Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 29 augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 29 augusti 2013"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 29 augusti 2013

2

3 Sidan 3 av 90 Ärende 1

4 Sidan 4 av 90

5 Sidan 5 av 90 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Datum Vår beteckning Marianne Iggmark Kvalitetsutvecklare Dnr Socialnämnden Redovisning av vidtagna åtgärder att säkerställa arbetssätt vid avslutad placering Förslag till beslut 1. Fastställa redovisning av vidtagna åtgärder och översända dessa till Socialstyrelsen dnr / Omedelbar justering Sammanfattning Socialstyrelsen beslöt den 4 mars 2013 utifrån ett enskilt klagomål att Socialnämnden i Upplands-Bro skulle vidta följande åtgärder; Säkerställa att nämnden fullföljer sitt ansvar i samband med att en placering upphör och att bedömning sker kring eventuellt behov av stöd Redovisning av vidtagna åtgärder över rutiner och processer avseende ensamkommande flyktingbarn lämnades till Socialstyrelsen. Socialstyrelsens bedömning den 28 maj 2013 är att redovisningen av vidtagna åtgärder inte säkerställer hur nämnden ska säkerställa arbetssättet för samtliga barn/unga som avslutar en placering. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 24 juni 2013 Ärendet Redovisning av vidtagna åtgärder För att säkerställa att nämnden fullföljer sitt ansvar för de ungdomar som varit placerade har avdelningschefen för utförare respektive myndighet och beställare tagit beslut om revidering och implementering av rutiner och arbetsätt för samtliga barn och unga som avslutar en placering. Processen tydliggör ansvar, aktiviteter, dokumentation och samverkansformer. Handläggare tar upp vid ärendegenomgång på enheten för barn och unga om att den sökande ska överlämnas till vuxenenheten eller till biståndsenheten. Handläggare gör en bedömning av fortsatt behov av stöd i hemkommunen eller den kommun dit ärendet överlämnats. Enhetschefen är den som ska säkerställa överlämnandet.

6 2(2) Sidan 6 av 90 Barnperspektiv Ur ett barnperspektiv är det av största vikt att samverkan och kvalitetskritiska processer och rutiner finns beskrivna och implementerade i verksamheten. Tydliga processer och bra samverkan är en förutsättning för en säker vård för den enskilde. Bilaga; 1- Processbeskrivning Rutin vid placering. 2- Socialstyrelsens beslut SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjut Tf. Avd. chef Myndighet och beställare

7 Sidan 7 av 90 Process Placering av barn och unga i familjehem, HVB hem Utredning Placering Genomförandeplan Uppföljning Övervägende Avslut Tid; anmälan/ansökan Efter fattat beslut Första dagen Minst 4 ggr/år Senast efter 6 månader Aktivitet; se process "Utredning och ställningstagande" Besök på familjehemmet/hvb med den unge och vårdnadshavare Vid placering på f.h (Sol och LVU) görs en fösta GP av f.h.sekr, den unge, f.h och vårdnadshavare F.h.sekr ger handledning till familjehemmet utifrån individuellt behov Socialsekreterare skriver rapport till nämnden om hur vården fortlöper "övervägande" Beslut om "bistånd" till den unge socialsekreterare. Beslut om "medgivande" tas av AU, att familjehemmet (f.h) får ta emot den unge. Underlag tas fram av (f.h.sekr) familjehemssekreterare Utredning av den unges behov (BBIC) ligger till grund för upprättande av vårdplan (SOSFS 2006:12 AR) Dokumentation enligt 11 kap 5 SoL; i Procapita Ansvarig är; Socialsekreterare, familjehemssekreterare Placeringsinformation skrivs enligt BBIC av socialsekreterare. Socialsekreterare åker med den unge till Familjehem/HVB hem för placering Socialsekreterare går igenom ansvaret som vårdnadshavare med det ekonomisk försörjningsansvaret Procapita Socialsekreterare Familjehemmet/HVB samt den unge och Samverkan med; vårdnadshavare E BoU = Enhet för barn och unga, E Vux= enhet för vuxna Vid placering på HVB hem (Sol och LVU) görs en första GP av föreståndare på hemmet i samråd med socialsekreterare, den unge och vårdnadshavare. Kontaktman utses på HVB hemmet GP revideras senast efter en månad Soc.sekr i Procapita, HVB i sin SoL dokumentation Besök i f.h/hvb och hos den unge sker kontinuerligt och efter individuellt behov, minst 4 ggr/år För att säkerställa processen ska social och f.h.sekr en gång per månad ha ärendegenomgång med enhetschef AU arbetsutskott fattar beslut om "att lägga rapporten till handlingarna" När beslut om "övervägande" har handlagts, ska handläggare vara mottagare av protokollet, arkivera denna samt föra in beslutet i Procapita Målet med placeringen och vårdplan är uppfylld. Ny ansökan Lägg in datum för "bevakning" i Procapita Ungdom uppmuntras att ställa sig i bostadskö Soc.sekr i Procapita, HVB i sin SoL dokumentation Procapita Procapita Socialsekreterare, f.h.sekr, föreståndare Socialsekreterare, f.h.sekr Socialsekreterare F.h/HVB hem, F.h/HVB hem, F.h/HVB hem, vårdnadshavare och den vårdnadshavare och den vårdnadshavare och den unge unge unge Avslut, ungdom När ungdomen flyttar från f.h görs en bedömning av fortsatt behov av stöd på E Vux (hemkommun eller den kommun dit ärendet överlämnats) Handläggaren tar upp vid ärendegenomgång på E BoU om sökande ska överlämnas till E Vux eller bist.enheten. Enhetschef säkerställer överlämnandet Socialsekreterare, enhetschef F.h/HVB hem, vårdnadshavare och den unge

8 Sidan 8 av 90

9 Sidan 9 av 90

10 Sidan 10 av 90

11 Sidan 11 av 90 Ärende 2

12 Sidan 12 av 90

13 Sidan 13 av 90 Ärende 3

14 Sidan 14 av 90

15 Sidan 15 av 90 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Datum Vår beteckning Marianne Iggmark Kvalitetsutvecklare Dnr Socialnämnden Redovisning av vidtagna åtgärder avseende att säkerställa arbetssätt vid avslutad placering Förslag till beslut 1. Fastställa redovisning av vidtagna åtgärder och översända dessa till Socialstyrelsen dnr / Omedelbar justering Sammanfattning Socialstyrelsen beslutade den 19 november 2012 att inleda granskning av Upplands-Bro kommuns handläggning av placerade ensamkommande barn. Granskningen visade på brister gällande utredningar, dokumentation och överväganden. Nämnden har besvarat och åtgärdat bristerna och förbättrat processerna. Socialstyrelsen ifrågasätter implementeringen av antagna riktlinjer och egenkontroll och att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att säkerställa en rättsäker handläggning för samtliga barn/unga. Socialstyrelsen beslutar att nämnden ska vidta följande åtgärder; Säkerställa att vårdplan upprättas för barn och unga som är placerade Säkerställa att placerade barn och unga övervägs minst var sjätte månad Säkerställa att dokumentation förs kontinuerligt och möjliggör uppföljning, utvärdering och tillsyn Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2013 Ärendet Redovisning av vidtagna åtgärder Revidering av nämndens handläggningsrutiner processbeskrivning av asyl och PUT-processer samt processbeskrivning av rutiner vid placering av barn och unga har genonförts. Rutiner och processerna tydliggör ansvar, aktiviteter och samverkansformer samt hur handläggningen avseende vårdplan, övervägande samt dokumentation ska säkerställs. Placering av asylsökande barn och unga: Genomförandeplan initieras inom en vecka, Vårdplan inom två veckor. Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt efter en månad och därefter var tredje månad.

16 2(2) Sidan 16 av 90 Placering av barn och unga: En första genomförandeplan upprättas den första dagen, denna revideras senast efter en månad. Vårdplan påbörjas vid utredning av den unges behov (BBIC) och ligger till grund för vårdplanen. Vårdplan följs upp minst 4 ggr/år Övervägande om fortsatt vård sker minst var 6:e månad Processen säkerställs av enhetschef genom egenkontroll och vid ärendegenomgång en gång per månad. Barnperspektiv Ur ett barnperspektiv är det av största vikt att samverkan och kvalitetskritiska processer och rutiner finns beskrivna och implementerade i verksamheten för en rättsäker handläggning utifrån lagkrav och de förskrifter som finns. Bilaga; 1. Processbeskrivning_Rutin vid placering av barn och unga 2. Processbeskrivning_Asyl 3. Processbeskrivning_PUT 4. Socialstyrelsens beslut SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjut Tf Avd. chef Myndighet och beställare

17 Sidan 17 av 90 Process Placering av barn och unga i familjehem, HVB hem Utredning Placering Genomförandeplan Uppföljning Övervägende Avslut Tid; anmälan/ansökan Efter fattat beslut Första dagen Minst 4 ggr/år Senast efter 6 månader Aktivitet; se process "Utredning och ställningstagande" Besök på familjehemmet/hvb med den unge och vårdnadshavare Vid placering på f.h (Sol och LVU) görs en fösta GP av f.h.sekr, den unge, f.h och vårdnadshavare F.h.sekr ger handledning till familjehemmet utifrån individuellt behov Socialsekreterare skriver rapport till nämnden om hur vården fortlöper "övervägande" Beslut om "bistånd" till den unge socialsekreterare. Beslut om "medgivande" tas av AU, att familjehemmet (f.h) får ta emot den unge. Underlag tas fram av (f.h.sekr) familjehemssekreterare Utredning av den unges behov (BBIC) ligger till grund för upprättande av vårdplan (SOSFS 2006:12 AR) Dokumentation enligt 11 kap 5 SoL; i Procapita Ansvarig är; Socialsekreterare, familjehemssekreterare Placeringsinformation skrivs enligt BBIC av socialsekreterare. Socialsekreterare åker med den unge till Familjehem/HVB hem för placering Socialsekreterare går igenom ansvaret som vårdnadshavare med det ekonomisk försörjningsansvaret Procapita Socialsekreterare Familjehemmet/HVB samt den unge och Samverkan med; vårdnadshavare E BoU = Enhet för barn och unga, E Vux= enhet för vuxna Vid placering på HVB hem (Sol och LVU) görs en första GP av föreståndare på hemmet i samråd med socialsekreterare, den unge och vårdnadshavare. Kontaktman utses på HVB hemmet GP revideras senast efter en månad Soc.sekr i Procapita, HVB i sin SoL dokumentation Besök i f.h/hvb och hos den unge sker kontinuerligt och efter individuellt behov, minst 4 ggr/år För att säkerställa processen ska social och f.h.sekr en gång per månad ha ärendegenomgång med enhetschef AU arbetsutskott fattar beslut om "att lägga rapporten till handlingarna" När beslut om "övervägande" har handlagts, ska handläggare vara mottagare av protokollet, arkivera denna samt föra in beslutet i Procapita Målet med placeringen och vårdplan är uppfylld. Ny ansökan Lägg in datum för "bevakning" i Procapita Ungdom uppmuntras att ställa sig i bostadskö Soc.sekr i Procapita, HVB i sin SoL dokumentation Procapita Procapita Socialsekreterare, f.h.sekr, föreståndare Socialsekreterare, f.h.sekr Socialsekreterare F.h/HVB hem, F.h/HVB hem, F.h/HVB hem, vårdnadshavare och den vårdnadshavare och den vårdnadshavare och den unge unge unge Avslut, ungdom När ungdomen flyttar från f.h görs en bedömning av fortsatt behov av stöd på E Vux (hemkommun eller den kommun dit ärendet överlämnats) Handläggaren tar upp vid ärendegenomgång på E BoU om sökande ska överlämnas till E Vux eller bist.enheten. Enhetschef säkerställer överlämnandet Socialsekreterare, enhetschef F.h/HVB hem, vårdnadshavare och den unge

18 Sidan 18 av 90 Process ensamkommande asylsökande flyktingbarn LANE _E BoU sid 1(2) Ny ungdom Dokumentation Kontaktman Ungdom har anlänt till Godman Tid; dag 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag 1 3 Aktivitet: Migrationsverket faxar till E BoU. Om god man finns ska detta framgå av faxet. Aktivitet; E BoU informerar LANE om ny ungdom. LANE tar kontakt med transitboende för rapport och gör upp om hämtning E BoU aktualiserar i Procapita person och hushåll, TF nummer, beslut om asylboende när ungdomen anlänt Kontaktman utses på LANE Föreståndare på LANE inleder dokumenationen i ProCapita Återsökningsassistent informeras om inflyttning av förest. LANE Kontaktman hämtar ungdom från transitboende Föreståndare tar kontakt med studievägledare Ungdom anvisas rum Tolk anlitas, Föreståndare informerar om husregler, godman, vistelse, går igenom frågeformulär Sängkläder, hygienartiklar, underkläder mm ersätt genom schablon ers. från migrationsverket till LANE (500 tkr/år) Kontakt tas med överförmyndarnämnden om godman saknas soc.sekr Godman rekvirerar pengar för att täcka den unges behov God man ansöker om extra kostnader från Migrationsverket. Dokumentation; i Procapita Ansvarig är; Föreståndare Lane E BoU färdigställer BBIC grunduppgifter Fadder utses bland övriga unga Godman anskaffar kläder och det ungdomen har behov av Frågeformulär läggs i akten. Föreståndare dokumenter en Kontaktman skriver Procapita anteckning i utredningen daganteckningar i Procapita Procapita Föreståndare LANE, Socialsekreterare Föreståndare Föreståndare Socialsekreterare Samverkan med; Migrationsverket, Asylboende E Bou och LANE E BoU, Migrationsverket, skola, LANE Godman, LANE Överförmyndarnämnden E BoU = Enhet för barn och unga

19 Sidan 19 av 90 Process ensamkommande asylsökande flyktingbarn LANE _E BoU sid 2(2) Planeringsmöte Vårdplan och Genomförande Uppföljning utvärdering Övervägande beslut Tid; inom 1 vecka inom 14 dagar inom en månad 1 mån forts. var 3:e månad minst var 6:e månader Aktivitet; Tolk anlitas Utredning färdigställs. VP upprättas av soc.sekr och läggs tillgänglig i Procapita upprättar LANE GP utifrån vårdplanen tillsammans med ungdom och god man. Uppföljning av GP var tredje månad eller tätare v.b.. Socialsekreterare skriver ett "övervägande"om fortsatt vård Soc.sekr. träffar ungdom och god man för utredningssamtal Dokumentation för genomförandet startas i Procapita av LANE Individuellt anpassad träning i matrutiner, städning, inköp, ekonomi mm Fritidsaktiviteter planeras i samråd mellan E Bou och LANE. Soc.sekr ansvarar för att Aktiviteter utifrån ungdomens ungdomen kan ha umgänge intresse, bakgrund och egen vilja med för den viktiga personer. Soc.sekr. besöker ungdomen minst var tredje månad, för uppföljning av vårdplan Ungdom som fyllt 18 år kan ansöka om fortsatt placering till och med 21 år. Soc.sekr gör ny utredning. Arbetsutskottet beslutar att lägga handlingarna till ärendet/personakten Beslut om PUT Dokumenteras i Procapita Delaktighet och påverkan; Ungdom kan via tolk ta del av information och planering samt lämna sina synpunkter Ungdom som är 16 år ställer sig i bostadskö U B hus. Introduktion i samhället och till en svensk vardag. Procapita Ungdom, med tolk, planerar för sin insats och kan lämna sina synpunkter och åsikter Dokumenteras i Procapita kontaktman Ungdom, med tolk, planerar för sin insats och kan lämna sina synpunkter och åsikter Ungdomen har rätt att få fortsatt vård enligt tidigare vårdplan. Alternativt boende är flyktingförläggning eller eget boende Bostadskö aktiveras v3:e mån Dokumenteras i Procapita både best. och utförare Ungdom kan via tolk ta del av planering samt lämna sina synpunkter och åsikter Ansvarig är; Socialsekreterare Föreståndare LANE, Socialsekreterare Föreståndare, kontaktman Föreståndare, socialsekreterare Samverkan med; Kontaktman, Skola, myndigheter, godman, Socialsekreterare, godman, godman Soc.sekr, LANE, godman socialsekreterare kontaktman, förståndare E BoU = Enhet för barn och unga./ Soc.sekr = Socialsekreterare/VP=vårdplan/GP=Genomförandeplan Migrationsverket meddelar beslut till ungdom och god man. Soc.sekr begär kopia från god man. Se PUT process Dokumenteras i Procapita Ungdom informeras Socialsekreterare. Process säkerställs av enhetschef Migrationsverket, Arbetsutskottet, E BoU

20 Sidan 20 av 90 Process PUT permanent uppehållstillstånd LANE Beslut om PUT Boende Särskilt förordnande under Nytt boende planeras _E BoU Om föräldrar kommer Tid; Obestämd datum Efter en månad Inom en månad Inom en månad Innan utflyttning Aktivitet; LANE har ständigt på Den unge kan lämna synpunkter på Individuell planering/utredning ska Information kommer från ungdom agendan vilken ungdom som kan komma att flytta ut E Bou ansvarar att det finns en utflyttningsplats * vem som ska vara förordnad vårdnadshavare. Byte är möjligt genomföras för ungdomens framtida boende att föräldrar ankommer till kommunen PUT beslut skickas till ungdomen samt god man. Soc.sekr begär kopia från god man. E Bou har en månad på sig att frigöra platser * Socialsekreterare skriver utredning om förordnad Vårdnadshavare till FRN i Järfälla Egen bostadskö eget kontrakt Föräldrar får PUT endast om barnet har PUT Ny aktualisering och utredning. Nytt personnr registreras. Beslut om PUT boende samma dag Efter PUT beslut har vi en månad på oss att frigöra en asylplats. Asylboende avslutas samma dag. In och utskrivningsbeslut fattas av Lane. Soc.sekr och LANE kommer fram till vilken ungdom som ska flytta till annan boendeform. E Bou informerar återsökningsassistenten om PUT beslut. Förest. om in resp utskrivning Delaktighet; Ungdom kan via tolk ta del av planering samt lämna sina synpunkter och åsikter Dokumentation; Procapita Migrationsverket kräver att Lane har det antal platser som är avtalat Kort och långsiktig planering ska ske 1 ggr/m. På agenda är ungdomar, boendet, utflytt. Ansv LANE Ungdomen har möjlighet att bo kvar på en PUT plats t.o.m. 21 år Extra kostnader och utgifter i samband med placeringen handläggs av soc.sekr på E BoU Ungdom kan via tolk ta del av planering samt lämna sina synpunkter och åsikter Efter tingsrättens beslut betalar E BoU arvode och omkostnader till förordnad vårdnadshavare fast belopp Uppdraget som förordnad vårdnadshavare avslutas när den unge fyller 18 år God mans uppdrag kvarstår tills Tingsrättens beslut. Ungdom, med tolk, planerar för sin insats samt kan lämna sina synpunkter och åsikter Återsökningsass. Ska hållas infomread om ändringar i insatserna. Ansv. E BoU. Samverkan, socialkontoret och Upplands Brohus ang. frigöra/förtur av lägenheter. Ansv. Socialchef Vid behov av förtur görs utredning av E BoU. Beslut fattas av AUsocialnämnden Vid flytt till eget boende ska ungdomen ansöka om kontaktperson och boendestöd. Ungdom ska aktivt planera för sin situation Dokumenteras i procapita, Beställare och utförare Dokumenteras i Procapita Dokumenteras i Procapita LANE har inte ansvar för föräldrar. Deras etablering ansvaras av arbetsförmedling Föräldrars behov av försörjningsstöd och vid kris/ behov av boende, ansöks på Vuxenenheten Ungdom ska aktivt planera för sin situation LANE dokumenterar händelser av vikt i Procapita Ansvarig är; Migrationsverket, E BoU soc.sekr, Lane Samverkan; E BoU, LANE, Migrationsverket * Avd. chef för Myndighet och beställare samt Avd.chef Utförare Socialsekreterare E BoU Vuxenenheten, Arbetsförmedlingen Boendesamordnare avd. k och vs. Samverkan och mellan Lane och E FRN=familjerättsnämnden, Enhetschefer från Samverkan mellan Lane och BoU Tingsrätten myndighetsavdelningarna Vuxenenheten

21 Sidan 21 av 90

22 Sidan 22 av 90

23 Sidan 23 av 90

24 Sidan 24 av 90

25 Sidan 25 av 90

26 Sidan 26 av 90

27 Sidan 27 av 90

28 Sidan 28 av 90

29 Sidan 29 av 90 Ärende 4

30 Sidan 30 av 90

31 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Dnr Kvalitetsutvecklare Sidan 31 av 90 1 Socialnämnden Utredning om behovet av en familjecentral Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner Socialkontorets utredning där det framgår att det finns ett familjecentralsliknande arbetssätt i kommunen. 2. Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Landstinget för att formalisera samverkan kring det familjecentralsliknande arbetssättet i kommunen. Sammanfattning I Socialnämndens internbudget för 2012 fick Socialkontoret i uppdrag att utreda behovet av en familjecentral dit familjer kan vända sig för att få råd och stöd. I budget för 2013 beslutade Kommunfullmäktige bland annat att Socialnämnden ska arbeta med att utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra- och barnavårdcentralen. Socialkontoret har här kartlagt och utrett behovet av en familjecentral. Enligt ett beslut i Socialnämnden från 2002 har Socialnämnden redan förbundit sig till ett samarbete kring en familjecentral i orten Bro. Beslutet definierar dock inte hur mycket resurser Socialkontoret ska avsätta till samarbetet. Socialkontoret ser att det finns ett behov av att säkerställa att resurser fördelas till det förebyggande arbetet för barn och unga i kommunen och föreslår därför att Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Landstinget för att formalisera samverkan kring det familjecentralliknande arbetssättet som finns i kommunen. Socialkontoret kommer därutöver att fortsätta den översyn av Solängens resurser som pågår för att säkerställa att nödvändiga resurser avsätts till det familjecentralsliknande arbetssättet. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 juni 2013.

32 2(5) Sidan 32 av 90 Bakgrund I Socialnämndens internbudget för 2012 fick Socialkontoret i uppdrag att utreda behovet av en familjecentral dit familjer kan vända sig för att få råd och stöd. I budget för 2013 beslutade Kommunfullmäktige bland annat att Socialnämnden ska arbeta med att utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra- och barnavårdcentralen. Definition av familjecentral En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barn och familjer. Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare kan det även finnas familjerådgivare, fritidsledare, psykologer och läkare. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärprofessionell samverkan. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer i ett upptagningsområde. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att: finnas tillgänglig som nära mötesplats stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga erbjuda lättillgängligt stöd vara ett kunskaps- och informationscentrum utveckla god service Enligt Socialstyrelsens utredning från 2008 krävs även att de fyra basverksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst är samlokaliserade för att få kallas familjecentral. Deras definition av familjecentralsliknande verksamhet kräver att barnhälsovård är samlokaliserad med en annan kommunal verksamhet (öppen förskola eller socialtjänst). I denna utredning används definitionen familjecentral i en vidare bemärkelse. Vid hänvisning till tidigare utredningar och beslut om familjecentral verkar det inte ha funnits några krav på samlokalisering. Vid diskussioner i nutid används begreppet familjecentral med krav om samlokalisering, och i de fall samlokalisering inte avses används begreppet familjecentralsliknande arbetssätt. Familjecentralsliknande arbetssätt i denna utredning utgår således från samverkan mellan berörda instanser där verksamheterna regelbundet träffas. Det innebär dock inte att de permanenta verksamheterna ligger i samma byggnad.

33 Sidan 33 av 90 3(5) Historik Tanken på att starta en familjecentral i kommunen har funnits sedan Den dåvarande hälsoplaneraren var drivande i frågan och även landstinget verkade för att familjecentraler skulle bildas i alla kommuner. En seminariedag hölls för att främja samarbetet mellan dåvarande bildningsförvaltning, socialförvaltning, mödravårds- och barnavårdscentralen, polis, barn- och ungdomspsykiatrin (PBU) samt kyrkan. Under hösten 2000 bildades en arbetsgrupp i syfte att ta fram ett förslag på familjecentral. Arbetsgruppen bestod av representanter från bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och landstinget. På initiativ av hälsoplaneraren träffades de regelbundet för att undersöka förutsättningarna för bildandet av en familjecentral i Upplands-Bro kommun. Gruppen gjorde flera studiebesök på andra familjecentraler, bl.a. i Leksand, Hallonbergen, Kallhäll och Bålsta. Gruppen föreslog att ett samarbete kring en familjecentral i Bro skulle inledas. Intentionen med att bilda en familjecentral var att de verksamheter som arbetar med barn och familjer ska samarbeta och samverka för att effektivisera de resurser som finns inom kommunen och landstinget i syfte att utveckla det förebyggande arbetet för utsatta familjer. Den 21 februari beslutade Socialnämnden att ställa sig bakom förslaget om familjecentral och uppdrog till förvaltningen att verka för att ett samarbete kring en familjecentral i Bro skulle komma till stånd inom befintliga budgetramar. I april 2012 togs sedan beslut i dåvarande bildningsnämnden att öppna en familjecentral i Bro som en försöksverksamhet under två år med basen i öppna förskolan. Öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 0 6 år vilka inte är inskrivna i förskolan. Förutom förskollärarna i öppna förskolan ingick även barnmorska och distriktssköterska från barnavårdscentralen samt en kurator från socialförvaltningen i familjecentralen. Även familjerätten var representerade 1 h/veckan. Tanken med samarbetet mellan professioner och öppna förskolan som mötesplats var att stödja barn och familjer. Projektet utvärderades 2004 och beslut togs i bildningsnämnden att permanenta verksamheten inom befintliga ekonomiska ramar. Något beslut i Socialnämnden togs inte eftersom nämnden redan 2002 ställt sig bakom samarbetet kring en familjecentral. Socialförvaltningen ingick i samverkansprojektet och avsatte 10 h/veckan till detta, vilket dock aldrig togs i anspråk. Två år senare, 2006, började en personal från Solängens barn- och ungdomsverksamhet, arbeta på familjecentralen 5 h/veckan. Arbetet ansågs värdefullt och året efter förlades hela dennes tjänst till det förebyggande arbetet på familjecentralen i Bro och öppna förskolan i Kungsängen. Personen arbetade även förebyggande gentemot mödra- och barnavårdscentralen. Efter tid fick Solängen fokusera på att arbeta behandlingsinriktat med barn och ungdomar som tidigare varit placerade vid familjehem eller institutioner. Detta ledde till att ansvaret av det förebyggande arbetet för barn fokuserades till förskolan och öppna förskolan. Solängens arbete med förebyggande arbete med barn Solängen behöll dock kontakten med öppna förskolan i Bro och det familjecentralsliknande arbetet. Sedan tjänsten i det förebyggande arbetet drogs in har en personal från Solängen fortsatt att avsätta en mindre del av sin arbetstid till att vara samtalsledare, delta i samverkansgrupper och samverka med BVC kring tematräffar med mera. Man leder också regelbundet ett antal

34 4(5) Sidan 34 av 90 föräldragruppsträffar per termin som öppna förskolan håller i med temat relationer samt gränser och gränssättning. Syftet med temat är att minska risken för att barnen utsätts för psykiskt och fysiskt våld, minska stressen hos föräldrarna, skapa tryggare barn, öka möjligheten till trygg anknytning samt en bättre psykisk hälsa för familjerna. Föräldragrupperna på öppna förskolan upplevs som väldigt bra i de regelbundna utvärderingar som gjorts av verksamheten. Solängen anser att de nått ut med information om sin öppna verksamhet på ett bra sätt vilket har genererat en hel del besök. Idag har Solängen en öppen verksamhet i mån av resurser. Det innebär att familjer i behov av stöd kan ringa direkt till Solängen för stödsamtal. Ärenden från Myndighets- och beställaravdelningen prioriteras dock, då dessa familjer har ett biståndsbeslut. Tillsammans med öppna förskolan, mödra- och barnavårdscentralen samt vuxenutbildningen har ett samarbete med SFI (svenska för invandrare) inletts med syftet att fånga upp invandrarföräldrar i behov av stöd. Samtliga samverkansparter anser att det är viktigt att nå ut med information, kunskap och stöd kring livet med barn i det svenska samhället till denna målgrupp. Man vill också möjliggöra för dem att skapa nätverk. SFI har börjat förlägga viss undervisningstid som studiebesök på öppna förskolan där familjecentralen får möjlighet att visa upp sina verksamheter. En översyn av Solängens resurser pågår för att se om befintliga resurser kan omfördelas. Ansvarig enhetschef Pia Ringkrans bedömer att det är viktigt för Solängen att kunna arbeta med det förebyggande arbetet för att långsiktigt minska de stora kostnaderna för barn och ungdomar som mår dåligt och kan komma att behöva insatser i form av placeringar. Idag finns det en tydlighet i det förebyggande arbetet med ungdomar, men inte för de mindre barnen som familjecentralen riktar sig mot. Socialkontorets synpunkter Utifrån Socialkontorets utredning har Socialnämnden i och med beslutet från förbundit sig till ett samarbete kring en familjecentral i Bro. Beslutet definierar dock inte hur mycket resurser Socialkontoret ska avsätta till samarbetet. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet står det att Socialkontoret avser att avsätta 10 timmar per vecka i personalresurser. Dessa resurser har under de senaste 11 åren inte avsatts till familjecentralen, med undantag för perioden då en tjänst ingick i det familjecentralsliknande arbetssättet (2006). Socialkontoret ser ett behov av att säkerställa att resurser fördelas till det förebyggande arbetet för barn och unga. Socialkontoret föreslår därför att Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Landstinget för att formalisera samverkan kring det familjecentralliknande arbetssättet i kommunen. Socialkontoret kommer därutöver att fortsätta den översyn av Solängens resurser som pågår för att säkerställa att nödvändiga resurser avsätts till det familjecentralsliknande arbetssättet.

35 Sidan 35 av 90 5(5) Barnperspektiv Ur ett barnperspektiv är detta en viktig förändring. Att formalisera och säkerställa resurser till ett familjecentralsliknande arbetssätt syftar till att ge råd och stöd till utsatta familjer. Socialkontorets stöd syftar till att minska risken för att barn utsätts för psykiskt och fysiskt våld, minska stressen hos föräldrarna, skapa tryggare barn, öka möjligheten till trygg anknytning samt en bättre psykisk hälsa för familjerna. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Marja Kammouna Avdelningschef Leif Spjuth Tf Avdelningschef Kopia av beslut till: Pia Ringkrans, Solängen Ansvarig för öppna förskolan i Kungsängen och Bro

36 Sidan 36 av 90

37 Sidan 37 av 90 Ärende 5

38 Sidan 38 av 90

39 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Marianne Iggmark Dnr Kvalitetsutvecklare Sidan 39 av 90 1 Socialnämnden Matlagning i hemmet Förslag till beslut Socialnämnden fastställer Socialkontorets förslag till insatser för att höja kvalitén på beviljade insatser om matlagning i hemmet. Sammanfattning I Upplands-Bro kommuns riktlinjer för handläggning och verkställighet av äldre- och handikappomsorg inom hemtjänst kan personer som på grund av funktionsnedsättning eller ålderssvaghet få bistånd med tillredning av enklare mat d.v.s. (inte långkok) i hemmet utifrån individuella behov. Behovet av matlagning i hemmet har till största delen beviljats genom matdistribution och matlåda från kommunens produktionskök. De brukare som har haft behov av enklare matlagning har beviljats detta. För att öka kunskapen om god och näringsrik mat för äldre och personer med funktionsnedsättning, föreslås att utförare utser kostansvariga i respektive personalgrupp och att dessa utbildas i kostkunskap och enklare matlagning. Kostansvarig ska efter utbildning förmedla kunskapen till övriga medarbetare och säkerställa att informationen implementeras i respektive enhets introduktionsmaterial för nya medarbetare. Det är viktigt att samordning av matlagning och omvårdnadsinsatser sker utifrån god livsmedelshygien. Biståndsenheten ska informeras om att kunskap om matlagning har ökat hos hemtjänstutförare. Utförare har möjlighet att fördela beviljad tid och insats på ett effektiv och individuellt sätt i samråd med brukaren för att uppnå högre nöjdhet. Socialkontoret planerar för och bekostar utbildningen till kostansvariga under hösten för 20 deltagare under en dag. Deltagande utförare ersätts per timme för genomförd utbildningsnärvaro, enligt hemtjänsttaxa. Under utbildningen kommer ett kursmaterial att delas ut i form av receptbok för näringsberäknad mathållning anpassad till äldre och personer med funktionsnedsättning.

40 2(2) Sidan 40 av 90 Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2013 Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Leif Spjuth T.f avdelningschef

41 Sidan 41 av 90 Ärende 6

42 Sidan 42 av 90

43 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström Sidan 43 av Socialnämnden Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända Förslag till beslut Godkänna och överlämna överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Överenskommelsen är framtagen av länets kommuner i samverkan. Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunförbundet Stockholms län daterad 5 juni Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 24 juni Ärendet Kommunförbundet Stockholms län har tagit fram en reviderad överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholm län gällande nyanlända i samarbete med länets kommuner. Denna överenskommelse kommer att ligga till grund för hur vi i länet arbetar med frågor som rör nyanlända. Det har sedan 2009 funnits en överenskommelse mellan kommunerna om samverkan kring introduktion m.m. av nyanlända. Under hösten 2012 genomförde KSL en uppföljning av överenskommelsen som visade på vissa brister. Arbetet med revideringen av överenskommelsen har pågått sedan hösten 2012 och involverat kommunrepresentanter på olika sätt. Remiss skickades ut till kommunerna i februari med svarstid den 15 april. Det inkom remissvar från 15 av länets kommuner. Synpunkterna från kommunerna har beaktats. Barnperspektiv Barnperspektivet har beaktats genom att ett gott arbete med nyanlända kommer att gynna de nyanländas barn så att de får en god start i Sverige. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Kvalitets- och verksamhetsstöd

44 2(2) Sidan 44 av 90 Bilagor: Skrivelse från Kommunförbundet Stockholms län. Kopia av beslut till: Kopia av beslut från kommunstyrelsen sänds till

45 Sidan 45 av 90 Samverkansöverenskommelse kring flyktingmottagande mellan kommuner i nätverket Koordination Norrort. Det här är en samverkansöverenskommelse som fastställer ramarna för arbetet inom Koordination Norrort, den gemensamma strategens roll och de berörda kommunernas åtagande inom området för flyktingmottagande. 1. Övergripande syfte för samverkan Genom att driva gemensamma intressefrågor tillsammans mot andra parter blir kommunernas röst starkare och genomslagskraften större. Genom erfarenhetsutbyte lär kommunerna av varandra och det skapas en bred och strukturerad kunskapsplattform inom området för flyktingmottagande. 2. Samverkansparter Denna samverkansöverenskommelse är avsedd för Norrortskommunerna i Stockholms län. Följande kommuner ingår i denna samverkansöverenskommelse: Danderyds kommun, Ekerö kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Bro kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Österåkers kommun. 3. Målgrupp för kommunernas samverkan inom Koordination Norrort Målgrupp för kommunernas samverkan är personer som omfattas av förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som även inkluderar ensamkommande barn och ungdomar. 4. Tidsperiod Undertecknad överenskommelse gäller tillsvidare. Denna överenskommelse gäller från och med den 15 april Förvaltande kommuns åtagande Ledningsgruppen utser en kommun att förvalta Koordination Norrort. Den förvaltande kommunen förbinder sig att ombesörja strategens anställning. En ny förvaltande kommun kan komma att utses. Ett byte av förvaltande kommun ska beslutas av ledningsgruppen. Kommunen är ytterst ansvarig för Koordination Norrorts budget. I detta ingår att förvalta de medel som varje kommun årligen betalar för Koordination Norrort.

46 Sidan 46 av Samverkande kommuners åtagande Samverkande kommun ska: Utse en representant som är med i Koordination Norrorts ledningsgrupp. Tillsammans med övriga parter utse en förvaltande kommun för Koordination Norrort. Tillsammans med övriga parter finansiera Koordination Norrort utifrån aktuell budget och finansieringsmodell. Utse en eller flera kontaktpersoner i kommunen till nätverket. Aktivt delta i nätverksmöten. Aktivt bidra med information och kunskap till nätverket. Aktivt arbeta kommunöverskridande. Återkoppla information till sin organisation med mera. Kommunerna ska driva frågor tillsammans. Kommunerna ska genomföra gemensamma insatser inom verksamhetsområdet när det gynnar målgruppen. 7. Strategens åtagande Koordination Norrorts strateg ska samordna norrortskommunernas samverkan genom att: Arrangera och ansvara för nätverksmöten. Samla och driva kommunernas aktuella frågor gentemot berörda aktörer. Bevaka omvärlden och inhämta information som är relevant för kommunerna. Aktivt sprida information, till exempel genom nätverksmöten och nyhetsbrev. Representera norrortskommunerna i aktuella forum som samrådsgrupper och styrgrupper. Bistå kommunerna med sakkunskap. Strategen ansvarar för att budgeten följs såsom den är avsedd. 7.1 Strategens anställning Strategtjänsten följer med vid ett byte av förvaltande kommun och dess anställning övertas av den nya kommunen. Strategen fortsätter sin anställning, men i den nya kommunen. 8. Ledningsgrupp och styrgrupp Koordination Norrorts ledningsgrupp består av en social eller förvaltningschef från samtliga kommuner. Ledningsgruppen fattar beslut om budget samt upprättar årlig handlingsplan för Koordination Norrort. Ledningsgruppen träffas en gång om året. Koordination Norrorts styrgrupp bestående av social och förvaltningschefer från några av kommunerna inom Koordination Norrort utses av ledningsgruppen. Styrgruppen följer upp och leder det löpande arbetet för Koordination Norrort i enlighet med handlingsplanen. Styrgruppen har möte två till fyra gånger per år. Den förvaltande kommunens representant är ordförande i ledningsgruppen och i styrgruppen.

47 Sidan 47 av Information och nätverk De berörda parterna kommunicerar genom regelbundna nätverksmöten och kontinuerlig mejlkontakt. Strategen håller kommunerna uppdaterade på samverkansområdet genom nyhetsbrev och genom andra informationskanaler. En arbetsgrupp med personer från nätverket träffas regelbundet. Gruppen fungerar som en beredningsgrupp och gruppens representanter och storlek kan variera. Strategen medverkar i olika regionala och nationella nätverk och ansvarar för att relevant information från de olika nätverken och grupperna når alla inblandade parter och relevanta externa aktörer. 9.1 Externa aktörer Viktiga externa aktörer som Koordination Norrort ska arbeta med är bland andra: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunförbundet Stockholms län Länsstyrelsen Stockholm Migrationsverket Sveriges Kommuner och Landsting Till ovanstående externa aktörer tillkommer även mindre nätverk, samarbeten och grupper vars konstellation är mer troliga att förändras över tid. 10. Finansiering av Koordination Norrort Koordination Norrort finansieras av kommunerna, och summan baseras på var kommuns storlek i form av invånarantal i enlighet med Statistiska centralbyråns statistik. Avgiften betalas årsvis. En uppdatering av kommunernas befolkningsmängd kommer att göras i april månad varje år inför ny inbetalning. Vid eventuell överskridning av Koordination Norrorts budget ska samtliga parter gemensamt täcka upp dessa kostnader. Även eventuella kostnader som kan uppstå vid ett avslutande av den gemensamma strategens tjänst ska täckas gemensamt av samtliga parter. Kostnaderna fördelas även i dessa fall efter kommunernas storlek i form av invånarantal. 11. Uppföljning och återkoppling Strategen ska tillsammans med de samverkande kommunernas representanter följa upp och utvärdera arbetet inför varje årsskifte. 12. Ändringar och tillägg Tillägg och ändringar av förevarande överenskommelse ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga parter för att vara gällande.

48 Sidan 48 av Omförhandling Om verksamhetens förutsättningar enligt denna överenskommelse skulle ändras avsevärt har parterna rätt att kräva en omförhandling av överenskommelsen. Övriga parter är skyldiga att förhandla om omförhandling påkallas i enlighet med denna punkt. 14. Att avsluta deltagande Om en kommun vill avsluta sitt deltagande i Koordination Norrort ska detta meddelas skriftligen till ledningsgruppens ordförande. Utträde sker 12 månader från uppsägningsdatum. 15. Överenskommelsens giltighet Undertecknande av denna överenskommelse blir giltig för respektive part efter att beslut om godkännande tagits i behörig nämnd.

49 Sidan 49 av 90 Försäkran Denna överenskommelse har upprättats i likalydande exemplar varav samtliga parter har erhållit var sitt exemplar. Startdatum för överenskommelsen är den 15 april Härmed förbinder sig undertecknad kommun till Samverkansöverenskommelse kring flyktingmottagande mellan kommuner i nätverket Koordination Norrort. Var god texta. Datum: Kommun: Kontaktperson: Underskrift: Namnförtydligande:

50 Sidan 50 av 90 Bilaga 1 Parter och kontaktpersoner Förvaltare av Koordination Norrort och arbetsgivare åt den gemensamma strategen är tillsvidare Lidingö stad. Kontaktperson i kommunen: Birgitta Sihver, kontorschef för Konsult och servicekontoret. Telefon: E post: Koordination Norrorts strateg: Oscar Hammar Telefon: E post:

51 Sidan 51 av 90 Fördelning av kostnader för Koordination Norrort 2014 Kommun Befolkningsmängd (1 nov Befolkning % Kostnad Koordination Norrort 2012) Projektmedel till 14/4 * * Danderyd , Ekerö , Järfälla , Lidingö , Norrtälje , Sigtuna , Sollentuna , Solna , Sundbyberg , Täby , Upplands Bro , Upplands Väsby , Vallentuna , Vaxholm , Österåker ,

52 Sidan 52 av 90 Årsbudget för Koordination Norrort BUDGET 1 år, jan dec Lönekostnader Lön strateg ( kr + 38,46% OH) Externa tjänster OH kostnader för ledning/chef Budgetuppföljning 550 kr/h (4h/mån) Lokalkostnader Resekostnader Resor till möten, konferenser etc Aktiviteter strateg och nätverk Deltagande i konferenser (strateg) och kurser Kringkostnader möten (fika etc) 4000 Material/expenser IT & Telefoni Layout och tryckkostnader Kontorsmaterial, kopiering etc TOTALT

53 Sidan 53 av 90 Fördelning av kostnader för Koordination Norrort Uppskattad årskostnad fr.o.m Kommun Befolkningsmängd (1 nov 2012) Befolkning % Kostnad Koordination Norrort Danderyd , Ekerö , Järfälla , Lidingö , Norrtälje , Sigtuna , Sollentuna , Solna , Sundbyberg , Täby , Upplands Bro , Upplands Väsby , Vallentuna , Vaxholm , Österåker ,

54 Sidan 54 av 90

55 Sidan 55 av 90 Ärende 7

56 Sidan 56 av 90

57 Sidan 57 av 90 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk Dnr Socialnämnden Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut, 30 juni 2013 Förslag till beslut 1. Överlämna Socialkontorets rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 30 juni 2013 till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer. 2. Överlämna statistikrapport av ej verkställda beslut och verkställda beslut den 30 juni 2013 till Kommunfullmäktige. Sammanfattning Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda beslut. Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det 10 ej verkställda beslut, fem avseende äldreomsorg enligt SoL, tre avseende handikappomsorg enligt SoL samt två beslut enligt LSS. Under perioden har ett tidigare inrapporterat ej verkställt beslut avseende LSS verkställts, och ett beslut enligt SoL äldreomsorg avslutats. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 juli Ärendet Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen samt från den 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när beslutet har verkställts. Rapporteringen till Socialstyrelsen och kommunens revisorer ska ske på individnivå och lämnas in en gång per kvartal. Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ske i form av en statistikrapport där individen är avidentifierad. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor.

58 2(2) Sidan 58 av 90 Nuläge vid rapporteringstillfället 31 mars 2013 Individ och familjeomsorg, insatser enligt socialtjänstlagen Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det inte några ej verkställda beslut att rapportera från individ och familjeomsorgen. Äldreomsorg, insatser enligt socialtjänstlagen Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det fem ej verkställda beslut avseende permanent bostad samt ett tidigare inrapporterat ej verkställt beslut som avslutats. Skälen till att besluten ännu ej är verkställt är att lediga platser för permanent boende inte finns för tillfället. Samtliga har erbjudits korttidsplats i avvaktan på ledig plats. Ett ärende med ett gynnande beslut gällande permanent boende har avslutats under rapporteringsperioden på grund av att den enskilde flyttat från kommunen. Handikappomsorg, insatser enligt socialtjänstlagen Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det tre ej verkställda beslut att rapportera från handikappomsorgen avseende trygghetslarm. Skälen till att besluten ej har verkställts är att den enskilde saknar fast telefoni. Insatser enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vid rapporteringstillfället den 30 juni 2013 fanns det två ej verkställda beslut avseende bostad med särskild service samt biträdande av kontaktperson. Skälet till att beslutet avseende bostad med särskild service ej har verkställts är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. Skälet till att beslutet avseende kontakperson ej har verkställts är resursbrist. Under rapporteringsperioden har ett tidigare ej verkställt beslut avseende bostad med särskild service verkställts. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Bilagor: Statistikrapport Kvartalsrapport Kopia av beslut till: Socialstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunens revisorer (inkl. individrapporter)

59 Sidan 59 av 90 Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rapporteringstillfälle 30 juni 2013 Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Beslutsdatum för gynnande beslut som ej verkställts Biträdeav kontaktperson Bostad med särskild service Daglig verksamhet kvinna/ flicka man/pojke Kommentar x x Den enskilde har tackat nej till erbjudande x x Resursbrist

60 Sidan 60 av 90 KVARTALSRAPPORT SoL och LSS Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS Rapporter skickas in kvartalsvis av samtliga nämnder som berörs av skyldigheten att rapportera. Individrapporter skickas in av de nämnder som har sådana att redovisa detta kvartal. Det gäller både de som kvarstår som ej verkställda från förra kvartalet (och som ska rapporteras på nytt) och nya från detta kvartal. Kontakta Socialstyrelsen (aktuell tillsynsregion) för att kunna börja rapportera med Socialstyrelsens e-tjänst, tel vx Allmänna uppgifter 1 Rapporteringstillfälle År Kvartal 30 juni Kommun Upplands-Bro 3 Stadsdel/kommundel (i förekommande fall) 4 Ansvarig nämnd Socialnämnden 5 Nämnden har ansvar för följande verksamhet SoL ÄO, Äldreomsorg SoL OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL SoL IFO, Individ- och familjeomsorg LSS OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 6 Ansvarig/Behörig rapportör Jesper Kyrk 7 Telefon till rapportören E-post till rapportören 1

61 9 Markera de verksamhetsområden där det inte finns några ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera detta kvartal. Sidan 61 av 90 SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF 10 Markera de verksamhetsområden där det finns individrapporter detta kvartal Beslut SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF Avbrott SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF Individrapporterna skickas till Socialstyrelsen under följande rapporteringsperioder: Kvartal 1: 15 mars 15 april Kvartal 2: 15 juni 31 juli Kvartal 3: 15 september 15 oktober Kvartal 4: 15 december 15 januari Tillsynsregion REGION SYD (Skåne, Kronobergs och Blekinge län) Socialstyrelsen Box Malmö REGION SYDÖST (Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län) Socialstyrelsen Box Jönköping 2 REGION MITT (Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län) Socialstyrelsen Box Örebro REGION SYDVÄST (Västra Götalands och Hallands län) Socialstyrelsen Box Göteborg REGION ÖST (Stockholms och Gotlands län) Socialstyrelsen Region Öst Stockholm REGION NORD (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län) Socialstyrelsen Box Umeå

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 22 februari 2012 kl. 18.05 21.00, Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM SOCIALFÖRVALTNINGEN Charlotte Bergström, 0554-194 50 charlotte.bergstrom@kil.se 2015-05-13 Beslutade av SN 84 2015-05-20 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN I KILS KOMMUN

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer