Regler-ordlista för Samfälligheten Isolde-Låglandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler-ordlista för Samfälligheten Isolde-Låglandet 2015-08-31"

Transkript

1 Regler-ordlista för Samfälligheten Isolde-Låglandet Anläggningsbeslut Asfalterade ytor Avgifter till samfälligheten Från när samfälligheten bildades Se bilaga till stadgarna. Förutom samfällighetens ansvar har varje fastighetsägare ansvar för att växter på den egna tomten inte krakelerar /spräcker asfalten utanför tomtgränsen. Beakta att parkeringsplatsen är dimensionerad för regelbunden biltrafik, medan underlaget för gångvägarna är av klenare slag och således inte avsedd för regelbunden biltrafik och definitivt inte för tung trafik. Belopp bestäms på årsstämman och omfattar preliminäravgifter för den egna fastighetens värme-och vattenförbrukning (1/53 av beräknad årsförbrukning) och skötsel av samfälld egendom. Bankgiro / Bankkonto Bankgiro Barnen Betalning Biltvätt Brandgata Bredband Budget Dagvattenbrunnar El-& vattenmätare Extra stämma Extra utdebitering för värme och vatten Felanmälan på samfällighetens egendom Barnen är det viktigaste vi har. Det är för att ge dem möjlighet att leka, cykla och fara runt utan att behöva känna rädsla för att skada sig eller bilarna i området, som vi har FORDONSTRAFIK FÖRBJUDEN Varje fastighet betalar så att avgiften finns på samfällighetens konto senast den sista bankdagen i månaden. Varje försenad inbetalning debiteras automatiskt 50:- i förseningsavgift. Vid försenad betalning på över en vecka debiteras ytterligare 50:- i förseningsavgift och ärendet lämnas till kronofogden. Avsändare MÅSTE klart anges. Enklast och säkrast sker betalning via automatisk överföring till föreningens bankkonto. Avsluta det insatta beloppet med lika många ören som ditt gatunummer - så är inbetalningen alltid lätt att identifiera. Biltvätt får av miljöskäl inte utföras inom samfälligheten Vid infarterna är det skyltat "BRANDGATA". Se det som en komplettering till den övriga skyltningen. Brandgata = Fri väg för utryckningsfordon. Gemensamt avtal har tecknats av samfälligheten. Fastställs på årsstämman Dessa slamsugs regelbundet genom styrelsens försorg. OBS! Ingenting får kastas/hällas ner i brunnarna. De centrala mätarna sitter i undercentralen och de individuella i respektive fastighet under trappan. Mätarna och avstängningskranar i fastigheterna är samfällighetens egendom - se anläggningsbeslut ( ). Samfälligheten står för underhåll som inte orsakats av mekanisk påverkan i dessa fall står fastighetsägaren kostnaden. Se föreningens stadgar Styrelsen har under året rätt att besluta om extra utdebitering för att täcka den verkliga kostnaden för värme- och vatten. Det kan behövas vid extremt kalla vintrar eller förändrat förbrukningsmönster. Görs till någon i styrelsen. Vi måste få din hjälp att uppmärksamma fel eftersom styrelsen inte alltid ser allt.

2 Flödesmätare radiatorer Mätare sitter på väggen under trappan. Du påverkar din värmekomfort och förbrukning genom att reglera flödet med shuntkranen. Du som har termostareglage på radiatorerna behöver sällan röra dessa. Se mer information på sista sidan i denna "ordbok". Förrådsnyckel Gatubelysning Garage Garagenyckel Garageöppnare, motordriven Hemsida Golvvärme Hushållsel Hänsyn/samförstånd Höststädning Kallelse till årsstämma Kulvertsystem Lekplatser Mark utanför din tomtgräns Medlemsregister Motioner Finns att låna hos styrelsen. Om material för utlåning går sönder eller redan är trasigt - meddela någon i styrelsen. Kostnaden belastar samfälligheten Till varje fastighet hör ett garage som ägs av samfälligheten. Detta skall hållas låst. I garaget får bara förvaras fordon, släpkärra och hjul till bilen. Använd garaget så blir det mer plats för alla på parkeringen. Till garaget hör 3 nycklar. Nycklarna skall lämnas över till den nye ägaren vid ägarbyte. Kostnader för duplicering och ersättning för förlorad nyckel åvilar fastighetsägaren. Styrelsen har tillgång till huvudnyckel. Vid bytet av garagedörrar 2005 fick varje fastighetsägare möjlighet att välja motordriven öppnare. Fastighetsägaren betalad denna själv och står även för framtida underhållskostnader. Samfälligheten äger garagedörren med tillhörande 3 nycklar men motoröppnaren tillhör fastighetsägaren. Vid ny installation måste styrelsen först underrättas för godkännande. Se vattenburen golvvärme Varje enskild fastighet tecknar själv avtal med leverantör Vi bor nära varandra och därför är det för allas trivsel viktigt att ta hänsyn. Det kan gälla vid plantering av träd (skugga hela grannens tomt) och byggnation (avrinning mm). Datum beslutas av styrelsen. Vi träffas och umgås, fixar & donar och avslutar med korvgrillning och utlottning av fruktkorg. Kallelse går ut senast 14 dagar före stämman. Se samfällighetens stadgar. Samfälligheten äger och underhåller alla rör i kulvertsystemet. Det finns en större lekplats i vardera området + små sandlådor inom området (en i Isolde och en i Låglandet). Tillhör samfälligheten och utgör således allmän mark. Denna får inte inhägnas eller planteras så att övriga i samfälligheten hindras tillträde. Samfälligheten för ett register över medlemmar med ägandefördelning, adress, telefonnummer. Meddela någon i styrelsen alla ändringar. Skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Motorvärmare Månadsavgift Denna får endast användas tillsammans med timer och för kort uppvärmning av motor innan avfärd. Kostnaden belastar samfälligheten. Utgörs av samfällighetsavgift + prel. avgift för värme och vatten. Beloppet finns angivet i årsmötesprotokollet

3 Parkering P-plats Preliminär avgift för värme och vatten Protokoll från stämma Pumpstation Revision Samfällighetens rör och mätutrustning i den enskilda fastigheten Samfällighet Samfällighetens egendom dvs. allt exkl. din fastighet med tomt Sandning Sand-sopning Servitut Skötsel av samfälligheten Snöröjning Om det är fullt i parkeringen får man parkera på gatan "Fordonstrafik förbjuden" råder inne bland husen. Glöm inte bort att använda ditt garage. Till varje fastighet hör EN P-plats för personbil. Boende i Låglandet använder sin parkering och boende i Isolde sin. Parkeringen får inte användas som långtidsparkering för avställda bilar som inte är avsedda att tas i bruk. Beslutas på årsstämman och tas ut som en preliminär förskottsavgift varje månad. Efter individuell avläsning vid årsskiftet föreläggs beräkningsunderlag och individuell fördelning stämman för beslut. Varje fastighetsägare kan skriftligen anföra synpunkter på underlaget fram till en vecka före stämman. Slutreglering sker under mars/april månad. Utbetalda belopp har "Isolde" som avsändare. Utöver denna avgift tillkommer en avgift för underhåll av samfälligheten - se månadsavgift. Anslås/delas ut senast 14 dagar efter stämman Styrelsen har tecknat avtal om såväl service av pumparna som tömning av pumpgropen i Låglandet. Se föreningens stadgar Det är viktigt att varje fastighetsägare håller ett öga på de ingående rören och kranarna under trappan och snarast meddelar läckage eller skador på mätutrustningen till någon i styrelsen. Ett grupphusområde för boende med gemensamhetsanläggning där varje boende förväntas engagera sig i och deltaga för att sköta densamma. Att välja att bo i en samfällighet medför automatiskt ett ansvar att se till att samfälligheten fungerar. De boende deltar på årsstämman för att ta beslut, sitter med i styrelsen, tar eget ansvar för skötsel av grönområden och deltar i de aktiviteter som anordnas för att få allt att fungera t.ex. vår- och höststädningen. En gemensamhetsanläggning består av allt utanför din tomtgräns dvs. gångar, parkeringsplatser, gatubelysning, garage, planteringar, lekplatser, undercentral, m.m. och skötsel/underhåll av dessa. Särskilt avtal finns med entreprenör som reglerar när åtgärd skall sättas in. Detta sker via entreprenör i samband med vårstädningen Eftersom de flesta av oss har en del av fastigheten som avgränsning mot grannen är det viktigt att känna till servitutsrätten. Vid behov av tillsyn av din "baksida" har du efter kontakt med grannen rätt till tillträde. Administreras genom den på årsstämman valda styrelsen Särskilt avtal finns med entreprenör som reglerar när åtgärd skall sättas in.

4 Sophämtning och övrigt "skräp" Stadgarna Styrelsen Trafikskyltar Transporter TV - ComHem Undercentralen Upplösning av underhållsfond Uppvärmning Utlåning Vatten Sedan oktober 2009 har samfälligheten gemensam sophämtning. En sopstation finns i Låglandet och en i Isolde. OBS! enbart hushållssopor får läggas i sopstationen. Samfälligheten har tecknat serviceavtal för sopstationerna. Återvinningsmaterial som tidningar, förpackningar, plåtburkar och glas får läggas i återvinningscontainer på Tenorgränd eller motsvarande uppsamlingsplats. För övriga sopor, grovsopor, fallfrukt, batterier, vätskor, möbler mm hänvisas till återvinningsstationer i Lövsta eller Bromma. RESPEKTERA DE REGLER OCH ANVISNINGAR SOM FINNS VID ÅTERVINNINGSSTATIONEN.. Har tidigare delats ut till samtliga fastigheter tillsammans med anläggningsbeslutet. Se i övrigt hemsidan. Styrelsen väljs på årsstämman. Antal och funktioner redovisas i årsstämmoprotokollet. Finns vid infarterna och visar vad som gäller i vårt område Fastigheterna är avsedda för boende och transporter får vid behov ske till fastigheten. Fastigheterna är inte avsedda för verksamhet där regelbunden yrkesmässig trafik krävs på de körbara vägarna. Koaxialkabel finns framdragen in i varje fastighet. Gemensamt avtal för TV har under våren 2010 tecknats av samfälligheten. Fakturan för detta betalas av föreningen. De som önskar ytterligare kanaler utöver de som samfälligheten har avtal om får ta direktkontakt med Comhem för detta. De ytterligare kanalerna som valts faktureras fastighetsägaren direkt av Comhem. Den är belägen i en garagelänga i Låglandet. Hit levererar FORTUM fjärrvärmeenergi som i samfällighetens värmeväxlare värmer upp såväl tappvarmvatten som vatten i radiatorerna. Undercentralen byttes under 2006 och vi har ett underhållsavtal tecknat med leverantören. Avtalet ger oss en årlig genomgång och förtur vid driftstopp. Årsstämman kan besluta om upplösning av fond för särskilda kostsamma åtgärder. Stämman kan också bemyndiga styrelsen att vid behov lösa upp fonden upp till ett visst belopp - utan att extra stämma inkallas. För åtgärder utöver sådant beslut måste extra stämma kallas. Samfälligheten har ett centralt abonnemang med Fortum. Stämman beslutar om preliminärdebiteringens storlek - denna tas ut månadsvis i förskott. Kostnaden fördelas på varje fastighet efter mätaravläsning i varje fastighet vid årsskiftet. Slutreglering sker i allmänhet i mars varje år. I samfällighetens förråd finns viss utrustning att låna för trädgårdsskötsel. Nyckel finns för lån hos styrelsen. Förteckning finns uppsatt i varje förråd. Återlämna utrustning (i helt och rent skick) och nyckel snarast. Styrelsen har också en tillförlitlig temperaturmätare och en "Thermopoint/Laserpunktmätare" som läser av yt-temperaturer. Utmärkt för att mäta kalla väggar, "värmeläckage" vid fönster & dörrar och radiatorer. Samfälligheten har ett centralt abonnemang med Vattenverket. Se prel. avgift för värme & vatten.

5 Vattenburen golvvärme Styrelsen ser inget hinder att sådan ansluts till radiatorvattnet. Dock skall fastighetsägare vara medveten om att samfälligheten kan ha pumpstopp vid viss utetemperatur och att sommarflödet sällan ligger över 25 grader. Varmvattenproblem Vårstädning Värmeförlust Växter Ägarbyte När husen byggdes var rörkonstruktioner mm anpassat till kranar av den gamla modellen med två kranar eller engreppsblandare. Nu är termostat-blandare mycket vanliga. Några hus har drabbats av för låg temperatur på varmvattnet. Detta kan orsakas av att den egna eller någon annan fastighet monterat kranar som inte håller helt tätt. Det har inträffat, att varmvatten tränger undan kallvattnet sedan du stängt termostatkranen/ engreppsblandaren. Det kan lätt konstateras om du en stund efter användandet känner på rören som går fram till blandaren. Blir kallvattenröret varmt efter en stund är något är otätt i kranen (backventiler och/eller filter är igensatta med smuts). Detta kan påverka såväl din egen vattenförbrukning och varmvatten-tillförsel/ temperatur i andra fastigheter. Datum beslutas på årsstämman. Vi träffas och umgås, fixar & donar och avslutar med korvgrillning och utlottning av fruktkorg. Effektiv fördelning/förbrukning av värme/energi får du om du har termostatreglerade element, inte bygger in elementen, vädrar korta stunder men med vidöppet fönster, kör centralfläkten på lågvarv, tätar runt dörrar och fönster m.m. Samfälligheten har viss mätutrustning som du kan låna om du misstänker kallras eller otäthet. Växter får ej planteras eller tillåtas växa sig så stora att de skymmer sikten eller hänger ut över gångvägar, lyfter/spräcker de asfalterade vägarna eller utvecklar rotsystem som går ner i avlopp. Fastighetsägaren ansvarar för växter på egen tomt och eventuella skador de orsakar på samfällighetens mark eller utgör hinder för snöröjning. Styrelsen/samfälligheten ansvarar för övrig mark och växtlighet. I lagen om samfälligheter finns angivet att tillträdande fastighetsägare har betalningsansvaret. Säljare och köpare reglerar således sinsemellan skulder och fordringar som kan finnas gentemot samfälligheten. Ägarbyte skall alltid anmälas till styrelsen. Avlämnande ägare har skyldighet att informera köpare om avgifter m.m. och överlämna relevant information.

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2 Utgiven januari 2009, giltig under 2009 Sid. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om Molnflygaren...4 1.1 Anvisningarna...4 1.2 Hemsida...4 1.3 Informationsblad...4 1.4 Vad göra?...4 2 Begreppsförklaringar...4 3 Styrelseförvaltning...5

Läs mer

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening Brf Brage Allmän boendeinformation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brage Du har förmånen att vara ägare av en lägenhet i HSB bostadsrättsförening Brage i Boden. Genom vår förening äger vi vårt

Läs mer

Toppsockret din bostadsrättsförening!

Toppsockret din bostadsrättsförening! Toppsockret din bostadsrättsförening! Huset som du bor i ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningen HSB Toppsockret. Vårt hus blev inflyttningsklart sommaren 1964. Genom bostadsrättsföreningen förvaltar

Läs mer

Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan. Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen

Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan. Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen Samfällighetsföreningen... 3 Vårt område... 3 Gemensamhetsanläggningar...

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkommen till Serenaden!

Välkommen till Serenaden! HSB 57 Serenaden 2008-11-06 Denna broschyr finns också på vår hemsida: http://www.uppsala.hsb.se/57serenaden/ Välkommen till Serenaden! Här är samlat lite information, tips och regler som är bra att känna

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05)

Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05) Läs den - Spara den - Du kan komma att behöva den! Se även din hemsida: www.spikverket.se (Rev. 2007-02-05) SIDOANVISNINGAR Sid Välkommen till kv Spikverket......1 Ansvar, hänsyn och samarbetsvilja......2

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014 Sörskogens A-Ö Oktober 2014 Här finns information om stort och smått om att bo i Sörskogen. Nyttig läsning för både nya och gamla Sörskogsbor. Du hittar alltid den senaste versionen på Sörsams hemsida.

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten,

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

BRF Titteridammshöjden

BRF Titteridammshöjden BRF Titteridammshöjden 1. Informationspärmen 1:1 Presentation 2. Bostadsrättsföreningen 2:1 Föreningen 2:2 Stadgar och ordningsregler 2.3 Försäljning och pantsättning av er bostadsrätt 2:4 Uttag ur den

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Information om Brf Sjöviksberget

Information om Brf Sjöviksberget Information om Brf Sjöviksberget På följande sidor finns allmän information om hur vår förening fungerar, bl.a. med tvättstuga och gästlägenhet, vår- och höststädning, dina rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer