ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL (24) Plats och tid Kung Birger 1, Furuhällshuset, Kungsängen, kl Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) , 40 Martin Normark (FP) Gunvor Hanson (FP), 22-36, 40 Berit Brofalk (C) Kerstin Ahlin (S) Jane Eklund (S) Monica Styhr (S) 22-29, Britt-Marie Gerdin (S) Sara Ridderstedt (MP) 22-38, 40 Göran Malmestedt (M) 39, 41 Lise Lidbeck (FP) 37-39, 41 Helena Nordström (S), 30 Josephine-Charlotte Halvarsson (MP), 39, 41 Övriga deltagare Göran Malmestedt (M) 22-38, 40 Rolf Andersson(M) Vesna Rajic (M) Lise Lidbeck (FP) 22-36, 40 Marlene Juthstrand Sarnes (KD) Helena Nordström (S) 22-29, Josephine-Charlotte Halvarsson (MP) 22-38, 40 Eva Folke, socialchef Jesper Kyrk, avdelningschef Birgitta Dickson, avdelningschef Marja Kammouna, avdelningschef Christina Embretsen, kvalitetsutv., 22, 23, 40 Kristina Irvebrant, enheschef, 40 Marita Lindell Jansson, mas Martin Taavola, ekonom, 40 Ann-Louise Ericson, sekreterare Utses att justera Kerstin Ahlin (S) Justeringens plats och tid Socialkontoret, Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ann-Louise Ericson Ordförande Tina Teljstedt (KD) Justerande Kerstin Ahlin (S) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Socialkontoret Ann-Louise Ericson Datum för anslags nedtagande

2 PROTOKOLL Innehållsförteckning Sn 22 Rätten att få åldras tillsammans - parboendegarantin...3 Sn 23 Sn 24 Sn 25 Sn 26 Sn 27 Sn 28 Revidering av förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)...4 Uppföljning av verksamhetskvaliteten inom enheten för barn och unga...6 Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut, 31 mars Reviderad rutin för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten - Lex Sarah...8 Samverkansavtal om gemensam FOU-verksamhet i Nordväst...9 Ansökan om föreningsbidrag för år 2013 från BRIS, barnens rätt i samhället region Mitt...10 Sn 29 Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas Seniorer Sn 30 Sn 31 Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro...12 Ansökan om föreningsbidrag från Norrorts Brottsofferjour (BOJ) Sn 32 Ansökan om föreningsbidrag från Röda Korset i Bro...14 Sn 33 Sn 34 Sn 35 Ansökan om föreningsbidrag från Stockholms brukarförening för år Ansökan om föreningsbidrag för Upplands-Bro Anhörigförening Kvalitetsuppföljning av kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg Sn 36 Avvikelser inom kommunal hälso- och sjukvård Sn 37 Journalgranskning Sn 38 Patientsäkerhetsberättelse Sn 39 Sekretessärende...21 Sn 40 Socialchefen informerar...22 Sn 41 Anmälningar...23

3 PROTOKOLL Sn 22 Rätten att få åldras tillsammans - parboendegarantin Dnr Utifrån regeringens proposition Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen har ändringar i socialtjänstlagen beslutats som slår fast att äldre människor, som varaktigt har levt och bott tillsammans, inte ska behöva skiljas åt under sin sista tid i livet utan ska kunna fortsätta att sammanbo även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor, särskilt boende. Enligt beslutet som trädde i kraft den 1 november 2012 ska det för den enskilde som har beviljats särskilt boende ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make eller sambo oavsett om maken eller sambon har behov av ett sådant boende. Socialkontoret har utrett hur denna parboendegaranti ska införas i kommunen och tagit fram förslag på reviderade riktlinjer för handläggning och verkställighet av äldre- och handikappomsorg, samt förslag på tillämpningsanvisningar för parboende. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 21 mars föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige antar taxa för medboende i särskilt boende för äldre i samband med parboende i enlighet med socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 mars beslutar följande för egen del: 2. Parboendegaranti införs i Upplands-Bro kommun i enlighet med ändringen i socialtjänstlagen. 3. Socialkontorets förslag på reviderade riktlinjer för handläggning och verkställighet av äldre- och handikappomsorg antas. 4. Socialkontorets förslag till tillämpningsanvisningar avseende parboende antas och börjar gälla omgående. Exp. till: Kommunstyrelsen, Enhetschef Biståndsenheten, enhetschef Allégården och Norrgården, Enhetschef Hagtorp, Enhetschef Kungsgården

4 Sn 23 Revidering av förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Dnr beslutade den 19 september 2012, 51 om förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet trädde i kraft den 1 februari i år. Enligt nämndens förfrågningsunderlag omfattar valfriheten inom hemtjänst även kommunens två servicehus. Servicehus är dock ett särskilt boende, även om brukarna som bor där har beslut om hemtjänstinsatser. Från den 1 januari 2014 kommer Socialstyrelsen med bindande regler om bemanning på särskilda boenden, vilket även kommer att gälla för servicehus. Från början avsåg Socialstyrelsens regler endast att gälla för personer med demenssjukdom, men Socialstyrelsen arbetar nu för att vidga reglerna till att omfatta alla personer som bor på särskilt boenden för äldre. De nya reglerna innebär att det ska finnas personal på boendet dygnet runt, vilket medför att det måste finnas en ansvarig utförare på servicehuset som ansvarar för heldygnsbemanningen. Det är därför inte möjligt att ha valfrihet på servicehus. Med anledning av Socialstyrelsens nya regler föreslår Socialkontoret att reviderar förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice enligt LOV, i enlighet med bilaga 1 till kontorets tjänsteskrivelse, och undantar servicehusen från valfrihetssystemet. Eftersom servicehuset i Kungsängen är under omvandling till ett trygghetsboende kommer det att finnas möjlighet, för den brukare som vill, att omvandla sitt biståndsbeslut om särskilt boende i servicehus till ett hemtjänstbeslut. Brukarens lägenhet omvandlas då till trygghetsboende och brukaren kan bo kvar med hemtjänst och omfattas då av valfriheten. Brukarna på servicehuset i Bro har möjlighet att efter beslut i s arbetsutskott få förtur till trygghetsboendet i Kungsängen, för att på så sätt få del av valfriheten inom hemtjänsten. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2013 med bilaga.

5 PROTOKOLL godkänner Socialkontorets förslag till reviderat förfrågningsunderlag och tillika ansökningsformulär för att bli godkänd som leverantör av hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice i Upplands-Bro kommun med följande ändringar. Anhöriganställda gäller endast personer utanför en hushållsgemensskap. Uppföljning sker efter ett år.

6 Sn 24 Uppföljning av verksamhetskvaliteten inom enheten för barn och unga Dnr Socialstyrelsen har tidigare genomfört tillsyn på kommunens ungdomsboende Lane. Tillsynsmyndigheten har efter genomgång av nämndens yttrande uppmärksammat nämnden på att tillsynen avser barn- och ungdomsenheten och den myndighetsutövning som åligger dem. Med anledning av detta har socialkontorets kvalitetsutvecklare genomfört en kvalitetsuppföljning på enheten för barn och unga den 21 mars Uppföljningen har haft fokus på vårdplaner och övervägande för ungdomar boende på Lane. Uppföljningen har påvisat några förbättringsområden vad det gäller handläggningen av de aktuella ärendena. Bland annat har inte överväganden genomförts var sjätte månad samt att insatser utifrån vårdplan inte dokumenteras. Att identifierade förbättringsområden åtgärdats följs upp av kvalitetsutvecklare den 21 april. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 21 mars Godkänna uppföljning av verksamhetskvaliteten: Enheten för barn och unga, utrednings- och uppföljningsansvar gällande ungdomar som är placerade på Lane (boende för ensamkommande flyktingbarn).

7 Sn 25 Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut, 31 mars 2013 Dnr Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda beslut. Vid rapporteringstillfället den 31 mars 2013 fanns det fem ej verkställda beslut, ett avseende äldreomsorg enligt SoL, två avseende handikappomsorg enligt SoL samt två beslut enligt LSS. Under perioden har ett tidigare inrapporterat ej verkställt beslut avseende äldreomsorg enligt SoL verkställts, och ett beslut enligt LSS avslutats. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 8 april Överlämna socialkontorets rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 31 mars 2013 till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer. 2. Överlämna statistikrapport av ej verkställda beslut och verkställda beslut den 31 mars 2013 till kommunfullmäktige. Exp. till: Socialstyrelsen Revisionen Kommunfullmäktige

8 Sn 26 Reviderad rutin för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten - Lex Sarah Dnr Den första juli 2011 infördes nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). beslutade vid sitt sammanträde den 28 juni 2011 att socialkontoret skulle utarbeta nya rutiner. Socialkontoret har reviderat rutinen för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten utifrån förändrad organisation. Revideringen har också tydliggjort processbeskrivning, ansvar och roller för vem som kan anmäla och vem som är rapportmottagare i enlighet med SOSFS 2011:5 Lex Sarah. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 11 mars Reviderad rutin för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten Lex Sarah. 1. fastställer reviderad rutin för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten - Lex Sarah. 2. uppdrar till socialkontoret att systematiskt identifiera, beskriva och fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet utifrån gällande författningar, lagar, föreskrifter i enlighet med SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

9 Sn 27 Samverkansavtal om gemensam FOUverksamhet i Nordväst Dnr Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner driver sedan drygt tio år gemensam forskningsoch utvecklingsverksamhet inom ramen för FoU-Nordväst. Nu gällande avtal för den gemensamma FoU-verksamheten går ut 30 juni 2013 varför förvaltningen föreslår att nytt avtal ska tecknas för perioden den 1 juli 2013 till den 30 juni I föreliggande förslag till avtal regleras kostnadsfördelning mellan kommunerna samt att Sollentuna kommun blir fortsatt huvudman för verksamheten. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2013 Förslag till avtal beslutar att teckna det nya avtalet och uppdrar åt socialchefen att teckna avtalet.

10 Sn 28 Ansökan om föreningsbidrag för år 2013 från BRIS, barnens rätt i samhället region Mitt Dnr BRIS bedriver verksamhet riktad till barn som far illa. Föreningen, BRIS region Mitt, söker bidrag med 10 kronor per barn i Upplands-Bro kommun för verksamhetsåret 2013 vilket enligt BRIS motsvarar kr. BRIS kompletterar socialtjänstens verksamhet men då socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår Socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med kronor. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars beviljar BRIS- Barnens Rätt I Samhället kronor i föreningsbidrag Exp. till: Bris Kamrersassistent

11 Sn 29 Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas Seniorer 2013 Dnr Kalevas Seniorer ansöker om föreningsbidrag med k kronor samt bidrag för inköp av en karaokeanläggning till sin föreningslokal om kr. Upplands-Bro är enligt lagstiftning finskt förvaltningsområde och verksamheten är ett viktigt komplement till kommunens äldreomsorg och har stor betydelse för äldre med finskt ursprung. Föreningsbidrag möjliggör att verksamheten kan fortgå och utvecklas. Socialkontoret föreslår att Kaleva Seniorer beviljas kronor för föreningsbidrag år Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 22 mars beviljar Kalevas Seniorer kronor i föreningsbidrag för år Exp. till: Kalevas Seniorer Kamrersassistent

12 Sn 30 Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro Dnr Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag med kronor. Bidraget avser kostnader för hyra av kontor, telefon, bredband, annonsering, handledning, bokföring samt komplettering av inventarier. Föreningens målsättning är att verka för kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. Föreningen erbjuder skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för misshandel och hot. Dessutom bedriver föreningen utbildning, information och opinionsbildning. Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet men då socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår Socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med kronor. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 22 mars Monica Styhr (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med kronor för Exp. till: Kvinnojouren Anna Kamrersassistent

13 Sn 31 Ansökan om föreningsbidrag från Norrorts Brottsofferjour (BOJ) 2013 Dnr Norrorts Brottsofferjour ansöker om föreningsbidrag med kronor för år Brottsofferjouren har till uppgift att hjälpa och stödja brottsdrabbade. Brottsofferjouren arbetar ideellt med hjälp av frivilliga stödpersoner. Norrorts Brottsofferjour bedriver också vittnesstödsverksamhet vid Attunda tingsrätt. Att socialtjänsten ska ge stöd till brottsoffer finns reglerat i socialtjänstlagen. Norrorts brottsofferjour kompletterar socialtjänstens verksamhet men då socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår Socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med kronor. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars beviljar kronor för Norrorts Brottsofferjour år Exp. till: Norrorts Brottsofferjour Kamrersassistent

14 Sn 32 Ansökan om föreningsbidrag från Röda Korset i Bro Dnr Bro Härads Rödakorskrets ansöker om föreningsbidrag med kronor. Röda Korset har i aktiviteter i form av anhöriggrupper, besöksverksamhet på äldreboenden i Bro samt öppet hus varje lördag med kaffeservering och social samvaro för allmänheten i föreningens lokal. Föreningen för också en dialog med socialkontoret och med SFI (svenska för invandrare) om att kunna hjälpa till med viss verksamhet. Röda Korset kompletterar socialtjänstens verksamhetsområde med sina aktiviteter. Socialkontoret föreslår att Bro Härads Rödakorskrets ska beviljas bidrag med kronor. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 22 mars beslutar att bevilja Bro Härads Rödakorskrets föreningsbidrag med kronor för år Exp. till: Bro Härads Rödakorskrets Kamrersassistent

15 Sn 33 Ansökan om föreningsbidrag från Stockholms brukarförening för år 2013 Dnr Stockholms brukarförening är en lokal förening till Svenska Brukarföreningen (SBF). SBF är en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt beroende. Lokalföreningen arbetar med kamratstöd och dagverksamhet. Föreningen ansöker om kronor i bidrag. Föreningen har idag fem medlemmar ifrån Upplands-Bro kommun. Föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens verksamhet men då socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 1000 kronor. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 22 mars beviljar Stockholms brukarförening 1000 kronor i föreningsbidrag för år Exp. till: Stockholms brukarförening Kamrersassistent

16 Sn 34 Ansökan om föreningsbidrag för Upplands-Bro Anhörigförening 2013 Dnr Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag på kronor för verksamhetsåret Målsättningen är att främja och tillvarata anhörigvårdares intressen genom erfarenhetsutbyte och kunskapsgivande föredragskvällar för specifika diagnosgrupper. Föreningen ska verka för goda kontakter med politiker och tjänstemän samt gott samarbete med personal inom sjukvård och omsorg. Socialkontoret föreslår att Upplands-Bro Anhörigförening beviljas kronor i föreningsbidrag år Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 22 mars beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med kronor för år Exp. till: Upplands-Bro Anhörigförening Kamrersassistent

17 Sn 35 Kvalitetsuppföljning av kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg 2012 Dnr Under november/december 2012 har MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) genomfört en uppföljning avseende den kommunala hälso- och sjukvård som bedrivs vid Upplands-Bro kommuns särskilda boenden. Uppföljningen har baserats på en enkätundersökning samt de besök som MAS tillsammans med farmaceut vid Apoteket Farmaci AB genomfört vid samtliga särskilda boenden, i samband med årlig granskning av förekommande läkemedelshantering. En journalgranskning har även gjorts vid årsskiftet, där synpunkter och förbättringsområden har återförts till verksamhetschef samt enhetschef för HSE (hälso- och sjukvårdsenheten). Socialkontorets tjänsteskrivelse, daterad 14 mars godkänner Socialkontorets kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid de särskilda boendena inom äldreomsorgen, med de av medicinskt ansvarig sjuksköterska föreslagna åtgärderna.

18 Sn 36 Avvikelser inom kommunal hälso- och sjukvård 2012 Dnr Under perioden januari-december 2012 har antalet avvikelser inom läkemedelshantering minskat. Totalt har 490 avvikelser (544 år 2011; 541 år 2010) rapporterats, varav 320 fall (313 fall år 2011; 342 år 2010) och 167 avvikelser i samband med läkemedelshantering (227 år 2011; 189 år 2010). I övrigt har en avvikelse om hot & våld rapporterats och två avvikelser avseende tekniska hjälpmedel. Ingen avvikelse gällande nutrition har rapporterats in. Ingen delegering har dragits in under året. Under 2012 har en Lex Mariaanmälan upprättats av MAS. Avvikelse inom hälso- och sjukvård är en icke-förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra vårdskada eller risk för uppkomst av vårdskada. Med vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Syftet med avvikelsehantering och rapportering är att verksamheterna ska kunna dra lärdom av tillbud och negativa händelser i form av avvikelser och vidta riskförebyggande insatser för att förhindra att samma typ av avvikelse inträffar igen. I Upplands-Bro registreras avvikelser i ett databaserat avvikelsesystem (Pro Capita) där avvikelser avseende fall och läkemedel särskilt belyses. Samtliga avvikelser granskas av MAS för ställningstagande till Lex Maria- anmälan. MAS bedömning är att hälso- och sjukvården under år 2012 har bedrivits säkert och betryggande. Socialkontorets tjänsteskrivelse, daterad 21 mars godkänner den medicinskt ansvariga sjuksköterskans sammanställning av avvikelserapporter under tiden januari december år 2012.

19 Sn 37 Journalgranskning 2012 Dnr En journalgranskning har genomförts av MAS, den 19 december 2012 avseende den kommunala hälso- och sjukvårdens journalföring. Granskningen omfattar den journalföring som kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är skyldiga att ansvara för enligt patientjournallagen (Patientdatalagen 2008:355). Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 14 februari godkänner föreliggande rapport avseende journalgranskning.

20 Sn 38 Patientsäkerhetsberättelse 2012 Dnr Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I denna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren har fått ett tydligare ansvar för att bedriva ett kvalitetsarbete som är både systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet är att göra hälso- och sjukvården säkrare för individen, vilken också ska kunna ta del av patientsäkerhetsberättelsen. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 26 mars godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2012.

21 PROTOKOLL Sn 39 Sekretessärende

22 PROTOKOLL Sn 40 Socialchefen informerar Vårprognos 1, 2013 Försörjningsstöd Information från Frösunda Omsorg AB PVC informerar om analysen av barn och familjenheten Lägga informationen till handlingarna.

23 PROTOKOLL Sn 41 Anmälningar Anmäls till socialnämnden för kännedom/beaktande och läggs till handlingarna Namn/ Organisation Rubrik 1 Kammarrätten i Stockholm Beslut Offentlig upphandling; fråga om avskrivning 2 Socialstyrelsen Stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare och personal som har en funktion för ett mer sammanhållet socialt ansvar 3 Högsta Förvaltningsdomstolen Beslut Offentlig upphandling; fråga om prövningstillstånd 4 Patientnämndens förvaltning Statistikrapport kommunal vård, period Sveriges Kommuner och Landsting Protokoll 6 s arbetsutskott 14 mars 2013 Information om viktiga datum under 2013 avseende överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård 7 s arbetsutskott Au 61 Redovisning av åtgärder med anledning av Socialstyrelsens begäran om yttrande avseende Lane 8 Samverkansgrupp inom socialkontoret 9 Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 10 Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor Cirkulär 11 Sveriges Kommuner och Landsting 11 mars mars 2013, 10 Verksamhetsberättelse år 2012 för familjerättsnämnden Järfälla/Upplands-Bro 6 mars 2013, 11 Hantering av 2012 års ekonomiska resultat, disponering av överoch underskott, familjerättsnämnden Järfälla/Upplands-Bro Cirkulär 13:9 Kulturarvslyftet

24 PROTOKOLL Delegationsbeslut 12 Ordförande Socialchef 1 14 Kvalitets- och verksamhetsstöd 15 Kvalitets- och verksamhetsstöd 16 Kvalitets- och verksamhetsstöd Delegationslistor för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen daterad den 1 mars 2013 och 2 april 2013 Beslut angående anställning fattade under tiden den 12 november 2012 den 4 april 2013 Delegationsbeslut angående tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap fattade den 1 januari 2013 den 5 mars Myndighets- och beställaravdelningen Delegationslistor Beslut fattade under perioderna och

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-04-25 1(17) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.20, ajournering 16.30 16.40 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Vesna Rajic

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1(13) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.35 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf. Anders Åkerlind (M) Göran Malmestedt (M) Martin Normark (FP) Gunvor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-08-29 1(17) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl. 16.00 17.40 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf. Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Gunvor Hanson (FP) Lise Lidbeck

Läs mer

Anders Åkerlind (M) ... Anna-Lena Örvander. ... Tina Teljstedt. ... Anders Åkerlind (M)

Anders Åkerlind (M) ... Anna-Lena Örvander. ... Tina Teljstedt. ... Anders Åkerlind (M) PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Gemaket, den 18 februari 2016 16:00-18.00 Ajournering Kl. 17.00-17:20 del av 17 Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Tina Teljstedt, ordförande (KD) Kerstin Ahlin, 1:a vice

Läs mer

Berit Brofalk (C) Berit Brofalk (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Berit Brofalk (C) Berit Brofalk (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-03-18 1(22) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.25 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-10-20 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.20 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Monica Styhr (S) Martin Normark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-11-28 1(13) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.25 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Rolf Andersson (M) Martin Normark

Läs mer

Kerstin Ahlin (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kerstin Ahlin (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-02-15 1(13) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.20 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-10-09 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl. 16.00 18.07 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD) ordf. Göran Malmestedt (M) Rolf Andersson (M) Marlene Juthstrand (KD) Gunvor

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015

Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015 Socialnämnden KALLELSE 2015-01-16 1(5) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015 Dävensö, Kommunhuset, kl. 16.00 Upprop Val av justerare: förslag: Kerstin Ahlin (s) Dag för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 12 maj kl , Rättaren, plan 4

Socialnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 12 maj kl , Rättaren, plan 4 KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl. 16:00 Plats: Gemaket Ordförande: Tina Teljstedt Sekreterare: Jennifer Lendeng Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-02-18 1(17) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.35, Ajournering 17.35-17.40 Beslutande Ledamöter Martin Normark (FP), ordf Leif Öjetoft (S) Monica Styhr (S)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2013-02-14 1(15) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 18.35 Ajournering 18.10-18.15 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-09-23 1(21) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S)

Läs mer

Socialnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 20 oktober 2016

Socialnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 20 oktober 2016 KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Beredningen sammanträder den 20 oktober 2016 Tid: torsdagen den 27 oktober 2016, kl. 16.00 Plats: Gemaket Ordförande: Tina Teljstedt Sekreterare: Jennifer Lendeng

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-05-27 1(22) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Monica Styhr (S) Ann-Marie Fridh (S) Leif Öjetoft (S) Christina Högmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2011-02-16 1(20) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Ajournering 16.45-16.57 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel Socialnämnden 2013-02-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2013-03-07 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:10-11:30

Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:10-11:30 Sammanträdesdatum Blad 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2016-03-08 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:10-11:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Paepkegården, Strömstad kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Leif Andersson (S), ordförande Ligia Morales Ahlgren (S) Anna Lena Carlsson (C) Monica Larsen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30.

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid ande Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. Kristina Cavetoft (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Matilda

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 99 Delgivning av protokoll...2 100 Delegationsbeslut...3 101 Information från personliga ombud PO-teamet...4 102 Avvikelserapporter...5 103 Fastställande av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-10-27 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-10-27 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-10-27 1(13) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Tina Teljstedt, ordförande (KD) Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S) Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande (M) Berit Brofalk (C) Martin Normark (L)

Tina Teljstedt, ordförande (KD) Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S) Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande (M) Berit Brofalk (C) Martin Normark (L) PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Gemaket,, kl. 16.00 18.30 Ajournering Kl. 17.19 17.51 Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Tina Teljstedt, ordförande (KD) Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S) Anders

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer