Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl. 15.00-17.00"

Transkript

1 KALLELSE 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Barbro Olsson Er Referens Vår Referens Kallelse och föredragningslista till Miljönämndens sammanträde Seminarium om miljöförvaltningens verksamhet i rum 601 kl Stadshuset, torsdagen den 1 mars 2007 Sammanträdet börjar kl i rum 601 Grupperna träffas kl Treklövern i rum 601 Oppositionen sv i rum 604 Sd-gruppen i rum 520 Pressinformation fredagen den 2 mars 2007 kl A. FORMALIA Au:s förslag till beslut 1. Upprop 2. Dagordningen fastställes 3. Val av justeringsman Bjarne Andersen (Stefan Larsson) 4. Val av justeringsdag Torsdagen den 8 mars, kl B. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 5. Landskrona Hamn AB tillståndsansökan Enligt förslag 6. Santa Maria AB anmälan Enligt förslag 7. Tillsynsplan 2007 Enligt förslag 8. Handelsprojektets rapport "Att handla rätt" 9. Tågstrategi Rapport: Tungmetaller i mossa 11. Anmälningar 12. Ev. övrigt Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ADMIN\Föredragningslista mn 2007.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:27:

2 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(4) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Charlotta Barthelson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tillstånd enligt miljöbalken Landskrona Hamn AB har ansökt hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Förslag till beslut Miljönämnden tillstyrker att tillstånd ges till den sökta verksamheten. Miljönämnden anser att följande skall gälla: 1. Landskrona hamns yrkade villkor 2 skall ändras till: Bolaget skall upprätta en plan med åtgärder och rutiner för att motverka damning vid lastning/lossning av dammande material. Planen skall ges in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillstånd meddelas. Närliggande markytor skall rengöras i omedelbar anslutning till lastning/lossning eller annan hantering av gods som kan sprida stoft eller riskera att dagvatten förorenas. Om lastningen eller lossningen pågår under flera dagar skall markytan dagligen rengöras. 2. Bolaget skall ha en beredskapsplan för hantering av kemikalieolyckor. 3. En prövotid skall föreskrivas, inom vilken bolaget närmare utreder föroreningshalter i dagvatten från hamnens markytor och föreslår åtgärder som minskar dessa. 4. En prövotid skall även föreskrivas vad gäller buller. Under prövotiden skall en ordentlig bullerutredning göras som visar vilka sammanlagda bullernivåer som verksamheten bidrar till vid närmaste bostäder samt vilka tekniska och ekonomiska förutsättningar det finns att nå Naturvårdsverkets bullerriktvärden för nyetablering. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn handl. Tfn exp. Fax S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\B-anläggningar\hamn yttrande tillstansökan.doc Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:58:

3 2(4) 5. Oljeuppvärmningen skall i första hand bytas mot annan uppvärmning. Om oljeuppvärmning fortsatt tillåts skall oljan av miljöklass 3 bytas ut mot olja i en bättre miljöklass. 6. Gods som kan medföra luktolägenheter får inte hanteras. I övrigt anser miljönämnden att Landskrona Hamn AB:s yrkade villkor skall gälla. Motivering Bolagets yrkade villkor 2 är alltför otydligt formulerat. Rengöring kan ske en gång per år och ändå uppfylls bolagets villkorsyrkande. Provtagning av dagvattnet visar också på höga halter av bland annat bly, vilket visar vikten av att rengöra markytor ofta. När det gäller Landskrona Hamns yrkade villkor på vidare utredning av föroreningshalter i dagvattnet anser miljönämndens att utredningen skall göras under en prövotid. Detta för att sedan göra det möjligt att föreskriva ett villkor för vilka föroreningshalter som får förekomma när det finns underlag till detta. För att minimera miljöeffekterna av en eventuell kemikalieolycka är det viktigt att på förhand ha en beredskapsplan som påskyndar vidtagandet av akuta åtgärder. Detta följer av 2 kap 3 miljöbalken. Enligt 2 kap 5 miljöbalken skall förnybara energikällor i första hand användas. Bolaget har inte visat att det är ekonomiskt orimligt att byta från uppvärmning med olja till t. ex fjärrvärme. Om olja även får användas fortsättningsvis skall denna bytas ut mot en ur miljöhänseende bättre olja i enlighet med försiktighetsprincipen i 2 kap 3 miljöbalken. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Detta innebär att bullernivåer och luktolägenheter från verksamheten bör minimeras. Högni Hansson miljöchef Charlotta Barthelson miljöinspektör Bakgrund och sammanfattning Landskrona Hamn AB har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Ansökan avser fortsatt och utökad hamnverksamhet. Ansökan omfattar en årlig hantering av 1,5 miljoner ton gods över kaj. Under 2005 uppgick den hanterade godsmängden till ton.

4 3(4) Hanteringen omfattar i huvudsak torra bulkmaterial, men även andra typer av gods t ex skrot och kemikalier förekommer. Enligt ansökan är verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan buller och utsläpp till luft från arbetsmaskiner vid lastnings-, lossnings- och hanteringsarbete och utsläpp av dagvatten från hamnområdet samt förbrukning av energi och uppkomst av avfall. Miljöpåverkan från den indirekta hamnrelaterade verksamheten utgörs av buller och utsläpp till från trafik och fartyg. Hamnens verksamhet är lokaliserad till Skeppsbrokajen, Siloskajen, Fosfatkajen, Bruuns kaj, Södra kajen, Östra Nyhamnskajen och del av Sockerbrukskajen. Bullernivåerna har beräknats innehålla Naturvårdsverkets föreskrifter för befintlig industri. Dagvattnet har vid provtagning visats innehålla upp till 15 mg/l bly och 22 mg/l tot-kväve. Landskrona Hamn AB yrkar att följande villkor fastställs för verksamheten: 1. Om inte annat framgår av övriga föreskrifter skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Lossnig och lastning skall ske på ett sådant sätt att damning minimeras Hamnens ytor skall rengöras regelbundet för att förhindra damning i närområdet och minska risken för förorening av dagvatten. 3. Kemikalier för användning i den egna verksamheten och farligt avfall skall lagras på ogenomsläppliga, invallade ytor så att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten och grundvatten inte kan ske. 4. Buller från Landskrona Hamn AB:s hamnverksamhet skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå, som riktvärde utomhus vid de närmast belägna bostäder/utbildningslokaler, än: dagtid kl db(a) Kvällstid db(a) Sön- och helgdagar db(a) Nattetid db (A) Momentana ljud mellan kl får högst uppgå till 55 db(a). 5. De olika slags avfall som uppkommer vid anläggningen skall uppsamlas och separeras på sådant sätt att den miljömässigt bästa vidarebehandlingen underlättas. 6. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del av denna upphör skall detta i god tid meddelas tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter och farligt avfall skall då tas om hand på sätt som kan godkännas av tillsynsmyndigheten.

5 4(4) 7. Bolaget skall senast 1,5 år efter beslut redovisa vilka föroreningshalter som förekommer i dagvattnet samt förslag till eventuella åtgärder för att minska föroreningshalterna. 8. I samband med lagring, lastning och lossning av miljöpåverkande gods skall dagvattenbrunnar i området täckas och området snart efter tömning sopas. En rutin där det bl.a. framgår vilka ämnen som omfattas och ansvarsfördelningen skall finnas. I en komplettering har Landskrona Hamn AB yrkat att tillstånd till Ventrafikens befintliga verksamhet vid Nyhamn medges, till dess att nya färjelägen står klara och att en prövotid på ett år fastställs för att klarlägga Landskrona Hamn AB:s framtida arrendeområde, verksamhetsutövare för Skeppsbrokajen och de eventuella utredningar som erfordras för att bedriva Ventrafiken från den delen av hamnen.

6 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Rose-Marie Stigsdotter Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Anmälan av miljöfarlig verksamhet, Santa Maria AB på fastigheten Cyklisten 1. Santa Maria AB har inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att bedriva verksamhet i form av bakning av tortillasbröd (SNI-kod ), på industriparken Kronan i Landskrona, fastigheten Cyklisten 1. Förslag till beslut Anmälan från Santa Maria AB avseende bakning av tortillasbröd på fastigheten Cyklisten 1 i Landskrona Kommun föranleder inte någon åtgärd från miljönämndens sida. Miljönämnden avser att efter produktionsstart återkomma med föreläggande om att inkomma med förslag till kontrollprogram samt provtagning av spillvattnet. Motivering Inom en femårsperiod förväntas produktionen öka och uppnå ca ton/år i nya anläggningen. Verksamheten är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken med SNI-kod , anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter om än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst ton per år. Produktionen på anläggningen på fastigheten Cyklisten 1 kommer att bedrivas dygnet runt måndag-söndag. Inga bostäder finns inom 500 m från planerad lokalisering och enbart en verksamhet inom en radie av 100 m. Miljönämnden anser att verksamhetens lokalisering uppfyller miljöbalkens krav. Miljönämnden har skickat ärendet på remiss till Räddningstjänsten och till Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen. Remissvar har inkommit från Plan- och bygglovsavdelningen som inte har något att erinra. Området är detaljplanelagt för industriändamål utan särskilda restriktioner. Ansökan om bygglov för uppförande av anläggning för verksamhet har inlämnats till byggnadsnämnden. Ansökan är planenlig. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\C-företag\Anmälan Santa Maria.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:59:

7 2(2) Reningsverket har framfört synpunkterna att om kylvattnet är rent bör det gå till dagvattnet och inte till det kommunala avloppsnätet. Enligt Santa Maria är kylvattnet rent, men det används för rengöring av dräneringsrännor i fabriken. Santa Maria kommer att ha en diskussion med reningsverket om till vilket ledningsnät som kylvattnet kan släppas. Närmaste verksamhet, Stefan Pålsson AB har delgivits information om planerad verksamhet av Santa Maria AB och fått tillfälle att yttra sig över planerad verksamhet. Inget yttrande har inkommit till Santa Maria AB. Bakgrund Santa Maria AB har inkommit med en anmälan enligt miljöbalken om att bedriva verksamhet i form av bakning av tortillasbröd. Verksamheten som idag finns i Vadensjö har inte möjlighet att utöka sin produktion på den fastigheten och ytterligare en anläggning planeras uppföras på industriparken Kronan. Övrigt För prövning av anmälan utgår enligt kommunfullmäktiges taxa en avgift på 6600 kr för verksamhet med SNI-kod Avgiften är densamma som den fasta årsavgiften. Med hänsyn till verksamhetens art och omfattning samt tillsynsbehovet har årsavgiften reducerats till 4800 kr och därmed även avgiften för prövning av anmälan. Högni Hansson miljöchef Rose-Marie Stigsdotter miljöinspektör

8

9

10

11

12 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(5) Datum Er Referens Miljöförvaltningen Handläggare Håkan Ärnflykt Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tillsynsplan för miljöförvaltningen 2007 Miljöförvaltningen har upprättat en plan för tillsyn av objekt under 2007 som kräver återkommande tillsyn inom områden som regleras enligt livsmedelslagen, miljöbalken och djurskyddslagen. Planen är prioriterad utefter befintliga resurser på sju handläggare och efter antalet befintliga objekt. Förslag till beslut Miljönämnden föreslås att med godkännande lägga tillsynsplanen till handlingarna. Motivering Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall miljönämnden för varje verksamhetsår upprätta en plan för hur tillsynsarbetet skall bedrivas. Planen bör visa hur myndigheten med tillgängliga resurser och tillgänglig kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet. Planen bör ange vilka huvudsakliga tillsynsinsatser som planeras under året. Miljöbalken reglerar inte hur ofta verksamheter/objekt skall ha tillsyn utan endast att tillsyn bör ske så att syftet med miljöbalken säkerställs. Tillsynen kan bedrivas på olika sätt. Den behöver inte enbart utgöras av inspektion på verksamheterna utan kan också bestå av handläggning av anmälan, lämna information, kontrollera rapporter och motsvarande. Förordning (EG) 882/2004 artikel 3 säger att livsmedelskontrollen skall vara riskbaserad och genomföras regelbundet och så ofta det är lämpligt baserat på de risker som finns i verksamheten. Enligt allmänna råd till djurskyddslagen bör inspektioner av djurhållande lantbruk ske ca var tredje år. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ADMIN\tillsynsplan2007 MN.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 16:01:

13 2(5) Urvalskriterier Miljöförvaltningen har upprättat kriterier för vilka objekt och/eller verksamhetstyper som skall ha tillsyn under 2007 och vilken form av tillsyn som avses bedrivas. Förvaltningen har också försökt att beskriva konsekvenserna för miljön och människors hälsa av att objekt och/eller verksamhetstyper inte får någon tillsyn. Verksamhetstyper t.ex. kemikalietillverkare, tryckerier, bensinstationer, restauranger, butiker, lantbruk, hästgårdar, hygiensalonger osv. som medför stor miljöfarlighet eller stora risker såsom matförgiftning, olyckor, betydande hälsorisker, stora risker för djurhälsan m.m. skall inspekteras. Verksamheter som är dåligt skötta, har stora brister, flera anmärkningar kräver också inspektion. Även objekt som vi har dåliga kunskaper om och/eller inte inspekterat på länge, men där miljöfarligheten/risken ändå kan bedömas som relativt stor kräver inspektion. Objekt som endast kräver uppföljning av kontrollprogram, årsrapporter, kontrollrapport, egenkontroll eller endast något beslut, prioriteras inte för inspektion 2007, men omfattas av tillsyn. Objekt som vi har dåliga kunskaper om och/eller inte inspekterat på länge, men där miljöfarligheten/risken bedöms som liten, prioriteras inte för tillsyn under Livsmedel Inom kommunal livsmedelskontroll är det speciellt viktigt att åtgärder riktas mot områden där det finns störst risker med hanteringen. Många verksamheter som inspekterats eller provtagits under senare år har visat på stora brister i livsmedelshanteringen. Den mest vanliga bristen är att livsmedelsföretagaren saknar kunskap om livsmedelshantering. Bristfällig hantering av livsmedel medför risk för matförgiftningar. Avsikten med offentlig livsmedelskontroll är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs så att konsumenter skyddas mot hälsorisker och mot oredliga förfaranden. Livsmedlen skall uppfylla de krav på sammansättning och märkning som finns i lagstiftningen. Offentlig kontroll skall utföras i hela hanteringskedjan fram till konsument Hälsoskydd Inom hälsoskyddet prioriteras medverkan i socialstyrelsens projekt om radon i skolor och förskolor, tillsyn på solarier, införande av egenkontroll hos fastighetsägare samt att projektet om uppmätning av elektromagnetiska fält i kommunen fortsätter. Även arbetet med att införa egenkontroll hos kommunala förvaltningar fortsätter. Vidare genomförs inspektioner och provtagning på

14 3(5) bassängbad samt provtagning på strandbad. För övriga områden inom hälsoskyddet planeras inga riktade inspektioner. Däremot prioriteras handläggning av inkommande ärenden som kan medföra allvarliga hälsoproblem såsom fukt, mögel och radon men även buller som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Erfarenheterna sedan tidigare är att dessa ärenden kan vara ganska omfattande och ta betydande tid i anspråk, även om handläggningen rationaliseras så långt det är möjligt. Konsekvenser av utebliven tillsyn Att inte inspektera hälsoskyddsobjekten kan leda till olägenheter för människors hälsa. Skärande och stickande verksamheter kan leda till blodsmitta om hygienisering och desinficering inte utförs på rätt sätt. Tillsyn på inomhusmiljön i skolor ingår i arbetsmiljöverkets tillsynsansvar, varför vi har valt att prioritera bort dessa och endast delta i Socialstyrelsens projekt om radon i skolor och förskolor. Utebliven tillsyn på andra samlingslokaler och idrottsanläggningar kan leda till att allmänheten utsätts för dåligt inomhusklimat, t.ex. fukt och mögel som kan leda till sjukdom eller i värsta fall till ett akut tillstånd. Kemikalieskydd Inom kemikalieområdet har prioriteringen från urvalskriterierna lett till att vi utför inspektioner inom alla verksamhetstyper utom för skolor med kemikaliehantering och de som mellanlagrar, transporterar eller har dispens från transportmonopolet för farligt avfall. För kölmedieanläggningar utförs enbart kontroll av årsrapport med uppföljning. Av tillverkare och importörer av kemiska produkter inspekteras de som har vidaresäljning av mer än enstaka produkter. Samtliga företag med tillstånd till hantering av särskilt farliga produkter kommer inspekteras. För tandvårdsverksamheter innebär prioriteringen inspektion var tredje år, d.v.s Kontroll av årsrapport kommer att utföras. För flera försäljare av kosmetiska och hygieniska eller kemiska produkter har miljörisken bedömts som lägre än för andra verksamhetstyper inom kemikalieområdet och vi har därför valt att lågprioritera dessa. Projekt som kommer drivas är bl.a. kemikalieregistret, förorenad mark, markkontrollprogram för bensinstationer och PCB i fastigheter. Konsekvenser av utebliven tillsyn Kontroll av rapporter från köldmedieanläggningar: Uteblivna regelrätta inspektioner leder till sämre kontroll av anläggningar som vi inte känner till och hur anläggningar sköts. Tillverkare och importörer av kemiska produkter: De företag som inte inspekteras inom ramen för kemikalietillsyn inspekteras inom ramen för miljötillsyn, så kontrollen kommer vara tillfredsställande ändå. Tillverkare och importörer av kosmetiska produkter: Utebliven inspektion på ett företag leder till sämre kontroll av kosmetika som det företaget importerar. Produkter med olämpligt innehåll eller inkorrekt märkning kan hamna i butikerna.

15 4(5) Försäljning av kemiska produkter: Utebliven tillsyn över försäljare av kemiska eller kosmetiska/hygieniska produkter innebär sämre kontroll över produkter som når konsumenter i Landskrona. Farligt avfall: Ingen tillsyn över verksamheter som mellanlagrar farligt avfall leder till sämre kontroll över dessa och att farligt avfall hanteras på ett felaktigt sätt. Utebliven tillsyn över transportörer av farligt avfall leder till sämre kontroll över transporten och ökade risker för miljön. Miljöskydd Samtliga B-verksamheter utom de tre vindkraftverken samt huvuddelen av C- verksamheter kommer att inspekteras eftersom dessa verksamheter bedöms ha avgjort störst miljöpåverkan av de verksamheter som nämnden har tillsyn över. De C-verksamheter som väljs att inte inspektera är de som bedöms ha lägre tillsynsbehov. Vad gäller U-verksamheterna kommer de inspekteras som inte har inspekterats de senaste 4 åren samt de verksamheter som upptäcktes vid miljöförvaltningens inventering av verksamheter som vi tidigare inte haft kännedom om. Konsekvenser för utebliven tillsyn De U- verksamheter som inte får tillsyn är i huvudsak verksamheter som nyligen har inspekterats och som vi har relativt god kännedom om. Dessa verksamheter har en relativt låg miljöpåverkan och en utebliven tillsyn bör därför inte innebära ökade risker för miljön. Däremot kan utebliven tillsyn innebära att man förlorar kontrollen över om verksamheterna startar nya processer eller för in nya rutiner som kan leda till större miljöpåverkan. Lantbruk Miljöförvaltningen prioriterar tillsynen i enlighet med vad som anges i de allmänna råden till 24 i djurskyddslagen (1988:53), om tillsyn cirka vart 3:e år. Urvalet av inspektioner görs enligt rullande schema. Miljöförvaltningen planerar att i genomsnitt inspektera lantbruken och hästgårdar vart 4: e år. I samband med inspektion planeras nästa inspektion utifrån det bedömda tillsynsbehovet. Antalet lantbruk minskar successivt genom att marken arrenderas ut till annan brukare. Antalet hästgårdar ökar, särskilt sådana med ett fåtal hästar. Handläggning av klagomål på sällskapsdjur har prioriterats. Erfarenheterna sedan tidigare är att dessa ärenden kan vara ganska omfattande och ta betydande tid i anspråk, även om handläggningen rationaliseras så långt det är möjligt.

16 5(5) Konsekvenserna av utebliven tillsyn Minskade tillsynsinsatserna för lantbruk eller hästgårdar bedöms inte medföra någon större risk för ökad påverkan på miljön eller djurskyddet, men kontrollen av och kunskaperna om verksamheterna försämras. Högni Hansson miljöchef Håkan Ärnflykt stf miljöchef

17 Tillsynsplan 2007 excel/tillsynsobjekt2007mn antal obj antal insp/tillsyn typ tillsyn Livsmedel Hälsoskydd Bostäder Skolor och förskolor radon Dagcenter 4 Samlingslokaler 3 Vårdlokaler 33 Hotell 19 Danslokaler 2 Camping 4 Strandbad 9 9 prov Bassängbad 4 4 prov Idrottssanläggning 17 Frisersalonger 61 Solarier Strålskydd/hygien Hudvårdsstudios 25 Fotvård 13 Läkarmottagning 5 Massageanläggning 14 Manikyr 2 Zonterapi 3 Naprapater 3 Tatuerare 2 Kemikalietillsyn Tillverkare kosmetiska och hygieniska produkter 2 2 Tillverkare och impotörer kemiska produkter 7 7 Tillstånd hantering kemiska produkter 3 3 Tandläkare Förorenad markärenden Skolor med kemikaliehantering 5 0 Markkontrollprogram bensinstationer Kemikalieregister Köldmedieanläggning Försäljning av kemiska produkter Mellanlagring av farligt avfall 8 0 Transport av farligt avfall 44 0 Dispens av farligt avfall 34 0 PCB projekt Lantbruk/djurskydd Lantbruk B-företag 4 4 Lantbruk U-företag hästar kennlar 8 5 Zoo 1 0 försök 1 0

18 djurparker 1 0 katt 3 0 hund 7 1 Växthus 7 4 Dricksvatten Kommunala 1 1 Vattenföreningar 2 2 Miljöskydd B-företag C-företag U-företag 65 42

19 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Handla rätt Ärendet har kommit på remiss från kommunstyrelsen. Rapporten som tagits fram av länsstyrelsen gäller extern och halvextern handel. Rapporten ska tillsammans med andra delar av projektet Handla rätt skapa samsyn bland berörda aktörer kring hur man i Skåne ska kunna nå en hållbar handelsutveckling. Förslag till beslut Rapporten är värdefull och ger en bra bild av läget och de drivkrafter och intressen som finns när det gäller extern och halvextern handel. Faktaunderlag och slutsatser verkar rimliga och genomtänkta. Det är odiskutabelt att externhandeln kommer att växa om nuvarande system med att använda PBL bibehålls. Det innebär också att utsläppen av främst växthusgaser kommer att öka och därmed kraftigt motverka de nödvändiga och oundvikliga ansträngningar som görs och behöver göras för att hejda den förstärkta växthuseffekten. Miljönämnden föreslår istället att miljöbalken tillämpas och att externa handelscentra prövas som miljöfarlig verksamhet. För det krävs endast en mindre ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen bör inte begränsas till enbart externa handelscentra, utan bör omfatta alla större trafikalstrande verksamheter som ett viktigt led i arbetet för att nå klimatmålet. I övrigt hänvisar miljönämnden till motiveringen i miljöchefens skrivelse. Motivering Det framgår även av rapporten med alla önskvärd tydlighet att tillväxten av handeln är störst i de kommuner som satsar mest på extern handel och att handeln utvecklas sämre i kommuner som inte har extern handel. Det låter därför troligt att det går att komma åt problemet och stävja den negativa utvecklingen, Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\handla rätthh MN.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 16:05:

20 2(2) att utsläppen av växthusgaser, med hittillsvarande metoder. Det är inte troligt att kommunerna kommer att avstå från externhandel om den anses gynna kommunen i konkurrensen med andra kommuner i en utsträckning som rapporten visar. Man kan inte förvänta sig att kommunerna självmant motverkar externa handelscentra i någon större utsträckning. De förslag till konsekvensanalyser som föreslås i rapporten är bra, men troligen otillräckliga. Många länder har infört olika typer av restriktioner för att motverka externhandel. Att endast använda PBL som den är idag med långtgående kommunalt självbestämmande leder inte till någon ändring av utvecklingen. Ett bättre förslag är att tillämpa miljöbalken och pröva externa handelscentra som en miljöfarlig verksamhet. För det krävs endast en mindre ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen bör inte begränsas till enbart externa handelscentra, utan bör omfatta alla större trafikalstrande verksamheter som ett viktigt led i arbetet för att nå klimatmålet. Genom prövningen kan man ställa krav på lokalisering och olika krav på skyddsåtgärder som t.ex. kollektivtrafik och betalda parkeringsplatser. Redan i dag kan miljönämnden som är tillsynsmyndighet begära prövning av externa handelscentra, men det förutsätter att det finns politisk majoritet i nämnden för att kräva sådan prövning. Det kan vara svårt i kommuner som därmed riskerar att verksamheten inte lokaliseras till kommunen. En ändring i förordningen är därför troligen betydligt mera framgångsrik. Högni Hansson miljöchef

21

22

23

24

25

26 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(4) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Johan Axelsson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Tågstrategi Dialog om inriktning och principer Ärendet har kommit på remiss från Skånetrafiken och kommunstyrelsen. Skånetrafiken håller på att ta fram en strategi som ska skapa goda planeringsförutsättningar på medellång (2015) och lång sikt (2030). Nu vill Skånetrafiken föra en bred dialog med alla intressenter för att skapa en bred förståelse och samsyn kring resursbehov och prioriteringar. Denna dialog har delats upp i två delar, en övergripande del kring inriktning och principer (detta ärende) och en del med preciserade förslag i en fullständig tågstrategi som ska gå ut på remis hösten Remistiden för denna del av strategin är förlängd till den 26 mars Förslag till beslut Miljönämnden har följande synpunkter på tågstrategin: Långsiktig tågstrategi är bra. Det mesta i förslaget är bra, men det kan kompletteras på några punkter: 1. De resurser som används till tunneln genom Hallandsås bör användas till andra tågsatsningar i Skåne. 2. Skadorna som tunnelprojektet orsakat bör återställas så långt det går. 3. En grundlig utredning bör startas för att uppnå målet att förbättra tågkommunikationen på västkusten. 4. Även tågtrafik på tvärs i Skåne borde ingå i strategin. 5. Stråket Marieholm-Billeberga-Teckomatorp-Asmundtorp-Landskrona bör ingå i strategin 6. Stråket Eslöv-Hörby-Kristianstad bör ingå i strategin. 7. Det är positivt att man föreslår en satsning på starka stråk och styva tidtabeller. 8. Satsning på duotrafik är positivt och kan fungera som ett viktigt komplement till de starka stråken. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\TågstrateginJAMN doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:25:

27 2(4) Motivering Det är bra att det tas fram en långsiktig tågstrategi. Järnvägssatsningar kräver långsiktighet och behöver därför vara genomtänkt. Klimateffekten som på senare tid har blivit allt mera tydlig även för de mest skeptiska kritiker. Satsning på ökad tågresande är en av de viktigaste åtgärderna för att bromsa klimateffekten. Tågsatsningar är dyra i kort perspektiv och konkurrerar om resurserna både med vägsatsningar, men även med andra tågsatsningar. En sådan dåligt genomtänkta satsning är tunnel genom Hallandsås som slukar mycket stora resurser nu och flera år framåt och förhindrar därmed andra viktiga satsningar som föreslås i tågstrategin. Utöver detta orsakar tunnelbygget miljöstörningar av överskådlig och inte överskådlig art. Nu diskuteras utökad användning av nya kemikalier för att minska grundvattenflödet vid tunnelbygget och nya rättegångar är att vänta inom snar framtid. Det borde övertyga även den mest hängivne anhängare av tunnelbygget om att allt inte var väl genomtänkt och inte är genomtänkt ännu. En viktig del i strategin borde därför vara att stoppa tunnelbygget, påbörja återställning av skadorna som redan har uppstått och utreda grundligt vilka alternativ som är bäst för att förbättra tågkommunikationerna på västkusten. Detta borde ha föregått hela arbetet med Hallandsåstunneln. Miljökonsekvensbeskrivningar har man vägrat genomföra av det slag som är självklart för betydligt mindre projekt idag. Kan det bero på att man inte ville belysa konsekvenserna för miljön? Satsning på starka stråk och styva tidtabeller är positivt. Båda sakerna underlättar för resenärerna och ökar därmed tågresandet. Satsning på duotrafik är positivt och kan fungera som ett viktigt komplement till de starka stråken. Det har varit framgångsrikt där det genomförts. Även tågtrafik på tvärs i Skåne borde övervägas. Exempel på sådana stråk är Marieholm-Billeberga-Teckomatorp-Asmundtorp-Landskrona och Eslöv- Hörby-Kristianstad. Duotrafik borde kunna vara lämpligt på sträckan Eslöv- Landskrona. Nu saknas spår enbart på sträckan Asmundtorp-Landskrona eftersom SJ rev upp denna del av spåren under slutet av och början av talet. Sträckan Lund-Kristianstad skulle motverka ökade vägbyggen och därmed ökad vägtrafik mellan Malmö/Lund-Kristianstad och därmed bli en viktig del i klimatarbetet. Bakgrund Tågresandet har mångdubblats under de senaste 25 åren och har en årlig markant ökning. Skånetrafiken bedömer utvecklingspotentialen som mycket stor. Järnvägstrafiken har en stor betydelse för Skånes utveckling på många områden. Tågtrafikens inriktning på långsikt: Tågtrafiken är ryggraden i den skånska kollektivtrafiken. Därutöver erbjuds en omfattande busstrafik Marknadsmässighet, kundfokus och effektiv resursanvändning God trafikekonomi

28 3(4) Vara ett medel för att sprida tillväxten från storstäder till orter med svagare utveckling All tågtrafik klassas som starka stråk Trafikeringen ska vara tydlig och enkel Nya Pågastationer är bara intresserade där de ger ett nettotillskott av resande Öresundstågen har överordnad trafikuppgift Järnvägsinvesteringarnas långsiktiga inriktning bör vara att genomföra nödvändiga kapacitetsåtgärder i anslutning till de största städerna. Här nämns främst 4- spår Malmö Lund och dubbelspår Helsingborg Ängelholm. Vidare bör man ha fortsatt hög investeringstakt samt ökade anslag för mindre åtgärder, drift, underhåll, reinvesteringar och statsbidrag. Fullfölj påbörjade satsningar med mera. På kortsikt bör inriktningarna fokuseras på kapacitetsfrågorna. Det krävs akuta kapacitetsåtgärder med bland annat längre plattformar för Pågatågsstationerna. Det bör övervägas busskomplettering Malmö-Lund, direkttåg Malmö- Helsingborg via Lommabanan samt reducerade Pågatågsuppehåll på mellanstationerna. För att komma tillrätta med kapacitetsproblemen på över Öresundsbron bör övervägas att köra längre tåg, öka turtätheten och komplettera med busstrafik. Skånetrafiken tar också upp lätt spårtrafik (modern spårväg) som ett intressant komplement lokalt och regionalt. Det krävs stort reseunderlag och att restiderna reduceras jämfört med dagens busstrafik för att det ska bli intressant med spårvägstrafik. Räckvidden bedöms vara en halvtimmes restid (2-2,5 mil). Det förutsätter ett mycket stort kommunalt engagemang då spårvägssatsningar är en integrerad del av samhällsbyggnaden. I det utskickade dokumentet tas det upp en omvärldsanalys där man redovisar olika trender där nästan samtliga pekar mot ett ökat resande generellt. Skånetrafiken har formulerat fyra huvudstrategier: Ett rundare Skåne; upprätthålla bra trafikförsörjning (stads och landsbygd) Växa i starka stråk Samverkan med andra Frihet I marknads och nulägesintervjun tas befolkning, näringsliv och arbetsmarknad upp. Skåne är en region som växer kraftigt och väntas växa ytterliggare framgent. Befolkningstillväxten är särskilt koncentrerad till sydvästra Skåne. 25 av 33 kommuner rapporterar bostadsbrist i hela regionen. Tågtrafiken har en utjämnande effekt genom att människor kan bo kvar i orter med en vikande arbetsmarknad.

29 4(4) Enligt en attitydundersökning bland tågresenärerna från 2006 visar att 72 % var ganska nöjda eller mycket nöjda till kollektivtrafiken. Identifierade konflikter är då persontåg som inte stannar vid mellanstationer och Pågatåg som stannar vid mellanstationer och godstågstrafiken som har ungefär samma gångtid som de långsammaste Pågatågen. Godstrafiken högtrafikperiod sammanfaller inte i nuläget inte med de snabba persontågens högtrafiksperioder och utgör därför ett mindre problem. Detta problem kommer troligen att bli större då det även finns önskemål om ökade godstransporter på järnväg. Högni Hansson miljöchef Johan Axelsson transportsamordnare

Miljönämndens sammanträde

Miljönämndens sammanträde KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-05-27 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Miljöpolicy för Landskrona kommun, mål 7

Miljöpolicy för Landskrona kommun, mål 7 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(5) Miljöförvaltningen Datum 2007-11-25 Handläggare Högni Hansson hogni.hansson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Miljöpolicy för Landskrona kommun,

Läs mer

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54 Miljöskyddsnämnden 43-54 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 12 juni 2012 43 44 45

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Tillsyn och Miljömål - en idésamling

Tillsyn och Miljömål - en idésamling Tillsyn och Miljömål - en idésamling Tillsyn enligt miljöbalken som är styrd av miljökvalitetsmålen Rapport 5267 mars 2003 TILLSYN OCH MILJÖMÅL - EN IDÉSAMLING RAPPORT 5267 BESTÄLLNINGAR Ordertelefon:

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset, 7 juni 2011, kl. 14.15 16.45 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (M) Roland Edvardsson, (M) Michael Hernborg, (S) Petra

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(48)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(48) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(48) 2011-02-14 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 21:00 Beslutande Övriga deltagande Christian Sonesson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp

Enskilt vatten och avlopp Nr 2 Mars 2006 Enskilt vatten och avlopp skydd av grundvatten i Stockholms läns kustkommuner Enskilt vatten och avlopp skydd av grundvatten i Stockholms läns kustkommuner Konsulter: Göran Hanson, Grundvattengruppen,

Läs mer

Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24

Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24 Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24 Rapportnummer 2015:1 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se och

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013.

Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013. Kallelse/underrättelse Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013. Plats: Lunch och nämnd på Sixten Jernbergs museum, Lima kyrka Studiebesök på Fiskarheden Tid: Studiebesök

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Datum Vår beteckning Handläggare, telefon 2012-09-18 10/0390-460 Kent

Läs mer

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms

Läs mer