verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar"

Transkript

1 SKL Kommentus Inköpscentral verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar 1 SKL Kommentus Inköpscentral

2

3 Grunden är lagd Efter 2 års arbete känns det som att vi lagt grunden för en nationellt verksam inköpscentral för kommuner, landsting och regioner. Resan har inte varit lätt eftersom vare sig företeelsen inköpscentral eller dess sätt att kunna verka tidigare funnits i Sverige. Vi trodde nog att mognaden var större än det visade sig. Vägledningen var knapphändig och det mesta av vårt arbetssätt har tagits fram genom råd, diskussioner, jämförelser internationellt och den hårda vägen via domstolar. Nu känns det emellertid som det mesta av detta är passerat. Justeringar kommer alltid att behöva göras, men inköpscentraler blir en allt vanligare förekommande samverkansmodell. I de nya EU-direktivförslagen lyfts inköpscentraler och ramavtal hela tiden fram som viktiga instrument för den offentliga upphandlingsverksamheten. De ökar konkurrensen och svarar oftast för hög kvalitet i upphandlingarna. I slutändan är det frågan om att få mesta möjliga skola, vård och omsorg för våra skattepengar. Vårt arbetssätt bygger på bredförankring bland våra kunder. Idag vågar vi påstå att arbetssättet är väl grundat och accepterat på fältet. Detta är viktigt. Vi kommer också att fortsätta vårt regionala arbete och att fördjupa samverkan inom olika upphandlingsprojekt. Det borgar för att vi alltid ska kunna ses som en naturlig samverkanspartner för kommunerna, landstingen och regionerna. Ni är alla välkomna att delta i denna utveckling. Thomas Idermark Koncern VD 3

4 SKL Kommentus inköpscentral verkstad för samordnade nationella och regionala upphandlingar Genom SKL:s dotterbolag SKL Kommentus inköpscentral AB erbjuds samtliga kommuner, landsting och regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. Som Inköpscentral genomför vi upphandlingen, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen. Behörig avropande myndighet genomför sedan avrop på ramavtalet med hänsyn till ramavtalets olika villkor, tecknar kontrakt med leverantör för leverans av berörda varor eller tjänster samt är part vid eventuell överprövning av avropet. Nedan följer en redovisning av vår arbetsmetodik då vi genomför upphandlingar i eget namn. Syftet är att beskriva hur arbetsmetodiken fungerar i praktiken. Vägledning för bästa upphandlingsplan Genom våra kontakter med kommuner, landsting och regioner och deras bolag (myndigheterna), SKL:s styrelse med beredningar och verksamhetsavdelningar, leverantörer och branschorganisationer får vi fortlöpande förslag på varuoch tjänsteområden som kan vara lämpliga för nationell samordnad upphandling. Vi sammanställer en gång per år dessa förslag och gör en första övergripande bedömning av vilken affärsnytta vi kan tillföra myndigheterna med att genomföra upphandling inom respektive ramavtalsområde. Vi väger in uppskattade volymer för ramavtalsområdet, allmänt kända förutsättningar för ramavtalsområdet samt gör en bedömning av upphandlingens komplexitet. Förslagen remitteras sedan till upphandlingsansvariga/ inloggningsansvariga vid myndigheterna (våra kontaktpersoner) för vägledning och prioritering. Svaren vägleder oss i valet av vilka ramavtalsområden som ska ingå i vår kommande upphandlingsplan. 4

5 Vi tar in marknadens förutsättningar Med stöd av den vägledning vi får från myndigheterna gör vi sedan en mer fördjupad marknadsanalys. Inledningsvis vill vi veta om vi genom nationell samordning kan skapa tillräcklig konkurrens inom det aktuella ramavtalsområdet så att det leder till goda affärer för myndigheterna. Marknadsanalysen innehåller en uppskattning av potentiella leveransvolymer, grad av standardisering inom varueller tjänsteområdet, lämplighet ur ett branschstrukturellt perspektiv, kompetensmässiga fördelar, administrativa samordningsvinster samt hur arbetskrävande upphandlingen uppskattas bli. Till detta läggs frågor om hur leverantörsmarknaden ser ut och vilken eventuell regional och lokal hänsyn som behöver tas med för bästa möjliga lokala affär. En slutligt avgörande faktor är hur ramavtalet praktiskt bedöms kunna implementeras i myndighetens verksamhet och med det bidra till hög avtalstrohet. 5

6 Upphandlingsplanen vår To do lista! Under kalenderårets tredje kvartal är upphandlingsplanen för det kommande året klar. Upphandlingsplanen omfattar ramavtalsområden inom vilka upphandlingar kommer att annonseras under det kommande kalenderåret. Planen skickas till våra kontaktpersoner samt till andra intressenter som vi bedömer kan vara intresserade av våra kommande upphandlingar. Myndigheter blir kunder För att myndigheterna ska ha rätt att tillämpa våra ramavtal krävs att varje myndighet på förhand bekräftar sitt intresse att tillämpa ramavtalet. Genom att betala en serviceavgift till oss bekräftar man sitt intresse av att ingå i SKI:s kundlista för kommande ramavtal. Fakturan på serviceavgiften skickas till kommunchef, landstingsdirektör, regiondirektör och bolagens vd i början av november med sista betalningsdag den 31 december. Kopia av följebrev till fakturan skickas samtidigt till vår kontaktperson. Genom att betala fakturan har myndigheten sedan rätt, men inte skyldighet, att tillämpa de nya ramavtal som annonseras under det kommande kalenderåret. Myndigheterna kan fram till dess att varje upphandling annonseras avstegsanmäla sig och därmed inte ingå som avropsberättigad i det ramavtal som följer av upphandlingen. Avstegsanmälan för respektive ramavtalsområde görs på vår hemsida. Myndigheter som inte redan har betalat kan under kalenderåret betala serviceavgiften för att sedan ingå i SKI:s kundlista. Avgiften är densamma och möjliggör för myndigheten att få rätt att avropa varor och tjänster på de ramavtal som vi annonserar under den återstående delen av kalenderåret. Listan över avropsberättigade myndigheter är unik för varje upphandling och fastställs i samband med att upphandlingen annonseras. Lokal medverkan avgör kundnyttan Inför varje upphandling organiserar vi en avtalsgrupp. Där samlas intresserade företrädare för myndigheter med sak- 6

7 kunniga inom området och bidrar till att förfrågningsunderlaget speglar aktuella behov hos de avropande myndigheterna. Avtalsgruppen lämnar synpunkter på det utkast till förfrågningsunderlag som upphandlingskonsulten tar fram inför gruppens första möte. Därefter medverkar gruppen med synpunkter som ska leda till att det kommande ramavtalet matchar myndigheternas behov och förutsättningar. När upphandlingen är avslutad och ramavtalen börjar tillämpas medverkar avtalsgruppen också i avtalsuppföljningen. Verkstadsarbetet! Våra ramavtal upphandlas enligt reglerna i LOU. Ramavtalen ska användas för löpande försörjningsbehov av varor och tjänster under en bestämd avtalsperiod där myndigheterna inte kan fastställa volymen eller exakt utformning i förväg. Dessa villkor fastställs med stöd av ramavtalet vid avrop genom rangordningsförfarande eller förnyad konkurrensutsättning. I förfrågningsunderlaget anges antalet avropsberättigade myndigheter samt uppskattade årliga avropsvolymer utifrån den marknadsundersökning som gjorts i samband med att upphandlingsplanen fastställts. 7

8 Avropsberättigade myndigheter är samtliga myndigheter som betalat serviceavgift för kalenderåret och som inte har gjort en avstegsanmälan för den specifika upphandlingen. Den årliga avropsvolymen är en sammanräkning av efterfrågade avropsvolymer från ett antal stora, medelstora och små myndigheter. Snittvärdet för dessa multipliceras sedan med ett antaget samtidigt avropande myndigheter och blir ramavtalets beräknade årliga avropsvärde. Det totala kontraktsvärdet (TCV) motsvarar sedan beräknat årligt avropsvärde multipliserat med antalet avtalsår. Vår erfarenhet visar att gemensamma informationsinsatser från oss och leverantörer under avtalsperioden ger fler avropande myndigheter än de vi anger som samtidigt avropande myndigheter i förfrågningsunderlaget. Det finns m.a.o. en positiv försäljningspotential i våra ramavtal som kommer av att fler av de myndigheter som är avropsberättigade tillämpar ramavtalet än de vi uppskattat som samtidigt avropande. I det uppskattade marknadsvärde för ramavtalsområdet som vi anger i förfrågningsunderlaget har vi till TCV lagt ett uppskattat värde som motsvarar avrop från potentiellt tillkommande avropsberättigade myndigheter. När förfrågningsunderlaget annonseras informeras lokala leverantörer om upphandlingen via våra kontaktpersoner i kommuner, landsting och regioner. Endera direkt eller via lokala branschnätverk. Tilldelningsbeslut fattas av oss då avtalsspärren löpt ut och ramavtal ingåtts med valda leverantörer. Myndigheten kan därefter ta del av ramavtalet på vår hemsida. För att sedan tillämpa ramavtalet avropsanmäler sig myndigheterna via vår hemsida. Genom att godkänna de allmänna villkoren för ramavtalet förbinder sig myndigheterna att tillämpa ramavtalet enligt de villkor som ramavtalet omfattar. I det fall resultatet av vår upphandling, ramavtalet, inte uppfyller försörjningsbehovet väljer myndigheterna själva hur försörjningsbehovet ska täckas. Genom egen upphandling eller tillämpning av annat ramavtal etc. 8

9 Dags att lämna verkstadsgolvet När avtalsspärren löpt ut och ramavtalet kan börja kommuniceras som klart för avrop inbjuder vi antagna leverantörer till kontraktsmöte. Vid mötet deltar firmatecknare för leverantörerna, ansvarig upphandlingskonsult samt medarbetare från vår avdelning för marknad och avtalsvård. Syftet med mötet är, förutom att rent formellt teckna ramavtalen, att utbyta information om hur ramavtalet bäst kan komma till användning hos de avropsberättigade myndigheterna. Kontraktsmötet hålls vid vårt kontor i Stockholm eller regionalt i de fall upphandlingen genomförts regionalt. Vi lanserar sedan ramavtalet via vårt elektroniska nyhetsbrev Avtalsnytt, pressmeddelanden, vår webbsida och vårt månatliga nyhetsbrev SKI-Nytt. Därefter följer olika former av 9

10 informationsmöten där våra kontaktpersoner vid myndigheterna och deras beställare samt aktuella leverantörer inbjuds att medverka. Huvudsaklig mottagare för vår fortsatta avtalsinformation blir sedan våra kontaktpersoner vid de avropsberättigade myndigheterna. Uppdaterad information om vilka dessa är skickas varje kvartal till berörda leverantörer. Inköpen börjar Avropsberättigad myndighet meddelar på vår hemsida att man ska tillämpa ett ramavtal och godkänner samtidigt våra allmänna villkor för tillämpning av ramavtal. När de allmänna villkoren godkänts skickas en bekräftelse via mail till vår kontaktperson vid myndigheten kan som en extra tjänst från Opic TendSign få en automatisk utspegling av ramavtal med bilagor till sin egen avtalsdatabas. Om denna tjänst inte används lägger normalt myndigheterna själva ut avtalsinformationen i sin interna databas. I anslutning till detta informerar vår kontaktperson berörda beställare inom myndigheten om att ramavtalet finns klart för avrop. I samband med anmälan registrerar vi myndigheternas anmälan tillsammans med angiven uppskattad avropsvolym (kr) och tidpunkt för när första avrop beräknas ske. Vi informerar varje fredag berörda leverantörer om tillkommande myndigheter som anmält sig för att tillämpa ramavtalet. Leverantören ska sedan omgående (måndag) kontakta vår kontaktperson för fortsatt vägledning om hur beställningen av vara/tjänst praktiskt ska genomföras. Vi följer sedan upp dessa kontakter varje torsdag med ett samtal med respektive leverantör eller myndighet. info FREDAG respons MÅNDAG uppföljning TORSDAG 10

11 Vi håller vad vi lovar Vi organiserar återkommande möten med leverantörer för uppföljning av de villkor som ramavtalet omfattar. Syftet med dessa möten är att samla och utbyta erfarenhet om hur ramavtalet fungerar praktiskt i vardagen för leverantörer och myndigheter. Finns det otydligheter i ramavtalets tillämpningar är dessa möten träffpunkten för att förtydliga hur ramavtalet ska tillämpas. Under de årliga SKI-dagar som vi arrangerar är en av huvudpunkterna samtal om och utvärdering av hur våra ramavtal fungerar i praktiken. Vi tar med de synpunkter som framkommer i våra kontakter med leverantörer och söker sätt för hur tillämpningen av ramavtalet kan bli bättre och hur högsta möjliga avtalstrohet kan uppnås. 11

12 Utöver uppföljningsmöten genomför vi fortlöpande per ramavtalsområde en mer djupgående uppföljning av de affärer som görs på våra ramavtal. Vi fokuserar då huvudsakligen på hur ramavtalens villkor tillämpas i praktiken. Det gäller avtalade priser mot vad som faktureras, krav gällande skatter och avgifter, ekonomisk ställning och avtalad leveransförmåga. I särskild ordning följer vi också upp de miljökriterier som avtalats. 12

13 Vi genomför huvuddelen av uppföljningsarbetet själva men tar i också hjälp av externa partners som Skatteverket, Miljöstyrningsrådet, Bolagsverket, CreditSafe och företag som specialiserat sig på ekonomisk verksamhetsrevision. Fakta om SKI som inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) bildades 1 januari Samordnad upphandlingsverksamhet har SKL Kommentus arbetat med sedan Regler om inköpscentraler finns i 2 kap. 9a LOU och i motsvarande lagrum i LUF. Där framgår att en inköpscentral kan verka på två olika sätt. Antingen genom att själv ingå ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra Upphandlande myndigheter eller enheter (myndigheter) eller medverka vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera myndigheter. En inköpscentral kan bara upphandla ramavtal och endast åt flera myndigheter samtidigt. myndigheter får med stöd av 4 kap. 22 LOU och 4 kap. 4 LUF anskaffa byggentreprenader, varor och tjänster med hjälp av en inköpscentral. Det innebär att myndigheten är berättigad att utan egen upphandling använda ramavtal som upphandlats av en inköpscentral under förutsättning att dessa har angetts i annonsen eller i förfrågningsunderlaget till ramavtalet. Det innebär alltså en avsevärd förenkling för dessa myndigheter att använda ramavtalen. Någon skyldighet finns dock inte innan UM/UE aktivt anmält till SKI att man vill börja avropa och acceptera de allmänna villkoren. I EU-Kommissionens senaste förslag till nya upphandlingsdirektiv tas ytterligare steg till förenklingar. Mer inslag av förhandlingar, mindre administration och ökade möjligheter att reservera volymer för mindre och medelstora företag är några exempel. Inköpscentralernas roll tydliggörs ytterligare och man föreslår även att inköpscentralens ramavtal skall kunna användas över nationsgränser. Arbetssättet med att genomföra stora samordnade upphandlingar som inköpscentral sparar både tid och pengar för myndigheter. 13

14 Företagsledning Ledningen för SKI består av 6 personer som ansvarar för den dagliga driften vid företaget. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor om vårt arbetssätt. Vi ser fram emot att höra av dig. Thomas Idermark, Koncern VD , Nina Sjödin, Ekonomi- och personalchef , Helena Rom, Upphandlingschef , Conny Callin, Marknadschef , Pia Hedström, Chefsjurist , Fredrik Waldemarsson, Regionchef, Skåne , 14

15 Vår basportfölj I vår portfölj med ramavtal ska du alltid hitta varor och tjänster inom följande områden: Datorer för arbets- och utbildningsplatser Dryckesautomater Elenergi Eldningsprodukter och drivmedel i bulk Flyttjänster Fordon Inkassotjänster IT-konsulttjänster Järnhandelsvaror Kontorsmaterial Litteratur Läromedel Möbler Park- och lekmaterial Parkmaskiner Postförmedlingstjänster Programvaror Resebyråtjänster Skolmaterial Skrivare och kopiatorer Stationstankning Storköksutrustning Städredskap och rengöringsmedel Telefoni Tidningar och tidskrifter Utskriftstjänster Vagnsparksfinansiering Va-material Vitvaror Yrkeskläder och skor m.fl. 15

16 Postadress: Stockholm. Besöksadress: Hornsgatan 15. Telefon: Kundtjänst: E-post:

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Inköpshandbok Karolinska Institutet

Inköpshandbok Karolinska Institutet Inköpshandbok Karolinska Institutet Senaste webbversion: 2012-12-18 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Offentlig upphandling... 7 3 Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor?...

Läs mer

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. PM MISSIV 2009-12-18 Dnr 570/2009 11 (2) (27) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10. Reviderad 1998-01-15. Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF 2003-09-29. Reviderad KF 2005-10-03 (punkt 7.9 Riktlinjer för

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Huvuddokument, läromedel 2011

Huvuddokument, läromedel 2011 Förfrågningsunderlag 2011-04-11 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2011 Kristina Löfström 10061 Sista anbudsdag: 2011-05-27 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1 2 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR.

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inköpspolicy sid 1-3 2. Rutiner sid 3-4 3. Organissation

Läs mer

Tidig dialog vid offentlig upphandling. för att främja nya lösningar

Tidig dialog vid offentlig upphandling. för att främja nya lösningar Tidig dialog vid offentlig upphandling för att främja nya lösningar 2 Förord Varje år upphandlar offentliga organisationer varor och tjänster till ett uppskattat värde av 550 600 miljarder kronor. Merparten

Läs mer