Avfallsplan Österåkers kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun"

Transkript

1 Avfallsplan Österåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den , 132

2 Förord I miljöbalken och avfallsförordningen fastslås att varje kommun skall besluta om en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Innehållet i en avfallsplan specificeras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning NFS 2006:6. Denna avfallsplan med planperiod är en omarbetning av kommunens avfallsplan , antagen i kommunfullmäktige (KF) , med anpassning till nya bestämmelser och lokala förhållanden som gäller för avfallshanteringen. Avfallsplanen har utarbetats av Miljö- och hälsoskyddskontoret i samarbete med kommunens politiska avfallsplanegrupp. Tillsammans med nya föreskrifter om avfallshantering i Österåkers kommun har Avfallsplan ställts ut för granskning under 7 veckor på Åkersberga bibliotek, Skärgårdskontoret Ljusterö torg, Ingmarsö bibliotek, miljö- och hälsoskyddskontoret samt på kommunens hemsida. Utställningen annonserades på hemsidan, i Södra Roslagen och i Dagens Nyheter. Renhållningsordningen skickades även på remiss till följande berörda parter: - Avtalspart: Ragn-Sells, Ragn-Sells Specialavfall, Ragn-Sells huvudskyddsombud, BRÅAB samt AB Fortum Värme - Internt: Kommunstyrelsen, Stadsarkitektkontoret, Österåkers handikappråd samt Roslagsvatten AB - Närliggande kommuner: Norrtälje kommun, Värmdö kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Danderyds kommun, Vaxholm kommun samt SÖRAB - Övriga: Svenska Renhållningsverksföreningen, Svenska Transportarbetarförbundet, IL Recycling Service AB, FTI, Länsstyrelsen i Stockholms län, Svenska Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Södra Roslagens Brandförsvarsförbund, Armada Fastighets AB, Akelius Fastigheter AB samt HSB Täby-Roslagen Avfallsplanen har behandlats av miljö- och hälsoskyddsnämnden inför senare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 2

3 Sammanfattning Enligt miljöbalken är alla kommuner skyldiga att utarbeta en avfallsplan där avfallsmängder, aktuella system för avfallshantering samt mål och planerade åtgärder redovisas. Detta är avfallsplanen för Österåkers kommun under planperiod Österåker är en skärgårdskommun fyra mil nordost om Stockholm med centralorten Åkersberga. Huvudansvaret för renhållningen inom kommunen åvilar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med Miljö- och hälsoskyddsnämnden/miljö- och hälsoskyddskontoret som beredande organ. Österåkers kommun anlitar entreprenörer för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Hur avfallshanteringen utvecklas i Österåkers kommun påverkas av ny lagstiftning inom avfallsområdet, strategier framtagna på nationell och europeisk nivå, nationella och regionala miljömål samt regionalt samarbete i Stockholms län. Utifrån dessa förutsättningar har lokala mål för avfallshanteringen tagits fram av miljö- och hälsoskyddskontoret i samarbete med kommunens politiska avfallsplanegrupp. Målen är även kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen. Utgångspunkt är separat behandling av farligt avfall, el-avfall och medicinrester, ökad materialåtervinning, minskad deponering, biologisk behandling av organiskt avfall samt kretsloppsanpassad slamhantering. Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall vilket innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, latrin, slam från enskilda avlopp, hushållens farliga avfall, småbatterier och slam från fettavskiljare. För samtliga avfallsslag har kommunen ett system för insamling, transport och behandling. Kommunen har även insamlingssystem för park- och trädgårdsavfall samt bygg- och rivningsavfall. Ytterligare avfallsslag som behandlas i avfallsplanen är avfall från energiutvinning, avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten, avfall från behandling av industriellt avloppsvatten, avfall från utvinning av mineraliska produkter samt industriavfall. Hantering av specialavfall såsom läkemedelsavfall, döda små djur, asbest och tryckimpregnerat trä beskrivs i ett särskilt kapitel. Förpackningar och tidningar, däck, blybatterier tyngre än 3 kg, bilar samt avfall från elektriska och elektroniska produkter omfattas av producentansvar. För dessa avfallsslag finns särskilda och anpassade system framtagna av ansvariga producenter som beskrivs separat kapitel. 3

4 Innehåll 1. Bakgrund Kommunal Avfallsplan Österåkers kommun Förutsättningar under planperioden Inledning Läsanvisningar Miljöbedömning Mål för avfallshanteringen i Österåkers kommun Nationella miljömål Regionala miljömål Kommunens mål Insamlade avfallsmängder Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Definition för hushållsavfall Brännbart hushållsavfall/ Kärl- och säckavfall Grovavfall Latrin Slam från enskilda avlopp Hushållens farliga avfall Småbatterier Slam från fettavskiljare Park- och trädgårdsavfall Bygg- och rivningsavfall Avfall från energiutvinning Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten Avfall från utvinning av mineraliska produkter Industriavfall Specialavfall Läkemedelsavfall Döda smådjur Asbest Tryckimpregnerat trä

5 14. Avfall som omfattas av producentansvar Producentansvar Förpackningar och tidningar Däck Blybatterier tyngre än 3 kg Bilar Avfall från elektriska och elektroniska produkter Mottagnings- och behandlingsanläggningar Brännbackens avfallsanläggning Miljöstationer Margretelunds reningsverk Behandlingsanläggningar utanför kommunen Bilaga 1; Uppföljning av mål och åtgärder i Avfallsplan Bilaga 2; Lagstiftning Bilaga 3; Sammanställning av gamla avfallsupplag Bilaga 4; Förkortningar Bilaga 5; Uppgifter till länsstyrelsens sammanställning 5

6 1. Bakgrund 1.1 Kommunal Avfallsplan Enligt miljöbalken är alla kommuner i Sverige skyldiga att utarbeta en avfallsplan. Avfallsplanen skall innehålla en nulägesbeskrivning av avfallshanteringen samt lokala förhållanden som påverkar avfallet mängd och sammansättning. Planen skall innefatta uppgifter om samtliga avfallsslag som uppkommer inom kommunen. För det avfall som kommunen har ansvar för att samla in, ska planen innehålla uppgifter om avfallets ursprung, mängd, samt hur insamling, transport och behandling av de olika avfallsslagen sker. Planen skall dessutom innehålla mål för insamling och behandling av avfallet och för hur avfallets mängd och farlighet ska minska. Planen skall även innehålla lokalt anpassade mål utifrån de nationella miljökvalitetsmålen inom avfallsområdet. För det avfall som kommunen inte ansvarar för är mer översiktliga uppgifter tillräckliga. 1.2 Österåkers kommun Geografiskt läge Österåkers kommun ligger i Stockholms län, fyra mil nordost om Stockholm. Det är en skärgårdskommun i Södra Roslagen med centralorten Åkersberga, tre mil nordost om Stockholm. Kommunen är till ytan 310 km 2 och innefattar 800 öar. Befolkning Antalet invånare 2006 är totalt varav bor i Åkersberga och på Ljusterö samt närliggande öar. Det finns permanenta villahushåll och hushåll boende i lägenhet i flerfamiljshus. Det finns cirka fritidshus i kommunen varav många är belägna på öar. Karaktäristiskt, med avseende på avfallshanteringen, är därmed att befolkningen mer än fördubblas vår, sommar och höst. Detta ställer stora krav på en fungerande och flexibel avfallshantering även på öar. Österåkers kommun är en av de snabbast växande kommunerna i Stockholms län med flera nya bostadsområden samt fritidshus som omvandlats till permanentbostäder. Sedan 1992 har befolkningen ökat med 20 %. Det är många barnfamiljer som flyttar in i kommunen, vilket resulterat i en ung kommun med en medelålder på 37,5 år. Flera nya bostadsområden, framförallt i närheten av centralorten, planeras. I olika tillväxtscenarier beräknas Österåkers befolkning att ha ökat till personer år Detta motsvarar omkring 5000 nya hushåll vars infrastruktur avfallshanteringen måste följa. 6

7 Näringsliv I kommunen finns cirka företag. De privata företagen utgörs till större delen av mindre tjänste- och serviceföretag. I framtiden bedöms företag för bland annat bygg- och båtservice ha en positiv utveckling. Turism är också en av de näringsgrenar som har förutsättning att expandera. Kommunen är den största arbetsgivaren med fler än 2000 anställda. Organisation och ansvar Österåkers kommun ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall och därmed jämförligt avfall som uppkommer inom olika verksamheter såsom skolor, handel, restauranger och kontor. Kommunen ansvarar även för att farligt avfall från hushåll samlas in och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Bygg- och rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall, även det som kommer från hushåll, ingår inte i den kommunala renhållningsskyldigheten. Utsorterade förpackningar och tidningar, däck, blybatterier tyngre än 3 kg, avfall från elektriska och elektroniska produkter omfattas av producentansvar. För elektriska och elektroniska produkter delas ansvaret mellan näringslivets servicebolag El-Kretsen och kommunen. Huvudansvaret för renhållningen inom kommunen åvilar kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) med Miljö- och hälsoskyddsnämnden/miljö- och hälsoskyddskontoret (MHN/MHK) som beredande organ. Arbetet innefattar att sköta entreprenadkontroll, förbereda och omförhandla gällande renhållningsavtal, utarbeta förslag till kommunens föreskrifter om avfallshantering, avfallsplan och taxa samt genomföra beslutade projekt enligt kommunens avfallsplan. Tillkommer gör årlig uppföljning och indexjustering renhållningstaxan, drift och skötsel av kommunens sopmajor och skrotbilshantering. KF antar avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering samt renhållningstaxa. Hantering av hushållsavfall i kommunen är reglerad i föreskrifter om avfallshantering i Österåkers kommun. Tillsynen enligt miljöbalken, avfallsförordningen, kommunens föreskrifter om avfallshantering och kommunens entreprenadavtal utövas av MHN. Entreprenörer och avtal Österåkers kommun anlitar entreprenörer för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Entreprenaderna omfattar: Entreprenad 1- entreprenör Ragn-Sells AB - Hämtning av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt transport och avlämning vid behandlingsanläggning - Bemanning av Brännbackens återvinningscentral - Transport av avfall från Brännbackens återvinningscentral - Behandling av deponirest, icke brännbart hushållsavfall och trädgårdsavfall 7

8 - Insamlingskampanj för grovavfall, trädgårdsavfall samt el-avfall - Insamling av förpackningar i skärgården - Hämtning och behandling av latrin - Rapportering av insamlade och behandlade avfallsmängder - Kundtjänst samt fakturering - Tillhandahållande av kärl för hushållsavfall Entreprenad 2- entreprenör Ragn-Sells AB - Tömning av slamavskiljare och slutna tankar - Tömning av fett från fettavskiljare - Hämtning av fettavfall från restaurangers fritöser, stekbord etc. - Transport till behandlingsanläggning för slam och fett - Fakturering och rapportering av insamlade avfallsmängder Entreprenad 3 entreprenör Ragn-Sells Specialavfall AB - Drift och skötsel av miljöstationer - Tillhandahållande av miljöstationer med utrustning - Klassificering, sortering och emballering av avfallet samt transport och avlämning till mottagnings- och behandlingsanläggning - Insamling, sortering och behandling av småbatterier - Insamlingskampanjer för farligt avfall - Rapportering av insamlade mängder. Entreprenad 4 entreprenör AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad - Behandling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Brännbackens Återvinning AB (BRÅAB) samägt med Österåker kommun (9%) - Hyra av mark till återvinningscentralen - Omlastning av brännbart hushållsavfall - Flisning och transport till behandlingsanläggning Avtalstiden för entreprenad 1-3 samt med Brännbackens Återvinning AB är tom med möjlighet till maximalt två års förlängning. Avtalstiden för entreprenör AB Fortum Värme är tom

9 Kommunens renhållningsavgift Den kommunala renhållningen finansieras helt genom den renhållningsavgift som uttas av abonnenterna. Avgiftens storlek regleras i renhållningstaxan som antas av KF. För avfall som inte ingår i kommunens renhållningsansvar kan avgift tas ut enligt särskild taxa. Taxan innehåller ett stort antal varianter beroende på hämtningsfrekvens, storlek på kärl, kompostering eller ej etc. Som exempel på taxans konstruktion visas tabellen nedan. Tabellen visar den största abonnentgruppen som är permanentboende i enfamiljshus på fastlandet, 31 tömningar per år och 190 liters kärl. Tabell 1; Fördelning för Renhållningsavgift för permanentboende med normalhämtning Renhållningsavgift 2006 (inkl. moms) Fast grundavgift 875 kr 49% Hämtningsavgift 472 kr 26% Behandlingsavgift 449 kr 25% Totalt kr 100% Den fasta grundavgiften finansierar omlastning av hushållsavfall, miljöstationer, återvinningscentral, insamling/behandling av grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall, städning i naturen samt omhändertagande av hushållens små döda djur. Grundavgiften täcker även kommunens kostnader för utvecklingsprojekt enligt avfallsplanen, administration, hushållsinformation, sopmajor samt insamling av skrotbilar. Hämtningsavgiften används till att ersätta entreprenören för behållare, insamling och transport av hushållsavfall. Behandlingsavgiften finansierar behandling av det brännbara hushållsavfallet samt omlastning och transport av hushållsavfallet till behandlingsanläggningen. Renhållningsavgiften kommer sannolikt, under planperioden , att påverkas av: - Förbränningsskatten på fossilt material vid förbränning av hushållsavfall som infördes juli Höjningen av renhållningsavgiften beräknas, med nuvarande avfallsmängder, bli ca 6 % för en permanentboende med normalabonnemang fr.o.m Nya system för insamling samt alternativ behandling av organiskt avfall för att uppfylla det nationella miljömålet att 35 % av matavfallet från hushåll restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling

10 1.3 Förutsättningar under planperioden Lagar och regler gällande avfall och producentansvar finns i 15 kapitlet, miljöbalken med tillhörande förordningar samt i naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd. För en översikt över de lagar och förordningar som gäller för avfallshanteringen se bilaga 1. Viktiga förändringar beträffande avfallslagstiftningen som påverkar avfallshanteringen under planperioden är följande; 2003 Kretsloppspropositionen 2005 Deponeringsförbud för organiskt avfall 2005 Utökat producentansvar för elektriska- och elektroniska produkter baserat på EUs WEEE-direktiv 2006 Deponiskatten ökas till 435 kr/ton 2006, 1 augusti; Naturvårdsverkets Föreskrifter om innehållet i kommunal avfallsplan 2006, 1 juli; Förbränningsskatt införs för hushållsavfall (energiskatt 100 kr/ton och koldioxidskatt 3374 kr/ton, fossilt kol) 2006, 31 december; Mängden insamlat elektriskt och elektroniskt avfall från privathushåll skall i genomsnitt uppgå till minst 4 kg per invånare och år. 2008, 31 december; Deponeringsförordningens krav ska vara uppfyllda för alla Sveriges aktiva deponier 2008/2009 EUs tematiska strategi om avfall samt det tillhörande förslaget till direktiv införs i svensk lagstiftning 2009 Regeringen förväntas lägga en miljömålsproposition Eftersom framtida avfallslagstiftning till hög grad påverkas av strategier utarbetade av riksdagen och EU görs en kortfattad beskrivning av dessa på europeisk, nationell och regional nivå i följande avsnitt. Avfallshierarkin EU:s medlemsstater har enats om en hierarki för hur avfall skall omhändertas. I första hand skall uppkomsten av avfall förebyggas, mängderna minskas och innehållet av farliga ämnen minimeras. Det avfall som ändå uppstår skall återanvändas eller återvinnas genom materialåtervinning eller förbränning med energiutvinning i de fall detta är lämpligare ur miljö- och resurssynpunkt. I sista hand skall avfallet deponeras. 10

11 Tematiska strategin om avfall samt tillhörande förslag till direktiv Den 21 december 2005 presenterade EU kommissionen den tematiska strategin om avfall samt det tillhörande förslaget till direktiv och beslut kommer att tas i rådet/parlamentet under perioden 2006 till 2008 och beräknas införas i svensk lag 2008/2009. Den tematiska strategin om avfall är ett måldokument som kommer att styra framtida lagförslag från kommissionen. Målsättningen är att minska det avfall som går till landfyllnad, öka komposteringen och utvinning av energi från avfall samt öka och förbättra återvinningen av avfall. Det nya ramdirektivet för avfall är en revidering av befintligt direktiv sedan 1975 och kommer att ersätta de tre tidigare direktiven: Ramdirektivet för avfall från 1991, direktivet för oljeavfall och direktivet om hälsofarligt avfall. Det nya direktivet har som övergripande målsättning att fokusera på hela livscykeln, från framtagande av råvara till slutanvändning med möjlighet till återvinning för att på så sätt minimera den negativa påverkan på miljön. Direktivet skapar grunden för definitioner och begrepp samt påverkar all svensk avfallslagstiftning. Nationella miljökvalitetsmål Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som ska ange inriktningen för det fortsatta miljöarbetet i Sverige. Avfallshanteringen är placerad under miljömålet God bebyggd miljö. Detta speglar avfallshanteringen som infrastruktur och koppling till den bebyggda miljön. Flera av de övriga miljömålen berörs direkt eller indirekt. Av störst betydelse för att uppnå en ekologiskt hållbar avfallshantering är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Avfallshanteringen bidrar också till miljöpåverkan främst under målen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt och Ingen övergödning. I denna avfallsplan hålls fokus på de nationella miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Eftersom Österåker är en skärgårdskommun mot Östersjön och med ett stort antal enskilda avlopp beaktas även det nationella miljömålet Ingen övergödning. Sveriges riksdag har även antagit 72 delmål för att åskådliggöra miljöarbetet för att uppnå miljömålen. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv. Nya delmål kommer att behöva utvecklas efter hand. Kretsloppspropositionen Utifrån miljökvalitetsmålen och i enlighet med EU: s avfallshierarki har regeringen formulerat den så kallade kretsloppspropositionen (Prop. 2002/03:117) Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp. Propositionen, som antogs av riksdagen i oktober 2003, innehåller regeringens strategier och åtgärder för att fortsätta utvecklingen mot ett samhälle 11

12 med giftfria och resurssnåla kretslopp. Propositionens förslag syftar ytterst till ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. Viktiga medel för att uppnå detta är olika styrmedel som kan vara administrativa (lagar), ekonomiska (skatter, avgifter och subventioner) eller informativa (information och kommunikation). Sveriges avfallsplan, Naturvårdverket Naturvårdverket har 2005 på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell avfallsplan eller Strategi för hållbar avfallshantering. De riktlinjer som har dragits upp för en hållbar avfallshantering är förebyggande arbete för att minska mängden avfall och avfallets farlighet, avgiftning av kretsloppet, använda den resurs som avfallet utgör så effektivt som möjligt samt säkert omhändertagande. Regionala miljömål Länsstyrelsen har tagit fram regionala miljömål för Stockholms län. De ger vägledning för hur regionen bör utvecklas för att uppnå en god miljö. Stockholms läns miljömål är en form av delmål till de nationella miljökvalitetsmålen. Ett regionalt mål baseras normalt på ett nationellt delmål. Ibland baseras flera mål på endast ett nationellt delmål. Det finns också ett antal regionala mål som inte baseras på något delmål, utan på det mer övergripande nationella miljökvalitetsmålet. Det gäller bland annat sådana som har ett direkt stöd i lagstiftning, som inte går att påverka regionalt eller som är skrivna för nationella myndigheter. När målen för Stockholms län formulerades försökte länsstyrelsen följa vissa utgångspunkter. Målen skulle; - Anpassas så långt som möjligt till de nationella delmålen och i regel sikta mot år Formuleras utifrån regionala förutsättningar - Vara uppföljningsbara - Vara tidsatta - Endast i undantagsfall avse åtgärder Regional samverkan i Stockholms län Kommunförbundet Stockholms Län har utifrån en avfallsutredning för Stockholms län utformat ett handlingsprogram för att fastställa insatser och åtgärder som är nödvändiga för att skapa en hållbar avfallshantering inom Stockholmsregionen. De områden som där lyfts fram för regional samverkan är regelverket inom avfallsområdet, biologiskt nedbrytbart avfall, administrativa effektiviseringsåtgärder, fysiska platsbehov samt driftavbrott vid behandlingsanläggningar. Avfallsfrågor inom kommunförbundet behandlas i RAS, Regional avfallssamverkan i Stockholms Län. Det är ett frivilligt nätverk för kommunala bolag och förvaltningar i Stockholms Län. Eftersom Österåkers kommun inte är medlem i SÖRAB eller liknande bolag deltar kommunen även i nätverket RAS fristående kommuner. 12

13 2. Inledning 2.1 Läsanvisningar En presentation av avfallsmängder, hantering och målsättning för utvecklingsarbetet för avfallshanteringen i Österåkers kommun görs i följande avsnitt. Vid framtagande av mål och åtgärder har en miljöbedömning gjorts, se 2.2 Miljöbedömning. I kapitel 3 presenteras en sammanfattning av de mål som Österåker har med sitt utvecklingsarbete kopplat till nationella och regionala miljömål. Hänsyn har även tagits till hur avfallshanteringen utvecklas inom EU. Även resultatet av den enkätundersökning som gjordes under 2005 har beaktats. Detta följs av en sammanfattande tabell över insamlade avfallsmängder. Båda delarna baseras på efterföljande kapitel för respektive materialslag samt mottagnings- och behandlingsanläggningar. Där beskrivs mer ingående dagens hantering och planerat utvecklingsarbete kopplat till de nationella miljömålen, kommunens mål med sin verksamhet samt vilka aktiviteter som finns planerade under planperioden. Strukturen följer de avfallsslag som finns föreskrivna av Naturvårdsverket. Kapitlen inleds med hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Kapitlet är uppdelat på avfallsslagen brännbart hushållsavfall, grovavfall, latrin, slam, hushållens farliga avfall, småbatterier och slam från fettavskiljare. Medicinrester omfattas också av det kommunala renhållningsansvaret men behandlas i avfallsplanen i kapitlet för specialavfall eftersom apoteket har tagit över ansvaret för insamling av läkemedelsavfall. Detta följs av separata kapitel för avfallsslagen park- och trädgårdsavfall samt bygg- och rivningsavfall som tas emot av kommunen men inte omfattas av det kommunala renhållningsansvaret. Därefter görs en redogörelse för avfall från energiutvinning, behandling av kommunalt avloppsvatten, behandling av industriellt avloppsvatten och utvinning av mineraliska produkter samt industriavfall. Följande kapitel för specialavfall är uppdelat på läkemedelsavfall, döda små djur, asbest och tryckimpregnerat trä. Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar och tidningar, däck, blybatterier tyngre än 3 kg, bilar samt avfall från elektriska och elektroniska produkter redovisas i ett separat kapitel. Avslutningsvis görs en sammanställning av mottagnings- och behandlingsanläggningar både i och utanför kommunen. 2.2 Miljöbedömning Syftet med avfallsplanering är att vid sidan om bra service till kommuninvånarna utveckla avfallshanteringen ur miljösynpunkt bästa sätt. Målsättningen är att minska avfallets mängd och farlighet samt i enlighet med avfallshierarkin styra behandlingsmetoder från deponering mot ökad materialåtervinning och energiutvinning. För att kunna göra en miljöbedömning har utvecklingsarbetet tydligt knutits till respektive materialslag och nuvarande hantering samt till de nationella och regionala miljömålen. På detta sätt har miljöaspekter beaktats vid framtagandet av samtliga mål och åtgärder. 13

14 3. Mål för avfallshanteringen i Österåkers kommun 3.1 Nationella miljömål Avfallshanteringen är, sedd som infrastruktur, placerad under det nationella miljömålet God bebyggd miljö. Målsättningen är, att under en generation, minska den totala mängden avfall samt avfallets farlighet. Avfall och restprodukter ska sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess omgivning. Delmål för God bebyggd miljö på nationell nivå som berör avfallshanteringen i Österåkers kommun presenteras nedan. Varje delmål följs av en kortare beskrivning av förutsättningen att Österåkers kommun uppnår målen. - Senast 2010 ska minst 50 % av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Idag går cirka 25 % av hushållsavfallet i Österåkers kommun till materialåtervinning (slam från enskilda avlopp och kompost ej inräknat). Avfall som idag går till materialåtervinning utgörs av metallskrot, förpackningar och tidningar samt elektrisktoch elektroniskt avfall. - Senast 2010 skall minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. Kommunen samlar inte idag in organiskt avfall, dvs central insamling. 15 % av det totala antalet abonnenter uppger att de komposterar allt sitt organiska avfall. - Senast 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. Inget slam från Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers kommun går till produktiv mark. 86 % används som täckningsmaterial på Brännbackens deponi och 14 % sprids på golfbanor. Även slam från enskilda avlopp går som gemensam fraktion till avloppsreningsverket. - Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 50 % till år 2005 räknat från 1994 års nivåer. I Österåkers kommun gick man över från deponering till förbränning år 2004 i samband med deponeringsförbudet. Detta har minskat mängden deponerat hushållsavfall med 75 % sedan 1994 till En liknande utveckling har ägt rum i hela Sverige och totalt har deponeringen minskat med 85 % samtidigt som mängden avfall har ökat. Målet är därmed uppnått i kommunen. 14

15 3.2 Regionala miljömål Länsstyrelsen i Stockholms län har antagit följande regionala mål för God bebyggd miljö; - Mängden deponerat avfall ska minska med minst 50 % till 2010 räknat från 1994 års deponerade mängd i förhållande till befolkningsunderlag och industriell verksamhet - Minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker i länet ska senast år 2010 återvinnas genom biologisk behandling Giftfri miljö; - Mängden miljömässigt riktigt omhändertagande av kvicksilver, PCB och andra miljöfarliga ämnen från ombyggnad och rivning har ökat senast år 2010 jämfört med år Spridningen och användningen av bly, kadmium, kvicksilver samt koppar ska minska fram till Slam från länets kommunala avloppsreningsverk ska vara av den kvaliteten att den kan läggas på åkermark Skyddande ozonskikt; - Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen ska till största delen ha upphört i Stockholms län 2010 Ingen övergödning - Fosforutsläpp från enskilda VA-anläggningar ska minska med 15 procent från 1995 års nivå till 16 ton år

16 3.3 Kommunens mål Det övergripande målet för utvecklingsarbetet av avfallshanteringen kopplat till de nationella miljömålen i Österåkers kommun är följande; - Utvecklingsarbete för avfallshanteringen i Österåkers kommun ska utgå från att uppfylla nationella och regionala delmål för de nationella miljökvalitetsmålen Kommunförbundet Stockholms län, RAS kommittén och i RAS fristående kommuner utgör en samverkan rörande avfallshantering i Stockholms län, se stycket Regional samverkan. Eftersom avfallshanteringen i hög grad påverkas av regionala och nationella förutsättningar samt direktiv från EU är det viktigt att Österåkers kommun är en aktiv del i detta samarbete och därför har följande mål tagits fram för detta; - Österåker kommun medverkar till utveckling av den regionala samverkan i avfallsfrågor Följande kommunala mål är därför framtagna för Österåker kommun i strävan för God bebyggd miljö avseende avfallshanteringen. Några av målen är samtidigt kopplade till andra miljömål; - En god kommunal service med effektiva behandlings- och insamlingssystem inom avfallshanteringen ska erbjudas - Alternativ för central insamling av källsorterat matavfall ska ingå vid upphandling av ny renhållningsentreprenad - Återanvändning, materialåtervinning eller förbränning med energiutvinning ska öka med 10 % till 2010 från 2005 års nivåer av det grovavfall samt bygg- och rivningsavfall som samlas in Målet strävar även mot det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan. - En god arbetsmiljö inom avfallshanteringen ska upprätthållas - Vid plan- och bygglovhantering ska möjlighet till källsortering och annan service samt framkomlighet för renhållningsfordon beaktas - Minska antalet latrinabonnemang på fastlandet - Tillse att alla har en godkänd toalettlösning Målet strävar även mot det nationella miljömålet Ingen övergödning - Sorterad avloppsfraktion för kretsloppsanpassat avloppssystem ska ingå vid upphandling av ny renhållningsentreprenad Målet strävar även mot det nationella miljömålet Ingen övergödning - Allt farligt avfall samt alla batterier och läkemedelsrester ska samlas in och behandlas separat 16

17 Målet strävar även mot det nationella miljömålet Giftfri miljö - Kommunens återvinningscentral ska bli mer tillgänglig för småföretagare Målet strävar även mot det nationella miljömålet Giftfri miljö - Kunskapen om industriavfall ska öka i kommunen ska det finnas minst 25 återvinningsstationer i Österåkers kommun - Materialåtervinning av förpackningar och tidningar per hushåll ska öka med 10 % till 2010 från 2005 års nivåer Målet strävar även mot Begränsad klimatpåverkan - Allt elektriskt och elektroniskt avfall ska samlas in och behandlas separat i samarbete med producenterna Målet strävar även mot det nationella miljömålet Giftfri miljö - Beslut om etablering och lokalisering av en ny modern återvinningscentral vars kapacitet motsvarar kommunens behov ska tas under planperioden - Sluttäckning av Brännbackens deponi ska enligt aktuell plan vara avslutad 2013 Målet strävar även mot Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan De kommunala målen skall årligen följas upp. För uppföljningen ansvarar Miljö- och hälsoskyddsnämnden som rapporterar till kommunstyrelsen. 17

18 4. Insamlade avfallsmängder Nedan görs en sammanställning av de avfallsslag som presenteras i förestående kapitel, se tabell 2. Tabell 2; Sammanställning av insamlade avfallsmängder i Österåkers kommun (Källa: RagnSells) Hushållsavfall (ton) Kärl- och säckavfall Grovavfall (inkl. bygg- och rivningsavfall) Latrin Slam (kbm) Farligt avfall Småbatterier 9 9 Slam från fettavskiljare 317 Övrigt avfall (ton) Trädgårdsavfall Avfall från energiutvinning Slam från behandling av kommunalt avloppsvatten (ts) Specialavfall (ton) Asbest 14 Tryckimpregnerat trä* 137 Avfall som omfattas av producentansvar (ton) Förpackningar- och tidningar Däck Blybatterier tyngre än 3 kg Skrotbilar 55 st 27 st 130 st Elektriska och elektroniska produkter * Utsortering av tryckimpregnerat trä startade i augusti 2005 Statistiken påvisar en ökning av insamlade mängder avfall i Österåkers kommun. Detta kan delvis förklaras med större befolkning, men även förändrade konsumtionsmönster. Trenden är gemensam för hela Sverige trots övergripande målsättning att avfallsmängderna successivt ska minska. Genom ökad sortering och materialåtervinning är förhoppningen att denna utveckling ska kunna dämpas i Österåkers kommun. Avfallsslagen slam från behandling av industriellt avloppsvatten, branschspecifikt industriavfall och ej branschspecifikt industriavfall finns ingen statistik framtagen. Kortare beskrivning av sammansättning görs under aktuellt kapitel. Avfall från utvinning av mineraliska produkter uppkommer inte i kommunen. 18

19 5. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 5.1 Definition för hushållsavfall Den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken innebär att kommunen ska samla in och behandla det hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som uppkommer. Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas att grovsopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall som exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknade föremål. Dit räknas även överblivna läkemedel samt miljöfarliga batterier, oljerester, färgrester, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som uppkommer från hushåll. Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som uppkommer från hushåll. Nedan följer en beskrivning av nuvarande hantering av hushållsavfall, samt mål och åtgärder för en förbättrad avfallshantering utifrån respektive avfallsslag. Kapitlet är uppdelat i brännbart hushållsavfall, grovavfall, latrin, slam från enskilda avlopp, hushållens farliga avfall, småbatterier samt slam från fettavskiljare. 5.2 Brännbart hushållsavfall/ Kärl- och säckavfall Från boende i kommunen samlas en brännbar fraktion, inklusive organiskt avfall, in i kärl, container eller säck. Från enfamiljshushåll på fastlandet görs insamling i kärl vid fastighet. I, ur hämtningssynpunkt, trånga bostadsområden har dock gemensamma insamlingsplatser införts. Flerfamiljshus har soprum, hus för källsortering eller container. Från hushåll på öar hämtas hushållsavfallet i säck eller från gemensam uppsamlingsplats i container. I skärgården finns även Sopmajor för insamling av brännbart avfall och latrin från det rörliga friluftslivet. För permanentboende hämtas brännbart hushållsavfall varannan vecka under hela året samt varje vecka under 9 sommarveckor. För fritidsboende görs hämtning endast del av året och varje vecka under två sommarmånader. För container gäller särskilda intervall. Säckhämtning har successivt fasats ut och finns idag endast kvar för abonnenter på öar och i vissa flerfamiljshus. Det brännbara hushållsavfallet omlastas på Brännbacken avfallsanläggning för vidare transport till Fortums förbränningsanläggning i Högdalen för förbränning med energiutvinning. 19

20 I tabellen nedan presenteras mängden kärl- och säckavfall insamlat mellan 2003 och 2005 samt aktuell behandling. Under denna period skiftade behandlingsmetod från deponering till förbränning. Under 2003 samlades även en separat organisk fraktion in för central behandling på Ingmarsö. Tabell 3; Mängd insamlat brännbart hushållsavfall i kärl, säck eller container (Källa: Ragn-Sells) Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall till förbränning Kärl- och säckavfall till deponi 8991 Separat insamlat organiskt avfall 114 Det kärl- och säckavfall som skickas till förbränning ska vara fritt från icke brännbara material. Icke brännbart hushållsavfall kan lämnas på Brännbackens återvinningscentral, i samband med grovavfallshämtning eller hämtas av renhållaren efter beställning mot avgift. Ingen central insamling av organiskt avfall sker, men hemkompostering gynnas via renhållningstaxan. År 2006 hade kommuninvånare abonnemang som kräver egen kompostering av matavfall, på fastlandet och på öar. 15 % av det totala antalet abonnenter uppger därmed att de komposterar. Utvecklingsarbete En väl fungerande infrastruktur för insamling och hantering är nödvändig för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god kommunal service inom avfallshanteringen. Till detta tillkommer effektiva och lämpliga behandlingssystem. Åtgärder planeras inom följande områden; - Utveckling av kommunens system för insamling och behandling av hushållsavfall måste följa aktuell lagstiftning samt sträva mot att uppfylla de nationella och regionala miljömålen. Särskilt aktuellt är därför separat insamling och biologisk behandling av matavfall. En utredning kring möjligheten att samla in och separat behandla organiskt avfall i Österåkers kommun behöver därför utföras. Fokus ligger på att hitta en lämplig behandlingsanläggning i regionen. Även ekonomiska incitament för behandling av organiskt matavfall kommer till följd av förbränningsskatten. - Målsättningen är att infrastrukturen för avfallshantering i nya bostadsområden ska beaktas i ett tidigt skede. Detta gäller såväl, för renhållningsfordon, framkomliga vägar och möjlighet till källsortering av såväl förpackningar som organiskt avfall. - Genom att samarbeta med entreprenören i arbetsmiljöfrågor ska kommunen verka för en god arbetsmiljö inom avfallshanteringen. Arbetsmiljöfrågor kring hämtning i för trånga bostadsområden är ett prioriterat område. Även, för renhållningsfordon, svårtillgängliga vägar på landsbygd och öar kommer att ses över i samarbete med kommunens entreprenör. 20

21 - En levande skärgård förutsätter god avfallshantering. Under planperioden ska samtliga sopmajor för det rörliga friluftslivet ha setts över och nödvändiga förbättringsåtgärder utförts. Latrinhantering kommer att ersättas med arbetsmiljömässigt bättre alternativ. Avfallshanteringen sedd som infrastruktur och utveckling av densamma är kopplat till arbetet mot en god bebyggd miljö. Kommunens mål - En god kommunal service med effektiva behandlings- och insamlingssystem inom avfallshanteringen ska erbjudas - Alternativ för central insamling av källsorterat matavfall ska ingå vid upphandling av ny renhållningsentreprenad - En god arbetsmiljö inom avfallshanteringen ska upprätthållas - Vid plan- och bygglovhantering ska möjlighet till källsortering och annan service samt framkomlighet för renhållningsfordon beaktas Aktiviteter - Regelbundna driftmöten hålls mellan kommunen och aktuella entreprenörer för att säkerställa god insamling och behandling. - Översyn av antal, placering samt utrustning av sopmajorna kommer att utföras. - Möjligheten att samla in och behandla organiskt avfall ska utredas och organiseras. - Lämpliga åtgärder i trånga bostadsområden och svårtillgängliga vägar kommer att vidtas. Arbetet utgår från arbetsmiljöverkets riktlinjer. 21

22 5.3 Grovavfall Grovavfall tas emot på Brännbackens återvinningscentral. Det ska sorteras i fraktionerna brännbart grovavfall, trä, metall samt ej brännbart grovavfall. Kommunen erbjuder boende på fastlandet och Ljusterö fastighetsnära insamling av grovavfall två gånger per år. Från öarna hämtas grovavfall vid vissa bryggor två gånger per år. Grovavfall sorteras av abonnenten i fraktionerna brännbart avfall och icke brännbart avfall. Det icke brännbara avfallet från grovavfallshämtningen eftersorteras på Högbytorps avfallsanläggning i fraktionerna metall, brännbart och ej brännbart. I flera flerfamiljshushåll finns grovavfallsrum eller container för grovavfall och hämtning görs efter budning. Avfallsslagen tas omhand och behandlas på följande sätt; - Brännbart material upp till 0,5 x 0,5 x 1 meter förbränns med energiutvinning i Högdalenverken - Metall materialåtervinns - Trä flisas för förbränning och energiutvinning - Ej brännbart grovavfall deponeras på Högbytorps avfallsanläggning Insamlade mängder i respektive fraktion presenteras i tabell 4 nedan. Ingen separat vägning görs av grovavfall samt bygg- och rivningsavfall och därför uppges dessa mängder gemensamt. Den andel av insamlat grovavfall och bygg- och rivningsavfall som behandlas genom materialåtervinning, förbränning med energiutvinning eller deponi förtydligas i tabell 5. Tabell 4; Mängd insamlat grovavfall inklusive bygg- och rivningsavfall i Österåkers kommun Grovavfall inklusive bygg- och rivningsavfall Brännbart Ej brännbart Metall Trä Totalt: Tabell 5; Behandling av grovavfall inklusive bygg- och rivningsavfall Grovavfall inklusive bygg- och rivningsavfall Materialåtervinning 7% 9% 7% Förbränning med energiutvinning 33% 31% 32% Deponi 60% 61% 60% 22

23 Utvecklingsarbete Grovavfall sorteras på återvinningscentralen, vid grovavfallsinsamlingen eller direkt i grovavfallsrum. Målsättningen är att minimera den fraktion som deponeras genom god sortering i övriga fraktioner och därmed öka den mängd avfall som förbränns med energiutvinning samt materialåtervinns. Möjlighet till förändring av fraktioner och förbättring vid sortering av grovavfall ska beaktas i arbetet med ny återvinningscentral, se 15.1 Brännbackens avfallsanläggning. Att avfall sorteras och behandlas efter sina egenskaper är en del av arbetet mot det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det bidrar även till att uppnå delmålet att 50 % av hushållsavfallet ska materialåtervinnas. Både ökad återvinning samt minskad deponering är indirekt positivt för en Begränsad klimatpåverkan. Kommunens mål - Återanvändning, materialåtervinning eller förbränning med energiutvinning ska öka med 10 % till 2010 från 2005 års nivåer av det grovavfall samt bygg- och rivningsavfall som samlas in Aktiviteter - Informera om hur och varför grovavfall samt bygg- och rivningsavfall ska sorteras. - Genom kommunikation med återvinningscentralens personal och utformning av skyltar förbättra sorteringen på Brännbackens återvinningscentral. - I samarbete med entreprenör försöka minska den mängd som klassas som icke brännbart material och därmed deponeras. - Val av fraktioner för grovavfall och bygg- och rivningsavfall ska ses över. - Återanvändning ska rekommenderas och beaktas vid utformning av ny återvinningscentral. - Inför grovavfallskampanjen informera abonnenter om att avfallet ska vara sorterat för att underlätta återvinning och energiutvinning. - Arbeta för en förbättrad sortering i grovavfallsrum. 23

24 5.4 Latrin På fastlandet inklusive Ljusterö finns latrinabonnemang. Detta innebär hämtning av 12 st latrinkärl från permanentboende och 6 st latrinkärl från fritidsboende. På öar är det på grund av arbetsmiljöskäl fr.o.m endast möjligt att beställa enstaka hämtning mot avgift. Boende på öar styrs därmed att hitta en alternativ toalettlösning såsom förmultningstoalett eller latrinkompost. Utvecklingsarbete Möjlighet till latrinabonnemang kommer tills vidare att finnas kvar på fastlandet, men boende kommer genom information uppmuntras att övergå till alternativ toalettlösning såsom förmultningstoalett eller latrinkompost. Genom kompostering av latrin återförs näringsämnen till kretsloppet och onödiga transporter elimineras. Den tidigare avvecklingen på öarna under 2006 kommer att bevakas genom uppföljning av vald latrinlösning. Detta för att undvika risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. Att avfall behandlas utifrån sina egenskaper är en del av arbetet för en God bebyggd miljö, men vikten av lämplig kompostering av latrin är även kopplat till Ingen övergödning. Kommunens mål - Minska antalet latrinabonnemang på fastlandet - Tillse att alla har en godkänd toalettlösning Aktiviteter - Genom information uppmuntra latrinabonnenter på fastlandet inkl. Ljusterö att övergå till lämplig alternativ toalettlösning. - Uppföljning av tidigare abonnenters val av latrinlösning på öar. 24

25 5.5 Slam från enskilda avlopp I Österåker kommun finns cirka enskilda avlopp varav omkring med slamavskiljare kopplat till BDT och WC, med slamavskiljare kopplat endast till BDT, 500 med sluten tank och 200 med minireningsverk. Dessa töms genom slamsugning med bil på fastlandet och vissa öar (Ljusterö, Ingmarsö, delvis Mjölkö etc.) och med båt på övriga öar. Slammet transporteras sedan till Margretelunds reningsverk för behandling. Omkring 50 fastigheter med BDT-avlopp och 10 med WC kopplat till en slamavskiljare har tillstånd till kompostering av slam. Utvecklingsarbete Idag transporteras slam som en gemensam avloppsfraktion från enskilda avlopp till reningsverk. Det finns andra mer kretsloppsanpassade alternativ. I det nationella miljömålet God bebyggd miljö står det uttryckt att avfall och restprodukter ska sorteras så att de kan behandlas utifrån sina egenskaper och återföras i kretsloppet. En ren fraktion av exempelvis urin kan spridas på åkermark och fosforföreningar återförs därmed till åkermark och kretsloppet. Detta i enlighet med delmålet för God bebyggd miljö att Senast 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. Kretsloppsanpassad avloppslösning bidrar även till det nationella miljömålet Ingen övergödning. För att kunna samla in en separat fraktion krävs kretsloppsanpassade avlopp och krav kommer att behöva ställas framför allt vid nyetablering av avlopp. Det förutsätter intresserade lantbrukare som vill avsätta fraktionen på deras produktiva åkermark. Vid ny upphandling av renhållningsentreprenad kan ett system för kretsloppsanpassade lösningar utifrån resultatet ingå i anbudsunderlaget. Kommunens mål - Sorterad avloppsfraktion för kretsloppsanpassat avloppssystem ska ingå vid upphandling av ny renhållningsentreprenad Aktivitet - Utreda möjligheten till system för en kretsloppsanpassad insamling och behandling av slam. - Utreda möjligheten till att ställa krav på kretsloppsanpassad avloppslösning nyetablering fr.o.m

26 5.6 Hushållens farliga avfall Farligt avfall från hushåll i Österåkers kommun tas emot på 6 miljöstationer. För båtägare finns kompletterande insamling av farligt avfall vid 3 marinor; se kap 12 Mottagnings- och behandlingsanläggningar. Det finns även möjlighet att lämna farligt avfall i samband med insamlingskampanjer på öar och fastland två gånger per år. Fördelningen över insamlade mängder i respektive system visas i diagram 3 nedan; Insamlad mängd farligt avfall fördelat per system Marinor 4 % Övriga miljöstationer 17 % Insamlingskampanj 30 % Miljöstation Brännbackens ÅVC 49 % Diagram 3; Fördelning av mängd insamlat farligt avfall i respektive system Entreprenören ansvarar för miljöstationerna, organiserar insamlingskampanjerna samt sköter sortering och transport av avfallet till lämplig mottagnings- och behandlingsanläggning. Entreprenören är även enligt avtal skyldig att klassificera avfallet och rapportera insamlade mängder. All personal på marinor, bensinstationer och butiker med miljöstation har blivit inbjudna till utbildning om farligt avfall under Detta har gjorts för att öka personalens kunskap om farligt avfall, förbättra säkerheten på miljöstationerna och säkerställa god hantering. Utbildningen bör upprepas så att all berörd personal kan delta. För att minska den mängd farligt avfall som felaktigt hamnar bland hushållsavfallet informerar kommunen allmänheten om farligt avfall, lämplig hantering samt vart det kan lämnas. Detta görs via miljökalendern, utskick i samband med fastighetsnära insamling, annonser och broschyrer samt hemsidan. Under 2006 har kommunen även aktivt deltagit i en nationell informationssatsning om farligt avfall. 26

27 Utvecklingsarbete Insamling för lämplig behandling av farligt avfall är ett prioriterat område inom avfallshanteringen. Målsättningen är att allt farligt avfall ska samlas in och behandlas separat. Österåkers kommun har uppnått en god servicenivå för insamling av farligt avfall. Systemet förutsätter en insats från allmänheten. Under planperioden ska därför kunskapen om vad som är farligt avfall, vikten av att separera det från övrigt avfall samt lämplig hantering öka hos kommuninvånarna. Ambitionen är att det ska vara enkelt att sortera ut och lämna sitt farliga avfall i Österåkers kommun. Ytterligare kurser kommer dessutom att hållas för den personal som arbetar på de bensinstationer eller marinor där miljöstationer finns placerade samt för återvinningscentralens personal. Kommunen ska även delge sin erfarenhet och kunskap om sortering samt insamling av farligt avfall till skolor som behöver stöd för att förbättra sin hantering. Arbetet med att identifiera och separat hantera farligt avfall för att avgifta kretsloppet är ett arbete mot det nationella miljömålet Giftfri miljö. Det är även kopplat till det nationella miljömålet God bebyggd miljö och arbetat med att minska avfallets mängd och farlighet. Kommunens mål - Allt farligt avfall ska samlas in och behandlas separat Aktiviteter - Driftsmöten hålls regelbundet mellan kommunen och berörd entreprenör för att säkerställa en fungerande insamling av farligt avfall. - Informera hushållen om vad som är farligt avfall, hur det ska sorteras och var man kan lämna det. - Utbilda personal på marinor, bensinstationer och butiker med miljöstation. - Se över bristande rutiner vid hantering av farligt avfall i skolor och vid behov ge rådgivning. 27

28 5.7 Småbatterier Kommunerna har skyldighet att ta hand om kasserade småbatterier och tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Med småbatterier avses samtliga typer av batterier, även de miljöanpassade hushållsbatterierna samt knappceller. Skyldigheten omfattar även laddningsbara batterier som slutna nickelkadmiumbatterier och små blybatterier. Blybatterier som väger mer än tre kilo och öppna nickelkadmiumbatterier ska tas om hand av dem som säljer sådana, se under kap 11 Avfall som omfattas av producentansvar. Konsumenterna är skyldiga att lämna alla uttjänta småbatterier till kommunens insamlingssystem, eller till butiker som tar emot batterier. Kasserade varor med inbyggda miljöfarliga batterier är elavfall, som ska lämnas till den plats som kommunen anvisar, se kap 11 Avfall som omfattas av producentansvar. Småbatterier samlas in i batteriholkar vid återvinningsstationer, butiker, miljöstationer och marinor samt under kampanjer för fastighetsnära insamling av farligt avfall på öar och fastlandet. Batterierna sorteras innan de transporteras till lämplig behandlingsanläggning. För insamlingen av småbatterier ansvarar entreprenören. Utvecklingsarbete En förbättrad insamling av batterier i Österåkers kommun ska uppnås dels genom fler batteriholkar, men också genom information. Fler insamlingsplatser behövs framför allt i skärgården. Genom en förbättrad insamling av batterier minskas avfallets farlighet och en del i arbetet mot God bebyggd miljö. Arbetet är även en del av arbetet för Giftfri miljö. Kommunens mål - Alla småbatterier ska samlas in och behandlas separat Aktiviteter - Utveckla batteriinsamlingen i kommunen. - Information om var och varför batterier ska lämnas till en batteriholk. - Kampanj i samarbete med Batteriinsamlingen. 5.8 Slam från fettavskiljare Fettavskiljare ska finnas i restauranger, storkök och vissa livsmedelsaffärer. Dessa töms med olika intervall men minst 4 ggr/år. Undantag kan medges för exempelvis färre hämtningar av Miljö- och hälsoskyddskontoret eller Roslagsvatten. Utsläpp till det allmänna/kommunala avloppsnätet regleras i Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA). 28

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m Renhållningstaxa för Arvika kommun Gäller fr o m 2016-01-01 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige 2000-01-31, 6 2002-12-16, 162 2004-12-20 166 Kfs 402a Renhållningstaxa för Åstorps Kommun Allmänt: Taxan avser de avgifter som enligt 4 i miljöbalken

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Catarina Östlund Tel: 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se Konsekvensanalys 2005-09-22 Dnr 641-4711-05 Beskrivning och konsekvensanalys av förslag

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter Amanda Bergvall Avfall 08-508 465 87 amanda.bergvall@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-10-23 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan 2008-2012

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 1 Nulägesbeskrivning och prognoser

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 1 Nulägesbeskrivning och prognoser Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning och prognoser Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. HUSHÅLLSAVFALL... 5 1.1 Österåkers kommun... 5 1.2 Avfallshanteringen i Österåkers

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73 Renhållningstaxa Gäller fr o m 2017-01-01 Antagen av Kf 2016-02-26, 4 Antagen av Kf 2016-11-30, 73 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA Samtliga taxor gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare. Taxan

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-13 RENHÅLLNINGS- TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 62 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer