Förkortningar. Abbreviations

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förkortningar. Abbreviations"

Transkript

1

2 Förkortningar Statistisk årsbok 2008 Förkortningar Abbreviations AKU = Arbetskraftsundersökningarna Labour Force Survey (LFS) BNP = Bruttonationalprodukt Gross Domestic Product (GDP) CN = Combined Nomenclature COICOP = Classification of Individual Consumption by Purpose CPA = Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community DAC = Kommittén för utvecklingsbistånd Development Assistance Committee ECB = Europeiska centralbanken European Central Bank EES = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet European Economic Area (EEA) EFTA = European Free Trade Association EG = Europeiska gemenskaperna European Communities (EC) EMFC = European Monetary Cooperation Fund EMI = European Monetary Institute EMU = Ekonomiska och monetära unionen European Economic and Monetary Union ENS = Europeiska nationalräkenskapssystemet European System of National Accounts EU = Europeiska unionen European Union Eurostat = EG:s statistiska kontor Statistical Office of the European Communities FAO = FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Food and Agriculture Organization of the United Nations FDB = Företagsdatabasen Statistics Sweden s Business Database GDP = Gross Domestic Product HIO = Hushållens icke vinstdrivande organisationer, tidigare benämnt: Hushållens ideella organisationer Non profit institution serving households HS = Harmonized System (Harmonized Commodity Description and Coding System) IFPI = International Federation of the Phonographic Industry ILO = Internationella arbetsorganisationen International Labour Organization IMF = Internationella valutafonden International Monetary Fund ISCO = International Standard Classification of Occupations ISIC = International Standard Industrial Classification of All Economic Activities IUCN = The World Conservation Union (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) KN = Kombinerade nomenklaturen Combined Nomenclature (CN) MIS = Meddelanden i samordningsfrågor Reports on Statistical Co-ordination MSA = Miljösanktionsavgifter, utdömda Environmental sanction charges NACE = Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen Nomenclature statistique des Activités Economiques dans la Communauté européenne NPISH = Non profit institution serving households NUTS = Nomenclature des Unités Territoriales Statistique OECD = Organization for Economic Co-operation and Development RTB = Registret över totalbefolkningen Total Population Register (TPR) SDR = Särskilda dragningsrätter i Internationella valutafonden, IMF Special Drawing Rights SEI = Socioekonomisk indelning Socio-economic classification Sida = Swedish International Development Co-operation Agency SIPRI = Stockholm International Peace Research Institute SIS = Standardiseringskommissionen i Sverige Swedish Standards Institution SITC = Standard International Trade Classification SM = Statistiska meddelanden Statistical Reports SNA = System of National Accounts (and Supporting Tables) SNI = Standard för svensk näringsgrensindelning Swedish Standard Industrial Classification (SE-SIC) SOS = Sveriges officiella statistik Official Statistics of Sweden SOU = Statens offentliga utredningar Swedish Government Official Reports SPIN = Standard för svensk produktindelning efter näringsgren Swedish Standard Classification of Products by Activity SSYK = Standard för svensk yrkesklassificering Swedish Standard Classification of Occupations SUN = Svensk utbildningsnomenklatur Swedish Educational Terminology ULF = Undersökningarna av levnadsförhållanden Living conditions survey UN = Förenta Nationerna United Nations UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization WHO = Världshälsoorganisationen World Health Organization 738 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2008 Tabellanmärkningar Tab. 11, Nya, mera detaljerade beräkningar av Sveriges areal har genomförts, vilket i en del fall har lett till förändrade uppgifter om landarealen fr.o.m Detta beror på att vattenarealen nu har kunnat beräknas på ett noggrannare sätt än tidigare och nu innefattar ytor som tidigare inte ingått, vilket har lett till att vattenarealen i allmänhet har ökat på bekostnad av landarealen. För mer information, se Statistiska meddelanden MI 65 SM 0201, Land- och vattenarealer 1 jan 2000 (www.scb.se/mi0802). Tab. 14, 71. NUTS-indelningen (franska: Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) har skapats för att användas i statistikredovisningen inom EUländerna. Genom en enhetlig indelning för statistiken får EU-kommissionen ett överskådligt underlag för regionalpolitiska bedömningar. Tab. 38. Kvantiteter för en viss produktgrupp i en viss faroklass för olika år varierar inte bara till följd av olika omsatt mängd utan också därför att produkter omklassificerats till en annan faroklass. Tab. 39. Försålda kvantiteter av godkända bekämpningsmedel enligt uppgift från tillverkare/ombud. Tab. 45. Nonylfenol, C 6 H 5 C 9 H 19, är ett svårnedbrytbart, bioackumulerande ämne med giftverkan mot vattenlevande organismer. Toluen, C 6 H 5 CH 3, är en aromatisk, ganska lätt nedbrytbar förening, som ansetts indikera förekomst av lösningsmedel i avloppsvattnet. Mycket tyder dock på att det kan bildas vid reningsprocesserna. Mätningar av ämnet i slam är därför inte längre obligatoriska. PAH, polyaromatiska kolväten, är en samlingsparameter omfattande många kemiska föreningar, varav flera är cancerogena. PCB, polyklorerade bifenyler, är föreningar med stor tendens till bioackumulation, som orsakar fortplantningsstörningar hos däggdjur. Tab. 47. Befolkningsviktat miljöindex för lufthalter i svenska tätorter. Indexet bygger på medelvärden från vinterhalvåren 1986/ /06 viktat mot befolkningsmängden år 2003, för 2005/06 år 2005, i respektive tätort. Tab Miljöräkenskaper utvecklas för att beskriva sambanden mellan miljö och ekonomi. Statistik om miljö och ekonomi ger underlag för kostnadsberäkningar av miljöåtgärder och miljöskador, analyser av miljöpolitik och ekonomisk politik samt indikatorer över miljötillstånd och uthållig utveckling. Tab. 53. Naturvårdsverket sammanställer sedan 1999 statistik över utdömda miljösanktionsavgifter (MSA). Miljösanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift på mellan och kronor som tillfaller staten. Kommuner, länsstyrelser och övriga centrala tillsynsmyndigheter beslutar om att sanktionsavgift skall betalas ut av verksamhetsutövare då denne t.ex. inte följer tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken. Tab ger upplysningar om befolkningens tillstånd och om befolkningens förändringar. Med befolkningens tillstånd menas dess storlek och dess fördelning i skilda hänseenden (bosättningsort, kön, ålder, civilstånd osv.) vid en viss tidpunkt. Befolkningsförändringarna, som hänför sig till vad som sker under en viss tidrymd, utgörs främst av födelser, dödsfall, giftermål, skilsmässor och omflyttning. Notes Tabellanmärkningar Mer detaljerade uppgifter om befolkningens tillstånd insamlas i samband med folkräkningarna, vilkas material möjliggör en fördelning av befolkningen efter ekonomisk aktivitet (sysselsättning, yrkesställning, yrke, näringsgren m.m.), efter utbildningsnivå m.m. Befolkningens ekonomiska aktivitet redogörs för i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS, tab ). Folkräkningar i nutida bemärkelse har ägt rum vid varje årtiondeskifte t.o.m. år 1990 (dessutom 1935/36, 1945, 1965, 1975 och 1985). T.o.m har folkräkningarna avsett folkmängden vid årsskiftet. Vid 1960, 1965 och 1970 års folkräkningar skedde folkräkningen i samband med mantalsskrivningen samma år, vilket medfört att folkräkningsuppgifterna inte avser årsskiftet utan den 1 nov. folkräkningsåret. Även folk- och bostadsräkningarna 1975, 1985 och 1990 avser förhållandet den 1 november för respektive år. Uppgifter om befolkningens förändringar erhålls successivt från de lokala skattekontoren (t.o.m. 30 juni 1991: pastorsämbetena) via länsskattemyndigheterna. Uppgifterna används förutom till statistiken över befolkningsförändringar även för uppdatering av SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), som utgör underlag för folkmängdsstatistiken. Folk- och bostadsräkningen 1980 var samordnad med den allmänna fastighetstaxeringen som genomfördes i september Tidpunkten för 1980 års räkning är därför den 15 september. Med utgångspunkt i folkräkningarnas uppgifter om fördelningen på kön, ålder och civilstånd samt med hjälp av den löpande statistikens uppgifter om befolkningsförändringarna, har t.o.m folkmängdsuppgifterna uträknats genom s.k. framskrivning av årliga uppgifter om befolkningsfördelningen efter kön, ålder och civilstånd. Fr.o.m har folkmängdsuppgifterna efter kön, ålder och civilstånd erhållits från RTB. Tab Se Tabellanmärkning, tab. 11 m.fl. Tab Kommunerna är ordnade i alfabetisk ordning, länsvis (tab. 72), samt efter folkmängdens storlek det senast redovisade året (tab. 73). Folkmängdsuppgifterna avser slutet av året. Hänsyn har dock tagits till områdesregleringar som trätt i kraft vid närmast följande årsskifte. Tab. 75. Felaktigheter i folkbokföringen i åldrarna 100 år och äldre är korrigerade i tabellen. Tab. 77. Utgångspunkten för beräkningarna är folkmängden den 31 dec Folkmängden har framskrivits med följande antaganden. Fruktsamhet: antalet barn per kvinna förmodas vara konstant 1,85 ända fram till prognosens slut år Dödlighet: den återstående medellivslängden antas öka från 78,7 år för män och 82,9 år för kvinnor år 2006 till 83,8 år respektive 86,3 år Utrikes omflyttning: inflyttningsöverskottet var år 2006 och beräknas på sikt minska till Tab , 382, Tabellerna redovisar resultat från SCB:s årliga urvalsundersökning om hushållens ekonomi (HEK). Tab Ett kosthushåll består av samtliga personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. Ett kosthushåll kan bestå av flera generationer, syskon eller kompisar. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befinner sig på annan ort p.g.a. arbete, studier Statistiska centralbyrån 739

4 Tabellanmärkningar Statistisk årsbok 2008 eller militärtjänstgöring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med om de är folkbokförda i det aktuella hushållet. Tab. 88. Med summerad fruktsamhet menas genomsnittligt antal barn per kvinna enligt aktuell fruktsamhet under förutsättning att ingen dödlighet förekommer före 50 års ålder. Med reproduktionstal för en given tidsperiod avser man att belysa, i vilken omfattning en generation av befolkningen under rådande fruktsamhets- och dödlighetsförhållanden skulle kunna reproducera sig själv. Vid beräkning av bruttoreproduktionen följer man en tänkt årskull av kvinnor genom fruktsamhetsåldrarna och beräknar med användning av rådande fruktsamhetstal i olika åldersgrupper det genomsnittliga antalet levande födda flickor per kvinna. Detta antal är det s.k. bruttoreproduktionstalet. Vid beräkning av bruttoreproduktionen tar man ingen hänsyn till dödligheten i modergenerationen. Om man däremot med ledning av de kända dödsriskerna beräknar det antal kvinnor i nyssnämnda årskull, som uppnår 15 år, 20 år etc. och hur många år de genomlever i olika åldersavsnitt, kan man på samma sätt som förut på den reducerade modergenerationen beräkna det s.k. nettoreproduktionstalet, varmed förstås antalet levande födda döttrar, som med de faktiska fruktsamhets- och dödlighetsförhållandena i genomsnitt skulle komma på varje levande född kvinna. Om detta tal är större än 1, innebär detta på lång sikt en folkökning, om det är mindre än 1, en folkminskning. Tab Återstående medellivslängd är antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en x-åring. Den beräknas genom att den tid som återstår att tillsammans leva för alla xåringar divideras med antalet i åldern x år. Man har härvid antagit att dödsfallen är jämnt fördelade över åldersåret, utom för 0-åringar för vilka noggrannare beräkningar utförts. Sannolik återstående livslängd är antalet år efter vilkas förlopp antalet x-åringar minskat till hälften. Uträkningen sker genom att medianen för de kvarlevande i olika åldrar beräknas. Tab. 96. Flyttningsuppgifterna för län och kommuner är flyttningar över läns- resp. kommungränser. I länssiffrorna ingår således inte flyttningar mellan kommuner inom samma län. Tab Utan att det kommer till synes i folkbokföringen torde dessutom flertalet av de från och till obefintligregistret överförda personerna i verkligheten vara invandrare resp. utvandrare. Tab Asylsökande: Utlänning (dvs. utländsk medborgare eller statslös) som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige av politiska skäl eller för att han/hon är flykting eller krigsvägrare. Tab I tabellen ingår endast namnärenden som behandlats av Patent- och registreringsverket. Det stora antal namnärenden som (för närvarande) avgiftsfritt handläggs av Skatteverket ingår ej. Tab , Avser samtliga jordbruksföretag som brukar mer än 2,0 ha åkermark, eller innehar stora djurbesättningar: minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1000 höns (inklusive kycklingar), eller innehar minst 2500 kvm frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller innehar minst 200 kvm växthusyta för trädgårdsproduktion. Tab För åren har uppgifter på totalbasis insamlats för företagare, fastigheter och areal/ägoslag medan uppgifter om grödor, husdjur m.m. baserats på ett urval av företag. Medelfelen för grödor och husdjur understiger på riksnivå oftast 3 procent, men kan för län och storleksgrupper vara större års statistik bygger dock i sin helhet på totalräknade uppgifter. I resultatberäkningarna utnyttjas både de totalräknade uppgifterna och uppgifterna från urvalet. Fr.o.m. år 2000 inhämtas den övervägande delen av arealuppgifterna från Jordbruksverkets stödregister avseende arealbaserade stöd. För jordbruksföretag som inte söker stöd, inhämtas uppgifter om den totala åker- resp. betesarealen genom postenkät. Uppgifter om djurinnehav inhämtas från Jordbruksverkets centrala djurdatabas, CDB (nöt), eller genom postenkät (svin, får, höns, kycklingar), se tab Tab. 126, 134. Avser företag med minst 2,1 hektar åker eller med stor djurbesättning. Fr.o.m ingår företag som utnyttjat mindre än 0,3 hektar åkermark i redovisningen. Stor djurbesättning: minst 50 kor eller minst 250 nötkreatur eller minst 250 svin eller minst 50 suggor eller minst 50 tackor eller minst höns (inkl. kycklingar). Tab Avser företag som har mer än 2,0 ha åkermark. Åkermark: Mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöja. Betesmark: Mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöja. Skogsmark: Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål samt mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned. Mark som ligger helt eller i huvudsak outnyttjad skall dock inte anses som skogsmark, om den på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion. Mark skall anses lämplig för virkesproduktion om den enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke om året per hektar. Tab Dessa tabeller bygger på skördeuppskattningarna som under senare år i huvudsak baserats på intervjuer med ett urval jordbrukare. Totalskördarna i tab har beräknats utifrån hektarskördarna enligt intervjuerna och grödarealerna enligt lantbruksregistret. Fram t.o.m beräknades hektarskördarna även med s.k. provytemetod. För potatis gjordes metodändringar 1999 vilket medför att jämförelser med potatisskördarna från tidigare år inte blir rättvisande. Tab. 131, 133. Avser skörd från arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Tab För Nötkreatur och Svin gäller: För åren baseras statistiken på urvalsundersökningar (LBR). För nötkreatur framställs statistiken genom elektronisk bearbetning av informationen i Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB). För svin 2003 baseras statistiken på en postenkätundersökning i juni till samtliga jordbruksföretag i landet. För svin 2004 och 2006 baseras undersökningen på ett sannolikhetsurval på ca jordbruksföretag kompletterat med företag från administrativa register över svinföretag. Uppgiftsinsamling för svin skedde via postutskick samt via webbtjänsten Djurräkning på Jordbruksverkets webbplats. År 2005 baseras statistiken på en postenkätundersökning (juni 2005) till samtliga jordbruksföretag i landet. För Får och lamm samt Höns och kycklingar av värpras gäller: För åren baseras statistiken på urvalsundersökningar (LBR). För år 2003 baseras statistiken på en postenkätundersökning i juni till samtliga jordbruksföretag i landet. För år 2004 och 740 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok baseras undersökningen på ett sannolikhetsurval på ca jordbruksföretag kompletterat med företag från administrativa register över fjäderfäföretag. Uppgiftsinsamlingen skedde via postutskick samt via webbtjänsten Djurräkning på Jordbruksverkets webbplats. År 2005 baseras statistiken på en postenkätsundersökning (juni 2005) till samtliga jordbruksföretag i landet. Tab Populationen bestod av fyra delpopulationer: Fastighet som ingår i jordbruk. Ramen härrörde från Lantbruksregistret För företag som i strukturundersökningen 2003 uppgett att hästar förekom, användes denna uppgift. För övriga inhämtades uppgifter via urvalsundersökning. Andra fastigheter där hästhållning skulle kunna förekomma. Ramen härrörde från Fastighetstaxeringsregistret och uppgifterna samlades in via urvalsundersökning. Ridskolor och professionella trav- och galopptränare totalundersöktes. Hästhållare inom ett fåtal kommuner, där information erhölls från det kommunala tillsynsregistret. Uppgifterna hämtades in via postenkät. Tab Avser frilandsodlingar om minst 0,25 hektar. Tab Enligt Europarådskonventionen (ETS 123) och EG:s direktiv (86/609/EEG) betraktas endast sådan djuranvändning där djur utsätts för ingrepp som kan orsaka smärta, lidande, ångest eller andra bestående skador som djurförsök (tab. 140). Försök som innebär att djur utan föregående ingrepp avlivas för t.ex. uttagande av organ eller vävnader räknas inte som djurförsök enligt dessa bestämmelser. Enligt svensk lagstiftning är det ändamålet med användningen av djur som är avgörande för om denna skall betraktas som ett djurförsök. Sådan användning är angiven i 19 djurskyddslagen. Tab. 141 redovisar den försöksdjursanvändning som tillkommer (utöver tab. 140) enligt den mer omfattande svenska definitionen. Fr.o.m. år 2003 redovisas mer detaljerade uppgifter om djurens användning som t.ex. att antalet patient-, besättnings- och undervisningsdjur redovisas. Märkning av fisk (tab. 140) och provfiske (tab. 141) görs i syfte att undersöka och kontrollera de svenska fiskebestånden. Denna verksamhet faller under djurskyddslagens 19 och klassas därför som djurförsök. Provfiske är något som tidigare gjorts i Sverige och som Sverige enligt EU-direktiv är ålagt att utföra. Tab Skogsmarken kan med hänsyn till äganderätten indelas i två huvudgrupper: allmänna skogar och enskilda skogar. Allmänna skogar är statliga skogar, ecklesiastika skogar och övriga allmänna skogar. Enskilda skogar består av aktiebolagsskogar och övriga enskilda skogar, de senare benämns vanligen privatskogar. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet över all skog oavsett ägare. Tab Årlig tillväxt i virkesförrådet mäts för respektive senaste femårsperiod på träd som står kvar och är levande vid inventeringstillfället. Den tillväxt som under perioden har avsatts på träd vilka under perioden har avverkats kallas tillväxt för avverkade träd och skattas separat. Tab Skogsstyrelsens bruttoavverkningsmodell bygger på industrins produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa. Med hjälp av åtgångstal för att producera olika produkter räknas virkesförbrukningen fram. Tillägg görs för förbrukning av lövsågtimmer, virke i skivindustrin, brännved och övrigt virke. Uppgifterna korrigeras med uppgifter från utrikeshandeln med rundvirke och flis samt med förändringar i rundvirkes och flislagren. Den framräknade förbrukade volymen anses utgöra virkesuttaget under aktuellt år. Tabellanmärkningar Tab Region Nord utgörs av de geografiska områden inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, som de tre nordligaste skogsägareföreningarna omfattar. Region Syd utgörs av de geografiska områden inom Västra Götalands, Hallands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län, som Södra skogsägarna omfattar. Region Mellan omfattar resten av landet. Tab Uppgifterna i tabellen grundar sig på statistik från aktiebolag, stift och allmänningar. För övriga ägare har bedömningar av kostnader gjorts. Tab Uppgifter om fiskare, redskap och båtar insamlas fr.o.m vart tredje år, fr.o.m vart femte år och fr.o.m varje år. Tab Uppgifterna omfattar alla företag med huvudsaklig industriell verksamhet (totalundersökning). Företag med minst 20 anställda har blankettundersökts. Uppgifter för företag med mellan 0 19 anställda har hämtats från administrativa källor. Tab Uppgifterna har huvudsakligen samlats in i investeringsenkäten, som för industrin täcker företag med minst 10 anställda. Företag med anställda urvalsundersöks, medan företag med mer än 200 anställda totalundersöks. Utfallsuppgifter för företag med anställda insamlas i företagsstatistiken. Undersökningspopulationen uppgår till ca företag, ca tillfrågas. Tab Nyckeltalen är medianer i varje näringsgrupp, dvs. det värde som hälften av företagen överskrider och hälften underskrider. Definitioner: Avkastningen på eget kapital beräknas genom att dividera resultatet efter finansiella poster med justerat eget kapital. Med justerat eget kapital menas eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver. Avkastningen på totalt kapital får man genom att ta summan av rörelseresultatet och finansiella intäkter dividerat med de totala tillgångarna. Soliditeten definieras som justerat eget kapital i procent av summa skulder och eget kapital. Rörelsemarginalen är detsamma som rörelseresultatet i relation till nettoomsättningen. Fr.o.m års nyckeltal publiceras branschnyckeltal i form av kundanpassade CD-skivor. Tab Kurs- och konferensanläggningar ingår i statistiken över hotell fr.o.m P.g.a. ny definition av vandrarhem fr.o.m. den 1 jan har ca 250 anläggningar flyttats från kategorin hotell till kategorin vandrarhem. Tab Målgrupperna baseras på belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala. Affärs- och uppdragsresenärer: betalar ordinarie pris (inkl. eventuell företagsrabatt). Konferensgäster: betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet. Gruppgäster: betalar enligt grupprislista. Fritidsresenärer: betalar (ofta) inte ordinarie pris och reser främst helger och under sommaren. Tab Uppgifterna omfattar alla företag med minst 10 anställda som huvudsakligen har industriell verksamhet eller industriarbetsställen med minst 10 anställda i icke-industriföretag. Tab Totaluppgiften kommer från Årlig energistatistik och fördelningarna på SNI-grupper från Industrins årliga energianvändning. Tab Tabellerna visar de genomsnittliga priserna satta av elhandelsbolagen och nätbolagen den första januari resp. år. Avtalsformerna för elenergipriserna har ändrats över tiden p.g.a. att leveranskoncessionsavtalet upphörde under Leveranskoncessionsavtal är ett avtal som ger försäljaren ensamrätt och medföljande skyldighet att sälja el till ett avgränsat område. Priset under leveranskoncession kan närmast jämföras med dagens Statistiska centralbyrån 741

6 Tabellanmärkningar Statistisk årsbok 2008 normalpris. Tillsvidarepris är det pris kund som inte gjort något aktivt val av avtalsform betalar. Bostadskategorierna (typkunderna) definieras enligt följande: lägenhet motsvarar en kund med kwh i årsförbrukning och 16 A mätarsäkring, villa utan elvärme motsvarar en kund med kwh i årsförbrukning och 16 A mätarsäkring och villa med elvärme motsvarar en kund med kwh i årsförbrukning och 20 A mätarsäkring. Tab Uppgifter på läns- resp. kommunnivå kan erhållas från SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik. Tab. 211, 213, 214, 216. Regional redovisning enligt indelningen respektive år. Stor-Stockholm omfattar kommunerna: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Göteborg omfattar kommunerna: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Stor-Malmö omfattar kommunerna: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge tillkom följande kommuner i resp. storstadsområde: I Stor-Stockholm tillkom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje. I Stor-Göteborg tillkom Alingsås och Lilla Edet. I Stor-Malmö tillkom Eslöv, Höör och Skurup. Tab. 214, 216. Med ägare avses myndighet, företag, organisation eller enskild person för vars räkning ett byggnadsarbete utförs. Arbetet kan bedrivas i egen regi eller utlämnas på entreprenad. Som allmännyttigt bostadsföretag räknas bolag, förening eller stiftelse, som enligt bostadsfinansieringsförordningen erkänns som allmännyttigt bostadsföretag. Med kooperativt bostadsföretag avses bostadsrättsförening och annan bostadsförening, som bildats i syfte att upplåta bostäder till sina medlemmar. Tab Som moderna anses de lägenheter som har fast anordning för uppvärmning och eget bad- eller duschrum. Tab Stor-Stockholm och Stor-Göteborg: omfattning 2005 och 2006, se Tabellanmärkning, tab. 211 m.fl. Övriga större kommuner avser kommuner med mer än invånare respektive år. Övriga mindre kommuner avser kommuner med eller färre invånare respektive år. Tab Undersökningen omfattar inte kategoribostäder, såsom studentlägenheter, äldreboende och servicebostäder. Hyresuppgifterna inkluderar obligatoriska avgifter såsom bränsle och varmvatten. Hyra för garage, bilplats eller annan lokal, som används för annat än bostadsändamål, ingår inte i den redovisade hyran. Utgiften för hushållsel ingår inte heller i angivna hyresuppgifter. Tab Regional redovisning i fyra regioner enl. kommunindelningen den 1 jan och efter folkmängd den 31 december 2005: Stor-Stockholm och Stor-Göteborg: omfattning, se Tabellanmärkning, tab. 211 m.fl. Kommuner med mer än invånare: Borås, Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Övriga kommuner. Tab. 221 De kommunala bostadsföretagen har undersökts genom totalundersökning och omfattar bostadshus byggda t.o.m. augusti För privatägda fastigheter har urval använts. Som ram för urvalsdragningen har fastighetstaxeringsregistret utnyttjats och urvalsobjekt är taxeringsenhet. Urvalet är draget som stratifierat obundet slumpmässigt urval och består av ca taxeringsenheter. Tab Ibland används uttrycket volymliter för att beteckna mängd av varan. Denna storhet kan omräknas till 100 % alkohol om man önskar mäta alkoholmängden i dessa varor. En volymliter spritdryck för konsumtion innehåller i genomsnitt ca 40 procent (volymprocent) alkohol. Tab Väg- och gatuhållningen i landet är fördelad på staten, statsvägar, kommuner och enskilda. Statsbidrag utgår i viss omfattning till byggande och drift av enskilda vägar, enskilda statsbidragsvägar. Förändringar i vägnätet uppkommer genom nyanläggning och ombyggnad samt genom överföring till annan väghållare. Tab Körkortsbehörigheter (www.vv.se): A1 16 år, lätt motorcykel A 18 år, tung motorcykel B 18 år, personbil med totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon, terrängvagn eller motorredskap, klass I BE 18 år, personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt C 18 år, tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon CE 18 år, tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt D 21 år, buss och ett till buss kopplat lätt fordon DE 21 år, buss (även med ett/flera släpfordon oavsett vikt) A och A1 ger även rätt att köra traktor och motorredskap, klass II, terrängskoter om körkortet är utfärdat före den 1 jan. 2000; B ger även rätt att köra traktor och motorredskap, klass I och II, samt trehjulig motorcykel; A-behörighet ger rätt att köra tung motorcykel med obegränsad effekt, dvs. motorcykel som har högre effekt än 25 kw och ett effekt/ viktförhållande som överstiger 0,16 kw/kg, om man har haft A-behörighet under minst två år eller fyllt 21 år och godkänts i prov för sådan motorcykel; körkort med C-, D- eller E- behörighet lämnas endast ut om körkort med B- behörighet finns; körkort med E-behörighet lämnas endast ut om B-, C- eller D-behörighet finns om man inte inom de tre senaste åren haft körkort med sökt behörighet. Klass I: motorredskap som är konstruerat för hastigheter över 30 km/tim; klass II: motorredskap som är konstruerat för en hastighet om högst 30 km/tim. Tab Om en person erhållit mer än ett körkort under året (t.ex. efter kort återkallelsetid eller efter höjning av körkortsklass) är detta inte beaktat i statistiken. Återkallade körkort utgörs av körkort som slutligt återkallats genom beslut under året. Även återkallelse av delbehörighet ingår. Om återkallelsen senare följts av beslut om upphävande av återkallelsen är detta inte beaktat i statistiken. Uppgifterna avser körkort för bilar, motorcyklar och traktorer. Tab Omfattar endast olyckor som rapporterats av polisen till Vägverket och SCB. P.g.a. ett systembyte är uppgifterna fr.o.m inte helt jämförbara med tidigare år. Tab Kolumnerna om personvagnar, spårvagnar och tunnelbanevagnar redovisar antalet disponibla 742 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok 2008 fordon för trafik. Med disponibla fordon avses för motorvagnar, spårvagnar och tunnelbanevagnar att varje ingående vagn i ett tågsätt räknas som ett fordon även om vagnarna är permanent sammankopplade. Tab Antal tågoperatörer: omfattar de företag som kört trafik under redovisat år oavsett om företagen varit verksamma hela året eller endast del av året. Drivmedelsförbrukning: fr.o.m redovisas den av infrastrukturhållarna levererade elektriska energin för tågdrift inklusive förluster i omformarstationer. Tab Tabellen redovisar antalet olyckor vid bantrafik i Sverige. För att en olycka skall redovisas i tabellen krävs att ett banfordon varit i rörelse samt att personer dödats eller skadats allvarligt eller att skador till ett värde av mer än Euro uppkommit. Tab. 279, Dräktighet är ett sortlöst jämförelsetal för ett fartygs storlek beräknat enligt skeppsmätningsföreskrifter. Bruttodräktigheten avser fartygets totala inneslutna rymd. Med ett fartygs dödvikt menas lastförmågan i ton (bunkers inberäknat). Tab Bruttodräktighetsdagar används som ett mått på transportkapacitet och räknas fram som respektive fartygs bruttodräktighet multiplicerat med antalet dagar det använts. Tab Exkl. kommunala och enskilda anläggningar. Sveriges sjöterritorium är indelat i 15 sjöräddningsregioner, SAR-områden (Search and Rescue regions), varav tre utgörs av vardera Vänern, Vättern och Mälaren. Vänerns farledsunderhåll sköttes t.o.m. år 2003 av Vänerns seglationsstyrelse. Fr.o.m. år 2004 ansvarar Sjöfartsverket för underhållet av alla SARområden. Tab , List of terms: Samtliga All individuals Kön Gender Män Men Kvinnor Women Ålder Age År Year Familjetyp Type of family Ensamstående utan barn Single without children Ensamstående med barn Single with children Sammanboende utan barn Married/cohabiting without children Sammanboende med barn Married/cohabiting with children Utländsk bakgrund Foreign background Utrikes födda Foreign-born persons Inrikes födda, båda föräldrarna födda utomlands Born in Sweden with two parents born abroad Svensk bakgrund Swedish background Inrikes födda, en av föräldrarna född utomlands Born in Sweden with one parent born abroad Inrikes födda, båda föräldrarna inrikes födda Born in Sweden with both parents born in Sweden Socioekonomisk grupp Socio-economic status Ej facklärda arbetare Non-skilled manual workers Facklärda arbetare Skilled manual workers Samtliga arbetare All manual workers Lägre tjänstemän Lower-level non-manual workers Tjänstemän på mellannivå Intermediate-level nonmanual workers Högre tjänstemän Higher-level non-manual workers Samtliga tjänstemän All non-manual workers Företagare Self-employed Jordbrukare Farmers Förvärvsarbetande Gainfully employed Hemarbetande Occupied with housework Ålderspensionärer Old-age pensioners Förtidspens./långvarigt arbetslösa Early retirees and long-term unemployed Tabellanmärkningar H-region Region H1 Stockholm H2 Göteborg och Malmö Gothenburg and Malmö H3 Större städer Other large municipalities H4 Södra mellanbygden Southern and central Sweden (excl. H1-3, above) H5 Norra tätbygden Northern densely populated areas H6 Norra glesbygden Northern sparsely populated areas Tab , , 353. Tabellerna redovisar resultat från de månadsvisa arbetskraftsundersökningar (AKU) som utförs av Statistiska centralbyrån. Delar av statistiken är tillgängliga i Sveriges statistiska databaser, SSD: Arbetsmarknad (www.scb.se/aku). Ett urval av befolkningen i åldersgruppen år intervjuas angående en viss vecka (referensvecka) och delas på grund härav upp i följande kategorier: 1. Ej i arbetskraften: Personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. 2. I arbetskraften: De som tillhör arbetskraften delas in i kategorierna sysselsatta och arbetslösa. 3. Arbetslösa (gäller fr.o.m. 2005): De som ej har något förvärvsarbete men som sökt arbete de senaste fyra veckorna (inklusive referensveckan) och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut; se närmare avsnittet Begrepp och definitioner i AKU:s grundtabeller (www.scb.se/aku). I vårt svenska arbetslöshetsbegrepp ingår inte heltidsstuderande som sökt arbete i här redovisad statistik. Arbetslöshetsbegreppet har ändrats fr.o.m. år Sysselsatta: Sysselsatta delas in i kategorierna i arbete och frånvarande. 5. I arbete: De som förvärvsarbetat minst en timme under referensveckan. 6. Frånvarande: Personer som har förvärvsarbete men är frånvarande hela referensveckan p.g.a. t.ex. semester, sjukdom, värnplikt eller tjänstledighet. Relativa arbetskraftstalet anger andelen (procent) i arbetskraften av befolkningen. Relativa arbetslöshetstalet anger andelen (procent) arbetslösa av antalet i arbetskraften. Andelen sysselsatta anges i procent av befolkningen. Fr.o.m har AKU förändrats avseende metod, definitioner och innehåll. Skattningarna för har reviderats med hänsyn tagen till dessa förändringar. Fr.o.m är uppgifterna avseende sektortillhörighet (tab. 345) inte jämförbara med tidigare år p.g.a. användningen av en ny standard för sektorindelning i AKU. Fr.o.m används en reviderad standard, SNI 2002, vid klassificering av näringsgren. Det medför bristande jämförbarhet för vissa näringsgrenar. Under 2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta medför att årsmedeltalen fr.o.m inte är helt jämförbara med tidigare årsmedeltal. Se närmare Information om EUharmoniserad AKU på Tab För år 2002 har svensk näringsgrensindelning 1992, SNI 92 använts. Från och med år 2003 har den reviderade standarden SNI 2002 använts. Detta innebär en viss försämring av jämförbarheten för näringsgrenarna Utbildning och forskning samt Vård och omsorg. Största förändringen beror på att förskolan enligt SNI 2002 tillhör utbildningsväsendet från att tidigare ha ingått under vård och omsorg. Tab Uppgifterna baseras på intervjuer i anslutning till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Statistik om personalutbildning finns på SCB:s hemsida (www.scb.se/uf0502). Undersökningen lades ner 2004 men återupptogs Undersökningar avse- Statistiska centralbyrån 743

8 Tabellanmärkningar Statistisk årsbok 2008 ende första halvåren är nu tänkta att genomföras under jämna år (2008, 2010 etc.). Tab Tab. 341, 343, 344, 345 och 346 omfattar förvärvsarbetande redovisade efter arbetsplatsens belägenhet (dagbefolkning). Tab. 342 omfattar personer med bostad i regionen (nattbefolkning). Tab För att undvika dubbelredovisning finns varje person redovisad i endast en sysselsättnings-/aktivitetsgrupp. För personer som uppfyller kriterierna för att ingå i mer än en grupp bestäms grupptillhörigheten i prioritetsordning från vänster till höger i kolumnhuvudet. Först bestäms sysselsättningen dvs. om man är förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande under november. Ej förvärvsarbetande delas upp i ett antal aktiviteter. Arbetslös är den första aktiviteten. Om en person under året både har varit arbetslös och sjuk förs personen i tabellen till gruppen arbetslösa. Personen ingår således inte under rubriken sjuk utan endast under rubriken arbetslösa. Därefter behandlas aktiviteten i arbetsmarknadspolitiska åtgärder på motsvarande sätt och i tur och ordning övriga aktiviteter tills endast övriga finns kvar som en slutlig restpost. Tab Yrkesstatistiken bygger på uppgifter från SCB:s årliga yrkesregister. Registret ersätter den insamling av yrkesuppgifter som tidigare skett i samband med folk- och bostadsräkningar (senast 1990). Tabellen omfattar folkbokförda personer i Sverige per den 31 december 2005 med bostad i riket (nattbefolkning). Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Företagare i eget aktiebolag räknas som anställd. Tab. 349, 353. Se Tabellanmärkning, tab. 326 m.fl. Tab I tabellen redovisas årsmedeltal av personer i arbetsmarknadspolitiska program enligt Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) statistik samt arbetslösa enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Då förändringar har ägt rum på det arbetsmarknadspolitiska området som påverkat programmen har vissa omräkningar gjorts för att så långt som möjligt erhålla jämförbarhet över tiden. Tab Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför det kan föreligga viss osäkerhet bakom siffrorna. Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa grupper ha ändrats kraftigt p.g.a. strukturella förändringar i datamaterialet. Detta beror ofta på att det har varit rotation bland utvalda företag mellan två år. Uppgifterna avser individer i åldern år under perioden 1 30 september. Tab l tabellen ingår uppgifter om lön för arbetad tid, dvs. genomsnittlig lön inkl. rörlig lön, tillägg vid skiftarbete, obekväm och förskjuten arbetstid samt tillägg för smuts, risk, värme, vatten m.m., men exkl. helglön, semesterlön, semesterersättning, jour- och beredskapsersättning, förmåner samt övertidstillägg. De i tabellen redovisade lönerna avser lönenivån i september resp. år. Tab I tabellen ingår uppgifter om totallön, dvs. genomsnittlig lön inkl. rörlig lön, tillägg vid skiftarbete, obekväm och förskjuten arbetstid samt tillägg för smuts, risk, värme, vatten m.m., förmåner, jour- och beredskapsersättning samt väntetids- och restidsersättning. Övertidsersättning, semesterlön och semesterersättning är exkluderade. De i tabellen redovisade lönerna avser lönenivån i september resp. år. Tab , , 387, 391. Med ålder avses den uppnådda åldern under resp. inkomstår. Tab , 383. Statistiken, tab , avser att belysa inkomstfördelningen på individnivå. Statistiken är baserad på registeruppgifter från Skatteverket (taxeringsuppgifter och kontrolluppgifter), Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Statistiken är kompletterad med uppgifter från SCB-registren Befolkningens utbildning och Registret över totalbefolkningen. Av dessa uppgifter skapas inkomstregistret som är en del av Inkomst- och taxeringsregistret. Målpopulationen för 2005 års inkomststatistik utgörs av de personer som enligt gällande lagar och förordningar skulle ha varit folkbokförda i Sverige under Statistiken, tab. 383, avser att belysa skatter och taxerade inkomster på individnivå. Statistiken är baserad på registeruppgifter från Skatteverket (taxeringsuppgifter och kontrolluppgifter). Av dessa uppgifter skapas taxeringsregistret som är en del av Inkomst- och taxeringsregistret. Målpopulationen för 2005 års skattestatistik utgörs av de fysiska personer som enligt Skatte- och taxeringsförfattningen var skattskyldiga i Sverige 2005, dvs. den skattskyldiga befolkningen. Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet bildar tillsammans begreppet sammanräknad förvärvsinkomst. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital. Lägger man till inkomst av kapital till den sammanräknade förvärvsinkomsten skapar man inkomstbegreppet summa förvärvs- och kapitalinkomst. Tab Summa förvärvs- och kapitalinkomst består av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott). Medianvärden för befolkningen (20 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december. Median values for the population (20 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31. Tab Arbetsinkomst har beräknats som summan av lön, företagarinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret. Tab. 382, Se Tabellanmärkning, tab m.fl. Tab Förmögenhetsstatistiken bygger i huvudsak på Skatteverkets kontrolluppgifter och fastighetstaxeringsuppgifter för hela befolkningen. Tillgångarna och skulderna är marknadsvärderade per den 31 december år Alla reala och finansiella tillgångar som är förmögenhetsskattepliktiga skall ingå i undersökningen. En stor del av hushållens övriga tillgångar (särskilt tillgångar för de individer/hushåll som inte når upp till gränsen för förmögenhetsskatt) saknas emellertid i undersökningen. Sådana övriga tillgångar är bl. a. bilar, båtar, smycken, konst etc. Värdet av privata pensionsförsäkringar är inte förmögenhetsskattepliktiga och ingår inte i undersökningen, liksom onoterade aktier och företagares skattefria tillgångar. Banktillgångar är underskattade eftersom behållning på bankkonton där årsräntan understiger 100 kronor inte ingår i kontrolluppgifterna. För år 2005 har beräkningen av värdet för bostadsrätter i förmögenhetsstatistiken förändrats års statistik över bostadsrätter är därför inte helt jämförbar med tidigare år. Tab Indextal publiceras månatligen i Statistiska meddelanden, serie PR 14, och i SCB-Indikatorer. Indextal i den äldre indexserien Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner med juli 744 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok som bas finns publicerad i Statistiska meddelanden, serie PR 15, Konsumentprisindex Indextal finns även tillgängliga i Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion, samt på SCB:s hemsida (www.scb.se/pr0101). Konsumentprisindex mäter de genomsnittliga prisförändringarna för hela den privata inhemska konsumtionen. Indextalen beräknas månatligen och anger prisutvecklingen jämfört med genomsnittet för år 1980 (genomsnittet för år 1949 i en tidigare serie). Priser på ett urval varor och tjänster insamlas i mitten av månaden. Vägningstalen baseras på beräkningar av den privata konsumtionens sammansättning i riket. Vägningstalen revideras vid varje årsskifte med hänsyn till konsumtionens sammansättning under det tilländalupna året. Prisbasbeloppet (tidigare benämnt basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring framräknas på grundval av förändringarna i det allmänna prisläget. Lagen är ändrad vid ett flertal tillfällen. För tid t.o.m. oktober 1980 användes konsumentprisindex. För tid efter oktober 1980 t.o.m. november 1982 användes nettoprisindex med bortseende från direkt inverkan av ändringar i energipriser. För tid efter november 1982 används åter konsumentprisindex. Vid beräkningen av basbeloppet för åren 1984 t.o.m bortsågs dock från de prisförändringar som intill utgången av år 1983 följt av devalveringen i oktober 1982 (SFS 1983:960). Genom ändring SFS 1987:368 har denna effekt reducerats för basbelopp gällande 1988 och genom ändring SFS 1988:713, helt upphört för basbelopp gällande Vid beräkningen av basbeloppen för åren 1991 t.o.m bortsågs från de prisförändringar som följde av ändringen av den statliga fastighetsskatten, av indirekta skatter och av räntebidrag inom bostadsbidragssystemet, allt i den mån åtgärderna vidtogs för att finansiera sänkningen av den statliga inkomstskatten som genomfördes åren 1990 och Vid beräkningen av basbeloppet för år 1994 bortsågs också från de direkta effekter på prisläget som berodde på deprecieringen av den svenska kronan under tiden 19 november 18 december 1992 (SFS 1990:656 och 1993:1344). Fr.o.m. år 1982 fastställer regeringen basbeloppet för helt kalenderår. Detta skedde på grundval av prisläget i oktober föregående år t.o.m (t.o.m. basbeloppet för 1990 på grundval av prisläget i november föregående år). T.o.m. december 1981 fastställdes basbeloppet för en månad i sänder på grundval av prisläget två månader tidigare. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. I reglerna ingick t.o.m. december 1981 också bestämmelsen att basbeloppet fick ändras endast om prisläget hade ändrats med minst tre procent sedan närmast föregående ändring gjordes av basbeloppet. Denna s.k. treprocentsspärr slopades i samband med att man beslutade att basbeloppet fortsättningsvis skulle fastställas för år. Fr.o.m fastställs prisbasbeloppet redan under augusti månad (se SFS 1996:438). Tidigareläggningen beror på att statens budgetår numera sammanfaller med kalenderår och att budgetpropositionen lämnas till Riksdagen den 18 september. Enligt de nya bestämmelserna (SFS 1998:677), som tillämpades första gången vid fastställande av prisbasbeloppet för 1999, skall beräkningarna utgå från bastalet , som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal skall årligen multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni Tabellanmärkningar Nettoprisindex är ett komplement till konsumentprisindex och visar den genomsnittliga utvecklingen av konsumentpriserna rensade från indirekt beskattning som belastar konsumtionsvarorna. Konsumentpriserna är rensade inte bara från indirekta skatter uttagna vid själva försäljningen av konsumtionsvarorna utan även från indirekta skatter på råvaror, halvfabrikat, förbrukningsmaterial och arbetskraft som beräknas ha åtgått vid framställningen av varorna. Även indirekta skatter, som kan hänföras till förbrukning av skattebelagd kapitalutrustning, har borttagits. Huruvida en indirekt skatt i någon mening kan anses ha helt eller delvis övervältrats på konsumenten saknar betydelse vid beräkning av nettoprisindex. Priserna reduceras genomgående med den indirekta skattens fulla belopp. En motsvarande behandling har skett för subventioner hänförliga till konsumtionsvaror. I dessa fall har tillägg gjorts till konsumentpriserna. Av beräkningstekniska skäl har prisjusteringar inte kunnat ske på varje enskild konsumtionsvara. Det har inte heller varit möjligt att beräkna nettoprisindex som överensstämmer med delserierna i konsumentprisindex. Endast ett nettoprisindex som korresponderar mot totala konsumentprisindex har kunnat beräknas. Avgränsningen av indirekta skatter från övriga statsintäkter liksom avgränsningen av subventioner från övriga statsutgifter görs med utgångspunkt från de principer som tillämpas i nationalräkenskaperna. Vissa avvikelser förekommer dock. Följande indirekta skatter och subventioner har beaktats vid beräkningen av nettoprisindex år Indirekta skatter: Mervärdesskatt, alkoholskatt, tobaksskatt, energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, skatt på råtallolja, elabonnentavgift, elberedskapsavgift, skatt på termisk effekt i kärnkraftverk, avgift på gödselmedel, avgift på bekämpningsmedel, skatt på naturgrus samt skatt på avfall, fordonsskatt, vägavgift för tunga fordon, fastighetsskatt, Allmän löneavgift, särskild skatt på pensionskostnader, skatt på lotterimedel, skatt på annons och reklam samt tullar. Subventioner: Driftbidrag till trafikföretag, statligt stöd till dagstidningar, statligt litteraturstöd, glesbygdsstöd, räntebidrag flerbostadshus, regionalpolitiskt sysselsättnings- och transportstöd, stöd till jordbruket, stöd till studiecirklar, tillfällig investeringsstimulans för bostäder (FBH) samt ROT-avdrag för bostäder (FBH) och egnahem (EH). Tab Begrepp, källor och beräkningsmetoder. Det svenska nationalräkenskapssystemet (SNR) överensstämmer med det Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995) vilket sammanfaller med de internationella rekommendationer som framgår av A System of National Accounts (SNA 93). De nya räkenskaperna publicerades för Sverige under våren 1999 avseende perioden fr.o.m Vissa tillbakaskrivningar på aggregerad nivå har gjorts för perioden Uppgifterna är publicerade på SCB:s hemsida. Tidigare svenska nationalräkenskaper sammanfaller med den tidigare SNA som fastställdes Serierna revideras löpande för att ge bästa möjliga bild av den svenska ekonomin. Därigenom kan man ta vara på revideringar i bakomliggande statistik och även tillvarata information om nya företeelser i ekonomin. Syfte. Nationalräkenskaperna sammanfattar och beskriver i form av ett kontosystem med kompletterande tabeller vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling på ett konsistent och överskådligt sätt. Användning. Nationalräkenskaperna tjänar som underlag för analys av Sveriges ekonomi på kort och lång sikt. I huvudsak används nationalräkenskaperna Statistiska centralbyrån 745

Foto: Alexander Löckert

Foto: Alexander Löckert Förkortningar Abbreviations Tabellanmärkningar Notes Statistiska standarder Standards, classifications Mått och vikt Weights and measures Engelskt sakregister English subject index Svenskt sakregister

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103

Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103 BV/EV 2009-02-19 1(26) Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

REAVINSTER och reaförluster 1999

REAVINSTER och reaförluster 1999 REAVINSTER och reaförluster 1999 Rapport 2001 REAVINSTER och reaförluster 1999 Innehåll: Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Data och kvalité Population... 7 Urval... 7 Datainsamling... 8 Definitioner

Läs mer

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga 2010/26-5 Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga en delrapport om metodologiska och institutionella skillnader mellan några utvalda länder MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-26 2010/26-5 ERT DATUM

Läs mer

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Bilaga 3 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna Slutbetänkande av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken Stockholm 2002 SOU 2002:118

Läs mer

Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997 med tillbakablick till 1975

Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997 med tillbakablick till 1975 Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997 med tillbakablick till 1975 Rapport 2000:1 Producent Statistiska centralbyrån, Programmet för inkomst och förmögenhet 702 15 Örebro Förfrågningar Kjell Jansson,

Läs mer

Sammanställning av. SCB:s olika index

Sammanställning av. SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Statistiska centralbyrån 2010 Compilation of Statistics Sweden s indexes Statistics Sweden 2010 Producent Producer SCB, kommunikationsavdelningen

Läs mer

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 ES/LA 2014-06-11 1(14) Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Det civila samhället 2010 ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället 2010 ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället 2010 ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället 2010 ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska

Läs mer

Här beskrivs kortfattat innehållet i varje avsnitt och du får anvisningar om hur du lättast ska hitta det du söker.

Här beskrivs kortfattat innehållet i varje avsnitt och du får anvisningar om hur du lättast ska hitta det du söker. INNEHÅLL OCH UPPLÄGG INSTRUKTIONENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG Intervjuarinstruktionen ska fungera i flera olika sammanhang. Den används till grundutbildning av intervjuare (AKU-delen), som uppslagsverk under

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2006 Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2 Fokus

Läs mer

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2007

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(238) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2007 AM0207 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2009 1

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2009 1 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2009 1 SPIN 2007 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007 SPIN 2007 Swedish Standard Classification of Products

Läs mer

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2008

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(292) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2008 AM0207 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket månad år 2008 Titel: Första

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 2013 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbete och försörjning UNG

Arbete och försörjning UNG Arbete och försörjning UNG ID G A 2012 Kapitel 5 Arbete och försörjning Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande.

Läs mer

Definitiv beräkning av BNP för år 2011

Definitiv beräkning av BNP för år 2011 NR 10 SM 1301 Nationalräkenskaper 2011 National Accounts 2011 I korta drag Definitiv beräkning av BNP för år 2011 Den definitiva beräkningen av nationalräkenskaperna för år 2011 har nu färdigställts. Resultaten

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX ILLUSTRATION: XXXXX XXXX newset 10 09 INNEHÅLL Riksdagsbeslut Beskattning av utländska artister 2 Begreppet förbjudna lån utvidgas 2 Finansdepartementet Egenavgifterna avgiftssänkning 3 Notis Begära återbetalning

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik MIS 2014:1 Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 Indelning

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer