredning, och Familjerättsgruppen begär sällan anstånd om förlängd utredningstid. Av diagrammen framgår att det finns vissa toppar under året när det inkommer fler uppdrag från domstolen och det är i april, maj och juni. Det sammanfaller med skollov och terminsavslut samt semestrar. Konfliktnivån är högre i familjer under dessa månader samtidigt som det kan vara så att domstolspersonal vill göra klart sina ärenden innan semestrar. Samarbetssamtalen inleds inom två till tre veckor efter inkommen ansökan och pågår i snitt ca tre månader per ärende. Vissa samtal sträcker sig dock över så lång tid som upp till sex månader. Uppföljning Vuxen: Diagram 7 (se Bilaga 2) visar Uppföljning Vuxens inkomna och avslutade ärenden. Gruppen har haft ett minskande inflöde senaste halvåret, och av-

13 Slutrapport 13 av 18 slutar fler ärenden är de får in. Några hypoteser till det minskade ärendeinflödet är att alltfler insatser för vuxna missbrukare går via Bedömarteamet, samt att en bättre kvali- tet på uppföljningsarbetet gör att antalet återfall som leder till LVM minskar. AFI: Diagram 8 (se Bilaga 2) visar Antal beslut per vecka. AFI mäter det regelbundet och har visuell uppföljning av detta. Syftet med statistiken är att arbeta med utjämning, något som främst A- forum arbetar med. Diagrammet visar att arbetsbelastningen fort- farande är markant högre vid månadsskiften. Utjämningen tar tid att genomföra, men enskilda handläggare upplever redan en effekt. 5 Avgränsningar Projektets omfattning har ändrats från att i projektplanen avse tre pilotgrupper till att avse fyra pilotgrupper och efterhand hela Socialkontoret. Detta har gjort att förvänt- ningarna och arbetsbelastningen på projektledaren och projektguppen har ökat och det har varit svårt att få arbetstiden att räcka till. 6 Projektorganisationen Projektorganisationen med styrgrupp och projektgrupp har fungerat bra. Ett sårbart moment har varit att en medlem i projektgruppen och en i styrgruppen har bytts ut under projekttiden, vilket orsakat ett visst temporärt kompetensbortfall. En allt större del av projektgruppens arbetstid har också efterhand gått åt till att dokumentera pro- cesser enligt Socialstyrelsens nya krav, istället för att aktivt arbeta med själva proces- serna. I projektplanen ingick ett nära samarbete med projektet Översyn och utveckl- ing av styrmodellen för Linköpings kommun vilket inte kunde uppfyllas helt, eftersom uppdraget att följa detta projekt lades på en annan tjänsteman inom kontoret. 7 Tids och resursplaner Tidsplanen har hållits. I och med att projektet växte och innebar mer arbete än pla- nerat, arbetade projektledaren heltid under en tid hösten 2011 och extern konsult anlitades till en extra pilotgrupp. När Pilotgrupp 1 påbörjade sin leanutbildning genom- fördes samtidigt en omorganisation, vilket var ett olyckligt sammanträffande. För AFI:s del innebar det att man prioriterade de metodförändringar som omorganisationen medförde, främst ett ökat antal personliga besök av brukarna. I leanutbildningen lades två kursdagar direkt efter varandra i slutet, på önskemål från konsulten. Detta visade sig vara mindre bra eftersom personalen har svårt att avsätta så mycket sammanhäng- ande tid på utbildningar och sköta sina tjänster samtidigt (inga vikarier har satts in). 8 Budget Projektet har hållit kommunledningens kostnader inom budgetramen på tkr en- ligt budget i den första ansökan. Det har tillkommit en kompletterande ansökan gäl- lande följeforskning samt extra medel direkt från kommundirektören i samband med leandagen Följeforskningen var ett krav från kommunledningen och leandagen

14 Slutrapport 14 av 18 riktade sig till alla kommunanställda. De extra kostnader som uppkommit i och med att projektet utökats till hela Socialkontoret har finansierat inom kontorets ordinarie bud- get. 8.1 Förteckning över från Stadshuset rekvirerad ersättning för kostnader för Leanimplementering vid Socialkontoret KOSTNADSSLAG BELOPP LEVERANTÖR Konsultarvoden Linköpings Universitet Real Consulting i Väst AB Via Nuovo AB Delsumma Personalkostnad Utbildning Delsumma Resor Konferenslokal Representationsgåvor Kontorsmaterial Delsumma Övrigt material Litteratur Delsumma SUMMA Carolin Meijer- Larsson, projektledare Stiftelsen PLAN Utbildning Södertälje kommun 995 Linköpings Universitet SKL Fastigheter och Service AB The Card Visa Mjellerumsgården AB 413 Medborgarkontoret Kontorab Staples Vansito Procurator AB 247 Panduro Hobby AB IKEA Business Adlibris AB 543 Lean Forum 142 Bokus.com

15 Slutrapport 15 av 18 9 Arbetsmodell Arbetsmodellen har i stort sett fungerat bra. Tidsplaneringen kunde ha koordinerats bättre med pågående organisationsförändringar. Planeringen av utbildningsinsatserna kunde också ha tagit mer hänsyn till arbetsbelastningen, vilket har gjorts med de ut- bildningar som genomförs utan konsult. Möjligen skulle också mer konkreta krav på praktisk medverkan ställts på chefer och verksamhetsutvecklare från början, redan vid chefsutbildningen. Ytterligare resurser hade underlättat för att kunna prioritera ut- vecklingen av lean kontra det vardagliga arbetet. Det har visat sig att aktivitetsgraden då det gäller lean varierar mycket både då det gäller individer och grupper inom kon- toret. 10 Informationsspridning Förutom rena utbildningsinsatser har det under projekttiden genomförts en rad olika insatser för att sprida leankonceptet både internt inom Socialkontoret, och externt bland övriga kommunanställda och andra instanser. Exempel på informationsinsatser är: - Medverkan vid olika typer av möten såsom arbetsplatsträffar, avdelningsmöten, socialnämnd, kommunledningsgrupp. Artiklar i kommunens personaltidning vid två tillfällen. Artiklar i varje nummer av Socialkontorets nyhetsbrev. Utarbetande och spridning av en broschyr Vår väg framåt som beskriver samband mellan vision, vär- degrund, mål, kultur och lean. Kontinuerliga rapporter till kommunledningens utveckl- ingsgrupp. Två delrapporter till socialnämnden, samt denna slutrapport. Informat- ion på Linweb. Lean inspirationsdag med föreläsningar och mingel för kontorets an- ställda. Leandag med studiebesök på Socialkontoret och föreläsningar i Stadshuset för kommunanställda (vilket fick positiv respons från besökarna). Deltagande i SKL:s nätverk för leanstrateger. Samverkansprojekt med Råd och Stöd med användning av leankonceptet. 11 Övergång till drift Lean ska ingå som en naturlig del i Socialkontorets lednings- och kvalitetssystem. I slu- tet av projektfasen har därför kontorets linjeorganisation engagerats mer i arbetet med ständiga förbättringar t.ex. deltar avdelningscheferna alltmer i arbetet med lean- revisioner. Strategisk ledningsgrupp har antagit en leandeklaration som beskriver vad olika yrkesroller har för uppgifter och ansvar i leanarbetet, se bilaga 3. För att säkra konceptets fortlevnad planeras att leanrevisioner ska utgöra en del av kontorets in- ternkontroll, nyanställda ska få introduktion i lean, broschyren Vår väg framåt delas ut till alla anställda, och lean ska utgöra en del av kontorets framtida lednings- och kva- litetssystem. En symbol för hur lean hänger samman med vision, värdegrund och mål har utarbetats i form av ett så kallat leanhus:

16 Slutrapport 16 av 18 Ständiga förbättringar Skapa flöde och standards BRUKARFOKUS Professionellt bemötande och god tillgänglighet Rättssäker effektiv handläggning, god samverkan och evidens Starkt barnperspektiv God arbetsmiljö Lärande organisation God ekonomisk hushållning Rätt från mig Eliminera slöseri Humanistisk människosyn Professionellt förhållningssätt Respekt för individen Inflytande och delaktighet Vi stärker människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv Under slutet av 2013 och början av 2014 kommer arbetet med att integrera och do- kumentera de olika delar som ingår i Socialkontorets lednings- och kvalitetssystem att pågå. En modell har tagits fram: 12 Uppföljning och utvärdering Projektet har följts av Socialkontorets strategiska ledningsgrupp och har rapporterats kvartalsvis till kommunledningskontorets utvecklingsgrupp. Socialnämnden har tidi- gare fått två delrapporter. Projektet rapporterades muntligt till kommunledningsgrup-

17 Slutrapport 17 av 18 pen i november 2012, och redovisning av slutrapporten till kommunledningsgruppen planeras under hösten Socialkontorets implementering följs av en forskare från Linköpings Universitet under 3 år, fr.o.m. hösten 2011 t.o.m. våren Forskaren har gjort ett tiotal intervjuer, deltagit i en del utbildningstillfällen och möten, samt ge- nomförde en enkät till all personal under våren Samma enkät ska göras våren Enkätsvaren visar sammanfattningsvis att personalen är mest nöjd med lean då det gäller Socialkontorets arbete med strategier, mål, uppföljning, förbättringskultur och ledarskap. Leanimplementeringen har lagt mycket fokus på att förstärka medve- tenhet kring mål och uppföljning samt att skapa en fungerande struktur för lärande och utveckling. Tanken är att förbättringsarbete ska vara en naturlig del av medarbe- tarnas ordinarie arbetsuppgifter. De flesta av kontorets ledare, framförallt gruppche- ferna, lägger ner mycket arbete på att driva förbättringsarbetet enligt leankonceptet, vilket visar sig i enkätsvaren. Frågorna i enkäten som avser daglig styrning, processori- entering och resultat har lägre värden. Målet med daglig styrning är bland annat att utjämna variationer i verksamheten, vilket är en svår uppgift då Socialkontorets inflöde av ärenden uppvisar stora variationer över tid. När det gäller Socialkontorets processer har förbättringsarbetet påbörjats bra, men mycket återstår då det gäller att mäta pro- cessernas kvalitet. Att personalen inte heller tycker att lean har medfört så mycket konkreta resultat än, är naturligt med tanke på den korta tid som konceptet har tilläm- pats. Det kan också vara så att det finns brister när det gäller att låta hela kontoret ta del av de goda resultat som hittills uppnåtts. Vid den första sammanräkningen av en- kätsvaren var det 40 av 123 personer som svarade instämmer i mycket hög grad eller instämmer i hög grad att arbetet med lean kommer att ge goda resultat. De flesta svarade instämmer delvis på den frågan, vilket sannolikt beror på att effekterna av lean inte hunnit bli så stora på alla grupper ännu. Socialnämnden och kommunled- ningen kommer att få ta del av forskningsresultaten Erfarenheter och tips Med tanke på att andra verksamheter inom Linköping kommun eventuellt kommer att anamma leankonceptet, så följer här en kortfattad sammanfattning av tankar, erfa- renheter och tips som kan vara av värde i samband med införandet av lean: Det är fördelaktigt om verksamhetens mål, vision och värdegrund är väl förank- rat innan leanarbetet, annars måste man börja med det först Det är bra med extern hjälp i början Förbered implementeringen med att övertyga de högre cheferna, skapa moti- vation och ansvarstagande Informera i ett tidigt skede om leankonceptet på alla nivåer, så att tidsvinster stannar i verksamheten Organisera inte om samtidigt Utbildningsfasen tar tid, avlasta ordinarie arbetsuppgifter Börja med förbättringar där insatsen är liten och effekten stor Lean väcker engagemang hos medarbetarna ta hand om idéerna Acceptera att alla inte går i takt vi är olika

18 Slutrapport 18 av 18 Se upp med byte av nyckelpersoner Om förbättringsledare utses var tydlig med mandat och befogenheter och in- för ett rotationssystem Lyft goda exempel och framgångar för alla medarbetare Tydliggör vem som ansvarar för lean efter projekttiden Lean ökar sammanhållningen inom arbetsgrupperna Lean förbättrar flödestänkandet och samarbetet mellan arbetsgrupper Visualisering på leantavlor ökar transparensen på alla sätt Medvetenheten om brukarfokus/kundfokus ökar i och med lean 13 Länkar Diverse digital information om lean i allmänhet och på Socialkontoret i synnerhet, finns på Linweb i Lean samarbetsrum https://linsam.linkoping.se/sites/lean%20p%c3%a5%20socialkontoret/default.aspx SOCIALKONTORET Jonny Schön Tf. socialchef

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2014-12-09 Onsdagen den 17 december, 2014 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Leda för Resultat IV KORTA SAMMANFATTNINGAR AV DELTAGANDE KOMMUNERS UTVECKLINGSARBETEN, 2013 2014

Leda för Resultat IV KORTA SAMMANFATTNINGAR AV DELTAGANDE KOMMUNERS UTVECKLINGSARBETEN, 2013 2014 Leda för Resultat IV KORTA SAMMANFATTNINGAR AV DELTAGANDE KOMMUNERS UTVECKLINGSARBETEN, 2013 2014 Leda för Resultat IV KORTA SAMMANFATTNINGAR AV DELTAGANDE KOMMUNERS UTVECKLINGSARBETEN, 2013 2014 Upplysningar

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdheten ska öka! Det har kommunfullmäktige fastslagit i budget för Göteborgs Stad. Dessutom ska varje nämnd och styrelse genomföra

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel Peter Daneryd 2 INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte med utredningen Genomförande av utredningen Utgångspunkter för utredningen Hemtjänst

Läs mer

Rapport Projekt Värdegrund 2012 Med syfte att skapa samsyn om nationella värdegrunden i hela äldreomsorgen

Rapport Projekt Värdegrund 2012 Med syfte att skapa samsyn om nationella värdegrunden i hela äldreomsorgen Rapport Projekt Värdegrund 2012 Med syfte att skapa samsyn om nationella värdegrunden i hela äldreomsorgen Författare: Medförfattare: Helena Ågren, projektledare Marie Ernsth Bravell, Äldrestrateg/Fil.

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1 PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013 Resultatrapport 1 Förord För oss som jobbar i kommuner, regioner och landsting är det en självklarhet att invånarna inte ska få sämre

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Migrationsverkets samlade strategi för bosättning av kvotflyktingar

Migrationsverkets samlade strategi för bosättning av kvotflyktingar Verksamhetsområde Mottagning 2014-09-08 reviderad 2014-09-23 Migrationsverkets samlade strategi för bosättning av kvotflyktingar Sammanfattning Migrationsverket står idag inför det högsta antalet asylsökande

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 1, 2002 Besöksadress V.varvsgatan 11 971 28 Luleå Telefon 0920-20 54 00 Fax 0920-942 49 Maria Jonsson Hemsida www. founorrbotten.nu INNEHÅLL 1 INLEDNING... 1 1.1

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer