SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A"

Transkript

1 A Socialnämnden Blad 1 (15) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl , Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C), 1-5, del av 6, 7-12 Åsa Gjersvold (S Mona Olofsson (V) Margaretha Andersson (M) Eva Sjölander (M) Inga-Brith Nilsson (C) Mona Bjurström (RD) Ivar Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare Marie Gabrielsson (S), tjänstgörande ersättare Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare Ingegerd Bodevärn-Henriksson (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Övriga Annika Stedt, sekreterare närvarande Monica Lundgren, socialchef, 1-6 Elsy Bäckström, Regionförbundet, 6 Gunilla Schröder, 6 Gudrun Öjbrandt, 6 Åsa Engman, 6 Anders Bergman, miljö- och byggchef, 7 Pia Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 7 Gunilla Mellgren, processledare, 8 Utses att justera Inga-Brith Nilsson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-12 Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Inga-Brith Nilsson ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift...

2 Blad nr Socialnämnden Godkännande av föredragningslista Ärende 5, internkontroll, utgår. Inga övriga frågor anmäls. Föredragningslistan godkänns. Justering (sign)

3 Blad nr Socialnämnden Aktuell information Arbetsutskottets besök vid Strömbacka trygghetsboende Arbetsutskottets ledamöter träffade enhetschef, personal och boende vid Strömbacka trygghetsboende den 9 januari Leda för Resultat Utbildningsprogrammet vänder sig till ledningsgrupper och stödfunktioner inom socialtjänsten. Syftet är att utveckla ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder. Utvecklingsarbetet inriktas mycket på brukarfokus och mål. Älvgården Information lämnas om pågående ombyggnationer och hyresfrågor. Solkragen LSS-boende Enhetschef och områdeschef arbetar aktivt för att stödja och säkra verksamheten med fokus på brukarnas omvårdnads- och kvalitetskrav. Ingelsgården Kooperativet upphörde 2012 och Companion i Östersund äger fastigheten. Ingelsgården är ett ordinärt boende och vårdtagare får hemtjänstinsatser via distrikt Tåsjödalen. Solgården möte med PRO Hoting Socialchef och ordförande träffade PRO Hoting den 22 januari 2013 där frågor bl.a. togs upp om anhörigstöd, personliga ombud och brukarsamråd. Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

4 Blad nr Socialnämnden Dnr Bokslut 2012 Socialchef Monica Lundgren lämnar redovisning över bokslut 2012 för vård- och socialförvaltningen. Socialnämndens beslut Upprättat bokslut för 2012 godkänns, bilaga 1. Beslutsexpediering Kommunledningsförvaltningen, ekonomi Justering (sign)

5 Strömsunds kommun Förvaltning/avdelning: Bilaga 1, SN Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslut (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslut bokslutsprognos Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT 2012 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, underskott -3,8 mkr jmf budget, har beviljats till kvinnor o män, flickor o pojkar pga arbetsmarknassituationen och låga inkomster tex praktik etc. Även reformer har ökat på underskottet. Budget för sysselsättningsåtgärder har överskridits med -794 tkr. Kostnader för institutionsplaceringar för flickor o pojkar, kvinnor o män redovisar stora underskott, totalt -9,8 mkr jmf budget. Totalt redovisar IFOs verksamhet underskott med -12,1 mkr. Vård- och socialförvaltningen råder inte fullt ut över arbetsmarknadssituationen, låga inkomster och institutionsplaceringar. Trots idogt arbete. Räknar man samman samtliga ändamål exkl IFO redovisar VSF ett överskott som täcker delar av IFOs underskott. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Behandling i Besluts- nämnd, datum paragraf Kräver politiskt beslut Krävs beslut 1. Ja Nej Ja Nej KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Ökning av intäkter.

6 Förvaltning/avd: Bilaga 1, SN Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser 007 Nämnd Ledn o adm Återhållsamhet inom området "övrigt" och personal. Avslut av ärenden från Socialstyrelsen 700 Biståndsenhet Reducerad personalbemanning. 711 Bost.s.serv,vuxna Planering av ny gruppbostad är verkställd. Ökade intäkter pga Migrationsverket. 713 Dagverksamh LSS Personlig ass Ökade intäkter pga Migrationsverket. Ökade intäkter Försäkringskassa och Migrationsverket. 718 Stödinsatser Lägra kostnader för placeringar elevhem flickor/pojkar. 752 Ekonomienhet varav utbet försörjn.st Andelen bidragsberättigade hushåll är högre + kostnadsökningar per hushåll. Etableringsreformen täcker inte kostnader till kvinnor/män o flickor/pojkar. Kostnader för sysselsättningsåtgärder tex OSA-anställn överstiger bu. Praktikers Fas etc är ex på ers som kompl med ek.bistånd. 755 Vuxenenhet/ öppenvård Ökade kostnader institutionsvård (kostsamma). 756 Familjecentralen Barn och familj Kraftigt ökade institutionsvårdkostn flickor,pojkar. Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

7 Förvaltning/avd: Bilaga 1, SN Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser Fortsättning fr fg sida Familjerätt Ökade kostnader för familjerådg. och blodundersökn. 770 Projektmedel Särskilt boende Utskrivningsklara Vikarieanskaffning högre än budget. Extra personalkostn pga vårdtyngd. 776 Nattlag Extra förstärkning nattpatrull Strömsund. 778 Trygghetsboende Hemvård Vikarieanskaffning högre än tilldelad ram. 782 Hemsjukvård Ökning intäkter fr JLL och mindre kostn för förbr.mtr. 785 Kommunrehab Lägre personalbemanning och ökn intäkter köp av tjänster fr JLL och privata vårdgivare. Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

8 Blad nr Socialnämnden Dnr Rapportering till Socialstyrelsen och kommunens revisorer enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 LSS Socialnämnden föreslås avge upprättad kvartalsrapport över fjärde kvartalet 2012 till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Socialnämndens beslut Upprättad kvartalsrapport avges till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Rapport bilaga 1. Justering (sign)

9

10 Blad nr Socialnämnden Rapportering till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Socialnämnden föreslås avge upprättad rapport över fjärde kvartalet 2012 till kommunfullmäktige. Socialnämndens beslut Upprättad kvartalsrapport avges till kommunfullmäktige. Rapport - bilaga 1. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att mer aktivt arbeta för att få kontaktfamiljer. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Vård- och socialförvaltningen Justering (sign)

11

12 Blad nr Socialnämnden Dnr Bättre liv för sjuka äldre Information Elsy Bäckström, Regionförbundet informerar om regeringens satsning på bättre liv för sjuka äldre. Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Statsbidrag har inriktats mot att stödja kommuner och landsting och andra aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom prestationsersättningar ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov och förbättringarna ska leda till: God läkemedelsbehandling för äldre Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom Sammanhållen vård och omsorg God vård i livets slutskede Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 1: Struktur för ledning och styrning mellan kommuner och landsting. Gemensam politiskt beslutad handlingsplan per län med särskilt fokus på sammanhållen vård och omsorg. Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning/Redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat Justering (sign)

13 Blad nr Socialnämnden (forts) Grundläggande krav 2: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kommuner och landsting (var för sig) dokumenterar hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman. Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

14 Blad nr Socialnämnden Dnr Fastställande av tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Strömsunds kommun har tillsynsuppgifter inom alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels område. Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholhaltiga drycker, samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Miljö- och byggchefen har upprättat en plan för tillsynsarbetet 2013 inom nämnda lagområden. Förslag till beslut Tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel antas enligt bilaga 1. Socialnämndens beslut Tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel antas enligt bilaga 1. Beslutsexpediering Miljö- och byggavdelningen Justering (sign)

15 Tillsynsplan 2013 och plan Alkohol Tobak Receptfria läkemedel

16 Kommunens tillsyn enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagstiftning, med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför företagsekonomiska och näringspolitiska ställningstaganden. Lagen begränsar tillgängligheten av alkohol genom att bara sådana serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. Alkohollagen innehåller också bestämmelser om servering och detaljhandel med öl (folköl). Alkohollagen har bestämmelser som möjliggör att en kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker kan utövas. Det är kommunen och polisen som utövar den direkta tillsynen enligt alkohollagen. Tillståndshavarna finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Syfte Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl. Tillsynsplanen ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat, med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl får endast ske av den som meddelats serveringstillstånd. Av alkohollagen framgår att servering endast får ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdom finns även åldersgränser angivna i lagen. De förutsättningar som gäller för att få serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter att tillstånd meddelats. Ovanstående principer ligger till grund för Strömsunds kommuns tillsynsarbete riktad mot innehavare av serveringstillstånd. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn Förebyggande tillsyn ska ske genom information, rådgivning och utbildning för att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och tillståndsinnehavarna. Den förebyggande tillsynen i Strömsunds kommun ska ske genom att: Miljö- och byggavdelningen årligen bjuder in, företagare med stadigvarande serveringstillstånd och bolag som återkommande ansöker om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, till dialog och informationsträffar.

17 Informationsmaterial om bestämmelserna i alkohollagen är aktuella och hålls tillgängliga för såväl näringsidkare som för allmänheten. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Detta sker genom remissförfarande till t ex skatteverket, kronofogden och polismyndigheten. Förhållanden på livsmedelsanläggningarna kan kontrolleras utan remissförfarande, eftersom livsmedelskontrollen liksom alkoholtillsynen ligger hos Miljö- och byggavdelningen. Den inre tillsynen i Strömsunds kommun ska ske genom att: Tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd och personer med betydande inflytande i företaget årligen kontrolleras genom remissförfarande till någon av ovanstående instanser. Särskild vikt ska läggas vid deras personliga och ekonomiska förhållanden och god vandel. Rapporter från ordningsvakter via polis kontrolleras löpande som ett underlag till indelning i prioritetsklasser. Yttre tillsyn Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsställen i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Den yttre tillsynen kan ske av kommunen separat eller i samverkan med andra myndigheter. Den yttre tillsynen ska genom att tillsynspersonalen kontrollerar: att ordning och nykterhet råder på serveringsstället att servering inte sker till minderåriga att lagad mat tillhandahålls på serveringsstället att serveringsansvarig person finns på plats att utbudet av alkoholdrycker överensstämmer med beviljat tillstånd att det finns alkoholfria alternativ att den som serverar alkohol är anställd av tillståndshavaren eller är inhyrd av ett bemanningsföretag

18 att marknadsföringen inte är påträngande att servering inte sker före eller efter beviljad serveringstid att kassaregisterlagen följs att meddelade villkor följs att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs års tillsyn av serveringstillstånd Tillsynsmyndigheten kategoriserar varje år tillståndshavarna enligt nedanstående prioriteringar, vilket därefter utgör underlag för tillsynsmyndighetens detaljplanering. Kategoriseringen kan ändras under innevarande år om t ex brister/förseelser uppmärksammas på ett lägre prioriterat serveringsställe. Nytillkomna tillfälliga tillstånd kategoriseras vid tillståndsgivningen. Uppföljningsbesök ska göras vid minst ett tillfälle, inom två månader från datum för beslut, om meddelande av varning och/eller villkor utfärdats. Mycket hög prioritet (1 st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten och med ett återkommande nöjesutbud för unga vuxna. Något av följande kriterier är uppfyllt: Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid stora festivaler med en ungdomlig publik Hög prioritet (6st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten. Något av följande kriterier är uppfyllt: Restaurang med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning och ett nöjesutbud tillfälligt eller under en viss period Tillfälligt serveringstillstånd som riktar sig mot en ungdomlig publik

19 Normal prioritet (10 st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten. Något av följande kriterier är uppfyllt: Matrestaurang med alkoholförsäljning Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Låg prioritet (5 st stadigvarande tillstånd) Tillståndshavare som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till slutna sällskap, föreningar som återkommande ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap. Låg prioritet kan även gälla tillståndshavare, med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, som har mycket begränsade öppettider. Tillsyn 2013: Förebyggande tillsyn: Näringsidkarna bjuds in till krögarträff/ansvarsfull alkoholservering (Samtliga) Inre tillsyn: Tillståndshavarna kontrolleras via remissförfarande mot Polismyndigheten (Mycket hög normal) Yttre tillsyn: Prioriterade områden; Ålderskontroll, matutbud och ordning (Mycket hög hög minst ett tillsynsbesök, enligt Detaljerad tillsynsplan ) (Normal låg stickprov) års tillsyn av serveringstillstånd Under 2014 kommer efterlevnad av serveringstider samt ålder och ordning att prioriteras. Inre tillsyn; remiss mot Kronofogdemyndigheten. Under 2015 kommer prissättning samt ålder och ordning att prioriteras. Inre tillsyn; remiss mot Skattemyndigheten.

20 Tillsyn över handel med folköl Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen. Kommunen utövar tillsyn enligt alkohollagen. I Strömsunds kommun finns 24 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Egentillsynsprogram Enligt alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel eller servering av öl utöva särskild tillsyn, egentillsyn, över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram. Egentillsynsprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om hur man informerar personalen om, regler för försäljning, vem som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontroll och hur man informerar om detta. Kommunen ska vid behov vara behjälplig med råd och information kring hur egentillsynsprogrammet kan utformas. Kommunens tillsyn Tillsynen av ölförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller, om försäljningsförbud bedöms som en alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning. En av alkohollagstiftningens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljningen av öl till minderåriga. Genom tillsynen, som bl a innebär att kommunen kontrollerar att det finns ett egentillsynsprogram, påminns näringsidkarna om vikten av att följa lagen, om åldersgränser och om att ha egna rutiner i butiken för att klara detta. Vid tillsynen 2013 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att det på försäljningsstället finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut öl till den som inte fyllt 18 år Överlämna aktuell information om bestämmelser i alkohollagen Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar

21 Vid tillsynen 2014 och 2015 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att försäljning av matvaror sker Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar Tillsyn enligt tobakslagen Tobakslagen innehåller bl a regler om begränsning av rökning i vissa lokaler, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar, begränsningar av handel och marknadsföring, samt produktkontroll av tobaksvaror. Kommunerna ansvarar för den omedelbara tillsynen av bestämmelserna om rökfria miljöer (förutom på arbetsplatser) och handel med tobak. En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas. I Strömsunds kommun finns 31 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Näringsidkaren ska utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram. Av egentillsynsprogrammet ska bl a framgå rutiner för hur anställd personal informeras om åldersgränsen, rutiner för att undvika risken att tobaksvaror langas och rutiner för skyltning som informerar om åldersgränsen. Vid tillsynen 2013 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att det på försäljningsstället finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobak till den som inte fyllt 18 år Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar Bedriva tillsyn över rökfria miljöer (skolgårdar) Vid tillsynen 2014 och 2015 ska tillsynspersonalen: Överlämna aktuell information om bestämmelser i tobakslagen Kontrollera hur marknadsföring av tobaksvaror sker på försäljningsstället

22 Tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna ska enligt lagen kontrollera efterlevnaden och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. I Strömsunds kommun finns 12 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Den som avser att bedriva försäljning av vissa receptfria läkemedel är skyldig att anmäla detta till Läkemedelsverket. Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen av läkemedlen och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Kommunen utövar tillsyn enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Eventuella brister ska rapporteras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har tagit fram en Checklista för kommunal kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. Checklistan kommer att användas vid kontrollbesöken. Under 2013 kommer i checklistan att prioriteras. Tillhandahållande Reklamationer, indragningar och annat återlämnande av läkemedel Spårbarhet Under 2014 kommer i checklistan att prioriteras. Egenkontrollprogram Under 2015 kommer 3-9 i checklistan att prioriteras. Anmälan Inköp av läkemedel Mottagande av leveranser Exponering på försäljningsstället Förvaring

23 Blad nr Socialnämnden Dnr Ärendehantering till nämnder, styrelser och råd Information Processledare Gunilla Mellgren, kommunledningsförvaltningen, informerar om sitt arbete med att driva på arbetet med att utveckla och jämställdhetsintegrera kommunens ledningssystem. Genomgång har gjorts i kommunens författningssamling över de styrande dokument som finns och vilka definitioner dessa har. Ett nätverk har bildats inom kommunens nämndssekreterargrupp. Gruppen har arbetat fram riktlinjer för ärendehantering till nämnder, styrelser och råd, förslag till tjänsteskrivelse, nytt utseende på föredragningslistor och protokoll samt en gemensam sammanträdeskalender. All information finns från 2013 på kommunens intranät. Fortsatt arbete i nätverket för nämndssekreterare: Minska distribution av papperskopior Utformning av protokoll Diarieföring Arkivering Allmänna handlingar Offentlighet och sekretess Hur bevaka att beslut verkställs? Nämndshandbok Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

24 Blad nr Socialnämnden Ändring av datum för arbetsutskottets sammanträden i maj, juni och december 2013 Socialnämndens beslut för arbetsutskottet ändras till 7 maj, 4 juni och 18 december. Beslutsexpediering Kommunkansliet, Lena Haglund Justering (sign)

25 Blad nr Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Socialnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Justering (sign)

26 Blad nr Socialnämnden Delgivningar 1 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande översyn av styrdokument policyer för Strömsunds kommun. 2 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande översyn av riktllinjer för representation, uppvaktning och gåvor. 3 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande ansökan om tilläggsanslag för ökade kostnader för försörjningsstöd. 4 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande ansökan om tilläggsbudget 2012 genom återbetalning av AFA-premier. 5 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor den 3 december Beslut från tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) av Bergkristallen HVB. Dnr Skrivelse från Gunvor Ramsell (S) med avsägning av uppdrag som ledamot i socialnämnden. 8 Socialstyrelsen: Ny handbok och ny vägledning om placerade barns skolgång och hälsa. 9 Socialstyrelsen: Inbjudan till seminarium för Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd den 14 februari Socialstyrelsen: Information om kommande enkät Stöd till brottsoffer. 11 Socialstyrelsen: Publicering av handböcker som e-böcker. 12 Socialstyrelsen: Samverkan i sociala insatsgrupper vägledning för lokalt arbete i syfte att motverka en kriminell livsstil bland unga. 13 Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 12:64 gällande ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Justering (sign)

27 Blad nr Socialnämnden (forts) 14 Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 12:63 gällande ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär gällande ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Styrgruppen myndighetssamverkan mot våld i nära relationer Jämtland inbjuder till seminarium Våga agera! Den 20 mars 2013 i Östersund. 17 Datainspektionen: Nu börjar underrättelsetjänsterna övervaka dig på Facebook. Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna. Justering (sign)

28 Blad nr Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll den 9 januari 2013 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) A Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) A Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Eva Sjölander (M) 71-73

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) A Socialnämnden 2014-09-24 Blad 1 (3) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-15.00 Beslutande Övriga närvarande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15) A Socialnämnden 2017-06-22 Blad 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Kent Wassdahl (S) Deanne Edin (S) Per Hedström

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3 Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-01-29 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.50 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 2,3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 2,3 Anita Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2013-05-23 Blad 1 (17) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Övriga Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2012-05-02 Blad 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund, sammanträdesrum Grelsgård, 10.00-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-02-17 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 12.00 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Inger Gidlöf (SRF) Inez Krånglin (DHR)

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-06 Blad 1 (7) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Granen kl 08.00-10.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Gunnar Geijer (C) Björn

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 3 Jörgen Dimenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2013-03-19 Blad 1 (12) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 10.00-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C), 29-31, 33-38 Bengt Mickelsson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 TILLSYNSPLAN 2013-11-13 DNR: 2013-218 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 Bakgrund Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND 1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 2 Enligt 8 kap 1 alkohollagen (1994:1738) skall länsstyrelsen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen i länet. Länsstyrelsen skall också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2012-01-25 Blad 1 (27) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-17.10 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-10-05 Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Riktlinjer Sida 1 (7) 2013-10-31 Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel 1.1 Ansvarsfördelningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1(13) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.35 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf. Anders Åkerlind (M) Göran Malmestedt (M) Martin Normark (FP) Gunvor

Läs mer

Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2012-11-08 Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria Fastställd av socialnämnden 2012-09-13 Reviderad av socialnämnden 2012-10-16, 2013-11-12 Inledning Enligt lagen

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-11-19 Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson

Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 13.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson Justeringens

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-05-23 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:50 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge M Göran Forsén

Läs mer

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 1 (10) TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O R G N R 212000-0555 E P

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer