SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A"

Transkript

1 A Socialnämnden Blad 1 (15) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl , Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C), 1-5, del av 6, 7-12 Åsa Gjersvold (S Mona Olofsson (V) Margaretha Andersson (M) Eva Sjölander (M) Inga-Brith Nilsson (C) Mona Bjurström (RD) Ivar Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare Marie Gabrielsson (S), tjänstgörande ersättare Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare Ingegerd Bodevärn-Henriksson (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Övriga Annika Stedt, sekreterare närvarande Monica Lundgren, socialchef, 1-6 Elsy Bäckström, Regionförbundet, 6 Gunilla Schröder, 6 Gudrun Öjbrandt, 6 Åsa Engman, 6 Anders Bergman, miljö- och byggchef, 7 Pia Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 7 Gunilla Mellgren, processledare, 8 Utses att justera Inga-Brith Nilsson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-12 Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Inga-Brith Nilsson ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift...

2 Blad nr Socialnämnden Godkännande av föredragningslista Ärende 5, internkontroll, utgår. Inga övriga frågor anmäls. Föredragningslistan godkänns. Justering (sign)

3 Blad nr Socialnämnden Aktuell information Arbetsutskottets besök vid Strömbacka trygghetsboende Arbetsutskottets ledamöter träffade enhetschef, personal och boende vid Strömbacka trygghetsboende den 9 januari Leda för Resultat Utbildningsprogrammet vänder sig till ledningsgrupper och stödfunktioner inom socialtjänsten. Syftet är att utveckla ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder. Utvecklingsarbetet inriktas mycket på brukarfokus och mål. Älvgården Information lämnas om pågående ombyggnationer och hyresfrågor. Solkragen LSS-boende Enhetschef och områdeschef arbetar aktivt för att stödja och säkra verksamheten med fokus på brukarnas omvårdnads- och kvalitetskrav. Ingelsgården Kooperativet upphörde 2012 och Companion i Östersund äger fastigheten. Ingelsgården är ett ordinärt boende och vårdtagare får hemtjänstinsatser via distrikt Tåsjödalen. Solgården möte med PRO Hoting Socialchef och ordförande träffade PRO Hoting den 22 januari 2013 där frågor bl.a. togs upp om anhörigstöd, personliga ombud och brukarsamråd. Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

4 Blad nr Socialnämnden Dnr Bokslut 2012 Socialchef Monica Lundgren lämnar redovisning över bokslut 2012 för vård- och socialförvaltningen. Socialnämndens beslut Upprättat bokslut för 2012 godkänns, bilaga 1. Beslutsexpediering Kommunledningsförvaltningen, ekonomi Justering (sign)

5 Strömsunds kommun Förvaltning/avdelning: Bilaga 1, SN Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslut (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslut bokslutsprognos Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT 2012 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, underskott -3,8 mkr jmf budget, har beviljats till kvinnor o män, flickor o pojkar pga arbetsmarknassituationen och låga inkomster tex praktik etc. Även reformer har ökat på underskottet. Budget för sysselsättningsåtgärder har överskridits med -794 tkr. Kostnader för institutionsplaceringar för flickor o pojkar, kvinnor o män redovisar stora underskott, totalt -9,8 mkr jmf budget. Totalt redovisar IFOs verksamhet underskott med -12,1 mkr. Vård- och socialförvaltningen råder inte fullt ut över arbetsmarknadssituationen, låga inkomster och institutionsplaceringar. Trots idogt arbete. Räknar man samman samtliga ändamål exkl IFO redovisar VSF ett överskott som täcker delar av IFOs underskott. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Behandling i Besluts- nämnd, datum paragraf Kräver politiskt beslut Krävs beslut 1. Ja Nej Ja Nej KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Ökning av intäkter.

6 Förvaltning/avd: Bilaga 1, SN Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser 007 Nämnd Ledn o adm Återhållsamhet inom området "övrigt" och personal. Avslut av ärenden från Socialstyrelsen 700 Biståndsenhet Reducerad personalbemanning. 711 Bost.s.serv,vuxna Planering av ny gruppbostad är verkställd. Ökade intäkter pga Migrationsverket. 713 Dagverksamh LSS Personlig ass Ökade intäkter pga Migrationsverket. Ökade intäkter Försäkringskassa och Migrationsverket. 718 Stödinsatser Lägra kostnader för placeringar elevhem flickor/pojkar. 752 Ekonomienhet varav utbet försörjn.st Andelen bidragsberättigade hushåll är högre + kostnadsökningar per hushåll. Etableringsreformen täcker inte kostnader till kvinnor/män o flickor/pojkar. Kostnader för sysselsättningsåtgärder tex OSA-anställn överstiger bu. Praktikers Fas etc är ex på ers som kompl med ek.bistånd. 755 Vuxenenhet/ öppenvård Ökade kostnader institutionsvård (kostsamma). 756 Familjecentralen Barn och familj Kraftigt ökade institutionsvårdkostn flickor,pojkar. Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

7 Förvaltning/avd: Bilaga 1, SN Vård- och socialförvaltningen ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser Fortsättning fr fg sida Familjerätt Ökade kostnader för familjerådg. och blodundersökn. 770 Projektmedel Särskilt boende Utskrivningsklara Vikarieanskaffning högre än budget. Extra personalkostn pga vårdtyngd. 776 Nattlag Extra förstärkning nattpatrull Strömsund. 778 Trygghetsboende Hemvård Vikarieanskaffning högre än tilldelad ram. 782 Hemsjukvård Ökning intäkter fr JLL och mindre kostn för förbr.mtr. 785 Kommunrehab Lägre personalbemanning och ökn intäkter köp av tjänster fr JLL och privata vårdgivare. Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

8 Blad nr Socialnämnden Dnr Rapportering till Socialstyrelsen och kommunens revisorer enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 LSS Socialnämnden föreslås avge upprättad kvartalsrapport över fjärde kvartalet 2012 till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Socialnämndens beslut Upprättad kvartalsrapport avges till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Rapport bilaga 1. Justering (sign)

9

10 Blad nr Socialnämnden Rapportering till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Socialnämnden föreslås avge upprättad rapport över fjärde kvartalet 2012 till kommunfullmäktige. Socialnämndens beslut Upprättad kvartalsrapport avges till kommunfullmäktige. Rapport - bilaga 1. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att mer aktivt arbeta för att få kontaktfamiljer. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Vård- och socialförvaltningen Justering (sign)

11

12 Blad nr Socialnämnden Dnr Bättre liv för sjuka äldre Information Elsy Bäckström, Regionförbundet informerar om regeringens satsning på bättre liv för sjuka äldre. Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Statsbidrag har inriktats mot att stödja kommuner och landsting och andra aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom prestationsersättningar ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov och förbättringarna ska leda till: God läkemedelsbehandling för äldre Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom Sammanhållen vård och omsorg God vård i livets slutskede Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 1: Struktur för ledning och styrning mellan kommuner och landsting. Gemensam politiskt beslutad handlingsplan per län med särskilt fokus på sammanhållen vård och omsorg. Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning/Redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat Justering (sign)

13 Blad nr Socialnämnden (forts) Grundläggande krav 2: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kommuner och landsting (var för sig) dokumenterar hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman. Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

14 Blad nr Socialnämnden Dnr Fastställande av tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Strömsunds kommun har tillsynsuppgifter inom alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels område. Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholhaltiga drycker, samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Miljö- och byggchefen har upprättat en plan för tillsynsarbetet 2013 inom nämnda lagområden. Förslag till beslut Tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel antas enligt bilaga 1. Socialnämndens beslut Tillsynsplan 2013 samt plan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel antas enligt bilaga 1. Beslutsexpediering Miljö- och byggavdelningen Justering (sign)

15 Tillsynsplan 2013 och plan Alkohol Tobak Receptfria läkemedel

16 Kommunens tillsyn enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagstiftning, med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför företagsekonomiska och näringspolitiska ställningstaganden. Lagen begränsar tillgängligheten av alkohol genom att bara sådana serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. Alkohollagen innehåller också bestämmelser om servering och detaljhandel med öl (folköl). Alkohollagen har bestämmelser som möjliggör att en kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker kan utövas. Det är kommunen och polisen som utövar den direkta tillsynen enligt alkohollagen. Tillståndshavarna finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Syfte Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl. Tillsynsplanen ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat, med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl får endast ske av den som meddelats serveringstillstånd. Av alkohollagen framgår att servering endast får ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdom finns även åldersgränser angivna i lagen. De förutsättningar som gäller för att få serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter att tillstånd meddelats. Ovanstående principer ligger till grund för Strömsunds kommuns tillsynsarbete riktad mot innehavare av serveringstillstånd. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn Förebyggande tillsyn ska ske genom information, rådgivning och utbildning för att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och tillståndsinnehavarna. Den förebyggande tillsynen i Strömsunds kommun ska ske genom att: Miljö- och byggavdelningen årligen bjuder in, företagare med stadigvarande serveringstillstånd och bolag som återkommande ansöker om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, till dialog och informationsträffar.

17 Informationsmaterial om bestämmelserna i alkohollagen är aktuella och hålls tillgängliga för såväl näringsidkare som för allmänheten. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Detta sker genom remissförfarande till t ex skatteverket, kronofogden och polismyndigheten. Förhållanden på livsmedelsanläggningarna kan kontrolleras utan remissförfarande, eftersom livsmedelskontrollen liksom alkoholtillsynen ligger hos Miljö- och byggavdelningen. Den inre tillsynen i Strömsunds kommun ska ske genom att: Tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd och personer med betydande inflytande i företaget årligen kontrolleras genom remissförfarande till någon av ovanstående instanser. Särskild vikt ska läggas vid deras personliga och ekonomiska förhållanden och god vandel. Rapporter från ordningsvakter via polis kontrolleras löpande som ett underlag till indelning i prioritetsklasser. Yttre tillsyn Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsställen i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Den yttre tillsynen kan ske av kommunen separat eller i samverkan med andra myndigheter. Den yttre tillsynen ska genom att tillsynspersonalen kontrollerar: att ordning och nykterhet råder på serveringsstället att servering inte sker till minderåriga att lagad mat tillhandahålls på serveringsstället att serveringsansvarig person finns på plats att utbudet av alkoholdrycker överensstämmer med beviljat tillstånd att det finns alkoholfria alternativ att den som serverar alkohol är anställd av tillståndshavaren eller är inhyrd av ett bemanningsföretag

18 att marknadsföringen inte är påträngande att servering inte sker före eller efter beviljad serveringstid att kassaregisterlagen följs att meddelade villkor följs att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs års tillsyn av serveringstillstånd Tillsynsmyndigheten kategoriserar varje år tillståndshavarna enligt nedanstående prioriteringar, vilket därefter utgör underlag för tillsynsmyndighetens detaljplanering. Kategoriseringen kan ändras under innevarande år om t ex brister/förseelser uppmärksammas på ett lägre prioriterat serveringsställe. Nytillkomna tillfälliga tillstånd kategoriseras vid tillståndsgivningen. Uppföljningsbesök ska göras vid minst ett tillfälle, inom två månader från datum för beslut, om meddelande av varning och/eller villkor utfärdats. Mycket hög prioritet (1 st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten och med ett återkommande nöjesutbud för unga vuxna. Något av följande kriterier är uppfyllt: Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid stora festivaler med en ungdomlig publik Hög prioritet (6st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten. Något av följande kriterier är uppfyllt: Restaurang med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning och ett nöjesutbud tillfälligt eller under en viss period Tillfälligt serveringstillstånd som riktar sig mot en ungdomlig publik

19 Normal prioritet (10 st stadigvarande tillstånd) De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten. Något av följande kriterier är uppfyllt: Matrestaurang med alkoholförsäljning Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Låg prioritet (5 st stadigvarande tillstånd) Tillståndshavare som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till slutna sällskap, föreningar som återkommande ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap. Låg prioritet kan även gälla tillståndshavare, med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, som har mycket begränsade öppettider. Tillsyn 2013: Förebyggande tillsyn: Näringsidkarna bjuds in till krögarträff/ansvarsfull alkoholservering (Samtliga) Inre tillsyn: Tillståndshavarna kontrolleras via remissförfarande mot Polismyndigheten (Mycket hög normal) Yttre tillsyn: Prioriterade områden; Ålderskontroll, matutbud och ordning (Mycket hög hög minst ett tillsynsbesök, enligt Detaljerad tillsynsplan ) (Normal låg stickprov) års tillsyn av serveringstillstånd Under 2014 kommer efterlevnad av serveringstider samt ålder och ordning att prioriteras. Inre tillsyn; remiss mot Kronofogdemyndigheten. Under 2015 kommer prissättning samt ålder och ordning att prioriteras. Inre tillsyn; remiss mot Skattemyndigheten.

20 Tillsyn över handel med folköl Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen. Kommunen utövar tillsyn enligt alkohollagen. I Strömsunds kommun finns 24 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Egentillsynsprogram Enligt alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel eller servering av öl utöva särskild tillsyn, egentillsyn, över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram. Egentillsynsprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om hur man informerar personalen om, regler för försäljning, vem som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontroll och hur man informerar om detta. Kommunen ska vid behov vara behjälplig med råd och information kring hur egentillsynsprogrammet kan utformas. Kommunens tillsyn Tillsynen av ölförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller, om försäljningsförbud bedöms som en alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning. En av alkohollagstiftningens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljningen av öl till minderåriga. Genom tillsynen, som bl a innebär att kommunen kontrollerar att det finns ett egentillsynsprogram, påminns näringsidkarna om vikten av att följa lagen, om åldersgränser och om att ha egna rutiner i butiken för att klara detta. Vid tillsynen 2013 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att det på försäljningsstället finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut öl till den som inte fyllt 18 år Överlämna aktuell information om bestämmelser i alkohollagen Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar

21 Vid tillsynen 2014 och 2015 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att försäljning av matvaror sker Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar Tillsyn enligt tobakslagen Tobakslagen innehåller bl a regler om begränsning av rökning i vissa lokaler, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar, begränsningar av handel och marknadsföring, samt produktkontroll av tobaksvaror. Kommunerna ansvarar för den omedelbara tillsynen av bestämmelserna om rökfria miljöer (förutom på arbetsplatser) och handel med tobak. En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas. I Strömsunds kommun finns 31 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Näringsidkaren ska utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram. Av egentillsynsprogrammet ska bl a framgå rutiner för hur anställd personal informeras om åldersgränsen, rutiner för att undvika risken att tobaksvaror langas och rutiner för skyltning som informerar om åldersgränsen. Vid tillsynen 2013 ska tillsynspersonalen: Försäkra sig om att det på försäljningsstället finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobak till den som inte fyllt 18 år Försäkra sig om att försäljningen har ett egentillsynsprogram som är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar Bedriva tillsyn över rökfria miljöer (skolgårdar) Vid tillsynen 2014 och 2015 ska tillsynspersonalen: Överlämna aktuell information om bestämmelser i tobakslagen Kontrollera hur marknadsföring av tobaksvaror sker på försäljningsstället

22 Tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna ska enligt lagen kontrollera efterlevnaden och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. I Strömsunds kommun finns 12 st anmälda försäljningsställen. Försäljningsställena finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i databasen Miljöreda. Den som avser att bedriva försäljning av vissa receptfria läkemedel är skyldig att anmäla detta till Läkemedelsverket. Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen av läkemedlen och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Kommunen utövar tillsyn enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Eventuella brister ska rapporteras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har tagit fram en Checklista för kommunal kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. Checklistan kommer att användas vid kontrollbesöken. Under 2013 kommer i checklistan att prioriteras. Tillhandahållande Reklamationer, indragningar och annat återlämnande av läkemedel Spårbarhet Under 2014 kommer i checklistan att prioriteras. Egenkontrollprogram Under 2015 kommer 3-9 i checklistan att prioriteras. Anmälan Inköp av läkemedel Mottagande av leveranser Exponering på försäljningsstället Förvaring

23 Blad nr Socialnämnden Dnr Ärendehantering till nämnder, styrelser och råd Information Processledare Gunilla Mellgren, kommunledningsförvaltningen, informerar om sitt arbete med att driva på arbetet med att utveckla och jämställdhetsintegrera kommunens ledningssystem. Genomgång har gjorts i kommunens författningssamling över de styrande dokument som finns och vilka definitioner dessa har. Ett nätverk har bildats inom kommunens nämndssekreterargrupp. Gruppen har arbetat fram riktlinjer för ärendehantering till nämnder, styrelser och råd, förslag till tjänsteskrivelse, nytt utseende på föredragningslistor och protokoll samt en gemensam sammanträdeskalender. All information finns från 2013 på kommunens intranät. Fortsatt arbete i nätverket för nämndssekreterare: Minska distribution av papperskopior Utformning av protokoll Diarieföring Arkivering Allmänna handlingar Offentlighet och sekretess Hur bevaka att beslut verkställs? Nämndshandbok Socialnämnden tar del av informationen. Justering (sign)

24 Blad nr Socialnämnden Ändring av datum för arbetsutskottets sammanträden i maj, juni och december 2013 Socialnämndens beslut för arbetsutskottet ändras till 7 maj, 4 juni och 18 december. Beslutsexpediering Kommunkansliet, Lena Haglund Justering (sign)

25 Blad nr Socialnämnden Beslut enligt socialnämndens delegationslista Socialnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Justering (sign)

26 Blad nr Socialnämnden Delgivningar 1 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande översyn av styrdokument policyer för Strömsunds kommun. 2 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande översyn av riktllinjer för representation, uppvaktning och gåvor. 3 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande ansökan om tilläggsanslag för ökade kostnader för försörjningsstöd. 4 Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december gällande ansökan om tilläggsbudget 2012 genom återbetalning av AFA-premier. 5 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor den 3 december Beslut från tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) av Bergkristallen HVB. Dnr Skrivelse från Gunvor Ramsell (S) med avsägning av uppdrag som ledamot i socialnämnden. 8 Socialstyrelsen: Ny handbok och ny vägledning om placerade barns skolgång och hälsa. 9 Socialstyrelsen: Inbjudan till seminarium för Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd den 14 februari Socialstyrelsen: Information om kommande enkät Stöd till brottsoffer. 11 Socialstyrelsen: Publicering av handböcker som e-böcker. 12 Socialstyrelsen: Samverkan i sociala insatsgrupper vägledning för lokalt arbete i syfte att motverka en kriminell livsstil bland unga. 13 Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 12:64 gällande ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Justering (sign)

27 Blad nr Socialnämnden (forts) 14 Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 12:63 gällande ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär gällande ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Styrgruppen myndighetssamverkan mot våld i nära relationer Jämtland inbjuder till seminarium Våga agera! Den 20 mars 2013 i Östersund. 17 Datainspektionen: Nu börjar underrättelsetjänsterna övervaka dig på Facebook. Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna. Justering (sign)

28 Blad nr Socialnämnden Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll den 9 januari 2013 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2012-01-25 Blad 1 (27) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-17.10 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2) A Socialnämnden 2015-06-24 Blad 1 (2) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Verner Hammar (S) Marie Gabrielsson

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 17.00

Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 17.00 Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 17.00 Plats: Lärcentrum i Lilla Edet OBS! Ny plats. Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013.

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16:00-19:45 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot, exklusive 13

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 08:30-12:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot May-Brith Jansson (C) Ledamot Bengt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

U Utredarstaben. Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret 2008-09-11

U Utredarstaben. Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret 2008-09-11 SÖDERTÄLJE KOMMUtll Tjänsteskrivelse..Social och omsorgskontoret 2008-09-11 U Utredarstaben Ann Louise Brolin 08-550 2 3390 Annlouise.brolin@sodertalje.se Södertälje kommuns riktlinjer rör tillstånd -

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(29) 2011-09-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-17 35 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m)

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer