SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A"

Transkript

1 A Socialnämnden Blad 1 (15) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl , Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C), 1-5, del av 6, 7-12 Åsa Gjersvold (S Mona Olofsson (V) Margaretha Andersson (M) Eva Sjölander (M) Inga-Brith Nilsson (C) Mona Bjurström (RD) Ivar Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare Marie Gabrielsson (S), tjänstgörande ersättare Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare Ingegerd Bodevärn-Henriksson (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Övriga Annika Stedt, sekreterare närvarande Monica Lundgren, socialchef, 1-6 Elsy Bäckström, Regionförbundet, 6 Gunilla Schröder, 6 Gudrun Öjbrandt, 6 Åsa Engman, 6 Anders Bergman, miljö- och byggchef, 7 Pia Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 7 Gunilla Mellgren, processledare, 8 Utses att justera Inga-Brith Nilsson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-12 Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Inga-Brith Nilsson ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift...

2 Blad nr Socialnämnden Godkännande av föredragningslista Ärende 5, internkontroll, utgår. Inga övriga frågor anmäls. Föredragningslistan godkänns. Justering (sign)

3 Blad nr Socialnämnden Aktuell information Arbetsutskottets besök vid Strömbacka trygghetsboende Arbetsutskottets ledamöter träffade enhetschef, personal och boende vid Strömbacka trygghetsboende den 9 januari Leda för Resultat Utbildningsprogrammet vänder sig till ledningsgrupper och stödfunktioner inom socialtjänsten. Syftet är att utveckla ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder. Utvecklingsarbetet inriktas mycket på brukarfokus och mål. Älvgården Information lämnas om pågående ombyggnationer och hyresfrågor. Solkragen LSS-boende Enhetschef och områdeschef arbetar aktivt för att stödja och säkra verksamheten med fokus på brukarnas omvårdnads- och kvalitetskrav. Ingelsgården Kooperativet upphörde 2012 och Companion i Östersund äger fastigheten. Ingelsgården är ett ordinärt boende och vårdtagare får hemtjänstinsatser via distrikt Tåsjödalen. Solgården möte med PRO Hoting Socialchef och ordförande träffade PRO Hoting den 22 januari 2013 där frågor bl.a. togs upp om anhörigstöd, personliga ombud och brukarsamråd. Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

4 Blad nr Socialnämnden Dnr Bokslut 2012 Socialchef Monica Lundgren lämnar redovisning över bokslut 2012 för vård- och socialförvaltningen. Socialnämndens beslut Upprättat bokslut för 2012 godkänns, bilaga 1. Beslutsexpediering Kommunledningsförvaltningen, ekonomi Justering (sign)

5 Strömsunds kommun Förvaltning/avdelning: Bilaga 1, SN Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslut (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslut bokslutsprognos Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT 2012 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, underskott -3,8 mkr jmf budget, har beviljats till kvinnor o män, flickor o pojkar pga arbetsmarknassituationen och låga inkomster tex praktik etc. Även reformer har ökat på underskottet. Budget för sysselsättningsåtgärder har överskridits med -794 tkr. Kostnader för institutionsplaceringar för flickor o pojkar, kvinnor o män redovisar stora underskott, totalt -9,8 mkr jmf budget. Totalt redovisar IFOs verksamhet underskott med -12,1 mkr. Vård- och socialförvaltningen råder inte fullt ut över arbetsmarknadssituationen, låga inkomster och institutionsplaceringar. Trots idogt arbete. Räknar man samman samtliga ändamål exkl IFO redovisar VSF ett överskott som täcker delar av IFOs underskott. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Behandling i Besluts- nämnd, datum paragraf Kräver politiskt beslut Krävs beslut 1. Ja Nej Ja Nej KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Ökning av intäkter.

6 Förvaltning/avd: Bilaga 1, SN Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser 007 Nämnd Ledn o adm Återhållsamhet inom området "övrigt" och personal. Avslut av ärenden från Socialstyrelsen 700 Biståndsenhet Reducerad personalbemanning. 711 Bost.s.serv,vuxna Planering av ny gruppbostad är verkställd. Ökade intäkter pga Migrationsverket. 713 Dagverksamh LSS Personlig ass Ökade intäkter pga Migrationsverket. Ökade intäkter Försäkringskassa och Migrationsverket. 718 Stödinsatser Lägra kostnader för placeringar elevhem flickor/pojkar. 752 Ekonomienhet varav utbet försörjn.st Andelen bidragsberättigade hushåll är högre + kostnadsökningar per hushåll. Etableringsreformen täcker inte kostnader till kvinnor/män o flickor/pojkar. Kostnader för sysselsättningsåtgärder tex OSA-anställn överstiger bu. Praktikers Fas etc är ex på ers som kompl med ek.bistånd. 755 Vuxenenhet/ öppenvård Ökade kostnader institutionsvård (kostsamma). 756 Familjecentralen Barn och familj Kraftigt ökade institutionsvårdkostn flickor,pojkar. Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

7 Förvaltning/avd: Bilaga 1, SN Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser Fortsättning fr fg sida Familjerätt Ökade kostnader för familjerådg. och blodundersökn. 770 Projektmedel Särskilt boende Utskrivningsklara Vikarieanskaffning högre än budget. Extra personalkostn pga vårdtyngd. 776 Nattlag Extra förstärkning nattpatrull Strömsund. 778 Trygghetsboende Hemvård Vikarieanskaffning högre än tilldelad ram. 782 Hemsjukvård Ökning intäkter fr JLL och mindre kostn för förbr.mtr. 785 Kommunrehab Lägre personalbemanning och ökn intäkter köp av tjänster fr JLL och privata vårdgivare. Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

8 Blad nr Socialnämnden Dnr Rapportering till Socialstyrelsen och kommunens revisorer enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 LSS Socialnämnden föreslås avge upprättad kvartalsrapport över fjärde kvartalet 2012 till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Socialnämndens beslut Upprättad kvartalsrapport avges till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Rapport bilaga 1. Justering (sign)

9

10 Blad nr Socialnämnden Rapportering till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Socialnämnden föreslås avge upprättad rapport över fjärde kvartalet 2012 till kommunfullmäktige. Socialnämndens beslut Upprättad kvartalsrapport avges till kommunfullmäktige. Rapport - bilaga 1. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att mer aktivt arbeta för att få kontaktfamiljer. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Vård- och socialförvaltningen Justering (sign)

11

12 Blad nr Socialnämnden Dnr Bättre liv för sjuka äldre Information Elsy Bäckström, Regionförbundet informerar om regeringens satsning på bättre liv för sjuka äldre. Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Statsbidrag har inriktats mot att stödja kommuner och landsting och andra aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom prestationsersättningar ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov och förbättringarna ska leda till: God läkemedelsbehandling för äldre Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom Sammanhållen vård och omsorg God vård i livets slutskede Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 1: Struktur för ledning och styrning mellan kommuner och landsting. Gemensam politiskt beslutad handlingsplan per län med särskilt fokus på sammanhållen vård och omsorg. Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning/Redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat Justering (sign)

13 Blad nr Socialnämnden (forts) Grundläggande krav 2: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kommuner och landsting (var för sig) dokumenterar hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman. Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

14 Blad nr Socialnämnden Dnr Fastställande av tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Strömsunds kommun har tillsynsuppgifter inom alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels område. Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholhaltiga drycker, samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Miljö- och byggchefen har upprättat en plan för tillsynsarbetet 2013 inom nämnda lagområden. Förslag till beslut Tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel antas enligt bilaga 1. Socialnämndens beslut Tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel antas enligt bilaga 1. Beslutsexpediering Miljö- och byggavdelningen Justering (sign)

15 Tillsynsplan 2013 och plan Alkohol Tobak Receptfria läkemedel

16 Kommunens tillsyn enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagstiftning, med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför företagsekonomiska och näringspolitiska ställningstaganden. Lagen begränsar tillgängligheten av alkohol genom att bara sådana serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. Alkohollagen innehåller också bestämmelser om servering och detaljhandel med öl (folköl). Alkohollagen har bestämmelser som möjliggör att en kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker kan utövas. Det är kommunen och polisen som utövar den direkta tillsynen enligt alkohollagen. Tillståndshavarna finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Syfte Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl. Tillsynsplanen ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat, med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl får endast ske av den som meddelats serveringstillstånd. Av alkohollagen framgår att servering endast får ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdom finns även åldersgränser angivna i lagen. De förutsättningar som gäller för att få serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter att tillstånd meddelats. Ovanstående principer ligger till grund för Strömsunds kommuns tillsynsarbete riktad mot innehavare av serveringstillstånd. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn Förebyggande tillsyn ska ske genom information, rådgivning och utbildning för att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och tillståndsinnehavarna. Den förebyggande tillsynen i Strömsunds kommun ska ske genom att: Miljö- och byggavdelningen årligen bjuder in, företagare med stadigvarande serveringstillstånd och bolag som återkommande ansöker om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, till dialog och informationsträffar.

17 Informationsmaterial om bestämmelserna i alkohollagen är aktuella och hålls tillgängliga för såväl näringsidkare som för allmänheten. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Detta sker genom remissförfarande till t ex skatteverket, kronofogden och polismyndigheten. Förhållanden på livsmedelsanläggningarna kan kontrolleras utan remissförfarande, eftersom livsmedelskontrollen liksom alkoholtillsynen ligger hos Miljö- och byggavdelningen. Den inre tillsynen i Strömsunds kommun ska ske genom att: Tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd och personer med betydande inflytande i företaget årligen kontrolleras genom remissförfarande till någon av ovanstående instanser. Särskild vikt ska läggas vid deras personliga och ekonomiska förhållanden och god vandel. Rapporter från ordningsvakter via polis kontrolleras löpande som ett underlag till indelning i prioritetsklasser. Yttre tillsyn Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsställen i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Den yttre tillsynen kan ske av kommunen separat eller i samverkan med andra myndigheter. Den yttre tillsynen ska genom att tillsynspersonalen kontrollerar: att ordning och nykterhet råder på serveringsstället att servering inte sker till minderåriga att lagad mat tillhandahålls på serveringsstället att serveringsansvarig person finns på plats att utbudet av alkoholdrycker överensstämmer med beviljat tillstånd att det finns alkoholfria alternativ att den som serverar alkohol är anställd av tillståndshavaren eller är inhyrd av ett bemanningsföretag

18 att marknadsföringen inte är påträngande att servering inte sker före eller efter beviljad serveringstid att kassaregisterlagen följs att meddelade villkor följs att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs års tillsyn av serveringstillstånd Tillsynsmyndigheten kategoriserar varje år tillståndshavarna enligt nedanstående prioriteringar, vilket därefter utgör underlag för tillsynsmyndighetens detaljplanering. Kategoriseringen kan ändras under innevarande år om t ex brister/förseelser uppmärksammas på ett lägre prioriterat serveringsställe. Nytillkomna tillfälliga tillstånd kategoriseras vid tillståndsgivningen. Uppföljningsbesök ska göras vid minst ett tillfälle, inom två månader från datum för beslut, om meddelande av varning och/eller villkor utfärdats. Mycket hög prioritet (1 st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten och med ett återkommande nöjesutbud för unga vuxna. Något av följande kriterier är uppfyllt: Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid stora festivaler med en ungdomlig publik Hög prioritet (6st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten. Något av följande kriterier är uppfyllt: Restaurang med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning och ett nöjesutbud tillfälligt eller under en viss period Tillfälligt serveringstillstånd som riktar sig mot en ungdomlig publik

19 Normal prioritet (10 st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten. Något av följande kriterier är uppfyllt: Matrestaurang med alkoholförsäljning Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Låg prioritet (5 st stadigvarande tillstånd) Tillståndshavare som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till slutna sällskap, föreningar som återkommande ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap. Låg prioritet kan även gälla tillståndshavare, med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, som har mycket begränsade öppettider. Tillsyn 2013: Förebyggande tillsyn: Näringsidkarna bjuds in till krögarträff/ansvarsfull alkoholservering (Samtliga) Inre tillsyn: Tillståndshavarna kontrolleras via remissförfarande mot Polismyndigheten (Mycket hög normal) Yttre tillsyn: Prioriterade områden; Ålderskontroll, matutbud och ordning (Mycket hög hög minst ett tillsynsbesök, enligt Detaljerad tillsynsplan ) (Normal låg stickprov) års tillsyn av serveringstillstånd Under 2014 kommer efterlevnad av serveringstider samt ålder och ordning att prioriteras. Inre tillsyn; remiss mot Kronofogdemyndigheten. Under 2015 kommer prissättning samt ålder och ordning att prioriteras. Inre tillsyn; remiss mot Skattemyndigheten.

20 Tillsyn över handel med folköl Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen. Kommunen utövar tillsyn enligt alkohollagen. I Strömsunds kommun finns 24 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Egentillsynsprogram Enligt alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel eller servering av öl utöva särskild tillsyn, egentillsyn, över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram. Egentillsynsprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om hur man informerar personalen om, regler för försäljning, vem som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontroll och hur man informerar om detta. Kommunen ska vid behov vara behjälplig med råd och information kring hur egentillsynsprogrammet kan utformas. Kommunens tillsyn Tillsynen av ölförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller, om försäljningsförbud bedöms som en alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning. En av alkohollagstiftningens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljningen av öl till minderåriga. Genom tillsynen, som bl a innebär att kommunen kontrollerar att det finns ett egentillsynsprogram, påminns näringsidkarna om vikten av att följa lagen, om åldersgränser och om att ha egna rutiner i butiken för att klara detta. Vid tillsynen 2013 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att det på försäljningsstället finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut öl till den som inte fyllt 18 år Överlämna aktuell information om bestämmelser i alkohollagen Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar

21 Vid tillsynen 2014 och 2015 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att försäljning av matvaror sker Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar Tillsyn enligt tobakslagen Tobakslagen innehåller bl a regler om begränsning av rökning i vissa lokaler, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar, begränsningar av handel och marknadsföring, samt produktkontroll av tobaksvaror. Kommunerna ansvarar för den omedelbara tillsynen av bestämmelserna om rökfria miljöer (förutom på arbetsplatser) och handel med tobak. En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas. I Strömsunds kommun finns 31 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Näringsidkaren ska utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram. Av egentillsynsprogrammet ska bl a framgå rutiner för hur anställd personal informeras om åldersgränsen, rutiner för att undvika risken att tobaksvaror langas och rutiner för skyltning som informerar om åldersgränsen. Vid tillsynen 2013 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att det på försäljningsstället finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobak till den som inte fyllt 18 år Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar Bedriva tillsyn över rökfria miljöer (skolgårdar) Vid tillsynen 2014 och 2015 ska tillsynspersonalen: Överlämna aktuell information om bestämmelser i tobakslagen Kontrollera hur marknadsföring av tobaksvaror sker på försäljningsstället

22 Tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna ska enligt lagen kontrollera efterlevnaden och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. I Strömsunds kommun finns 12 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Den som avser att bedriva försäljning av vissa receptfria läkemedel är skyldig att anmäla detta till Läkemedelsverket. Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen av läkemedlen och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Kommunen utövar tillsyn enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Eventuella brister ska rapporteras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har tagit fram en Checklista för kommunal kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. Checklistan kommer att användas vid kontrollbesöken. Under 2013 kommer i checklistan att prioriteras. Tillhandahållande Reklamationer, indragningar och annat återlämnande av läkemedel Spårbarhet Under 2014 kommer i checklistan att prioriteras. Egenkontrollprogram Under 2015 kommer 3-9 i checklistan att prioriteras. Anmälan Inköp av läkemedel Mottagande av leveranser Exponering på försäljningsstället Förvaring

23 Blad nr Socialnämnden Dnr Ärendehantering till nämnder, styrelser och råd Information Processledare Gunilla Mellgren, kommunledningsförvaltningen, informerar om sitt arbete med att driva på arbetet med att utveckla och jämställdhetsintegrera kommunens ledningssystem. Genomgång har gjorts i kommunens författningssamling över de styrande dokument som finns och vilka definitioner dessa har. Ett nätverk har bildats inom kommunens nämndssekreterargrupp. Gruppen har arbetat fram riktlinjer för ärendehantering till nämnder, styrelser och råd, förslag till tjänsteskrivelse, nytt utseende på föredragningslistor och protokoll samt en gemensam sammanträdeskalender. All information finns från 2013 på kommunens intranät. Fortsatt arbete i nätverket för nämndssekreterare: Minska distribution av papperskopior Utformning av protokoll Diarieföring Arkivering Allmänna handlingar Offentlighet och sekretess Hur bevaka att beslut verkställs? Nämndshandbok Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

24 Blad nr Socialnämnden Ändring av datum för arbetsutskottets sammanträden i maj, juni och december 2013 Socialnämndens beslut för arbetsutskottet ändras till 7 maj, 4 juni och 18 december. Beslutsexpediering Kommunkansliet, Lena Haglund Justering (sign)

25 Blad nr Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Socialnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Justering (sign)

26 Blad nr Socialnämnden Delgivningar 1 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande översyn av styrdokument policyer för Strömsunds kommun. 2 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande översyn av riktllinjer för representation, uppvaktning och gåvor. 3 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande ansökan om tilläggsanslag för ökade kostnader för försörjningsstöd. 4 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande ansökan om tilläggsbudget 2012 genom återbetalning av AFA-premier. 5 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor den 3 december Beslut från tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) av Bergkristallen HVB. Dnr Skrivelse från Gunvor Ramsell (S) med avsägning av uppdrag som ledamot i socialnämnden. 8 Socialstyrelsen: Ny handbok och ny vägledning om placerade barns skolgång och hälsa. 9 Socialstyrelsen: Inbjudan till seminarium för Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd den 14 februari Socialstyrelsen: Information om kommande enkät Stöd till brottsoffer. 11 Socialstyrelsen: Publicering av handböcker som e-böcker. 12 Socialstyrelsen: Samverkan i sociala insatsgrupper vägledning för lokalt arbete i syfte att motverka en kriminell livsstil bland unga. 13 Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 12:64 gällande ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Justering (sign)

27 Blad nr Socialnämnden (forts) 14 Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 12:63 gällande ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär gällande ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Styrgruppen myndighetssamverkan mot våld i nära relationer Jämtland inbjuder till seminarium Våga agera! Den 20 mars 2013 i Östersund. 17 Datainspektionen: Nu börjar underrättelsetjänsterna övervaka dig på Facebook. Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna. Justering (sign)

28 Blad nr Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll den 9 januari 2013 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) A Socialnämnden 2014-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Eva Sjölander (M) 71-73

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2012-01-25 Blad 1 (27) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-17.10 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Riktlinjer för. serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för. serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel Datum 2012-04-24 On 97, 2012-05-22 Antal sidor 15 för serveringstillstånd enligt alkohollagen tillsyn enligt tobakslagen handel med vissa receptfria läkemedel Anna Ryttegård alkoholhandläggare Omsorgsförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Att söka serveringstillstånd

Att söka serveringstillstånd Att söka serveringstillstånd 2014 01 14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Alkohollagen... 3 Riktlinjer... 4 Avgifter... 4 Serveringstillstånd... 5 Kunskapsprov... 5 Tillsyn...

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Kils kommuns riktlinjer för

Kils kommuns riktlinjer för SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014-10-07 Beslutade av SN 2014-10-22 166 Kils kommuns riktlinjer för SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN KONTROLL AV HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2012 Myndighetsnämnden ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622)

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-10 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl. 9.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Lis Melin (M), förste vice ordförande Ann-Britt Larsson (C) ersätter

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2013-02-25 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 14.00-15.50 Beslutande Bengt Andersson, (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Agneta

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 16 Plats och tid Konferenssalen, Odengatan 1, Lessebo måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00-16.45 ande Lars Altgård, ordf (s) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Annette Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer