Kartläggning lokalkostnader och kompensatorisk resursfördelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning lokalkostnader och kompensatorisk resursfördelning"

Transkript

1 Kartläggning lokalkostnader och kompensatorisk resursfördelning Rapport Per Törnvall Stefan Bergström Alexandra Treschow

2 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

3 Uppdrag KSL har beslutat om översyn av nuvarande samverkansavtal för Gemensam Gymnasieregion i Stockholms län. Översynen ska enligt beslut av KSL:s styrelse inbegripa: En fördjupad utredning om basen för programpriserna samt uppräkningsmodell. En fördjupad utredning om behovet av regional beslutsstruktur. Samverkansavtalets utformning/konstruktion. Med målsättning att inom projektet uppnå: Förslag till förändringar av beräkning av gemensamma programpriser samt uppräkning av dessa. Klargörande angående behov av regional beslutsstruktur samt förslag till lösningar. Förslag till hållbar form för samverkansavtal. KSL har identifierat två frågor som kräver svar genom kartläggning innan nästa steg i pågående översyn: Lokalkostnader. Kompensatorisk resursfördelning. 3

4 Metod (I) Datainsamling genom kvantitativ ansats Strukturerade telefonintervjuer avseende lokalkostnader. Urvalet av respondenter utgjordes av 45 rektorer på länets kommunala gymnasieskolor exklusive Stockholms stad. Från uppdragsgivaren erhöll NHG erhöll en databas med namn och kontaktinformation som uppdaterades och kompletterades. Telefonintervjuerna genomfördes under perioden november Se bilaga 1. för frågeformulär. Frågorna i frågeformuläret togs fram i samråd med uppdragsgivaren. Sammanlagt har 42 rektorer från 23 kommuner i Stockholm län intervjuats. En del intervjuer har kompletterats med kommunikation genom e-post med rektorn i fråga alternativt genom e-post och telefonintervjuer med kommunala tjänstemän i den aktuella kommunen. Avseende Stockholms Stad har samtliga frågorna besvarats av centralt placerade förvaltningsföreträdare. Respondenternas egna kommentarer kring frågor och svar utgör en kvalitativ aspekt av insamlad data. Strukturerade telefonintervjuer avseende kompensatorisk resursfördelning. Urvalet av respondenter utgjordes av 26 företrädare för kommunen med central placering. Telefonintervjuerna genomfördes under perioden november Se bilaga 2. för frågeformulär. Frågorna i frågeformuläret togs fram i samråd med uppdragsgivaren. Sammanlagt har centrala företrädare för 24 av 26 kommuner intervjuats. Respondenternas egna kommentarer kring frågor och svar utgör en kvalitativ aspekt av den insamlade data. Statistik. Från uppdragsgivaren erhöll NHG befintligt elevantal/program och skola i form av utdrag från UEDB: Nationella program Stockholms läns kommunala skolor november Ersättning /elev och program hämtades från Länsprislistan för Stockholms gymnasieskolor Antagande om ersättning för International Baccalaureate gjordes med utgångspunkt i motsvarande lokalbehov hos svenska program. Källa: Intervjuer med gymnasierektorer med eventuella kompletterande intervjuer av kommuntjänstemän. Svarsfrekvens,96% - 73 gymnasier och 24 kommuner representerade 4

5 Metod (II) Relevans och tillförlitlighet Insamlad information, genom beskrivna metoder, bedöms medge en tillräckligt trovärdig uppskattning av faktiska värden och därigenom utgöra en rimligt stabil grund för jämförelser och analys. Även urval och svarsfrekvens medför att insamlad data bedöms vara tillräckligt representativ för att fungera som underlag för analys och rekommendationer. Att intervjuerna genomfördes i november, och därigenom sammanfaller med perioden för planering inför nästkommande års budget och verksamhetsår, medför att frågeställningarna högst sannolikt är aktuella varvid lämnade svar kan antas vara rimligt underbyggda och tillförlitliga. Noterbart är att denna rapport delvis baseras på information inhämtad från respondenter som svarade på frågorna utifrån deras momentana förståelse för verksamhetens kostnadsbild. Analys avseende utvecklingen över tid är i huvudsak baserad på ett begränsat antal fördjupningar samt NHG:s allmänna erfarenhet och kunskap för de aktuella frågeställningarna. Antagandena om utvecklingen över tid har kommunicerats med, samt erhållit stöd från, ett antal lokala skolföreträdare samt med uppdragsgivaren. Angivna lokalkostnader är i huvudsak baserade på respondenternas uppskattningar tolkade utifrån NHG:s erfarenhet och kunskap inom området. De kan t.ex. vara angivna inklusive eller exklusive kostnader för idrottslokaler. De kan även vara angivna exklusive kostnad för städning och andra associerade kostnader. Även angivna ytor i kvadratmeter är delvis uppskattningar. En i alla avseende helt korrekt och träffsäker kartläggning kräver en mer omfattande och djupgående datainsamling och analys är den som ligger till grund för denna rapport. Den sammantagna bedömningen är dock att redovisade resultat är tillräckligt tillförlitliga för att ge stöd för analys och generella slutsatser på en övergripande nivå. Källa: Intervjuer med gymnasierektorer med eventuella kompletterande intervjuer av kommuntjänstemän. Svarsfrekvens,96% - 73 gymnasier och 24 kommuner representerade 5

6 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

7 Lokalkostnader Programgruppering De nationella programmen har grupperats i fyra grupper Grupp 1 Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapliga programmet Naturvetenskapliga programmet Barn- och Fritidsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet IB Grupp 2 Estetiska programmet Teknikprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Grupp 3 El- och energiprogrammet Hantverksprogrammet Industriprogrammet Restaurang. och livsmedelsprogrammet VVS- och Fastighetsprogrammet Grupp 4 Bygg- och anläggningsprogrammet Fordonsprogrammet Naturbruksprogrammet har utlämnats då vi enbart har underlag från en enhet. 7

8 Lokalkostnader Lokalkostnader per programgrupp (kr/elev) Kr/elev Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 8

9 Lokalkostnader 80% Lokalkostnad som andel av elevpeng per programgrupp (%) 70% 60% Andel av elevpeng 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 9

10 Lokalkostnader 45% Lokalkostnad som andel av elevpeng per kommun inom programgrupp 1 (%) 40% 35% Andel av elevpeng 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% För kommuner utan uppgift gäller att: Kommunen saknar utbildning inom programgruppen. Uppgift saknas (Två kommuner). 10

11 Lokalkostnader 35% Lokalkostnad som andel av elevpeng per kommun inom programgrupp 2 (%) 30% 25% Andel av elevpeng 20% 15% 10% 5% 0% För kommuner utan uppgift gäller att: Kommunen saknar utbildning inom programgruppen. Uppgift saknas (Två kommuner). 11

12 Lokalkostnader 40% Lokalkostnad som andel av elevpeng per kommun inom programgrupp 3 (%) 35% 30% Andel av elevpeng 25% 20% 15% 10% 5% 0% För kommuner utan uppgift gäller att: Kommunen saknar utbildning inom programgruppen. Uppgift saknas (Två kommuner). 12

13 Lokalkostnader 80% Lokalkostnad som andel av elevpeng per kommun inom programgrupp 4 (%) 70% 60% Andel av elevpeng 50% 40% 30% 20% 10% 0% För kommuner utan uppgift gäller att: Kommunen saknar utbildning inom programgruppen. Uppgift saknas (Två kommuner). 13

14 Lokalkostnader 450 Genomsnittligt antal elever/program och enhet redovisade per kommun Antal elever Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 14

15 Lokalkostnader Lokalkostnad per elev i förhållande till antal elever och enhet per kommun Kr/elev Antal elever/enhet och kommun 15

16 Hantering av lokalkostnader Intervjusvar Undervisningslokaler I drygt hälften av kommunerna har inte lokalkostnaderna en direkt påverkan av utrymmet för undervisning, lärverktyg och övrigt. Skolor med lokalt finansierade undervisningslokaler utgör 40% av skolorna men dessa ligger i 70% av kommunerna. För resterande skolor är lokalkostnaden redan centralt avräknade innan intäkterna från elevpengen når skolorna. Detta oavsett om skolan inryms i privata eller kommunalt ägda fastigheter. Hyran för ev. privata fastigheter betalas då av kommunen och den lokalkostnad som debiteras skolan är ofta resultatet av central omfördelning. Det är oklart om fristående skolor i dessa kommuner får tillgång till dessa centralt finansierade resurser på samma sätt. Idrottslokaler Finansieringen av idrottslokaler följer samma principer som nyttjandet av undervisningslokaler. Nyttjandet av idrottslokaler finansieras principiellt av skolorna (se ovan). Vid central finansiering är idrottslokalers kostnader redan avräknade central på kommunen när intäkterna från elevpengen når skolorna. För en skola delas finansieringen av idrottslokaler upp mellan kommunen och skolan. Det är oklart om fristående skolor i dessa kommuner får tillgång till dessa centralt finansierade resurser på samma sätt. Källa: Intervjuer med gymnasierektorer med eventuella kompletterande intervjuer av kommuntjänstemän. Svarsfrekvens,96% - 73 gymnasier och 24 kommuner representerade 16

17 Hantering av lokalkostnader Intervjusvar Är gymnasieskolan inrymd i kommunala lokaler eller inhyrda hos annan privat ägare? Jämte Stockholms stad är 80% av gymnasieskolorna inrymda i kommunägda fastigheter. I Stockholm svarar SISAB för merparten av lokalerna. En liten andel är inhyrda i en kombination av kommunala och privata fastigheter och en liten del är inhyrda hos privata ägare. Vilka principer använder kommunen för att beräkna lokalkostnaden som belastar egenregiverksamheten? Många rektorer är osäkra på vilka principer som lokalkostnaderna på deras skolors baseras på. Av skolorna i kommunalt äga fastigheter (exkl Stockholm Stad) anger 15% av rektorerna att principen är en marknadsmässig hyra. Ca 10% anger att det rör sig om en beräknad självkostnad* baserad på lokala antaganden för avskrivningstid, internränta mm. För övriga framräknas lokalkostnaden för kommunens gymnasieskolor som ett kvadratmeterpris baserat på en algoritm som tar hänsyn till gemensamma ytor, korridorer etc. För Stockholms stad gäller självkostnad enligt ovanstående redovisning. Utjämnar ni lokalkostnader mellan olika gymnasieskolor? Få rektorer ger uttryck för att de är väl insatta i hur den egna kommunens hyressystem är konstruerat. Åtta (10% ) av länets skolor anger att lokalkostnaderna utjämnas. Inkluderar grundbeloppet lokalkostnader på samma sätt för fristående skolor? I Stockholm Stad utgår lokalkostnaderna till fristående skolor via fördelningsnyckel. Finns det extra stöd för högre lokalkostnader, exv. vid nybyggnation i er kommun? Principiellt nej. På tre skolor (tre olika kommuner) anger rektorerna att det finns ett sådant stöd initialt från kommunen. I en av dessa var upplevelsen att ett initial stöd från kommunen kunde finnas givet att det var en fråga drivet av nämnden. Skulle frågan drivas från enhetshåll, var det osäkert om detta typ av stöd skulle avsättas. * Angiven självkostnad är osäker då gemensam definition saknas samt kännedom om att kommunernas redovisningsprinciper varierar. Källa: Intervjuer med gymnasierektorer med eventuella kompletterande intervjuer av kommuntjänstemän. Svarsfrekvens,96% - 73 gymnasier och 24 kommuner representerade 17

18 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

19 Kompensatorisk resursfördelning Regional översikt Tar resursfördelningen till gymnasieskolorna på enhetsnivå hänsyn till socioekonomiska variabler (Andel av länets kommuner)? Ja Nej OBS! Svar saknas från två kommuner. 19

20 Kompensatorisk resursfördelning Regional översikt för kommuner med modell för kompensatorisk resursfördelning Kommun A Kommun B Modellvariabler Test år 1. Läs och ordförståelse. Tillägg och avdrag eller endast tillägg Endast tillägg Endast tillägg Meritvärden från grundskola Familjen får ekonomiskt bistånd Vårdnadshavares utbildning Eleven har utländsk bakgrund Eleven bor med en eller ingen vårdnadshavare Skolmiljö Andel kompensatoriska tillägg i förhållande till total kostnad. Betalas de kompensatoriska tilläggen också till fristående skolor? Betalas kompensatoriska tillägg till egna elever i skolor i andra kommuner? Betalas kompensatoriska tillägg till alla elever oavsett från vilken kommun de kommer om de går i kommunens egna skolor? Finns det någon uppföljning och analys av resursfördelningens effekter på elevernas resultat samt hur resurserna används? Om ja Vilka effekter har er uppföljning påvisat?' 3,5% 3,0% Nej (Endast efter Individuell prövning) Nej (Endast efter Individuell prövning) Ja Nej - - Nej, endast för de elever som går i program som inte berörs av samverkansavtalet, IB programmet samt IM programmen. Nej, kompensatorisk tilläggsanslag betalas inte ut till stockholmselever i andra kommuners kommunala skolor. Ja Osäkert 20

21 Kompensatorisk resursfördelning Bakgrundsfaktorer, resurser och resultat Resultat?? Bakgrundsfaktorer Resurser? 21

22 Kompensatorisk resursfördelning Utgångspunkter för regional modell* Bakgrundsfaktorer och resultat Påvisade samband mellan bakgrundsfaktorer hos eleverna och resultat. Starkast samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och resultat. Endast i skolor där nästan alla elever har en utländsk bakgrund får migrationsbakgrunden i sig genomslag på resultaten på skolnivå, dvs. segregation har betydelse för den enskilde elevens resultat. Kön har ett samband med resultat på individnivå men inte på skolnivå. Resurser och resultat Forskning visar att det finns ett samband mellan resurser och resultat, framför allt för yngre barn (under fyra år) och för barn och elever med mindre gynnsam socioekonomisk familjebakgrund. Det är dock ett komplicerat samband med många faktorer involverade. Mer oklara samband för äldre elever. Angeläget att skolor med elever som nyligen invandrat har tillräckligt med resurser. Det viktigaste är inte mängden resurser utan att de används på rätt sätt. Det finns risk för att resultaten inte påverkas positivt om arbetssättet inte förändras när mer pengar tillförs för att öka antalet lärartimmar per elev. De aspekter som anses ha störst potential att bidra till ökade kunskapsresultat är de direkta faktorer som påverkar undervisningen i klassrummet. Direkta förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat handlar exempelvis om hur undervisningen planeras och genomförs samt rektors pedagogiska ledarskap. Inget stöd för att omfattningen av de resurser som investeras i lokaler och administration skulle ha samband med elevernas resultat. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av resursfördelningens konsekvenser förekommer sällan och det saknas därmed underlag för den politiska diskussionen av hur resurser ska fördelas. * Källa: Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat en kunskapsöversikt, Skolverket, Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov, Skolverket, Visible Learning A syntheses of over 800 Meta-Analysis Relating to Achievement, Hattie, John, 2009 Statens tillsyn över skolan, Riksrevisionsverket, 2013:16 22

23 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

24 Nyckelfrågor för översyn av gymnasieregion Intervjusvar Att alla kommuner följer ingånget avtal. Vilka incitament ska gälla för lokaler? Bygga nytt/renovera, kostnadseffektivitet eller utrymme för lärarlöner? Utvecklad regional samordning avseende dimensionering av antal platser, programinriktningar i förhållande till behovsutvecklingen. Nu problem med överkapacitet men snart ökar åter elevkullarna med risk för underkapacitet. Gemensam prislista för introduktionsprogrammen. Metod för uppräkning av prislistan. Prövning av förutsättningarna för skolor belägna i tätort respektive glesbygd. Tydliggör vad som ingår i grund- respektive tilläggsersättning. Förnyad prövning av tilläggsersättning vid byte av skola. Reducera antalet lokala programvarianter. 24

25 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor

26 Analys Lokalkostnader (I) Genomsnittlig lokalkostnad samt lokalkostnadsandel per programgrupp ligger på en förväntad och rimlig nivå. Lokalkostnadsandelen varierar kraftigt inom och mellan programgrupperna samt mellan kommunerna. Variationernas omfattning är inte långsiktigt hållbara, inte minst gäller detta för programgrupp 4. Kommunernas sätt att hantera lokaler och lokalkostnader varierar. Lokalkostnaderna hanteras centralt för 60% av länets kommunala gymnasieskolor. Av skolorna i kommunalt ägda fastigheter (exkl. Stockholms stad) anger 15% av rektorerna att lokalkostnaden utgår från en marknadsmässig hyra. Vissa kommuner prioriterar att minimera lokalkostnader, till förmån för undervisningskostnader, medan andra, jämte övriga faktorer, eftersträvar utrymme för ny-/reinvesteringar i skolfastigheter. Kostnader för lokaler och inventarier utgör 20% av totalkostnaden för gymnasieverksamheten i Sverige. Kostnadsfördelning gymnasieskola (kr/elev)* Lokalkostnader är av halvfast karaktär varvid intäktsvariationer på kort sikt främst kan hanteras genom anpassningar av undervisnings-, lärverktyg och övriga kostnader. 25% I ett system med enhetlig elevpeng medför påvisad 10% Övrigt lokalkostnadsvariation: Kr/elev % 45% 1 Lärverktyg Lokaler och inventarier Undervisning Olika utrymme för undervisnings- och lärverktygskostnader. Skolor med en hög lokalkostnadsandel har svårt att nå ekonomi i balans. Eleverna erbjuds inte likvärdiga förutsättningar. Skolorna konkurrerar inte på lika villkor. * 26

27 Analys Lokalkostnader (II) Gymnasieverksamheten har präglats av vikande elevunderlag under en följd av år. Tidigast om två år kommer det totala antalet gymnasieelever i länet att öka. Den nya skollagen och förändrad sökbild har bidragit till en överströmning av elever från yrkes- till teoretiska program. Antalet kommunala gymnasieskolor är idag nästan detsamma som för fem år sedan samtidigt som det har tillkommit 40 nya fristående skolor enligt uppgifter från KSL. Fler skolor delar på färre elever. Vikande elevunderlag, i kombination med volymbaserad tilldelning, är särskilt problematisk för skolor med få elever och/eller för program som fordrar stora investeringar i lokaler och inventarier (Programgrupp 3 och 4). Volymbaserad tilldelning förutsätter löpande anpassning av kapaciteten. Klart är att kapaciteten inte har anpassats i samma uträckning som efterfrågan har minskat och att detta förklarar en stor del av variationen. I ljuset av att många program, skolor och kommuner har en hög lokalkostnadsandel samt att lokalkostnaderna hanteras centralt för 60% av länets kommunala gymnasieskolor, innebär detta, framförallt för skolor med ekonomi i balans att: Andelen undervisningskostnader många gånger är lägre än vad som kan anses vara optimalt, dvs. den resurs som anses ha störst potential att bidra till ökade kunskapsresultat. Rektorerna ofta har begränsade möjligheter, och incitament, att påverka den egna skolans lokalkostnader, en betydande del av kostnaderna, med konsekvens att det försvårar att hålla dem fullt ut ansvariga för elevernas utveckling. Givet strävan efter att erbjuda likvärdiga förutsättningar, konkurrensneutralitet och förutsättningar för hög måluppfyllelse, i en situation med en regional prislista och volymbaserad tilldelning, bör det eftersträvas att utveckla: Regional samordning av planering, dimensionering av antal platser, programinriktningar och skolor i förhållande till efterfrågan med syfte att maximera utrymmet för undervisningskostnader. Gemensamma principer för kommunernas hantering av lokalkostnader samt incitament för efterlevnad. Ökade möjligheter för den enskilda rektorn att förfoga över och/eller påverka, samt hållas ansvarig för, en större andel av de resurser ingår i elevpengen, inklusive lokalkostnader. 27

28 Analys Kompensatorisk resursfördelning Sambanden mellan resurser och resultat är komplicerade och för äldre elever oklara. Resursfördelningen bör särskilt beakta skolor med en hög andel elever som nyligen invandrat. Skolverket menar att det saknas underlag för politiska avvägningar för resursdimensionering och resursallokering. Det viktigaste är inte mängden resurser utan att de används på rätt sätt. Centrala faktorer för god måluppfyllelse anses vara hur undervisningen planeras och genomförs samt rektors pedagogiska ledarskap. Idag tillämpar 2 av länets 26 kommuner två olika modeller för kompensatorisk resursfördelning. I förkommande fall utgår kompensatoriskt tillägg på olika sätt till olika huvudmän verksamma i olika kommuner. Delvis oklara samband mellan bakgrundsfaktorer och resurser samt motiv till aktuell omfattning. Ingen känd uppföljning har skett avseende samband mellan resurser och resultat. Givet strävan efter att erbjuda likvärdiga förutsättningar, konkurrensneutralitet och förutsättningar för hög måluppfyllelse, i en situation med en gymnasieregion, bör det eftersträvas att: Inför beslut om regional modell för kompensatorisk resursfördelning kartlägga och utvärdera sambanden mellan bakgrundsfaktorer, resurser och resultat samt i samband med detta även beakta rektorernas professionskunskap och att beslutsförslaget grundas på vad som anses vara belagt utifrån forskning. Införa gemensamma principer för kommunernas hantering av kompensatorisk resursfördelning samt incitament för efterlevnad. 28

29 Analys Övrigt Med kännedom om: Formerna för länsprislistans tillkomst (genomsnittlig kostnad per program vid en given tidpunkt). Ny läroplan. Färre elever Fler skolor. Förändrad sökbild. Metod för årlig uppräkning (rak uppräkning för samtliga program och kostnadsslag, med vetskap om att prisutvecklingen för de skilda kostnadsslagen är differentierad). Att vissa egenregiskolor uppvisar ekonomiska underskott. Låg sannolikhet för att nuvarande elevpengsnivåer erbjuder likvärdiga och goda förutsättningar för hög måluppfyllelse. Givet strävan efter att erbjuda likvärdiga förutsättningar, konkurrensneutralitet och förutsättningar för hög måluppfyllelse, i en situation med en gymnasieregion, bör det eftersträvas att: Utgående från läroplan och elevens bästa i grunden pröva den nuvarande resursfördelningen för samtliga program. Utveckla gemensam programpeng och skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk likvärdighet för eleven oavsett huvudman. 29

30 Rekommendationer Förslag till områden för vidare utredning och arbete Process för att skapa samsyn och acceptans för inriktning och bärande principer för gymnasieregionen. Från grunden utveckla en modell för beräkning av elevpeng per program baserat på en grundläggande prövning av nuvarande fördelning av undervisnings- lokal- och lärverktygskostnader. Utgå från läroplan med fokus på eleven. Process för att skapa igenkänning och acceptans. Analysera samband mellan bakgrundsfaktorer, resurser och resultat som underlag för vidare arbete med socioekonomiskt tillägg. Även viktigt att beakta att den nuvarande prislistan i varierad utsträckning redan inkluderar viss grad av socioekonomiskt tillägg baserat på ingångsvärden avseende bl.a. varierad gruppstorlek för skilda program. Utveckla regional mekanism för att matcha utbud med efterfrågan. 30

31 Agenda 1 Uppdrag och metod 2 Lokalkostnader 3 Kompensatorisk resursfördelning 4 Övrigt 5 Analys och rekommendationer 6 Bilagor Bilaga 1. Kartläggning lokalkostnader Bilaga 2. Kartläggning kompensatorisk resursfördelning

32 Bilaga 1. Kartläggning lokalkostnader Frågeformulär telefonintervjuer 1. Vilka kostnader finansieras huvudsakligen av skolan respektive av kommunen centralt? A. Undervisningslokaler B. Idrottslokaler C. Skolhälsovård D. Skolbibliotek E. SL-kort F. Modersmålsundervisning G. UEDB H. IT-utveckling I. Kompetensutveckling J. Skolledning K. Av/Läromedelscentral 2. Vilka principer använder kommunen för att beräkna lokalkostnaden som belastar egenregiverksamheten? 3. Utjämnar ni lokalkostnader inom utbildningsverksamheten? mellan olika gymnasieskolor? 4. Inkluderar grundbeloppet lokalkostnader på samma sätt för egenregi, friskolor och elever i andra kommuner? 5. Finns det extra stöd för högre lokalkostnader, exv. Vid nybyggnation i er kommun? Om ja på fråga 5. Är det samma principer för friskolor? 6. Är gymnasieskolan inrymd i kommunala lokaler eller inhyrda hos annan privat ägare? Är det samma principer för friskolor? 7. Hur ofta får ni intäkter från eleverna som är inskrivna på skolan? Är det samma principer för friskolor? 8. Bedömd maxkapacitet elever på skolan i dagsläget, totalt? 9. Hur stora är lokalkostnaderna för skolan, totalt? 10. Hur stor är lokalytan för skolan, totalt? 32

33 Bilaga 2. Kartläggning kompensatorisk resursfördelning Frågeformulär telefonintervjuer 1. Tar resursfördelningen till gymnasieskolorna på enhetsnivå hänsyn till socioekonomiska variabler? 2. Om Ja på föregående fråga vilka variabler använder ni? 3. Har ni både tillägg och avdrag eller endast tillägg? 4. Hur mycket uppgår den totala grundersättningen samt de socioekonomiska tilläggen till? Ange även högsta, lägsta och genomsnitt per elev avseende de socioekonomiska tilläggen. 5. Betalas de socioekonomiska tilläggen också till fristående skolor? 6. Betalas socioekonomiska tillägg till egna elever i skolor i andra kommuner? 7. Betalas socioekonomiska tillägg till alla elever oavsett från vilken kommun de kommer om de går i kommunens egna skolor? 8. Finns det någon uppföljning och analys av resursfördelningens effekter på elevernas resultat samt hur resurserna används? 9. Om Nej på fråga 9. Är frågan aktuell och finns det planer på att införa ett socioekonomiskt tillägg? 10. Om ja på fråga 9. Vilka effekter har er uppföljning påvisat? 33

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola Tabeller Tabell 1b: Andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Uppgifterna är baserade på kommunernas egna uppgifter (n 1 =290). Kommuner med asylsökande i Både grundskola

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning.

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. BUN 91 1/7 BUN/2014:629-630 Bidragsbelopp 2015 Beslut beslutar att 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. Deltar ej i beslutet Håkan Bertilsson (SP), Catharina De Geer (KD), Lena Scharp

Läs mer

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0 REKOMMENDATION 2014-08-12 Madeleine Sjöstrand För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola Dnr: KSL/13/0097-61 Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen

Läs mer

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0 REKOMMENDATION 2014-08-12 Madeleine Sjöstrand För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola Dnr: KSL/13/0097-61 Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2016 (Dnr

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) Samverkansavtal angående Berga Naturbruksgymnasium med kommunerna i Stockholms län. Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2) Samverkansavtal angående Berga Naturbruksgymnasium med kommunerna i Stockholms län. Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 2015-0224 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal angående Berga Naturbruksgymnasium med kommunerna i Stockholms län Föredragande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan

Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan 2016-08-31 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/202 Utbildningsnämnden Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar föreslå

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Ersättning till Friskolor

Ersättning till Friskolor Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2151 15-4-9 11:2:9 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 11 8 15. 171. Hantverksprogrammet 12 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 19 30 mars v. 12-13 VARFÖR PRAO? I den nya läroplanen trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2141 14-9-8 9:3:7 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 18 11 152.5 184. Hantverksprogrammet 12 2 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 135 181 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 80 172 El- och energiprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Tjänsteskrivelse Översyn av samverkansavtal

Tjänsteskrivelse Översyn av samverkansavtal VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-15 DNR UN 2014.077 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Översyn av samverkansavtal

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Ewa Franzén maj 2013 2013-05-13 1 (8) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4. REDOVISNING... 3 4.1.

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. 1 (5) Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra genom att välja kurser inom ramen för

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012 1 (6) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Jörgen Rüdeberg, verks.chef Ert datum Er beteckning Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 57 34 A 173 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 21 20 7 A 185,7 Bygg- och anläggningsprogrammet,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2016:11243 Fria Läroverken i Sverige AB Organ'. 556917-2041 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Fria Läroverken Linköping belägen i Linköpings kommun 2 (9)

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Internbudget bildningsförvaltningen 2014

Internbudget bildningsförvaltningen 2014 HANDLING 25-2013 1 (7) Vår handläggare Johanna Siverskog, ekonom Ert datum Er beteckning Internbudget bildningsförvaltningen 2014 Nämnd Budgeten för nämndverksamheten räknas upp med 14 tkr för arvodeshöjningar.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ystads kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ystads kommun 2 (8) Tillsyn i Ystads kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ystads kommun under hösttermin

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014 FÖRSKOLA egen 1-3 år 90 220 kr 97 120 kr 120 140 kr 113 340 kr

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2161 16-9-5 1:34:12 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 2 16 152.5 21. Hantverksprogrammet 12 2 2 22.5 241. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Dagens presentation Bakgrund och uppdrag Styrdokument som berörs, och lite ansvarsfördelning.

Läs mer

Policy för könsuppdelad statistik

Policy för könsuppdelad statistik Policy för könsuppdelad statistik Ks 2013:351 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för könsuppdelad statistik Fastställt av kommunstyrelsen 2013-12-18 420 1 2 Bakgrund I

Läs mer

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 2015-12-18 Uppdaterad 2016-02-10 Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 Bilaga till rekommendation KSL/15/0059-5 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Samverkansavtalet

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Styrdokument 1 (13) 2016-12-01 Fastställd: BON 16-12-13 130 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Bildning- och omsorgschef Dnr : BON2016/274-3 Resursfördelningsmodell avseende förskola,

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskola

Tillsynsbeslut för gymnasieskola Bilaga 2 Beslut 2014-01-28 Södertälje kommun sodertalje.kommun@sodertalje.se rektor vid Torekällgymnasiet maria.leonardsson@sodertalje.se Tillsynsbeslut för gymnasieskola efter kvalitetsgranskning av undervisning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen Växjö Fria Gymnasium AB Org.nr. 556584-7836 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Växjö Fria Gymnasium belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson, Hans Almgren

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson, Hans Almgren Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar Christian Magnusson, Hans Almgren Regeringsuppdrag Nationella it-strategier Tre redovisningar - Skola och förskola 4 april - Gymnasieskola och vuxenutbildning

Läs mer

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommun

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Frågor och svar om strukturersättning a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella?...1 b) Är det inte en risk att man sänker förväntningarna

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer