Kommunstyrelsen OBS! På förmiddagen, kl , hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-01-25. OBS! På förmiddagen, kl 09.00-12.00, hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13."

Transkript

1 Kommunstyrelsen OBS! På förmiddagen, kl , hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13.00

2

3 Kommunstyrelsen mandatperioden Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim Jansson (m) Maria Sundell (s) Nils Herward (m) Jenny Jansson (s) Kerstin Wallsby (v) Rolf Berg (s) Mona Petri (c) Lars Hansson (c) Helena Hansson (c) Torbjörn Segelod (fp) Mikael Karlsson (ksff) Ersättare och dess inträdesordning För ledamot i gruppen (s), (c), (mp), (fp), (ksff) träder ersättare in i följande ordning: 1. Olle Strömberg (s) 2. Pia Hässlebräcke (s) 3. Håkan Bergqvist (s) 4. Inger Orsbeck (s) 5. Liza Kettil (s) 6. Birgitta Karlsson (c) 7. Peter Andersson (c) 8. Bengt Ryrmalm (c) 9. Jan Petersson (c) 10. Hans-Joakim Isenheim (mp) För ledamot i gruppen (m), (v) träder ersättare in i följande ordning: 1. Sebastian Andersson (m) 2. Alf Sifversson (m) 3. Christer Börjesson (m) 4. Ove Göransson (v) För ledamot i gruppen (kd) träder ersättare in i följande ordning: 1. Rolf Jacobsson (kd) Om ingen ersättare för ledamot i dennes grupp är närvarande träder ersättare i den grupp som är störst in enligt den gruppens inträdesordning. Om ingen ersättare från den största gruppen är närvarande träder ersättare från den nästa största gruppen in enligt den gruppens inträdesordning osv.

4

5 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/Underrättelse Tid: Onsdagen den 25 januari 2012 kl Plats: Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Föregående justeringsperson Nils Herward (m) Justering (förslag): Måndagen den 30 januari kl Ordförande: Sekreterare: Åsa Karlsson (s) Markus Hurtig OBS! kl hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl Sammanträdet beräknas pågå till c:a Nr Ärenden Ärenden under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid 1 Industrietablering i Gläborg (Fastighetsförvärv: Gläborg 1:11 och Bäckevall 2:18, Försäljning av mark till TPH Utveckling AB och optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB) Dnr KS Sid 7 2 Antagande av detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen Dnr KS Ärenden under kommunstyrelsens offentliga sammanträdestid 3 Taxa för renhållning och slamsugning Dnr KS Revidering av befintliga taxor för miljö- och byggnämndens tillsyns- och uppdragsverksamhet inom miljöområdet (taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, kontroll av livsmedel, kontroll enligt lag om handlen med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen och taxa för miljö- och byggnämndens uppdragsverksamhet) Dnr KS Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Dnr KS Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser, ledningsplan Dnr KS MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

6 KOMMUNSTYRELSEN 7 Informationsplan vid extraordinära händelser Dnr KS Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (sd) om att Munkedals kommun ska införa klassmorfarsystemet Dnr KS Höjning av interkommunal ersättning för Processtekniska gymnasiet Dnr KS Tillägg till villkor för rese- och inackorderingsbidrag Dnr BUN Fastställande av läsårstider för läsåret 2012/2013 Dnr KS Redovisning av möjligheter att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser för kommuner och landsting Dnr KS Lägesrapport om arbetet med internkontroll Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd)om att rekrytera mer personal till äldreomsorgen Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att inrätta en äldreomsorgsgaranti Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att initiera utbildningsmöjligheter för personal inom äldreomsorgen Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att inrätta en parboendegaranti i trygghetsboende Dnr KS Medverkan i projektet samverkande sjukvård Dnr KS Revidering/tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 221 Val till kommunala förtroendeuppdrag skolfaddrar och förtroenderåd Dnr KS 241 Anmälan av delegationsbeslut 243

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Industrietablering i Gläborg (fastighetsförvärv: Gläborg 1:11 och Bäckevall 2:18, försäljning av mark till TPH Utveckling AB och optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB) Sedan ungefär ett år pågår planarbete mellan Håby och Gläborg med syfte att tillskapa en anläggning för lagring och hantering av kyl-, frys- samt torrvaror. Ytterligare mark planläggs för transportrelaterad verksamhet. Planarbetet hittills har varit inriktat på geotekniska och arkeologiska frågor. Intressenterna Bohusfrakt och Kungshamnsfiskarna har bildat ett gemensamt bolag för etableringen TPH Utveckling AB. För att kunna gå vidare med kontraktsdiskussioner etc gentemot tilltänkta hyresgäster i de olika lagerdelarna vill TPH Utveckling AB kunna visa upp avtal om tillgång till marken. Kommunen har tidigare förvärvat mark i planområdets västra del som i översiktsplanen angetts som strategisk ur verksamhetssynpunkt. Det aktuella området och detaljplanearbetet omfattar till stor del även mark i privat ägo. För att kunna erbjuda TPH Utveckling AB mark för den planerade verksamheten erfordras att kommunen tecknar avtal om ytterligare förvärv: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11 (område C) - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 (område D och E) - Avtal om försäljning av mark till TPH Utveckling AB (område B,C och D) - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB (område E) Avtalen bygger ekonomiskt på kommunal självkostnad, dvs kommunen tar betalt för nedlagda kostnader för förvärv, planering etc. Kommunen förvärvar fastigheterna när detaljplanen antagits. Beredning Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade förslag till avtal avseende: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11, - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18, - Försäljning av mark till TPH Utveckling AB, - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Dnr: sida 1 8 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Industrietablering Gläborg Sedan ungefär ett år pågår planarbete mellan Håby och Gläborg med syfte att tillskapa en anläggning för lagring och hantering av kyl-, frys- samt torrvaror. Ytterligare mark planläggs för transportrelaterad verksamhet. Planarbetet hittills har varit inriktat på geotekniska och arkeologiska frågor. Intressenterna Bohusfrakt och Kungshamnsfiskarna har bildat ett gemensamt bolag för etableringen TPH Utveckling AB. För att kunna gå vidare med kontraktsdiskussioner etc gentemot tilltänkta hyresgäster i de olika lagerdelarna vill TPH Utvecklings AB kunna visa upp avtal om tillgång till marken. Kommunen har tidigare förvärvat mark i planområdets västra del (se bilaga område A och B), som i Översiktsplanen angetts som strategisk ur verksamhetssynpunkt. Det aktuella området och detaljplanearbetet omfattar till stor del även mark i privat ägo. För att kunna erbjuda TPH Utveckling AB mark för den planerade verksamheten erfordras att kommunen tecknar avtal om ytterligare förvärv: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11 (område C) - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 (område D och E) - Avtal om försäljning av mark till TPH Utveckling AB (område B,C och D) - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB (område E) Avtalen bygger ekonomiskt på kommunal självkostnad, dvs kommunen tar betalt för nedlagda kostnader för förvärv, planering etc. Kommunen förvärvar fastigheterna när detaljplanen antagits. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Kommunen ligger ute med pengar, men möjliggör etableringen av ett kyl- och fryslager 2. Miljö Bland annat tas jordbruksmark i anspråk. Lageranläggningen innebär möjlighet till rationellare transporter. Miljökonsekvenserna beskrivs i planarbetet. 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till avtal avseende - Förvärv av fastigheten Gläborg 1: MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

9 sida Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 - Försäljning av mark till TPH Utveckling AB - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Henrik Gustafsson Enhetschef gata/mark MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

10 10

11 11 AVTAL Dnr KS Mellan Munkedals kommun, org nr , nedan kallad kommunen och Peter Johansson personnummer , nedan kallad säljaren har ingåtts följande KÖPEAVTAL 1 Säljaren överlåter och försäljer härmed till kommunen fastigheten Gläborg 1:11 totalt 2404 m2 enligt bifogad kartbilaga. Köpeskillingen utgör enligt överenskommelse totalt kr (TVÅMILJONERFEMHUNDRATUSEN KRONOR) Köpeskillingen erläggs 30 dagar efter det att kommunstyrelsen antagit detaljplanen för Industriområde Gläborg. Då köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev till kommunen. Fastigheten är en bebyggd bostadsfastighet. 2 Kommunen och annan exploatör bedriver detaljplanearbete på områdena runt om och i anslutning till fastigheten Gläborg 1:11. Avsikten är att planlägga området för verksamheter. Det är då olämpligt att fastigheten kvarstår som bostad inom området. 3 Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten. 4 Säljaren har möjlighet att bo kvar på fastigheten efter tillträdesdagen mot erläggande av hyra, 3500 kr per månad. Säljaren svarar för att skicket på fastigheten inte försämras samt för samtliga underhålls- och driftskostnader under tiden fram till avflyttning. Säljaren försäkrar lösöre och kommunen byggnader och mark för perioden efter tillträdesdagen MUNKEDAL Tfn växel Fax Bankgiro Postgiro f9f

12 12 2 (3) Till drift räknas kostnader för el, vatten, avlopp, renhållning, tillfartsväg mm. Säljaren svarar för uppsägning vid avflyttning. Ömsesidig uppsägningstid är 3(tre) månader. Besittningsrätten kommer att avtalas bort i särskilt avtal. 5 Säljaren ska enligt 6 lagen om energidekleration för byggnader se till att det finns en energidekleration för byggnaden som inte är äldre än tio år vid försäljningstidpunkten. Säljaren har upplyst om att en sådan energidekleration inte finns. Köparen begär inte att det ska finnas någon energidekleration. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energidekleration för byggnader göra en energidekleration på säljarens bekostnad. 6 Kommunen har rätt att beträda fastigheten innan tillträdesdagen för geotekniska undersökningar, inventeringsarbete av arkeologisk karaktär och annat som erfordras för att planarbetet ska fortskrida. Säljaren ska underrättas innan undersökningar påbörjas. 7 Detta avtal är för parterna bindande endast under förutsättning att avtalet godkänns av kommunstyrelsen genom beslut som vinner laga kraft. 8 Säljaren garanterar -att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till kr. -att fastigheten belastas av (förmån) servitut för avlopp och väg. 9 Säljaren betalar för fastigheterna utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen och kommunen för tiden efter tillträdet. 10 Kommunen svarar för lagfarts- och fastighetbildningskostnader. 11 Lagfart får inte sökas på enbart detta köpeavtal. f9f

13 13 3 (3) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka säljaren och kommunen tagit var sitt. Munkedal Säljare: Köpare: Munkedals kommun Peter Johansson Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Berg Kommunchef Säljarens namnteckning bevittnas: f9f

14 14 KS Mellan Munkedals kommun org. nr , nedan kallad Kommunen, ägare till Munkedal Gläborg 1:9 och fastighetsägaren till Munkedal Bäckevall 2:18, Ingemar Ringström pers. nr: , nedan kallad Fastighetsägaren har ingåtts följande ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 1 Från Bäckevall 2:18 överförs ett markområde enligt bilaga 1 område D och E, till Gläborg 1:9, området är ca m2, slutgiltig yta fastställs i samband med lantmäteriförrättningen. 2 Ersättningen har överenskommits till 10,5 kronor/ m2. Ersättningen skall erläggas kontant inom 30 dagar efter att förrättningen vunnit laga kraft genom insättning på av Fastighetsägaren anvisat konto. 3 Området överlåts i befintligt skick att tillträdas då: -Förrättningen enligt detta avtal vunnit laga kraft. -Ersättningen är till fullo betald. -Pågående detaljplan för verksamheter inom området har vunnit laga kraft -Enligt 6, denna överenskommelse godkänts av kommunstyrelsen i Munkedals kommun genom beslut som vunnit laga kraft. 4 Kommunen har rätt att före tillträdesdagen utföra undersökningar som ska ligga till grund för detaljplanen eller projekteringshandlingar etc. Fastighetsägaren skall informeras i god tid. 5 Kommunen är medveten om att Vattenfalls luftledningar påverkar markområdet. 6 Denna överenskommelse förutsätter ett av kommunstyrelsen lagakraftvunnet beslut om förvärv. 7 Kommunen svarar för samtliga förrättningskostnader. Fastighetsägaren biträder i och med undertecknandet av detta avtal kommunens ansökan om fastighetsbildning. 8 Detta avtal gäller under förutsättning att fastighetsbildning kan genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med avtalet.

15 15 9 Markområdet överlåts sådan det av Kommunen besiktigats och av Fastighetsägaren redovisats. 10 Fastighetsägaren garanterar att markområdet på tillträdesdagen inte belastas av penning inteckningar. 11 Fastighetsägaren äger rätt att bruka marken till tillträdesdagen. 12 För markområdet utgående skatter och avgifter betalas av Fastighetsägaren i den mån de belöper eller avser tiden fram till tillträdesdagen, och för tiden därefter av Kommunen. Eventuella inkomster regleras på samma sätt. 13 Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka Kommunen, Fastighetsägaren och fastighetsbildningsmyndigheten tagit var sitt. Munkedal den / 2011 Munkedal den / 2011 För Gläborg 1:9 och För Bäckevall 2:18 Munkedals kommun..... Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande. Ingemar Ringström.. Lars-Göran Berg Kommunchef

16 Dnr: Sida 1 av 2 16 KOMMUNSTYRELSEN Avtal om markförvärv mm Munkedals kommun planlägger sedan hösten 2010 ett markområde beläget mellan Gläborg och Håby. Området är i den kommunala Översiktsplanen (ÖP) markerat som strategiskt område för verksamheter. Planens syfte är att ta fram ett industriområde med inriktning mot transporter samt hantering och lagring av kyl-, frys- och torrvaror. PARTER Munkedals kommun, org nr , Munkedal nedan kallad kommunen, och TPH Utveckling AB org nr , Åkarevägen 6,45052 Dingle nedan kallade Företaget. BAKGRUND Kommunen har förvärvat mark i området enligt intentionerna i ÖP samt genomför planarbete, geotekniska utredningar, arkeologiska undersökningar mm. Avsikten är att få fram ett industri-/verksamhetsområde strategiskt beläget i nära anslutning till E6:an, lv 162 och lv Inriktning Kommunen har fört diskussioner med Företaget om att etablera - kyl-, frys- och torrlager främst riktat mot fisk och övrig livsmedelsindustri, - företag med inriktning mot transporter mm inom området. Företaget har efter att ha övervägt flera alternativa placeringar kommit fram till att området vid Gläborg är det mest lämpade. 2. Planarbete Företaget tar en aktiv del i planarbetet i syfte att anpassa planen efter Företagets överskådliga behov på kort och lång sikt. Planarbetet drivs av Kommunen och ambitionen är att detaljplanen kan antas under hösten Markfrågor Kommunen förvärvar mark inom och i anslutning till planområdet Företaget avser att köpa markområdet för eget bruk. Förutsättningen för detta är att detaljplanen vinner laga kraft och att Företagets finansiering av byggnation av lagerbyggnader mm ordnas MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

17 Sida 2 av Markpris Företaget ersätter Kommunen för de kostnader kommunen haft i samband med förvärv mm av mark, som tex förrättningar, rivningar, lagfart samt för kostnader i samband med detaljplanläggning: - förvärv av del av Skinnfälleröd 1:2 (B) - förvärv av Gläborg 1:11 (C) - förvärv av del av Bäckevall 2:18 (D) - detaljplanearbete Markområdet omfattar ca m2. Slutlig yta avgörs vid lantmäteriförrättning/fastighetsreglering. Pris för mark uppgår till 26 kr/m2 (totalt ca 6,37 milj kr). 5. Infrastruktur Företaget svarar för och bekostar projektering av markanläggningar och byggnader inom planområdet. Företaget övertar ansvaret för och bekostar åtgärder på och i anslutning till allmänna vägar enligt kommande (ev) avtal mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen anlägger kommunalt vatten och avlopp från Håby till planområdet. Företaget erlägger anläggningsavgift enligt gällande taxa. Företaget ansvarar för dagvattenhanteringen i området. Detaljplanen kommer att ha enskilt huvudmannaskap. 6. Förskott För att markera Företagets intresse i projektet erlägger Företaget 50 tkr när detta avtal godkänts av Kommunstyrelsen i Munkedal. Vid markförvärvet avräknas dessa 50 tkr från den totala summan. Avbryts projektet återbetalas inte pengarna. För Kommunen För Företaget Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande. Lars-Göran Berg Kommunchef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

18 18 KS Mellan Munkedals kommun org. nr , nedan kallad Kommunen, och Sjölyst Handels AB org. nr , nedan kallad Sjölyst har ingåtts följande OPTIONSAVTAL avseende del av fastigheten Bäckevall 2:18 1 Kommunen har tecknat avtal om förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 med fastighetsägaren Ingemar Ringström. Kommunen planlägger del av detta område med inriktningen industriområde, se bilaga 1 område D. Förvärvet genomförs när detaljplanen antagits av Kommunen. 2 Sjölyst erhåller genom detta avtal option att förvärva den del av Kommunens förvärv av Bäckevall 2:18 som är belägen i huvudsak söder om väg E6, se bilaga 1 område E. Ersättningen har överenskommits till 10,5 kronor/ m2. Därtill kommer 5% som ersättning för kommunal hantering. Ny köpehandling kommer att upprättas vid köpets genomförande. Sjölyst erhåller även option på mark inom detaljplaneområde D som inte tas i anspråk för TPH Utveckling AB. För denna mark gäller pris enligt kommunal självkostnad, del i utbyggnad av gator, va etc samt byggplikt inom 12 månader. 3 Optionens genomförande förutsätter att detaljplanen för området norr om väg E6 vinner laga kraft och att Kommunen genomför förvärv av del av Bäckevall 2:18. 4 När Kommunens förvärv av marken genomförs regleras denna del av köpet till fastigheten Håby-Lycke 1:6. Parterna har sedan tidigare avtal om förvärv av del av fastigheten Håby Lycke 1:6 (delen söder om E6, område F) villkorat av planläggning och exploatering. 5 Sjölyst är medveten om att Trafikverkets vägområde och andra myndighetsbeslut påverkar markområdet. 6 Denna överenskommelse förutsätter ett av kommunstyrelsen lagakraftvunnet beslut om förvärv.

19 19 7 Fastighetsägaren Ingemar Ringström äger rätt att bruka marken inklusive rätt att ta ut skog och bedriva jakt intill dess kommunen förvärvat marken. 8 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Kommunen och Sjölyst tagit var sitt. Munkedal den / 2011 Munkedal den / 2011 För Munkedals kommun För Sjölyst Handels AB..... Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande... Lars-Göran Berg Kommunchef

20 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Antagande av detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen Planförslaget har framtagits av tillväxtenheten, med hjälp av Contekton Arkitekter AB och har bedrivits som normalt planförfarande, innebärande att samråd och utställning skett. Efter utställningen har detaljplaneförslaget justerats och kompletterats vad avser byggrätten för flerfamiljshuset i nordväst. Skyddsavståndet runt befintligt fornminne gör att byggrätten blir för begränsad. Även förtydligande om dagvattenlösningen har utförts. Detaljplanehandlingarna har daterats för antagande med datum Beredning Fysiske planerarens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen, daterad * Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal. OBS! exploateringsavtalet är ännu ej undertecknat och finns ej i handlingarna. Om undertecknat avtal ej finns tillgängligt vid kommunstyrelsens sammanträde hanteras ärendet som en informationspunkt. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 Dnr: Ks 2009/71 TJÄNSTESKRIVELSE 22 KOMMUNSTYRELSEN Förslag till detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen, Munkedals kommun. Planförslaget har framtagits av tillväxtenheten, med hjälp av Contekton Arkitekter AB och har bedrivits som normalt planförfarande, innebärande att samråd och utställning skett. Efter utställningen har detaljplaneförslaget justerats och kompletterats vad avser byggrätten för flerfamiljshuset i nordväst. Skyddsavståndet runt befintligt fornminne gör att byggrätten blir för begränsad. Även förtydligande om dagvattenlösningen har utförts. Detaljplanehandlingarna har daterats för antagande med datum Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Exploateringsavtal har upprättats med den privata markägaren som äger ca halva detaljplaneområdet. Villatomter kommer säljas som täcker uppkomna kostnader. 2. Miljö Hänsyn har tagits till miljön, vilket framgår av miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande planhandlingarna. 3 Folkhälsa Detta villaboende blir ett fint boende i nära samklang med naturen och kulturvården. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen daterad Upprättat exploateringsavtal skall godkännas innan detaljplanen antas. Ronny Larsson Fysisk planerare Tillväxtenheten MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

23 23 Detaljplanbeskrivning för Befintliga och nya bostäder inom del av Möe 1:2, 1:14 m.fl. vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDE

24 24 Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING 1(28) Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen, Munkedals kommun BEFINTLIGA OCH NYA BOSTÄDER Antagandehandling PLANBESKRIVNING NORMALT PLANFÖRFARANDE HANDLINGAR Planhandlingarna består av: plankarta med bestämmelser planbeskrivning illustrationskarta skötselkarta (natur och kultur) genomförandebeskrivning utlåtande övriga bifogade handlingar: grundkarta fastighetsförteckning samrådsredogörelser geoteknisk utredning bergteknisk utredning va plan och dagvattenutredning naturvårdsinventering mätning av externt industribuller arkeologisk utredning MÖE Möe kapell Örekilsälven Karta 1. Översiktskarta, läge i tätorten

25 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 2(28) 25 SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen möjliggör en bebyggelse med ca nya bostäder inom del av två jordbruksfastigheter i Möe. Främst friliggande villabebyggelse men med möjlighet att bygga exempelvis tvåvånings pareller fyrbohus i ett av kvarteren. Området ligger naturskönt i utkanten av Munkedals tätort och ger mycket goda möjligheter för ett attraktivt boende, i stor utsträckning på naturens villkor, vilket är planens ena tema. Möjligheten till egen odling är planens andra tema, det kommer bland annat att finnas odlingslotter i anslutning till tomterna. Bostadstomterna varierar i storlek men framförallt de större tomterna har även förutsättningar för odling inom tomten. Området gränsar till och ligger delvis inom områden med höga natur och kulturvärden. Genom detaljplanen skapas ett tydligare skydd för de bestånd av ädellövträd, främst ek, som har högst naturvärden, liksom för viktiga kulturmiljövärden, bland annat en äldre färdväg. I angränsning till planen pågår bildandet av ett naturreservat utmed Örekilsälven, som bland annat innefattar ett Natura 2000 område strax utanför planområdet. Enligt planförslaget kommer reservatet att bli väl markerat och förses med informationstavlor och möjlighet till parkering. Härigenom kommer naturmiljöerna och vissa utsiktsplatser vid Örekilsälvens branter att kunna bli mer allmänt kända och besökta samtidigt som de boendes kunskaper om de närliggande naturvärdena i högre grad säkerställs. Befintlig och ny bebyggelse inom planområdet kommer att bli ansluten till kommunalt vatten och avlopp. BAKGRUND Kommunen medgav ramavtal och programtillstånd för bostadsändamål inom aktuellt område, genom beslut Programsamråd hölls under 2010 och inkomna synpunkter har beaktats och tillsammans med ett flertal kompletterande utredningar utgjort förutsättningar för det fortsatta planarbetet. Synpunkter under det plansamråd som hölls i maj juni 2011 sammanfattas i en separat samrådsredogörelse. Huvudsakligen påpekades behovet av en omarbetning av delar av planen för en tydligare arkeologisk hänsyn och för att säkerställa att bostäderna inte ska störas av buller från Möevägen. Under hösten 2011 var planen utställd, synpunkter har främst berört buller och fornminnesproblematik kring bostadskvarteret närmast Möevägen samt natur /miljövård. I antagandehandlingen har kvarteret närmast Möevägen helt utgått ur planen och planområdet har minskats motsvarande. Även den angränsande fornlämningen (gravhög) i denna del ligger nu utanför planområdet. Gränsen för bostadstomterna närmast färdvägen på västra sidan har flyttats något längre ifrån denna. Upplaget för trädgårdsavfall har flyttats in mellan bostadstomterna strax väster om färdvägen. Färdvägen, som är en övrig kulturhistorisk lämning, har på så vis tydligare frilagts i landskapsrummet. Gångväg till odlingslotterna möjliggörs nu på västra sidan av färdvägen för att inte behöva flytta stenar i denna, vilket skulle krävt dispens från det generella biotopskydd den också har. Skötselanvisningar för färdvägens stenmurar har justerats något i beskrivningen och på skötselkartan med förtydligande om att de i huvudsak ska lämnas intakta, enstaka nedfallna stenar kan återläggas. I anslutning till det flyttade upplaget för trädgårdsavfall har vändplatsen ändrats till T vändning och flyttats tillbaka längs gatan något (ligger nu där det tidigare fanns ett tomtskaft). Inom det flyttade parkområdet för trädgårdsavfall anges nu en möjlighet att uppföra ett gemensamt redskapsförråd för samfällighetsföreningens skötsel av naturmarker och odlingslotter. Plusmark har tillkommit inom fastigheten Möe 1:75 där det saknades markering i utställningshandlingen (syftet framgick dock av illustrationskartans illustrerade garagebyggnad, samt är i överensstämmelse med bestämmelserna i samrådsskedet). Ett generellt förtydligande angående sockelhöjdbestämmelsen har även införts.

26 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 3(28) 26 Ändringar i beskrivning och på kartor har genomförts enligt utställningsutlåtande och denna bakgrundsbeskrivning. Textavsnitt i beskrivningen som reviderats för överensstämmelse är markerade med streck i kanten lika härintill. PLANDATA Planområdets läge Möe ligger i den norra delen av Munkedals tätort, där den tätare bebyggelsen övergår i landsbygd, ca 2 km från Munkedals centrum. I stora drag avgränsas planområdet av Möevägen i öster och Korpåsvägen i norr, inklusive Möe 1:75. I väster avgränsas området av Möe 1:13 och Örekilsälvens föreslagna naturreservat och i söder av en kraftledningsgata. Förutom del av jordbruksfastigheten Möe 1:14 ingår del av den kommunala fastigheten Möe 1:2. Därutöver ingår två avstyckade bostadsfastigheter, en större och en mindre transformatorstation, marksamfälligheten s:8 och gemensamhetsanläggningen ga:2. Ytterligare en bostadsfastighet, Möe 1:111, berörs i samband med fastighetsreglering av Korpåsvägen. Mot Brålandsfallet Örekilsälven Mot centrum Karta 2. Fastighetsgränser och närmaste omgivning Areal Planområdet omfattar ca 7 ha. Pappersbruk Markägoförhållanden Möe 1:2 ägs av Munkedals kommun, Möe 1:113 ägs av Vattenfall. Marksamfälligheten S:8 innehas av delägarfastigheterna Möe 1:2 1:3 och 1:13 1:14. Gemensamhetsanläggningen GA:2 (Korpåsvägen) innehas av en samfällighetsförening för vägen. Övriga fastigheter inom planområdet eller direkt angränsande är i enskild ägo. FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kapitlet i Miljöbalken.

27 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 4(28) 27 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Planområdet gränsar till områden med stora natur och rekreationsvärden. Tillgängligheten till dessa områden bedöms öka med möjlighet att enklare nå ett flertal utsiktsplatser utefter Örekilsälvens bergskanter. Samtidigt har en förtätning av bebyggelsen med fler människor en lokal påverkan på närområdet. Förtätningen innebär dock underlag för bättre samordnad VA hantering etc och på sikt bättre underlag för en utökad kollektivtrafik i närområdet. Trafiken till området kommer att öka något p.g.a. exploateringen. Denna ökning bedöms dock vara liten och kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer för utomhusluften överskrids. Genom anslutning till kommunalt vattenoch avlopp och lokalt omhändertagande av dagvatten kommer miljökvalitetsnormer för yt och grundvatten och för fiskvatten (laxvatten i Örekilsälven) och musselvatten (Gullmarns centralbassäng) inte heller att överskridas till följd av planen. Inte heller Natura2000 bedöms påverkas negativt till följd av planen. De allra viktigaste naturvärdena identifierades redan i programskedet och ingår inte i planområdet. En naturvårdsinventering har utförts och en skötselplan har tagits fram. Genom dessa tas hänsyn till viktiga naturmiljöer inom planområdet, vilka huvudsakligen hamnar utanför tomtgräns eller utanför byggrätt. Dock medges fällning i kanten av vissa mindre skyddsvärda delar av utpekade ädellövsbestånd i anslutning till och delvis inom tomterna, bland annat för att åstadkomma ljusare tomter, men också för att friställa några av de flerstammiga och krumma ekarna. Sammanfattande bedömning Det föreslagna utbyggnadsområdet bedöms ha liten effekt och endast på lokal nivå, och inte innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i yttrandet över programmet för detaljplanen delat denna syn. Övriga motiv för detta redovisas nedan, dels under TIDIGARE STÄLLNINGS TAGANDEN, för vart och ett av de allmänna intressen som påverkas, och dels under KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Planområdet finns angivet i gällande översiktsplan (Framtidsplan Öp10 Munkedal, antagen 2010) som lämpligt för bostadsbebyggelse. Översiktsplanen ger bland annat följande riktlinjer för ny bostadsbebyggelse: ur Öp10 Energibesparande byggande och uppvärmning är en [ ] viktig fråga, både för det befintliga beståndet av bostäder och för nybyggnader. Nya byggnader kan t ex planeras och lokaliseras med större hänsyn till kylande eller värmande lägen.

28 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 5(28) 28 En mycket viktig fråga för kommunen är att vända det nedåtgående befolkningstalet. [ ] Det kommer framöver att behövas fler bostäder i flerfamiljshus för unga och äldre. [ ] Även intresset för nyproducerade enfamiljshus i attraktiva lägen är stort och förväntas i sig kunna öka inflyttningen. [ ] Temaboende på landsbygden ger kommunen ytterligare möjligheter. Efterfrågan på hästgårdar är stor redan idag och kan förväntas bli än större i framtiden. Övriga temaboenden kan vara golf, naturnära boende med energi och kretsloppsprofiler, jakt och fiskeprofil och boende vid vatten (Ur Öp10, DEL I, sid 11) Översiktsplanen anger även generella riktlinjer för utformning av ny bebyggelse, bl.a.: Inom särskilt utpekade områden med stort kulturmiljövärde ska ny bebyggelse och om och tillbyggnader anpassas till bebyggelsetraditionen i Munkedal och ske med stor varsamhet. Ny bostadsbebyggelse bör [ ]: eftersträva en småskalig varierad boendemiljö där naturen bevaras i sina värdefullaste delar och om möjligt utgör ett rikt inslag i områdets karaktär. eftersträva lättillgänglighet. Alla gator bör leda vidare i form av en gång och cykelväg för att undvika återvändsgränder. Kopplingen till möjlig framtida kompletterande bebyggelse ska beaktas. säkerställa god tillgänglighet till lämpliga grönytor m m i närområdet för lek och rekreation. Mindre naturplatser som dungar och liknande inne i bostadsområden ska värnas eller planeras. utformas med hänsyn till landskapsbilden, särskild omsorg vid placering på höjder. (Ur Öp10, DEL III, sid 7) Konsekvenser av planen: Planen innebär en förtätning i en attraktiv del av tätortens utkant med positiva samverkanseffekter för bland annat utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och utökat underlag för kollektivtrafiken som positiva lokaliseringsfaktorer. Bebyggelsens läge i topografin möjliggör goda ljus och värmeförhållanden. Detaljplaner Inga gällande detaljplaner finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. Däremot finns en fullt utbyggd detaljplan för bostäder strax söderut längs Möevägen och en nyligen antagen detaljplan för bostäder uppe vid Möe kapell, på västra sidan av Möevägen. Kommunala bevarandeprogram Naturvårdsprogram Orange: Klass 2 (natur) Karta 3. Naturvårdsprogram (orange) Karta 4. Nyckelbiotoper (rött och rosa) och Ädellövskog (grön linje)

29 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 6(28) 29 Kommunen arbetade under 2009 fram ett naturvårdsprogram med en indelning i tre skyddsklasser av kommunens kända naturvärden. Inom aktuellt område är skogspartierna klass 2 markerade (se karta ovan, orange markering), dvs med höga natur och skyddsvärden. Åtgärder som innebär skada på dessa naturvärden ska enligt naturvårdsprogrammet i möjligaste mån undvikas och ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning (ingår i denna planutredning). Markeringen på kartan (orange ovan) stämmer inte helt med nuvarande utbredning av skogspartierna eftersom viss avverkning har skett. På den högra kartan ovan redovisas naturområden med nyckelbiotoper och ädellövskog. Kulturminnesvårdsprogram Konsekvenser av planen: Viss påverkan av ädellövskogen kommer att ske genom föreslagna förändringar. I arbetet med detaljplanen har större enstaka träd och träd i utkanten av skogsdungar som ska skyddas mätts in och markerats på kartan. Dessa ska skyddas mot avverkning och mot skador i samband bygg och anläggningsarbeten. Även större träd som föreslås bli avverkade i samband med exploateringen av planen har mätts in och markerats på kartan. Övriga träd, framför allt inom tomtmark, men även vissa björkbestånd utefter gatorna, bör bevaras i möjligaste mån och gatu och byggnadsplaneringen bör ta hänsyn till och i möjligaste mån spara dessa. Karta 5. Kulturmiljö enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram (beige) och Riksintresse för kulturmiljövård (röd linje skraffering) Ungefär halva området ligger inom kommunalt kulturmiljöområde nr 11 enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram, som främst pekar på det säregna kanjon och israndslandskapet och lundvegetation söder om Kärnsjön, de delvis bevarade bruksmiljöerna utmed älven, byggnadsgrupperna kring Borgmästarbruket och Torps gård samt den ovanliga rikedomen på fornminnen. I samarbete med Bohusläns museum har kommunen tagit fram skriften Bygga i kulturmiljö där det aktuella bebyggelseområdet redovisas i folder nr 11 Torp Bråland. Konsekvenser av planen: Det aktuella planområdet bedöms ha liten betydelse för kulturmiljön så som den beskrivs i kulturminnesvårdsprogrammet. Det är dock generellt önskvärt att den nya bebyggelsen anpassas väl till landskapsbilden och att lundvegetation skyddas. Bohusleden passerar förbi området och även besökare till det närliggande Brålandsfallet, vilket förstärker anspråket på en väl utformad och platsanpassad ny bebyggelse för att uppnå kommunens övergripande mål om välbevarade kulturmiljövärden. Planen har bland annat givits bestämmelser om begränsning av markfyllnadsåtgärder och riktlinjer för byggnaders utformning för att säkerställa detta.

30 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 7(28) 30 Intresse för friluftslivet Karta 6. Regionalt/kommunalt intresse för friluftslivet (väster om grön linje), Bohusleden (grönprickad linje) samt strandskyddsgräns (blå linje). Ungefär halva området ligger inom riksintresse för turism och friluftsliv vars intressen sammanfaller med riksintresse för naturvård. Bohusleden passerar förbi området och även besökare till det närliggande Brålandsfallet. Konsekvenser av planen: Friluftslivets intressen gynnas i sin helhet av planen, genom ökad tillgänglighet och genom skydd av värdefulla kultur och naturmiljöer. Landskapsbildsskydd och regionalt värdefullt odlingslandskap Genom beslut i april 1971 finns för Örekilsälvens dalgång ett landskapsbildsskydd, som berör de västliga delarna av planområdet (se karta 7 nedan). Intentionerna med landskapsbildsskyddet motsvaras av de riksintresseskydd som sedan dess har tillkommit, framför allt riksintresse för naturoch kulturmiljövård, se nedan. Konsekvenser av planen: Se under angivna riksintresseskydd nedan. Kommunens bedömning är att landskapsbildsskyddet inte innebär hinder för den föreslagna detaljplanen. Denna uppfattning delas av länsstyrelsen enligt samrådsyttrandet. Tillstånd för föreslagna åtgärder kommer att sökas hos Länsstyrelsen. De västliga delarna av planområdet, ungefär motsvarande området för landskapsbildsskydd, omfattas även av regionalt värdefullt odlingslandskap Torp och Bråland enligt länsstyrelsens inventering.

31 31 Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING 8(28) Riksintressen Gulmarkerat område: Natura2000 Grönstreckad linje: NRO Röd linje: Gräns för landskapsbildsskydd (Grönt snedstreckat om råde: Planerat natur reservat enligt tidigare förslag, gränserna är justerade under programarbetet, se illustrationskartan.) Blå linje: Strandskyddsgräns Planområde Rödstreckat område: KO26 Karta 7. Riksintresseområde naturvård (NRO) och kulturmiljövård (KO), strandskydd, naturreservat och Natura2000 samt landskapsbildsskydd. Naturvård Planområdet berörs av riksintresse för naturresurser, dvs naturvård, (NRO 14025). Den nordvästra delen av förslaget ligger inom angiven gräns för riksintresset. Riksintresset tar sikte på (ur områdesmotiveringen): Områdets natur och landskapliga kvaliteter är mycket stora och komplexa. Av stort geologiskt intresse är sprickdalgången i sin helhet med förkastningsbranterna vid Kärnsjön. De mäktiga jordlagren framför allt söder om Kärnsjön, [ ] samt kanjonbildningen och vattenfallet söder om Kärnsjön ger dalgången ytterligare geologiska kvaliteter av stor dignitet. [...] Den kalkgynnade brantfloran med ett flertal sällsynta arter visar också områdets botaniska särart. Örekilsälven, Hajumsälven och Munkedalsälven är viktiga lek och uppväxtområden för ursprung lig lax och havsöring. Vattendragen har också stor artrikedom. / / Vid Kvistrum, strax söder om Munkedal, samt längs med älven upp till Håby Torp finns vidsträckta ädellövskogar. Tack vare den rika jordmånen hittar man över stora ytor en lundflora med flera krävande arter. / / Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk och naturvårdsinriktad betesdrift av naturbetesmarker, skötsel av landskapselement och gynnande av lövvegetation i trädbestån den. Fortsatt kalkning av vattensystemet. / / Framtida bebyggelse bör underordnas huvud dragen i det öppna och för exploatering känsliga landskapet. /.../ Israndavlagringar och geo logiskt intressanta erosionsfenomen bör skonas från täktverksamhet, schaktningar, tippningar och andra markarbeten eller exploatering. Konsekvenser av planen: Det är huvudsakligen ädellövbestånden som i viss mån påverkas av föreslagna förändringar inom planområdet samt att ny bebyggelse bör underordnas huvuddragen i det öppna och känsliga landskapet. Tomternas placering

32 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 9(28) 32 enligt förslaget på illustrationskartan innebär viss avverkning i ädellövbestånd inom det tänkta planområdet. I samband med detaljplanplaneringen har större ädelträd skyddats utifrån rekommendationer i naturvårdsinventeringen. Bebyggelsen följer den naturliga topografin och endast små nivåförändringar av marken medges, vilka tillsammans med föreskrifter om ljusa låga byggnader eller smala lite högre husgavlar ut mot dalgången bedöms bidra en sammanhållen, småskalig och väl anpassad bebyggelse. Den samlade bedömningen är att inget av de utpekade intresseskälen bedöms komma till påtaglig skada genom föreslagna förändringar i detaljplanen. Naturreservat Länsstyrelsen arbetar parallellt med att skapa ett naturreservat för bl a denna del av Örekilsälven, som delvis kommer att gränsa till det aktuella planområdet. Under arbetet med programhandlingen skedde samråd med Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen. Av länsstyrelsen föreslagen gräns anges på plankartan. Konsekvenser av planen: Den nya bebyggelsen har ett skyddsavstånd till kommande naturreservat, se illustrationskartan. Mot det planerade naturreservatet skapas en zon på meter utanför bostadstomterna (se även FÖRÄNDRINGAR/Natur nedan). Inom denna zon kommer viss gallring närmast tomterna att ske, medan området närmast naturvårdsområdet ska bibehållas som ekskog i vilken träd inte får fällas. Naturreservatets bildande bidrar till ett förstärkt skydd för den närliggande ädellövskogen utanför planområdet. De som bor och vistas i området blir naturligt uppmärksammade på och medvetna om de närliggande naturvärden som finns och det skydd dessa kräver. Naturreservatet kommer att uppmärksammas genom lämplig skyltning och gränsmarkering. Den gräns som föreslås följer i huvudsak den naturliga topografin genom sin placering utmed bergs /brantkanter. Natura2000 I det västra hörnet av planområdet tangeras ett Natura2000 område. Basinventering av kommunens Natura2000 områden är genomförd, sammanställning av inventerade värden pågår på länsstyrelsen. Gränsen för Natura2000 sammanfaller med strandskyddsgränsen och föreslagen plangräns. Konsekvenser av planen: De värden som skyddas genom Natura2000 förordningen bedöms inte påverkas vare sig direkt eller indirekt. Natura2000 området kommer att omfattas av det blivande naturreservatet, vilket säkerställer detta, se bedömning och föreslagna åtgärder ovan. Kulturmiljövård Planområdet berörs även av riksintresse för kulturmiljövård (KO26). Riksintresset motiveras med (ur områdesmotiveringen): Uttryck för riksintresset: Bruksbebyggelse vid Munkedal och spridda lämningar; husgrunder, dämmen, kvarnrännor m.m. utefter Örekilsälven och Munkedalsälven (bl a lämningar efter Borgmästarbruket) samt herrgårdsbebyggelse vid Torp och Munkedal. Konsekvenser av planen: Inget av de utpekade intressena, vare sig specifikt eller mer allmänt bedöms beröras av eller kunna komma till påtaglig skada genom föreslagna förändringar. Se dock generella kulturvårdshänsyn under kommunala bevarandeprogram ovan, som är relevanta även för skyddet av riksintresset.

33 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 10(28) 33 FÖRUTSÄTTNINGAR Natur Planområdet utgörs av åkermark, ängsmark och lövskog och ligger utefter en höjdrygg. I den mellersta delen av planområdet finns ett sluttande skogsparti (lund) bestående av ekar med inslag av björk (foto 1 2). Den nordöstra sidan av området består av svagt till starkt sluttande ängs /tuvmark ner mot Korpåsvägen (foto 2). Foto 1. Äng med ek och björklund runt berg i dagen Foto 2. Sluttande äng ner mot Korpåsvägen Södra delen av planområdet består av en relativt plan åkermark. Sydost om denna finns spår av en äldre färdväg med rester av stenmurar på ömse sidor. Den äldre vägen kommer att kunna fungera som gångväg, även om den inte har någon funktion som gångväg idag. Stenmurarnas skick utmed färdvägen är i stora delar dåligt och de är helt eller delvis hopvuxna med kraftiga rotskott. Omgivande naturområden utgörs av omväxlande skogklädda bergsbranter i norr och väster ner mot Örekilsälven samt i öster. Däremellan öppna ängar (exempel foto 3) och Korpåsvägens dalgång (foto 4). Foto 3. Öppen äng i nordväst, utanför planområdet (i det blivande naturreservatet). Foto 4. Korpåsvägens fortsättning in i dalgången Naturvärden inom planområdet En naturvårdsinventering har utförts av Henric Ernstson konsult AB, Naturvårdsinventering inför detaljplan för Möe Korpås befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Möe 1:2, 1:14 m.fl Själva inventeringen utfördes varvid ett antal delområden identifierades. Dessa redovisas med värden och förslag på skydd/skötsel. Stenmurar har ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Inga övriga skyddade biotoper har identifierats inom planområdet.

34 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 11(28) 34 Naturreservat med skyddszon Ett naturreservat håller på att bildas för Örekilsälven. Se TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ovan. Gränserna för detta har markerats på plats av länsstyrelsens handläggare och ligger i direkt anslutning till det tänkta planområdet. Emellan bostadstomterna och reservatet anges därför en respekt /skyddszon på mellan 10 och 30 meter. Den smalaste zonen ligger i områdets norra del där föreslagen reservatsgräns också sammanfaller med Natura 2000 och strandskyddsgränsen. Dock är avståndet till den mer naturliga gräns som markerats i fält ca meter i den norra delen, se illustration nedan. Markeringarna i fält (snitslar på träd) är inmätta med hand gps. Markerad naturlig gräns i fält Skyddszon Markerad gräns i fält (sammanfaller här med plangränsen) Illustration reservatsgräns och skyddszon Bebyggelse Inom planområdet finns två bebyggda fastigheter och en transformatorstation/ställverk samt en mindre transformator. Det omgivande landskapet är kuperat med enstaka spridd bebyggelse av både lite äldre och nyare landsbygdskaraktär. Foto 5. Gård i mellersta delen av planområdet Foto 6. Bostad inom planen nordost om Korpåsvägen

35 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 12(28) 35 Foto 7. Transformatorstation/ställverk i sydost Foto 8. Stall öster om Möevägen Geotekniska förhållanden Geoteknisk utredning har utförts av Norconsult, Rapport geoteknisk undersökning Sammanfattningsvis (ur rapporten) ligger området: inom ett höjdparti varifrån marken faller ned mot omkringliggande mark samt Örekilsälvens dalgång i sydväst. Marknivåerna varierar mellan +45 och +66 inom planområdet. Berg i dagen går upp ställvis igenom hela området. Djupet till fast botten varierar inom området mellan 0 och 18 m enligt utförda sonderingar. Jordlagren, under 0,1 0,5 m mulljord, utgörs huvudsakligen av torrskorpelera, lera eller friktionsjord på berg. Torrskorpelerans tjocklek varierar mellan 0 och 3 m. Lerans djup (mäktighet) varierar mellan 0 och 13,5 m. Lerans sättningsegenskaper har inte undersökts men med ledning av lerans skjuvhållfastheter och uppmätta vattenkvoter bedöms leran inom området vara överkonsoliderad. Detta innebär att begränsade laster kan påföras utan att sättningar uppstår. Friktionsjord på berg har inte undersökts närmare men tjocklek på upp till 5 m har sonderats. Grundvattenmätningar har utförts i friktionsjorden under leran i 3 punkter vid tre tillfällen. Mätningarna visar en grundvattennivå mellan +50 och +55, dvs. en grundvattenyta belägen mellan 0 och 6 m under markytan. Fria vattenytor observerades i provtagningshål mellan 0,5 och 2,0 m under markytan. Rekommendationer (ur geoteknisk utredning) Stabilitet Stabiliteten inom planområdet är tillfredsställande för både befintliga förhållanden och för exploatering av området. Belastning med hänsyn till stabilitetsförhållandena begränsas till maximalt 20 kpa. Detta innebär ca 1,0 m uppfyllnad från befintlig markyta eller byggnadslast 10 kpa med 0,5 m uppfyllnader. För belastningsrestriktioner med hänsyn till sättningar se nedanstående kapitel Grundläggning. Avschaktning begränsas till maximalt 1,0 m. Vid större belastningar och avschaktningar skall det visas med beräkningar att stabilitetsförhållanden är tillfredsställande. Planbestämmelse införs för att säkerställa detta. Grundläggning Grundläggning av planerade byggnader bedöms kunna utföras direkt på de ytliga jordlagren efter avschaktning av vegetationsjorden i större delen av planområdet. Den totala byggnadslasten begränsas till maximalt 10 kpa, inklusive uppfyllnader direkt under planerade byggnader.

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun Planens nr: HE 158 Antagen av MSN: 16 maj 2012 Laga kraft: 15 juni 2012 Detaljplan för HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun ARB 506 Antagandehandling 2012-02-27. Rev 2012-05-07 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer