Lokal överenskommelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal överenskommelse"

Transkript

1 Lokal överenskommelse om samverkan kring personer med betydande psykisk funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom SU, Psykiatri Psykos, Psykosvård Öster Göteborg Stad, Örgryte-Härlanda V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 1

2 Förord Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Psykos, Psykosvård Öster (PVÖ) och Göteborg Stad, SDF Örgryte-Härlanda har antagit denna Lokala överenskommelse om samverkan kring personer med betydande psykisk funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom. Överenskommelsen grundas på den rätt till en samordnad individuell plan (HSL 3f SoL 2 kap 7 ) en brukare har och bygger på en överenskommelse som gjorts mellan samtliga kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt på en delregional överenskommelse som antagits inom LGS-området (se Förutom den rent rättsliga grunden ovan är denna överenskommelse en utvecklad version av den lokala överenskommelse som PVÖ och Örgryte-Härlanda tog fram förra året. Den härstammade i sin tur från en äldre variant av överenskommelse som ursprungligen togs fram av Psykiatriska mottagningen i Partille och Partille kommun (2007). Ytterst handlar syftet med lag, överenskommelser och vård- och stödsamordning (VSS) om att återföra makt och kontroll över det egna livet till den enskilde. Lag gäller. Samverkan och arbetssätt är inte i sig själva lösningen på detta men det hjälper oss att hålla riktningen och fokus på den enskildes delaktighet och mål, nu och över tid. Vård- och stödsamordning är en väl strukturerade arbetsmodell. Den ger oss verktyg att tillsammans följa upp det vi gör så att vi vet varför saker fungerar eller inte för den enskilde och hur vi ska fortsätta arbetet mot självständighet och ökad livskvalitet. Arbetssättet kräver att ledningen ger personalen förutsättningar att arbeta för detta. Av personalen krävs att de kan arbeta flexibelt och lyhört samtidigt som de ger den enskilde stöd utifrån dennes förändringar i behov och mål. Vad är nytt i årets överenskommelse? Vi har flyttat runt paragraferna så att de bättre speglar förloppet från anmälan av ett behov och fram till en behandlingsgrupp. En tidigare ganska krånglig paragraf om hur samarbete runt en brukare kan initieras har förkortats och förenklats rejält. Vidare är Chefs- och Utvecklings-gruppernas ansvarsområden ändrade och bättre definierade. Några av bilagor är omarbetade. V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 2

3 Kan ett byråkratiskt dokument vara ett levande dokument? Ja, detta är ett levande dokument och med det menar vi att det vägleder oss i det dagliga samverkansarbetet och förändras och anpassas efter den verklighet vi lever i, år för år. Vi kan sätta upp nya mål och bli bättre på det vi gör. Dokumentet ska också spegla vår egen utvecklingsprocess i samverkansarbetet. Vård- och stödsamordningen utvecklas på ett ganska dynamiskt sätt runt omkring oss i Sverige. Det gör den hos oss också; vi får hela tiden till oss nya erfarenheter från andra verksamheter, nya arbetsblad tas fram och nya rutiner skrivs. Genom att uppdatera överenskommelsen ser vi till att den är ett aktuellt dokument. Den är också ett dokument alla kan påverka i takt med att vi får nya erfarenheter eller nya och bättre idéer som på något sätt kan förbättra tillvaron för våra brukare. Överenskommelsen är tänkt att ständigt vara aktuell och giltig. Den skrivs därför för ett år i taget och kommer att skrivas om till sommaren Vi hoppas att detta dokument ska läsas av alla som arbetar inom verksamheten. Delar av dokumentet kan användas direkt som det är när man introducerar en arbetskamrat i arbetssättet Maria Austrin Metodutvecklare Göteborg Stad SDF Örgryte- Härlanda Jonas Båth Sektionsledare Psykosvård Öster V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 3

4 Innehållsförteckning Lokal överenskommelse... 5 Syfte... 5 Målgrupp Förbindelse mellan parterna Struktur för samverkan på lokal nivå Kompetensutveckling, implementering och uppföljning Kontakter med brukarrörelserna/brukarorganisationerna Ekonomisk ersättning Sekretess och samtycke Arbetsgång Uppföljning... 7 Giltighetstid... 8 Bilaga 1: Struktur för samverkan på lokal nivå... 9 Bilaga 2: Samarbetsmodell för vård- och stödsamordning i LGS delregional ök Bilaga 3: Sekretess Bilaga 4: Ansvarsfördelning Bilaga 5: Begrepp och benämningar Bilaga 6: Om Örgryte-Härlanda och PVÖ V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 4

5 Lokal överenskommelse SU, Psykiatri Psykos, Psykosvård Öster Göteborg Stad, Örgryte-Härlanda Syfte Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan sätta brukaren i fokus uppfylla lagstiftningen om samordnad individuell plan (SIP enligt HSL och SoL 1/1-10) genom samverkan skapa förutsättningar för effektivare rehabilitering/habilitering genom samverkan skapa samordningsvinster för huvudmännen genom samverkan skapa förutsägbarhet för brukare och personal Målgrupp Målgruppen omfattar vuxna personer med betydande psykisk funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom och med behov av omfattande insatser från två eller flera huvudmän, (inom PVÖ och med insatser från Funktionshinder, Boende -personligt stöd i Örgryte -Härlanda). Parter SU, Psykiatri Psykos, Psykosvård Öster är Sahlgrenska Universitetssjukhusets mottagning för patienter med psykosproblematik belägen vid Lilla Munkebäcksgatan 4 i Göteborg. Psykosvård Öster kallas oftast för PVÖ så det gör vi ibland i den här texten också. Göteborg stad SDF Örgryte Härlanda förkortas i den här texten helt enkelt Örgryte-Härlanda. Det finns en motsvarande och snarlik överenskommelse till denna tecknad mellan Partille Kommun och Psykosvård Öster. Där, som här, förkortas parterna som Partille och PVÖ. 1. Förbindelse mellan parterna 1.1 Psykosvård Öster förbinder sig att utse en vård- och stödsamordnare till brukare som omfattas av överenskommelsen den personal som brukaren bjuder in (t ex behandlande läkare, vårdpersonal) deltar i resursgruppen. 1.2 Örgryte- Härlanda förbinder sig att utse en vård- och stödsamordnare till brukare som omfattas av överenskommelsen den personal brukaren bjuder in (exempelvis aktuell socialsekreterare eller stödassistent/- pedagog) deltar i resursgruppen V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 5

6 1.3 Parterna förbinder sig att vara behjälpliga då brukaren bjuder in extern person eller anhörig verka för att arbeta fram och följa gemensamma rutiner kring vård och stödsamordning medarbetare som arbetar tillsammans ska ges möjlighet att träffas regelbundet för att följa upp och utvärdera samarbetsmodellen fortsätta delta i samverkansgrupper på olika nivåer informera och uppdatera varandra om respektive organisation och resurser utbilda personal i funktionen vård- och stödsamordnare 2. Struktur för samverkan på lokal nivå För att främja samverkan och utveckla arbetet med vård- och stödsamordning ska det finnas grupper på olika nivåer. 2.1 Lokal grupp för chefssamverkan mellan Partille, Örgryte-Härlanda och PVÖ Gruppen fattar beslut om gemensamma åtaganden och anger mål för hur samverkan kring målgruppen ska utvecklas. I chefsgruppen medverkar enhetschefer från PVÖ och Örgryte- Härlanda med mandat att fatta beslut i samverkansfrågor. Chefsgruppen informerar, ger och får stöd samt tar upp frågor lyfta från verksamheterna. Se bilaga 1, sid Utvecklingsgrupper Gruppen arbetar på uppdrag från chefsgruppen. Övergripande syfte är att gemensamt förbättra och utveckla vård- och stödsamordning för målgruppen. I gruppen sitter medarbetare från Partille, PVÖ och Örgryte-Härlanda som har gått vård- och stödsamordningsutbildning. Gruppen ska ha en processtödjare som leder gruppen i tydliga uppdrag. Utöver utvecklingsgruppen ovan finns också en mindre grupp som endast behandlar frågor aktuella för Partille och PVÖ. Gruppen håller själva i sina möten. Denna grupp är skapad med anledning av att Partille och PVÖ arbetat med VSS under en betydligt längre tid än vad Örgryte-Härlanda har gjort och det finns ett behov av att ta upp andra frågor. Det finns personalmässigt en överlappning mellan dessa båda grupper. 3. Kompetensutveckling, implementering och uppföljning Ledningen för Örgryte-Härlanda och PVÖ ansvarar för implementering, utveckling, metodstöd i lokala samverkansarrangemang och uppföljning. Detta sker i enlighet med LGS och Temagrupp Psykiatris riktlinjer. 4. Kontakter med brukarrörelserna/brukarorganisationerna Möte med brukarorganisationerna ska ske minst en gång varje år. På mötet ska representanter från båda huvudmännen närvara. Initiativ till möte ligger på chefsgrupp/lokalt chefsnätverk. En plan för detta ska tas fram under året. Kontakt med brukarorganisationer ska också etableras under V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 6

7 5. Ekonomisk ersättning Ingen av parterna skall debitera någon av parterna. 6. Sekretess och samtycke För att ingå i överenskommelsens målgrupp måste brukaren efterge sekretessen för de uppgifter som behövs för antingen resursgruppsarbetet eller rehabiliteringsarbetet. [Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)] Brukaren måste även medge att dessa uppgifter kan avhandlas mellan exempelvis den behandlande läkaren, handläggande socialsekreterare, samordnarna eller annan deltagare i resursgruppen utan att brukaren är närvarande. Skriftligt samtycke inhämtas om det är möjligt, annars notering i journal och i social dokumentation. Samtycket följs upp vid varje resursgrupp. 7. Arbetsgång Samverkan ska initieras av den eller de inom kommunen eller psykiatrin som ser att behov finns. Detta görs genom att bjuda in till samverkan. Motparten kan inte säga nej. Örgryte-Härlandas första instans är biståndshandläggaren/socialsekreteraren. Denne utreder, fattar beslut om insatser samt informerar brukaren om arbetssätt enligt VSS. Se bilagor: Bilaga 2 Samarbetsmodell, sid Beslutsinformation och kallelse Ansvaret för att utse samordnare ligger hos respektive huvudman. Samordnarna ansvarar i samråd med brukaren för att berörda personer blir kallade till resursgruppsmöte. Ett första resursgruppsmöte bör ske inom 3 månader från det att Örgryte-Härlanda eller Psykosvård Öster beslutat att det skall initieras samordnare för brukaren. För brukare som är aktuella vid slutenvården vid Psykiatri Psykos bör Psykosvård Öster och Örgryte-Härlanda informera avdelningarna om vilka vård- och stödsamordnarna är. 8. Uppföljning 8.1 Uppföljning på enhetsnivå Uppföljning av vårdkonsumtion inom sjukvården över tid för samtliga brukare som har vård - och stödsamordnare. Uppföljning av sociala insatser inom kommunen över tid för samtliga brukare som har vård - och stödsamordnare. V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 7

8 8.2 Uppföljning till temagrupp Psykiatri Chefsgruppen ansvarar för eventuell uppföljning önskad av Temagrupp Psykiatri eller annan möjlig samverkanspartner. Giltighetstid Denna lokala överenskommelse mellan SDF Örgryte-Härlanda och Psykosvård Öster gäller från och med till och med Revideras årligen. Göteborg Ulla Persson Enhetschef Psykosvård Öster SU Psykiatri Psykos Rose-Marie Karlsson Områdeschef IFO/FH Örgryte-Härlanda V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 8

9 Bilaga 1 Struktur för samverkan på lokal nivå Chefsgrupp/lokalt chefsnätverk För att främja samverkan finns en lokal grupp för chefssamverkan mellan Partille, PVÖ och SDF Örgryte-Härlanda, Göteborg. (Se lokal överenskommelse 2.) Chefsgruppens huvudsakliga uppgift är att besluta om gemensamma åtaganden och om hur samverkan kring målgruppen kan utvecklas. I gruppen medverkar enhetschefer från Partille, PVÖ och SDF. Där sitter personer med mandat att fatta beslut i samverkansfrågor. Chefsgruppen: utformar och antar lokal överenskommelse beslutar om rutiner för Vård- och stödsamordning beslutar om utvecklingsfrågor och åtgärder och utvecklar delmål för samverkan i dialog ansvarar för implementeringsarbetet ger uppdrag till utvecklingsgruppen (lokal ök, 2.2) möter brukarföreträdare kontinuerligt planerar för uppföljning och kvalitetssäkring i syfte att säkra att den delregionala överenskommelsen följs skapar förutsättningar för kompetensutveckling för vård- och stödsamordnare skapar förutsättningar för gemensamma fora för vård- och stödsamordnare diskuterar uppkomna avvikelser, som rapporterats enl. gällande rutin för avvikelsehantering för brister i informationsöverföring när patienter byter vårdform inom LGS planerar för stöd och utbildning av medarbetare V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 9

10 Utvecklingsgrupperna I utvecklingsgrupperna (lokala överenskommelsen, 2.2) ingår medarbetare som har gått vårdoch stödsamordningsutbildningen. Den stora gemensamma gruppen består av 3-4 representanter från vardera huvudmannen medan den mindre Partille/PVÖ-gruppen består av samma medarbetare som representerar Partille och PVÖ i den större gruppen. Grupperna arbetar på uppdrag från chefsgruppen. Den stora gemensamma gruppen leds av en processtödjare och ska kunna jobba med ett tydligt uppdrag. Utvecklingsgrupperna ska i dialog med enhetschefer och chefsgruppen: utarbeta förslag till rutiner för Vård- och stödsamordning identifiera problem i samarbetet mellan sjukvårdens och kommunens personal och lyfta dessa till chefsgruppen ge, i samarbete med chefsgruppen, förslag på utbildningsdagar för medarbetare inom respektive organisation föreslå samverkansfrämjande aktiviteter (återigen i dialog med enhetschefer och chefsgruppen) ansvara för materialhantering och därmed säkra tillgången till aktuella arbetsblad V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 10

11 Bilaga 2 Samarbetsmodell för vård och stödsamordning i LGS delregional överenskommelse LGS samarbetsmodell återges här i en lätt modifierad lokalt anpassad version. Grunden är att brukare som tillhör målgruppen erbjuds två vård- och stödsamordnare och har möjlighet att samla personer ur det professionella och privata nätverket i en resursgrupp. Det är den enskilde brukarens individuella behov som styr arbetet och brukaren ges på detta sätt möjlighet att överblicka och påverka sin rehabiliteringsprocess. Olika arbetsmoment som stödjer (re-)habiliteringen finns kopplade till modellen genom metoden Integrerad Psykiatri. Modellen innebär att varje huvudman utser var sin vård- och stödsamordnare för brukaren. Detta underlättar kontakterna mellan huvudmännen, garanterar kontinuitet samt uppfyller lagens krav. För att underlätta kontakten mellan huvudmännen har brukaren två vård- och stödsamordnare, en från varje huvudman. Att vara två vård- och stödsamordnare grundar sig på erfarenheten att det ger en bättre kontinuitet för brukaren och minskad arbetsbelastning hos personalen. Vård-och stödsamordnarna gör tillsammans med brukaren och dennes nätverk en kartläggning av brukarens behov och resurser. Vilken av huvudmännens samordnare som för tillfället har huvudansvaret ska dokumenteras hos båda huvudmännen. Över tid kan det variera vilken av vård-och stödsamordnarna som har det större ansvaret beroende på vilka insatser som är aktuella. Vård- och stödsamordnarna fungerar som spindeln i nätet och finns med brukaren var han/hon än befinner sig inom det professionella nätverket. Vård-och stödsamordnarnas övergripande roll är att planera, samordna och utvärdera alla insatser oavsett huvudman. Detta gör man tillsammans med brukaren. Vård- och stödsamordnaren har ansvaret för att de planerade insatserna samordnas och genomförs. Inom psykiatrin är det en behandlare som är vård- och stödsamordnare och denne kan komma från samtliga professioner. Inom kommunen har biståndshandläggare och socialsekreterare en utredande roll. Efter utredningsfasen, som utmynnar i ett biståndsbeslut, utses vård- och stödsamordnare. Detta görs av utförarsidan. Samordnaren kan, till exempel, vara en boendestödjare. Resursgruppens uppgift är att stärka befintligt nätverk, inte att ersätta det. I resursgruppen ingår alltid brukaren och brukarens vård- och stödsamordnare. Resursgruppen är brukarens och vårdoch stödsamordnarnas verktyg för att samordna insatserna. V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 11

12 Brukaren ska tillsammans med vård- och stödsamordnarna bjuda in personer som är viktiga för brukaren till resursgruppsmöten. Resursgruppens första möte bör hållas senast inom tre månader efter det att vård- och stödsamordnarna haft sin första kontakt med brukaren. Vid mötet lägger brukaren med stöd av sina vård- och stödsamordnare fram sina mål och ett förslag till gemensam arbetsplan. I resursgruppen fastställer brukaren sina mål och arbetsuppgifter fördelas. Man skall sträva efter att brukaren själv bestämmer sina personliga mål. Resursgruppen tar gemensamma beslut om hur man skall göra för att nå dem. Mötet beslutar delmål för de närmaste tre till sex månaderna. Det personliga målet kan exempelvis handla om att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden, kunna ta med barnen på simskola, träffa vänner oftare eller komma upp tidigare på morgnarna. Delmålen för att nå det personliga målet ska vara konkreta och mätbara. På mötet tas beslut om hur man skall gå tillväga för att utvärdera brukarens framsteg. Resursgruppen avslutar sammankomsten med att bestämma datum för nästa sammankomst. Detta innebär att de viktiga personerna i brukarens liv är samlade och att man bestämmer gemensamma arbetsuppgifter och mål för att uppnå en så optimal livssituation som möjligt för den enskilde. De inblandade personerna känner till sin egen roll och sitt ansvar men också vad de andra inblandade personerna skall göra. Detta skrivs ner i den Gemensamma individuella planen. Personal inom slutenvården bör känna till resursgruppsmodellen och avtalet. Slutenvårdens uppgift är att bedriva akutpsykiatrisk vård. Viktigt är då att ha en god kontakt och god kännedom om öppenvården och kommunen då det gäller personer, organisation, resurser och ansvarsområden. För några brukare kan det vara aktuellt att bjuda in personal från slutenvården till resursgruppsmötena. Primärvården och andra vårdgivare kan bli inbjudna att ingå i resursgruppen på brukarens förslag. Det är då viktigt att tillmötesgå detta önskemål för att samordna insatserna. Uppgiften som vårdoch stödsamordnare ligger oftast på personal från specialistpsykiatrin och kommunen, men kan för vissa personer övergå till primärvården då den huvudsakliga psykiatriska kontakten finns där. Det sistnämnda gäller för personer med psykisk funktionsnedsättning med stabilt psykiatriskt tillstånd och som vårdas i primärvården. På ett resursgruppsmöte bestämmer man mål och insatser för att nå målen och utser vem som gör vad, när och hur. På dessa möten skall vård- och stödsamordnarna ansvara för att man skriver ner vad man kommit överens om. En blankett är utformad att ha med som stöd vid resursgruppsmötet. Den gemensamma individuella planen skall undertecknas på mötet. Brukaren behåller originalet och de övriga resursgruppsmedlemmarna får var sin kopia. På efterföljande möte utvärderar man insatserna. Respektive huvudman bestämmer rutiner för hur man dokumenterar denna plan i sina journalsystem. Grundläggande för all vård och omsorg är att den ska ske i samråd med den enskilde och att dennes autonomi och integritet respekteras. Det är viktigt att redan tidigt i kontakten med brukaren informera om organisationernas samarbete och denna arbetsmodell. Båda parterna har som uppgift att informera och motivera brukaren till att se fördelarna med organisationernas samarbete i modellen. En blankett för samtycke till samarbete och informationsutbyte skall skrivas redan tidigt i processen. V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 12

13 Bilaga 3 Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 8 kap. Vilka sekretessen gäller mot Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter 1 En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. Sekretess inom en myndighet 2 Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 och vad som föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Sekretess i förhållande till den enskilde själv 1 Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag. 2 En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag. Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 andra stycket. V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 13

14 Bilaga 4 ANSVARSFÖRDELNING Utdrag ur Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning Ansvarsområden 4.1 Båda huvudmännens ansvar Då den enskilde behöver insatser från båda huvudmännen har regionens och kommunernas verksamheter gemensamt ansvar för att samordna insatserna och involvera de verksamheter som behövs i planeringen av vård och insatser. Viktiga insatser med gemensamt ansvar: Förebyggande insatser. Tidig upptäckt av psykisk sjukdom och psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Ta initiativ till att upprätta en individuell plan då den enskilde har behov av vård, stöd och insatser från fler aktörer oavsett vilken huvudman den enskilde haft kontakt med tidigare. Rehabiliterande insatser för att personen ska nå stabilitet i sitt boende, sina behandlingskontakter och i sitt arbete/sysselsättning. Stöd och insatser till den enskilde för ökat självbestämmande, delaktighet och inflytande. Stöd och insatser till vuxna, anhöriga och barn till personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning för att skapa fungerande relationer. Tillgodose behoven av hjälpmedel. Utredning, bedömning samt stöd/vård/behandling vid missbruks-/ beroendeproblematik. Samordning av behandling och sociala insatser, vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, under vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission). Planering inför och efter placering på hem för vård och boende (HVB) samt uppföljning under vistelsen. Gemensamt ansvar för samverkan med tredje part. Tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen medverka till att den enskilde efter förmåga kan inträda/återinträda på arbetsmarknaden. 4.2 Kommunens ansvar Viktiga kommunala insatser: Uppsökande verksamhet avseende enskild, vid behov i samverkan med regionens hälsooch sjukvård Utredning och insatser enligt SoL och LSS Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Socialt stöd och sociala insatser Särskilt boende Hemtjänst Boendestöd Sysselsättning V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 14

15 Övriga insatser såsom kontaktperson och ledsagare Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till personer: i särskilda boenden samt bostäder med särskild service, med hemsjukvård i ordinärt boende samt korttidsboende (exkl. LSS) och daglig verksamhet samt under vistelse i daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL Medverkan vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk Insatser som i huvudsak har omvårdnadskaraktär inkl. social träning Placering och uppföljning av personer på HVB och familjehem Utredning och insatser enligt LVU/LVM Insatser enligt SoL och LSS, vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, under vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission) Insatser som får överlåtas till kommunen vid öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård, exkl. insatser där ansvaret inte får överlåtas från psykiatrin. 4.3 Regionens ansvar Viktiga hälso- och sjukvårdsinsatser: Hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård Utredning inkl. bedömning av psykisk funktionsnedsättning Utredning och insatser enligt LPT/LRV Läkarbedömning/intyg vid tvångsvård (LVM och LVU) Hälso- och sjukvårdsinsatser vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, under vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission) Somatisk vård exklusive det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret Läkarinsatser i särskilda boenden samt bostäder med särskild service, i ordinärt boende samt korttidsboende och daglig verksamhet. Insatser som har en terapeutisk karaktär Abstinensbehandling Initiering av samordnad vårdplanering för patienter som har behov av insatser från båda huvudmännen och som är utskrivningsklara från slutenvård, eller som kan bli aktuella för öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Hälso- och sjukvårdsinsatser till personer som vistas i hem för vård och boende (HVB) eller hem för viss annan heldygnsvård. Råd och stöd till personer som omfattas av personkrets enligt LSS. Stöd och utbildningsinsatser till kommunens personal i patientrelaterade ärenden. V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 15

16 Bilaga 5 Begrepp och benämningar Vård- och stödsamordnare Benämningen vård- och stödsamordnare är inte ny. Relevant för vår lokala överenskommelse är att den används i den gemensamma utbildning huvudmännens personal gick hösten 2012, i den delregionala överenskommelsen och i det utkast till avtalstext från Temagrupp Psykiatri som vår lokala överenskommelse bygger på. Inom huvudmännens organisationer finns det en mängd personer och yrkesgrupper representerade. För att bara nämna några har vi till exempel skötare, sjuksköterskor, socionomer, boendestödjare, kuratorer och socialpedagoger. Alla dessa kan ha också olika typer av påbyggnads- eller specialistutbildningar. De kan också alla komma ifråga för att arbeta med brukare enligt Vård- och Stödsamordningsmodellen. När vi arbetar enligt modellen ges insatser i samverkan mellan psykiatrin och kommunens socialpsykiatriska stöd. Kontaktmannen/kontaktpersonen från respektive huvudman får då rollen som vård- och stödsamordnare. Brukare Oavsett hur vi tidigare benämnt en person som får vård av sjukvården, eller som ges insatser av socialtjänsten, använder vi oss av benämningen brukare när vi pratar om en person som är föremål för gemensamma insatser enligt vård- och stödsamordningsmodellen. V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 16

17 Bilaga 6 Om Örgryte-Härlanda och PVÖ SDF Örgryte-Härlanda, Boende/personligt stöd Organisatoriskt har boende/personligt stöd en områdeschef som ansvarar för 28 enheter med 440 brukare och 350 medarbetare. Ledningsgruppen består av tio enhetschefer, två metodutvecklare och en utredare. Enheterna består av barnboende, bostad med särskild service, korttidsboende, stöd i ordinärt boende, hemtjänst, sociala boenden, personlig assistans och ledsagning. Medarbetarna är stödpedagoger och stödassistenter. Vi arbetar under Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De boenden som främst berörs av Vård och stödsamordning är Smörkärnegatan, Falken, Smörgatan och Frödingsgatan. Även stöd i ordinärt boende arbetar aktivt med vård och stödsamordning. I Örgryte-Härlanda heter den gruppen Stödteamet som samverkan med PVÖ. Boendena har personal dygnet runt och Stödteamet är bemannat måndag till fredag PVÖ Psykosvård Öster är en SLÖP och den mottagning som har ansvar för patienter med psykosproblematik i Partille samt Örgryte-Härlanda. Organisatoriskt hör PVÖ till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Psykiatri Psykos. Geografiskt är mottagningen placerad i sitt upptagningsområde och ligger vid Munkebäcksmotet på Lilla Munkebäcksgatan 4. En SLÖP är en enhet där man integrerat sluten- och öppenvård. PVÖ har det psykiatriska ansvaret ca 400 patienter. Man bedriver mottagningsarbete, hembesök och arbete tillsammans med kommunernas personal. Det finns också en liten vårdavdelning i huset. Den har sju vårdplatser och används förutom av PVÖ också av två andra psykosmottagningar (NåUt-teamet och Skanstorget). Vid PVÖ bedrivs teambaserad psykiatri. Utöver vårdplatserna är mottagningen organiserad i tre olika psykiatriska team. Ett av dem arbetar mot Partille medan två team arbetar mot Örgryte- Härlanda. Tillsammans har dessa två team ansvar för ca 270 patienter. Vardera teamet består av drygt fem tjänster fördelade på sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Man har därutöver tillgång till mottagningens sekreterartjänster. V S S ö v e r e n s k o m m e l s e Ö r g r y t e - H ä r l a n d a o c h P V Ö Sida 17

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri

Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri 2010-02-08 Reviderad 2013-07-24 2014-07-01 Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri Arbetsgruppen har bestått av: Anita Bemerstam, enhetschef, funktionshinderenheten,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning SLUTVERSION 120928 GUNILLA LILLHAGER 1 1 BAKGRUND... 3 2 STYRANDE OCH STÖDJANDE DEFINITIONER... 4 2.1 REHABILITERING-

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer