Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 29 augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 29 augusti 2013"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 29 augusti 2013

2

3 Sidan 3 av 90 Ärende 1

4 Sidan 4 av 90

5 Sidan 5 av 90 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Datum Vår beteckning Marianne Iggmark Kvalitetsutvecklare Dnr Socialnämnden Redovisning av vidtagna åtgärder att säkerställa arbetssätt vid avslutad placering Förslag till beslut 1. Fastställa redovisning av vidtagna åtgärder och översända dessa till Socialstyrelsen dnr / Omedelbar justering Sammanfattning Socialstyrelsen beslöt den 4 mars 2013 utifrån ett enskilt klagomål att Socialnämnden i Upplands-Bro skulle vidta följande åtgärder; Säkerställa att nämnden fullföljer sitt ansvar i samband med att en placering upphör och att bedömning sker kring eventuellt behov av stöd Redovisning av vidtagna åtgärder över rutiner och processer avseende ensamkommande flyktingbarn lämnades till Socialstyrelsen. Socialstyrelsens bedömning den 28 maj 2013 är att redovisningen av vidtagna åtgärder inte säkerställer hur nämnden ska säkerställa arbetssättet för samtliga barn/unga som avslutar en placering. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 24 juni 2013 Ärendet Redovisning av vidtagna åtgärder För att säkerställa att nämnden fullföljer sitt ansvar för de ungdomar som varit placerade har avdelningschefen för utförare respektive myndighet och beställare tagit beslut om revidering och implementering av rutiner och arbetsätt för samtliga barn och unga som avslutar en placering. Processen tydliggör ansvar, aktiviteter, dokumentation och samverkansformer. Handläggare tar upp vid ärendegenomgång på enheten för barn och unga om att den sökande ska överlämnas till vuxenenheten eller till biståndsenheten. Handläggare gör en bedömning av fortsatt behov av stöd i hemkommunen eller den kommun dit ärendet överlämnats. Enhetschefen är den som ska säkerställa överlämnandet.

6 2(2) Sidan 6 av 90 Barnperspektiv Ur ett barnperspektiv är det av största vikt att samverkan och kvalitetskritiska processer och rutiner finns beskrivna och implementerade i verksamheten. Tydliga processer och bra samverkan är en förutsättning för en säker vård för den enskilde. Bilaga; 1- Processbeskrivning Rutin vid placering. 2- Socialstyrelsens beslut SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjut Tf. Avd. chef Myndighet och beställare

7 Sidan 7 av 90 Process Placering av barn och unga i familjehem, HVB hem Utredning Placering Genomförandeplan Uppföljning Övervägende Avslut Tid; anmälan/ansökan Efter fattat beslut Första dagen Minst 4 ggr/år Senast efter 6 månader Aktivitet; se process "Utredning och ställningstagande" Besök på familjehemmet/hvb med den unge och vårdnadshavare Vid placering på f.h (Sol och LVU) görs en fösta GP av f.h.sekr, den unge, f.h och vårdnadshavare F.h.sekr ger handledning till familjehemmet utifrån individuellt behov Socialsekreterare skriver rapport till nämnden om hur vården fortlöper "övervägande" Beslut om "bistånd" till den unge socialsekreterare. Beslut om "medgivande" tas av AU, att familjehemmet (f.h) får ta emot den unge. Underlag tas fram av (f.h.sekr) familjehemssekreterare Utredning av den unges behov (BBIC) ligger till grund för upprättande av vårdplan (SOSFS 2006:12 AR) Dokumentation enligt 11 kap 5 SoL; i Procapita Ansvarig är; Socialsekreterare, familjehemssekreterare Placeringsinformation skrivs enligt BBIC av socialsekreterare. Socialsekreterare åker med den unge till Familjehem/HVB hem för placering Socialsekreterare går igenom ansvaret som vårdnadshavare med det ekonomisk försörjningsansvaret Procapita Socialsekreterare Familjehemmet/HVB samt den unge och Samverkan med; vårdnadshavare E BoU = Enhet för barn och unga, E Vux= enhet för vuxna Vid placering på HVB hem (Sol och LVU) görs en första GP av föreståndare på hemmet i samråd med socialsekreterare, den unge och vårdnadshavare. Kontaktman utses på HVB hemmet GP revideras senast efter en månad Soc.sekr i Procapita, HVB i sin SoL dokumentation Besök i f.h/hvb och hos den unge sker kontinuerligt och efter individuellt behov, minst 4 ggr/år För att säkerställa processen ska social och f.h.sekr en gång per månad ha ärendegenomgång med enhetschef AU arbetsutskott fattar beslut om "att lägga rapporten till handlingarna" När beslut om "övervägande" har handlagts, ska handläggare vara mottagare av protokollet, arkivera denna samt föra in beslutet i Procapita Målet med placeringen och vårdplan är uppfylld. Ny ansökan Lägg in datum för "bevakning" i Procapita Ungdom uppmuntras att ställa sig i bostadskö Soc.sekr i Procapita, HVB i sin SoL dokumentation Procapita Procapita Socialsekreterare, f.h.sekr, föreståndare Socialsekreterare, f.h.sekr Socialsekreterare F.h/HVB hem, F.h/HVB hem, F.h/HVB hem, vårdnadshavare och den vårdnadshavare och den vårdnadshavare och den unge unge unge Avslut, ungdom När ungdomen flyttar från f.h görs en bedömning av fortsatt behov av stöd på E Vux (hemkommun eller den kommun dit ärendet överlämnats) Handläggaren tar upp vid ärendegenomgång på E BoU om sökande ska överlämnas till E Vux eller bist.enheten. Enhetschef säkerställer överlämnandet Socialsekreterare, enhetschef F.h/HVB hem, vårdnadshavare och den unge

8 Sidan 8 av 90

9 Sidan 9 av 90

10 Sidan 10 av 90

11 Sidan 11 av 90 Ärende 2

12 Sidan 12 av 90

13 Sidan 13 av 90 Ärende 3

14 Sidan 14 av 90

15 Sidan 15 av 90 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Datum Vår beteckning Marianne Iggmark Kvalitetsutvecklare Dnr Socialnämnden Redovisning av vidtagna åtgärder avseende att säkerställa arbetssätt vid avslutad placering Förslag till beslut 1. Fastställa redovisning av vidtagna åtgärder och översända dessa till Socialstyrelsen dnr / Omedelbar justering Sammanfattning Socialstyrelsen beslutade den 19 november 2012 att inleda granskning av Upplands-Bro kommuns handläggning av placerade ensamkommande barn. Granskningen visade på brister gällande utredningar, dokumentation och överväganden. Nämnden har besvarat och åtgärdat bristerna och förbättrat processerna. Socialstyrelsen ifrågasätter implementeringen av antagna riktlinjer och egenkontroll och att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att säkerställa en rättsäker handläggning för samtliga barn/unga. Socialstyrelsen beslutar att nämnden ska vidta följande åtgärder; Säkerställa att vårdplan upprättas för barn och unga som är placerade Säkerställa att placerade barn och unga övervägs minst var sjätte månad Säkerställa att dokumentation förs kontinuerligt och möjliggör uppföljning, utvärdering och tillsyn Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2013 Ärendet Redovisning av vidtagna åtgärder Revidering av nämndens handläggningsrutiner processbeskrivning av asyl och PUT-processer samt processbeskrivning av rutiner vid placering av barn och unga har genonförts. Rutiner och processerna tydliggör ansvar, aktiviteter och samverkansformer samt hur handläggningen avseende vårdplan, övervägande samt dokumentation ska säkerställs. Placering av asylsökande barn och unga: Genomförandeplan initieras inom en vecka, Vårdplan inom två veckor. Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt efter en månad och därefter var tredje månad.

16 2(2) Sidan 16 av 90 Placering av barn och unga: En första genomförandeplan upprättas den första dagen, denna revideras senast efter en månad. Vårdplan påbörjas vid utredning av den unges behov (BBIC) och ligger till grund för vårdplanen. Vårdplan följs upp minst 4 ggr/år Övervägande om fortsatt vård sker minst var 6:e månad Processen säkerställs av enhetschef genom egenkontroll och vid ärendegenomgång en gång per månad. Barnperspektiv Ur ett barnperspektiv är det av största vikt att samverkan och kvalitetskritiska processer och rutiner finns beskrivna och implementerade i verksamheten för en rättsäker handläggning utifrån lagkrav och de förskrifter som finns. Bilaga; 1. Processbeskrivning_Rutin vid placering av barn och unga 2. Processbeskrivning_Asyl 3. Processbeskrivning_PUT 4. Socialstyrelsens beslut SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjut Tf Avd. chef Myndighet och beställare

17 Sidan 17 av 90 Process Placering av barn och unga i familjehem, HVB hem Utredning Placering Genomförandeplan Uppföljning Övervägende Avslut Tid; anmälan/ansökan Efter fattat beslut Första dagen Minst 4 ggr/år Senast efter 6 månader Aktivitet; se process "Utredning och ställningstagande" Besök på familjehemmet/hvb med den unge och vårdnadshavare Vid placering på f.h (Sol och LVU) görs en fösta GP av f.h.sekr, den unge, f.h och vårdnadshavare F.h.sekr ger handledning till familjehemmet utifrån individuellt behov Socialsekreterare skriver rapport till nämnden om hur vården fortlöper "övervägande" Beslut om "bistånd" till den unge socialsekreterare. Beslut om "medgivande" tas av AU, att familjehemmet (f.h) får ta emot den unge. Underlag tas fram av (f.h.sekr) familjehemssekreterare Utredning av den unges behov (BBIC) ligger till grund för upprättande av vårdplan (SOSFS 2006:12 AR) Dokumentation enligt 11 kap 5 SoL; i Procapita Ansvarig är; Socialsekreterare, familjehemssekreterare Placeringsinformation skrivs enligt BBIC av socialsekreterare. Socialsekreterare åker med den unge till Familjehem/HVB hem för placering Socialsekreterare går igenom ansvaret som vårdnadshavare med det ekonomisk försörjningsansvaret Procapita Socialsekreterare Familjehemmet/HVB samt den unge och Samverkan med; vårdnadshavare E BoU = Enhet för barn och unga, E Vux= enhet för vuxna Vid placering på HVB hem (Sol och LVU) görs en första GP av föreståndare på hemmet i samråd med socialsekreterare, den unge och vårdnadshavare. Kontaktman utses på HVB hemmet GP revideras senast efter en månad Soc.sekr i Procapita, HVB i sin SoL dokumentation Besök i f.h/hvb och hos den unge sker kontinuerligt och efter individuellt behov, minst 4 ggr/år För att säkerställa processen ska social och f.h.sekr en gång per månad ha ärendegenomgång med enhetschef AU arbetsutskott fattar beslut om "att lägga rapporten till handlingarna" När beslut om "övervägande" har handlagts, ska handläggare vara mottagare av protokollet, arkivera denna samt föra in beslutet i Procapita Målet med placeringen och vårdplan är uppfylld. Ny ansökan Lägg in datum för "bevakning" i Procapita Ungdom uppmuntras att ställa sig i bostadskö Soc.sekr i Procapita, HVB i sin SoL dokumentation Procapita Procapita Socialsekreterare, f.h.sekr, föreståndare Socialsekreterare, f.h.sekr Socialsekreterare F.h/HVB hem, F.h/HVB hem, F.h/HVB hem, vårdnadshavare och den vårdnadshavare och den vårdnadshavare och den unge unge unge Avslut, ungdom När ungdomen flyttar från f.h görs en bedömning av fortsatt behov av stöd på E Vux (hemkommun eller den kommun dit ärendet överlämnats) Handläggaren tar upp vid ärendegenomgång på E BoU om sökande ska överlämnas till E Vux eller bist.enheten. Enhetschef säkerställer överlämnandet Socialsekreterare, enhetschef F.h/HVB hem, vårdnadshavare och den unge

18 Sidan 18 av 90 Process ensamkommande asylsökande flyktingbarn LANE _E BoU sid 1(2) Ny ungdom Dokumentation Kontaktman Ungdom har anlänt till Godman Tid; dag 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag 1 3 Aktivitet: Migrationsverket faxar till E BoU. Om god man finns ska detta framgå av faxet. Aktivitet; E BoU informerar LANE om ny ungdom. LANE tar kontakt med transitboende för rapport och gör upp om hämtning E BoU aktualiserar i Procapita person och hushåll, TF nummer, beslut om asylboende när ungdomen anlänt Kontaktman utses på LANE Föreståndare på LANE inleder dokumenationen i ProCapita Återsökningsassistent informeras om inflyttning av förest. LANE Kontaktman hämtar ungdom från transitboende Föreståndare tar kontakt med studievägledare Ungdom anvisas rum Tolk anlitas, Föreståndare informerar om husregler, godman, vistelse, går igenom frågeformulär Sängkläder, hygienartiklar, underkläder mm ersätt genom schablon ers. från migrationsverket till LANE (500 tkr/år) Kontakt tas med överförmyndarnämnden om godman saknas soc.sekr Godman rekvirerar pengar för att täcka den unges behov God man ansöker om extra kostnader från Migrationsverket. Dokumentation; i Procapita Ansvarig är; Föreståndare Lane E BoU färdigställer BBIC grunduppgifter Fadder utses bland övriga unga Godman anskaffar kläder och det ungdomen har behov av Frågeformulär läggs i akten. Föreståndare dokumenter en Kontaktman skriver Procapita anteckning i utredningen daganteckningar i Procapita Procapita Föreståndare LANE, Socialsekreterare Föreståndare Föreståndare Socialsekreterare Samverkan med; Migrationsverket, Asylboende E Bou och LANE E BoU, Migrationsverket, skola, LANE Godman, LANE Överförmyndarnämnden E BoU = Enhet för barn och unga

19 Sidan 19 av 90 Process ensamkommande asylsökande flyktingbarn LANE _E BoU sid 2(2) Planeringsmöte Vårdplan och Genomförande Uppföljning utvärdering Övervägande beslut Tid; inom 1 vecka inom 14 dagar inom en månad 1 mån forts. var 3:e månad minst var 6:e månader Aktivitet; Tolk anlitas Utredning färdigställs. VP upprättas av soc.sekr och läggs tillgänglig i Procapita upprättar LANE GP utifrån vårdplanen tillsammans med ungdom och god man. Uppföljning av GP var tredje månad eller tätare v.b.. Socialsekreterare skriver ett "övervägande"om fortsatt vård Soc.sekr. träffar ungdom och god man för utredningssamtal Dokumentation för genomförandet startas i Procapita av LANE Individuellt anpassad träning i matrutiner, städning, inköp, ekonomi mm Fritidsaktiviteter planeras i samråd mellan E Bou och LANE. Soc.sekr ansvarar för att Aktiviteter utifrån ungdomens ungdomen kan ha umgänge intresse, bakgrund och egen vilja med för den viktiga personer. Soc.sekr. besöker ungdomen minst var tredje månad, för uppföljning av vårdplan Ungdom som fyllt 18 år kan ansöka om fortsatt placering till och med 21 år. Soc.sekr gör ny utredning. Arbetsutskottet beslutar att lägga handlingarna till ärendet/personakten Beslut om PUT Dokumenteras i Procapita Delaktighet och påverkan; Ungdom kan via tolk ta del av information och planering samt lämna sina synpunkter Ungdom som är 16 år ställer sig i bostadskö U B hus. Introduktion i samhället och till en svensk vardag. Procapita Ungdom, med tolk, planerar för sin insats och kan lämna sina synpunkter och åsikter Dokumenteras i Procapita kontaktman Ungdom, med tolk, planerar för sin insats och kan lämna sina synpunkter och åsikter Ungdomen har rätt att få fortsatt vård enligt tidigare vårdplan. Alternativt boende är flyktingförläggning eller eget boende Bostadskö aktiveras v3:e mån Dokumenteras i Procapita både best. och utförare Ungdom kan via tolk ta del av planering samt lämna sina synpunkter och åsikter Ansvarig är; Socialsekreterare Föreståndare LANE, Socialsekreterare Föreståndare, kontaktman Föreståndare, socialsekreterare Samverkan med; Kontaktman, Skola, myndigheter, godman, Socialsekreterare, godman, godman Soc.sekr, LANE, godman socialsekreterare kontaktman, förståndare E BoU = Enhet för barn och unga./ Soc.sekr = Socialsekreterare/VP=vårdplan/GP=Genomförandeplan Migrationsverket meddelar beslut till ungdom och god man. Soc.sekr begär kopia från god man. Se PUT process Dokumenteras i Procapita Ungdom informeras Socialsekreterare. Process säkerställs av enhetschef Migrationsverket, Arbetsutskottet, E BoU

20 Sidan 20 av 90 Process PUT permanent uppehållstillstånd LANE Beslut om PUT Boende Särskilt förordnande under Nytt boende planeras _E BoU Om föräldrar kommer Tid; Obestämd datum Efter en månad Inom en månad Inom en månad Innan utflyttning Aktivitet; LANE har ständigt på Den unge kan lämna synpunkter på Individuell planering/utredning ska Information kommer från ungdom agendan vilken ungdom som kan komma att flytta ut E Bou ansvarar att det finns en utflyttningsplats * vem som ska vara förordnad vårdnadshavare. Byte är möjligt genomföras för ungdomens framtida boende att föräldrar ankommer till kommunen PUT beslut skickas till ungdomen samt god man. Soc.sekr begär kopia från god man. E Bou har en månad på sig att frigöra platser * Socialsekreterare skriver utredning om förordnad Vårdnadshavare till FRN i Järfälla Egen bostadskö eget kontrakt Föräldrar får PUT endast om barnet har PUT Ny aktualisering och utredning. Nytt personnr registreras. Beslut om PUT boende samma dag Efter PUT beslut har vi en månad på oss att frigöra en asylplats. Asylboende avslutas samma dag. In och utskrivningsbeslut fattas av Lane. Soc.sekr och LANE kommer fram till vilken ungdom som ska flytta till annan boendeform. E Bou informerar återsökningsassistenten om PUT beslut. Förest. om in resp utskrivning Delaktighet; Ungdom kan via tolk ta del av planering samt lämna sina synpunkter och åsikter Dokumentation; Procapita Migrationsverket kräver att Lane har det antal platser som är avtalat Kort och långsiktig planering ska ske 1 ggr/m. På agenda är ungdomar, boendet, utflytt. Ansv LANE Ungdomen har möjlighet att bo kvar på en PUT plats t.o.m. 21 år Extra kostnader och utgifter i samband med placeringen handläggs av soc.sekr på E BoU Ungdom kan via tolk ta del av planering samt lämna sina synpunkter och åsikter Efter tingsrättens beslut betalar E BoU arvode och omkostnader till förordnad vårdnadshavare fast belopp Uppdraget som förordnad vårdnadshavare avslutas när den unge fyller 18 år God mans uppdrag kvarstår tills Tingsrättens beslut. Ungdom, med tolk, planerar för sin insats samt kan lämna sina synpunkter och åsikter Återsökningsass. Ska hållas infomread om ändringar i insatserna. Ansv. E BoU. Samverkan, socialkontoret och Upplands Brohus ang. frigöra/förtur av lägenheter. Ansv. Socialchef Vid behov av förtur görs utredning av E BoU. Beslut fattas av AUsocialnämnden Vid flytt till eget boende ska ungdomen ansöka om kontaktperson och boendestöd. Ungdom ska aktivt planera för sin situation Dokumenteras i procapita, Beställare och utförare Dokumenteras i Procapita Dokumenteras i Procapita LANE har inte ansvar för föräldrar. Deras etablering ansvaras av arbetsförmedling Föräldrars behov av försörjningsstöd och vid kris/ behov av boende, ansöks på Vuxenenheten Ungdom ska aktivt planera för sin situation LANE dokumenterar händelser av vikt i Procapita Ansvarig är; Migrationsverket, E BoU soc.sekr, Lane Samverkan; E BoU, LANE, Migrationsverket * Avd. chef för Myndighet och beställare samt Avd.chef Utförare Socialsekreterare E BoU Vuxenenheten, Arbetsförmedlingen Boendesamordnare avd. k och vs. Samverkan och mellan Lane och E FRN=familjerättsnämnden, Enhetschefer från Samverkan mellan Lane och BoU Tingsrätten myndighetsavdelningarna Vuxenenheten

21 Sidan 21 av 90

22 Sidan 22 av 90

23 Sidan 23 av 90

24 Sidan 24 av 90

25 Sidan 25 av 90

26 Sidan 26 av 90

27 Sidan 27 av 90

28 Sidan 28 av 90

29 Sidan 29 av 90 Ärende 4

30 Sidan 30 av 90

31 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Dnr Kvalitetsutvecklare Sidan 31 av 90 1 Socialnämnden Utredning om behovet av en familjecentral Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner Socialkontorets utredning där det framgår att det finns ett familjecentralsliknande arbetssätt i kommunen. 2. Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Landstinget för att formalisera samverkan kring det familjecentralsliknande arbetssättet i kommunen. Sammanfattning I Socialnämndens internbudget för 2012 fick Socialkontoret i uppdrag att utreda behovet av en familjecentral dit familjer kan vända sig för att få råd och stöd. I budget för 2013 beslutade Kommunfullmäktige bland annat att Socialnämnden ska arbeta med att utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra- och barnavårdcentralen. Socialkontoret har här kartlagt och utrett behovet av en familjecentral. Enligt ett beslut i Socialnämnden från 2002 har Socialnämnden redan förbundit sig till ett samarbete kring en familjecentral i orten Bro. Beslutet definierar dock inte hur mycket resurser Socialkontoret ska avsätta till samarbetet. Socialkontoret ser att det finns ett behov av att säkerställa att resurser fördelas till det förebyggande arbetet för barn och unga i kommunen och föreslår därför att Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Landstinget för att formalisera samverkan kring det familjecentralliknande arbetssättet som finns i kommunen. Socialkontoret kommer därutöver att fortsätta den översyn av Solängens resurser som pågår för att säkerställa att nödvändiga resurser avsätts till det familjecentralsliknande arbetssättet. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 juni 2013.

32 2(5) Sidan 32 av 90 Bakgrund I Socialnämndens internbudget för 2012 fick Socialkontoret i uppdrag att utreda behovet av en familjecentral dit familjer kan vända sig för att få råd och stöd. I budget för 2013 beslutade Kommunfullmäktige bland annat att Socialnämnden ska arbeta med att utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra- och barnavårdcentralen. Definition av familjecentral En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barn och familjer. Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare kan det även finnas familjerådgivare, fritidsledare, psykologer och läkare. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärprofessionell samverkan. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer i ett upptagningsområde. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att: finnas tillgänglig som nära mötesplats stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga erbjuda lättillgängligt stöd vara ett kunskaps- och informationscentrum utveckla god service Enligt Socialstyrelsens utredning från 2008 krävs även att de fyra basverksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst är samlokaliserade för att få kallas familjecentral. Deras definition av familjecentralsliknande verksamhet kräver att barnhälsovård är samlokaliserad med en annan kommunal verksamhet (öppen förskola eller socialtjänst). I denna utredning används definitionen familjecentral i en vidare bemärkelse. Vid hänvisning till tidigare utredningar och beslut om familjecentral verkar det inte ha funnits några krav på samlokalisering. Vid diskussioner i nutid används begreppet familjecentral med krav om samlokalisering, och i de fall samlokalisering inte avses används begreppet familjecentralsliknande arbetssätt. Familjecentralsliknande arbetssätt i denna utredning utgår således från samverkan mellan berörda instanser där verksamheterna regelbundet träffas. Det innebär dock inte att de permanenta verksamheterna ligger i samma byggnad.

33 Sidan 33 av 90 3(5) Historik Tanken på att starta en familjecentral i kommunen har funnits sedan Den dåvarande hälsoplaneraren var drivande i frågan och även landstinget verkade för att familjecentraler skulle bildas i alla kommuner. En seminariedag hölls för att främja samarbetet mellan dåvarande bildningsförvaltning, socialförvaltning, mödravårds- och barnavårdscentralen, polis, barn- och ungdomspsykiatrin (PBU) samt kyrkan. Under hösten 2000 bildades en arbetsgrupp i syfte att ta fram ett förslag på familjecentral. Arbetsgruppen bestod av representanter från bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och landstinget. På initiativ av hälsoplaneraren träffades de regelbundet för att undersöka förutsättningarna för bildandet av en familjecentral i Upplands-Bro kommun. Gruppen gjorde flera studiebesök på andra familjecentraler, bl.a. i Leksand, Hallonbergen, Kallhäll och Bålsta. Gruppen föreslog att ett samarbete kring en familjecentral i Bro skulle inledas. Intentionen med att bilda en familjecentral var att de verksamheter som arbetar med barn och familjer ska samarbeta och samverka för att effektivisera de resurser som finns inom kommunen och landstinget i syfte att utveckla det förebyggande arbetet för utsatta familjer. Den 21 februari beslutade Socialnämnden att ställa sig bakom förslaget om familjecentral och uppdrog till förvaltningen att verka för att ett samarbete kring en familjecentral i Bro skulle komma till stånd inom befintliga budgetramar. I april 2012 togs sedan beslut i dåvarande bildningsnämnden att öppna en familjecentral i Bro som en försöksverksamhet under två år med basen i öppna förskolan. Öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 0 6 år vilka inte är inskrivna i förskolan. Förutom förskollärarna i öppna förskolan ingick även barnmorska och distriktssköterska från barnavårdscentralen samt en kurator från socialförvaltningen i familjecentralen. Även familjerätten var representerade 1 h/veckan. Tanken med samarbetet mellan professioner och öppna förskolan som mötesplats var att stödja barn och familjer. Projektet utvärderades 2004 och beslut togs i bildningsnämnden att permanenta verksamheten inom befintliga ekonomiska ramar. Något beslut i Socialnämnden togs inte eftersom nämnden redan 2002 ställt sig bakom samarbetet kring en familjecentral. Socialförvaltningen ingick i samverkansprojektet och avsatte 10 h/veckan till detta, vilket dock aldrig togs i anspråk. Två år senare, 2006, började en personal från Solängens barn- och ungdomsverksamhet, arbeta på familjecentralen 5 h/veckan. Arbetet ansågs värdefullt och året efter förlades hela dennes tjänst till det förebyggande arbetet på familjecentralen i Bro och öppna förskolan i Kungsängen. Personen arbetade även förebyggande gentemot mödra- och barnavårdscentralen. Efter tid fick Solängen fokusera på att arbeta behandlingsinriktat med barn och ungdomar som tidigare varit placerade vid familjehem eller institutioner. Detta ledde till att ansvaret av det förebyggande arbetet för barn fokuserades till förskolan och öppna förskolan. Solängens arbete med förebyggande arbete med barn Solängen behöll dock kontakten med öppna förskolan i Bro och det familjecentralsliknande arbetet. Sedan tjänsten i det förebyggande arbetet drogs in har en personal från Solängen fortsatt att avsätta en mindre del av sin arbetstid till att vara samtalsledare, delta i samverkansgrupper och samverka med BVC kring tematräffar med mera. Man leder också regelbundet ett antal

34 4(5) Sidan 34 av 90 föräldragruppsträffar per termin som öppna förskolan håller i med temat relationer samt gränser och gränssättning. Syftet med temat är att minska risken för att barnen utsätts för psykiskt och fysiskt våld, minska stressen hos föräldrarna, skapa tryggare barn, öka möjligheten till trygg anknytning samt en bättre psykisk hälsa för familjerna. Föräldragrupperna på öppna förskolan upplevs som väldigt bra i de regelbundna utvärderingar som gjorts av verksamheten. Solängen anser att de nått ut med information om sin öppna verksamhet på ett bra sätt vilket har genererat en hel del besök. Idag har Solängen en öppen verksamhet i mån av resurser. Det innebär att familjer i behov av stöd kan ringa direkt till Solängen för stödsamtal. Ärenden från Myndighets- och beställaravdelningen prioriteras dock, då dessa familjer har ett biståndsbeslut. Tillsammans med öppna förskolan, mödra- och barnavårdscentralen samt vuxenutbildningen har ett samarbete med SFI (svenska för invandrare) inletts med syftet att fånga upp invandrarföräldrar i behov av stöd. Samtliga samverkansparter anser att det är viktigt att nå ut med information, kunskap och stöd kring livet med barn i det svenska samhället till denna målgrupp. Man vill också möjliggöra för dem att skapa nätverk. SFI har börjat förlägga viss undervisningstid som studiebesök på öppna förskolan där familjecentralen får möjlighet att visa upp sina verksamheter. En översyn av Solängens resurser pågår för att se om befintliga resurser kan omfördelas. Ansvarig enhetschef Pia Ringkrans bedömer att det är viktigt för Solängen att kunna arbeta med det förebyggande arbetet för att långsiktigt minska de stora kostnaderna för barn och ungdomar som mår dåligt och kan komma att behöva insatser i form av placeringar. Idag finns det en tydlighet i det förebyggande arbetet med ungdomar, men inte för de mindre barnen som familjecentralen riktar sig mot. Socialkontorets synpunkter Utifrån Socialkontorets utredning har Socialnämnden i och med beslutet från förbundit sig till ett samarbete kring en familjecentral i Bro. Beslutet definierar dock inte hur mycket resurser Socialkontoret ska avsätta till samarbetet. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet står det att Socialkontoret avser att avsätta 10 timmar per vecka i personalresurser. Dessa resurser har under de senaste 11 åren inte avsatts till familjecentralen, med undantag för perioden då en tjänst ingick i det familjecentralsliknande arbetssättet (2006). Socialkontoret ser ett behov av att säkerställa att resurser fördelas till det förebyggande arbetet för barn och unga. Socialkontoret föreslår därför att Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Landstinget för att formalisera samverkan kring det familjecentralliknande arbetssättet i kommunen. Socialkontoret kommer därutöver att fortsätta den översyn av Solängens resurser som pågår för att säkerställa att nödvändiga resurser avsätts till det familjecentralsliknande arbetssättet.

35 Sidan 35 av 90 5(5) Barnperspektiv Ur ett barnperspektiv är detta en viktig förändring. Att formalisera och säkerställa resurser till ett familjecentralsliknande arbetssätt syftar till att ge råd och stöd till utsatta familjer. Socialkontorets stöd syftar till att minska risken för att barn utsätts för psykiskt och fysiskt våld, minska stressen hos föräldrarna, skapa tryggare barn, öka möjligheten till trygg anknytning samt en bättre psykisk hälsa för familjerna. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Marja Kammouna Avdelningschef Leif Spjuth Tf Avdelningschef Kopia av beslut till: Pia Ringkrans, Solängen Ansvarig för öppna förskolan i Kungsängen och Bro

36 Sidan 36 av 90

37 Sidan 37 av 90 Ärende 5

38 Sidan 38 av 90

39 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Marianne Iggmark Dnr Kvalitetsutvecklare Sidan 39 av 90 1 Socialnämnden Matlagning i hemmet Förslag till beslut Socialnämnden fastställer Socialkontorets förslag till insatser för att höja kvalitén på beviljade insatser om matlagning i hemmet. Sammanfattning I Upplands-Bro kommuns riktlinjer för handläggning och verkställighet av äldre- och handikappomsorg inom hemtjänst kan personer som på grund av funktionsnedsättning eller ålderssvaghet få bistånd med tillredning av enklare mat d.v.s. (inte långkok) i hemmet utifrån individuella behov. Behovet av matlagning i hemmet har till största delen beviljats genom matdistribution och matlåda från kommunens produktionskök. De brukare som har haft behov av enklare matlagning har beviljats detta. För att öka kunskapen om god och näringsrik mat för äldre och personer med funktionsnedsättning, föreslås att utförare utser kostansvariga i respektive personalgrupp och att dessa utbildas i kostkunskap och enklare matlagning. Kostansvarig ska efter utbildning förmedla kunskapen till övriga medarbetare och säkerställa att informationen implementeras i respektive enhets introduktionsmaterial för nya medarbetare. Det är viktigt att samordning av matlagning och omvårdnadsinsatser sker utifrån god livsmedelshygien. Biståndsenheten ska informeras om att kunskap om matlagning har ökat hos hemtjänstutförare. Utförare har möjlighet att fördela beviljad tid och insats på ett effektiv och individuellt sätt i samråd med brukaren för att uppnå högre nöjdhet. Socialkontoret planerar för och bekostar utbildningen till kostansvariga under hösten för 20 deltagare under en dag. Deltagande utförare ersätts per timme för genomförd utbildningsnärvaro, enligt hemtjänsttaxa. Under utbildningen kommer ett kursmaterial att delas ut i form av receptbok för näringsberäknad mathållning anpassad till äldre och personer med funktionsnedsättning.

40 2(2) Sidan 40 av 90 Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2013 Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjuth T.f avdelningschef

41 Sidan 41 av 90 Ärende 6

42 Sidan 42 av 90

43 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström Sidan 43 av Socialnämnden Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända Förslag till beslut Godkänna och överlämna överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Överenskommelsen är framtagen av länets kommuner i samverkan. Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunförbundet Stockholms län daterad 5 juni Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 24 juni Ärendet Kommunförbundet Stockholms län har tagit fram en reviderad överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholm län gällande nyanlända i samarbete med länets kommuner. Denna överenskommelse kommer att ligga till grund för hur vi i länet arbetar med frågor som rör nyanlända. Det har sedan 2009 funnits en överenskommelse mellan kommunerna om samverkan kring introduktion m.m. av nyanlända. Under hösten 2012 genomförde KSL en uppföljning av överenskommelsen som visade på vissa brister. Arbetet med revideringen av överenskommelsen har pågått sedan hösten 2012 och involverat kommunrepresentanter på olika sätt. Remiss skickades ut till kommunerna i februari med svarstid den 15 april. Det inkom remissvar från 15 av länets kommuner. Synpunkterna från kommunerna har beaktats. Barnperspektiv Barnperspektivet har beaktats genom att ett gott arbete med nyanlända kommer att gynna de nyanländas barn så att de får en god start i Sverige. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Kvalitets- och verksamhetsstöd

44 2(2) Sidan 44 av 90 Bilagor: Skrivelse från Kommunförbundet Stockholms län. Kopia av beslut till: Kopia av beslut från kommunstyrelsen sänds till

45 Sidan 45 av 90 Samverkansöverenskommelse kring flyktingmottagande mellan kommuner i nätverket Koordination Norrort. Det här är en samverkansöverenskommelse som fastställer ramarna för arbetet inom Koordination Norrort, den gemensamma strategens roll och de berörda kommunernas åtagande inom området för flyktingmottagande. 1. Övergripande syfte för samverkan Genom att driva gemensamma intressefrågor tillsammans mot andra parter blir kommunernas röst starkare och genomslagskraften större. Genom erfarenhetsutbyte lär kommunerna av varandra och det skapas en bred och strukturerad kunskapsplattform inom området för flyktingmottagande. 2. Samverkansparter Denna samverkansöverenskommelse är avsedd för Norrortskommunerna i Stockholms län. Följande kommuner ingår i denna samverkansöverenskommelse: Danderyds kommun, Ekerö kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Bro kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Österåkers kommun. 3. Målgrupp för kommunernas samverkan inom Koordination Norrort Målgrupp för kommunernas samverkan är personer som omfattas av förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som även inkluderar ensamkommande barn och ungdomar. 4. Tidsperiod Undertecknad överenskommelse gäller tillsvidare. Denna överenskommelse gäller från och med den 15 april Förvaltande kommuns åtagande Ledningsgruppen utser en kommun att förvalta Koordination Norrort. Den förvaltande kommunen förbinder sig att ombesörja strategens anställning. En ny förvaltande kommun kan komma att utses. Ett byte av förvaltande kommun ska beslutas av ledningsgruppen. Kommunen är ytterst ansvarig för Koordination Norrorts budget. I detta ingår att förvalta de medel som varje kommun årligen betalar för Koordination Norrort.

46 Sidan 46 av Samverkande kommuners åtagande Samverkande kommun ska: Utse en representant som är med i Koordination Norrorts ledningsgrupp. Tillsammans med övriga parter utse en förvaltande kommun för Koordination Norrort. Tillsammans med övriga parter finansiera Koordination Norrort utifrån aktuell budget och finansieringsmodell. Utse en eller flera kontaktpersoner i kommunen till nätverket. Aktivt delta i nätverksmöten. Aktivt bidra med information och kunskap till nätverket. Aktivt arbeta kommunöverskridande. Återkoppla information till sin organisation med mera. Kommunerna ska driva frågor tillsammans. Kommunerna ska genomföra gemensamma insatser inom verksamhetsområdet när det gynnar målgruppen. 7. Strategens åtagande Koordination Norrorts strateg ska samordna norrortskommunernas samverkan genom att: Arrangera och ansvara för nätverksmöten. Samla och driva kommunernas aktuella frågor gentemot berörda aktörer. Bevaka omvärlden och inhämta information som är relevant för kommunerna. Aktivt sprida information, till exempel genom nätverksmöten och nyhetsbrev. Representera norrortskommunerna i aktuella forum som samrådsgrupper och styrgrupper. Bistå kommunerna med sakkunskap. Strategen ansvarar för att budgeten följs såsom den är avsedd. 7.1 Strategens anställning Strategtjänsten följer med vid ett byte av förvaltande kommun och dess anställning övertas av den nya kommunen. Strategen fortsätter sin anställning, men i den nya kommunen. 8. Ledningsgrupp och styrgrupp Koordination Norrorts ledningsgrupp består av en social eller förvaltningschef från samtliga kommuner. Ledningsgruppen fattar beslut om budget samt upprättar årlig handlingsplan för Koordination Norrort. Ledningsgruppen träffas en gång om året. Koordination Norrorts styrgrupp bestående av social och förvaltningschefer från några av kommunerna inom Koordination Norrort utses av ledningsgruppen. Styrgruppen följer upp och leder det löpande arbetet för Koordination Norrort i enlighet med handlingsplanen. Styrgruppen har möte två till fyra gånger per år. Den förvaltande kommunens representant är ordförande i ledningsgruppen och i styrgruppen.

47 Sidan 47 av Information och nätverk De berörda parterna kommunicerar genom regelbundna nätverksmöten och kontinuerlig mejlkontakt. Strategen håller kommunerna uppdaterade på samverkansområdet genom nyhetsbrev och genom andra informationskanaler. En arbetsgrupp med personer från nätverket träffas regelbundet. Gruppen fungerar som en beredningsgrupp och gruppens representanter och storlek kan variera. Strategen medverkar i olika regionala och nationella nätverk och ansvarar för att relevant information från de olika nätverken och grupperna når alla inblandade parter och relevanta externa aktörer. 9.1 Externa aktörer Viktiga externa aktörer som Koordination Norrort ska arbeta med är bland andra: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunförbundet Stockholms län Länsstyrelsen Stockholm Migrationsverket Sveriges Kommuner och Landsting Till ovanstående externa aktörer tillkommer även mindre nätverk, samarbeten och grupper vars konstellation är mer troliga att förändras över tid. 10. Finansiering av Koordination Norrort Koordination Norrort finansieras av kommunerna, och summan baseras på var kommuns storlek i form av invånarantal i enlighet med Statistiska centralbyråns statistik. Avgiften betalas årsvis. En uppdatering av kommunernas befolkningsmängd kommer att göras i april månad varje år inför ny inbetalning. Vid eventuell överskridning av Koordination Norrorts budget ska samtliga parter gemensamt täcka upp dessa kostnader. Även eventuella kostnader som kan uppstå vid ett avslutande av den gemensamma strategens tjänst ska täckas gemensamt av samtliga parter. Kostnaderna fördelas även i dessa fall efter kommunernas storlek i form av invånarantal. 11. Uppföljning och återkoppling Strategen ska tillsammans med de samverkande kommunernas representanter följa upp och utvärdera arbetet inför varje årsskifte. 12. Ändringar och tillägg Tillägg och ändringar av förevarande överenskommelse ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga parter för att vara gällande.

48 Sidan 48 av Omförhandling Om verksamhetens förutsättningar enligt denna överenskommelse skulle ändras avsevärt har parterna rätt att kräva en omförhandling av överenskommelsen. Övriga parter är skyldiga att förhandla om omförhandling påkallas i enlighet med denna punkt. 14. Att avsluta deltagande Om en kommun vill avsluta sitt deltagande i Koordination Norrort ska detta meddelas skriftligen till ledningsgruppens ordförande. Utträde sker 12 månader från uppsägningsdatum. 15. Överenskommelsens giltighet Undertecknande av denna överenskommelse blir giltig för respektive part efter att beslut om godkännande tagits i behörig nämnd.

49 Sidan 49 av 90 Försäkran Denna överenskommelse har upprättats i likalydande exemplar varav samtliga parter har erhållit var sitt exemplar. Startdatum för överenskommelsen är den 15 april Härmed förbinder sig undertecknad kommun till Samverkansöverenskommelse kring flyktingmottagande mellan kommuner i nätverket Koordination Norrort. Var god texta. Datum: Kommun: Kontaktperson: Underskrift: Namnförtydligande:

50 Sidan 50 av 90 Bilaga 1 Parter och kontaktpersoner Förvaltare av Koordination Norrort och arbetsgivare åt den gemensamma strategen är tillsvidare Lidingö stad. Kontaktperson i kommunen: Birgitta Sihver, kontorschef för Konsult och servicekontoret. Telefon: E post: Koordination Norrorts strateg: Oscar Hammar Telefon: E post:

51 Sidan 51 av 90 Fördelning av kostnader för Koordination Norrort 2014 Kommun Befolkningsmängd (1 nov Befolkning % Kostnad Koordination Norrort 2012) Projektmedel till 14/4 * * Danderyd , Ekerö , Järfälla , Lidingö , Norrtälje , Sigtuna , Sollentuna , Solna , Sundbyberg , Täby , Upplands Bro , Upplands Väsby , Vallentuna , Vaxholm , Österåker ,

52 Sidan 52 av 90 Årsbudget för Koordination Norrort BUDGET 1 år, jan dec Lönekostnader Lön strateg ( kr + 38,46% OH) Externa tjänster OH kostnader för ledning/chef Budgetuppföljning 550 kr/h (4h/mån) Lokalkostnader Resekostnader Resor till möten, konferenser etc Aktiviteter strateg och nätverk Deltagande i konferenser (strateg) och kurser Kringkostnader möten (fika etc) 4000 Material/expenser IT & Telefoni Layout och tryckkostnader Kontorsmaterial, kopiering etc TOTALT

53 Sidan 53 av 90 Fördelning av kostnader för Koordination Norrort Uppskattad årskostnad fr.o.m Kommun Befolkningsmängd (1 nov 2012) Befolkning % Kostnad Koordination Norrort Danderyd , Ekerö , Järfälla , Lidingö , Norrtälje , Sigtuna , Sollentuna , Solna , Sundbyberg , Täby , Upplands Bro , Upplands Väsby , Vallentuna , Vaxholm , Österåker ,

54 Sidan 54 av 90

55 Sidan 55 av 90 Ärende 7

56 Sidan 56 av 90

57 Sidan 57 av 90 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk Dnr Socialnämnden Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut, 30 juni 2013 Förslag till beslut 1. Överlämna Socialkontorets rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 30 juni 2013 till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer. 2. Överlämna statistikrapport av ej verkställda beslut och verkställda beslut den 30 juni 2013 till Kommunfullmäktige. Sammanfattning Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda beslut. Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det 10 ej verkställda beslut, fem avseende äldreomsorg enligt SoL, tre avseende handikappomsorg enligt SoL samt två beslut enligt LSS. Under perioden har ett tidigare inrapporterat ej verkställt beslut avseende LSS verkställts, och ett beslut enligt SoL äldreomsorg avslutats. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 juli Ärendet Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen samt från den 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när beslutet har verkställts. Rapporteringen till Socialstyrelsen och kommunens revisorer ska ske på individnivå och lämnas in en gång per kvartal. Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ske i form av en statistikrapport där individen är avidentifierad. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor.

58 2(2) Sidan 58 av 90 Nuläge vid rapporteringstillfället 31 mars 2013 Individ och familjeomsorg, insatser enligt socialtjänstlagen Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det inte några ej verkställda beslut att rapportera från individ och familjeomsorgen. Äldreomsorg, insatser enligt socialtjänstlagen Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det fem ej verkställda beslut avseende permanent bostad samt ett tidigare inrapporterat ej verkställt beslut som avslutats. Skälen till att besluten ännu ej är verkställt är att lediga platser för permanent boende inte finns för tillfället. Samtliga har erbjudits korttidsplats i avvaktan på ledig plats. Ett ärende med ett gynnande beslut gällande permanent boende har avslutats under rapporteringsperioden på grund av att den enskilde flyttat från kommunen. Handikappomsorg, insatser enligt socialtjänstlagen Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det tre ej verkställda beslut att rapportera från handikappomsorgen avseende trygghetslarm. Skälen till att besluten ej har verkställts är att den enskilde saknar fast telefoni. Insatser enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det två ej verkställda beslut avseende bostad med särskild service samt biträdande av kontaktperson. Skälet till att beslutet avseende bostad med särskild service ej har verkställts är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. Skälet till att beslutet avseende kontakperson ej har verkställts är resursbrist. Under rapporteringsperioden har ett tidigare ej verkställt beslut avseende bostad med särskild service verkställts. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Bilagor: Statistikrapport Kvartalsrapport Kopia av beslut till: Socialstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunens revisorer (inkl. individrapporter)

59 Sidan 59 av 90 Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rapporteringstillfälle 30 juni 2013 Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Beslutsdatum för gynnande beslut som ej verkställts Biträdeav kontaktperson Bostad med särskild service Daglig verksamhet kvinna/ flicka man/pojke Kommentar x x Den enskilde har tackat nej till erbjudande x x Resursbrist

60 Sidan 60 av 90 KVARTALSRAPPORT SoL och LSS Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS Rapporter skickas in kvartalsvis av samtliga nämnder som berörs av skyldigheten att rapportera. Individrapporter skickas in av de nämnder som har sådana att redovisa detta kvartal. Det gäller både de som kvarstår som ej verkställda från förra kvartalet (och som ska rapporteras på nytt) och nya från detta kvartal. Kontakta Socialstyrelsen (aktuell tillsynsregion) för att kunna börja rapportera med Socialstyrelsens e-tjänst, tel vx Allmänna uppgifter 1 Rapporteringstillfälle År Kvartal 30 juni Kommun Upplands-Bro 3 Stadsdel/kommundel (i förekommande fall) 4 Ansvarig nämnd Socialnämnden 5 Nämnden har ansvar för följande verksamhet SoL ÄO, Äldreomsorg SoL OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL SoL IFO, Individ- och familjeomsorg LSS OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 6 Ansvarig/Behörig rapportör Jesper Kyrk 7 Telefon till rapportören E-post till rapportören 1

61 9 Markera de verksamhetsområden där det inte finns några ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera detta kvartal. Sidan 61 av 90 SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF 10 Markera de verksamhetsområden där det finns individrapporter detta kvartal Beslut SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF Avbrott SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF Individrapporterna skickas till Socialstyrelsen under följande rapporteringsperioder: Kvartal 1: 15 mars 15 april Kvartal 2: 15 juni 31 juli Kvartal 3: 15 september 15 oktober Kvartal 4: 15 december 15 januari Tillsynsregion REGION SYD (Skåne, Kronobergs och Blekinge län) Socialstyrelsen Box Malmö REGION SYDÖST (Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län) Socialstyrelsen Box Jönköping 2 REGION MITT (Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län) Socialstyrelsen Box Örebro REGION SYDVÄST (Västra Götalands och Hallands län) Socialstyrelsen Box Göteborg REGION ÖST (Stockholms och Gotlands län) Socialstyrelsen Region Öst Stockholm REGION NORD (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län) Socialstyrelsen Box Umeå

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 13 juni 2013 Sidan 3 av 126 Ärende 1 Sidan 4 av 126 Sidan 5 av 126 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning 08-58169563 2013-05-22

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Vårt datum Vår beteckning 2012-09-12 Ks/2012:238 001 Övergripande Kristinehamns

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Sidan 3 av 146 Ärende 1 Sidan 4 av 146 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Annika Holmström 2014-11-13

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 24 september 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 24 september 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 24 september 2015 Sidan 2 av 324 Ärende 1 Sidan 3 av 324 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Socialkontoret Jesper Kyrk Avdelningschef 08-581 696 08 jesper.kyrk@upplands-bro.se

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

KONTAKTVERKSAMHET enligt SoL, LSS och LVU RIKTLINJER. Antagna av KS april 2008 Reviderade januari 2013

KONTAKTVERKSAMHET enligt SoL, LSS och LVU RIKTLINJER. Antagna av KS april 2008 Reviderade januari 2013 KONTAKTVERKSAMHET enligt SoL, LSS och LVU RIKTLINJER Antagna av KS april 2008 Reviderade januari 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Innehåll INLEDNING... 4 SYFTE

Läs mer