ANBUDSFÖRFRÅGAN. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen. : 2 år 1+1 år 1 INLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFÖRFRÅGAN. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen. robert.gutgesell@polisen.se : 2 år 1+1 år 1 INLEDNING"

Transkript

1 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum Ärendebeteckning 1145 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Robert Gutgesell E-post : Upphandlingsförfarande Öppen upphandling Anbud senast Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, Stockholm Anbudsgivaren skall vara bunden till sitt anbud t o m Avtalsform Ramavtal Avtalstid 2 år 1+1 år Möjlighet till förlängning Förfrågan avser Automatic Number Plate Recognition, ANPR 1 INLEDNING 1.1 Inledning Polisen har som mål att bli effektivare i sitt arbete att hitta fordon som av olika anledningar bör stoppas i trafiken för ytterligare kontroll. Ett ANPR-system kan användas till att automatiskt läsa registeringsskyltar på fordon ute i trafiken och signalera i fall det har sett en viss registeringsskylt. Genom att använda ett ANPR-system kan polisen lättare hitta fordon som bör stoppas och där med blir arbetet mer effektivt. Rikspolisstyrelsen (RPS) i Sverige ska därför för den svenska Polisens räkning upphandla ett system för automatisk avläsning av registreringsskyltar (ofta kallat ANPR, Automatic Number Plate Recognition). Postadress Box STOCKHOLM Besöksadress Polhemsgatan 30 STOCKHOLM Telefon E-post Org.nr Hemsida Telefax

2 1.2 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen, som är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen, är upphandlande myndighet. I Polisens organisation ingår förutom Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och 21 polismyndigheter. 1.3 Annonsering Rikspolisstyrelsen genomför rubricerad upphandling och inbjuder till anbudsgivning. Annonsering sker i databasen samt i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). 1.4 Förfrågningsunderlag Upphandlingens omfattning och de krav som ställs framgår av denna anbudsförfrågan jämte bilagor (Förfrågningsunderlag). 1.5 Frågor och svar Frågor upprättas skriftligen på svenska och skickas till ansvarig upphandlare med e-post. Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till Rikspolisstyrelsen senast den 30 november Endast skriftliga svar från Rikspolisstyrelsen ska anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. 1.6 Polisens upphandlingsprofil Förfrågningsunderlaget är publicerat på Polisens upphandlingsprofil; Frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information publiceras löpande på Polisens upphandlarprofil fram till och med den 7 december Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig fullständigt Förfrågningsunderlag, i enlighet med bilageförteckning, frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information som publiceras på Polisens upphandlingsprofil. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Omfattning Upphandlingens omfattning framgår av nedanstående tabell. Anbud skall lämnas på hela åtagandet, delade anbud accepteras inte. Pos Benämning 1 ANPR-HW 2 ANPR-kamera A 3 ANPR-kamera B 4 ANPR-klientmjukvara 5 Dokumentation 6 Utbildning 7 Licens 8 Reservdelar* * Anbudsgivaren anger vilka komponenter som går att köpa som reservdelar. Med reservdelar menas delar av ANPR-utrustningen som enkelt kan bytas ut av Polisen, till exempel kablar. ANPR Sida 2(7) Anbudsförfrågan

3 2.2 Avrop Avropande myndighet är Rikspolisstyrelsen. Avrop görs genom tillämpning av villkoren i ramavtalet, se bilaga 3, Avtalsunderlag. 2.3 Volym Rikspolistyrelsen uppskattar att ca 50 st ANPR-system kommer att avropas under avtalstiden. Rikspolisstyrelsen garanterar dock inte några avropade volymer under avtalsperioden. 2.4 Avtalstid Ramavtalet träder ikraft från och med dagen då det undertecknas av båda parter och gäller i två (2) år. Upphandlande myndighet äger rätt men har inte skyldighet att förlägna ramavtalet med ett (1) år i taget upp till två (2) år. 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN De krav som ställs på anbudsgivaren och underleverantörer som ska utföra det aktuella åtagandet samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan: 3.1 Företagsuppgifter Anbudsgivaren lämnar sina företagsuppgifter, förslagsvis i bilagt Anbudsformulär, och fogar det till anbudet. Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra vissa delar av kontraktet lämnas även underleverantörernas företagsuppgifter, förslagsvis i bilagt Anbudsformulär, och bifogas anbudet. 3.2 Uteslutningsgrunder/Registrering Anbudsgivaren och underleverantörer skall vara fria från hinder för deltagande enligt 10 kap. 1-2 LOU. Anbudsgivaren och underleverantörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det land där anbudsgivarens/underleverantörernas verksamhet är etablerad, under förutsättning att anbudsgivaren/underleverantörerna är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det land där anbudsgivarens/underleverantörernas verksamhet är etablerad. Anbudsgivaren och underleverantörer skall underteckna sanningsförsäkran i bilagt Anbudsformulär och foga den till anbudet. Sanningsförsäkran skall vara undertecknad av behörig företrädare för anbudsgivaren/underleverantörer. I det fall anbudsgivaren anlitar fler än en underleverantör får anbudsgivaren mångfaldiga den del av sanningsförsäkran som avser underleverantörer till antalet underleverantörer. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina skatte-, avgifts- och registreringsskyldigheter i Sverige genom att kontakta behörig svensk myndighet. 3.3 Ekonomisk ställning Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk ställning att anbudsgivaren kan upprätthålla kontraktet som den upphandlande myndigheten avser tilldela under hela dess giltighetstid, inklusive eventuella förlängningsår. ANPR Sida 3(7) Anbudsförfrågan

4 Rikspolisstyrelsen kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivares ekonomiska ställning, i syfte att utröna huruvida anbudsgivaren kan upprätthålla kontraktet som den upphandlande myndigheten avser tilldela. Rikspolisstyrelsen kommer att begära en kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget UC AB och prövningen sker med utgångspunkt från att anbudsgivarens riskklass inte är lägre än tre (3) baserat på uppgifter från det senaste registrerade och avslutade räkenskapsåret i enlighet med UC AB:s skala. I det fall UC AB inte riskklassificerar anbudsgivaren (gäller exempelvis utländska företag) eller i det fall anbudsgivarens riskklass inte är baserad på uppgifter från det senaste avslutade räkenskapsåret eller i övrigt inte är baserat på ekonomiska värden (gäller exempelvis ekonomiska föreningar) kan anbudsgivaren visa sin ekonomiska ställning genom att bifoga anbudet sin årsredovisning från det senast registrerade och avslutade verksamhetsåret eller annan lämplig handling, såsom kreditupplysning från ett annat kreditupplysningsföretag, exempelvis Dun & Bradstreet. Inlämnade handlingar får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud. 4 KRAVSPECIFIKATION De krav som ställs på produkterna och tjänsterna i denna upphandling samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår av bilaga 2, Teknisk kravspecifikation. 5 KOMMERSIELLA KRAV De kommersiella krav som ställs samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan: 5.1 Pris Anbudsgivaren skall ange priser i SEK, exklusive mervärdesskatt, förslagsvis i bilagt Anbudsformulär. Pris för eventuella licenskostnader (se punkt 2.1 Omfattning, pos 7 Licens) skall anges per samtidig användning. Om inga separata licenskostnader tillkommer (exempelvis om licenskostnaderna är inkluderade i priset för ANPR-HW) anges pris för pos 7 Licens till 0 kr. Priserna skall omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i de åtaganden som anges i bilagt Avtalsunderlag. För att en rättvisande utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras skall de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg Valutareglering Priserna är fasta under avtalstiden. Vid eventuell förlängning äger part rätt att en gång per år begära att priserna valutaregleras, se punkt 15 Valutareglering i bilaga 3 Avtalsunderlag. Anbudsgivare som önskar valutareglera offererade priser vid en eventuell förlängning skall ange vilken valuta som offererade priser ska regleras mot, förslagsvis i bilagt Anbudsformulär. I annat fall kommer offererade priser inte att valutaregleras. 5.2 Avtalsunderlag I bilagt Avtalsunderlag, jämte bilagor, anges samtliga kommersiella villkor som ska reglera avtalsförhållandet mellan Polisen och antagen anbudsgivare. Anbudsgivaren skall acceptera samtliga kommersiella villkor utan reservationer, ändringar eller tillägg. ANPR Sida 4(7) Anbudsförfrågan

5 Behörigen undertecknad sanningsförsäkran godtas som accept av samtliga kommersiella villkor. 6 UTVÄRDERINGSFÖRFARANDE 6.1 Grund för tilldelning av kontrakt Rikspolisstyrelsen kommer att utvärdera samtliga inkomna anbud i två (2) på varandra följande faser i enlighet med nedan angivet förfarande och därvid tillämpa värderingsgrunden lägsta pris som grund för tilldelning av kontrakt. 6.2 Uteslutnings- och kvalificeringsfasen I denna fas kontrolleras inledningsvis om det finns grund för att utesluta anbudsgivaren. Därefter kontrolleras anbudsgivarens lämplighet utifrån kraven ställda i Förfrågningsunderlaget avseende anbudsgivarens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven kvalificerar sig till utvärderingsfasen. 6.3 Utvärderingsfasen I denna fas kontrolleras inledningsvis att anbudsgivaren uppfyller kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven. Därefter sker en prövning av vilken anbudsgivare som har lämnat anbudet med det lägsta priset. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven genomgår denna prövning. Anbudet med det lägsta priset fastställs genom tillämpning av nedan angivna metod. Offererade styckepriser i repektive anbud mulitpliceras och adderas enligt nedanstående formel. 50 st pos 1 (ANPR-HW) + 50 st pos 2 (ANPR-kamera A) + 50 st pos 3 (ANPR-kamera B) + 50 st pos 4 (ANPR-klientmjukvara) + 1 st pos 5 (Dokumentation) + 1 st pos 6 (Utbildning) + 50 st pos 7 (Licens) = Anbudets utvärderingspris Det anbud som har det lägsta utvärderingspriset kommer att anses vara anbudet med lägst pris. ANPR Sida 5(7) Anbudsförfrågan

6 7 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER De administrativa bestämmelser som gäller för denna upphandling framgår nedan. 7.1 Anbudets form Anbud, inklusive bilagor men med undantag för filmer, skall upprättas skriftligen på svenska i ett (1) komplett exemplar. Filmer skall levereras på CD eller DVD. Intyg, certifikat etc. får vara på annat språk. Hålat A4-papper bör användas. Plastfickor, häftklammrar, gem och liknande bör undvikas. 7.2 Anbudets disposition Anbudet bör disponeras på så vis att efterfrågade bilagor läggs i nummerordoning, i enlighet med dispositionen i denna Anbudsförfrågan. Information och dokumentation som inte efterfrågats men som anbudsgivaren ändå önskar bilägga anbudet bör placeras sist i anbudet som särskild bilaga. 7.3 Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud till och med den 17 juli 2013, trots att upplysning om beslut om val av leverantör och anbud har meddelats enligt LOU. Behörigen undertecknad sanningsförsäkran godtas som accept av anbudets giltighetstid. 7.4 Anbudets undertecknande Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare eller motsvarande för anbudsgivaren. Behörigen undertecknad sanningsförsäkran godtas som undertecknat anbud. 7.5 Anbudsförsändelse Anbud lämnas i en sluten försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud. ANBUD ANPR 7.6 Anbudets avlämnande Anbud skall ha ankommit till Rikspolisstyrelsen senast den 17 december Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista dag att lämna anbud kommer inte att beaktas. Anbud adresseras till: Rikspolisstyrelsen Registratorskontoret Box Stockholm Anbud kan även lämnas till Rikspolisstyrelsen på Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. ANPR Sida 6(7) Anbudsförfrågan

7

8 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1145 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

9 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Organisationsnamn: Organisationsnummer: Box/Gata: Post nr./postadress: Telefonnummer (vxl): Faxnummer: E-post: Webbplats: Kontaktperson i upphandlingen: (Den som tilldelningsbeslut m.m. ska skickas till): Namn: Befattning: Direktnummer: Mobilnummer: Faxnummer: E-post: Kontaktperson i avtalet: (Den som ska anges som kontaktperson i avtalet): Namn: Befattning: Direktnummer: Mobilnummer: Faxnummer: E-post: Avtalsansvarig (Den som undertecknar avtalet): Namn: Befattning: Direktnummer: Mobilnummer: Faxnummer: E-post: Upphandlingsärende Sida 2(9) Bilaga 1 Anbudsformulär

10 Underleverantörens kontaktuppgifter (underleverantör 1) Organisationsnamn: Organisationsnummer: Box/Gata: Post nr./postadress: Telefonnummer (vxl): Faxnummer: E-post: Webbplats: Underleverantörens kontaktuppgifter (underleverantör 2) Organisationsnamn: Organisationsnummer: Box/Gata: Post nr./postadress: Telefonnummer (vxl): Faxnummer: E-post: Webbplats: Underleverantörens kontaktuppgifter (underleverantör 3) Organisationsnamn: Organisationsnummer: Box/Gata: Post nr./postadress: Telefonnummer (vxl): Faxnummer: E-post: Webbplats: Underleverantörens kontaktuppgifter (underleverantör 4) Organisationsnamn: Organisationsnummer: Box/Gata: Post nr./postadress: Telefonnummer (vxl): Faxnummer: E-post: Webbplats: Upphandlingsärende Sida 3(9) Bilaga 1 Anbudsformulär

11 SANNINGSFÖRSÄKRAN Härmed försäkrar undertecknad på heder och samvete att anbudsgivarens namn - organisationsnummer och i företaget verksamma personer som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut och att företräda detta: i. inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för sådana brott enligt 10 kap. 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som innefattar deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt; ii. iii. iv. inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud; inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande; inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen; v. inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen; vi. vii. har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i Sverige eller det egna landet; och att av företaget lämnade uppgifter i anbudet är fullständiga och korrekta samt att information av betydelse för utvärderingen av anbudet inte har utelämnats. Härmed bekräftas att anbudsgivaren har tagit del av de kommersiella villkoren i bilagt Avtalsunderlag och accepterar dessa utan reservationer, ändringar eller tillägg. Anbudsgivarens anbud är giltigt till och med Ort Datum Ort Datum Behörig företrädare Namnförtydligande Befattning Behörig företrädare Namnförtydligande Befattning Upphandlingsärende Sida 4(9) Bilaga 1 Anbudsformulär

12 Härmed försäkrar undertecknad på heder och samvete att underleverantörens namn - organisationsnummer och i företaget verksamma personer som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut och att företräda detta: i. inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för sådana brott enligt 10 kap. 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som innefattar deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt; ii. iii. iv. inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud; inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande; inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen; v. inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen; vi. vii. har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i Sverige eller det egna landet; och att av företaget lämnade uppgifter i anbudet är fullständiga och korrekta samt att information av betydelse för utvärderingen av anbudet inte har utelämnats Ort Datum Ort Datum Behörig företrädare Namnförtydligande Befattning Behörig företrädare Namnförtydligande Befattning Upphandlingsärende Sida 5(9) Bilaga 1 Anbudsformulär

13 TEKNISK KRAVUPPFYLLNAD Krav Utvärdering 3.3 Allmänna krav a b c DEMO d e f g h i INSP j k l m n 3.4 Krav på ANPR-HW a b c d e f 3.5 Krav på ANPR-kamera av typ A a b c d e I. e II. f g h DEMO DEMO Leverantörens svar INSP - Referens till dokument och stycke som beskriver kravuppfyllnaden. - Anges med "JA" för att intyga att kravet uppfylls, annars med ett "NEJ" DEMO - Referens till bifogad skiva och namn på filmfilen på skivan. TESTP - Referens till bifogat testprotokoll som visar att kravet uppfylls. Upphandlingsärende Sida 6(9) Bilaga 1 Anbudsformulär

14 3.6 Krav på ANPR-kamera av typ B a b c d I. d II: d III. d IV. DEMO DEMO DEMO DEMO e 3.7 Krav på ANPR-klientmjukvaran a b c d e f g h i j k l m n o p q DEMO r 3.8 Krav på beteende och infomation vid träff a b c d e f g h 3.9 EMC- och miljötålighetskrav a b c d e f g h Upphandlingsärende Sida 7(9) Bilaga 1 Anbudsformulär

15 3.10 Krav på stöd för implementation av informationshantering a INSP b INSP 3.11 Krav på dokumentation a I. a II. a III. a IV. a V. b 3.12 Krav på licenser a b c d 3.13 Krav på service a b c d 3.14 Krav på utbildning a b c d Upphandlingsärende Sida 8(9) Bilaga 1 Anbudsformulär

16 PRIS Här kan begärda prisuppgifter lämnas. Pos Benämning à-pris (SEK) 1 ANPR-HW 2 ANPR-kamera A 3 ANPR-kamera B 4 ANPR-klientmjukvara 5 Dokumentation 6 Utbildning 7 Licens (pris anges per samtidigt använt system) 8 Reservdelar (ifylls av anbudsgivaren) VALUTAREGLERING Här kan uppgift lämnas om vilken valuta offererade priser ska regleras mot vid en eventuell förlängning. Pos Valuta Baskurs i SEK = SEK 2 1 = SEK 3 1 = SEK = SEK 5 1 = SEK 6 1 = SEK = SEK 8 1 = SEK Upphandlingsärende Sida 9(9) Bilaga 1 Anbudsformulär

17 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION Automatisk registreringsskyltsavläsning, ANPR Rikspolisstyrelsen UFE, ANPR-projekt

18 Dokument SPECIFIKATION 2 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR ORIENTERANDE SYSTEMBESKRIVNING BACK OFFICE ANPR-KLIENT OMFATTNING OCH KRAVUTVÄRDERING KONTEXT TEKNISK UTVÄRDERING... 6 KRAV ALLMÄNNA KRAV KRAV PÅ ANPR-HW KRAV PÅ ANPR-KAMERA AV TYP A KRAV PÅ ANPR-KAMERA AV TYP B KRAV PÅ ANPR-KLIENTMJUKVARAN KRAV PÅ BETEENDE OCH INFORMATION VID TRÄFF EMC- OCH MILJÖTÅLIGHETSKRAV KRAV PÅ STÖD FÖR IMPLEMENTATION AV INFORMATIONSHANTERING KRAV PÅ DOKUMENTATION KRAV PÅ LICENSER KRAV PÅ SERVICE KRAV PÅ UTBILDNING...20 APPENDIX A EXEMPEL PÅ RAPPORT TILL ARS...21 teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

19 Dokument SPECIFIKATION 3 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 1 Definitioner och förkortningar I detta kapitel beskrivs de termer och förkortningar som används i dokumentet. Term ANPR ANPR-användare ANPR-HW ANPR-kamera ANPR-klient ANPR-klientmjukvara ANPR-system ARS Back office Fordon av intresse Kamera för synligt ljus Kamera som arbetar utan synligt ljus Korrekt läskvot Körfält Lokal databas POLIS-PC Polisen Definition Automatic Number Plate Recognition, (sv. Automatisk registreringsskyltsavläsning) En användare av en ANPR-klient. Fysisk komponent som utgör kopplingspunkt för kameror och POLIS-PC (kan till exempel vara en logikenhet med behandlingskapacitet eller bara en IP-switch). En kamera avsedd att användas i ett ANPR-system för att läsa registreringsskyltar. Avser en POLIS-PC som används till ANPR. Det vill säga PO- LIS-PC är kopplad till ANPR-HW, med tillhörande kameror och har ANPR-klientmjukvara installerad. Användarens gränssnitt mot ANPR-HW. Kan vara en installerad applikation eller ett webbgränssnitt. Avser hela ANPR-funktionen, ANPR-klienter och Back office. Action Request System. En plattform RPS använder för felrapporter, inventering m.m. Funktion som hanterar informationen Fordon av intresse och loggar som kommer från ANPR-klienterna. Alla uppgifter, från interna och externa källor, som RPS sammanställer centralt för att användas i ANPR-klienterna som hot lists. (En hot list är en lista över fordon som man vill att systemet ska ge larm för om det på träffas). En kamera för synligt ljus är beroende av dagsljus eller andra ljuskällor för att kunna fånga en bild som är tillräckligt bra för att avläsa registreringsskyltar. Kameran ska klara av att fånga bilder utan dagsljus eller andra ljuskällor som använder synligt ljus. Till exempel en kamera som tillsammans med en IR-strålkastare kan fånga bilder som är tillräckligt bra för att tolka registreringsskyltar. Avser förhållandet mellan registeringsskyltar som systemet både har läst och tolkat rätt jämfört med antalet skyltar som har passerat. I antalet skyltar som har passerat räknas ej skyltar som av någon anledning inte är godkända enligt svensk lag. Är en del av körbanan på en väg, avsett för trafik i en riktning med en bils bredd. I denna kravspecifikation antas bredden på ett körfält vara 3,25 m. Databas som innehåller de listor med registreringsnummer som är av intresse för uppdraget. En PC som tillhandahålls av Polisen. En standardkonfiguration som finns har en Intel i7 processor, 4 GB RAM och en skärm med åtminstone en upplösning på 1200x800 pixlar. Syftar till alla polismyndigheter och tillhörande verksamhet som bedrivs i Sverige. teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

20 Dokument SPECIFIKATION 4 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida PVIT RPS SC Synligt ljus Träff Träffbild Träffnotifikation Utvalda fordon av intresse Polisväsendets IT-service, är en del av RPS. Ansvarar för drift, support och inköp av IT-utrustning. Rikspolisstyrelsen. Supportcenter (del av PVIT). Tar emot anmälan om driftproblem och fel i Polisens system. Ljus som kan uppfattas av det mänskliga ögat. Används i detta dokument för att beskriva vilket ljusbehov en kamera har för att avläsa en registeringsskylt. En av ANPR-klienten läst registreringsskylt som finns med i mängden Utvalda fordon av intresse. En bild som visar mer av samma fordon än bara registreringsskylten som orsakade träffen. Systemets meddelande till ANPR-användaren när systemet har fått en träff. Den delmängd ur Fordon av intresse som har överförts till en ANPR-klient. teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

21 Dokument SPECIFIKATION 5 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 2 Orienterande systembeskrivning Nedan följer en översiktlig systembeskrivning över hur Polisens ANPR-system ska utformas. 2.1 Back office Back office kommer att bestå av en tjänst framtagen av RPS för inhämtande av information från olika källor rörande Fordon av intresse. Sammanställd information kommer sedan att behandlas, paketeras och krypteras på ett sätt anpassat till vald leverantörs system. Back office har även till uppgift att insamla logginformation och statistikuppgifter från ANPRklienterna, även denna funktion anpassas efter vald leverantörs system. 2.2 ANPR-klient En ANPR-klient är en POLIS-PC som utökas för att realisera ANPR-funktionen. Utökningen består av hårdvara (ANPR-HW och ANPR-kameror) och mjukvara (ANPR-klientmjukvara) ANPR-HW Hårdvaruenhet som utgör kopplingspunkt för ANPR-kamerorna och POLIS-PC. Enheten kan uteslutas om den ej är nödvändig i leverantörens lösning ANPR-kamera typ A Kamera för användning utomhus för läsning av registreringsskyltar både dag och natt ANPR-kamera typ B Kamera lämplig för invändigt montage i ett fordon ANPR-klientmjukvara Mjukvara som kontrollerar ANPR-HW och anslutna kameror. Utgör gränssnittet för användaren av ANPR-funktionen. teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

22 Dokument SPECIFIKATION 6 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3 Omfattning och kravutvärdering 3.1 Kontext ANPR-system kan konceptuellt ses bestå av två huvuddelar, back office och ANPR-klienter. De back office som finns tillgängliga på marknaden har ofta som huvuduppgift att analysera insamlad information om avlästa registreringsnummer och att hantera data som krävs för ANPR-systemets funktion, till exempel att hantera användare, loggar för statistik och hot lists. ANPR-klienter är de enheter som används för avläsning av registreringsnummer. Då svenska Polisen endast ska använda ANPR-systemet till att söka efter fordon och inte till insamling av avlästa registreringsnummer för vidare analys i ett centralt system, är behovet av den funktionalitet som erbjuds i kommersiella back office-system begränsat. Denna upphandling omfattar därför endast ANPR-klienter, det vill säga upphandling av back office ingår inte i denna upphandling. Då den svenska Polisen inte tidigare har använt ANPR i verksamheten vill man börja med en lösning som är flexibel och som går att bygga vidare på i framtiden. Därför kommer upphandlingen av ANPRklienter endast vara av typ stativmonterade/mobila. Med detta menas att de är flyttbara ANPR-klienter som kan användas efter behov, till skillnad från fast monterade ANPR-klienter som är bundna till ett visst fordon eller annan fast installationsplats. 3.2 Teknisk utvärdering Utvärdering kommer att göras på ett av följande sätt: 1) Genom att RPS inspekterar (INSP) den av leverantören tillhandahållna dokumentationen. 2) Genom att leverantören skriftligen intygar () att föreslagen lösning uppfyller kravet. 3) Genom demonstration (DEMO) av leverantören. Det vill säga, leverantören ska visa i praktiken att den föreslagna lösningen uppfyller kravet. Demonstrationen ska göras via inspelad film och levereras på CD eller DVD. 4) Genom att leverantören tillhandahåller lämpligt testprotokoll (TESTP) som visar att kravet uppfylls. I samband med att kravet ställs i kravtabellen anges också hur RPS kommer att utvärdera respektive krav. I kravlistan anges detta under rubriken Utvärdering med koderna för de olika utvärderingssätten, det vill säga INSP,, DEMO respektive TESTP enligt ovan. Om RPS kräver en specifik beskrivning av hur kravet uppfylls, anges det direkt efter koden i kravtabellen. teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

23 Dokument SPECIFIKATION 7 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida KRAV 3.3 Allmänna krav KRAV Utvärdering a) Leverantören ska erbjuda en ANPR-klient som automatiskt kan läsa registreringsskyltar och söka efter deras förekomst i en lokal databas. b) Leverantören ska erbjuda två typer av ANPR-kameror, i detta dokument benämnda typ A och B, och en ANPR-HW som ska utgöra anslutningspunkt för kamerorna och POLIS-PC. c) ANPR-klientens funktion att läsa och tolka registreringsskyltar ska klara kontinuerlig användning dag som natt och i regn utan att kräva service eller andra åtgärder än normal aktsamhet och skötsel. d) ANPR-klienten ska klara att läsa alla godkända registreringsskyltar i EU/Schengen. e) ANPR-klienten ska uppnå nedan angivna läskvoter för svenska registreringsskyltar. Läskvoterna ska uppnås under kontinuerlig läsning av registreringsskyltar med maximalt en sekund mellan läsningarna. DEMO (Film som visar systemets funktion dag, natt och i regn, maximal speltid 5 minuter) Typ av ANPR-klient Stillastående mätpunkt* med ANPR-kamera typ av A och fordon som passerar i minst 120 km/h Rörlig mätpunkt* med ANPRkamera av typ B. Fordonet med ANPR-kameran ska färdas i minst 90 km/h och relativa hastigheten vara minst 180 km/h. Korrekt läskvot >= 90 % >= 65 % *Med mätpunkt menas den punkt där ANPR-kameran är. f) Systemet ska kunna annotera träffar med geografisk position enligt GPS-standarden. g) All utrustning som kräver ström ska gå att strömförsörja via 12 V DC. h) ANPR-HW och ANPR-kameror ska kunna hantera en okontrollerad avstängning, det vill säga att strömför- teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

24 Dokument SPECIFIKATION 8 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida sörjningen plötsligt bryts. Med hantera menas att systemet efter återstart ska fungera utan att några särskilda åtgärder behöver genomföras. i) All informationshantering gällande Utvalda fordon av intresse ske i den så kallad POLIS-PC:n. Gränssnittet för ANPR-funktionen samt all kommunikation med ANPR-HW:n ska också ske via denna dator. j) Alla anslutningar i ANPR-kameror och ANPR-HW ska vara av anpassade för polisiär användning, det vill säga anslutningarna ska vara robusta och vara lätta att koppla in och ur. k) Det ska inte gå att koppla ihop systemet så att det skadas. l) ANPR-systemet ska vara utformat på ett sätt så att en användare utan förkunskaper om ANPR ska kunna använda en ANPR-klient efter maximalt åtta (8) timmars utbildning. m) ANPR-klienten ska inte skicka någon information till annan mottagare än Polisens system. Det vill säga, ingen kommunikation än den som sker via POLIS- PC:n får förekomma. n) All utrustning som använder sig av IP-baserad kommunikation ska gå att använda med DHCP eller så ska det gå att konfigurera utrustningen med godtycklig fast IP-adress. INSP (Anbudet ska tydligt visa hur lösningen uppfyller detta krav.) teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

25 Dokument SPECIFIKATION 9 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.4 Krav på ANPR-HW KRAV a) ANPR-HW ska minst klara samtidig användning av två (2) ANPR-kameror i valfri kombination. Det vill säga, ANPR-kamera av typ A och B, A och A, B och B eller endast A eller endast B. b) Det ska vara enkelt att byta mellan olika kamerakombinationer i samma system. c) ANPR-HW ska vara monterad i en transportväska, av slitstark typ med hårt chassi, eller annan liknande konstruktion, och vara anpassad storleksmässigt till innehållet så att den inte blir större än nödvändigt. d) Alla anslutningar till ANPR-HW ska vara tillgängliga på utsidan av transportväskan. e) Det ska vara möjligt att köra systemet med väskan, eller annan liknande konstruktion, när locket till väskan är stängt. f) Anslutning mellan ANPR-HW och POLIS-PC ska på POLIS-PC sidan vara av USB eller RJ-45 typ. Utvärdering teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

26 Dokument SPECIFIKATION 10 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.5 Krav på ANPR-kamera av typ A KRAV a) Kameran ska gå att använda utomhus monterad på stativ. b) Kameran ska fungera utan synligt ljus. Till exempel med hjälp av IR-belysning. c) Eventuell belysningsanordning som används för detektering av registreringsskyltar får ej vara skadlig eller synlig för de som utsätts för belysningen. d) Det kamerastativ som leverantören tillhandahåller eller föreskriver ska använda ett snabbfäste för lätt montering/demontering av kameran. e) Användningsfall: Kameran ska klara att läsa registeringskyltar I. i två körfält samtidigt* när kameran står på sidan om vägen och registreringsskylten är synlig för kameran**. II. *Med samtidigt menas utan justering av kamerans placering eller inställningar. ** Det vill säga kameran behöver inte klara att läsa en registreringsskylt i det bortre körfältet när det skyms av ett fordon i det närmaste körfältet. i ett körfält på fordon som passerar under en bro, med en höjd av minst 10 meter, och när ANPR-kameran står på bron. f) Om olika inställningar behövs för att klara de olika användningsfallen ska det finns snabbknappar/snabbval, till exempel på kameran eller i ANPRklientmjukvaran, för att välja mellan olika förinställda värden. g) ANPR-kameran ska levereras med en transportväska, av slitstark typ med hårt chassi, och vara anpassad storleksmässigt till innehållet så att den inte blir större än nödvändigt. h) Kabel mellan Kamera A och ANPR-HW ska kunna vara minst 15 meter lång. Utvärdering DEMO (Film som visar att kravet uppfylls. Maximal speltid 2 minuter) DEMO (Film som visar att kravet uppfylls. Maximal speltid 2 minuter) teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

27 Dokument SPECIFIKATION 11 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.6 Krav på ANPR-kamera av typ B KRAV a) Kameran ska vara avsedd för montage på vindrutan, eller liknande montage, inne i bilen. b) Kameran ska enkelt, med enhandsgrepp, gå att justera vertikalt och horisontellt. c) Kameran ska ha funktionalitet för operation under svaga ljusförhållanden där externt ljus endast kommer från bilens strålkastare och/eller omgivande gatubelysning. d) Användningsfall: Från det fordon där ANPR-kameran sitter ska systemet, genom endast att vrida på kameran, klara av att läsa registreringsskyltar Utvärdering I. på fordon som kör i körfältet till vänster. DEMO (Film som visar att kravet uppfylls. Maximal speltid 2 minuter) II. på fordon som kör i körfältet till höger. DEMO (Film som visar att kravet uppfylls. Maximal speltid 2 minuter) III. på fordon som kör i samma körfält. DEMO (Film som visar att kravet uppfylls. Maximal speltid 2 minuter) IV. på fordon som står parkerade, tvärparkerade, snedparkerade och kantstensparkerade till höger i färdriktningen. e) Om olika inställningar behövs för att klara de olika användningsfallen ska det finns snabbknappar/snabbval, på kameran eller i ANPRklientmjukvaran, för att välja mellan olika förinställda värden. DEMO (Film som visar att kravet uppfylls. Maximal speltid 4 minuter) teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

28 Dokument SPECIFIKATION 12 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.7 Krav på ANPR-klientmjukvaran KRAV a) ANPR-klientmjukvaran ska gå att köra i engelskt Windows 7 Enterprise 64-bit Service Pack 1 med svenskt språkpaket. b) Alla drivrutiner som behövs på POLIS-PC ska vara 64- bitars. c) ANPR-klientmjukvaran ska klara av att köras via Windows Remote Desktop. d) ANPR-klientmjukvaran ska ha ett GUI anpassat för pekskärm. e) En ANPR-klients interna databas, Utvalda fordon av intresse, ska gå att skapa/uppdatera från krypterade filer som ligger lokalt på hårddisken i POLIS-PC:n eller som finns på ett USB-minne. f) Vid uppstart av ANPR-klientmjukvaran ska databasen Utvalda fordon av intresse rensas om innehållet är äldre än en viss konfigurerad tid (förinställt värde ska vara 24 timmar). Därefter ska databasen automatiskt laddas med ny information från de krypterade filer som är lagrade lokalt på datorn eller på USB. g) Vid uppstart ska all insamlad data rensas om det är äldre än en viss konfigurerad tid (förinställt värde ska vara 24 timmar). h) Det ska krävas en särskild behörighet för att ändra den konfigurerade tiden för rensning av insamlad data. i) ANPR-klientmjukvaran ska, när den är i drift, automatiskt göra slagningar i databasen Utvalda fordon av intresse av de registreringsnummer som systemet detekterar. j) Alla läsningar av registreringsskyltar ska kompletteras med en träffbild som gör det möjligt att se större del av fordonet än endast registreringsskylten. k) Det ska finnas en funktion för att presentera läsningens kvalité i syfte att underlätta för en ANPR-användare att ställa in systemet för optimal drift. Utvärdering DEMO (Film som visar att kravet uppfylls. Maximal speltid 2 minuter) l) Det ska finnas en funktion för att enkelt kunna åter- teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

29 Dokument SPECIFIKATION 13 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida ställa konfigurerbara inställningar till definierade grundinställningar. Detta gäller för de inställningar som en ANPR-användare har tillgång till. m) ANPR-klientmjukvarans interaktion med ANPRanvändaren ska vara på svenska. Detta gäller text så väl som ljudinformation. n) ANPR-klientmjukvaran ska följa Windows normala fönsterhantering, till exempel minimering och växling av fönster. o) Användargränssnittet ska vara logiskt uppbyggt med tydliga symboler och texter. p) En ANPR-användare ska inte ha möjlighet att manuellt göra utdrag ur databasen Utvalda Fordon av intresse. q) En ANPR-användare ska inte ha möjlighet att läsa information nedladdad på USB-minne eller som ligger lokalt på POLIS-PC:ns hårddisk. r) Det ska från ANPR-klienten gå att exportera loggfiler som innehåller statistik som minst beskriver antal lästa registreringsskyltar och antal skyltar som har genererat träff i databasen. teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

30 Dokument SPECIFIKATION 14 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.8 Krav på beteende och information vid träff KRAV a) Det ska maximalt ta två (2) sekunder för systemet att signalera att en avläst registreringsskylt finns i databasen Utvalda Fordon av intresse. b) Vid träff ska systemet notifiera detta via ANPRklientmjukvarans GUI. Utvärdering c) Vid träff ska systemet kunna avge en ljudsignal. d) Huruvida en ljudsignal avges vid träff eller inte ska vara valbart. e) Träfforsak, det vill säga anledningen till att fordonet finns med i Utvalda fordon av intresse ska tydligt presenteras i träffnotifikationen, till exempel med färgkodning och/eller dedikerat ljud. f) En träffbild på fordonet som genererade ANPRträff ska presenteras tillsammans med träffnotifikation. g) Varje träffnotifikation ska kunna omfatta information om: träfforsak, fabrikat, modell, årsmodell, färg och fordonsslag (personbil, lastbil, motorcykel o.s.v.) samt en fritext om minst 40 tecken. h) Det ska gå att prioritera de olika träfforsakerna så att de med högst prioritet alltid visas före de med lägre prioritet. teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

31 Dokument SPECIFIKATION 15 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.9 EMC- och miljötålighetskrav KRAV a) Kameror och ANPR-HW och tillhörande delar, till exempel kablar och anslutningar, ska vara robusta och vara anpassade för hantering utomhus och i en fordonsmiljö. b) All utrustning ska kunna förvaras eller lagras i temperaturer mellan -40 till +70 C. c) All utrustning ska klara en kontinuerlig drift vid en omgivande temperatur om minst -10 till +55 C. d) All utrustning avsedd för användning utomhus, till exempel ANPR-kamera av typ A, ska klara en kontinuerlig drift vid en omgivande temperatur om -25 till +55 C. e) All utrustning ska ha lägst täthetsklass IP54 enligt IEC eller likvärdig standard. f) All utrustning avsedd för användning utomhus, till exempel ANPR-kamera av typ A, ska lägst ha täthetsklass IP66 enligt IEC eller likvärdig standard. g) Utrustningen ska vara CE-godkänd och uppfylla skyddskrav i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/95/EG om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser. h) Alla utrustning ska uppfylla EMC-krav enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet. Utvärdering teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

32 Dokument SPECIFIKATION 16 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.10 Krav på stöd för implementation av informationshantering KRAV a) Om leverantörens ANPR-klientmjukvara kräver att data för import är av ett visst proprietärt format, ska leverantören tillhandahålla nödvändiga verktyg eller information så att Polisen ska kunna generera dessa format. b) Hela processen att skapa data för import ska gå att automatisera, till exempel via script-programmering eller via av leverantören tillhandahållet program. Utvärdering INSP (I anbudet ska det tydligt framgå hur man skapar hot lists från egna datakällor.) INSP (I anbudet ska det tydligt framgå hur man kan automatisera processen att skapa hot lists från egna datakällor.) teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

33 Dokument SPECIFIKATION 17 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.11 Krav på dokumentation KRAV a) Leverantören ska bifoga en fullständig dokumentation, det vill säga tillräckligt med information för att Polisen ska kunna integrera och använda de av leverantören levererade komponenterna. Dokumentationen ska vara på svenska om inget annat anges. I. Installationsmanualer (Får vara på engelska). Utvärdering II. Administratörsmanualer III. Användarmanualer IV. Servicemanualer (Får vara på engelska). V. Övrig dokumentation på svenska eller engelska. Andra språk endast efter godkännande av RPS. b) Dokumentationen ska levereras i digital form och Polisen ska ha rätt till fri spridning inom myndigheten. teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

34 Dokument SPECIFIKATION 18 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.12 Krav på licenser KRAV a) Varje köpt system ska gå att använda utan en bortre tidsgräns. Det vill säga att rättigheten att använda en köpt ANPR-klient upphör aldrig. b) Om leverantören tillämpar så kallade hårdvarulås för att hantera licenser eller liknande, ska detta sitta i ANPR-HW eller i en kamera och får ej vara lätta att ta loss. Det vill säga, lås i form av lösa USB, eller liknande, godtas ej. Låset får ej heller sitta så att det lätt går sönder eller lossnar. c) Om systemet kräver aktivering via en licensnyckel som ska hanteras av Polisen ska det vara samma nyckel för alla system. d) Lösning ska inte bygga på tillgång till en licensserver. Utvärdering teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

35 Dokument SPECIFIKATION 19 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.13 Krav på service KRAV a) Leverantören ska erbjuda en reparationstjänst där den trasiga delen kan skickas in till leverantören för reparation. b) Leverantören ska, om RPS så begär, sköta rapportering* till Polisens ARS-system via e-post avseende status på levererade och reparerade system. *Se bifogat exempel i på uppgifter som ska anges i Appendix A. c) Leverantören ska ge teknisk support via telefon och e-post, på svenska eller engelska, där upp till fem (5) namngivna personer kan ringa och få hjälp med alla tekniska frågor som rör systemet. Svar ska ges inom två (2) arbetsdagar. d) ANPR-systemet ska gå att uppdatera med nya versioner av mjukvaror utan kostnad. Det gäller rättningar av ANPR-klientmjukvaran och eventuella uppdateringar av mjukvara i kameror och ANPR-HW. Utvärdering teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

36 Dokument SPECIFIKATION 20 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida 3.14 Krav på utbildning KRAV a) Leverantören ska erbjuda utbildning på det levererade systemet. Utvärdering b) Utbildning ska hållas på svenska eller engelska. c) Utbildningen ska ges i RPS lokaler i Stockholmsområdet. d) Utbildningen ska hållas för en grupp om 10 personer. teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

37 Dokument SPECIFIKATION 21 (21) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisens verksamhetsstöd, UFE Bilaga Sida Fält för återrapportering Status Appendix A Exempel på rapport till ARS Ert referensnummer:. Status Kvitterat Returnerat Åtgärdat Vidtagna åtgärder: Ärendeinformation Polisens ärendenummer Servicetyp Prioritet Ärendet registrerat av Skapad datum/tid INV-ID Tillverkare Typ/modell SerieNr Ort Person Po/Avd. Byggnad RumsNr Adress Kontaktperson (Teknikgrupp) Telefon Postnummer Filtrerad ärendebeskrivning: Kundens ärendebeskrivning: Åtgärdsnoteringar Faktureringsinformation Faktureringsadress Fakturamottagare Organisationsnummer Fakturan skall innehålla följande information: Ert referensnummer, #$$Ärendenr$$#, Org.enhet: #$$Org.enhet_supportavtal$$#, Insats/projekt: #$$Insats/projekt_supportavtal$$# Server:arsystem Key: Action:Modify Form:Ärende Request ID:[$$#$$Ärendenr$$#$$] teknisk kravspecifikation anpr_1.doc

38 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 3 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1145 RAMAVTAL AVSEENDE MOBILT ANPR-SYSTEM

39 1 PARTER Mellan Rikspolisstyrelsen ( Polisen ) och företaget med organisationsnummer org. nr. och säte box/gata, postnummer postadress ( Leverantören ) har följande ramavtal, jämte bilagor, ( Avtalet ) slutits, innebärande att Leverantören förbundit sig att till de villkor som anges i Avtalet leverera ANPR-system till Polisen. Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 2 BEHÖRIGHET ATT FÖRETRÄDA POLISEN Behörighet att företräda Polisen vad gäller Avtalet och andra rättshandlingar i anslutning till Avtalet samt tvist angående tolkning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden tillkommer Rikspolisstyrelsen/Polisens verksamhetsstöd/affärsenheten/ Upphandlingssektionen. 3 HANDLINGAR Parternas åtaganden regleras av nedan angivna handlingar: 1. skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet 2. Avtalet 3. förfrågningsunderlaget, daterat 201å-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar 4. Leverantörens anbud, daterat 201å-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Allmänna leveransvillkor eller motsvarande standardavtal som Leverantören eventuellt tillämpar för sin verksamhet är inte bindande för Polisen. 4 AVTALSTID Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller i två (2) år. Polisen äger rätt men har ej skyldighet att förlänga Avtalet med tolv (12) månader i taget upp till två (2) år med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Leverantören senast tre (3) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. ANPR Sida 2(12) Bilaga 3 Avtalsunderlag

40 5 AVTALETS OMFATTNING Avtalet omfattar leverans av ANPR-utrustning och tillhörande tjänster ( Varan ) i enlighet med avtalsbilaga 1, Kravspecifikation. Pos Benämning 1 ANPR-HW 2 ANPR-kamera A 3 ANPR-kamera B 4 ANPR-klientmjukvara 5 Dokumentation 6 Utbildning 7 Licens (per samtidigt använt system) 8 Reservdelar (infogas innan avtalstecknande) Leverantören åtar sig att upprätthålla kapacitet att leverera reservdelar till Varan under en period om minst fem (5) år räknat från leveransdagen. 6 KVALITET Leverantören ska etablera och upprätthålla ett kvalitetssystem i enlighet med ISO 9000 eller likvärdigt för säkerställande av Varans kvalitet. Leverantören ska under ordinarie arbetstid hålla sina produktionsanläggningar tillgängliga för Polisens inspektion av kvalitetssystemet, Varans kvalitet samt övriga omständigheter som kan ha betydelse för avtalsenligt uppfyllande av Leverantörens förpliktelser under Avtalet. Om Polisens inspektion visar brister i ovan nämnda avseenden, ska Leverantören, utan oskäligt dröjsmål, vidta rättelse för att återställa den avtalsenliga kvalitetsnivån. 7 GARANTIER Leverantören garanterar att Leverantören fram till Polisens förvärv av Varan ensam innehaft full äganderätt och samtliga rättigheter till Varan. För det fall Leverantören säljer Varan enligt licens eller Varan eljest omfattas av rättigheter som tillhör tredje part garanterar Leverantören att Leverantören äger förfoga över Varan genom att överlåta denna till Polisen till de villkor som anges i Avtalet. Om tredje part riktar anspråk mot Polisen med anledning av att intrång i tredje parts rätt föreligger beträffande Varan ska Leverantören tillse och ansvara för att Polisen hålls skadelös. Leverantören garanterar att Leverantören vid varje tillfälle innehar samtliga erforderliga och relevanta tillstånd avseende bland annat tillverkning, handhavande försäljning och transport för Varan enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning och i övrigt gällande regler. ANPR Sida 3(12) Bilaga 3 Avtalsunderlag

41 8 AVROPSVILLKOR 8.1 Avropsberättigade Rätt att göra avrop från Avtalet tillkommer Rikspolisstyrelsen. 8.2 Avrop Polisen äger rätt att avropa valfritt antal produkter, från en eller flera positioner i omfattningslistan i punkten 5 AVTALETS OMFATTNING, under hela avtalstiden. Varorna ska avropas via telefon, brev eller och innehålla följande: i. Hänvisning till Avtalet. ii. Beställarens namn och kontaktuppgifter. iii. Specificering och omfattning av de Varor som avropas. iv. Tidpunkt då Varorna ska levereras. v. Plats dit Varorna ska levereras. vi. Telefaxnummer för bekräftelse av mottaget avrop. Avrop ska ställas till Leverantören på nedan angivna kontaktuppgifter: Dagtid: Telefon: adress postnummer postadress Samtliga avrop ska bekräftas skriftligen per av Leverantören omedelbart efter mottaget avrop, såvida inte Polisen medger bekräftelse per telefon. Ska avropet bekräftas per skickas bekräftelsen till den adress som anges i avropet. 9 LEVERANS M.M. Leverantören ska inom 4 veckor leverera Varan till den plats som Polisen anvisar. Leveranstiden beräknas från Leverantörens mottagande av avrop. Leverantören ska samtidigt med Varorna leverera tillhörande material och information som kan vara behövligt för Polisens avsedda användning av Varorna samt en komplett lista över material och information som ingår i leveransen. Leverans ska ske levererat förtullat (DDP enligt Incoterms 2010 ) exklusive skatter. Leverantören ska även ordna transport och lossa Varan från anländande transportmedel på av Polisen anvisad plats. ANPR Sida 4(12) Bilaga 3 Avtalsunderlag

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

UPPHANDLING AV RESURSKONSULTER INOM TEKNISK OCH STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHET (6 bilagor)

UPPHANDLING AV RESURSKONSULTER INOM TEKNISK OCH STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHET (6 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Jonna Enerskog Telefon 010-563 67 12 E-post jonna.enerskog@polisen.se Datum 2013-10-16 Diarienr

Läs mer

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2012-12-21 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Sara Möller

Läs mer

PVS-951-658/13 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-951-658/13 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Jönköpings län Ansvarig upphandlare ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2010-03-08 Diarienr (åberopas vid

Läs mer

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor)

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Elis Kalered Gunnel Fransson E-post gunnel.fransson@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2014-11-24 Saknr och diarienummer 944, A430.993/2014

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods.

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Datum 2014-01-17 Diarienr (åberopas vid korresp) 912-A036.188/2013 Handläggare Sanna Svennerstad Telefon

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum HD-PVS-37/13 2013-10-09 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer