RETORIK. M A G A S I N E T N r. 2 5 M a r s Å r g å n g 7. Att hylla. Ord för liv. Spindoktorn rekommenderar. The wrong war...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RETORIK. M A G A S I N E T N r. 2 5 M a r s 2 0 0 5 Å r g å n g 7. Att hylla. Ord för liv. Spindoktorn rekommenderar. The wrong war..."

Transkript

1 RETORIK M A G A S I N E T N r. 2 5 M a r s Å r g å n g 7 Att hylla Gör som Gustav Adolf och Earl Spencer Ord för liv Gisslanförhandlarens taktik Spindoktorn rekommenderar Sätt snurr på ditt budskap The wrong war.....in the wrong time in the wrong place

2 Att hylla Retorisk hyllning. Fanny & Alexander från 1982 var Ingmar Bergmans sista biograffilm och belönades med 3 Oscars. Earl Spencers tal vid Lady Di:s begravning fick inga Oscarstatyetter, men borde kanske ha haft ett par retoriska. Hans Bourghardt ser i denna artikel på den retoriska talgenren genus demonstrativum, hyllningstal, en genre som förenar fler och mer än Bergman och Earl Spencer. av Hans Bourghardt Handlingen i Fanny & Alexander är välkänd för de flesta. Den kretsar kring den borgerliga familjen Ekdahl i Uppsala strax efter sekelskiftet. De lever ett tryggt och välmående liv där familjebanden är starka och familjens överhuvud Helena Ekdahl styr med kärleksfull men fast hand. När teaterdirektören Oscar Ekdahl dör under en repetition slås idyllen sönder och familjen splittras. Oscars änka, Emelie, gifter sig med den asketiske biskopen Vergerius och flyttar med sina barn Fanny och Alexander in i biskopsgården. Barnens och Emelies livsbejakande, fria tillvaro förbyts mot späkningar och bestraffningar. Efter en dramatisk fritagning av Fanny och Alexander dör biskopen i en olycka. Familjen Ekdahl kan åter samlas, nu med två nya medlemmar, Emelies dotter, Aurora och Gustav Adolfs dotter Helena Viktoria som han utan större protester från hustrun fått med tjänsteflickan Maja. Vid en överdådig fest tillsammans med vänner, skådespelare och tjänstefolk håller krögaren och kvinnokarlen, Gustav Adolf Ekdahl ett tal. Det är en glad och rörd Gustav Adolf i Jarl Kulles gestaltning som håller hyllningstalet till den lilla världen. Parallellen till Ibsens Vildanden där familjen ju också heter Ekdahl och där livslögnen ger människornas liv en illusion av mening, är tydlig. Gustav Adolfs lilla värld skiljer sig dock från Ibsens syn på livslögnen i Vildanden. Den lilla världen har i Fanny och Alexander ett försonande drag och en ljusare, mer livsbejakande innebörd. De retoriska genrerna Talet till den lilla världen i Fanny och Alexander är ett hyllningstal. Retoriken urskiljer tre olika typer eller genrer av tal: rättstalet eller det utvärderande talet, rådstalet eller det föreslående/övervägande talet och det cermoniella talet eller festtalet. På latin betecknas de: genus judiciale, genus deliberativum och genus demonstrativum. Om jag i eller utanför rättssalen försvarar eller anklagar någon så är det ett rättstal (genus judiciale). När en politiker argumenterar för eller emot ett förslag så är det ett rådstal (genus deliberativum) och när Gustav Adolf i Fanny och Alexander talar om den lilla världen så formar talet sig till ett hyllningstal (genus demonstrativum). Minnestalet och hyllningstalets motsats, smädestalet, faller också in under den här kategorien. I praktiken är det ofta svårt att entydigt kategorisera ett tal. En dammsugarförsäljare som föreslår en kund att köpa en speciell modell kan samtidigt hylla dess unika egenskaper och anklaga ett konkurrerande fabrikat för att ha dålig kvalitet och inte hålla måttet. Hur ofta har vi inte hört politiker 4 RETORIKMAGASINET NR. 25 MARS 2005

3 försöka få gehör för ett förslag och samtidigt prisa det egna partiet och anklaga motståndarna för allehanda gemenheter. Talkategorierna förutsätter en retorisk situation, det vill säga en situation där talaren möter åhörare i syfte att övertyga om någonting. Skillnaderna mellan de olika taltyperna är också uppenbara. Rättegångstal i en domstol är i hög grad formaliserat inte minst i den del som kallas sakframställan. Den berör framför allt fakta och blir därför mer inriktad mot faktaargument och bevisning. Det hindrar inte att det även i rättsprocessen lämnas stort utrymme för värderingar och känsloargumentering inte minst i en slutplädering. Rådstalet eller det föreslående talet har beroende på förslagets inriktning och kvaliteter möjlighet att bli mer renodlat fakta- respektive känslobaserat eller, som så ofta är fallet, en kombination av fakta-, värderings- och känsloargumentering. Hyllningstalets uppgift är alltid att väcka känslor; fakta och värderingar som förmedlas i ett hyllningstal är underordnade det övergripande syftet att röra känslor av något slag. Ett tals inriktning mot fakta, värderingar eller känslor har också att göra med hur jag som talare implicit eller öppet formulerar mitt budskap. Om jag säger: Vi kan bygga en bro över Öresund, så är det ett konstaterande eller beskrivande budskap som bör stödjas med plånboks-/faktaargument. Om jag istället hävdar att det är rätt att bygga en bro över Öresund, så vilar budskapet på en värderingsgrund och bör stödjas med framför allt hjärteargument, det vill säga värderings- och känsloargument. Om jag säger: Låt oss bygga en bro över Öresund, så är det ett föreskrivande budskap som kan stödjas med både fakta-, värderings- och känsloargument. Övergripande syfte Det är möjligt att göra en annan och kanske mer praktiskt användbar indelning av tal än den klassiska retorikens. Om vi istället utgår från vad ett tal har för övergripande syfte så kan vi dela in tal i tre andra kategorier nämligen: informerande tal, tal med syftet att övertyga och tal som vill röra känslor. Vi kan naturligtvis invända att nästan inga informerande tal är enbart inriktade på att informera eller förklara; oftast finns i informerande tal också inslag av argumentation med syfte att påverka och övertyga. Även tal som vill röra känslor av något slag har oftast inslag av övertygande syfte. Poängen med indelningen efter övergripande syfte är att det i inventeringsarbetet förmodligen är lättare att komma fram till vilket material jag kan använda mig av, hur jag kan använda det, hur jag ska ordna det och vad jag bör fokusera på för att svara upp mot mottagarnas förväntningar och krav på mig och mitt tal. Förväntar de sig en saklig information och istället får ett flammande propagandatal så gör det dem inte lyckliga. Hur hylla? För att kunna diskutera hyllningstalet i Fanny och Alexander mer utförligt kan det vara lämpligt att se på hur ett cermoniellt tal kan disponeras och i vilken utsträckning de skilda förutsättningarna påverkar disposition, innehåll och språklig utformning. Det argumenterande talets grunddisposition fungerar också som mall för hur ett hyllningstal kan läggas upp. Här liksom i det argumenterande talet bör inledningen anslå grundstämningen, väcka intresse och föra in på ämnet. Inledningen som en del av ethosbevisningen, det vill säga att bygga upp förtroende för talaren och skapa välvilja, gäller också för hyllningstal. Det personliga tilltalet blir om möjligt ännu viktigare i ett hyllningstals inledning som i så stor utsträckning bygger på att ge personliga referenser och erfarenheter för att röra känslor och skapa en stämning. Jag kan i inledningen utgå ifrån mig själv och tala om varför jag känner mig manad att tala. Jag kan utgå ifrån publiken varför de ska få ta del av saken. Jag kan också utgå från föremålet för hyllningen och ta upp varför det är viktigt att just det bör hyllas. Ytterligare en möjlighet är att utgå från saken eller tillfället, om det nu är fråga om ett jubileum, en födelsedag eller en begravning. Earl Spencer, yngre bror till prinsessan Diana, tar i sin inledning till minnestalet över sin syster vara på dessa möjligheter: Jag står framför er som representant för en familj i smärta, i ett land som sörjer och inför en värld i chock. Vi är alla förenade, inte bara i vår önskan att hylla Diana utan snarare i vårt behov att gör det. Ty sådan var hennes unika utstrålning att de miljontals människor som följer denna ceremoni via television och radio, trots att de aldrig träffat henne, också känner att de förlorat någon som stod dem nära under de tidiga timmarna i söndags morse. Det är en långt mer enastående hyllning än jag någonsin kan hoppas kunna ge henne här idag. Spencer utgår från sig själv som representant för familjen och vidgar utgångspunkten till att omfatta Storbritannien och slutligen hela världen. Vi är alla förenade, säger han och klargör tanken genom att säga att alla de som följer RETORIKMAGASINET NR. 25 MARS

4 begravningsceremonien också känner att de har förlorat en nära anhörig. Han tonar ned sin egen betydelse i sammanhanget genom att säga att det är åhörarnas hyllning som betyder mest. Elegant och effektivt uppfyller han de krav som vi kan ställa på en inledning. Bakgrunden Bakgrundsteckningen i ett hyllningstal fyller en delvis annan funktion än den i ett argumenterande rådstal. Emellanåt utelämnas den helt om objektet för hyllningen är väl känd av åhörarna. Vanligt är att bakgrundsteckningen i ett hyllningstal utformas som en anekdot eller en personlig berättelse som utmynnar i att någon eller några av de främsta kvaliteterna hos objektet för hyllningen framhävs. I det avseendet liknar den bakgrundsteckningen i ett argumenterande tal som ofta antyder de argument som senare lyfts fram i bevisningen. Spencers bakgrundsteckning är en rundmålning av Dianas kvaliteter som människa. Han nämner hennes inre och yttre skönhet, hennes ansvarskänsla, medmänsklighet med mera. Här antyds också den kritik av kungahuset som senare i talet tydligt kommer till uttryck; Diana var klasslös och hon behövde inga kungliga titlar för att utöva sin egen speciella magi på sin omgivning. Hyllande argument Argumentationsdelen i ett föreslående tal motsvaras i ett hyllningstal av den del där vi lyfter fram och belyser de viktigaste kvaliteterna hos objektet. Om objektet för hyllningen är en person är det vanligt att göra en uppdelning i: själ, kropp och miljö/bakgrund. Det kan vara värt att notera att yttre företräden ofta används som en spegelbild av inre kvaliteter. Så kan rena anletsdrag användas för att spegla ett rent hjärta, eller en vig kropp motsvaras av ett vigt intellekt etc. Inre och yttre kvaliteter och miljömässiga omständigheter kan användas både om jag hyllar eller smädar en person. Kommer en person som jag hyllar från ett välbärgat hem så kan jag framhålla den fina familjen där bildning och kultur alltid stått i högsätet. Vill jag å andra sidan smäda personen så kan jag hävda att han eller hon aldrig behövt kämpa för någonting utan fått allt till skänks. Spencer betonar en kvalitet hos Diana som den viktigaste: hennes intuition och känslighet ( But your greatest gift was your intuition, your godgiven sensitivity, and it was a gift you used wisely ). Han stöder argumentet/kvaliteten med fakta om hennes engagemang för AIDS-sjuka och HIV-smittade, de leprasjukas isolering och kampen mot landminor. I den här delen av talet blir han också djupt personlig. Han nämner att Diana berättat för honom att hennes ätstörningar, en symptom på hennes sårbarhet och känslan av otillräcklighet, hjälpt henne att kunna identifiera sig med utsatta människor. Det som hos Diana skulle kunna uppfattas som en svaghet vänder han skickligt till en styrka. Dianas osjälviska personlighet illustrerar Spencer vidare med minnet av deras sista möte. Det var på hennes födelsedag då hon följdriktigt inte firade med vänner utan istället deltog som hedersgäst vid en välgörenhetsgala. Det starkaste intrycket gör Spencers redogörelse av deras barndom tillsammans då hon som storasyster alltid stöttade honom i skolan och var vid hans sida under de långa tågresorna mellan föräldrarnas hem. Och, säger Spencer, i grunden förblev hon densamma, sann mot sig själv. Den här delen av talet motsvarar det argumenterande talets argumentations och bevisdel. Här underbygger han med hjälp av fakta och personliga erfarenheter påståendet att Diana var en känslig och sårbar person med djup medkänsla en människa som alltid var beredd att hjälpa dem som har det svårt. Bryter mot konvenansen Så här långt i talet är det lätt att se att Spencer följer dispositionen och är trogen hyllnings- minnestalets idé och intentioner. Det som sedan följde tror jag många kom att uppfatta som ett brott mot konvenansen om än inte ett brott mot den goda tonen och smaken (decorum). Spencer angriper pressen och sedan kungahuset. Sådan kritik hör normalt inte hemma i ett minnestal. I avslutningens upptakt vänder sig Spencer direkt till Dianas söner, William och Harry; trots allas sorgsenhet är det de som måste sörja djupast. Han bekänner hur stolt han är över att få kalla henne sin syster och återkommer till hennes främsta gåvor som person. Avslutningen följer det retoriska mönstret med sammanfattning och slutsats. Det är svårt att värja sig för ett tal som så träffsäkert fångar det som alla känner med dess underliggande ton av smärta och vrede över förlusten av en älskad syster och det sätt hon behandlats på. Om något tal någon gång har givit en människa upprättelse och förmedlat djup respekt, beundran och kärlek så är det väl detta. I det lilla, i den lilla världen Nu till Fanny och Alexander. Mina kära, dyra vänner, ja, jag är fruktansvärt rörd. Kära vänner, käraste mamma, högt älskade hustru Alma, och min älskade Emelie, vackrare än någonsin, och mina underbara Foto: Embassy Pictures / Everett / IBL 6 RETORIKMAGASINET NR. 25 MARS 2005

5 RETORIKMAGASINET NR. 25 MARS

6 Världen är en rövarkula, det mörknar mot natt. Gustav Adolf i Jarl Kulles gestaltning. Foto: Embassy Pictures / Everett / IBL barn, Petra, Jenny och Putte och högst densamma Helena Viktoria, som ligger här så snällt i sin säng och Majaflickan som jag tycker så mycket om! Samt min oförlikneliga broder Carl och hans ljuva maka och min högt värderade vän Isak Jakobi, som gjort denna familj omätliga tjänster, kära fröken Vega och fröken Ester och ni go vänner som så trofast hjälper oss i livets uppförsbacke. Sist, men icke minst, kära beundrade, högst talangfulla och genialiska konstnärer, om jag kunde skulle jag sluta er alla till mitt bröst och trycka en ömhetens kyss på era ännen, en kyss, som mer än alla ord skulle säga er min kärlek och min glädje. Skål allesammans! Talets inledning fångar hela Gustav Adolfs personlighet: översvallande, känslosam med förkärlek för excesser. Inledningen uppfyller också retorikens krav på ethosbevisning det vill säga att behaga och vara förtroendeskapande; Gustav Adolf glömmer ingen, nämner de flesta vid namn, ger dem deras attribut och sitt personliga förhållande till dem. Tänk att nu är vi återigen tillsammans, nu har vår lilla värld slutit sig omkring oss i trygghet, vishet och ordning efter en tid av skräck och förvirring. Dödens skuggor har förflyktigats, vintern är jagad på flykt och glädjen har återvänt till våra hjärtan. Det här är så nära en bakgrundsteckning Gustav Adolf kommer i sitt tal. Den är mycket kort men ger ända en utgångspunkt för varför den Ekdahlska familjen samlats till fest. Denna korta bakgrundsteckning antyder också i enlighet med retorikens krav talets tema: Den lilla och den stora världen, som Gustav Adolf utvecklar senare i sitt tal. Nu måste jag ta mig en titt på lilla Helena Viktoria. Nej, nu ska jag hålla tal, titta hon skrattar åt mig, min dotter Helena Viktoria, ja skratta du åt din gamle far och bry dig inte om vad han säger. Det är bara dumheter! Min visdom är enkel, det finns nog folk som föraktar min visdom. Men det ger jag fan i, förlåt Mamma, jag ser att du höjer ditt högra ögonbryn, du tycker din son pratar för mycket, var lugn. Jag ska fatta mig kort. Den lycklige nyblivne fadern kan inte stå emot lusten att hålla tal och måla upp sin syn på livet och världen. Stolt och trotsigt ger han oss också förutsättningarna till att lyssna på det. Alltså och följaktligen: Vi Ekdahlar är inte komna till världen för att genomskåda den, tro aldrig det. Vi är inte utrustade med apparater för dylika exkursioner. Det är bäst att ge 8 RETORIKMAGASINET NR. 25 MARS 2005

7 tusan i de stora sammanhangen. Vi ska leva i det lilla, i den lilla världen. Den ska vi hålla oss till och den ska vi odla och göra det bästa utav. Plötsligt drabbar döden, plötsligt öppnar sig avgrunden, plötsligt ryter stormen och katastrofen är över oss, allt det där vet vi. Men vi vill inte tänka på de där otrevligheterna. Vi Ekdahlar älskar våra undanflykter. Beröva en människa hennes undanflykter och hon blir vansinnig och börjar slå omkring sig. Människor måste för fan vara begripliga, annars vågar vi vare sig älska dem eller tala illa om dem. Världen och verkligheten måste vara fattbar, så att vi med gott samvete kan klaga över enformigheten. Var inte ledsna, kära, storartade konstnärer, aktörer och aktriser, vi behöver er likt förbannat. Det är ni som ska ge oss våra utomvärldsliga rysningar eller ännu hellre våra inomvärldsliga förnöjelser. Världen är en rövarkula, det mörknar mot natt. Ondskan sliter sina fjättrar och går över världen som en galen hund. Förgiftningen drabbar oss alla, oss Ekdahlar och alla andra. Ingen går fri, inte ens Helena Viktoria eller lilla Aurora. Så kommer det att bli. Därför finns det anledning att vara lycklig när man är lycklig, vara snäll, givmild, öm och god. Därför är det nödvändigt och inte det minsta skamligt, att glädja sig åt den lilla världen, den goda maten, det milda leendet, fruktträden som blommar, valserna. Gustav Adolf är trogen sin karaktär. Hans tappra försök att vara språkligt formell och högtidlig havererar i kraftuttryck och svordomar. Känslorna tar överhanden här liksom i en tidigare scen där han inledningsvis med stor behärskning försöker övertala biskop Vergérus att släppa Emelie och hennes barn fria bara för att i nästa ögonblick få ett koleriskt anfall. Stilbrotten skapar också intryck av det personligt upplevda och uppriktiga. Den obildade restaurangdirektörens sentimentala utgjutelser och påstående att det bara är dumheter visar sig vara något djupt personligt och allvarligt menat. Det här avsnittet är det centrala i talet. Här presenterar Gustav Adolf sin huvudtanke, sin tes med åtföljande argumentation: Vi ska leva i det lilla, i den lilla världen. Den låter oss för en stund komma undan allt det hotande och hemska som finns utanför, den är begriplig och gripbar och den låter oss njuta av livet och vara lyckliga, är vad han säger. För Gustav Adolf blir den lilla världen liktydig med livet som vi kan uppleva med våra sinnen. Det är det verkliga, påtagliga livet, det enda vi faktiskt känner till och kan bilda oss en uppfattning om. Den lilla världen skänker oss trygghet, om än bara för en stund. Samtidigt är den lilla världen i Ekdahlsk tappning med sitt överdåd, sin prakt och sitt teatrala tilltal något av en illusion, som låter oss ana att det finns en annan och vidare dimension i tillvaron. Talets avslutning blir också en bekräftelse på detta: Ja, nu mina kära, mina älskade vänner, nu har jag pratat slut och ni får ta det för vad ni vill en obildad restaurangdirektörs sentimentala utgjutelser eller en lallande gubbes eländiga snack. Det bryr jag mig inte om. Jag håller en liten kejsarinna i mina armar. Det är fattbart och ändå omätligt. En dag bevisar hon att jag har fel i allt vad jag har sagt nu, en dag härskar hon inte bara över den lilla världen utan över alltsammans. Alltsammans! Gustav Adolfs avslutning skiljer sig från den gängse i argumenterande tal och hyllningstal. I dessa bör man som vi tidigare berört landa i slutsatser genom en kort sammanfattning och en upprepning av huvudtanken. Bergman låter Gustav Adolf snarare gör det motsatta. Han låter honom förringa värdet av vad han sagt och vederlägga sina påståenden. Det finns en annan värld än den gripbara och begripliga. Det är inte min värld och det är inte upp till mig att förstå den, tycks han säga. Det gör Gustav Adolf, trots hans bullrande framtoning, till en opretentiös och sympatisk gestalt. Det blir paradoxalt nog den här avslutningen, stick i stäv med retorikens anvisningar, som ger tyngd åt Gustav Adolfs livsfilosofi. Han gör inga anspråk på sitta inne med den enda sanningen han vill bara berätta vad som är sant för honom. Läs mer Earl Spencers tal till Diana, se: Gustav Adolfs tal till den lilla världen finns bl.a. i antologin Svenska tal, Kurt Johannesson & Erik Åsard (red). Om författaren Hans Bourghardt har efter retorikstudier vid Uppsala universitet och Södertörns högskola undervisat och föreläst i retorik inom näringslivet, för myndigheter och fackförbund i drygt tio år. RETORIKMAGASINET NR. 25 MARS

8 Använd språket! Retorik handlar om hur vi använder språket; för att påverka, övertyga, reflektera, utbyta synpunkter, undvika missförstånd. Retorik är samtidigt en konst, ett hantverk, en vetenskap och en inspirationskälla med rötterna i antikens Grekland. RetorikMagasinet är ett specialmagasin för och om verklighetens retorik: med analyser, praktiska råd, recensioner, berömda tal, etc, etc. RetorikMagasinet kommer fyra gånger per år och en prenumeration kostar 159:- (företag 250:-). Prenumeranter får 10-15% rabatt när de handlar skandinavisk retoriklitteratur i vår Den Retoriska Bokhandeln. Ren retorik Rhetor förlag är Skandinaviens enda specialförlag för retorik: med böcker, tidskrifter och kunskap. Ring eller besök oss på

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Konsten att övertyga - etos, patos och logos Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Retorik är konsten att skapa funktionella

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1 RETORIKEN Innehållsförteckning RETORIKEN... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: RETORIKENS RÄCKVIDD... 4 Klassens förkunskaper... 4 Att definiera

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Friskvård för insidan

Friskvård för insidan Friskvård för insidan Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Jag tror att vi behöver stanna till med jämna mellanrum och ställa oss denna fråga. Mitt i det som är vanligt och vardagsnära.

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Intervjustudie Barntraumateamet 2013-2014 Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Deltagare Totalt 29 st varav 15 ungdomar 14 föräldrar Deltagare

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

RETORIK kortkurs i konsten att tala väl och övertygande

RETORIK kortkurs i konsten att tala väl och övertygande 1 RETORIK kortkurs i konsten att tala väl och övertygande CJU Christer Johansson Utbildning Mail:info.cju@telia.com Hemsida: http://www.cju.se 2 INNEHÅLL Tankar om att våga 3 Sju sätt att hantera nervositet

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Östersund. Jag sitter med i Brukarrådet för Område Psykiatri

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Utbildningshalvdag för VLL mars 2012 Charlott Eriksson, BRIS-ombud Anna Löfhede, BRIS-ombud Jag hatar min mamma, jag hatar min pappa och jag hatar

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil. Emil blir övertalad av en kille i klassen, Måns, att följa med till affären och handla godis på skoltid, fast man inte får.

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer