KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007"

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007 KVALITETS- Skattefusk stoppas med nya kassaregister Från och med 1 januari 2010 ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning använda certifierade kassaregister. Den nya lagen, som nyligen beslutades av Riksdagen, ska förhindra skattefusk. Skatteverket blir tillsynsmyndighet och kommer regelbundet att kontrollera kassaregistren genom oanmälda besök. SIDAN 4 Jobbar mobilt Anneli Malm gillar SWEDACs nya, mobila arbetssätt. Hon har alltid tillgång till aktuella dokument och kan rapportera korrigerande åtgärder direkt via en webbportal. SIDAN 16 Sverige blir värd för ackrediteringsmöten Sverige blir för första gången värdland för de möten som generalförsamlingarna för de internationella organisationerna för ackreditering, ILAC och IAF, kommer att hålla nästa år. Mötena kommer att äga rum i oktober 2008 i Stockholm med SWEDAC som arrangör. De beräknas samla cirka 250 delegater från hela världen. SIDAN 3 Energideklarationer ger klara besked SE SIDORNA BILDER: MIKAEL LJUNGSTRÖM OCH LEO OLSSON Thomas Neldén, SWEDAC Hans-Eric Holmqvist: Stort intresse för energideklarationer. Sidan 2 Var tionde torgvåg visade fel vid kontroll. Sidan 6

2 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT FAKTA INLEDARE Detta är SWEDAC SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. Här finns SWEDAC Huvudförvaltningen i Borås Österlånggatan 5 Box 878, Borås Telefon Telefax Kontoret i Stockholm Slussplan 9 Box 2231, Stockholm Telefon Telefax Hemsida: En tidning från SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDACs huvudkontor, Box 878, Borås, telefon ANSVARIG UTGIVARE Maria Oldegård, tel e-post: PRODUKTION Koncis Affärsinformation, Skövde, telefon REDAKTÖR Leo Olsson, telefon e-post: ANNONSBOKNING Karina von Brömsen, telefon , e-post: TRYCKNING NAtryck, Örebro, ISSN Tidningspapperet tillverkas i Sverige och uppfyller kraven för Svanen. Det är även FSC-märkt. Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra SWEDAC-Aktuellt? Vill du beställa gratisabonnemang? Vill du beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, eller telefon FOTO: HANS ALM Stort intresse för energideklarationer Klimatförändringar står i fokus för den allmänna debatten och Sverige är ett av de länder som har lagt fast mål för att minska energiförbrukningen. Till 2020 ska Sveriges energiförbrukning minskas med 20 procent. Vikten av större energieffektivitet betonas även inom EU och ett direktiv om energiförbrukningen i fastigheter håller nu på att genomföras. I Sverige har riksdagen beslutat om en lag om energideklaration av fastigheter. Från 1 januari 2009 ska den som säljer eller bygger nytt småhus upprätta en energideklaration. Deklarationen ska innehålla bedömning av behovet av energieffektivisering. Från årsskiftet 2008/2009 ska bland annat hyreshus ha en energideklaration. Deklarationen ska upprättas av en expert, som arbetar vid ett ackrediterat kontrollorgan. SWEDAC har under våren medverkat vid Boverkets informationsmöten. Intresset för att arbeta med energideklarationer är stort. En orsak är troligen att lagen möjliggör även för kontrollorgan typ C att söka ackreditering. Det betyder till exempel att fastighetsföretag kan ha ett eget fristående kontrollorgan inom sin organisation. Under de senaste åren har en omfattande omställning av energiförbrukningen bland hushållen ägt rum. Fler och fler använder alternativa uppvärmningskällor värmepumpar och pelletspannor är två exempel. SWEDAC har kunnat följa detta genom den omfattande tillväxten av kontrollorgan inriktade på kylanläggningar och värmepumpar. Till delar har utvecklingen styrts genom subventioner, men den ekonomiska vinsten för hushållet kan ibland vara så stor att subventioner inte behövs. Lägre värmekostnader kan motivera högre pris och tvärtom. För den som köper eller säljer ett hus blir energideklarationen ett viktigt instrument. Det är därför viktigt att deklarationerna upprättas kompetent och oberoende. Särskilt viktigt är det att energideklarationerna upprättas på ett likartat sätt. Allmänheten kommer inte att acceptera prisskillnader på grund av experters olika uppfattning av hur mycket energi ett hus förbrukar eller vilka åtgärder som är ekonomiskt försvarbara. Det får inte bli så att om jag anlitar X blir priset för huset högre än om jag anlitar Y. SWEDAC och Boverket har här en viktig uppgift att harmonisera de ackrediterade organens arbetssätt. Riksdagen har just beslutat om certifiering och återkommande kontroll av kassaapparater. Motivet är en önskan om att komma åt fusk inom branscher med stor andel kontanthandel. SWEDAC kommer att ackreditera certifieringsorgan och organ som utför återkommande kontroll. SWEDAC utför för första gången verksamhet, som enbart har fiskala och brottsbekämpande syften. Annars är motiven för att använda ackrediterade organ kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Båda dessa nya områden visar att ackreditering är en samhällsnyttig tjänst som kan användas inom skiftande områden. SWEDAC är beredd att fortsätta utveckla ackrediteringens användning i samarbete med föreskrivande myndigheter och andra intressenter. HANS-ERIC HOLMQVIST GENERALDIREKTÖR, SWEDAC

3 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 3 NYHETER Sverige värd för ackrediteringsmöten Sverige blir för första gången värdland för de möten som generalförsamlingarna för de internationella organisationerna för ackreditering, ILAC och IAF, kommer att hålla nästa år. Mötena kommer att äga rum den oktober 2008 i Stockholm med SWEDAC som arrangör och beräknas samla cirka 250 delegater från hela världen. Dagordningen bestäms av sekretariaten för organisationerna. Men som arrangör kommer vi ändå att sträva efter att ge mötena en nordisk inramning kombinerat med senaste teknik som till exempel trådlöst Internet i samtliga konferenslokaler, förklarar Merih Malmqvist, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC. De ansvariga på SWEDAC planerar även att bjuda in representanter för näringsliv och myndigheter Merih Malmqvist, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC. till en särkild temadag om ackreditering i anslutning till mötena. Ackreditering är en fråga som är av intresse för många olika grupper i samhället, säger Merih Malmqvist. ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation, och IAF, International Accreditation Forum, är de organisationer som förvaltar de internationella avtalen mellan ackrediteringsorgan i olika länder. Avtalen innebär att rapporter och certifikat som utfärdas av ackrediterade organisationer i ett land erkänns av de andra signatärsländerna på samma villkor som om de kom från ackrediterade laboratorier i det egna landet. I samband med att generalförsamlingarna för ILAC och IAF håller sina årsmöten kommer även ledamöterna i ILACs och IAFs olika kommittéer att hålla arbetsmöten. En mottagning i Stadshuset kommer att äga rum när generalförsamlingarna för ackrediteringsorganisationerna ILAC och IAF möts i Stockholm nästa år. BILD: STOCKHOLMS STAD SWEDAC förenklar regelverket för företagare Förenklat och förtydligat regelverk och färre antal föreskrifter och allmänna råd. Det är resultatet av SWEDACs översyn av de föreskrifter och allmänna råd som myndigheten utfärdar. Arbetet är i harmoni med regeringens handlingsprogram för minskad administration för företag. Översynen har resulterat i att tio nuvarande föreskrifter den 1 juni i år ersätts med sju nya föreskrifter och allmänna råd. Regelverket har förenklats och förtydligats genom harmonisering av bestämmelser om ackreditering. Ansökan om ackreditering, återkallelse av ackreditering, användning av ackrediteringsmärke med mera har samlats i en författning. De andra författningarna innehåller kompletterande bestämmelser för ackreditering av laboratorier, kontrollorgan, certifieringsorgan samt organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier. Bestämmelserna för ackreditering av organ som certifierar ledningssystem för arbetsmiljö, energi, informationssäkerhet, kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö har integrerats i en föreskrift om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem. Den nya föreskriften ersätter fyra nuvarande föreskrifter om certifiering av olika ledningssystem.

4 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Nya kassaregister stoppar skattefusk Alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med 1 januari 2010 använda kassaregister som certifierats, det vill säga typgodkänts, av ett ackrediterat företag. Det har riksdagen nyligen beslutat. Den nya lagen syftar till att förhindra skattefusk och därmed skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre nogräknade näringsidkare. Flera branschorganisationer som Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare välkomnar regeringens förslag för att motverka den svarta ekonomin. Konkurrens är bra, men måste ske på lika villkor. I dag är det ett stort problem att vissa företagare undandrar hela eller delar av sina intäkter från beskattning, konstaterar Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel. De elektroniska kassaregister som numera används av de flesta företag har heller inte kunnat eliminera problemet. Kassaregistren erbjuder så stora möjligheter till manipulation att vissa leverantörer av utrustningen till och med använder dem som ett försäljningsargument, säger Dick Malmlund. Den nya lagstiftningen kommer att omfatta alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Vissa verksamheter, som till exempel torg- och marknadshandel, taxitrafik, distans- och hemförsäljning, varu- och spelautomater samt verksamheter med obetydlig omfattning av kontantförsäljning är dock undantagna. I den utredning som ligger till grund för propositionen föreslog vi så få undantag som möjligt. Enligt vår bedömning är förslaget till lagstiftning tillräckligt heltäckande för att förhindra skattefusk, säger Dick Malmlund. De nya kassaregistren ska på ett tillförlitligt sätt visa alla registreringar som gjorts. Närmare funktionskrav som registren ska uppfylla kommer att preciseras i de föreskrifter som ska utarbetas av Skatteverket. Den som är skyldig att använda certifierade kassaregister ska göra anmälan till Skatteverket om vilka kassaregister som används. Förutom att kassaregistren ska vara certifierade, typgodkända, ska de även årligen kontrolleras av ett kontrollorgan som ackrediterats av SWEDAC. Skatteverket blir tillsynsmyndighet och kommer regelbundet att kontrollera att kassaregistren uppfyller kraven genom oanmälda besök. För SWEDAC kommer den nya lagen att innebära ytterligare arbetsuppgifter. Sedan tidigare har myndigheten även föreskriftsoch tillsynsansvar för de kassaregister som är anslutna till vissa vågar. Vi och Skatteverket diskuterar om det är möjligt och nödvändigt att ha olika föreskrifter för vanliga kassaregister och kassaregister som är kopplade till vågar, förklarar Kari Björkqvist, vikarierande chefsjurist på SWEDAC. Det finns uppskattningsvis cirka kassaregister i bruk som måste ersättas med de nya. Kostnaden för ett nytt, certifierat kassaregister beräknas till cirka kronor. Att helt förhindra skattefusk är omöjligt. Men förhoppningsvis kommer de nya kassaregistren åtminstone att innebära att de som försöker manipulera dem lämnar tydliga fotspår efter sig, säger Kari Björkqvist. Vissa leverantörer av elektroniska kassaregister använder till och med manipulation som försäljningsargument, säger Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel. BILD: HANS ALM

5 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 5 NYHETER Återkommande kontroll av automatiska vågar SWEDAC har fastställt nationella regler för återkommande kontroll av automatiska vågar. Vågarna omfattas av de föreskrifter som utarbetats med stöd av mätinstrumentdirektivet, MID. Direktivet anger vilka krav som utrustningen måste uppfylla innan den sätts på marknaden eller tas i bruk, medan den återkommande kontrollen fastställs genom nationella regler. Automatiska vågar som används vid vägning av hushållsavfall för att fastställa Henrik Carlborg, jurist på SWEDAC. avgifter måste återkommande kontrolleras (omverifieras). Några stora förändringar innebär dock inte de nya reglerna. Avfallsvågar omfattades även tidigare av krav på återkommande kontroll. Andra typer av automatiska vågar, som uppfyller kraven i MID och är CE- och M-märkta, behöver inte återkommande kontrolleras, förutsatt att plomberingen inte bryts. Det gäller till exempel vågar som används vid framställning av färdigförpackningar. Däremot finns krav sedan tidigare på att själva färdigförpackningarna ska uppfylla den angivna vikten, även om det saknas krav på återkommande kontroll av de automatiska vågar som används för att fylla förpackningarna, säger Henrik Carlborg, jurist på SWEDACs förvaltningsavdelning. Från den 1 juli 2008 införs krav på att nya vågar som används vid framställning av färdigförpackningar ska uppfylla kraven i de MID-styrda föreskrifterna. Något krav på återkommande kontroll kommer dock inte att införas. Vågar som används för vägning av järnvägsvagnar omfattas inte av tvingande krav enligt de direktivstyrda föreskrifterna. Tillsynsintervallen kan förlängas Längre intervall mellan tillsynerna är ett önskemål som vid flera tillfällen framförts av SWEDACs kunder. Med den reviderade versionen av ISO/IEC 17011, som ligger till grund för ackrediteringsorganens verksamhet, har nu SWEDAC möjlighet att förlänga tillsynsintervallen från normala ett år till två år för ackrediterade organ som laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan. Tillsyn med tvåårsintervall kommer dock att beviljas endast under vissa förutsättningar. Det krävs bland annat minst fyra års erfarenhet av kvalitetsarbete under ackreditering och väl upparbetade rutiner för till exempel internrevisioner och metodförändringar för att kvalificera sig för två år. Vår bedömning är att tillsyn med tvåårsintervall kan vara aktuell för ett mindre antal av våra kunder. Samtidigt kan det fungera som en kvalitetshöjande åtgärd att sätta upp den längre tillsynsintervallet som ett mål att sträva mot för organisationer som ännu inte är kvalificerade, säger Roland Jonsson, chef för tekniska avdelningen på SWEDAC. SWEDAC kommer att bedöma vilka organisationer som uppfyller kraven i samband med den ordinarie tillsynen under 2007 och Sedan lång tid tillbaka arbetar vi även på andra sätt med ett förenklingsarbete i vår tillsyn. Kostnaderna för ackrediterade verksamheter har redan kunnat minskas och tillsyn med tvåårsintervall får därför endast begränsad effekt på årsavgifterna, förklarar Roland Jonsson. Trycksättning med gas kräver ackreditering Trycksättning med gas är en vanlig metod som används för att kontrollera att till exempel en kylanläggning eller ett tryckkärl har tillräcklig hållfasthet. Tidigare utfärdade Arbetsmiljöverket tillstånd för provning med övertryck med gas. Men från den 1 juli i år måste alla sådana verksamheter vara ackrediterade av SWEDAC, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:8. Ackreditering innebär en fortlöpande kompetensprövning av såväl kvalitetssystem som teknisk kompetens och utförs enligt standarden SS EN ISO/IEC Företag som utför provning under tryck med gas bör snarast ansöka om ackreditering hos SWEDAC för att den ska hinna träda i kraft innan nuvarande tillstånd löper ut, säger Thomas Neldén, chef för SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. Arbetsmiljöverket kommer dock att fortsätta utfärda tillstånd fram till den 30 juni Företag som redan har tillstånd kan få dessa förlängda i högst 15 månader, medan nya tillstånd gäller högst ett år. Totalt berörs cirka företag av de nya reglerna, varav cirka redan har ackreditering inom annat område, till exempel enligt köldmediekungörelsen. För dessa betraktas det då som en tilläggsackreditering som görs i samband med SWEDACs ordinarie tillsyn.

6 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Var tionde torgvåg visade fel De flesta butiksvågar som används vid försäljning till konsument uppfyller kraven på typgodkännande, märkning, plombering och korrekt vägningsresultat. Däremot visar torgvågarna betydligt större brister. Den kontroll av butiks- och torgvågar som genomförts visar att en av tio torgvågar hade en felvisning som låg utanför tillåtna gränser. Systemet verkar fungera förhållandevis väl, med undantag för torgvågarna, konstaterar Hillevi Stein, handläggare på SWEDACs förvaltningsavdelning som ansvarar för planering och genomförande av kontroll. Kontrollen omfattade totalt 999 vågar i 264 butiker allt från dagligvarubutiker till service- och trafikbutiker och 40 torghandlare. Urvalet gjordes slumpmässigt över hela landet. Vågarna kontrollerades med avseende på typgodkännande, återkommande kontroll (verifiering), plombering samt vägningsresultat. Av de kontrollerade vågarna uppfyllde totalt 24 procent inte kraven. En femtedel, 20 procent, av butiksvågarna saknade korrekt märkning, främst beroende på att de inte omverifierats inom föreskriven tid. Butiksvågar ska kontrolleras vartannat år. Däremot var det endast en procent av de kontrollerade butiksvågarna som hade en felvisning som låg utanför tillåtna gränser. Litar du på vågarna som används vid torgförsäljning? BERTIL LÖFGREN, Löfgrens Handelsträdgård, säljer bland annat blommor, potatis och jordgubbar på torgen i Uddevalla och Trollhättan: För mig är det en självklarhet att använda vågar som är rätt märkta och väger rätt. Jag anlitar ett kontrollorgan som regelbundet verifierar och plomberar mina vågar, säger han. BILDER: LEO OLSSON AGNETA HANSSON, Uddevalla: Ja, jag litar på att vågarna är kontrollerade och att de visar rätt. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på att de kan visa fel och att jag som konsument kan få betala för mycket. GUNNAR JOHANSSON, Uddevalla: Det är givetvis viktigt att vågarna är kontrollerade och har rätt märkning. Det är dock inget som jag brukar fråga om när jag handlar. Jag litar på att vågarna visar rätt. LISBETH HANSSON, Uddevalla: Javisst litar jag på vågarna, även de som används vid torgförsäljning. Jag tror inte att någon torghandlare skulle våga fuska med vågarna. Inom kategorin torgvågar var andelen felaktiga vågar betydligt högre än inom övrig handel. Av de kontrollerade vågarna var det närmare 80 procent som inte uppfyllde kraven på bland annat omverifiering. Torgvågar ska på grund av att de utsätts för upprepade temperaturväxlingar och ständiga förflyttningar kontrolleras varje år. Även vägningsresultatet var av sämre kvalitet för torgvågarna än för butiksvågarna. 10 procent av de kontrollerade torgvågarna hade en felvisning som låg utanför tillåtna gränser. Felvisningen var i nästan samtliga fall till nackdel för konsumenten, det vill säga att vågen visade en för hög vikt, förklarar Hillevi Stein. I samband med kontrollen upptäcktes även andra problem, som att vissa handlare inte omverifierat sina vågar på grund av att de ingick i icke godkända kombinationer av våg och kassasystem. Kassaregister betraktas som så kallad tillsatsutrustning och måste vara godkända för att få användas tillsammans med vågarna. De brister som upptäcktes vid kontrollen har påtalats hos handlarna, som, med några få undantag, åtgärdat dem. Försäljningen av varor som vägs i butiker uppgår till uppskattningsvis 30 miljarder kronor årligen. SWEDAC är den myndighet som har ansvaret för föreskrifter och tillsyn inom området, bland annat regelbunden marknadskontroll.

7 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 7 Vad betyder en certifiering? Ackreditering skapar förtroende. Bara de certifieringsorgan som är bedömda och godkända av SWEDAC får använda ackrediteringsmärket. Ackrediterade certifieringsföretag bedömer och certifierar produkter, personer samt organisationers arbetssätt i form av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Ackreditering ger certifieringsföretagen en bekräftelse på att de utför sitt arbete på rätt sätt och att verksamheten lever upp till internationella standarder. Ackrediterad certifiering används för ledningssystem inom alla branscher från tillverkning av produkter och odling inom jordbruk till skolor och vårdkliniker. Dessutom används den för att utvärdera produkter liksom kompetens hos yrkesgrupper som svetsare, kylinstallationer med flera. För att hitta ackrediterade certifieringsföretag, se Styrelsen fîr ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation and ConformityAssessment Telefon

8 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT AKTUELLT REPORTAGE Kraven på anmälda organ måste vara höga SWEDAC ställer höga krav på de så kallade anmälda organ som utför provningar och certifieringar enligt EG-direktiv. Företagen måste vara både kompetenta inom området och oberoende för att kunna anmälas till kommissionen. Eftersom myndigheternas förhandsgodkännande tagits bort är de anmälda organen en viktig garant för produktsäkerhet och konsumentskydd, betonar Agneta Ebbesson, chef för enheten för industri på SWEDAC. Totalt har cirka organ anmälts till EU-kommissionen och anlitas av tillverkare och importörer för provning och certifiering enligt vissa EG-direktiv. Av dessa finns ett 50-tal i Sverige och är verksamma under ett 20-tal så kallade nya metoden-direktiv. När EUs system för produktsäkerhet, den så kallade nya metoden infördes, var avsikten att direktiven skulle få en enhetlig struktur. Men så har det inte blivit. Vissa direktiv, som till exempel byggproduktdirektivet, är allmänt hållna och hänvisar till harmoniserade standarder, medan det nya mätinstrumentdirektivet innehåller en stor mängd detaljkrav, konstaterar Lars Olsson, som är samordningsansvarig för anmälda organ på SWEDAC. I Sverige är det SWEDAC som både bedömer och utser anmälda organ efter samråd med berörda myndigheter. Bedömningen grundar sig på ackrediteringsprocessen kompletterad med vissa tilläggskrav som ställs i respektive direktiv genom svensk lagstiftning. Ett anmält organ måste ha hög kompetens för att kunna granska både produkten och produktionsprocessen, säger Agneta Ebbesson chef för SWEDACs industrienhet. BILD: LEO OLSSON Det finns de som tycker att vi ställer alltför höga krav. Men ett anmält organ måste ha en hög kompetens för att kunna granska både produkten och produktionsprocessen. Ibland förekommer det att man inte ens får titta på ett fysiskt objekt, utan måste med hjälp av enbart konstruktionsritningar och ledningssystem bekräfta överensstämmelse med direktivet, säger Agneta Ebbesson. SWEDACs granskning görs i flera steg. Förvaltningsavdelningen kontrollerar först att företaget uppfyller kraven på oberoende innan den tekniska avdelningen gör en prövning av de tekniska kvalifikationerna och ärendet överlämnas till respektive sektorsmyndighet för samråd. Slutligen tas beslut om anmälan av SWEDACs generaldirektör på grundval av underlag från förvaltningsavdelningen. De flesta nya anmälningar, så kallade notifieringar, som görs gäller redan verksamma anmälda organ som kompletterar med fler direktivområden. Det är inte heller ovanligt att ett företag som ansöker om att bli anmält organ redan är ackrediterat för provning inom samma område. Ackreditering inom ett relevant område väger tungt, menar Mats Hemer, teknisk handläggare på SWEDAC: Ett företag som är ackrediterat för produktcertifiering för till exempel betong och som ansöker om att bli anmält organ inom samma område behöver givetvis inte utsättas för samma ingående bedömning. I dessa fall räcker det oftast med en pappersgranskning kombinerad med ett kortare besök på företaget. SWEDACs bedömning kompletteras också alltid med en fältstudie i samband med att det anmälda organet genomför ett uppdrag hos en kund. Det blir oundvikligen lite torrsim i början för att anmälda organen ska kunna visa att de är kompetenta för uppgiften. Om det skulle visa sig att de inte uppfyller kraven får de avvikelser som de sedan får åtgärda. Men trots att de anmälda organen är en viktig garant för produktsäkerhet och konsumentskydd saknas inom EU harmonisering av de bedömningar som görs av organen innan de notifieras. Visserligen finns minimikrav som organen ska uppfylla. Men genom att kraven tolkas på olika sätt skiljer sig kompetensbedömningarna åt mellan olika medlemsstater. Detta är ett problem som påtalats av inte minst svenska anmälda organ som måste uppfylla samma krav som för ackreditering. Men nu är en förändring på gång. I ett förslag till förordning som EG-kommissionen lade fram tidigare i år, förordas att ackrediteringsorgan används för bedömning och övervakning av anmälda organ. Medlemsstater som väljer andra lösningar har bevisbördan och måste kunna styrka att samma höga kvalitetskrav tillgodoses i prövningen. Förslaget beräknas bli godkänt av parlamentet i början av nästa år. Förslaget har tagits emot positivt av medlemsstaterna. Bland ackrediteringsorganen inom EA, European co-operation for Accreditation, finns dessutom stor samsyn om behovet av harmonisering. Man kommer att övergå till att använda ackrediteringsorganen för bedömningar vid utseende av anmälda organ, oavsett vilket beslut som fattas av EG-parlamentet, säger Merih Malmqvist, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC och ordförande i den projektgrupp inom EA, som bland annat ska komma fram till hur ackrediteringsstandarderna praktiskt ska tillämpas vid notifiering.

9 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 9 Vägvisare för företag som vill ta klivet ut på Europamarknaden: Anders Andalen, Lennart Aronsson och Susanne Hansson på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. BILD: MIKAEL LJUNGSTRÖM SP ger biljett till Europamarknaden SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är Sveriges största anmälda organ och har verksamhet under ett 20-tal så kallade nya metoden-direktiv. Tre av fyra kunder är svenska företag som måste anlita ett anmält organ för att styrka överensstämmelse med ett EG-direktiv och kunna CE-märka sina produkter. Det förekommer också att utländska företag, främst från länder utanför Europa, vänder sig till oss för att kvalificera sig för inre marknaden, säger Lennart Aronsson, gruppchef för produktcertifiering på SP Certifiering. Det senaste direktivområdet som SP gått in på är mätinstrument, där det från 30 oktober 2006 gäller enhetliga regler inom hela EU. Direktivet skiljer sig från till exempel byggproduktdirektivet genom att det innehåller en stor mängd detaljkrav, utan hänvisning till kompletterande standarder, konstaterar Susanne Hansson, certifieringsingenjör och projektledare. SP inledde förberedelsearbetet inför anmälan under mätinstrumentdirektivet redan I mitten av oktober förra året genomförde SWEDAC sin granskning och i november anmäldes SP till EU-kommissionen. Vi var medvetna om att SWEDAC ställer höga krav, men trodde ändå inte att det skulle krävas en så ingående granskning. Trots att vårt provningslaboratorium arbetat med olika vågar och mätinstrument i år sattes vi under luppen. Å andra sidan är det naturligtvis bra att SWEDAC ställer höga krav för att upprätthålla kvaliteten i systemet, säger Susanne Hansson. Ett annat aktuellt område för SP är byggprodukter, där direktivet (CPD) kompletteras med harmoniserade Europastandarder (EN) som anger detaljkraven. Hittills har 280 av totalt 500 standarder publicerats i EGs organ, Official Journal och kan därmed användas för CE-märkning. Huvuddelen av de planerade Europastandarderna beräknas vara klara om två, tre år. Tanken är att paketet aldrig ska bli riktigt klart, utan hela tiden komplettas med nya standarder, revideringar och tillägg, säger Anders Andalen, revisionsledare och certifieringsingenjör. Hittills är SP anmält organ för cirka 100 standarder för byggprodukter. För varje ny standard krävs ny bedömning och anmälan av SWEDAC. Det kan tyckas som en omständlig procedur. Men många standarder kommer i grupp, vilket innebär samordningsfördelar för både oss och SWEDAC, förklarar Anders Andalen.

10 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/FASTIGHETER Serviceföretag eller fastighetsbolag kan upprätta energideklarationerna i egen regi, säger Thomas Neldén på SWEDAC. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Energideklarationer ger bra energispartips Hur hög är energiförbrukningen i huset? Går det att sänka driftskostnaden utan att inomhusklimatet påverkas? De nya energideklarationerna kommer att ge landets fastighetsägare klara besked. Energideklarationen ger ett bra underlag för att sänka energikostnaderna. Den visar både hur stor energiförbrukningen är och ger förslag på kostnadseffektiva förbättringsåtgärder, säger Nikolaj Tolstoy, enhetschef på Boverket. Den nya lagen trädde i kraft den 1 oktober 2006 och bygger på ett EG-direktiv, som syftar till att förbättra energiprestanda i byggnader. Målet är att reducera energianvändningen inom den så kallade bostads- och tjänstesektorn, som främst utgörs av byggnader och som svarar för över 40 procent av den samlade energianvändningen inom EU. Sveriges eget energimål för bostäder och lokaler är att minska energianvändningen med 20 procent under perioden , säger Nikolaj Tolstoy. Den 1 januari 2009 ska systemet vara fullt utbyggt. För att underlätta införandet kommer olika typer av byggnader att fasas in successivt. Flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter ska vara energideklarerade senast den 31 december 2008, medan villaägare kan vänta med deklarationen tills fastigheten säljs. Boverket och SWEDAC har tillsammans under våren genomfört flera stora informationsträffar runt om i landet. Träffarna har väckt ett stort intresse. Vår bedömning är att åtminstone de stora fastighetsägarna nu är väl förberedda. Däremot är det nog sämre ställt med kunskaperna bland till exempel villaägarna, som förhoppningsvis får information av mäklarna i samband med försäljning av huset, säger Nikolaj Tolstoy. Deklarationen ska redovisa fastighetens energiprestanda, det vill säga hur stor energiförbrukningen är, men även innehålla

11 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 11 Blandade känslor bland fastighetsägarna Landets fastighetsägare har reagerat med blandade känslor inför den nya lagen om energideklarationer, konstaterar Bengt Wånggren, utvecklingschef hos branschorganisationen Fastighetsägarna, med cirka medlemmar: Energin tillhör de största kostnadsposterna i fastighetsbolagen. Många anser att man redan gjort vad man kunnat för att spara energi och pengar. Fastighetsägarna ställer sig ändå bakom systemet och anser att lagen fått en bra utformning. Vi har fått gehör för våra synpunkter och tycker att systemet är rimligt. Förhoppningsvis kan det också bli en väckarklocka för många fastighetsägare som genom deklarationen får ytterligare tips på vad man kan göra för att spara energi, säger Bengt Wånggren. rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder som fastighetsägaren kan vidta för att sänka energiförbrukningen, utan att inomhusklimatet försämras. Av deklarationen ska det också framgå om det gjorts kontroller av till exempel ventilation och radon. En fastighetsägare kan givetvis inte tvingas att genomföra de åtgärder som föreslås i deklarationen. Men tanken är ändå att de ska vara så kostnadseffektiva att det är lönsamt att genomföra dem, säger Nikolaj Tolstoy. En besiktning av byggnaden behöver bara göras om det är nödvändigt för att kunna upprätta deklarationen. Däremot måste ett kontrollorgan som ackrediterats av SWEDAC alltid anlitas för att upprätta energideklarationerna. Kravet för att bli ackrediterat kontrollorgan är att man har minst en certifierad energiexpert samt ett fungerande ledningssystem för kvalitet enligt SS EN ISO/ IEC Kontrollorganen ackrediteras som så kallade typ C-organ, vilket inte ställer krav på tredjepartsställning. Det innebär att till exempel ett serviceföretag eller fastighetsbolag kan upprätta deklarationerna i egen regi, förutsatt att man skiljer på verksamheterna organisatoriskt. En och samma person får alltså inte utföra service och upprätta energideklarationer, säger Thomas Neldén, chef för SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. SWEDAC har redan inlett ackrediteringsprocessen i några certifieringsorgan för certifiering av energiexperter. Därefter kommer arbetet med ackreditering av kontrollorgan att inledas. I augusti beräknas de första kontrollorganen vara ackrediterade. Vår bedömning är att det blir ett stort kontrollområde med flera hundra kontrollorgan. Det innebär att vi nu måste utöka vår egen organisation för att möta efterfrågan från kontrollorganen, förklarar Thomas Neldén. SWEDAC har tillsammans med Boverket inlett en diskussion med certifieringsorganen om de kravspecifikationer som ska ligga till grund för certifieringen av energiexperter. SWEDACs uppgift är att bedöma om kravspecifikationerna är möjliga att använda för certifiering, medan Boverkets föreskrift anger vilka formella krav som ska ställas på den som certifieras, säger Thomas Neldén. I vissa byggnader som till exempel flerbostadshus ska deklarationerna sättas upp på väl synlig plats, till exempel i trapphuset. Landets kommuner har tillsynsansvaret och kommer att kontrollera att deklarationerna är gjorda. För fastighetsägare som inte energideklarerat har kommunerna möjlighet att utdöma vite. Det är enkelt att mäta radon! Radon mäts med spårfilm i dosa. Dosorna skickas per post. Allt som krävs av kunden är att placera ut mätdosorna samt besvara några frågor om bostaden. Normalt är det tillräckligt med ett mätpaket (2 st dosor) per bostad. För att få en bra bild av radonsituationen i ett flerbostadshus bör 20% av lägenheterna mätas! Välkommen att kontakta oss för mer info! Box 15120, Uppsala - Tel: Fax: E-post: - Internet:

12 12 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/FASTIGHETER Akademiska Hus tänker starta eget kontrollorgan Akademiska Hus, som bland annat äger och förvaltar byggnader vid universitet och högskolor överväger möjligheten att starta ett eget kontrollorgan med ansvar för energibesiktning och energideklarationer samt att ansöka om ackreditering. Något man dock ännu inte gjort. Förhoppningsvis kommer besiktningarna och deklarationerna att ge många konkreta förslag till ytterligare energibesparingar, säger Tomas Hallén, teknisk direktör. I takt med att energipriserna stiger blir allt fler åtgärder lönsamma att genomföra, säger Thomas Hallén, teknisk direktör på Akademiska Hus. Akademiska Hus arbetar sedan flera år systematiskt med energieffektivisering. Det är en ständigt pågående process. I takt med att energipriserna stiger blir allt fler åtgärder lönsamma att genomföra. Så det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra, konstaterar Tomas Hallén. Akademiska Hus, som har sina rötter i statliga Byggnadsstyrelsen, bildades 1993 och äger och förvaltar fastigheter för utbildning och forskning vid universitet och högskolor. Den så kallade bruksarean uppgår till cirka 3,5 miljon kvadratmeter, byggnadsvärdet till omkring 50 Mdr och omsättningen till 4,5 Mdr. En av de absolut största kostnadsposterna, vid sidan om kapitalkostnaden, är energikostnaden, som årligen ligger på mellan 600 och 700 Mkr. Kapitalkostnaden kan vi påverka tämligen måttligt, några hundradels procentenheter eller så. Energikostnaden har vi betydligt större möjligheter att göra något åt. De senaste åren har vi lyckats hålla den i schack och rentav kunnat minska den, förklarar Tomas Hallén. Bland annat använder Akademiska Hus ny teknik för att optimera energianvändningen. Varje timme levererar närmare olika mätpunkter i fastigheterna runt om i landet information om förbrukningar, meteorologiska data med mera. Förutom att vi strävar efter att minska energiförbrukningen arbetar vi också aktivt med att pressa energipriserna. Vi för löpande prisförhandlingar med våra leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla, men handlar även upp all el direkt på den nordiska elbörsen Nordpool, vilket ger ett något lägre pris, konstaterar Tomas Hallén. Men även om energieffektivisering har hög prioritet sedan tidigare kommer det att lyftas ännu högre på dagordningen med den nya lagen om energideklarationer. För att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt har man funderingar på att inrätta en särskild organisation inom företaget med ansvar för energibesiktningar och energideklarationer. Beslut kommer att fattas inom kort. En eller två personer kommer då att rekryteras från vart och ett av våra sex regionbolag och tillsammans bilda en kommandogrupp som på heltid kommer att arbeta med olika energieffektiviserande åtgärder samtidigt som de skall utföra deklarationer, berättar Tomas Hallén. I höst kommer dessa personer i så fall att genomgå utbildning och certifiering till energiexperter. Enheten inom Akademiska Hus överväger också att ansöka om ackreditering som kontrollorgan hos SWEDAC för att kunna upprätta energideklarationerna på egen hand. Detta har dock inte skett ännu. Inledningsvis kommer fokus att ligga på energideklarationer. Energibesiktningar kommer endast att utföras om de behövs för att kunna upprätta deklarationerna, förklarar Tomas Hallén.

13 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 13 FOTO: MATTON Akademiska Hus äger och förvaltar universitets- och högskolebyggnader, till exempel Handelshögskolan i Göteborg. BILDER: CHRISTER EHRLING/PARASOLL När energideklarationerna är avklarade kommer företagets energiexperter sedan att gå vidare med en grundligare analys av fastighetsbeståndet med inriktning på energieffektiviserande åtgärder. Avsikten är att kunna utnyttja deklarationerna som ett verktyg i vårt systematiska arbete med energieffektivisering. Energiexperterna ska inte bara sammanställa energiprestanda för fastigheterna, utan även komma med förslag till åtgärder och utarbeta kompletta underlag som kan användas av fastighetsförvaltarna vid upphandling hos olika entreprenörer, säger Tomas Hallén. Målet är att sänka våra energikostnader med procent per år inom en 15-årsperiod och satsningen har en oerhört god vinstpotential. Tomas Hallén är dock inte helt nöjd med utformningen av lagen om energideklarationer. Han anser att det varit bättre om systemet genomförts under en längre tidsperiod. Deklarationerna kan givetvis vara bra för att sätta strålkastarljus på energifrågorna. Problemet är att alla deklarationer nu måste forceras fram på kort tid. Det hade varit bättre att inleda med ett förenklat förfarande och att förkorta giltighetstiden för deklarationerna för de största energiförbrukarna. Lagen om energideklarationer är inte den enda som Akademiska Hus har att rätta sig efter. Akademiska Hus har fastigheter på 27 orter i landet och varje fastighet är föremål för en rad olika tekniska kontroller och besiktningar. Kontrollerna är en stor kostnad för oss. Det man skulle önska är att kontrollerna i högre utsträckning baserade sig på riskbedömningar. Sedan flera år tillbaka använder vi till exempel certifierade ledningssystem i vår verksamhet, men utsätts ändå för samma tillsyn som om vi inte hade det, säger Tomas Hallén. Skärpta regler för personhissar Från 1 januari gäller skärpta regler för bland annat vissa personhissar. SWEDAC har ackrediterat sex besiktningsorgan inom området. Dessa ska kontrollera att hissarna uppfyller de nya föreskrifterna. De nya reglerna innebär bland annat att persontransporterande hissar i uppgångar med huvudsakligen arbetslokaler senast den 31 december 2012 ska vara försedda med inte bara den vanliga schaktdörren utan även en dörr som sitter på själva hisskorgen. Alla hissar ska dock redan från den 1 april i år vara försedda med en skylt som varnar för fara vid transport av gods i hissen. Bakgrunden till de skärpta reglerna är de olyckor som inträffat vid transport av till exempel returpappersbehållare som fastnat och ställt sig på tvären mot schaktet och vållat allvarliga klämskador. I samband med vår ordinarie tillsyn kommer vi att kontrollera att besiktningsorganen tar hänsyn till de nya kraven, säger Jerzy Zubaczek, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. Sverige har ett system för återkommande kontroll med fri konkurrens mellan olika besiktningsorgan inom områden där svenska myndigheter av säkerhetsskäl ställer särskilda krav, vilket bland annat gäller hissar. SWEDAC har ackrediterat sex besiktningsorgan inom området enligt standarden SS EN ISO/IEC Systemet fungerar bra. Det man möjligen kan fundera över är den hårda priskonkurrens som tycks råda mellan besiktningsorganen. SWEDAC kan givetvis inte styra prissättningen, utan bara säkerställa att kvaliteten på besiktningarna upprätthålls, konstaterar Jerzy Zubaczek. Enligt Boverkets föreskrifter ska hissar besiktigas med ett års intervall till skillnad från många andra länder som har längre intervall. I gamla monopolsystemet före 1995 utförde riksprovplatsen besiktningarna utifrån ett centralt register. Med öppna systemet får fastighetsägaren inte längre någon påminnelse om besiktningen, utan måste på egen hand se till att den blir genomförd i tid. Det blir tyvärr inte alltid gjort. Statistik som vi sammanställde för några år sedan visade att procent av alla personhissar inte genomgått föreskriven besiktning, säger Jaan Karsna, ansvarig för bland annat föreskrifter om hissar på Boverket. Kommunernas byggnadsnämnder har tillsynsansvaret för hissar. Någon skyldighet att rapportera utförda hissbesiktningar till dem föreligger dock inte för vare sig fastighetsägare eller besiktningsorgan. Produkter med hög säkerhetsrisk Hissar klassas som produkter med hög säkerhetsrisk och ska därför provas och godkännas av ett anmält organ innan de tas i bruk första gången enligt EG:s hissdirektiv. Hissdirektivet innehåller inga tekniska detaljregler, men hänvisar till harmoniserade europastandarder.

14 14 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT ACKREDITERING Per Lundmark på IKEA fördjupade sina kunskaper vid SWEDACs bedömarutbildning. Här tillsammans med SWEDACs Agneta Ebbesson och Ulla Blume (t h). SWEDACs utbildning ger grundliga kunskaper Tusentals personer har deltagit i de bedömarutbildningar som SWEDAC ordnar ett par gånger varje år. I mitten av april genomfördes den 40e utbildningsomgången med ett 25-tal deltagare, som bland annat fick lära sig mer om SWEDACs roll och ackrediteringsprocessen. SWEDACs verksamhet som ackrediteringsorgan regleras genom standarden ISO/IEC Standarden ställer bland annat krav på att de bedömningsledare och tekniska bedömare som ansvarar för ackrediteringarna uppfyller de kompetenskrav som ackrediteringsorganen gemensamt kommit överens om. SWEDAC har flera egna tekniska bedömare, men anlitar även externa bedömare med specialkunskaper inom olika områden, som alla måste vara väl insatta i ackrediteringsprocessen, förklarar Agneta Ebbesson, chef för enheten för industri på SWEDAC. SWEDACs utbildning som första gången genomfördes 1988 vänder sig främst till dem som kommer att vara verksamma som bedömare. I mån av plats är den även öppen för andra, som till exempel representanter för föreskrivande myndigheter och medarbetare från organisationer som står i begrepp att ackrediteras. Däremot kan vi inte anpassa innehållet i utbildningen efter vilka som deltar, utan vi är alltid skyldiga att ha ett snävt bedömarperspektiv, betonar Agneta Ebbesson. Utbildningen pågår i tre dagar och har ett stort inslag av grupparbeten och praktiska övningar. När tidningen besöker vårens utbildning pågår ett rollspel där deltagarna under realistiska former får genomföra en slutbedömning av ett laboratorium. Rollspelet leds av Curt-Peter Askolin från SWEDAC. Kursledarna Agneta Ebbesson och Ulla Blume representerar laboratoriet och några av kursdeltagarna utgör bedömarlaget. Ambitionen är att försöka arrangera mer eller mindre extrema situationer och vara allmänt besvärliga för att kursdeltagarna verkligen ska tvingas att tänka efter och gå på djupet i standarden, säger Agneta Ebbesson efter det dramatiska rollspelet. I undervisningen läggs stor vikt vid SS-EN ISO/IEC 17025, standarden för ackreditering av laboratorier. En anledning är att de flesta bedömare anlitas för ackreditering inom just det området. Dessutom har den en likartad uppbyggnad som andra standarder. Den som en gång lärt sig SS-EN ISO/IEC kan lätt gå vidare och lära sig andra standarder, säger Agneta Ebbesson. Nästa bedömarutbildning äger rum den oktober 2007 på Hjortviken Konferens i Hindås.

15 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 15 Bedömarutbildningen är bra, men tuff Mirjana Mijatovic och Jacob Sandström deltog i SWEDACs bedömarutbildning i Hindås. IKEA kommer snart att sätta spaden i jorden för sitt första testlaboratorium utanför Sverige. Det nya laboratoriet kommer att ligga strax utanför Shanghai i Kina och kommer att användas för verifierande tester av färdiga produkter. IKEA har redan ackrediterade laboratorier i Sverige och avsikten är att även vårt kinesiska laboratorium ska kvalitetsäkras genom ackreditering, förklarar Per Lundmark, general manager för IKEA Test & Training Center i Shanghai. För att fördjupa sina kunskaper inom ackrediteringsprocessen deltog han i den bedömarutbildning som SWEDAC anordnade i april: Jag är nöjd med kursen, framför allt för att den tvingade oss att gå på djupet i standarden. Mirjana Mijatovic, kemist på Stockholm Vatten, deltog i bedömarutbildningen för att eventuellt kunna anlitas som teknisk bedömare i framtiden. I elva år har hon arbetat med analys av avloppsvatten från reningsverken i Henriksdal och Bromma. Nästan samtliga metoder som används vid Stockholms Vattens laboratorier är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC SWEDACs bedömarutbildning är bra, men tuff. Det är mycket FOTO: LEO OLSSON material som måste läsas in och arbetsdagarna blir långa. Något som Jacob Sandström, kvalitetskoordinator inom laboratoriemedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset särskilt värdesätter, är erfarenhetsutbytet med de andra kursdeltagarna. Vår verksamhet är ackrediterad sedan flera år tillbaka och jag vågar nog påstå att jag är väl insatt i standarder och tillämpningsdokument. Men bara genom att diskutera med andra under till exempel grupparbetena har gett många nya, värdefulla impulser till vårt kvalitetsarbete, säger han.

16 16 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT KVALITETSARBETE Mobilt arbetssätt förenklar jobbet SWEDAC har nu tagit det slutliga steget mot ett helt IT-baserat mobilt arbetssätt. För kvalitetssamordnaren Annelie Malm och hennes kollegor på Laboratoriemedicin i NU-sjukvården i Västra Götaland innebär det att man alltid har tillgång till aktuella dokument och kan rapportera korrigerande åtgärder direkt via SWEDACs webbportal. Annelie Malm på Laboratoriemedicin inom NU-sjukvården är nöjd med det mobila arbetssättet. En av de stora fördelarna är tillgängligheten. Rapporter, avvikelser och korrigerande åtgärder kan nu på ett enkelt sätt förmedlas i organisationen. Och ju större tillgänglighet, desto större engagemang för vårt kvalitetsarbete, säger Annelie Malm, som är ansvarig för kvalitetssamordningen inom Laboratoriemedicin i NUsjukvården, där laboratorierna vid NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) samt vid sjukhusen i Uddevalla, Strömstad, Lysekil och Bäckefors ingår. Det mobila arbetssättet innebär att flödet av dokument som används i samband med ackreditering behandlas i ett digitalt flöde. Det är både ett IT- och ett samordningsprojekt. Datoriseringen ger både ett effektivare dokumentflöde och ett mer enhetligt arbetssätt, konstaterar Richard Ericsson, projektledare på SWEDAC. Arbetet med det mobila arbetssättet har pågått sedan 2002 och genomförts i flera steg. Grunden utgörs av det digitala diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3 BILD: LEO OLSSON samt de egenutvecklade systemen MobiDoc och WebiDoc. Till MobiDoc kan såväl SWEDACs egna bedömare som externa bedömare tanka ned

17 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 17 WebiDoc hanterar pågående ärenden SWEDACs IT-baserade system WebiDoc hanterar endast pågående ärenden. Det är alltså först i samband med en ny tillsyn som det är aktuellt att besöka webbplatsen. Den som är registrerad som organisationens kontaktperson kan få inloggningsuppgifter från SWEDAC. SWEDAC tidigt ute med mobilt arbetssätt SWEDAC är ett av de första ackrediteringsorganen i världen som använder ett mobilt arbetssätt. Systemet har väckt stor uppmärksamhet internationellt och bland andra RVA, Nederländernas största ackrediteringsorgan, har köpt användningsrätten till MobiDoc. Även det brittiska ackrediteringsorganet UKAS har visat intresse. SWEDAC kommer att demonstrera systemet vid ett möte i Paris i juli, dit ackrediteringsorganen är inbjudna. Beviset på kvalitet i byggbranschen. Vill du få din produkt godkänd? Satsar du på Europamarknaden? Vill du ha ett certifikat som bekräftar din kompetens? Ta då vägen via den oberoende parten SITAC. Vi är ett konsultföretag som fungerar både som samarbetspartner och verktyg för företagare inom bygg- och anläggningsbranschen. de dokument som behövs vid ett kundbesök och där skapa rapporter för bedömning och avvikelser på plats ute hos kunden. Rapporterna publiceras på en särskild webbplats WebiDoc där kunderna kan logga in för att rapportera sina korrigerande åtgärder i form av kommentarer och även bifoga filer. Respektive bedömare godkänner laboratoriets vidtagna åtgärder och därefter godkänner SWEDACs bedömningsledare samtliga avvikelser. Ingrid Arremark, handläggare på enheten för hälso- och sjukvård på SWEDAC, som också ingått i arbetsgruppen för projektet, berättar hur det kan gå till: När jag i förra veckan var på kundbesök hade jag med mig de dokument jag behövde i min bärbara dator. Rapporten sammanställdes på plats och en kopia överlämnades till kunden på ett USB-minne. Hemma på kontoret publicerade jag hela rapporten på webben, där det i anslutning till varje avvikelse finns ett fält där kunderna nu kan beskriva sina korrigerande åtgärder och/eller bifoga filer som styrker att kraven i standarden är uppfyllda. Det mobila arbetssättet har inneburit en rad fördelar för både kunder och bedömare inte minst i form av enklare och snabbare kommunikation, konstaterar Richard Ericsson: Det kanske inte spar så mycket tid i själva hanteringen, men förkortar de så kallade ställtiderna mellan de olika momenten. Det har faktiskt förekommit att vi släckt avvikelserna från en tillsyn, det vill säga godkänt de korrigerande åtgärderna, på en dag för en kund som behövde ackrediteringsbeslutet till en offert. Detta trots att många externa och geografiskt spridda bedömare var inblandade. Men ärendehanteringen har inte bara rationaliserats. Systemet har också gett upphov till såväl kvalitetsförbättringar som miljövinster. Rapporterna har blivit tydligare och mer lättlästa än de handskrivna samtidigt som handläggare och kunder alltid har tillgång till aktuella dokument. Dessutom spar det givetvis papper och underlättar för oss handläggare som slipper bära med oss kilovis med pärmar ut på kundbesöken, säger Ingrid Arremark. För kunderna är det frivilligt om man vill rapportera sina korrigerande åtgärder via Internet eller som tidigare skicka papper med vanlig post. De flesta av våra kunder har tagit emot systemet med öppna armar. Många har egna elektroniska dokumenthanteringssystem och uppskattar att till exempel kunna överföra filer direkt från sina system, förklarar Ingrid Arremark. Annelie Malm och hennes kollegor inom NU-sjukvården är också positiva till det nya arbetssättet. Några svårigheter att lära sig systemet var det heller inte. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vi har kommit med ett litet förbättringsförslag, som går ut på att man ska kunna redigera en eller flera avvikelser och sedan skicka dem vid ett senare tillfälle. Det har SWEDAC lovat åtgärda till nästa version, säger Annelie Malm. ISO 9001:2000, QS 9000, ISO/TS 16949, ISO 14001, AFS 2001:1/OHSAS OCH EMAS Ta ett steg till För mer information, ring eller gå in på SITAC, Swedish Institute for Technical Approval in Construction, certifierar produkter och personal inom byggbranschen för en svensk och europeisk marknad. Ett ledningssystem är en investering som snabbt betalas tillbaka. Vi ser till att ert ledningssystem fungerar, bidrar till förbättringar, ger lönsamhet och goodwill åt ert företag. SFK Certifiering AB certifierar ledningssystem enligt iso 9001, iso/ts , iso 14001, emas, ss , afs 2001:1/ ohsas samt verifiering av utsläppsrätter. SFK Certifiering AB. Borgmästargränd 3, Jönköping. Tel

18 18 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT AKTUELLT Fartygets svarta låda ska kontrolleras Alla passagerarfartyg och större fraktfartyg ska från och med 1 juli 2007 vara utrustade med färdskrivare, som återkommande kontrolleras av ackrediterade kontrollorgan. Färdskrivarna ska lagra information, som till exempel kommunikationen mellan kommandobryggan och maskinrummet, radiokommunikation och radarbilder, alltså motsvarande den så kallade svarta lådan på flygplan. Tidigare svarade tillverkarna av utrustningen för kontrollen, men efter halvårsskiftet krävs ackreditering för att få utföra den återkommande kontrollen, enligt Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2006:17. Tillverkarna har dock fortfarande möjlighet att ansvara för den tillverkningskontroll som görs i samband med installation av utrustningen. Kontrollorganen kommer att ackrediteras som kontrollorgan typ C, vilket inte innebär krav på tredjepartsställning. Aktuella SWEDAC-arrangemang OKTOBER: SWEDACs bedömarutbildning i Hindås. 8 9 NOVEMBER: Konferens i Borås om kemisk mätteknik med SWEDAC, Svenska Kemistsamfundet, TrainMic, SP, IRMM, Eurachem och Universitet i Tartu som arrangörer. 2007/ / / /2014 Nya medarbetare på SWEDAC Valentina Valestany är jurist på SWEDACs enhet för reglerad mätteknik i Stockholm. I arbetsuppgifterna ingår bland annat projektarbete med översyn av SWEDACs föreskrifter och allmänna råd, regelförenklingsarbete, arbete med konsekvensanalyser, juridiska frågor och marknadskontroll inom ädelmetallområdet, utarbetande av remissyttranden och handläggning av klagomål. Valentina Valestany har tidigare arbetat på olika stadsdelsförvaltningar i Stockholms Stad samt vikarierat och varit projektanställd i olika befattningar på SWEDAC. BILD: HANS ALM Per Rahbek har anställts som informationschef och chef för SWEDACs informationsavdelning. Han delar sin tid mellan kontoren i Stockholm och Borås. Per Rahbek har en bakgrund som journalist inom dagspress samt har undervisat och forskat i journalistik och masskommunikation och är disputerad. Han har tidigare varit informationschef vid Statens folkhälsoinstitut samt biträdande informationsdirektör i Vägverket. Närmast kommer han från arbetet som pressansvarig vid Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). BILD: LEO OLSSON Renée Hansson är anställd som teknisk handläggare på SWEDACs enhet för reglerad mätteknik i Stockholm. Hon arbetar främst med de tekniska frågor som rör mätinstrument som omfattas av mätinstrumentdirektivet samt kommer också att delta i SWEDACs arbete i de internationella organisationerna på området WELMEC och OIML. Renée Hansson kommer närmast från en tjänst som utvecklingsingenjör på Cobolt AB. Dessförinnan var hon doktorand i teknisk fysik vid KTH och avslutade forskarstudierna med en teknologie licentiatexamen. BILD: HANS ALM ANNONSERA! Ring Karina von Brömsen, telefon , för priser och info om SWEDAC Kvalitetsaktuellt.

19 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 19 ENGLISH SUMMARY Energy declarations give suggestions for savings How high is the energy consumption in the house? Is it possible to lower the running costs without affecting the indoor climate? Sweden s house-owners will soon know for sure with the new energy declarations. The new legislation came into force on October 1st, 2006 and is based on an EC-directive that is intended to improve energy performance in buildings. The goal is to reduce the energy usage within the so-called housing and service sector, which mainly consists of buildings and which is responsible for more than 40 percent of the total energy usage within the European Union. The system is supposed to be fully operational January 1st, In order to facilitate the introduction; different types of buildings will be fazed in gradually. Blocks of flats with right of tenancy or co-operative flats must be energy declared on the 31st of December 2008 by the latest, while private house-owners can wait with the declaration until the property is sold. HEADLINE INDEX The declaration shows the building s energy performance, in other words how high the energy consumption is, but it should also Easier and faster with mobile work method SWEDAC has now taken the final step towards a completely mobile method of working. This means that the entire flow of documents used in accreditation are handled in a digital flow. This is both an IT- and a standardization project. The computerization results in both a more efficient flow of documents and a standardized method of working, which ensures that everybody Great interest in energy declarations 2 SWEDAC simplifies the regulations 3 Recurrent inspection of automatic scales 5 The supervision intervals might be extended 5 Pressurization with gas requires accreditation 5 Every tenth market scale showed wrong weight 6 The demands on notified bodies must be high 8 Akademiska Hus about to start their own inspection body 12 Stricter regulations for passenger elevators 13 SWEDAC s training gives in-depth knowledge 14 The assessor training is good but tough 15 The ship s voyage data recorder will be examined 18 SWEDAC gives Turkey support 20 contain recommendations for cost efficient measures that the owner can take in order to cut the energy consumption without impairing the indoor climate. The declaration must also show whether any inspection of for instance ventilation and radon has been carried out. An inspection of the building is required only when necessary in order to draw up the declaration. However, an inspection body accredited by SWEDAC must always be called in to write the energy declaration. The necessary requirements for becoming an accredited inspection body is that the organization has at least one certified energy expert as well as a functioning management system for quality according to the SS EN ISO/IEC SWEDAC has already initiated the accreditation process in some certification bodies for the certification of energy experts. The accreditation of the first inspection bodies are estimated to take place in August. uses the same method, states Richard Ericsson, project manager at SWEDAC. The work on the mobile work method has been going on since 2002 and it has been carried out in several steps. The basis is the digital official register and case handling system W3D3 and the in house-developed systems Mobi- Doc and WebiDoc. Through the use of MobiDoc, both SWEDAC s own assessors as well as external assessors are able to download the necessary documents for a client meeting and for creating reports of assessments and deviations on location at the client s business. The reports are then published on a special web site through WebiDoc, where the clients can log in to report their corrective measures, either in the form of commentaries or attached files, before the assessor team finally give their approval. SWEDAC host for ILAC/IAF general assemblies For the first time, Sweden will become the host country for the meetings that the general assemblies of the international organizations for accreditation, ILAC and IAF, are going to hold next year. The meetings will take place on October 10 22, 2008, in Stockholm, with SWEDAC as organizer and they are estimated to attract approximately 250 delegates from all around the world. The agenda will be set by the organizations secretariats. But as organizers we will still strive to give the meetings a Nordic setting, combined with the latest technology, like for instance wireless Internet in all conference rooms, explains Merih Malmqvist, responsible for international coordination at SWEDAC. ILAC, the International Laboratory Accreditation Cooperation, and IAF, the International Accreditation Forum, are the organizations that administer the international arrangements between accreditation bodies in different countries. In practice, the agreements mean that reports and certificates that are issued by for instance accredited laboratories in one country are recognized by the other signatory nations on the same terms as if they were issued by accredited laboratories in their own country. Cash registers stop tax evasion As of the 1st of January 2010, all businesses that sell goods or services for payment in cash must use cash registers that have been certified, type approved, by an accredited company. This is a decision recently made by the Swedish Riksdag (Parliament). The new legislation aims to prevent tax evasion and thus protect serious business owners from unfair competition from less scrupulous tradesmen. Several trade organizations like the Swedish Trade Federation and the Swedish Hotel and Restaurant Association welcome the government s proposal in order to counteract the black economy.

20 POSTTIDNING B Avsändare: SWEDAC, Box 878, Borås. Adresser från SWEDAC och PAR. NÄSTA NUMMER AV SWEDAC KVALITETSAKTUELLT UTKOMMER I SEPTEMBER. SWEDAC ger stöd till Turkiet En viktig förutsättning för Turkiets EU-anpassning är att landet har en kvalitetsinfrastruktur som uppfyller internationella krav. SWEDAC har ingått i den expertgrupp som under fem år deltagit i arbetet med att införliva en harmoniserad EU-lagstiftning inom ramen för det EU-finansierade programmet Support to the Quality Infrastructure in Turkey. Turkiet har kommit långt i anpassningen till EU och i etableringen av en kvalitetsinfrastruktur. Lagstiftning och organisation finns nu på plats, säger Merih Malmqvist, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC och nyckelexpert för ackreditering i det EU-program som avslutades i februari i år. Redan i slutet av 1990-talet anlitades SWEDAC för att delta i arbetet med att bygga upp det turkiska nationella ackrediteringsorganet TÜRKAK i ett projekt finansierat av Världsbanken. Det senaste programmet har varit inriktat på att utvärdera och komma med förslag till åtgärder i årliga rapporter som avlämnats till både turkiska regeringskansliet och EUkommissionen. Rapporterna har enbart varit inriktade på brister i kvalitetsinfrastrukturen, inte i det politiska systemet, och visat att utvecklingen stadigt gått i rätt riktning, understryker Merih Malmqvist. Parallellt med programmet har SWEDAC även deltagit i det praktiska arbetet med att ge stöd till Turkiet. Bland annat har man bistått Hälsoministeriet i arbetet med att etablera en strategi för marknadskontroll inom vissa direktivområden samt i samarbete med TÜRKAK utvärderat flera organisationer som anmälts som potentiella anmälda organ, alltså organ som utför provningar och certifieringar enligt EG-direktiv. Ett problem är att det turkiska ackrediteringsorganet ännu inte är MLA-signatär för produktcertifiering och har därmed inte rätt att underteckna internationella avtal för ömsesidigt erkännande. Det innebär att de bedömningar som görs av organen ännu inte kan erkännas av de andra signatärsländerna, säger Merih Malmqvist. Turkiet är Europas näst folkrikaste land med cirka 70 miljoner invånare och är en viktig handelspartner för bland andra Sverige. Hittills har dock handeln främst varit inriktad på försäljning från Europa till Turkiet. Kvalitetsinfrastruktur som uppfyller EUs krav är en förutsättning för att landet även kan komma igång med export till Europa, säger Merih Malmqvist. För att till exempel kunna exportera varor under olika EG-direktiv krävs i dag att de godkänts av anmälda organ i EUs medlemsländer, vilket de turkiska producenterna anser vara ett tekniskt handelshinder. Turkiet har kommit långt i arbetet med en kvalitetsinfrastruktur och hoppas på att kunna bli EU-medlem. Bilden från Istanbul. FOTO: SCANPIX Styrelsen fîr ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation and ConformityAssessment

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Ändring införd t.o.m. STAFS 2011:29 Inledning Tillämpningsområde

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel TSV 2011-173 Jo2010/2549 REMISSYTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@rural.ministry.se Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport

Läs mer

Våganvändning inom stora dagligvarukedjor

Våganvändning inom stora dagligvarukedjor vågar i SWEDAC REP 16:1 2016-01-18 Dnr 2015/2029 Tillsynsrapport 2015 Våganvändning inom stora dagligvarukedjor Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:14 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ROSENMANDELN 19 Adress: VISTABERGS ALLÉ 46 14168 HUDDINGE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-04-08 Byggnaden är besiktigad

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:12 Utkom från trycket 2003-12-16 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) ANSÖKAN om (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: ansöker om granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom LVFS 2011:13 (EG-direktiv

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2014:20) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2007:1) om återkommande kontroll av automatiska vågar Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:9 Tillämpningsområde

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor Avdelningen för juridik och inre marknad Kari Björkqvist Direktnr: 08-406 83 04 e-post: kari.bjorkqvist@swedac.se Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning Tankdagen 20140327 Solna Presentation Kenneth Lind Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö Borlänge 2010 - Specialist Asfalt och beläggning Bakgrund Laboratoriechef NCC ROADS Projektledare Underhåll

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan

Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer