Österåker. Svar på interpellation från Björn Molin (Rp) angående remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österåker. Svar på interpellation från Björn Molin (Rp) angående remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun."

Transkript

1 Österåker Byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein Interpellationssvar Dnr KS 2014/ (1 Till Kommunfullmäktige Svar på interpellation från Björn Molin (Rp) angående remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun. Bakgrund Björn Molin har inkommit med en interpellation rörande undantag från strandskyddet för två markområden - Östanå farjeläge samt Säbyviken - och framställer med anledning av det ett antal frågor, vilka besvaras enligt nedan: Östanå färjeläge 1. Frågan var inte alls kontroversiell. Detta är svar på en remiss till Länsstyrelsen. Det är normal förfarande att KS hanterar yttranden av denna karaktär. 2. Så länge det handlar om ett yttrande föreligger ingen jävssituation. Jäv kan endast komma i fråga vid beslutsärenden. 3. Se ovan. 4. Kommunens yttrande på remissen var delvis att de områden som hade antagna planprogram var olämpliga att ha kvar ett utökat strandskydd för. Skulle kommunens yttrande gå igenom skulle det innebära att planprogramsområdena Östanå- Rosenkulla- Vira och Säbyviken skulle ha kvar ett strandskydd om 100 meter. Säbyvikens marina 1. Byggnadsnämden har inte ignorerat länsstyrelsens beslut. Vid två tillfällen har byggnadsnämnden beslutat att avvakta med ett eventuellt rivningsföreläggande. Motivet till detta är att det pågår ett detaljplanarbete som påbörjades våren 2010 och snart kommer upp för granskning. Om detaljplanen antas kommer båthallen vara planenlig.

2 steråker BESLUTSFÖRSLAG 2(2) Byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein Dnr KS 2014/ (17) 2. Nej vid ett borttagande av det utökade strandskyddet gäller fortfarande 100 meter strandskyddsiinje. Härmed behövs fortfarande strandskyddsdispens alternativt upphävande av strandskydd i samband med lagakraftvinnande av detaljplan. 3. Det finns ett antaget planprogram för området. Se fråga 4 ovan. Hampe Klein Ordförande Byggnadsnämnden

3 ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2014 HO- 2 0 D.nr: tfe IM/OPOV" IPlili! s / Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher Sjöman angående Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Österåkers Kommun ( ) Bakgrund I ett remissvar till Länsstyrelsen ang. utvidgat strandskydd har kommunstyrelsen undantagit två st. markområden från strandskydd. Dessa två markområden är Östanå färjeläge och Säbyviken. Beträffande Östanå färjeläge har mark avyttrats för bebyggelse och beträffande Säbyviken har ny- och tillbyggnad skett utan bygglov. Östanå färjeläge Johan Boström har sålt ifrågavarande mark vid Östanå färjeläge till en markexploatör. Misstanke finns att en förutsättning för exploatering är att strandskyddet upphävs. Om detta är korrekt har Johan Boström ett eget personligt och ekonomiskt intresse i att strandskyddet upphävs. Johan Boström var i så fall jävig då beslutet fattades. Johan Boström skulle i så fall ej ha deltagit i beslutet. Mina frågor är: 1 När kommunstyrelsen beslutade om svar på remissen reserverade sig samtliga oppositionspartier. Av vilken anledning valde kommunstyrelsen då att fatta beslut i en så här viktig och kontroversiell fråga utan att låta Kommunfullmäktige ta ställning dessförinnan? 2 På vilket sätt utreddes det att Johan Boström (M), som deltog i beslutet, inte var jävig rörande frågan om området vid Östanå färjeläge? 3 Av protokollet från kommunstyrelsen sammanträde den 24 september 2014 framgår inte att kommunstyrelsen prövade om Johan Boström var jävig. Varför? 4 Vad är skälet till att överhuvudtaget undanta Östanå färjeläge från det utökade strandskyddet? Sagvägen Åkersberga Tel.: E-post:

4 Säbvvikens Marina 1 Stadsbyggnadsnämnden beviljade 2010 bygglov för tillbyggnad av båthall. Länsstyrelsen upphävde beslutet om bygglov i december Länsstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten, till Kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen. Ingen av dessa domstolar har lämnat prövningstillstånd varför inget bygglov finns för byggnaderna. 2 Byggnadsnämnden beslutade den i augusti 2010 att medge strandskyddsdispens för ett båtgarage om 214 m 2, en brygga samt en tillbyggnad av båtgaraget om 276 m 2 rörande Säbyvikens Marina. Byggnadsnämndens beslut upphävdes av Länsstyrelsen i maj Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av Länsstyrelsens beslut ochmark-och miljööverdomstolen har beslutat att ej meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast med innebörd att någon dispens från strandskyddet ej har meddelats. 3 Det nu sagda innebär att bygglov inte har beviljats för nybyggnaden och tillbyggnaden om sammanlagt 490 m 2 plus brygga. Inte heller har någon dispens från strandskyddet beviljats. Mina frågor är: 1 Varför har kommunen under mer än två års tid ignorerat Länsstyrelsens beslut från 2012 genom att inte utfärda ett rivningsföreläggande för de byggnader för vilka byggnadslov inte finns? 2 Om Säbyviken skulle undantas från det utökade strandskyddet kommer då bygglov att beviljas i efterhand för de ny- och tillbyggnader som idag inte har bygglov? 3 Vad är skälet till att överhuvudtaget undanta Säbyviken från det utökade strandskyddet?

5 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen KS 9:6 Dnr. KS 2014/ ^ j t/ Skattesats för Österåkers kommun 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Österåkers kommuns skattesats ska för inkomståret 2015 uppgå till 18,65 kronor. Reservation Roger Johansson (RP) reserverar sig mot beslutet att fastställa skattesats för 2015 innan budget är fastställd. Ersättaryttrande Bo Edlén (V) meddelar att om (V) hade haft yttranderätt hade (V) biträtt Roger Johanssons (RP) reservation. Sammanfattning Enligt kommunallagen 8 kap, 6 ska förslag till budget upprättas av Kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om särskilda skäl föreligger får budgetförslag upprättas i november månad. Om så är fallet måste styrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång. I föreliggande ärende föreslås för år 2015 en oförändrad skattesats om 18,65 kronor, som kommer att ingå i budgetförslaget som behandlas i Kommunfullmäktige den 17 november Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att Österåkers kommuns skattesats ska för inkomståret 2015 uppgå till 18,65 kronor. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer\ t. Utdragsbestyrkande w Mte

6 Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum / Dnr KS 2014 / Kommunstyrelsen Skattesats för Österåkers kommun 2015 Sammanfattning Enligt Kommunallagen 8 kap, 6 ska förslag till budget upprättas av Kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om särskilda skäl föreligger får budgetförslaget upprättas i november månad. Om så är fallet måste styrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång. I föreliggande ärende föreslås för år 2015 en oförändrad skattesats om 18,65 kronor, som kommer att ingå i budgetförslaget som behandlas i Kommunfullmäktige den 17 november Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Österåkers skattesats ska för inkomståret uppgå till 18:65 kronor 1 i-olof Friman )mmundirektör Katarina Leinar Ekonomichef

7 Östers Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen KS 10:7 Dnr. KS 2014/0271 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Anta reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i ärende KS 2013/ att revidera det tidigare antagna förslaget till reglemente. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens arbetsutskottet har behandlat ärendet , 8:8. - Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att anta reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Kansliet/ÖFS - Akten Justerandes signaturer Cr Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteutlåtande IS Österåker ICommu^styrelsens kontor Datum Dnr KS 2014/0271 Till Kommunstyrelsen Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i ärende KS 2013/ att revidera det tidigare antagna förslaget till reglemente för krisledningsnämnden. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Anta Reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun. Bakgrund På uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer genomfördes år 2013 en granskning av organisation och beredskap för extraordinära händelser. Ett antal rekommendationer presenterades, där "Krisledningsnämndens reglemente ska korrigeras, uppdateras samt publiceras på kommunens webbplats" var den första. Den 25 november 2013 beslutade Kommunstyrelsen att reglementet skulle revideras. Förvaltningens slutsatser Anta Reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun. Bilagor 1. Reglemente för krisledningsnämnden i Österåkers kommun Tidigare antaget Förslag till reglemente för krisledningsnämnden, Dnr ifd a JA t J vw- 5 * - -"i Iw^/ / / Jan-Olof Friman Kommundirektör Jenny Nilsson säkerhetsstrateg Expedieras Österåkers kommun Åkersberga I el Fax Sida I av I

9 ÖFS 20xx:xx Reglemente för Krisledningsnämnden Fastställd av Kommunfullmäktige den 20 oktober 2014 (Dnr KS 2014/0271) 1 Krisledningsnämndens uppgifter Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå. Krisledningsnämnden ska fullgöra den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses..en sådan händelse som avvikerfrån det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting" (4 SFS 2006:544). Vid en extraordinär händelse äger krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de förvaltningsresurser som den begär. Dock ska krisledningsnämnden se till att samhällsviktig verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun fullmäktige angett, bestämmelser i detta reglemente samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning. Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att de åtgärder som vidtas av olika aktörer för krishantering och information till allmänheten under en extraordinär händelse i fredstid samordnas. 2 Övertagande av övriga nämnders och bolags verksamhetsområden Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och. art. Ett sådant beslut ska omgående sändas till den nämnd som berörs. Krisledningsnämnden bör, om det är möjligt med hänsyn till rådande situation, samråda med berörd nämnd innan beslut fattas inom ordinarie nämnds område. Sida I av 4

10 Krisledningsnämnden får från kommunens bolag och externa utförare avropa resurser som behövs med anledning av den extraordinära händelsen i enlighet med vad som föreskrivs i driftdirektiv, entreprenadavtal och andra överenskommelser. 3 Bistånd mellan kommuner och landsting samt till enskild Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner eller landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. Krisledningsnämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. 4 Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhet. För Krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som skulle ha gällt även i den ordinarie nämndsorganisationen. Vidare får den som deltar eller deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser, inte röja eller utnyttja vad denne därigenom har fått veta om; 1) förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser, 2) förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, 3) en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller 4) ett företags affärs- eller driftsförhållanden Nämnden är registeransvarig samt ansvarig för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Krisledningsnämndens sammanträden är slutna. Sida 2 av 4

11 5 Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer Krisledningsnämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Dessa personer är samma ledamöter och ersättare som under normala förhållanden utgör kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden får besluta om närvarorätt och yttranderätt för andra personer än nämndens ledamöter och deras ersättare. Kjdsledningsnämnden ska kunna verka under tidsmässigt långt utdragna händelser vilket kan innebära skifttjänstgöring. Krisledningsnämndens administration ombesörjs genom kommunens kansli. Det åligger krisledningsnämndens ordförande att bedöma om när en extraordinär händelse anses föreligga och därvid: bestämma när krisledningsnämnden ska kallas in om så behövs, innan nämnden har samlats, fatta nödvändiga beslut. Dessa beslut ska därefter snarast möjligt anmälas till nämnden. främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden och sedan den till åldern äldste ledamoten i nämnd ordning. 6 Rapportering och uppföljning Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast påföljande kommunfullmäktigesammanträde. Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ombesörja att länsstyrelse, eller annan myndighet som regeringen utser, delges lägesbild och fortiöpande information om händelseutvecklingen. 7 Avveckling av verksamhet Så snart förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas och att den anpassade organisationen ska återgå till normal organisation. Sida 3 av 4

12 Efter det att krisledningsnämnden varit aktiv ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader samt utvärdering av nämndens arbete lämnas till närmast påföljande kommun fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om en nämnd, som genom krisledningsnämndens övertagande av beslutsrätten, ska kompenseras för oförutsedda kostnader som uppstått genom beslut av krisledningsnämnden. Sida 4 av 4

13 "f^> i I u- <1 v. Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden Krisledningsnämnden har inrättats av kommunfullmäktige för ledning under extraordinära händelser i enlighet med lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Detta reglemente reglerar krisledningsnämndens verksamhet. Utöver reglementet ska lagen om extraordinära händelser, lagen om civilt försvar, sekretesslagen och kommunallagens bestämmelser tillämpas. Uppgifter Krisledningsnämnden leder kommunens verksamhet vid extraordinära händelser och får i sådana fall ta över den beslutsrätt och det verksamhetsansvar från övriga nämnder som krisledningsnämnden anser vara nödvändigt. (Se anmärkning nedan.) Krisledningsnämndens övertagande av beslutsrätt och verksamhetsansvar ska inskränka sig till det som oundgängligt krävs för att komma till rätta med den aktuella situationen. Ordföranden i krisledningsnämnden (eller vice ordföranden om ordförande har förhinder) bedömer när en extraordinär situation inträffat och beslutar när nämnden ska träda i funktion. Sammansättning och arbetsformer Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordföranden (vice ordföranden) äger rätt att i ett brådskande läge, då övriga ledamöter i nämnden är förhindrade att närvara, fatta beslut på nämnden vägnar. Sådant beslut ska snarast anmälas så snart nämnden samlats. Så snart förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta om att återgång till ordinarie organisation skall ske. Krisledningsnämnden för protokoll, mm i enlighet med kommunallagen och ska anmäla tagna beslut saml redovisa krisens förlopp vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. Med uppgift atl bereda ärenden åt krisledningsnämnden ska en särskild tjänstemannagrupp, med kommundirektören som chef, benämnd krisledningsgruppen finnas. Anmärkning Del är egen/ligen önskvärt att ange vilka nämnders beslutsrätt och verksamhetsansvar som krisledningsnämnden får ta över, för att inte nämnden ska kunna ifrågasättas ur demokratisk synvinkel. En sådan specificering bör dock baseras på en konsekvensanalys, som nu inte är genomförd. Oavsett vad som står i reglementet kan dock krisledningsnämnden ta över den beslutsrätt de anser nödvändig i en extraordinär situation.

14 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen KS 10:13 Dnr. KS 2014/0296 Ny politisk organsation i Österåkers kommun för mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Anta ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden , innebärande att med angivande av mandattid, inrätta följande nämnder, styrelser samt Överförmyndare, 1. Kommunstyrelsen, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2015, med Kommunstyrelsens arbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2015 samt Kommunstyrelsens Plan-AU, mandattid om ett år räknat från och med 1 januari Byggnadsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 3. Kultur- och Fritidsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 5. Socialnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, med Sociala utskottet, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 6. Skolnämnd/Utbildningsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 7. Produktionsstyrelse, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 8. Vård- och omsorgsnämnd, mandattid om 1 år räknat från och med den 1 januari Valnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 10. Överförmyndare, mandattid om fyra år, räknat från och med 1 januari Frågan om arvodesgruppen bereds vidare. Sammanfattning Enligt Kommunalagen (KL) ska Kommunfullmäktige tillsätta en kommunstyrelse samt de övriga nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. Forts. justerandes signaturer 7~)(.-/ Utdragsbestyrkande

15 O Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Forts. KS 10:13 Kommunstyrelsen och Valnämnden är enligt KL obligatoriska nämnder. Obligatorsikt för en kommun är även inrättande av överförmyndare eller överförmyndanämnd. Inom Österåkers kommun finns sedan tidigare en Överförmyndare och föreliggande förslag innebär ingen ändring på denna punkt. För Kommunstyrelsen ska gälla en mandattid om fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då allmänna val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, d.v.s. från och med den 1 januari För övriga nämnder och styrelser ska gälla en mandattid om ett år, räknat från och med den 1 januari Enligt särskilda bestämmelse i Föräldrabalken (19 kap. 7 ) gäller för Överförmyndare att mandattiden ska vara fyra år, räknat från och med den 1 januari Förslaget omfattar även inrättande av utskott för Kommunstyrelsen samt några av de övriga nämnderna. Utskotten lyder under respektive nämnd varför utskottens mandattid korrelerar med berörda nämnders. Beslutsunderlag Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat , reviderat och Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 1. Kommunstyrelsen, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2015, med Kommunstyrelsens arbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 2015 samt Kommunstyrelsens Plan-AU, mandattid om ett år räknat från och med 1 januari Byggnadsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 3. Kultur- och Fritidsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 5. Socialnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, med Sociala utskottet, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 6. Skolnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 7. Produktionsstyrelse, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 8. Vård- och omsorgsnämnd, mandattid om 1 år räknat från och med den 1 januari Valnämnd, mandattid om ett år räknat från och med den 1 januari 2015, 10. Överförmyndare, mandattid om fyra år, räknat från och med 1 januari Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att frågan om arvodesgruppen bereds vidare. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Österål KS 10:16 Dnr. KS 2014/0276 Sammanträdestider 2015 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 9 februari, 16 mars, 27 april, 15 juni, 14 september, 26 oktober, 23 november (sammanträdet börjar kl ) och 14 december. Kommunstyrelsens beslutar för egen del 2. Kommunstyrelsen sammanträder kl vid följande tillfållen under år 2015: 12 januari, 16 februari, 30 mars, 20 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar kl ), 21 oktober och 25 november. Sammanfattning Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under år Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet , 8:14. - Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 1. Kommunfullmäktige sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 9 februari, 16 mars, 27 april, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 23 november (sammanträdet börjar kl ) och 14 december. 2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 3. Kostnaden för annonsering under 2015 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsens beslutar för egen del 4. Kommunstyrelsen sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 12 januari, 16 februari, 30 mars, 20 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar kl ), 21 oktober och 25 november. Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring innebärande att beslutspunkterna 2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Forts. Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande

17 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Forts. KS 10:16 3. Kostnaden för annonsering under 2015 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. stryks med hänvisning till att dessa punkter avhandlades på Kommunstyrelsens sammanträde Michaela Fletcher (M) yrkar också på ändring innebärande att Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 flyttas till den 26 oktober Michael Solander (MP) yrkar att Kommunstyrelsen under 2015 sammanträder kl Roger Johansson (RP) biträder Michael Solanders (MP) yrkande. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden eller enligt Michael Solanders (MP) yrkande med biträde av Roger Johansson (RP) och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. Omröstning Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 5 nej-röster. Expedieras - Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

18 U Österåker OMRÖSTNINGSLISTA KS , 10:16 KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod ) Parti LEDAMÖTER Namn Närvarande Ersättare I N A M Johan Boström - Christina F. X M Eliza Roszkowska-Oberg - Kenneth N. X M Hampe Klein X X M Conny Söderström X X FP Elisabeth Gunnars l:e vice ordf X X FP Fredrik Pahlberg - Mathias L. X c: Björn Pålhammar X X KD Mikael Ottosson X X OP Lennart Berneklint X X s Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X s Anas Abdullah X X s Marie Ende X X RP Roger Johansson X X MP Michael Solandet- X X M Michaela Fletcher, ordförande X X ERSÄTTARE M Christina Funhammar X M Kenneth Netterström X M Jeanette Widén - FP Mathias Lindow X S Hans Johansson X RP Sven Ragnelid X V Bo Edlén - Resultat is?

19 Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum Dnr KS 2014/0276 Sammanträdestider 2015 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram förslag på sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under år Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 4 februari, 18 mars, 6 maj, 17 juni, 16 september, 7 oktober, 11 november och 16 december. Kommunstyrelsens beslut 2. Kommunstyrelsen sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 12 januari, 16 februari, 30 mars, 20 maj, 24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar kl ), 21 oktober och 25 november. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 3. Kommunfullmäktige sammanträder kl vid följande tillfällen under år 2015: 9 februari, 16 mars, 27 april, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 23 november (sammanträdet börjar kl ) och 14 december. 4. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 5. Kostnaden för annonsering under 2015 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. il-olof Friman kommundirektör Peter Frem Kanslichef Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av I

20 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Östers 11 KS 10:18 Dnr. KS 2014/ Upphörande av Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Pensionspolicy Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Policyn för bisyssla upphör. 2. Policyn för uppvaktning upphör. 3. Pensionspolicyn upphör. Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att ovanstående beslutas, för egen del besluta om 1. Riktlinjer för bisyssla. 2. Riktlinjer för uppvaktning. Sammanfattning Österåkers Kommunfullmäktige har , KF 2:9, fattat besluta om begrepp för styrdokument, innebärande bl.a. förtydliganden avseende kriterierna för vad som ska anses utgöra policy och vad som ska anses utgöra riktlinjer. Kriterierna för styrdokument har avgörande betydelse för att avgöra vilken beslutsnivå som är behörig, d.v.s. svara på frågan huruvida styrdokumenten ska beslutas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, nämnd eller bolag. De sedan tidigare gällande styrdokumenten Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Pensionspolicyn, vilka Kommunfullmäktige beslutat om redan 2003 är i samtliga fall - enligt den nya begreppsordningen - betrakta som riktlinjer och Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige ges möjligheter att fatta beslut om att dessa policyer upphör gälla. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet , 8:18. - Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat , reviderad Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Policyn för bisyssla upphör. Forts. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

21 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Forts. KS 10:18 2. Policyn för uppvaktning upphör. 3. Pensionspolicyn upphör. Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att ovanstående beslutas, för egen del besluta om 1. Riktlinjer för bisyssla. 2. Riktlinjer för uppvaktning. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum Dnr KS 2014/ Österåker Till Kommunstyrelsen Upphörande av Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning samt Sammanfattning Österåkers Kommunfullmäktige har , KF 2:9, fattat beslut om begrepp för styrdokument, innebärande bl. a. förtydliganden avseende kriterierna för vad som ska anses utgöra policy och vad som ska anses utgöra riktlinjer. Kriterierna för styrdokument har avgörande betydelse för avgörande av vilken beslutsnivå som är behörig, d.v.s. svara på frågan huruvida styrdokumenten ska beslutas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, nämnd eller bolag. De sedan tidigare gällande styrdokumenten Policy för bisyssla, Policy för uppvaktning, vilka Kommunfullmäktige beslutat om redan 2003, är båda enligt den nya begreppsordningen - att betrakta som riktlinjer. Gällande Pensionspolicyn är det reglerat i bl.a KAP-KL och AKAP-KL, vilket är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner. Kommunstyrelsens kontor föreslår därför att Kommunfullmäktige ges möjlighet att fatta beslut om att dessa policyer upphör att gälla. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Policyn för bisyssla upphör 2. Policyn för uppvaktning upphör 3. Pensionspolicyn upphör. Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att ovanstående beslutas, för egen del besluta om 1. Riktlinjer för bisyssla 2. Rikdinjer för uppvaktning Bakgrund I det övergripande arbetet som pågår att se över samtliga styrdokument har personalenheten inom Kommunstyrelsens kontor sett över policyn för bisyssla, uppvaktning samt pensionspolicy. Med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut gällande begrepp för styrdokument för Österåkers kommun föreslår Kommunstyrelsens kontor att nämnda styrdokument/policyer upphör att gälla. Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av 2

23 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum Dnr KS 2014/ ö Österåker Förvaltningens slutsatser Kommunstyrelsens kontor konstaterar efter genomgång av Österåkers kommuns styrdokument samt med hänvisning til1 de nya begreppen för styrdokument att förslaget ligger i linje med Kommunfullmäktiges beslut. Bilagor Bilaga 1. Policy för bisyssla Bilaga 2. Policy för uppvaktning Bilaga 3. Pensionspolicy Bilaga 4. Riktlinjer för bisyssla Bilaga 5. Rikdinjer för uppvaktning / r t) an/olof Friman Kommundirektör Fredrika Andersson Personalchef Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 2 av 2

24 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Öste rå to KS 10:20 Dnr. KS 2014/0201 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Besluta i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndes budget för nettokostnader förstärks med kronor från år Sammanfattning Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, rekommenderar kommunerna i Stockholms län att säga upp 11 Principöverenskommelsen som reglerar hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär ett övertagande av ansvar från landstinget med en samtidig skatteväxling från landstinget till kommunerna. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet , 8:19. - Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet , 8:4. - Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att besluta i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndes budget för nettokostnader förstärks med kronor från år Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

25 0 Österåker fjänsteutlåtande Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum Dnr KS 2014/0201 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Sammanfattning Kommunförbundet i Stockholms läns, KSL, rekommenderar kommunerna i Stockholms län att säga upp 11 Principöverenskommelsen som reglerar hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär ett övertagande av ansvar från landstinget med en samtidig skatteväxling från landstinget till kommunerna. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta I enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndes budget för nettokostnader förstärks med kronor från år Bakgrund Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att "Rekommendationen innebär att Principöverenskommelsen från upphör. 2. Ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunen. 3. Förändringen finansieras via skatteväxling 2015/ Förändringen träder i kraft 1 oktober Landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde Landstinget har sedan kommunaliseringen av omsorgerna 1994 utfört de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, i bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Detta innebär i korthet insatser för personkrets 1 och 2 enligt LSS upp till och med sjuksköterskenivå, motsvarande dem som utförs i verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänsdagen, SOL. Landstinget tillhandahåller resurser genom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för målgruppen.". Förvaltningens slutsatser Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. Tidigare beredning och beslutsunderlag - Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av 2

26 Tjänsteutlåtande ö Österåker - Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat Bilagor 1. Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll, Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat Jan-Olof Friman Kommundirektör Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 2 av 2

27 Y> Il 11 i\- K,.j 'i 0 Österåker Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden VON 8:4 Dnr. VON 2014/ Utdrag: KS/KF, akt Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Ärende Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, rekommenderar kommunerna i Stockholms län att säga upp 11 Principöverenskommelsen som reglerar hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär ett övertagande av ansvar från landstinget med en samtidig skatteväxling från landstinget till kommunerna. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat MBL-protokoll enl. 11, Yrkande Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall til1 beslutsförslaget innebärande att Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndens budget för nettokostnader förstärks med kr från år Rekommendationen innebär att 11 Principöverenskommelsen från upphör, ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunen, förändringen finansieras via skatteväxling 2015/2016, förändringen träder i kraft 1 oktober 2015 samt att landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. Jörgen Palmberg (S) biträder Mikael Ottossons yrkande. Propositionsordning Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) yrkande med biträde av Jörgen Palmberg (S) och finner att så är fallet. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndens budget för nettokostnader förstärks med la- från år Rekommendationen innebär att Principöverenskommelsen från upphör 2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunen 3. förändringen finansieras via skatteväxling 2015/2016 For/s. nästa sida Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

28 Sammanträdesprotokoll O Österåker Vård- och omsorgsnämnden Forts. VON 8:4 4. förändringen träder i kraft 1 oktober landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde Vård- och omsorgsnämnden beslutar för egen del Förklara paragrafen omedelbart justerad. Ov/A fnvn n/-lo Justerare justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

29 Tjänsteutlåtande.. ^ *) 0 Österåker 2 Socialförvaltningen Datum Dnr VON 2014/0059 Till Vård- och omsorgsnämnden Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, LSS Sammanfattning Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, rekommenderar kommunerna i Stockholms län att säga upp 11 Principöverenskommelsen som reglerar hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär ett övertagande av ansvar från landstinget med en samtidig skatteväxling från landstinget till kommunerna. Beslutsförslag Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. i enlighet med KSLs rekommendation under förutsättning att Vård- och omsorgsnämndens budget för nettokostnader förstärks med kr från år 2016 Rekommendationen innebär att Principöverenskommelsen från upphör 2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunen 3. förändringen finansieras via skatteväxling 2015/ förändringen träder i kraft 1 oktober landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015 Bakgrund Landstinget har sedan kommunaliseringen av omsorgerna 1994 utfört de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, i bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Detta innebär i korthet insatser för personkrets 1 och 2 enligt LSS upp till och med sjuksköterskenivå, motsvarande dem som utförs i verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänsdagen, SoL. Landstinget tillhandahåller resurser genom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för målgruppen. Kommunförbundet i Stockholm har utrett frågan och rekommenderar nu länets kommuner att säga upp principöverenskommelsen och överta ansvaret för hälso- och sjukvård. Syftet är att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och samordning av hälso- och sjukvården med omvårdnaden för personer med funktionsnedsättning. Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av 2

30 Tjänsteutlåtande 0 Österåker För finansiering föreslås en skatteväxling motsvarande 2 öre från landstinget till kommunen. Detta ska enligt KSL täcka kommunens tillkommande kostnad. En uppskattning av den framtida kostnaden per kommun har gjorts av KSL baserat på kostnader som Haninge har för motsvarande ansvar. Haninge har en särskild överenskommelse med landstinget genom vilken de redan utför hälso- och sjukvård enligt förslaget. Österåkers kommun har två särskilda avtal med landstinget. Enligt det ena avtalet ersätts kommunen med kr per år från landstinget för att kommunen utför av landstinget delegerade hälsooch sjukvårdsuppgifter. Enligt det andra avtalet ersätts kommunen med kr per år från landstinget för att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har tillsynsansvaret för hälso- och sjukvården. Förvaltningens slutsatser Genom att kommunen själv ansvarar för hälso- och sjukvård i grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS bör en säkrare och mer sammanhållen vård och omsorg bli resultatet. Verksamheterna är positiva till förändringen. Huvudargumentet är att kontakten med primärvården idag inte alltid fungerar optimalt för den enskilde. Till exempel brister vården vad gäller omfattningen av paramedicinska insatser, dvs. de som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Om förslaget godtas av samtliga 26 stockholmskommuner och träder i kraft 1 oktober 2015, kommer lämplig organisation för hur Österåkers kommun ska utföra insatserna utredas närmare. Enligt KSLs beräkningar skulle kostnaden för Österåkers kommun bli kr per år. Det finns olika alternativ för att organisera hälso- och sjukvården i kommunen. Preliminära kalkyler över vad kostnaden skulle bli i Österåkers kommun visar att beräkningen är rimlig. Genom skatteväxling ( kr per år) och effekter i utjämningssystemet inom LSS (motsvarande kr per år) blir nettoeffekten positiv för kommunen med en ökad intäkt om kr. Effekten i utjämningssystemet sker med en eftersläpning på 2 år. De avtal mellan kommunen och landstinget som rör delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt ansvaret som medicinskt ansvarig sjuksköterska om sammanlagt kr upphör i och med övergången av ansvaret. Vård- och omsorgsnämndens budget för nettokostnader (budget för LSSbostad) behöver förstärkas med motsvarande belopp. Bilagor Rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, daterad Anne Simmasgård Socialchef Birgitta Almén Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sara Eriksson Sakkunnig Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax wvav.osteraker.se Sida 2 av 2

31

32 ÖVRIGA VAL (väljes förslagsvis alternativt ) Val av två ledamöter till rådsmöte för Mälardalsrådet för mandatperioden I samtliga fall kan även personliga ersättare utses, dvs 2 ersättare. Nominering av begravningsombud för mandatperioden (1 st begravningsombud) info från Länsstyrelsen ang uppdraget. Nomineringen ska vara skriftliga så att vi kan bedöma lämpligheten; bl.a. ska den som förordnas ha vissa ekonomiska kunskaper eftersom en hel del handlar om särredovisning i församlingarnas budget t.ex. att begravningsavgiften inte ska gå till annat än begravningsverksamhet. Dessutom ska ett begravningsombud inte ha förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan och inte i annat trossamfund. Medlemskap är OK. Val av tre ombud och tre ersättare i förbundsmöte för Stockholms län (KSL) för mandatperioden Val av en ledamot och en ersättare samt en gemensam revisor för kommunerna Österåker och Täby i Samordningsförbundet Södra Roslagen för Nominering av vigselförrättare enligt 4 kap 3 äktenskapsbalken. Susiette Demant, Urban Baudin, Michaela Fletcher och Elisabeth Gunnars är förordnade av Länsstyrelsen att vara vigselförrättare till och med den 31 januari Länsstyrelsen har även tillsvidareförordnat: Ingela Gardner, Helena Jungenstam, Leif Pettersson, Pär Nuder och Gerhard Nuss. Val av en ledamot och en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet Val av en suppleant till styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Väljs för den tid respektive fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång Val av ett ombud till Stokholms läns civilförsvarsförbund Val av ett ombud och en ersättare i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund för perioden

33 Val ett ombud till Stockholms länsförbund för krisberedskap för perioden Val av ett ombud och en ersättare i Svealands kustvattenförbund för perioden Val av tre representanter i Viltvårdsrådet för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till Syskonen Johanssons fond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till Östra Ryds magasinfond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers skolors samfond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Alma Karlssons donationsfond för perioden Val av revisor respektive revisorsersättare till stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever för perioden Val av en ledamot och en suppleant i stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola för perioden Val av en ledamot och en ersättare i Stiftelsen Forn-Åker för perioden Val av en ledamot och en ersättare till direktionen i Storstockholms brandförsvar för mandatperioden Val av sex st gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden (varav två st för jordbruks- och skogsbruksfrågor och fyra st för tätortsförhållanden)

34 väljes förslagsvis under år 2015 Bolag = ledamöter, (suppleanter) och lekmannarevisorer för Armada Fastighets AB med dotterbolag, Roslagsvatten AB, Österåkersvatten AB, Brännbacken AB. sitter kvar intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige i Österåkers kommun Val av kommunens ombud till bolagsstämmor, kommunalförbund, stiftelser, ideella föreningar och liknande för perioden Gäller där kommunen har ett bestämmande inflytande eller intresse. Övrig information Stiftelsen Wira Bruk - väljs för tre år i sänder - två ledamöter valdes KF , en ersättare valdes Stockholmsregionens Försäkring AB väljs med hjälp av organets valberedning Visit Roslagen AB. Väljs med hjälp av organets valberedning AB Vårljus. Väljs med hjälp av organets valberedning.

35 ÖSTERÅKERS KOf o la-r 13-/<3 O i V ÖSTERÅKERS E<OMMU KOMMUNSTYRELSEN 2(M -11-0* O^u/Dlll-!»(!>) Roslagspartiets motion nr 20 ställd till Kommunfullmäktige i Österåker Berga Teaters anläggning Under åren från 2001 har Österåkers Kommun investerat ca 37 miljoner i Berga Teater (Kulturknuten) för att stimulera teater- musik och andra kulturgrupper att skapa trivsamma evenemang för invånarna. Trots kommunens stora investering tvingas teatergrupperna ha sina evenemang i andra lokaler på grund av höga hyror och byråkratiskt agerande från kommunens sida. Roslagspartiet anser att kommunen idag motverkar själva syftet med investeringarna och vi kräver en förändring som kan leda till ett positivare klimat för kulturella evenemang. Jag yrkar: 1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till självkostnadspris. 2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med scheman och samordning av evenemang, de uppgifterna kan med lätthet skötas av informationsavdelningens tjänstemän. För Roslagspartiet Sågvägen Akersberga Tel : E-post:

36 It Kommunfullmäktiges presidium Datum Dnr KS 2014/ Till Kommunfullmäktige Medborgarförslag nr 10/ Öka turtätheten för buss 620 på sträckan Åsättra till Björnhuvud, framförallt genom att trafikera denna sträcka på kvällstid Sammanfattning I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 7 oktober 2014 föreslås en ökad turtäthet för buss 620 på sträckan Åsättra till Björnhuvud framförallt genom att sträckan ska trafikeras på kvällstid. Beslutsförslag Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Medborgarförslag nr 10/2014 godkänns inte och kommer ej att behandlas, med hänvisning till gällande lagstiftning innebärande att förslaget ej faller inom ramen för det kommunala ansvarsområdet. 2. Anmoda Kommunstyrelsen att i sitt fortsatta samarbete inom Stockholm Nordost (STONO), verka för en fortsatt välutbyggd kollektivtrafik inom regionen. Motivering Medborgarförslaget bedöms inte falla inom det kommunala kompetensområdet. Enligt Kommun fullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) ska ett medborgarförslag avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Kollektivtrafiken ombesörjs av Stockholms Läns Landsting (SLL) och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Medborgarförslaget är således primärt inte en kommunal angelägenhet varför medborgarförslaget ej blir föremål för någon vidare remittering. Då Kommunstyrelsen enligt gällande reglemente ansvarar för att leda och samordna trafikpolitiken och då Österåkers kommun, inom ramen för Stockholm-Nordost samarbetet (STONO), i förhållande till andra aktörer, såsom Stockholms Läns Landsting (SLL) och Storstockholms lokaltrafik (SL), verkar för en tillfredsställande trafikförsörjning samt en väl utbyggd kollektivtrafik, innebär det att kommunen löpande verkar för en tillfredsställande trafikförsörjning samt en väl utbyggd kollektivtrafik.

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras.

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras. Tjänsteutlåtande 0 Österåke Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-04-21 Dnr KS2015/0173 Till Kommunstyrelsen Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen har idag ett reglemente

Läs mer

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör,

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör, Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-06-05 Dnr KS 2016/0221 O Aterrapportering avseende uppdraget att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-12-02 Dnr KS 2015/0408 Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen Sam manträd esp roto ko ii för Kommunstyrelsen Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 1 Antagen av KS 2016-04-11 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-05-30 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2 Krisledningsnämndens uppgifter Arbetsuppgifter 1 Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 0 Österåker Tjänsteutlåtande Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-08-25 Dnr KS 2016/0133 Svar på motion nr och Lars Frid (S) - 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) Bygg fler LSS

Läs mer

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0343 landsting,, perioden 2015-10-01-2019-09-30 Sammanfattning har haft ett samverkansavtal i syfte att tillgodose

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 ia AU I: I I Dnr. KS 2014/0109 Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Arbetsutskottets förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för krisledningsnämnd Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 194 1 Krisledningsnämndens ikraftträdande Krisledningsnämnden skall fullgöra dess uppgifter under extraordinära

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag :8, 4:28-4:30 justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag :8, 4:28-4:30 justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 I (43) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera Largen, Alceahuset, Åkersberga kl. 17.30-22.10 Ajournering kl. 18:25-18:35, 19.40-19.55 och

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 132 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000023-003 MBLAFS 2015:20 Reglemente för krisledningsnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för krisledningsnämnden.docx

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Register till Kommunfullmäktiges protokoll från den 3 februari 2014

Register till Kommunfullmäktiges protokoll från den 3 februari 2014 Kommunfullmäktige 2014 1 Register till Kommunfullmäktiges protokoll från den 3 februari 2014 KF 1:1 KF 1:2 KF 1:3 KF 1:4 KF 1:5 KF 1:6 KF 1:7 KF 1:8 KF 1:9 KF 1:10 KF 1:11 KF 1:12 KF 1:13 KF 1:14 Sammanträdes

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

AU 5:29 Dnr. KS 2014/0253. Svar på motion nr I 1/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede

AU 5:29 Dnr. KS 2014/0253. Svar på motion nr I 1/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede 00 "5S Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:29 Dnr. KS 2014/0253 Svar på motion nr I 1/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Styrdokument Reglemente för krisledningsnämnden Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.19) Antagen av kommunfullmäktige, 57 2 (5) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 57 3 (5) Reglemente

Läs mer

0 Österåker. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen. Tid. Måndagen den 2 mars 2015, kl Plats. Largen, Alceahuset, Åkersberga

0 Österåker. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen. Tid. Måndagen den 2 mars 2015, kl Plats. Largen, Alceahuset, Åkersberga 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 2 mars 2015, kl 18.00-18.55 Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga Närvarande Enligt bifogad närvarolista Utses att justera, 4:2 Ann-Christine

Läs mer

Svar på motion nr 4/2015- från Ann-Christine Furustrand(S) och Jörgen Palmberg(S) - Inför stöd för skolutveckling genom särskilda utvecklingsmedel

Svar på motion nr 4/2015- från Ann-Christine Furustrand(S) och Jörgen Palmberg(S) - Inför stöd för skolutveckling genom särskilda utvecklingsmedel 0 Österåker Tjänsteutlåtande Ekonomienheten Datum 2016-01-21 Dnr KS 2015-08-05 Till Kommunstyrelsen Svar på motion nr 4/2015- från Ann-Christine Furustrand(S) och Jörgen Palmberg(S) - Inför stöd för skolutveckling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:7 Dnr. KS 2014/0255-34 Verksamhetsområde för dricksvatten Vira Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Tid Måndagen den 15 december 2014, kl 08.30-09.10. Michaela Fletcher (M) Ann-Christine Furustrand (S) 2014-12-16-2015-01-05.

Tid Måndagen den 15 december 2014, kl 08.30-09.10. Michaela Fletcher (M) Ann-Christine Furustrand (S) 2014-12-16-2015-01-05. 13 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 15 december 2014, kl 08.30-09.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-02-16 Dnr KS 2015/0184 Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance Sammanfattning Anders Larsson

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för krisledningsnämnden Plan/Program 2006-12-18, 191 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 200, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap; SFS 2006:544 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden SID 1(10) Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(10) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

0 Österåker. Svar på medborgarförslag 5/ Bra och näringsriktig mat till alla i skolan. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG

0 Österåker. Svar på medborgarförslag 5/ Bra och näringsriktig mat till alla i skolan. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG 0 Österåker BESLUTSFÖRSLAG Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher 2014-12-01 Dnr KS 2013/0333 Till Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245

AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245 Markoptionsavtal Berga 11:1 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen godkänner föreslaget

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 AU 10:10 Dnr. KS 2015/ Policy för fastigheter inom skola och förskola Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Förslag till lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare

Förslag till lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU 2:5 Dnr. KS 2015/0049 Förslag till lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare Arbetsutskottets

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-06-13 Dnr KS 2011/71-108 OcN/VTT Ävevoe Till K Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål 1757-13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för socialnämnden. Del två består av gemensamma bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun O Öste Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:1 I Dnr. KS 2014/0107 Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD 1(9) KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD Gäller från och med den 1 augusti 2016. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning,

Läs mer

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Sid 1 (8) Reglementen för nämnder och styrelser Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle 2013-12-15, att gälla fr.o.m. 2014-01-01 (dnr 13KS487) Justeringar

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun Beslutat av kommunfullmäktige i Habo den 23 april 2015 38 Gäller från och med 1 maj 2015 Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde Allmänt

Läs mer