Brf Strandvillorna i Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Strandvillorna i Täby"

Transkript

1 Arsredovisning 213 Brf Strandvillorna i Täby EKONOMISK FÖRVALTNING

2 Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda att stadigvarande användas i föreningen. Resultaträkning En sammanställning på föreningens intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Avskrivning När en anskaffningsutgift för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras, dvs fördelas på så många år som är den beräknade ekonomiska livslängden. Balansräkning En sammanställning över föreningens tillgångar, skulder och eget kapital. Förvaltningsberättelse Del i årsredovisningen där styrelsen redovisar verksamheten i text. Inre reparationsfond Fond avsedd för utgifter för reparationer i en bostadsrättslägenhet. Insats Den kapitalinsats som bostadsrättens första ägare gjorde. Kapitaltillskott Då föreningens medlemmar betalar mer insatser. Detta kan göras för att t.ex. betala av på föreningens lån eller reparera huset. Tillskottet kan användas för att minska reavinstskatten. Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år. Likviditet Föreningens betalningsförmåga på kort sikt. Soliditet Föreningens betalningsförmåga på lång sikt. Underhållsfond Fond för framtida reparationer och underhåll som föreningen gör avsättning till årligen. Storleken på avsättningen styrs dels av stadgarna dels av årsstämman. Kallas även yttre reparationsfond. Fonden innehåller dock inga pengar'. Upplupna intäkter Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej skickats ejler betalning erhållits. Upplupna kostnader Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej erhållits eller betalning gjorts. Upplåtelse Sker då en bostadsrätt skapas första gången vid nyproduktion eller ombildning. Upplåtelseavgift En avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen när en bostadsrätt upplåts. Tas ibland ut om föreningen upplåter en bostadsrätt först då föreningen har varit igång en tid. Upplåtelseavtal Det avtal som skrivs mellan föreningen och bostadsrättens köpare då bostadsrätten köps för första gången. Långfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning efter mer än ett år. Årsavgift Avgiften som bostadsrättsägare betalar till föreningen för att täcka föreningens kostnader. Omsättningstillgångar Tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning. Årsstämma Föreningens högsta beslutande organ.

3 KALLELSE Styrelsen för Brf Strandvillorna i Täby kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen den 3 april 214 klockan 19. Plats: Talin's Cafe, Catalinatorget 1 DAGORDNING 1. Stämman öppnas 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och ombud (röstlängd) 3. Val av ordförande vid stämman 4. Val av sekreterare vid stämman 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisionsberättelse 1. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 13. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisor 16. Val av valberedning 17. Motioner 18. Avslutning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Styrelsen Efter stämman kommer det att finnas tid för eventuella övriga frågor som inte berör själva årsmötet.

4 Årsredovisning för Bostadrättsföreningen Strandvillorna i Täby Räkenskapsåret 213

5 (12) Styrelsen för Bostadrättsföreningen Strandvillorna i Täby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 213, vilket är föreningens tolfte verksamhetsår. Alla belopp redovisas i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltnings berättelse Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningens fastighet omfattar 5 flerbostadshus i 4 våningar med totalt 4 bostadsrätter belägna i kvarteret Hydroplanet 1 i Täby kommun. Den totala boarean är ca m2. Lägenhetsfördelningen är: 2 st 3 rum och kök 2 st 4 rum och kök Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget IF Skadeförsäkring AB. Gemensamhetsanläggnjng 27 bildades en gemensamhetsanläggning, Södra Catalinagränds Samfällighetsförening (SCS), tillsammans med övriga föreningar i den södra delen av området för drift och underhåll av bl.a. gator, VA-ledningar, garage, P-platser och belysning (totalt sju stycken anläggningar). 21 bildades Hägernäs Strands Forum (HSF) som består av samtliga bostadsrättsföreningar vid Hägernäs strand och som utgör ett forum för frågor av gemensamt intresse och gemensam information. Fastighetens tekniska status och långsiktiga värde Under 26 genomfördes en professionell utredning i syfte att upprätta en underhålls- och förvaltningsplan. Den fastställer att avsättning till föreningens fond för yttre underhåll ska göras årligen med minst 24 kr, motsvarande ca 5 kr/m2 boarea. Dessa fonderade medel avser att bidra till planerat underhåll på fastigheten i enlighet med föreningens stadgar. Eftersom fastigheten är relativt nybyggd finns endast mindre underhållsåtgärder planerade för de kommande tre åren, Underhållsplanen följs för att bibehålla byggnadernas standard. Under 213 har avskrivning på byggnader gjorts med 5 kr, motsvarande cirka,39 procent av byggnadernas anskaffningsvärde. Målsättningen är att över tid uppnå en avskrivningsnivå på 65 kr, vilket motsvarar,5 procent av byggnadernas anskaffningsvärde. Styrelsens ambition är också att, när de ekonomiska förutsättningarna tillåter, göra ytterligare amorteringar på fastighetslånen. \( Fastighetsförvaltning Föreningen har jouravtal med WIAB som inkluderar tekniskt underhåll och felanmälan. Vissa smärre förvaltningsuppgifter sköts i egen regi.

6 (12) Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av Fastum/UBC. Den är baserad på en oförändrad klientmedelsinlåning till UBC om 35 kr. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 58 (6) medlemmar. Under året har 3 (2) överlåtelser skett. Samtliga lägenheter är sålda och ägs av fysiska personer. Föreningen har en hemsida (www.strandvillorna.se) för information till och kontakt med medlemmarna. Information om området finns också på Hägernäs Strands Forums hemsida ( www. hägernässtrand. se). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Styrelsen har under året fokuserat på några frågor som bedömts vara viktiga för föreningens utveckling och fastighetens långsiktiga värdeutveckling. Dessa har varit ekonomi och administration, leverantörsavtal och leverantörsfrågor, drift och underhåll, medlemsfrågor samt föreningens förhållande till samfällighetsföreningen och kommunen. Styrelsen vill speciellt peka på följande händelser: '( Med anledning av vissa problem med uppvärmt kallvatten i ett av husen har flera utredningar gjorts för att försöka finna orsaken till problemet. Under året kunde felet slutligen lokaliseras och åtgärdas, dock till en relativt hög kostnad vilket har en avsevärd inverkan på årets resultat. Orsaken till felet har analyserats, dokumentation har sammanställts och krav på ersättning har framställts till JM. Beslut har under året tagits att byta ekonomisk förvaltare och entreprenör för trädgårdsskötsel. Avtal har därefter ingåtts med Norrorts Boservice respektive Bokdals. På årsstämman 213 beslutades att vidare utreda frågan om individuell mätning av värme och varmvatten med målet att införa sådan. Fortsatt utredning har visat att frågan är komplex och något slutligt beslut i frågan har inte kunnat tas under året. Årsavgiften har höjts med fem procent från den 1 juli 213. Även hyran för garageplatser och förråd har höjts vid samma datum. Ett nytt låssystem, inklusive nya fjärröppnare, har installerats i garaget. Rengöring av hängrännor har ägt rum i egen regi. Sophuset har målats om och medlemmarna har erbjudits hjälp med att rengöra balkongglasen. Föreningens ordningsregler har setts över och justerats. Föreningen har gått med i Grannsamverkan (Samverkan mot brott). \J Utöver sedvanliga medlemsaktiviteter som bl.a. röjning och städning i närområdet, har föreningen arrangerat och delfinansierat en jubileumsmiddag med anledning av föreningens tioårsjubileum.

7 (12) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Under året avgick Thomas Hoff och Sven Pettersson på egen begäran ur styrelsen. I januari 214 hölls en extra föreningsstämma vid vilken tidigare suppleanten Leif Odselius valdes som ledamot. Till nya ledamöter valdes Kerstin Rendahl Engström och Benny Schollin samt som ny suppleant Gunnar Anderling. Budgeten för 214 visar att: Intäkterna under året kommer att öka jämfört med tidigare år p.g.a. avgifts- och hyreshöjningama 213. Kostnaderna för fastighetsskatten ökar något medan kostnaderna för den ekonomiska förvaltningen minskar. Räntekostnaderna bedöms bli något lägre jämfört med föregående års budget. En återgång sker till tidigare års praxis att öka avskrivningen på byggnaderna med 5 per år till dess målnivån, 65 kr per år, uppnås. Övriga förändringar jämfört med 213 är små. Resultatet för 214 uppskattas till ett knappt minusresultat. Nyckeltal Genomsnittlig skuldränta % 2,82 3,69 3,25 2,13 2,51 Lån per kvm bostadsyta kr Fastighetens belåningsgrad % 2,85 2,85 2,81 21,38 21,68 Lån i förhållande till tax. värde % 45,19 63,49 63,56 65,8 6,71 Genomsnittlig årsavgift kr/m Styrelse Vid årsstämman och konstituerande möte sammansattes styrelsen enligt nedan: Mats Walberg Ordförande ledamot Sven Pettersson Ekonomi ansvarig ledamot Karin Lagerberg Sekreterare ledamot Thomas Hoff Avtal/Fastighetsfrågor ledamot Michael Schmidt Webbansvarig suppleant Leif Odselius Nycklar/P-platser suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening. Styrelsen har under året hållit 11 (1) protokollförde sammanträden. Styrelsearbetet har till stor del präglats av ekonomistyrning, frågor relaterade till underhåll och drift samt medlemskommunikation. v För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget IF Skadeförsäkring.

8 (12) Anställda Föreningen har inte haft några anställda under året. Revisor Revisor är Ralf Toresson på Ralf Toresson Revision AB. Han omvaldes på stämman 213. Valberedning I valberedningen ingår Hans Ervell och Nils Förberg. Föreningens ekonomiska ställning Totala intäkter, inkl. årsavgifter och P-platsavgifter, uppgick under 213 till kr. Totala kostnader, exklusive avskrivning, uppgick till kr. Årets underskott, efter avskrivning med 5 kr, blev kr. Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastigheten, som färdigställdes år 23 (värdeår), har av Skatteverket åsatts ett taxeringsvärde av kr, varav byggnadsvärdet är kr. Kostnaden för fastighetskatt och fastighetsavgift var under kr. J Förslag till resultatdiposition Till föreningsstämmans förfogande står: balanserad förlust Årets förlust Styrelsen föreslår att ansamlat resultat behandlas så att Till föreningens fond för yttre underhåll avsätts av yttre fonden ianspråktas I ny rakning överförs Föreningens resultat och ekonomiska ställning i övrigt framgår av nedanstående resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

9 5(12) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter H yresintäkter Övriga rörelseintäkter 3 25 Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Periodiskt underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Styrelsearvoden inkl soc avg Fastighetsskatt/fastighetsavgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avslcrivning byggnad A vslcrivningar övrigt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från aktier och andelar 77 7 Ränteintäkter Räntebidrag -257 Räntekostnader för fastighetslån Övriga ränt.ekostnader Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT \A./

10 (12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mat ri lla anläggningstillgångar Byggnad Mark Installationer Summa materiella anläggningstillgångar Einansi lla anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar l 77 7 J Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar F örutbetalda kostnader och upplupna intäkter A vräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank \.!--" Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 (12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital JO Bundet eget kapital Insatskapital Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörssku lder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 (12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprincipema är oförändrade jämfört med föregående år. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 23:4. I balansräkillngen redovisas avräkningskonto som en kortfristig fordran. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är kr. V ärderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. A vslaivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tjllgångamas bedömda nyttjandetid.

13 (12) Noter 1 Driftskostnader F astighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städning Entreprenad Snöröjning/sandning Gemensamhets anläggning Hiss besiktning Hiss serviceavtal El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV /Bredband Förbrukningsmaterial Städdag/ Aktivitet Övriga driftskostnader Administrationskostnader Telefon & porto IT-kostnader Revisionsarvode Arvode förvaltning Övriga administrationskostnader Föreningsavgifter Ek.förv.,uppdrag utöver avtal Styrelsens kostnader Styrelsearvode Sociala kostn arvode V

14 ( 12) 4 Fastighetsskatt/fastighetsavgift Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Fastighetsskatt, ändrad taxering Enligt underrättelse om beslut av allmän fastighetstaxering från Skatteverket, har föreningen lokalyta (garage, parkering) som ska beskattas med 1 % av taxeringsvärdet. 5 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Installationer Ackumule ade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Aktier och andelar Namn Fastum UBC Förvaltning AB Antal 21 Bokfört värde Marknadsvärde 39 9

15 (12) 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter If skadeförsäkring Com Hem Norrorts Boservice!UBC Södra Catalinagränds SFF Alltrac Kassa och bank Handelsbanken Swedbank Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre Balanserat Årets Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat insatser rep.fond resultat resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Stadshypotek, , ffd , 3,27% Stadshypotek, 614, ffd , 2,91 % Stadshypotek, , ffd , 2,6% Swedbank; , ffd , 2,37% Kortfristig del av fastighetslån

16 (12) 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Städning Värme El Renhållning Snöröjning/sandning Reparation och underhåll Södra Catalina samf Upplupna styrelsearv Upplupna soc.avgift Ber arvode för revision extern Förskottsbetalda avgifter Täby 214-aZ-/7- Mats Walberg &r Kerstin Rendahl Engström Ka Korspåteckning rättelse har lämnats den i () / 1 - l Vf

17 TORESSON REVISION REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby, arg.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för BRF Strandvillorna i Täby för räkenskapsåret 213. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret rur att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Den standarden kräver att jag ffiljer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Jag väljer vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna rur väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar jag de delar av den interna kontrollen som är relevanta rur hur föreningen upprättar årsredovisningen rur att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens ilirvaltning ilir BRF Strandvillorna i Täby för räkenskapsåret 213. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande ilireningens vinst eller förlust och det är styrelsen som har ansvaret ilir förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om ilirvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört min revision enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag ilir mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande ilireningens vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om ilirslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i föreningen for att kunna bedöma om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att ärsstämman behandlar den ansamlade rurlusten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar styrels edamöter ansvarsfrihet ilir räkenskapsåret. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BRF Strandvillorna i Täby ställning per den 31 december 213 och av dess finansiella resultat rur året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därllir att rureningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 ÅRSREDOVISNING 2014 HSB - där misjlighetema bor ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 föreningens 8:e verksamhetsår

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 213 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parantes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2014 Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning för Brf Islandet Adolf 769605-0389 Räkenskapsåret 2014 { J Brf Islandet Adolf 769605-0389

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer