Kommunstyrelsen OBS! På förmiddagen, kl , hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-01-25. OBS! På förmiddagen, kl 09.00-12.00, hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13."

Transkript

1 Kommunstyrelsen OBS! På förmiddagen, kl , hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl 13.00

2

3 Kommunstyrelsen mandatperioden Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim Jansson (m) Maria Sundell (s) Nils Herward (m) Jenny Jansson (s) Kerstin Wallsby (v) Rolf Berg (s) Mona Petri (c) Lars Hansson (c) Helena Hansson (c) Torbjörn Segelod (fp) Mikael Karlsson (ksff) Ersättare och dess inträdesordning För ledamot i gruppen (s), (c), (mp), (fp), (ksff) träder ersättare in i följande ordning: 1. Olle Strömberg (s) 2. Pia Hässlebräcke (s) 3. Håkan Bergqvist (s) 4. Inger Orsbeck (s) 5. Liza Kettil (s) 6. Birgitta Karlsson (c) 7. Peter Andersson (c) 8. Bengt Ryrmalm (c) 9. Jan Petersson (c) 10. Hans-Joakim Isenheim (mp) För ledamot i gruppen (m), (v) träder ersättare in i följande ordning: 1. Sebastian Andersson (m) 2. Alf Sifversson (m) 3. Christer Börjesson (m) 4. Ove Göransson (v) För ledamot i gruppen (kd) träder ersättare in i följande ordning: 1. Rolf Jacobsson (kd) Om ingen ersättare för ledamot i dennes grupp är närvarande träder ersättare i den grupp som är störst in enligt den gruppens inträdesordning. Om ingen ersättare från den största gruppen är närvarande träder ersättare från den nästa största gruppen in enligt den gruppens inträdesordning osv.

4

5 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/Underrättelse Tid: Onsdagen den 25 januari 2012 kl Plats: Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Föregående justeringsperson Nils Herward (m) Justering (förslag): Måndagen den 30 januari kl Ordförande: Sekreterare: Åsa Karlsson (s) Markus Hurtig OBS! kl hålls arbetsmöte om Fyrbodalssamarbetet. Beslutsärenden från kl Sammanträdet beräknas pågå till c:a Nr Ärenden Ärenden under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid 1 Industrietablering i Gläborg (Fastighetsförvärv: Gläborg 1:11 och Bäckevall 2:18, Försäljning av mark till TPH Utveckling AB och optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB) Dnr KS Sid 7 2 Antagande av detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen Dnr KS Ärenden under kommunstyrelsens offentliga sammanträdestid 3 Taxa för renhållning och slamsugning Dnr KS Revidering av befintliga taxor för miljö- och byggnämndens tillsyns- och uppdragsverksamhet inom miljöområdet (taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, kontroll av livsmedel, kontroll enligt lag om handlen med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen och taxa för miljö- och byggnämndens uppdragsverksamhet) Dnr KS Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Dnr KS Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser, ledningsplan Dnr KS MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

6 KOMMUNSTYRELSEN 7 Informationsplan vid extraordinära händelser Dnr KS Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (sd) om att Munkedals kommun ska införa klassmorfarsystemet Dnr KS Höjning av interkommunal ersättning för Processtekniska gymnasiet Dnr KS Tillägg till villkor för rese- och inackorderingsbidrag Dnr BUN Fastställande av läsårstider för läsåret 2012/2013 Dnr KS Redovisning av möjligheter att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser för kommuner och landsting Dnr KS Lägesrapport om arbetet med internkontroll Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd)om att rekrytera mer personal till äldreomsorgen Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att inrätta en äldreomsorgsgaranti Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att initiera utbildningsmöjligheter för personal inom äldreomsorgen Dnr KS Svar på motion från Rolf Jacobsson (kd) om att inrätta en parboendegaranti i trygghetsboende Dnr KS Medverkan i projektet samverkande sjukvård Dnr KS Revidering/tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 221 Val till kommunala förtroendeuppdrag skolfaddrar och förtroenderåd Dnr KS 241 Anmälan av delegationsbeslut 243

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Industrietablering i Gläborg (fastighetsförvärv: Gläborg 1:11 och Bäckevall 2:18, försäljning av mark till TPH Utveckling AB och optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB) Sedan ungefär ett år pågår planarbete mellan Håby och Gläborg med syfte att tillskapa en anläggning för lagring och hantering av kyl-, frys- samt torrvaror. Ytterligare mark planläggs för transportrelaterad verksamhet. Planarbetet hittills har varit inriktat på geotekniska och arkeologiska frågor. Intressenterna Bohusfrakt och Kungshamnsfiskarna har bildat ett gemensamt bolag för etableringen TPH Utveckling AB. För att kunna gå vidare med kontraktsdiskussioner etc gentemot tilltänkta hyresgäster i de olika lagerdelarna vill TPH Utveckling AB kunna visa upp avtal om tillgång till marken. Kommunen har tidigare förvärvat mark i planområdets västra del som i översiktsplanen angetts som strategisk ur verksamhetssynpunkt. Det aktuella området och detaljplanearbetet omfattar till stor del även mark i privat ägo. För att kunna erbjuda TPH Utveckling AB mark för den planerade verksamheten erfordras att kommunen tecknar avtal om ytterligare förvärv: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11 (område C) - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 (område D och E) - Avtal om försäljning av mark till TPH Utveckling AB (område B,C och D) - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB (område E) Avtalen bygger ekonomiskt på kommunal självkostnad, dvs kommunen tar betalt för nedlagda kostnader för förvärv, planering etc. Kommunen förvärvar fastigheterna när detaljplanen antagits. Beredning Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade förslag till avtal avseende: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11, - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18, - Försäljning av mark till TPH Utveckling AB, - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Dnr: sida 1 8 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Industrietablering Gläborg Sedan ungefär ett år pågår planarbete mellan Håby och Gläborg med syfte att tillskapa en anläggning för lagring och hantering av kyl-, frys- samt torrvaror. Ytterligare mark planläggs för transportrelaterad verksamhet. Planarbetet hittills har varit inriktat på geotekniska och arkeologiska frågor. Intressenterna Bohusfrakt och Kungshamnsfiskarna har bildat ett gemensamt bolag för etableringen TPH Utveckling AB. För att kunna gå vidare med kontraktsdiskussioner etc gentemot tilltänkta hyresgäster i de olika lagerdelarna vill TPH Utvecklings AB kunna visa upp avtal om tillgång till marken. Kommunen har tidigare förvärvat mark i planområdets västra del (se bilaga område A och B), som i Översiktsplanen angetts som strategisk ur verksamhetssynpunkt. Det aktuella området och detaljplanearbetet omfattar till stor del även mark i privat ägo. För att kunna erbjuda TPH Utveckling AB mark för den planerade verksamheten erfordras att kommunen tecknar avtal om ytterligare förvärv: - Förvärv av fastigheten Gläborg 1:11 (område C) - Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 (område D och E) - Avtal om försäljning av mark till TPH Utveckling AB (område B,C och D) - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB (område E) Avtalen bygger ekonomiskt på kommunal självkostnad, dvs kommunen tar betalt för nedlagda kostnader för förvärv, planering etc. Kommunen förvärvar fastigheterna när detaljplanen antagits. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Kommunen ligger ute med pengar, men möjliggör etableringen av ett kyl- och fryslager 2. Miljö Bland annat tas jordbruksmark i anspråk. Lageranläggningen innebär möjlighet till rationellare transporter. Miljökonsekvenserna beskrivs i planarbetet. 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till avtal avseende - Förvärv av fastigheten Gläborg 1: MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

9 sida Förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 - Försäljning av mark till TPH Utveckling AB - Optionsavtal avseende försäljning av mark till Sjölyst Handels AB Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Henrik Gustafsson Enhetschef gata/mark MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

10 10

11 11 AVTAL Dnr KS Mellan Munkedals kommun, org nr , nedan kallad kommunen och Peter Johansson personnummer , nedan kallad säljaren har ingåtts följande KÖPEAVTAL 1 Säljaren överlåter och försäljer härmed till kommunen fastigheten Gläborg 1:11 totalt 2404 m2 enligt bifogad kartbilaga. Köpeskillingen utgör enligt överenskommelse totalt kr (TVÅMILJONERFEMHUNDRATUSEN KRONOR) Köpeskillingen erläggs 30 dagar efter det att kommunstyrelsen antagit detaljplanen för Industriområde Gläborg. Då köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev till kommunen. Fastigheten är en bebyggd bostadsfastighet. 2 Kommunen och annan exploatör bedriver detaljplanearbete på områdena runt om och i anslutning till fastigheten Gläborg 1:11. Avsikten är att planlägga området för verksamheter. Det är då olämpligt att fastigheten kvarstår som bostad inom området. 3 Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten. 4 Säljaren har möjlighet att bo kvar på fastigheten efter tillträdesdagen mot erläggande av hyra, 3500 kr per månad. Säljaren svarar för att skicket på fastigheten inte försämras samt för samtliga underhålls- och driftskostnader under tiden fram till avflyttning. Säljaren försäkrar lösöre och kommunen byggnader och mark för perioden efter tillträdesdagen MUNKEDAL Tfn växel Fax Bankgiro Postgiro f9f

12 12 2 (3) Till drift räknas kostnader för el, vatten, avlopp, renhållning, tillfartsväg mm. Säljaren svarar för uppsägning vid avflyttning. Ömsesidig uppsägningstid är 3(tre) månader. Besittningsrätten kommer att avtalas bort i särskilt avtal. 5 Säljaren ska enligt 6 lagen om energidekleration för byggnader se till att det finns en energidekleration för byggnaden som inte är äldre än tio år vid försäljningstidpunkten. Säljaren har upplyst om att en sådan energidekleration inte finns. Köparen begär inte att det ska finnas någon energidekleration. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energidekleration för byggnader göra en energidekleration på säljarens bekostnad. 6 Kommunen har rätt att beträda fastigheten innan tillträdesdagen för geotekniska undersökningar, inventeringsarbete av arkeologisk karaktär och annat som erfordras för att planarbetet ska fortskrida. Säljaren ska underrättas innan undersökningar påbörjas. 7 Detta avtal är för parterna bindande endast under förutsättning att avtalet godkänns av kommunstyrelsen genom beslut som vinner laga kraft. 8 Säljaren garanterar -att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till kr. -att fastigheten belastas av (förmån) servitut för avlopp och väg. 9 Säljaren betalar för fastigheterna utgående skatter och avgifter fram till tillträdesdagen och kommunen för tiden efter tillträdet. 10 Kommunen svarar för lagfarts- och fastighetbildningskostnader. 11 Lagfart får inte sökas på enbart detta köpeavtal. f9f

13 13 3 (3) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka säljaren och kommunen tagit var sitt. Munkedal Säljare: Köpare: Munkedals kommun Peter Johansson Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Berg Kommunchef Säljarens namnteckning bevittnas: f9f

14 14 KS Mellan Munkedals kommun org. nr , nedan kallad Kommunen, ägare till Munkedal Gläborg 1:9 och fastighetsägaren till Munkedal Bäckevall 2:18, Ingemar Ringström pers. nr: , nedan kallad Fastighetsägaren har ingåtts följande ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 1 Från Bäckevall 2:18 överförs ett markområde enligt bilaga 1 område D och E, till Gläborg 1:9, området är ca m2, slutgiltig yta fastställs i samband med lantmäteriförrättningen. 2 Ersättningen har överenskommits till 10,5 kronor/ m2. Ersättningen skall erläggas kontant inom 30 dagar efter att förrättningen vunnit laga kraft genom insättning på av Fastighetsägaren anvisat konto. 3 Området överlåts i befintligt skick att tillträdas då: -Förrättningen enligt detta avtal vunnit laga kraft. -Ersättningen är till fullo betald. -Pågående detaljplan för verksamheter inom området har vunnit laga kraft -Enligt 6, denna överenskommelse godkänts av kommunstyrelsen i Munkedals kommun genom beslut som vunnit laga kraft. 4 Kommunen har rätt att före tillträdesdagen utföra undersökningar som ska ligga till grund för detaljplanen eller projekteringshandlingar etc. Fastighetsägaren skall informeras i god tid. 5 Kommunen är medveten om att Vattenfalls luftledningar påverkar markområdet. 6 Denna överenskommelse förutsätter ett av kommunstyrelsen lagakraftvunnet beslut om förvärv. 7 Kommunen svarar för samtliga förrättningskostnader. Fastighetsägaren biträder i och med undertecknandet av detta avtal kommunens ansökan om fastighetsbildning. 8 Detta avtal gäller under förutsättning att fastighetsbildning kan genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med avtalet.

15 15 9 Markområdet överlåts sådan det av Kommunen besiktigats och av Fastighetsägaren redovisats. 10 Fastighetsägaren garanterar att markområdet på tillträdesdagen inte belastas av penning inteckningar. 11 Fastighetsägaren äger rätt att bruka marken till tillträdesdagen. 12 För markområdet utgående skatter och avgifter betalas av Fastighetsägaren i den mån de belöper eller avser tiden fram till tillträdesdagen, och för tiden därefter av Kommunen. Eventuella inkomster regleras på samma sätt. 13 Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka Kommunen, Fastighetsägaren och fastighetsbildningsmyndigheten tagit var sitt. Munkedal den / 2011 Munkedal den / 2011 För Gläborg 1:9 och För Bäckevall 2:18 Munkedals kommun..... Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande. Ingemar Ringström.. Lars-Göran Berg Kommunchef

16 Dnr: Sida 1 av 2 16 KOMMUNSTYRELSEN Avtal om markförvärv mm Munkedals kommun planlägger sedan hösten 2010 ett markområde beläget mellan Gläborg och Håby. Området är i den kommunala Översiktsplanen (ÖP) markerat som strategiskt område för verksamheter. Planens syfte är att ta fram ett industriområde med inriktning mot transporter samt hantering och lagring av kyl-, frys- och torrvaror. PARTER Munkedals kommun, org nr , Munkedal nedan kallad kommunen, och TPH Utveckling AB org nr , Åkarevägen 6,45052 Dingle nedan kallade Företaget. BAKGRUND Kommunen har förvärvat mark i området enligt intentionerna i ÖP samt genomför planarbete, geotekniska utredningar, arkeologiska undersökningar mm. Avsikten är att få fram ett industri-/verksamhetsområde strategiskt beläget i nära anslutning till E6:an, lv 162 och lv Inriktning Kommunen har fört diskussioner med Företaget om att etablera - kyl-, frys- och torrlager främst riktat mot fisk och övrig livsmedelsindustri, - företag med inriktning mot transporter mm inom området. Företaget har efter att ha övervägt flera alternativa placeringar kommit fram till att området vid Gläborg är det mest lämpade. 2. Planarbete Företaget tar en aktiv del i planarbetet i syfte att anpassa planen efter Företagets överskådliga behov på kort och lång sikt. Planarbetet drivs av Kommunen och ambitionen är att detaljplanen kan antas under hösten Markfrågor Kommunen förvärvar mark inom och i anslutning till planområdet Företaget avser att köpa markområdet för eget bruk. Förutsättningen för detta är att detaljplanen vinner laga kraft och att Företagets finansiering av byggnation av lagerbyggnader mm ordnas MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

17 Sida 2 av Markpris Företaget ersätter Kommunen för de kostnader kommunen haft i samband med förvärv mm av mark, som tex förrättningar, rivningar, lagfart samt för kostnader i samband med detaljplanläggning: - förvärv av del av Skinnfälleröd 1:2 (B) - förvärv av Gläborg 1:11 (C) - förvärv av del av Bäckevall 2:18 (D) - detaljplanearbete Markområdet omfattar ca m2. Slutlig yta avgörs vid lantmäteriförrättning/fastighetsreglering. Pris för mark uppgår till 26 kr/m2 (totalt ca 6,37 milj kr). 5. Infrastruktur Företaget svarar för och bekostar projektering av markanläggningar och byggnader inom planområdet. Företaget övertar ansvaret för och bekostar åtgärder på och i anslutning till allmänna vägar enligt kommande (ev) avtal mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen anlägger kommunalt vatten och avlopp från Håby till planområdet. Företaget erlägger anläggningsavgift enligt gällande taxa. Företaget ansvarar för dagvattenhanteringen i området. Detaljplanen kommer att ha enskilt huvudmannaskap. 6. Förskott För att markera Företagets intresse i projektet erlägger Företaget 50 tkr när detta avtal godkänts av Kommunstyrelsen i Munkedal. Vid markförvärvet avräknas dessa 50 tkr från den totala summan. Avbryts projektet återbetalas inte pengarna. För Kommunen För Företaget Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande. Lars-Göran Berg Kommunchef MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

18 18 KS Mellan Munkedals kommun org. nr , nedan kallad Kommunen, och Sjölyst Handels AB org. nr , nedan kallad Sjölyst har ingåtts följande OPTIONSAVTAL avseende del av fastigheten Bäckevall 2:18 1 Kommunen har tecknat avtal om förvärv av del av fastigheten Bäckevall 2:18 med fastighetsägaren Ingemar Ringström. Kommunen planlägger del av detta område med inriktningen industriområde, se bilaga 1 område D. Förvärvet genomförs när detaljplanen antagits av Kommunen. 2 Sjölyst erhåller genom detta avtal option att förvärva den del av Kommunens förvärv av Bäckevall 2:18 som är belägen i huvudsak söder om väg E6, se bilaga 1 område E. Ersättningen har överenskommits till 10,5 kronor/ m2. Därtill kommer 5% som ersättning för kommunal hantering. Ny köpehandling kommer att upprättas vid köpets genomförande. Sjölyst erhåller även option på mark inom detaljplaneområde D som inte tas i anspråk för TPH Utveckling AB. För denna mark gäller pris enligt kommunal självkostnad, del i utbyggnad av gator, va etc samt byggplikt inom 12 månader. 3 Optionens genomförande förutsätter att detaljplanen för området norr om väg E6 vinner laga kraft och att Kommunen genomför förvärv av del av Bäckevall 2:18. 4 När Kommunens förvärv av marken genomförs regleras denna del av köpet till fastigheten Håby-Lycke 1:6. Parterna har sedan tidigare avtal om förvärv av del av fastigheten Håby Lycke 1:6 (delen söder om E6, område F) villkorat av planläggning och exploatering. 5 Sjölyst är medveten om att Trafikverkets vägområde och andra myndighetsbeslut påverkar markområdet. 6 Denna överenskommelse förutsätter ett av kommunstyrelsen lagakraftvunnet beslut om förvärv.

19 19 7 Fastighetsägaren Ingemar Ringström äger rätt att bruka marken inklusive rätt att ta ut skog och bedriva jakt intill dess kommunen förvärvat marken. 8 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Kommunen och Sjölyst tagit var sitt. Munkedal den / 2011 Munkedal den / 2011 För Munkedals kommun För Sjölyst Handels AB..... Åsa Karlsson Kommunstyrelsens ordförande... Lars-Göran Berg Kommunchef

20 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS Antagande av detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen Planförslaget har framtagits av tillväxtenheten, med hjälp av Contekton Arkitekter AB och har bedrivits som normalt planförfarande, innebärande att samråd och utställning skett. Efter utställningen har detaljplaneförslaget justerats och kompletterats vad avser byggrätten för flerfamiljshuset i nordväst. Skyddsavståndet runt befintligt fornminne gör att byggrätten blir för begränsad. Även förtydligande om dagvattenlösningen har utförts. Detaljplanehandlingarna har daterats för antagande med datum Beredning Fysiske planerarens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen, daterad * Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal. OBS! exploateringsavtalet är ännu ej undertecknat och finns ej i handlingarna. Om undertecknat avtal ej finns tillgängligt vid kommunstyrelsens sammanträde hanteras ärendet som en informationspunkt. Ärendet handläggs under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 Dnr: Ks 2009/71 TJÄNSTESKRIVELSE 22 KOMMUNSTYRELSEN Förslag till detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen, Munkedals kommun. Planförslaget har framtagits av tillväxtenheten, med hjälp av Contekton Arkitekter AB och har bedrivits som normalt planförfarande, innebärande att samråd och utställning skett. Efter utställningen har detaljplaneförslaget justerats och kompletterats vad avser byggrätten för flerfamiljshuset i nordväst. Skyddsavståndet runt befintligt fornminne gör att byggrätten blir för begränsad. Även förtydligande om dagvattenlösningen har utförts. Detaljplanehandlingarna har daterats för antagande med datum Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Exploateringsavtal har upprättats med den privata markägaren som äger ca halva detaljplaneområdet. Villatomter kommer säljas som täcker uppkomna kostnader. 2. Miljö Hänsyn har tagits till miljön, vilket framgår av miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande planhandlingarna. 3 Folkhälsa Detta villaboende blir ett fint boende i nära samklang med naturen och kulturvården. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen daterad Upprättat exploateringsavtal skall godkännas innan detaljplanen antas. Ronny Larsson Fysisk planerare Tillväxtenheten MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

23 23 Detaljplanbeskrivning för Befintliga och nya bostäder inom del av Möe 1:2, 1:14 m.fl. vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDE

24 24 Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING 1(28) Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen, Munkedals kommun BEFINTLIGA OCH NYA BOSTÄDER Antagandehandling PLANBESKRIVNING NORMALT PLANFÖRFARANDE HANDLINGAR Planhandlingarna består av: plankarta med bestämmelser planbeskrivning illustrationskarta skötselkarta (natur och kultur) genomförandebeskrivning utlåtande övriga bifogade handlingar: grundkarta fastighetsförteckning samrådsredogörelser geoteknisk utredning bergteknisk utredning va plan och dagvattenutredning naturvårdsinventering mätning av externt industribuller arkeologisk utredning MÖE Möe kapell Örekilsälven Karta 1. Översiktskarta, läge i tätorten

25 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 2(28) 25 SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen möjliggör en bebyggelse med ca nya bostäder inom del av två jordbruksfastigheter i Möe. Främst friliggande villabebyggelse men med möjlighet att bygga exempelvis tvåvånings pareller fyrbohus i ett av kvarteren. Området ligger naturskönt i utkanten av Munkedals tätort och ger mycket goda möjligheter för ett attraktivt boende, i stor utsträckning på naturens villkor, vilket är planens ena tema. Möjligheten till egen odling är planens andra tema, det kommer bland annat att finnas odlingslotter i anslutning till tomterna. Bostadstomterna varierar i storlek men framförallt de större tomterna har även förutsättningar för odling inom tomten. Området gränsar till och ligger delvis inom områden med höga natur och kulturvärden. Genom detaljplanen skapas ett tydligare skydd för de bestånd av ädellövträd, främst ek, som har högst naturvärden, liksom för viktiga kulturmiljövärden, bland annat en äldre färdväg. I angränsning till planen pågår bildandet av ett naturreservat utmed Örekilsälven, som bland annat innefattar ett Natura 2000 område strax utanför planområdet. Enligt planförslaget kommer reservatet att bli väl markerat och förses med informationstavlor och möjlighet till parkering. Härigenom kommer naturmiljöerna och vissa utsiktsplatser vid Örekilsälvens branter att kunna bli mer allmänt kända och besökta samtidigt som de boendes kunskaper om de närliggande naturvärdena i högre grad säkerställs. Befintlig och ny bebyggelse inom planområdet kommer att bli ansluten till kommunalt vatten och avlopp. BAKGRUND Kommunen medgav ramavtal och programtillstånd för bostadsändamål inom aktuellt område, genom beslut Programsamråd hölls under 2010 och inkomna synpunkter har beaktats och tillsammans med ett flertal kompletterande utredningar utgjort förutsättningar för det fortsatta planarbetet. Synpunkter under det plansamråd som hölls i maj juni 2011 sammanfattas i en separat samrådsredogörelse. Huvudsakligen påpekades behovet av en omarbetning av delar av planen för en tydligare arkeologisk hänsyn och för att säkerställa att bostäderna inte ska störas av buller från Möevägen. Under hösten 2011 var planen utställd, synpunkter har främst berört buller och fornminnesproblematik kring bostadskvarteret närmast Möevägen samt natur /miljövård. I antagandehandlingen har kvarteret närmast Möevägen helt utgått ur planen och planområdet har minskats motsvarande. Även den angränsande fornlämningen (gravhög) i denna del ligger nu utanför planområdet. Gränsen för bostadstomterna närmast färdvägen på västra sidan har flyttats något längre ifrån denna. Upplaget för trädgårdsavfall har flyttats in mellan bostadstomterna strax väster om färdvägen. Färdvägen, som är en övrig kulturhistorisk lämning, har på så vis tydligare frilagts i landskapsrummet. Gångväg till odlingslotterna möjliggörs nu på västra sidan av färdvägen för att inte behöva flytta stenar i denna, vilket skulle krävt dispens från det generella biotopskydd den också har. Skötselanvisningar för färdvägens stenmurar har justerats något i beskrivningen och på skötselkartan med förtydligande om att de i huvudsak ska lämnas intakta, enstaka nedfallna stenar kan återläggas. I anslutning till det flyttade upplaget för trädgårdsavfall har vändplatsen ändrats till T vändning och flyttats tillbaka längs gatan något (ligger nu där det tidigare fanns ett tomtskaft). Inom det flyttade parkområdet för trädgårdsavfall anges nu en möjlighet att uppföra ett gemensamt redskapsförråd för samfällighetsföreningens skötsel av naturmarker och odlingslotter. Plusmark har tillkommit inom fastigheten Möe 1:75 där det saknades markering i utställningshandlingen (syftet framgick dock av illustrationskartans illustrerade garagebyggnad, samt är i överensstämmelse med bestämmelserna i samrådsskedet). Ett generellt förtydligande angående sockelhöjdbestämmelsen har även införts.

26 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 3(28) 26 Ändringar i beskrivning och på kartor har genomförts enligt utställningsutlåtande och denna bakgrundsbeskrivning. Textavsnitt i beskrivningen som reviderats för överensstämmelse är markerade med streck i kanten lika härintill. PLANDATA Planområdets läge Möe ligger i den norra delen av Munkedals tätort, där den tätare bebyggelsen övergår i landsbygd, ca 2 km från Munkedals centrum. I stora drag avgränsas planområdet av Möevägen i öster och Korpåsvägen i norr, inklusive Möe 1:75. I väster avgränsas området av Möe 1:13 och Örekilsälvens föreslagna naturreservat och i söder av en kraftledningsgata. Förutom del av jordbruksfastigheten Möe 1:14 ingår del av den kommunala fastigheten Möe 1:2. Därutöver ingår två avstyckade bostadsfastigheter, en större och en mindre transformatorstation, marksamfälligheten s:8 och gemensamhetsanläggningen ga:2. Ytterligare en bostadsfastighet, Möe 1:111, berörs i samband med fastighetsreglering av Korpåsvägen. Mot Brålandsfallet Örekilsälven Mot centrum Karta 2. Fastighetsgränser och närmaste omgivning Areal Planområdet omfattar ca 7 ha. Pappersbruk Markägoförhållanden Möe 1:2 ägs av Munkedals kommun, Möe 1:113 ägs av Vattenfall. Marksamfälligheten S:8 innehas av delägarfastigheterna Möe 1:2 1:3 och 1:13 1:14. Gemensamhetsanläggningen GA:2 (Korpåsvägen) innehas av en samfällighetsförening för vägen. Övriga fastigheter inom planområdet eller direkt angränsande är i enskild ägo. FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kapitlet i Miljöbalken.

27 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 4(28) 27 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Planområdet gränsar till områden med stora natur och rekreationsvärden. Tillgängligheten till dessa områden bedöms öka med möjlighet att enklare nå ett flertal utsiktsplatser utefter Örekilsälvens bergskanter. Samtidigt har en förtätning av bebyggelsen med fler människor en lokal påverkan på närområdet. Förtätningen innebär dock underlag för bättre samordnad VA hantering etc och på sikt bättre underlag för en utökad kollektivtrafik i närområdet. Trafiken till området kommer att öka något p.g.a. exploateringen. Denna ökning bedöms dock vara liten och kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer för utomhusluften överskrids. Genom anslutning till kommunalt vattenoch avlopp och lokalt omhändertagande av dagvatten kommer miljökvalitetsnormer för yt och grundvatten och för fiskvatten (laxvatten i Örekilsälven) och musselvatten (Gullmarns centralbassäng) inte heller att överskridas till följd av planen. Inte heller Natura2000 bedöms påverkas negativt till följd av planen. De allra viktigaste naturvärdena identifierades redan i programskedet och ingår inte i planområdet. En naturvårdsinventering har utförts och en skötselplan har tagits fram. Genom dessa tas hänsyn till viktiga naturmiljöer inom planområdet, vilka huvudsakligen hamnar utanför tomtgräns eller utanför byggrätt. Dock medges fällning i kanten av vissa mindre skyddsvärda delar av utpekade ädellövsbestånd i anslutning till och delvis inom tomterna, bland annat för att åstadkomma ljusare tomter, men också för att friställa några av de flerstammiga och krumma ekarna. Sammanfattande bedömning Det föreslagna utbyggnadsområdet bedöms ha liten effekt och endast på lokal nivå, och inte innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i yttrandet över programmet för detaljplanen delat denna syn. Övriga motiv för detta redovisas nedan, dels under TIDIGARE STÄLLNINGS TAGANDEN, för vart och ett av de allmänna intressen som påverkas, och dels under KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Planområdet finns angivet i gällande översiktsplan (Framtidsplan Öp10 Munkedal, antagen 2010) som lämpligt för bostadsbebyggelse. Översiktsplanen ger bland annat följande riktlinjer för ny bostadsbebyggelse: ur Öp10 Energibesparande byggande och uppvärmning är en [ ] viktig fråga, både för det befintliga beståndet av bostäder och för nybyggnader. Nya byggnader kan t ex planeras och lokaliseras med större hänsyn till kylande eller värmande lägen.

28 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 5(28) 28 En mycket viktig fråga för kommunen är att vända det nedåtgående befolkningstalet. [ ] Det kommer framöver att behövas fler bostäder i flerfamiljshus för unga och äldre. [ ] Även intresset för nyproducerade enfamiljshus i attraktiva lägen är stort och förväntas i sig kunna öka inflyttningen. [ ] Temaboende på landsbygden ger kommunen ytterligare möjligheter. Efterfrågan på hästgårdar är stor redan idag och kan förväntas bli än större i framtiden. Övriga temaboenden kan vara golf, naturnära boende med energi och kretsloppsprofiler, jakt och fiskeprofil och boende vid vatten (Ur Öp10, DEL I, sid 11) Översiktsplanen anger även generella riktlinjer för utformning av ny bebyggelse, bl.a.: Inom särskilt utpekade områden med stort kulturmiljövärde ska ny bebyggelse och om och tillbyggnader anpassas till bebyggelsetraditionen i Munkedal och ske med stor varsamhet. Ny bostadsbebyggelse bör [ ]: eftersträva en småskalig varierad boendemiljö där naturen bevaras i sina värdefullaste delar och om möjligt utgör ett rikt inslag i områdets karaktär. eftersträva lättillgänglighet. Alla gator bör leda vidare i form av en gång och cykelväg för att undvika återvändsgränder. Kopplingen till möjlig framtida kompletterande bebyggelse ska beaktas. säkerställa god tillgänglighet till lämpliga grönytor m m i närområdet för lek och rekreation. Mindre naturplatser som dungar och liknande inne i bostadsområden ska värnas eller planeras. utformas med hänsyn till landskapsbilden, särskild omsorg vid placering på höjder. (Ur Öp10, DEL III, sid 7) Konsekvenser av planen: Planen innebär en förtätning i en attraktiv del av tätortens utkant med positiva samverkanseffekter för bland annat utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och utökat underlag för kollektivtrafiken som positiva lokaliseringsfaktorer. Bebyggelsens läge i topografin möjliggör goda ljus och värmeförhållanden. Detaljplaner Inga gällande detaljplaner finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. Däremot finns en fullt utbyggd detaljplan för bostäder strax söderut längs Möevägen och en nyligen antagen detaljplan för bostäder uppe vid Möe kapell, på västra sidan av Möevägen. Kommunala bevarandeprogram Naturvårdsprogram Orange: Klass 2 (natur) Karta 3. Naturvårdsprogram (orange) Karta 4. Nyckelbiotoper (rött och rosa) och Ädellövskog (grön linje)

29 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 6(28) 29 Kommunen arbetade under 2009 fram ett naturvårdsprogram med en indelning i tre skyddsklasser av kommunens kända naturvärden. Inom aktuellt område är skogspartierna klass 2 markerade (se karta ovan, orange markering), dvs med höga natur och skyddsvärden. Åtgärder som innebär skada på dessa naturvärden ska enligt naturvårdsprogrammet i möjligaste mån undvikas och ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning (ingår i denna planutredning). Markeringen på kartan (orange ovan) stämmer inte helt med nuvarande utbredning av skogspartierna eftersom viss avverkning har skett. På den högra kartan ovan redovisas naturområden med nyckelbiotoper och ädellövskog. Kulturminnesvårdsprogram Konsekvenser av planen: Viss påverkan av ädellövskogen kommer att ske genom föreslagna förändringar. I arbetet med detaljplanen har större enstaka träd och träd i utkanten av skogsdungar som ska skyddas mätts in och markerats på kartan. Dessa ska skyddas mot avverkning och mot skador i samband bygg och anläggningsarbeten. Även större träd som föreslås bli avverkade i samband med exploateringen av planen har mätts in och markerats på kartan. Övriga träd, framför allt inom tomtmark, men även vissa björkbestånd utefter gatorna, bör bevaras i möjligaste mån och gatu och byggnadsplaneringen bör ta hänsyn till och i möjligaste mån spara dessa. Karta 5. Kulturmiljö enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram (beige) och Riksintresse för kulturmiljövård (röd linje skraffering) Ungefär halva området ligger inom kommunalt kulturmiljöområde nr 11 enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram, som främst pekar på det säregna kanjon och israndslandskapet och lundvegetation söder om Kärnsjön, de delvis bevarade bruksmiljöerna utmed älven, byggnadsgrupperna kring Borgmästarbruket och Torps gård samt den ovanliga rikedomen på fornminnen. I samarbete med Bohusläns museum har kommunen tagit fram skriften Bygga i kulturmiljö där det aktuella bebyggelseområdet redovisas i folder nr 11 Torp Bråland. Konsekvenser av planen: Det aktuella planområdet bedöms ha liten betydelse för kulturmiljön så som den beskrivs i kulturminnesvårdsprogrammet. Det är dock generellt önskvärt att den nya bebyggelsen anpassas väl till landskapsbilden och att lundvegetation skyddas. Bohusleden passerar förbi området och även besökare till det närliggande Brålandsfallet, vilket förstärker anspråket på en väl utformad och platsanpassad ny bebyggelse för att uppnå kommunens övergripande mål om välbevarade kulturmiljövärden. Planen har bland annat givits bestämmelser om begränsning av markfyllnadsåtgärder och riktlinjer för byggnaders utformning för att säkerställa detta.

30 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 7(28) 30 Intresse för friluftslivet Karta 6. Regionalt/kommunalt intresse för friluftslivet (väster om grön linje), Bohusleden (grönprickad linje) samt strandskyddsgräns (blå linje). Ungefär halva området ligger inom riksintresse för turism och friluftsliv vars intressen sammanfaller med riksintresse för naturvård. Bohusleden passerar förbi området och även besökare till det närliggande Brålandsfallet. Konsekvenser av planen: Friluftslivets intressen gynnas i sin helhet av planen, genom ökad tillgänglighet och genom skydd av värdefulla kultur och naturmiljöer. Landskapsbildsskydd och regionalt värdefullt odlingslandskap Genom beslut i april 1971 finns för Örekilsälvens dalgång ett landskapsbildsskydd, som berör de västliga delarna av planområdet (se karta 7 nedan). Intentionerna med landskapsbildsskyddet motsvaras av de riksintresseskydd som sedan dess har tillkommit, framför allt riksintresse för naturoch kulturmiljövård, se nedan. Konsekvenser av planen: Se under angivna riksintresseskydd nedan. Kommunens bedömning är att landskapsbildsskyddet inte innebär hinder för den föreslagna detaljplanen. Denna uppfattning delas av länsstyrelsen enligt samrådsyttrandet. Tillstånd för föreslagna åtgärder kommer att sökas hos Länsstyrelsen. De västliga delarna av planområdet, ungefär motsvarande området för landskapsbildsskydd, omfattas även av regionalt värdefullt odlingslandskap Torp och Bråland enligt länsstyrelsens inventering.

31 31 Detaljplan för del av Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING 8(28) Riksintressen Gulmarkerat område: Natura2000 Grönstreckad linje: NRO Röd linje: Gräns för landskapsbildsskydd (Grönt snedstreckat om råde: Planerat natur reservat enligt tidigare förslag, gränserna är justerade under programarbetet, se illustrationskartan.) Blå linje: Strandskyddsgräns Planområde Rödstreckat område: KO26 Karta 7. Riksintresseområde naturvård (NRO) och kulturmiljövård (KO), strandskydd, naturreservat och Natura2000 samt landskapsbildsskydd. Naturvård Planområdet berörs av riksintresse för naturresurser, dvs naturvård, (NRO 14025). Den nordvästra delen av förslaget ligger inom angiven gräns för riksintresset. Riksintresset tar sikte på (ur områdesmotiveringen): Områdets natur och landskapliga kvaliteter är mycket stora och komplexa. Av stort geologiskt intresse är sprickdalgången i sin helhet med förkastningsbranterna vid Kärnsjön. De mäktiga jordlagren framför allt söder om Kärnsjön, [ ] samt kanjonbildningen och vattenfallet söder om Kärnsjön ger dalgången ytterligare geologiska kvaliteter av stor dignitet. [...] Den kalkgynnade brantfloran med ett flertal sällsynta arter visar också områdets botaniska särart. Örekilsälven, Hajumsälven och Munkedalsälven är viktiga lek och uppväxtområden för ursprung lig lax och havsöring. Vattendragen har också stor artrikedom. / / Vid Kvistrum, strax söder om Munkedal, samt längs med älven upp till Håby Torp finns vidsträckta ädellövskogar. Tack vare den rika jordmånen hittar man över stora ytor en lundflora med flera krävande arter. / / Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk och naturvårdsinriktad betesdrift av naturbetesmarker, skötsel av landskapselement och gynnande av lövvegetation i trädbestån den. Fortsatt kalkning av vattensystemet. / / Framtida bebyggelse bör underordnas huvud dragen i det öppna och för exploatering känsliga landskapet. /.../ Israndavlagringar och geo logiskt intressanta erosionsfenomen bör skonas från täktverksamhet, schaktningar, tippningar och andra markarbeten eller exploatering. Konsekvenser av planen: Det är huvudsakligen ädellövbestånden som i viss mån påverkas av föreslagna förändringar inom planområdet samt att ny bebyggelse bör underordnas huvuddragen i det öppna och känsliga landskapet. Tomternas placering

32 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 9(28) 32 enligt förslaget på illustrationskartan innebär viss avverkning i ädellövbestånd inom det tänkta planområdet. I samband med detaljplanplaneringen har större ädelträd skyddats utifrån rekommendationer i naturvårdsinventeringen. Bebyggelsen följer den naturliga topografin och endast små nivåförändringar av marken medges, vilka tillsammans med föreskrifter om ljusa låga byggnader eller smala lite högre husgavlar ut mot dalgången bedöms bidra en sammanhållen, småskalig och väl anpassad bebyggelse. Den samlade bedömningen är att inget av de utpekade intresseskälen bedöms komma till påtaglig skada genom föreslagna förändringar i detaljplanen. Naturreservat Länsstyrelsen arbetar parallellt med att skapa ett naturreservat för bl a denna del av Örekilsälven, som delvis kommer att gränsa till det aktuella planområdet. Under arbetet med programhandlingen skedde samråd med Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen. Av länsstyrelsen föreslagen gräns anges på plankartan. Konsekvenser av planen: Den nya bebyggelsen har ett skyddsavstånd till kommande naturreservat, se illustrationskartan. Mot det planerade naturreservatet skapas en zon på meter utanför bostadstomterna (se även FÖRÄNDRINGAR/Natur nedan). Inom denna zon kommer viss gallring närmast tomterna att ske, medan området närmast naturvårdsområdet ska bibehållas som ekskog i vilken träd inte får fällas. Naturreservatets bildande bidrar till ett förstärkt skydd för den närliggande ädellövskogen utanför planområdet. De som bor och vistas i området blir naturligt uppmärksammade på och medvetna om de närliggande naturvärden som finns och det skydd dessa kräver. Naturreservatet kommer att uppmärksammas genom lämplig skyltning och gränsmarkering. Den gräns som föreslås följer i huvudsak den naturliga topografin genom sin placering utmed bergs /brantkanter. Natura2000 I det västra hörnet av planområdet tangeras ett Natura2000 område. Basinventering av kommunens Natura2000 områden är genomförd, sammanställning av inventerade värden pågår på länsstyrelsen. Gränsen för Natura2000 sammanfaller med strandskyddsgränsen och föreslagen plangräns. Konsekvenser av planen: De värden som skyddas genom Natura2000 förordningen bedöms inte påverkas vare sig direkt eller indirekt. Natura2000 området kommer att omfattas av det blivande naturreservatet, vilket säkerställer detta, se bedömning och föreslagna åtgärder ovan. Kulturmiljövård Planområdet berörs även av riksintresse för kulturmiljövård (KO26). Riksintresset motiveras med (ur områdesmotiveringen): Uttryck för riksintresset: Bruksbebyggelse vid Munkedal och spridda lämningar; husgrunder, dämmen, kvarnrännor m.m. utefter Örekilsälven och Munkedalsälven (bl a lämningar efter Borgmästarbruket) samt herrgårdsbebyggelse vid Torp och Munkedal. Konsekvenser av planen: Inget av de utpekade intressena, vare sig specifikt eller mer allmänt bedöms beröras av eller kunna komma till påtaglig skada genom föreslagna förändringar. Se dock generella kulturvårdshänsyn under kommunala bevarandeprogram ovan, som är relevanta även för skyddet av riksintresset.

33 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 10(28) 33 FÖRUTSÄTTNINGAR Natur Planområdet utgörs av åkermark, ängsmark och lövskog och ligger utefter en höjdrygg. I den mellersta delen av planområdet finns ett sluttande skogsparti (lund) bestående av ekar med inslag av björk (foto 1 2). Den nordöstra sidan av området består av svagt till starkt sluttande ängs /tuvmark ner mot Korpåsvägen (foto 2). Foto 1. Äng med ek och björklund runt berg i dagen Foto 2. Sluttande äng ner mot Korpåsvägen Södra delen av planområdet består av en relativt plan åkermark. Sydost om denna finns spår av en äldre färdväg med rester av stenmurar på ömse sidor. Den äldre vägen kommer att kunna fungera som gångväg, även om den inte har någon funktion som gångväg idag. Stenmurarnas skick utmed färdvägen är i stora delar dåligt och de är helt eller delvis hopvuxna med kraftiga rotskott. Omgivande naturområden utgörs av omväxlande skogklädda bergsbranter i norr och väster ner mot Örekilsälven samt i öster. Däremellan öppna ängar (exempel foto 3) och Korpåsvägens dalgång (foto 4). Foto 3. Öppen äng i nordväst, utanför planområdet (i det blivande naturreservatet). Foto 4. Korpåsvägens fortsättning in i dalgången Naturvärden inom planområdet En naturvårdsinventering har utförts av Henric Ernstson konsult AB, Naturvårdsinventering inför detaljplan för Möe Korpås befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Möe 1:2, 1:14 m.fl Själva inventeringen utfördes varvid ett antal delområden identifierades. Dessa redovisas med värden och förslag på skydd/skötsel. Stenmurar har ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Inga övriga skyddade biotoper har identifierats inom planområdet.

34 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 11(28) 34 Naturreservat med skyddszon Ett naturreservat håller på att bildas för Örekilsälven. Se TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ovan. Gränserna för detta har markerats på plats av länsstyrelsens handläggare och ligger i direkt anslutning till det tänkta planområdet. Emellan bostadstomterna och reservatet anges därför en respekt /skyddszon på mellan 10 och 30 meter. Den smalaste zonen ligger i områdets norra del där föreslagen reservatsgräns också sammanfaller med Natura 2000 och strandskyddsgränsen. Dock är avståndet till den mer naturliga gräns som markerats i fält ca meter i den norra delen, se illustration nedan. Markeringarna i fält (snitslar på träd) är inmätta med hand gps. Markerad naturlig gräns i fält Skyddszon Markerad gräns i fält (sammanfaller här med plangränsen) Illustration reservatsgräns och skyddszon Bebyggelse Inom planområdet finns två bebyggda fastigheter och en transformatorstation/ställverk samt en mindre transformator. Det omgivande landskapet är kuperat med enstaka spridd bebyggelse av både lite äldre och nyare landsbygdskaraktär. Foto 5. Gård i mellersta delen av planområdet Foto 6. Bostad inom planen nordost om Korpåsvägen

35 Detaljplan för del av ANTAGANDEHANDLING Möe 1:2 och 1:14 m fl vid Korpåsvägen PLANBESKRIVNING Munkedals kommun 12(28) 35 Foto 7. Transformatorstation/ställverk i sydost Foto 8. Stall öster om Möevägen Geotekniska förhållanden Geoteknisk utredning har utförts av Norconsult, Rapport geoteknisk undersökning Sammanfattningsvis (ur rapporten) ligger området: inom ett höjdparti varifrån marken faller ned mot omkringliggande mark samt Örekilsälvens dalgång i sydväst. Marknivåerna varierar mellan +45 och +66 inom planområdet. Berg i dagen går upp ställvis igenom hela området. Djupet till fast botten varierar inom området mellan 0 och 18 m enligt utförda sonderingar. Jordlagren, under 0,1 0,5 m mulljord, utgörs huvudsakligen av torrskorpelera, lera eller friktionsjord på berg. Torrskorpelerans tjocklek varierar mellan 0 och 3 m. Lerans djup (mäktighet) varierar mellan 0 och 13,5 m. Lerans sättningsegenskaper har inte undersökts men med ledning av lerans skjuvhållfastheter och uppmätta vattenkvoter bedöms leran inom området vara överkonsoliderad. Detta innebär att begränsade laster kan påföras utan att sättningar uppstår. Friktionsjord på berg har inte undersökts närmare men tjocklek på upp till 5 m har sonderats. Grundvattenmätningar har utförts i friktionsjorden under leran i 3 punkter vid tre tillfällen. Mätningarna visar en grundvattennivå mellan +50 och +55, dvs. en grundvattenyta belägen mellan 0 och 6 m under markytan. Fria vattenytor observerades i provtagningshål mellan 0,5 och 2,0 m under markytan. Rekommendationer (ur geoteknisk utredning) Stabilitet Stabiliteten inom planområdet är tillfredsställande för både befintliga förhållanden och för exploatering av området. Belastning med hänsyn till stabilitetsförhållandena begränsas till maximalt 20 kpa. Detta innebär ca 1,0 m uppfyllnad från befintlig markyta eller byggnadslast 10 kpa med 0,5 m uppfyllnader. För belastningsrestriktioner med hänsyn till sättningar se nedanstående kapitel Grundläggning. Avschaktning begränsas till maximalt 1,0 m. Vid större belastningar och avschaktningar skall det visas med beräkningar att stabilitetsförhållanden är tillfredsställande. Planbestämmelse införs för att säkerställa detta. Grundläggning Grundläggning av planerade byggnader bedöms kunna utföras direkt på de ytliga jordlagren efter avschaktning av vegetationsjorden i större delen av planområdet. Den totala byggnadslasten begränsas till maximalt 10 kpa, inklusive uppfyllnader direkt under planerade byggnader.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun Geoteknik 2013-06-16 Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg HÅBY-LYCKE 1:53 MFL, MUNKEDALS KOMMUN Geoteknik Kund Sjölyst Utveckling AS Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer