Årsredovisning för Nowa Kommunikation AB Räkenskapsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Nowa Kommunikation AB. 556693-2603 Räkenskapsåret 2014"

Transkript

1 Årsredovisning för Nowa Kommunikation AB Räkenskapsåret 214

2 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Styrelsen och verkställande direktören för Nowa Kommunikation AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret / 16

3 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Förvaltningsberättelse Nowa Kommunikation är en fullservice-byrå som arbetar med integrerad kommunikation. Grundtanken bakom vårt arbetssätt är att framgångsrik kommunikation och påverkan kräver en helhetssyn där organisationens affärsmål eller verksamhetsmål utgör grund för olika former av kommunikations- och påverkansprocesser. Företaget koncentrerar sig framför allt på samhällsinformation och arbetsgivarfrågor. Nowa Kommunikation med huvudkontor i Göteborg har även kontor i Stockholm, Oslo, Malmö och Visby. Nowa Kommunikation är en fristående koncern utan kopplingar till större ägarnätverk. Nowa bedriver även verksamheter i dotterbolagen; Mediebyrån Kommunikation i Sverige AB (Meko), Nowa Executive AB, Nowation AB och Centrum För Offentlig Kommunikation AB (CFOK). Meko hjälper framför allt privata företag med inriktning på konsument- och detaljhandel. Nowation utvecklar och säljer produkter och tjänster som är i gränslandet mellan teknik och kommunikation. Nowa Executive arbetar med renodlat strategiska lednings-, och managementfrågor. CFOK är inriktat mot kommunikation i offentlig sektor och har som affärsidé att bli ledande plattform inom området. Nowa Kommunikation omsatte miljoner kronor och byråintäkt på 15,5 miljoner kronor (dvs omsättning minus direkta kostnader). Byråintäkten och nettoresultatet har växt kraftigt under året. Det förändrade medielandskapet och kundernas skiftande behov har gjort att Nowas byråintäkt i förhållande till omsättning ökar samtidigt som omsättningen sjunker något. Nowas fokus på kundernas affärer och en allmän kostnadsmedvetenhet fungerar bra för både kunder och Nowa. Nowa Kommunikation koncernen omsatte 214 sammantaget 126 miljoner kronor ( miljoner), byråintäkten var 19 miljoner ( miljoner) och resultat efter finansnetto var 4,5 miljoner (213-1,6 miljoner). 3 / 16

4 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Inom företaget arbetar idag ett fyrtiotal egna och externt anslutna konsulter. Här finns kommunikationsstrateger, PR-konsulter, projekt- och produktionsledare, art directors, copywriter, formgivare, fotograf, originalare, illustratörer, bildretuschör, bildbehandlare, internetrådgivare, webbtekniker, bannerproducent, mediestrateger, medierådgivare och mediaförmedlare. Nowa Kommunikation har en bred mix av kompetenser som täcker allt från strategi till produktion i alla former. Inom Nowa Kommunikation finns mångårig erfarenhet av internationellt kommunikations- och kampanjarbete. Nowa Kommunikation har ett aktivt nätverk av medie- och PR-byråer och arbetar med ett flertal internationella uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Viktiga händelser Nowas Kommunikations unika nischkompetens har resulterat i ett flertal nya kunder under året och kundbasen har därmed breddats. Bl. a. har Nowa vunnit Kammarkollegiets upphandling för alla statliga myndigheter och bolag, vilket bidrar till den goda försäljnings- och lönsamhetsutvecklingen. Dotterbolaget European Lastminuteticket AB är under avveckling och dess mjukvara har sålts till systerbolaget Nowation AB. Händelser efter räkenskapsårets utgång Inledningen på 215 har varit mycket stark med god lönsamhet och hög tillväxt. På extra bolagsstämma i dotterbolaget European Lastminuteticket AB har beslutats att likvidera bolaget. Framtiden Nowa Kommunikation har under året stärkt bilden av företaget som en integrerad byrå. Det är nu viktigt att fortsätta att bygga varumärket och öka kännedomen om oss som en stark aktör på marknaden. Nowas största utmaning och vision, är att ytterligare förtydliga erbjudandet och att fortsätta etableringen runt om i landet. 4 / 16

5 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Byråintäkt Avkastning på eget kapital (%) Soliditet (%) Kassalikviditet inkl outnyttjad checkkredit (%) Resultat efter finansnetto För definitioner av nyckeltal, se Redovisningsprinciperna. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Ansamlad förlust Överkursfond Årets vinst Disponeras så att Till aktieägare utdelas I ny räkning överföres Styrelsens yttrande Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 14,1 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med betryggande lönsamhet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). 5 / 16

6 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Not / / & Rörelsens kostnader Handelsvaror 4 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 7 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 9 Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat 6 /

7 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Balansräkning Not Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar / 16

8 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 8 / 16

9 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Från och med räkenskapsåret 214 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 212:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 28:1 (K2) och BFNAR 212:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Nowa Kommunikation AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 213 enligt K3s principer. Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 upprättas ingen koncernredovisning. Intäkter Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skatteverket. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i en utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 9 / 16

10 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 212:1 är uppfyllda. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Immateriella anläggningstillgångar 5 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Datorer 3 år Andelar i koncernföretag När företaget direkt eller indirekt innehar mer än 5% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag räknas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 1 / 16

11 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Leasing Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Byråintäkt Nettoomsättning minus direkta kostnader, där direkta kostnader i huvudsak består av förmedlat annonsutrymme. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Kassalikviditet inkl outnyttjad checkkredit (%) Omsättningstillgångar inklusive outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. 11 / 16

12 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Noter Not 1: Nettoomsättningens fördelning Bolagets intäkter består av vidaredebiterat annonsutrymme, arvode och produktionskostnad. I Övriga rörelseintäkter ingår upplupen intäkt från vår Norska filial. Not 2: Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen, %,8 % Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen,19 %,7 % Not 3: Övriga rörelseintäkter, övriga röreselkostnader Resultat filial Norge NUF Not 4: Direkta kostnader Bolagets direkta kostnader består i huvudsak av förmedlat annonsutrymme. Not 5: Leasingavtal Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till kronor. ( kronor). Detta består till huvuddelen av hyrekostnader i Göteborg och Stockholm. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än om ett år men inom fem år Kvinnor 5 1 Män Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader ( ) Not 6: Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader (varav pensionskostnader) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 12 / 16

13 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen % % 1 % 1 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33 % 25 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67 % 75 % Not 7: Övriga rörelsekostnader Se not 3. Not 8: Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning andelar koncern Resultat vid avyttring av dotterbolaget Dansbandsguiden AB Nedskrivning andelar Not 9: Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Mottagna koncernbidrag Förändring av överavskrivningar Not 1: Årets skatteberäkning Aktuell skatt Uppskjuten skatt på årets resultat Resultat Redovisat resultat före skatt Skatteberäkning Beräknad skatt (22%) Effekt av div ej skattepliktiga intäkter Effekt av div avdragsgilla kostnader Effekt av skattemässigt underskott Förändring uppskjuten skatt 13 /

14 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Not 11: Balanserade utgifter Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 12: Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 13: Specifikation andelar i koncernföretag Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Mediebyrån Kommunikation i Sv. AB 1% 1% Nowation i Sv AB 1% 1% 1 79 Nowa Executive AB 1% 1% % 67% Namn CFOK AB fd Varonar AB Org.nr Säte Göteborg Nowation i Sv AB Stockholm Nowa Executive AB Stockholm CFOK AB fd Varonar AB Göteborg Mediebyrån Kommunikation i Sv. AB 14 / 16

15 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret 214 Not 14: Specifikation andelar i intresseföretag Namn European Last Minute Ticket AB Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde 26% 26% aktieägartillskott European Last Minute Ticket AB Org.nr Säte Göteborg Not 15: Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Varav utnyttjad kredit uppgår till Göteborg den 2 april 215 Rune Nordström ORDFÖRANDE Anders Wallqvist VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Min revisionsberättelse har lämnats den 2 april 215 Magnus Götenfelt AUKTORISERAD REVISOR 15 / 16 Hans Jacobsson

16 Nowa Kommunikation AB / Org.nr Årsredovisning räkenskapsåret / 16

17 Peter Myndes Backe 12 Södra Hamngatan Stockholm Göteborg Tel Tel nowakommunikation.se Tel

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Ideas

Årsredovisning 2014 GoodCause Ideas Årsredovisning 2014 GoodCause Ideas Innehållsförteckning VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning 6 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318 Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB För räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning- koncern 4 Balansräkning- koncern 5 Ställda

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Ideas

Årsredovisning 2012 GoodCause Ideas Årsredovisning 2012 GoodCause Ideas Innehållsförteckning VD-ord GoodCause Ideas 2 Förvaltningsberättelse GoodCause Ideas 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Resultaträkning... 7 3. Balansräkning... 8 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer