Österåker. Svar på interpellation från Björn Molin (Rp) angående remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österåker. Svar på interpellation från Björn Molin (Rp) angående remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun."

Transkript

1 Österåker Byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein Interpellationssvar Dnr KS 2014/ (1 Till Kommunfullmäktige Svar på interpellation från Björn Molin (Rp) angående remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun. Bakgrund Björn Molin har inkommit med en interpellation rörande undantag från strandskyddet för två markområden - Östanå farjeläge samt Säbyviken - och framställer med anledning av det ett antal frågor, vilka besvaras enligt nedan: Östanå färjeläge 1. Frågan var inte alls kontroversiell. Detta är svar på en remiss till Länsstyrelsen. Det är normal förfarande att KS hanterar yttranden av denna karaktär. 2. Så länge det handlar om ett yttrande föreligger ingen jävssituation. Jäv kan endast komma i fråga vid beslutsärenden. 3. Se ovan. 4. Kommunens yttrande på remissen var delvis att de områden som hade antagna planprogram var olämpliga att ha kvar ett utökat strandskydd för. Skulle kommunens yttrande gå igenom skulle det innebära att planprogramsområdena Östanå- Rosenkulla- Vira och Säbyviken skulle ha kvar ett strandskydd om 100 meter. Säbyvikens marina 1. Byggnadsnämden har inte ignorerat länsstyrelsens beslut. Vid två tillfällen har byggnadsnämnden beslutat att avvakta med ett eventuellt rivningsföreläggande. Motivet till detta är att det pågår ett detaljplanarbete som påbörjades våren 2010 och snart kommer upp för granskning. Om detaljplanen antas kommer båthallen vara planenlig.

2 steråker BESLUTSFÖRSLAG 2(2) Byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein Dnr KS 2014/ (17) 2. Nej vid ett borttagande av det utökade strandskyddet gäller fortfarande 100 meter strandskyddsiinje. Härmed behövs fortfarande strandskyddsdispens alternativt upphävande av strandskydd i samband med lagakraftvinnande av detaljplan. 3. Det finns ett antaget planprogram för området. Se fråga 4 ovan. Hampe Klein Ordförande Byggnadsnämnden

3 ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2014 HO- 2 0 D.nr: tfe IM/OPOV" IPlili! s / Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher Sjöman angående Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Österåkers Kommun ( ) Bakgrund I ett remissvar till Länsstyrelsen ang. utvidgat strandskydd har kommunstyrelsen undantagit två st. markområden från strandskydd. Dessa två markområden är Östanå färjeläge och Säbyviken. Beträffande Östanå färjeläge har mark avyttrats för bebyggelse och beträffande Säbyviken har ny- och tillbyggnad skett utan bygglov. Östanå färjeläge Johan Boström har sålt ifrågavarande mark vid Östanå färjeläge till en markexploatör. Misstanke finns att en förutsättning för exploatering är att strandskyddet upphävs. Om detta är korrekt har Johan Boström ett eget personligt och ekonomiskt intresse i att strandskyddet upphävs. Johan Boström var i så fall jävig då beslutet fattades. Johan Boström skulle i så fall ej ha deltagit i beslutet. Mina frågor är: 1 När kommunstyrelsen beslutade om svar på remissen reserverade sig samtliga oppositionspartier. Av vilken anledning valde kommunstyrelsen då att fatta beslut i en så här viktig och kontroversiell fråga utan att låta Kommunfullmäktige ta ställning dessförinnan? 2 På vilket sätt utreddes det att Johan Boström (M), som deltog i beslutet, inte var jävig rörande frågan om området vid Östanå färjeläge? 3 Av protokollet från kommunstyrelsen sammanträde den 24 september 2014 framgår inte att kommunstyrelsen prövade om Johan Boström var jävig. Varför? 4 Vad är skälet till att överhuvudtaget undanta Östanå färjeläge från det utökade strandskyddet? Sagvägen Åkersberga Tel.: E-post:

4 Säbvvikens Marina 1 Stadsbyggnadsnämnden beviljade 2010 bygglov för tillbyggnad av båthall. Länsstyrelsen upphävde beslutet om bygglov i december Länsstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten, till Kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen. Ingen av dessa domstolar har lämnat prövningstillstånd varför inget bygglov finns för byggnaderna. 2 Byggnadsnämnden beslutade den i augusti 2010 att medge strandskyddsdispens för ett båtgarage om 214 m 2, en brygga samt en tillbyggnad av båtgaraget om 276 m 2 rörande Säbyvikens Marina. Byggnadsnämndens beslut upphävdes av Länsstyrelsen i maj Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av Länsstyrelsens beslut ochmark-och miljööverdomstolen har beslutat att ej meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast med innebörd att någon dispens från strandskyddet ej har meddelats. 3 Det nu sagda innebär att bygglov inte har beviljats för nybyggnaden och tillbyggnaden om sammanlagt 490 m 2 plus brygga. Inte heller har någon dispens från strandskyddet beviljats. Mina frågor är: 1 Varför har kommunen under mer än två års tid ignorerat Länsstyrelsens beslut från 2012 genom att inte utfärda ett rivningsföreläggande för de byggnader för vilka byggnadslov inte finns? 2 Om Säbyviken skulle undantas från det utökade strandskyddet kommer då bygglov att beviljas i efterhand för de ny- och tillbyggnader som idag inte har bygglov? 3 Vad är skälet till att överhuvudtaget undanta Säbyviken från det utökade strandskyddet?

5 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen KS 9:6 Dnr. KS 2014/ ^ j t/ Skattesats för Österåkers kommun 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Österåkers kommuns skattesats ska för inkomståret 2015 uppgå till 18,65 kronor. Reservation Roger Johansson (RP) reserverar sig mot beslutet att fastställa skattesats för 2015 innan budget är fastställd. Ersättaryttrande Bo Edlén (V) meddelar att om (V) hade haft yttranderätt hade (V) biträtt Roger Johanssons (RP) reservation. Sammanfattning Enligt kommunallagen 8 kap, 6 ska förslag till budget upprättas av Kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om särskilda skäl föreligger får budgetförslag upprättas i november månad. Om så är fallet måste styrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång. I föreliggande ärende föreslås för år 2015 en oförändrad skattesats om 18,65 kronor, som kommer att ingå i budgetförslaget som behandlas i Kommunfullmäktige den 17 november Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att Österåkers kommuns skattesats ska för inkomståret 2015 uppgå till 18,65 kronor. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer\ t. Utdragsbestyrkande w Mte

6 Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum / Dnr KS 2014 / Kommunstyrelsen Skattesats för Österåkers kommun 2015 Sammanfattning Enligt Kommunallagen 8 kap, 6 ska förslag till budget upprättas av Kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om särskilda skäl föreligger får budgetförslaget upprättas i november månad. Om så är fallet måste styrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång. I föreliggande ärende föreslås för år 2015 en oförändrad skattesats om 18,65 kronor, som kommer att ingå i budgetförslaget som behandlas i Kommunfullmäktige den 17 november Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Österåkers skattesats ska för inkomståret uppgå till 18:65 kronor 1 i-olof Friman )mmundirektör Katarina Leinar Ekonomichef

7 Östers Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen KS 10:7 Dnr. KS 2014/0271 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Anta reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i ärende KS 2013/ att revidera det tidigare antagna förslaget till reglemente. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens arbetsutskottet har behandlat ärendet , 8:8. - Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att anta reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Kansliet/ÖFS - Akten Justerandes signaturer Cr Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteutlåtande IS Österåker ICommu^styrelsens kontor Datum Dnr KS 2014/0271 Till Kommunstyrelsen Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i ärende KS 2013/ att revidera det tidigare antagna förslaget till reglemente för krisledningsnämnden. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Anta Reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun. Bakgrund På uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer genomfördes år 2013 en granskning av organisation och beredskap för extraordinära händelser. Ett antal rekommendationer presenterades, där "Krisledningsnämndens reglemente ska korrigeras, uppdateras samt publiceras på kommunens webbplats" var den första. Den 25 november 2013 beslutade Kommunstyrelsen att reglementet skulle revideras. Förvaltningens slutsatser Anta Reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun. Bilagor 1. Reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun Tidigare antaget Förslag till reglemente för krisledningsnämnden, Dnr ifd a JA t J vw- 5 * - -"i Iw^/ / / Jan-Olof Friman Kommundirektör Jenny Nilsson säkerhetsstrateg Expedieras Österåkers kommun Åkersberga I el Fax Sida I av I

9 ÖFS 20xx:xx Reglemente för Krisledningsnämnden Fastställd av Kommunfullmäktige den 20 oktober 2014 (Dnr KS 2014/0271) 1 Krisledningsnämndens uppgifter Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå. Krisledningsnämnden ska fullgöra den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses..en sådan händelse som avvikerfrån det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting" (4 SFS 2006:544). Vid en extraordinär händelse äger krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de förvaltningsresurser som den begär. Dock ska krisledningsnämnden se till att samhällsviktig verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun fullmäktige angett, bestämmelser i detta reglemente samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning. Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att de åtgärder som vidtas av olika aktörer för krishantering och information till allmänheten under en extraordinär händelse i fredstid samordnas. 2 Övertagande av övriga nämnders och bolags verksamhetsområden Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och. art. Ett sådant beslut ska omgående sändas till den nämnd som berörs. Krisledningsnämnden bör, om det är möjligt med hänsyn till rådande situation, samråda med berörd nämnd innan beslut fattas inom ordinarie nämnds område. Sida I av 4

10 Krisledningsnämnden får från kommunens bolag och externa utförare avropa resurser som behövs med anledning av den extraordinära händelsen i enlighet med vad som föreskrivs i driftdirektiv, entreprenadavtal och andra överenskommelser. 3 Bistånd mellan kommuner och landsting samt till enskild Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner eller landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. Krisledningsnämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. 4 Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhet. För Krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som skulle ha gällt även i den ordinarie nämndsorganisationen. Vidare får den som deltar eller deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser, inte röja eller utnyttja vad denne därigenom har fått veta om; 1) förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser, 2) förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, 3) en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller 4) ett företags affärs- eller driftsförhållanden Nämnden är registeransvarig samt ansvarig för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Krisledningsnämndens sammanträden är slutna. Sida 2 av 4

11 5 Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer Krisledningsnämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Dessa personer är samma ledamöter och ersättare som under normala förhållanden utgör kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden får besluta om närvarorätt och yttranderätt för andra personer än nämndens ledamöter och deras ersättare. Kjdsledningsnämnden ska kunna verka under tidsmässigt långt utdragna händelser vilket kan innebära skifttjänstgöring. Krisledningsnämndens administration ombesörjs genom kommunens kansli. Det åligger krisledningsnämndens ordförande att bedöma om när en extraordinär händelse anses föreligga och därvid: bestämma när krisledningsnämnden ska kallas in om så behövs, innan nämnden har samlats, fatta nödvändiga beslut. Dessa beslut ska därefter snarast möjligt anmälas till nämnden. främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden och sedan den till åldern äldste ledamoten i nämnd ordning. 6 Rapportering och uppföljning Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast påföljande kommunfullmäktigesammanträde. Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ombesörja att länsstyrelse, eller annan myndighet som regeringen utser, delges lägesbild och fortiöpande information om händelseutvecklingen. 7 Avveckling av verksamhet Så snart förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas och att den anpassade organisationen ska återgå till normal organisation. Sida 3 av 4

12 Efter det att krisledningsnämnden varit aktiv ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader samt utvärdering av nämndens arbete lämnas till närmast påföljande kommun fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om en nämnd, som genom krisledningsnämndens övertagande av beslutsrätten, ska kompenseras för oförutsedda kostnader som uppstått genom beslut av krisledningsnämnden. Sida 4 av 4

13 "f^> i I u- <1 v. Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden Krisledningsnämnden har inrättats av kommunfullmäktige för ledning under extraordinära händelser i enlighet med lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Detta reglemente reglerar krisledningsnämndens verksamhet. Utöver reglementet ska lagen om extraordinära händelser, lagen om civilt försvar, sekretesslagen och kommunallagens bestämmelser tillämpas. Uppgifter Krisledningsnämnden leder kommunens verksamhet vid extraordinära händelser och får i sådana fall ta över den beslutsrätt och det verksamhetsansvar från övriga nämnder som krisledningsnämnden anser vara nödvändigt. (Se anmärkning nedan.) Krisledningsnämndens övertagande av beslutsrätt och verksamhetsansvar ska inskränka sig till det som oundgängligt krävs för att komma till rätta med den aktuella situationen. Ordföranden i krisledningsnämnden (eller vice ordföranden om ordförande har förhinder) bedömer när en extraordinär situation inträffat och beslutar när nämnden ska träda i funktion. Sammansättning och arbetsformer Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordföranden (vice ordföranden) äger rätt att i ett brådskande läge, då övriga ledamöter i nämnden är förhindrade att närvara, fatta beslut på nämnden vägnar. Sådant beslut ska snarast anmälas så snart nämnden samlats. Så snart förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta om att återgång till ordinarie organisation skall ske. Krisledningsnämnden för protokoll, mm i enlighet med kommunallagen och ska anmäla tagna beslut saml redovisa krisens förlopp vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. Med uppgift atl bereda ärenden åt krisledningsnämnden ska en särskild tjänstemannagrupp, med kommundirektören som chef, benämnd krisledningsgruppen finnas. Anmärkning Del är egen/ligen önskvärt att ange vilka nämnders beslutsrätt och verksamhetsansvar som krisledningsnämnden får ta över, för att inte nämnden ska kunna ifrågasättas ur demokratisk synvinkel. En sådan specificering bör dock baseras på en konsekvensanalys, som nu inte är genomförd. Oavsett vad som står i reglementet kan dock krisledningsnämnden ta över den beslutsrätt de anser nödvändig i en extraordinär situation.

14 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen KS 10:13 Dnr. KS 2014/0296 Ny politisk organsation i Österåkers kommun för mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Anta ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden , innebärande att med angivande av mandattid, inrätta följande nämnder, styrelser samt Överförmyndare, 1. Kommunstyrelsen, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2015, med Kommunstyrelsens arbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2015 samt Kommunstyrelsens Plan-AU, mandattid om ett år räknat från och med 1 januari Byggnadsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 3. Kultur- och Fritidsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 5. Socialnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, med Sociala utskottet, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 6. Skolnämnd/Utbildningsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 7. Produktionsstyrelse, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 8. Vård- och omsorgsnämnd, mandattid om 1 år räknat från och med den 1 januari Valnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 10. Överförmyndare, mandattid om fyra år, räknat från och med 1 januari Frågan om arvodesgruppen bereds vidare. Sammanfattning Enligt Kommunalagen (KL) ska Kommunfullmäktige tillsätta en kommunstyrelse samt de övriga nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. Forts. justerandes signaturer 7~)(.-/ Utdragsbestyrkande

15 O Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Forts. KS 10:13 Kommunstyrelsen och Valnämnden är enligt KL obligatoriska nämnder. Obligatorsikt för en kommun är även inrättande av överförmyndare eller överförmyndanämnd. Inom Österåkers kommun finns sedan tidigare en Överförmyndare och föreliggande förslag innebär ingen ändring på denna punkt. För Kommunstyrelsen ska gälla en mandattid om fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då allmänna val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, d.v.s. från och med den 1 januari För övriga nämnder och styrelser ska gälla en mandattid om ett år, räknat från och med den 1 januari Enligt särskilda bestämmelse i Föräldrabalken (19 kap. 7 ) gäller för Överförmyndare att mandattiden ska vara fyra år, räknat från och med den 1 januari Förslaget omfattar även inrättande av utskott för Kommunstyrelsen samt några av de övriga nämnderna. Utskotten lyder under respektive nämnd varför utskottens mandattid korrelerar med berörda nämnders. Beslutsunderlag Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat , reviderat och Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 1. Kommunstyrelsen, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2015, med Kommunstyrelsens arbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2015 samt Kommunstyrelsens Plan-AU, mandattid om ett år räknat från och med 1 januari Byggnadsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 3. Kultur- och Fritidsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 5. Socialnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, med Sociala utskottet, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 6. Skolnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 7. Produktionsstyrelse, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 8. Vård- och omsorgsnämnd, mandattid om 1 år räknat från och med den 1 januari Valnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 10. Överförmyndare, mandattid om fyra år, räknat från och med 1 januari Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att frågan om arvodesgruppen bereds vidare. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Österål KS 10:16 Dnr. KS 2014/0276 Sammanträdestider 2015 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 9 februari, 16 mars, 27 april, 15 juni, 14 september, 26 oktober, 23 november (sammanträdet börjar kl ) och 14 december. Kommunstyrelsens beslutar för egen del 2. Kommunstyrelsen sammanträder kl vid följande tillfållen under år 2015: 12 januari, 16 februari, 30 mars, 20 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar kl ), 21 oktober och 25 november. Sammanfattning Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under år Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet , 8:14. - Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 1. Kommunfullmäktige sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 9 februari, 16 mars, 27 april, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 23 november (sammanträdet börjar kl ) och 14 december. 2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 3. Kostnaden för annonsering under 2015 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsens beslutar för egen del 4. Kommunstyrelsen sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 12 januari, 16 februari, 30 mars, 20 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar kl ), 21 oktober och 25 november. Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring innebärande att beslutspunkterna 2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Forts. Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande

17 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Forts. KS 10:16 3. Kostnaden för annonsering under 2015 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. stryks med hänvisning till att dessa punkter avhandlades på Kommunstyrelsens sammanträde Michaela Fletcher (M) yrkar också på ändring innebärande att Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 flyttas till den 26 oktober Michael Solander (MP) yrkar att Kommunstyrelsen under 2015 sammanträder kl Roger Johansson (RP) biträder Michael Solanders (MP) yrkande. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden eller enligt Michael Solanders (MP) yrkande med biträde av Roger Johansson (RP) och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. Omröstning Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 5 nej-röster. Expedieras - Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

18 U Österåker OMRÖSTNINGSLISTA KS , 10:16 KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod ) Parti LEDAMÖTER Namn Närvarande Ersättare I N A M Johan Boström - Christina F. X M Eliza Roszkowska-Oberg - Kenneth N. X M Hampe Klein X X M Conny Söderström X X FP Elisabeth Gunnars l:e vice ordf X X FP Fredrik Pahlberg - Mathias L. X c: Björn Pålhammar X X KD Mikael Ottosson X X OP Lennart Berneklint X X s Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X s Anas Abdullah X X s Marie Ende X X RP Roger Johansson X X MP Michael Solandet- X X M Michaela Fletcher, ordförande X X ERSÄTTARE M Christina Funhammar X M Kenneth Netterström X M Jeanette Widén - FP Mathias Lindow X S Hans Johansson X RP Sven Ragnelid X V Bo Edlén - Resultat is?

19 Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum Dnr KS 2014/0276 Sammanträdestider 2015 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under år Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 4 februari, 18 mars, 6 maj, 17 juni, 16 september, 7 oktober, 11 november och 16 december. Kommunstyrelsens beslut 2. Kommunstyrelsen sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 12 januari, 16 februari, 30 mars, 20 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar kl ), 21 oktober och 25 november. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 3. Kommunfullmäktige sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 9 februari, 16 mars, 27 april, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 23 november (sammanträdet börjar kl ) och 14 december. 4. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 5. Kostnaden för annonsering under 2015 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. il-olof Friman kommundirektör Peter Frem Kanslichef Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av I

20 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Östers 11 KS 10:18 Dnr. KS 2014/ Upphörande av Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Pensionspolicy Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Policyn för bisyssla upphör. 2. Policyn för uppvaktning upphör. 3. Pensionspolicyn upphör. Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att ovanstående beslutas, för egen del besluta om 1. Riktlinjer för bisyssla. 2. Riktlinjer för uppvaktning. Sammanfattning Österåkers Kommunfullmäktige har , KF 2:9, fattat besluta om begrepp för styrdokument, innebärande bl.a. förtydliganden avseende kriterierna för vad som ska anses utgöra policy och vad som ska anses utgöra riktlinjer. Kriterierna för styrdokument har avgörande betydelse för att avgöra vilken beslutsnivå som är behörig, d.v.s. svara på frågan huruvida styrdokumenten ska beslutas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, nämnd eller bolag. De sedan tidigare gällande styrdokumenten Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Pensionspolicyn, vilka Kommunfullmäktige beslutat om redan 2003 är i samtliga fall - enligt den nya begreppsordningen - betrakta som riktlinjer och Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige ges möjligheter att fatta beslut om att dessa policyer upphör gälla. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet , 8:18. - Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat , reviderad Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Policyn för bisyssla upphör. Forts. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

21 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Forts. KS 10:18 2. Policyn för uppvaktning upphör. 3. Pensionspolicyn upphör. Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att ovanstående beslutas, för egen del besluta om 1. Riktlinjer för bisyssla. 2. Riktlinjer för uppvaktning. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum Dnr KS 2014/ Österåker Till Kommunstyrelsen Upphörande av Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Sammanfattning Österåkers Kommunfullmäktige har , KF 2:9, fattat beslut om begrepp för styrdokument, innebärande bl. a. förtydliganden avseende kriterierna för vad som ska anses utgöra policy och vad som ska anses utgöra riktlinjer. Kriterierna för styrdokument har avgörande betydelse för avgörande av vilken beslutsnivå som är behörig, d.v.s. svara på frågan huruvida styrdokumenten ska beslutas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, nämnd eller bolag. De sedan tidigare gällande styrdokumenten Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning, vilka Kommunfullmäktige beslutat om redan 2003, är båda enligt den nya begreppsordningen - att betrakta som riktlinjer. Gällande Pensionspolicyn är det reglerat i bl.a KAP-KL och AKAP-KL, vilket är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner. Kommunstyrelsens kontor föreslår därför att Kommunfullmäktige ges möjlighet att fatta beslut om att dessa policyer upphör att gälla. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Policyn för bisyssla upphör 2. Policyn för uppvaktning upphör 3. Pensionspolicyn upphör. Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att ovanstående beslutas, för egen del besluta om 1. Riktlinjer för bisyssla 2. Rikdinjer för uppvaktning Bakgrund I det övergripande arbetet som pågår att se över samtliga styrdokument har personalenheten inom Kommunstyrelsens kontor sett över policyn för bisyssla, uppvaktning samt pensionspolicy. Med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut gällande begrepp för styrdokument för Österåkers kommun föreslår Kommunstyrelsens kontor att nämnda styrdokument/policyer upphör att gälla. Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av 2

23 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum Dnr KS 2014/ ö Österåker Förvaltningens slutsatser Kommunstyrelsens kontor konstaterar efter genomgång av Österåkers kommuns styrdokument samt med hänvisning til1 de nya begreppen för styrdokument att förslaget ligger i linje med Kommunfullmäktiges beslut. Bilagor Bilaga 1. Policy för bisyssla Bilaga 2. Policy för uppvaktning Bilaga 3. Pensionspolicy Bilaga 4. Riktlinjer för bisyssla Bilaga 5. Rikdinjer för uppvaktning / r t) an/olof Friman Kommundirektör Fredrika Andersson Personalchef Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 2 av 2

24 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Öste rå to KS 10:20 Dnr. KS 2014/0201 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Besluta i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndes budget för nettokostnader förstärks med kronor från år Sammanfattning Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, rekommenderar kommunerna i Stockholms län att säga upp 11 Principöverenskommelsen som reglerar hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär ett övertagande av ansvar från landstinget med en samtidig skatteväxling från landstinget till kommunerna. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet , 8:19. - Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet , 8:4. - Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att besluta i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndes budget för nettokostnader förstärks med kronor från år Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

25 0 Österåker fjänsteutlåtande Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum Dnr KS 2014/0201 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Sammanfattning Kommunförbundet i Stockholms läns, KSL, rekommenderar kommunerna i Stockholms län att säga upp 11 Principöverenskommelsen som reglerar hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär ett övertagande av ansvar från landstinget med en samtidig skatteväxling från landstinget till kommunerna. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta I enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndes budget för nettokostnader förstärks med kronor från år Bakgrund Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att "Rekommendationen innebär att Principöverenskommelsen från upphör. 2. Ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunen. 3. Förändringen finansieras via skatteväxling 2015/ Förändringen träder i kraft 1 oktober Landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde Landstinget har sedan kommunaliseringen av omsorgerna 1994 utfört de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, i bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Detta innebär i korthet insatser för personkrets 1 och 2 enligt LSS upp till och med sjuksköterskenivå, motsvarande dem som utförs i verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänsdagen, SOL. Landstinget tillhandahåller resurser genom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för målgruppen.". Förvaltningens slutsatser Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. Tidigare beredning och beslutsunderlag - Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av 2

26 Tjänsteutlåtande ö Österåker - Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat Bilagor 1. Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll, Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat Jan-Olof Friman Kommundirektör Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 2 av 2

27 Y> Il 11 i\- K,.j 'i 0 Österåker Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden VON 8:4 Dnr. VON 2014/ Utdrag: KS/KF, akt Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Ärende Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, rekommenderar kommunerna i Stockholms län att säga upp 11 Principöverenskommelsen som reglerar hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär ett övertagande av ansvar från landstinget med en samtidig skatteväxling från landstinget till kommunerna. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat MBL-protokoll enl. 11, Yrkande Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall til1 beslutsförslaget innebärande att Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndens budget för nettokostnader förstärks med kr från år Rekommendationen innebär att 11 Principöverenskommelsen från upphör, ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunen, förändringen finansieras via skatteväxling 2015/2016, förändringen träder i kraft 1 oktober 2015 samt att landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. Jörgen Palmberg (S) biträder Mikael Ottossons yrkande. Propositionsordning Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) yrkande med biträde av Jörgen Palmberg (S) och finner att så är fallet. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndens budget för nettokostnader förstärks med la- från år Rekommendationen innebär att Principöverenskommelsen från upphör 2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunen 3. förändringen finansieras via skatteväxling 2015/2016 For/s. nästa sida Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

28 Sammanträdesprotokoll O Österåker Vård- och omsorgsnämnden Forts. VON 8:4 4. förändringen träder i kraft 1 oktober landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde Vård- och omsorgsnämnden beslutar för egen del Förklara paragrafen omedelbart justerad. Ov/A fnvn n/-lo Justerare justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

29 Tjänsteutlåtande.. ^ *) 0 Österåker 2 Socialförvaltningen Datum Dnr VON 2014/0059 Till Vård- och omsorgsnämnden Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Sammanfattning Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, rekommenderar kommunerna i Stockholms län att säga upp 11 Principöverenskommelsen som reglerar hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär ett övertagande av ansvar från landstinget med en samtidig skatteväxling från landstinget till kommunerna. Beslutsförslag Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndens budget för nettokostnader förstärks med kr från år 2016 Rekommendationen innebär att Principöverenskommelsen från upphör 2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunen 3. förändringen finansieras via skatteväxling 2015/ förändringen träder i kraft 1 oktober landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015 Bakgrund Landstinget har sedan kommunaliseringen av omsorgerna 1994 utfört de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, i bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Detta innebär i korthet insatser för personkrets 1 och 2 enligt LSS upp till och med sjuksköterskenivå, motsvarande dem som utförs i verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänsdagen, SoL. Landstinget tillhandahåller resurser genom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för målgruppen. Kommunförbundet i Stockholm har utrett frågan och rekommenderar nu länets kommuner att säga upp principöverenskommelsen och överta ansvaret för hälso- och sjukvård. Syftet är att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och samordning av hälso- och sjukvården med omvårdnaden för personer med funktionsnedsättning. Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av 2

30 Tjänsteutlåtande 0 Österåker För finansiering föreslås en skatteväxling motsvarande 2 öre från landstinget till kommunen. Detta ska enligt KSL täcka kommunens tillkommande kostnad. En uppskattning av den framtida kostnaden per kommun har gjorts av KSL baserat på kostnader som Haninge har för motsvarande ansvar. Haninge har en särskild överenskommelse med landstinget genom vilken de redan utför hälso- och sjukvård enligt förslaget. Österåkers kommun har två särskilda avtal med landstinget. Enligt det ena avtalet ersätts kommunen med kr per år från landstinget för att kommunen utför av landstinget delegerade hälsooch sjukvårdsuppgifter. Enligt det andra avtalet ersätts kommunen med kr per år från landstinget för att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har tillsynsansvaret för hälso- och sjukvården. Förvaltningens slutsatser Genom att kommunen själv ansvarar för hälso- och sjukvård i grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS bör en säkrare och mer sammanhållen vård och omsorg bli resultatet. Verksamheterna är positiva till förändringen. Huvudargumentet är att kontakten med primärvården idag inte alltid fungerar optimalt för den enskilde. Till exempel brister vården vad gäller omfattningen av paramedicinska insatser, dvs. de som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Om förslaget godtas av samtliga 26 stockholmskommuner och träder i kraft 1 oktober 2015, kommer lämplig organisation för hur Österåkers kommun ska utföra insatserna utredas närmare. Enligt KSLs beräkningar skulle kostnaden för Österåkers kommun bli kr per år. Det finns olika alternativ för att organisera hälso- och sjukvården i kommunen. Preliminära kalkyler över vad kostnaden skulle bli i Österåkers kommun visar att beräkningen är rimlig. Genom skatteväxling ( kr per år) och effekter i utjämningssystemet inom LSS (motsvarande kr per år) blir nettoeffekten positiv för kommunen med en ökad intäkt om kr. Effekten i utjämningssystemet sker med en eftersläpning på 2 år. De avtal mellan kommunen och landstinget som rör delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt ansvaret som medicinskt ansvarig sjuksköterska om sammanlagt kr upphör i och med övergången av ansvaret. Vård- och omsorgsnämndens budget för nettokostnader (budget för LSSbostad) behöver förstärkas med motsvarande belopp. Bilagor Rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, daterad Anne Simmasgård Socialchef Birgitta Almén Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sara Eriksson Sakkunnig Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax wvav.osteraker.se Sida 2 av 2

31

32 ÖVRIGA VAL (väljes förslagsvis alternativt ) Val av två ledamöter till rådsmöte för Mälardalsrådet för mandatperioden I samtliga fall kan även personliga ersättare utses, dvs 2 ersättare. Nominering av begravningsombud för mandatperioden (1 st begravningsombud) info från Länsstyrelsen ang uppdraget. Nomineringen ska vara skriftliga så att vi kan bedöma lämpligheten; bl.a. ska den som förordnas ha vissa ekonomiska kunskaper eftersom en hel del handlar om särredovisning i församlingarnas budget t.ex. att begravningsavgiften inte ska gå till annat än begravningsverksamhet. Dessutom ska ett begravningsombud inte ha förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan och inte i annat trossamfund. Medlemskap är OK. Val av tre ombud och tre ersättare i förbundsmöte för Stockholms län (KSL) för mandatperioden Val av en ledamot och en ersättare samt en gemensam revisor för kommunerna Österåker och Täby i Samordningsförbundet Södra Roslagen för Nominering av vigselförrättare enligt 4 kap 3 äktenskapsbalken. Susiette Demant, Urban Baudin, Michaela Fletcher och Elisabeth Gunnars är förordnade av Länsstyrelsen att vara vigselförrättare till och med den 31 januari Länsstyrelsen har även tillsvidareförordnat: Ingela Gardner, Helena Jungenstam, Leif Pettersson, Pär Nuder och Gerhard Nuss. Val av en ledamot och en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet Val av en suppleant till styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Väljs för den tid respektive fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång Val av ett ombud till Stokholms läns civilförsvarsförbund Val av ett ombud och en ersättare i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund för perioden

33 Val ett ombud till Stockholms länsförbund för krisberedskap för perioden Val av ett ombud och en ersättare i Svealands kustvattenförbund för perioden Val av tre representanter i Viltvårdsrådet för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till Syskonen Johanssons fond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till Östra Ryds magasinfond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers skolors samfond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Alma Karlssons donationsfond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever för perioden Val av en ledamot och en suppleant i stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola för perioden Val av en ledamot och en ersättare i Stiftelsen Forn-Åker för perioden Val av en ledamot och en ersättare till direktionen i Storstockholms brandförsvar för mandatperioden Val av sex st gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden (varav två st för jordbruks- och skogsbruksfrågor och fyra st för tätortsförhållanden)

34 väljes förslagsvis under år 2015 Bolag = ledamöter, (suppleanter) och lekmannarevisorer för Armada Fastighets AB med dotterbolag, Roslagsvatten AB, Österåkersvatten AB, Brännbacken AB. sitter kvar intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige i Österåkers kommun Val av kommunens ombud till bolagsstämmor, kommunalförbund, stiftelser, ideella föreningar och liknande för perioden Gäller där kommunen har ett bestämmande inflytande eller intresse. Övrig information Stiftelsen Wira Bruk - väljs för tre år i sänder - två ledamöter valdes KF , en ersättare valdes Stockholmsregionens Försäkring AB väljs med hjälp av organets valberedning Visit Roslagen AB. Väljs med hjälp av organets valberedning AB Vårljus. Väljs med hjälp av organets valberedning.

35 ÖSTERÅKERS KOf o la-r 13-/<3 O i V ÖSTERÅKERS E<OMMU KOMMUNSTYRELSEN 2(M -11-0* O^u/Dlll-!»(!>) Roslagspartiets motion nr 20 ställd till Kommunfullmäktige i Österåker Berga Teaters anläggning Under åren från 2001 har Österåkers Kommun investerat ca 37 miljoner i Berga Teater (Kulturknuten) för att stimulera teater- musik och andra kulturgrupper att skapa trivsamma evenemang för invånarna. Trots kommunens stora investering tvingas teatergrupperna ha sina evenemang i andra lokaler på grund av höga hyror och byråkratiskt agerande från kommunens sida. Roslagspartiet anser att kommunen idag motverkar själva syftet med investeringarna och vi kräver en förändring som kan leda till ett positivare klimat för kulturella evenemang. Jag yrkar: 1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till självkostnadspris. 2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med scheman och samordning av evenemang, de uppgifterna kan med lätthet skötas av informationsavdelningens tjänstemän. För Roslagspartiet Sågvägen Akersberga Tel : E-post:

36 It Kommunfullmäktiges presidium Datum Dnr KS 2014/ Till Kommunfullmäktige Medborgarförslag nr 10/ Öka turtätheten för buss 620 på sträckan Åsättra till Björnhuvud, framförallt genom att trafikera denna sträcka på kvällstid Sammanfattning I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 7 oktober 2014 föreslås en ökad turtäthet för buss 620 på sträckan Åsättra till Björnhuvud framförallt genom att sträckan ska trafikeras på kvällstid. Beslutsförslag Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Medborgarförslag nr 10/2014 godkänns inte och kommer ej att behandlas, med hänvisning till gällande lagstiftning innebärande att förslaget ej faller inom ramen för det kommunala ansvarsområdet. 2. Anmoda Kommunstyrelsen att i sitt fortsatta samarbete inom Stockholm Nordost (STONO), verka för en fortsatt välutbyggd kollektivtrafik inom regionen. Motivering Medborgarförslaget bedöms inte falla inom det kommunala kompetensområdet. Enligt Kommun fullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) ska ett medborgarförslag avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Kollektivtrafiken ombesörjs av Stockholms Läns Landsting (SLL) och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Medborgarförslaget är således primärt inte en kommunal angelägenhet varför medborgarförslaget ej blir föremål för någon vidare remittering. Då Kommunstyrelsen enligt gällande reglemente ansvarar för att leda och samordna trafikpolitiken och då Österåkers kommun, inom ramen för Stockholm-Nordost samarbetet (STONO), i förhållande till andra aktörer, såsom Stockholms Läns Landsting (SLL) och Storstockholms lokaltrafik (SL), verkar för en tillfredsställande trafikförsörjning samt en väl utbyggd kollektivtrafik, innebär det att kommunen löpande verkar för en tillfredsställande trafikförsörjning samt en väl utbyggd kollektivtrafik.

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

O Österåker. Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster i Österåkers kommun. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG

O Österåker. Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster i Österåkers kommun. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG O Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher BESLUTSFÖRSLAG 2014-10-29 Dnr BNI2 2014/0C Till Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 Österå 11. AU 8:19 Dnr. KS 2014/0201 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Arbetsutskottets förslag

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer