mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT 2011

2 INNEHÅLL Inledning Utblick med prefekterna 4 Om IT-fakulteten 5 Forskning Ett nytt Software Center på Lindholmen 6 Ny hedersdoktor vid IT-fakulteten 7 Kuggen en hållbar mötesplats med koppling till visualisering 8 Youngjin Yoo gästprofessor 11 Doktorsavhandlingar Forskargrupper vid institutionerna 13 Forskarintervjuer: Hur skapar man ett bra pedagogiskt spel? 14 Forskning inom krishantering 16 Utbildning Grundutbildningsprogram 18 Masterutbildningar 19 IT-fakulteten är miljöcertifierad enligt ISO och EMAS IT-fakulteten, Göteborgs universitet, februari 2012 Redaktör och grafisk form: Catharina Jerkbrant Illustrationer/foto: Kenneth Andersson/Tobias Sellberg: s. 15 Catharina Jerkbrant: s. 8, s. 20, s. 22, s. 25 Johan Wingborg: s. 14, s. 17, s. 18, s. 20, s. 24 Linda Winstedt: s. 21 Jan-Olof Yxell: s. 4, s. 6, s. 10 Istockphoto: s. 13 Lindholmen Visual Arena: s. 9 Stock.xchng: s. 16 Student- och alumnintervjuer 20 Verksamhet Noterat under Fakultetsfakta 25 Samverkan med det omgivande samhället Öppna föreläsningar under året 26 Externa föredragshållare 27 Omslagsbild: Kuggen möter Lindholmen Science Park Foto: Catharina Jerkbrant Tryck: Billes Tryckeri AB 2 3

3 UTBLICK MED PREFEKTERNA OM IT-FAKULTETEN DEKANUS JAN SMITH OM 2011 UR ETT FAKULTETSPERSPEKTIV HUR SER NI PÅ ÅRET SOM GICK? Catarina Coquand, prefekt på institutionen för data- och informationsteknik: Att olika områden inom Software Engineering äntligen har samlokaliserats på Lindholmen är väldigt positivt!, säger Catarina Coquand. Vid halvårsskiftet gick även startskottet för det nya Software Center som ska fungera som ett nationellt resurscentrum för samverkan mellan forskning och högteknologisk industri när det gäller mjukvara. År 2011 har varit framgångsrikt för data- och informationsteknik, där institutionen i universitetets forskningsutvärdering RED10 fick omnämnandet Outstanding. Under året fick vi också tre nya forskningsprogram med stora SSF-stöd beviljade. Och vi är glada för att vi fick vår första hedersdoktor på universitetssidan, Christine Paulin-Mohring, som fick utnämningen för sina viktiga forskningsbidrag inom området programmeringslogik, säger Catarina Coquand. Urban Nuldén, prefekt på institutionen för tillämpad informationsteknologi: Institutionen för tillämpad IT delades in i avdelningar under våren 2011, säger Urban Nuldén. Det innebar inte bara en organisatorisk förändring, utan även goda möjligheter för fördjupade strategiska diskussioner om vår forskning och utbildning. PREFEKTERNA URBAN NULDÉN OCH CATARINA COQUAND MED TILLBAKABLICKAR OCH VISIONER Båda prefekterna betonar den stora förändring som avgifterna för utomeuropeiska studenter inneburit under det gångna året. Det blev en mycket stor nedgång i antalet utomeuropeiska sökande, men prefekterna är ändå glada för att en liten fakultet som IT-fakulteten lyckades stå för en relativt stor procent av det totala antalet betalande studenter vid Göteborgs universitet. Institutionerna vid IT-fakulteten satsar nu långsiktigt på att locka fler studenter från Europa, eftersom man är överens om vikten av att behålla en internationell blandning på programmen. Catarina Coquand och Urban Nuldén vill också framhålla gästforskarprogrammet, som har blivit en riktig framgång under år 2011 och som resulterat i ett stort antal spännande gästföreläsningar med stor spridning både ämnesmässigt och interkulturellt. Gästforskarprogrammet har lyckats koppla ihop nya områden och öppnat upp internationella kontaktytor för utökade forskningssamarbeten. TEXT: CATHARINA JERKBRANT Det händer mycket på Lindholmen... Under det gångna året gjordes stora förändringar i våra lokaler på Lindholmen. IT-fakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign på institutionen för tillämpad IT flyttade in i den arkitektoniskt spektakulära Kuggen. Här samlas både forskning och utbildning och verksamheten har goda förutsättningar att koppla till näringslivet genom att den övergripande målsättningen med Kuggen är just att vara en fysisk mötesplats för akademi, samhälle och näringsliv. Huset Patricia har genomgått en omfattande ombyggnad och där hittar man bland annat de båda kandidatprogrammen Systemvetenskap och Software Engineering and Management. Centrumbildningen inom Software är nu i full gång och under år 2011 initierades även en centrumbildning inom visualisering, som kommer att ha deltagare från de flesta områden inom Chalmers och Göteborgs universitet. En arena för visualisering byggs i Lindholmen Science Park med finansiering från bland annat Göteborgs Stad. Anläggningen kommer att bli viktig för både forskning och utbildning inom många av de områden som knyter an till visualisering, inte minst för interaktionsdesign som har en nyckelroll för arenan. Jan Smith, dekanus Den spännande byggnaden Kuggen på Lindholmen färdigställdes och invigningen var en stor händelse för oss under år 2011, säger Urban. Institutionens grupperingar inom interaktionsdesign, visualisering och krishantering flyttade in i Kuggen, tillsammans med hela masterprogrammet i interaktionsdesign. Lite senare under året tillkom också centrumbildningen URBSEC, som institutionen för tillämpad IT är värd för. 4 5

4 ETT NYTT SOFTWARE CENTER PÅ LINDHOLMEN TEXT: ANNELI ANDERSSON Professor Christine Paulin-Mohring: NY HEDERSDOKTOR VID IT-FAKULTETEN TEXT: BENGT NORDSTRÖM / ANNELI ANDERSSON Vid halvårsskiftet 2011 gick det officiella startskottet för Software Center på Lindholmen. Här skapar Göteborgs universitet och Chalmers en gemensam forskningsmiljö som ska fungera som ett nationellt resurscenter för mjukvaruutveckling. Forskningen bedrivs i nära samarbete med högteknologisk industri, redan klara samarbetspartners är Volvokoncernen, Volvo Cars, Ericsson och Saab AB och diskussioner förs med flera andra företag. Målsättningen med centret är att bygga upp stark forskning med internationell höjd, som samtidigt ger konkurrensfördelar till de företag man samarbetar med. Många företag ägnar alltför mycket tid åt saker som kunderna inte bryr sig om. Det fungerade när världen rörde sig långsammare. JAN BOSCH, som tillsammans med Jörgen Hansson är ledare för Software Center. Software Center leds av Jörgen Hansson och Jan Bosch vid avdelningen för Software Engineering, institutionen för data- och informationsteknik. Överst på agendan står att initiera och driva långsiktiga forskningsprojekt i aktivt och nära samarbete med partners inom både akademi och industri. Genom att ha industriella partners involverade i forskningsarbetet försäkrar man sig om att forskningen är relevant och får dessutom enkel tillgång till expertis på det aktuella området. Som utmaningar inför framtiden har man identifierat kostnaderna för systemutveckling och -underhåll under hela systemets livstid, och ledtiderna i utvecklingscykeln. I Chalmers Magasin nr 3, 2011 gav Jan Bosch exempel på hur relationerna mellan akademi och företag har förändrats. Många företag ägnar alltför mycket tid åt saker som kunderna inte bryr sig om. Det fungerade när världen rörde sig långsammare. Vid universiteten fanns forskare som hade bra idéer men som aldrig testades mot kunder. Kanske berättade de om idéerna för sina studenter, som började använda dessa när de senare kom ut i arbetslivet. Nu rör sig världen så mycket snabbare. När spelet Farmville presenterades på Facebook gick det från noll till en miljon kunder på 48 timmar. Det är den världen som vi måste vara förberedda för. Mjukvaror får en allt större betydelse för allt fler produkter. Med dagens utveckling kommer än fler av framtidens system att bli inbäddade och ge tillgång till data som visar hur produkterna används, data som sedan kan användas i utvecklingen av nästa version. Här kan Software Center bidra till en nödvändig omställning av industrin från att vara produktorienterad till att bli mer tjänsteorienterad. Med fokus på programmeringslogik Professor Christine Paulin-Mohring promoverades till hedersdoktor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet, den 21 oktober Utnämningen baseras på Christine Paulin-Mohrings viktiga teoretiska och praktiska bidrag inom programmmeringslogiken. Christine Paulin-Mohring doktorerade år 1989 vid Paris 7. Christine är sedan 1997 professor vid Paris Sud och har lämnat mycket viktiga teoretiska och praktiska bidrag till programmeringslogiken. Under tio år ledde hon arbetet med beviseditorn Coq, som numer anses vara ledande på området. En beviseditor är ett redigeringsprogram som används av till exempel matematiker för att bevisa egenskaper hos program och andra matematiska objekt. Datorn kontrollerar korrektheten hos de beräkningar och bevis som matematiker föreslår som lösningar. Coq har bland annat använts för att bevisa en lösning av det berömda fyrfärgsteoremet, ett matematiskt problem som formulerades redan år Tidigare fanns endast en omdiskuterad lösning som bland annat byggde på ett overifierat datorprogram. På senare tid har Christine Pauline-Mohring arbetat mer tillämpat, då hon och hennes forskargrupp har utvecklat verktygen Krakatoa för verifiering i Javaprogram och Jessie som hanterar C-program. Med hjälp av verktygen har forskargruppen kunnat studera och verifiera kritiska algoritmer inom telekommunikation och smartcards. Den 21 oktober, dagen efter promoveringen, arrangerade värdinstitutionen Data- och informationsteknik en välbesökt workshop med internationella forskare inom Christine Paulin-Mohrings område. Föredragshållare förutom Christine Paulin-Mohring själv, var bland andra Gérard Huet och Gilles Barthe tidigare hedersdoktorer på Chalmerssidan vid institutionen, samt Peter Dybjer och Thierry Coquand vid institutionen för data- och informationsteknik. Förutom de många affärsmässiga fördelar som skapas, erbjuds också tillfällen att förbättra det intellektuella utbytet mellan industri och akademi, genom kunskapsoch tekniköverföring på flera nivåer såsom seminarier och rörlighet av personal, till exempel forskarskola för branschfolk. Nystartade Software Center på Lindholmen är en gemensam forskningsmiljö för Göteborgs universitet och Chalmers och ska fungera som en nationellt resurscenter för mjukvaruutveckling. 6 7

5 KUGGEN EN HÅLLBAR MÖTESPLATS TEXT: LINDA WINSTEDT / CATHARINA JERKBRANT...MED KOPPLING TILL VISUALISERING Nybyggda Kuggen i hållbar design ska uppmuntra till möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och stimulera till ny samverkan och kreativitet. Under 2011 flyttade både IT-fakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign in i Kuggen. Området visualisering får en hemvist i form av en ny centrumbildning, samtidigt som nya Lindholmen Visual Forum invigs i grannbyggnaden. Naturlig länk med strategisk placering För att stärka innovationsmiljön vill aktörerna på Lindholmen, däribland Chalmers och Göteborgs stad, skapa fler och bättre mötesplatser. Förhoppningen är att de fysiska miljöerna i Kuggen ska uppmuntra till möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och stimulera till samverkan och kreativitet i alla former. Själva placeringen av byggnaden mitt på Lindholmsplatsen gör den till en naturlig länk mellan de olika aktiviteterna i husen runtomkring med gångbroar till de omgivande husen kopplar Kuggen ihop hus Jupiter med Lindholmen Science Park. Grönt bygge i röd keramik På försommaren 2011 stod Kuggen klar på Lindholmen. Byggnaden hade rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt redan innan den byggdes, och blivit cerifierad av EU:s program för energieffektivt byggande, GreenBuilding. I byggnaden har avancerad teknik använts för att nå hållbara lösningar, bland annat med hjälp av solenergi. Dessutom skuggar Kuggen sig själv genom sin spektakulära form, där de övre våningsplanen är större än de nedre. Byggnaden är klädd i keramiska plattor i olika nyanser, främst i rött, och har blivit ett nytt och uppseendeväckande landmärke på Lindholmen. Fakultetskansliet och Interaktionsdesign nya hyresgäster i Kuggen Bland de första som flyttade in i Kuggen var ITfakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign. Lite senare följdes de av forskargruppen Crisis Response Lab. På plan tre installerade institutionen för tillämpad IT ett Kuggen Medialab. Labbet är en del av institutionens satsning på visualisering och ska även vara tillgängligt för forskare och lärare vid andra institutioner inom Chalmers och Göteborgs universitet. Kuggen Medialab kompletterar också Gothenburg Knowledge Lab vid institutionen för tillämpad IT. På plan två i Kuggen flyttade masterprogrammet i interaktionsdesign in. Programmet passade på att fylla tio år strax efter flytten och firade med att bjuda in alla nuvarande och tidigare studenter och lärare. Intrycket av de nya lokalerna i samband med flytten var positiva. Miljöerna upplevdes som väl fungerande, med naturliga kontaktytor för både planerade och spontana möten. URBSEC ny centrumbildning Under hösten 2011 flyttade också nystartade Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet, URBSEC, in i Kuggen. URBSEC är en gemensam satsning mellan Göteborgs universitet och Chalmers, som bygger vidare på den omfattande forskning om trygghet och säkerhet som finns på området och där ett tiotal institutioner från bägge lärosätena ingår. I samverkan med aktörer utanför akademin ska URBSEC utveckla ny kunskap som kan leda till innovationer och lösningar för att motverka, reducera och hantera risker, hot, sårbarheter och osäkerheter i en globaliserad värld under kontinuerlig förändring. URBSEC ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats mellan akademi och aktörer från privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället till exempel hålls regelbundna seminarier i Speakers Corner på Kuggens entréplan. Mycket på gång på Lindholmen med koppling till visualisering Institutionen för tillämpad IT inriktar sig på att utveckla sin kompletta miljö för visualisering, med avdelningen som interaktionsdesign som stomme. Det har varit ett händelserikt år inom visualiseringsområdet med många forskarutbyten och internationella gästföreläsare och där avdelningen också beviljats medel för flera intressanta forskningsprojekt. Under år 2011 gjordes ett antal satsningar för att stärka det internationella samarbetet inom visualiseringsområdet, bland annat genom forskarutbyte med National University of Singapore samt gästföreläsare från Bristol University, MIT, ETH Zürich och universitetet i Tokyo. Avdelningen för interaktionsdesign har också beviljats medel från EU:s sjunde ramprogram och Marie Curie Initial Training Networks för projektet DIVA Data Intensive Visualization and Analysis. Projektet är ett samarbete med deltagare från Schweiz, Italien, Tyskland, Sverige, Frankrike och Ungern och kommer bland annat att etablera ett ledande europeiskt kollegium för forskning inom dataintensiv visualisering och analys. Ett nytt centrum för visualisering och Lindolmen Visual Arena formas Aktörerna på Lindholmen, akademi, industri och offentlig sektor, satsar stort på visualisering på olika sätt. Både en ny centrumbildning och en gemensam infrastruktur för visualiseringstekniken är under uppbyggnad. Satsningen på infrastruktur har fått namnet Lindholmen Visual Arena, där visionen är att skapa gemensam plattform och en miljö i världsklass för det visuella klustret i Västsverige. Göteborgs stad satsar 15 miljoner kronor under en femårsperiod på att bygga upp arenan, som kommer att ligga i huvudbyggnaden i Lindholmen Science Park. Arenan invigs 27 mars Göteborgs universitet och Chalmers skapar samtidigt ett gemensamt visualiseringscentrum som institutionen för tillämpad IT kommer att stå värd för. Under 2011 har ett uppstartsmöte hållits för centrumbildningen, där ett 40-tal personer från flera olika delar av lärosätena deltog. Den infrastruktur som byggs inom Lindholmen Visual Arena kommer att bli av stor betydelse för den nya centrumbildningen. Lindholmen Visual Arena är placerad i Lindholmen Science Park, med närhet både till företagen på Lindholmspiren och till forsknings- och utbildningsmiljöerna i Kuggen och i hus Jupiter. 8 9

6 Professor Youngjin Yoo tillträdde under 2011 som GÄSTPROFESSOR TEXT: LINDA WINSTEDT Institutionen för tillämpad IT rekryterade under år 2011 professor Youngjin Yoo som gästprofessor för läsåret 2011/2012. Youngjin Yoo är en av världens främsta forskare inom området informationssystem. Youngjin Yoo är professor i Management Information Systems vid Fox School of Business, Temple University, USA. Under år 2010 rankades han i topptidskrifter som MISQ och ISR som nummer ett i världen ifråga om publiceringsproduktivitet inom forskningsområdet informationssystem. Vi har gjort en kanonrekrytering som vi är mycket stolta över, säger Ola Henfridsson, proprefekt vid institutionen för tillämpad IT. Rekrytering är en del i institutionens strategiska arbete med att stärka det internationella inslaget i forskningen. Youngjin Yoos gästprofessur finansieras genom Sustainable Transport Initiative ett ämnesövergripande och tvärvetenskapligt forskningsprogram och ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet. På institutionen för tillämpad IT kommer Youngjin Yoo vara en del av professorerna Ola Henfridssons och Rikard Lindgrens forskargrupp vid avdelningen för informatik. Staden som digitalt ekosystem Vid Temple University arbetar Youngjin Yoo bland annat med ett stort forskningsprojekt kring den digitala staden: Urban Apps and Maps. Konceptet handlar om att se på staden som en datorplattform eller ett operativsystem. Där kan vi tillämpa idéer från informationsteknologin som exempelvis öppen innovation och öppen källkod för att lösa urbana problem, förklarar Youngjin Yoo. Konceptet handlar om att se på staden som en datorplattform eller ett operativsystem YOUNGJIN YOO om den koppling han ser mellan informationsteknologi och ett hållbart samhälle Han fortsätter med att berätta om hur man kan se på de olika funktionerna i en stad såsom kollektivtrafik, sjukvård och utbildning som applikationer utvecklade oberoende av varandra. Idag är inte systemen integrerade och Youngjin Yoo menar att vi missar massor med möjligheter när vi inte utnyttjar teknologin. Professor Youngjin Yoo tror också att informationsteknologin kan vara en effektiv lösning på flera samhällsproblem, exempelvis hur vi skapar ett hållbart samhälle. Vi skulle kunna ha intelligenta återvinnings- och sophanteringssystem där mängden skräp jag producerar och hur mycket jag återvinner justerar min räkning så att jag betalar mer eller mindre, säger Youngjin Yoo. Vi kan ha smarta elnät som skapar användarprofiler av elförbrukningen i ett hushåll och besparingarna kan ackumuleras på personliga konton, men de stora vinsterna kommer om vi kopplar ihop systemen och integrerar dem. Man skulle kunna använda det man sparar inom sophantering och elförbrukning inom andra områden i vardagen, exempelvis för att betala kollektivtrafikbiljetten eller i mataffären. Det måste finnas incitament om vi vill förändra ett beteende och därför ska jag inte kunna använda krediten för att tanka till exempel, om syftet är att förändra beteendet till ett mer hållbart sådant Till vänster: Trappan i nybggda Kuggen, Lindholmen

7 Doktorsavhandlingar FORSKARGRUPPER v vid IT-fakultetens institutioner * DE PEDAGOGISKA MÖJLIGHETERNA HOS VISSA TV- OCH DATORSPEL IFRÅGASÄTTS Det finns ett stort intresse bland forskare, pedagoger och från spelbranschen för de pedagogiska möjligheter som tv- och datorspel erbjuder. Detta gäller bland annat så kallade öppna spel där spelaren själv sätter upp mål och väljer sina vägar. Men om syftet är att utmana elevernas föreställningar och värderingar, är inte dessa spel lämpliga visar Louise Peterson i sin avhandling Values in Play, Interactional Life with the Sims från Göteborgs universitet. Louise Peterson disputerade i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet den 11 mars FORSKNING KAN FÖRBÄTTRA VÄRDERINGEN AV IT-INVESTERINGAR IT-projekt blir ofta dyrare än tänkt eller misslyckas i värsta fall helt. Ett bredare perspektiv där ekonomi vägs samman med organisationers övergripande mål kan leda till mer rationella och kostnadseffektiva IT-investeringar. Elisabeth Frisk presenterar sina rön i avhandlingen Evaluating as Designing: Towards a Balanced IT Investment Approach. Elisabeth Frisk disputerade i informatik vid Göteborgs universitet den 21 mars NYTT PROGRAMSPRÅK FÖR ATT TÄPPA TILL INFORMATIONSLUCKOR I MJUKVARA Dagens metod att förhindra att användare och obehöriga kommer åt information de inte ska ha tillgång till i dataprogram, baseras ofta på att kodgranskare går igenom koden manuellt och letar efter brister. Niklas Broberg har i sin avhandling Practical, Flexible Programming with Information Flow Control utvecklat ett nytt programspråk som automatiskt upptäcker risker för informationsläckor redan när programmet skrivs. Algorithms Applied Software Engineering Bioinformatics Computational Systems Biology Computer Architecture Computer Communications and Computer Network Group Computer Graphics Computer Security Crisis Response Lab Dependable Real-Time Systems Digital Innovation Digital Representation Distributed Computing and Systems Embedded and Networked Processors Engineering Education Research/Ingengörsutbildningsvetenskap Fackspråk och kommunikation Functional Programming Interaction Design Collegium IT Management and E-government Language Technology Lärande, kommunikation och IT Mobility Platforms Programming Logic SSKKII Kollegium för tvärvetenskaplig forskning Software Engineering using Formal Methods Software Engineering Telecommunication Theory VLSI Research Group Niklas Broberg disputerade i datalogi vid Göteborgs universitet den 30 augusti * Bägge institutionerna är integrerade mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Många av forskargrupperna består därför av personer från bägge lärosätena, medan andra är rena Chalmers- eller universitetsgrupperingar

8 HUR SKAPAR MAN ETT BRA PEDAGOGISKT SPEL? TEXT: CATHARINA JERKBRANT Wolmet Barendregt från Holland arbetar som lektor på institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Som forskare intresserar hon sig mycket för pedagogiska spel, i synnerhet de som är riktade till små barn och även att utvärdera hur spelen uppfattas av användarna. Hur skapar man egentligen ett spel som är påvisat pedagogiskt, som samtidigt är riktigt roligt att spela? Spel för de minsta barnen Min forskningsbakgrund ligger i första hand inom interaktionsdesign, men under den senaste tiden har jag allt mer inriktat mig på pedagogiska spel, säger Wolmet Barendregt. Det kan röra sig om spel som har nya former av gränssnitt, men även om vanliga datorspel. Föräldrar köper mycket hellre ett spel till sina barn som enligt beskrivningen också är pedagogiskt, än ett som bara är roligt. WOLMET BARENDREGT, forskare inom spel och interaktionsdesign. Jag är mycket intresserad av spel för de minsta barnen, där jag utvärderar spelen tillsammans med dem, säger Wolmet. Ett problem med små barn upp till sju år ungefär, är att de oftast inte brukar säga så mycket när man frågar dem om vad de tänker om spelet. Man får främst ägna sig åt att titta på hur de gör när de spelar. Jag har tagit fram olika kort som ska underlätta för barnen när de ska förklara vad de tycker. Barnen väljer de kort de tycker stämmer överens med deras intryck av spelet och tanken är att korten ska få igång barnen att börja berätta och sätta ord på vad de upplever medan de spelar. Wolmet Barendregt har arbetat med konkreta användarundersökningar ända sedan hon började som doktorand och hon intresserar sig för olika former av utvärderingar. Barn är väldigt logiska i sitt tänkande och tolkar allt man säger bokstavligt. Jag har också utvecklat en metod för att hitta karaktärsdrag för de barn som är särskilt bra att ha med i olika utvärderingar barnen behöver vara utåtriktade men också våga säga rent ut vad de tycker. Annars kan det finnas risk att de anpassar svaren efter vad de tror att personen som frågar gärna vill höra. Pedagogiska spel ofta ett försäljningsargument Nu har jag fördjupat mig mer mot pedagogiska spel, säger Wolmet, eftersom jag upptäckte att många av de spel som enligt beskrivningen skulle vara pedagogiska, mest handlade om ett försäljningsargument. Föräldrar köper mycket hellre ett spel till sina barn som enligt beskrivningen också är pedagogiskt, än ett som bara är roligt. Det finns även en risk att barn lär sig på ett sätt som inte är anpassat efter deras ålder. Wolmet Barendregt utforskar olika möjligheter att skapa riktigt pedagogiska spel, där ett projekt handlar om att ge små barn en känsla för matematik. Själv tycker jag att det är väldigt intressant att se hur man egentligen utvecklar ett spel med en påvisat god pedagogisk funktion. Hur gör man ett spel som både är pedagogiskt och så roligt att barnen vill fortsätta att spela det? Jag besökte bland annat ett spelföretag i Holland häromåret och upptäckte att de på spelföretaget egentligen inte hade så stora teoretiska kunskaper om lärande. De gick istället på erfarenhet och vilken sorts spel de tyckte brukade fungera. Det fanns visserligen en person på företaget som hade tagit några kurser inom pedagogik, men det var också det enda. Projekt för att ta fram ett nytt pedagogiskt spel Wolmet Barendregt ingår i ett projekt tillsammans med Berner Lindström och Johan Emanuelsson på Pedagogen vid Göteborgs universitet, samt två personer från Högskolan i Kristianstad. Projektets syfte är att studera hur barn tar till sig grundläggande matematiska kunskaper med hjälp av ett nytt pedagogiskt spel. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och för att spelet ska bli proffsigt och riktigt roligt för barn har gruppen också plockat in spelföretaget Image & Form i projektet. Spelet är ett matematikspel där tekniken bygger på att barnen använder fingrarna. Tanken är bland annat att barnen ska få en känsla för mindre tal utan att behöva räkna sig till hur många det är, ungefär som man när man har lärt sig läsa och kan uppfatta en hel ordbild utan att behöva ta varje bokstav för sig. Kanjispelet bygger på att skapa associationer till det japanska tecknets form, vilket görs med hjälp en kombination av animation, ljud och text. Animationer för att lära sig japanska Wolmet är också handledare för en masterstudent, vars examensprojekt innebär att ta fram ett spel för att med hjälp av associationer lära sig japanska. Projektet har bland annat fått pengar från Vinnova. Spelet är grundat på engelska språket och man måste först behärska engelska för att förstå spelet. Amerikanska studenter i Japan som varit intresserade av att lära sig japanska har fått utgöra en testgrupp, liksom ett antal svenska studenter. Minnestekniken bygger på att spelet på olika sätt repeterar animationer, där animationen ska få användaren att associera till det japanska tecknets form och få det att fastna i minnet. Spelet är ännu så länge anpassat för att lära sig japanska på basnivå och är därför ett utpräglat nybörjarspel

9 FORSKNING INOM KRISHANTERING TEXT: CATHARINA JERKBRANT Jonas Landgren och kollegorna inom forskargruppen Crisis Response Lab intresserar sig för IT-områdets potential när det gäller att underlätta krishantering. Forskningsmetodiken bygger bland annat på att vara med ute i fält under skarpa insatser för att studera hur krishantering går till i praktiken. Förbättrad krishantering med hjälp av IT Vår forskargrupp med fokus på Crisis Management utforskar hur samhällets olika aktörer kan bli bättre på att klara krishantering genom att använda IT, säger Jonas Landgren. Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då olika former av allvarliga olyckor och samhällsstörningar inträffar. Vi tittar både på krishantering för mindre och vardagliga olyckor som drabbar enskilda personer och på krishantering som rör större och mer extrema kriser. JONAS LANDGREN från forskargruppen Crisis Management. Forskningen vi bedriver handlar alltså om hur man designar IT-system för olika typer av krishantering, säger Jonas. Gruppen har ett omfattande samarbete med bland annat räddningstjänst, polis, SOS alarm, ambulans och länsstyrelse, där vi tittar på olika stödsystem för kommunikation, visualisering och informationshantering. Vårt sätt att arbeta bygger på att vi är med hos dessa myndigheter när insatserna pågår, vilket innebär att vi utför fältstudier under skarpa insatser. Inom gruppen har vi olika inriktningar, vilket innebär att några personer främst följer polisens insatser, medan andra inklusive jag själv främst studerar räddningstjänsten och olika kommunala och regionala krisliknande händelser. Ett exempel på en sådan händelse är den som nyligen inträffade i Östersund där man fick en parasit i dricksvattnet. Rapporter via mobil video från olycksplatser Forskargruppen studerar både myndigheternas hantering av vardagliga olyckor som drabbar enskilda personer och den krishantering som sker vid stora och mer extrema händelser. Som konkret exempel kan nämnas att forskargruppen varit med och utvecklat ett system för att ge räddningstjänsten möjlighet att med hjälp av mobil video rapportera från olycksplats till ledningscentral i realtid. Systemet ska ge ledningscentralen bättre visuell förståelse av vad som pågår på olycksplatsen och underlätta planeringen av insatsen. Gruppen har också precis avslutat ett stort projekt som finansierades av, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kring frågeställningen om hur man skapar en gemensam lägesbild för alla inblandade krishanteringsaktörer. Det här forskningsområdet är viktigt ur flera perspektiv, säger Jonas Landgren, dels för de vardagliga olyckorna där enskilda drabbas, men också ur ett samhällsperspektiv där samhällsstörningar kan drabba ett mycket stort antal personer och som förutom lidande också orsakar stora kostnader för samhället. Jonas Landgren bedriver forskning inom krishantering, främt med inriktning mot räddningstjänst och kommunala och regionala händelser. Sociala medier innebär nya möjligheter men också nya utmaningar Jonas berättar också om teknikutvecklingen inom till exempel sociala medier som han tycker är spännande. Sociala medier möjliggör en dubbelriktad kommunikation i större skala, där man i krishanteringssammanhang kan nå ut till allmänheten med information, men även inhämta den information som allmänheten skapar. Samtidigt ger sociala medier stora utmaningar när det gäller tekniska, sociala, juridiska och organisatoriska aspekter och dessa utmaningar behöver studeras. Tillsammans med forskaren Mathias Klang har Jonas Landgren arbetat med ett uppdrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland, där de tittar närmare på hur Länsstyrelsen och kommuner skulle kunna dra nytta av sociala medier vid allvarliga händelser. Länsstyrelserna i Sverige har ett övergripande ansvar för att de krishanteringsaktörer som finns inom regionen samverkar på ett effektivt sätt när det så behövs. Sociala medier har blivit ett allt starkare tema för vår forskning, säger Jonas Landgren. Min kollega Fredrik Bergstrand har till exempel precis startat ett projekt på uppdrag av TUCAP vid Lindholmen Science Park. I projektet ska Fredrik studera hur ambulansverksamhet kan dra nytta av sociala medier vid nödsituationer. Krishanteringsgruppering med ursprung på Viktoriainstitutet Att jag själv kom in på forskningsområdet har sitt ursprung i aktiviteterna inom Viktoriainstitutet, där man sedan 2002 har haft en gruppering inom krishantering, säger Jonas. Grupperingen har senare successivt flyttat över till institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Chalmers. Vår nuvarande forskargrupp består utöver mig av Urban Nuldén, Fang Chen, Thanos Magoulas, Dina Koutsikouri, Morten Fjeld, Fredrik Bergstrand och Anna Gryszkiewicz, där de två sistnämnda är doktorander

10 Våra utbildningsprogram på grundnivå Masternivå Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 hp IT-utvecklingen förändrar våra företag, vårt samhälle och vår fritid. Förändringen skapar ett stort behov av personer som kan analysera, designa och konstruera IT-system utifrån olika perspektiv. Efter utbildningen är man redo att hantera en mängd olika aspekter med relation till IT-området; från teknik och programmering, till organisationsuppbyggnad och användarperspektiv. I programmet ingår också att studera olika metoder för analys och design för att kunna sätta rätt teknik i rätt sammanhang. Att lära sig styra projekt är en betydelsefull ingrediens. Systemvetenskap: IT, människa och organisation erbjuder ett brett spektrum av karriärmöjligheter inom många olika verksamhetsområden. Software Engineering and Management, 180 hp Internationellt program Software Engineering and Management handlar om metoder för att utveckla innovativa IT-system, att ställa rätt frågor till kunden, att översätta svaren till design, att förverkliga designen i ett datorprogram och att leda individer, projekt och organisationer i detta arbete. Efter avslutad utbildning kan man till exempel arbeta med programmering, design, analys och test av IT-system. Utbildningen ger också en bra grund för att arbeta som projektledare i större IT-projekt. Utbildningen är problem- och projektbaserad och stor vikt läggs på att utveckla förmåga att kommunicera, koordinera och samarbeta i projektgrupper. Programmets internationella inriktning gör det möjligt att arbeta både i Sverige och utomlands. Datavetenskapligt program, 180 hp Datavetenskapligt program vänder sig till studenter som är intresserade av djupa kunskaper inom de områden som krävs för att förstå och ta fram modern avancerad mjukvara. Efter ett första år med inledande programmerings- och matematikkurser kan man fritt välja kurser från olika datavetenskapliga områden. De områden som finns är: algoritmer, datasäkerhet, distribuerade system, datorkommunikation, interaktionsdesign, programspråk, software engineering och språkteknologi. Programmet erbjuder också möjligheter att kombinera datavetenskap med kurser från helt andra områden inom Göteborgs universitet. Som student har man därför stora möjligheter att själv forma sin egen utbildning och skaffa sig en utbildningskombination som blir helt unik på arbetsmarknaden. IT Management, 120 hp Masterprogram En dynamisk affärsvärld i kombination med en snabb teknikutveckling ställer höga krav på organisationers förmåga att agera strategiskt, forma arkitekturer och leda förändring. En av utmaningarna består i att skapa innovativa verksamhetsformer och nya affärsmöjligheter med hjälp av IT, en annan att få ut största möjliga nytta av investeringar i IT och verksamhet. Programmet riktar sig till dig som läst företagsekonomi, industriell ekonomi, informatik, datavetenskap etc. och syftar till att ge dig en bra grund för att kunna hantera frågor som berör strategisk verksamhets- och IT-utveckling på ledningsnivå. IT Management har en avgörande betydelse för hur framgångsrika organisationer blir i framtiden. Lärande, kommunikation och IT, 60 hp Magisterprogram Ny teknik ställer stora krav på den lärande människan, men informationsteknologi öppnar samtidigt nya möjligheter för individers lärande och kunskapsutveckling i arbetet, i utbildning såväl som på fritiden. Samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet är centralt. Du studerar hur lärande påverkas av tekniken, av arbetsformer och av innehållet i det som ska läras in och hur man kan skapa förutsättningar för människors utveckling. Efter utbildningen kan du arbeta design- och utvecklingsinriktat med IT för lärande och kommunikation inom utbildningsmiljöer och i arbetslivet. Programmet går på halvfart över två år och är utformat för att kunna kombineras med arbete. Computer Science, 120 hp Internationellt masterprogram Datavetenskap (Computer Science) handlar om teorin runt beräkningar och databehandling och hur man mest effektivt implementerar dessa i olika datorsystem. Som datavetare arbetar du med avancerad mjukvaruutveckling i teknikens framkant, oftast i rollen som programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare. Du kan ta dig an de tekniskt mest komplexa delarna av ett projekt och är även väl förberedd för en fortsatt akademisk karriär. Master in Communication, 60/120 hp Internationellt masterprogram Kommunikation är grundläggande för mänskligheten, vår överlevnad och samhällets organisation är beroende av den. I programmet studerar du flera olika aspekter av ämnet för att få en avancerad förståelse av kommunikation i olika sammanhang. Bland annat studerar du interkulturell kommunikation, kommunikativt ledarskap, kommunikation mellan individer såväl som inom organisationer. Software Engineering, 120 hp Internationellt masterprogram Programmet fokuserar på tre nyckelroller inom mjukvaruutveckling: Software Project Manager, Software Architect och Software Quality Manager. För de tre rollerna finns också tre huvudsakliga perspektiv: Att förstå vilka rutiner och vilken praxis som finns ute i industrin, att understödja rutinerna med nya metoder och verktyg, samt att vidareutveckla rutiner för att nå ökad produktivitet och effektivitet. Utbildningen sker till stor del i projektform, där du skapar kontakter både med forskare och med personer ute i industrin

11 STUDENTINTERVJUER: Hur samarbetar man mest effektivt för att nå framgång i projekt? TEXT: CATHARINA JERKBRANT Lärorikt att studera tillsammans med yrkesverksamma TEXT: LINDA WINSTEDT Amampreet Kaur från Indien är tredjeårsstudent på programmet Software Engineering and Management, universitetets enda internationella kandidatprogram. Hon tycker att den internationella blandningen är en av de stora fördelarna med programmet och något som förbereder studenterna för internationellt samarbete ute i industrin. Det traditionella sättet att jobba på ute i industrin håller på att förändras och programmet ligger i linje med det AMANPREET KAUR, student på det internationella kandidatprogrammet i Software Engineering and Management. Lockades av managementperspektivet Amanpreet Kaur kommer ursprungligen från Punjab i norra Indien. Hon har en bakgrund inom elektronik och beslöt sig för att satsa på att kombinera de kunskaperna med utbildningen inom Software Engineering and Management i Sverige. Ett av skälen var att utbildningen vid Göteborgs universitet har täta kopplingar till industrin och att Sverige är känt för sin höga täthet av elektronikföretag. Amanpreet hade undervisat i ämnen inom den digitala sektorn innan hon kom hit och var sedan tidigare bekant med matematiken på programmet och även till viss del med C-programmering. Utbildningen här är mer som att vara ute i industrin Något av det mest väsentliga jag lärt mig på programmet är hur man håller sig uppdaterad och beredd på att ändra riktning under projektets gång, säger Amanpreet. Utbildningen här är inte som en vanlig universitetsutbildning, det är mer som att vara ute i industrin. Jag har själv erfarenhet från elektronikindustrin, så jag kan jämföra. Och jag har lärt mig sådant på det här programmet som ingen kan undervisa dig i: hur man samarbetar med andra för att nå framgång i projekt och hur man samverkar med personer från andra kulturer. Det är fantastiskt. Vi lär oss väldigt mycket på att möta människor från verkliga livet Snart är det dags för det avslutande examensarbetet och Amanpreet hoppas på att det ska ge henne ytterligare kontakter in i industrivärlden. Men generellt sett har de haft många gästlärare från industrin under utbildningen och det har resulterat i åtskilliga företagskontakter. Jag tycker att vi lär oss så mycket mer genom att möta de här personerna från verkliga livet, säger Amanpreet. Just nu håller jag på att avsluta en kurs i ledarskap och team management, men jag tror att jag har fått ett bredare perspektiv bara genom att lyssna på våra gästföreläsare. Om du har dem framför dig kan du ställa alla slags frågor, som Fungerar det här eller inte? och Hur löste ni problemet?. Anpassning till ett IT-område under global påverkan Det finns inte så många program som det här, eftersom utbildningen anpassar sig till ett IT-område under global påverkan, säger Amanpreet Kaur. Det traditionella sättet att jobba på ute i industrin håller på att förändras och programmet ligger i linje med det. Och under utbildningen vänjer vi oss också vid att arbeta tvärs över språkbarriärerna. Jag gillar verkligen den internationella blandningen på det här programmet. Lina Bergkvist läser första året på mastersprogrammet i IT Management och har tidigare studerat Systemvetenskap vid Lunds universitet. Hon är glatt överraskad av de effekter som kommer utav att studera tillsammans med så många yrkesverksamma studenter. Att studera ihop med yrkesverksamma innebär fördelar som man inte räknat med, man blir mer medveten om näringslivet och om vilka jobb som finns där. Att det är ett program med människor med helt olika bakgrunder inom allt från IT till HR gör det väldigt intressant. Det ger upphov till bra diskussioner, det är uppfriskande och vi har stort utbyte av varandra. Det är också ett bra sätt att knyta kontakter som man kan ha nytta av i framtiden, berättar Lina. Eftersom utbildningen är anpassad för att även passa yrkesverksamma med heltidsjobb, träffas deltagarna i varje kurs bara tre dagar i månaden på campus torsdag, fredag och lördag. Programstudenterna läser två kurser parallellt och är på universitetet vartannat veckoslut. Att läsa två kurser samtidigt är både bra och dåligt. Det kan vara svårt att göra saker parallellt, men man kan också dra nytta av det man läser i den ena kursen i den andra, säger Lina och berättar att det tog ett tag att komma in i sättet man studerar på i IT Management. Det märks att utbildningen är på en mer avancerad nivå. Upplägget kräver mer av individen än på ett kandidatprogram, det är ingen som serverar dig kunskapen utan du får istället finna den själv och mycket handlar om att kritiskt granska det man läser. Vi läser också många artiklar på relativt avancerad engelska, vilket är en bra förberedelse för arbetslivet. En sak som Lina uppskattar med utbildningen är att den till viss del tar in verkliga fall i undervisningen som praktiska exempel på tillämpning av teorier. Det skulle kunna förekomma ännu mer i utbild- ningen tycker jag, det gör att man förstår teorin bättre och det minskar glappet mellan teori och praktik, förklarar Lina. I varje kurs utförs ett uppdrag, exempelvis i form av empiriska studier, som resulterar i en kortare uppsats. I kursen Strategiutveckling undersökte Lina och hennes grupp Västra Götalandsregionens gymnasieskolors strategiarbete med IT i skolan och en dator per elev. Är en dator per elev den rätta vägen att gå? frågar Lina. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? Vi tittade på gymnasieskolornas IT-strategier och upptäckte att de var mycket bristfälliga och till största delen fokuserade på tekniska detaljer. Jag vill vara med genom hela processen, från kundkontakten och mötet med människorna LINA BERGKVIST, student på masterprogrammet i IT Management. I framtiden vill Lina arbeta med att leda projekt, och helst då ett större IT-projekt i en kreativ miljö och gärna med fokus på användbarhet. Jag vill vara med genom hela processen, från kundkontakten och mötet med människorna. Jag vill vara länken mellan systemutvecklaren och användaren. Intervjuerna återfinns i sin helhet på

12 ALUMNINTERVJUER: Hårdrocken tog Bharat till Sverige och jobbet på Volvo Technology TEXT: CATHARINA JERKBRANT Henrik Tiblad: Årets alumn 2011 TEXT: CATHARINA JERKBRANT Intervju med Bharat Konka, student på masterprogrammet i Software Engineering mellan år 2009 och Sedan augusti 2011 arbetar Bharat Konka med testning av programvara för inbyggda system på Volvo Technology. Bharat Konka anställdes på Volvo Technology till stor del tack vare att han fick visa upp sin kompetens i ett examensarbete han skrev för Volvo Technology under våren När en tjänst utannonserades externt sökte Bharat och fick tjänsten. Jag hade också turen att hitta en arbetsplats där de övriga personerna i min grupp är väldigt erfarna och jag lär mig mycket av dem. BHARAT KONKA, alumn från masterprogrammet i Software Engineering. Vad jobbar du med just nu? Jag arbetar som mjukvarutestare för inbyggda system, säger Bharat Konka. Jag ingår i en grupp som är specialiserad på testning och ämnet för examensarbetet var ett förslag från dem. Examensarbetet var en fallstudie om metoder och verktyg för testning av programvara. Området är helt nytt för mig. Det dyker upp nya saker varje dag som jag måste lära mig och det håller mig på topp. Jag hade också turen att hitta en arbetsplats där de övriga personerna i min grupp är väldigt erfarna och jag lär mig mycket av dem. Och jag känner också att jag framgångsrikt kan använda mig av det jag lärde mig under min utbildning. Hur hamnade du i Sverige? Jag är från Hyderabad i Indien, en ganska stor stad med 4,5 miljoner invånare, säger Bharat. Jag har en utbildning på kandidatnivå i informationsteknik vid Osmania University i Hyderabad. Sedan brukar valet stå mellan att göra sin masters i USA, Storbritannien eller i Indien. Men eftersom jag är en person som tycker om att utforska saker bestämde jag mig för att istället läsa min masterutbildning i Sverige. Jag ville uppleva en helt ny kultur och ett nytt folk. Ett annat skäl var att mina favoritband inom progressive/death metal är från Sverige, och genom att bo här skulle jag kunna lyssna på dem live betydligt oftare! Men utöver musiken visste jag nästan ingenting om Sverige. Vad tycker du om din masterutbildning i Software Engineering? Jag gillar verkligen idén med att inte ha några tentor på programmet och att vi har fått genomföra uppdrag i stället, säger Bharat. En kurs, Technical Challenge Project, gick parallellt med våra övriga kurser och det vi lärde oss under de andra kurserna var vi tvungna att använda i projektet. Jag gillar också att programmen inom Software Engineering här i Göteborg är utformade för att tillgodose industrins behov. Har du några framtidsplaner? Jag är väldigt nöjd som det är just nu! Min karriär går i rätt riktning. Jag känner att jag kan använda mig av det jag lärt mig under min utbildning och folket på Volvo Technology är nöjda med mig. Jag har många vänner här och ett tag under min utbildning hade jag tillsammans med några andra studenter ett band inom funk metal. Medlemmarna var från Palestina, Indien och Sverige och jag hittade två av dem på kandidatprogrammet i Software Engineering and Management. Det är mycket på gång i Göteborg och jag får se mycket av mina favoritband här. Nästan alla stora metal-band har spelningar i Göteborg. Utmärkelsen Årets alumn tilldelas år 2011 Henrik Tiblad, som med ett osjälviskt engagemang har arbetat med att förbereda studenter och hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. Detta har bland annat skett genom att informera våra IT-studenter om ett antal olika faktorer som är av stort värde att känna till när man söker sitt första jobb. På vilket sätt förbereder du studenter för arbetslivet? Det började med att jag var inbjuden till en exjobbsworkshop på Lindholmen för ett par år sedan, säger Henrik Tiblad. När jag kom dit och träffade studenterna mindes jag plötsligt hur det var att vara i den situation där de är nu. Studenterna vet i allmänhet så lite om hur det ser ut ute i arbetslivet att de inte vet vad de ska fråga om. Sedan dess har jag hållit dragningar för studenterna två gånger per termin. Dels försöker jag förbereda dem lite just inför ex-jobben, men också tipsa dem om vad de bör tänka på när de kommer ut och ska börja jobba. Jag erbjuder också studenterna mina egna nätverk, säger Henrik. Det är enormt viktigt att bygga nätverk och jag brukar säga till studenterna att de ska skaffa sig så många kontakter som möjligt, även på ställen där de kanske inte har tänkt söka jobb. Man har sedan nytta av sina kontakter i alla möjliga sammanhang. Att skaffa sig en mentor är ett bra sätt att starta ett nätverksbyggande och nu finns ett nyligen uppstartat mentorprogram för IT-studenter i Göteborg. Vad jobbar du själv med just nu? Jag jobbar som teknisk rådgivare på Mogul AB och har varit där sedan år Mogul är inriktat mot stora webb- och intranätslösningar för företag som SKF och Stena Line, vi jobbar även med externa webbsidor för till exempel Kungliga Operan och med e-handelslösningar för företag som Bokia och Phonehouse. Mitt uppdrag är att hjälpa företagen att bli mer effektiva inom IT. Allt handlar om att kommunicera och samarbeta mer effektivt och att också få in de sociala strukturerna för att bygga upp både de informella och de formella nätverken. Vad är det som är roligast med jobbet? Människorna måste jag nog säga! IT-branschen är mångkulturell på ett annat sätt än övriga branscher, säger Henrik Tiblad. Man träffar många människor i jobbet och ofta blir de också ens vänner. Branschen i sig kräver att man måste vara öppen för nya idéer och en open-minded kultur ger människor som är flexibla i tanken. Att få jobba med problemlösning är en annan stor fördel med jobbet. Människorna är det bästa med ITbranschen. HENRIK TIBLAD, alumn inom datavetenskap Inom just IT har Sverige lyckats ta tillbaka lite av erkännandet att vara ett innovativt land och både Skype och Spotify är exempel på svenska innovationer. Vi har också många duktiga svenskar ute på Microsoft och Google till exempel. Vi i Sverige är kanske inte alltid de som sitter med de största kunskaperna inom datavetenskap det gör faktiskt indierna men vi är duktiga på att tänka utanför ramarna. Det är också viktigt att visa på ödmjukhet både gentemot kunder och kollegor och samverkan är en viktig sak, säger Henrik Tiblad. Branschen som helhet har god nytta av att man hjälper varandra. Ju fler lyckade lösningar, desto bättre rykte för IT-branschen

13 Noterat 2011 Data- och informationsteknik fick betyget Outstanding i forskningsutvärderingen RED10 Institutionen för data- och informationsteknik fick högsta betyg i den externa utvärdering av forskningskvalitet som Göteborgs universitet genomförde under De inledande raderna i bedömningen lyder: The research carried out by the group is characterized by outstanding quality, combining fundamental, theoretically important research with a broad relevance both for research fields and for society. Ny docent vid IT-fakulteten Palle Dahlstedt, verksam både vid institutionen för tillämpad IT och vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet, har antagits som docent vid IT-fakulteten i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot datorstödd kreativitet. Palle höll sin föreläsning med titeln Kreativitetens mekanismer om samspelet mellan verktyg, teknologi, och konstnärligt skapande den 19 juni på Lindholmen. Bra start för IT-studenternas eget mentorprogram! Studenterna inom vid kandidatprogrammet inom Software Engineering and Management tog initiativet och startade upp det vilande mentorprogrammet på Lindholmen under Gensvaret från företagen blev stort och redan efter några veckor hade 25 studenter fått var sin mentor att rådfråga under utbildningen. Studenterna betonar att mentorns personliga egenskaper är det som är viktigast när man letar mentorer, inte vilken position personen har i företaget. Däremot har det varit väsentligt att kartlägga vilket område personen jobbar inom, för att få en bra matchning mot rätt studenter. Fakulteten kartlägger forskning och utbildning inom Hållbar IT Under 2011 påbörjade IT-fakulteten ett mer genomgripande arbete för att få en överblick över den forskning och utbildning som redan idag innehåller inslag av Hållbar IT. I kartläggningen ingår även att ta fram tydliga definitioner av begreppen Hållbar IT samt 24 underkategorin Grön IT. Utredningen genomförs av Johan Karlsson, forskare på institutionen för data- och informationsteknik, samt Magnus Bergquist, prodekanus för IT-fakulteten. BLUE11-utvärdering av utbildningarna Fakultetsnämndens slutsats efter utvärderingen av IT-fakultetens utbildningar i Blue11 blev följande: Med IT som samlande begrepp finns utbildningar som täcker in många olika aspekter av informationsteknikens utveckling och användning, alltifrån relativt hårdvarunära tillämpningar, via programvaruutveckling till organisatoriska, verksamhets-, kommunikations- och designinriktade perspektiv. Samtliga program utgör kompletta miljöer och det finns god koppling mellan utbildning och forskning. I några fall handlar det om världsledande forskning som också aktivt tas till vara i utbildningen. Studenter skapade applikation för universitetets rekryteringsresa i Indien Studenterna Mihail Anton, My Högblom och Anton Shumeika från kandidatprogrammet i Software Engineering and Management fick uppdraget att tillverka en applikation inför universitetets Indienresa i december Syftet med applikationen var att på ett högteknologiskt sätt presentera fakulteternas olika internationella mastersutbildningar. Fakultetsfakta Fakultetsstatistik 2011* Intäkter: 129 mkr Antal medarbetare: 102 personer Antal helårsstudenter i grundutbildningen: 824 (hst) Doktorsexamina: 5 *Bägge institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och bedriver såväl undervisning som forskning vid bägge lärosätena. Den statistik som redovisas ovan rör endast de delar av verksamheten som tillhör Göteborgs universitet. De anställda bedriver undervisning på bägge lärosätena, vilket till exempel kan medföra att relationen mellan antalet anställda och intäkterna per lärosäte inte alltid överensstämmer. Institutionsfakta 2011 (inkl. Chalmersverksamhet) Data- och informationsteknik Prefekt: Catarina Coquand Intäkter: 185 mkr (varav Chalmers 139 mkr) Antal medarbetare: 160 personer (varav Chalmers 144 personer) Antal helårsstudenter: 1304 hst (varav Chalmers 906 hst) Doktorsexamina: 9 (varav Chalmers 7) Licentiatexamina: 16 (varav Chalmers 16) Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 44 artiklar (varav Chalmers 37) Refereegranskade konferensbidrag: 103 (varav Chalmers 87) Tillämpad informationsteknologi Prefekt: Urban Nuldén Intäkter: 107 mkr (varav Chalmers 40 mkr) Antal medarbetare: 117 personer (varav Chalmers 47 personer) Antal helårsstudenter: 647 hst (varav Chalmers 203 hst) Doktorsexamina: 3 Licentiatexamina: 2 (varav Chalmers 2) Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 40 artiklar (varav Chalmers 11 artiklar) Refereegranskade konferensbidrag: 38 konferensbidrag (varav Chalmers 22 konferensbidrag) Anton Shumeika, Mihail Anton och My Högblom förevisar sin applikation, där en ipad-sensor tolkar de olika fotona på vepan i bakgrunden och sedan startar en presentation av rätt fakultet. 25

mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSMAGASIN

mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSMAGASIN mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSMAGASIN 2012 INNEHÅLL Inledning Utblick med prefekterna 4 Om IT-fakulteten 5 Forskning Sirkka Jarvenpaa ny hedersdoktor vid IT-fakulteten 6 Vad händer inom området visualisering?

Läs mer

Innehåll. Inledning Utblick med prefekterna 4 Dekanus & prodekanus 5

Innehåll. Inledning Utblick med prefekterna 4 Dekanus & prodekanus 5 IT-fakultetens årsmagasin 2013 Innehåll Inledning Utblick med prefekterna 4 Dekanus & prodekanus 5 Forskning Lars Mathiassen ny gästprofessor vid IT-fakulteten 6 Lars Pareto erhöll fakultetens pedagogiska

Läs mer

IT-universitetet Fakultetens årsrapport 2008 1

IT-universitetet Fakultetens årsrapport 2008 1 IT-universitetet Fakultetens årsrapport 2008 1 IT-universitetets fakultet, februari 2009 Upplägg: Åsa Ekvall Layout: Catharina Jerkbrant Foto: Jan-Olof Yxell (om inget annat anges) Omslagsfoto: Catharina

Läs mer

Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD

Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD Handelshögskolan 2009 ÅRSMAGASIN EFMD Grafisk form & produktion: Frank & Earnest Fotografer: Carina Gran, Niklas Bernstone, Emelie Asplund, Göran Olofsson/ Göteborgs universitet, Jeffrey Johns/Handelshögskolan,

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2014 ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM INNEHÅLL 4 REKTORSORD: MED STORA STEG FRAMÅT 6 HANDELSHÖGSKOLAN I KORTHET 8 EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA 9 UTBILDNING MED GODA RESULTAT 10 MÅNGFALD I FOKUS 12

Läs mer

Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning

Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning 2012 1 Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer

Junkyard blev jobbet för Jonas Högskolan firade sina 20 år. Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2010

Junkyard blev jobbet för Jonas Högskolan firade sina 20 år. Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2010 Junkyard blev jobbet för Jonas Högskolan firade sina 20 år Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2010 En hissnande utveckling som gör skillnad Det känns gott i magen att veta att vi gör skillnad.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte,

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte, Man ska inte vara inne och peta i detaljerna utan överlåta dem åt sina medarbetare Karin Schreil Jonsson, ledamot i ledningsgruppen CGI Sverige Som chef tror jag att det är väldigt viktigt att våga anställa

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Hon tar barnens perspektiv SID 20

Hon tar barnens perspektiv SID 20 1/2014 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon tar barnens perspektiv SID 20 Samarbete med högskolan är A och O SID 4 Läs om fyra olika skräddarsydda insatser för arbetslivet Stefan Edman om

Läs mer

Program Energisystem Teknik och människa i samspel

Program Energisystem Teknik och människa i samspel Program Energisystem Teknik och människa i samspel Program Energisystem Teknik och människa i samspel Produktion: Kommunikationsavdelningen, Linköpings universitet Omslagsfoto: Göran Billeson Porträttfoton:

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?

» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2012 Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Komplexiteten i produkter

Komplexiteten i produkter INNEHÅLL 4 Rektor om året 2010 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Styrkeområden ett sätt att göra skillnad 18 Vår drivkraft är en hållbar framtid 20 FORSKNING FÖR EN HÅLLBAR

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011

Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011 Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011 Forskare experimenterar med polis, ambulans och räddningstjänst Unik mäklarutbildning igång Räkna med bättre mattekunskaper Nätverksbyggare Norén på plats

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer