mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT 2011

2 INNEHÅLL Inledning Utblick med prefekterna 4 Om IT-fakulteten 5 Forskning Ett nytt Software Center på Lindholmen 6 Ny hedersdoktor vid IT-fakulteten 7 Kuggen en hållbar mötesplats med koppling till visualisering 8 Youngjin Yoo gästprofessor 11 Doktorsavhandlingar Forskargrupper vid institutionerna 13 Forskarintervjuer: Hur skapar man ett bra pedagogiskt spel? 14 Forskning inom krishantering 16 Utbildning Grundutbildningsprogram 18 Masterutbildningar 19 IT-fakulteten är miljöcertifierad enligt ISO och EMAS IT-fakulteten, Göteborgs universitet, februari 2012 Redaktör och grafisk form: Catharina Jerkbrant Illustrationer/foto: Kenneth Andersson/Tobias Sellberg: s. 15 Catharina Jerkbrant: s. 8, s. 20, s. 22, s. 25 Johan Wingborg: s. 14, s. 17, s. 18, s. 20, s. 24 Linda Winstedt: s. 21 Jan-Olof Yxell: s. 4, s. 6, s. 10 Istockphoto: s. 13 Lindholmen Visual Arena: s. 9 Stock.xchng: s. 16 Student- och alumnintervjuer 20 Verksamhet Noterat under Fakultetsfakta 25 Samverkan med det omgivande samhället Öppna föreläsningar under året 26 Externa föredragshållare 27 Omslagsbild: Kuggen möter Lindholmen Science Park Foto: Catharina Jerkbrant Tryck: Billes Tryckeri AB 2 3

3 UTBLICK MED PREFEKTERNA OM IT-FAKULTETEN DEKANUS JAN SMITH OM 2011 UR ETT FAKULTETSPERSPEKTIV HUR SER NI PÅ ÅRET SOM GICK? Catarina Coquand, prefekt på institutionen för data- och informationsteknik: Att olika områden inom Software Engineering äntligen har samlokaliserats på Lindholmen är väldigt positivt!, säger Catarina Coquand. Vid halvårsskiftet gick även startskottet för det nya Software Center som ska fungera som ett nationellt resurscentrum för samverkan mellan forskning och högteknologisk industri när det gäller mjukvara. År 2011 har varit framgångsrikt för data- och informationsteknik, där institutionen i universitetets forskningsutvärdering RED10 fick omnämnandet Outstanding. Under året fick vi också tre nya forskningsprogram med stora SSF-stöd beviljade. Och vi är glada för att vi fick vår första hedersdoktor på universitetssidan, Christine Paulin-Mohring, som fick utnämningen för sina viktiga forskningsbidrag inom området programmeringslogik, säger Catarina Coquand. Urban Nuldén, prefekt på institutionen för tillämpad informationsteknologi: Institutionen för tillämpad IT delades in i avdelningar under våren 2011, säger Urban Nuldén. Det innebar inte bara en organisatorisk förändring, utan även goda möjligheter för fördjupade strategiska diskussioner om vår forskning och utbildning. PREFEKTERNA URBAN NULDÉN OCH CATARINA COQUAND MED TILLBAKABLICKAR OCH VISIONER Båda prefekterna betonar den stora förändring som avgifterna för utomeuropeiska studenter inneburit under det gångna året. Det blev en mycket stor nedgång i antalet utomeuropeiska sökande, men prefekterna är ändå glada för att en liten fakultet som IT-fakulteten lyckades stå för en relativt stor procent av det totala antalet betalande studenter vid Göteborgs universitet. Institutionerna vid IT-fakulteten satsar nu långsiktigt på att locka fler studenter från Europa, eftersom man är överens om vikten av att behålla en internationell blandning på programmen. Catarina Coquand och Urban Nuldén vill också framhålla gästforskarprogrammet, som har blivit en riktig framgång under år 2011 och som resulterat i ett stort antal spännande gästföreläsningar med stor spridning både ämnesmässigt och interkulturellt. Gästforskarprogrammet har lyckats koppla ihop nya områden och öppnat upp internationella kontaktytor för utökade forskningssamarbeten. TEXT: CATHARINA JERKBRANT Det händer mycket på Lindholmen... Under det gångna året gjordes stora förändringar i våra lokaler på Lindholmen. IT-fakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign på institutionen för tillämpad IT flyttade in i den arkitektoniskt spektakulära Kuggen. Här samlas både forskning och utbildning och verksamheten har goda förutsättningar att koppla till näringslivet genom att den övergripande målsättningen med Kuggen är just att vara en fysisk mötesplats för akademi, samhälle och näringsliv. Huset Patricia har genomgått en omfattande ombyggnad och där hittar man bland annat de båda kandidatprogrammen Systemvetenskap och Software Engineering and Management. Centrumbildningen inom Software är nu i full gång och under år 2011 initierades även en centrumbildning inom visualisering, som kommer att ha deltagare från de flesta områden inom Chalmers och Göteborgs universitet. En arena för visualisering byggs i Lindholmen Science Park med finansiering från bland annat Göteborgs Stad. Anläggningen kommer att bli viktig för både forskning och utbildning inom många av de områden som knyter an till visualisering, inte minst för interaktionsdesign som har en nyckelroll för arenan. Jan Smith, dekanus Den spännande byggnaden Kuggen på Lindholmen färdigställdes och invigningen var en stor händelse för oss under år 2011, säger Urban. Institutionens grupperingar inom interaktionsdesign, visualisering och krishantering flyttade in i Kuggen, tillsammans med hela masterprogrammet i interaktionsdesign. Lite senare under året tillkom också centrumbildningen URBSEC, som institutionen för tillämpad IT är värd för. 4 5

4 ETT NYTT SOFTWARE CENTER PÅ LINDHOLMEN TEXT: ANNELI ANDERSSON Professor Christine Paulin-Mohring: NY HEDERSDOKTOR VID IT-FAKULTETEN TEXT: BENGT NORDSTRÖM / ANNELI ANDERSSON Vid halvårsskiftet 2011 gick det officiella startskottet för Software Center på Lindholmen. Här skapar Göteborgs universitet och Chalmers en gemensam forskningsmiljö som ska fungera som ett nationellt resurscenter för mjukvaruutveckling. Forskningen bedrivs i nära samarbete med högteknologisk industri, redan klara samarbetspartners är Volvokoncernen, Volvo Cars, Ericsson och Saab AB och diskussioner förs med flera andra företag. Målsättningen med centret är att bygga upp stark forskning med internationell höjd, som samtidigt ger konkurrensfördelar till de företag man samarbetar med. Många företag ägnar alltför mycket tid åt saker som kunderna inte bryr sig om. Det fungerade när världen rörde sig långsammare. JAN BOSCH, som tillsammans med Jörgen Hansson är ledare för Software Center. Software Center leds av Jörgen Hansson och Jan Bosch vid avdelningen för Software Engineering, institutionen för data- och informationsteknik. Överst på agendan står att initiera och driva långsiktiga forskningsprojekt i aktivt och nära samarbete med partners inom både akademi och industri. Genom att ha industriella partners involverade i forskningsarbetet försäkrar man sig om att forskningen är relevant och får dessutom enkel tillgång till expertis på det aktuella området. Som utmaningar inför framtiden har man identifierat kostnaderna för systemutveckling och -underhåll under hela systemets livstid, och ledtiderna i utvecklingscykeln. I Chalmers Magasin nr 3, 2011 gav Jan Bosch exempel på hur relationerna mellan akademi och företag har förändrats. Många företag ägnar alltför mycket tid åt saker som kunderna inte bryr sig om. Det fungerade när världen rörde sig långsammare. Vid universiteten fanns forskare som hade bra idéer men som aldrig testades mot kunder. Kanske berättade de om idéerna för sina studenter, som började använda dessa när de senare kom ut i arbetslivet. Nu rör sig världen så mycket snabbare. När spelet Farmville presenterades på Facebook gick det från noll till en miljon kunder på 48 timmar. Det är den världen som vi måste vara förberedda för. Mjukvaror får en allt större betydelse för allt fler produkter. Med dagens utveckling kommer än fler av framtidens system att bli inbäddade och ge tillgång till data som visar hur produkterna används, data som sedan kan användas i utvecklingen av nästa version. Här kan Software Center bidra till en nödvändig omställning av industrin från att vara produktorienterad till att bli mer tjänsteorienterad. Med fokus på programmeringslogik Professor Christine Paulin-Mohring promoverades till hedersdoktor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet, den 21 oktober Utnämningen baseras på Christine Paulin-Mohrings viktiga teoretiska och praktiska bidrag inom programmmeringslogiken. Christine Paulin-Mohring doktorerade år 1989 vid Paris 7. Christine är sedan 1997 professor vid Paris Sud och har lämnat mycket viktiga teoretiska och praktiska bidrag till programmeringslogiken. Under tio år ledde hon arbetet med beviseditorn Coq, som numer anses vara ledande på området. En beviseditor är ett redigeringsprogram som används av till exempel matematiker för att bevisa egenskaper hos program och andra matematiska objekt. Datorn kontrollerar korrektheten hos de beräkningar och bevis som matematiker föreslår som lösningar. Coq har bland annat använts för att bevisa en lösning av det berömda fyrfärgsteoremet, ett matematiskt problem som formulerades redan år Tidigare fanns endast en omdiskuterad lösning som bland annat byggde på ett overifierat datorprogram. På senare tid har Christine Pauline-Mohring arbetat mer tillämpat, då hon och hennes forskargrupp har utvecklat verktygen Krakatoa för verifiering i Javaprogram och Jessie som hanterar C-program. Med hjälp av verktygen har forskargruppen kunnat studera och verifiera kritiska algoritmer inom telekommunikation och smartcards. Den 21 oktober, dagen efter promoveringen, arrangerade värdinstitutionen Data- och informationsteknik en välbesökt workshop med internationella forskare inom Christine Paulin-Mohrings område. Föredragshållare förutom Christine Paulin-Mohring själv, var bland andra Gérard Huet och Gilles Barthe tidigare hedersdoktorer på Chalmerssidan vid institutionen, samt Peter Dybjer och Thierry Coquand vid institutionen för data- och informationsteknik. Förutom de många affärsmässiga fördelar som skapas, erbjuds också tillfällen att förbättra det intellektuella utbytet mellan industri och akademi, genom kunskapsoch tekniköverföring på flera nivåer såsom seminarier och rörlighet av personal, till exempel forskarskola för branschfolk. Nystartade Software Center på Lindholmen är en gemensam forskningsmiljö för Göteborgs universitet och Chalmers och ska fungera som en nationellt resurscenter för mjukvaruutveckling. 6 7

5 KUGGEN EN HÅLLBAR MÖTESPLATS TEXT: LINDA WINSTEDT / CATHARINA JERKBRANT...MED KOPPLING TILL VISUALISERING Nybyggda Kuggen i hållbar design ska uppmuntra till möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och stimulera till ny samverkan och kreativitet. Under 2011 flyttade både IT-fakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign in i Kuggen. Området visualisering får en hemvist i form av en ny centrumbildning, samtidigt som nya Lindholmen Visual Forum invigs i grannbyggnaden. Naturlig länk med strategisk placering För att stärka innovationsmiljön vill aktörerna på Lindholmen, däribland Chalmers och Göteborgs stad, skapa fler och bättre mötesplatser. Förhoppningen är att de fysiska miljöerna i Kuggen ska uppmuntra till möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och stimulera till samverkan och kreativitet i alla former. Själva placeringen av byggnaden mitt på Lindholmsplatsen gör den till en naturlig länk mellan de olika aktiviteterna i husen runtomkring med gångbroar till de omgivande husen kopplar Kuggen ihop hus Jupiter med Lindholmen Science Park. Grönt bygge i röd keramik På försommaren 2011 stod Kuggen klar på Lindholmen. Byggnaden hade rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt redan innan den byggdes, och blivit cerifierad av EU:s program för energieffektivt byggande, GreenBuilding. I byggnaden har avancerad teknik använts för att nå hållbara lösningar, bland annat med hjälp av solenergi. Dessutom skuggar Kuggen sig själv genom sin spektakulära form, där de övre våningsplanen är större än de nedre. Byggnaden är klädd i keramiska plattor i olika nyanser, främst i rött, och har blivit ett nytt och uppseendeväckande landmärke på Lindholmen. Fakultetskansliet och Interaktionsdesign nya hyresgäster i Kuggen Bland de första som flyttade in i Kuggen var ITfakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign. Lite senare följdes de av forskargruppen Crisis Response Lab. På plan tre installerade institutionen för tillämpad IT ett Kuggen Medialab. Labbet är en del av institutionens satsning på visualisering och ska även vara tillgängligt för forskare och lärare vid andra institutioner inom Chalmers och Göteborgs universitet. Kuggen Medialab kompletterar också Gothenburg Knowledge Lab vid institutionen för tillämpad IT. På plan två i Kuggen flyttade masterprogrammet i interaktionsdesign in. Programmet passade på att fylla tio år strax efter flytten och firade med att bjuda in alla nuvarande och tidigare studenter och lärare. Intrycket av de nya lokalerna i samband med flytten var positiva. Miljöerna upplevdes som väl fungerande, med naturliga kontaktytor för både planerade och spontana möten. URBSEC ny centrumbildning Under hösten 2011 flyttade också nystartade Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet, URBSEC, in i Kuggen. URBSEC är en gemensam satsning mellan Göteborgs universitet och Chalmers, som bygger vidare på den omfattande forskning om trygghet och säkerhet som finns på området och där ett tiotal institutioner från bägge lärosätena ingår. I samverkan med aktörer utanför akademin ska URBSEC utveckla ny kunskap som kan leda till innovationer och lösningar för att motverka, reducera och hantera risker, hot, sårbarheter och osäkerheter i en globaliserad värld under kontinuerlig förändring. URBSEC ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats mellan akademi och aktörer från privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället till exempel hålls regelbundna seminarier i Speakers Corner på Kuggens entréplan. Mycket på gång på Lindholmen med koppling till visualisering Institutionen för tillämpad IT inriktar sig på att utveckla sin kompletta miljö för visualisering, med avdelningen som interaktionsdesign som stomme. Det har varit ett händelserikt år inom visualiseringsområdet med många forskarutbyten och internationella gästföreläsare och där avdelningen också beviljats medel för flera intressanta forskningsprojekt. Under år 2011 gjordes ett antal satsningar för att stärka det internationella samarbetet inom visualiseringsområdet, bland annat genom forskarutbyte med National University of Singapore samt gästföreläsare från Bristol University, MIT, ETH Zürich och universitetet i Tokyo. Avdelningen för interaktionsdesign har också beviljats medel från EU:s sjunde ramprogram och Marie Curie Initial Training Networks för projektet DIVA Data Intensive Visualization and Analysis. Projektet är ett samarbete med deltagare från Schweiz, Italien, Tyskland, Sverige, Frankrike och Ungern och kommer bland annat att etablera ett ledande europeiskt kollegium för forskning inom dataintensiv visualisering och analys. Ett nytt centrum för visualisering och Lindolmen Visual Arena formas Aktörerna på Lindholmen, akademi, industri och offentlig sektor, satsar stort på visualisering på olika sätt. Både en ny centrumbildning och en gemensam infrastruktur för visualiseringstekniken är under uppbyggnad. Satsningen på infrastruktur har fått namnet Lindholmen Visual Arena, där visionen är att skapa gemensam plattform och en miljö i världsklass för det visuella klustret i Västsverige. Göteborgs stad satsar 15 miljoner kronor under en femårsperiod på att bygga upp arenan, som kommer att ligga i huvudbyggnaden i Lindholmen Science Park. Arenan invigs 27 mars Göteborgs universitet och Chalmers skapar samtidigt ett gemensamt visualiseringscentrum som institutionen för tillämpad IT kommer att stå värd för. Under 2011 har ett uppstartsmöte hållits för centrumbildningen, där ett 40-tal personer från flera olika delar av lärosätena deltog. Den infrastruktur som byggs inom Lindholmen Visual Arena kommer att bli av stor betydelse för den nya centrumbildningen. Lindholmen Visual Arena är placerad i Lindholmen Science Park, med närhet både till företagen på Lindholmspiren och till forsknings- och utbildningsmiljöerna i Kuggen och i hus Jupiter. 8 9

6 Professor Youngjin Yoo tillträdde under 2011 som GÄSTPROFESSOR TEXT: LINDA WINSTEDT Institutionen för tillämpad IT rekryterade under år 2011 professor Youngjin Yoo som gästprofessor för läsåret 2011/2012. Youngjin Yoo är en av världens främsta forskare inom området informationssystem. Youngjin Yoo är professor i Management Information Systems vid Fox School of Business, Temple University, USA. Under år 2010 rankades han i topptidskrifter som MISQ och ISR som nummer ett i världen ifråga om publiceringsproduktivitet inom forskningsområdet informationssystem. Vi har gjort en kanonrekrytering som vi är mycket stolta över, säger Ola Henfridsson, proprefekt vid institutionen för tillämpad IT. Rekrytering är en del i institutionens strategiska arbete med att stärka det internationella inslaget i forskningen. Youngjin Yoos gästprofessur finansieras genom Sustainable Transport Initiative ett ämnesövergripande och tvärvetenskapligt forskningsprogram och ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet. På institutionen för tillämpad IT kommer Youngjin Yoo vara en del av professorerna Ola Henfridssons och Rikard Lindgrens forskargrupp vid avdelningen för informatik. Staden som digitalt ekosystem Vid Temple University arbetar Youngjin Yoo bland annat med ett stort forskningsprojekt kring den digitala staden: Urban Apps and Maps. Konceptet handlar om att se på staden som en datorplattform eller ett operativsystem. Där kan vi tillämpa idéer från informationsteknologin som exempelvis öppen innovation och öppen källkod för att lösa urbana problem, förklarar Youngjin Yoo. Konceptet handlar om att se på staden som en datorplattform eller ett operativsystem YOUNGJIN YOO om den koppling han ser mellan informationsteknologi och ett hållbart samhälle Han fortsätter med att berätta om hur man kan se på de olika funktionerna i en stad såsom kollektivtrafik, sjukvård och utbildning som applikationer utvecklade oberoende av varandra. Idag är inte systemen integrerade och Youngjin Yoo menar att vi missar massor med möjligheter när vi inte utnyttjar teknologin. Professor Youngjin Yoo tror också att informationsteknologin kan vara en effektiv lösning på flera samhällsproblem, exempelvis hur vi skapar ett hållbart samhälle. Vi skulle kunna ha intelligenta återvinnings- och sophanteringssystem där mängden skräp jag producerar och hur mycket jag återvinner justerar min räkning så att jag betalar mer eller mindre, säger Youngjin Yoo. Vi kan ha smarta elnät som skapar användarprofiler av elförbrukningen i ett hushåll och besparingarna kan ackumuleras på personliga konton, men de stora vinsterna kommer om vi kopplar ihop systemen och integrerar dem. Man skulle kunna använda det man sparar inom sophantering och elförbrukning inom andra områden i vardagen, exempelvis för att betala kollektivtrafikbiljetten eller i mataffären. Det måste finnas incitament om vi vill förändra ett beteende och därför ska jag inte kunna använda krediten för att tanka till exempel, om syftet är att förändra beteendet till ett mer hållbart sådant Till vänster: Trappan i nybggda Kuggen, Lindholmen

7 Doktorsavhandlingar FORSKARGRUPPER v vid IT-fakultetens institutioner * DE PEDAGOGISKA MÖJLIGHETERNA HOS VISSA TV- OCH DATORSPEL IFRÅGASÄTTS Det finns ett stort intresse bland forskare, pedagoger och från spelbranschen för de pedagogiska möjligheter som tv- och datorspel erbjuder. Detta gäller bland annat så kallade öppna spel där spelaren själv sätter upp mål och väljer sina vägar. Men om syftet är att utmana elevernas föreställningar och värderingar, är inte dessa spel lämpliga visar Louise Peterson i sin avhandling Values in Play, Interactional Life with the Sims från Göteborgs universitet. Louise Peterson disputerade i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet den 11 mars FORSKNING KAN FÖRBÄTTRA VÄRDERINGEN AV IT-INVESTERINGAR IT-projekt blir ofta dyrare än tänkt eller misslyckas i värsta fall helt. Ett bredare perspektiv där ekonomi vägs samman med organisationers övergripande mål kan leda till mer rationella och kostnadseffektiva IT-investeringar. Elisabeth Frisk presenterar sina rön i avhandlingen Evaluating as Designing: Towards a Balanced IT Investment Approach. Elisabeth Frisk disputerade i informatik vid Göteborgs universitet den 21 mars NYTT PROGRAMSPRÅK FÖR ATT TÄPPA TILL INFORMATIONSLUCKOR I MJUKVARA Dagens metod att förhindra att användare och obehöriga kommer åt information de inte ska ha tillgång till i dataprogram, baseras ofta på att kodgranskare går igenom koden manuellt och letar efter brister. Niklas Broberg har i sin avhandling Practical, Flexible Programming with Information Flow Control utvecklat ett nytt programspråk som automatiskt upptäcker risker för informationsläckor redan när programmet skrivs. Algorithms Applied Software Engineering Bioinformatics Computational Systems Biology Computer Architecture Computer Communications and Computer Network Group Computer Graphics Computer Security Crisis Response Lab Dependable Real-Time Systems Digital Innovation Digital Representation Distributed Computing and Systems Embedded and Networked Processors Engineering Education Research/Ingengörsutbildningsvetenskap Fackspråk och kommunikation Functional Programming Interaction Design Collegium IT Management and E-government Language Technology Lärande, kommunikation och IT Mobility Platforms Programming Logic SSKKII Kollegium för tvärvetenskaplig forskning Software Engineering using Formal Methods Software Engineering Telecommunication Theory VLSI Research Group Niklas Broberg disputerade i datalogi vid Göteborgs universitet den 30 augusti * Bägge institutionerna är integrerade mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Många av forskargrupperna består därför av personer från bägge lärosätena, medan andra är rena Chalmers- eller universitetsgrupperingar

8 HUR SKAPAR MAN ETT BRA PEDAGOGISKT SPEL? TEXT: CATHARINA JERKBRANT Wolmet Barendregt från Holland arbetar som lektor på institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Som forskare intresserar hon sig mycket för pedagogiska spel, i synnerhet de som är riktade till små barn och även att utvärdera hur spelen uppfattas av användarna. Hur skapar man egentligen ett spel som är påvisat pedagogiskt, som samtidigt är riktigt roligt att spela? Spel för de minsta barnen Min forskningsbakgrund ligger i första hand inom interaktionsdesign, men under den senaste tiden har jag allt mer inriktat mig på pedagogiska spel, säger Wolmet Barendregt. Det kan röra sig om spel som har nya former av gränssnitt, men även om vanliga datorspel. Föräldrar köper mycket hellre ett spel till sina barn som enligt beskrivningen också är pedagogiskt, än ett som bara är roligt. WOLMET BARENDREGT, forskare inom spel och interaktionsdesign. Jag är mycket intresserad av spel för de minsta barnen, där jag utvärderar spelen tillsammans med dem, säger Wolmet. Ett problem med små barn upp till sju år ungefär, är att de oftast inte brukar säga så mycket när man frågar dem om vad de tänker om spelet. Man får främst ägna sig åt att titta på hur de gör när de spelar. Jag har tagit fram olika kort som ska underlätta för barnen när de ska förklara vad de tycker. Barnen väljer de kort de tycker stämmer överens med deras intryck av spelet och tanken är att korten ska få igång barnen att börja berätta och sätta ord på vad de upplever medan de spelar. Wolmet Barendregt har arbetat med konkreta användarundersökningar ända sedan hon började som doktorand och hon intresserar sig för olika former av utvärderingar. Barn är väldigt logiska i sitt tänkande och tolkar allt man säger bokstavligt. Jag har också utvecklat en metod för att hitta karaktärsdrag för de barn som är särskilt bra att ha med i olika utvärderingar barnen behöver vara utåtriktade men också våga säga rent ut vad de tycker. Annars kan det finnas risk att de anpassar svaren efter vad de tror att personen som frågar gärna vill höra. Pedagogiska spel ofta ett försäljningsargument Nu har jag fördjupat mig mer mot pedagogiska spel, säger Wolmet, eftersom jag upptäckte att många av de spel som enligt beskrivningen skulle vara pedagogiska, mest handlade om ett försäljningsargument. Föräldrar köper mycket hellre ett spel till sina barn som enligt beskrivningen också är pedagogiskt, än ett som bara är roligt. Det finns även en risk att barn lär sig på ett sätt som inte är anpassat efter deras ålder. Wolmet Barendregt utforskar olika möjligheter att skapa riktigt pedagogiska spel, där ett projekt handlar om att ge små barn en känsla för matematik. Själv tycker jag att det är väldigt intressant att se hur man egentligen utvecklar ett spel med en påvisat god pedagogisk funktion. Hur gör man ett spel som både är pedagogiskt och så roligt att barnen vill fortsätta att spela det? Jag besökte bland annat ett spelföretag i Holland häromåret och upptäckte att de på spelföretaget egentligen inte hade så stora teoretiska kunskaper om lärande. De gick istället på erfarenhet och vilken sorts spel de tyckte brukade fungera. Det fanns visserligen en person på företaget som hade tagit några kurser inom pedagogik, men det var också det enda. Projekt för att ta fram ett nytt pedagogiskt spel Wolmet Barendregt ingår i ett projekt tillsammans med Berner Lindström och Johan Emanuelsson på Pedagogen vid Göteborgs universitet, samt två personer från Högskolan i Kristianstad. Projektets syfte är att studera hur barn tar till sig grundläggande matematiska kunskaper med hjälp av ett nytt pedagogiskt spel. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och för att spelet ska bli proffsigt och riktigt roligt för barn har gruppen också plockat in spelföretaget Image & Form i projektet. Spelet är ett matematikspel där tekniken bygger på att barnen använder fingrarna. Tanken är bland annat att barnen ska få en känsla för mindre tal utan att behöva räkna sig till hur många det är, ungefär som man när man har lärt sig läsa och kan uppfatta en hel ordbild utan att behöva ta varje bokstav för sig. Kanjispelet bygger på att skapa associationer till det japanska tecknets form, vilket görs med hjälp en kombination av animation, ljud och text. Animationer för att lära sig japanska Wolmet är också handledare för en masterstudent, vars examensprojekt innebär att ta fram ett spel för att med hjälp av associationer lära sig japanska. Projektet har bland annat fått pengar från Vinnova. Spelet är grundat på engelska språket och man måste först behärska engelska för att förstå spelet. Amerikanska studenter i Japan som varit intresserade av att lära sig japanska har fått utgöra en testgrupp, liksom ett antal svenska studenter. Minnestekniken bygger på att spelet på olika sätt repeterar animationer, där animationen ska få användaren att associera till det japanska tecknets form och få det att fastna i minnet. Spelet är ännu så länge anpassat för att lära sig japanska på basnivå och är därför ett utpräglat nybörjarspel

9 FORSKNING INOM KRISHANTERING TEXT: CATHARINA JERKBRANT Jonas Landgren och kollegorna inom forskargruppen Crisis Response Lab intresserar sig för IT-områdets potential när det gäller att underlätta krishantering. Forskningsmetodiken bygger bland annat på att vara med ute i fält under skarpa insatser för att studera hur krishantering går till i praktiken. Förbättrad krishantering med hjälp av IT Vår forskargrupp med fokus på Crisis Management utforskar hur samhällets olika aktörer kan bli bättre på att klara krishantering genom att använda IT, säger Jonas Landgren. Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då olika former av allvarliga olyckor och samhällsstörningar inträffar. Vi tittar både på krishantering för mindre och vardagliga olyckor som drabbar enskilda personer och på krishantering som rör större och mer extrema kriser. JONAS LANDGREN från forskargruppen Crisis Management. Forskningen vi bedriver handlar alltså om hur man designar IT-system för olika typer av krishantering, säger Jonas. Gruppen har ett omfattande samarbete med bland annat räddningstjänst, polis, SOS alarm, ambulans och länsstyrelse, där vi tittar på olika stödsystem för kommunikation, visualisering och informationshantering. Vårt sätt att arbeta bygger på att vi är med hos dessa myndigheter när insatserna pågår, vilket innebär att vi utför fältstudier under skarpa insatser. Inom gruppen har vi olika inriktningar, vilket innebär att några personer främst följer polisens insatser, medan andra inklusive jag själv främst studerar räddningstjänsten och olika kommunala och regionala krisliknande händelser. Ett exempel på en sådan händelse är den som nyligen inträffade i Östersund där man fick en parasit i dricksvattnet. Rapporter via mobil video från olycksplatser Forskargruppen studerar både myndigheternas hantering av vardagliga olyckor som drabbar enskilda personer och den krishantering som sker vid stora och mer extrema händelser. Som konkret exempel kan nämnas att forskargruppen varit med och utvecklat ett system för att ge räddningstjänsten möjlighet att med hjälp av mobil video rapportera från olycksplats till ledningscentral i realtid. Systemet ska ge ledningscentralen bättre visuell förståelse av vad som pågår på olycksplatsen och underlätta planeringen av insatsen. Gruppen har också precis avslutat ett stort projekt som finansierades av, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kring frågeställningen om hur man skapar en gemensam lägesbild för alla inblandade krishanteringsaktörer. Det här forskningsområdet är viktigt ur flera perspektiv, säger Jonas Landgren, dels för de vardagliga olyckorna där enskilda drabbas, men också ur ett samhällsperspektiv där samhällsstörningar kan drabba ett mycket stort antal personer och som förutom lidande också orsakar stora kostnader för samhället. Jonas Landgren bedriver forskning inom krishantering, främt med inriktning mot räddningstjänst och kommunala och regionala händelser. Sociala medier innebär nya möjligheter men också nya utmaningar Jonas berättar också om teknikutvecklingen inom till exempel sociala medier som han tycker är spännande. Sociala medier möjliggör en dubbelriktad kommunikation i större skala, där man i krishanteringssammanhang kan nå ut till allmänheten med information, men även inhämta den information som allmänheten skapar. Samtidigt ger sociala medier stora utmaningar när det gäller tekniska, sociala, juridiska och organisatoriska aspekter och dessa utmaningar behöver studeras. Tillsammans med forskaren Mathias Klang har Jonas Landgren arbetat med ett uppdrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland, där de tittar närmare på hur Länsstyrelsen och kommuner skulle kunna dra nytta av sociala medier vid allvarliga händelser. Länsstyrelserna i Sverige har ett övergripande ansvar för att de krishanteringsaktörer som finns inom regionen samverkar på ett effektivt sätt när det så behövs. Sociala medier har blivit ett allt starkare tema för vår forskning, säger Jonas Landgren. Min kollega Fredrik Bergstrand har till exempel precis startat ett projekt på uppdrag av TUCAP vid Lindholmen Science Park. I projektet ska Fredrik studera hur ambulansverksamhet kan dra nytta av sociala medier vid nödsituationer. Krishanteringsgruppering med ursprung på Viktoriainstitutet Att jag själv kom in på forskningsområdet har sitt ursprung i aktiviteterna inom Viktoriainstitutet, där man sedan 2002 har haft en gruppering inom krishantering, säger Jonas. Grupperingen har senare successivt flyttat över till institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Chalmers. Vår nuvarande forskargrupp består utöver mig av Urban Nuldén, Fang Chen, Thanos Magoulas, Dina Koutsikouri, Morten Fjeld, Fredrik Bergstrand och Anna Gryszkiewicz, där de två sistnämnda är doktorander

10 Våra utbildningsprogram på grundnivå Masternivå Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 hp IT-utvecklingen förändrar våra företag, vårt samhälle och vår fritid. Förändringen skapar ett stort behov av personer som kan analysera, designa och konstruera IT-system utifrån olika perspektiv. Efter utbildningen är man redo att hantera en mängd olika aspekter med relation till IT-området; från teknik och programmering, till organisationsuppbyggnad och användarperspektiv. I programmet ingår också att studera olika metoder för analys och design för att kunna sätta rätt teknik i rätt sammanhang. Att lära sig styra projekt är en betydelsefull ingrediens. Systemvetenskap: IT, människa och organisation erbjuder ett brett spektrum av karriärmöjligheter inom många olika verksamhetsområden. Software Engineering and Management, 180 hp Internationellt program Software Engineering and Management handlar om metoder för att utveckla innovativa IT-system, att ställa rätt frågor till kunden, att översätta svaren till design, att förverkliga designen i ett datorprogram och att leda individer, projekt och organisationer i detta arbete. Efter avslutad utbildning kan man till exempel arbeta med programmering, design, analys och test av IT-system. Utbildningen ger också en bra grund för att arbeta som projektledare i större IT-projekt. Utbildningen är problem- och projektbaserad och stor vikt läggs på att utveckla förmåga att kommunicera, koordinera och samarbeta i projektgrupper. Programmets internationella inriktning gör det möjligt att arbeta både i Sverige och utomlands. Datavetenskapligt program, 180 hp Datavetenskapligt program vänder sig till studenter som är intresserade av djupa kunskaper inom de områden som krävs för att förstå och ta fram modern avancerad mjukvara. Efter ett första år med inledande programmerings- och matematikkurser kan man fritt välja kurser från olika datavetenskapliga områden. De områden som finns är: algoritmer, datasäkerhet, distribuerade system, datorkommunikation, interaktionsdesign, programspråk, software engineering och språkteknologi. Programmet erbjuder också möjligheter att kombinera datavetenskap med kurser från helt andra områden inom Göteborgs universitet. Som student har man därför stora möjligheter att själv forma sin egen utbildning och skaffa sig en utbildningskombination som blir helt unik på arbetsmarknaden. IT Management, 120 hp Masterprogram En dynamisk affärsvärld i kombination med en snabb teknikutveckling ställer höga krav på organisationers förmåga att agera strategiskt, forma arkitekturer och leda förändring. En av utmaningarna består i att skapa innovativa verksamhetsformer och nya affärsmöjligheter med hjälp av IT, en annan att få ut största möjliga nytta av investeringar i IT och verksamhet. Programmet riktar sig till dig som läst företagsekonomi, industriell ekonomi, informatik, datavetenskap etc. och syftar till att ge dig en bra grund för att kunna hantera frågor som berör strategisk verksamhets- och IT-utveckling på ledningsnivå. IT Management har en avgörande betydelse för hur framgångsrika organisationer blir i framtiden. Lärande, kommunikation och IT, 60 hp Magisterprogram Ny teknik ställer stora krav på den lärande människan, men informationsteknologi öppnar samtidigt nya möjligheter för individers lärande och kunskapsutveckling i arbetet, i utbildning såväl som på fritiden. Samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet är centralt. Du studerar hur lärande påverkas av tekniken, av arbetsformer och av innehållet i det som ska läras in och hur man kan skapa förutsättningar för människors utveckling. Efter utbildningen kan du arbeta design- och utvecklingsinriktat med IT för lärande och kommunikation inom utbildningsmiljöer och i arbetslivet. Programmet går på halvfart över två år och är utformat för att kunna kombineras med arbete. Computer Science, 120 hp Internationellt masterprogram Datavetenskap (Computer Science) handlar om teorin runt beräkningar och databehandling och hur man mest effektivt implementerar dessa i olika datorsystem. Som datavetare arbetar du med avancerad mjukvaruutveckling i teknikens framkant, oftast i rollen som programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare. Du kan ta dig an de tekniskt mest komplexa delarna av ett projekt och är även väl förberedd för en fortsatt akademisk karriär. Master in Communication, 60/120 hp Internationellt masterprogram Kommunikation är grundläggande för mänskligheten, vår överlevnad och samhällets organisation är beroende av den. I programmet studerar du flera olika aspekter av ämnet för att få en avancerad förståelse av kommunikation i olika sammanhang. Bland annat studerar du interkulturell kommunikation, kommunikativt ledarskap, kommunikation mellan individer såväl som inom organisationer. Software Engineering, 120 hp Internationellt masterprogram Programmet fokuserar på tre nyckelroller inom mjukvaruutveckling: Software Project Manager, Software Architect och Software Quality Manager. För de tre rollerna finns också tre huvudsakliga perspektiv: Att förstå vilka rutiner och vilken praxis som finns ute i industrin, att understödja rutinerna med nya metoder och verktyg, samt att vidareutveckla rutiner för att nå ökad produktivitet och effektivitet. Utbildningen sker till stor del i projektform, där du skapar kontakter både med forskare och med personer ute i industrin

11 STUDENTINTERVJUER: Hur samarbetar man mest effektivt för att nå framgång i projekt? TEXT: CATHARINA JERKBRANT Lärorikt att studera tillsammans med yrkesverksamma TEXT: LINDA WINSTEDT Amampreet Kaur från Indien är tredjeårsstudent på programmet Software Engineering and Management, universitetets enda internationella kandidatprogram. Hon tycker att den internationella blandningen är en av de stora fördelarna med programmet och något som förbereder studenterna för internationellt samarbete ute i industrin. Det traditionella sättet att jobba på ute i industrin håller på att förändras och programmet ligger i linje med det AMANPREET KAUR, student på det internationella kandidatprogrammet i Software Engineering and Management. Lockades av managementperspektivet Amanpreet Kaur kommer ursprungligen från Punjab i norra Indien. Hon har en bakgrund inom elektronik och beslöt sig för att satsa på att kombinera de kunskaperna med utbildningen inom Software Engineering and Management i Sverige. Ett av skälen var att utbildningen vid Göteborgs universitet har täta kopplingar till industrin och att Sverige är känt för sin höga täthet av elektronikföretag. Amanpreet hade undervisat i ämnen inom den digitala sektorn innan hon kom hit och var sedan tidigare bekant med matematiken på programmet och även till viss del med C-programmering. Utbildningen här är mer som att vara ute i industrin Något av det mest väsentliga jag lärt mig på programmet är hur man håller sig uppdaterad och beredd på att ändra riktning under projektets gång, säger Amanpreet. Utbildningen här är inte som en vanlig universitetsutbildning, det är mer som att vara ute i industrin. Jag har själv erfarenhet från elektronikindustrin, så jag kan jämföra. Och jag har lärt mig sådant på det här programmet som ingen kan undervisa dig i: hur man samarbetar med andra för att nå framgång i projekt och hur man samverkar med personer från andra kulturer. Det är fantastiskt. Vi lär oss väldigt mycket på att möta människor från verkliga livet Snart är det dags för det avslutande examensarbetet och Amanpreet hoppas på att det ska ge henne ytterligare kontakter in i industrivärlden. Men generellt sett har de haft många gästlärare från industrin under utbildningen och det har resulterat i åtskilliga företagskontakter. Jag tycker att vi lär oss så mycket mer genom att möta de här personerna från verkliga livet, säger Amanpreet. Just nu håller jag på att avsluta en kurs i ledarskap och team management, men jag tror att jag har fått ett bredare perspektiv bara genom att lyssna på våra gästföreläsare. Om du har dem framför dig kan du ställa alla slags frågor, som Fungerar det här eller inte? och Hur löste ni problemet?. Anpassning till ett IT-område under global påverkan Det finns inte så många program som det här, eftersom utbildningen anpassar sig till ett IT-område under global påverkan, säger Amanpreet Kaur. Det traditionella sättet att jobba på ute i industrin håller på att förändras och programmet ligger i linje med det. Och under utbildningen vänjer vi oss också vid att arbeta tvärs över språkbarriärerna. Jag gillar verkligen den internationella blandningen på det här programmet. Lina Bergkvist läser första året på mastersprogrammet i IT Management och har tidigare studerat Systemvetenskap vid Lunds universitet. Hon är glatt överraskad av de effekter som kommer utav att studera tillsammans med så många yrkesverksamma studenter. Att studera ihop med yrkesverksamma innebär fördelar som man inte räknat med, man blir mer medveten om näringslivet och om vilka jobb som finns där. Att det är ett program med människor med helt olika bakgrunder inom allt från IT till HR gör det väldigt intressant. Det ger upphov till bra diskussioner, det är uppfriskande och vi har stort utbyte av varandra. Det är också ett bra sätt att knyta kontakter som man kan ha nytta av i framtiden, berättar Lina. Eftersom utbildningen är anpassad för att även passa yrkesverksamma med heltidsjobb, träffas deltagarna i varje kurs bara tre dagar i månaden på campus torsdag, fredag och lördag. Programstudenterna läser två kurser parallellt och är på universitetet vartannat veckoslut. Att läsa två kurser samtidigt är både bra och dåligt. Det kan vara svårt att göra saker parallellt, men man kan också dra nytta av det man läser i den ena kursen i den andra, säger Lina och berättar att det tog ett tag att komma in i sättet man studerar på i IT Management. Det märks att utbildningen är på en mer avancerad nivå. Upplägget kräver mer av individen än på ett kandidatprogram, det är ingen som serverar dig kunskapen utan du får istället finna den själv och mycket handlar om att kritiskt granska det man läser. Vi läser också många artiklar på relativt avancerad engelska, vilket är en bra förberedelse för arbetslivet. En sak som Lina uppskattar med utbildningen är att den till viss del tar in verkliga fall i undervisningen som praktiska exempel på tillämpning av teorier. Det skulle kunna förekomma ännu mer i utbild- ningen tycker jag, det gör att man förstår teorin bättre och det minskar glappet mellan teori och praktik, förklarar Lina. I varje kurs utförs ett uppdrag, exempelvis i form av empiriska studier, som resulterar i en kortare uppsats. I kursen Strategiutveckling undersökte Lina och hennes grupp Västra Götalandsregionens gymnasieskolors strategiarbete med IT i skolan och en dator per elev. Är en dator per elev den rätta vägen att gå? frågar Lina. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? Vi tittade på gymnasieskolornas IT-strategier och upptäckte att de var mycket bristfälliga och till största delen fokuserade på tekniska detaljer. Jag vill vara med genom hela processen, från kundkontakten och mötet med människorna LINA BERGKVIST, student på masterprogrammet i IT Management. I framtiden vill Lina arbeta med att leda projekt, och helst då ett större IT-projekt i en kreativ miljö och gärna med fokus på användbarhet. Jag vill vara med genom hela processen, från kundkontakten och mötet med människorna. Jag vill vara länken mellan systemutvecklaren och användaren. Intervjuerna återfinns i sin helhet på

12 ALUMNINTERVJUER: Hårdrocken tog Bharat till Sverige och jobbet på Volvo Technology TEXT: CATHARINA JERKBRANT Henrik Tiblad: Årets alumn 2011 TEXT: CATHARINA JERKBRANT Intervju med Bharat Konka, student på masterprogrammet i Software Engineering mellan år 2009 och Sedan augusti 2011 arbetar Bharat Konka med testning av programvara för inbyggda system på Volvo Technology. Bharat Konka anställdes på Volvo Technology till stor del tack vare att han fick visa upp sin kompetens i ett examensarbete han skrev för Volvo Technology under våren När en tjänst utannonserades externt sökte Bharat och fick tjänsten. Jag hade också turen att hitta en arbetsplats där de övriga personerna i min grupp är väldigt erfarna och jag lär mig mycket av dem. BHARAT KONKA, alumn från masterprogrammet i Software Engineering. Vad jobbar du med just nu? Jag arbetar som mjukvarutestare för inbyggda system, säger Bharat Konka. Jag ingår i en grupp som är specialiserad på testning och ämnet för examensarbetet var ett förslag från dem. Examensarbetet var en fallstudie om metoder och verktyg för testning av programvara. Området är helt nytt för mig. Det dyker upp nya saker varje dag som jag måste lära mig och det håller mig på topp. Jag hade också turen att hitta en arbetsplats där de övriga personerna i min grupp är väldigt erfarna och jag lär mig mycket av dem. Och jag känner också att jag framgångsrikt kan använda mig av det jag lärde mig under min utbildning. Hur hamnade du i Sverige? Jag är från Hyderabad i Indien, en ganska stor stad med 4,5 miljoner invånare, säger Bharat. Jag har en utbildning på kandidatnivå i informationsteknik vid Osmania University i Hyderabad. Sedan brukar valet stå mellan att göra sin masters i USA, Storbritannien eller i Indien. Men eftersom jag är en person som tycker om att utforska saker bestämde jag mig för att istället läsa min masterutbildning i Sverige. Jag ville uppleva en helt ny kultur och ett nytt folk. Ett annat skäl var att mina favoritband inom progressive/death metal är från Sverige, och genom att bo här skulle jag kunna lyssna på dem live betydligt oftare! Men utöver musiken visste jag nästan ingenting om Sverige. Vad tycker du om din masterutbildning i Software Engineering? Jag gillar verkligen idén med att inte ha några tentor på programmet och att vi har fått genomföra uppdrag i stället, säger Bharat. En kurs, Technical Challenge Project, gick parallellt med våra övriga kurser och det vi lärde oss under de andra kurserna var vi tvungna att använda i projektet. Jag gillar också att programmen inom Software Engineering här i Göteborg är utformade för att tillgodose industrins behov. Har du några framtidsplaner? Jag är väldigt nöjd som det är just nu! Min karriär går i rätt riktning. Jag känner att jag kan använda mig av det jag lärt mig under min utbildning och folket på Volvo Technology är nöjda med mig. Jag har många vänner här och ett tag under min utbildning hade jag tillsammans med några andra studenter ett band inom funk metal. Medlemmarna var från Palestina, Indien och Sverige och jag hittade två av dem på kandidatprogrammet i Software Engineering and Management. Det är mycket på gång i Göteborg och jag får se mycket av mina favoritband här. Nästan alla stora metal-band har spelningar i Göteborg. Utmärkelsen Årets alumn tilldelas år 2011 Henrik Tiblad, som med ett osjälviskt engagemang har arbetat med att förbereda studenter och hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. Detta har bland annat skett genom att informera våra IT-studenter om ett antal olika faktorer som är av stort värde att känna till när man söker sitt första jobb. På vilket sätt förbereder du studenter för arbetslivet? Det började med att jag var inbjuden till en exjobbsworkshop på Lindholmen för ett par år sedan, säger Henrik Tiblad. När jag kom dit och träffade studenterna mindes jag plötsligt hur det var att vara i den situation där de är nu. Studenterna vet i allmänhet så lite om hur det ser ut ute i arbetslivet att de inte vet vad de ska fråga om. Sedan dess har jag hållit dragningar för studenterna två gånger per termin. Dels försöker jag förbereda dem lite just inför ex-jobben, men också tipsa dem om vad de bör tänka på när de kommer ut och ska börja jobba. Jag erbjuder också studenterna mina egna nätverk, säger Henrik. Det är enormt viktigt att bygga nätverk och jag brukar säga till studenterna att de ska skaffa sig så många kontakter som möjligt, även på ställen där de kanske inte har tänkt söka jobb. Man har sedan nytta av sina kontakter i alla möjliga sammanhang. Att skaffa sig en mentor är ett bra sätt att starta ett nätverksbyggande och nu finns ett nyligen uppstartat mentorprogram för IT-studenter i Göteborg. Vad jobbar du själv med just nu? Jag jobbar som teknisk rådgivare på Mogul AB och har varit där sedan år Mogul är inriktat mot stora webb- och intranätslösningar för företag som SKF och Stena Line, vi jobbar även med externa webbsidor för till exempel Kungliga Operan och med e-handelslösningar för företag som Bokia och Phonehouse. Mitt uppdrag är att hjälpa företagen att bli mer effektiva inom IT. Allt handlar om att kommunicera och samarbeta mer effektivt och att också få in de sociala strukturerna för att bygga upp både de informella och de formella nätverken. Vad är det som är roligast med jobbet? Människorna måste jag nog säga! IT-branschen är mångkulturell på ett annat sätt än övriga branscher, säger Henrik Tiblad. Man träffar många människor i jobbet och ofta blir de också ens vänner. Branschen i sig kräver att man måste vara öppen för nya idéer och en open-minded kultur ger människor som är flexibla i tanken. Att få jobba med problemlösning är en annan stor fördel med jobbet. Människorna är det bästa med ITbranschen. HENRIK TIBLAD, alumn inom datavetenskap Inom just IT har Sverige lyckats ta tillbaka lite av erkännandet att vara ett innovativt land och både Skype och Spotify är exempel på svenska innovationer. Vi har också många duktiga svenskar ute på Microsoft och Google till exempel. Vi i Sverige är kanske inte alltid de som sitter med de största kunskaperna inom datavetenskap det gör faktiskt indierna men vi är duktiga på att tänka utanför ramarna. Det är också viktigt att visa på ödmjukhet både gentemot kunder och kollegor och samverkan är en viktig sak, säger Henrik Tiblad. Branschen som helhet har god nytta av att man hjälper varandra. Ju fler lyckade lösningar, desto bättre rykte för IT-branschen

13 Noterat 2011 Data- och informationsteknik fick betyget Outstanding i forskningsutvärderingen RED10 Institutionen för data- och informationsteknik fick högsta betyg i den externa utvärdering av forskningskvalitet som Göteborgs universitet genomförde under De inledande raderna i bedömningen lyder: The research carried out by the group is characterized by outstanding quality, combining fundamental, theoretically important research with a broad relevance both for research fields and for society. Ny docent vid IT-fakulteten Palle Dahlstedt, verksam både vid institutionen för tillämpad IT och vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet, har antagits som docent vid IT-fakulteten i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot datorstödd kreativitet. Palle höll sin föreläsning med titeln Kreativitetens mekanismer om samspelet mellan verktyg, teknologi, och konstnärligt skapande den 19 juni på Lindholmen. Bra start för IT-studenternas eget mentorprogram! Studenterna inom vid kandidatprogrammet inom Software Engineering and Management tog initiativet och startade upp det vilande mentorprogrammet på Lindholmen under Gensvaret från företagen blev stort och redan efter några veckor hade 25 studenter fått var sin mentor att rådfråga under utbildningen. Studenterna betonar att mentorns personliga egenskaper är det som är viktigast när man letar mentorer, inte vilken position personen har i företaget. Däremot har det varit väsentligt att kartlägga vilket område personen jobbar inom, för att få en bra matchning mot rätt studenter. Fakulteten kartlägger forskning och utbildning inom Hållbar IT Under 2011 påbörjade IT-fakulteten ett mer genomgripande arbete för att få en överblick över den forskning och utbildning som redan idag innehåller inslag av Hållbar IT. I kartläggningen ingår även att ta fram tydliga definitioner av begreppen Hållbar IT samt 24 underkategorin Grön IT. Utredningen genomförs av Johan Karlsson, forskare på institutionen för data- och informationsteknik, samt Magnus Bergquist, prodekanus för IT-fakulteten. BLUE11-utvärdering av utbildningarna Fakultetsnämndens slutsats efter utvärderingen av IT-fakultetens utbildningar i Blue11 blev följande: Med IT som samlande begrepp finns utbildningar som täcker in många olika aspekter av informationsteknikens utveckling och användning, alltifrån relativt hårdvarunära tillämpningar, via programvaruutveckling till organisatoriska, verksamhets-, kommunikations- och designinriktade perspektiv. Samtliga program utgör kompletta miljöer och det finns god koppling mellan utbildning och forskning. I några fall handlar det om världsledande forskning som också aktivt tas till vara i utbildningen. Studenter skapade applikation för universitetets rekryteringsresa i Indien Studenterna Mihail Anton, My Högblom och Anton Shumeika från kandidatprogrammet i Software Engineering and Management fick uppdraget att tillverka en applikation inför universitetets Indienresa i december Syftet med applikationen var att på ett högteknologiskt sätt presentera fakulteternas olika internationella mastersutbildningar. Fakultetsfakta Fakultetsstatistik 2011* Intäkter: 129 mkr Antal medarbetare: 102 personer Antal helårsstudenter i grundutbildningen: 824 (hst) Doktorsexamina: 5 *Bägge institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och bedriver såväl undervisning som forskning vid bägge lärosätena. Den statistik som redovisas ovan rör endast de delar av verksamheten som tillhör Göteborgs universitet. De anställda bedriver undervisning på bägge lärosätena, vilket till exempel kan medföra att relationen mellan antalet anställda och intäkterna per lärosäte inte alltid överensstämmer. Institutionsfakta 2011 (inkl. Chalmersverksamhet) Data- och informationsteknik Prefekt: Catarina Coquand Intäkter: 185 mkr (varav Chalmers 139 mkr) Antal medarbetare: 160 personer (varav Chalmers 144 personer) Antal helårsstudenter: 1304 hst (varav Chalmers 906 hst) Doktorsexamina: 9 (varav Chalmers 7) Licentiatexamina: 16 (varav Chalmers 16) Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 44 artiklar (varav Chalmers 37) Refereegranskade konferensbidrag: 103 (varav Chalmers 87) Tillämpad informationsteknologi Prefekt: Urban Nuldén Intäkter: 107 mkr (varav Chalmers 40 mkr) Antal medarbetare: 117 personer (varav Chalmers 47 personer) Antal helårsstudenter: 647 hst (varav Chalmers 203 hst) Doktorsexamina: 3 Licentiatexamina: 2 (varav Chalmers 2) Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 40 artiklar (varav Chalmers 11 artiklar) Refereegranskade konferensbidrag: 38 konferensbidrag (varav Chalmers 22 konferensbidrag) Anton Shumeika, Mihail Anton och My Högblom förevisar sin applikation, där en ipad-sensor tolkar de olika fotona på vepan i bakgrunden och sedan startar en presentation av rätt fakultet. 25

14 Öppna föreläsningar i universitetets programserier Ur Vetenskapsfestivalens program 2011: 10 maj: Interaktionsdesign kreativitet som redskap Interaktionsdesign handlar om att utforska nya användningsområden inom IT. Inte bara på skrivbordet, utan också i mobilen, tvättmaskinen, dina skor eller kanske helt nya leksaker. Med IT som designmaterial skapas nya möjligheter till kreativa prylar, som gör livet lättare, roligare eller kanske mer spännande. 10 maj: Vetenskapsrouletten Göteborgshjulets 42 gondoler är fyllda med 42 forskare och 42 ämnen, bland annat Claes Strannegård med Den virtuella matteläraren och Magnus Almgren om datasäkerhet. 11 maj: Datorer finns överallt men kan man lita på dem? Alla vet vad en dator är! Man surfar för att hitta information eller för förströelse. Men också andra delar av samhället är beroende av datorer. Elförsörjning och mobiltelefoni är två bra exempel. I tidningarna står det ofta om datorattacker. Men vad är en datorattack? Hur fungerar den? Vad görs inom forskningen för att upptäcka attacker? Magnus Almgren arbetar idag främst med intrångsdetektering och att upptäcka nätverksattacker på stamnät. Dr Magnus Almgren, institutionen för data- och informationsteknik 11 maj: Ser du mönstret? En utmaning inom artificiell intelligens (AI) är att göra datorprogram som kan lösa intelligenstester avsedda för människor. En vanlig typ av uppgifter på sådana tester handlar om att hitta mönster bland bilder och tal. Vi har utvecklat två datorprogram som kan lösa sådana uppgifter med goda resultat. Programmen bygger på en idé om att härma mänsklig problemlösning. Fil dr Claes Strannegård, institutionen för tillämpad IT 11 maj: Mikroprocessorn maximal beräkningskraft men liten som en knapp Mikroprocessorn är grundkomponenten som gjort informationstekniken möjlig. För 70 år sedan behövdes en yta stor som en normal villa för att inrymma en dator som kunde utföra ca 1000 beräkningar per sekund. Idag kan en dator som inryms i bordsdatorer, mobiltelefoner, bilar och åtskilliga andra vanligt förekommande tekniska system utföra en miljon gånger fler beräkningar per tidsenhet och upptar en yta som är liten som en knapp. Professor Per Stenström, institutionen för data- och informationsteknik 11 maj: Öppet hus på Fysikaliska leksaker Per-Olof Nilsson och Kjell Sedig bjuder in ung som gammal till en utställning med 300 olika fysikaliska leksaker. 14 maj: Att utveckla ett originellt mattespel till barn Det finns ganska många mattespel som går ut på att man ska lösa uppgifter och som belöning får man någonting (poäng, hastighet, etc) som man sedan kan använda i en annan del av spelet. Hur kan vi göra ett spel som gör det roligt i sig att använda matte? Kan vi komma på nya kreativa idéer för ett mattespel? Ta med dina barn och kom! Dr Wolmet Barendregt, institutionen för tillämpad IT Utöver ovanstående har 27 öppna föreläsningar hållits på Chalmesrområdet under rubriken Vetenskapscafé, med Per-Olof Nilsson som arrangör. Även SSKKII, centrum för tvärvetenskaplig forskning inom Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion har haft ett stort antal seminarier av vilka en del har varit öppna för allmänheten. Gästföreläsare 2011 Nour Ali, University of Limerick, Ireland Erik Andersson, Monator AB, Göteborg Micael Andersson, Volvo IT Aslan Askarov, Cornell University Anindya Banerjee, imdea, Spain Roberta Bantel, Roberta Bantel & Friends, LLC Filial Maria Bratt, Nationellt fackspråk för vård och omsorg, Socialstyrelsen Johan Bendz, Försvarets materielverk (FMV) Magnus Björk, Jasper Design Automation Vimar Björk, Ericsson Christian Björkman, MindArk Rikard Blomquist, Barium AB Docent Henrik Bogdan, Institutionen för litteratur, idéhistoria & religion, GU Karin Båtelsson, Västra Götalandsregionen Lars Börjeson, Center för e-hälsa i samverkan (CeHIS), Stockholm Martin Börjesson, Futuramb Bengt Brülde, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, GU Magnus Carlsson, Scrive.com Erik Cedergård, Räddningstjänsten Stor-Göteborg Michel Chadron, University of Leiden Brendon Clark, Interactive Institute Simon Clavier, University of Versailles Kristi Dahlman, Center för e-hälsa i samverkan (CeHIS), Stockholm Mads Dam, KTH, Stockholm Christina von Dorrien, Interactive Institute Meghan Drury, University of Galway, Ireland Adam Duracz, IBM Sverige Niklas Een, cadence.com Omer Egecioglu, Univ. California Santa Barbara Erik Fagerholt, Hello There, Know IT AB Farzaneh Fakhredin, Cognitive Science, Lund University Sebastian Fischer, Kiel Cedric Fournet, Microsoft Research Euan Fraser, Interactive Institute Anders Frelek, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Elisabeth Frisk, lektor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet Alejandra Fuentes, Riksrevisionen Jiri Gaisler, Aeroflex Gaisler Zhuo Gao, Unversity of Florida Alex Gerdes, Open Universiteit Nederland Andy Gill, University of Kansas, USA Docent Kerstin Grundén, Högskolan i väst Vincenzo Gulisano, University of Madrid Ronja Gustavsson, Stena Line, Göteborg Lena Hansson, CFK/Handelshögskolan, Göteborgs universitet Alexander Hars, Let s deal Anders Hellberg, Stena Line, Göteborg Lennart Holeby, Inera AB, Stockholm John Holmberg, Institutionen för energi och miljö, Chalmers Carl Holmström, Accenture Jennie Hägglund, Barium AB Prof. Mats-Åke Hugoson, Internat. Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping Mauritza Jadefrid, Chalmers bibliotek, Lindholmen Lars Jakobsson, NineTech AB Lars Jerrestrand, Molnlycke Health Care Patricia Johann, University of Strathclyde Martin Johns, SAP Docent Inga-Lill Johansson, Handelshögskolan, Göteborgs universitet Mikael Josefsson, Acando AB, Göteborg Dr Ulrika Josefsson, Västra Götalandsregionen Professor Emeritus Lesley Johnson, Griffith University, Australia Daniel Karlsson, Volvo AB Vladimir Klebanov, Karlsruhe Institute of Technology Prof Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik (HIC), Karolinska Institutet Andreas Kunz, ETH Zurich Jonn Lantz, Volvo Cars Niklas Larsson, Mindmancer AB Peter Leuchovius, NineTech AB Lennart Liljeroth, Räddningstjänsten Stor-Göteborg Åke Liljienberg, AB Volvo Ragnar Lindblad, B3IT, Healthcare AB Lars Lindköld, Västra Götalandsregionen Malin Lindström, Volvo IT Sebastian Linke, avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier, GU Sara Ljungblad, LOTS Design Sergio Maffeis, Imperial College, London Michael Magged, IBM Dana Markovic, Barium AB Dr. Christina Mauleon, Handelshögskolan, Göteborgs universitet Hans-Eric Melin, Optisort AB Mark Morrell, Intranet, Pioneer (previously British Telecom) Wojciech Mostowski, University of Twente Johan Nordlander, LTU, Sverige Agneta Nyholm Winqvist, Sofiainstitutet Per-Georg Nyholm, Biognos AB Thomas Nyström, Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers Jonas Nässén, Energi och miljö, Chalmers Alex Olwal, MIT Media Stefano Di Paola, Minded Security, Italy Thomas Pedersson, IT University, Copenhagen, Denmark Prof. Ulf Persson, Matematiska vetenskaper, Chalmers/Göteborgs universitet Gracjan Polak, Scrive.com (tidigare SkrivaPå.se) Prof. Paul Prior, University of Illinois at Urbana-Champaign Prof. Jan Rabaey, University of California, Berkeley Maria Redström, Tibco SpotFire AB Ass. prof. Matthias Rehm, Aalborg University Jason Reich, University of York Malin Ripa, Volvo group Joachim Rodriguez, Lunds universitet Henrik Rosén, CIP Professional Services AB Colin Runciman, Univ. of York, United Kingdom Björn Sandén, Energi och miljö, Chalmers Professor Lars Sandman, Högskolan Borås Dr Kristoffer Schollin, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet Tryggve Schreiber, Centric Labs AB, Stockholm Helmut Schwichtenberg, University of Munich Peter Schmitt, KIT, Germany Phil Scott, University of Ottawa Satnam Singh, Microsoft Research John Sjölander, Burt AB Matthieu Sozeau, INRIA Paris Dr Sebastian Spaeth, ETH, Zürich Paul Spirakis, University of Patras Tom Stehlik, University of South Australia Dovi Steinbock, Säkra AB Herwig Stöckl, Ericsson Sriram Subramanian, Bristol University Masanori Sugimoto, Tokyo University, Japan Nikhil Swamy, Microsoft Research, Redmond, USA Björn Tegtmeyer, Västra Götalandsregionen Simon Thompson, Kent University, UK Henik Tiblad, Mogul AB John Tilbury, Experimental music pioneer, freelance pianist Vladimir Voevodsky, Institute for Advanced Study Janis Voigtländer, University of Bonn Johan Wingård, Forsman & Bodenfors Mikael Wintell, Västra Götalandsregionen Mats Wolving, Västra Götalandsregionen Professor Youngjin Yoo,Temple University, Philadelphia Steve Zdancewic, University of Pennsylvania 26 27

15 IT-fakulteten Göteborgs IT-fakulteten universitet 412 Göteborgs 96 Göteborg universitet Göteborg IT-fakulteten består av universitetsverksamheten vid de två institutionerna data- och informationsteknik och tillämpad informationsteknologi. Vi bedriver IT-relaterad forskning och utbildning inom allt från abstrakt matematik och högteknologiska tillämpningar till sam- samhällsvetenskapliga undersökningar av IT-användningens av kon- konsekvenser. Bägge institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, vilket resulterar i stor kompetens och bredd. 28

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSMAGASIN

mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSMAGASIN mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSMAGASIN 2012 INNEHÅLL Inledning Utblick med prefekterna 4 Om IT-fakulteten 5 Forskning Sirkka Jarvenpaa ny hedersdoktor vid IT-fakulteten 6 Vad händer inom området visualisering?

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, IT-Entrepreneur, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg Information för D3 Val av masterprogram Måndag 31 mars Maria Sörner Sofia Honsberg Masterprogram ackrediterade till D Computer Science Algorithms, Languages and Logic, MPALG Computer Systems and Networks,

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Innehåll. Inledning Utblick med prefekterna 4 Dekanus & prodekanus 5

Innehåll. Inledning Utblick med prefekterna 4 Dekanus & prodekanus 5 IT-fakultetens årsmagasin 2013 Innehåll Inledning Utblick med prefekterna 4 Dekanus & prodekanus 5 Forskning Lars Mathiassen ny gästprofessor vid IT-fakulteten 6 Lars Pareto erhöll fakultetens pedagogiska

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet Sven Strömqvist professor, projektledare Visionen I vår värld av snabbt växande vetande, ökande internationalisering och allt kraftfullare informationsteknologier

Läs mer

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium DATAVETENSKAP Information för årskurs 2-n ges i aud. Gamma tis 4.9 12-13. Kursutvärderingstillfälle för alla åk 9.12. i Gamma kl 13-15 och 7.5. i Gamma kl 10-12. Aktuell information finns på anslagstavlor

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Lars-Elve Larsson Telefon: 018-471 72 70 Telefax: 018-471 71 00 www.uu.se Lars-Elve.Larsson@uadm.uu.se

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Grundutbildning i informatik i Linköping

Grundutbildning i informatik i Linköping Grundutbildning i informatik i Linköping Ulf Melin och Anders Persson Informatik och forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling ulf.melin@liu.se Agenda Vad bedriver vi

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Reserapport Kina maj 2011 06 28

Reserapport Kina maj 2011 06 28 TeknikochsamhälleDatavetenskap ReserapportKinamaj20110628 Namnpåresenärer: MiaPersson,FaridNaisan Område: Teknikochsamhälle Datum: 20110518 20110529 Universitetsombesökts:GenchCollege,Shanghai,ThreeGorgesUniversity,Yichang,Tsinghua

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer