VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND ÅR. 6 LÄRARFOND ÅR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR."

Transkript

1 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND ÅR... 6 LÄRARFOND ÅR... 9 LÄRARFOND REDOVISNINGSPRINCIPER FONDFÖRVALTNINGEN ANVÄNDA INDEX FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH TER ANVÄNDA VALUTAKURSER LANDSKODSLISTA SKATTEREGLER FONDBOLAG STYRELSE, REVISORER, LEDNING REVISIONSBERÄTTELSE ORDLISTA... 20

2 foto: Jann Lipka VD HAR ORDET Stark återhämtning 2009 År 2009 inleddes med en uppbromsning i den allmänna försämringen, vilket var ett första steg i rätt riktning sedan den dramatiska nedgången Under mars avbröts aktiemarknadsnedgången och initierade en kraftig uppgång. Under april fortsatte uppgången och aktier steg i samklang med obligationsräntor. Från april uppvisade Lärarfonders samtliga tre fonder för första gången sedan årsskiftet ackumulerat positiv avkastning. Den trenden höll i sig under resten av året. Fonderna utvecklades väl i förhållande till index och jämförbara fonder. Vi är därmed väldigt nöjda med de förvaltningsresultat som åstadkommits. Lärarfonders utveckling Efter avgifter har utvecklingen varit: Lärarfond år 38,10 % Lärarfond år 27,59 % Lärarfond ,53 % Inga automatiska fondbyten Det sker inga automatiska fondbyten i Lärarfonder. Du måste själv komma ihåg att byta Lärarfond så att ditt sparande är anpassat till din återstående spartid och risknivå. För att nå god riskspridning fördelar de tre Lärarfonderna aktieplaceringar både i Sverige och globalt. Lärarfond år och Lärarfond 59+ placerar även i räntebärande värdepapper. Det är fullt möjligt att fördela ditt sparande i de tre Lärarfonderna samtidigt. Investeringar i fonder utgör alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. På fondbolagets hemsida, finns informationsbroschyrer med fondbestämmelser samt förenklade faktablad för fonderna. Där kan du också läsa mer om fondsparande och fonderna. Från mars finns fondernas årsrapport tillgänglig på fondbolagets hemsida. Önskar du en tryckt version av rapporten kan du beställa den antingen via eller telefon Med vänliga hälsningar Annelie Söderberg VD Svenska Lärarfonder AB 2

3 Vår globala förvaltningspartner Global förvaltning med lokal närvaro DnB NOR Asset Management (DNAM) är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DNAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DnB NOR-gruppen. DnB NOR är Norges ledande finanskoncern. DNAM har cirka 90 analytiker och förvaltare och har kontor i Stockholm, Luxemburg, Hongkong, Chennai (Indien), Oslo och Bergen. Totalt förvaltar DNAM cirka 550 miljarder kronor, varav drygt 4,6 miljarder kronor för Svenska Lärarfonders räkning. Kunder DNAM förvaltar inhemska och internationella aktier och obligationer åt i huvudsak nordiska kunder. Företagets viktigaste kundgrupper är livförsäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella kunder. Via fondbolagen inom DnB NOR-gruppen har DNAM även en omfattande förvaltning för privatkunder. Investeringsfilosofi och process Grunden i DNAM:s investeringsfilosofi är att vara en aktiv förvaltare. Det innebär att genom en grundlig analys av ekonomier, marknader och företag söka uppnå ett förvaltningsresultat som över tiden överstiger marknadens utveckling. Analysen görs både genom traditionell fundamental analys och med kvantitativa metoder. Investeringsprocessen bygger på en hög grad av specialisering. Genom fokusering på olika delområden med dedikerade analytiker och förvaltare skapas möjligheter till specialistkompetens och därmed förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. Kvantitativa förvaltningsmetoder används framför allt inom den globala aktieförvaltningen. DNAM erbjuder förvaltning av globala aktier helt enligt kvantitativa metoder eller i kombination med fundamental förvaltning. Riskkontroll är ett viktigt moment i DNAMs förvaltning. Genom avancerade system kan risken i förvaltningen följas upp och kontrolleras löpande. Grundprincipen är att vi skall ta kontrollerade risker inom områden där organisationen har kompetens och undvika att ta okontrollerade risker eller risker inom områden där vi inte har full kompetens. 3

4 Portföljförvaltare Filip Boman Född: 1968 Utbildning: CFA År i branschen: 15 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för globala aktier för Svenska Lärarfonder Christer Käck Född: 1953 Utbildning: Civilekonom och CEFA År i branschen: 36 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för svenska räntor för Svenska Lärarfonder. Per Colleen Född: 1969 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 13 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för förvaltning av svenska aktier för Svenska Lärarfonder. Fredrik Öberg Född: 1965 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 16 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Svenska Lärarfonder Avkastning och risk Vad är risk? Risk kan upplevas olika av olika personer. För en del är det detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra personer är risk att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att man väljer sparform med utgångspunkt från vem man är. För att få chans till en bra avkastning måste man oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du behöver också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering kan du välja ett bankkonto eller en räntefond. Då behöver du inte vara lika långsiktig i sparandet men får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papperet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Det är en hel del fonder att välja på och de har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket som andelsvärdet svänger upp och ned. Det är det som kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäkerhet om fondens värdestegring. Alltså högre risk. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk eller tracking error. Det visar hur mycket som fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. 4

5 Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning snitt, % Volatilitet % Avkastning/ volatilitet Tracking error, % fonden index fonden index fonden index Lärarfond År , Lärarfond År ,03-0, Lärarfond ,56 0,

6 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 50/50 som normalläge med möjlighet att övervikta endera delen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering i aktier och förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2009 Lärarfond år steg under 2009 med 38,1 procent, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg med 37,5 procent. Året började dramatiskt. Den globala recessionen riskerade att slå över i depression och kredit- och likviditetskrisen var inte övervunnen. De globala aktiemarknaderna och riskaptiten vände dock upp tvärt i början av mars. Flera banker uttalade sig positivt om den operativa intjäningen och både realekonomiska och finansiella indikatorer visade signaler om att kraften i försämringen började avta. Kina var en viktig drivkraft i detta, vars finans- och penningpolitiska stimulus slog igenom relativt hastigt. En avgörande faktor var när G-20 länderna förband sig att göra gemensam sak i strävan att stävja de globala problemen. De extrema penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtagits världen över började bära frukt och under våren kunde förbättringar på världens kreditmarknader skönjas. Mönstret fortsatte under sommaren och under slutet av året har en majoritet av världens länder återigen uppvisat positiv tillväxt. En viktig positiv faktor för både finansmarknader och realekonomin var att obligationsräntorna världen över hölls låga med hjälp av så kallade kvantitativa penningpolitiska åtgärder. Företagen har under året överträffat lågt ställda vinstförväntningar genom aggressiva kostnadsminskningar. För att upprätthålla vinsttillväxten under 2010 krävs dock att försäljningen börjar öka. Den ekonomiska återhämtningen är starkare i tillväxtmarknaderna än i västvärlden. Det beror på att dessa länder har sundare ekonomi än exempelvis USA och England som tyngs av hög skuldsättning och stora budgetunderskott. Den ekonomiska återhämtningen stöds ännu av statliga stödprogram och extremt låga styrräntor. Arbetslösheten är mycket hög men visar på sina håll tecken på att stabiliseras och i vissa fall tendenser till att minska något. Att sysselsättningen och därmed den slutliga efterfrågan ökar är en väsentlig pusselbit för att skapa en stabil återhämtning som i sin tur möjliggör nedmontering av åtgärdsprogrammen. Den globala aktieportföljen i fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex medan den svenska aktieportföljen utvecklades något sämre. Inom globala aktier kom bidraget från gott aktieurval inom framför allt teknologi, läkemedel och sällanköpsvaror. I den svenska aktieportföljen har aktieurvalet inom råvaror, konsumentvaror samt finanssektorn givit positivt bidrag. Sektorallokeringen har dock givit en negativ påverkan, framför allt på grund av övervikter i hälsovård och teleoperatörer samt undervikt i råvarusektorn. Allokeringen har haft ett negativt bidrag. Det beror dels på att fonden alltid måste hålla en del av tillgångarna i kassa, vilket inverkar negativt i stigande marknader och dels på att fonden under året har haft en högre andel globala än svenska aktier. Detta har varit negativt då den svenska aktiemarknaden utvecklades bättre än den globala. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer och valutaterminer. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden -3.9 % Index -4.4 % Fonden 8.1 % Index 7.7 % Jämförelseindex 50 % SIX Return Index (SIX RX) och 50 % AC MSCI World Net. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,89 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , ,43 COURTAGE Courtage har erlagts med 2113 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2009 motsvarar 0,07 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX %

7 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader -3-8 Övriga kostnader (Not 4) Summa kostnader Skatt (Not 3) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter 38 0 Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not 2) Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat 20 0,00% ,66% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 4. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (201 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Dagligvaror Bunge BM ,46 0,46 Coca Cola Company US ,82 0,82 Kirin Holdings Co Ltd JP ,31 0,31 Oriflame LU ,88 0,88 Procter and Gamble Company US ,92 0,92 Seven & I Holdings Co Ltd JP ,28 0,28 Tesco Plc GB ,62 0,62 Unilever NV NL ,70 0,70 Dagligvaror total ,99 Energi Anadarko Petroleum Corporation US ,59 0,59 BG Group Plc GB ,41 0,41 Chesapeake Energy Corp US ,19 0,19 ConocoPhillips US ,54 0,54 Exxon Mobil Corporation US ,95 0,95 Hess Corp US ,30 0,30 Lundin Petroleum SE ,60 0,60 Royal Dutch Shell Plc GB ,01 1,01 Southwestern Energy Co US ,12 0,12 Valero Energy Corp US ,30 0,30 Energi total ,00 Finans och fastighet Allianz SE DE ,28 0,28 Allstate Corporation US ,20 0,20 American International Group Inc US 566 0,03 0,03 Axa FR ,28 0,28 Banco Popolare di Milano IT ,13 0,13 Banco Santander SA ES ,62 0,62 Bank of America Corporation US ,47 Bank of America Corporation Depositary Share US ,15 0,62 Berkley (W.R.) Corp US ,19 0,19 Blackrock Inc US ,18 0,18 Chubb Corporation US ,19 0,19 Credit Agricole SA FR ,25 0,25 DBS Group Holdings Limited SG ,66 0,66 Deutsche Bank AG DE ,31 0,31 East West Bancorp Inc US ,25 0,25 Goldman Sachs Group US ,27 0,27 Handelsbanken A SE ,97 1,97 Hartford Financial Services Group US 907 0,05 0,05 Hong Kong Land BM ,45 0,45 HSBC Holdings Plc GB ,40 0,40 Intercontinetal Exchange Inc. US ,20 0,20 Investor B SE ,11 2,11 JPMorgan Chase & Co US ,34 0,34 Kinnevik Investment B SE ,13 1,13 Man Group PLC GB ,20 0,20 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP ,53 0,53 Nomura Holdings Inc JP ,27 0,27 Nordea Bank SE ,08 4,08 Prudential Plc GB ,34 0,34 RenaissanceRe Holdings BM ,17 0,17 Royal Bank of Scotland Group Plc GB ,14 0,14 SEB A SE ,97 1,97 Swedbank A SE ,89 2,89 Toronto-Dominion Bank CA ,37 0,37 Unione Di Banche Italiane SCPA IT ,15 0,15 Wells Fargo and Company US ,42 0,42 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,29 0,29 Finans och fastighet total ,91 Hälsovård Active Biotech SE ,90 0,90 Amgen Inc US ,53 0,53 AstraZeneca Plc GB ,99 2,99 Baxter International Inc US ,61 0,61 C R Bard US ,14 0,14 Covidien Plc BM ,39 0,39 GlaxoSmithKline Plc GB ,81 0,81 Meda A SE ,98 0,98 Merck & Company US ,57 0,57 Merck Kgaa DE ,31 0,31 Pfizer Inc US ,21 1,21 Sanofi-Aventis SA FR ,58 0,58 Thermo Fisher Scientific US ,32 0,32 Hälsovård total ,33 Industrivaror och -tjänster 3M Company US ,46 0,46 ABB Ltd CH ,24 ABB Ltd CH ,58 0,82 Addtech B SE ,23 0,23 Alfa Laval SE ,42 0,42 AP Møller Maersk AS DK ,15 0,15 Assa Abloy B SE ,00 1,00 Atlas Copco A SE ,42 2,42 Central Japan Railway Company JP ,38 0,38 Emerson Electric US ,44 0,44 Fanuc Ltd JP ,43 0,43 General Electric Company US ,71 0,71 Hexpol AB SE ,06 0,06 Hino Motors JP ,24 0,24 Hutchinson Whampoa Limited HK ,31 0,31 Intertek Group GB ,46 0,46 Loomis SE ,91 0,91 Niscayah Group AB SE ,39 0,39 Proffice B SE ,31 0,31 Sandvik SE ,59 0,59 Scania B SE ,49 0,49 Siemens AG DE ,39 0,39 Skanska B SE ,35 1,35 SKF B SE ,34 2,34 Union Pacific Corporation US ,33 0,33 Volvo B SE ,11 1,11 Industrivaror och -tjänster total ,74 7

8 Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Informationsteknologi Acando AB SE ,25 0,25 Apple Inc US ,59 0,59 Benesse Holdings Inc JP ,25 0,25 Cisco Systems Inc US ,69 0,69 Ericsson B SE ,03 2,03 Google Inc US ,69 0,69 Hewlett Packard Company US ,88 0,88 Hitachi High Technologies JP ,31 0,31 Ingram Micro Inc US ,42 0,42 Konica Minolta Holdings Inc JP ,33 0,33 Micronic Laser System SE 762 0,04 0,04 Nokia Oyj FI ,31 0,31 Nolato B SE ,31 0,31 Opera Software ASA NO ,15 0,15 Polycom Inc US ,28 0,28 Sapient Corp US ,36 0,36 Sigma Designs Inc US ,19 0,19 Take Two Interactive Software US ,35 0,35 VistaPrint NV BM ,32 0,32 Yahoo! Inc US ,78 0,78 Informationsteknologi total ,28 Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US ,59 0,59 International Power PLC GB ,48 0,48 Tokyo Electric Power Co Inc JP ,16 0,16 Kraftförsörjning total ,23 Material Alcoa Inc US ,33 0,33 ArcelorMittal SA LU ,42 0,42 Boliden SDB SE ,40 0,40 EI Du Pont de Nemours & Co US ,29 0,29 Inmet Mining Corp CA ,34 0,34 International Paper Company US ,34 0,34 Johnson Matthey PLC GB ,34 0,34 Shin Etsu Chemical Company Ltd JP ,39 0,39 SSAB AB SE ,26 0,26 Stora Enso Oyj R FI ,56 0,56 Xstrata plc GB ,53 0,53 Material total ,20 Derivatinstrument Innehav av derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Innehav av andra derivatinstrument (OTCderivat) 0 0,00 Utfärdade derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Utfärdade OTC-derivat 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i januari Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE ,42 0,42 Apollo Group Inc US ,21 0,21 Autoliv SDB SE ,36 0,36 Benesse Holdings Inc JP ,25 0,25 Betsson SE ,24 0,24 Comcast Corp US ,81 0,81 Denso Corporation JP ,22 0,22 Electrolux B SE ,55 0,55 Garmin KY ,18 0,18 Hennes & Mauritz B SE ,36 4,36 KappAhl Holding AB SE ,61 0,61 Life Time Fitness US ,19 0,19 Modern Times Group B SE ,33 0,33 Nissan Motor Company JP ,36 0,36 Nobia SE ,32 0,32 Sherwin Williams Co US ,18 0,18 Sony Corporation JP ,28 0,28 Time Warner Cable Inc US ,34 0,34 Time Warner Inc US ,40 0,40 Vivendi SA FR ,34 0,34 Volkswagen AG PFD DE ,37 0,37 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,35 Telekomoperatörer AT&T Inc US ,34 0,34 Koninklijke KPN NV NL ,39 0,39 Millicom Intl. Cellular SDR LU ,95 0,95 Tele2 B SE ,76 0,76 Telenor ASA NO ,60 0,60 TeliaSonera SE ,81 3,81 Telstra Corporation Ltd AU ,54 0,54 Telekomoperatörer total ,39 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ,74 3,74 ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US ,44 Ishares MSCI Japan Index Fund ETF US ,89 2,33 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,07 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,50 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,50 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,50 FONDFÖRMÖGENHET ,00 upptagna till handel på en reglerad marknad ,43 som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 Övriga finansiella instrument ,07 Summa ,50 8

9 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier till 70 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 30 procent. Denna 70/30-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringar sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering för blandat sparande. Den förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2009 Lärarfond år steg under 2009 med 27,6 procent medan dess jämförelseindex steg med 26,6 procent. Året började dramatiskt. Den globala recessionen riskerade att slå över i depression och kredit- och likviditetskrisen var inte övervunnen.de globala aktiemarknaderna och riskaptiten vände dock upp tvärt i början av mars. Flera banker uttalade sig positivt om den operativa intjäningen och både realekonomiska och finansiella indikatorer visade signaler om att kraften i försämringen började avta. Kina var en viktig drivkraft i detta, vars finansoch penningpolitiska stimulus slog igenom relativt hastigt. En avgörande faktor ur ett förtroendeperspektiv var när G-20 länderna förband sig att göra gemensam sak i strävan att stävja de globala problemen. De extrema penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtagits världen över började bära frukt och under våren kunde förbättringar på världens kreditmarknader skönjas. Mönstret fortsatte under sommaren och under slutet av året har en majoritet av världens länder återigen uppvisat positiv tillväxt. En viktig positiv faktor för både finansmarknader och realekonomin var att obligationsräntorna världen över hölls låga med hjälp av så kallade kvantitativa penningpolitiska åtgärder. Företagen har under året överträffat lågt ställda vinstförväntningar genom aggressiva kostnadsminskningar. För att upprätthålla vinsttillväxten under 2010 krävs dock att försäljningen börjar öka. Den ekonomiska återhämtningen är starkare i tillväxtmarknaderna än i västvärlden. Det beror på att dessa länder har sundare ekonomi än exempelvis USA och England som tyngs av hög skuldsättning och stora budgetunderskott. Den ekonomiska återhämtningen stöds ännu av statliga stödprogram och extremt låga styrräntor. Arbetslösheten är mycket hög men visar på sina håll tecken på att stabiliseras och i vissa fall tendenser till att minska något. Att sysselsättningen och därmed den slutliga efterfrågan ökar är en väsentlig pusselbit för skapa en stabil återhämtning, som i sin tur möjliggör nedmontering av åtgärdsprogrammen. Fondens globala aktieportfölj samt fondens obligationsportfölj utvecklades bättre än sina jämförelseindex medan den svenska aktieportföljen utvecklades något sämre. Allokeringen har gett ett positivt bidrag. Inom globala aktier kom bidraget från gott aktieurval inom framför allt teknologi, läkemedel och sällanköpsvaror. I den svenska aktieportföljen har aktieurvalet inom råvaror, konsumentvaror samt finanssektorn gett ett positivt bidrag. Sektorallokeringen har dock gett en negativ påverkan, framför allt på grund av övervikter i hälsovård och teleoperatörer samt undervikt i råvarusektorn. I obligationsportföljen har det främsta bidraget kommit från den höga andelen bostadsobligationer. Allokeringens positiva bidrag kom framför allt från övervikten i aktier från och med april. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer och valutaterminer. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden -0.5 % Index -0.4 % Fonden 7.3 % Index 7.1 % Jämförelseindex 35 % SIX Return Index (SIX RX), 35 % MSCI AC World Net och 30 % OMRX Bond. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,92 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , , ,41 COURTAGE Courtage har erlagts med 2030 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2009 motsvarar 0,07 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX %

10 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not 1) Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (Not 2) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga kostnader (Not 5) Summa kostnader Skatt (Not 4) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder (Not 5) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 3) Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat 29 0,00% ,83% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Värdeförändring ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster obligationer och konvertibler Realisationsförluster obligationer och konvertibler Orealiserade vinster/förluster obligationer och konvertibler Summa värdeförändring obligationer och konvertibler Not 3. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 4. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 5. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (311 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Dagligvaror Bunge BM ,33 0,33 Coca Cola Company US ,57 0,57 Kirin Holdings Co Ltd JP ,23 0,23 Oriflame LU ,64 0,64 Procter and Gamble Company US ,67 0,67 Seven & I Holdings Co Ltd JP ,20 0,20 Tesco Plc GB ,42 0,42 Unilever NV NL ,48 0,48 Dagligvaror total ,54 Energi Anadarko Petroleum Corporation US ,41 0,41 BG Group Plc GB ,30 0,30 Chesapeake Energy Corp US ,12 0,12 ConocoPhillips US ,40 0,40 Exxon Mobil Corporation US ,60 0,60 Hess Corp US ,23 0,23 Lundin Petroleum SE ,44 0,44 Royal Dutch Shell Plc GB ,72 0,72 Southwestern Energy Co US ,09 0,09 Valero Energy Corp US ,22 0,22 Energi total ,51 Finans och fastighet Allianz SE DE ,20 0,20 Allstate Corporation US ,16 0,16 American International Group Inc US 559 0,02 0,02 Axa FR ,20 0,20 Banco Popolare di Milano IT ,10 0,10 Banco Santander SA ES ,47 0,47 Bank of America Corporation US ,35 Bank of America Corporation Depositary Share US ,11 0,45 Berkley (W.R.) Corp US ,09 0,09 Blackrock Inc US ,13 0,13 Chubb Corporation US ,14 0,14 Credit Agricole SA FR ,17 0,17 DBS Group Holdings Limited SG ,42 0,42 Deutsche Bank AG DE ,21 0,21 East West Bancorp Inc US ,18 0,18 Goldman Sachs Group US ,17 0,17 Handelsbanken A SE ,45 1,45 Hartford Financial Services Group US ,07 0,07 Hong Kong Land BM ,34 0,34 HSBC Holdings Plc GB ,29 0,29 Intercontinetal Exchange Inc. US ,15 0,15 Investor B SE ,60 1,60 JPMorgan Chase & Co US ,23 0,23 Kinnevik Investment B SE ,83 0,83 Man Group PLC GB ,15 0,15 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP ,38 0,38 Nomura Holdings Inc JP ,21 0,21 Nordea Bank SE ,99 2,99 Prudential Plc GB ,25 0,25 RenaissanceRe Holdings BM ,12 0,12 Royal Bank of Scotland Group Plc GB ,10 0,10 SEB A SE ,45 1,45 Swedbank A SE ,13 2,13 Toronto-Dominion Bank CA ,23 0,23 Unione Di Banche Italiane SCPA IT ,12 0,12 Wells Fargo and Company US ,28 0,28 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,21 0,21 Finans och fastighet total ,69 Hälsovård Active Biotech SE ,65 0,65 Amgen Inc US ,39 0,39 AstraZeneca Plc GB ,20 2,20 Baxter International Inc US ,46 0,46 C R Bard US ,10 0,10 Covidien Plc BM ,28 0,28 GlaxoSmithKline Plc GB ,60 0,60 Meda A SE ,72 0,72 Merck & Company US ,43 0,43 Merck Kgaa DE ,24 0,24 Pfizer Inc US ,88 0,88 Sanofi-Aventis SA FR ,44 0,44 St Jude Medical Inc US 1 0,00 0,00 Thermo Fisher Scientific US ,22 0,22 Hälsovård total ,61 Industrivaror och -tjänster 3M Company US ,34 0,34 ABB Ltd CH ,20 ABB Ltd CH ,42 0,62 Addtech B SE ,17 0,17 Alfa Laval SE ,31 0,31 AP Møller Maersk AS DK ,12 0,12 Assa Abloy B SE ,74 0,74 Atlas Copco A SE ,78 1,78 Central Japan Railway Company JP ,27 0,27 Emerson Electric US ,33 0,33 Fanuc Ltd JP ,31 0,31 General Electric Company US ,52 0,52 Hexpol AB SE ,05 0,05 Hino Motors JP ,20 0,20 Hutchinson Whampoa Limited HK ,26 0,26 Intertek Group GB ,31 0,31 Loomis SE ,66 0,66 Niscayah Group AB SE ,30 0,30 Proffice B SE ,23 0,23 Sandvik SE ,43 0,43 Scania B SE ,36 0,36 Siemens AG DE ,28 0,28 Skanska B SE ,00 1,00 SKF B SE ,69 1,69 Union Pacific Corporation US ,23 0,23 Volvo B SE ,81 0,81 Industrivaror och -tjänster total ,31 10

11 Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Informationsteknologi Acando AB SE ,18 0,18 Apple Inc US ,41 0,41 Cisco Systems Inc US ,51 0,51 Ericsson B SE ,50 1,50 Google Inc US ,51 0,51 Hewlett Packard Company US ,65 0,65 Hitachi High Technologies JP ,23 0,23 Ingram Micro Inc US ,31 0,31 Konica Minolta Holdings Inc JP ,25 0,25 Micronic Laser System SE 599 0,03 0,03 Nokia Oyj FI ,23 0,23 Nolato B SE ,23 0,23 Opera Software ASA NO ,11 0,11 Polycom Inc US ,20 0,20 Sapient Corp US ,26 0,26 Sigma Designs Inc US ,14 0,14 Take Two Interactive Software US ,28 0,28 VistaPrint NV BM ,21 0,21 Yahoo! Inc US ,57 0,57 Informationsteknologi total ,80 Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US ,43 0,43 International Power PLC GB ,35 0,35 Tokyo Electric Power Co Inc JP ,12 0,12 Kraftförsörjning total ,90 Material Alcoa Inc US ,24 0,24 ArcelorMittal SA LU ,30 0,30 Boliden SDB SE ,29 0,29 EI Du Pont de Nemours & Co US ,21 0,21 Inmet Mining Corp CA ,25 0,25 International Paper Company US ,25 0,25 Johnson Matthey PLC GB ,25 0,25 Shin Etsu Chemical Company Ltd JP ,29 0,29 SSAB AB SE ,20 0,20 Stora Enso Oyj R FI ,41 0,41 Xstrata plc GB ,39 0,39 Material total ,08 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE ,29 0,29 Apollo Group Inc US ,13 0,13 Autoliv SDB SE ,26 0,26 Benesse Holdings Inc JP ,19 0,19 Betsson SE ,17 0,17 Comcast Corp US ,60 0,60 Denso Corporation JP ,16 0,16 Electrolux B SE ,40 0,40 Garmin KY ,13 0,13 Hennes & Mauritz B SE ,20 3,20 KappAhl Holding AB SE ,45 0,45 Life Time Fitness US ,10 0,10 Modern Times Group B SE ,24 0,24 Nissan Motor Company JP ,27 0,27 Nobia SE ,23 0,23 Sherwin Williams Co US ,12 0,12 Sony Corporation JP ,21 0,21 Time Warner Cable Inc US ,24 0,24 Time Warner Inc US ,26 0,26 Vivendi SA FR ,27 0,27 Volkswagen AG PFD DE ,27 0,27 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,22 Telekomoperatörer AT&T Inc US ,25 0,25 Koninklijke KPN NV NL ,29 0,29 Millicom Intl. Cellular SDR LU ,70 0,70 Tele2 B SE ,56 0,56 Telenor ASA NO ,44 0,44 TeliaSonera SE ,81 2,81 Telstra Corporation Ltd AU ,40 0,40 Telekomoperatörer total ,45 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ,86 2,86 ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US ,57 Ishares MSCI Japan Index Fund ETF US ,65 2,22 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,08 Stadshypotek % 2015/18/03 SE ,54 5,04 Kreditinstitut total ,31 Stat och kommun European Investment Bank 4,5% 2014/05/05 LU ,47 0,47 Sv. Staten ,75% 2014/05/05 SE ,28 Sv. Staten ,25% 2011/03/15 SE ,42 Sv. Staten ,5% SE ,54 Sv. Staten % 2020/12/01 SE ,20 Sv. Staten ,5% 2015/08/12 SE ,43 Sv. Staten % 2017/08/12 SE ,81 Sv. Staten SE ,00 Sv. Staten % 2039/03/30 SE ,46 6,14 Stat och kommun total ,61 SUMMA RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,92 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,11 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,89 FONDFÖRMÖGENHET ,00 upptagna till handel på en reglerad marknad ,03 som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 Övriga finansiella instrument ,08 Summa ,11 Derivatinstrument Innehav av derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Innehav av andra derivatinstrument (OTCderivat) 0 0,00 Utfärdade derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Utfärdade OTC-derivat 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i januari Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,19 RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Kreditinstitut Kommuninvest /12/07 SE ,67 0,67 Länsförsäkringar Bank 501 4% 2011/06/15 SE ,91 0,91 Nordea Hypotek AB SE ,72 Nordea Hypotek AB SE ,43 Nordea Hypotek AB SE ,11 3,27 SCBCC 125 4% 2013/04/10 SE ,49 SCBCC 126 4% 2014/04/09 SE ,66 SCBCC 127 4% 2015/04/15 SE ,56 5,71 SEBolån 564 4% 2011/06/15 SE ,38 SEBolån SE ,44 SEBolån SE ,91 3,73 Stadshypotek % 2011/06/15 SE ,19 Stadshypotek % 2012/19/12 SE ,83 Stadshypotek % 2014/18/06 SE ,48 11

12 Lärarfond 59+ Fonden investerar brett i svenska och globala aktier till 30 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 70 procent. Denna 30/70-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond 59+ passar som försiktig totalplacering eller basplacering och förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2009 Lärarfond 59+ steg under 2009 med 14,5 procent medan dess jämförelseindex steg med 14,2 procent. Året började dramatiskt. Den globala recessionen riskerade att slå över i depression och kredit- och likviditetskrisen var inte övervunnen. De globala aktiemarknaderna och riskaptiten vände dock upp tvärt i början av mars. Flera banker uttalade sig positivt om den operativa intjäningen och både realekonomiska och finansiella indikatorer visade signaler om att kraften i den generella försämringen började avta. Kina var en viktig drivkraft i detta, vars finans- och penningpolitiska stimulus slog igenom relativt hastigt. G-20 länderna förband sig att göra gemensam sak i strävan att stävja de globala problemen. De extrema penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtagits världen över började bära frukt och under våren kunde förbättringar på världens kreditmarknader skönjas. Mönstret fortsatte och under slutet av året har en majoritet av världens länder återigen uppvisat positiv tillväxt. En viktig positiv faktor för både finansmarknader och realekonomin var att obligationsräntorna världen över hölls låga med hjälp av så kallade kvantitativa penningpolitiska åtgärder. Företagen har under året överträffat lågt ställda vinstförväntningar genom aggressiva kostnadsminskningar. För att upprätthålla vinsttillväxten under 2010 krävs dock att försäljningen börjar öka. Den ekonomiska återhämtningen är starkare i tillväxtmarknaderna än i västvärlden. Det beror på att dessa länder har sundare ekonomi än exempelvis USA och England som tyngs av hög skuldsättning och stora budgetunderskott. Den ekonomiska återhämtningen stöds ännu av statliga stödprogram och extremt låga styrräntor. Arbetslösheten är mycket hög men visar på sina håll tecken på att stabiliseras och i vissa fall tendenser till att minska något. Att sysselsättningen och därmed den slutliga efterfrågan ökar är en väsentlig pusselbit för skapa en stabil återhämtning, som i sin tur möjliggör nedmontering av åtgärdsprogrammen. Samtliga portföljer i fonden utvecklades bättre än sina jämförelseindex med undantag av den svenska aktieportföljen. Allokeringen har gett ett positivt bidrag. Inom globala aktier kom bidraget från gott aktieurval inom framför allt teknologi, läkemedel och sällanköpsvaror. I den svenska aktieportföljen har aktieurvalet inom råvaror, konsumentvaror samt finanssektorn gett ett positivt bidrag medan sektorallokeringen gett en negativ påverkan, framför allt på grund av övervikter i hälsovård och teleoperatörer och undervikten i råvarusektorn. I obligationsportföljen har det främsta bidraget kommit från den höga andelen bostadsobligationer men även ränteportföljens längre duration än index har fungerat väl. Speciellt under andra halvåret då obligationsräntor föll tillbaka. Allokeringens positiva bidrag kom framför allt från övervikten i aktier från och med april. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer och valutaterminer. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden 3.9 % Index 4.5 % Fonden 5.8 % Index 6.1 % Jämförelseindex 20 % SIX Return Index (SIX RX), 10 % MSCI AC World Net och 70 % OMRX Bond. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,90 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , ,37 COURTAGE Courtage har erlagts med 188 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2009 motsvarar 0,07 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX %

13 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not 1) Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (Not 2) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter 29 - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader 0-1 Övriga kostnader (Not 5) Summa kostnader Skatt (Not 4) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat 5 0,00% ,62% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Värdeförändring ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster obligationer och konvertibler Realisationsförluster obligationer och konvertibler Orealiserade vinster/förluster obligationer och konvertibler Summa värdeförändring obligationer och konvertibler Not 3. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 4. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 5. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (191 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Dagligvaror Bunge BM 474 0,11 0,11 Coca Cola Company US 810 0,19 0,19 Kirin Holdings Co Ltd JP 343 0,08 0,08 Oriflame LU ,37 0,37 Procter and Gamble Company US 933 0,22 0,22 Seven & I Holdings Co Ltd JP 292 0,07 0,07 Tesco Plc GB 576 0,14 0,14 Unilever NV NL 683 0,16 0,16 Dagligvaror total ,35 Energi Anadarko Petroleum Corporation US 641 0,15 0,15 BG Group Plc GB 428 0,10 0,10 Chesapeake Energy Corp US 160 0,04 0,04 ConocoPhillips US 611 0,15 0,15 Exxon Mobil Corporation US 785 0,19 0,19 Hess Corp US 286 0,07 0,07 Lundin Petroleum SE ,26 0,26 Royal Dutch Shell Plc GB ,24 0,24 Southwestern Energy Co US 120 0,03 0,03 Valero Energy Corp US 293 0,07 0,07 Energi total ,29 Finans och fastighet Allianz SE DE 288 0,07 0,07 Allstate Corporation US 238 0,06 0,06 American International Group Inc US 44 0,01 0,01 Axa FR 289 0,07 0,07 Banco Popolare di Milano IT 146 0,03 0,03 Banco Santander SA ES 643 0,15 0,15 Bank of America Corporation US 467 0,11 Bank of America Corporation Depositary Share US 163 0,04 0,15 Berkley (W.R.) Corp US 141 0,03 0,03 Blackrock Inc US 199 0,05 0,05 Chubb Corporation US 192 0,05 0,05 Credit Agricole SA FR 229 0,05 0,05 DBS Group Holdings Limited SG 627 0,15 0,15 Deutsche Bank AG DE 303 0,07 0,07 East West Bancorp Inc US 246 0,06 0,06 Goldman Sachs Group US 251 0,06 0,06 Handelsbanken A SE ,84 0,84 Hartford Financial Services Group US 88 0,02 0,02 Hong Kong Land BM 495 0,12 0,12 HSBC Holdings Plc GB 417 0,10 0,10 Intercontinetal Exchange Inc. US 178 0,04 0,04 Investor B SE ,93 0,93 JPMorgan Chase & Co US 340 0,08 0,08 Kinnevik Investment B SE ,48 0,48 Man Group PLC GB 218 0,05 0,05 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP 537 0,13 0,13 Nomura Holdings Inc JP 303 0,07 0,07 Nordea Bank SE ,74 1,74 Prudential Plc GB 341 0,08 0,08 RenaissanceRe Holdings BM 154 0,04 0,04 Royal Bank of Scotland Group Plc GB 147 0,04 0,04 SEB A SE ,85 0,85 Swedbank A SE ,26 1,26 Toronto-Dominion Bank CA 337 0,08 0,08 Unione Di Banche Italiane SCPA IT 166 0,04 0,04 Wells Fargo and Company US 380 0,09 0,09 Wihlborgs Fastigheter AB SE 521 0,12 0,12 Finans och fastighet total ,26 Hälsovård Active Biotech SE ,38 0,38 Amgen Inc US 535 0,13 0,13 AstraZeneca Plc GB ,27 1,27 Baxter International Inc US 623 0,15 0,15 C R Bard US 140 0,03 0,03 Covidien Plc BM 382 0,09 0,09 GlaxoSmithKline Plc GB 831 0,20 0,20 Meda A SE ,41 0,41 Merck & Company US 586 0,14 0,14 Merck Kgaa DE 323 0,08 0,08 Pfizer Inc US ,29 0,29 Sanofi-Aventis SA FR 596 0,14 0,14 Thermo Fisher Scientific US 320 0,08 0,08 Hälsovård total ,38 Industrivaror och -tjänster 3M Company US 485 0,12 0,12 ABB Ltd CH 281 0,07 ABB Ltd CH 979 0,23 0,30 Addtech B SE 447 0,11 0,11 Alfa Laval SE 742 0,18 0,18 AP Møller Maersk AS DK 151 0,04 0,04 Assa Abloy B SE ,42 0,42 Atlas Copco A SE ,03 1,03 Central Japan Railway Company JP 382 0,09 0,09 Emerson Electric US 454 0,11 0,11 Fanuc Ltd JP 463 0,11 0,11 General Electric Company US 741 0,18 0,18 Hexpol AB SE 120 0,03 0,03 Hino Motors JP 295 0,07 0,07 Hutchinson Whampoa Limited HK 344 0,08 0,08 Intertek Group GB 480 0,11 0,11 Loomis SE ,39 0,39 Niscayah Group AB SE 720 0,17 0,17 Proffice B SE 540 0,13 0,13 Sandvik SE ,25 0,25 Scania B SE 868 0,21 0,21 Siemens AG DE 398 0,10 0,10 Skanska B SE ,57 0,57 SKF B SE ,97 0,97 Union Pacific Corporation US 348 0,08 0,08 Volvo B SE ,46 0,46 Industrivaror och -tjänster total ,31 13

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK...

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... 6 RISKMÅTT... 7 SKANDIA SELECTED GLOBAL BALANSERAD 65 SKANDIA SELECTED

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

INNEHÅLL BLANDFOND VD HAR ORDET...2 CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR...

INNEHÅLL BLANDFOND VD HAR ORDET...2 CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR... INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...7 FONDRATING...9 MARKNADSÖVERSIKT...10 BLANDFOND CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR...80 CARLSON ST-FOND

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2014

Årsberättelse för fonder 2014 Årsberättelse för fonder 2014 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt

Läs mer

I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013

I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013 I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013 Innehållsförteckning 3 KPA-fondernas etiska placeringskriterier 4 KPA Etisk Aktiefond 6 KPA Etisk Blandfond 1 9 KPA Etisk Blandfond 2 13 KPA Etisk

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse 2015 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse AMF Fonder Halvårsredogörelse 2015 sid 2 Innehåll VD-ord 3 AMF Aktiefond Asien Stilla havet 4 AMF Aktiefond Europa 7 AMF Aktiefond Global 10 AMF Aktiefond Mix 16 AMF

Läs mer

Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB

Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB Årsberättelse 2013 AMF Fonder AB AMF Fonder Årsberättelse 2013 sid 2 Risk- och avkastningsprofil Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk- och avkastningsindikatorn

Läs mer

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Specialfonder

Årsberättelse Lannebo Specialfonder 2010 Årsberättelse Lannebo Specialfonder Innehållsförteckning VD har ordet... 4 Aktiemarknaden... 5 Lannebo Småbolag Select... 6-8 Lannebo Sverige Select... 9-11 Lannebo Alpha Select... 12-14 Förklaringar

Läs mer

Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB

Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB Årsberättelse 2014 AMF Fonder AB AMF Fonder Årsberättelse 2014 sid 2 Läs mer om risker och hur olika risktal fungerar! Kolla i ordlistan på sidan 66. Risk- och avkastningsprofil Lägre risk Högre risk Lägre

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2011 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...5 8 Lannebo Småbolag... 9 12 Lannebo Sverige... 13 16 Lannebo Sverige

Läs mer

KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 10 KPA Etisk Blandfond 2 17 KPA Etisk Räntefond 25

KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 10 KPA Etisk Blandfond 2 17 KPA Etisk Räntefond 25 KPA Pensions fonder Årsberättelse 2006 Innehållsförteckning KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 10 KPA Etisk Blandfond 2 17 KPA Etisk Räntefond 25 Köp och försäljningar som påverkats av KPA Pensions

Läs mer