Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl. 15.00-17.00"

Transkript

1 KALLELSE 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Barbro Olsson Er Referens Vår Referens Kallelse och föredragningslista till Miljönämndens sammanträde Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl Stadshuset, torsdagen den 1 mars 2007 Sammanträdet börjar kl i rum 601 Grupperna träffas kl Treklövern i rum 601 Oppositionen sv i rum 604 Sd-gruppen i rum 520 Pressinformation fredagen den 2 mars 2007 kl A. FORMALIA Au:s förslag till beslut 1. Upprop 2. Dagordningen fastställes 3. Val av justeringsman Bjarne Andersen (Stefan Larsson) 4. Val av justeringsdag Torsdagen den 8 mars, kl B. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 5. Landskrona Hamn AB tillståndsansökan Enligt förslag 6. Santa Maria AB anmälan Enligt förslag 7. Tillsynsplan 2007 Enligt förslag 8. Handelsprojektets rapport "Att handla rätt" 9. Tågstrategi Rapport: Tungmetaller i mossa 11. Anmälningar 12. Ev. övrigt Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ADMIN\Föredragningslista mn 2007.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:27:

2 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(4) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Charlotta Barthelson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tillstånd enligt miljöbalken Landskrona Hamn AB har ansökt hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Förslag till beslut Miljönämnden tillstyrker att tillstånd ges till den sökta verksamheten. Miljönämnden anser att följande skall gälla: 1. Landskrona hamns yrkade villkor 2 skall ändras till: Bolaget skall upprätta en plan med åtgärder och rutiner för att motverka damning vid lastning/lossning av dammande material. Planen skall ges in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillstånd meddelas. Närliggande markytor skall rengöras i omedelbar anslutning till lastning/lossning eller annan hantering av gods som kan sprida stoft eller riskera att dagvatten förorenas. Om lastningen eller lossningen pågår under flera dagar skall markytan dagligen rengöras. 2. Bolaget skall ha en beredskapsplan för hantering av kemikalieolyckor. 3. En prövotid skall föreskrivas, inom vilken bolaget närmare utreder föroreningshalter i dagvatten från hamnens markytor och föreslår åtgärder som minskar dessa. 4. En prövotid skall även föreskrivas vad gäller buller. Under prövotiden skall en ordentlig bullerutredning göras som visar vilka sammanlagda bullernivåer som verksamheten bidrar till vid närmaste bostäder samt vilka tekniska och ekonomiska förutsättningar det finns att nå Naturvårdsverkets bullerriktvärden för nyetablering. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn handl. Tfn exp. Fax S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\B-anläggningar\hamn yttrande tillstansökan.doc Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:58:

3 2(4) 5. Oljeuppvärmningen skall i första hand bytas mot annan uppvärmning. Om oljeuppvärmning fortsatt tillåts skall oljan av miljöklass 3 bytas ut mot olja i en bättre miljöklass. 6. Gods som kan medföra luktolägenheter får inte hanteras. I övrigt anser miljönämnden att Landskrona Hamn AB:s yrkade villkor skall gälla. Motivering Bolagets yrkade villkor 2 är alltför otydligt formulerat. Rengöring kan ske en gång per år och ändå uppfylls bolagets villkorsyrkande. Provtagning av dagvattnet visar också på höga halter av bland annat bly, vilket visar vikten av att rengöra markytor ofta. När det gäller Landskrona Hamns yrkade villkor på vidare utredning av föroreningshalter i dagvattnet anser miljönämndens att utredningen skall göras under en prövotid. Detta för att sedan göra det möjligt att föreskriva ett villkor för vilka föroreningshalter som får förekomma när det finns underlag till detta. För att minimera miljöeffekterna av en eventuell kemikalieolycka är det viktigt att på förhand ha en beredskapsplan som påskyndar vidtagandet av akuta åtgärder. Detta följer av 2 kap 3 miljöbalken. Enligt 2 kap 5 miljöbalken skall förnybara energikällor i första hand användas. Bolaget har inte visat att det är ekonomiskt orimligt att byta från uppvärmning med olja till t. ex fjärrvärme. Om olja även får användas fortsättningsvis skall denna bytas ut mot en ur miljöhänseende bättre olja i enlighet med försiktighetsprincipen i 2 kap 3 miljöbalken. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Detta innebär att bullernivåer och luktolägenheter från verksamheten bör minimeras. Högni Hansson miljöchef Charlotta Barthelson miljöinspektör Bakgrund och sammanfattning Landskrona Hamn AB har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Ansökan avser fortsatt och utökad hamnverksamhet. Ansökan omfattar en årlig hantering av 1,5 miljoner ton gods över kaj. Under 2005 uppgick den hanterade godsmängden till ton.

4 3(4) Hanteringen omfattar i huvudsak torra bulkmaterial, men även andra typer av gods t ex skrot och kemikalier förekommer. Enligt ansökan är verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan buller och utsläpp till luft från arbetsmaskiner vid lastnings-, lossnings- och hanteringsarbete och utsläpp av dagvatten från hamnområdet samt förbrukning av energi och uppkomst av avfall. Miljöpåverkan från den indirekta hamnrelaterade verksamheten utgörs av buller och utsläpp till från trafik och fartyg. Hamnens verksamhet är lokaliserad till Skeppsbrokajen, Siloskajen, Fosfatkajen, Bruuns kaj, Södra kajen, Östra Nyhamnskajen och del av Sockerbrukskajen. Bullernivåerna har beräknats innehålla Naturvårdsverkets föreskrifter för befintlig industri. Dagvattnet har vid provtagning visats innehålla upp till 15 mg/l bly och 22 mg/l tot-kväve. Landskrona Hamn AB yrkar att följande villkor fastställs för verksamheten: 1. Om inte annat framgår av övriga föreskrifter skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Lossnig och lastning skall ske på ett sådant sätt att damning minimeras Hamnens ytor skall rengöras regelbundet för att förhindra damning i närområdet och minska risken för förorening av dagvatten. 3. Kemikalier för användning i den egna verksamheten och farligt avfall skall lagras på ogenomsläppliga, invallade ytor så att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten och grundvatten inte kan ske. 4. Buller från Landskrona Hamn AB:s hamnverksamhet skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå, som riktvärde utomhus vid de närmast belägna bostäder/utbildningslokaler, än: dagtid kl db(a) Kvällstid db(a) Sön- och helgdagar db(a) Nattetid db (A) Momentana ljud mellan kl får högst uppgå till 55 db(a). 5. De olika slags avfall som uppkommer vid anläggningen skall uppsamlas och separeras på sådant sätt att den miljömässigt bästa vidarebehandlingen underlättas. 6. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del av denna upphör skall detta i god tid meddelas tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter och farligt avfall skall då tas om hand på sätt som kan godkännas av tillsynsmyndigheten.

5 4(4) 7. Bolaget skall senast 1,5 år efter beslut redovisa vilka föroreningshalter som förekommer i dagvattnet samt förslag till eventuella åtgärder för att minska föroreningshalterna. 8. I samband med lagring, lastning och lossning av miljöpåverkande gods skall dagvattenbrunnar i området täckas och området snart efter tömning sopas. En rutin där det bl.a. framgår vilka ämnen som omfattas och ansvarsfördelningen skall finnas. I en komplettering har Landskrona Hamn AB yrkat att tillstånd till Ventrafikens befintliga verksamhet vid Nyhamn medges, till dess att nya färjelägen står klara och att en prövotid på ett år fastställs för att klarlägga Landskrona Hamn AB:s framtida arrendeområde, verksamhetsutövare för Skeppsbrokajen och de eventuella utredningar som erfordras för att bedriva Ventrafiken från den delen av hamnen.

6 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Rose-Marie Stigsdotter Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Anmälan av miljöfarlig verksamhet, Santa Maria AB på fastigheten Cyklisten 1. Santa Maria AB har inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att bedriva verksamhet i form av bakning av tortillasbröd (SNI-kod ), på industriparken Kronan i Landskrona, fastigheten Cyklisten 1. Förslag till beslut Anmälan från Santa Maria AB avseende bakning av tortillasbröd på fastigheten Cyklisten 1 i Landskrona Kommun föranleder inte någon åtgärd från miljönämndens sida. Miljönämnden avser att efter produktionsstart återkomma med föreläggande om att inkomma med förslag till kontrollprogram samt provtagning av spillvattnet. Motivering Inom en femårsperiod förväntas produktionen öka och uppnå ca ton/år i nya anläggningen. Verksamheten är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken med SNI-kod , anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter om än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst ton per år. Produktionen på anläggningen på fastigheten Cyklisten 1 kommer att bedrivas dygnet runt måndag-söndag. Inga bostäder finns inom 500 m från planerad lokalisering och enbart en verksamhet inom en radie av 100 m. Miljönämnden anser att verksamhetens lokalisering uppfyller miljöbalkens krav. Miljönämnden har skickat ärendet på remiss till Räddningstjänsten och till Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen. Remissvar har inkommit från Plan- och bygglovsavdelningen som inte har något att erinra. Området är detaljplanelagt för industriändamål utan särskilda restriktioner. Ansökan om bygglov för uppförande av anläggning för verksamhet har inlämnats till byggnadsnämnden. Ansökan är planenlig. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\C-företag\Anmälan Santa Maria.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:59:

7 2(2) Reningsverket har framfört synpunkterna att om kylvattnet är rent bör det gå till dagvattnet och inte till det kommunala avloppsnätet. Enligt Santa Maria är kylvattnet rent, men det används för rengöring av dräneringsrännor i fabriken. Santa Maria kommer att ha en diskussion med reningsverket om till vilket ledningsnät som kylvattnet kan släppas. Närmaste verksamhet, Stefan Pålsson AB har delgivits information om planerad verksamhet av Santa Maria AB och fått tillfälle att yttra sig över planerad verksamhet. Inget yttrande har inkommit till Santa Maria AB. Bakgrund Santa Maria AB har inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att bedriva verksamhet i form av bakning av tortillasbröd. Verksamheten som idag finns i Vadensjö har inte möjlighet att utöka sin produktion på den fastigheten och ytterligare en anläggning planeras uppföras på industriparken Kronan. Övrigt För prövning av anmälan utgår enligt kommunfullmäktiges taxa en avgift på 6600 kr för verksamhet med SNI-kod Avgiften är densamma som den fasta årsavgiften. Med hänsyn till verksamhetens art och omfattning samt tillsynsbehovet har årsavgiften reducerats till 4800 kr och därmed även avgiften för prövning av anmälan. Högni Hansson miljöchef Rose-Marie Stigsdotter miljöinspektör

8

9

10

11

12 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(5) Datum Er Referens Miljöförvaltningen Handläggare Håkan Ärnflykt Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tillsynsplan för miljöförvaltningen 2007 Miljöförvaltningen har upprättat en plan för tillsyn av objekt under 2007 som kräver återkommande tillsyn inom områden som regleras enligt livsmedelslagen, miljöbalken och djurskyddslagen. Planen är prioriterad utefter befintliga resurser på sju handläggare och efter antalet befintliga objekt. Förslag till beslut Miljönämnden föreslås att med godkännande lägga tillsynsplanen till handlingarna. Motivering Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall miljönämnden för varje verksamhetsår upprätta en plan för hur tillsynsarbetet skall bedrivas. Planen bör visa hur myndigheten med tillgängliga resurser och tillgänglig kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet. Planen bör ange vilka huvudsakliga tillsynsinsatser som planeras under året. Miljöbalken reglerar inte hur ofta verksamheter/objekt skall ha tillsyn utan endast att tillsyn bör ske så att syftet med miljöbalken säkerställs. Tillsynen kan bedrivas på olika sätt. Den behöver inte enbart utgöras av inspektion på verksamheterna utan kan också bestå av handläggning av anmälan, lämna information, kontrollera rapporter och motsvarande. Förordning (EG) 882/2004 artikel 3 säger att livsmedelskontrollen skall vara riskbaserad och genomföras regelbundet och så ofta det är lämpligt baserat på de risker som finns i verksamheten. Enligt allmänna råd till djurskyddslagen bör inspektioner av djurhållande lantbruk ske ca var tredje år. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ADMIN\tillsynsplan2007 MN.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 16:01:

13 2(5) Urvalskriterier Miljöförvaltningen har upprättat kriterier för vilka objekt och/eller verksamhetstyper som skall ha tillsyn under 2007 och vilken form av tillsyn som avses bedrivas. Förvaltningen har också försökt att beskriva konsekvenserna för miljön och människors hälsa av att objekt och/eller verksamhetstyper inte får någon tillsyn. Verksamhetstyper t.ex. kemikalietillverkare, tryckerier, bensinstationer, restauranger, butiker, lantbruk, hästgårdar, hygiensalonger osv. som medför stor miljöfarlighet eller stora risker såsom matförgiftning, olyckor, betydande hälsorisker, stora risker för djurhälsan m.m. skall inspekteras. Verksamheter som är dåligt skötta, har stora brister, flera anmärkningar kräver också inspektion. Även objekt som vi har dåliga kunskaper om och/eller inte inspekterat på länge, men där miljöfarligheten/risken ändå kan bedömas som relativt stor kräver inspektion. Objekt som endast kräver uppföljning av kontrollprogram, årsrapporter, kontrollrapport, egenkontroll eller endast något beslut, prioriteras inte för inspektion 2007, men omfattas av tillsyn. Objekt som vi har dåliga kunskaper om och/eller inte inspekterat på länge, men där miljöfarligheten/risken bedöms som liten, prioriteras inte för tillsyn under Livsmedel Inom kommunal livsmedelskontroll är det speciellt viktigt att åtgärder riktas mot områden där det finns störst risker med hanteringen. Många verksamheter som inspekterats eller provtagits under senare år har visat på stora brister i livsmedelshanteringen. Den mest vanliga bristen är att livsmedelsföretagaren saknar kunskap om livsmedelshantering. Bristfällig hantering av livsmedel medför risk för matförgiftningar. Avsikten med offentlig livsmedelskontroll är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs så att konsumenter skyddas mot hälsorisker och mot oredliga förfaranden. Livsmedlen skall uppfylla de krav på sammansättning och märkning som finns i lagstiftningen. Offentlig kontroll skall utföras i hela hanteringskedjan fram till konsument Hälsoskydd Inom hälsoskyddet prioriteras medverkan i socialstyrelsens projekt om radon i skolor och förskolor, tillsyn på solarier, införande av egenkontroll hos fastighetsägare samt att projektet om uppmätning av elektromagnetiska fält i kommunen fortsätter. Även arbetet med att införa egenkontroll hos kommunala förvaltningar fortsätter. Vidare genomförs inspektioner och provtagning på

14 3(5) bassängbad samt provtagning på strandbad. För övriga områden inom hälsoskyddet planeras inga riktade inspektioner. Däremot prioriteras handläggning av inkommande ärenden som kan medföra allvarliga hälsoproblem såsom fukt, mögel och radon men även buller som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Erfarenheterna sedan tidigare är att dessa ärenden kan vara ganska omfattande och ta betydande tid i anspråk, även om handläggningen rationaliseras så långt det är möjligt. Konsekvenser av utebliven tillsyn Att inte inspektera hälsoskyddsobjekten kan leda till olägenheter för människors hälsa. Skärande och stickande verksamheter kan leda till blodsmitta om hygienisering och desinficering inte utförs på rätt sätt. Tillsyn på inomhusmiljön i skolor ingår i arbetsmiljöverkets tillsynsansvar, varför vi har valt att prioritera bort dessa och endast delta i Socialstyrelsens projekt om radon i skolor och förskolor. Utebliven tillsyn på andra samlingslokaler och idrottsanläggningar kan leda till att allmänheten utsätts för dåligt inomhusklimat, t.ex. fukt och mögel som kan leda till sjukdom eller i värsta fall till ett akut tillstånd. Kemikalieskydd Inom kemikalieområdet har prioriteringen från urvalskriterierna lett till att vi utför inspektioner inom alla verksamhetstyper utom för skolor med kemikaliehantering och de som mellanlagrar, transporterar eller har dispens från transportmonopolet för farligt avfall. För kölmedieanläggningar utförs enbart kontroll av årsrapport med uppföljning. Av tillverkare och importörer av kemiska produkter inspekteras de som har vidaresäljning av mer än enstaka produkter. Samtliga företag med tillstånd till hantering av särskilt farliga produkter kommer inspekteras. För tandvårdsverksamheter innebär prioriteringen inspektion var tredje år, d.v.s Kontroll av årsrapport kommer att utföras. För flera försäljare av kosmetiska och hygieniska eller kemiska produkter har miljörisken bedömts som lägre än för andra verksamhetstyper inom kemikalieområdet och vi har därför valt att lågprioritera dessa. Projekt som kommer drivas är bl.a. kemikalieregistret, förorenad mark, markkontrollprogram för bensinstationer och PCB i fastigheter. Konsekvenser av utebliven tillsyn Kontroll av rapporter från köldmedieanläggningar: Uteblivna regelrätta inspektioner leder till sämre kontroll av anläggningar som vi inte känner till och hur anläggningar sköts. Tillverkare och importörer av kemiska produkter: De företag som inte inspekteras inom ramen för kemikalietillsyn inspekteras inom ramen för miljötillsyn, så kontrollen kommer vara tillfredsställande ändå. Tillverkare och importörer av kosmetiska produkter: Utebliven inspektion på ett företag leder till sämre kontroll av kosmetika som det företaget importerar. Produkter med olämpligt innehåll eller inkorrekt märkning kan hamna i butikerna.

15 4(5) Försäljning av kemiska produkter: Utebliven tillsyn över försäljare av kemiska eller kosmetiska/hygieniska produkter innebär sämre kontroll över produkter som når konsumenter i Landskrona. Farligt avfall: Ingen tillsyn över verksamheter som mellanlagrar farligt avfall leder till sämre kontroll över dessa och att farligt avfall hanteras på ett felaktigt sätt. Utebliven tillsyn över transportörer av farligt avfall leder till sämre kontroll över transporten och ökade risker för miljön. Miljöskydd Samtliga B-verksamheter utom de tre vindkraftverken samt huvuddelen av C- verksamheter kommer att inspekteras eftersom dessa verksamheter bedöms ha avgjort störst miljöpåverkan av de verksamheter som nämnden har tillsyn över. De C-verksamheter som väljs att inte inspektera är de som bedöms ha lägre tillsynsbehov. Vad gäller U-verksamheterna kommer de inspekteras som inte har inspekterats de senaste 4 åren samt de verksamheter som upptäcktes vid miljöförvaltningens inventering av verksamheter som vi tidigare inte haft kännedom om. Konsekvenser för utebliven tillsyn De U- verksamheter som inte får tillsyn är i huvudsak verksamheter som nyligen har inspekterats och som vi har relativt god kännedom om. Dessa verksamheter har en relativt låg miljöpåverkan och en utebliven tillsyn bör därför inte innebära ökade risker för miljön. Däremot kan utebliven tillsyn innebära att man förlorar kontrollen över om verksamheterna startar nya processer eller för in nya rutiner som kan leda till större miljöpåverkan. Lantbruk Miljöförvaltningen prioriterar tillsynen i enlighet med vad som anges i de allmänna råden till 24 i djurskyddslagen (1988:53), om tillsyn cirka vart 3:e år. Urvalet av inspektioner görs enligt rullande schema. Miljöförvaltningen planerar att i genomsnitt inspektera lantbruken och hästgårdar vart 4: e år. I samband med inspektion planeras nästa inspektion utifrån det bedömda tillsynsbehovet. Antalet lantbruk minskar successivt genom att marken arrenderas ut till annan brukare. Antalet hästgårdar ökar, särskilt sådana med ett fåtal hästar. Handläggning av klagomål på sällskapsdjur har prioriterats. Erfarenheterna sedan tidigare är att dessa ärenden kan vara ganska omfattande och ta betydande tid i anspråk, även om handläggningen rationaliseras så långt det är möjligt.

16 5(5) Konsekvenserna av utebliven tillsyn Minskade tillsynsinsatserna för lantbruk eller hästgårdar bedöms inte medföra någon större risk för ökad påverkan på miljön eller djurskyddet, men kontrollen av och kunskaperna om verksamheterna försämras. Högni Hansson miljöchef Håkan Ärnflykt stf miljöchef

17 Tillsynsplan 2007 excel/tillsynsobjekt2007mn antal obj antal insp/tillsyn typ tillsyn Livsmedel Hälsoskydd Bostäder Skolor och förskolor radon Dagcenter 4 Samlingslokaler 3 Vårdlokaler 33 Hotell 19 Danslokaler 2 Camping 4 Strandbad 9 9 prov Bassängbad 4 4 prov Idrottssanläggning 17 Frisersalonger 61 Solarier Strålskydd/hygien Hudvårdsstudios 25 Fotvård 13 Läkarmottagning 5 Massageanläggning 14 Manikyr 2 Zonterapi 3 Naprapater 3 Tatuerare 2 Kemikalietillsyn Tillverkare kosmetiska och hygieniska produkter 2 2 Tillverkare och impotörer kemiska produkter 7 7 Tillstånd hantering kemiska produkter 3 3 Tandläkare Förorenad markärenden Skolor med kemikaliehantering 5 0 Markkontrollprogram bensinstationer Kemikalieregister Köldmedieanläggning Försäljning av kemiska produkter Mellanlagring av farligt avfall 8 0 Transport av farligt avfall 44 0 Dispens av farligt avfall 34 0 PCB projekt Lantbruk/djurskydd Lantbruk B-företag 4 4 Lantbruk U-företag hästar kennlar 8 5 Zoo 1 0 försök 1 0

18 djurparker 1 0 katt 3 0 hund 7 1 Växthus 7 4 Dricksvatten Kommunala 1 1 Vattenföreningar 2 2 Miljöskydd B-företag C-företag U-företag 65 42

19 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Handla rätt Ärendet har kommit på remiss från kommunstyrelsen. Rapporten som tagits fram av länsstyrelsen gäller extern och halvextern handel. Rapporten ska tillsammans med andra delar av projektet Handla rätt skapa samsyn bland berörda aktörer kring hur man i Skåne ska kunna nå en hållbar handelsutveckling. Förslag till beslut Rapporten är värdefull och ger en bra bild av läget och de drivkrafter och intressen som finns när det gäller extern och halvextern handel. Faktaunderlag och slutsatser verkar rimliga och genomtänkta. Det är odiskutabelt att externhandeln kommer att växa om nuvarande system med att använda PBL bibehålls. Det innebär också att utsläppen av främst växthusgaser kommer att öka och därmed kraftigt motverka de nödvändiga och oundvikliga ansträngningar som görs och behöver göras för att hejda den förstärkta växthuseffekten. Miljönämnden föreslår istället att miljöbalken tillämpas och att externa handelscentra prövas som miljöfarlig verksamhet. För det krävs endast en mindre ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen bör inte begränsas till enbart externa handelscentra, utan bör omfatta alla större trafikalstrande verksamheter som ett viktigt led i arbetet för att nå klimatmålet. I övrigt hänvisar miljönämnden till motiveringen i miljöchefens skrivelse. Motivering Det framgår även av rapporten med alla önskvärd tydlighet att tillväxten av handeln är störst i de kommuner som satsar mest på extern handel och att handeln utvecklas sämre i kommuner som inte har extern handel. Det låter därför troligt att det går att komma åt problemet och stävja den negativa utvecklingen, Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\handla rätthh MN.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 16:05:

20 2(2) att utsläppen av växthusgaser, med hittillsvarande metoder. Det är inte troligt att kommunerna kommer att avstå från externhandel om den anses gynna kommunen i konkurrensen med andra kommuner i en utsträckning som rapporten visar. Man kan inte förvänta sig att kommunerna självmant motverkar externa handelscentra i någon större utsträckning. De förslag till konsekvensanalyser som föreslås i rapporten är bra, men troligen otillräckliga. Många länder har infört olika typer av restriktioner för att motverka externhandel. Att endast använda PBL som den är idag med långtgående kommunalt självbestämmande leder inte till någon ändring av utvecklingen. Ett bättre förslag är att tillämpa miljöbalken och pröva externa handelscentra som en miljöfarlig verksamhet. För det krävs endast en mindre ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen bör inte begränsas till enbart externa handelscentra, utan bör omfatta alla större trafikalstrande verksamheter som ett viktigt led i arbetet för att nå klimatmålet. Genom prövningen kan man ställa krav på lokalisering och olika krav på skyddsåtgärder som t.ex. kollektivtrafik och betalda parkeringsplatser. Redan i dag kan miljönämnden som är tillsynsmyndighet begära prövning av externa handelscentra, men det förutsätter att det finns politisk majoritet i nämnden för att kräva sådan prövning. Det kan vara svårt i kommuner som därmed riskerar att verksamheten inte lokaliseras till kommunen. En ändring i förordningen är därför troligen betydligt mera framgångsrik. Högni Hansson miljöchef

21

22

23

24

25

26 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(4) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Johan Axelsson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tågstrategi Dialog om inriktning och principer Ärendet har kommit på remiss från Skånetrafiken och kommunstyrelsen. Skånetrafiken håller på att ta fram en strategi som ska skapa goda planeringsförutsättningar på medellång (2015) och lång sikt (2030). Nu vill Skånetrafiken föra en bred dialog med alla intressenter för att skapa en bred förståelse och samsyn kring resursbehov och prioriteringar. Denna dialog har delats upp i två delar, en övergripande del kring inriktning och principer (detta ärende) och en del med preciserade förslag i en fullständig tågstrategi som ska gå ut på remis hösten Remistiden för denna del av strategin är förlängd till den 26 mars Förslag till beslut Miljönämnden har följande synpunkter på tågstrategin: Långsiktig tågstrategi är bra. Det mesta i förslaget är bra, men det kan kompletteras på några punkter: 1. De resurser som används till tunneln genom Hallandsås bör användas till andra tågsatsningar i Skåne. 2. Skadorna som tunnelprojektet orsakat bör återställas så långt det går. 3. En grundlig utredning bör startas för att uppnå målet att förbättra tågkommunikationen på västkusten. 4. Även tågtrafik på tvärs i Skåne borde ingå i strategin. 5. Stråket Marieholm-Billeberga-Teckomatorp-Asmundtorp-Landskrona bör ingå i strategin 6. Stråket Eslöv-Hörby-Kristianstad bör ingå i strategin. 7. Det är positivt att man föreslår en satsning på starka stråk och styva tidtabeller. 8. Satsning på duotrafik är positivt och kan fungera som ett viktigt komplement till de starka stråken. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\TågstrateginJAMN doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:25:

27 2(4) Motivering Det är bra att det tas fram en långsiktig tågstrategi. Järnvägssatsningar kräver långsiktighet och behöver därför vara genomtänkt. Klimateffekten som på senare tid har blivit allt mera tydlig även för de mest skeptiska kritiker. Satsning på ökad tågresande är en av de viktigaste åtgärderna för att bromsa klimateffekten. Tågsatsningar är dyra i kort perspektiv och konkurrerar om resurserna både med vägsatsningar, men även med andra tågsatsningar. En sådan dåligt genomtänkta satsning är tunnel genom Hallandsås som slukar mycket stora resurser nu och flera år framåt och förhindrar därmed andra viktiga satsningar som föreslås i tågstrategin. Utöver detta orsakar tunnelbygget miljöstörningar av överskådlig och inte överskådlig art. Nu diskuteras utökad användning av nya kemikalier för att minska grundvattenflödet vid tunnelbygget och nya rättegångar är att vänta inom snar framtid. Det borde övertyga även den mest hängivne anhängare av tunnelbygget om att allt inte var väl genomtänkt och inte är genomtänkt ännu. En viktig del i strategin borde därför vara att stoppa tunnelbygget, påbörja återställning av skadorna som redan har uppstått och utreda grundligt vilka alternativ som är bäst för att förbättra tågkommunikationerna på västkusten. Detta borde ha föregått hela arbetet med Hallandsåstunneln. Miljökonsekvensbeskrivningar har man vägrat genomföra av det slag som är självklart för betydligt mindre projekt idag. Kan det bero på att man inte ville belysa konsekvenserna för miljön? Satsning på starka stråk och styva tidtabeller är positivt. Båda sakerna underlättar för resenärerna och ökar därmed tågresandet. Satsning på duotrafik är positivt och kan fungera som ett viktigt komplement till de starka stråken. Det har varit framgångsrikt där det genomförts. Även tågtrafik på tvärs i Skåne borde övervägas. Exempel på sådana stråk är Marieholm-Billeberga-Teckomatorp-Asmundtorp-Landskrona och Eslöv- Hörby-Kristianstad. Duotrafik borde kunna vara lämpligt på sträckan Eslöv- Landskrona. Nu saknas spår enbart på sträckan Asmundtorp-Landskrona eftersom SJ rev upp denna del av spåren under slutet av och början av talet. Sträckan Lund-Kristianstad skulle motverka ökade vägbyggen och därmed ökad vägtrafik mellan Malmö/Lund-Kristianstad och därmed bli en viktig del i klimatarbetet. Bakgrund Tågresandet har mångdubblats under de senaste 25 åren och har en årlig markant ökning. Skånetrafiken bedömer utvecklingspotentialen som mycket stor. Järnvägstrafiken har en stor betydelse för Skånes utveckling på många områden. Tågtrafikens inriktning på långsikt: Tågtrafiken är ryggraden i den skånska kollektivtrafiken. Därutöver erbjuds en omfattande busstrafik Marknadsmässighet, kundfokus och effektiv resursanvändning God trafikekonomi

28 3(4) Vara ett medel för att sprida tillväxten från storstäder till orter med svagare utveckling All tågtrafik klassas som starka stråk Trafikeringen ska vara tydlig och enkel Nya Pågastationer är bara intresserade där de ger ett nettotillskott av resande Öresundstågen har överordnad trafikuppgift Järnvägsinvesteringarnas långsiktiga inriktning bör vara att genomföra nödvändiga kapacitetsåtgärder i anslutning till de största städerna. Här nämns främst 4- spår Malmö Lund och dubbelspår Helsingborg Ängelholm. Vidare bör man ha fortsatt hög investeringstakt samt ökade anslag för mindre åtgärder, drift, underhåll, reinvesteringar och statsbidrag. Fullfölj påbörjade satsningar med mera. På kortsikt bör inriktningarna fokuseras på kapacitetsfrågorna. Det krävs akuta kapacitetsåtgärder med bland annat längre plattformar för Pågatågsstationerna. Det bör övervägas busskomplettering Malmö-Lund, direkttåg Malmö- Helsingborg via Lommabanan samt reducerade Pågatågsuppehåll på mellanstationerna. För att komma tillrätta med kapacitetsproblemen på över Öresundsbron bör övervägas att köra längre tåg, öka turtätheten och komplettera med busstrafik. Skånetrafiken tar också upp lätt spårtrafik (modern spårväg) som ett intressant komplement lokalt och regionalt. Det krävs stort reseunderlag och att restiderna reduceras jämfört med dagens busstrafik för att det ska bli intressant med spårvägstrafik. Räckvidden bedöms vara en halvtimmes restid (2-2,5 mil). Det förutsätter ett mycket stort kommunalt engagemang då spårvägssatsningar är en integrerad del av samhällsbyggnaden. I det utskickade dokumentet tas det upp en omvärldsanalys där man redovisar olika trender där nästan samtliga pekar mot ett ökat resande generellt. Skånetrafiken har formulerat fyra huvudstrategier: Ett rundare Skåne; upprätthålla bra trafikförsörjning (stads och landsbygd) Växa i starka stråk Samverkan med andra Frihet I marknads och nulägesintervjun tas befolkning, näringsliv och arbetsmarknad upp. Skåne är en region som växer kraftigt och väntas växa ytterliggare framgent. Befolkningstillväxten är särskilt koncentrerad till sydvästra Skåne. 25 av 33 kommuner rapporterar bostadsbrist i hela regionen. Tågtrafiken har en utjämnande effekt genom att människor kan bo kvar i orter med en vikande arbetsmarknad.

29 4(4) Enligt en attitydundersökning bland tågresenärerna från 2006 visar att 72 % var ganska nöjda eller mycket nöjda till kollektivtrafiken. Identifierade konflikter är då persontåg som inte stannar vid mellanstationer och Pågatåg som stannar vid mellanstationer och godstågstrafiken som har ungefär samma gångtid som de långsammaste Pågatågen. Godstrafiken högtrafikperiod sammanfaller inte i nuläget inte med de snabba persontågens högtrafiksperioder och utgör därför ett mindre problem. Detta problem kommer troligen att bli större då det även finns önskemål om ökade godstransporter på järnväg. Högni Hansson miljöchef Johan Axelsson transportsamordnare

2007-11-28. Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se. Stadshuset, rum 601

2007-11-28. Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se. Stadshuset, rum 601 KALLELSE 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2007-11-28 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Kallelse och föredragningslista till Miljönämndens sammanträde Obs! Torsdagen

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) Datum 2008-03-19 Handläggare Lars Lindström Er Referens Vår Referens jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Miljönämnden Landskrona kommun Tågstrategi 2037 Ärendet har kommit på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Torsdagen den 2 oktober 2008, kl. 18.00

Torsdagen den 2 oktober 2008, kl. 18.00 KALLELSE 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2008-09-24 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Kallelse och föredragningslista till Miljönämndens sammanträde Torsdagen

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07, 2010 12 09 66, 77 1 Dnr 2010 1957 Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Bilaga: Tidslinje. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting presenterade

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 11/2007 Inledning Miljönämnden utövar tillsyn vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden ANMÄLAN 1 (6) om miljöfarlig verksamhet enligt 10 miljöprövningsförordningen Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig

Läs mer

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2016-04-07 M2015/01268/Me Miljö- och energidepartementet Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll. inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll. inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen 2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Torsdagen den 12 december. Erikstorps Kungsgård. A. FORMALIA AU:s förslag till beslut. 6. Naturreservat på Exercisfältet Enligt förslag

Torsdagen den 12 december. Erikstorps Kungsgård. A. FORMALIA AU:s förslag till beslut. 6. Naturreservat på Exercisfältet Enligt förslag KALLELSE 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2002-12-03 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@mf.landskrona.se Er Referens Vår Referens Tid: Plats: Torsdagen den 12 december Erikstorps Kungsgård 17.00. Grupperna

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum Miljöprövningsdelegationen Kungörelsedelgivning Textilia Rimbo AB Box 53 762 22 RIMBO 1 (5) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo AB:s tvättanläggning på fastigheten Rimbo-

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, 203. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. 2017 910 GENERELLT Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Att bedriva. hygienisk verksamhet. En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet

Att bedriva. hygienisk verksamhet. En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet Att bedriva hygienisk verksamhet En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet 1 3 3 4 4 5 6 2 Vad är en hygienisk verksamhet? Med yrkesmässig hygienisk

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för del av Saxtorp 87:7 i Häljarp

Detaljplan för del av Saxtorp 87:7 i Häljarp FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(2) Miljöförvaltningen Datum 2007-05-27 Handläggare Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Detaljplan för del av Saxtorp 87:7 i Häljarp Teknik och Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsutövare Företag Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer Utdelningsadress

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken TAXEBILAGA Sida (7) Datum 204-09-0 Antagen av KF 204--27, 7 Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten. SIG3000, v4.1, 2015-11-12 Taxebilaga 1 Miljöbalkstaxa Avgifter för prövning och tillsyn SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Avgift över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-

Läs mer