Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen"

Transkript

1 SVAR Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen STOCKHOLM Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fi2012/1100 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka medlemmar varav drygt är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Konsulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skattefrågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens näringsverksamhet. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än svenska och utländska företag och finns över hela Sverige. SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden. Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjligheten att bli Auktoriserad Redovisningskonsult som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar. Mer information kan erhållas på hemsidan Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB FALUN STOCKHOLM Post- och besöksadress: Ölandsgatan 7, Box 143, Falun Post- och besöksadress: Klarabergsgatan 33, Stockholm Växel: Fax: Växel: Fax: Org.nr

2 Remissvar: Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, avstyrker förslagen i promemorian om att - det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln ska tas bort, - undantaget för den som bara säljer mot kontant betalning m.m. i obetydlig omfattning (4 pbb) ska ändras till att gälla den som säljer mot kontantbetalning m.m. i synnerligen begränsad omfattning (2 pbb). - utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige ska använda kassaregister i samma utsträckning som gäller för svenska företag. SRF anser dock att ett förtydligande bör göras vad avser företag som har kontant försäljning under endast en del av året. Det bör klart framgå av lagtexten att gränsbeloppet vid obetydlig kontant försäljning ska beräknas utifrån faktiska belopp för dessa företag. Motivering Det övergripande syftet med kassaregisterlagen var att skydda seriösa företagare från illojal konkurres från mindre seriösa företagare och att öka legitimiteten för skattesystemet. Ett syfte och en ambition som SRF stödjer utan någon som helst reservation. Bestämmelserna återfinns numera i skatteförfarandelagen. Det är med tillfredsställelse SRF noterar att det av Brottförebyggande rådets rapport Storskaliga skattebrott en kartläggning av skattebrottslingens kostnader, BRÅ 2011:7, framgår att lagstiftningen haft effekt. Det storskaliga svartarbetet särskilt bland restauranger och mindre butiker har försvårats efter lagens införande. Men det är viktigt att inte ha en övertro på kassaregistrens förmåga att förhindra skattebrott. När nu Skatteverket vill gå vidare och utvidga tillämpningen av aktuella bestämmelser med hänvisning till kontrollbehovet är det viktigt att nyttan av utökade kontrollmöjligheter sätts i relation till kostnaden och den ökade administrativa börda som uppkommer i de små företag som förslaget i huvudsak omfattar. De regler som Skatteverket nu vill göra ändringar i infördes den 1 januari Men i praktiken trädde dock kassaregisterlagen ikraft successivt under första halvåret 2010 för många företag. SRF anser att det är för tidigt att redan nu, när knappt två år gått, identifiera eventuella brister i aktuell lagstiftning. När det gäller de omständigheter som Skatteverket för fram som stöd för sina förslag att slopa undantaget för torg- och marknadshandel samt halvering av gränsvärdet för obetydlig omfattning bör det uppmärksammas att det är omständigheter som i allt vä-

3 sentligt var kända när reglerna infördes och utgjorde underlaget för regeringens och riksdagens beslut. Några nya omständigheter torde inte ha tillkommit. Undantaget för företag med låg omsättning motiverades med att det ansågs tveksamt om de kostnader som krav på certifierade kassaregister för med sig skulle stå i rimlig proportion till den samhälleliga vinsten i form av förbättrad skattekontroll avseende de allra minsta företagen, skriver Skatteverket i sin promemoria (s. 14). Nu var det inte enbart kostnaden som beaktades utan det togs även hänsyn till den ökade administrationen som registerhanteringen medför. När det gäller kostnaderna anser Skatteverket i promemorian att de består i inköpet av kassaregister samt kontrollenhet på totalt cirka kr som kan fördelas på sju år samt papperskostnaden som kan uppskattas till 2-3 öre per kvitto. Elkostnaden anses försumbar. Totalt skulle det enligt Skatteverket röra sig om kostnader under kr per år. Mot denna beräkning kan bland annat invändas att ett kassaregister som fungerar under mindre gynnsamma väderförhållanden som kan bli aktuella vid torg- och marknadshandel torde vara betydligt dyrare. När det gäller elkostnaden kan den bli en betydande utgiftspost då torg- och marknadsplats med tillgång till el i de flesta fall debiteras med en fast avgift eller en högre hyra jämfört med sådan plats utan el. I kostnaderna måste även beaktas kostnaden för utbildning av personal, service, uppdatering av programvara m.m. Det är också rimligt att företaget har sådan storlek att det har en intjänandeförmåga att det kan bära en kontrollavgift. För det är inte enbart de som medvetet fuskar som löper risk att påföras kontrollavgift. Utan även den som exempelvis använder ett certifierat register men glömt att anmäla det till Skatteverket kan bli påförd en kontrollavgift liksom den som uppfyller alla krav i övrigt men vid en kassatransaktion glömmer att erbjuda kunden det utskrivna kvittot. Det innebär att kontrollavgift kan påföras och även faktiskt påförs företagare som inte har någon som helst ambition att fuska. Det vill säga företagare som har en exemplarisk ordning både på redovisning och skatteinbetalningar. Det är därför anmärkningsvärt när Skatteverket i sin promemoria framhåller att de företagare som påförts dubbla kontrollavgifter skulle tillhöra en hårdare kärna av oseriösa företagare som saknar vilja att anpassa sig och följa bestämmelserna (s. 28). Bland dem som blivit påförda kontrollavgift och även dubbla kontrollavgifter finns säkert många som blivit det på grund av att de inte i alla delar känner till de regler som gäller. Regler som till och med Skatteverket anser är relativt komplicerade. Men som man utan reservation anser att även de mista företagen ska känna till i detalj. Skatteverkets skriver inledningsvis i sin promemoria (s. 5):

4 Regelverket om kassaregister är ett relativt nytt rättsområde som vilar både på bestämmelser i lag och i myndighetsföreskrifter. Bestämmelser om kassaregister berör också och påverkas av bestämmelser på flera andra rättsområden. Sammantaget gör detta att den totala bilden av de bestämmelser som avser kassaregister är relativt komplicerad. Det bör också beaktas att kontrollavgiften på kr drabbar de mindre företagen som bedriver sin verksamhet i enskild firma eller handelsbolag hårdare än de företag som har sin verksamhet i ett aktiebolag. Kontrollavgiften är inte avdragsgill. Det innebär att ett aktiebolag måste skatta för en vinst på cirka kr för att kunna betala kr i kontrollavgift. Företagaren med enskild firma måste betala både sociala avgifter och inkomstskatt. Med full marginalskatt kan han bli tvungen att skatta för en vinst på upp till cirka kr för att kunna betala en kontrollavgift på kr. För en person med anställningsinkomst som på sin fritid har ett mindre företag kan hela företagets årsvinst försvinna om företagaren missar att erbjuda kunden det kvitto som skrivits ut när Skatteverket gör ett kontrollköp. Undantaget för torg- och marknadshandel infördes eftersom regeringen konstaterade att det fanns tekniska problem t.ex. vid handel utomhus i låga temperaturer utan tillgång till elektricitet eller vid andra extrema väderförhållanden. Regeringen valde att beakta de speciella förhållanden som gäller för denna handel trots att man egentligen inte ansåg att kontrollbehovet skulle vara mindre i denna bransch än i kontanthandeln generellt. I promemorian framhåller Skatteverket att företag i kontantbranschen som inte använder kassaregister i stor utsträckning har en mycket bristfällig bokföringsstandard, som på ett påfallande sätt avviker från bokföringsstandarden i jämförbara företag som använder kassaregister (s.22). Som stöd för denna uppfattning refereras till kontrollbesök som genomfördes Bland dessa gjordes ett urval av 250 företag där en fördjupad kontroll gjordes i form av revision och skrivbordskontroll. För att ge ett statistiskt användbart material krävs att urvalet sker helt slumpmässigt. Hur urvalet gjordes framgår inte av promemorian utan endast att det fanns en ansats om att urvalet skulle vara slumpmässigt. Vad det innebär att ha en ansats framgår inte. Men det får förmodas att urvalet av de 250 företagen gjordes med beaktande av de brister man iakttagit redan vid kontrollbesöket. Det bekräftas av att samtliga 250 företag som valdes ut hade brister i bokföringen. Att låta 1,5 procent av besökta företag där brister

5 indikerats redan vid besöket ligga till grund för slutsatser avseende en hel bransch som Skatteverket gör är anmärkningsvärt. När det gäller de utländska företag utan fast driftställe i Sverige som inte omfattas av kassaregisterreglerna kommenterade regeringen i proposition 2006/07:105 att de inte torde vara särskilt vanliga. Den kontroll som bör ske av dessa företag ansåg man kan göras inom ramen för övrig skattekontroll. I promemorian finns inga uppgifter om i vilken omfattning sådana företag förekommer i Sverige och vilken inverkan de kan ha på konkurrensen. Sedan kassaregisterregleringen infördes har Skatteverket, påpekar man i promemorian (s.31), fått ta emot synpunkter från branschorganisationer som kan sammanfattas med att undantaget snedvrider konkurrensen för den fasta handeln som omfattas av kassaregisterkravet. Nu ges inget annat konkret exempel på detta än en hänvisning till en artikel i Dagens Handel där det påstås att 200 blomsterbutiker gått i konkurs efter kassalagen. Skälet till konkurserna påstås vara att torg- och marknadshandlare dumpar priserna eftersom de inte omfattas av kassaregisterlagen. Det är anmärkningsvärt att Skatteverket utan egen analys refererar till denna artikel i sin promemoria. Att en del av de omnämnda blomsterhandlarna har drabbats av merkostnader på grund av att de efter införandet av kassaregisterlagen blev tvungna att betala skatter och avgifter var ju en del av syftet med lagen. Men att torg- och marknadshandlare efter lagens införande skulle ha dumpat priserna och att det skulle ha förorsakat konkurserna i de 200 företagen finns det inget belägg för. Utan det finns säkert flera faktorer som inverkat där konkurrens från dagligvaruhandelns trädgårdsavdelningar och etablering av kedjor som Plantagen kan ha haft en avgörande betydelse. Enligt Skatteverket är det för tidigt att redan nu göra en djupare analys av vilka kvantitativa effekter den införda lagstiftningen haft på skatteunderlaget i kontantbranschen. Några slutsatser går inte heller dra av det material som presenteras i promemorian då det inte verkar vara statistiskt säkerställt. SRF anser att de hänsyn regeringen och riksdagen tog till berörda företag när kassaregisterlagen infördes var väl avvägda. När reglerna varit i kraft tillräckligt länge så att det går att göra en djupare analys finns det enligt SRF anledning att på nytt aktualisera eventuella förändringar med ledning av vad en sådan analys visar. I avvaktan på en sådan analys bör de regler som berörs i Skatteverkets promemoria och som förts över till skatteförfarandelagen från den tidigare gällande kassaregisterlagen förbli oförändrade. Ett förtydligande vad gäller de företag som har kontant försäljning under endast en del av året behöver dock göras. Enligt Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:2 bör försälj-

6 ningen för ett sådant företag räknas om till försäljning på årsbasis. Det innebär att företag med låg omsättning som har försäljning under en begränsad tid under ett år omfattas av kassaregisterkravet. Detta framgår inte av aktuell lagstiftning. Det bör därför klargöras i lagtext att gränsbeloppet vid obetydlig kontant försäljning ska beräknas utifrån faktiska belopp. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF Jonas Sjulgård Remissansvarig

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Bokföringsnämnden Stockholm 2012-10-22 Box 7849 103 99 STOCKHOLM Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF,

Läs mer

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2013/2050 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Maj 2013 1 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning... 3 Förslag till lag

Läs mer

2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Jag heter Stig Wiklund och är en -39 med över 35 års erfarenhet som marknadsknalle. Jag vädjar till Er som riksdagsledamot att ta del

Läs mer

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister Morgan Karlsson Christian Vestergård Lag om kassaregister - Motverkan av manipulation och snedvriden konkurrens Law on cash registers - Discouragement of manipulation and distortion of competition Företagsekonomi

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Ida Andersson Lisa Larsson Lag om kassaregister - Ett effektivt och rättssäkert verktyg för att motverka illojal konkurrens? Legislation on cash register -

Läs mer

`6l Skatteverket 1(2)

`6l Skatteverket 1(2) `6l Skatteverket 1(2) REMISS Urban Bjergert Datum Dnr 046-38 44 10 BOKFÖRINGSNÄMNDEN 2008-09-12 131 459316-08/111 0708-58 94 52 Ink. 2M8-09- 15 Enligt sändlista Skatteverkets förslag till allmänna råd

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

Skulle det i något fall vara aktuellt att redovisningskonsulterna fick samma skyldighet som revisorerna?

Skulle det i något fall vara aktuellt att redovisningskonsulterna fick samma skyldighet som revisorerna? UPPSALA UNIVERSITET C-uppsats Företagsekonomiska institutionen Ht 2005 Erik Arlemark Anna Haag Skulle det i något fall vara aktuellt att redovisningskonsulterna fick samma skyldighet som revisorerna? Handledare:

Läs mer

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Hur påverkas kontrollen av företag inom restaurangbranschen? Magisteruppsats i Externredovisning Vårterminen 2008 Handledare: Gudrun Baldvinsdottir

Läs mer

Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö

Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Ekobrottsmyndigheten, Riksskatteverket, Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund. Ekobrottsmyndigheten Datum: 2002-11-29 Dnr: ADO-00-394-98 Er

Läs mer

Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning

Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning Rapport 1(76) Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning Rapport 2(76) Sammanfattning Den 1 januari 2007 infördes regler om dokumentationsskyldighet vid internprissättning

Läs mer

Kassaregisterlagen och artikel 6 i Europakonventionen

Kassaregisterlagen och artikel 6 i Europakonventionen Kassaregisterlagen och artikel 6 i Europakonventionen Abstract Lagen (2007:592) om kassaregister m.m. (kassaregisterlagen) som trädde ikraft i januari 2010, har införts för att hantera problem med skatteundandragande

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

F-skattsedelns rättsverkningar

F-skattsedelns rättsverkningar F-skattsedelns rättsverkningar Professor Christer Silfverberg, Stockholms universitet Docent Roger Persson Österman, Ernst & Young Juni 2010 Förord 1 Förord För några år sedan gav sig några företagare,

Läs mer

Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB

Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB REMISS Dnr 2009/1652 2009-10-19 Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB Riksgälden föreslår i denna remiss en modell för att fördela de avgifter som ska debiteras

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

KASSAREGISTERLAGEN - VILKA EFFEKTER HAR LAGEN MEDFÖRT?

KASSAREGISTERLAGEN - VILKA EFFEKTER HAR LAGEN MEDFÖRT? KASSAREGISTERLAGEN - VILKA EFFEKTER HAR LAGEN MEDFÖRT? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Paul Benjamin Jonas Carlsson VT 2012:CE16 Förord Det har varit lärorikt och intressant att

Läs mer

Skatteundandraganden i kontantbranschen

Skatteundandraganden i kontantbranschen Mälardalens Högskola Akademien för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats inom företagsekonomi FÖA300, 15 poäng Seminariedatum: 2010-06-03 Skatteundandraganden i kontantbranschen En studie

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

9 Godkännande för F-skatt... 1

9 Godkännande för F-skatt... 1 Innehåll 9 Godkännande för F-skatt... 1 9.1 Inledning...1 9.2 Förutsättningar för godkännande...2 9.2.1 Ansökan...3 9.2.2 Starttidpunkt...5 9.2.3 Förutsättningar för godkännande saknas...7 9.2.3.1 Näringsverksamhet

Läs mer

Kostnaden för revision

Kostnaden för revision Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Bengt Lindström Höstterminen 2007 Kostnaden för revision Hur belastande är revisionskostnaden

Läs mer

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2009/99-5 Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen MISSIV DATUM DIARIENR 2009-05-29 2009/99-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att följa

Läs mer

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2014-05-06 Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015; Dnr. Fi2014/1430 Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Åtgärder mot svartarbete

Åtgärder mot svartarbete Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Malena Andén Maria Nilsson Åtgärder mot svartarbete - verktyg för ommålning från svart till vitt Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer