PROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-02-04"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 4 februari 2008 kl Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg (m) Lars Filipoff (m) för Marge Aab Svensson Elisabeth Rydström (c) vice ordf Ove Ekström (c) Lars Filipoff (m) Stig Alexandersson (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Mattias Andersson (c) Ann-Charlotte Höglund (c) Kommundirektör Annika Wallenskog Planeringschef Shula Gladnikoff, 1 Lars Moberg, SL, 1 Edith Knutas, SL, 1 Ekonomichef Ann-Charlotte Järnström, 2 Kommunsekreterare Marianne Sarberg Jaana Tilles (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Gunnel Orselius-Dahl (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Ing-Marie Elfström (s) Jörgen Hellberg (fp) Jerker Sjögren (kd) Roland Ahl (s) Thomas Arctaedius (s) Bo Eknert (mp) Sekreterare Marianne Sarberg Paragrafer 1-18 Ordförande Örjan Lid (m) Justerande Jaana Tilles Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (33)

2 Innehållsförteckning: Information - Samråd (SL) angående förstudie för partiella dubbelspår på Roslagsbanan...3 Information - Preliminärt bokslut Information - Riktlinjer för förtursverksamheten...5 Ändring av kommunstyrelsens och samhällbyggnadsnämndens reglementen med anledning av förändrad organisation vid försäljning av mark...6 Begäran om budgettillskott 2008 och 2009 till fritidsnämnden för föreningsbidrag...9 Införande av kundval inom äldreomsorgen i Vallentuna...10 Ändring av firmateckning för kommunstyrelsen...12 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL...13 Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2008A...16 Utökad budgetram till barn- och ungdomsnämnden för att finansiera simskoleverksamhet för skolbarn...17 Förstudie, väg E18 och väg 276, trafikplats Rosenkälla, Österåkers kommun...19 Förlängning av hyresavtal, Karby tennisklubb...20 Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens avtalspensioner...21 Yttrande över förslag till regional strategi för jämställdhet i Stockholms län...22 Bemanning enligt den nya arkivorganisationen...24 Brottsförebyggande konferens med ungdomsfokus i Vallentuna under hösten Anmälningslista...28 Sid 2 (33)

3 Information - Samråd (SL) angående förstudie för partiella dubbelspår på Roslagsbanan KS 1 Dnr Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Lars Moberg och Edith Knutas från SL informerar i ärendet. Akt 3 (33)

4 Information - Preliminärt bokslut 2007 KS 2 Dnr Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Ekonomichefen redogör för det preliminära bokslutet. Akt 4 (33)

5 Information - Riktlinjer för förtursverksamheten KS 3 Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen Kommundirektören informerar om ärendet. 5 (33)

6 Ändring av kommunstyrelsens och samhällbyggnadsnämndens reglementen med anledning av förändrad organisation vid försäljning av mark KS 4 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen enligt nedanstående förslag: Den punkt i samhällsbyggnadsnämndens reglemente som lyder: Samhällsbyggnadsnämnden är planerande och verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten inklusive förvaltning och förädling av markreserven, gatukostnadsersättning, köp, byte och försäljning av fastigheter samt de tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor som hör till verksamheten. ändras därmed till: Samhällsbyggnadsnämnden är planerande och verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten inklusive förvaltning och förädling av markreserven, gatukostnadsersättning, köp, byte och försäljning av fastigheter avsedda för boende, jordbruk, skogsbruk etc samt för de tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor som hör till verksamheten. Kommunstyrelsens reglemente ändras därmed och en punkt läggs till reglementet som lyder: Kommunstyrelsen ansvarar för köp, byte, gåva och försäljning av fastigheter i arbetsområden och för fastigheter som är särskilt avsedda för företagande eller näringsliv Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutade i början av mandatperioden att utöka sitt engagemang i näringslivsfrågor. Det finns nu en önskan att gå vidare i engagemanget avseende företagsetableringar, vilket innebär att ansvaret för kontakterna gentemot företag skall finnas hos kommunstyrelsen. Detta betyder bland annat att telefonsamtal, brev, mail mm från företag som vill etablera sig i kommunen skall hanteras av kommunledningskontorets stab. Där ska en lots finnas som kan stödja och hjälpa företagen. Som en följd av det ökade engagemanget ska kommunstyrelsen överta ansvaret för försäljning av mark för kontor, handel och industri i planlagda områden. 6 (33)

7 Markförsäljning ligger i dag inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska dock även fortsättningsvis ansvara för den praktiska hanteringen av sådana ärenden, men med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd och med en person från kommunledningskontoret som lots till företagen. Kommunledningskontorets stab ska även ansvara för att samordningen av dessa ärenden mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, andra förvaltningar, kommunledning och företag fungerar. Med anledning av detta behöver såväl kommunstyrelsens som samhällsbyggnadsförvaltningens reglementen ändras. Se vidare kommunstabens tjänsteskrivelse Kommunstabens förslag Den punkt i samhällsbyggnadsnämndens reglemente som lyder: Samhällsbyggnadsnämnden är planerande och verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten inklusive förvaltning och förädling av markreserven, gatukostnadsersättning, köp, byte och försäljning av fastigheter samt de tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor som hör till verksamheten. ändras därmed till: Samhällsbyggnadsnämnden är planerande och verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten inklusive förvaltning och förädling av markreserven, gatukostnadsersättning, köp, byte och försäljning av fastigheter avsedda för boende, jordbruk, skogsbruk etc samt för de tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor som hör till verksamheten. Nämnden är inte ansvarig för försäljning och köp av mark i arbetsområden eller för fastigheter avsedda för annat företagande och näringsliv än jordbruk och skogsbruk Kommunstyrelsens reglemente ändras därmed och en punkt läggs till reglementet som lyder: Kommunstyrelsen ansvarar för köp, byte, gåva och försäljning av fastigheter i arbetsområden och för fastigheter som är särskilt avsedda för företagande eller näringsliv s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 27 september 113 beslutat föreslå att ändra kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen enligt bilagt förslag. Kommunstyrelsen har den 15 oktober 124 återremitterat ärendet för omarbetning eftersom förslaget inte ska gälla all mark utan enbart industrimark. 7 (33)

8 Kommunstyrelsen har åter den 10 december 152 återremitterat ärendet för ytterligare behandling. Arbetsutskottet beslutade den 17 januari 4 enligt kommunstabens förslag, Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Förslag till ändrade reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 8 (33)

9 Begäran om budgettillskott 2008 och 2009 till fritidsnämnden för föreningsbidrag KS 5 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå begäran från fritidsnämnden. Fritidsnämnden får inkomma med äskanden i budget Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar bifall till fritidsnämndens begäran. Jaana Tilles (s) och Ing-Marie Elfström (s) biträder yrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Hans Strandin (s), Jaana Tilles (s) och Ing-Marie Elfström (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Fritidsnämnden hemställer om ett budgettilskott för föreningsbidrag med 1000 tkr 2008 och 1000 tkr Begäran är en konsekvens av den utredning om föreningslivets villkor i Vallentuna som genomförts där man konstaterar att ett rikt föreningsliv kräver ekonomi och att konaktstödet för föreningslivets ungdomsverksamhet inte har räknats upp de senaste tio åren. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå begäran från fritidsnämnden. Skälen till detta är dels att det inte finns något utrymme i 2008 års budget att finansiera föreningsbidraget och dels att fritidsnämnden inkom för sent med begäran. Begäran var kommunstyrelsen tillhanda den 11 december 2007 och kommunfullmäktige beslutade om 2008 års definitiva budget den 17 december s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 9 enligt kommunstabens förslag med tillägg enligt alliansens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse på uppdrag av fritidsnämnden till kommunfullmäktige. 9 (33)

10 Införande av kundval inom äldreomsorgen i Vallentuna KS 6 Dnr Beslut Omjusterat, se 36 Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att utreda möjligheten för införandet av kundval inom äldreomsorgen med införande senast den 1 januari Kommunstyrelsen beslutar vidare att alla anordnare ska ha knutit kollektivavtal och att vilken utbildning av personalen som krävs ska ingå i utredningen. Yrkande Hans Strandin (s) yrkar tillägg till beslutet att alla anordnare ska ha kollektivavtal och vilken utbildning av personalen som krävs ska ingå i utredningen. Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar att beslut i ärendet stannar i kommunstyrelsen och att texten i beslutsmeningen med inriktning att kunna fatta beslut ändras till för införande senast 1/ Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Ohlssons ändringsyrkande samt enligt Strandins tilläggsyrkande. Sedan början av 1990-talet har allt fler kommuner valt att konkurrensutsätta hela eller delar av äldreomsorgen i samband med detta har ett flertal kommuner även valt att införa kundval inom äldreomsorgen. I december 2006 hade 27 kommuner infört kundval och lika många planerade att införa det. Kundval innebär att brukaren efter ett biståndsbeslut av kommunen kan välja vilken anordnare som ska utföra beviljade insatser. Valmöjligheten begränsas till de utförare som kommunen godkänt eller auktoriserat efter en kvalitetsprövning eller offentlig upphandling. Kundval innebär att brukaren får ökade möjligheter att påverka hur de beviljade tjänsterna utförs. Valmöjligheten förutsätter dock att det finns flera utförare att välja mellan. Kundvalet förutsätter även att brukaren har förmågan att värdera och välja mellan olika utförare, men detta är inte alltid fallet. Därför är det viktigt att kommunen inte bara fattar beslut om insatserna utan även ser till att brukare som inte kan välja själva får det stöd de behöver för att omsätta biståndsbeslutet i en utförd insats. Enligt 3 kap. 3 socialtjänstlagen (2001:453) ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Nämnden har samma ansvar för att 10 (33)

11 verksamheten utvecklas och säkras, oberoende av vem som är utförare. Se vidare kommunstabens tjänsteskrivelse Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utreda möjligheten för införandet av kundval inom äldreomsorgen. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 10 enligt kommunstabens förslag med förtydligandet med inriktning om att kunna fatta beslut under Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Exp: Socialnämnden Handl Akt 11 (33)

12 Ändring av firmateckning för kommunstyrelsen KS 7 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa den nya skrivelsen avseende firmateckning för kommunstyrelsen. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. På grund av befattningsförändringar inom ekonomienheten behöver firmatecknare för kommunstyrelsens verksamhetsområde uppdateras. Reglen att handkassor upp till tkr får undertecknas och utlämnas, givetvis med giltigt attesterat underlag, av endast en befattningshavare på ekonomiservice föreslås utökas till att gälla samtliga typer av kontantutbetalningar. I de flesta fall gäller det utbetalning av lön som av olika anledningar inte skett via ordinarie löneutbetalningsrutin. Vissa mindre, språkliga, omskrivningar har även gjorts för att skapa ökad tydlighet. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya skrivelsen avseende firmateckning för kommunstyrelsen. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 8 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. förslag till Firmateckning kommunstyrelsen (33)

13 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL KS 8 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport, daterad , enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande kvartalet januari t.o.m. mars Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till länsstyrelsen till kommunfullmäktige. Socialnämndens förslag Socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen förvaltningens rapport daterad Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna socialnämndens rapport, daterad , enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 7 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: Statistikrapport, daterad (33)

14 Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen KS 9 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att budgetbeslutet den 2 juni ska vara preliminärt och slutgiltigt fastställas i KSAU den 2 okt, kommunstyrelsen 20 okt och i fullmäktige den 10 nov. Information om verksamhetsplanen ska ske samtidigt dessa datum. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstaben har tagit fram ett förslag till tid- och aktivitetsplan för kommunplanprocessen Processen bygger på den kommunala författningssamlingens Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, stycke 1.1 Kommunplan. Reglerna säger att inför varje mandatperiod skall ett omfattande arbete med kommunplanen göras och denna ska sedan uppdateras varje år i en kommunplan för hela kommunen och med sammanhängande verksamhetsplaner för varje nämnd. Uppdateringarna bygger på den plan man gjorde vid mandatperiodens början. Både under 2006 och 2007 har omfattande arbete lagts ner på kommunplaner och verksamhetsplaner vilket innebär att det finns en god grund att stå på års kommunplan arbetade förvaltningarna med under hela Arbetet med kommunplan förslås på grund av ovanstående att endast bedrivas som en uppdatering av planen för Det är mycket som ska genomföras under 2008 och då är det en given prioritering att förvaltningarna i första hand ägnar sin kraft åt att genomföra och följa upp vad som sägs i planen för års plan blir en revidering av mål, befolkningsprognoser och ekonomiska ramar, det vill säga en mindre omfattande process än de tidigare processerna 2006 och En annan viktig aspekt är att processen för kommunplan bör vävas ihop med det stora arbete som bedrivs runt översiktsplan och strategisk plan vilka kommer vara i fokus (33)

15 Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 5 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: Tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan KomRev Kommunens revisorer Samtliga nämnder Informatör Ekonomiservice Personalchef Planeringschef Näringslivschef ITchef Handl Akt 15 (33)

16 Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2008A KS 10 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar om attesträtter enligt förslag 2008 A. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Till följd av vissa ansvars- och befattningsförändringar inom kommunledningskontoret behöver ett nytt attestantbeslut tas. Förslaget innebär även att kommundirektören attesterar underordnade chefers personligt knutna utgifter samt att kommunstyrelsens ordförande attesterar detsamma för kommundirektören. Fullmäktiges ordförande attesterar personligt knutna utgifter för kommunstyrelsens ordförande. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar om attesträtter enligt förslag 2008 A. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 11 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Förslag på beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden och investeringsprojekt (2008 A). OBS ny bilaga 2. Tidigare attestantlista Exp: KomRev Kommunens revisorer Ekonomiservice Personalservice Akt 16 (33)

17 Utökad budgetram till barn- och ungdomsnämnden för att finansiera simskoleverksamhet för skolbarn KS 11 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 250 tkr från och med 2008 för att finansiera simskola för 6- åringar. Medlen överförs från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader (KSOF) där de finns reserverade i 2008 års budget. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att beslutet i tredje raden förtydligas med att simskoleverksamhet för skolbarn ändras till simskola för 6-åringar. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ändring enligt Strandins yrkande. Att etablera en organiserad simskoleverksamhet för Vallentunas skolbarn har aktualiserades hösten 2006 av barn- och ungdomsnämnden. Enligt skolans läroplan ska alla elever i årskurs fem kunna simma 200 meter. Det innebär att kommunens skolor har ansvar för att organisera sim undervisningen så att eleverna ges möjlighet att nå det uppsatta målet. Enligt förslag från fritidsnämnden 27 augusti 2007 ska alla 6-åringar erbjudas simskola enligt en viss modell som redogörs för i nämndens ärende, protokoll FN 79. Kostnaden beräknas till 250 tkr per år baserat på en uppskattad simskolepeng a 600 kr per barn. Förslaget översändes därefter till barn- och ungdomsnämnden (huvudman) samt kommunstyrelsen för vidare handläggning. Barn och ungdomsnämnden har i beslut 16 oktober 2007 ställt sig positiva till simskola för skolbarn och äskar den av fritidsnämnden beräknade kostnaden för simskolan med 600 kr per barn och år som tillägg till den fasta budgetramen. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben ställer sig också positiv till förslaget. I kommunfullmäktiges beslut 17 december 2007 för budgetramar (kommunplan) finns från och med 2008 avsatt 250 tkr för simskola. Medlen ingår i anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader (KSOF). Kommunstaben anser att medlen nu bör överföras till barn- och ungdomsnämnden som ramförstärkning av budgeten för att driva 17 (33)

18 simskoleverksamhet från och med Hur fördelningskonstruktionen sedan ska utformas i form av simskolepeng eller annan modell, överlåts till barn- och ungdomsnämnden att besluta. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 250 tkr från och med 2008 för att finansiera simskoleverksamhet för skolbarn. Medlen överförs från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader (KSOF) där de finns reserverade i 2008 års budget. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 13 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Fritidsnämndens protokoll 79, Barn- och ungdomsnämndens protokoll Exp: Barn- och ungdomsnämnden Ekonomiservice Handl Akt 18 (33)

19 Förstudie, väg E18 och väg 276, trafikplats Rosenkälla, Österåkers kommun KS 12 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avger yttrande till Vägverket Region Stockholm, angående Förstudie E18 och väg 276 Rosenkälla enligt kommunstabens förslag. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Vägverket Region Stockholm har tagit fram en förslagshandling förstudie, väg E18 och väg 276. Vägverket vill, tillsammans med Österåkers kommun, översiktligt beskriva de befintliga förhållandena och förutsättningarna för vägnätet och dess omgivning i anslutning till en etablering av ett handelsområde vid trafikplats Rosenkälla. Vallentuna kommun har tillsammans med fastighetsägare, boende och andra intressenter fått en inbjudan till samråd för att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Vägverket önskar eventuella skriftliga synpunkter senast den 12 december Vallentuna kommun har sökt och medgetts uppskov med att avge yttrande till senast den 25 januari Information om förstudien finns på vägverkets hemsida Se vidare kommunstabens tjänsteskrivelse Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun lämnar yttrande till Vägverket Region Stockholm, angående Förstudie E18 och väg 276 Rosenkälla, enligt kommunstabens förslag. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 6 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: Yttrande till Vägverket Exp Vägverket Region Stockholm Handl Akt 19 (33)

20 Förlängning av hyresavtal, Karby tennisklubb KS 13 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlängning av hyresavtalet till och med den 30 juni 2008 i avvaktan på utredning och bedömning av Karby tennisklubbs ekonomiska utveckling. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. I kommunstyrelsens beslut från16 april 2007, med anledning av risken att kommunens borgensåtagande gentemot Karby tennisklubb måste infrias, gavs ett uppdrag till fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstaben att i samverkan utreda frågan om möjligheter för den långsiktiga verksamheten i lokalerna. Klubben fick även ett lånelöfte om maximalt 110 tkr för utgifter under perioden maj augusti Under hösten 2007 flyttade Karbygården till klubbens lokaler och viss ombyggnation genomfördes. Karbygården tecknade ett hyreskontrakt med Karby tennisklubb till och med den 21 december Den 10 oktober rapporterades i kommunstyrelsen om utvecklingen av klubbens ekonomi och kommunstyrelsen uppdrog till fritidsnämnden samt kommunledningskontoret att ha fortsatta avstämningar med föreningen. Kommunstyrelsen beslutade även att en, av kommunen genomförd, utvärdering av Karbygårdens verksamhet i klubbens lokaler skulle redovisas under första kvartalet Se vidare kommunstabens tjänsteskrivelse Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlängning av hyresavtalet till och med den 30 juni 2008 i avvaktan på utredning och bedömning av Karby tennisklubbs ekonomiska utveckling. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 12 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Exp: Fritidsnämnden Ekonomiservice Handl, för förlängning av avtalet Akt 20 (33)

21 Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens avtalspensioner KS 14 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta avtal mellan Stockholms läns landsting och Vallentuna kommun om kostnadsfördelningen för pensioner till den berörda personalen enligt bifogat avtal. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Enligt cirkulär 2006:64 rekommenderar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommuner respektive landsting att träffa avtal om kostnadsfördelning för avtalspensioner till den personal som i samband med Ädel-reformen överfördes från landsting till kommun. Nuvarande överenskommelse mellan kommunen och landstinget gällande betalningsansvaret för Ädel-personalens pensioner var anpassad till då gällande pensionsavtal (PA-KL) och måste nu revideras på grund av ändrat pensionsavtal (PFA och KAP-KL) för att kommunen ska kunna debitera landstinget. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta avtal mellan Stockholms läns landsting och Vallentuna kommun om kostnadsfördelningen för pensioner till den berörda personalen enligt bifogat avtal. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 14 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Förslag till reviderat avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädel-reformen 2. Sveriges kommuner och landstings Cirkulär 2006: 64 Exp: Stockholms läns landsting Socialnämnden Ekonomiservice Handl, för underskrift av avtal (före exp) Akt 21 (33)

22 Yttrande över förslag till regional strategi för jämställdhet i Stockholms län KS 15 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande till strategin: Det är viktigt att inte enbart jämställdhetsperspektivet tillgodoses utan att allas lika värde tas tillvara i kommunerna. Detta kan dock heller inte finnas som särskilt projekt vid sidan av det ordinarie arbetet, utan måste integreras i den verksamhet som bedrivs. Att ta fram och redovisa fakta och tillämpa kunskap om hur verkligheten ser ut för att åstadkomma förändringar i de fall orättvisor finns är en mycket viktig strategi för att åstadkomma förändring. Även andra strategier ses som viktiga och bör integreras i det löpande arbete som bedrivs i kommunerna. Den sista strategin Att stärka och utveckla samarbetet med Östersjöregionen i internationella sammanhang ses som den minst viktiga att arbeta med i ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kommunerna har redan så stora åtaganden att ytterligare arbete med att ta fram planer och strategier inte kan inrymmas i kommunernas befintliga budgetar. En länsgemensam resurs som inte kommunerna finansierar kanske kan vara en lösning. Syftet med denna resurs skulle då främst vara att ta fram fakta och följa upp statistik, för att följa utvecklingen inom området. Att följa denna utveckling torde dock kunna lösas inom ramen för redan befintliga myndigheter. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Länsstyrelsen har via Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) inkommit med en begäran om yttrande om förslag till Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län Yttrandet ska vara KSL tillhanda senast den 31 januari, men Vallentuna kommun har fått uppskov till den 6 februari, så att möjlighet finns att behandla ärendet på kommunstyrelsen den 4 februari. Se vidare kommunstabens tjänsteskrivelse Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande till strategin: Det är viktigt att inte enbart jämställdhetsperspektivet tillgodoses utan att allas lika värde tas tillvara i kommunerna. Detta 22 (33)

23 kan dock heller inte finnas som särskilt projekt vid sidan av det ordinarie arbetet, utan måste integreras i den verksamhet som bedrivs. Att ta fram och redovisa fakta och tillämpa kunskap om hur verkligheten ser ut för att åstadkomma förändringar i de fall orättvisor finns är en mycket viktig strategi för att åstadkomma förändring. Även andra strategier ses som viktiga och bör integreras i det löpande arbete som bedrivs i kommunerna. Den sista strategin Att stärka och utveckla samarbetet med Östersjöregionen i internationella sammanhang ses som den minst viktiga att arbeta med i ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kommunerna har redan så stora åtaganden att ytterligare arbete med att ta fram planer och strategier inte kan inrymmas i kommunernas befintliga budgetar. En länsgemensam resurs som inte kommunerna finansierar kanske kan vara en lösning. Syftet med denna resurs skulle då främst vara att ta fram fakta och följa upp statistik, för att följa utvecklingen inom området. Att följa denna utveckling torde dock kunna lösas inom ramen för redan befintliga myndigheter. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 15 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) begäran om yttrande om regional strategi för jämställdhet i Stockholms län Exp: Kommunförbundet Stockholms Län, KSL,+ e-post 5/2 Handl Akt 23 (33)

24 Bemanning enligt den nya arkivorganisationen KS 16 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att: 1. till arkivhandläggare på kommunledningskontoret utse kommunarkivarien 2. som arkivredogörare på följande enheter ska uppdraget höra till tjänsten: kommunstaben ekonomiservice personalservice IT-service näringslivs- och arbetsmarknadsenheten registrator/arkivarie redovisningschef personalassistent IT-assistent arbetsledare/samordnare på Teamwork Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige har 57/07 beslutat att ny arkivorganisation ska gälla fr o m Nämnder, styrelser och bolag har att utse arkivansvarig, arkivhandläggare samt arkivredogörare enligt den nya arkivorganisationen. Kommunstyrelsen kommer fr o m 2008 att anställa en kommunarkivarie för att kunna upprätthålla kraven på en god arkivhållning. Kommunstyrelsen har delegerat arkivansvar för kommunstyrelsens arkiv till kommundirektören. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att: 1. till arkivhandläggare på kommunledningskontoret utse kommunarkivarien 2. till arkivredogörare på följande enheter utse: kommunstaben registrator/arkivarie (f.n. Birgitta Rehnberg) ekonomiservice redovisningsansvarig (f.n. Marie Wahlin) personalservice personalassistent (f.n. Monica Karlén) IT-service IT-assistent (f.n. Helena Litzén) 24 (33)

25 näringslivs- och arbetsmarknadsenheten arbetsledare/samordnare på Teamwork (f.n. Rolf Zackrisson) Uppdraget bör dock följa respektive tjänst och inte vara personligt knutet för att underlätta vid personalförändringar. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 16 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Exp: Alla nämnder Kommunarkivarien, handl Akt 25 (33)

26 Brottsförebyggande konferens med ungdomsfokus i Vallentuna under hösten 2008 KS 17 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att i Vallentuna kommun, i samverkan med övriga kommuner i Stockholm NordOst, under hösten 2008 genomföra en brottsförebyggande konferens med fokus på ungdomsrelaterade frågor. Externa kostnader för konferensen fördelas solidariskt mellan de samverkande kommunerna. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Under de senaste tre åren har varje år en brottsförebyggande konferens arrangerats i samverkan mellan kommunerna som ingår i nätverket Stockholm NordOst. Första året (2005) arrangerades konferensen i Täby kommun, året därpå (2006) i Österåkers kommun och under innevarande år (2007) i Norrtälje kommun. Samtliga genomförda konferenser har finansierats gemensamt av de samverkande kommunerna till en kostnad av ca tkr per kommun och konferens. Därtill har den för året arrangerande kommunen ställt upp med administrativt stöd och andra interna resurser för att kunna genomföra arrangemanget. I Vallentuna kommun har kostnaden för konferensdeltagandet hanterats av fritidsnämnden inom ramen för verksamheten Tryggare Vallentuna. I förberedelserna för varje konferens har planeringsarbetet till största delen skett i en projektgrupp där representanter för samtliga kommuner ingått. Projektgruppen har arbetat med den gemensamma ambitionen att en årlig konferens ska fortsätta att hållas och att värdskapet ska rotera mellan kommunerna. Målgrupper för konferenserna har varit anställda i och förtroendevalda från NordOst-kommunerna som i sin verksamhet berörs av frågor om ungdomar, trygghet och brottsförebyggande verksamhet. Konferensdeltagarna har deltagit utan att betala någon avgift och har också bjudits på lunch och kaffe. Den senaste konferensen i Norrtälje samlade ca 250 deltagare. De utvärderingar som gjorts av deltagarna i de tre hittills genomförda konferenserna har varit genomgående positiva. Projektgruppens mening är att Vallentuna kommun bör vara värd för 2008 års konferens. 26 (33)

27 Kommunstabens synpunkter Kommunstaben delar projektgruppens uppfattning att 2008 års konferens bör förläggas till Vallentuna. De praktiska frågorna kring konferensarrangemangen bör lämpligen hanteras av Tryggare Vallentuna i nära samverkan med barn- och ungdomsnämnden och med stöd från kommunledningskontoret. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att i Vallentuna kommun, i samverkan med övriga kommuner i Stockholm NordOst, under hösten 2008 genomföra en brottsförebyggande konferens med fokus på ungdomsrelaterade frågor. Externa kostnader för konferensen fördelas solidariskt mellan de samverkande kommunerna. s tidigare behandling Arbetsutskottet att beslutade den 17 januari 17 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Exp: Alla nämnder Ekonomiservice Säkerhetssamordnaren, för spridning Stockholm Nordost Akt 27 (33)

28 Anmälningslista KS 18 Meddelas och läggs till handlingarna 1 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 november Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 januari Handikapprådet den 23 oktober Vallentunavatten AB den 13 november 2007 AB Össebyhus den 15 november 2007, bilaga 1 Förvaltarrapport, bilaga 2 Budget 2008, bilaga 3 Tilldelningsbesked Pensionärsrådet den 29 november Södra Roslagens Brandförsvarsförbund den 11 december Vallentunavatten AB Styrelsemöte den 17 december Delegationsbeslut 2.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2.2 Kommunstyrelsens ordförande Dnr Yttrande över Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunen avstår från att lämna synpunkter på förslaget. Daterat den 15 november Dnr Upphandling av tjänster för kopiering med digitaltryck - Beslutsprotokoll daterat den 12 december 2007 där Vallentuna kommun har antagit anbudsgivare nr 1 ABA-kopiering AB. Avtal kommer att tecknas snarast efter det att överprövningstiden utgått. 28 (33)

29 2.3 Kommundirektör Dnr Avtal med Selecta AB och Vallentuna kommun, gällande avtalstid 1 december 2007 t.o.m. 30 november 2011 med skriftlig uppsägning senast 6 mån innan avtalstiden löper ut. Detta avtal ersätter Dnr Avtal mellan AAA Soliditet AB och Vallentuna kommun gällande företagsbevakning, rapporter Sverige, Norden, Utlandet. Avtal och förskott gäller i 12 månader från påskrivet underlag den 10 december Abonnemangsavtal för Lönevågen mellan Talentum Fakta AB och Vallentuna kommun. Avtalsperiod från 1 januari 2008 t.o.m 31 december 2010 Dnr Skrivregler och råd för Vallentuna kommun, fastställda den 3 dec Skrivreglerna är regler för hur vi ska skriva och bygger på formella skrivregler och internationella standardiseringar. Beslut om ändrad avlöningsform för personal inom Arbetsmarknadsenheten, efter lokal överenskommelse med Kommunal. Ändringen för berörda sker fr.o.m. december Dnr Upphandling av ramavtal gällande Servrar, lagring och produktnära tjänster Bilaga, Vervas tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport Underskrivet den 20 december 2007 med en avtalsperiod på 30 månader med 24 månaders förlängningsmöjlighet. Dnr Förlängt ramavtal avseende engångs - förbrukningsmaterial, kem/tekniska artiklar samt städredskap mellan Vallentuna kommun och Corporate Express Växsjö Förlängt avtal f.ro.m 1 januari 2008 t.o.m 30 juni 2008 Dnr Förlängning av ramavtal avseende Skolmaterial mellan Vallentuna kommun och Brio Lek & Lär AB i Osby. Förlängning gäller f.r.o.m 1 mars 2008 t.o.m. 28 februari 2009 Anställningsavtal gällande tjänsten som arkivarie med placering på stabskansliet. En tidsbegränsad anställning som förlängts t.o.m. 31 mars (33)

30 Anställningsavtal gällande tjänsten som samhällsplanerare med placering på kommunstaben. En tillsvidareanställning. Anställningsavtal gällande tjänsten som redovisningsansvarig med placering på ekonomiservice. En tillsvidareanställning. Anställningsavtal gällande tjänsten som personalchef med placering på personalservice. En tillsvidareanställning. Kommunförbundet Stockholms län - Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län Avtalet är baserat på föreskrifter i Skollagen 5 kap om erbjudande av utbildning och mottagande av sökande. Bif, bilagor A, B. Avtalet är daterat 14 december 2007 för Vallentuna kommun och gäller tillsvidare. Uppsägning ska ske senast 1 september och gälla f.r.o m påföljande intagningsomgång. 2.4 Chefsekonom 2.5 Näringslivs- och arbetsmarknadschef Dnr Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb och utvecklingsgarantin mellan arbetsförmedlingen i Vallentuna och Teamwork i Vallentuna. Giltighetstid mellan 1 januari 2008 t.o.m. 31 december 2008 Dnr Överenskommelse om platser för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA ) Mellan huvudman Vallentuna kommun och arbetsförmedlingen Vallentuna. Giltighetstid mellan 1 januari 2008 t.o.m. 31 december IT-chef Dnr Ramavtal med Xerox Sverige AB och Vallentuna kommun, ett hyres och leasingavtal för avropsberättigande enligt statligt ramavtal. Leverantörsavtal nr Gällande avtalstid 36 månader.daterat den 6 november Cirkulär 07:59 Sveriges kommuner och Landsting klargörande av villkoren för samverkan mellan kommuner och fristående skolor. 07:64 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre-och handikappomsorgen (33)

31 07:65 Överenskommelse rörande RIB 07 med Brandmännens Riksförbund. Detta innehåller rekommendation till beslut om bestämmelser för räddningspersonal i beredskap - RIB 07 07:67 Avtal om notkopiering inom de kommunal musik och kulturskolorna läsåret 2007 / :68 Procentsatser år 2008 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. 07:69 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 88, Huruvida föreningsrättskränkning m.m. skett av SAC-syndikalisterna och en av dess medlemmar under pågående stridsåtgärd. 07:71 Utveckling av den sociala barn-och ungdomsvården. Den 5 december 2007 fattade riksdagen ett beslut om en ny lagändring i reglerna om skydd och stöd för dess verksamhet som ska gälla f.ro.m den 1 april :72 Frågor och svar om anställningsskydd LAS Ändringar i lagen träder i kraft den 1 juli 2007 respektive den 1 januari För mer information se tidigare cirkulär 07:15 och 07:33. 07:73 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år Se bif, PM 07:74 Förslag till nya ersättningsregler för förordnade ställföreträdare. Tidigare cirkulär 1990:120 och 1997:149 med rekommendationer om ersättning där har lagstiftningen ändrats inom olika områden som rör denna fråga. 07:75 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 07:76 Budgetförutsättningar för åren Cirkuläret presenterar skatteunderlagsprognos, definitivt taxeringsutfall för år 2007, kostnadsutjämning för 2008 m.m. 07:77 Medling vid ungdomsbrott nya regler fr.o.m 1 januari :78 Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll 07:79 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP- KL gällande de centrala parterna träder i kraft fr.om. 1 januari Bilaga, förhandlingsprotokoll daterat den 30 november (33)

32 07:80 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL m.m. Ändringarna träder i kraft 1 januari De centrala parterna har träffat en överenskommelse med förhandlingsprotokoll daterad 13 december 2007 som bifogas. 07:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008 Se hemsida NYTT CIRKULÄR SOM ERSÄTTER TIDIGARE UTSKICK 07:82 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år :83 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008 Nytt cirkulär som ersätter tidigare utskick 07:84 Redovisningsfrågor år 2007 och 2008 Sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor. 08:01 Cirkulärhantering 2008 samt abonnemang på cirkulär 2008 och cirkulärförteckning :02 Nya lagar om offentlig upphandling, med bilagor 08:03 Nya regler om kommunens medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den 1 januari 2008 träder en ny lag i kraft ( 2007:1360 ) 08:07 Ändring av 2 folkbokföringsförordningen ( 1991:749 ) Det innebär att bland annat kommunerna med undantag av socialtjänsten, ska underrätta Skatteverket om en adress är felaktig eller ofullständig. 4 Diverse skrivelser Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år Redovisning se bilaga 1 Krisberedskapsmyndigheten Två nya tryckta rapporter från KBM Nr 1. Samhällets krisberedskap inriktning för verksamheten till och med Nr 2. Samhällets krisberedskap Förmåga 2006/2007 Se även hemsida Vägverket Minnesanteckningar från Vägverkets kommunbesök i Vallentuna kommun den 16 november (33)

33 Rädda skogen från Kristineberg Öppet möte i Bällstabergsskolan den 29 augusti 2007 Bygg inte bort vår skog Skrivelse med 570 st namnunderskrifter inlämnade. Sveriges Kommuner och Landsting Skrift om den kommunala revisionens förtroende Uppfattningar om och attityder till den kommunala revisionen hö Se bif, skrift. Sveriges Kommuner och Landsting Pressmeddelande den 19 november Allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge. Pressmeddelande Den 20 november Välfärdens finansiering måste diskuteras Bif, ekonomirapport se även hemsida En skrivelse ställd till Carl Cederschiöld den 30 november 2007 Med stark politisk enighet över partigränser och förväntan på snabb och positiv respons. Sex kommuner kräver en snabb utbyggnad av kollektivtrafiken i nordöstra länet Lärarförbundets medlemmar - Skrivelse daterad den 17 december 2007 med namninsamling gällande missnöje av löneutveckling för vissa grupper med det låga utfallet på 1,98% i 2007 års löneöversyn. Länsstyrelsen i Stockholms län Nyutkommen rapport Angarnssjöängen våtmark i förändring, rapport 2007:27 Kommunförbundet i Stockholms län Missiv Verksamhetsplan för Kommunförbundet Stockholms län 2008 antagen vid styrelsemötet den 6 december Statliga och kommunala beslut Nacka Tingsrätt Miljödomstolen DOM i Mål nr M Avslag gällande ansökan om ändring av villkor för tillstånd till verksamheten vid Stockholm-Arlanda flygplats i Sigtuna kommun, Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län Naturvårdsenheten Yttrande i samråd angående ombyggnad av ledningsnät vid Annarby samt Skeppdal, Vallentuna och Österåkers kommuner Länsstyrelsen i Stockholms län Naturvårdsenheten Fastställelse av bevarandeplaner för Natura 2000-områden se 6 Kurser och konferenser 33 (33)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-13 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,Vallentun, Kl. 18.00 18.30 ande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C),

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-07 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 10 maj 2007 kl 09.00-10.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-09-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 117 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2009 kl 9-12

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2009 kl 9-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2009 kl 9-12 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 5 Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommundirektör Annika Wallenskog Chefsekonom Ann-Charlotte Järnström Kommunsekreterare Marianne Sarberg Planeringschef Shula Gladnikoff 36

Kommundirektör Annika Wallenskog Chefsekonom Ann-Charlotte Järnström Kommunsekreterare Marianne Sarberg Planeringschef Shula Gladnikoff 36 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna fredagen den 22

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer