En kost med större andel vegetabilier En hållbar framtida kost innehåller två tredjedelar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kost med större andel vegetabilier En hållbar framtida kost innehåller två tredjedelar"

Transkript

1 Hållbar och lokal matproduktion. Djurens välbefinnande och naturens kretslopp spelar en mycket större roll. Jordbruket har anpassats till hållbarhet och matproduktionen är mer lokal. En kost med större andel vegetabilier En hållbar framtida kost innehåller två tredjedelar vegetabiliskt protein och en tredjedel animaliskt protein. Idag är det tvärtom. Ökad närhet mellan producent och konsument. Livsmedelsindustrin satsar på hållbarhet, har minskat antalet mellanhänder och stärkt kontakten mellan producent och konsument.

2 Handel uppbyggd kring närtorg. Göteborgarna har blivit mycket medvetna om vad de köper för mat. Den största delen av livsmedelshandeln finns på närtorgen. Baslivsmedel handlas ofta på internet med hemkörning till närtorget. Medveten och energieffektiv konsumtion. Restauranger och take-away finns på närtorgen. Man lagar också ofta mat tillsammans. Ökningen av matlagning i större satser ger energivinster.

3 Matscenario i siffror Drycker Utrymmesmat Kaffe, the, kakao, kryddor och salt Frukt och bär Köksväxter Potatis och potatisprodukter Mjöl och gryn Bröd Ägg Fisk, kräftdjur och blötdjur Kött och köttvaror Ost Mjölk och fil Matfett kg/år Idag Hållbart Kostförslaget ovan är mer hållbart än dagens och består av en mindre andel animaliskt protein och en ökad andel vegetabiliskt protein. Av de fjorton livsmedelsgrupperna minskar de grupper som innehåller animaliskt protein och de som innehåller vegetabiliskt protein ökar. Även livsmedelsgrupperna utrymmesmat (chips, glass, godis m m) och drycker (bl a läsk) minskar. Den förändrade kosten ger minskad energianvändning inom livsmedelskedjan jämfört med idag. Läs mer i foldern och rapporten Mat Göteborg 2050.

4 Matscenario i ord Lisen, Lisen ropar Bo högt. Kan du hjälpa till att byta hage för korna? Även om de bara har tjugo kor behöver Bo hjälp, nu när hösten är här och sommarbetet är över. Korna har gått ute på de hagar som ligger en bit ifrån gården och har legat i träda detta år. Även betorna, potatisen, rotfrukterna, baljväxterna och frukten ska skördas för att sedan säljas vidare till den lokala handlaren. Bo ropar från köket att lunchen är klar. Lisen och barnen skyndar sig in och sätter sig med buller och bång runt bordet. På menyn står det idag spenatlasange med morotstsatsiki.

5 Kraftigt minskade avfallsmängder ställer krav på både producenter som tillverkar varor och produkter och på konsumenter som kretsloppsanpassar sitt handlande. Kretsloppsanpassade långlivade produkter är lätta att återanvända, reparera och uppgradera. Samägande är vanligare än idag. Produktåteranvändning och materialåtervinning. Att sortera är enkelt, bland annat genom märkning. Mer ledig tid ger mer möjlighet att reparera och sköta.

6 Ren och synlig vattenmiljö i Göteborg med omgivande regioner. Vattentäkter och avlopp hålls så fria som möjligt från föroreningar. Vi kan bada i älven och i åarna. Få men säkra slutförvar. I det hållbara kretsloppssamhället finns inga deponier. Det lilla kvarvarande farliga avfallet läggs i säkra slutförvar.

7 Kretsloppsscenario i siffror kg 600 kg Idag 0 Hållbart Papper Glas Plast Kyl, frys, elektronik Schaktmassor Bioavfall Metall Blandat avfall Farligt avfall Diagrammen visar total årlig avfallsmängd per person i Göteborg idag och i ett hållbart Göteborg. Avfall från hushåll, service, industri och byggsektor ingår. I framtiden skulle den totala avfallsmängden kunna minska till hälften av dagens. Diagrammen visar andelar av utsorterade fraktioner. I framtiden sorteras en större andel än idag. Läs mer i foldern och rapporten Kretslopp Göteborg 2050.

8 Kretsloppsscenario i ord Valdemar väljer nu mellan den krämiga mjukosten i lösvikt eller den vällagrade hårda i bit. Jag tar ett halvt kilo av den hårda från Tjeckien, säger han till Ostasia som slår in ostbiten i tunn plastfolie. Kan jag få en liten burk med den mjuka också, tillägger Valdemar. Burken till den mjuka osten är tillverkad av lätt hårdplast och säkert redan rengjord och återanvänd 100-tals gånger. Innan han cyklar hem stannar han till vid återvinningscentralen för att läsa deras nyhetsbrev på anslagstavlan. Han passar på att köpa med sig färdigkomposterad matjord på återvinningscentralen.

9 Utveckling mot hållbara energisystem. Hotet om klimatförändringar kommer att bemötas med strategisk planering, aktivt beslutsfattande och kraftfulla åtgärder. Smart och effektiv energianvändning är nödvändigt i ett hållbart energisystem. Storskaligt snabbt införande av bästa möjliga teknologi kommer att minska energibehovet för uppvärmning, service, transporter och tillverkning. Hus utan värmesystem i Lindås

10 Tillförsel av förnybar energi kommer att utökas snabbt. Vi kommer år 2050 att ha kommit en bra bit på väg mot att använda enbart energi från förnybara källor biomassa, vind, vatten och havsströmmar såväl som solel och solvärme. Livsstilsförändringar och värderingsförskjutningar kommer att bidra till lägre energianvändning. Vi tänker energieffektivitet i vardagen. Energieffektiv stadsplanering innebär en förtätad stad och en region med koncentration kring knutpunkter. Arbeten, service och fritidsaktiviteter nås ofta till fots och med cykel. Energilagring i vätgassamhället är en möjlighet i ett globalt energisystem med en stor andel sol- och vindkraft.

11 Energiscenarier i siffror Globalt Göteborgsregionen Vattenkraft Biomassa Kärnkraft Fossila bränslen Solvärme Solel Vind, havsströmmar Idag Hållbart Idag Hållbart Globalt fördubblas energianvändningen när befolkningen ökar till 10 miljarder människor i det hållbara samhället. Samtidigt halveras energianvändningen per svensk (idag KWh per person) vid en globalt rättvis fördelning. Energitillförseln består endast av förnybara resurser. I Göteborgsregionen ökar befolkningen till 1,2 miljoner invånare och energitillförseln minskar med en tredjedel i en hållbar framtid. Energin härrör från biomassa, vind och havsströmmar, solel solvärme och vattenkraft. Värme från solvärme. Läs mer i foldern och rapporten Solstad Göteborg 2050.

12 Energiscenario i ord Titta mot havet i väst! Hamninloppet är fullt av vindkraftverk och ute till havs syns grupper av större vindkraftverk som bildar vindkraftsparker. Siluetten av Vinga fyr med vindsnurror i bakgrunden är ett av Göteborgs populäraste vykortsmotiv. De gamla oljeraffinaderierna på den norra älvstranden väster om Rya skog är ett minne blott. De är ersatta av det biobränslebaserade energikombinatet för samproduktion av el, fordonsbränslen, konstgödning och värme. Sniffa på luften! Vinden innehåller inga dåliga lukter som i det fossilförflutna!

13 Närhet till det vardagliga ger korta färder till fots och på två hjul. De flesta människor bor i anslutning till ett närtorg där det finns affärer, närarbetsplatser, omsorg, service och nöjen. Hög tillgänglighet till det regionala och det globala. Vi reser mindre lokalt för att kunna göra fler långa fritidsresor. Ändamålsenliga och energieffektiva fordon i pooler. Den hållbara transportframtiden innebär att det finns färre bilar per person. Istället delar vi på bilar i fordonspooler.

14 Färre och fyllda godstransporter. Mer tjänster istället för produkter, längre livslängd hos produkter, ökat samutnyttjaande och lokal produktion har lett till minskade godsmängder. Drivmedel från solen innebär drivmedel från förnybara och koldioxidneutrala energikällor, d v s el från sol-, vind- och vattenkraft och drivmedel från biomassa.

15 Transportscenarier i siffror Energianvändning Transportvolym Transportvolym transporter persontransporter godstransporter per person per person per person kortväga långväga godsperson- person- transporter transporter transporter Energianvändningen för transporter är idag kwh per person i Göteborgsregionen, 3700 kwh per världsmedborgare och antas i en hållbar framtid vara 4000 kwh. Transportvolymen antas öka per världsmedborgare och minska per göteborgare jämfört med idag. Transportvolymen för långväga resor (>10 mil) ökar dock även för göteborgarna. Läs mer i foldern och rapporten Transporter Göteborg 2050

16 Transportscenario i ord Vilken tur att jag tog cykeln utan elmotor så att jag är tvungen att cykla och kan vakna till på vägen. Jag åker inte till min närarbetsplats utan till huvudkontoret i Gårda eftersom jag inte bara vill se Petra på bildskärm idag. Jag passerar Teodors cykelservice vid Olskrokens närtorg och pumpar däcken. När jag gett mig av och precis hakat på cykeln på cykelliften i uppförsbacken börjar det regna. Jag är glad att den sista kilometern cykelväg har både vindoch regnskydd.

17 Tät och blandad bebyggelse är en förutsättning för den framtida hållbara staden. Bebyggelsen förtätas kring knutpunkter och torg. Energieffektiva byggnader och transporter bidrar till de energibesparingar som krävs för att förhindra allvarliga klimatförändringar i framtiden. Knutpunkter och närtorg. För att öka närheten till det vardagliga och därigenom minska transportarbetet samlas aktiviteter och bebyggelse kring knutpunkter och torg. Närtorgen är mötespunkter med stort service- och nöjesutbud.

18 Nya spår och plats för cykel och gång ger hållbara transporter i den framtida staden. Stadsplaneringen anpassas i första hand för fotgängare och cyklister och för goda kollektivtrafiklösningar. Välskötta gröna ytor är en viktig ingrediens i den hållbara urbana strukturen. Den hållbara staden har mindre plats för bilar och mer plats för det gröna.

19 Urban struktur scenarier i bilder Förortsliv Torgmöte Förortsliv heter scenariot som illustreras av figuren till vänster. Förtätning har skett över en större del av regionen. Nya samhällsbildningar har utvecklats i periferin runt stationer eller gamla järnvägar. Torgmöte är det andra scenariot där regionen förtätas mest kring Göteborg och andra tätorter. Figuren till höger visar det utbyggda kollektivtrafiknätet i Göteborg. Violett linje är en yttre snabbspårvagnslinje och den svarta en inre spårvägsring. Läs mer i foldern och rapporten Urban struktur Göteborg 2050.

20 Urban struktur scenario i ord Zowi-Ås avslutar fjärrmötet med ett klick, varpå hologrammet av hennes Köpenhamnschef krymper ihop, och släcks. Jublande över beskedet att hon får tillåtelse att tillbringa ännu större del av sin arbetstid här på sin närarbetsplats. Hon lämnar sina kontorskollegor, tillika grannar i Bellevue, för att på vägen hem hämta upp sina sedan tidigare beställda varor och handla på närtorget. Zowi-Ås känner Artillerigatans kontinentala atmosfär när hon kommer ut ur den anrika SKF-byggnaden. Bilden förstärks också av Gamlestadstorgets karaktäristiska siluett där husen bildar en vacker båge mot den nedåtgående solen.

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

Mat Göteborg 2050 En hållbar livsmedelskedja med:

Mat Göteborg 2050 En hållbar livsmedelskedja med: Mat Göteborg 2050 En hållbar livsmedelskedja med: Hållbar och lokal livsmedelsproduktion Levande trädgårdsodling inom Göteborgs gränser Kost med stor andel vegetabilier Minskad energianvändning i alla

Läs mer

Kretslopp Göteborg 2050

Kretslopp Göteborg 2050 Kretslopp Göteborg 2050 Hållbara system för avfall, vatten och avlopp med: Kraftigt minskade avfallsmängder Kretsloppsanpassade långlivade produkter Produktåteranvändning och materialåtervinning Ren och

Läs mer

GÖTEBORG 2050. Visioner av ett hållbart samhälle

GÖTEBORG 2050. Visioner av ett hållbart samhälle GÖTEBORG 2050 Visioner av ett hållbart samhälle Om projektet Projektet GÖTEBORG 2050 är ett flerårigt projekt för att utveckla och arbeta med framtidsbilder av ett hållbart Göteborg i en hållbar omvärld.

Läs mer

Klimatsmart & ekologisk mat

Klimatsmart & ekologisk mat Klimatsmart & ekologisk mat Frågor och kommentarer att använda i undervisningen 1 Ät dig till en bättre värld! Det finns ett samband mellan det som händer i världen och det vi lägger på vår tallrik. Medvetenheten

Läs mer

En utställning som underlag för diskussioner om framtiden

En utställning som underlag för diskussioner om framtiden En utställning som underlag för diskussioner om framtiden I den här bilagan kan du läsa lite mer än vad som framgår av utställningens skärmar. Bilagan är disponerad på samma sätt, med tio avsnitt. Varje

Läs mer

Bli en lampsläckare, komposterare, cyklist, lagomdoserare, bilpoolare, holkbyggare, motorvärmare

Bli en lampsläckare, komposterare, cyklist, lagomdoserare, bilpoolare, holkbyggare, motorvärmare Bli en lampsläckare, komposterare, cyklist, lagomdoserare, bilpoolare, holkbyggare, motorvärmare Miljöprogram för Helsingborgs stad -en kortversion Goda råd är inte dyra Helsingborgs stad strävar mot ett

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01 Planeträddarna Lärarhandledning 2008-06-01 Lärarhandledning till energispelet Planeträddarna quiz: Energi! Inledning 3 Växthuseffekten 5 Växthusgasen koldioxid 5 Fotosyntesen 5 Konsekvenser av växthuseffekten

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Det är inte bara isbjörnarna som känner av värmen

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Det är inte bara isbjörnarna som känner av värmen KLIMATFÖRÄNDRINGEN Det är inte bara isbjörnarna som känner av värmen 0 VET DU VAD KOLDIOXID OCH VÄXTHUSEFFEKT ÄR? ÄR DU INTE HELT SÄKER? OROA DIG INTE! DETTA INFORMATIONSHÄFTE KOMMER ATT LÄRA DIG ALLT

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N I ÖREBRO KOMMUN VI BESÖKER TVÅ AV VÅRA GRÖNA OCH EKOLOGISKA SKOLOR Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! Framtidens mat i Örebro MÖT FORSKAREN BAKOM

Läs mer

Handledning Klimatvågen

Handledning Klimatvågen Handledning Klimatvågen Så här inleder du samtalet: Alla produkter, tjänster och resor som du köper bidrar till växthusgasutsläpp som gör att jorden blir varmare det brukar vi kalla för en persons klimatpåverkan.

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Framtiden är inte till salu

Framtiden är inte till salu Framtiden är inte till salu Omställningsplan för Stockholmsregionen FOTO: ANN FORSYTH Vänsterpartiet Storstockholm Juni 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Klimatsmarta bostäder eller dyrt och dragigt? Ett enkelt

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning I din miljö En tidning att spara från Förvaltaren 2010 Förvaltaren är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 Elräkningen ingen överraskning Full koll i Storskogen Fantastiskt! Karin Jansson i Storskogen

Läs mer

Energieffektiv meny för ett hållbart Göteborg 2050

Energieffektiv meny för ett hållbart Göteborg 2050 Energisystem ht 03 Göteborgs universitet 2004-01-13 Energieffektiv meny för ett hållbart Göteborg 2050 Erik Bäck Sini Jaakkola Michael Kööhler Handledare: Elin Löwendahl Sammanfattning Avsikten med denna

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för

Läs mer

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Undersökningen i korthet Sju av tio barn mellan 11-15 år (68%) oroar sig för klimatförändringarna. Tjejer oroar sig mer än

Läs mer