Kartläggning lokalkostnader och kompensatorisk resursfördelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning lokalkostnader och kompensatorisk resursfördelning"

Transkript

1 Kartläggning lokalkostnader och kompensatorisk resursfördelning Rapport Per Törnvall Stefan Bergström Alexandra Treschow

2 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

3 Uppdrag KSL har beslutat om översyn av nuvarande samverkansavtal för Gemensam Gymnasieregion i Stockholms län. Översynen ska enligt beslut av KSL:s styrelse inbegripa: En fördjupad utredning om basen för programpriserna samt uppräkningsmodell. En fördjupad utredning om behovet av regional beslutsstruktur. Samverkansavtalets utformning/konstruktion. Med målsättning att inom projektet uppnå: Förslag till förändringar av beräkning av gemensamma programpriser samt uppräkning av dessa. Klargörande angående behov av regional beslutsstruktur samt förslag till lösningar. Förslag till hållbar form för samverkansavtal. KSL har identifierat två frågor som kräver svar genom kartläggning innan nästa steg i pågående översyn: Lokalkostnader. Kompensatorisk resursfördelning. 3

4 Metod (I) Datainsamling genom kvantitativ ansats Strukturerade telefonintervjuer avseende lokalkostnader. Urvalet av respondenter utgjordes av 45 rektorer på länets kommunala gymnasieskolor exklusive Stockholms stad. Från uppdragsgivaren erhöll NHG erhöll en databas med namn och kontaktinformation som uppdaterades och kompletterades. Telefonintervjuerna genomfördes under perioden november Se bilaga 1. för frågeformulär. Frågorna i frågeformuläret togs fram i samråd med uppdragsgivaren. Sammanlagt har 42 rektorer från 23 kommuner i Stockholm län intervjuats. En del intervjuer har kompletterats med kommunikation genom e-post med rektorn i fråga alternativt genom e-post och telefonintervjuer med kommunala tjänstemän i den aktuella kommunen. Avseende Stockholms Stad har samtliga frågorna besvarats av centralt placerade förvaltningsföreträdare. Respondenternas egna kommentarer kring frågor och svar utgör en kvalitativ aspekt av insamlad data. Strukturerade telefonintervjuer avseende kompensatorisk resursfördelning. Urvalet av respondenter utgjordes av 26 företrädare för kommunen med central placering. Telefonintervjuerna genomfördes under perioden november Se bilaga 2. för frågeformulär. Frågorna i frågeformuläret togs fram i samråd med uppdragsgivaren. Sammanlagt har centrala företrädare för 24 av 26 kommuner intervjuats. Respondenternas egna kommentarer kring frågor och svar utgör en kvalitativ aspekt av den insamlade data. Statistik. Från uppdragsgivaren erhöll NHG befintligt elevantal/program och skola i form av utdrag från UEDB: Nationella program Stockholms läns kommunala skolor november Ersättning /elev och program hämtades från Länsprislistan för Stockholms gymnasieskolor Antagande om ersättning för International Baccalaureate gjordes med utgångspunkt i motsvarande lokalbehov hos svenska program. Källa: Intervjuer med gymnasierektorer med eventuella kompletterande intervjuer av kommuntjänstemän. Svarsfrekvens,96% - 73 gymnasier och 24 kommuner representerade 4

5 Metod (II) Relevans och tillförlitlighet Insamlad information, genom beskrivna metoder, bedöms medge en tillräckligt trovärdig uppskattning av faktiska värden och därigenom utgöra en rimligt stabil grund för jämförelser och analys. Även urval och svarsfrekvens medför att insamlad data bedöms vara tillräckligt representativ för att fungera som underlag för analys och rekommendationer. Att intervjuerna genomfördes i november, och därigenom sammanfaller med perioden för planering inför nästkommande års budget och verksamhetsår, medför att frågeställningarna högst sannolikt är aktuella varvid lämnade svar kan antas vara rimligt underbyggda och tillförlitliga. Noterbart är att denna rapport delvis baseras på information inhämtad från respondenter som svarade på frågorna utifrån deras momentana förståelse för verksamhetens kostnadsbild. Analys avseende utvecklingen över tid är i huvudsak baserad på ett begränsat antal fördjupningar samt NHG:s allmänna erfarenhet och kunskap för de aktuella frågeställningarna. Antagandena om utvecklingen över tid har kommunicerats med, samt erhållit stöd från, ett antal lokala skolföreträdare samt med uppdragsgivaren. Angivna lokalkostnader är i huvudsak baserade på respondenternas uppskattningar tolkade utifrån NHG:s erfarenhet och kunskap inom området. De kan t.ex. vara angivna inklusive eller exklusive kostnader för idrottslokaler. De kan även vara angivna exklusive kostnad för städning och andra associerade kostnader. Även angivna ytor i kvadratmeter är delvis uppskattningar. En i alla avseende helt korrekt och träffsäker kartläggning kräver en mer omfattande och djupgående datainsamling och analys är den som ligger till grund för denna rapport. Den sammantagna bedömningen är dock att redovisade resultat är tillräckligt tillförlitliga för att ge stöd för analys och generella slutsatser på en övergripande nivå. Källa: Intervjuer med gymnasierektorer med eventuella kompletterande intervjuer av kommuntjänstemän. Svarsfrekvens,96% - 73 gymnasier och 24 kommuner representerade 5

6 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

7 Lokalkostnader Programgruppering De nationella programmen har grupperats i fyra grupper Grupp 1 Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapliga programmet Naturvetenskapliga programmet Barn- och Fritidsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet IB Grupp 2 Estetiska programmet Teknikprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Grupp 3 El- och energiprogrammet Hantverksprogrammet Industriprogrammet Restaurang. och livsmedelsprogrammet VVS- och Fastighetsprogrammet Grupp 4 Bygg- och anläggningsprogrammet Fordonsprogrammet Naturbruksprogrammet har utlämnats då vi enbart har underlag från en enhet. 7

8 Lokalkostnader Lokalkostnader per programgrupp (kr/elev) Kr/elev Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 8

9 Lokalkostnader 80% Lokalkostnad som andel av elevpeng per programgrupp (%) 70% 60% Andel av elevpeng 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 9

10 Lokalkostnader 45% Lokalkostnad som andel av elevpeng per kommun inom programgrupp 1 (%) 40% 35% Andel av elevpeng 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% För kommuner utan uppgift gäller att: Kommunen saknar utbildning inom programgruppen. Uppgift saknas (Två kommuner). 10

11 Lokalkostnader 35% Lokalkostnad som andel av elevpeng per kommun inom programgrupp 2 (%) 30% 25% Andel av elevpeng 20% 15% 10% 5% 0% För kommuner utan uppgift gäller att: Kommunen saknar utbildning inom programgruppen. Uppgift saknas (Två kommuner). 11

12 Lokalkostnader 40% Lokalkostnad som andel av elevpeng per kommun inom programgrupp 3 (%) 35% 30% Andel av elevpeng 25% 20% 15% 10% 5% 0% För kommuner utan uppgift gäller att: Kommunen saknar utbildning inom programgruppen. Uppgift saknas (Två kommuner). 12

13 Lokalkostnader 80% Lokalkostnad som andel av elevpeng per kommun inom programgrupp 4 (%) 70% 60% Andel av elevpeng 50% 40% 30% 20% 10% 0% För kommuner utan uppgift gäller att: Kommunen saknar utbildning inom programgruppen. Uppgift saknas (Två kommuner). 13

14 Lokalkostnader 450 Genomsnittligt antal elever/program och enhet redovisade per kommun Antal elever Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 14

15 Lokalkostnader Lokalkostnad per elev i förhållande till antal elever och enhet per kommun Kr/elev Antal elever/enhet och kommun 15

16 Hantering av lokalkostnader Intervjusvar Undervisningslokaler I drygt hälften av kommunerna har inte lokalkostnaderna en direkt påverkan av utrymmet för undervisning, lärverktyg och övrigt. Skolor med lokalt finansierade undervisningslokaler utgör 40% av skolorna men dessa ligger i 70% av kommunerna. För resterande skolor är lokalkostnaden redan centralt avräknade innan intäkterna från elevpengen når skolorna. Detta oavsett om skolan inryms i privata eller kommunalt ägda fastigheter. Hyran för ev. privata fastigheter betalas då av kommunen och den lokalkostnad som debiteras skolan är ofta resultatet av central omfördelning. Det är oklart om fristående skolor i dessa kommuner får tillgång till dessa centralt finansierade resurser på samma sätt. Idrottslokaler Finansieringen av idrottslokaler följer samma principer som nyttjandet av undervisningslokaler. Nyttjandet av idrottslokaler finansieras principiellt av skolorna (se ovan). Vid central finansiering är idrottslokalers kostnader redan avräknade central på kommunen när intäkterna från elevpengen når skolorna. För en skola delas finansieringen av idrottslokaler upp mellan kommunen och skolan. Det är oklart om fristående skolor i dessa kommuner får tillgång till dessa centralt finansierade resurser på samma sätt. Källa: Intervjuer med gymnasierektorer med eventuella kompletterande intervjuer av kommuntjänstemän. Svarsfrekvens,96% - 73 gymnasier och 24 kommuner representerade 16

17 Hantering av lokalkostnader Intervjusvar Är gymnasieskolan inrymd i kommunala lokaler eller inhyrda hos annan privat ägare? Jämte Stockholms stad är 80% av gymnasieskolorna inrymda i kommunägda fastigheter. I Stockholm svarar SISAB för merparten av lokalerna. En liten andel är inhyrda i en kombination av kommunala och privata fastigheter och en liten del är inhyrda hos privata ägare. Vilka principer använder kommunen för att beräkna lokalkostnaden som belastar egenregiverksamheten? Många rektorer är osäkra på vilka principer som lokalkostnaderna på deras skolors baseras på. Av skolorna i kommunalt äga fastigheter (exkl Stockholm Stad) anger 15% av rektorerna att principen är en marknadsmässig hyra. Ca 10% anger att det rör sig om en beräknad självkostnad* baserad på lokala antaganden för avskrivningstid, internränta mm. För övriga framräknas lokalkostnaden för kommunens gymnasieskolor som ett kvadratmeterpris baserat på en algoritm som tar hänsyn till gemensamma ytor, korridorer etc. För Stockholms stad gäller självkostnad enligt ovanstående redovisning. Utjämnar ni lokalkostnader mellan olika gymnasieskolor? Få rektorer ger uttryck för att de är väl insatta i hur den egna kommunens hyressystem är konstruerat. Åtta (10% ) av länets skolor anger att lokalkostnaderna utjämnas. Inkluderar grundbeloppet lokalkostnader på samma sätt för fristående skolor? I Stockholm Stad utgår lokalkostnaderna till fristående skolor via fördelningsnyckel. Finns det extra stöd för högre lokalkostnader, exv. vid nybyggnation i er kommun? Principiellt nej. På tre skolor (tre olika kommuner) anger rektorerna att det finns ett sådant stöd initialt från kommunen. I en av dessa var upplevelsen att ett initial stöd från kommunen kunde finnas givet att det var en fråga drivet av nämnden. Skulle frågan drivas från enhetshåll, var det osäkert om detta typ av stöd skulle avsättas. * Angiven självkostnad är osäker då gemensam definition saknas samt kännedom om att kommunernas redovisningsprinciper varierar. Källa: Intervjuer med gymnasierektorer med eventuella kompletterande intervjuer av kommuntjänstemän. Svarsfrekvens,96% - 73 gymnasier och 24 kommuner representerade 17

18 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

19 Kompensatorisk resursfördelning Regional översikt Tar resursfördelningen till gymnasieskolorna på enhetsnivå hänsyn till socioekonomiska variabler (Andel av länets kommuner)? Ja Nej OBS! Svar saknas från två kommuner. 19

20 Kompensatorisk resursfördelning Regional översikt för kommuner med modell för kompensatorisk resursfördelning Kommun A Kommun B Modellvariabler Test år 1. Läs och ordförståelse. Tillägg och avdrag eller endast tillägg Endast tillägg Endast tillägg Meritvärden från grundskola Familjen får ekonomiskt bistånd Vårdnadshavares utbildning Eleven har utländsk bakgrund Eleven bor med en eller ingen vårdnadshavare Skolmiljö Andel kompensatoriska tillägg i förhållande till total kostnad. Betalas de kompensatoriska tilläggen också till fristående skolor? Betalas kompensatoriska tillägg till egna elever i skolor i andra kommuner? Betalas kompensatoriska tillägg till alla elever oavsett från vilken kommun de kommer om de går i kommunens egna skolor? Finns det någon uppföljning och analys av resursfördelningens effekter på elevernas resultat samt hur resurserna används? Om ja Vilka effekter har er uppföljning påvisat?' 3,5% 3,0% Nej (Endast efter Individuell prövning) Nej (Endast efter Individuell prövning) Ja Nej - - Nej, endast för de elever som går i program som inte berörs av samverkansavtalet, IB programmet samt IM programmen. Nej, kompensatorisk tilläggsanslag betalas inte ut till stockholmselever i andra kommuners kommunala skolor. Ja Osäkert 20

21 Kompensatorisk resursfördelning Bakgrundsfaktorer, resurser och resultat Resultat?? Bakgrundsfaktorer Resurser? 21

22 Kompensatorisk resursfördelning Utgångspunkter för regional modell* Bakgrundsfaktorer och resultat Påvisade samband mellan bakgrundsfaktorer hos eleverna och resultat. Starkast samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och resultat. Endast i skolor där nästan alla elever har en utländsk bakgrund får migrationsbakgrunden i sig genomslag på resultaten på skolnivå, dvs. segregation har betydelse för den enskilde elevens resultat. Kön har ett samband med resultat på individnivå men inte på skolnivå. Resurser och resultat Forskning visar att det finns ett samband mellan resurser och resultat, framför allt för yngre barn (under fyra år) och för barn och elever med mindre gynnsam socioekonomisk familjebakgrund. Det är dock ett komplicerat samband med många faktorer involverade. Mer oklara samband för äldre elever. Angeläget att skolor med elever som nyligen invandrat har tillräckligt med resurser. Det viktigaste är inte mängden resurser utan att de används på rätt sätt. Det finns risk för att resultaten inte påverkas positivt om arbetssättet inte förändras när mer pengar tillförs för att öka antalet lärartimmar per elev. De aspekter som anses ha störst potential att bidra till ökade kunskapsresultat är de direkta faktorer som påverkar undervisningen i klassrummet. Direkta förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat handlar exempelvis om hur undervisningen planeras och genomförs samt rektors pedagogiska ledarskap. Inget stöd för att omfattningen av de resurser som investeras i lokaler och administration skulle ha samband med elevernas resultat. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av resursfördelningens konsekvenser förekommer sällan och det saknas därmed underlag för den politiska diskussionen av hur resurser ska fördelas. * Källa: Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat en kunskapsöversikt, Skolverket, Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov, Skolverket, Visible Learning A syntheses of over 800 Meta-Analysis Relating to Achievement, Hattie, John, 2009 Statens tillsyn över skolan, Riksrevisionsverket, 2013:16 22

23 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

24 Nyckelfrågor för översyn av gymnasieregion Intervjusvar Att alla kommuner följer ingånget avtal. Vilka incitament ska gälla för lokaler? Bygga nytt/renovera, kostnadseffektivitet eller utrymme för lärarlöner? Utvecklad regional samordning avseende dimensionering av antal platser, programinriktningar i förhållande till behovsutvecklingen. Nu problem med överkapacitet men snart ökar åter elevkullarna med risk för underkapacitet. Gemensam prislista för introduktionsprogrammen. Metod för uppräkning av prislistan. Prövning av förutsättningarna för skolor belägna i tätort respektive glesbygd. Tydliggör vad som ingår i grund- respektive tilläggsersättning. Förnyad prövning av tilläggsersättning vid byte av skola. Reducera antalet lokala programvarianter. 24

25 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

26 Analys Lokalkostnader (I) Genomsnittlig lokalkostnad samt lokalkostnadsandel per programgrupp ligger på en förväntad och rimlig nivå. Lokalkostnadsandelen varierar kraftigt inom och mellan programgrupperna samt mellan kommunerna. Variationernas omfattning är inte långsiktigt hållbara, inte minst gäller detta för programgrupp 4. Kommunernas sätt att hantera lokaler och lokalkostnader varierar. Lokalkostnaderna hanteras centralt för 60% av länets kommunala gymnasieskolor. Av skolorna i kommunalt ägda fastigheter (exkl. Stockholms stad) anger 15% av rektorerna att lokalkostnaden utgår från en marknadsmässig hyra. Vissa kommuner prioriterar att minimera lokalkostnader, till förmån för undervisningskostnader, medan andra, jämte övriga faktorer, eftersträvar utrymme för ny-/reinvesteringar i skolfastigheter. Kostnader för lokaler och inventarier utgör 20% av totalkostnaden för gymnasieverksamheten i Sverige. Kostnadsfördelning gymnasieskola (kr/elev)* Lokalkostnader är av halvfast karaktär varvid intäktsvariationer på kort sikt främst kan hanteras genom anpassningar av undervisnings-, lärverktyg och övriga kostnader. 25% I ett system med enhetlig elevpeng medför påvisad 10% Övrigt lokalkostnadsvariation: Kr/elev % 45% 1 Lärverktyg Lokaler och inventarier Undervisning Olika utrymme för undervisnings- och lärverktygskostnader. Skolor med en hög lokalkostnadsandel har svårt att nå ekonomi i balans. Eleverna erbjuds inte likvärdiga förutsättningar. Skolorna konkurrerar inte på lika villkor. * 26

27 Analys Lokalkostnader (II) Gymnasieverksamheten har präglats av vikande elevunderlag under en följd av år. Tidigast om två år kommer det totala antalet gymnasieelever i länet att öka. Den nya skollagen och förändrad sökbild har bidragit till en överströmning av elever från yrkes- till teoretiska program. Antalet kommunala gymnasieskolor är idag nästan detsamma som för fem år sedan samtidigt som det har tillkommit 40 nya fristående skolor enligt uppgifter från KSL. Fler skolor delar på färre elever. Vikande elevunderlag, i kombination med volymbaserad tilldelning, är särskilt problematisk för skolor med få elever och/eller för program som fordrar stora investeringar i lokaler och inventarier (Programgrupp 3 och 4). Volymbaserad tilldelning förutsätter löpande anpassning av kapaciteten. Klart är att kapaciteten inte har anpassats i samma uträckning som efterfrågan har minskat och att detta förklarar en stor del av variationen. I ljuset av att många program, skolor och kommuner har en hög lokalkostnadsandel samt att lokalkostnaderna hanteras centralt för 60% av länets kommunala gymnasieskolor, innebär detta, framförallt för skolor med ekonomi i balans att: Andelen undervisningskostnader många gånger är lägre än vad som kan anses vara optimalt, dvs. den resurs som anses ha störst potential att bidra till ökade kunskapsresultat. Rektorerna ofta har begränsade möjligheter, och incitament, att påverka den egna skolans lokalkostnader, en betydande del av kostnaderna, med konsekvens att det försvårar att hålla dem fullt ut ansvariga för elevernas utveckling. Givet strävan efter att erbjuda likvärdiga förutsättningar, konkurrensneutralitet och förutsättningar för hög måluppfyllelse, i en situation med en regional prislista och volymbaserad tilldelning, bör det eftersträvas att utveckla: Regional samordning av planering, dimensionering av antal platser, programinriktningar och skolor i förhållande till efterfrågan med syfte att maximera utrymmet för undervisningskostnader. Gemensamma principer för kommunernas hantering av lokalkostnader samt incitament för efterlevnad. Ökade möjligheter för den enskilda rektorn att förfoga över och/eller påverka, samt hållas ansvarig för, en större andel av de resurser ingår i elevpengen, inklusive lokalkostnader. 27

28 Analys Kompensatorisk resursfördelning Sambanden mellan resurser och resultat är komplicerade och för äldre elever oklara. Resursfördelningen bör särskilt beakta skolor med en hög andel elever som nyligen invandrat. Skolverket menar att det saknas underlag för politiska avvägningar för resursdimensionering och resursallokering. Det viktigaste är inte mängden resurser utan att de används på rätt sätt. Centrala faktorer för god måluppfyllelse anses vara hur undervisningen planeras och genomförs samt rektors pedagogiska ledarskap. Idag tillämpar 2 av länets 26 kommuner två olika modeller för kompensatorisk resursfördelning. I förkommande fall utgår kompensatoriskt tillägg på olika sätt till olika huvudmän verksamma i olika kommuner. Delvis oklara samband mellan bakgrundsfaktorer och resurser samt motiv till aktuell omfattning. Ingen känd uppföljning har skett avseende samband mellan resurser och resultat. Givet strävan efter att erbjuda likvärdiga förutsättningar, konkurrensneutralitet och förutsättningar för hög måluppfyllelse, i en situation med en gymnasieregion, bör det eftersträvas att: Inför beslut om regional modell för kompensatorisk resursfördelning kartlägga och utvärdera sambanden mellan bakgrundsfaktorer, resurser och resultat samt i samband med detta även beakta rektorernas professionskunskap och att beslutsförslaget grundas på vad som anses vara belagt utifrån forskning. Införa gemensamma principer för kommunernas hantering av kompensatorisk resursfördelning samt incitament för efterlevnad. 28

29 Analys Övrigt Med kännedom om: Formerna för länsprislistans tillkomst (genomsnittlig kostnad per program vid en given tidpunkt). Ny läroplan. Färre elever Fler skolor. Förändrad sökbild. Metod för årlig uppräkning (rak uppräkning för samtliga program och kostnadsslag, med vetskap om att prisutvecklingen för de skilda kostnadsslagen är differentierad). Att vissa egenregiskolor uppvisar ekonomiska underskott. Låg sannolikhet för att nuvarande elevpengsnivåer erbjuder likvärdiga och goda förutsättningar för hög måluppfyllelse. Givet strävan efter att erbjuda likvärdiga förutsättningar, konkurrensneutralitet och förutsättningar för hög måluppfyllelse, i en situation med en gymnasieregion, bör det eftersträvas att: Utgående från läroplan och elevens bästa i grunden pröva den nuvarande resursfördelningen för samtliga program. Utveckla gemensam programpeng och skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk likvärdighet för eleven oavsett huvudman. 29

30 Rekommendationer Förslag till områden för vidare utredning och arbete Process för att skapa samsyn och acceptans för inriktning och bärande principer för gymnasieregionen. Från grunden utveckla en modell för beräkning av elevpeng per program baserat på en grundläggande prövning av nuvarande fördelning av undervisnings- lokal- och lärverktygskostnader. Utgå från läroplan med fokus på eleven. Process för att skapa igenkänning och acceptans. Analysera samband mellan bakgrundsfaktorer, resurser och resultat som underlag för vidare arbete med socioekonomiskt tillägg. Även viktigt att beakta att den nuvarande prislistan i varierad utsträckning redan inkluderar viss grad av socioekonomiskt tillägg baserat på ingångsvärden avseende bl.a. varierad gruppstorlek för skilda program. Utveckla regional mekanism för att matcha utbud med efterfrågan. 30

31 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor Bilaga 1. Kartläggning lokalkostnader Bilaga 2. Kartläggning kompensatorisk resursfördelning

32 Bilaga 1. Kartläggning lokalkostnader Frågeformulär telefonintervjuer 1. Vilka kostnader finansieras huvudsakligen av skolan respektive av kommunen centralt? A. Undervisningslokaler B. Idrottslokaler C. Skolhälsovård D. Skolbibliotek E. SL-kort F. Modersmålsundervisning G. UEDB H. IT-utveckling I. Kompetensutveckling J. Skolledning K. Av/Läromedelscentral 2. Vilka principer använder kommunen för att beräkna lokalkostnaden som belastar egenregiverksamheten? 3. Utjämnar ni lokalkostnader inom utbildningsverksamheten? mellan olika gymnasieskolor? 4. Inkluderar grundbeloppet lokalkostnader på samma sätt för egenregi, friskolor och elever i andra kommuner? 5. Finns det extra stöd för högre lokalkostnader, exv. Vid nybyggnation i er kommun? Om ja på fråga 5. Är det samma principer för friskolor? 6. Är gymnasieskolan inrymd i kommunala lokaler eller inhyrda hos annan privat ägare? Är det samma principer för friskolor? 7. Hur ofta får ni intäkter från eleverna som är inskrivna på skolan? Är det samma principer för friskolor? 8. Bedömd maxkapacitet elever på skolan i dagsläget, totalt? 9. Hur stora är lokalkostnaderna för skolan, totalt? 10. Hur stor är lokalytan för skolan, totalt? 32

33 Bilaga 2. Kartläggning kompensatorisk resursfördelning Frågeformulär telefonintervjuer 1. Tar resursfördelningen till gymnasieskolorna på enhetsnivå hänsyn till socioekonomiska variabler? 2. Om Ja på föregående fråga vilka variabler använder ni? 3. Har ni både tillägg och avdrag eller endast tillägg? 4. Hur mycket uppgår den totala grundersättningen samt de socioekonomiska tilläggen till? Ange även högsta, lägsta och genomsnitt per elev avseende de socioekonomiska tilläggen. 5. Betalas de socioekonomiska tilläggen också till fristående skolor? 6. Betalas socioekonomiska tillägg till egna elever i skolor i andra kommuner? 7. Betalas socioekonomiska tillägg till alla elever oavsett från vilken kommun de kommer om de går i kommunens egna skolor? 8. Finns det någon uppföljning och analys av resursfördelningens effekter på elevernas resultat samt hur resurserna används? 9. Om Nej på fråga 9. Är frågan aktuell och finns det planer på att införa ett socioekonomiskt tillägg? 10. Om ja på fråga 9. Vilka effekter har er uppföljning påvisat? 33

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

FRAMTIDENS GRUNDSKOLA

FRAMTIDENS GRUNDSKOLA FRAMTIDENS GRUNDSKOLA I NÄSSJÖ KOMMUN ÖKAT LÄRANDE I EN EFFEKTIV ORGANISATION INNEHÅLL Förord... 3 1. Uppdraget... 5 2. Utredningens innehåll... 5 3. Målsättning - en framgångsrik skolkommun...6 4. Forskningens

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-151/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter

Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/segregati on/kvalgr-segregation-slutrapport.pdf Varför granskning?

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-09-04 Antal sidor: 14 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

2011:6. Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

2011:6. Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 2011:6 Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-04-05 2010/186-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-10-14 Fi2010/4686 (delvis) Regeringen

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer