KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007"

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2007 KVALITETS- Skattefusk stoppas med nya kassaregister Från och med 1 januari 2010 ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning använda certifierade kassaregister. Den nya lagen, som nyligen beslutades av Riksdagen, ska förhindra skattefusk. Skatteverket blir tillsynsmyndighet och kommer regelbundet att kontrollera kassaregistren genom oanmälda besök. SIDAN 4 Jobbar mobilt Anneli Malm gillar SWEDACs nya, mobila arbetssätt. Hon har alltid tillgång till aktuella dokument och kan rapportera korrigerande åtgärder direkt via en webbportal. SIDAN 16 Sverige blir värd för ackrediteringsmöten Sverige blir för första gången värdland för de möten som generalförsamlingarna för de internationella organisationerna för ackreditering, ILAC och IAF, kommer att hålla nästa år. Mötena kommer att äga rum i oktober 2008 i Stockholm med SWEDAC som arrangör. De beräknas samla cirka 250 delegater från hela världen. SIDAN 3 Energideklarationer ger klara besked SE SIDORNA BILDER: MIKAEL LJUNGSTRÖM OCH LEO OLSSON Thomas Neldén, SWEDAC Hans-Eric Holmqvist: Stort intresse för energideklarationer. Sidan 2 Var tionde torgvåg visade fel vid kontroll. Sidan 6

2 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT FAKTA INLEDARE Detta är SWEDAC SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. Här finns SWEDAC Huvudförvaltningen i Borås Österlånggatan 5 Box 878, Borås Telefon Telefax Kontoret i Stockholm Slussplan 9 Box 2231, Stockholm Telefon Telefax Hemsida: En tidning från SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDACs huvudkontor, Box 878, Borås, telefon ANSVARIG UTGIVARE Maria Oldegård, tel e-post: PRODUKTION Koncis Affärsinformation, Skövde, telefon REDAKTÖR Leo Olsson, telefon e-post: ANNONSBOKNING Karina von Brömsen, telefon , e-post: TRYCKNING NAtryck, Örebro, ISSN Tidningspapperet tillverkas i Sverige och uppfyller kraven för Svanen. Det är även FSC-märkt. Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra SWEDAC-Aktuellt? Vill du beställa gratisabonnemang? Vill du beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, eller telefon FOTO: HANS ALM Stort intresse för energideklarationer Klimatförändringar står i fokus för den allmänna debatten och Sverige är ett av de länder som har lagt fast mål för att minska energiförbrukningen. Till 2020 ska Sveriges energiförbrukning minskas med 20 procent. Vikten av större energieffektivitet betonas även inom EU och ett direktiv om energiförbrukningen i fastigheter håller nu på att genomföras. I Sverige har riksdagen beslutat om en lag om energideklaration av fastigheter. Från 1 januari 2009 ska den som säljer eller bygger nytt småhus upprätta en energideklaration. Deklarationen ska innehålla bedömning av behovet av energieffektivisering. Från årsskiftet 2008/2009 ska bland annat hyreshus ha en energideklaration. Deklarationen ska upprättas av en expert, som arbetar vid ett ackrediterat kontrollorgan. SWEDAC har under våren medverkat vid Boverkets informationsmöten. Intresset för att arbeta med energideklarationer är stort. En orsak är troligen att lagen möjliggör även för kontrollorgan typ C att söka ackreditering. Det betyder till exempel att fastighetsföretag kan ha ett eget fristående kontrollorgan inom sin organisation. Under de senaste åren har en omfattande omställning av energiförbrukningen bland hushållen ägt rum. Fler och fler använder alternativa uppvärmningskällor värmepumpar och pelletspannor är två exempel. SWEDAC har kunnat följa detta genom den omfattande tillväxten av kontrollorgan inriktade på kylanläggningar och värmepumpar. Till delar har utvecklingen styrts genom subventioner, men den ekonomiska vinsten för hushållet kan ibland vara så stor att subventioner inte behövs. Lägre värmekostnader kan motivera högre pris och tvärtom. För den som köper eller säljer ett hus blir energideklarationen ett viktigt instrument. Det är därför viktigt att deklarationerna upprättas kompetent och oberoende. Särskilt viktigt är det att energideklarationerna upprättas på ett likartat sätt. Allmänheten kommer inte att acceptera prisskillnader på grund av experters olika uppfattning av hur mycket energi ett hus förbrukar eller vilka åtgärder som är ekonomiskt försvarbara. Det får inte bli så att om jag anlitar X blir priset för huset högre än om jag anlitar Y. SWEDAC och Boverket har här en viktig uppgift att harmonisera de ackrediterade organens arbetssätt. Riksdagen har just beslutat om certifiering och återkommande kontroll av kassaapparater. Motivet är en önskan om att komma åt fusk inom branscher med stor andel kontanthandel. SWEDAC kommer att ackreditera certifieringsorgan och organ som utför återkommande kontroll. SWEDAC utför för första gången verksamhet, som enbart har fiskala och brottsbekämpande syften. Annars är motiven för att använda ackrediterade organ kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Båda dessa nya områden visar att ackreditering är en samhällsnyttig tjänst som kan användas inom skiftande områden. SWEDAC är beredd att fortsätta utveckla ackrediteringens användning i samarbete med föreskrivande myndigheter och andra intressenter. HANS-ERIC HOLMQVIST GENERALDIREKTÖR, SWEDAC

3 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 3 NYHETER Sverige värd för ackrediteringsmöten Sverige blir för första gången värdland för de möten som generalförsamlingarna för de internationella organisationerna för ackreditering, ILAC och IAF, kommer att hålla nästa år. Mötena kommer att äga rum den oktober 2008 i Stockholm med SWEDAC som arrangör och beräknas samla cirka 250 delegater från hela världen. Dagordningen bestäms av sekretariaten för organisationerna. Men som arrangör kommer vi ändå att sträva efter att ge mötena en nordisk inramning kombinerat med senaste teknik som till exempel trådlöst Internet i samtliga konferenslokaler, förklarar Merih Malmqvist, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC. De ansvariga på SWEDAC planerar även att bjuda in representanter för näringsliv och myndigheter Merih Malmqvist, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC. till en särkild temadag om ackreditering i anslutning till mötena. Ackreditering är en fråga som är av intresse för många olika grupper i samhället, säger Merih Malmqvist. ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation, och IAF, International Accreditation Forum, är de organisationer som förvaltar de internationella avtalen mellan ackrediteringsorgan i olika länder. Avtalen innebär att rapporter och certifikat som utfärdas av ackrediterade organisationer i ett land erkänns av de andra signatärsländerna på samma villkor som om de kom från ackrediterade laboratorier i det egna landet. I samband med att generalförsamlingarna för ILAC och IAF håller sina årsmöten kommer även ledamöterna i ILACs och IAFs olika kommittéer att hålla arbetsmöten. En mottagning i Stadshuset kommer att äga rum när generalförsamlingarna för ackrediteringsorganisationerna ILAC och IAF möts i Stockholm nästa år. BILD: STOCKHOLMS STAD SWEDAC förenklar regelverket för företagare Förenklat och förtydligat regelverk och färre antal föreskrifter och allmänna råd. Det är resultatet av SWEDACs översyn av de föreskrifter och allmänna råd som myndigheten utfärdar. Arbetet är i harmoni med regeringens handlingsprogram för minskad administration för företag. Översynen har resulterat i att tio nuvarande föreskrifter den 1 juni i år ersätts med sju nya föreskrifter och allmänna råd. Regelverket har förenklats och förtydligats genom harmonisering av bestämmelser om ackreditering. Ansökan om ackreditering, återkallelse av ackreditering, användning av ackrediteringsmärke med mera har samlats i en författning. De andra författningarna innehåller kompletterande bestämmelser för ackreditering av laboratorier, kontrollorgan, certifieringsorgan samt organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier. Bestämmelserna för ackreditering av organ som certifierar ledningssystem för arbetsmiljö, energi, informationssäkerhet, kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö har integrerats i en föreskrift om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem. Den nya föreskriften ersätter fyra nuvarande föreskrifter om certifiering av olika ledningssystem.

4 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Nya kassaregister stoppar skattefusk Alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med 1 januari 2010 använda kassaregister som certifierats, det vill säga typgodkänts, av ett ackrediterat företag. Det har riksdagen nyligen beslutat. Den nya lagen syftar till att förhindra skattefusk och därmed skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre nogräknade näringsidkare. Flera branschorganisationer som Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare välkomnar regeringens förslag för att motverka den svarta ekonomin. Konkurrens är bra, men måste ske på lika villkor. I dag är det ett stort problem att vissa företagare undandrar hela eller delar av sina intäkter från beskattning, konstaterar Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel. De elektroniska kassaregister som numera används av de flesta företag har heller inte kunnat eliminera problemet. Kassaregistren erbjuder så stora möjligheter till manipulation att vissa leverantörer av utrustningen till och med använder dem som ett försäljningsargument, säger Dick Malmlund. Den nya lagstiftningen kommer att omfatta alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Vissa verksamheter, som till exempel torg- och marknadshandel, taxitrafik, distans- och hemförsäljning, varu- och spelautomater samt verksamheter med obetydlig omfattning av kontantförsäljning är dock undantagna. I den utredning som ligger till grund för propositionen föreslog vi så få undantag som möjligt. Enligt vår bedömning är förslaget till lagstiftning tillräckligt heltäckande för att förhindra skattefusk, säger Dick Malmlund. De nya kassaregistren ska på ett tillförlitligt sätt visa alla registreringar som gjorts. Närmare funktionskrav som registren ska uppfylla kommer att preciseras i de föreskrifter som ska utarbetas av Skatteverket. Den som är skyldig att använda certifierade kassaregister ska göra anmälan till Skatteverket om vilka kassaregister som används. Förutom att kassaregistren ska vara certifierade, typgodkända, ska de även årligen kontrolleras av ett kontrollorgan som ackrediterats av SWEDAC. Skatteverket blir tillsynsmyndighet och kommer regelbundet att kontrollera att kassaregistren uppfyller kraven genom oanmälda besök. För SWEDAC kommer den nya lagen att innebära ytterligare arbetsuppgifter. Sedan tidigare har myndigheten även föreskriftsoch tillsynsansvar för de kassaregister som är anslutna till vissa vågar. Vi och Skatteverket diskuterar om det är möjligt och nödvändigt att ha olika föreskrifter för vanliga kassaregister och kassaregister som är kopplade till vågar, förklarar Kari Björkqvist, vikarierande chefsjurist på SWEDAC. Det finns uppskattningsvis cirka kassaregister i bruk som måste ersättas med de nya. Kostnaden för ett nytt, certifierat kassaregister beräknas till cirka kronor. Att helt förhindra skattefusk är omöjligt. Men förhoppningsvis kommer de nya kassaregistren åtminstone att innebära att de som försöker manipulera dem lämnar tydliga fotspår efter sig, säger Kari Björkqvist. Vissa leverantörer av elektroniska kassaregister använder till och med manipulation som försäljningsargument, säger Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel. BILD: HANS ALM

5 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 5 NYHETER Återkommande kontroll av automatiska vågar SWEDAC har fastställt nationella regler för återkommande kontroll av automatiska vågar. Vågarna omfattas av de föreskrifter som utarbetats med stöd av mätinstrumentdirektivet, MID. Direktivet anger vilka krav som utrustningen måste uppfylla innan den sätts på marknaden eller tas i bruk, medan den återkommande kontrollen fastställs genom nationella regler. Automatiska vågar som används vid vägning av hushållsavfall för att fastställa Henrik Carlborg, jurist på SWEDAC. avgifter måste återkommande kontrolleras (omverifieras). Några stora förändringar innebär dock inte de nya reglerna. Avfallsvågar omfattades även tidigare av krav på återkommande kontroll. Andra typer av automatiska vågar, som uppfyller kraven i MID och är CE- och M-märkta, behöver inte återkommande kontrolleras, förutsatt att plomberingen inte bryts. Det gäller till exempel vågar som används vid framställning av färdigförpackningar. Däremot finns krav sedan tidigare på att själva färdigförpackningarna ska uppfylla den angivna vikten, även om det saknas krav på återkommande kontroll av de automatiska vågar som används för att fylla förpackningarna, säger Henrik Carlborg, jurist på SWEDACs förvaltningsavdelning. Från den 1 juli 2008 införs krav på att nya vågar som används vid framställning av färdigförpackningar ska uppfylla kraven i de MID-styrda föreskrifterna. Något krav på återkommande kontroll kommer dock inte att införas. Vågar som används för vägning av järnvägsvagnar omfattas inte av tvingande krav enligt de direktivstyrda föreskrifterna. Tillsynsintervallen kan förlängas Längre intervall mellan tillsynerna är ett önskemål som vid flera tillfällen framförts av SWEDACs kunder. Med den reviderade versionen av ISO/IEC 17011, som ligger till grund för ackrediteringsorganens verksamhet, har nu SWEDAC möjlighet att förlänga tillsynsintervallen från normala ett år till två år för ackrediterade organ som laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan. Tillsyn med tvåårsintervall kommer dock att beviljas endast under vissa förutsättningar. Det krävs bland annat minst fyra års erfarenhet av kvalitetsarbete under ackreditering och väl upparbetade rutiner för till exempel internrevisioner och metodförändringar för att kvalificera sig för två år. Vår bedömning är att tillsyn med tvåårsintervall kan vara aktuell för ett mindre antal av våra kunder. Samtidigt kan det fungera som en kvalitetshöjande åtgärd att sätta upp den längre tillsynsintervallet som ett mål att sträva mot för organisationer som ännu inte är kvalificerade, säger Roland Jonsson, chef för tekniska avdelningen på SWEDAC. SWEDAC kommer att bedöma vilka organisationer som uppfyller kraven i samband med den ordinarie tillsynen under 2007 och Sedan lång tid tillbaka arbetar vi även på andra sätt med ett förenklingsarbete i vår tillsyn. Kostnaderna för ackrediterade verksamheter har redan kunnat minskas och tillsyn med tvåårsintervall får därför endast begränsad effekt på årsavgifterna, förklarar Roland Jonsson. Trycksättning med gas kräver ackreditering Trycksättning med gas är en vanlig metod som används för att kontrollera att till exempel en kylanläggning eller ett tryckkärl har tillräcklig hållfasthet. Tidigare utfärdade Arbetsmiljöverket tillstånd för provning med övertryck med gas. Men från den 1 juli i år måste alla sådana verksamheter vara ackrediterade av SWEDAC, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:8. Ackreditering innebär en fortlöpande kompetensprövning av såväl kvalitetssystem som teknisk kompetens och utförs enligt standarden SS EN ISO/IEC Företag som utför provning under tryck med gas bör snarast ansöka om ackreditering hos SWEDAC för att den ska hinna träda i kraft innan nuvarande tillstånd löper ut, säger Thomas Neldén, chef för SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. Arbetsmiljöverket kommer dock att fortsätta utfärda tillstånd fram till den 30 juni Företag som redan har tillstånd kan få dessa förlängda i högst 15 månader, medan nya tillstånd gäller högst ett år. Totalt berörs cirka företag av de nya reglerna, varav cirka redan har ackreditering inom annat område, till exempel enligt köldmediekungörelsen. För dessa betraktas det då som en tilläggsackreditering som görs i samband med SWEDACs ordinarie tillsyn.

6 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Var tionde torgvåg visade fel De flesta butiksvågar som används vid försäljning till konsument uppfyller kraven på typgodkännande, märkning, plombering och korrekt vägningsresultat. Däremot visar torgvågarna betydligt större brister. Den kontroll av butiks- och torgvågar som genomförts visar att en av tio torgvågar hade en felvisning som låg utanför tillåtna gränser. Systemet verkar fungera förhållandevis väl, med undantag för torgvågarna, konstaterar Hillevi Stein, handläggare på SWEDACs förvaltningsavdelning som ansvarar för planering och genomförande av kontroll. Kontrollen omfattade totalt 999 vågar i 264 butiker allt från dagligvarubutiker till service- och trafikbutiker och 40 torghandlare. Urvalet gjordes slumpmässigt över hela landet. Vågarna kontrollerades med avseende på typgodkännande, återkommande kontroll (verifiering), plombering samt vägningsresultat. Av de kontrollerade vågarna uppfyllde totalt 24 procent inte kraven. En femtedel, 20 procent, av butiksvågarna saknade korrekt märkning, främst beroende på att de inte omverifierats inom föreskriven tid. Butiksvågar ska kontrolleras vartannat år. Däremot var det endast en procent av de kontrollerade butiksvågarna som hade en felvisning som låg utanför tillåtna gränser. Litar du på vågarna som används vid torgförsäljning? BERTIL LÖFGREN, Löfgrens Handelsträdgård, säljer bland annat blommor, potatis och jordgubbar på torgen i Uddevalla och Trollhättan: För mig är det en självklarhet att använda vågar som är rätt märkta och väger rätt. Jag anlitar ett kontrollorgan som regelbundet verifierar och plomberar mina vågar, säger han. BILDER: LEO OLSSON AGNETA HANSSON, Uddevalla: Ja, jag litar på att vågarna är kontrollerade och att de visar rätt. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på att de kan visa fel och att jag som konsument kan få betala för mycket. GUNNAR JOHANSSON, Uddevalla: Det är givetvis viktigt att vågarna är kontrollerade och har rätt märkning. Det är dock inget som jag brukar fråga om när jag handlar. Jag litar på att vågarna visar rätt. LISBETH HANSSON, Uddevalla: Javisst litar jag på vågarna, även de som används vid torgförsäljning. Jag tror inte att någon torghandlare skulle våga fuska med vågarna. Inom kategorin torgvågar var andelen felaktiga vågar betydligt högre än inom övrig handel. Av de kontrollerade vågarna var det närmare 80 procent som inte uppfyllde kraven på bland annat omverifiering. Torgvågar ska på grund av att de utsätts för upprepade temperaturväxlingar och ständiga förflyttningar kontrolleras varje år. Även vägningsresultatet var av sämre kvalitet för torgvågarna än för butiksvågarna. 10 procent av de kontrollerade torgvågarna hade en felvisning som låg utanför tillåtna gränser. Felvisningen var i nästan samtliga fall till nackdel för konsumenten, det vill säga att vågen visade en för hög vikt, förklarar Hillevi Stein. I samband med kontrollen upptäcktes även andra problem, som att vissa handlare inte omverifierat sina vågar på grund av att de ingick i icke godkända kombinationer av våg och kassasystem. Kassaregister betraktas som så kallad tillsatsutrustning och måste vara godkända för att få användas tillsammans med vågarna. De brister som upptäcktes vid kontrollen har påtalats hos handlarna, som, med några få undantag, åtgärdat dem. Försäljningen av varor som vägs i butiker uppgår till uppskattningsvis 30 miljarder kronor årligen. SWEDAC är den myndighet som har ansvaret för föreskrifter och tillsyn inom området, bland annat regelbunden marknadskontroll.

7 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 7 Vad betyder en certifiering? Ackreditering skapar förtroende. Bara de certifieringsorgan som är bedömda och godkända av SWEDAC får använda ackrediteringsmärket. Ackrediterade certifieringsföretag bedömer och certifierar produkter, personer samt organisationers arbetssätt i form av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Ackreditering ger certifieringsföretagen en bekräftelse på att de utför sitt arbete på rätt sätt och att verksamheten lever upp till internationella standarder. Ackrediterad certifiering används för ledningssystem inom alla branscher från tillverkning av produkter och odling inom jordbruk till skolor och vårdkliniker. Dessutom används den för att utvärdera produkter liksom kompetens hos yrkesgrupper som svetsare, kylinstallationer med flera. För att hitta ackrediterade certifieringsföretag, se Styrelsen fîr ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation and ConformityAssessment Telefon

8 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT AKTUELLT REPORTAGE Kraven på anmälda organ måste vara höga SWEDAC ställer höga krav på de så kallade anmälda organ som utför provningar och certifieringar enligt EG-direktiv. Företagen måste vara både kompetenta inom området och oberoende för att kunna anmälas till kommissionen. Eftersom myndigheternas förhandsgodkännande tagits bort är de anmälda organen en viktig garant för produktsäkerhet och konsumentskydd, betonar Agneta Ebbesson, chef för enheten för industri på SWEDAC. Totalt har cirka organ anmälts till EU-kommissionen och anlitas av tillverkare och importörer för provning och certifiering enligt vissa EG-direktiv. Av dessa finns ett 50-tal i Sverige och är verksamma under ett 20-tal så kallade nya metoden-direktiv. När EUs system för produktsäkerhet, den så kallade nya metoden infördes, var avsikten att direktiven skulle få en enhetlig struktur. Men så har det inte blivit. Vissa direktiv, som till exempel byggproduktdirektivet, är allmänt hållna och hänvisar till harmoniserade standarder, medan det nya mätinstrumentdirektivet innehåller en stor mängd detaljkrav, konstaterar Lars Olsson, som är samordningsansvarig för anmälda organ på SWEDAC. I Sverige är det SWEDAC som både bedömer och utser anmälda organ efter samråd med berörda myndigheter. Bedömningen grundar sig på ackrediteringsprocessen kompletterad med vissa tilläggskrav som ställs i respektive direktiv genom svensk lagstiftning. Ett anmält organ måste ha hög kompetens för att kunna granska både produkten och produktionsprocessen, säger Agneta Ebbesson chef för SWEDACs industrienhet. BILD: LEO OLSSON Det finns de som tycker att vi ställer alltför höga krav. Men ett anmält organ måste ha en hög kompetens för att kunna granska både produkten och produktionsprocessen. Ibland förekommer det att man inte ens får titta på ett fysiskt objekt, utan måste med hjälp av enbart konstruktionsritningar och ledningssystem bekräfta överensstämmelse med direktivet, säger Agneta Ebbesson. SWEDACs granskning görs i flera steg. Förvaltningsavdelningen kontrollerar först att företaget uppfyller kraven på oberoende innan den tekniska avdelningen gör en prövning av de tekniska kvalifikationerna och ärendet överlämnas till respektive sektorsmyndighet för samråd. Slutligen tas beslut om anmälan av SWEDACs generaldirektör på grundval av underlag från förvaltningsavdelningen. De flesta nya anmälningar, så kallade notifieringar, som görs gäller redan verksamma anmälda organ som kompletterar med fler direktivområden. Det är inte heller ovanligt att ett företag som ansöker om att bli anmält organ redan är ackrediterat för provning inom samma område. Ackreditering inom ett relevant område väger tungt, menar Mats Hemer, teknisk handläggare på SWEDAC: Ett företag som är ackrediterat för produktcertifiering för till exempel betong och som ansöker om att bli anmält organ inom samma område behöver givetvis inte utsättas för samma ingående bedömning. I dessa fall räcker det oftast med en pappersgranskning kombinerad med ett kortare besök på företaget. SWEDACs bedömning kompletteras också alltid med en fältstudie i samband med att det anmälda organet genomför ett uppdrag hos en kund. Det blir oundvikligen lite torrsim i början för att anmälda organen ska kunna visa att de är kompetenta för uppgiften. Om det skulle visa sig att de inte uppfyller kraven får de avvikelser som de sedan får åtgärda. Men trots att de anmälda organen är en viktig garant för produktsäkerhet och konsumentskydd saknas inom EU harmonisering av de bedömningar som görs av organen innan de notifieras. Visserligen finns minimikrav som organen ska uppfylla. Men genom att kraven tolkas på olika sätt skiljer sig kompetensbedömningarna åt mellan olika medlemsstater. Detta är ett problem som påtalats av inte minst svenska anmälda organ som måste uppfylla samma krav som för ackreditering. Men nu är en förändring på gång. I ett förslag till förordning som EG-kommissionen lade fram tidigare i år, förordas att ackrediteringsorgan används för bedömning och övervakning av anmälda organ. Medlemsstater som väljer andra lösningar har bevisbördan och måste kunna styrka att samma höga kvalitetskrav tillgodoses i prövningen. Förslaget beräknas bli godkänt av parlamentet i början av nästa år. Förslaget har tagits emot positivt av medlemsstaterna. Bland ackrediteringsorganen inom EA, European co-operation for Accreditation, finns dessutom stor samsyn om behovet av harmonisering. Man kommer att övergå till att använda ackrediteringsorganen för bedömningar vid utseende av anmälda organ, oavsett vilket beslut som fattas av EG-parlamentet, säger Merih Malmqvist, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC och ordförande i den projektgrupp inom EA, som bland annat ska komma fram till hur ackrediteringsstandarderna praktiskt ska tillämpas vid notifiering.

9 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 9 Vägvisare för företag som vill ta klivet ut på Europamarknaden: Anders Andalen, Lennart Aronsson och Susanne Hansson på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. BILD: MIKAEL LJUNGSTRÖM SP ger biljett till Europamarknaden SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är Sveriges största anmälda organ och har verksamhet under ett 20-tal så kallade nya metoden-direktiv. Tre av fyra kunder är svenska företag som måste anlita ett anmält organ för att styrka överensstämmelse med ett EG-direktiv och kunna CE-märka sina produkter. Det förekommer också att utländska företag, främst från länder utanför Europa, vänder sig till oss för att kvalificera sig för inre marknaden, säger Lennart Aronsson, gruppchef för produktcertifiering på SP Certifiering. Det senaste direktivområdet som SP gått in på är mätinstrument, där det från 30 oktober 2006 gäller enhetliga regler inom hela EU. Direktivet skiljer sig från till exempel byggproduktdirektivet genom att det innehåller en stor mängd detaljkrav, utan hänvisning till kompletterande standarder, konstaterar Susanne Hansson, certifieringsingenjör och projektledare. SP inledde förberedelsearbetet inför anmälan under mätinstrumentdirektivet redan I mitten av oktober förra året genomförde SWEDAC sin granskning och i november anmäldes SP till EU-kommissionen. Vi var medvetna om att SWEDAC ställer höga krav, men trodde ändå inte att det skulle krävas en så ingående granskning. Trots att vårt provningslaboratorium arbetat med olika vågar och mätinstrument i år sattes vi under luppen. Å andra sidan är det naturligtvis bra att SWEDAC ställer höga krav för att upprätthålla kvaliteten i systemet, säger Susanne Hansson. Ett annat aktuellt område för SP är byggprodukter, där direktivet (CPD) kompletteras med harmoniserade Europastandarder (EN) som anger detaljkraven. Hittills har 280 av totalt 500 standarder publicerats i EGs organ, Official Journal och kan därmed användas för CE-märkning. Huvuddelen av de planerade Europastandarderna beräknas vara klara om två, tre år. Tanken är att paketet aldrig ska bli riktigt klart, utan hela tiden komplettas med nya standarder, revideringar och tillägg, säger Anders Andalen, revisionsledare och certifieringsingenjör. Hittills är SP anmält organ för cirka 100 standarder för byggprodukter. För varje ny standard krävs ny bedömning och anmälan av SWEDAC. Det kan tyckas som en omständlig procedur. Men många standarder kommer i grupp, vilket innebär samordningsfördelar för både oss och SWEDAC, förklarar Anders Andalen.

10 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/FASTIGHETER Serviceföretag eller fastighetsbolag kan upprätta energideklarationerna i egen regi, säger Thomas Neldén på SWEDAC. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Energideklarationer ger bra energispartips Hur hög är energiförbrukningen i huset? Går det att sänka driftskostnaden utan att inomhusklimatet påverkas? De nya energideklarationerna kommer att ge landets fastighetsägare klara besked. Energideklarationen ger ett bra underlag för att sänka energikostnaderna. Den visar både hur stor energiförbrukningen är och ger förslag på kostnadseffektiva förbättringsåtgärder, säger Nikolaj Tolstoy, enhetschef på Boverket. Den nya lagen trädde i kraft den 1 oktober 2006 och bygger på ett EG-direktiv, som syftar till att förbättra energiprestanda i byggnader. Målet är att reducera energianvändningen inom den så kallade bostads- och tjänstesektorn, som främst utgörs av byggnader och som svarar för över 40 procent av den samlade energianvändningen inom EU. Sveriges eget energimål för bostäder och lokaler är att minska energianvändningen med 20 procent under perioden , säger Nikolaj Tolstoy. Den 1 januari 2009 ska systemet vara fullt utbyggt. För att underlätta införandet kommer olika typer av byggnader att fasas in successivt. Flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter ska vara energideklarerade senast den 31 december 2008, medan villaägare kan vänta med deklarationen tills fastigheten säljs. Boverket och SWEDAC har tillsammans under våren genomfört flera stora informationsträffar runt om i landet. Träffarna har väckt ett stort intresse. Vår bedömning är att åtminstone de stora fastighetsägarna nu är väl förberedda. Däremot är det nog sämre ställt med kunskaperna bland till exempel villaägarna, som förhoppningsvis får information av mäklarna i samband med försäljning av huset, säger Nikolaj Tolstoy. Deklarationen ska redovisa fastighetens energiprestanda, det vill säga hur stor energiförbrukningen är, men även innehålla

11 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 11 Blandade känslor bland fastighetsägarna Landets fastighetsägare har reagerat med blandade känslor inför den nya lagen om energideklarationer, konstaterar Bengt Wånggren, utvecklingschef hos branschorganisationen Fastighetsägarna, med cirka medlemmar: Energin tillhör de största kostnadsposterna i fastighetsbolagen. Många anser att man redan gjort vad man kunnat för att spara energi och pengar. Fastighetsägarna ställer sig ändå bakom systemet och anser att lagen fått en bra utformning. Vi har fått gehör för våra synpunkter och tycker att systemet är rimligt. Förhoppningsvis kan det också bli en väckarklocka för många fastighetsägare som genom deklarationen får ytterligare tips på vad man kan göra för att spara energi, säger Bengt Wånggren. rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder som fastighetsägaren kan vidta för att sänka energiförbrukningen, utan att inomhusklimatet försämras. Av deklarationen ska det också framgå om det gjorts kontroller av till exempel ventilation och radon. En fastighetsägare kan givetvis inte tvingas att genomföra de åtgärder som föreslås i deklarationen. Men tanken är ändå att de ska vara så kostnadseffektiva att det är lönsamt att genomföra dem, säger Nikolaj Tolstoy. En besiktning av byggnaden behöver bara göras om det är nödvändigt för att kunna upprätta deklarationen. Däremot måste ett kontrollorgan som ackrediterats av SWEDAC alltid anlitas för att upprätta energideklarationerna. Kravet för att bli ackrediterat kontrollorgan är att man har minst en certifierad energiexpert samt ett fungerande ledningssystem för kvalitet enligt SS EN ISO/ IEC Kontrollorganen ackrediteras som så kallade typ C-organ, vilket inte ställer krav på tredjepartsställning. Det innebär att till exempel ett serviceföretag eller fastighetsbolag kan upprätta deklarationerna i egen regi, förutsatt att man skiljer på verksamheterna organisatoriskt. En och samma person får alltså inte utföra service och upprätta energideklarationer, säger Thomas Neldén, chef för SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. SWEDAC har redan inlett ackrediteringsprocessen i några certifieringsorgan för certifiering av energiexperter. Därefter kommer arbetet med ackreditering av kontrollorgan att inledas. I augusti beräknas de första kontrollorganen vara ackrediterade. Vår bedömning är att det blir ett stort kontrollområde med flera hundra kontrollorgan. Det innebär att vi nu måste utöka vår egen organisation för att möta efterfrågan från kontrollorganen, förklarar Thomas Neldén. SWEDAC har tillsammans med Boverket inlett en diskussion med certifieringsorganen om de kravspecifikationer som ska ligga till grund för certifieringen av energiexperter. SWEDACs uppgift är att bedöma om kravspecifikationerna är möjliga att använda för certifiering, medan Boverkets föreskrift anger vilka formella krav som ska ställas på den som certifieras, säger Thomas Neldén. I vissa byggnader som till exempel flerbostadshus ska deklarationerna sättas upp på väl synlig plats, till exempel i trapphuset. Landets kommuner har tillsynsansvaret och kommer att kontrollera att deklarationerna är gjorda. För fastighetsägare som inte energideklarerat har kommunerna möjlighet att utdöma vite. Det är enkelt att mäta radon! Radon mäts med spårfilm i dosa. Dosorna skickas per post. Allt som krävs av kunden är att placera ut mätdosorna samt besvara några frågor om bostaden. Normalt är det tillräckligt med ett mätpaket (2 st dosor) per bostad. För att få en bra bild av radonsituationen i ett flerbostadshus bör 20% av lägenheterna mätas! Välkommen att kontakta oss för mer info! Box 15120, Uppsala - Tel: Fax: E-post: - Internet:

12 12 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/FASTIGHETER Akademiska Hus tänker starta eget kontrollorgan Akademiska Hus, som bland annat äger och förvaltar byggnader vid universitet och högskolor överväger möjligheten att starta ett eget kontrollorgan med ansvar för energibesiktning och energideklarationer samt att ansöka om ackreditering. Något man dock ännu inte gjort. Förhoppningsvis kommer besiktningarna och deklarationerna att ge många konkreta förslag till ytterligare energibesparingar, säger Tomas Hallén, teknisk direktör. I takt med att energipriserna stiger blir allt fler åtgärder lönsamma att genomföra, säger Thomas Hallén, teknisk direktör på Akademiska Hus. Akademiska Hus arbetar sedan flera år systematiskt med energieffektivisering. Det är en ständigt pågående process. I takt med att energipriserna stiger blir allt fler åtgärder lönsamma att genomföra. Så det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra, konstaterar Tomas Hallén. Akademiska Hus, som har sina rötter i statliga Byggnadsstyrelsen, bildades 1993 och äger och förvaltar fastigheter för utbildning och forskning vid universitet och högskolor. Den så kallade bruksarean uppgår till cirka 3,5 miljon kvadratmeter, byggnadsvärdet till omkring 50 Mdr och omsättningen till 4,5 Mdr. En av de absolut största kostnadsposterna, vid sidan om kapitalkostnaden, är energikostnaden, som årligen ligger på mellan 600 och 700 Mkr. Kapitalkostnaden kan vi påverka tämligen måttligt, några hundradels procentenheter eller så. Energikostnaden har vi betydligt större möjligheter att göra något åt. De senaste åren har vi lyckats hålla den i schack och rentav kunnat minska den, förklarar Tomas Hallén. Bland annat använder Akademiska Hus ny teknik för att optimera energianvändningen. Varje timme levererar närmare olika mätpunkter i fastigheterna runt om i landet information om förbrukningar, meteorologiska data med mera. Förutom att vi strävar efter att minska energiförbrukningen arbetar vi också aktivt med att pressa energipriserna. Vi för löpande prisförhandlingar med våra leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla, men handlar även upp all el direkt på den nordiska elbörsen Nordpool, vilket ger ett något lägre pris, konstaterar Tomas Hallén. Men även om energieffektivisering har hög prioritet sedan tidigare kommer det att lyftas ännu högre på dagordningen med den nya lagen om energideklarationer. För att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt har man funderingar på att inrätta en särskild organisation inom företaget med ansvar för energibesiktningar och energideklarationer. Beslut kommer att fattas inom kort. En eller två personer kommer då att rekryteras från vart och ett av våra sex regionbolag och tillsammans bilda en kommandogrupp som på heltid kommer att arbeta med olika energieffektiviserande åtgärder samtidigt som de skall utföra deklarationer, berättar Tomas Hallén. I höst kommer dessa personer i så fall att genomgå utbildning och certifiering till energiexperter. Enheten inom Akademiska Hus överväger också att ansöka om ackreditering som kontrollorgan hos SWEDAC för att kunna upprätta energideklarationerna på egen hand. Detta har dock inte skett ännu. Inledningsvis kommer fokus att ligga på energideklarationer. Energibesiktningar kommer endast att utföras om de behövs för att kunna upprätta deklarationerna, förklarar Tomas Hallén.

13 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 13 FOTO: MATTON Akademiska Hus äger och förvaltar universitets- och högskolebyggnader, till exempel Handelshögskolan i Göteborg. BILDER: CHRISTER EHRLING/PARASOLL När energideklarationerna är avklarade kommer företagets energiexperter sedan att gå vidare med en grundligare analys av fastighetsbeståndet med inriktning på energieffektiviserande åtgärder. Avsikten är att kunna utnyttja deklarationerna som ett verktyg i vårt systematiska arbete med energieffektivisering. Energiexperterna ska inte bara sammanställa energiprestanda för fastigheterna, utan även komma med förslag till åtgärder och utarbeta kompletta underlag som kan användas av fastighetsförvaltarna vid upphandling hos olika entreprenörer, säger Tomas Hallén. Målet är att sänka våra energikostnader med procent per år inom en 15-årsperiod och satsningen har en oerhört god vinstpotential. Tomas Hallén är dock inte helt nöjd med utformningen av lagen om energideklarationer. Han anser att det varit bättre om systemet genomförts under en längre tidsperiod. Deklarationerna kan givetvis vara bra för att sätta strålkastarljus på energifrågorna. Problemet är att alla deklarationer nu måste forceras fram på kort tid. Det hade varit bättre att inleda med ett förenklat förfarande och att förkorta giltighetstiden för deklarationerna för de största energiförbrukarna. Lagen om energideklarationer är inte den enda som Akademiska Hus har att rätta sig efter. Akademiska Hus har fastigheter på 27 orter i landet och varje fastighet är föremål för en rad olika tekniska kontroller och besiktningar. Kontrollerna är en stor kostnad för oss. Det man skulle önska är att kontrollerna i högre utsträckning baserade sig på riskbedömningar. Sedan flera år tillbaka använder vi till exempel certifierade ledningssystem i vår verksamhet, men utsätts ändå för samma tillsyn som om vi inte hade det, säger Tomas Hallén. Skärpta regler för personhissar Från 1 januari gäller skärpta regler för bland annat vissa personhissar. SWEDAC har ackrediterat sex besiktningsorgan inom området. Dessa ska kontrollera att hissarna uppfyller de nya föreskrifterna. De nya reglerna innebär bland annat att persontransporterande hissar i uppgångar med huvudsakligen arbetslokaler senast den 31 december 2012 ska vara försedda med inte bara den vanliga schaktdörren utan även en dörr som sitter på själva hisskorgen. Alla hissar ska dock redan från den 1 april i år vara försedda med en skylt som varnar för fara vid transport av gods i hissen. Bakgrunden till de skärpta reglerna är de olyckor som inträffat vid transport av till exempel returpappersbehållare som fastnat och ställt sig på tvären mot schaktet och vållat allvarliga klämskador. I samband med vår ordinarie tillsyn kommer vi att kontrollera att besiktningsorganen tar hänsyn till de nya kraven, säger Jerzy Zubaczek, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. Sverige har ett system för återkommande kontroll med fri konkurrens mellan olika besiktningsorgan inom områden där svenska myndigheter av säkerhetsskäl ställer särskilda krav, vilket bland annat gäller hissar. SWEDAC har ackrediterat sex besiktningsorgan inom området enligt standarden SS EN ISO/IEC Systemet fungerar bra. Det man möjligen kan fundera över är den hårda priskonkurrens som tycks råda mellan besiktningsorganen. SWEDAC kan givetvis inte styra prissättningen, utan bara säkerställa att kvaliteten på besiktningarna upprätthålls, konstaterar Jerzy Zubaczek. Enligt Boverkets föreskrifter ska hissar besiktigas med ett års intervall till skillnad från många andra länder som har längre intervall. I gamla monopolsystemet före 1995 utförde riksprovplatsen besiktningarna utifrån ett centralt register. Med öppna systemet får fastighetsägaren inte längre någon påminnelse om besiktningen, utan måste på egen hand se till att den blir genomförd i tid. Det blir tyvärr inte alltid gjort. Statistik som vi sammanställde för några år sedan visade att procent av alla personhissar inte genomgått föreskriven besiktning, säger Jaan Karsna, ansvarig för bland annat föreskrifter om hissar på Boverket. Kommunernas byggnadsnämnder har tillsynsansvaret för hissar. Någon skyldighet att rapportera utförda hissbesiktningar till dem föreligger dock inte för vare sig fastighetsägare eller besiktningsorgan. Produkter med hög säkerhetsrisk Hissar klassas som produkter med hög säkerhetsrisk och ska därför provas och godkännas av ett anmält organ innan de tas i bruk första gången enligt EG:s hissdirektiv. Hissdirektivet innehåller inga tekniska detaljregler, men hänvisar till harmoniserade europastandarder.

14 14 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT ACKREDITERING Per Lundmark på IKEA fördjupade sina kunskaper vid SWEDACs bedömarutbildning. Här tillsammans med SWEDACs Agneta Ebbesson och Ulla Blume (t h). SWEDACs utbildning ger grundliga kunskaper Tusentals personer har deltagit i de bedömarutbildningar som SWEDAC ordnar ett par gånger varje år. I mitten av april genomfördes den 40e utbildningsomgången med ett 25-tal deltagare, som bland annat fick lära sig mer om SWEDACs roll och ackrediteringsprocessen. SWEDACs verksamhet som ackrediteringsorgan regleras genom standarden ISO/IEC Standarden ställer bland annat krav på att de bedömningsledare och tekniska bedömare som ansvarar för ackrediteringarna uppfyller de kompetenskrav som ackrediteringsorganen gemensamt kommit överens om. SWEDAC har flera egna tekniska bedömare, men anlitar även externa bedömare med specialkunskaper inom olika områden, som alla måste vara väl insatta i ackrediteringsprocessen, förklarar Agneta Ebbesson, chef för enheten för industri på SWEDAC. SWEDACs utbildning som första gången genomfördes 1988 vänder sig främst till dem som kommer att vara verksamma som bedömare. I mån av plats är den även öppen för andra, som till exempel representanter för föreskrivande myndigheter och medarbetare från organisationer som står i begrepp att ackrediteras. Däremot kan vi inte anpassa innehållet i utbildningen efter vilka som deltar, utan vi är alltid skyldiga att ha ett snävt bedömarperspektiv, betonar Agneta Ebbesson. Utbildningen pågår i tre dagar och har ett stort inslag av grupparbeten och praktiska övningar. När tidningen besöker vårens utbildning pågår ett rollspel där deltagarna under realistiska former får genomföra en slutbedömning av ett laboratorium. Rollspelet leds av Curt-Peter Askolin från SWEDAC. Kursledarna Agneta Ebbesson och Ulla Blume representerar laboratoriet och några av kursdeltagarna utgör bedömarlaget. Ambitionen är att försöka arrangera mer eller mindre extrema situationer och vara allmänt besvärliga för att kursdeltagarna verkligen ska tvingas att tänka efter och gå på djupet i standarden, säger Agneta Ebbesson efter det dramatiska rollspelet. I undervisningen läggs stor vikt vid SS-EN ISO/IEC 17025, standarden för ackreditering av laboratorier. En anledning är att de flesta bedömare anlitas för ackreditering inom just det området. Dessutom har den en likartad uppbyggnad som andra standarder. Den som en gång lärt sig SS-EN ISO/IEC kan lätt gå vidare och lära sig andra standarder, säger Agneta Ebbesson. Nästa bedömarutbildning äger rum den oktober 2007 på Hjortviken Konferens i Hindås.

15 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 15 Bedömarutbildningen är bra, men tuff Mirjana Mijatovic och Jacob Sandström deltog i SWEDACs bedömarutbildning i Hindås. IKEA kommer snart att sätta spaden i jorden för sitt första testlaboratorium utanför Sverige. Det nya laboratoriet kommer att ligga strax utanför Shanghai i Kina och kommer att användas för verifierande tester av färdiga produkter. IKEA har redan ackrediterade laboratorier i Sverige och avsikten är att även vårt kinesiska laboratorium ska kvalitetsäkras genom ackreditering, förklarar Per Lundmark, general manager för IKEA Test & Training Center i Shanghai. För att fördjupa sina kunskaper inom ackrediteringsprocessen deltog han i den bedömarutbildning som SWEDAC anordnade i april: Jag är nöjd med kursen, framför allt för att den tvingade oss att gå på djupet i standarden. Mirjana Mijatovic, kemist på Stockholm Vatten, deltog i bedömarutbildningen för att eventuellt kunna anlitas som teknisk bedömare i framtiden. I elva år har hon arbetat med analys av avloppsvatten från reningsverken i Henriksdal och Bromma. Nästan samtliga metoder som används vid Stockholms Vattens laboratorier är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC SWEDACs bedömarutbildning är bra, men tuff. Det är mycket FOTO: LEO OLSSON material som måste läsas in och arbetsdagarna blir långa. Något som Jacob Sandström, kvalitetskoordinator inom laboratoriemedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset särskilt värdesätter, är erfarenhetsutbytet med de andra kursdeltagarna. Vår verksamhet är ackrediterad sedan flera år tillbaka och jag vågar nog påstå att jag är väl insatt i standarder och tillämpningsdokument. Men bara genom att diskutera med andra under till exempel grupparbetena har gett många nya, värdefulla impulser till vårt kvalitetsarbete, säger han.

16 16 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT KVALITETSARBETE Mobilt arbetssätt förenklar jobbet SWEDAC har nu tagit det slutliga steget mot ett helt IT-baserat mobilt arbetssätt. För kvalitetssamordnaren Annelie Malm och hennes kollegor på Laboratoriemedicin i NU-sjukvården i Västra Götaland innebär det att man alltid har tillgång till aktuella dokument och kan rapportera korrigerande åtgärder direkt via SWEDACs webbportal. Annelie Malm på Laboratoriemedicin inom NU-sjukvården är nöjd med det mobila arbetssättet. En av de stora fördelarna är tillgängligheten. Rapporter, avvikelser och korrigerande åtgärder kan nu på ett enkelt sätt förmedlas i organisationen. Och ju större tillgänglighet, desto större engagemang för vårt kvalitetsarbete, säger Annelie Malm, som är ansvarig för kvalitetssamordningen inom Laboratoriemedicin i NUsjukvården, där laboratorierna vid NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) samt vid sjukhusen i Uddevalla, Strömstad, Lysekil och Bäckefors ingår. Det mobila arbetssättet innebär att flödet av dokument som används i samband med ackreditering behandlas i ett digitalt flöde. Det är både ett IT- och ett samordningsprojekt. Datoriseringen ger både ett effektivare dokumentflöde och ett mer enhetligt arbetssätt, konstaterar Richard Ericsson, projektledare på SWEDAC. Arbetet med det mobila arbetssättet har pågått sedan 2002 och genomförts i flera steg. Grunden utgörs av det digitala diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3 BILD: LEO OLSSON samt de egenutvecklade systemen MobiDoc och WebiDoc. Till MobiDoc kan såväl SWEDACs egna bedömare som externa bedömare tanka ned

17 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 17 WebiDoc hanterar pågående ärenden SWEDACs IT-baserade system WebiDoc hanterar endast pågående ärenden. Det är alltså först i samband med en ny tillsyn som det är aktuellt att besöka webbplatsen. Den som är registrerad som organisationens kontaktperson kan få inloggningsuppgifter från SWEDAC. SWEDAC tidigt ute med mobilt arbetssätt SWEDAC är ett av de första ackrediteringsorganen i världen som använder ett mobilt arbetssätt. Systemet har väckt stor uppmärksamhet internationellt och bland andra RVA, Nederländernas största ackrediteringsorgan, har köpt användningsrätten till MobiDoc. Även det brittiska ackrediteringsorganet UKAS har visat intresse. SWEDAC kommer att demonstrera systemet vid ett möte i Paris i juli, dit ackrediteringsorganen är inbjudna. Beviset på kvalitet i byggbranschen. Vill du få din produkt godkänd? Satsar du på Europamarknaden? Vill du ha ett certifikat som bekräftar din kompetens? Ta då vägen via den oberoende parten SITAC. Vi är ett konsultföretag som fungerar både som samarbetspartner och verktyg för företagare inom bygg- och anläggningsbranschen. de dokument som behövs vid ett kundbesök och där skapa rapporter för bedömning och avvikelser på plats ute hos kunden. Rapporterna publiceras på en särskild webbplats WebiDoc där kunderna kan logga in för att rapportera sina korrigerande åtgärder i form av kommentarer och även bifoga filer. Respektive bedömare godkänner laboratoriets vidtagna åtgärder och därefter godkänner SWEDACs bedömningsledare samtliga avvikelser. Ingrid Arremark, handläggare på enheten för hälso- och sjukvård på SWEDAC, som också ingått i arbetsgruppen för projektet, berättar hur det kan gå till: När jag i förra veckan var på kundbesök hade jag med mig de dokument jag behövde i min bärbara dator. Rapporten sammanställdes på plats och en kopia överlämnades till kunden på ett USB-minne. Hemma på kontoret publicerade jag hela rapporten på webben, där det i anslutning till varje avvikelse finns ett fält där kunderna nu kan beskriva sina korrigerande åtgärder och/eller bifoga filer som styrker att kraven i standarden är uppfyllda. Det mobila arbetssättet har inneburit en rad fördelar för både kunder och bedömare inte minst i form av enklare och snabbare kommunikation, konstaterar Richard Ericsson: Det kanske inte spar så mycket tid i själva hanteringen, men förkortar de så kallade ställtiderna mellan de olika momenten. Det har faktiskt förekommit att vi släckt avvikelserna från en tillsyn, det vill säga godkänt de korrigerande åtgärderna, på en dag för en kund som behövde ackrediteringsbeslutet till en offert. Detta trots att många externa och geografiskt spridda bedömare var inblandade. Men ärendehanteringen har inte bara rationaliserats. Systemet har också gett upphov till såväl kvalitetsförbättringar som miljövinster. Rapporterna har blivit tydligare och mer lättlästa än de handskrivna samtidigt som handläggare och kunder alltid har tillgång till aktuella dokument. Dessutom spar det givetvis papper och underlättar för oss handläggare som slipper bära med oss kilovis med pärmar ut på kundbesöken, säger Ingrid Arremark. För kunderna är det frivilligt om man vill rapportera sina korrigerande åtgärder via Internet eller som tidigare skicka papper med vanlig post. De flesta av våra kunder har tagit emot systemet med öppna armar. Många har egna elektroniska dokumenthanteringssystem och uppskattar att till exempel kunna överföra filer direkt från sina system, förklarar Ingrid Arremark. Annelie Malm och hennes kollegor inom NU-sjukvården är också positiva till det nya arbetssättet. Några svårigheter att lära sig systemet var det heller inte. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vi har kommit med ett litet förbättringsförslag, som går ut på att man ska kunna redigera en eller flera avvikelser och sedan skicka dem vid ett senare tillfälle. Det har SWEDAC lovat åtgärda till nästa version, säger Annelie Malm. ISO 9001:2000, QS 9000, ISO/TS 16949, ISO 14001, AFS 2001:1/OHSAS OCH EMAS Ta ett steg till För mer information, ring eller gå in på SITAC, Swedish Institute for Technical Approval in Construction, certifierar produkter och personal inom byggbranschen för en svensk och europeisk marknad. Ett ledningssystem är en investering som snabbt betalas tillbaka. Vi ser till att ert ledningssystem fungerar, bidrar till förbättringar, ger lönsamhet och goodwill åt ert företag. SFK Certifiering AB certifierar ledningssystem enligt iso 9001, iso/ts , iso 14001, emas, ss , afs 2001:1/ ohsas samt verifiering av utsläppsrätter. SFK Certifiering AB. Borgmästargränd 3, Jönköping. Tel

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009 KVALITETS- Ett steg närmare slopat monopol för bilbesiktning Avvecklingen av det svenska monopolsystemet för fordonsbesiktning

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007. Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras.

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007. Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras. SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007 Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras. FOTO: SCANPIX KVALITETS- Personcertifiering allt vanligare

Läs mer

Ny ackreditering lyfter kvaliteten

Ny ackreditering lyfter kvaliteten EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 4 DECEMBER 2008 God Helg! Ny ackreditering lyfter kvaliteten FOTO: MARTIN EKWALL OCH HANS ALM FOTO: MIKAE LJUNGSTRÖM Kommunerna vässar sina tillsynsverktyg

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Hårdare krav ska ge bättre badvatten KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Hårdare krav ska ge bättre badvatten KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2008 KVALITETS- TEMA/MILJÖ Hårdare krav ska ge bättre badvatten FOTO: ANDERS BARKFELDT OCH HANS ALM FOTO: MIKAE LJUNGSTRÖM Radongas

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer SIDAN 17 Jag brukar tänka att många bäckar små betyder mycket. Några enkla saker att göra är att byta till lågenergilampor, stänga av standby-funktioner, dra ner innetemperaturen en eller ett par grader,

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap. Energideklarationer i Sverige. Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna?

Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap. Energideklarationer i Sverige. Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna? Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap Energideklarationer i Sverige Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna? Malin Bengtsson Vt 2008 FÖRORD Detta examensarbete omfattar

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

Skapa en säkrare handel

Skapa en säkrare handel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.KVALITETSSÄKRING.NU Nr 10 FEBRUARI 2015 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte BYGGBRANSCHEN Underleverantörer

Läs mer

Certifiering av leverantörer av energitjänster ER 2013:11

Certifiering av leverantörer av energitjänster ER 2013:11 Certifiering av leverantörer av energitjänster ER 2013:11 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen T E M A T I D N I N G Dagens Handel nr 36, 2009 Del 2 Göteborg 14 okt Malmö 20 okt Sundsvall 22 okt Stockholm 2-3 nov Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Allt om nya lagen Revisorerna välkomnar

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten 1 2 Förord Teknikföretagen och Svensk Handel anser att marknadskontrollen

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister Morgan Karlsson Christian Vestergård Lag om kassaregister - Motverkan av manipulation och snedvriden konkurrens Law on cash registers - Discouragement of manipulation and distortion of competition Företagsekonomi

Läs mer

Undantag från obligatoriska ventilationskontroller

Undantag från obligatoriska ventilationskontroller Boverket Undantag från obligatoriska ventilationskontroller Slutrapport från ett regeringsuppdrag 2000-2005 Undantag från obligatoriska ventilationskontroller Slutrapport från ett regeringsuppdrag 2000-2005

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Nr 6 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Porträttet Maria Khorsand, nytillträdd VD och koncernchef för SP, Sveriges Tekniska

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer