Protokoll. Emir Dizdarevic, Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson (tisdag kl 10:00-17:00), Ferenc Böö (Adjungerad)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Emir Dizdarevic, Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson (tisdag kl 10:00-17:00), Ferenc Böö (Adjungerad)"

Transkript

1 Mötesdatum: & Plats: Närvarande: Göteborg Emir Dizdarevic, Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson (tisdag kl 10:00-17:00), Ferenc Böö (Adjungerad) Anmält förhinder Jonas Sjöström, Mimmi Oskarsson. 1. Mötets öppnande Emir Dizdarevic öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsemötet. 2. Val av sekreterare och justerare för mötet Till sekreterare valdes Sammi Kaidi och justeringsmän Patrick Karlsson & Brousk Saleh. 3. Godkännande av föreslagen dagordning Dagordningen kompletterades och godkändes. 4. Föregående protokoll Kansliet har varit i kontakt med Christel Berg angående protokoll från mötet nr 3 (11 april 2014) då hon var protokollssekreterare på det mötet, men utan respons. Kansliet, tillsammans med Sammi Kaidi och Robert Andersson kommer göra ett försök att återskapa protokollet, då samtliga var med under mötet. Förbundsordförande föreslog styrelsen löpande numrering av punkter i styrelseprotokollen för 2015 i syfte att enklare kunna spåra och följa upp tidigare fattade beslut. Beslut: Styrelsen godkände föregående protokoll och förbundsordförandens förslag. 5. Ekonomirapporter Förbundskassören redogör för de ekonomiska rapporterna och det överskott som resultatet visar för år Kassören kommer tillsammans med Generalsekreterare gå igenom ekonomin med RF en heldag kommande vecka. Styrelsen konstaterar att förbundet har ett överskott från föregående år.

2 6. Adjungerande av ny kassör Förbundsordförande presenterade för styrelsen Johan Nilsson som tänkbar kandidat för uppdraget som kassör. Johan har en gedigen ekonomisk bakgrund samt utbildning som civilekonom. Detta gör att nuvarande kassör kan rikta fokus till uppgifter inom styrelsen som anses vara bättre lämpade för denne. Beslut: Styrelsen beslutar att, med hänvisning till RF:s stadgar kap 3. 4 Adjungering av styrelseledamöter, adjungera in Johan Nilsson som ledamot och delegera arbetsuppgifter som kassör i styrelsen fram till årsmötet. 7. Bekräftelse av inval enligt rekommendationer från kansliet West Coast TKD Kl, Lerums TKD klubb, Chae TKD Malmö, Taekyon TKD Klubb, IF Flen Taekwon-Do, KFUM Taekwondo Sällskap och KFUM Oxie Taekwondo Klubb. Beslut: Styrelsen beslutar att välja in nämnda föreningar i förbundet. 8. Remissmaterial nästa steg Med hänvisning till utsänd handlingsplan, där arbetsgruppen för remissmaterialet befinner sig i att utarbeta förslag i samråd med styrelsen och organisationerna RF, WTF och ETU, behöver styrelsen idag besluta om nästa steg. Lars Liljegren redogör för styrelsen kring den insända rapporten för det arbetet som pågått under föregående remissperiod. Beslut: Styrelsen avser att ha ett möte med WTF generalsekreterare och beslutar att Emir Dizdarevic utser en arbetsgrupp som tillsammans med honom kommer föra en dialog med WTF Generalsekreterare. 9. Rutin för ärendehanteringen Förbundsordförande har tagit fram Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med förbundsordförandens förslag: - att Generalsekreteraren är föredragande på styrelsemötena - att förslag på rutin för ärendehantering skall ses över av Generalsekreteraren med eventuella kompletteringar för att matcha den nya rutinen - att upprätta en ärendelista, även kallad för actionlist, från 2014 att gälla framåt, till styrelsen

3 10. Policy för sociala medier Förbundsordförande har tillsammans med kassören tagit fram ett förslag på en social media policy med hänvisning till det tidigare beslutet från mötet 29 nov pkt. 18 Officiellt facebook forum. Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa policyn för sociala medier och remittera denne vidare till samtliga regioner och funktioner i Svenska Taekwondoförbundets organisation, samt att se över förbundets samtliga policys. 11. Resereglementet uppdateras Förbundskassören föreslår styrelsen att resereglementet ska uppdateras på punkten arvoden där ett nytt stycke läggs till Arvode för uppdrag och arbete med samma innehåll som kursarvode. Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förbundskassörens förslag, samt uppdrog till ordförande och kassör att ta fram förslag på nya styrdokument gällande förbundets verksamhetsområden som ska ersätta det befintliga resereglementet. 12. Personal Löner Generalsekreteraren informerade styrelsen om att ingen löneförhöjning skett föregående år, trots reglering i kollektivavtal. Beslut: Styrelsen beslutade om en 5 %-ig korrigering av de anställdas löner inom ramen för gällande avtal retroaktivt och för innevarande år. 13. Disciplinanmälan mot Sammi Kaidi Generalsekreteraren informerar styrelsen att det inkommit en disciplinanmälan från Dennis Svanborg mot Sammi Kaidi där målsägande fått möjlighet att yttra sig inom föreskriven tid. Sammi Kaidi var inte närvarande på mötet vid punktens genomgång och beslut. Beslut: Styrelsen beslutar att remittera ärendet vidare till RIN för beslut.

4 14. GS Rapport Generalsekreteraren informerar styrelsen om att man efterfrågar bidrag med material till verksamhetsberättelsen för 2014 och passar på att rikta en stor eloge till ITF-sektionen som redan bidragit till verksamhetsberättelsen. Vidare informerar generalsekreteraren att tidigare ordförande för Domarkommittén avböjt att bidra med material, trots att dennes uppdrag löpt under tiden Generalsekreteraren föreslår styrelsen att Swedbank Visa Business Card beställs till förbundsordförande enligt tidigare praxis. Beslut: Styrelsen uppdrar åt Generalsekreteraren att beställa ett Swedbank Visa Business Card till förbundsordföranden. 15. Utredningsrapport Förbundsordförande Emir Dizdarevic redogör för styrelsen att en första delrapport gjorts i utredningen som initierades den 8 okt. Styrelsen anser att man har identifierat höstens problem med koordinering av tävlingsverksamheten, där det tydligt framgår att det saknas riktlinjer och rutiner, inte bara för tävlingsverksamheten, utan för förbundet generellt. Beslut: Styrelsen beslutar, i enlighet med rapportens förslag, att förbundet behöver kvalitetssäkra verksamheten genom att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i Svenska Taekwondoförbundet genom att införa ett ledningssystem där rapporten kommer vara ett levande dokument i detta och fastställer rapporten i dess helhet. 16. Förbundet satsar på domare Tävlingsverksamheten är beroende av domare som värnar om våra medlemmars möjligheter att tävla på svensk mark. Styrelsen avser att fortsätta dialogen om uppdraget som Tf samordnare med domare. Beslut: Styrelsen beslutar att samtliga domarutbildningar kommer vara kostnadsfria under året för alla intresserade medlemmar samt beakta ökade ekonomiska resurser till domarkommittén i budgetarbetet. 17. Kommunikationsplan för förbundet Förbundsordförande presenterade förslag på en övergripande kommunikationsplan i förbundet. Beslut: Styrelsen beslutade att anta planen samt att utarbeta en konkret kommunikationsplan som remitteras vidare till regioner och andra funktioner i förbundet

5 för kommentarer innan beslut tas. 18. Hemsida - Idrottonline Styrelsen diskuterade hur man ska utveckla förbundets hemsida med grafik och innehåll. Förbundsordförande föreslog att styrelsen att bilda en arbetsgrupp där man tar fram en kravspecifikation utifrån behov och lösningar, ta in offerter från webbyråer och uppdatera nuvarande hemsida. Beslut: Styrelsen beslutar att, i enlighet med förbundsordförandens förslag, tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med nämnda punkter. 19. Propositionsförslag Kansliet informerar om att reglerna kring rapportering och betalning av medlemsavgifter och föreningsrapport enligt föregående styrelses förslag på årsmötet 2014 inte fungerar rent praktiskt. Det har uppstått stor förvirring bland medlemmar kring rapportering och betalning i idrottonline. Beslut: Styrelsen beslutar att Förbundsordförande tillsammans med Generalsekreterare ser över och återkommer med ett nytt propositionsförslag till årsmötet Riktlinjer för coachlicens Med anledning av det tidigare fattade beslutet från mötet 29 nov pkt. 10 Hur hanterar vi coachutbildningar i fortsättningen diskuterade styrelsen frågan och kom fram till följande: - Återkallande av coachlicens, när, hur länge, påföljd etc. - Skapa en organiserad struktur, rutiner och riktlinjer - Beslut om påföljd kan endast beslutas av juridisk nämnd Beslut: Styrelsen noterar och fortsätter arbeta vidare med coachlicenser. 21. Inventering av utrustning Enligt tidigare fattat beslut, 16 nov pkt. 7 konstaterar styrelsen att inventeringslistor ej inkommit kansliet från regioner. Uppmaning skickas igen. Tidigare utrustning ska också ingå i inventeringen. Beslut: Styrelsen ålägger Brousk Saleh att inventera tidigare utrustning på Bosön. 22. Advokatbyrå Enligt tidigare beslut, 29 nov pkt. 19 Gällande styrelseledamöter Föremål för smutskastningskampanj. Förbundsordförande återkopplar att Advokatfirman Juhlin & Partners valt att företräda Svenska Taekwondoförbundet.

6 23. Återkoppling pkt 17 möte 10 sept Rahel Azad IR-licens Förbundsordförande har fått svar från WTF där man uppmanar att Rahel Azad skall genomgå en ny domarkurs, med hänvisning till att många nya regler uppdaterats under de senaste åren. Beslut: Styrelsen beslutar att stänga ärendet. 24. Inspelning av verksamhetskonferens Styrelsen har tagit del av ett brev från produktionsbolaget TiWi gällande redigering av materialet, där men genom ett förtydligande tillbakavisar anklagelser enligt följande: Vi vill förtydliga att Styrelsen i Svenska Taekwondoförbundet eller någon annan inte har/eller har haft möjlighet att påverka det material som vi har lagt upp. Om någon har åsikter kring den produktion som vi har levererat eller kring hanteringen är ni välkomna att höra av er direkt till oss. Styrelsen tackar för klargörandet. 25. Elitserien och Svenska Mästerskapen Styrelsen diskuterade kring hur man ska utveckla, strukturera och genomföra förbundets elitserie, samt eventuellt ansluta sig till RFs koncept SM-veckan med anledning av den medieexponering som ingår. Patrick Karlsson presenterade delar av förslagen. Beslut: Styrelsen beslutar att tävlingsansvarig skickar en intresseanmälan till RF och där Patrick Karlsson är förbundets kontaktperson. Patrick Karlsson är sammankallande för arbetsgruppen gällande STF Tävlingskoncept. 26. Landslagsverksamhet Styrelsen diskuterande situationen idag och framtida strategier för landslagsverksamheten. Mycket synpunkter har kommit in från olika håll och förbundsordförande påtalar vikten av en långsiktig planering med löpande utvärderingar genom parallella satsningar som görs på aktiva vid sidan av toppgruppen för att skapa internationell erfarenhet och vidareutveckling av lovande talanger inför framtiden. Förbundet måste ha en egen satsning och ansvarar för att utveckla och genomföra satsningar på olika nivåer. SOK kan ju självklart bidra till, som ett tillägg, att förstärka förbundets egna satsningar och resurser med olika typer av stöd i ett långsiktigt samarbete. Förbundet måste skapa förutsättningar för medlemmar i landslagstruppen att få möjlighet

7 att prövas, testas och få erfarenhet på den internationella arenan och matchas mot det slutgiltiga landslaget baserat på resultat och prestation. Den röda tråden i landslagsverksamheten bygger på 3 byggstenar; Gemensam dialog, planering och samspel. Fortsatt dialog med alla inblandade parter kommer därför att föras. Inkommen fråga från Facebook gällande om Sverige ska skicka ett minior landslag på Europeiska Mästerskapen i Turkiet diskuterades. Sverige har i dagsläget inget minior landslag och styrelsen diskuterade frågan om huruvida det är förenligt med idrottens värdegrund att föra ranking på miniorer i Sverige som sedan ska tas ut och representeras på internationella tävlingar som ett svenskt landslag. 27. Återkoppling från möte 29 nov pkt. 23 ärende kring Idrottslyftet Med hänvisning till RF:s stadgar kap 8 5 pkt. 3 på begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. Kopia på detta beslut skickas även till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, då Trelleborgs Taekwondo Klubb har medlemskap där sedan 25 maj Beslut: Styrelsen beslutar att begära in föreningens handlingar, verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisningar och årsmötesprotokoll, under perioden för att utreda oklarheter kring idrottslyftet. Ärendet administreras av STF kansli. 28. Nästa styrelsemöte Nästa fysiska styrelsemöte kommer äga rum i Stockholm den feb. Fokus kommer ligga på budget förslag, inkomna motioner och förslag till propositioner. 29. Mötets avslutande Mötesordförande Emir Dizdarevic tackade alla för visat engagemang och avslutade mötet.

8 Vid protokollet Sammi Kaidi Emir Dizdarevic Justeras Patrick Karlsson Brousk Saleh.

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Närvarande: Amanda Skurzynska, Anders Berg och Christian Woxell. Teddy Kotlinski tillkom 19:00. Frånvarande: Ali Chehade och Jörgen

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer