Kommunstyrelsen OBS! På förmiddagen, kl , hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-01-25. OBS! På förmiddagen, kl 09.00-12.00, hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13."

Transkript

1 Kommunstyrelsen OBS! På förmiddagen, kl , hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13.00

2

3 Kommunstyrelsen mandatperioden Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim Jansson (m) Maria Sundell (s) Nils Herward (m) Jenny Jansson (s) Kerstin Wallsby (v) Rolf Berg (s) Mona Petri (c) Lars Hansson (c) Helena Hansson (c) Torbjörn Segelod (fp) Mikael Karlsson (ksff) Ersättare och dess inträdesordning För ledamot i gruppen (s), (c), (mp), (fp), (ksff) träder ersättare in i följande ordning: 1. Olle Strömberg (s) 2. Pia Hässlebräcke (s) 3. Håkan Bergqvist (s) 4. Inger Orsbeck (s) 5. Liza Kettil (s) 6. Birgitta Karlsson (c) 7. Peter Andersson (c) 8. Bengt Ryrmalm (c) 9. Jan Petersson (c) 10. Hans-Joakim Isenheim (mp) För ledamot i gruppen (m), (v) träder ersättare in i följande ordning: 1. Sebastian Andersson (m) 2. Alf Sifversson (m) 3. Christer Börjesson (m) 4. Ove Göransson (v) För ledamot i gruppen (kd) träder ersättare in i följande ordning: 1. Rolf Jacobsson (kd) Om ingen ersättare för ledamot i dennes grupp är närvarande träder ersättare i den grupp som är störst in enligt den gruppens inträdesordning. Om ingen ersättare från den största gruppen är närvarande träder ersättare från den nästa största gruppen in enligt den gruppens inträdesordning osv.

4

5 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/Underrättelse Tid: Onsdagen den 25 januari 2012 kl Plats: Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Föregående justeringsperson Nils Herward (m) Justering (förslag): Måndagen den 30 januari kl Ordförande: Sekreterare: Åsa Karlsson (s) Markus Hurtig OBS! kl hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl Sammanträdet beräknas pågå till c:a Nr Ärenden Ärenden under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid 1 Industrietablering i Gläborg (Fastighetsförvärv: Gläborg 1:11 och Bäckevall 2:18, Försäljning av mark till TPH Utveckling AB och optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB) Dnr KS Sid 7 2 Antagande av detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen Dnr KS Ärenden under kommunstyrelsens offentliga sammanträdestid 3 Taxa för renhållning och slamsugning Dnr KS Revidering av befintliga taxor för miljö- och byggnämndens tillsyns- och uppdragsverksamhet inom miljöområdet (taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, kontroll av livsmedel, kontroll enligt lag om handlen med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen och taxa för miljö- och byggnämndens uppdragsverksamhet) Dnr KS Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Dnr KS Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser, ledningsplan Dnr KS MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

6 KOMMUNSTYRELSEN 7 Informationsplan vid extraordinära händelser Dnr KS Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (sd) om att Munkedals kommun ska införa klassmorfarsystemet Dnr KS Höjning av interkommunal ersättning för Processtekniska gymnasiet Dnr KS Tillägg till villkor för rese- och inackorderingsbidrag Dnr BUN Fastställande av läsårstider för läsåret 2012/2013 Dnr KS Redovisning av möjligheter att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser för kommuner och landsting Dnr KS Lägesrapport om arbetet med internkontroll Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd)om att rekrytera mer personal till äldreomsorgen Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att inrätta en äldreomsorgsgaranti Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att initiera utbildningsmöjligheter för personal inom äldreomsorgen Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att inrätta en parboendegaranti i trygghetsboende Dnr KS Medverkan i projektet samverkande sjukvård Dnr KS Revidering/tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 221 Val till kommunala förtroendeuppdrag skolfaddrar och förtroenderåd Dnr KS 241 Anmälan av delegationsbeslut 243

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Industrietablering i Gläborg (fastighetsförvärv: Gläborg 1:11 och Bäckevall 2:18, försäljning av mark till TPH Utveckling AB och optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB) Sedan ungefär ett år pågår planarbete mellan Håby och Gläborg med syfte att tillskapa en anläggning för lagring och hantering av kyl-, frys- samt torrvaror. Ytterligare mark planläggs för transportrelaterad verksamhet. Planarbetet hittills har varit inriktat på geotekniska och arkeologiska frågor. Intressenterna Bohusfrakt och Kungshamnsfiskarna har bildat ett gemensamt bolag för etableringen TPH Utveckling AB. För att kunna gå vidare med kontraktsdiskussioner etc gentemot tilltänkta hyresgäster i de olika lagerdelarna vill TPH Utveckling AB kunna visa upp avtal om tillgång till marken. Kommunen har tidigare förvärvat mark i planområdets västra del som i översiktsplanen angetts som strategisk ur verksamhetssynpunkt. Det aktuella området och detaljplanearbetet omfattar till stor del även mark i privat ägo. För att kunna erbjuda TPH Utveckling AB mark för den planerade verksamheten erfordras att kommunen tecknar avtal om ytterligare förvärv: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11 (område C) - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 (område D och E) - Avtal om försäljning av mark till TPH Utveckling AB (område B,C och D) - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB (område E) Avtalen bygger ekonomiskt på kommunal självkostnad, dvs kommunen tar betalt för nedlagda kostnader för förvärv, planering etc. Kommunen förvärvar fastigheterna när detaljplanen antagits. Beredning Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade förslag till avtal avseende: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11, - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18, - Försäljning av mark till TPH Utveckling AB, - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Dnr: sida 1 8 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Industrietablering Gläborg Sedan ungefär ett år pågår planarbete mellan Håby och Gläborg med syfte att tillskapa en anläggning för lagring och hantering av kyl-, frys- samt torrvaror. Ytterligare mark planläggs för transportrelaterad verksamhet. Planarbetet hittills har varit inriktat på geotekniska och arkeologiska frågor. Intressenterna Bohusfrakt och Kungshamnsfiskarna har bildat ett gemensamt bolag för etableringen TPH Utveckling AB. För att kunna gå vidare med kontraktsdiskussioner etc gentemot tilltänkta hyresgäster i de olika lagerdelarna vill TPH Utvecklings AB kunna visa upp avtal om tillgång till marken. Kommunen har tidigare förvärvat mark i planområdets västra del (se bilaga område A och B), som i Översiktsplanen angetts som strategisk ur verksamhetssynpunkt. Det aktuella området och detaljplanearbetet omfattar till stor del även mark i privat ägo. För att kunna erbjuda TPH Utveckling AB mark för den planerade verksamheten erfordras att kommunen tecknar avtal om ytterligare förvärv: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11 (område C) - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 (område D och E) - Avtal om försäljning av mark till TPH Utveckling AB (område B,C och D) - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB (område E) Avtalen bygger ekonomiskt på kommunal självkostnad, dvs kommunen tar betalt för nedlagda kostnader för förvärv, planering etc. Kommunen förvärvar fastigheterna när detaljplanen antagits. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Kommunen ligger ute med pengar, men möjliggör etableringen av ett kyl- och fryslager 2. Miljö Bland annat tas jordbruksmark i anspråk. Lageranläggningen innebär möjlighet till rationellare transporter. Miljökonsekvenserna beskrivs i planarbetet. 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till avtal avseende - Förvärv av fastigheten Gläborg 1: MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

9 sida Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 - Försäljning av mark till TPH Utveckling AB - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Henrik Gustafsson Enhetschef gata/mark MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

10 10

11 11 AVTAL Dnr KS Mellan Munkedals kommun, org nr , nedan kallad kommunen och Peter Johansson personnummer , nedan kallad säljaren har ingåtts följande KÖPEAVTAL 1 Säljaren överlåter och försäljer härmed till kommunen fastigheten Gläborg 1:11 totalt 2404 m2 enligt bifogad kartbilaga. Köpeskillingen utgör enligt överenskommelse totalt kr (TVÅMILJONERFEMHUNDRATUSEN KRONOR) Köpeskillingen erläggs 30 dagar efter det att kommunstyrelsen antagit detaljplanen för Industriområde Gläborg. Då köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev till kommunen. Fastigheten är en bebyggd bostadsfastighet. 2 Kommunen och annan exploatör bedriver detaljplanearbete på områdena runt om och i anslutning till fastigheten Gläborg 1:11. Avsikten är att planlägga området för verksamheter. Det är då olämpligt att fastigheten kvarstår som bostad inom området. 3 Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten. 4 Säljaren har möjlighet att bo kvar på fastigheten efter tillträdesdagen mot erläggande av hyra, 3500 kr per månad. Säljaren svarar för att skicket på fastigheten inte försämras samt för samtliga underhålls- och driftskostnader under tiden fram till avflyttning. Säljaren försäkrar lösöre och kommunen byggnader och mark för perioden efter tillträdesdagen MUNKEDAL Tfn växel Fax Bankgiro Postgiro f9f

12 12 2 (3) Till drift räknas kostnader för el, vatten, avlopp, renhållning, tillfartsväg mm. Säljaren svarar för uppsägning vid avflyttning. Ömsesidig uppsägningstid är 3(tre) månader. Besittningsrätten kommer att avtalas bort i särskilt avtal. 5 Säljaren ska enligt 6 lagen om energidekleration för byggnader se till att det finns en energidekleration för byggnaden som inte är äldre än tio år vid försäljningstidpunkten. Säljaren har upplyst om att en sådan energidekleration inte finns. Köparen begär inte att det ska finnas någon energidekleration. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energidekleration för byggnader göra en energidekleration på säljarens bekostnad. 6 Kommunen har rätt att beträda fastigheten innan tillträdesdagen för geotekniska undersökningar, inventeringsarbete av arkeologisk karaktär och annat som erfordras för att planarbetet ska fortskrida. Säljaren ska underrättas innan undersökningar påbörjas. 7 Detta avtal är för parterna bindande endast under förutsättning att avtalet godkänns av kommunstyrelsen genom beslut som vinner laga kraft. 8 Säljaren garanterar -att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till kr. -att fastigheten belastas av (förmån) servitut för avlopp och väg. 9 Säljaren betalar för fastigheterna utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen och kommunen för tiden efter tillträdet. 10 Kommunen svarar för lagfarts- och fastighetbildningskostnader. 11 Lagfart får inte sökas på enbart detta köpeavtal. f9f

13 13 3 (3) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka säljaren och kommunen tagit var sitt. Munkedal Säljare: Köpare: Munkedals kommun Peter Johansson Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Berg Kommunchef Säljarens namnteckning bevittnas: f9f

14 14 KS Mellan Munkedals kommun org. nr , nedan kallad Kommunen, ägare till Munkedal Gläborg 1:9 och fastighetsägaren till Munkedal Bäckevall 2:18, Ingemar Ringström pers. nr: , nedan kallad Fastighetsägaren har ingåtts följande ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 1 Från Bäckevall 2:18 överförs ett markområde enligt bilaga 1 område D och E, till Gläborg 1:9, området är ca m2, slutgiltig yta fastställs i samband med lantmäteriförrättningen. 2 Ersättningen har överenskommits till 10,5 kronor/ m2. Ersättningen skall erläggas kontant inom 30 dagar efter att förrättningen vunnit laga kraft genom insättning på av Fastighetsägaren anvisat konto. 3 Området överlåts i befintligt skick att tillträdas då: -Förrättningen enligt detta avtal vunnit laga kraft. -Ersättningen är till fullo betald. -Pågående detaljplan för verksamheter inom området har vunnit laga kraft -Enligt 6, denna överenskommelse godkänts av kommunstyrelsen i Munkedals kommun genom beslut som vunnit laga kraft. 4 Kommunen har rätt att före tillträdesdagen utföra undersökningar som ska ligga till grund för detaljplanen eller projekteringshandlingar etc. Fastighetsägaren skall informeras i god tid. 5 Kommunen är medveten om att Vattenfalls luftledningar påverkar markområdet. 6 Denna överenskommelse förutsätter ett av kommunstyrelsen lagakraftvunnet beslut om förvärv. 7 Kommunen svarar för samtliga förrättningskostnader. Fastighetsägaren biträder i och med undertecknandet av detta avtal kommunens ansökan om fastighetsbildning. 8 Detta avtal gäller under förutsättning att fastighetsbildning kan genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med avtalet.

15 15 9 Markområdet överlåts sådan det av Kommunen besiktigats och av Fastighetsägaren redovisats. 10 Fastighetsägaren garanterar att markområdet på tillträdesdagen inte belastas av penning inteckningar. 11 Fastighetsägaren äger rätt att bruka marken till tillträdesdagen. 12 För markområdet utgående skatter och avgifter betalas av Fastighetsägaren i den mån de belöper eller avser tiden fram till tillträdesdagen, och för tiden därefter av Kommunen. Eventuella inkomster regleras på samma sätt. 13 Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka Kommunen, Fastighetsägaren och fastighetsbildningsmyndigheten tagit var sitt. Munkedal den / 2011 Munkedal den / 2011 För Gläborg 1:9 och För Bäckevall 2:18 Munkedals kommun..... Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande. Ingemar Ringström.. Lars-Göran Berg Kommunchef

16 Dnr: Sida 1 av 2 16 KOMMUNSTYRELSEN Avtal om markförvärv mm Munkedals kommun planlägger sedan hösten 2010 ett markområde beläget mellan Gläborg och Håby. Området är i den kommunala Översiktsplanen (ÖP) markerat som strategiskt område för verksamheter. Planens syfte är att ta fram ett industriområde med inriktning mot transporter samt hantering och lagring av kyl-, frys- och torrvaror. PARTER Munkedals kommun, org nr , Munkedal nedan kallad kommunen, och TPH Utveckling AB org nr , Åkarevägen 6,45052 Dingle nedan kallade Företaget. BAKGRUND Kommunen har förvärvat mark i området enligt intentionerna i ÖP samt genomför planarbete, geotekniska utredningar, arkeologiska undersökningar mm. Avsikten är att få fram ett industri-/verksamhetsområde strategiskt beläget i nära anslutning till E6:an, lv 162 och lv Inriktning Kommunen har fört diskussioner med Företaget om att etablera - kyl-, frys- och torrlager främst riktat mot fisk och övrig livsmedelsindustri, - företag med inriktning mot transporter mm inom området. Företaget har efter att ha övervägt flera alternativa placeringar kommit fram till att området vid Gläborg är det mest lämpade. 2. Planarbete Företaget tar en aktiv del i planarbetet i syfte att anpassa planen efter Företagets överskådliga behov på kort och lång sikt. Planarbetet drivs av Kommunen och ambitionen är att detaljplanen kan antas under hösten Markfrågor Kommunen förvärvar mark inom och i anslutning till planområdet Företaget avser att köpa markområdet för eget bruk. Förutsättningen för detta är att detaljplanen vinner laga kraft och att Företagets finansiering av byggnation av lagerbyggnader mm ordnas MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

17 Sida 2 av Markpris Företaget ersätter Kommunen för de kostnader kommunen haft i samband med förvärv mm av mark, som tex förrättningar, rivningar, lagfart samt för kostnader i samband med detaljplanläggning: - förvärv av del av Skinnfälleröd 1:2 (B) - förvärv av Gläborg 1:11 (C) - förvärv av del av Bäckevall 2:18 (D) - detaljplanearbete Markområdet omfattar ca m2. Slutlig yta avgörs vid lantmäteriförrättning/fastighetsreglering. Pris för mark uppgår till 26 kr/m2 (totalt ca 6,37 milj kr). 5. Infrastruktur Företaget svarar för och bekostar projektering av markanläggningar och byggnader inom planområdet. Företaget övertar ansvaret för och bekostar åtgärder på och i anslutning till allmänna vägar enligt kommande (ev) avtal mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen anlägger kommunalt vatten och avlopp från Håby till planområdet. Företaget erlägger anläggningsavgift enligt gällande taxa. Företaget ansvarar för dagvattenhanteringen i området. Detaljplanen kommer att ha enskilt huvudmannaskap. 6. Förskott För att markera Företagets intresse i projektet erlägger Företaget 50 tkr när detta avtal godkänts av Kommunstyrelsen i Munkedal. Vid markförvärvet avräknas dessa 50 tkr från den totala summan. Avbryts projektet återbetalas inte pengarna. För Kommunen För Företaget Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande. Lars-Göran Berg Kommunchef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

18 18 KS Mellan Munkedals kommun org. nr , nedan kallad Kommunen, och Sjölyst Handels AB org. nr , nedan kallad Sjölyst har ingåtts följande OPTIONSAVTAL avseende del av fastigheten Bäckevall 2:18 1 Kommunen har tecknat avtal om förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 med fastighetsägaren Ingemar Ringström. Kommunen planlägger del av detta område med inriktningen industriområde, se bilaga 1 område D. Förvärvet genomförs när detaljplanen antagits av Kommunen. 2 Sjölyst erhåller genom detta avtal option att förvärva den del av Kommunens förvärv av Bäckevall 2:18 som är belägen i huvudsak söder om väg E6, se bilaga 1 område E. Ersättningen har överenskommits till 10,5 kronor/ m2. Därtill kommer 5% som ersättning för kommunal hantering. Ny köpehandling kommer att upprättas vid köpets genomförande. Sjölyst erhåller även option på mark inom detaljplaneområde D som inte tas i anspråk för TPH Utveckling AB. För denna mark gäller pris enligt kommunal självkostnad, del i utbyggnad av gator, va etc samt byggplikt inom 12 månader. 3 Optionens genomförande förutsätter att detaljplanen för området norr om väg E6 vinner laga kraft och att Kommunen genomför förvärv av del av Bäckevall 2:18. 4 När Kommunens förvärv av marken genomförs regleras denna del av köpet till fastigheten Håby-Lycke 1:6. Parterna har sedan tidigare avtal om förvärv av del av fastigheten Håby Lycke 1:6 (delen söder om E6, område F) villkorat av planläggning och exploatering. 5 Sjölyst är medveten om att Trafikverkets vägområde och andra myndighetsbeslut påverkar markområdet. 6 Denna överenskommelse förutsätter ett av kommunstyrelsen lagakraftvunnet beslut om förvärv.

19 19 7 Fastighetsägaren Ingemar Ringström äger rätt att bruka marken inklusive rätt att ta ut skog och bedriva jakt intill dess kommunen förvärvat marken. 8 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Kommunen och Sjölyst tagit var sitt. Munkedal den / 2011 Munkedal den / 2011 För Munkedals kommun För Sjölyst Handels AB..... Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande... Lars-Göran Berg Kommunchef

20 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Antagande av detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen Planförslaget har framtagits av tillväxtenheten, med hjälp av Contekton Arkitekter AB och har bedrivits som normalt planförfarande, innebärande att samråd och utställning skett. Efter utställningen har detaljplaneförslaget justerats och kompletterats vad avser byggrätten för flerfamiljshuset i nordväst. Skyddsavståndet runt befintligt fornminne gör att byggrätten blir för begränsad. Även förtydligande om dagvattenlösningen har utförts. Detaljplanehandlingarna har daterats för antagande med datum Beredning Fysiske planerarens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen, daterad * Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal. OBS! exploateringsavtalet är ännu ej undertecknat och finns ej i handlingarna. Om undertecknat avtal ej finns tillgängligt vid kommunstyrelsens sammanträde hanteras ärendet som en informationspunkt. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 Dnr: Ks 2009/71 TJÄNSTESKRIVELSE 22 KOMMUNSTYRELSEN Förslag till detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen, Munkedals kommun. Planförslaget har framtagits av tillväxtenheten, med hjälp av Contekton Arkitekter AB och har bedrivits som normalt planförfarande, innebärande att samråd och utställning skett. Efter utställningen har detaljplaneförslaget justerats och kompletterats vad avser byggrätten för flerfamiljshuset i nordväst. Skyddsavståndet runt befintligt fornminne gör att byggrätten blir för begränsad. Även förtydligande om dagvattenlösningen har utförts. Detaljplanehandlingarna har daterats för antagande med datum Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Exploateringsavtal har upprättats med den privata markägaren som äger ca halva detaljplaneområdet. Villatomter kommer säljas som täcker uppkomna kostnader. 2. Miljö Hänsyn har tagits till miljön, vilket framgår av miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande planhandlingarna. 3 Folkhälsa Detta villaboende blir ett fint boende i nära samklang med naturen och kulturvården. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen daterad Upprättat exploateringsavtal skall godkännas innan detaljplanen antas. Ronny Larsson Fysisk planerare Tillväxtenheten MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

23 23 Detaljplanbeskrivning för Befintliga och nya bostäder inom del av Möe 1:2, 1:14 m.fl. vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDE

24 24 Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING 1(28) Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen, Munkedals kommun BEFINTLIGA OCH NYA BOSTÄDER Antagandehandling PLANBESKRIVNING NORMALT PLANFÖRFARANDE HANDLINGAR Planhandlingarna består av: plankarta med bestämmelser planbeskrivning illustrationskarta skötselkarta (natur och kultur) genomförandebeskrivning utlåtande övriga bifogade handlingar: grundkarta fastighetsförteckning samrådsredogörelser geoteknisk utredning bergteknisk utredning va plan och dagvattenutredning naturvårdsinventering mätning av externt industribuller arkeologisk utredning MÖE Möe kapell Örekilsälven Karta 1. Översiktskarta, läge i tätorten

25 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 2(28) 25 SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen möjliggör en bebyggelse med ca nya bostäder inom del av två jordbruksfastigheter i Möe. Främst friliggande villabebyggelse men med möjlighet att bygga exempelvis tvåvånings pareller fyrbohus i ett av kvarteren. Området ligger naturskönt i utkanten av Munkedals tätort och ger mycket goda möjligheter för ett attraktivt boende, i stor utsträckning på naturens villkor, vilket är planens ena tema. Möjligheten till egen odling är planens andra tema, det kommer bland annat att finnas odlingslotter i anslutning till tomterna. Bostadstomterna varierar i storlek men framförallt de större tomterna har även förutsättningar för odling inom tomten. Området gränsar till och ligger delvis inom områden med höga natur och kulturvärden. Genom detaljplanen skapas ett tydligare skydd för de bestånd av ädellövträd, främst ek, som har högst naturvärden, liksom för viktiga kulturmiljövärden, bland annat en äldre färdväg. I angränsning till planen pågår bildandet av ett naturreservat utmed Örekilsälven, som bland annat innefattar ett Natura 2000 område strax utanför planområdet. Enligt planförslaget kommer reservatet att bli väl markerat och förses med informationstavlor och möjlighet till parkering. Härigenom kommer naturmiljöerna och vissa utsiktsplatser vid Örekilsälvens branter att kunna bli mer allmänt kända och besökta samtidigt som de boendes kunskaper om de närliggande naturvärdena i högre grad säkerställs. Befintlig och ny bebyggelse inom planområdet kommer att bli ansluten till kommunalt vatten och avlopp. BAKGRUND Kommunen medgav ramavtal och programtillstånd för bostadsändamål inom aktuellt område, genom beslut Programsamråd hölls under 2010 och inkomna synpunkter har beaktats och tillsammans med ett flertal kompletterande utredningar utgjort förutsättningar för det fortsatta planarbetet. Synpunkter under det plansamråd som hölls i maj juni 2011 sammanfattas i en separat samrådsredogörelse. Huvudsakligen påpekades behovet av en omarbetning av delar av planen för en tydligare arkeologisk hänsyn och för att säkerställa att bostäderna inte ska störas av buller från Möevägen. Under hösten 2011 var planen utställd, synpunkter har främst berört buller och fornminnesproblematik kring bostadskvarteret närmast Möevägen samt natur /miljövård. I antagandehandlingen har kvarteret närmast Möevägen helt utgått ur planen och planområdet har minskats motsvarande. Även den angränsande fornlämningen (gravhög) i denna del ligger nu utanför planområdet. Gränsen för bostadstomterna närmast färdvägen på västra sidan har flyttats något längre ifrån denna. Upplaget för trädgårdsavfall har flyttats in mellan bostadstomterna strax väster om färdvägen. Färdvägen, som är en övrig kulturhistorisk lämning, har på så vis tydligare frilagts i landskapsrummet. Gångväg till odlingslotterna möjliggörs nu på västra sidan av färdvägen för att inte behöva flytta stenar i denna, vilket skulle krävt dispens från det generella biotopskydd den också har. Skötselanvisningar för färdvägens stenmurar har justerats något i beskrivningen och på skötselkartan med förtydligande om att de i huvudsak ska lämnas intakta, enstaka nedfallna stenar kan återläggas. I anslutning till det flyttade upplaget för trädgårdsavfall har vändplatsen ändrats till T vändning och flyttats tillbaka längs gatan något (ligger nu där det tidigare fanns ett tomtskaft). Inom det flyttade parkområdet för trädgårdsavfall anges nu en möjlighet att uppföra ett gemensamt redskapsförråd för samfällighetsföreningens skötsel av naturmarker och odlingslotter. Plusmark har tillkommit inom fastigheten Möe 1:75 där det saknades markering i utställningshandlingen (syftet framgick dock av illustrationskartans illustrerade garagebyggnad, samt är i överensstämmelse med bestämmelserna i samrådsskedet). Ett generellt förtydligande angående sockelhöjdbestämmelsen har även införts.

26 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 3(28) 26 Ändringar i beskrivning och på kartor har genomförts enligt utställningsutlåtande och denna bakgrundsbeskrivning. Textavsnitt i beskrivningen som reviderats för överensstämmelse är markerade med streck i kanten lika härintill. PLANDATA Planområdets läge Möe ligger i den norra delen av Munkedals tätort, där den tätare bebyggelsen övergår i landsbygd, ca 2 km från Munkedals centrum. I stora drag avgränsas planområdet av Möevägen i öster och Korpåsvägen i norr, inklusive Möe 1:75. I väster avgränsas området av Möe 1:13 och Örekilsälvens föreslagna naturreservat och i söder av en kraftledningsgata. Förutom del av jordbruksfastigheten Möe 1:14 ingår del av den kommunala fastigheten Möe 1:2. Därutöver ingår två avstyckade bostadsfastigheter, en större och en mindre transformatorstation, marksamfälligheten s:8 och gemensamhetsanläggningen ga:2. Ytterligare en bostadsfastighet, Möe 1:111, berörs i samband med fastighetsreglering av Korpåsvägen. Mot Brålandsfallet Örekilsälven Mot centrum Karta 2. Fastighetsgränser och närmaste omgivning Areal Planområdet omfattar ca 7 ha. Pappersbruk Markägoförhållanden Möe 1:2 ägs av Munkedals kommun, Möe 1:113 ägs av Vattenfall. Marksamfälligheten S:8 innehas av delägarfastigheterna Möe 1:2 1:3 och 1:13 1:14. Gemensamhetsanläggningen GA:2 (Korpåsvägen) innehas av en samfällighetsförening för vägen. Övriga fastigheter inom planområdet eller direkt angränsande är i enskild ägo. FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kapitlet i Miljöbalken.

27 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 4(28) 27 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Planområdet gränsar till områden med stora natur och rekreationsvärden. Tillgängligheten till dessa områden bedöms öka med möjlighet att enklare nå ett flertal utsiktsplatser utefter Örekilsälvens bergskanter. Samtidigt har en förtätning av bebyggelsen med fler människor en lokal påverkan på närområdet. Förtätningen innebär dock underlag för bättre samordnad VA hantering etc och på sikt bättre underlag för en utökad kollektivtrafik i närområdet. Trafiken till området kommer att öka något p.g.a. exploateringen. Denna ökning bedöms dock vara liten och kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer för utomhusluften överskrids. Genom anslutning till kommunalt vattenoch avlopp och lokalt omhändertagande av dagvatten kommer miljökvalitetsnormer för yt och grundvatten och för fiskvatten (laxvatten i Örekilsälven) och musselvatten (Gullmarns centralbassäng) inte heller att överskridas till följd av planen. Inte heller Natura2000 bedöms påverkas negativt till följd av planen. De allra viktigaste naturvärdena identifierades redan i programskedet och ingår inte i planområdet. En naturvårdsinventering har utförts och en skötselplan har tagits fram. Genom dessa tas hänsyn till viktiga naturmiljöer inom planområdet, vilka huvudsakligen hamnar utanför tomtgräns eller utanför byggrätt. Dock medges fällning i kanten av vissa mindre skyddsvärda delar av utpekade ädellövsbestånd i anslutning till och delvis inom tomterna, bland annat för att åstadkomma ljusare tomter, men också för att friställa några av de flerstammiga och krumma ekarna. Sammanfattande bedömning Det föreslagna utbyggnadsområdet bedöms ha liten effekt och endast på lokal nivå, och inte innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i yttrandet över programmet för detaljplanen delat denna syn. Övriga motiv för detta redovisas nedan, dels under TIDIGARE STÄLLNINGS TAGANDEN, för vart och ett av de allmänna intressen som påverkas, och dels under KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Planområdet finns angivet i gällande översiktsplan (Framtidsplan Öp10 Munkedal, antagen 2010) som lämpligt för bostadsbebyggelse. Översiktsplanen ger bland annat följande riktlinjer för ny bostadsbebyggelse: ur Öp10 Energibesparande byggande och uppvärmning är en [ ] viktig fråga, både för det befintliga beståndet av bostäder och för nybyggnader. Nya byggnader kan t ex planeras och lokaliseras med större hänsyn till kylande eller värmande lägen.

28 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 5(28) 28 En mycket viktig fråga för kommunen är att vända det nedåtgående befolkningstalet. [ ] Det kommer framöver att behövas fler bostäder i flerfamiljshus för unga och äldre. [ ] Även intresset för nyproducerade enfamiljshus i attraktiva lägen är stort och förväntas i sig kunna öka inflyttningen. [ ] Temaboende på landsbygden ger kommunen ytterligare möjligheter. Efterfrågan på hästgårdar är stor redan idag och kan förväntas bli än större i framtiden. Övriga temaboenden kan vara golf, naturnära boende med energi och kretsloppsprofiler, jakt och fiskeprofil och boende vid vatten (Ur Öp10, DEL I, sid 11) Översiktsplanen anger även generella riktlinjer för utformning av ny bebyggelse, bl.a.: Inom särskilt utpekade områden med stort kulturmiljövärde ska ny bebyggelse och om och tillbyggnader anpassas till bebyggelsetraditionen i Munkedal och ske med stor varsamhet. Ny bostadsbebyggelse bör [ ]: eftersträva en småskalig varierad boendemiljö där naturen bevaras i sina värdefullaste delar och om möjligt utgör ett rikt inslag i områdets karaktär. eftersträva lättillgänglighet. Alla gator bör leda vidare i form av en gång och cykelväg för att undvika återvändsgränder. Kopplingen till möjlig framtida kompletterande bebyggelse ska beaktas. säkerställa god tillgänglighet till lämpliga grönytor m m i närområdet för lek och rekreation. Mindre naturplatser som dungar och liknande inne i bostadsområden ska värnas eller planeras. utformas med hänsyn till landskapsbilden, särskild omsorg vid placering på höjder. (Ur Öp10, DEL III, sid 7) Konsekvenser av planen: Planen innebär en förtätning i en attraktiv del av tätortens utkant med positiva samverkanseffekter för bland annat utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och utökat underlag för kollektivtrafiken som positiva lokaliseringsfaktorer. Bebyggelsens läge i topografin möjliggör goda ljus och värmeförhållanden. Detaljplaner Inga gällande detaljplaner finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. Däremot finns en fullt utbyggd detaljplan för bostäder strax söderut längs Möevägen och en nyligen antagen detaljplan för bostäder uppe vid Möe kapell, på västra sidan av Möevägen. Kommunala bevarandeprogram Naturvårdsprogram Orange: Klass 2 (natur) Karta 3. Naturvårdsprogram (orange) Karta 4. Nyckelbiotoper (rött och rosa) och Ädellövskog (grön linje)

29 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 6(28) 29 Kommunen arbetade under 2009 fram ett naturvårdsprogram med en indelning i tre skyddsklasser av kommunens kända naturvärden. Inom aktuellt område är skogspartierna klass 2 markerade (se karta ovan, orange markering), dvs med höga natur och skyddsvärden. Åtgärder som innebär skada på dessa naturvärden ska enligt naturvårdsprogrammet i möjligaste mån undvikas och ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning (ingår i denna planutredning). Markeringen på kartan (orange ovan) stämmer inte helt med nuvarande utbredning av skogspartierna eftersom viss avverkning har skett. På den högra kartan ovan redovisas naturområden med nyckelbiotoper och ädellövskog. Kulturminnesvårdsprogram Konsekvenser av planen: Viss påverkan av ädellövskogen kommer att ske genom föreslagna förändringar. I arbetet med detaljplanen har större enstaka träd och träd i utkanten av skogsdungar som ska skyddas mätts in och markerats på kartan. Dessa ska skyddas mot avverkning och mot skador i samband bygg och anläggningsarbeten. Även större träd som föreslås bli avverkade i samband med exploateringen av planen har mätts in och markerats på kartan. Övriga träd, framför allt inom tomtmark, men även vissa björkbestånd utefter gatorna, bör bevaras i möjligaste mån och gatu och byggnadsplaneringen bör ta hänsyn till och i möjligaste mån spara dessa. Karta 5. Kulturmiljö enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram (beige) och Riksintresse för kulturmiljövård (röd linje skraffering) Ungefär halva området ligger inom kommunalt kulturmiljöområde nr 11 enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram, som främst pekar på det säregna kanjon och israndslandskapet och lundvegetation söder om Kärnsjön, de delvis bevarade bruksmiljöerna utmed älven, byggnadsgrupperna kring Borgmästarbruket och Torps gård samt den ovanliga rikedomen på fornminnen. I samarbete med Bohusläns museum har kommunen tagit fram skriften Bygga i kulturmiljö där det aktuella bebyggelseområdet redovisas i folder nr 11 Torp Bråland. Konsekvenser av planen: Det aktuella planområdet bedöms ha liten betydelse för kulturmiljön så som den beskrivs i kulturminnesvårdsprogrammet. Det är dock generellt önskvärt att den nya bebyggelsen anpassas väl till landskapsbilden och att lundvegetation skyddas. Bohusleden passerar förbi området och även besökare till det närliggande Brålandsfallet, vilket förstärker anspråket på en väl utformad och platsanpassad ny bebyggelse för att uppnå kommunens övergripande mål om välbevarade kulturmiljövärden. Planen har bland annat givits bestämmelser om begränsning av markfyllnadsåtgärder och riktlinjer för byggnaders utformning för att säkerställa detta.

30 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 7(28) 30 Intresse för friluftslivet Karta 6. Regionalt/kommunalt intresse för friluftslivet (väster om grön linje), Bohusleden (grönprickad linje) samt strandskyddsgräns (blå linje). Ungefär halva området ligger inom riksintresse för turism och friluftsliv vars intressen sammanfaller med riksintresse för naturvård. Bohusleden passerar förbi området och även besökare till det närliggande Brålandsfallet. Konsekvenser av planen: Friluftslivets intressen gynnas i sin helhet av planen, genom ökad tillgänglighet och genom skydd av värdefulla kultur och naturmiljöer. Landskapsbildsskydd och regionalt värdefullt odlingslandskap Genom beslut i april 1971 finns för Örekilsälvens dalgång ett landskapsbildsskydd, som berör de västliga delarna av planområdet (se karta 7 nedan). Intentionerna med landskapsbildsskyddet motsvaras av de riksintresseskydd som sedan dess har tillkommit, framför allt riksintresse för naturoch kulturmiljövård, se nedan. Konsekvenser av planen: Se under angivna riksintresseskydd nedan. Kommunens bedömning är att landskapsbildsskyddet inte innebär hinder för den föreslagna detaljplanen. Denna uppfattning delas av länsstyrelsen enligt samrådsyttrandet. Tillstånd för föreslagna åtgärder kommer att sökas hos Länsstyrelsen. De västliga delarna av planområdet, ungefär motsvarande området för landskapsbildsskydd, omfattas även av regionalt värdefullt odlingslandskap Torp och Bråland enligt länsstyrelsens inventering.

31 31 Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING 8(28) Riksintressen Gulmarkerat område: Natura2000 Grönstreckad linje: NRO Röd linje: Gräns för landskapsbildsskydd (Grönt snedstreckat om råde: Planerat natur reservat enligt tidigare förslag, gränserna är justerade under programarbetet, se illustrationskartan.) Blå linje: Strandskyddsgräns Planområde Rödstreckat område: KO26 Karta 7. Riksintresseområde naturvård (NRO) och kulturmiljövård (KO), strandskydd, naturreservat och Natura2000 samt landskapsbildsskydd. Naturvård Planområdet berörs av riksintresse för naturresurser, dvs naturvård, (NRO 14025). Den nordvästra delen av förslaget ligger inom angiven gräns för riksintresset. Riksintresset tar sikte på (ur områdesmotiveringen): Områdets natur och landskapliga kvaliteter är mycket stora och komplexa. Av stort geologiskt intresse är sprickdalgången i sin helhet med förkastningsbranterna vid Kärnsjön. De mäktiga jordlagren framför allt söder om Kärnsjön, [ ] samt kanjonbildningen och vattenfallet söder om Kärnsjön ger dalgången ytterligare geologiska kvaliteter av stor dignitet. [...] Den kalkgynnade brantfloran med ett flertal sällsynta arter visar också områdets botaniska särart. Örekilsälven, Hajumsälven och Munkedalsälven är viktiga lek och uppväxtområden för ursprung lig lax och havsöring. Vattendragen har också stor artrikedom. / / Vid Kvistrum, strax söder om Munkedal, samt längs med älven upp till Håby Torp finns vidsträckta ädellövskogar. Tack vare den rika jordmånen hittar man över stora ytor en lundflora med flera krävande arter. / / Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk och naturvårdsinriktad betesdrift av naturbetesmarker, skötsel av landskapselement och gynnande av lövvegetation i trädbestån den. Fortsatt kalkning av vattensystemet. / / Framtida bebyggelse bör underordnas huvud dragen i det öppna och för exploatering känsliga landskapet. /.../ Israndavlagringar och geo logiskt intressanta erosionsfenomen bör skonas från täktverksamhet, schaktningar, tippningar och andra markarbeten eller exploatering. Konsekvenser av planen: Det är huvudsakligen ädellövbestånden som i viss mån påverkas av föreslagna förändringar inom planområdet samt att ny bebyggelse bör underordnas huvuddragen i det öppna och känsliga landskapet. Tomternas placering

32 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 9(28) 32 enligt förslaget på illustrationskartan innebär viss avverkning i ädellövbestånd inom det tänkta planområdet. I samband med detaljplanplaneringen har större ädelträd skyddats utifrån rekommendationer i naturvårdsinventeringen. Bebyggelsen följer den naturliga topografin och endast små nivåförändringar av marken medges, vilka tillsammans med föreskrifter om ljusa låga byggnader eller smala lite högre husgavlar ut mot dalgången bedöms bidra en sammanhållen, småskalig och väl anpassad bebyggelse. Den samlade bedömningen är att inget av de utpekade intresseskälen bedöms komma till påtaglig skada genom föreslagna förändringar i detaljplanen. Naturreservat Länsstyrelsen arbetar parallellt med att skapa ett naturreservat för bl a denna del av Örekilsälven, som delvis kommer att gränsa till det aktuella planområdet. Under arbetet med programhandlingen skedde samråd med Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen. Av länsstyrelsen föreslagen gräns anges på plankartan. Konsekvenser av planen: Den nya bebyggelsen har ett skyddsavstånd till kommande naturreservat, se illustrationskartan. Mot det planerade naturreservatet skapas en zon på meter utanför bostadstomterna (se även FÖRÄNDRINGAR/Natur nedan). Inom denna zon kommer viss gallring närmast tomterna att ske, medan området närmast naturvårdsområdet ska bibehållas som ekskog i vilken träd inte får fällas. Naturreservatets bildande bidrar till ett förstärkt skydd för den närliggande ädellövskogen utanför planområdet. De som bor och vistas i området blir naturligt uppmärksammade på och medvetna om de närliggande naturvärden som finns och det skydd dessa kräver. Naturreservatet kommer att uppmärksammas genom lämplig skyltning och gränsmarkering. Den gräns som föreslås följer i huvudsak den naturliga topografin genom sin placering utmed bergs /brantkanter. Natura2000 I det västra hörnet av planområdet tangeras ett Natura2000 område. Basinventering av kommunens Natura2000 områden är genomförd, sammanställning av inventerade värden pågår på länsstyrelsen. Gränsen för Natura2000 sammanfaller med strandskyddsgränsen och föreslagen plangräns. Konsekvenser av planen: De värden som skyddas genom Natura2000 förordningen bedöms inte påverkas vare sig direkt eller indirekt. Natura2000 området kommer att omfattas av det blivande naturreservatet, vilket säkerställer detta, se bedömning och föreslagna åtgärder ovan. Kulturmiljövård Planområdet berörs även av riksintresse för kulturmiljövård (KO26). Riksintresset motiveras med (ur områdesmotiveringen): Uttryck för riksintresset: Bruksbebyggelse vid Munkedal och spridda lämningar; husgrunder, dämmen, kvarnrännor m.m. utefter Örekilsälven och Munkedalsälven (bl a lämningar efter Borgmästarbruket) samt herrgårdsbebyggelse vid Torp och Munkedal. Konsekvenser av planen: Inget av de utpekade intressena, vare sig specifikt eller mer allmänt bedöms beröras av eller kunna komma till påtaglig skada genom föreslagna förändringar. Se dock generella kulturvårdshänsyn under kommunala bevarandeprogram ovan, som är relevanta även för skyddet av riksintresset.

33 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 10(28) 33 FÖRUTSÄTTNINGAR Natur Planområdet utgörs av åkermark, ängsmark och lövskog och ligger utefter en höjdrygg. I den mellersta delen av planområdet finns ett sluttande skogsparti (lund) bestående av ekar med inslag av björk (foto 1 2). Den nordöstra sidan av området består av svagt till starkt sluttande ängs /tuvmark ner mot Korpåsvägen (foto 2). Foto 1. Äng med ek och björklund runt berg i dagen Foto 2. Sluttande äng ner mot Korpåsvägen Södra delen av planområdet består av en relativt plan åkermark. Sydost om denna finns spår av en äldre färdväg med rester av stenmurar på ömse sidor. Den äldre vägen kommer att kunna fungera som gångväg, även om den inte har någon funktion som gångväg idag. Stenmurarnas skick utmed färdvägen är i stora delar dåligt och de är helt eller delvis hopvuxna med kraftiga rotskott. Omgivande naturområden utgörs av omväxlande skogklädda bergsbranter i norr och väster ner mot Örekilsälven samt i öster. Däremellan öppna ängar (exempel foto 3) och Korpåsvägens dalgång (foto 4). Foto 3. Öppen äng i nordväst, utanför planområdet (i det blivande naturreservatet). Foto 4. Korpåsvägens fortsättning in i dalgången Naturvärden inom planområdet En naturvårdsinventering har utförts av Henric Ernstson konsult AB, Naturvårdsinventering inför detaljplan för Möe Korpås befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Möe 1:2, 1:14 m.fl Själva inventeringen utfördes varvid ett antal delområden identifierades. Dessa redovisas med värden och förslag på skydd/skötsel. Stenmurar har ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Inga övriga skyddade biotoper har identifierats inom planområdet.

34 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 11(28) 34 Naturreservat med skyddszon Ett naturreservat håller på att bildas för Örekilsälven. Se TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ovan. Gränserna för detta har markerats på plats av länsstyrelsens handläggare och ligger i direkt anslutning till det tänkta planområdet. Emellan bostadstomterna och reservatet anges därför en respekt /skyddszon på mellan 10 och 30 meter. Den smalaste zonen ligger i områdets norra del där föreslagen reservatsgräns också sammanfaller med Natura 2000 och strandskyddsgränsen. Dock är avståndet till den mer naturliga gräns som markerats i fält ca meter i den norra delen, se illustration nedan. Markeringarna i fält (snitslar på träd) är inmätta med hand gps. Markerad naturlig gräns i fält Skyddszon Markerad gräns i fält (sammanfaller här med plangränsen) Illustration reservatsgräns och skyddszon Bebyggelse Inom planområdet finns två bebyggda fastigheter och en transformatorstation/ställverk samt en mindre transformator. Det omgivande landskapet är kuperat med enstaka spridd bebyggelse av både lite äldre och nyare landsbygdskaraktär. Foto 5. Gård i mellersta delen av planområdet Foto 6. Bostad inom planen nordost om Korpåsvägen

35 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 12(28) 35 Foto 7. Transformatorstation/ställverk i sydost Foto 8. Stall öster om Möevägen Geotekniska förhållanden Geoteknisk utredning har utförts av Norconsult, Rapport geoteknisk undersökning Sammanfattningsvis (ur rapporten) ligger området: inom ett höjdparti varifrån marken faller ned mot omkringliggande mark samt Örekilsälvens dalgång i sydväst. Marknivåerna varierar mellan +45 och +66 inom planområdet. Berg i dagen går upp ställvis igenom hela området. Djupet till fast botten varierar inom området mellan 0 och 18 m enligt utförda sonderingar. Jordlagren, under 0,1 0,5 m mulljord, utgörs huvudsakligen av torrskorpelera, lera eller friktionsjord på berg. Torrskorpelerans tjocklek varierar mellan 0 och 3 m. Lerans djup (mäktighet) varierar mellan 0 och 13,5 m. Lerans sättningsegenskaper har inte undersökts men med ledning av lerans skjuvhållfastheter och uppmätta vattenkvoter bedöms leran inom området vara överkonsoliderad. Detta innebär att begränsade laster kan påföras utan att sättningar uppstår. Friktionsjord på berg har inte undersökts närmare men tjocklek på upp till 5 m har sonderats. Grundvattenmätningar har utförts i friktionsjorden under leran i 3 punkter vid tre tillfällen. Mätningarna visar en grundvattennivå mellan +50 och +55, dvs. en grundvattenyta belägen mellan 0 och 6 m under markytan. Fria vattenytor observerades i provtagningshål mellan 0,5 och 2,0 m under markytan. Rekommendationer (ur geoteknisk utredning) Stabilitet Stabiliteten inom planområdet är tillfredsställande för både befintliga förhållanden och för exploatering av området. Belastning med hänsyn till stabilitetsförhållandena begränsas till maximalt 20 kpa. Detta innebär ca 1,0 m uppfyllnad från befintlig markyta eller byggnadslast 10 kpa med 0,5 m uppfyllnader. För belastningsrestriktioner med hänsyn till sättningar se nedanstående kapitel Grundläggning. Avschaktning begränsas till maximalt 1,0 m. Vid större belastningar och avschaktningar skall det visas med beräkningar att stabilitetsförhållanden är tillfredsställande. Planbestämmelse införs för att säkerställa detta. Grundläggning Grundläggning av planerade byggnader bedöms kunna utföras direkt på de ytliga jordlagren efter avschaktning av vegetationsjorden i större delen av planområdet. Den totala byggnadslasten begränsas till maximalt 10 kpa, inklusive uppfyllnader direkt under planerade byggnader.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-13

Kommunstyrelsen 2013-11-13 Kommunstyrelsen 2013-11-13 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21 Detaljplan för 3 m fl Falkenbergs kommun, Hallands län Detaljplan för Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN

BOSTÄDER I HÅLSJÖOMRÅDET, VÄSTRA DELEN Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 ANTAGANDEHANDLING 2003-02-05 rev. 2005-06-09 rev. 2005-06-15 Diarienummer KS 472/2000-061 Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 och lagakraftvunnen 2005-11-01

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun Teknik och samhällsbyggnad PLANBESKRIVNING Bakgrund Linghem, med sin pendeltågsstation mellan Linköping

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för Ridanläggning vid Granåsvägen Vimmersjön - Nödinge 4:23, 4:26 m.fl. i Nödinge PLANBESKRIVNING - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Ridanläggning vid Granåsvägen Vimmersjön - Nödinge 4:23, 4:26 m.fl. i Nödinge PLANBESKRIVNING - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr 05/05 2007-02-28 rev 2007-04-12 Detaljplan för Ridanläggning vid Granåsvägen Vimmersjön - Nödinge 4:23, 4:26 m.fl. i Nödinge Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2008-11-17

PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2008-11-17 GODKÄNNANDEHANDLING PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2008-11-17 Innehåll Innehåll Syfte och bakgrund 3 Förutsättningar 3 Pågående markanvändning 3 Trafik

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

3 Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen. 5 Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna

3 Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen. 5 Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-27, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Stäng av för genomfart av motortrafik

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer