(BVI)P.O. Box rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS"

Transkript

1 (BVI)P.O. Box rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS Telephone Fax Internet To all known Victory Flex policyholders Till alla kända Victory Flex-försäkringstagare N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 19 March mars 2015 Dear Sir / Madam Bästa Försäkringstagare VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) ( Victory Life eller Bolaget ) The purpose of this letter is to set the process in place to enable the value of those assets attributed to you in the books and records of Victory Life to be distributed to you. Det här brevet syftar till att informera dig om att utdelningsförfarandet nu kommer att påbörjas och möjliggöra att de tillgångar som är hänförliga till din försäkring i Victory Lifes räkenskapsmaterial kan delas ut till dig. Background Bakgrund On 17 December 2014, The BVI Court directed that, unless any creditor of Victory Life or policyholder lodged an objection on or before 23 January 2015, the Joint Liquidators may after 26 January 2015 commence distributions on the basis that assets were deemed to be attributable to specific policyholders and that it would be appropriate to retain an amount of 7.8% of any distributions to ensure that the costs of the liquidation process were able to be covered. As at close of business on 23 January 2015 (the deadline the Court set) there were outstanding objections to the 1 Den närmaste motsvarigheten till liquidaton enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkurs men det utländska rättssystemets term liquidation ligger språkligt närmare likvidation varför denna term kommer att användas genomgående. KPMG (BVI) Limited, a British Virgin Islands limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

2 distribution scheme approved by the BVI Court, which could not be resolved with the Joint Liquidators. In general, the outstanding objections related to the levying of a 7.8% retention amount against all policyholders. The Liquidators, therefore, applied to the Court for the Court to give directions on those objections. Den 17 december 2014 beslutade domstolen på Brittiska Jungfruöarna ( BVI-Domstolen eller Domstolen )att, såvida inte invändning skett från Victory Lifes borgenärer eller försäkringstagare före den 23 januari 2015, får de gemensamma likvidatorerna 2 ( Likvidatorerna ) efter den 26 januari 2015 påbörja utdelningsförfarandet på grundval av att tillgångarna bedömdes kunna hänföras till specifika försäkringstagare samt att det var lämpligt att likvidatorerna vid varje utdelning skulle innehålla en summa om 7.8 % för att tillse täckandet av likvidationskostnaderna. Vid utgången av den (av BVI-domstolen) beslutade tidsfristen, den 23 januari 2015, fanns utestående invändningar vilka inte kunde lösas av Likvidatorerna. I korthet var dessa utestående invändningar relaterade till innehållandet av ett belopp motsvarande 7,8 % av värdet av alla försäkringstagares tillgångar. Likvidatorerna begärde därför att domstolen skulle ge riktlinjer avseende dessa invändningar. The Liquidators put before the Court all correspondence received from objecting policyholders / stakeholders. At a hearing on 11 February 2015 the Court considered all of the objections received. Likvidatorerna ingav all korrespondens som inkommit från de invändande försäkringstagarna/intressenterna till domstolen. Den 11 februari 2015 höll domstolen ett sammanträde där domstolen tog samtliga invändningar under övervägande. The Court, having considered in detail of the objections raised by policyholders, reaffirmed its previous Order and directed that the Joint Liquidators should distribute assets based on the specific assets attributable to individual policyholders within the books and records of Victory Life. Domstolen beslutade efter noggrant övervägande att fastställa sitt tidigare beslut om att Likvidatorerna ska dela ut tillgångarna till de försäkringstagare tillgångarna är hänförliga till enligt Victory Lifes bokföring. The BVI Court also reaffirmed that that the Joint Liquidators should retain from each distribution 7.8% of the value of each distribution together with sufficient funds to cover any debtor balance due 2 Den närmaste motsvarigheten till liquidator enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkursförvaltare men det utländska rättssystemets term ligger språkligt närmare likvidator varför denna term kommer att användas genomgående. 2

3 to Victory Life from a policyholder. The BVI Court, therefore, confirmed the principal that, in a scenario where there are no generally available assets, policyholders should bear the costs of dealing with assets on an equitable basis. BVI-domstolen fastställde åter även att Likvidatorerna ska innehålla 7,8 % av det värde som ska utdelas samt tillräckliga medel för att täcka försäkringstagares skuldsaldo till Victory Life. BVIdomstolen fastställde även principen att det i en situation där det inte finns några allmänt tillgängliga tillgångar ska försäkringstagarna bära kostnaden för hanteringen av tillgångarna till den del det är skäligt. We take this opportunity to reiterate that this retention is a prudent estimate as to the maximum costs of the liquidation and distribution process. Any of the retention amounts that remain unused will be returned to policyholders in due course. Vi vill här framhålla att det innehållna beloppet är en noggrann uppskattning av den maximala kostnaden för likvidationen och utdelningsförfarandet. Till den del de innehållna medlen inte behöver tas i anspråk kommer de att betalas ut till försäkringstagarna. The BVI Court orders dated 17 December 2014 and 11 February 2015 are enclosed with this notification. BVI-domstolens beslut daterade den 17 december 2015 och den 11 februari 2015 är bifogade till det här meddelandet. Further information on the liquidation is available on Vidare information angående likvidationen finns tillgängligt på Distribution options Utdelningsalternativ As you may note from previous correspondence that has either been provided to policyholders or displayed on Victory Life s website, the Joint Liquidators, in general, are seeking the views of policyholders as to how the individual assets which are attributable to them should be distributed, with three options, as follows: 1) assets can be transferred to a different insurance provider; 3

4 2) assets can be sold / liquidated / redeemed by the Joint Liquidators and the realisations returned to policyholders; or 3) the ownership of assets can be transferred directly to the policyholder Som du kan ha notera från tidigare korrespondens som skickats till försäkringstagarna eller från information tillgänglig på Victory Lifes hemsida, inhämtar i allmänhet Likvidatorerna försäkringstagarnas synpunkter på hur de enskilda tillgångar som är hänförliga till dem ska delas ut. Utdelning kan ske enligt något utav tre alternativ, vilka följer nedan: 1) tillgångarna kan överföras till en annan försäkringsgivare; 2) tillgångarna kan säljas/likvideras/återköpas av Likvidatorerna och realisationsbeloppen utbetalas till försäkringstagare; eller 3) äganderätten av tillgångarna kan överföras direkt till försäkringstagaren Whilst it is the general intention of the Joint Liquidators to offer policyholders choices that include selecting an insurance provider of their choice, or taking direct custody of the assets associated with their policies, regrettably neither of these options are able to be offered to Victory Flex policyholders. This is due to the difficulties in splitting out the individual underlying assets and transferring specific holdings/assets to you. In general, the underlying assets are held for the benefit of all policyholders, but as one holding. In most instances, any attempt to split these holdings will bring those holding below minimum investment thresholds, or is simply not possible. Även om Likvidatorerna generellt har för avsikt att erbjuda försäkringstagarna valmöjligheter såsom att välja en annan försäkringbolag, eller att ta tillgångarna hänförliga till deras försäkring i direkt anspråk, kan dessvärre inget av dessa alternativ erbjudas försäkringstagare med Victory Flexförsäkring. Detta beror på svårigheterna att hänföra de olika tillgångarna till individuella försäkringstagare. Tillgångarna innehas till övervägende del som ett gemensamt innehav till förmån för alla försäkringstagare. Detta innebär att varje försök att dela upp dessa innehav, i de fall detta ens är möjligt, kommer att resultera i att varje försäkringstagare endast kan tillföras innehav som understiger de minimitrösklar som gäller för investeringen. As such, the only option available to Victory Flex policyholders is to sell or liquidate assets at realizable market value with the realisations returned to the policyholders directly. The Liquidators will retain 7.8% from the sale of assets attributable to you to cover the 7.8% retention. Det enda möjliga alternativet för försäkringstagare med Victory Flex-försäkring är därför att sälja eller avveckla tillgångarna till det realiserbara marknadsvärdet och återbetala de erhållna medlen direkt till försäkringstagarna. Likvidatorerna kommer att innehålla 7,8 % av de från försäljningarna influtna medlen för att täcka beloppet om 7,8 % som ska innehållas. 4

5 Next steps / actions for policyholders Nästa steg/försäkringstagares åtgärder Enclosed with this letter is a distribution form which you will need to complete, sign and return in original to AssuranceService, along with all requested documentation. This form is provided in both Swedish and English and follows the AML procedures which Victory Life previously had in place. Bifogat till detta brev finns en utdelningsblankett som ni måste fylla i, underteckna och sända i original till AssuranceService, tillsammans med alla däri efterfrågade handlingar. Denna blankett finns på både svenska och engelska och följer det AML-förfarande som Victory Life tidigare tillämpat. We have also enclosed the most recent valuation statement for your policy. Please note that the Joint Liquidators have updated the valuations for all assets as far as possible. Vi har också bifogat den senaste värderingsrapporten för er försäkring. Vänligen observera att Likvidatorerna har uppdaterat värderingarna för alla tillgångar så långt det varit möjligt. Finally, please note that before any asset can be distributed, the Joint Liquidators will need to reconcile that asset and ensure that there is no discrepancy in the quantity / amount of an asset in the books and records of Victory Life compared to the actual quantity held. Slutligen, vänligen observera att Likvidatorerna innan någon tillgång kan utdelas måste stämma av tillgången och försäkra sig om att det inte föreligger någon diskrepans i kvantitet/mängd av tillgången i Victory Lifes bokföring jämfört med den faktiska behållningen. If you have any queries regarding this letter, or your form please and and we will be able to assist you. 5

6 Om ni har några frågor om informationen i det här brevet eller om den bifogade blanketten, vänligen kontakta eller Yours sincerly Bästa hälsningar Russell Crumpler Joint Liquidator Likvidator For and on behalf of Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) På uppdrag av Victory Life and Pension Assurance Company Limited (i Likvidation) 6

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Beställningssedel Saudiarabien

Beställningssedel Saudiarabien Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen?

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen? ANALYSERAR 2007:1 Nej till sjukpenning Vad hände sen? Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer