handbok i Kungsbackas kommungemensamma för kommunstyrelse, nämnd och utskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handbok i Kungsbackas kommungemensamma för kommunstyrelse, nämnd och utskott"

Transkript

1 handbok i Kungsbackas kommungemensamma ÄRENDEPROCESS för kommunstyrelse, nämnd och utskott

2 Kungsbacka 2011 Beställare och ansvarig utgivare: Lasse Järvsén Projektledare: Lillemor Berglund Projektgruppen utgjordes av: Yvonne Johansson, Helena Borgvall, Kerstin Fredberg, Christina Åkesson, Annika Johansson, Christel Lindström, Sara Folkeson, Tina Christensen, Vivi-Ann Ahlm, Lena Malmberg, Carin Johansson, Monica Bergbom, Ingela Magnusson samt Irja Sandin och Cecilia Uhrenfeldt, Preera Foto: Intervjuerna, Sofia Sabel och övriga, Anna Rehnberg Grafisk form och illustration: Sandstens Tryckeri AB Tryck: Sandstens Tryckeri AB 2

3 INNEHÅLL Det här är handboken för vår gemensamma ärendeprocess 5 Så här skriver vi i Kungsbacka 6 De nämndadministrativa rollerna 7 Ett ärendes gång 9 Riktlinjer för tjänsteskrivelser 13 Tjänsteskrivelsen 13 Använd rätt tidsform 14 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna 14 Riktlinjer för kallelse och protokoll 19 Kallelse/Underrättelse 19 Protokoll 21 Så här skriver du på paragrafsidorna 22 De här rubrikerna använder du på paragrafsidorna 22 Det här gäller för information till nämnden 26 Övriga frågor 26 Underskrifter och signaturer 26 Bilagor till protokollet 26 Vad gäller för justering? 26 Riktlinjer för registrering och expediering 27 Registrering 27 Anslag 29 Expediering 29 Distribuering av protokoll 31 Laglighetsprövning 31 Riktlinjer för arkivering 33 Avsluta ärende/gallring 33 Arkivering 34 3

4

5 INLEDNING Det här är handboken för vår gemensamma ärendeprocess Varje dag fattas det beslut i Kungsbacka kommun som berör människor. Det kan vara anställda inom kommunen, invånare som använder kommunens service, eller företag som verkar i kommunen. Oavsett på vilket sätt människor påverkas, så är det viktigt att vi inom kommunen kommunicerar på ett sätt som gör att kommunens trovärdighet upprätthålls och stärks. Kommunens externa och interna kommunikation ska vara tydlig och saklig, öppen och tillgänglig, offensiv och snabb. Det är viktigt att det tydligt framgår att det är Kungsbacka kommun som står bakom en skrivelse, och det är framför allt viktigt att de dokument som kommer från Kungsbacka kommun håller en hög kvalitet, både vad gäller text och innehåll. Handboken vänder sig framför allt till dig som arbetar med nämndadministration och ärendehantering. Du kanske är nämndsekreterare eller handläggare, du kanske arbetar med arkivfrågor eller har någon annan administrativ funktion. Oavsett vilket bör du efter att ha tagit del av den här handboken få en större förståelse för ärendehantering som en process, du bör förstå individens roll i processen och den tid det tar innan ett beslut kan fattas. Dessutom kommer du själv kunna bidra till att öka kvaliteten på exempelvis tjänsteskrivelser, beslutsunderlag, kallelser och protokoll genom att följa de riktlinjer som finns med i denna handbok. Det är förvaltningschefens ansvar att säkerställa att förvaltningens anställda tar del av och följer bokens riktlinjer. Symboler i boken Var hittar jag mer information? Du hittar mer information i till exempel kommunens styrdokument, kommunens språkhandbok och i Kommunal nämndadministration av Axel Danielsson. Samtliga styrdokument, inklusive denna handbok, finns att hitta i sin helhet på kommunens interna webbplats Insidan. I boken används symboler för att underlätta för läsaren. Förstoringsglaset betyder att det finns en mer ingående förklaring av aktuellt stycke under en annan rubrik i boken. Saxen betyder att ett markerat textstycke ska kunna klippas från en tjänsteskrivelse och användas i ett protokoll. Du som skriver protokollet behöver därmed inte skriva om exempelvis sammanfattningen av ett ärende utan hämtar texten direkt från en tjänsteskrivelse. 5

6 Så här skriver vi i Kungsbacka De anvisningar som finns i Kungsbackas språkhandbok ska användas för textformuleringar. Det är viktigt att alla dokument som vi producerar i Kungsbacka kommun har ett enhetligt utseende. För att uppnå det använder vi Kungsbackamallarna. FAKTA Kungsbackamallarna Kungsbackamallarna är de mallar i Word som vi använder som grund till våra dokument. Det innebär att du inte behöver skapa varje dokument på nytt varje gång, utan kan på ett enkelt sätt utgå från en mall. 6

7 INLEDNING De nämndadministrativa rollerna I ärendeprocessen finns det flera olika roller som var och en ansvarar för olika saker. Men för att arbetet ska ske så smidigt som möjligt är det viktigt att man samarbetar mellan de olika rollerna. Registratorn och nämndsekreteraren har till exempel väldigt mycket med varandra att göra, vilket ställer krav på ett gott samarbete. Förvaltningschef Ansvarar övergripande för hanteringen av ärenden inom förvaltningen och säkerställer att arbetsprocessen håller god kvalitet. Godkänner beslutsunderlag till nämnden och förbereder sammanträdesordningen tillsammans med nämndsekreteraren och nämndsordföranden. Registrator Ansvarar för förvaltningens diarie. Registrerar inkomna ärenden, vissa handläggare registrerar dock ärenden själva. Sätter bevakningsdatum, datum när svar i ett ärende ska ha lämnats eller en viss åtgärd ha vidtagits till handläggare. Håller handlingarna tillgängliga enligt offentlighetsprincipen gör bedömningar om man kan lämna ut en handling med hänsyn till regelverken. Bistår medarbetarna i egna förvaltningen med hjälp i frågor rörande regler kring offentlighet och sekretess, hantering av personuppgifter. Avslutar ärenden. Ibland kan även handläggarna avsluta ett ärende. Handläggare Utreder, analyserar, drar slutsatser och ger genom tjänsteskrivelsen förslag på hur nämnden ska besluta i ett ärende. Respekterar bevakningsdatum och följer den beslutade processen för ett ärendes gång. Nämndsekreterare Bevakar tillsammans med förvaltningschefen de ärenden som ska tas upp till beslut. Trycker upp och skickar ut kallelse och beslutsunderlag till nämndens ledamöter och ersättare. Detta ska ske i så pass god tid att ledamöterna får tid till att ta del av besluts underlagen inför sammanträdet. Ansvarar för att upprätta ett protokoll. Kommunarkivarie Tillämpar de bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård. Bevakar arkivlagen och att arkivreglementet tillämpas. Informerar och utbildar kommunens anställda om arkiv samt samråder med förvaltningar och arkivredogörare. Bistår kommunstyrelsen, kommunledningen, myndigheter och förvaltningar med praktiska råd i arkivfrågor. Håller handlingarna tillgängliga enligt offentlighetslagstiftningen. Arkivansvarig Är alltid förvaltningschef/enhetschef eller motsvarande. Arkivredogörare Svarar för vård och stöd inom arkivområdet. Det finns en arkivredogörare för varje nämnd/ förvaltning. 7

8 8

9 KAPITEL2 Ett ärendes gång Vad händer med ett ärende då det kommit in till en förvaltning? Ett ärende går igenom många steg och passerar flera personer innan det har behandlats, beslutats och arkiverats. I följande kapitel visar vi på vilket sätt dessa arbetsinsatser är sammankopplade. Ärendet kommer in Registrering /diarieföring Ärendefördelning Handläggaren bereder ärendet och tar fram en tjänsteskrivelse Registrering /diarieföring Tjänsteskrivelsen skickas till nämndsekreteraren Nämndsekreteraren förbereder kallelsen Kallelsen skickas ut Sammanträde Skrivande och justering av protokoll Expediering av protokollet Registrering /diarieföring Arkivering Ev fortsatt process Ärendet kommer in Ett ärende kan komma in till en förvaltning via telefon, personligt besök, post, e-post, telefon eller fax, antingen direkt till registratorn, till en handläggare eller till en politiker. Ärenden kan även initieras inom förvaltningen. Registrering/diarieföring Ärendet lämnas till registratorn som registrerar ärendet. Detta sker samma dag som registratorn får ärendet i sin hand. Inom vissa förvaltningar registrerar handläggarna själva sina ärenden. Rubriken som sätts på ärendet ska vara relevant för det eller de beslut som ska fattas. 9

10 Ärendefördelning Så snart registreringen är gjord fördelas ärendet till en handläggare. Vid ärendefördelningen fastslås ofta vilket datum handläggningen ska slutföras, det vill säga när tjänsteskrivelsen senast ska vara klar och registreras. Handläggaren bereder ärendet Ärendet handläggs och tjänsteskrivelsen skrivs. Respektive förvaltning beslutar vem som ska under teckna tjänsteskrivelsen innan den registreras som klar i diariet. Orsaken till att man registrerar i diariet innan ärendet går vidare till nämnd är för att visa att handläggaren är klar med sin del av ärendeprocessen. Ärendet skickas till nämndsekreteraren Den färdigställda tjänsteskrivelsen skickas från handläggare eller registrator till nämndsekreteraren. Detta sker senast en vecka innan kallelsen till sammanträdet skickas ut. Nämndsekreteraren förbereder kallelsen Nämndsekreteraren listar inkomna ärenden och stämmer av med ordföranden, beredning/presidium och/eller förvaltningschef gällande vilka av de inkomna ärendena som ska vara med på kallelsen. Kallelsen fastställs. Kallelsen skickas ut Nämndsekreteraren skickar ut kallelsen enligt kommunens allmänna stadga, senast fem dagar innan sammanträdet. Sammanträde De ärenden som är med på kallelsen behandlas och beslut fattas. Sammanställning och justering av protokoll Nämndsekreteraren sammanställer protokollet. Protokollet justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Expediering Nämndsekreteraren eller registratorn anslår protokollet, underrättar berörda om beslut och distribuerar protokollet. Registrering/diarieföring Besluten registreras. Arkivering Ärendehandlingarna och protokollet arkiveras. FAKTA Samverkan med fackens representanter Innan beslut som rör verksamhetens utveckling eller arbetsmiljö för medarbetare ska ärendet behandlas i en samverksansgrupp. Samverkansgrupp finns på kommuncentral nivå, förvaltningsnivå och lokal nivå. Samverkansgruppen bör behandla ärendet senast en vecka innan beslut ska fattas i ärendet. Är arbetsgivaren och de fackliga representanterna inte överens kan facket begära central förhandling. 10

11 11 KAPITEL2

12 Handläggare Namn: Pernilla Börjesson Gör: Biståndshandläggare inom socialpsykiatri Vad är roligast i ditt yrke? Det är att träffa människor, och att kunna hjälpa dem till att få en bättre situation. Och att sedan träffa personer man har haft kontakt med efter något år och verkligen se den stora skillnaden som stödet gett. Du får skriva en del tjänsteskrivelser i ditt arbete eller? Jo då, det har blivit några hundra totalt under mina fyra år här. Vad är den största utmaningen med tjänsteskrivelser? Att skriva så att personal och nämnd förstår, men så att personen det handlar om inte tar illa vid sig. Det är också viktigt att det är rättssäkert, det ska inte bara låta bra utan det ska vara helt rätt också. 12

13 KAPITEL3 Riktlinjer för tjänsteskrivelser Handläggaren ger genom tjänsteskrivelsen ett förslag på hur nämnden ska besluta i ett ärende. Här nedan beskriver vi vilka delar som ingår och vilka riktlinjer som styr hur en tjänsteskrivelse ser ut. Ärendet kommer in Registrering /diarieföring Ärendefördelning Handläggaren bereder ärendet och tar fram en tjänsteskrivelse Registrering /diarieföring Tjänsteskrivelsen skickas till nämndsekreteraren Nämndsekreteraren förbereder kallelsen Kallelsen skickas ut Sammanträde Skrivande och justering av protokoll Expediering av protokollet Registrering /diarieföring Arkivering Ev fortsatt process Tjänsteskrivelsen En tjänsteskrivelse är ett dokument som handläggare inom kommunens olika förvaltningar skriver för olika typer av ärenden. Här beskriver vi sådana tjänsteskrivelser som ska behandlas politiskt av en nämnd. En tjänsteskrivelse innehåller ett förslag eller en begäran som syftar till att nämnden ska fatta ett beslut, till exempel om att godkänna en åtgärd eller en verksamhet. Det är viktigt att förslaget till beslut alltid svarar på den ursprungliga frågan, det vill säga att om någon söker tillstånd för en verksamhet ska förslaget till beslut vara antingen bifall eller avslag. Du kan inte föreslå att någon annan ska få tillstånd i samma tjänsteskrivelse. 13

14 Mottagaren av tjänsteskrivelsen är alltid nämnden. Ett utskott kan få beslutanderätten av ett ärende delegerat till sig, men det är ändå alltid en nämnd som ska stå som mottagare av tjänsteskrivelsen. Rubriksättningen av tjänsteskrivelsen är viktig då samma rubrik kommer att användas i kallelser och protokoll framöver. Rubrikerna ska underlätta återsökning och behöver därför stämma överens med förslaget till beslut. Föreslås en förening få ett bidrag så ska ordet bidrag finnas med i rubriken. FAKTA De här uppgifterna ska finnas med i sidhuvud, sidfot eller marginal: Förvaltningens/verksamhetens namn. Kommunens logotyp. Handläggarens namn, titel och telefonnummer. Det datum då dokumentet färdigställs. Om en tjänsteskrivelse revideras ska både ursprungsdatum och datum för revidering anges. I de fall ärendet är registrerat i ett diarium anges diarienumret för ärendet. Använd rätt tidsform Det är viktigt att tänka på att använda rätt tidsform under respektive rubrik: Under rubriken Beslut återges texten i presens. Till exempel: Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Under rubriken Sammanfattning återges texten i perfektum. Till exempel: Kalle har ansökt om bygglov. FAKTA Rekommenderade textlängder En tjänsteskrivelse rekommenderas inte överskrida en och en halv A4-sida. En sammanfattning i en tjänsteskrivelse rekommenderas inte överskrida en halv A4-sida. Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna? Förslag till beslut Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade tagit beslutet. Syftet med det är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet. Beslutet ska kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor, och därför ska formuleringar som till exempel nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag inte användas. Tänk på att gå rakt på sak utan omskrivningar. Punktform får förekomma i de fall beslutstexten blir tydligare i ett sådant format. Beslutet ska vara åtgärdsinriktat, vilket innebär att beslutet ska resultera i en viss åtgärd, till exempel att något ska utföras eller att ett bidrag beviljas. Varje förslagspunkt bör endast bestå av ett åtgärdsförslag. EXEMPEL Exempel på förslag till beslut: Förslag till beslut Avdrag för förvaltningsutgifter godkänns för den del av beloppet som överstiger kronor. Det framgår av bestämmelserna i 42 kap. 6 i inkomstskattelagen. 14

15 KAPITEL3 TJÄNSTESKRIVELSE Mottagare är kommunstyrelsen eller nämnd (Mall för tjänsteskrivelse finner du under Kungsbackamallarna) Rubrik Förslag till beslut Förslaget till beslut skrivs i självständiga meningar. Motivering till beslut (i förekommande fall) Enligt 20 förvaltningslagen skrivs motivering till beslutet i de fall ansökan föreslås bli avslagen. Sammanfattning Här görs en sammanfattning av ärendet. Sammanfattningen klipps in i protokollet. 1 (1) Datum Dnr skriv om möjligt alltid in diarienummer Beskrivning av ärendet Använd de rubriker ditt ärende kräver Beslutsunderlag Ange de handlingar som ska skickas med till nämnden Bengt Bengtsson förvaltningschef Erik Eriksson verksamhetschef Bilagor: Beslutet skickas till Ange de som ska ta del av beslutet Om en tjänsteskrivelse skrivs av en delegat så Kommunstyrelsen innehåller Kommunstyrelsens tjänsteskrivelsen förvaltning delegatens beslut, och Handläggare inte förslag Anders till Andersson beslut. Rubriken Förslag till beslut Direkt ändras då till Beslut. uniform KUB101 v 1.0, FAKTA Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset Delegat är en person/instans Telefon som vx delegerats beslutanderätt från nämnden. Fax

16 Motivering till beslut Enligt lag ska en beslutsmotivering skrivas i de fall ett beslut innebär att en ansökan avslås helt eller delvis. Enligt 20 Förvaltningslagen finns det inga skäl att motivera beslutet om beslutet inte går emot någon part eller om det uppenbart inte finns några behov om att upplysa om skälen till beslutet. Rekommendationen är dock att alltid skriva motivering oavsett bifall eller avslag. Motiveringen bör innehålla vilka faktiska förhållanden som varit avgörande, vilka lagrum som tilllämpats och varför lagrummet tillämpats på det aktuella ärendet. EXEMPEL Exempel på motivering till beslut: Motivering till beslut Nämnden finner att Anders Andersson utifrån nämndens ansvar enligt 5 kap 9 och 6 kap 1 socialtjänstlagen är i behov av bistånd i form av förlängd placering på XX, då behovet kvarstår och inte kan tillgodoses på annat sätt. Sammanfattning Sammanfattningen ska på ett kortfattat sätt informera läsaren vad ärendet i stora drag handlar om och varför det initierats, om det till exempel är en ansökan som kommit in. Det är viktigt att sammanfattningen är objektiv och att det inte framgår här vad den specifika handläggaren föreslår att nämnden ska besluta. I de fall då nämnden inte följer förslaget till beslut ska sammanfattningen fortfarande vara relevant att använda i protokollet. Det är viktigt att sakinnehållet stämmer överens med den övriga texten i tjänsteskrivelsen. Fakta som inte kan återfinnas i någon annan del av dokumentet ska heller inte vara en del av sammanfattningen. Sammanfattningen ska svara på frågorna vad som har hänt och varför snarare än vilket förslaget är. EXEMPEL Exempel på sammanfattning i tjänsteskrivelse: Sammanfattning En ny lagstiftning för brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft den 1 september Därigenom åläggs kommunerna ett större ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av efterlevnad, både för brandfarliga och explosiva varor. Enligt den förra lagstiftningen (SFS 1988:868) skulle frågor om tillstånd beträffande brandfarliga varor som rör annan än Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Tillsynen utövades av räddningstjänsten. Polismyndigheten svarade tidigare både för frågor om tillstånd och tillsyn av explosiva varor. I den nya lagstiftningen (SFS 2010:1011) anges att frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor samt tillsynen av efterlevnaden ska prövas av den kommun där varorna ska hanteras. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett gemensamt förslag för medlemskommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborg. Beskrivning av ärendet Här beskrivs ärendet som helhet, vad som har hänt hittills och vad förvaltningen har kommit fram till i ärendet och varför. Det är här själva utredningen av ärendet sker. I de fall då ärendet kan beskrivas på högst en halv A4-sida är det tillräckligt att enbart använda rubriken sammanfattning. I så fall kan denna rubrik tas bort. 16

17 KAPITEL3 Nedanstående checklista är användbar för att se över vad som kan vara relevant att ha med i tjänsteskrivelsen. Omvärldsanalys. Konsekvensanalys avseende ekonomi, organisation, miljö och så vidare. Barnkonsekvensanalys. Kommunens jämställdhetsplan. Samråd med berörda grupper, till exempel arbetstagarorganisationer, andra förvaltningar, medborgare. Facklig samverkan. Övriga aspekter. Beslutsunderlag Här anges de handlingar som ska skickas med till nämnden. Handläggaren ska bilägga de handlingar som nämnden behöver för att kunna fatta sitt beslut. Handlingarna ska alltid vara daterade. Dessa uppgifter kopieras till protokollet och därför ska även den egna tjänsteskrivelsen anges här. Handläggaren ska också ange i vilken ordning handlingarna ska ligga när de skickas till nämnden. Den egna tjänsteskrivelsen bör listas först och därmed ligga överst i handlingarna. Kommunicering av förslag till beslut Enligt 21 förvaltningslagen ska en sökande, klagande eller annan part underrättas om förslaget till beslut innan beslutet tas, om det handlar om myndighetsutövning. Under den här rubriken anger du namn på de som underrättats samt datum och på vilket sätt, muntligt eller skriftligt, som underrättelserna genomförts. Om förslaget till beslut är ett bifall på till exempel en ansökan behöver det inte kommuniceras innan nämnden fattat beslut. Underskrifter Tjänsteskrivelsen undertecknas av förvaltningschefen och verksamhetschefen. Speciella regler kan gälla på olika förvaltningar. Bilagor Om tjänsteskrivelsen innehåller bilagor ska de anges efter underskrifterna, det vill säga sist i tjänsteskrivelsen. EXEMPEL Exempel på formulering vid bilagor: Bilaga Bilaga A Utdrag ur kommunens miljömål Bilaga B Utdrag ur Göteborgsregionens Kommunalförbunds informationspolicy Beslutet skickas till Här ska handläggaren ange vilka som ska ta del av protokollet, både inom och utanför förvaltningen, efter att beslut har tagits. Informationen förs senare över till protokollet. EXEMPEL Exempel på text för vilka beslutet ska skickas till: Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, Nämnden för Handikappomsorg, Aranäsgymnasiet, Göteborgsregionens kommunalförbund 17

18 NÄMNDSEKRETERare Namn: Christina Åkesson Gör: Nämndsekreterare för kommunstyrelsens arbetsutskott Vad är roligast i ditt yrke? Jag tycker att det är roligt att samordna och planera sammanträdena. Att se till att det fungerar helt enkelt. Sedan tycker jag om samarbetet med ordföranden och kollegorna runt omkring. Hur ska man vara som person om man arbetar som nämndsekreterare? Man ska vara noggrann och tycka om det här med att allt ska vara formellt och korrekt. Du har skrivit ganska många protokoll genom åren? Ja, en bra bit över 500 har det blivit i alla fall. 18

19 KAPITEL4 Riktlinjer för kallelse och protokoll En nämnds kallelse och protokoll är dokument som visar kommunens medborgare vilka beslut som de förtroendevalda tar. Detta kapitel beskriver vilka riktlinjer som gäller för skrivandet av kallelse och protokoll i Kungsbacka kommun. Ärendet kommer in Registrering /diarieföring Ärendefördelning Handläggaren bereder ärendet och tar fram en tjänsteskrivelse Registrering /diarieföring Tjänsteskrivelsen skickas till nämndsekreteraren Nämndsekreteraren förbereder kallelsen Kallelsen skickas ut Sammanträde Skrivande och justering av protokoll Expediering av protokollet Registrering /diarieföring Arkivering Ev fortsatt process Kallelse/Underrättelse Kallelse/Underättelse är namnet på det dokument som kallar till sammanträdet. Kallelsen visar vilka ärenden som ska behandlas och ska vara ledamöterna och ersättarna tillhanda via e-post eller post, fem dagar innan sammanträdet äger rum. Kallelsen innehåller tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista i tabellformat med bland annat följande innehåll: Val av justerare samt tidpunkt för justering Protokolljusterare samt tidpunkt för justering av protokollet väljs. Beslutsärenden Varje beslutsärende ska ha en egen numrerad och namngiven rubrik, hänvisning till sid nummer för bifogat underlag samt förslag till beslut. Beslutsförslaget hämtas direkt från tjänsteskrivelsen som ligger som underlag. 19

20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde , kl i Kungsbackarummet, Stadshuset. Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Kjell Kjellsson (M) 2 Kommunstyrelsens årsredovisning 2010 och underlag till kommunfullmäktiges kommunbudget Detaljplan för del av Kyvik 1:33 D samrådshandling 2:1-2:46 KSAU 39 - Förslag till beslut Årsredovisningen 2010 för kommunstyrelsen och kollektivtrafiken samt förslag till kommunbudget för kommunstyrelsen och kollektivtrafiken, , daterade godkänns. 4:1-4:8 KSAU 72 Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget D (1) Datum Anders Andersson (M) ordförande Berit Bengtsson sekreterare Redovisning av delegeringsbeslut Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska redovisas till nämnden. Inkomna skrivelser Skrivelser som har kommit in till nämnden redovisas. uniform KUB301 v 1.0, Kommunstyrelsen Information I kallelsen ska varje informationspunkt ha en egen 20 numrerad och namngiven rubrik och hänvisning till eventuellt bifogat underlag. FAKTA Namnet Kallelse/Underrättelse kommer från att ledamöter kallas till Kungsbacka sammanträdet kommun och Kungsbacka ersättare underrättas om att det ska äga rum. Besöksadress Stadshuset Telefon vx Fax

21 KAPITEL4 PROTOKOLL Första sidan Plats och tid för sammanträdet. Närvarande beslutsfattare, ledamöter och tjänstgörande ersättare, samt övriga närvarande, ersättare, tjänstemän med flera. Efter varje namn anges även vid vilka paragrafer som denne närvarade samt hur länge personen var med på sammanträdet. Protokollets justerare och tid för justering. Den obligatoriska punkten Val av protokolljusterare samt tidpunkt för justering protokoll förs alltså inte i en separat paragraf utan återges här. Andra sidan Protokollets andra sida innehåller Anslag/ bevis, och används för tillkännagivande av protokollet. Läs mer i kapitel fem om vad som gäller för anslag och överklagan av beslut. Där kan du även se hur andra sidan i protokollet ser ut. Innehållsförteckning Det ska alltid finnas en innehållsförteckning i protokollet. KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Fritid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan , ajournering Beslutande Ledamöter Anders Andersson (M), ordförande Bengt Bengtsson (C), vice ordförande Lena Lennartsson (M) Björn Björnsson (FP) Sven Svensson (S) Fredrik Fredriksson (KD) Tjänstgörande ersättare Karl Karlsson (M) för Erik Eriksson (M) Övriga närvarande Ersättare David Davidsson (M) Carla Karlsson (M) Tor Torsson (C) Tom Tomsson (FP) Alex Alexandersson (S) Gustav Gustavsson (KD) Tjänstemän Lars Larsson, förvaltningschef Mona Monasson, sekreterare Personalföreträdare Övriga Protokollsjusterare Fredrik Fredriksson Plats och tid Förvaltningen för Fritid Underskrifter Sekreterare Mona Monasson Paragrafer Ordförande Anders Andersson (M) Justerande 21

22 Så här skriver du på paragrafsidorna Tänk på att använda rätt tidsform under respektive rubrik. Under rubriken Beslut återges texten i presens. Till exempel: Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Under rubriken Sammanfattning återges texten i perfektum. Exempelvis: Kalle har ansökt om bygglov. Börja varje paragraf på ny sida och med eget paragrafnummer. Varje paragraf numreras i löpande ordning för varje år. Överst på sidan anges enbart paragrafens nummer och diarienummer. Under paragrafnumret anges ärendets namn på en egen rad. Om en paragraf fortsätter på en ny sida så avslutas den första sidan med noteringen: paragrafen fortsätter och överst på den andra sidan skrivs till exempel: 34 fortsätter. Rubriken anges inte en andra gång. Den första paragrafsidan Ändring av föredragningslistan kan ske under ett sammanträde. Ändringen av föredragningslistan är alltid den första paragrafen i protokollet. EXEMPEL Exempel på ändring av föredragningslista: 429 Ändringar av föredragningslista Beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner föredragningslistan med följande tillägg och ändringar: Information om vice ordförandens beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 social tjänstlagen utgår övergår till enbart information ( 432). De Det här rubrikerna använder du på paragrafsidorna Följande rubriker gäller för paragraf med ärendebeslut. Ordningen på rubrikerna nedan är den ordning som gäller för rubrikerna i protokollet. Observera att en del rubriker inte är tillämpliga i alla ärenden. Ärenderubrik Under raden med paragrafnummer och diarienummer skrivs namnet på beslutsärendet i fetstil. Beslut Här redovisas beslutet. Om beslutet helt överensstämmer med det förslag till beslut som står skrivet i tjänsteskrivelsen och inga ändringar görs under sammanträdet kan texten klippas in direkt i protokollet. Om beslutet ändras under sammanträdet och inte längre överensstämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut, ansvarar ordföranden för att formulera beslutet under sammanträdet. EXEMPEL Exempel på beslut med reservation och anteckning: Beslut Stiftelsens ansökan om bidrag med kronor för 2011 beviljas. Reservation Bengt Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet. Anteckning Ersättarna Andreas Andreasson (S) och Sven Svensson (MP) antecknar till protokollet att de stöder Bengt Bengtssons (S) reservation. I de fall beslutsärendet är en remiss till nämnden från exempelvis kommunfullmäktige ska beslutsrubriken ändras till Beslut Förslag till 22

23 KAPITEL4 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Årsredovisning 2010 och underlag till kommunbudget Beslut Årsredovisningen 2010 för kommunstyrelsen och kollektivtrafiken samt förslag till kommunbudget för kommunstyrelsen och kollektivtrafiken, , daterade godkänns. Sammanfattning Kommunstyrelsen ska godkänna sitt förslag till årsredovisning för 2010 som ska inarbetas i kommunens årsredovisning. Vidare ska kommunstyrelsen godkänna sitt förslag till underlag för kommunfullmäktiges kommunbudget Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens årsredovisning och kommunbudgeten på sitt sammanträde Beslutsunderlag Nämndens årsredovisning 2010 och underlag till kommunbudget Kommunstyrelsens arbetsutskott , 39 Beslutsgång Ordföranden föreslår bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Beslutet skickas till KSF;RK, SE;IBB, MG, MF kommunfullmäktige för att tydligt visa att beslutet kommer att fattas av en annan instans. Efter beslutstexten kan underrubriker användas för kompletterande upplysningar. Exempel på underrubriker är: Jäv, Reservationer eller Anteckning. Reservationer Eventuella reservationer till beslutet redovisas här. De reservationer som skriftligen lämnats till Justerare samman trädet ska bifogas protokollet. Jäv Notering om att en ledamot inte deltar i handläggningen på grund av jäv. Motivering till beslut Under denna rubrik infogas den motivering till beslut som finns i tjänsteskrivelsen. Detta gäller vid myndighetsutövning mot enskild person eller företag. Expedierat/bestyrkt 23

24 Beslutet kan överklagas Denna rubrik används endast då det finns lag på att det ska framgå i protokollet att beslutet kan överklagas. Detta gäller vid myndighetsutövning mot enskild person eller företag. Sammanfattning Under denna rubrik infogas den sammanfattning som finns i tjänsteskrivelsen. Beslutsunderlag Under denna rubrik hänvisar du till de underlag som ligger som grund för beslutet, till exempel tjänsteskrivelsen eller annat underlag. Förslag under sammanträdet Här redovisas de förslag som ledamöterna gör under sammanträdet. Förslag som återtas ska inte redovisas i protokollet. I protokollet ska ledamöter som föreslår något namnges. Tidigare användes ordet yrkande istället för förslag. EXEMPEL Exempel på förslag: Förslag under sammanträdet Bengt Bengtsson (S) föreslår att punkten Omfattning i policyn ska ha följande skrivning: Denna policy gäller all upphandling i kommunen och omfattar kommunens samtliga nämnder samt för stiftelser och bolag i den omfattning det framgår av ägardirektiven. Andreas Andreasson (S) och Sven Svensson (FP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång När ordföranden förklarat överläggningarna avslutade redovisas här framlagda förslag och vilket förslag som enligt ordförandes mening bifallits. Tidigare användes rubriken propositionsordning. Om omröstning begärs redovisas även vilka förslag ledamöterna ska rösta på: Ja, Nej eller Avstår. Även begreppet votering kan förekomma. Omröstningsresultat Här redovisas hur omröstningen utfallit. Dessutom namnges de ledamöter som deltagit i omröstningen. Beslutet skickas till Varje paragraf avslutas med en redogörelse för vilka personer, företag eller instanser som den aktuella paragrafen ska skickas till. Dessa uppgifter finns att hämta i den tjänsteskrivelse som ligger som underlag för beslutet. Redovisning av delegeringsbeslut Beslut som har fattats på uppdrag av en nämnd redovisas för nämnden. Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslutet, alltså inte själva beslutet i sig. Delegeringsbeslut räknas som justerade när protokollet från det nämndsammanträde där de redovisats har justerats. EXEMPEL Exempel på beslutsgång och omröstning: Beslutsgång Ordföranden ställer Anders Andersson (S) och arbetsutskottets förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för arbetsutskottets förslag. Nej-röst för Anders Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 4 nej-röster för Anders Anderssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. Ja-röst Andreas Andreasson (KD), Sven Svensson (M), Knut Kutsson (M), Karl Karlsson (KD) och Lars Larsson (C). Nej-röst Bengt Bengtsson (S), Nils Nilsson (S), Erik Eriksson (FP) och Otto Ottosson (M). 24

25 KAPITEL4 DET HÄR GÄLLER FÖR INFORMATION TILL NÄMNDEN Information till nämnden kan antingen redovisas genom rubriker eller genom en lista med alla informationspunkter. Ett exempel på en informationspunkt kan vara Information: inbjudan till seminarium i Göteborg. I början av paragrafen skriver man Beslut: informationen noteras till protokollet. Därefter följer en sammanfattning av den information nämnden tar del av. Informationen återges enkelt och kortfattat. Texten kan antingen återges i löpande text eller i punktform. Övriga frågor I protokollet ska de övriga frågor som tas upp dokumenteras precis som alla andra punkter, antingen som ett beslutsärende eller som information till nämnden. Underskrifter och signaturer Protokollet skrivs under på första sidan av sekreteraren, ordföranden och justerande. Varje paragrafsida signeras med signaturer av ordförande och protokolljusterare i rutan Justerare. I rutan Expedierat/bestyrkt signerar den person som expedierar, skickar ut, protokollsutdraget. Bilagor till protokollet Då skriftliga reservationer mot ett beslut förekommer ska dessa bifogas respektive paragraf. Utöver dessa rekommenderas protokollet inte ha några bilagor. Vad gäller för justering? Alla protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet och anslås senast andra dagen efter justeringen. Om en paragraf justeras direkt, för att snarast möjligt vinna laga kraft, ska detta skrivas direkt efter beslut, som en egen beslutsrad. Paragrafen ska skrivas ut och skrivas under av ordförande och protokolljusterare i direkt anslutning till sammanträdet. Tillkännagivandet av justeringen av beslutet ska senast ske andra dagen efter sammanträdet. Den omedelbart justerade beslutsparagrafen rekommenderas ha egna separata förstasidor vid anslag, dessa läggs direkt efter protokollets ordinarie första sidor. EXEMPEL Exempel på text vid omedelbar justering av en paragraf Beslut Lekplatsen i parken iordningställs inför parkvisningen den 10 januari. Paragrafen justeras omedelbart. Läs mer i kapitel fem om vad som gäller för anslag och överklagan av beslut. 25

26 REGISTRATOR Namn: Marianne Nilsson Gör: Registrator och administratör på Teknik Vad är roligast i ditt arbete? Jag tycker det är ett väldigt omväxlande jobb med mycket kontakter med människor både inom organisationen och utåt. Har man koll på allt som händer på förvaltningen som registrator? Jo så är det ju till viss del. Men jag försöker att ha så lite kunskap som möjligt i huvudet, även om man bär med sig en hel del. Jag jobbar mycket med att registreringen ska bli en funktion och inte bara jag om man säger så. Men du jobbar inte bara som registrator? Nej, jag håller på med nämndadministration, lönehantering och mycket annat också. Det är nog inte så många som bara arbetar som registrator. 26

27 KAPITEL5 Riktlinjer för registrering, anslag och expediering De personer som ansvarar för registrering, diarieföring och expediering har en rad riktlinjer att följa. Nedan beskriver vi vilka de är. Ärendet kommer in Registrering /diarieföring Ärendefördelning Handläggaren bereder ärendet och tar fram en tjänsteskrivelse Registrering /diarieföring Tjänsteskrivelsen skickas till nämndsekreteraren Nämndsekreteraren förbereder kallelsen Kallelsen skickas ut Sammanträde Skrivande och justering av protokoll Expediering av protokollet Registrering /diarieföring Arkivering Ev fortsatt process Registrering Alla handlingar och underlag till ett ärende ska registreras. Registratorns roll i ärendehanteringsprocessen Registratorn ska varje dag, och helst på förmiddagen, gå igenom dagens post. Posten utgörs av inkommande handlingar i form av pappersskrivelser eller e-post och de kommer utifrån eller från andra nämnder/förvaltningar i kommunen. Handlingar som skrivs in i diariet utgörs också av ärenden som skapats på förvaltningen eller skrivelser/svar som skickas ut från förvaltningen, expedieras. Posten datumstämplas och läses igenom av registratorn. Registratorn avgör i det läget om posten hör till ett pågående ärende, utgör ett nytt ärende eller helt enkelt är information som behöver delges någon inom den egna förvaltningen och/eller till någon ytterligare förvaltning. Registratorn avgör också i detta läge om skrivelsen eller 27

28 ärendet berörs av någon form av sekretess. Berörs skrivelsen/ärendet av sekretess ska det anges i diariet tillsammans med lagstöd för detta. För att underlätta registreringen finns det som regel en diarieplan på varje förvaltning. Planen är en klassificering av de olika typer av ärenden som finns inom förvaltningen. Till exempel så finns det en klass för detaljplaner, en för föreningsbidrag och en för budgetfrågor och så vidare. Offentlighets- och sekretesslagen anger ett minimikrav för vilka uppgifter som ska registreras: Datum då handlingen kom in eller upprättades. Avsändaren av handlingen alternativt till vem den har expedierats. En kort beskrivning av handlingens/ärendets innehåll. Ett diarienummer eller annan unik beteckning. Ärendefördelning De nya ärenden som kommer in tas oftast till någon form av forum för ärendefördelning inom förvaltningen. Det är registratorn, ibland i samråd med nämndsekreteraren, som ser till att de kommer dit. När ärendena är fördelade noterar registratorn ansvarig handläggare och svarsdatum i diariet. Svarsdatum ska anpassas till den egna nämndens mötestider, andra nämnders mötestider samt en eventuell extern svarstid. I vissa fall är det lagkrav på att vi ska svara inom en viss tid. Registratorn ser också till att handläggarna får remiss med underlag och direktiv till sig. Svarsskrivelse ska skickas med uppgift om diarienummer och handläggare till avsändaren av en skrivelse eller ett ärende. Efter att ärendet varit uppe för beslut och protokollet är skrivet och justerat, anslås det. Därefter expedieras protokollet. Du kan läsa mer om det på nästa sida. När expedieringen är klar ska protokollet registreras. Varje beslutsparagraf registreras på det ärende det hör hemma. 28

29 KAPITEL5 Anslag Tillkännagivande av protokoll Tillkännagivandet av ett protokoll görs med hjälp av mallen på sida två i protokollet med rubriken Anslag/Bevis. Anslaget/beviset sätts upp på kommunens anslagstavla senast andra dagen efter justeringen. På anslaget/beviset anges information om sammanträdesdatum, förvaringsplats för protokollet samt vilken dag anslaget/beviset om justering har anslagits och vilket datum anslaget/ beviset om justering ska tas ned. Tillkännagivandet får inte plockas ner från anslagstavlan innan tiden för överklagande enligt laglighetsprövning har gått ut. Detta datum anges inom parentes efter datumet för nedtagning av protokollet. Anslaget ska signeras och datumstämplas av medborgarkontoret när det anslås. Signering och datumangivelse ska också göras av medborgarkontoret då anslaget tas ned. Syftet med detta är att garantera att anslaget suttit uppe under tillräckligt lång tid. FAKTA Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla sitter i entrén till stadshuset. Tillkännagivande av omedelbart justerade paragrafer Paragrafen särskiljs genom en egen förstasida med anslaget som visar vilka som var närvarande. Resterande paragrafer redovisas på ny förstasida med anslag. Anslås som ovan. Expediering Det är viktigt att vi underrättar parter och andra intressenter så snart beslut har fattats i ett ärende. Underrättelse enligt kommunallagen Protokollsutdrag skickas till berörd part för att underrätta om beslut. Underrättelsen kan ske via brev eller e-post. KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Fritid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Fritid Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet (senast 2 dagar efter det att protokollet är justerat) (anslaget ska vara upphängt i 21 dagar) (sista datum för överklagande) Förvaltningen för Fritid Underskrift 29

30 30

31 KAPITEL5 Till protokollsutdraget kan tjänsteskrivelsen eller andra underlag bifogas. Om beslutet kan överklagas skickas en besvärshänvisning med. FAKTA Följebrev till beslut? Protokollutdraget som används för underrättelser kan efterföljas av ett följebrev som är personligt adresserat till mottagaren i det fall det gäller en enskild person eller ett företag. Underrättelse enligt förvaltningslagen En sökande eller klagande ska enligt förvaltningslagen underrättas om innehållet i beslut som avser myndighetsutövning mot enskild person eller företag, i de fall då underrättelsen inte är uppenbart obehövlig. FAKTA I de fall då beslutet går emot parten ska denne också informeras om hur beslutet kan överklagas. Distribuering av protokoll Protokollet delges samtliga ledamöter och ersättare antingen via ett brev eller e-post. Publicering av protokollet på Kungsbackas webbplats Kommunens protokoll publiceras också på kommunens webbplats. Publiceringen bör göras i samband med anslaget. Personnummer tas bort innan publicering görs. Vid sekretessärenden publiceras dock inte ärendet alls på webbplatsen. FAKTA Vilka regler gäller för webbpublicering? Det är Personuppgiftslagen, PuL, som styr vilka uppgifter vi får publicera på nätet. Huvudregeln är att informationen inte får innehålla personuppgifter, men det finns undantag. Exempelvis kan namn publiceras förutsatt att övriga uppgifter som rör personen inte är känsliga eller rör lagöverträdelser (13, 21 PuL), det får dessutom inte finnas någon risk för att den personliga integriteten kränks genom publiceringen. Personnummer får däremot aldrig göras tillgängliga på nätet. Underrättelsen ska ske muntligt eller genom vanligt brev, rekommenderat brev eller genom delgivning. Om beslutet inte kan överklagas meddelas mottagaren via brev eller e-post. Om beslutet kan överklagas bör brev med delgivningskvitto användas. Besvärstiden börjar först löpa från det att mottagaren får del av beslutet. Om det finns anledning att tro att mottagaren inte kommer att skicka in delgivningskvittot bör rekommenderat brev med mottagningsbevis skickas. Laglighetsprövning Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten. 31

32 Kommunarkivarie Namn: Jill Karipidou Gör: Kommunarkivarie. Tar emot handlingar som ska bevaras i kommunarkivet. Hur många handlingar finns det i kommunarkivet? Jag vet inte exakt antal, men vi har hyllmeter med handlingar från 1864 och framåt. Vad är roligast i ditt yrke? Det är när man kan hjälpa till att hitta gamla handlingar. Ibland kan det vara lite letande, men jag älskar det! Det här gamla är spännande på något sätt. Varför är det viktigt med arkiv? Våra arkiv är en del av vårt kulturarv och är viktiga för forskningen. Släktforskare, universitetsstuderande och många andra besöker mig i arkivet för att söka svar på sina frågor. 32

33 KAPITEL6 Riktlinjer för arkivering När ett ärende är avslutat ska det arkiveras. I de flesta fall arkiveras det först på förvaltningen innan det går vidare till det centrala kommunarkivet. Här går vi igenom vilka regler som gäller för arkivering. Ärendet kommer in Registrering /diarieföring Ärendefördelning Handläggaren bereder ärendet och tar fram en tjänsteskrivelse Registrering /diarieföring Tjänsteskrivelsen skickas till nämndsekreteraren Nämndsekreteraren förbereder kallelsen Kallelsen skickas ut Sammanträde Skrivande och justering av protokoll Expediering av protokollet Registrering /diarieföring Arkivering Ev fortsatt process Avsluta ärende/gallring När ärendet är avslutat och beslutat ska akten rensas från sådant material som inte behövs för förståelsen av handläggning eller beslut. Rensningen gäller övertaliga kopior, utkast eller liknande arbetspapper. Observera att minnesanteckning som ligger kvar i akten sedan den arkivlagts blir en allmän handling. Efter ärendets avslutning ska ett ärendekort skrivas ut och läggas främst i akten som en innehållsförteckning. Gallring av handlingar får endast ske enligt beslut av respektive nämnd. Vilka handlingar som ska gallras och när det ska ske, framgår av nämndens dokumenthanteringsplan. 33

34 FAKTA Kommunarkivet Kommunarkivet hjälper nämnderna med upprättande av dokumenthanteringsplaner. Enligt arkivlagen ska handlingar som ska bevaras framställas med arkiv- eller åldersbeständiga skrivmaterial och metoder. Vilka handlingar som ska bevaras ska framgå av nämndens dokumenthanteringsplan. Handlingar som ska gallras behöver i detta avseende inte behandlas på samma sätt. Arkivering Varje nämnd är arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. Praktiskt innebär detta att det inom respektive förvaltning ska finnas arkivredogörare, som har till uppgift att svara för vård och stöd inom arkivområdet. Arkivansvarig är alltid förvaltningschef. Varje nämnd har ansvar för dokumenthanteringsoch arkiveringsprocessen inom sitt verksamhetsområde. Genom att fastställa dokumenthanteringsplaner beslutar nämnden om hanteringen av sina handlingar, dess arkivering, om de ska gallras, när det ska ske, när handlingar som ska bevaras ska levereras till kommunarkivet och så vidare. När arkivmaterial överlämnas till kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet i kommunen, övergår också ansvaret dit. Det är kommunstyrelsens uppgift att utöva tillsyn så att kommunen fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen, så att arkivvården fungerar i kommunen. Uppgifterna och ansvaret är genom arkivreglementet delegerade till kommunarkivet, som är en del av kommunstyrelsens förvaltning. Arkivering av pappershandlingar ska ske i brandklassat utrymme. Kommunarkivet lämnar anvisningar om gällande krav om säker förvaring av allmänna handlingar. FAKTA Mer information vad som gäller vid arkivering finns på Insidan. 34

35 35

36 Kungsbacka kommun Kungsbacka

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 2 SVARA PÅ REMISSER 3 KALLELSE, UNDERRÄTTELSE OCH PROTOKOLL

INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 2 SVARA PÅ REMISSER 3 KALLELSE, UNDERRÄTTELSE OCH PROTOKOLL Ärendehandbok INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 1.1 Tjänsteskrivelse tjänstemän skriver till nämnd 1.1.1 Så ska tjänsteskrivelsen se ut disposition och skrivmallar

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess RIKTLINJER Datum 2013-11-12 Reviderad datum 1(19) Sekretariatet Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess 2(19) Dokument- och ärendehantering Inledning En effektiv ärendehantering förutsätter

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Handbok om ärendeprocessen i Orust kommun

Handbok om ärendeprocessen i Orust kommun Handbok om ärendeprocessen i Orust kommun 1 Handbok om ärendeprocessen i Orust kommun Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Ärendehantering och skrivregler Ägare/ansvarig Kommunchef Antagen av Kommunchef Revisions

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje Revisionsrapport Protokollsanalys Marks kommun April 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 1 REKOMMENDATIONER... 2 1 BAKGRUND... 3 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA 1.2 AVGRÄNSNING

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Mjölby kommun Augusti 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning och metod... 2 2 Protokoll...

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

Protokollskrivningen 2011

Protokollskrivningen 2011 Revisionsrapport Protokollskrivningen 2011 Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström 1. Uppdrag Landstingets revisorer har givit i uppdrag att granska styrelse och nämnders protokoll ur formell synpunkt.

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred Reglemente Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred 2014-03-31 Antaget av kommunfullmäktige i Vimmerby 2014-03-31 Gäller från och

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp Reglemente Dokumentnamn Reglemente för socialnämnden Fastställd/Datum 2008-06-09 147 Gäller från datum 2011-01-11 Beslutat av Kommunfullmäktige Ansvarig avdelning

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Nämndsadministration. Vägledning. Dokumenttyp: Diarienummer: Gäller fr.o.m: Tillsvidare. Giltighetstid: Samtliga förvaltningar

Nämndsadministration. Vägledning. Dokumenttyp: Diarienummer: Gäller fr.o.m: Tillsvidare. Giltighetstid: Samtliga förvaltningar Nämndsadministration Dokumenttyp: Vägledning Diarienummer: 206.2016 Gäller fr.o.m: 2016-08-30 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar Dokumentansvar: Kommunsekreterare

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer