Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl. 15.00-17.00"

Transkript

1 KALLELSE 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Barbro Olsson Er Referens Vår Referens Kallelse och föredragningslista till Miljönämndens sammanträde Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl Stadshuset, torsdagen den 1 mars 2007 Sammanträdet börjar kl i rum 601 Grupperna träffas kl Treklövern i rum 601 Oppositionen sv i rum 604 Sd-gruppen i rum 520 Pressinformation fredagen den 2 mars 2007 kl A. FORMALIA Au:s förslag till beslut 1. Upprop 2. Dagordningen fastställes 3. Val av justeringsman Bjarne Andersen (Stefan Larsson) 4. Val av justeringsdag Torsdagen den 8 mars, kl B. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 5. Landskrona Hamn AB tillståndsansökan Enligt förslag 6. Santa Maria AB anmälan Enligt förslag 7. Tillsynsplan 2007 Enligt förslag 8. Handelsprojektets rapport "Att handla rätt" 9. Tågstrategi Rapport: Tungmetaller i mossa 11. Anmälningar 12. Ev. övrigt Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ADMIN\Föredragningslista mn 2007.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:27:

2 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(4) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Charlotta Barthelson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tillstånd enligt miljöbalken Landskrona Hamn AB har ansökt hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Förslag till beslut Miljönämnden tillstyrker att tillstånd ges till den sökta verksamheten. Miljönämnden anser att följande skall gälla: 1. Landskrona hamns yrkade villkor 2 skall ändras till: Bolaget skall upprätta en plan med åtgärder och rutiner för att motverka damning vid lastning/lossning av dammande material. Planen skall ges in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillstånd meddelas. Närliggande markytor skall rengöras i omedelbar anslutning till lastning/lossning eller annan hantering av gods som kan sprida stoft eller riskera att dagvatten förorenas. Om lastningen eller lossningen pågår under flera dagar skall markytan dagligen rengöras. 2. Bolaget skall ha en beredskapsplan för hantering av kemikalieolyckor. 3. En prövotid skall föreskrivas, inom vilken bolaget närmare utreder föroreningshalter i dagvatten från hamnens markytor och föreslår åtgärder som minskar dessa. 4. En prövotid skall även föreskrivas vad gäller buller. Under prövotiden skall en ordentlig bullerutredning göras som visar vilka sammanlagda bullernivåer som verksamheten bidrar till vid närmaste bostäder samt vilka tekniska och ekonomiska förutsättningar det finns att nå Naturvårdsverkets bullerriktvärden för nyetablering. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn handl. Tfn exp. Fax S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\B-anläggningar\hamn yttrande tillstansökan.doc Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:58:

3 2(4) 5. Oljeuppvärmningen skall i första hand bytas mot annan uppvärmning. Om oljeuppvärmning fortsatt tillåts skall oljan av miljöklass 3 bytas ut mot olja i en bättre miljöklass. 6. Gods som kan medföra luktolägenheter får inte hanteras. I övrigt anser miljönämnden att Landskrona Hamn AB:s yrkade villkor skall gälla. Motivering Bolagets yrkade villkor 2 är alltför otydligt formulerat. Rengöring kan ske en gång per år och ändå uppfylls bolagets villkorsyrkande. Provtagning av dagvattnet visar också på höga halter av bland annat bly, vilket visar vikten av att rengöra markytor ofta. När det gäller Landskrona Hamns yrkade villkor på vidare utredning av föroreningshalter i dagvattnet anser miljönämndens att utredningen skall göras under en prövotid. Detta för att sedan göra det möjligt att föreskriva ett villkor för vilka föroreningshalter som får förekomma när det finns underlag till detta. För att minimera miljöeffekterna av en eventuell kemikalieolycka är det viktigt att på förhand ha en beredskapsplan som påskyndar vidtagandet av akuta åtgärder. Detta följer av 2 kap 3 miljöbalken. Enligt 2 kap 5 miljöbalken skall förnybara energikällor i första hand användas. Bolaget har inte visat att det är ekonomiskt orimligt att byta från uppvärmning med olja till t. ex fjärrvärme. Om olja även får användas fortsättningsvis skall denna bytas ut mot en ur miljöhänseende bättre olja i enlighet med försiktighetsprincipen i 2 kap 3 miljöbalken. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Detta innebär att bullernivåer och luktolägenheter från verksamheten bör minimeras. Högni Hansson miljöchef Charlotta Barthelson miljöinspektör Bakgrund och sammanfattning Landskrona Hamn AB har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Ansökan avser fortsatt och utökad hamnverksamhet. Ansökan omfattar en årlig hantering av 1,5 miljoner ton gods över kaj. Under 2005 uppgick den hanterade godsmängden till ton.

4 3(4) Hanteringen omfattar i huvudsak torra bulkmaterial, men även andra typer av gods t ex skrot och kemikalier förekommer. Enligt ansökan är verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan buller och utsläpp till luft från arbetsmaskiner vid lastnings-, lossnings- och hanteringsarbete och utsläpp av dagvatten från hamnområdet samt förbrukning av energi och uppkomst av avfall. Miljöpåverkan från den indirekta hamnrelaterade verksamheten utgörs av buller och utsläpp till från trafik och fartyg. Hamnens verksamhet är lokaliserad till Skeppsbrokajen, Siloskajen, Fosfatkajen, Bruuns kaj, Södra kajen, Östra Nyhamnskajen och del av Sockerbrukskajen. Bullernivåerna har beräknats innehålla Naturvårdsverkets föreskrifter för befintlig industri. Dagvattnet har vid provtagning visats innehålla upp till 15 mg/l bly och 22 mg/l tot-kväve. Landskrona Hamn AB yrkar att följande villkor fastställs för verksamheten: 1. Om inte annat framgår av övriga föreskrifter skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Lossnig och lastning skall ske på ett sådant sätt att damning minimeras Hamnens ytor skall rengöras regelbundet för att förhindra damning i närområdet och minska risken för förorening av dagvatten. 3. Kemikalier för användning i den egna verksamheten och farligt avfall skall lagras på ogenomsläppliga, invallade ytor så att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten och grundvatten inte kan ske. 4. Buller från Landskrona Hamn AB:s hamnverksamhet skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå, som riktvärde utomhus vid de närmast belägna bostäder/utbildningslokaler, än: dagtid kl db(a) Kvällstid db(a) Sön- och helgdagar db(a) Nattetid db (A) Momentana ljud mellan kl får högst uppgå till 55 db(a). 5. De olika slags avfall som uppkommer vid anläggningen skall uppsamlas och separeras på sådant sätt att den miljömässigt bästa vidarebehandlingen underlättas. 6. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del av denna upphör skall detta i god tid meddelas tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter och farligt avfall skall då tas om hand på sätt som kan godkännas av tillsynsmyndigheten.

5 4(4) 7. Bolaget skall senast 1,5 år efter beslut redovisa vilka föroreningshalter som förekommer i dagvattnet samt förslag till eventuella åtgärder för att minska föroreningshalterna. 8. I samband med lagring, lastning och lossning av miljöpåverkande gods skall dagvattenbrunnar i området täckas och området snart efter tömning sopas. En rutin där det bl.a. framgår vilka ämnen som omfattas och ansvarsfördelningen skall finnas. I en komplettering har Landskrona Hamn AB yrkat att tillstånd till Ventrafikens befintliga verksamhet vid Nyhamn medges, till dess att nya färjelägen står klara och att en prövotid på ett år fastställs för att klarlägga Landskrona Hamn AB:s framtida arrendeområde, verksamhetsutövare för Skeppsbrokajen och de eventuella utredningar som erfordras för att bedriva Ventrafiken från den delen av hamnen.

6 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Rose-Marie Stigsdotter Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Anmälan av miljöfarlig verksamhet, Santa Maria AB på fastigheten Cyklisten 1. Santa Maria AB har inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att bedriva verksamhet i form av bakning av tortillasbröd (SNI-kod ), på industriparken Kronan i Landskrona, fastigheten Cyklisten 1. Förslag till beslut Anmälan från Santa Maria AB avseende bakning av tortillasbröd på fastigheten Cyklisten 1 i Landskrona Kommun föranleder inte någon åtgärd från miljönämndens sida. Miljönämnden avser att efter produktionsstart återkomma med föreläggande om att inkomma med förslag till kontrollprogram samt provtagning av spillvattnet. Motivering Inom en femårsperiod förväntas produktionen öka och uppnå ca ton/år i nya anläggningen. Verksamheten är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken med SNI-kod , anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter om än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst ton per år. Produktionen på anläggningen på fastigheten Cyklisten 1 kommer att bedrivas dygnet runt måndag-söndag. Inga bostäder finns inom 500 m från planerad lokalisering och enbart en verksamhet inom en radie av 100 m. Miljönämnden anser att verksamhetens lokalisering uppfyller miljöbalkens krav. Miljönämnden har skickat ärendet på remiss till Räddningstjänsten och till Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen. Remissvar har inkommit från Plan- och bygglovsavdelningen som inte har något att erinra. Området är detaljplanelagt för industriändamål utan särskilda restriktioner. Ansökan om bygglov för uppförande av anläggning för verksamhet har inlämnats till byggnadsnämnden. Ansökan är planenlig. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\C-företag\Anmälan Santa Maria.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:59:

7 2(2) Reningsverket har framfört synpunkterna att om kylvattnet är rent bör det gå till dagvattnet och inte till det kommunala avloppsnätet. Enligt Santa Maria är kylvattnet rent, men det används för rengöring av dräneringsrännor i fabriken. Santa Maria kommer att ha en diskussion med reningsverket om till vilket ledningsnät som kylvattnet kan släppas. Närmaste verksamhet, Stefan Pålsson AB har delgivits information om planerad verksamhet av Santa Maria AB och fått tillfälle att yttra sig över planerad verksamhet. Inget yttrande har inkommit till Santa Maria AB. Bakgrund Santa Maria AB har inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att bedriva verksamhet i form av bakning av tortillasbröd. Verksamheten som idag finns i Vadensjö har inte möjlighet att utöka sin produktion på den fastigheten och ytterligare en anläggning planeras uppföras på industriparken Kronan. Övrigt För prövning av anmälan utgår enligt kommunfullmäktiges taxa en avgift på 6600 kr för verksamhet med SNI-kod Avgiften är densamma som den fasta årsavgiften. Med hänsyn till verksamhetens art och omfattning samt tillsynsbehovet har årsavgiften reducerats till 4800 kr och därmed även avgiften för prövning av anmälan. Högni Hansson miljöchef Rose-Marie Stigsdotter miljöinspektör

8

9

10

11

12 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(5) Datum Er Referens Miljöförvaltningen Handläggare Håkan Ärnflykt Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tillsynsplan för miljöförvaltningen 2007 Miljöförvaltningen har upprättat en plan för tillsyn av objekt under 2007 som kräver återkommande tillsyn inom områden som regleras enligt livsmedelslagen, miljöbalken och djurskyddslagen. Planen är prioriterad utefter befintliga resurser på sju handläggare och efter antalet befintliga objekt. Förslag till beslut Miljönämnden föreslås att med godkännande lägga tillsynsplanen till handlingarna. Motivering Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall miljönämnden för varje verksamhetsår upprätta en plan för hur tillsynsarbetet skall bedrivas. Planen bör visa hur myndigheten med tillgängliga resurser och tillgänglig kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet. Planen bör ange vilka huvudsakliga tillsynsinsatser som planeras under året. Miljöbalken reglerar inte hur ofta verksamheter/objekt skall ha tillsyn utan endast att tillsyn bör ske så att syftet med miljöbalken säkerställs. Tillsynen kan bedrivas på olika sätt. Den behöver inte enbart utgöras av inspektion på verksamheterna utan kan också bestå av handläggning av anmälan, lämna information, kontrollera rapporter och motsvarande. Förordning (EG) 882/2004 artikel 3 säger att livsmedelskontrollen skall vara riskbaserad och genomföras regelbundet och så ofta det är lämpligt baserat på de risker som finns i verksamheten. Enligt allmänna råd till djurskyddslagen bör inspektioner av djurhållande lantbruk ske ca var tredje år. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ADMIN\tillsynsplan2007 MN.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 16:01:

13 2(5) Urvalskriterier Miljöförvaltningen har upprättat kriterier för vilka objekt och/eller verksamhetstyper som skall ha tillsyn under 2007 och vilken form av tillsyn som avses bedrivas. Förvaltningen har också försökt att beskriva konsekvenserna för miljön och människors hälsa av att objekt och/eller verksamhetstyper inte får någon tillsyn. Verksamhetstyper t.ex. kemikalietillverkare, tryckerier, bensinstationer, restauranger, butiker, lantbruk, hästgårdar, hygiensalonger osv. som medför stor miljöfarlighet eller stora risker såsom matförgiftning, olyckor, betydande hälsorisker, stora risker för djurhälsan m.m. skall inspekteras. Verksamheter som är dåligt skötta, har stora brister, flera anmärkningar kräver också inspektion. Även objekt som vi har dåliga kunskaper om och/eller inte inspekterat på länge, men där miljöfarligheten/risken ändå kan bedömas som relativt stor kräver inspektion. Objekt som endast kräver uppföljning av kontrollprogram, årsrapporter, kontrollrapport, egenkontroll eller endast något beslut, prioriteras inte för inspektion 2007, men omfattas av tillsyn. Objekt som vi har dåliga kunskaper om och/eller inte inspekterat på länge, men där miljöfarligheten/risken bedöms som liten, prioriteras inte för tillsyn under Livsmedel Inom kommunal livsmedelskontroll är det speciellt viktigt att åtgärder riktas mot områden där det finns störst risker med hanteringen. Många verksamheter som inspekterats eller provtagits under senare år har visat på stora brister i livsmedelshanteringen. Den mest vanliga bristen är att livsmedelsföretagaren saknar kunskap om livsmedelshantering. Bristfällig hantering av livsmedel medför risk för matförgiftningar. Avsikten med offentlig livsmedelskontroll är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs så att konsumenter skyddas mot hälsorisker och mot oredliga förfaranden. Livsmedlen skall uppfylla de krav på sammansättning och märkning som finns i lagstiftningen. Offentlig kontroll skall utföras i hela hanteringskedjan fram till konsument Hälsoskydd Inom hälsoskyddet prioriteras medverkan i socialstyrelsens projekt om radon i skolor och förskolor, tillsyn på solarier, införande av egenkontroll hos fastighetsägare samt att projektet om uppmätning av elektromagnetiska fält i kommunen fortsätter. Även arbetet med att införa egenkontroll hos kommunala förvaltningar fortsätter. Vidare genomförs inspektioner och provtagning på

14 3(5) bassängbad samt provtagning på strandbad. För övriga områden inom hälsoskyddet planeras inga riktade inspektioner. Däremot prioriteras handläggning av inkommande ärenden som kan medföra allvarliga hälsoproblem såsom fukt, mögel och radon men även buller som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Erfarenheterna sedan tidigare är att dessa ärenden kan vara ganska omfattande och ta betydande tid i anspråk, även om handläggningen rationaliseras så långt det är möjligt. Konsekvenser av utebliven tillsyn Att inte inspektera hälsoskyddsobjekten kan leda till olägenheter för människors hälsa. Skärande och stickande verksamheter kan leda till blodsmitta om hygienisering och desinficering inte utförs på rätt sätt. Tillsyn på inomhusmiljön i skolor ingår i arbetsmiljöverkets tillsynsansvar, varför vi har valt att prioritera bort dessa och endast delta i Socialstyrelsens projekt om radon i skolor och förskolor. Utebliven tillsyn på andra samlingslokaler och idrottsanläggningar kan leda till att allmänheten utsätts för dåligt inomhusklimat, t.ex. fukt och mögel som kan leda till sjukdom eller i värsta fall till ett akut tillstånd. Kemikalieskydd Inom kemikalieområdet har prioriteringen från urvalskriterierna lett till att vi utför inspektioner inom alla verksamhetstyper utom för skolor med kemikaliehantering och de som mellanlagrar, transporterar eller har dispens från transportmonopolet för farligt avfall. För kölmedieanläggningar utförs enbart kontroll av årsrapport med uppföljning. Av tillverkare och importörer av kemiska produkter inspekteras de som har vidaresäljning av mer än enstaka produkter. Samtliga företag med tillstånd till hantering av särskilt farliga produkter kommer inspekteras. För tandvårdsverksamheter innebär prioriteringen inspektion var tredje år, d.v.s Kontroll av årsrapport kommer att utföras. För flera försäljare av kosmetiska och hygieniska eller kemiska produkter har miljörisken bedömts som lägre än för andra verksamhetstyper inom kemikalieområdet och vi har därför valt att lågprioritera dessa. Projekt som kommer drivas är bl.a. kemikalieregistret, förorenad mark, markkontrollprogram för bensinstationer och PCB i fastigheter. Konsekvenser av utebliven tillsyn Kontroll av rapporter från köldmedieanläggningar: Uteblivna regelrätta inspektioner leder till sämre kontroll av anläggningar som vi inte känner till och hur anläggningar sköts. Tillverkare och importörer av kemiska produkter: De företag som inte inspekteras inom ramen för kemikalietillsyn inspekteras inom ramen för miljötillsyn, så kontrollen kommer vara tillfredsställande ändå. Tillverkare och importörer av kosmetiska produkter: Utebliven inspektion på ett företag leder till sämre kontroll av kosmetika som det företaget importerar. Produkter med olämpligt innehåll eller inkorrekt märkning kan hamna i butikerna.

15 4(5) Försäljning av kemiska produkter: Utebliven tillsyn över försäljare av kemiska eller kosmetiska/hygieniska produkter innebär sämre kontroll över produkter som når konsumenter i Landskrona. Farligt avfall: Ingen tillsyn över verksamheter som mellanlagrar farligt avfall leder till sämre kontroll över dessa och att farligt avfall hanteras på ett felaktigt sätt. Utebliven tillsyn över transportörer av farligt avfall leder till sämre kontroll över transporten och ökade risker för miljön. Miljöskydd Samtliga B-verksamheter utom de tre vindkraftverken samt huvuddelen av C- verksamheter kommer att inspekteras eftersom dessa verksamheter bedöms ha avgjort störst miljöpåverkan av de verksamheter som nämnden har tillsyn över. De C-verksamheter som väljs att inte inspektera är de som bedöms ha lägre tillsynsbehov. Vad gäller U-verksamheterna kommer de inspekteras som inte har inspekterats de senaste 4 åren samt de verksamheter som upptäcktes vid miljöförvaltningens inventering av verksamheter som vi tidigare inte haft kännedom om. Konsekvenser för utebliven tillsyn De U- verksamheter som inte får tillsyn är i huvudsak verksamheter som nyligen har inspekterats och som vi har relativt god kännedom om. Dessa verksamheter har en relativt låg miljöpåverkan och en utebliven tillsyn bör därför inte innebära ökade risker för miljön. Däremot kan utebliven tillsyn innebära att man förlorar kontrollen över om verksamheterna startar nya processer eller för in nya rutiner som kan leda till större miljöpåverkan. Lantbruk Miljöförvaltningen prioriterar tillsynen i enlighet med vad som anges i de allmänna råden till 24 i djurskyddslagen (1988:53), om tillsyn cirka vart 3:e år. Urvalet av inspektioner görs enligt rullande schema. Miljöförvaltningen planerar att i genomsnitt inspektera lantbruken och hästgårdar vart 4: e år. I samband med inspektion planeras nästa inspektion utifrån det bedömda tillsynsbehovet. Antalet lantbruk minskar successivt genom att marken arrenderas ut till annan brukare. Antalet hästgårdar ökar, särskilt sådana med ett fåtal hästar. Handläggning av klagomål på sällskapsdjur har prioriterats. Erfarenheterna sedan tidigare är att dessa ärenden kan vara ganska omfattande och ta betydande tid i anspråk, även om handläggningen rationaliseras så långt det är möjligt.

16 5(5) Konsekvenserna av utebliven tillsyn Minskade tillsynsinsatserna för lantbruk eller hästgårdar bedöms inte medföra någon större risk för ökad påverkan på miljön eller djurskyddet, men kontrollen av och kunskaperna om verksamheterna försämras. Högni Hansson miljöchef Håkan Ärnflykt stf miljöchef

17 Tillsynsplan 2007 excel/tillsynsobjekt2007mn antal obj antal insp/tillsyn typ tillsyn Livsmedel Hälsoskydd Bostäder Skolor och förskolor radon Dagcenter 4 Samlingslokaler 3 Vårdlokaler 33 Hotell 19 Danslokaler 2 Camping 4 Strandbad 9 9 prov Bassängbad 4 4 prov Idrottssanläggning 17 Frisersalonger 61 Solarier Strålskydd/hygien Hudvårdsstudios 25 Fotvård 13 Läkarmottagning 5 Massageanläggning 14 Manikyr 2 Zonterapi 3 Naprapater 3 Tatuerare 2 Kemikalietillsyn Tillverkare kosmetiska och hygieniska produkter 2 2 Tillverkare och impotörer kemiska produkter 7 7 Tillstånd hantering kemiska produkter 3 3 Tandläkare Förorenad markärenden Skolor med kemikaliehantering 5 0 Markkontrollprogram bensinstationer Kemikalieregister Köldmedieanläggning Försäljning av kemiska produkter Mellanlagring av farligt avfall 8 0 Transport av farligt avfall 44 0 Dispens av farligt avfall 34 0 PCB projekt Lantbruk/djurskydd Lantbruk B-företag 4 4 Lantbruk U-företag hästar kennlar 8 5 Zoo 1 0 försök 1 0

18 djurparker 1 0 katt 3 0 hund 7 1 Växthus 7 4 Dricksvatten Kommunala 1 1 Vattenföreningar 2 2 Miljöskydd B-företag C-företag U-företag 65 42

19 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Handla rätt Ärendet har kommit på remiss från kommunstyrelsen. Rapporten som tagits fram av länsstyrelsen gäller extern och halvextern handel. Rapporten ska tillsammans med andra delar av projektet Handla rätt skapa samsyn bland berörda aktörer kring hur man i Skåne ska kunna nå en hållbar handelsutveckling. Förslag till beslut Rapporten är värdefull och ger en bra bild av läget och de drivkrafter och intressen som finns när det gäller extern och halvextern handel. Faktaunderlag och slutsatser verkar rimliga och genomtänkta. Det är odiskutabelt att externhandeln kommer att växa om nuvarande system med att använda PBL bibehålls. Det innebär också att utsläppen av främst växthusgaser kommer att öka och därmed kraftigt motverka de nödvändiga och oundvikliga ansträngningar som görs och behöver göras för att hejda den förstärkta växthuseffekten. Miljönämnden föreslår istället att miljöbalken tillämpas och att externa handelscentra prövas som miljöfarlig verksamhet. För det krävs endast en mindre ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen bör inte begränsas till enbart externa handelscentra, utan bör omfatta alla större trafikalstrande verksamheter som ett viktigt led i arbetet för att nå klimatmålet. I övrigt hänvisar miljönämnden till motiveringen i miljöchefens skrivelse. Motivering Det framgår även av rapporten med alla önskvärd tydlighet att tillväxten av handeln är störst i de kommuner som satsar mest på extern handel och att handeln utvecklas sämre i kommuner som inte har extern handel. Det låter därför troligt att det går att komma åt problemet och stävja den negativa utvecklingen, Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\handla rätthh MN.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 16:05:

20 2(2) att utsläppen av växthusgaser, med hittillsvarande metoder. Det är inte troligt att kommunerna kommer att avstå från externhandel om den anses gynna kommunen i konkurrensen med andra kommuner i en utsträckning som rapporten visar. Man kan inte förvänta sig att kommunerna självmant motverkar externa handelscentra i någon större utsträckning. De förslag till konsekvensanalyser som föreslås i rapporten är bra, men troligen otillräckliga. Många länder har infört olika typer av restriktioner för att motverka externhandel. Att endast använda PBL som den är idag med långtgående kommunalt självbestämmande leder inte till någon ändring av utvecklingen. Ett bättre förslag är att tillämpa miljöbalken och pröva externa handelscentra som en miljöfarlig verksamhet. För det krävs endast en mindre ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen bör inte begränsas till enbart externa handelscentra, utan bör omfatta alla större trafikalstrande verksamheter som ett viktigt led i arbetet för att nå klimatmålet. Genom prövningen kan man ställa krav på lokalisering och olika krav på skyddsåtgärder som t.ex. kollektivtrafik och betalda parkeringsplatser. Redan i dag kan miljönämnden som är tillsynsmyndighet begära prövning av externa handelscentra, men det förutsätter att det finns politisk majoritet i nämnden för att kräva sådan prövning. Det kan vara svårt i kommuner som därmed riskerar att verksamheten inte lokaliseras till kommunen. En ändring i förordningen är därför troligen betydligt mera framgångsrik. Högni Hansson miljöchef

21

22

23

24

25

26 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(4) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Johan Axelsson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tågstrategi Dialog om inriktning och principer Ärendet har kommit på remiss från Skånetrafiken och kommunstyrelsen. Skånetrafiken håller på att ta fram en strategi som ska skapa goda planeringsförutsättningar på medellång (2015) och lång sikt (2030). Nu vill Skånetrafiken föra en bred dialog med alla intressenter för att skapa en bred förståelse och samsyn kring resursbehov och prioriteringar. Denna dialog har delats upp i två delar, en övergripande del kring inriktning och principer (detta ärende) och en del med preciserade förslag i en fullständig tågstrategi som ska gå ut på remis hösten Remistiden för denna del av strategin är förlängd till den 26 mars Förslag till beslut Miljönämnden har följande synpunkter på tågstrategin: Långsiktig tågstrategi är bra. Det mesta i förslaget är bra, men det kan kompletteras på några punkter: 1. De resurser som används till tunneln genom Hallandsås bör användas till andra tågsatsningar i Skåne. 2. Skadorna som tunnelprojektet orsakat bör återställas så långt det går. 3. En grundlig utredning bör startas för att uppnå målet att förbättra tågkommunikationen på västkusten. 4. Även tågtrafik på tvärs i Skåne borde ingå i strategin. 5. Stråket Marieholm-Billeberga-Teckomatorp-Asmundtorp-Landskrona bör ingå i strategin 6. Stråket Eslöv-Hörby-Kristianstad bör ingå i strategin. 7. Det är positivt att man föreslår en satsning på starka stråk och styva tidtabeller. 8. Satsning på duotrafik är positivt och kan fungera som ett viktigt komplement till de starka stråken. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\TågstrateginJAMN doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:25:

27 2(4) Motivering Det är bra att det tas fram en långsiktig tågstrategi. Järnvägssatsningar kräver långsiktighet och behöver därför vara genomtänkt. Klimateffekten som på senare tid har blivit allt mera tydlig även för de mest skeptiska kritiker. Satsning på ökad tågresande är en av de viktigaste åtgärderna för att bromsa klimateffekten. Tågsatsningar är dyra i kort perspektiv och konkurrerar om resurserna både med vägsatsningar, men även med andra tågsatsningar. En sådan dåligt genomtänkta satsning är tunnel genom Hallandsås som slukar mycket stora resurser nu och flera år framåt och förhindrar därmed andra viktiga satsningar som föreslås i tågstrategin. Utöver detta orsakar tunnelbygget miljöstörningar av överskådlig och inte överskådlig art. Nu diskuteras utökad användning av nya kemikalier för att minska grundvattenflödet vid tunnelbygget och nya rättegångar är att vänta inom snar framtid. Det borde övertyga även den mest hängivne anhängare av tunnelbygget om att allt inte var väl genomtänkt och inte är genomtänkt ännu. En viktig del i strategin borde därför vara att stoppa tunnelbygget, påbörja återställning av skadorna som redan har uppstått och utreda grundligt vilka alternativ som är bäst för att förbättra tågkommunikationerna på västkusten. Detta borde ha föregått hela arbetet med Hallandsåstunneln. Miljökonsekvensbeskrivningar har man vägrat genomföra av det slag som är självklart för betydligt mindre projekt idag. Kan det bero på att man inte ville belysa konsekvenserna för miljön? Satsning på starka stråk och styva tidtabeller är positivt. Båda sakerna underlättar för resenärerna och ökar därmed tågresandet. Satsning på duotrafik är positivt och kan fungera som ett viktigt komplement till de starka stråken. Det har varit framgångsrikt där det genomförts. Även tågtrafik på tvärs i Skåne borde övervägas. Exempel på sådana stråk är Marieholm-Billeberga-Teckomatorp-Asmundtorp-Landskrona och Eslöv- Hörby-Kristianstad. Duotrafik borde kunna vara lämpligt på sträckan Eslöv- Landskrona. Nu saknas spår enbart på sträckan Asmundtorp-Landskrona eftersom SJ rev upp denna del av spåren under slutet av och början av talet. Sträckan Lund-Kristianstad skulle motverka ökade vägbyggen och därmed ökad vägtrafik mellan Malmö/Lund-Kristianstad och därmed bli en viktig del i klimatarbetet. Bakgrund Tågresandet har mångdubblats under de senaste 25 åren och har en årlig markant ökning. Skånetrafiken bedömer utvecklingspotentialen som mycket stor. Järnvägstrafiken har en stor betydelse för Skånes utveckling på många områden. Tågtrafikens inriktning på långsikt: Tågtrafiken är ryggraden i den skånska kollektivtrafiken. Därutöver erbjuds en omfattande busstrafik Marknadsmässighet, kundfokus och effektiv resursanvändning God trafikekonomi

28 3(4) Vara ett medel för att sprida tillväxten från storstäder till orter med svagare utveckling All tågtrafik klassas som starka stråk Trafikeringen ska vara tydlig och enkel Nya Pågastationer är bara intresserade där de ger ett nettotillskott av resande Öresundstågen har överordnad trafikuppgift Järnvägsinvesteringarnas långsiktiga inriktning bör vara att genomföra nödvändiga kapacitetsåtgärder i anslutning till de största städerna. Här nämns främst 4- spår Malmö Lund och dubbelspår Helsingborg Ängelholm. Vidare bör man ha fortsatt hög investeringstakt samt ökade anslag för mindre åtgärder, drift, underhåll, reinvesteringar och statsbidrag. Fullfölj påbörjade satsningar med mera. På kortsikt bör inriktningarna fokuseras på kapacitetsfrågorna. Det krävs akuta kapacitetsåtgärder med bland annat längre plattformar för Pågatågsstationerna. Det bör övervägas busskomplettering Malmö-Lund, direkttåg Malmö- Helsingborg via Lommabanan samt reducerade Pågatågsuppehåll på mellanstationerna. För att komma tillrätta med kapacitetsproblemen på över Öresundsbron bör övervägas att köra längre tåg, öka turtätheten och komplettera med busstrafik. Skånetrafiken tar också upp lätt spårtrafik (modern spårväg) som ett intressant komplement lokalt och regionalt. Det krävs stort reseunderlag och att restiderna reduceras jämfört med dagens busstrafik för att det ska bli intressant med spårvägstrafik. Räckvidden bedöms vara en halvtimmes restid (2-2,5 mil). Det förutsätter ett mycket stort kommunalt engagemang då spårvägssatsningar är en integrerad del av samhällsbyggnaden. I det utskickade dokumentet tas det upp en omvärldsanalys där man redovisar olika trender där nästan samtliga pekar mot ett ökat resande generellt. Skånetrafiken har formulerat fyra huvudstrategier: Ett rundare Skåne; upprätthålla bra trafikförsörjning (stads och landsbygd) Växa i starka stråk Samverkan med andra Frihet I marknads och nulägesintervjun tas befolkning, näringsliv och arbetsmarknad upp. Skåne är en region som växer kraftigt och väntas växa ytterliggare framgent. Befolkningstillväxten är särskilt koncentrerad till sydvästra Skåne. 25 av 33 kommuner rapporterar bostadsbrist i hela regionen. Tågtrafiken har en utjämnande effekt genom att människor kan bo kvar i orter med en vikande arbetsmarknad.

29 4(4) Enligt en attitydundersökning bland tågresenärerna från 2006 visar att 72 % var ganska nöjda eller mycket nöjda till kollektivtrafiken. Identifierade konflikter är då persontåg som inte stannar vid mellanstationer och Pågatåg som stannar vid mellanstationer och godstågstrafiken som har ungefär samma gångtid som de långsammaste Pågatågen. Godstrafiken högtrafikperiod sammanfaller inte i nuläget inte med de snabba persontågens högtrafiksperioder och utgör därför ett mindre problem. Detta problem kommer troligen att bli större då det även finns önskemål om ökade godstransporter på järnväg. Högni Hansson miljöchef Johan Axelsson transportsamordnare

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun BESLUT 1(9) Miljöprövningsdelegationen 551-1112-2005 Stena Miljö AB Box 4054 400 40 GÖTEBORG Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Information om ärendehantering

Information om ärendehantering Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2012-06-12

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2012-06-12 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.45 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Einar Bäckström (C), Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl.14:00 16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande, deltog ej i handläggning och beslut av 62 pga jäv Bahrija Gafurovic(S), vice

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Taxebilaga 4 Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid

Taxebilaga 4 Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid Taxebilaga 4 Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid Antagen av Kf 27, 2008-2-8 Årlig tillsynstid Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Brandförsvaret är en av hörnstenarna när det gäller hälsa och säkerhet. Andra hörnstenar är sjukvård och polisväsende. HÄLSA OCH SÄKERHET

Brandförsvaret är en av hörnstenarna när det gäller hälsa och säkerhet. Andra hörnstenar är sjukvård och polisväsende. HÄLSA OCH SÄKERHET MULLSJÖ KOMMUN 132 Brandförsvaret är en av hörnstenarna när det gäller hälsa och säkerhet. Andra hörnstenar är sjukvård och polisväsende. HÄLSA OCH SÄKERHET HUR SER DET UT? I kommunen finns en vårdcentral

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2011-09-19 Handläggare Miljöinspektör Greta Backteman Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 56 Bostads AB Gröningen c/o Newsec asset Management Box 115 05, 404

Läs mer

i Staffanstorps kommun

i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0117-1 2009-03-17 Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt skolor Göran

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer