Utvärdering av lokala värdighetsgarantier för hemtjänsten i Malmö stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av lokala värdighetsgarantier för hemtjänsten i Malmö stad"

Transkript

1 Malmö stad Vård- och omsorgsberedningen 1 (1) Datum Diarienummer STK Kommunstyrelsen Utvärdering av lokala värdighetsgarantier för hemtjänsten i Malmö stad STK Vård-och omsorgsberedningen behandlade rubricerat ärende vid sitt sammanträde den 2 juni och beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta att översända rapporten till stadsområdesnämnderna för beaktande. För vård- och omsorgsberedningen Ordförande Carina Nilsson Sekreterare Ingegerd Kling SD anmäler särskilt yttrande.

2

3 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Utvärdering av lokala värdighetsgarantier för hemtjänsten i Malmö stad STK Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att införa lokala värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad., KS-KOM Samtidigt fick stadskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering senast ett år efter att värdighetsgarantierna trätt i kraft. Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att översända rapporten till stadsområdesnämnderna för beaktande. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse - voo-beredningen Uppföljning av lokala värdighetsgarantier Rapport Utvärdering av Värdighetsgarantier Broschyr Värdighetsgarantier Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att införa lokala värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad., KS-KOM Samtidigt fick stadskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering senast ett år efter att garantierna trätt i kraft. Malmö stad genomförde under februari 2014 en upphandling av en utvärdering av hur värdighetsgarantierna implementerats och använts. Frågeställningarna var bland annat: Hur har implementeringen fungerat i organisationen, hur har informationen till brukarna fungerat, hur hanteras klagomål som gäller värdighetsgarantierna, för- och nackdelar med värdighetsgarantierna, har värdighetsgarantierna blivit en del i ordinarie verksamhet, för- och nackdelar med att de började gälla samtidigt som Plan för vård- och omsorgsverksamheten, har värdighetsgarantierna krävt mer resurser samt vad kan ändras så det blir bättre. Efter anbudstidens slut antogs den offert som lämnats av Professional Management, vars rapport nu föreligger.

4 2 (2) Stadskontoret ställer sig bakom de slutsatser och rekommendationer som rapporten presenterar. Undantaget är de uppgifter som kommit fram om brister i Flexite. Flexite var förberett för rapportering av värdighetsgarantier, och information hade lämnats till verksamheten i god tid. Kommunstyrelsen föreslås sända rapporten till stadsområdesnämnderna för beaktande. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

5 UTVÄRDERING av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i MALMÖ STAD Mattias Svensson Arne Svensson Lina Lenefors Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone /Website Professional Management Illervägen Arne & Barbro Svensson AB SE TÄBY SE SWEDEN

6 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING UPPDRAGET Bakgrund Värdighetsgarantierna inom hemtjänsten Uppdraget Rapportdisposition GENOMFÖRANDE Metod Urval av intervjuade Frågeställningar OBSERVATIONER OCH ANALYS Dispositionen av resultatredovisningen Hur implementeringen har fungerat i organisationen Hur informationen till brukarna och anhöriga har fungerat Hur klagomål som gäller värdighetsgarantierna hanteras För- och nackdelar med värdighetsgarantierna, samt om värdighetsgarantierna har blivit en del i ordinarie verksamhet Om värdighetsgarantierna påverkat planering och utförande av hemtjänsten För- och nackdelar med att värdighetsgarantierna började gälla samtidigt som Plan för vård- och omsorgsverksamheten Om värdighetsgarantierna har krävt mer resurser Hur de som anmält avvikelse från någon garanti upplever att verksamheten hanterat det SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER... 13

7 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 3 1 Sammanfattning Malmö stad beslutade införa värdighetsgarantier inom hemtjänsten, som började gälla Samtidigt beslutades att en utvärdering skulle genomföras efter ett år. Värdighetsgarantierna är inga garantier i civilrättslig mening, utan är en avsiktsförklaring för vad kommunens hemtjänst ska kunna ge brukarna och ett led i kvalitetsutvecklingen. Stadsområdesnämnderna är ansvariga nämnder för värdighetsgarantierna och svarar för implementering och uppföljning. Stadskontoret är ansvarigt för utformning av informationsmaterial och att samordna implementeringen av de lokala värdighetsgarantierna tillsammans med stadsområdesnämnderna. Malmö stad, genom Stadskontoret, har gett Professional Management AB i uppdrag att genomföra en utvärdering av hur värdighetsgarantierna implementerats och använts. Följande frågeställning har belysts i utvärderingen: - Hur implementeringen har fungerat i organisationen - Hur informationen till brukarna och anhöriga har fungerat - Hur klagomål som gäller värdighetsgarantierna hanteras - För- och nackdelar med värdighetsgarantierna - Om värdighetsgarantierna har blivit en del i ordinarie verksamhet - Om värdighetsgarantierna påverkat planering och utförande av hemtjänsten - För- och nackdelar med att värdighetsgarantierna började gälla samtidigt som Plan för vård- och omsorgsverksamheten - Om värdighetsgarantierna har krävt mer resurser - Hur de som anmält avvikelse från någon garanti upplever att verksamheten hanterat det Intervjuer har genomförts med enhetschefer, sektionschefer, biståndshandläggare, medarbetare, arbetstagarorganisationer samt brukare/anhörig till brukare. Intervjupersonerna har identifierats och valts ut i samråd med uppdragsgivaren. Sammanlagt har 38 personer intervjuats. Informationen till medarbetarna under implementeringsfasen anses ha fungerat tillfredsställande även om den påbörjades för sent, var för kort samt skedde mitt i sommaren. Intervjuerna, avikelserapporteringarna, brukarundersökningen, interna undersökningar och uppföljningar visar dock att alla medarbetare inte känner till och/eller följer värdighetsgarantierna. Dessutom kräver personalomsättningen ett fortlöpande och kontinuerligt informationsarbete kring värdighetsgarantierna. De intervjuade befarar att många brukare inte riktigt har tagit till sig av informationen i den initiala implementeringen av värdighetsgarantierna. Medarbetarna delade ut broschyren, men att det saknades avsatt tid för att sitta ner och gå igenom innehållet med varje enskild brukare och/eller dennes anhöriga. Värdighetsgarantin anses därför inte har slagit igenom fullt ut. Undantaget är värdighetsgarantin Visa vem du är som förefaller känd och uppskattad av både brukare och anhöriga. Förutsättningarna är bättre att nå varje nytillkommande brukare. Genom att biståndshandläggarna har fått ansvaret för att informera dessa brukare individuellt ökar möjligheten att säkerställa att informationen verkligen når var och en utifrån dennes personliga förutsättningar att tillgodogöra sig densamma. Initialt blev klagomålshanteringen i vissa stadsområden försenad p g a försenad information om att avvikelserapporteringssystemet Flexite uppdaterats (och hur) för att registrera avvikelser från värdighetsgarantierna. Majoriteten av de rapporterade avvikelserna har gjorts av medarbetarna själva,

8 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 4 antingen på eget initiativ eller för att brukare eller anhöriga framfört klagomål direkt till dem. I övriga fall har brukarna vänt sig med klagomål direkt till sektionscheferna eller biståndshandläggarna. Under intervjuerna framkom att det saknas gemensamma och tydliga direktiv för huruvida klagomål på värdighetsgarantierna skall rapporteras in i Flexite. I många fall följs klagomålen upp och åtgärdas men rapporteras inte in i Flexite p g a tidsbrist. Det framkom även att ett stort antal av de avvikelser mot värdighetsgarantierna som rapporterats in i Flexite i själva verket inte omfattades av värdighetsgarantierna. Detta sammantaget gör den hitintills insamlade avvikelsestatistiken svårtolkad. De intervjuade anger att det inte varit några problem att göra värdighetsgarantierna till del av den ordinarie verksamheten då de anser att de i praktiken redan arbetade utifrån dessa även innan implementeringen. Värdegarantierna ses överlagt som ett positivt inslag och ett bra sätt att förtydliga vissa moment, både för personal samt brukare. Dock upplevde vissa av de intervjuade att de har svårt att leva upp till samtliga 5 värdighetsgarantier, vilket skapar stress hos personalen. Kritik riktades mot formuleringen av värdighetsgarantin Planera tillsammans, där de utlovade två veckorna mellan det att hjälp startat och det att genomförandeplan ska vara klar anses vara en alldeles för snäv tid för att det ska vara praktiskt genomförbart. Stadsområdet Innerstaden har dock valt att inte tolka denna värdighetsgaranti bokstavligt utan menar att genomförandeplanen ska påbörjas inom två veckor, vilket tycks baseras på tolkningen att genomförandeplanen är ett levande dokument (som skall uppdateras minst två gånger per år), som aldrig blir helt klar. Intervjuerna visar även att uppföljningen av biståndsbeslut inte alltid genomförs som planerats. Detta anses vara en resursfråga. Om så är fallet är det viktigt att det tillförs erforderliga resurser på biståndshandläggarsidan eftersom en noggrann uppföljning är viktig både utifrån brukarens perspektiv och för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Erfarenheterna visar att noggrann uppföljning av biståndsbesluten betalar sig själv. Ingen av de intervjuade anser att det faktum att värdighetsgarantierna började gälla samtidigt som Plan för vård- och omsorgsverksamheten har påverkat implementeringen negativt eller positivt. Däremot ansåg flera att omorganisationen i Malmö stad, som skedde strax innan implementeringen av värdighetsgarantierna, försvårat denna något. Med undantag av värdighetsgarantin Följ upp, anser de intervjuade inte att implementeringen av värdighetsgarantierna i sig krävt mer resurser. Dock påpekas att personalen har svårt att efterleva värdighetsgarantierna med nuvarande resurser, speciellt i perioder med hög personalfrånvaro. Endast en av de intervjuade angav att hon fått bra återkoppling samt att personalen efter anmälan om avvikelse blivit bättre på att visa legitimation. Övriga intervjuade brukare och anhöriga var frustrerade över brist på återkoppling och att personalen fortsatte göra samma fel. Det är viktigt att det processen att återkoppla och rätta till konkretiseras och kvalitetssäkras. Det är också viktigt att det tydliggörs var brukare och anhöriga kan vända sig och att det finns en tydlig och lättillgänglig information om vilka chefer som är ansvariga för vad. Rekommendationer: Informationen kring värdighetsgarantierna bör stärkas i introduktionen av nya medarbetare Biståndshandläggarna bör i samband med alla uppföljningar och nya biståndsbeslut säkerställa att varje brukare är införstådd med värdighetsgarantins innebörd Säkerställ en enhetlig rapportering av avvikelser Se över användningen av genomförandeplaner Se över de tidsangivelser och formuleringar som finns i värdighetsgarantierna så att de blir realistiska och skapar mervärde

9 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 5 Säkerställ att det finns erforderliga resurser för värdighetsgarantin Följ upp Processen att återkoppla och rätta till måste konkretiseras och kvalitetssäkras. Det är också viktigt att det tydliggörs var brukare och anhöriga kan vända sig och att det finns en tydlig och lättillgänglig information om vilka chefer som är ansvariga för vad. 2 Uppdraget 2.1 Bakgrund Riksdagen beslutade 2010 att införa bestämmelser om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och om ökat brukarinflytande i socialtjänstlagen, SoL (2001:453). Socialstyrelsen fick i uppdrag att betala ut ersättning till de kommuner som tog fram värdighetsgarantier baserade på den nationella värdegrunden. Malmö stad fick del av dessa medel. Malmö stad beslutade införa värdighetsgarantier inom hemtjänsten som började gälla Samtidigt beslutades att en utvärdering skulle genomföras efter ett år. Värdighetsgarantierna är inga garantier i civilrättslig mening, utan är en avsiktsförklaring för vad kommunens hemtjänst ska kunna ge brukarna och ett led i kvalitetsutvecklingen. Stadsområdesnämnderna är ansvariga nämnder för värdighetsgarantierna och svarar för implementering och uppföljning. Stadskontoret är ansvarigt för utformning av informationsmaterial och att samordna implementeringen av de lokala värdighetsgarantierna tillsammans med stadsområdesnämnderna. 2.2 Värdighetsgarantierna inom hemtjänsten De fem beslutade värdighetsgarantierna inom hemtjänsten är följande: 1. Följ upp: Vi garanterar att du som fått ett biståndsbeslut om hjälp och stöd i det egna hemmet erbjuds ett uppföljningssamtal senast 3 månader efter att hjälpen påbörjats. Vid samtalat får du möjlighet att tillsammans med din biståndshandläggare diskutera vad biståndsbeslutet innebär för dig. 2. Planera tillsammans: Tillsammans med dig skriver vi en genomförandeplan. Den beskriver hur du vill att vi ska hjälpa dig, med det som du blivit beviljad. Vi garanterar att planen ska vara klar inom 2 veckor från det att din hjälp har startat. 3. Visa vem du är: Vi garanterar dig som har hjälp från hemtjänsten, att personal från Malmö stad som besöker dig i ditt hem legitimerar sig. Legitimationen ska bäras synlig för dig. 4. Hör av dig: A) Om vi inte kan komma på avtalad tid garanterar vi att vi tar kontakt med dig. B) Om någon annan än för dig känd personal* kommer, garanterar vi att vi kontaktar dig i förväg. * För dig känd personal = Personal som tidigare besökt brukaren för att utföra insatser i hemmet.

10 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 6 5. Gör det vi missat: Om den hjälp du har blivit beviljad i form av serviceinsatser t.ex. städning och tvätt, inte blir utförd vid det tillfälle som är avtalat, garanterar vi att hjälpen kommer att bli utförd snarast. Dock allra senast inom 5 veckodagar (måndag-söndag). Vi tar kontakt med dig för att tillsammans komma överens om när hjälpen kan utföras. Malmö stad har valt att inte ge ekonomisk kompensation till de som rapporterar avvikelser för någon garanti. 2.3 Uppdraget Malmö stad, genom Stadskontoret, har gett Professional Management AB i uppdrag att genomföra en utvärdering av hur värdighetsgarantierna implementerats och använts. Följande frågeställning har belysts i utvärderingen: - Hur implementeringen har fungerat i organisationen - Hur informationen till brukarna och anhöriga har fungerat - Hur klagomål som gäller värdighetsgarantierna hanteras - För- och nackdelar med värdighetsgarantierna - Om värdighetsgarantierna har blivit en del i ordinarie verksamhet - Om värdighetsgarantierna påverkat planering och utförande av hemtjänsten - För- och nackdelar med att värdighetsgarantierna började gälla samtidigt som Plan för vård- och omsorgsverksamheten - Om värdighetsgarantierna har krävt mer resurser - Hur de som anmält avvikelse från någon garanti upplever att verksamheten hanterat det 2.4 Rapportdisposition Rapporten inleds med en kort sammanfattning. Därefter beskrivs uppdraget i kapitel 2. En översiktlig beskrivning av genomförandet redovisas i kapitel 3. Resultat och analys av intervjuerna redovisas i kapitel 4. Analysen utmynnar i slutsatser och konkreta rekommendationer i kapitel 5. 3 Genomförande 3.1 Metod Uppdraget har genomförts under april-maj 2014 av Mattias Svensson, Arne Svensson och Lina Lenefors, samtliga seniorkonsulter vid Professional Management AB. Utvärderingen har skett i form av genomgång av all relevant skriftlig dokumentation samt intervjuer. Utvärderarna har fått tillgång till det material som ligger till grund för framtagandet och implementeringen av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad. Vidare har i underlaget ingått rapporteringen av de tillfällen då Värdighetsgarantin åberopats. Intervjuerna har genomförts av Mattias Svensson. Teamet som helhet har medverkat i analys av det samlade materialet och kvalitetssäkring av utvärderingen.

11 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad Urval av intervjuade Intervjuer har genomförts med enhetschefer, sektionschefer, biståndshandläggare, medarbetare, arbetstagarorganisationer samt brukare/anhörig till brukare. Intervjupersonerna har identifierats och valts ut i samråd med uppdragsgivaren. Intervjuer genomfördes i gruppintervjuform i Malmö stads stadskontors lokaler med totalt 28 personer i olika relevanta roller i Stadens organisation. Vidare intervjuades 10 brukare/anhörig till brukare individuellt. Stadskontoret bokade in tiderna för intervjuerna (med undantag av brukare/anhörig till brukare där intervjuerna skedde över telefon). De 38 intervjupersonerna var fördelade enligt följande: 4 representanter från arbetstagarorganisationer 8 biståndshandläggare 5 enhetschefer (ordinärt boende) 5 sektionschefer (ordinärt boende) 6 medarbetare (ordinärt boende) 10 brukare/anhörig till brukare. Värt att notera är att dessa brukare inte är slumpmässigt utvalda bland alla brukare utan har valts ut eftersom de rapporterat avvikelse(r) från värdighetsgarantin. 3.3 Frågeställningar Intervjuerna var semi-strukturerade och genomfördes i dialogform utifrån de intervjuades roll i implementeringen av värdighetsgarantierna. En intervjuguide togs fram för att säkerställa att alla relevanta frågor belystes vid intervjuerna. De frågeställningar som låg till grund för intervjuguiden och intervjuerna framgår av sektion 2.3 ovan. 4 Observationer och analys 4.1 Dispositionen av resultatredovisningen I detta kapitel redovisas resultatet av genomgången av dokumentationen och intervjuerna. Redovisningen har strukturerats så att varje frågeställning har analyserats i ett eget avsnitt i den ordningsföljd som anges i uppdragsbeskrivningen. I redovisningen anges tydligt hur respektive grupp av befattningshavare har upplevt hur värdighetsgarantierna har implementerats och använts. Denna upplevelse påverkas av vilken roll respektive befattning har haft i implementeringen och användningen av värdighetsgarantierna. I vissa avseenden finns det av naturliga skäl skillnader när det gäller på vilket sätt och i vilken utsträckning man har varit delaktig i implementeringen och har kunskaper om användningen som beror på rollen. Detta framgår av redovisningen. Underlaget medger dock ingen redovisning av implementeringen i varje enskilt stadsområde, vilket inte heller har varit avsikten med utvärderingen. 4.2 Hur implementeringen har fungerat i organisationen De intervjuade enhetscheferna anser att deras del i den initiala implementeringen generellt sett har gått bra, men kritik framfördes mot att implementeringsfasen påbörjades för sent, var för kort samt skedde mitt i sommaren då många var på semester. De anser att ytterligare fortlöpande arbete krävs för att till fullo implementera värdighetsgarantierna. Ett av skälen är att alla medarbetare inte känner till och/eller

12 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 8 följer värdighetsgarantierna. Att så är fallet visar avikelserapporteringarna samt brukarundersökningen, interna undersökningar och uppföljningar. Ett annat skäl är att personalomsättningen kräver ett fortlöpande och kontinuerligt informationsarbete kring värdighetsgarantierna. Sektionscheferna upplever att implementeringen visserligen gick väldigt fort, men att de inte hade några egentliga problem att vidarebefordra den erforderliga informationen till personalen. Att implementeringen sammanföll med semestrarna ansågs dock vara mindre lyckat. De intervjuade representanterna från arbetstagarorganisationerna uppfattar att implementeringen i form av att initialt informera personalen har fungerat tillfredsställande, men menar att det är en brist att informationen inte har gått ut flera gånger bl a med tanke på personalomsättningen. Informationen om värdighetsgarantierna har nått biståndshandläggarna. Det är biståndshandläggarna som efter den initiala implementeringsfasen har fått ansvaret för att informera de brukare som har beviljats hemtjänst enligt biståndsbeslut om värdighetsgarantin. Detta görs genom att de delar ut broschyren och informerar om innehållet i samband med att de gör hembesök. De anser inte att det funnits några svårigheter att få ut informationen. Värt att nämna är att biståndshandläggarna i stadsområdet Innerstaden har ett annat arbetssätt där de arbetar i team för istället för att varje biståndshandläggare ansvarar för en specifik brukare. Ett av dessa team ansvarar för att uppföljningssamtalen genomförs. De intervjuade medarbetarna upplevde att de att de har fått den information om värdighetsgarantierna som de behövde. Informationen har de fått vid arbetsplatsmötena under implementeringsfasen. 4.3 Hur informationen till brukarna och anhöriga har fungerat Enhetscheferna anser att informationen har gått ut till brukarna och de anhöriga, men poängterar att många brukare inte är mottagliga för informationen p g a hög ålder och/eller sjukdom. Intrycket är att i många fall de anhöriga har tagit till sig informationen i större utsträckning än brukarna. Det är företrädelsevis genom anhöriga som anmälan om avvikelser har kommit in, i de fall medarbetarna inte själva har gjort avvikelseanmälan. Sektionscheferna noterar att informationen till brukarna visserligen har gått ut till alla, men att det inte fanns tid att informera dem individuellt riktigt så pedagogiskt sätt utifrån vars och ens förutsättningar, som rekommendationerna var. Brukarna fick även informationen parallellt via andra forum, t.ex. media. Representanterna från arbetstagarorganisationerna upplever att informationen om värdighetsgarantierna troligen har nått personalen i högre utsträckning än vad som är fallet beträffande brukarna och deras anhöriga. Biståndshandläggarna framhåller att eftersom de har fått ansvaret att informera de brukare som beviljas biståndsbeslut efter den initiala implementeringsfasen, så har förutsättningarna för att säkerställa att informationen verkligen når var och en utifrån dennes förutsättningar ökat. Detta görs genom att de dels delar ut broschyren som var och en kan studera i lugn och ro tillsammans med anhöriga och dels genom att de informerar muntligt om innehållet i samband med att de gör hembesök. Genom denna dialog skapas bättre förutsättningar att säkerställa att alla förstår innebörden i värdighetsgarantierna.

13 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 9 I den initiala implementeringen av värdighetsgarantierna var det medarbetarnas uppgift att dela ut broschyrerna samt informera om dess innehåll. De intervjuade medarbetarna berättar att de delade ut broschyren, men att det saknades avsatt tid för att sitta ner och gå igenom innehållet med varje brukare och dennes anhöriga. Medarbetarna befarar att många brukare inte riktigt har tagit till sig av informationen. Undantaget är värdighetsgarantin Visa vem du är, där de har sett att de flesta brukare och anhöriga numera kräver att personalen legitimerar sig, vilket medarbetarna också uppfattar vara mycket uppskattat. Under intervjun med medarbetarna dök dock ett frågetecken upp ifall biståndshandläggarna verkligen informerar alla nya brukare om värdighetsgarantierna på ett sådant sätt att dessa tar det till sig fullt ut. De intervjuade brukarna kände till värdighetsgarantierna och hade läst broschyren. Bland de intervjuade anhöriga var det dock bara drygt hälften som hade läst broschyren om värdighetsgarantierna. I de fall där anhörig inte hade läst broschyren var det en medarbetare som hade gjort anmälan om avvikelse utan den anhöriges kännedom. 4.4 Hur klagomål som gäller värdighetsgarantierna hanteras Enhetscheferna tror att det finns ett stort mörkertal i den avikelserapportering som hittills har skett. Ett par av de intervjuade nåddes initialt inte av informationen om, och hur, Flexite uppdaterats för hantering utifrån anmälningar om avvikelser från värdighetsgarantierna. Den i särklass största delen av avikelserapporteringen görs av personalen själva, följt av anhöriga till brukare. Anledningen till att avikelserapportering inte alltid görs anses vara tidsbrist hos personalen samt bristande information hos personalen och brukarna och deras anhöriga. Flera av de intervjuade enhetscheferna anser att mer arbete behövs för att informera medarbetarna om att avikelser gällande värdighetsgarantierna skall göras och skapa rutiner för detta. Sektionscheferna upplever att brukarna eller brukarnas anhöriga vänder sig till personalen i första hand, men även till biståndshandläggaren eller direkt till dem som sektionschefer. När en anmälan kommer direkt till sektionschefen så åtgärdas detta, men ingen av de intervjuade sektionscheferna uppger att de gör en avikelserapportering. Det framkom även att de inte riktigt litar på att de anmälningar som har tagits emot av personalen och faktiskt har registrerats i Flexite verkligen i alla fall är avvikelser mot värdighetsgarantierna. T.ex. uppgav en av de intervjuade sektionscheferna att han gått igenom 25 anmälningar om avvikelser från värdighetsgarantierna i Flexite, men att endast 2-3 av dessa avvikelser i själva verket omfattades av värdighetsgarantierna. Representanterna från arbetstagarorganisationerna anser att värdighetsgarantierna är tydligt formulerade och att brukaren nu har möjlighet att rapportera avvikelser från dem, vilket anses vara positivt i den meningen att det kan vara ett bra verktyg för att visa att mer resurser behövs till verksamheten. De har dock noterat att de flesta avvikelserapporter som kom in var klagomål som inte var relaterade till värdighetsgarantierna. Biståndshandläggarna har fått olika direktiv när det gäller om de ska rapportera avvikelser från värdighetsgarantin Följ upp. Vissa har i uppgift att rapportera detta och även andra avvikelser som framkommer under uppföljningssamtalen. I andra stadsområden resonerar man så att ifall man inte hinner genomföra uppföljningssamtalet har man heller inte tid att göra en avvikelserapportering. Medarbetarna berättar att brukarna anmäler avvikelser av legitimationsplikten i värdighetsgarantin Visa vem du är direkt till dem, men att de i övrigt vänder sig till sektionschefen eller biståndshandläggarna för

14 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 10 klagomål. De anser att klagomålen alltid följs upp, men att de oftast åtgärdas direkt utan att läggas in i Flexite. Men i de fall då personalen tydligt har brustit läggs en avvikelserapport in. 4.5 För- och nackdelar med värdighetsgarantierna, samt om värdighetsgarantierna har blivit en del i ordinarie verksamhet I detta avsnitt behandlas båda de rubricerade frågeställningarna, eftersom svaren vid intervjuerna går in i varandra. De intervjuade enhetscheferna framför en viss tveksamhet till värdighetsgarantierna. De anser att direktiven i värdighetsgarantierna är något som alltid funnits och som de redan tidigare arbetat efter, vilket gör dem lite tandlösa. Men enhetscheferna är generellt positiva till att dessa nu blivit konkretiserade och officiella. Det har skapat ökad tydlighet hos medarbetarna. Viss kritik framfördes mot formuleringen av värdighetsgarantin Planera tillsammans då de utlovade 2 veckorna för färdigställande av genomförandeplan anses vara extremt kort vilket skapar stress. Det anges vara för kort tid att lära känna brukaren och bygga upp det förtroende som behövs. Ribban anges även vara satt lite högt när det gäller värdighetsgarantin Gör det vi missat där de maximalt 5 veckodagar som utebliven hjälp garanteras genomföras anses skapa problem under högtiderna, speciellt kring jul och nyår. Samtliga sektionschefer angav att de redan arbetade efter 4 av de 5 värdighetsgarantierna och att dessa i sig inte var någon nyhet för vare sig för personal eller för brukare. Att värdighetsgarantierna har förtydligats för brukarna sågs med blandade känslor eftersom kraven på dem ökade nu när Malmö stad lovar något så tydligt. Även sektionscheferna ansåg att värdighetsgarantin Planera tillsammans är problematisk i och med löftet att genomförandeplanen ska vara klar inom två veckor. Ett stadsområde (Innerstaden) har dock tolkat värdighetsgarantin som att genomförandeplanen ska vara påbörjad, men inte klar, inom två veckor. Det påpekades även att genomförandeplanen aldrig blir klar eftersom det är ett levande dokument som skall uppdateras minst två gånger per år. Majoriteten av sektionscheferna var generellt sett även väldigt kritiska till genomförandeplanerna i sig i dess nuvarande form. De ansågs inte fylla någon egentlig funktion, men kräva mycket resurser. Istället föredrogs Laps Care. Värdighetsgarantin Gör det vi missat nämndes även skapa en del problem då det anses otydligt för brukaren exakt vilka tjänster som omfattas av garantin. De intervjuade representanterna för arbetstagarorganisationerna ansåg visserligen att värdighetsgarantierna är en god idé, men att personalen saknar de erforderliga resurserna att efterleva dem, vilket blir ett stressmoment. De intervjuade biståndshandläggarna anger att idén med uppföljningssamtal inom 3 månader är god i sig, men flera av dem anser att de helt saknar resurserna att genomföra dem. Det framkom även att det skiljde sig åt stadsområdena emellan vilka mallar och rutiner man hade för uppföljningarna och att detta i vissa fall helt saknades.

15 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 11 Värt att nämna är att biståndshandläggarna i stadsområdet Innerstaden har ett annat arbetssätt där de arbetar i team för istället för att varje biståndshandläggare ansvarar för en specifik brukare. Ett av dessa team ansvarar för att uppföljningssamtalen. Fördelen med detta är att uppföljningssamtalen genomförs i tid, men en nackdel anges vara att vissa brukare blir oroade när någon de inte tidigare haft kontakt med kontaktar dem med frågor om biståndsbeslutet, som de då fruktar kan dras in. De intervjuade medarbetarna ser riktlinjerna i värdighetsgarantierna som något positivt, även om de arbetade på samma sätt innan de infördes. Punkterna i värdighetsgarantierna har förtydligats för personalen, som tidigare kunde uppleva att de lätt blev hemmablinda och slarvade med legitimation, att höra av sig vid förseningar och personalbyte. Nackdelen är det kan bli ett stressmoment när de inte hinner med att uppfylla dem. Värdighetsgarantin Planera tillsammans följs inte då tidsperspektivet på 14 dagar av många anses vara orealistiskt. De anser att brukarna inte är mottagliga för att diskutera genomförandeplanen de två första veckorna, då det är så mycket som är nytt och så många personer är inblandade. Ett tidsperspektiv på 1-2 månader anges vara mer realistiskt. Även här framfördes kritik mot hur genomförandeplanen fungerar i dagsläget. Systemet (Origo) anses hopplöst förlegat vilket leder till att genomförandeplanen ses som ett enormt resursslöseri. 4.6 Om värdighetsgarantierna påverkat planering och utförande av hemtjänsten Enhetscheferna anser inte att värdighetsgarantierna påverkat planering och utförande av hemtjänsten i egentlig mening, eftersom de anser att de redan arbetat efter dessa principer tidigare. Undantaget är värdighetsgarantin Visa vem du är där inte medarbetarna i samtliga stadsområden tidigare hade legitimation. Även sektionscheferna angav att de i stort sett redan innan arbetade utifrån värdighetsgarantierna. Positiva förändringar som lyftes fram var dels att all personal tidigare inte har haft mobiltelefoner och därför inte kunnat höra av sig ifall de blev sena, men nu fått det för att kunna uppfylla värdighetsgarantin. En annan positiv förändring var legitimationsplikten i värdighetsgarantin där dels all personal tidigare inte haft legitimation, dels de som haft det sällan visat det för brukaren. Representanterna för arbetstagarorganisationerna anser inte att värdighetsgarantierna påverkat planeringen och utförandet av hemtjänsten i praktiken då tid och resurser att alltid följa värdighetsgarantierna saknas. Biståndshandläggarna, med undantag av stadsområdet Innerstaden, där de arbetar i team, anser att de har fått informationen, men inte redskapen och resurserna. I flera fall har de fått avgränsa den första delen av värdighetsgarantin till att endast gälla brukare som beviljats biståndsbeslut efter det att värdighetsgarantierna implementerades. Medarbetarna anger att de i stort sett arbetar som tidigare, med undantag för att de nu har en större medvetenhet om att de ska visa legitimation samt höra av sig ifall de är försenade. Kontaktpersonerna och samordnas roller anges ha blivit viktigare efter införandet av värdighetsgarantierna.

16 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad För- och nackdelar med att värdighetsgarantierna började gälla samtidigt som Plan för vård- och omsorgsverksamheten Enhetscheferna anser inte att det faktum att värdighetsgarantierna började gälla samtidigt som Plan för vård- och omsorgsverksamheten har påverkat implementeringen i endera riktningen. Däremot nämns att om något påverkat implementeringen av värdighetsgarantierna i negativ riktning så var det omorganisationen i Malmö stad som skedde strax innan. Sektionscheferna anger att detta inte påverkade implementeringen av värdighetsgarantierna. Däremot nämnde en av dem omorganisationen som något som krävde mycket energi och troligen försvårade implementeringen av värdighetsgarantierna något. Representanterna för arbetstagarorganisationerna anser att det inte påverkat. Malmö stads omorganisation har däremot satt käppar i hjulet. Ingen av de intervjuade medarbetarna eller biståndshandläggarna ansåg att det fanns några för eller nackdelar med detta. 4.8 Om värdighetsgarantierna har krävt mer resurser Enhetscheferna anser inte att värdighetsgarantierna i sig har krävt mer resurser. Den värdighetsgaranti som anses svårast att uppfylla är värdighetsgarantin Planera tillsammans men att det inte är bristande resurser som är problemet utan att tidsramen för att färdigställa genomförandeplanen på två veckor är för snäv för att medarbetarna ska lära känna brukaren och dennes behov. Själva formuleringen att vi garanterar att planen ska vara klar inom 2 veckor anses olycklig och att en formulering som sa att planen skulle vara upprättad eller påbörjad vore mer realistisk. De anges även att det är svårt att leva upp till värdighetsgarantin Följ upp då biståndshandläggarna har svårt att hinna med att genomföra uppföljningen inom de utlovade tre månaderna, även om idén om att uppföljningarna skall genomföras anses vara god. Denna är den enda av värdighetsgarantierna som entydigt anses kräva större resurser för att man ska kunna leva upp till den. Meningen bland sektionscheferna går isär något här. En del anser inte att värdighetsgarantierna krävt mer resurser men andra påpekar att för att de ska klara av att efterfölja värdighetsgarantierna fullt ut krävs en liten ökning av resurserna. När allt flyter på anses det vara hanterbart med befintliga resurser. I de fall när de har hög frånvaro och får sätta in många vikarier på en gång önskas någon form av förstärkning för att möta dalarna. En sektionschef angav att värdighetsgarantin Planera tillsammans skulle kräva mer resurser för att uppfyllas, men övriga menar att den är omöjlig att uppfylla oavsett resurser. Arbetstagarorganisationerna anser att speciellt implementeringsfasen skulle kräva mer resurser än de som fanns tillgängliga. Biståndshandläggarna upplever att de vart hårt pressade redan innan värdighetsgarantin Följ upp infördes. Uppföljningen läggs längst bak i prioritet eftersom det inte finns resurser. Ett par biståndshandläggare vittnade om att de hade ärenden från 2005 som de inte har hunnit följa upp på hela den tid som gått sedan dess.

17 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 13 En av de intervjuade medarbetarna, som arbetar som samordnare, framför att de absolut skulle behöva mer resurser för att avlasta personalen, speciellt med värdighetsgarantin Hör av dig. I övrigt anser inte medarbetarna att värdighetsgarantierna i sig kräver mer resurser förutom värdighetsgarantin Gör det vi missat, där de har möjlighet att ta in vikarier för att komma ikapp när hjälpen inte kunnat utföras i tid. 4.9 Hur de som anmält avvikelse från någon garanti upplever att verksamheten hanterat det En av de intervjuade brukarna, som ringt sektionschefen för hemtjänsten och rapporterat att personalen inte bar synlig legitimation ( Visa vem du är ), angav att hon fått bra återkoppling samt att personalen efter detta blivit bättre på att visa legitimation. Övriga intervjuade brukare och anhöriga var frustrerade över brist på återkoppling och att personalen fortsatte göra samma fel. Värt att notera är dock att dessa brukare och anhöriga valts ut för intervju just p g a att de gjort flertalet anmälningar. Ett problem som togs upp var att det inte finns något tydligt telefonnummer dit de kunde ringa och klaga. Efter omorganisationen hade dessa brukare/anhöriga fortfarande inte någon lista på vilka chefer som är ansvariga för vad och vem de kan vända sig till för att klaga. 5 Slutsatser och rekommendationer Informationen till medarbetarna under implementeringsfasen anses ha fungerat tillfredsställande även om den påbörjades för sent, var för kort samt skedde mitt i sommaren. Intervjuerna, avikelserapporteringarna, brukarundersökningen, interna undersökningar och uppföljningar visar dock att alla medarbetare inte känner till och/eller följer värdighetsgarantierna. Dessutom kräver personalomsättningen ett fortlöpande och kontinuerligt informationsarbete kring värdighetsgarantierna. De intervjuade befarar att många brukare inte riktigt har tagit till sig av informationen I den initiala implementeringen av värdighetsgarantierna. Medarbetarna delade ut broschyren, men att det saknades avsatt tid för att sitta ner och gå igenom innehållet med varje brukare och dennes anhöriga. Värdighetsgarantin anses därför inte har slagit igenom fullt ut. Undantaget är värdighetsgarantin Visa vem du är som förefaller känd och uppskattad av både brukare och anhöriga. Förutsättningarna är bättre att nå varje nytillkommande brukare. Genom att biståndshandläggarna har fått ansvaret för att informera dessa brukare individuellt ökar möjligheten att säkerställa att informationen verkligen når var och en utifrån dennes personliga förutsättningar att tillgodogöra sig densamma. Initialt blev klagomålshanteringen i vissa stadsområden försenad p g a försenad informationen om att avvikelserapporteringssystemet Flexite uppdaterats (och hur), för att registrera avvikelser från värdighetsgarantierna. Majoriteten av de rapporterade avvikelserna har gjorts av medarbetarna själva, antingen på eget initiativ eller för att brukarna eller dess anhörig framfört klagomål direkt till dem. I övriga fall har brukarna vänt sig med klagomål direkt till sektionscheferna eller biståndshandläggarna. Under intervjuerna framkom att det saknas gemensamma och tydliga direktiv för huruvida klagomål på värdighetsgarantierna skall rapporteras in i Flexite. I många fall följs klagomålen upp och åtgärdas men rapporteras inte in i Flexite p g a tidsbrist. Det framkom även att ett stort antal av de avvikelser mot värdighetsgarantierna som rapporterats in i Flexite i själva verket inte omfattades av värdighetsgarantierna. Detta sammanslaget gör den hitintills insamlade avvikelsestatistiken svårtolkad. De intervjuade anger att det inte varit några problem att göra värdighetsgarantierna till del av den ordinarie verksamheten då de anser att de i praktiken redan arbetade utifrån dessa även innan

18 Utvärdering av Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Malmö stad 14 implementeringen. Värdegarantierna ses överlagt som ett positivt inslag och ett bra sätt att förtydliga vissa moment, både för personal samt brukare. Dock upplevde vissa av de intervjuade att de har svårt att leva upp till samtliga 5 värdighetsgarantier, vilket skapar stress hos personalen. Kritik riktades mot formuleringen av värdighetsgarantin Planera tillsammans, där de utlovade två veckorna mellan det att hjälp startat och det att genomförandeplanen ska vara klar anses vara en alldeles för snäv tid för att det ska vara praktiskt genomförbart. Stadsområdet Innerstaden har dock valt att inte tolka denna värdighetsgaranti bokstavligt utan menar att genomförandeplanen ska påbörjas inom två veckor, vilket tycks baseras på tolkningen att genomförandeplanen är ett levande dokument (som skall uppdateras minst två gånger per år), som aldrig blir helt klar. Intervjuerna visar även att uppföljningen av biståndsbeslut inte alltid genomförs som planerats. Detta anses vara en resursfråga. Om så är fallet är det viktigt att det tillförs erforderliga resurser på biståndshandläggarsidan eftersom en noggrann uppföljning är viktig både utifrån brukarens perspektiv och för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Erfarenheterna visar att noggrann uppföljning av biståndsbesluten betalar sig själv. Ingen av de intervjuade anser att det faktum att värdighetsgarantierna började gälla samtidigt som Plan för vård- och omsorgsverksamheten har påverkat implementeringen negativt eller positivt. Däremot ansåg flera att omorganisationen i Malmö stad, som skedde strax innan implementeringen av värdighetsgarantierna, försvårat denna något. Med undantag av värdighetsgarantin Följ upp, anser de intervjuade inte att implementeringen av värdighetsgarantierna i sig krävt mer resurser. Det påpekas dock att personalen har svårt att efterleva värdighetsgarantierna med nuvarande resurser, speciellt i perioder med hög personalfrånvaro. Endast en av de intervjuade angav att hon fått bra återkoppling samt att personalen efter anmälan om avvikelse blivit bättre på att visa legitimation. Övriga intervjuade brukare och anhöriga var frustrerade över brist på återkoppling och att personalen fortsatte göra samma fel. Det är viktigt att det processen att återkoppla och rätta till konkretiseras och kvalitetssäkras. Det är också viktigt att det tydliggörs var brukare och anhöriga kan vända sig och att det finns en tydlig och lättillgänglig information om vilka chefer som är ansvariga för vad. Rekommendationer: Informationen kring värdighetsgarantierna bör stärkas i introduktionen av nya medarbetare Biståndshandläggarna bör i samband med alla uppföljningar och nya biståndsbeslut säkerställa att varje brukare är införstådd med värdighetsgarantins innebörd Säkerställ en enhetlig rapportering av avvikelser Se över användningen av genomförandeplaner Se över de tidsangivelser och formuleringar som finns i värdighetsgarantierna så att de blir realistiska och skapar mervärde Säkerställ att det finns erforderliga resurser för värdighetsgarantin Följ upp Processen att återkoppla och rätta till måste konkretiseras och kvalitetssäkras. Det är också viktigt att det tydliggörs var brukare och anhöriga kan vända sig och att det finns en tydlig och lättillgänglig information om vilka chefer som är ansvariga för vad.

19 VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för oss som hjälper människor i hemmet.

20 Du ger människor ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige. För oss som jobbar inom äldreomsorgen innebär den att vi varje dag ska arbeta för att alla människor som vi hjälper ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Malmö stads fem nya värdighetsgarantier för hemtjänsten är vårt sätt att förtydliga värdegrunden. Visa vad den betyder för dig i ditt dagliga arbete. Syftet med de fem garantierna är att öka tryggheten och delaktigheten för alla som berörs av hemtjänstens verksamhet. Genom att vara duktiga på att kommunicera, lyssna och följa upp kan vi ge människor respektfull hjälp i deras hem. Värdighetsgarantierna gäller från 1 juli Värdighetsgarantierna gäller för hemtjänst i ordinärt boende och myndighetsutövning kopplat till insatsen i Malmö stad. 3

21 Värdighetsgaranti 1 Värdighetsgaranti 2 FÖLJ UPP Vi garanterar att du som fått ett biståndsbeslut om hjälp och stöd i det egna hemmet erbjuds ett uppföljningssamtal senast 3 månader efter att hjälpen påbörjats. Vid samtalet får du möjlighet att tillsammans med din biståndshandläggare diskutera vad biståndsbeslutet innebär för dig. PLANERA TILLSAMMANS Tillsammans med dig skriver vi en genomförandeplan. Den beskriver hur du vill att vi ska hjälpa dig, med det som du blivit beviljad. Vi garanterar att planen ska vara klar inom 2 veckor från det att din hjälp har startat. Varför ett uppföljningssamtal? För att vi tillsammans med brukaren ska prata igenom om hjälpen har känts rätt och om den har fungerat. Vi följer upp innebörden i biståndsbeslutet: Har den hjälp som beviljats motsvarat brukarens behov? Finns behovet av hjälp fortfarande? Har förutsättningarna förändrats på något sätt? Behövs en ny utredning? Varför en genomförandeplan? För att vi tydligt ska skriva ner och gå igenom på vilket sätt brukaren vill ha hjälp av oss. Planen ska bidra till att hjälpen blir bättre anpassad efter varje brukare. Genomförandeplanen ska i första hand skrivas av kontaktmannen tillsammans med brukaren. Om det inte är möjligt kan annan känd personal göra det. Planen ska uppdateras vid behov, dock minst 2 gånger per år. Vi vill ge brukaren möjligheten att Ställa frågor kring vilken hjälp de har rätt till. Lämna önskemål och synpunkter kring hjälpens utformning. Ha med sig en anhörig eller närstående under samtalet om de vill. Vi vill ge brukaren möjligheten att Vara delaktig i hjälpens utformning och att vi kommer överens om hur det ska gå till. Ha med sig en anhörig eller närstående vid upprättandet av planen om de vill. Tacka nej till att medverka vid upprättandet av planen, vilket i så fall dokumenteras. Vi ska öka känslan av trygghet för alla brukare. 5

22 Värdighetsgaranti 3 VISA VEM DU ÄR Vi garanterar dig som har hjälp från hemtjänsten, att personal från Malmö stad som besöker dig i ditt hem legitimerar sig. Legitimationen ska bäras synlig för dig. Varför visa legitimation? För att det ska kännas tryggt att släppa in oss i hemmet. Brukaren kan tycka att det är svårt att komma ihåg ditt ansikte eller namn även om du varit där tidigare. All personal från Malmö stad som besöker brukaren i hemmet ska visa legitimation. Det spelar ingen roll om du är vårdbiträde, vårdare, undersköterska, chef, biståndshandläggare, sjuksköterska eller rehabiliteringspersonal. Vi vill att brukaren ska Veta att personen som ringer på dörren kommer från Malmö stads vård- och omsorgsverksamhet. Vi ska ge alla brukare ett gott bemötande. 7

23 Värdighetsgaranti 4 HÖR AV DIG A) Om vi inte kan komma på avtalad tid garanterar vi att vi tar kontakt med dig. B) Om någon annan än för dig känd personal* kommer, garanterar vi att vi kontaktar dig i förväg. Varför ta kontakt? För att brukaren ska veta om du är försenad eller inte kan komma alls. Brukaren har rätt att veta när hjälpen kommer och vem det är som kommer att ringa på dörren. Garantin gäller planerade insatser, inte akuta svar på larm. Vi vill att brukaren ska Veta om insatsen inte kan utföras inom en halvtimme från den avtalade tiden. Få information om personalbyten som innebär att det kommer okänd personal. * För dig känd personal = Personal som tidigare besökt brukaren för att utföra insatser i hemmet. 9

24 Värdighetsgaranti 5 GÖR DET VI MISSAT Om den hjälp du har blivit beviljad i form av serviceinsatser t. ex. städning och tvätt, inte blir utförd vid det tillfälle som är avtalat, garanterar vi att hjälpen kommer att bli utförd snarast. Dock allra senast inom 5 veckodagar (måndag-söndag). Vi tar kontakt med dig för att tillsammans komma överens om när hjälpen kan utföras. Varför informera? För att brukaren har rätt att veta varför hjälpen inte utförts och när den kommer. Om en garanti inte uppfylls. Om en garanti inte har uppfyllts ska du som medarbetare alltid rapportera detta i avvikelsesystemet Flexite. Din rapport följs sedan upp och bidrar till att vi kan utveckla kvaliteten i verksamheten. Du som medarbetare ska rapportera om en värdighetsgaranti inte uppfyllts även om brukaren själv inte rapporterar detta. I vissa fall vet kanske inte brukare eller anhörig som lämnar en synpunkt eller ett klagomål att det rör sig om en värdighetsgaranti. Omvårdnadsinsatser, t. ex. personlig hygien, prioriteras och utförs som avtalat. Vi vill att brukaren ska missade serviceinsatser, t. ex. städning, Fåutförda snarast. och påverka när en missad Fåinsatsvaraskamedutföras. Vi ska ge alla brukare möjlighet till inflytande och delaktighet. Illustrationer: Helena Halvarsson 11

25 Malmö stad, Vård och omsorg Malmö Tel

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-12-08 13 (18) Dnr KSF 2014/335 10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Den av socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFN-2015-2

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns en ny bestämmelse, den nationella värdegrunden. Den innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att

Läs mer

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-05 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier för vård och omsorg i Kumla kommun Införande av värdighetsgarantier Socialnämnden beslutade i januari om att anta värdighetsgarantierna Väntar på socialstyrelsens godkännande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-09-11 Vår referens Sven Johansson Sekreterare Tjänsteskrivelse sven.johansson@malmo.se Uppföljning intern kontroll 2014, DR2 SOFN-2014-29 Sammanfattning

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Fastställd av äldrenämnden juni 2015 Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns den nationella värdegrunden för äldre. Den innebär att all personal i äldreomsorgen

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Värdighetsgarantier i äldreomsorgen Värdighetsgarantier 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn,

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Laholm

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Laholm Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Laholm mars 2015 Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen är framtagen för att säkerställa att äldreomsorgen utförs på ett tryggt och bra sätt. Äldreomsorgen

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier. en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012

Lokala värdighetsgarantier. en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012 Lokala värdighetsgarantier en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Värdighetsgaranti för handläggarenheten Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen. Du som behöver

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Vad är en lokal värdighetsgaranti? Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin

Läs mer

RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 006-369-2008 2008-09-04 SDN 2008-09-17 Handläggare: Ewa-Britt Ek Tfn: 08-508 01 401 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Värdigt

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-10-28 DNR SN 2013.169 TERHI BERLIN SID 1/3 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 15(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 127 Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 Handläggare 0480-450000 Datum 2017-05-29 Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 1. Bakgrund: Vikten av personkontinuitet

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 2017 Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 1 Nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten Nu inför vi ett nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten i Stockholms

Läs mer

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens särskilda boende

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens särskilda boende Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-12-03 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdigt liv och välbefinnande Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Torsdag 7 mars 2013, kl 18.30 (OBS: Demokraticafé kl 18.00) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier

Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2013 05 15 Dokumentansvarig: Christine Sjökvist Senast reviderat den: Riktlinjer

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna SIGNERAD 2014-09-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Christer Helin HR-specialist Tjänsteskrivelse christer.helin@malmo.se Kartläggning av praktikplatser i Malmö stad STK-2014-915

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-03-24 Äldrenämnden Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71 84

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Process och rutiner för lex Sarah inom grundskolans korttidstillsyn

Process och rutiner för lex Sarah inom grundskolans korttidstillsyn SIGNERAD 2015-01-09 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-20 Vår referens Ulla-Britt Bolin Utredningssekreterare ulla-britt.bolin@malmo.se Tjänsteskrivelse Process och rutiner för lex

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-09-02 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 SOFN-2015-46 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-18 Reviderad 2007-01-23 Reviderad 2009-10-14 Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare emil.svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS-2015-21 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors 2013-02-08 Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Robertsfors kommun.

Läs mer