mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 mlmlm IT-FAKULTETENS ÅRSRAPPORT 2011

2 INNEHÅLL Inledning Utblick med prefekterna 4 Om IT-fakulteten 5 Forskning Ett nytt Software Center på Lindholmen 6 Ny hedersdoktor vid IT-fakulteten 7 Kuggen en hållbar mötesplats med koppling till visualisering 8 Youngjin Yoo gästprofessor 11 Doktorsavhandlingar Forskargrupper vid institutionerna 13 Forskarintervjuer: Hur skapar man ett bra pedagogiskt spel? 14 Forskning inom krishantering 16 Utbildning Grundutbildningsprogram 18 Masterutbildningar 19 IT-fakulteten är miljöcertifierad enligt ISO och EMAS IT-fakulteten, Göteborgs universitet, februari 2012 Redaktör och grafisk form: Catharina Jerkbrant Illustrationer/foto: Kenneth Andersson/Tobias Sellberg: s. 15 Catharina Jerkbrant: s. 8, s. 20, s. 22, s. 25 Johan Wingborg: s. 14, s. 17, s. 18, s. 20, s. 24 Linda Winstedt: s. 21 Jan-Olof Yxell: s. 4, s. 6, s. 10 Istockphoto: s. 13 Lindholmen Visual Arena: s. 9 Stock.xchng: s. 16 Student- och alumnintervjuer 20 Verksamhet Noterat under Fakultetsfakta 25 Samverkan med det omgivande samhället Öppna föreläsningar under året 26 Externa föredragshållare 27 Omslagsbild: Kuggen möter Lindholmen Science Park Foto: Catharina Jerkbrant Tryck: Billes Tryckeri AB 2 3

3 UTBLICK MED PREFEKTERNA OM IT-FAKULTETEN DEKANUS JAN SMITH OM 2011 UR ETT FAKULTETSPERSPEKTIV HUR SER NI PÅ ÅRET SOM GICK? Catarina Coquand, prefekt på institutionen för data- och informationsteknik: Att olika områden inom Software Engineering äntligen har samlokaliserats på Lindholmen är väldigt positivt!, säger Catarina Coquand. Vid halvårsskiftet gick även startskottet för det nya Software Center som ska fungera som ett nationellt resurscentrum för samverkan mellan forskning och högteknologisk industri när det gäller mjukvara. År 2011 har varit framgångsrikt för data- och informationsteknik, där institutionen i universitetets forskningsutvärdering RED10 fick omnämnandet Outstanding. Under året fick vi också tre nya forskningsprogram med stora SSF-stöd beviljade. Och vi är glada för att vi fick vår första hedersdoktor på universitetssidan, Christine Paulin-Mohring, som fick utnämningen för sina viktiga forskningsbidrag inom området programmeringslogik, säger Catarina Coquand. Urban Nuldén, prefekt på institutionen för tillämpad informationsteknologi: Institutionen för tillämpad IT delades in i avdelningar under våren 2011, säger Urban Nuldén. Det innebar inte bara en organisatorisk förändring, utan även goda möjligheter för fördjupade strategiska diskussioner om vår forskning och utbildning. PREFEKTERNA URBAN NULDÉN OCH CATARINA COQUAND MED TILLBAKABLICKAR OCH VISIONER Båda prefekterna betonar den stora förändring som avgifterna för utomeuropeiska studenter inneburit under det gångna året. Det blev en mycket stor nedgång i antalet utomeuropeiska sökande, men prefekterna är ändå glada för att en liten fakultet som IT-fakulteten lyckades stå för en relativt stor procent av det totala antalet betalande studenter vid Göteborgs universitet. Institutionerna vid IT-fakulteten satsar nu långsiktigt på att locka fler studenter från Europa, eftersom man är överens om vikten av att behålla en internationell blandning på programmen. Catarina Coquand och Urban Nuldén vill också framhålla gästforskarprogrammet, som har blivit en riktig framgång under år 2011 och som resulterat i ett stort antal spännande gästföreläsningar med stor spridning både ämnesmässigt och interkulturellt. Gästforskarprogrammet har lyckats koppla ihop nya områden och öppnat upp internationella kontaktytor för utökade forskningssamarbeten. TEXT: CATHARINA JERKBRANT Det händer mycket på Lindholmen... Under det gångna året gjordes stora förändringar i våra lokaler på Lindholmen. IT-fakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign på institutionen för tillämpad IT flyttade in i den arkitektoniskt spektakulära Kuggen. Här samlas både forskning och utbildning och verksamheten har goda förutsättningar att koppla till näringslivet genom att den övergripande målsättningen med Kuggen är just att vara en fysisk mötesplats för akademi, samhälle och näringsliv. Huset Patricia har genomgått en omfattande ombyggnad och där hittar man bland annat de båda kandidatprogrammen Systemvetenskap och Software Engineering and Management. Centrumbildningen inom Software är nu i full gång och under år 2011 initierades även en centrumbildning inom visualisering, som kommer att ha deltagare från de flesta områden inom Chalmers och Göteborgs universitet. En arena för visualisering byggs i Lindholmen Science Park med finansiering från bland annat Göteborgs Stad. Anläggningen kommer att bli viktig för både forskning och utbildning inom många av de områden som knyter an till visualisering, inte minst för interaktionsdesign som har en nyckelroll för arenan. Jan Smith, dekanus Den spännande byggnaden Kuggen på Lindholmen färdigställdes och invigningen var en stor händelse för oss under år 2011, säger Urban. Institutionens grupperingar inom interaktionsdesign, visualisering och krishantering flyttade in i Kuggen, tillsammans med hela masterprogrammet i interaktionsdesign. Lite senare under året tillkom också centrumbildningen URBSEC, som institutionen för tillämpad IT är värd för. 4 5

4 ETT NYTT SOFTWARE CENTER PÅ LINDHOLMEN TEXT: ANNELI ANDERSSON Professor Christine Paulin-Mohring: NY HEDERSDOKTOR VID IT-FAKULTETEN TEXT: BENGT NORDSTRÖM / ANNELI ANDERSSON Vid halvårsskiftet 2011 gick det officiella startskottet för Software Center på Lindholmen. Här skapar Göteborgs universitet och Chalmers en gemensam forskningsmiljö som ska fungera som ett nationellt resurscenter för mjukvaruutveckling. Forskningen bedrivs i nära samarbete med högteknologisk industri, redan klara samarbetspartners är Volvokoncernen, Volvo Cars, Ericsson och Saab AB och diskussioner förs med flera andra företag. Målsättningen med centret är att bygga upp stark forskning med internationell höjd, som samtidigt ger konkurrensfördelar till de företag man samarbetar med. Många företag ägnar alltför mycket tid åt saker som kunderna inte bryr sig om. Det fungerade när världen rörde sig långsammare. JAN BOSCH, som tillsammans med Jörgen Hansson är ledare för Software Center. Software Center leds av Jörgen Hansson och Jan Bosch vid avdelningen för Software Engineering, institutionen för data- och informationsteknik. Överst på agendan står att initiera och driva långsiktiga forskningsprojekt i aktivt och nära samarbete med partners inom både akademi och industri. Genom att ha industriella partners involverade i forskningsarbetet försäkrar man sig om att forskningen är relevant och får dessutom enkel tillgång till expertis på det aktuella området. Som utmaningar inför framtiden har man identifierat kostnaderna för systemutveckling och -underhåll under hela systemets livstid, och ledtiderna i utvecklingscykeln. I Chalmers Magasin nr 3, 2011 gav Jan Bosch exempel på hur relationerna mellan akademi och företag har förändrats. Många företag ägnar alltför mycket tid åt saker som kunderna inte bryr sig om. Det fungerade när världen rörde sig långsammare. Vid universiteten fanns forskare som hade bra idéer men som aldrig testades mot kunder. Kanske berättade de om idéerna för sina studenter, som började använda dessa när de senare kom ut i arbetslivet. Nu rör sig världen så mycket snabbare. När spelet Farmville presenterades på Facebook gick det från noll till en miljon kunder på 48 timmar. Det är den världen som vi måste vara förberedda för. Mjukvaror får en allt större betydelse för allt fler produkter. Med dagens utveckling kommer än fler av framtidens system att bli inbäddade och ge tillgång till data som visar hur produkterna används, data som sedan kan användas i utvecklingen av nästa version. Här kan Software Center bidra till en nödvändig omställning av industrin från att vara produktorienterad till att bli mer tjänsteorienterad. Med fokus på programmeringslogik Professor Christine Paulin-Mohring promoverades till hedersdoktor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet, den 21 oktober Utnämningen baseras på Christine Paulin-Mohrings viktiga teoretiska och praktiska bidrag inom programmmeringslogiken. Christine Paulin-Mohring doktorerade år 1989 vid Paris 7. Christine är sedan 1997 professor vid Paris Sud och har lämnat mycket viktiga teoretiska och praktiska bidrag till programmeringslogiken. Under tio år ledde hon arbetet med beviseditorn Coq, som numer anses vara ledande på området. En beviseditor är ett redigeringsprogram som används av till exempel matematiker för att bevisa egenskaper hos program och andra matematiska objekt. Datorn kontrollerar korrektheten hos de beräkningar och bevis som matematiker föreslår som lösningar. Coq har bland annat använts för att bevisa en lösning av det berömda fyrfärgsteoremet, ett matematiskt problem som formulerades redan år Tidigare fanns endast en omdiskuterad lösning som bland annat byggde på ett overifierat datorprogram. På senare tid har Christine Pauline-Mohring arbetat mer tillämpat, då hon och hennes forskargrupp har utvecklat verktygen Krakatoa för verifiering i Javaprogram och Jessie som hanterar C-program. Med hjälp av verktygen har forskargruppen kunnat studera och verifiera kritiska algoritmer inom telekommunikation och smartcards. Den 21 oktober, dagen efter promoveringen, arrangerade värdinstitutionen Data- och informationsteknik en välbesökt workshop med internationella forskare inom Christine Paulin-Mohrings område. Föredragshållare förutom Christine Paulin-Mohring själv, var bland andra Gérard Huet och Gilles Barthe tidigare hedersdoktorer på Chalmerssidan vid institutionen, samt Peter Dybjer och Thierry Coquand vid institutionen för data- och informationsteknik. Förutom de många affärsmässiga fördelar som skapas, erbjuds också tillfällen att förbättra det intellektuella utbytet mellan industri och akademi, genom kunskapsoch tekniköverföring på flera nivåer såsom seminarier och rörlighet av personal, till exempel forskarskola för branschfolk. Nystartade Software Center på Lindholmen är en gemensam forskningsmiljö för Göteborgs universitet och Chalmers och ska fungera som en nationellt resurscenter för mjukvaruutveckling. 6 7

5 KUGGEN EN HÅLLBAR MÖTESPLATS TEXT: LINDA WINSTEDT / CATHARINA JERKBRANT...MED KOPPLING TILL VISUALISERING Nybyggda Kuggen i hållbar design ska uppmuntra till möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och stimulera till ny samverkan och kreativitet. Under 2011 flyttade både IT-fakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign in i Kuggen. Området visualisering får en hemvist i form av en ny centrumbildning, samtidigt som nya Lindholmen Visual Forum invigs i grannbyggnaden. Naturlig länk med strategisk placering För att stärka innovationsmiljön vill aktörerna på Lindholmen, däribland Chalmers och Göteborgs stad, skapa fler och bättre mötesplatser. Förhoppningen är att de fysiska miljöerna i Kuggen ska uppmuntra till möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och stimulera till samverkan och kreativitet i alla former. Själva placeringen av byggnaden mitt på Lindholmsplatsen gör den till en naturlig länk mellan de olika aktiviteterna i husen runtomkring med gångbroar till de omgivande husen kopplar Kuggen ihop hus Jupiter med Lindholmen Science Park. Grönt bygge i röd keramik På försommaren 2011 stod Kuggen klar på Lindholmen. Byggnaden hade rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt redan innan den byggdes, och blivit cerifierad av EU:s program för energieffektivt byggande, GreenBuilding. I byggnaden har avancerad teknik använts för att nå hållbara lösningar, bland annat med hjälp av solenergi. Dessutom skuggar Kuggen sig själv genom sin spektakulära form, där de övre våningsplanen är större än de nedre. Byggnaden är klädd i keramiska plattor i olika nyanser, främst i rött, och har blivit ett nytt och uppseendeväckande landmärke på Lindholmen. Fakultetskansliet och Interaktionsdesign nya hyresgäster i Kuggen Bland de första som flyttade in i Kuggen var ITfakultetens kansli och avdelningen för interaktionsdesign. Lite senare följdes de av forskargruppen Crisis Response Lab. På plan tre installerade institutionen för tillämpad IT ett Kuggen Medialab. Labbet är en del av institutionens satsning på visualisering och ska även vara tillgängligt för forskare och lärare vid andra institutioner inom Chalmers och Göteborgs universitet. Kuggen Medialab kompletterar också Gothenburg Knowledge Lab vid institutionen för tillämpad IT. På plan två i Kuggen flyttade masterprogrammet i interaktionsdesign in. Programmet passade på att fylla tio år strax efter flytten och firade med att bjuda in alla nuvarande och tidigare studenter och lärare. Intrycket av de nya lokalerna i samband med flytten var positiva. Miljöerna upplevdes som väl fungerande, med naturliga kontaktytor för både planerade och spontana möten. URBSEC ny centrumbildning Under hösten 2011 flyttade också nystartade Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet, URBSEC, in i Kuggen. URBSEC är en gemensam satsning mellan Göteborgs universitet och Chalmers, som bygger vidare på den omfattande forskning om trygghet och säkerhet som finns på området och där ett tiotal institutioner från bägge lärosätena ingår. I samverkan med aktörer utanför akademin ska URBSEC utveckla ny kunskap som kan leda till innovationer och lösningar för att motverka, reducera och hantera risker, hot, sårbarheter och osäkerheter i en globaliserad värld under kontinuerlig förändring. URBSEC ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats mellan akademi och aktörer från privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället till exempel hålls regelbundna seminarier i Speakers Corner på Kuggens entréplan. Mycket på gång på Lindholmen med koppling till visualisering Institutionen för tillämpad IT inriktar sig på att utveckla sin kompletta miljö för visualisering, med avdelningen som interaktionsdesign som stomme. Det har varit ett händelserikt år inom visualiseringsområdet med många forskarutbyten och internationella gästföreläsare och där avdelningen också beviljats medel för flera intressanta forskningsprojekt. Under år 2011 gjordes ett antal satsningar för att stärka det internationella samarbetet inom visualiseringsområdet, bland annat genom forskarutbyte med National University of Singapore samt gästföreläsare från Bristol University, MIT, ETH Zürich och universitetet i Tokyo. Avdelningen för interaktionsdesign har också beviljats medel från EU:s sjunde ramprogram och Marie Curie Initial Training Networks för projektet DIVA Data Intensive Visualization and Analysis. Projektet är ett samarbete med deltagare från Schweiz, Italien, Tyskland, Sverige, Frankrike och Ungern och kommer bland annat att etablera ett ledande europeiskt kollegium för forskning inom dataintensiv visualisering och analys. Ett nytt centrum för visualisering och Lindolmen Visual Arena formas Aktörerna på Lindholmen, akademi, industri och offentlig sektor, satsar stort på visualisering på olika sätt. Både en ny centrumbildning och en gemensam infrastruktur för visualiseringstekniken är under uppbyggnad. Satsningen på infrastruktur har fått namnet Lindholmen Visual Arena, där visionen är att skapa gemensam plattform och en miljö i världsklass för det visuella klustret i Västsverige. Göteborgs stad satsar 15 miljoner kronor under en femårsperiod på att bygga upp arenan, som kommer att ligga i huvudbyggnaden i Lindholmen Science Park. Arenan invigs 27 mars Göteborgs universitet och Chalmers skapar samtidigt ett gemensamt visualiseringscentrum som institutionen för tillämpad IT kommer att stå värd för. Under 2011 har ett uppstartsmöte hållits för centrumbildningen, där ett 40-tal personer från flera olika delar av lärosätena deltog. Den infrastruktur som byggs inom Lindholmen Visual Arena kommer att bli av stor betydelse för den nya centrumbildningen. Lindholmen Visual Arena är placerad i Lindholmen Science Park, med närhet både till företagen på Lindholmspiren och till forsknings- och utbildningsmiljöerna i Kuggen och i hus Jupiter. 8 9

6 Professor Youngjin Yoo tillträdde under 2011 som GÄSTPROFESSOR TEXT: LINDA WINSTEDT Institutionen för tillämpad IT rekryterade under år 2011 professor Youngjin Yoo som gästprofessor för läsåret 2011/2012. Youngjin Yoo är en av världens främsta forskare inom området informationssystem. Youngjin Yoo är professor i Management Information Systems vid Fox School of Business, Temple University, USA. Under år 2010 rankades han i topptidskrifter som MISQ och ISR som nummer ett i världen ifråga om publiceringsproduktivitet inom forskningsområdet informationssystem. Vi har gjort en kanonrekrytering som vi är mycket stolta över, säger Ola Henfridsson, proprefekt vid institutionen för tillämpad IT. Rekrytering är en del i institutionens strategiska arbete med att stärka det internationella inslaget i forskningen. Youngjin Yoos gästprofessur finansieras genom Sustainable Transport Initiative ett ämnesövergripande och tvärvetenskapligt forskningsprogram och ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet. På institutionen för tillämpad IT kommer Youngjin Yoo vara en del av professorerna Ola Henfridssons och Rikard Lindgrens forskargrupp vid avdelningen för informatik. Staden som digitalt ekosystem Vid Temple University arbetar Youngjin Yoo bland annat med ett stort forskningsprojekt kring den digitala staden: Urban Apps and Maps. Konceptet handlar om att se på staden som en datorplattform eller ett operativsystem. Där kan vi tillämpa idéer från informationsteknologin som exempelvis öppen innovation och öppen källkod för att lösa urbana problem, förklarar Youngjin Yoo. Konceptet handlar om att se på staden som en datorplattform eller ett operativsystem YOUNGJIN YOO om den koppling han ser mellan informationsteknologi och ett hållbart samhälle Han fortsätter med att berätta om hur man kan se på de olika funktionerna i en stad såsom kollektivtrafik, sjukvård och utbildning som applikationer utvecklade oberoende av varandra. Idag är inte systemen integrerade och Youngjin Yoo menar att vi missar massor med möjligheter när vi inte utnyttjar teknologin. Professor Youngjin Yoo tror också att informationsteknologin kan vara en effektiv lösning på flera samhällsproblem, exempelvis hur vi skapar ett hållbart samhälle. Vi skulle kunna ha intelligenta återvinnings- och sophanteringssystem där mängden skräp jag producerar och hur mycket jag återvinner justerar min räkning så att jag betalar mer eller mindre, säger Youngjin Yoo. Vi kan ha smarta elnät som skapar användarprofiler av elförbrukningen i ett hushåll och besparingarna kan ackumuleras på personliga konton, men de stora vinsterna kommer om vi kopplar ihop systemen och integrerar dem. Man skulle kunna använda det man sparar inom sophantering och elförbrukning inom andra områden i vardagen, exempelvis för att betala kollektivtrafikbiljetten eller i mataffären. Det måste finnas incitament om vi vill förändra ett beteende och därför ska jag inte kunna använda krediten för att tanka till exempel, om syftet är att förändra beteendet till ett mer hållbart sådant Till vänster: Trappan i nybggda Kuggen, Lindholmen

7 Doktorsavhandlingar FORSKARGRUPPER v vid IT-fakultetens institutioner * DE PEDAGOGISKA MÖJLIGHETERNA HOS VISSA TV- OCH DATORSPEL IFRÅGASÄTTS Det finns ett stort intresse bland forskare, pedagoger och från spelbranschen för de pedagogiska möjligheter som tv- och datorspel erbjuder. Detta gäller bland annat så kallade öppna spel där spelaren själv sätter upp mål och väljer sina vägar. Men om syftet är att utmana elevernas föreställningar och värderingar, är inte dessa spel lämpliga visar Louise Peterson i sin avhandling Values in Play, Interactional Life with the Sims från Göteborgs universitet. Louise Peterson disputerade i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet den 11 mars FORSKNING KAN FÖRBÄTTRA VÄRDERINGEN AV IT-INVESTERINGAR IT-projekt blir ofta dyrare än tänkt eller misslyckas i värsta fall helt. Ett bredare perspektiv där ekonomi vägs samman med organisationers övergripande mål kan leda till mer rationella och kostnadseffektiva IT-investeringar. Elisabeth Frisk presenterar sina rön i avhandlingen Evaluating as Designing: Towards a Balanced IT Investment Approach. Elisabeth Frisk disputerade i informatik vid Göteborgs universitet den 21 mars NYTT PROGRAMSPRÅK FÖR ATT TÄPPA TILL INFORMATIONSLUCKOR I MJUKVARA Dagens metod att förhindra att användare och obehöriga kommer åt information de inte ska ha tillgång till i dataprogram, baseras ofta på att kodgranskare går igenom koden manuellt och letar efter brister. Niklas Broberg har i sin avhandling Practical, Flexible Programming with Information Flow Control utvecklat ett nytt programspråk som automatiskt upptäcker risker för informationsläckor redan när programmet skrivs. Algorithms Applied Software Engineering Bioinformatics Computational Systems Biology Computer Architecture Computer Communications and Computer Network Group Computer Graphics Computer Security Crisis Response Lab Dependable Real-Time Systems Digital Innovation Digital Representation Distributed Computing and Systems Embedded and Networked Processors Engineering Education Research/Ingengörsutbildningsvetenskap Fackspråk och kommunikation Functional Programming Interaction Design Collegium IT Management and E-government Language Technology Lärande, kommunikation och IT Mobility Platforms Programming Logic SSKKII Kollegium för tvärvetenskaplig forskning Software Engineering using Formal Methods Software Engineering Telecommunication Theory VLSI Research Group Niklas Broberg disputerade i datalogi vid Göteborgs universitet den 30 augusti * Bägge institutionerna är integrerade mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Många av forskargrupperna består därför av personer från bägge lärosätena, medan andra är rena Chalmers- eller universitetsgrupperingar

8 HUR SKAPAR MAN ETT BRA PEDAGOGISKT SPEL? TEXT: CATHARINA JERKBRANT Wolmet Barendregt från Holland arbetar som lektor på institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Som forskare intresserar hon sig mycket för pedagogiska spel, i synnerhet de som är riktade till små barn och även att utvärdera hur spelen uppfattas av användarna. Hur skapar man egentligen ett spel som är påvisat pedagogiskt, som samtidigt är riktigt roligt att spela? Spel för de minsta barnen Min forskningsbakgrund ligger i första hand inom interaktionsdesign, men under den senaste tiden har jag allt mer inriktat mig på pedagogiska spel, säger Wolmet Barendregt. Det kan röra sig om spel som har nya former av gränssnitt, men även om vanliga datorspel. Föräldrar köper mycket hellre ett spel till sina barn som enligt beskrivningen också är pedagogiskt, än ett som bara är roligt. WOLMET BARENDREGT, forskare inom spel och interaktionsdesign. Jag är mycket intresserad av spel för de minsta barnen, där jag utvärderar spelen tillsammans med dem, säger Wolmet. Ett problem med små barn upp till sju år ungefär, är att de oftast inte brukar säga så mycket när man frågar dem om vad de tänker om spelet. Man får främst ägna sig åt att titta på hur de gör när de spelar. Jag har tagit fram olika kort som ska underlätta för barnen när de ska förklara vad de tycker. Barnen väljer de kort de tycker stämmer överens med deras intryck av spelet och tanken är att korten ska få igång barnen att börja berätta och sätta ord på vad de upplever medan de spelar. Wolmet Barendregt har arbetat med konkreta användarundersökningar ända sedan hon började som doktorand och hon intresserar sig för olika former av utvärderingar. Barn är väldigt logiska i sitt tänkande och tolkar allt man säger bokstavligt. Jag har också utvecklat en metod för att hitta karaktärsdrag för de barn som är särskilt bra att ha med i olika utvärderingar barnen behöver vara utåtriktade men också våga säga rent ut vad de tycker. Annars kan det finnas risk att de anpassar svaren efter vad de tror att personen som frågar gärna vill höra. Pedagogiska spel ofta ett försäljningsargument Nu har jag fördjupat mig mer mot pedagogiska spel, säger Wolmet, eftersom jag upptäckte att många av de spel som enligt beskrivningen skulle vara pedagogiska, mest handlade om ett försäljningsargument. Föräldrar köper mycket hellre ett spel till sina barn som enligt beskrivningen också är pedagogiskt, än ett som bara är roligt. Det finns även en risk att barn lär sig på ett sätt som inte är anpassat efter deras ålder. Wolmet Barendregt utforskar olika möjligheter att skapa riktigt pedagogiska spel, där ett projekt handlar om att ge små barn en känsla för matematik. Själv tycker jag att det är väldigt intressant att se hur man egentligen utvecklar ett spel med en påvisat god pedagogisk funktion. Hur gör man ett spel som både är pedagogiskt och så roligt att barnen vill fortsätta att spela det? Jag besökte bland annat ett spelföretag i Holland häromåret och upptäckte att de på spelföretaget egentligen inte hade så stora teoretiska kunskaper om lärande. De gick istället på erfarenhet och vilken sorts spel de tyckte brukade fungera. Det fanns visserligen en person på företaget som hade tagit några kurser inom pedagogik, men det var också det enda. Projekt för att ta fram ett nytt pedagogiskt spel Wolmet Barendregt ingår i ett projekt tillsammans med Berner Lindström och Johan Emanuelsson på Pedagogen vid Göteborgs universitet, samt två personer från Högskolan i Kristianstad. Projektets syfte är att studera hur barn tar till sig grundläggande matematiska kunskaper med hjälp av ett nytt pedagogiskt spel. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och för att spelet ska bli proffsigt och riktigt roligt för barn har gruppen också plockat in spelföretaget Image & Form i projektet. Spelet är ett matematikspel där tekniken bygger på att barnen använder fingrarna. Tanken är bland annat att barnen ska få en känsla för mindre tal utan att behöva räkna sig till hur många det är, ungefär som man när man har lärt sig läsa och kan uppfatta en hel ordbild utan att behöva ta varje bokstav för sig. Kanjispelet bygger på att skapa associationer till det japanska tecknets form, vilket görs med hjälp en kombination av animation, ljud och text. Animationer för att lära sig japanska Wolmet är också handledare för en masterstudent, vars examensprojekt innebär att ta fram ett spel för att med hjälp av associationer lära sig japanska. Projektet har bland annat fått pengar från Vinnova. Spelet är grundat på engelska språket och man måste först behärska engelska för att förstå spelet. Amerikanska studenter i Japan som varit intresserade av att lära sig japanska har fått utgöra en testgrupp, liksom ett antal svenska studenter. Minnestekniken bygger på att spelet på olika sätt repeterar animationer, där animationen ska få användaren att associera till det japanska tecknets form och få det att fastna i minnet. Spelet är ännu så länge anpassat för att lära sig japanska på basnivå och är därför ett utpräglat nybörjarspel

9 FORSKNING INOM KRISHANTERING TEXT: CATHARINA JERKBRANT Jonas Landgren och kollegorna inom forskargruppen Crisis Response Lab intresserar sig för IT-områdets potential när det gäller att underlätta krishantering. Forskningsmetodiken bygger bland annat på att vara med ute i fält under skarpa insatser för att studera hur krishantering går till i praktiken. Förbättrad krishantering med hjälp av IT Vår forskargrupp med fokus på Crisis Management utforskar hur samhällets olika aktörer kan bli bättre på att klara krishantering genom att använda IT, säger Jonas Landgren. Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då olika former av allvarliga olyckor och samhällsstörningar inträffar. Vi tittar både på krishantering för mindre och vardagliga olyckor som drabbar enskilda personer och på krishantering som rör större och mer extrema kriser. JONAS LANDGREN från forskargruppen Crisis Management. Forskningen vi bedriver handlar alltså om hur man designar IT-system för olika typer av krishantering, säger Jonas. Gruppen har ett omfattande samarbete med bland annat räddningstjänst, polis, SOS alarm, ambulans och länsstyrelse, där vi tittar på olika stödsystem för kommunikation, visualisering och informationshantering. Vårt sätt att arbeta bygger på att vi är med hos dessa myndigheter när insatserna pågår, vilket innebär att vi utför fältstudier under skarpa insatser. Inom gruppen har vi olika inriktningar, vilket innebär att några personer främst följer polisens insatser, medan andra inklusive jag själv främst studerar räddningstjänsten och olika kommunala och regionala krisliknande händelser. Ett exempel på en sådan händelse är den som nyligen inträffade i Östersund där man fick en parasit i dricksvattnet. Rapporter via mobil video från olycksplatser Forskargruppen studerar både myndigheternas hantering av vardagliga olyckor som drabbar enskilda personer och den krishantering som sker vid stora och mer extrema händelser. Som konkret exempel kan nämnas att forskargruppen varit med och utvecklat ett system för att ge räddningstjänsten möjlighet att med hjälp av mobil video rapportera från olycksplats till ledningscentral i realtid. Systemet ska ge ledningscentralen bättre visuell förståelse av vad som pågår på olycksplatsen och underlätta planeringen av insatsen. Gruppen har också precis avslutat ett stort projekt som finansierades av, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kring frågeställningen om hur man skapar en gemensam lägesbild för alla inblandade krishanteringsaktörer. Det här forskningsområdet är viktigt ur flera perspektiv, säger Jonas Landgren, dels för de vardagliga olyckorna där enskilda drabbas, men också ur ett samhällsperspektiv där samhällsstörningar kan drabba ett mycket stort antal personer och som förutom lidande också orsakar stora kostnader för samhället. Jonas Landgren bedriver forskning inom krishantering, främt med inriktning mot räddningstjänst och kommunala och regionala händelser. Sociala medier innebär nya möjligheter men också nya utmaningar Jonas berättar också om teknikutvecklingen inom till exempel sociala medier som han tycker är spännande. Sociala medier möjliggör en dubbelriktad kommunikation i större skala, där man i krishanteringssammanhang kan nå ut till allmänheten med information, men även inhämta den information som allmänheten skapar. Samtidigt ger sociala medier stora utmaningar när det gäller tekniska, sociala, juridiska och organisatoriska aspekter och dessa utmaningar behöver studeras. Tillsammans med forskaren Mathias Klang har Jonas Landgren arbetat med ett uppdrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland, där de tittar närmare på hur Länsstyrelsen och kommuner skulle kunna dra nytta av sociala medier vid allvarliga händelser. Länsstyrelserna i Sverige har ett övergripande ansvar för att de krishanteringsaktörer som finns inom regionen samverkar på ett effektivt sätt när det så behövs. Sociala medier har blivit ett allt starkare tema för vår forskning, säger Jonas Landgren. Min kollega Fredrik Bergstrand har till exempel precis startat ett projekt på uppdrag av TUCAP vid Lindholmen Science Park. I projektet ska Fredrik studera hur ambulansverksamhet kan dra nytta av sociala medier vid nödsituationer. Krishanteringsgruppering med ursprung på Viktoriainstitutet Att jag själv kom in på forskningsområdet har sitt ursprung i aktiviteterna inom Viktoriainstitutet, där man sedan 2002 har haft en gruppering inom krishantering, säger Jonas. Grupperingen har senare successivt flyttat över till institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Chalmers. Vår nuvarande forskargrupp består utöver mig av Urban Nuldén, Fang Chen, Thanos Magoulas, Dina Koutsikouri, Morten Fjeld, Fredrik Bergstrand och Anna Gryszkiewicz, där de två sistnämnda är doktorander

10 Våra utbildningsprogram på grundnivå Masternivå Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 hp IT-utvecklingen förändrar våra företag, vårt samhälle och vår fritid. Förändringen skapar ett stort behov av personer som kan analysera, designa och konstruera IT-system utifrån olika perspektiv. Efter utbildningen är man redo att hantera en mängd olika aspekter med relation till IT-området; från teknik och programmering, till organisationsuppbyggnad och användarperspektiv. I programmet ingår också att studera olika metoder för analys och design för att kunna sätta rätt teknik i rätt sammanhang. Att lära sig styra projekt är en betydelsefull ingrediens. Systemvetenskap: IT, människa och organisation erbjuder ett brett spektrum av karriärmöjligheter inom många olika verksamhetsområden. Software Engineering and Management, 180 hp Internationellt program Software Engineering and Management handlar om metoder för att utveckla innovativa IT-system, att ställa rätt frågor till kunden, att översätta svaren till design, att förverkliga designen i ett datorprogram och att leda individer, projekt och organisationer i detta arbete. Efter avslutad utbildning kan man till exempel arbeta med programmering, design, analys och test av IT-system. Utbildningen ger också en bra grund för att arbeta som projektledare i större IT-projekt. Utbildningen är problem- och projektbaserad och stor vikt läggs på att utveckla förmåga att kommunicera, koordinera och samarbeta i projektgrupper. Programmets internationella inriktning gör det möjligt att arbeta både i Sverige och utomlands. Datavetenskapligt program, 180 hp Datavetenskapligt program vänder sig till studenter som är intresserade av djupa kunskaper inom de områden som krävs för att förstå och ta fram modern avancerad mjukvara. Efter ett första år med inledande programmerings- och matematikkurser kan man fritt välja kurser från olika datavetenskapliga områden. De områden som finns är: algoritmer, datasäkerhet, distribuerade system, datorkommunikation, interaktionsdesign, programspråk, software engineering och språkteknologi. Programmet erbjuder också möjligheter att kombinera datavetenskap med kurser från helt andra områden inom Göteborgs universitet. Som student har man därför stora möjligheter att själv forma sin egen utbildning och skaffa sig en utbildningskombination som blir helt unik på arbetsmarknaden. IT Management, 120 hp Masterprogram En dynamisk affärsvärld i kombination med en snabb teknikutveckling ställer höga krav på organisationers förmåga att agera strategiskt, forma arkitekturer och leda förändring. En av utmaningarna består i att skapa innovativa verksamhetsformer och nya affärsmöjligheter med hjälp av IT, en annan att få ut största möjliga nytta av investeringar i IT och verksamhet. Programmet riktar sig till dig som läst företagsekonomi, industriell ekonomi, informatik, datavetenskap etc. och syftar till att ge dig en bra grund för att kunna hantera frågor som berör strategisk verksamhets- och IT-utveckling på ledningsnivå. IT Management har en avgörande betydelse för hur framgångsrika organisationer blir i framtiden. Lärande, kommunikation och IT, 60 hp Magisterprogram Ny teknik ställer stora krav på den lärande människan, men informationsteknologi öppnar samtidigt nya möjligheter för individers lärande och kunskapsutveckling i arbetet, i utbildning såväl som på fritiden. Samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet är centralt. Du studerar hur lärande påverkas av tekniken, av arbetsformer och av innehållet i det som ska läras in och hur man kan skapa förutsättningar för människors utveckling. Efter utbildningen kan du arbeta design- och utvecklingsinriktat med IT för lärande och kommunikation inom utbildningsmiljöer och i arbetslivet. Programmet går på halvfart över två år och är utformat för att kunna kombineras med arbete. Computer Science, 120 hp Internationellt masterprogram Datavetenskap (Computer Science) handlar om teorin runt beräkningar och databehandling och hur man mest effektivt implementerar dessa i olika datorsystem. Som datavetare arbetar du med avancerad mjukvaruutveckling i teknikens framkant, oftast i rollen som programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare. Du kan ta dig an de tekniskt mest komplexa delarna av ett projekt och är även väl förberedd för en fortsatt akademisk karriär. Master in Communication, 60/120 hp Internationellt masterprogram Kommunikation är grundläggande för mänskligheten, vår överlevnad och samhällets organisation är beroende av den. I programmet studerar du flera olika aspekter av ämnet för att få en avancerad förståelse av kommunikation i olika sammanhang. Bland annat studerar du interkulturell kommunikation, kommunikativt ledarskap, kommunikation mellan individer såväl som inom organisationer. Software Engineering, 120 hp Internationellt masterprogram Programmet fokuserar på tre nyckelroller inom mjukvaruutveckling: Software Project Manager, Software Architect och Software Quality Manager. För de tre rollerna finns också tre huvudsakliga perspektiv: Att förstå vilka rutiner och vilken praxis som finns ute i industrin, att understödja rutinerna med nya metoder och verktyg, samt att vidareutveckla rutiner för att nå ökad produktivitet och effektivitet. Utbildningen sker till stor del i projektform, där du skapar kontakter både med forskare och med personer ute i industrin

11 STUDENTINTERVJUER: Hur samarbetar man mest effektivt för att nå framgång i projekt? TEXT: CATHARINA JERKBRANT Lärorikt att studera tillsammans med yrkesverksamma TEXT: LINDA WINSTEDT Amampreet Kaur från Indien är tredjeårsstudent på programmet Software Engineering and Management, universitetets enda internationella kandidatprogram. Hon tycker att den internationella blandningen är en av de stora fördelarna med programmet och något som förbereder studenterna för internationellt samarbete ute i industrin. Det traditionella sättet att jobba på ute i industrin håller på att förändras och programmet ligger i linje med det AMANPREET KAUR, student på det internationella kandidatprogrammet i Software Engineering and Management. Lockades av managementperspektivet Amanpreet Kaur kommer ursprungligen från Punjab i norra Indien. Hon har en bakgrund inom elektronik och beslöt sig för att satsa på att kombinera de kunskaperna med utbildningen inom Software Engineering and Management i Sverige. Ett av skälen var att utbildningen vid Göteborgs universitet har täta kopplingar till industrin och att Sverige är känt för sin höga täthet av elektronikföretag. Amanpreet hade undervisat i ämnen inom den digitala sektorn innan hon kom hit och var sedan tidigare bekant med matematiken på programmet och även till viss del med C-programmering. Utbildningen här är mer som att vara ute i industrin Något av det mest väsentliga jag lärt mig på programmet är hur man håller sig uppdaterad och beredd på att ändra riktning under projektets gång, säger Amanpreet. Utbildningen här är inte som en vanlig universitetsutbildning, det är mer som att vara ute i industrin. Jag har själv erfarenhet från elektronikindustrin, så jag kan jämföra. Och jag har lärt mig sådant på det här programmet som ingen kan undervisa dig i: hur man samarbetar med andra för att nå framgång i projekt och hur man samverkar med personer från andra kulturer. Det är fantastiskt. Vi lär oss väldigt mycket på att möta människor från verkliga livet Snart är det dags för det avslutande examensarbetet och Amanpreet hoppas på att det ska ge henne ytterligare kontakter in i industrivärlden. Men generellt sett har de haft många gästlärare från industrin under utbildningen och det har resulterat i åtskilliga företagskontakter. Jag tycker att vi lär oss så mycket mer genom att möta de här personerna från verkliga livet, säger Amanpreet. Just nu håller jag på att avsluta en kurs i ledarskap och team management, men jag tror att jag har fått ett bredare perspektiv bara genom att lyssna på våra gästföreläsare. Om du har dem framför dig kan du ställa alla slags frågor, som Fungerar det här eller inte? och Hur löste ni problemet?. Anpassning till ett IT-område under global påverkan Det finns inte så många program som det här, eftersom utbildningen anpassar sig till ett IT-område under global påverkan, säger Amanpreet Kaur. Det traditionella sättet att jobba på ute i industrin håller på att förändras och programmet ligger i linje med det. Och under utbildningen vänjer vi oss också vid att arbeta tvärs över språkbarriärerna. Jag gillar verkligen den internationella blandningen på det här programmet. Lina Bergkvist läser första året på mastersprogrammet i IT Management och har tidigare studerat Systemvetenskap vid Lunds universitet. Hon är glatt överraskad av de effekter som kommer utav att studera tillsammans med så många yrkesverksamma studenter. Att studera ihop med yrkesverksamma innebär fördelar som man inte räknat med, man blir mer medveten om näringslivet och om vilka jobb som finns där. Att det är ett program med människor med helt olika bakgrunder inom allt från IT till HR gör det väldigt intressant. Det ger upphov till bra diskussioner, det är uppfriskande och vi har stort utbyte av varandra. Det är också ett bra sätt att knyta kontakter som man kan ha nytta av i framtiden, berättar Lina. Eftersom utbildningen är anpassad för att även passa yrkesverksamma med heltidsjobb, träffas deltagarna i varje kurs bara tre dagar i månaden på campus torsdag, fredag och lördag. Programstudenterna läser två kurser parallellt och är på universitetet vartannat veckoslut. Att läsa två kurser samtidigt är både bra och dåligt. Det kan vara svårt att göra saker parallellt, men man kan också dra nytta av det man läser i den ena kursen i den andra, säger Lina och berättar att det tog ett tag att komma in i sättet man studerar på i IT Management. Det märks att utbildningen är på en mer avancerad nivå. Upplägget kräver mer av individen än på ett kandidatprogram, det är ingen som serverar dig kunskapen utan du får istället finna den själv och mycket handlar om att kritiskt granska det man läser. Vi läser också många artiklar på relativt avancerad engelska, vilket är en bra förberedelse för arbetslivet. En sak som Lina uppskattar med utbildningen är att den till viss del tar in verkliga fall i undervisningen som praktiska exempel på tillämpning av teorier. Det skulle kunna förekomma ännu mer i utbild- ningen tycker jag, det gör att man förstår teorin bättre och det minskar glappet mellan teori och praktik, förklarar Lina. I varje kurs utförs ett uppdrag, exempelvis i form av empiriska studier, som resulterar i en kortare uppsats. I kursen Strategiutveckling undersökte Lina och hennes grupp Västra Götalandsregionens gymnasieskolors strategiarbete med IT i skolan och en dator per elev. Är en dator per elev den rätta vägen att gå? frågar Lina. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? Vi tittade på gymnasieskolornas IT-strategier och upptäckte att de var mycket bristfälliga och till största delen fokuserade på tekniska detaljer. Jag vill vara med genom hela processen, från kundkontakten och mötet med människorna LINA BERGKVIST, student på masterprogrammet i IT Management. I framtiden vill Lina arbeta med att leda projekt, och helst då ett större IT-projekt i en kreativ miljö och gärna med fokus på användbarhet. Jag vill vara med genom hela processen, från kundkontakten och mötet med människorna. Jag vill vara länken mellan systemutvecklaren och användaren. Intervjuerna återfinns i sin helhet på

12 ALUMNINTERVJUER: Hårdrocken tog Bharat till Sverige och jobbet på Volvo Technology TEXT: CATHARINA JERKBRANT Henrik Tiblad: Årets alumn 2011 TEXT: CATHARINA JERKBRANT Intervju med Bharat Konka, student på masterprogrammet i Software Engineering mellan år 2009 och Sedan augusti 2011 arbetar Bharat Konka med testning av programvara för inbyggda system på Volvo Technology. Bharat Konka anställdes på Volvo Technology till stor del tack vare att han fick visa upp sin kompetens i ett examensarbete han skrev för Volvo Technology under våren När en tjänst utannonserades externt sökte Bharat och fick tjänsten. Jag hade också turen att hitta en arbetsplats där de övriga personerna i min grupp är väldigt erfarna och jag lär mig mycket av dem. BHARAT KONKA, alumn från masterprogrammet i Software Engineering. Vad jobbar du med just nu? Jag arbetar som mjukvarutestare för inbyggda system, säger Bharat Konka. Jag ingår i en grupp som är specialiserad på testning och ämnet för examensarbetet var ett förslag från dem. Examensarbetet var en fallstudie om metoder och verktyg för testning av programvara. Området är helt nytt för mig. Det dyker upp nya saker varje dag som jag måste lära mig och det håller mig på topp. Jag hade också turen att hitta en arbetsplats där de övriga personerna i min grupp är väldigt erfarna och jag lär mig mycket av dem. Och jag känner också att jag framgångsrikt kan använda mig av det jag lärde mig under min utbildning. Hur hamnade du i Sverige? Jag är från Hyderabad i Indien, en ganska stor stad med 4,5 miljoner invånare, säger Bharat. Jag har en utbildning på kandidatnivå i informationsteknik vid Osmania University i Hyderabad. Sedan brukar valet stå mellan att göra sin masters i USA, Storbritannien eller i Indien. Men eftersom jag är en person som tycker om att utforska saker bestämde jag mig för att istället läsa min masterutbildning i Sverige. Jag ville uppleva en helt ny kultur och ett nytt folk. Ett annat skäl var att mina favoritband inom progressive/death metal är från Sverige, och genom att bo här skulle jag kunna lyssna på dem live betydligt oftare! Men utöver musiken visste jag nästan ingenting om Sverige. Vad tycker du om din masterutbildning i Software Engineering? Jag gillar verkligen idén med att inte ha några tentor på programmet och att vi har fått genomföra uppdrag i stället, säger Bharat. En kurs, Technical Challenge Project, gick parallellt med våra övriga kurser och det vi lärde oss under de andra kurserna var vi tvungna att använda i projektet. Jag gillar också att programmen inom Software Engineering här i Göteborg är utformade för att tillgodose industrins behov. Har du några framtidsplaner? Jag är väldigt nöjd som det är just nu! Min karriär går i rätt riktning. Jag känner att jag kan använda mig av det jag lärt mig under min utbildning och folket på Volvo Technology är nöjda med mig. Jag har många vänner här och ett tag under min utbildning hade jag tillsammans med några andra studenter ett band inom funk metal. Medlemmarna var från Palestina, Indien och Sverige och jag hittade två av dem på kandidatprogrammet i Software Engineering and Management. Det är mycket på gång i Göteborg och jag får se mycket av mina favoritband här. Nästan alla stora metal-band har spelningar i Göteborg. Utmärkelsen Årets alumn tilldelas år 2011 Henrik Tiblad, som med ett osjälviskt engagemang har arbetat med att förbereda studenter och hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. Detta har bland annat skett genom att informera våra IT-studenter om ett antal olika faktorer som är av stort värde att känna till när man söker sitt första jobb. På vilket sätt förbereder du studenter för arbetslivet? Det började med att jag var inbjuden till en exjobbsworkshop på Lindholmen för ett par år sedan, säger Henrik Tiblad. När jag kom dit och träffade studenterna mindes jag plötsligt hur det var att vara i den situation där de är nu. Studenterna vet i allmänhet så lite om hur det ser ut ute i arbetslivet att de inte vet vad de ska fråga om. Sedan dess har jag hållit dragningar för studenterna två gånger per termin. Dels försöker jag förbereda dem lite just inför ex-jobben, men också tipsa dem om vad de bör tänka på när de kommer ut och ska börja jobba. Jag erbjuder också studenterna mina egna nätverk, säger Henrik. Det är enormt viktigt att bygga nätverk och jag brukar säga till studenterna att de ska skaffa sig så många kontakter som möjligt, även på ställen där de kanske inte har tänkt söka jobb. Man har sedan nytta av sina kontakter i alla möjliga sammanhang. Att skaffa sig en mentor är ett bra sätt att starta ett nätverksbyggande och nu finns ett nyligen uppstartat mentorprogram för IT-studenter i Göteborg. Vad jobbar du själv med just nu? Jag jobbar som teknisk rådgivare på Mogul AB och har varit där sedan år Mogul är inriktat mot stora webb- och intranätslösningar för företag som SKF och Stena Line, vi jobbar även med externa webbsidor för till exempel Kungliga Operan och med e-handelslösningar för företag som Bokia och Phonehouse. Mitt uppdrag är att hjälpa företagen att bli mer effektiva inom IT. Allt handlar om att kommunicera och samarbeta mer effektivt och att också få in de sociala strukturerna för att bygga upp både de informella och de formella nätverken. Vad är det som är roligast med jobbet? Människorna måste jag nog säga! IT-branschen är mångkulturell på ett annat sätt än övriga branscher, säger Henrik Tiblad. Man träffar många människor i jobbet och ofta blir de också ens vänner. Branschen i sig kräver att man måste vara öppen för nya idéer och en open-minded kultur ger människor som är flexibla i tanken. Att få jobba med problemlösning är en annan stor fördel med jobbet. Människorna är det bästa med ITbranschen. HENRIK TIBLAD, alumn inom datavetenskap Inom just IT har Sverige lyckats ta tillbaka lite av erkännandet att vara ett innovativt land och både Skype och Spotify är exempel på svenska innovationer. Vi har också många duktiga svenskar ute på Microsoft och Google till exempel. Vi i Sverige är kanske inte alltid de som sitter med de största kunskaperna inom datavetenskap det gör faktiskt indierna men vi är duktiga på att tänka utanför ramarna. Det är också viktigt att visa på ödmjukhet både gentemot kunder och kollegor och samverkan är en viktig sak, säger Henrik Tiblad. Branschen som helhet har god nytta av att man hjälper varandra. Ju fler lyckade lösningar, desto bättre rykte för IT-branschen

13 Noterat 2011 Data- och informationsteknik fick betyget Outstanding i forskningsutvärderingen RED10 Institutionen för data- och informationsteknik fick högsta betyg i den externa utvärdering av forskningskvalitet som Göteborgs universitet genomförde under De inledande raderna i bedömningen lyder: The research carried out by the group is characterized by outstanding quality, combining fundamental, theoretically important research with a broad relevance both for research fields and for society. Ny docent vid IT-fakulteten Palle Dahlstedt, verksam både vid institutionen för tillämpad IT och vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet, har antagits som docent vid IT-fakulteten i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot datorstödd kreativitet. Palle höll sin föreläsning med titeln Kreativitetens mekanismer om samspelet mellan verktyg, teknologi, och konstnärligt skapande den 19 juni på Lindholmen. Bra start för IT-studenternas eget mentorprogram! Studenterna inom vid kandidatprogrammet inom Software Engineering and Management tog initiativet och startade upp det vilande mentorprogrammet på Lindholmen under Gensvaret från företagen blev stort och redan efter några veckor hade 25 studenter fått var sin mentor att rådfråga under utbildningen. Studenterna betonar att mentorns personliga egenskaper är det som är viktigast när man letar mentorer, inte vilken position personen har i företaget. Däremot har det varit väsentligt att kartlägga vilket område personen jobbar inom, för att få en bra matchning mot rätt studenter. Fakulteten kartlägger forskning och utbildning inom Hållbar IT Under 2011 påbörjade IT-fakulteten ett mer genomgripande arbete för att få en överblick över den forskning och utbildning som redan idag innehåller inslag av Hållbar IT. I kartläggningen ingår även att ta fram tydliga definitioner av begreppen Hållbar IT samt 24 underkategorin Grön IT. Utredningen genomförs av Johan Karlsson, forskare på institutionen för data- och informationsteknik, samt Magnus Bergquist, prodekanus för IT-fakulteten. BLUE11-utvärdering av utbildningarna Fakultetsnämndens slutsats efter utvärderingen av IT-fakultetens utbildningar i Blue11 blev följande: Med IT som samlande begrepp finns utbildningar som täcker in många olika aspekter av informationsteknikens utveckling och användning, alltifrån relativt hårdvarunära tillämpningar, via programvaruutveckling till organisatoriska, verksamhets-, kommunikations- och designinriktade perspektiv. Samtliga program utgör kompletta miljöer och det finns god koppling mellan utbildning och forskning. I några fall handlar det om världsledande forskning som också aktivt tas till vara i utbildningen. Studenter skapade applikation för universitetets rekryteringsresa i Indien Studenterna Mihail Anton, My Högblom och Anton Shumeika från kandidatprogrammet i Software Engineering and Management fick uppdraget att tillverka en applikation inför universitetets Indienresa i december Syftet med applikationen var att på ett högteknologiskt sätt presentera fakulteternas olika internationella mastersutbildningar. Fakultetsfakta Fakultetsstatistik 2011* Intäkter: 129 mkr Antal medarbetare: 102 personer Antal helårsstudenter i grundutbildningen: 824 (hst) Doktorsexamina: 5 *Bägge institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och bedriver såväl undervisning som forskning vid bägge lärosätena. Den statistik som redovisas ovan rör endast de delar av verksamheten som tillhör Göteborgs universitet. De anställda bedriver undervisning på bägge lärosätena, vilket till exempel kan medföra att relationen mellan antalet anställda och intäkterna per lärosäte inte alltid överensstämmer. Institutionsfakta 2011 (inkl. Chalmersverksamhet) Data- och informationsteknik Prefekt: Catarina Coquand Intäkter: 185 mkr (varav Chalmers 139 mkr) Antal medarbetare: 160 personer (varav Chalmers 144 personer) Antal helårsstudenter: 1304 hst (varav Chalmers 906 hst) Doktorsexamina: 9 (varav Chalmers 7) Licentiatexamina: 16 (varav Chalmers 16) Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 44 artiklar (varav Chalmers 37) Refereegranskade konferensbidrag: 103 (varav Chalmers 87) Tillämpad informationsteknologi Prefekt: Urban Nuldén Intäkter: 107 mkr (varav Chalmers 40 mkr) Antal medarbetare: 117 personer (varav Chalmers 47 personer) Antal helårsstudenter: 647 hst (varav Chalmers 203 hst) Doktorsexamina: 3 Licentiatexamina: 2 (varav Chalmers 2) Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 40 artiklar (varav Chalmers 11 artiklar) Refereegranskade konferensbidrag: 38 konferensbidrag (varav Chalmers 22 konferensbidrag) Anton Shumeika, Mihail Anton och My Högblom förevisar sin applikation, där en ipad-sensor tolkar de olika fotona på vepan i bakgrunden och sedan startar en presentation av rätt fakultet. 25

14 Öppna föreläsningar i universitetets programserier Ur Vetenskapsfestivalens program 2011: 10 maj: Interaktionsdesign kreativitet som redskap Interaktionsdesign handlar om att utforska nya användningsområden inom IT. Inte bara på skrivbordet, utan också i mobilen, tvättmaskinen, dina skor eller kanske helt nya leksaker. Med IT som designmaterial skapas nya möjligheter till kreativa prylar, som gör livet lättare, roligare eller kanske mer spännande. 10 maj: Vetenskapsrouletten Göteborgshjulets 42 gondoler är fyllda med 42 forskare och 42 ämnen, bland annat Claes Strannegård med Den virtuella matteläraren och Magnus Almgren om datasäkerhet. 11 maj: Datorer finns överallt men kan man lita på dem? Alla vet vad en dator är! Man surfar för att hitta information eller för förströelse. Men också andra delar av samhället är beroende av datorer. Elförsörjning och mobiltelefoni är två bra exempel. I tidningarna står det ofta om datorattacker. Men vad är en datorattack? Hur fungerar den? Vad görs inom forskningen för att upptäcka attacker? Magnus Almgren arbetar idag främst med intrångsdetektering och att upptäcka nätverksattacker på stamnät. Dr Magnus Almgren, institutionen för data- och informationsteknik 11 maj: Ser du mönstret? En utmaning inom artificiell intelligens (AI) är att göra datorprogram som kan lösa intelligenstester avsedda för människor. En vanlig typ av uppgifter på sådana tester handlar om att hitta mönster bland bilder och tal. Vi har utvecklat två datorprogram som kan lösa sådana uppgifter med goda resultat. Programmen bygger på en idé om att härma mänsklig problemlösning. Fil dr Claes Strannegård, institutionen för tillämpad IT 11 maj: Mikroprocessorn maximal beräkningskraft men liten som en knapp Mikroprocessorn är grundkomponenten som gjort informationstekniken möjlig. För 70 år sedan behövdes en yta stor som en normal villa för att inrymma en dator som kunde utföra ca 1000 beräkningar per sekund. Idag kan en dator som inryms i bordsdatorer, mobiltelefoner, bilar och åtskilliga andra vanligt förekommande tekniska system utföra en miljon gånger fler beräkningar per tidsenhet och upptar en yta som är liten som en knapp. Professor Per Stenström, institutionen för data- och informationsteknik 11 maj: Öppet hus på Fysikaliska leksaker Per-Olof Nilsson och Kjell Sedig bjuder in ung som gammal till en utställning med 300 olika fysikaliska leksaker. 14 maj: Att utveckla ett originellt mattespel till barn Det finns ganska många mattespel som går ut på att man ska lösa uppgifter och som belöning får man någonting (poäng, hastighet, etc) som man sedan kan använda i en annan del av spelet. Hur kan vi göra ett spel som gör det roligt i sig att använda matte? Kan vi komma på nya kreativa idéer för ett mattespel? Ta med dina barn och kom! Dr Wolmet Barendregt, institutionen för tillämpad IT Utöver ovanstående har 27 öppna föreläsningar hållits på Chalmesrområdet under rubriken Vetenskapscafé, med Per-Olof Nilsson som arrangör. Även SSKKII, centrum för tvärvetenskaplig forskning inom Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion har haft ett stort antal seminarier av vilka en del har varit öppna för allmänheten. Gästföreläsare 2011 Nour Ali, University of Limerick, Ireland Erik Andersson, Monator AB, Göteborg Micael Andersson, Volvo IT Aslan Askarov, Cornell University Anindya Banerjee, imdea, Spain Roberta Bantel, Roberta Bantel & Friends, LLC Filial Maria Bratt, Nationellt fackspråk för vård och omsorg, Socialstyrelsen Johan Bendz, Försvarets materielverk (FMV) Magnus Björk, Jasper Design Automation Vimar Björk, Ericsson Christian Björkman, MindArk Rikard Blomquist, Barium AB Docent Henrik Bogdan, Institutionen för litteratur, idéhistoria & religion, GU Karin Båtelsson, Västra Götalandsregionen Lars Börjeson, Center för e-hälsa i samverkan (CeHIS), Stockholm Martin Börjesson, Futuramb Bengt Brülde, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, GU Magnus Carlsson, Scrive.com Erik Cedergård, Räddningstjänsten Stor-Göteborg Michel Chadron, University of Leiden Brendon Clark, Interactive Institute Simon Clavier, University of Versailles Kristi Dahlman, Center för e-hälsa i samverkan (CeHIS), Stockholm Mads Dam, KTH, Stockholm Christina von Dorrien, Interactive Institute Meghan Drury, University of Galway, Ireland Adam Duracz, IBM Sverige Niklas Een, cadence.com Omer Egecioglu, Univ. California Santa Barbara Erik Fagerholt, Hello There, Know IT AB Farzaneh Fakhredin, Cognitive Science, Lund University Sebastian Fischer, Kiel Cedric Fournet, Microsoft Research Euan Fraser, Interactive Institute Anders Frelek, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Elisabeth Frisk, lektor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet Alejandra Fuentes, Riksrevisionen Jiri Gaisler, Aeroflex Gaisler Zhuo Gao, Unversity of Florida Alex Gerdes, Open Universiteit Nederland Andy Gill, University of Kansas, USA Docent Kerstin Grundén, Högskolan i väst Vincenzo Gulisano, University of Madrid Ronja Gustavsson, Stena Line, Göteborg Lena Hansson, CFK/Handelshögskolan, Göteborgs universitet Alexander Hars, Let s deal Anders Hellberg, Stena Line, Göteborg Lennart Holeby, Inera AB, Stockholm John Holmberg, Institutionen för energi och miljö, Chalmers Carl Holmström, Accenture Jennie Hägglund, Barium AB Prof. Mats-Åke Hugoson, Internat. Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping Mauritza Jadefrid, Chalmers bibliotek, Lindholmen Lars Jakobsson, NineTech AB Lars Jerrestrand, Molnlycke Health Care Patricia Johann, University of Strathclyde Martin Johns, SAP Docent Inga-Lill Johansson, Handelshögskolan, Göteborgs universitet Mikael Josefsson, Acando AB, Göteborg Dr Ulrika Josefsson, Västra Götalandsregionen Professor Emeritus Lesley Johnson, Griffith University, Australia Daniel Karlsson, Volvo AB Vladimir Klebanov, Karlsruhe Institute of Technology Prof Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik (HIC), Karolinska Institutet Andreas Kunz, ETH Zurich Jonn Lantz, Volvo Cars Niklas Larsson, Mindmancer AB Peter Leuchovius, NineTech AB Lennart Liljeroth, Räddningstjänsten Stor-Göteborg Åke Liljienberg, AB Volvo Ragnar Lindblad, B3IT, Healthcare AB Lars Lindköld, Västra Götalandsregionen Malin Lindström, Volvo IT Sebastian Linke, avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier, GU Sara Ljungblad, LOTS Design Sergio Maffeis, Imperial College, London Michael Magged, IBM Dana Markovic, Barium AB Dr. Christina Mauleon, Handelshögskolan, Göteborgs universitet Hans-Eric Melin, Optisort AB Mark Morrell, Intranet, Pioneer (previously British Telecom) Wojciech Mostowski, University of Twente Johan Nordlander, LTU, Sverige Agneta Nyholm Winqvist, Sofiainstitutet Per-Georg Nyholm, Biognos AB Thomas Nyström, Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers Jonas Nässén, Energi och miljö, Chalmers Alex Olwal, MIT Media Stefano Di Paola, Minded Security, Italy Thomas Pedersson, IT University, Copenhagen, Denmark Prof. Ulf Persson, Matematiska vetenskaper, Chalmers/Göteborgs universitet Gracjan Polak, Scrive.com (tidigare SkrivaPå.se) Prof. Paul Prior, University of Illinois at Urbana-Champaign Prof. Jan Rabaey, University of California, Berkeley Maria Redström, Tibco SpotFire AB Ass. prof. Matthias Rehm, Aalborg University Jason Reich, University of York Malin Ripa, Volvo group Joachim Rodriguez, Lunds universitet Henrik Rosén, CIP Professional Services AB Colin Runciman, Univ. of York, United Kingdom Björn Sandén, Energi och miljö, Chalmers Professor Lars Sandman, Högskolan Borås Dr Kristoffer Schollin, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet Tryggve Schreiber, Centric Labs AB, Stockholm Helmut Schwichtenberg, University of Munich Peter Schmitt, KIT, Germany Phil Scott, University of Ottawa Satnam Singh, Microsoft Research John Sjölander, Burt AB Matthieu Sozeau, INRIA Paris Dr Sebastian Spaeth, ETH, Zürich Paul Spirakis, University of Patras Tom Stehlik, University of South Australia Dovi Steinbock, Säkra AB Herwig Stöckl, Ericsson Sriram Subramanian, Bristol University Masanori Sugimoto, Tokyo University, Japan Nikhil Swamy, Microsoft Research, Redmond, USA Björn Tegtmeyer, Västra Götalandsregionen Simon Thompson, Kent University, UK Henik Tiblad, Mogul AB John Tilbury, Experimental music pioneer, freelance pianist Vladimir Voevodsky, Institute for Advanced Study Janis Voigtländer, University of Bonn Johan Wingård, Forsman & Bodenfors Mikael Wintell, Västra Götalandsregionen Mats Wolving, Västra Götalandsregionen Professor Youngjin Yoo,Temple University, Philadelphia Steve Zdancewic, University of Pennsylvania 26 27

15 IT-fakulteten Göteborgs IT-fakulteten universitet 412 Göteborgs 96 Göteborg universitet Göteborg IT-fakulteten består av universitetsverksamheten vid de två institutionerna data- och informationsteknik och tillämpad informationsteknologi. Vi bedriver IT-relaterad forskning och utbildning inom allt från abstrakt matematik och högteknologiska tillämpningar till sam- samhällsvetenskapliga undersökningar av IT-användningens av kon- konsekvenser. Bägge institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, vilket resulterar i stor kompetens och bredd. 28

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/217 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 higher education credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp SSY1K, Bachelor Programme in Information Systems, 180 hp Anmälningskod: P2202 Startermin: H16 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal

Läs mer

Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp

Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp 9 maj 2011 Bakgrund: Vem är Patrik? Utb.: student Chalmers F 1992 1995, doktorand 2000, nu docent i programvaruteknik på D&IT-institutionen. Undervisning:

Läs mer

Trippel Helix Workshop

Trippel Helix Workshop Trippel Helix Workshop Input till Skolverkets arbete med de nationella IT-strategierna för skolan #TrippelHelix Göteborg, 5 februari 2016 WiFi U: ChSRAB-C L: ChalmersKonferens Trippel Helix Nationell samling

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik

Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.se 2015-09-10 Hur många från Datavetenskap? Datateknik? Informationsteknik? Seminarieserie Seminarier

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2017/62 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation VÅR VISION: CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation Målet är att utveckla tekniska lösningar som behövs för att skapa morgondagens samhälle

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

CTH-IT-Data original 06-12-11 15.03 Sida 1 INFORMATIONS- TEKNIK. 300hp

CTH-IT-Data original 06-12-11 15.03 Sida 1 INFORMATIONS- TEKNIK. 300hp CTH-IT-Data original 06-12-11 15.03 Sida 1 INFORMATIONS- TEKNIK 300hp CTH-IT-Data original 06-12-11 15.04 Sida 2 FRAMTIDEN S M-J-U-K-V-A-R ipod/itunes. Hade ipod:en blivit en sån försäljningssuccé utan

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Science Grundnivå

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Science Grundnivå 1(5) Data- och systemvetenskapliga programmet med inriktning mot nätverksteknik, 180 högskolepoäng Programkod SGDSY Applied Computer and Systems Science program with specialization in Network Technology,

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Software Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-design Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-design Study programme in IT-Design Affärssystem och ekonomi (AFEK) Programvarudesign

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers. Programmering Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.se 2015-09-24 Hur många från Datavetenskap? Datateknik? Informationsteknik? Översikt

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT

UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT Behovsanpassad uppdragsutbildning inom ehälsa - IT Management exempel på kort uppdragsutbildning (4 dagar) Kurs-PM Introduktion Hälso- och sjukvård måste

Läs mer

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement, 180 hp Anmälningskod: P1442 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Ansök senast 15 april! Digital Affärsutveckling. 60 Hp magisterprogram på avancerad NiVå DistaNs

Ansök senast 15 april! Digital Affärsutveckling. 60 Hp magisterprogram på avancerad NiVå DistaNs Ansök senast 15 april! Digital Affärsutveckling 60 Hp magisterprogram på avancerad NiVå DistaNs Digital Affärsutveckling magisterprogram 60 hp Längd 2 år Studietakt 50 % Undervisning Semi-distans, tre

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

TJÄNSTEINNOVATION SOM VERKTYG FÖR HÅLLBARA OCH VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER

TJÄNSTEINNOVATION SOM VERKTYG FÖR HÅLLBARA OCH VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER TJÄNSTEINNOVATION SOM VERKTYG FÖR HÅLLBARA OCH VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER NATIONELL PLATTFORM FÖR TJÄNSTEINNOVATIONER Karlstad Service Innovation Lab är en nationell plattform för tjänsteinnovationer där kollektivtrafiken

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram vid Informatik och media Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram? Sitter och väntar på vad livet ska servera

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Utbildningsplan för. International Software Engineering, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. International Software Engineering, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Dnr 56-1113/07 International Software Engineering, 180 högskolepoäng (International Software Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Software Engineering Software

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-144/09 Programkod: GST01 Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng Master Program in Intelligent Embedded Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer