Miljöpartiet liberalerna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöpartiet liberalerna?"

Transkript

1 Miljöpartiet liberalerna? ett parti i otakt med sin image Oscar Hållén Juli 2010

2 Inledning Nyligen beställdes en opinionsundersökning där svenska företagare bedömde de olika förslag som partierna driver för att få fart på företagandet. I undersökningen, som beställdes av Företagarna, framkom att det mest populära förslaget var en sänkning av arbetsgivaravgiften med 10 procentenheter upp till en lönesumma på 2,5 miljoner kronor. I samma opinionsundersökning kunde vi läsa att de som driver företag har betydligt större förtroende för Allianspartierna än oppositionen. Men förslaget kring sänkt arbetsgivaravgift, som sågs som viktigt av fler än 60 procent av de tillfrågade företagarna, kom inte från Allianspartierna utan från Miljöpartiet. Under senare tid så har Miljöpartiet alltmer positionerat sig som ett parti som värnar om ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Per Bolund, ledamot av näringsutskottet och näringspolitisk talesperson för partiet, har exempelvis utmärkt sig som en av de främsta förkämparna för regelförenklingar. När Maria Wetterstrand inledde Miljöpartiets kongress för 2010 hade hon följande att säga om betydelsen av entreprenörskap: Hur mycket vi än försöker, hur många nya jobb vi än försöker skapa förutsättningar för från det politiska hållet, är det ändå i slutändan entreprenörerna, både kvinnor och män, som faktiskt skapar mycket av de nya jobben. Det finns således starka skäl att lyfta fram Miljöpartiet som en stark konkurrent till Allianspartierna när det kommer till företagarfrågor. Ambitionen att stärka företagsklimatet finns inom partiet. Men myntet har två sidor. Miljöpartiet präglas än idag av ett starkt tillväxtfientligt perspektiv. Partiet vill att staten ökar lyckan i samhället genom att aktivt pressa ned antalet timmar som vi arbetar. Man förespråkar en energipolitik som allvarligt kan komma att hämma den svenska industrins konkurrenskraft. I grunden vilar Miljöpartiet sig på en ekologisk ideologi, som på många sätt är djupt kritiskt till dagens moderna samhälle, den moderna marknadsekonomin och äganderätten. 1

3 Miljöpartistiska tänkare närmar sig planekonomi och strikta regleringar när de börjar diskutera målsättningar som att stoppa tillväxten eller kraftigt begränsa handeln av miljöskäl. Så är Miljöpartiet de fria företagens bästa vän eller deras fiende? För tankesmedjan Captus är frågeställningen mycket intressant. Det finns knappast något parti som så dramatiskt täcker båda sidor av samma fråga. Vi undrar vilket perspektiv som kommer att få genomslag i den vardagliga politiken om Miljöpartiet får bestämma hur politiken ska utformas. Därför initierar vi nu en debatt, där såväl Miljöpartiets amhängare och medlemmar som dess skarpa kritiker är välkomna att delta. Vi vill se djupgående diskussioner kring vad Miljöpartiets olika krav faktiskt innebär för företagsklimatet. Är det möjligt för partiet att kombinera sin tillväxtkritik mot sin positiva bild av entreprenörskap och utveckling? Först ut i debatten är Oscar Hållén, fristående skribent och tidigare politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen, som har skrivit en lång essä om Miljöpartiets inställning till tillväxt och utveckling. I den kritiska essän diskuteras hur partiet än idag den företagarvänliga retoriken till trots - vill använda statlig makt för att styra, reglera och bestämma över företagen, löntagarna och konsumenterna. Oscars text är en djupgående granskning av Miljöpartiets historia, ideologi och inställning. Väl värt att läsa för partiets kritiker och anhängare. Om du är en skribent som motsätter dig denna bild, eller helt håller med, grabba pennan och skriv ditt eget inlägg! Du är fri att liksom Oscar skriva en lång essä, men vi välkomnar också kortare inlägg. Nima Sanandaji Vd Captus 2

4 Miljöpartiet liberalerna? - ett parti i otakt med sin image I följande essä redovisas en granskning av Miljöpartiets inställning till tillväxt och företagande. Hur har partiets förhållande till tillväxtfrågor förändrats över tid och hur formuleras kritiken? Frågan svaras med utgångspunkt i Miljöpartiets historia, dess kongressbeslut, riksdagsmotioner och partiprogram. Författaren Oscar Hållén argumenterar för att det arv som partiet bär med sig men sällan pratar om grundar sig i ett djupt kritiskt perspektiv på den fria marknaden och det fria samhället. Men känner partiets urbana anhängare till att det moderna statslivet är tänkt att ersättas med en kretsloppsekonomi? Eller att partiet ser tillväxten som roten till allt ont och tidigare har uttalat sig om att den enda verkliga produktionen sker genom fotosyntesen? Ett politiskt parti som söker väljarnas förtroende med syfte att nå ministertaburetterna måste kritiskt granskas och skärskådas. De politiska förslagen som presenteras i dag vilar och tar sitt ursprung i ett idépolitiskt arv som i miljöpartiets fall sällan har nagelfarits. Från ett parti som länge hånats för att bestå av kärnkraftsmotståndare i skägg och koftor framstår Miljöpartiet i dag som ett småföretagarvänligt framtidsparti. Vad har hänt, hur mycket har partiet egentligen förändrat sig? Det är alldeles uppenbart att det skett en omfattande förändring, men den relevanta frågan är hur mycket av denna förändring som är substantiell och inte enbart retorisk. Miljöpartiet är jämfört med flera andra etablerade partier ett ungt parti där dess historia och ursprung inte finns dokumenterat och granskat i någon större omfattning. Det finns därför anledning att studera deras förslag i dag och jämföra med vad de framfört historiskt. Vad driver deras idéutveckling, vad är tankarna bakom de konkreta förslagen och vad grundas deras syn på samhällsekonomin på? I följande granskning har samtliga idé- och partiprogram studerats, därefter även partimotioner framlagda till riksdagen samt ett mindre antal partiskrifter samt motioner från enskilda ledamöter i såväl riksdagen som landstings- och kommunfullmäktige. Samtidigt som det är svårt, för att inte säga omöjligt, att på begränsat utrymme redovisa en heltäckande bild. 3

5 Tanken är inte att gå igenom antalet kilometer som Maria Wetterstrand åkt med flygplan eller hur många varv Yvonne Ruwaidas taxikvitton sträcker sig runt jorden utan istället att via fakta redovisa det arv Miljöpartiet bär med sig men inte så ofta talar om. Den bild som framträder skiljer sig avsevärt från den som partiets ledande företrädare försöker sätta. Ett bevis på deras framgång är att partiet i dagsläget samlar sina största väljarskaror i storstäderna. Frågan är om dessa väljare är medvetna om att det just är det urbana och centraliserade samhället som partiet historiskt har vänt sig emot. Partiet med visionen om det självförsörjande lokalsamhället där ränta och profit hör till undantagen och människors förvärvsarbete är medelst tvång satt till ett minimum. Partiet som anser att tillväxt är något ont och att välfärden ska byggas med friår, medborgarlön och 35-timmarsvecka. Är det en trovärdig politik för framtiden är det en politik som lägger grunden för en stark välfärd? 4

6 Bakgrundsfakta Miljöpartiet de gröna bildades i Örebro 1981 som en protest mot det politiska etablissemangets hantering av kärnkraftsfrågan. Partiet har sina rötter i inte bara miljörörelsen utan även freds-, kvinno- och kärnkraftsrörelserna. Partiet ställde upp i valen 1982 och 1985 utan större framgång. Det dröjde dock bara sju år efter grundandet innan partiet nådde riksdagen. I det så kallade sälvalet 1988 tog sig Miljöpartiet in i riksdagen med 5,5 procent av rösterna. 1 Valrörelsen hade då haft en stor fokus på miljöfrågor genom den inträffade säldöden på Västkusten. Valet 1991 åkte partiet dock ur riksdagen för att sedan återkomma igen i valet Miljöpartiets bästa valresultat följde sedan i EU-valet 1995 då partiet noterade hela 17,2 procent av rösterna. Sedan 1994 har Miljöpartiet varit representerade i riksdagen. Från början var partiet tydligt med att det ställde sig vid sidan av den traditionella blockpolitiken. Förutom enstaka uppgörelser med de borgerligare partierna har dock partiet enbart haft organiserade samarbeten med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. När Miljöpartiet grundades var en partibildning långt ifrån självklar. Det fanns bland initiativtagarna och även bredare i rörelsen en tydlig skepticism mot själva partisystemet. Istället ansåg många i miljörörelsen att det var mer naturligt att kanalisera sitt engagemang i utomparlamentariska grupper. 2 Den för miljörörelsen inflytelserika personen, den tyska miljöaktivisten, Petra Kelly 3 har själv framhållit att de gröna är anti-partipartier. Det nära förhållandet mellan Miljöpartiet och den utomparlamentariska rörelsen fångades upp i partiets idéprogram från 1988 som slår de fast att Miljöpartiet de gröna och de utomparlamentariska rörelserna utgör komplement till varandra. Som en konsekvens av den avoga inställningen mot just själva partisystemet finns även en stor tveksamhet till heltidsarvoderade eller heltidsanställda politiker. Med inspiration av tyska Die Grünen infördes därför begränsningar kring arvoden samt hur många mandatperioder en person skulle få arbeta eller inneha en förtroendepost. Partiets tidiga frontfigur Per Gahrton 1 En beskrivning som inte alla miljöpartister håller med om, Birger Schlaug argumenterar i boken Maskrosbarn kraftigt för att anledningen var att vi var fräcka, annorlunda och kändes som ett fräscht alternativ i en tid när det gamla kändes utnött. 2 Maskrosbarn, sid 27 och sid 117. Så sent som 1990 säger det tidigare språkröret Claes Roxberg att det finns en dualism i partiet mellan att vara en maktfaktor och verka som opinionsbildare. 3 5

7 argumenterade inledningsvis tydligt för hur yrkespolitiken korrumperar. 4 Det fanns bland de ursprungliga miljöpartisterna en rädsla att Miljöpartiet skulle bli ytterligare ett maktparti, därför var det viktigt att just införa vissa begränsningar. Gahrton argumenterade att ett parti som Miljöpartiet behöver både sammanträdesmänniskor och budgetsnickare, men det kan aldrig vara en huvudroll för ett parti som i sin grundsyn är revolutionärt, som i grunden vill skapa ett helt annat samhälle. När Miljöpartiet i dag formulerar sin politik framhåller de själva att det sker utifrån en så kallad trefaldig solidaritet som innefattar det ekologiska systemet, kommande generationer och världens alla människor. Konkret innebär det att partiet förespråkar en så kallad kretsloppsekonomi. Kretsloppsekonomin innebär i sin tur att människor ska leva av naturens avkastning och inte tära på omgivningen, något som den ständiga ekonomiska tillväxten gör. Därtill betonar partiet starkt vikten av en så kallad deltagardemokrati vilket innebär en mer decentraliserad och direkt demokrati med fler folkomröstningar. Ur detta resonemang går även att härleda partiets kritik mot EU, man anser att allt mer makt centraliseras till Bryssel på bekostnad av människors vardagliga inflytande. Efter en medlemsomröstning 2008 accepteras visserligen Sveriges medlemskap i EU även om partiet är fortsatt EU-kritiskt. Enligt Per Gahrton utgick idén med deltagardemokratin från stärkt lokalmakt samt att riksdagen får mer makt på regeringens, byråkratins och storfinansens bekostnad Boken Maskrosbarn - Miljöpartiets första 20 år. Boken Maskrosbarn - Miljöpartiets första 20 år. 6

8 1. Tillväxt? Nej tack! Redan i det ursprungliga idéprogrammet från 1982 framfördes en stark kritik mot de rådande ekonomiska systemen i såväl väst som öst. I en senare text från 1987 säger Miljöpartiet att det rådande ekonomiska systemet har lett till att människors själsliga och kroppsliga hälsa har kommit i kläm. Det är tydligt att tonvikten låg på att kritsera det kapitalistiska systemet i väst med dess fokus på ekonomisk tillväxt. Det tidigare språkröret Birger Schlaug skrev själv på Dagens Nyheters debatt sida att De gröna borde ta upp kampen mot kapitalismen på ett klart och tydligt sätt. Det borde stå klart för den gröna rörelsen att det behövs en folkfront mot den kalla marknadsekonomins avarter. 6 Utfallet mot kapitalismen som ekonomiskt system är något som Schlaug vidhåller ännu i dag. 7 Miljöpartiet har tidigare hävdat att en ständigt ökad ekonomisk tillväxt för att först och främst nå en hög materiell levnadsstandard kommit att bli ett självändamål och slutat att gynna medborgarna. De rådande problemen med arbetslöshet och landsbygdens utarmning sägs vara resultatet av de (dåvarande) ekonomiska systemen i väst och öst. Grunden till problematiken är att fokus legat på materiell tillväxt utan ingen hänsyn till mänskligt behov, jordens ändliga resurser och naturens balans. 8 Det är väldigt tydligt att den tidiga grunden i Miljöpartiets politik handlade om att själva samhällsbyggandet skulle byta inriktning till att fokusera på människors själsliga och kroppsliga hälsa istället för en, som man uppfattade det, ensidig inriktning mot materiell tillväxt. En småskalig jämviktsekonomi utan vare sig privat eller statlig maktkoncentration skulle eftersträvas. Medborgarna skulle genom kooperativ, löntagarstyrda eller privata intressen ha inflytande över produktionen. Notera gärna hur decentraliseringstanken ytterligare konkretiseras. 9 I sitt första idéprogram från 1982 menade Miljöpartiet på fullt allvar att mänskligheten hade nått tillväxtens gränser på flera områden. De slog fast att den svenska ekonomiska modellen inte längre fungerade. Människors liv värderades bara i materiella termer efter vad människor har istället för vad de är. Miljöpartiet ansåg att konsumtionen urartat till ett prylsamlande DN Debatt 26/ Boken Maskrosbarn - Miljöpartiets första 20 år. Idéprogram antaget vid kongressen Se bland annat idéprogram antaget vid kongressen 1982, 1985 och

9 självändamål och att Sverige vid rådande tidpunkt hade en överdriven inriktning på export och storskalighet. 10 Partiet skriver: Det är hög tid att lägga om ekonomisk kurs. Människors själsliga och kroppsliga hälsa och naturens balans måste sättas före materiell tillväxt. [...] Produktionen av varor och tjänster får inte varas självändamål utan ska fylla grundläggande mänskliga behov. [...] Sveriges beroende av utlandet måste minska. Vår traditionella frihandel måste inskränkas för de produkter som är viktiga för landets självförsörjning. [...] Vi kan på sikt få balans i de offentliga finanserna bara genom en småskalig jämviktsekonomi. [...] Vi vill sänka arbetstiden i den formella sektorn så att människor hinner med att vårda barn, gamla och sjuka, och att arbeta med kultur och engagera sig i samhället. 11 Redan 1982 tog sig skepticismen gentemot globaliseringen och internationell handel sig konkreta uttryck, till exempel skulle utlandsberoendet minskas genom ökad svensk tillverkning av datakomponenter och utveckling av dataprogram. 12 Vidare ansåg man att [d]et okritiskt anammade frihandelssystemet, med låga energikostnader, har också bidragit till transportsektorns orimligt starka expansion. 13 Istället för att varor ska tillverkas på en plats för att sedan transporteras till köparen ansåg Miljöpartiet att samhället skulle baseras på uthållig, mångsidig och stabil produktion med metoder som så nära som möjligt ansluter till naturens egna processer. 14 I sin första budgetmotion till riksdagen skrev partiet att den ekonomiska modellen inte fungerar längre. Väsentliga ekologiska, sociala och kulturella värden ansåg Miljöpartiet påtagligt skadats av den ensiga satsningen på materiell tillväxt. Vidare ansågs att makten över ekonomin koncentrerats till allt färre människor, något skulle ha lett till att Sveriges förmåga till självförsörjning minskat påtaligt. 15 Många av dessa resonemang behålls och byggs ut idéprogrammet från Partiet menade att en förutsättning för balanserad utveckling på mänskligt och ekologiskt riktiga villkor är att Idéprogram antaget vid kongressen Idéprogram antaget vid kongressen Idéprogram antaget vid kongressen Idéprogram antaget vid kongressen Idéprogram antaget vid kongressen Miljöpartiets budgetmotion

10 den ekonomiska verksamheten decentraliseras till alla delar av landet. Ett resursbevarande bassamhälle måste enligt Miljöpartiet bygga på småskalig produktion. För att uppnå målen krävs en demokratisk styrning av företag som är viktiga för landets ekonomi och arbetsmarknad. Det framgår tydligt att Miljöpartiet redan i sina tidiga skrifter ifrågasätter begreppet tillväxt. Tillväxten ses snarare som en skapelse av industrin för att frammana konsumtionshunger hos medborgarna som naturligen skulle vara nöjda med ett relativt enkelt liv om de inte manipulerats av tillväxtförespråkarna. 16 Men det slutar inte där. Miljöpartiet har genomgående i samtliga idé- och partiprogram riktat in sig på att ensidigt kritisera tillväxtbegreppet. I idéprogrammet från 1993 sägs att en obegränsad tillväxt inte är möjlig på en begränsad planet. Att ekonomisk tillväxt skulle generera inkomst och välstånd för att bekämpa miljöförstöringar är inte något som partiet accepterar, [t]illväxtpolitikens anhängare hävdar att tillväxt är nödvändig för att skapa resurser till miljövårdande insatser. Ett oreserverat bejakande av fortsatt tillväxt legitimerar även miljöförstörande industriprojekt. Den aktuella finanskrisen har aktiverat många miljöpartister runt om i landet som menar att finansmarknaderna blogglägger samhällets sårbarhet genom dess fokus på ständig tillväxt. 17 Begreppet tillväxt nämns vare sig i valmanifestet eller i någon av de att-satser som togs upp till beslut under den senaste partikongressen Inte i något dokument problematiserar Miljöpartiet i någon större utsträckning sina ställningstaganden kring ett icke-tillväxtsamhälle hur det skulle påverka samhällsekonomin DN Debatt

11 2. Ett decentraliserat Sverige Det är till visionen av ett självförvaltande Sverige som i princip samtliga politiska förslag från Miljöpartiet på ett eller annat sätt går att hänföra till. I partiets idéprogram från 1988 slås det fast att Miljöpartiet vill skapa en självförvaltningsdemokrati, där människor fattar så många beslut som möjligt lokalt. Samtidigt som boende och näringsliv skulle decentraliseras för få en rikt förgrenad bebyggelse skulle arbete, bostad och service ligga nära varandra för att minska behovet av resor. Liknande tankar återges i partiprogrammet från 1997 där partiet slår fast att [v]år ideologi är decentralistisk. något som i samma partiprogram tar sig uttryck i lydelsen att [v]i måste kunna stoppa tendenser till koncentration. Grunden för detta synsätt handlar enligt Miljöpartiet om att den lokala produktionen skulle vara mindre resurskrävande än i vad som sker i dagens starkt centraliserade strukturer. Det decentraliserade samhället utgör grunden för den så kallade kretsloppsekonomin. Enligt Miljöpartiet bygger ett sådant samhälle på ett decentraliserat och spritt ägande. Därför ville partiet stimulera till löntagar- och brukarägande för att som man säger: successivt demokratisera ekonomin och stärka det personliga ansvaret. Ett decentraliserat och självförvaltande Sverige kommer inte heller kräva att människor reser i någon större omfattning. Det är mot bakgrund av ovanstående som Miljöpartiets förslag om den globala beskattningen av flyget ska ses, om det görs svårt och dyrt för enskilda att resa kommer en större lokal konsumtion att uppmuntras. Något som i sin tur driver på utvecklingen mot ett decentraliserat Sverige. Som nämnts ovan är det till tanken om decentralisering som grunden för motståndet till EU går att härleda. I partiprogrammet från 1997 slår Miljöpartiet fast att EU försvårar decentralisering, ekologisk balans och global solidaritet. I den senaste utgåvan av partiprogrammet från 2005 säger Miljöpartiet att det är genom att decentralisera makten som människors möjlighet till delaktighet stärks. Partiets förslag bör tolkas såsom att ett industrisamhälle alienerar människorna från varandra och därför måste strukturerna brytas ner för att på så sätt återupprätta en äkta mänsklig gemenskap. 10

12 I ljuset av vad som nämnts tidigare är det intressant att studera det för Miljöpartiet viktiga begreppet om självtillit. I partiprogrammet från 1993 ser vi Miljöpartiets tankar om samhället konceptualiseras genom begreppet självtillit, ett begrepp som förekom redan i valet Partiet menar där att två nyckelbegrepp för kretsloppsekonomin är självtillit och självförvaltning. Självtillit är ett begrepp som samlar den tidigare idépolitiska utvecklingen med visionen om ett samhälle där internationell handel är satt till ett minimum och där medborgarna arbetar i mindre företag som är jämt fördelade över Sverige. Frihandelsprincipen och principen om självtillit alltså står i motsats till varandra, därför förespråkar Miljöpartiet istället en utveckling mot en högre grad av självtillit för alla länder och regioner, vilket bl.a. innebär självförsörjning när det gäller baslivsmedel och energi. 18 Begreppet självtillit bör alltså förstås som en omskrivning för decentralisering och isolationism. Självförvaltning är enligt Miljöpartiet en väg att närma sig ekonomisk demokrati. I partiprogrammet från 2001 slår Miljöpartiet fast att för att möta hoten behöver samhället växa utifrån en världsbild som inte är fokuserad på materiell konsumtion utan mer inriktad på kulturell utveckling, självtillit och livskvalité. När det gäller företagande anser Miljöpartiet att öka självtilliten och företagandet i de regioner som i dag för regionalpolitiskt stöd bör vara ett viktigt inslag i den förda politiken. Som ett sätt att uppnå detta säger Miljöpartiet att en väg är att återbörda en större andel av vinsterna till det område där de har producerats. Hur det ska se specificeras dock inte. Det är mot bakgrund av innehållet i begreppet självtillit förslag från partiprogrammet från 2005 bör läsas. Till exempel, när Miljöpartiet säger sig vilja utveckla företagandet genom att sänka arbetsgivaravgifterna i regioner med svag företagsamhet handlar det alltså i grund och botten inte om en vision att företag och entreprenörskap bygger Sverige utan som ett sätt att regionalisera, decentralisera och utmana större företag. Miljöpartiet är inte för små företag utan emot stora företag. I partiprogrammet från 2005 förklarar Miljöpartiet att självtillit innebär att kunna lita på sina grundläggande resurser och möjligheter. Därför måste också [s]måskalig, lokal och decentraliserad produktion måste öka på bekostnad av centralisering. Till exempel menar Miljöpartiet på fullt allvar att motmakten till en allt mer skenande globaliserad ekonomi 18 Partiprogram antaget vid kongressen

13 ligger i ett starkt lokalsamhälle som producerar och konsumerar sina egna livsmedel 19. Självförvaltning och kooperativa organisationsformer är enligt partiet viktiga medel för att i större utsträckning ta till vara hela människan som individ och social varelse. När språkröret Maria Wetterstrand säger att hennes ideal är en mindre stat är det mot bakgrund av de ovan redovisade idéerna om decentralisering som vi ska förstå hennes resonemang. Resonemanget framstår som ännu tydligare när hon menar att en stark centralmakt riskerar att skapa extrem centralstyrning och att det därför behövs en motkraft Partiprogram antaget vid kongressen DN

14 3. En ekonomi i kretslopp I det första partiprogrammet från 1993 framträder en intressant beskrivning av Miljöpartiets idépolitiska och ekonomisk-politiska grundfundament. Bland annat menas att de biologiska processerna ingår i naturliga kretslopp som bygger på principen uppbyggnad nedbrytning ny uppbyggnad. Dessa processer drivs enligt Miljöpartiet av solens energi och är produktiva i ordets egentliga mening. Samtidigt bedrivs den industriella produktionen huvudsakligen i linjära system med raka vägar från gruvan, via konsumenten till avfallshögen. Målsättningen med politiken är därför att omvandla industrisamhället till ett långsiktigt uthålligt och bärkraftigt samhälle. Något som också kräver stora förändringar. Därför säger sig Miljöpartiet ha utvecklat ett nytt ekonomiskt synsätt som bygger på idén om ett miljöriktigt och socialt ansvarsfullt samhälle, en så kallad kretsloppsekonomi. Kretsloppsekonomin är enligt partiet nödvändig för att bryta ner det konsumtionssamhälle som enligt partiet i allt högre takt förvandlar människans begränsade och lagrade naturresurser till fasta sopor och så kallade molekylsopor. Detta sker enligt partiet samtidigt som den radioaktiva bakgrundsstrålningen ökar. Enligt Miljöpartiet är människan i första hand en biologisk, social och andlig varelse. Trots det har människan i den politiska och ekonomiska debatten reducerats till en ekonomisk varelse. Kretsloppsekonomin utgår från kunskaperna om de ekologiska sammanhangen och insikten att jordens resurser är ändliga, och den ger därför miljö- och överlevnadsfrågorna en central roll. Invändningar mot slutsatserna kring kretsloppsekonomin accepteras inte den bygger på naturlagar och är därför inte förhandlingsbar. 21 Enligt Miljöpartiet sker den enda verkliga produktionen på jorden genom fotosyntesen. 22 I 1997-års version av partiprogrammet fanns tydliga skrivningar om ekologismen i samband med ekonomisk-politiska förslag. Miljöpartiet framhåller där att partiets ideologi vilar på övertygelsen att människor måste leva i samklang med naturen och agera i samspel med den övriga mänskligheten. Vi kan inte överlåta åt ekonomiska aktörer att åstadkomma ekologisk balans. Grunden för kretsloppsekonomin sägs vara kunskap om de ekologiska systemen och naturens egen strävan efter mångfald Partiprogram antaget vid kongressen Partiprogram antaget vid kongressen

15 I partiprogrammet från 2001 skriver partiet att kretsloppsekonomin är ett medel för att återföra samhället till en hållbar utveckling som bygger på att ändliga naturresurser inte förbrukas och att naturens tillgångar inte konsumeras snabbare än de nybildas. För att det ska vara möjligt att styra utvecklingen mot en kretsloppsekonomi måste enligt Miljöpartiet målen för den ekonomiska politiken förändras. Utgångspunkten för en sådan förändring är återigen en helhetssyn på människa och natur. Enligt Miljöpartiet innebär begreppet utveckling inte bara att materiella behov tillfredsställs därför att människan har andra behov som är lika fundamentala, exempelvis delaktighet, skapande och frihet. Dessa måste också räknas in i ekonomin. Vidare ansåg partiet i 1997 års partiprogram att ekonomin därför inte får reduceras till penningmässiga kalkyler. Därför måste ickemonetära beslutsunderlag utvecklas och ickemonetära principer ges en överordnad ställning när det gäller att styra ekonomin i en ekologiskt hållbar och socialt rättvis riktig. Återigen märks tydligt att partiet inte räds utnyttja ekonomiska styrmedel i sitt arbete för att nå sin vision. Till exempel ska priset på den fria marknaden inte bara avgöras av tillgång och efterfrågan utan i kretsloppsekonomin är ekonomiska styrmedel ett naturligt inslag, eftersom produktion och konsumtion ska styras mot långsiktig uthållighet. 23 I 2005-års version av partiprogrammet slår partiet frankt fast att [v]åra idéer bygger på insikten om att ekonomin är ett vidare begrepp än pengar.. partiet menar helt sonika att [t]illväxt i konventionell mening är varken möjlig eller eftersträvansvärd. I samma dokument hävdar partiet att ekonomin är i det närmaste sprickfärdig. Jakten efter ständig materiell tillväxt, kortsiktiga vinstintressen och en överdriven konsumtion har lett till att vi står på tröskeln till en ekologisk katastrof. Därför grundar Miljöpartiet sin politik i ett ifrågasättande av de mönster som driver ekonomin i dag. 24 I ett kretsloppsamhälle formas ekonomin utifrån ekologiska principer. Något som ska förverkligas genom att varje region ska upprätta planer för att stärka det lokala inslaget i ekonomin. Notera väl att detta inte är något som enbart nämns i tidiga idédokument utan de återkommer i skarpa politiska förslag till Sveriges riksdag. I partiets budgetmotion från 2006 menar partiet Partiprogram antaget vid kongressen Partiprogram antaget vid kongressen

16 att [e]ntreprenörskap och företagande stärker det lokala samhället. Många små företag och en differentierad ekonomi minskar det lokala samhällets sårbarhet i den globala ekonomin. 25 Självförvaltning genom småskaligt ägande och ökat löntagarinflytande är och har varit en betydelsefull beståndsdel i Miljöpartiets vision av ett framtida samhälle. I sitt partiprogram från 2005 skrivs att kretsloppsekonomin betonar småskalighet framför storskalighet, decentralisering av makt och kapital framför centralisering samt självtillit framför sårbarhet och beroende. Det är alltid lättare att politiskt argumentera för något positivt, ett växande lokalsamhälle, än att direkt kritisera de urbana tillväxtområdena. Men den samlade effekten av miljöpartiets politik syftar till att medelst ekonomiska styrmedel tvinga människor att lämna städerna till förmån till mindre självförsörjande samhällen på landsbygden. Är det en politik för framtiden? 25 Motion till riksdagen 2006/07:Fi

17 4. Kontroll över samhälle och näringsliv Miljöpartiet formulerade tidigt ambitionen att påverka samhällsutvecklingen genom att kontrollera sociala faktorer i samhället. Genom förändringar i det ekonomiska, politiska och internationella systemet skulle förändringar åstadkommas. Med hjälp av bland annat subventioner, bistånd, skatt, regionala planer, skärpta kontroller, lagstiftning, uppmuntran och förbud skulle ett icke-tillväxtsamhälle eftersträvas. Samtidigt erkänner Miljöpartiet att varje styrmedel visserligen har sina speciella fördelar och nackdelar, men samtliga behövs. 26 I sina tidiga skrifter redovisar Miljöpartiet flera principiella mål som bör eftersträvas. Det råder ingen brist på detaljnivån som partiet anser sig tvungen att påverka. I valmanifest till riksdagen samt nationellt och lokalt talas det bland annat om naturens balans, social och global solidaritet, nationell självförsörjning. Tekniken bör miljö- och medmänniskoanpassas, meningsfullt arbete skapas, samhället nå jämställdhet, småskalighet och lokal självförvaltning. Fäbodnäringen bör uppmuntras, fler hästar användas i skogsbruket, icketärande ekonomi införas, kulturell mångfald nås, utvecklad demokrati, vägavgifter för utländska lastbilar, och bekämpning av sly med får. Samtidigt som människor inte ska känna sig främmande inför datateknik ska privat eller statlig maktkoncentration bekämpas och en mer positiv attityd till döden skapas. 27 Likafullt slår partiet fast att styrningen från samhällets sida totalt sett inte behöver vara kraftigare än i dag. 28 Det idépolitiska arvet som Miljöpartiet grundar sin politik kring företag och näringsliv har tydliga kopplingar till idén om löntagarfonder. Även om partiet i sin inställning sade sig vara emot centraliserade fonder, med motiveringen att de riskerade leda till ökad maktkoncentration, hade de ett alternativ som de kallade för kommunala alternativfonder (närfonder). Syftet var att främja alternativ och småskalig verksamhet. 29 Till exempel föreslog partiet i sitt idéprogram från 1987 att företagsamhet ska grundas både på traditionella marknadsmekanismer och på demokratiskt beslutade planer. Det ansågs viktigt att ekonomin i sin helhet skulle ha ökade inslag av kooperations- löntagar- och Miljöpartiets handlingsprogram inför valet Idéprogram antaget vid kongressen 1982 samt Miljöpartiets handlingsprogram inför valet 1985 Boken Maskrosbarn - Miljöpartiets första 20 år. 16

18 medborgarinflytande. Vissa företag som partiet pekade ut som särskilt viktiga för Sveriges ekonomi skulle särskilt utsättas för så kallad demokratisk styrning. Grunden för de så kallade närfonderna skulle vara att stärka medborgarinflytandet och demokratin i företagen och, notera återigen kopplingen till decentraliseringstankarna, för främja alternativ och småskalig verksamhet. Det är intressant att notera att detta förslag i liknande tappning återkommer så sent som i partiprogrammet från 2001 där partiet skriver att genom att stimulera till löntagar- och brukarägande vill vi successivt demokratisera ekonomin och stärka det personliga ansvaret. I partiprogrammet från 1997 vred Miljöpartiet den ursprungliga tanken till att förespråka ett differentierat ägande bestående av såväl privata, kooperativa, kommunala som statliga bolag. Det lokala näringslivet skulle stödjas genom att staten stödjer en utveckling mot fler lokala och regionala banker. Något som partiet sedan föreslog i en partimotion i riksdagen Som kuriosa kan här nämnas att partiet 1987 ansåg att ett antal näringar var inte bara underprioriterade utan också avgörande för att förverkliga Miljöpartiets övriga politiska vision. Därför skulle bland annat jordbruk, skogsbruk och fiske ges ökad betydelse i svensk ekonomi. I sitt senaste partiprogram från 2005 menar Miljöpartiet att först och främst kooperativa företag med en tydlig social inriktning ska prioriteras. Detta återspeglas i partiets budgetmotion från 2007 där partiet menar att omställningen till ett hållbart samhälle kräver både fortsatt strukturomvandling av svensk ekonomi i hållbar riktning, och att nya jobb skapas. Nyckelordet här är strukturomvandling. I partiets valmanifest inför valet 2010 skriver partiet att socialt och kooperativt ägande ska vara en del av grön företagarpolitik. Vinster från vattenkraft, skog och malm ska kunna användas för att utveckla de regioner som producerar dessa resurser. För att stoppa avfolkningen av vissa delar av landsbygden vi Miljöpartiet ge kommuner och regioner rätt att införa bo- och brukarplikt för jordbruk, skogsbruk och bostäder vid nyinköp. 31 Mot bakgrund av ovanstående framgör det att Miljöpartiet med glädje använder sig av lagar och regler för att styra människors liv åt en riktning som miljöpartiet anser vara acceptabel- Möjligheten att försörja sig som entreprenör och företagare i Miljöpartiets Sverige förefaller Partiprogram antaget vid kongressen

19 vara begränsad. Genom omfattande regelverk ska kooperativa företag uppmuntras, något som bör förstås som att alternativet ska motarbetas. 18

20 5. Företag som stannar i växten I partiprogrammet från 2001 säger sig Miljöpartiet framförallt vilja stödja de små företagen i enskild och kooperativ ägo. Dels därför att detta enligt partiet ger ett spritt ägande i ett decentraliserat näringsliv de bästa förutsättningarna för en demokratisk samhällsutveckling, dels för att småföretagen måste stärkas för att arbete och försörjning ska tryggas. Som en konsekvens därav vill partiet särskilt stimlera till småskaligt brukarägande och ökat löntagarinflytande. Bland annat genom att införa förköpsrätt för anställda när ett företag ska säljas eller läggas ner. Detta förslag upprepas sedan i partiprogrammet från Det är alltså mot bakgrund av denna idépolitiska utveckling som vi ska läsa Miljöpartiets förslag att stödja småföretagare, till exempel förslaget om att sänka arbetsgivareavgifterna med 10 procent för små företag. Drivkraften för Miljöpartiets förslag är inte att stötta näringslivet som sådant utan partiet ser små och medelstora företag som ett sätt att förverkliga visionen om ett decentraliserat och lokalt samhälle. Det är synnerligen anmärkningsvärt att notera hur Miljöpartiet i sitt senaste partiprogram skriver att de vill minska koncentrationen av den ekonomiska makten genom att konsumenter får verklig insyn och kontroll över produktion och handel av varor och tjänster. Alla företagare och entreprenörer i Sverige bör rimligen ställa sig frågan vad detta innebär för deras verksamhet. Mot bakgrund av den idépolitiska utvecklingen landar Miljöpartiet i sitt senaste partiprogram i en vision om ett samhälle där ekonomin utgår från sociala och ekologiska hänsyn. Ett samhälle där resurser fördelas rättvist och där hänsyn tas till djurens välfärd och naturens begränsningar. Den ekologiska balansen och människors och djurs välbefinnande ska sättas före kortsiktig ekonomisk vinning. Mot bakgrund av det anser partiet därför att tillväxt i konventionell mening varken är möjlig eller eftersträvansvärd. Dagens samhällssystem, menar Miljöpartiet, hindrar människors engagemang och skaparkraft. 32 Miljöpartiet framför i samma dokument att det egentligen är ganska enkelt, ekonomiska teorier ska inte ges företräde framför människa och miljö 33. Istället vill de stödja en Partiprogram antaget vid kongressen Partiprogram antaget vid kongressen

21 utveckling som finner alternativ till planekonomiska och privatkapitalistiska lösningar på människors behov. Som tidigare noterats innebär motståndet mot tillväxt också skarpa invändningar mot ett fritt näringsliv. Miljöpartiet har dock arbetat hårt på att anlägga en småföretagarvänlig profil. Vid en studie av den idépolitiska grund som partiet bygger deras konkreta förslag på framgår det tydligt att partiet i realiteten är emot stora företag och ser istället mindre företag som en möjlighet att bryta ner företagskoncentrationer och för att decentralisera näringslivet som helhet. Det är uppenbart att Miljöpartiet med sin starka drivkraft att decentralisera samhällets samtliga funktioner har som mål att försvåra och motarbeta större företag. Likafullt förefaller det dock oklart när ett företag passerar gränsen för att storleksmässigt accepteras av Miljöpartiet. Som exempel på hur partiet rent konkret försöker driva politik som i realiteten syftar till att försvåra för större företag genom att subventionera mindre har Miljöpartiet i Stockholm flera förslag som handlar om att positivt särbehandla mindre företag för att de lättare ska kunna vinna upphandlingar. 34 Miljöpartiet i Östergötland föreslår inför valet 2010 i sitt regionprogram ett särskilt stöd till innovationer och uppfinningar för att på så vis öka antalet småföretag, kooperativ och löntagarägda företag

22 6. Om alla är lediga vem ska jobba? Att jobba är inte viktigt för miljöpartister, att vara ledig och ha tid över till annat såsom familj och vänner är det som prioriteras i deras förslag. Miljöpartiet motsatte sig en extra semestervecka till förmån får minskad arbetsdag med motiveringen att en veckas extra samvaro inte kan ersätta en daglig dos av kärlek och omsorg. 36 Värt att notera är den starka kritik som Miljöpartiet konsekvent framför såväl historiskt som samtida gentemot det traditionellt välgrundade arbetsetos som finns i Sverige. En miljöpartist sammanfattade 1988 tankarna: Alla skulle få ledigt och kunde gå runt och loda och fundera över tillvaron [...] Många skulle byta jobb, flytta, skapa sig mer tid för att göra ingenting och mer tid för att bry sig om andra. 37 Den synnerligen tydligt uttalade skepticismen mot arbetets värde återupprepas genomgående i Miljöpartiets skrifter. I partiprogrammet från 1993 anser de att svensk arbetsmarknadspolitik ska präglas av utbildning och meningsfullt arbete, inte kontantersättning.. I partiprogrammet från 1997 slår partiet fast att [f]ör att komma ur industrisamhällets återvändsgränd av växande arbetslöshet och fattigdom talar vi hellre om rätten till en rimlig försörjning än om full sysselsättning., samt att det inte bara [är] genom lönearbete som en människa kan försörja sig.. Istället för höjda löner och ökad konsumtion vill vi framhålla mindre lönearbete, en rättfärdig fördelning och självtillit. Det är intressant att studera hur Miljöpartiet så sent som 1997 formulerar en idépolitisk grund som tar sig så starka uttryck gentemot arbete som grunden för välfärdssamhället. Miljöpartiet säger sig vilja avliva myten om lönearbetet som det mest centrala i människors liv. De menar att lönearbete ska inte vara ett självändamål, samt att människan bör arbeta för att leva inte leva för att arbeta. Det arbete som människor har ska enligt Miljöpartiet vara meningsfullt, både för individen och samhället som helhet, även om begreppet meningsfullt arbete inte definieras vidare. På denna grund vilar förslaget om medborgarlön, arbetstidsförkortning. I partiprogrammet från 1997 menas att medborgarlön kan i framtiden möjligen bli en väg till grundtrygghet för alla, samt att [m]öjligheten till friår är en annan reform som minskar arbetslösheten och ökar Tidningen Alternativet nr Märta Fritz i tidningen Alternativet nr

23 livskvalitén. Det tidigare språkröret Birger Schlaug skriver i en motion till riksdagen att friår innebär att kunna ta ett år ledigt för att studera, vara hemma med barnen, göra en lång resa eller något annat man länge velat göra. 38 I partiprogrammet från 2001 säger sig partiet arbeta för en välfärdspolitik som gäller alla och inte som i dag är kopplat till ens verksamhet på arbetsmarknaden. Något som i 2005 års upplaga återkommer genom skrivelsen [a]lla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man haft tidigare och oasvett orsaken till att man saknar inkomst. [...] Detta system kan kallas för en form av medborgarlön eller basinkomst. Det är alltså värt att observera hur Miljöpartiets kongresser 1998,1999, 2000 och 2005 har fastslagit en tydlig ambition att verka för införandet av medborgarlön i Sverige. Som nämnts ovan är det inte vilka arbeten som helst människor ska få ta. Staten ska särskilt subventionera vissa typer av arbeten som de anser vara av godo då det [är] viktigt för samhället att konsekvensbeskriva nya typer av jobb och endast stimulera de som bidrar till ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. 39 De som trots allt ska inneha ett förvärvsarbete i Miljöpartiets Sverige åläggs dock skarpa begränsningar. Bland annat driver Miljöpartiet sedan länge idén att skära arbetstiden. Från början till 30 timmar, numera till 35- timmar. I partiprogrammet från 2001 vill partiet sänka normalarbetstiden till 30 timmar i veckan med motiveringen att det skulle det innebära att man bättre hinner med att exempelvis motionera och ägna sig åt familj och vänner. I 2005 års program vill Miljöpartiet att ekonomisk utveckling av miljöskäl måste innebära mer fri tid snarare än ökad materiell konsumtion. I samband med Miljöpartiets kongress 2010 försökte Miljöpartiets partistyrelse tona ner kravet på sänkt arbetstid och föreslog att det i valmanifestet enbart skulle så att partiet vill sänka arbetstiden, något som röstades ner till förmån för en sänkning till 35-timmarsvecka. 40 I sitt senaste partiprogram framförs också idén att alla medborgare ska ha rätt att sänka sin arbetstid och arbeta deltid. 41 Skulle du ändå i Miljöpartiets Sverige anse dig vilja arbeta övertid på din arbetsplats har partiet starka åsikter om det - övertidsarbete ska begränsas och möjligheten att få dispens för större övertidsuttag ska vara undantag. Så sent som 2005 skriver Partiprogram antaget vid kongressen Men det var med en knapp majoritet, 99 94, som kongressen skrev in att viljan att sänka arbetstiden till 35 timmar. Språkröret Peter Eriksson tyckte kongressen skulle nöja sig med att kravet står i partiprogrammet. 41 Partiprogram antaget vid kongressen

24 partiet i sitt partiprogram att [m]ålet med våra reformer är att skapa förutsättningar för människor att fylla sina liva med andra värden än det rena lönearbetet. Samhällets strukturer, system och normer ska inte utvecklas för att ensidigt tillfredsställa människans roll som löntagare. Det är mot bakgrund av ovanstående resonemang som förslagen i partiets budgetmotion från 2006 tar ska läsas. Där menas att livskvalitet handlar om tid, om utrymme att själv få välja och göra egna prioriteringar. 42 Sammantaget framgår det tydligt att medborgarna själva inte ska få göra prioriteringarna de har miljöpartiet redan gjort. Vidare anser partiet att livskvalitet inte är något som går att mätas i kronor i ören. Samhället måste därför bli bättre på att prioritera just livskvalitet och hitta vägar att ta ut de stora vinster som skapas genom en allt effektivare ekonomi i tid snarare än i ökad materiell konsumtion. 43 Tankarna upprepas senare i partiets budgetmotion från 2007 där partiet skriver att 2000-talets viktigaste välfärds- och livskvalitetsreform är att fortsätta att skapa mer tid för människor, [ö]kad tillväxt bör i större utsträckning användas till reformer som skapar mer tid. 44 I kritiken mot arbetet och dess ligger således inte bara en tydlig tveksamhet till industrisamhället som sådant utan även mot välfärdssamhället. Välfärdssystemens inriktning mot stora, standardiserade och centralstyrda lösningar hindrar enligt Miljöpartiet de försök till gröna alternativprojekt som många svenskar önskar starta Motion till riksdagen 2006/07:Fi246. Se bland annat partiprogram antaget vid kongressen 2001 och Motion till riksdagen 2007/08:Fi

25 7. Ett slutet Sverige Miljöpartiet menade i slutet av 1980-talet att frihandelssystemet måste stå tillbaka för en ökad bilateral handel mellan Norden och u-länder. Istället för frihandel skulle varje region i Sverige i största möjligaste mån vara självförsörjande. En form av lokal protektionism förordnades. 45 För att ytterligare förstärka protektionistiska inslagen argumenterade Miljöpartiet i idéprogrammet från 1987 att staten, landstingen och kommunerna i första hand skulle köpa varor och tjänster inom landet. I idéprogrammet från 1988 framhöll partiet på fullt allvar att den svenska ekonomin hade en överdriven inriktning på export och storskalighet. Grunden för resonemanget var att rationaliseringen skulle ha drivits för hårt vilket lett till "stora outnyttjade tillgångar i form av mänskligt kunnande, råvaror och utrustning. Därför var det hög tid att lägga om ekonomisk kurs. Människors själsliga och kroppsliga hälsa och naturens balans måste sättas före materiell tillväxt. Se särskilt kopplingen till tidigare resonemang om ett decentraliserat samhälle. Genom ökad nationell produktion och skulle Sverige vara självförsörjande när det gäller livsmedelsproduktion. Textilproduktionen skulle stödjas bland annat genom ökad användning av svensk ull för framställning av kläder. 46 I partiprogrammet från 1993 slås fast att marknadsekonomin som ekonomiskt system visat sig ha stora brister. Till exempel säger partiet att ur ett mänskligt och ur ett ekologiskt perspektiv kan produktion och handel ofta vara direkt skadligt. Men inte bara det mänskliga perspektivet blir lidande, utan även demokratin lider skada av fri handel då en globaliserad ekonomi är negativ utifrån makt- och demokratisynpunkt. 47 Miljöpartiet slår helt enkelt i partiprogrammet från 1997 fast att [k]apitalets frihet måste begränsas. I partiprogrammet från 1997 återkommer tankarna genom skrivningen att frihandel uppmuntrar en ekonomi som är beroende av export och import och undergräver möjligheten för det enskilda landet att självständigt utveckla sin mångfald enligt de egna förutsättningarna. Vidare menas att det är den internationella handelns fel att världen ser ut som den gör: [u]r miljö- och framtidsperspektiv är det globala produktionssystemet i huvudsak av ondo och knappast möjligt att försvara Tidningen Alternativet nr 40, Idéprogram antaget vid kongressen Se bland annat partiprogram antaget vid kongressen 1993 och

26 Tankarna om frihandel som hot mot ett decentraliserat samhälle upprepas i partiprogrammet från 2005 där partiet argumenterar för att den lokala och regionala ekonomin kan bli en motvikt till globaliseringen. Även i det dokumentet ser vi partiets grundläggande idéer om ett decentraliserat samhälle materialiseras i skrivningar såsom att [g]enom att vi inför miljömotiverade avgifter på energi och råvaror och sänkt skatt på arbete kommer därför produktionen av framför allt dagligvaror att decentraliseras i allt högre grad Partiprogram antaget vid kongressen

27 8. Att backa in i framtiden Samtidigt som få personer i slutet av 1980-talet kunde förutse vilken omvälvning datoriseringen och framväxten av olika IT-tjänster skulle ha i både människors och som samhället i stort är det intressant att studera Miljöpartiets skrivningar om datoriseringen. I det går det tydligt att skönja en tydlig skeptisk inställning gentemot ny teknik. Bland annat hävdas att datoriseringen inte får genomföras så att människor slås ut från arbetslivet. Den arbetsbesparing som uppstår inom de områden där datatekniken skulle enligt partiet tas till hjälp bör komma alla tillgodo i form av förkortad arbetstid. Partiet ansåg sig också nödgat att påpeka i sitt idéprogram att systemen måste vara människovänliga, lätta att begripa och lätta att ändra. 49 Men partiet var inte direkt beredd att underlätta för en ökad datorisering i samhället, istället sågs det ökade inslaget av datorer i samhället som ett hot mot människors behov att ha kontakt. Man såg framför sig ett atomistiskt datoriserat samhälle där mänsklig interaktion minimerades. När andra partier var positiva till den nya tekniken menade Miljöpartiet i sitt idéprogram från 1988 att det skulle satsas mer på forskning kring datateknikens sociala betydelse och verkning. Vidare ansåg man att införandet av datatekniska hjälpmedel för samhällskontakter och information skulle ske varsamt och med hänsyn till sociala verkningar. Detsamma skulle gälla införandet av datatekniska hjälpmedel i hemmen. Skepticismen mot den nya tekniken illustrerar på ett bra sätt Miljöpartiets inställning till modern och evidensbaserad kunskap. I partitidningen Alternativet menade en partimedlem i slutet på 80-talet att [v]isst är Miljöpartiet flummigt om det är flummigt att erkänna att känslor är lika viktiga som logiska argument 50 Det tidigare språkröret Fiona Björling argumenterade till exempel att den fria forskningen måste ifrågasättas på ett djupare plan. Hon skrev att så länge vi i grunden strävar efter objektiv kunskap blir vi fångna i många av de värderingar som driver tillväxtsamhället. 51 I partiprogrammen från 1997 och 2001 slår partiet fast att riskerna med elektromagnetiska fält måste tas på allvar av myndigheter och företag Idéprogram antaget vid kongressen Tidningen Alternativet nr Tidningen Alternativet nr

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Får du jobb i Miljöpartiets Sverige? Andreas Vall

Får du jobb i Miljöpartiets Sverige? Andreas Vall Får du jobb i Miljöpartiets Sverige? Andreas Vall Författaren ISBN 978-91-7566-778-2 www.alliansensvanner.se kontakt@alliansensvanner.se INNEHÅLL FÄRRE JOBB MED MILJÖPARTIET... 5 SYNEN PÅ EKONOMI OCH TILLVÄXT...

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Partiprogr Partipr am ogr

Partiprogr Partipr am ogr Partiprogram Innehåll Miljöpartiet de Gröna 1997 Foto: Hiroshi Higuchi Form: Mattias Ställborn och Stina Deurell Miljöpartiet de Gröna, Box 1244, 221 05 LUND e-post: info@mp.se, webb: www.mp.se Tryck:

Läs mer

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser 2014-05-30 Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser Varför är ni i Kollegiet för svensk bolagsstyrning så engagerade i frågan om könsfördelningen i börsbolagens

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006

Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006 Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Centerpartiet Högfors 2004-08-31 Allians för Sverige Samverkan för maktskifte 2006 Sverige är värt en bättre regering. Sverige behöver

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012.

Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012. Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012. Inträdesförhöret består av två (2) frågor. Båda frågorna skall besvaras. Vardera frågan kan

Läs mer

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 Sverige 2010+ VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV: MEDARRANGÖRER: VARFÖR GÖR VI SVERIGESTUDIEN? Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen.

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer