Trafiksäkerhetsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsinstruktion"

Transkript

1 Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, , Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt fr o m Jernhusens Infrastruktur Göteborg Fjällbo, vagnverkstad Göteborg Norra Göteborg C, tvättanläggning Göteborg C, motorvagnshall Olskroken, skötselhall Sävenäs, lokstation Sävenäs, motorvagnsverkstad

2 (9) 1. Introduktion Detta dokument är en komplettering till trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Jernhusens infrastruktur, och beskriver lokala förhållanden i Göteborg 1.1. Kontaktpersoner hos infrastrukturförvaltaren Depåchef Lennart Särnwald, tfn: , för Göteborg C tvättanläggning och motorvagnshall, Olskroken skötselhall, Sävenäs motorvagnsverkstad. Depåchef Per Granström, tfn , för Fjällbo vagnverkstad, Göteborg Norra, Sävenäs lokstation. 1.. Omfattning Instruktionen omfattar 7 anläggningar, och samtliga består av sidospår på driftplatsen Göteborg. Numret avser Jernhusens interna fastighetsnummer. Fjällbo, vagnverkstad, 09 Göteborg C, tvättanläggning, 014 Göteborg C, motorvagnshall, 014 Göteborg Norra, 9013 Olskroken, skötselhall, 038 Sävenäs, lokstation, 044 Sävenäs, motorvagnsverkstad, 045. Instruktioner per anläggning.1. Fjällbo, vagnverkstad.1.1. Beskrivning av infrastrukturen Spår i anslutning till vagnverkstaden, nordost om Sävenäs Rangerbangård. Anläggningen gränsar mot Trafikverkets Järnvägsnät omedelbart utanför grindar till verkstadsområdet, utanför Jernhusens växel 5. Anläggningen är inte elektrifierad..1.. Största tillåtna axellast Största tillåtna axellast är: Inomhus 16 ton... Göteborg Norra..1. Beskrivning av infrastrukturen Spår i anslutning till godsterminalen. Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 7, 74 och 753. Anläggningen är inte elektrifierad.... Växlar och spårspärrar Manövrering av växlarna 713, 73 och 75 sker från manöverpanel placerad i Ställverkstorn. Trafikverket ansvarar för manöverutrustningen och nyttjande av denna.

3 3 (9).3. Göteborg C, tvättanläggning.3.1. Beskrivning av infrastrukturen Spår i anslutning till vagntvätthall. Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 103, 117 och 131. Anläggningen är elektrifierad..3.. Största tillåtna hastighet Vid passage genom tvätthall är sth km/h vid tvättning, i övriga fall 5 km/h Signalanläggning Färd genom tvätthallen regleras med rangersignaler. Manövrering av dessa sker från tavla placerad i anslutning till styrning av tvättanläggning..4. Göteborg C, motorvagnshall.4.1. Beskrivning av infrastrukturen Spår i anslutning till motorvagnshall, spår Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar a/b (leder till spår 14V-17), 105 (leder till spår 14ö), växel 19 (mot spår 13ö), 8 (mot spår 13v), 50 (mot spår 1). Anläggningen är elektrifierad..4.. Största tillåtna hastighet Utomhus är sth 15 km/h När främsta änden av ett växlingssätt passerar genom portöppning är sth km/h. Vid färd inne i byggnad är sth 5 km/h. Vid passage av obevakade vägkorsningar är sth 10 km/h Största tillåtna axellast Största tillåtna axellast är: Inomhus spår 15 samt 16, 17 ton Telfer, mindre taktravers Telfer som inte används ska ha kroken helt upphissad. Den ska placeras mitt emellan spåren så att traversen inte spärrar utfällning av kontaktskenorna..5. Olskroken, skötselhall.5.1. Beskrivning av infrastrukturen ospår i Göteborg, Olskroken skötselhall, spår 1 6. Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastrukturförvaltning vid Trafikverkets växlar 410 (leder vidare mot spår -3), 411 (leder vidare mot spår 1), 483 (leder vidare mot spår 4-6), 7 (leder vidare mot spår 4-6), 74 (leder vidare mot spår 3), 76 (leder vidare mot spår 1-). Alla spår utomhus är signalreglerade och styrs av tkl på Trafikverkets DLC Göteborg. Hela anläggningen är elektrifierad. Spår 5 och 6 inne i hallen har svängbar kontaktskena, övriga spår har genomgående tråd..5.. Kontaktuppgifter Olskrokens ordercentral tfn: (bemannas av Euromaint).

4 4 (9).5.3. Parkeringsspår Vid Olskrokens verkstad är spår på nordöstra sidan av verkstadslokalen (mot Sävenäs) ej parkeringsspår Största tillåtna hastighet När främsta änden av ett växlingssätt passerar genom portöppning är sth km/h. Vid färd inne i byggnad är sth 5 km/h. Vid passage av obevakade vägkorsningar är sth 10 km/h Största tillåtna axellast Största tillåtna axellast är: utomhus 5 ton. inomhus 1, ton Starttillstånd samt avslutsanmälan för växling För rörelser på signalreglerade spår utomhus krävs starttillstånd av tkl på TrV Dlc G. För rörelser inne i byggnaden krävs starttillstånd från Olskrokens ordercentral. För infart till byggnaden innebär signalbild rörelse tillåten i växlingsdvärgsignal att starttillstånd givits. Avslutsanmälan krävs ej Passage av dvärgsignal i stopp Medgivande att passera dvärgsignal i stopp inne i byggnad lämnas av Olskrokens ordercentral. Medgivande att passera dvärgsignal i stopp på de signalreglerade spåren utomhus lämnas av tkl på TrV Dlc G Signaler, spårledningar, ställverk samt portar Dvärgsignaler för in- och utfart från verkstadsbyggnaden styrs av TrV ställverk. För att dvärgsignaler som gäller för rörelse in till byggnaden ska kunna ställas till annan signalbild än stopp, måste emellertid frigivning först ske från Jernhusens ställverk inne i byggnaden. Spåren inne i verkstaden kontrolleras av spårledningar som ger indikeringar i verkstadens ställverk. Dessutom är spåren kameraövervakade. Monitorerna är placerade i Olskrokens ordercentral. Portarna kan manövreras från Olskrokens ordercentral och lokalt i anslutning till varje port. När rörelse tillåten visas i dvärgsignal är portarna förreglade mot stängning. Portarna öppnas även efter påverkan av spårledningar, när fordon närmar sig portarna från utsidan Växling på spår med upplyft fordon eller fordon i sänkgrav Växlingen ska stanna framför dvärgsignalen (oavsett signalbild) innan den förs vidare in i verkstaden. Dvärgsignalen får inte ställas till rörelse tillåten innan rörelsen stannat Taktraverser Alla traverser som inte används ska ha kroken upphissad i traversens balkar för att de med säkerhet ska vara hinderfria. De ska placeras mitt emellan spåren så att traversen inte spärrar utfällning av kontaktskenorna Åkning på fotsteg P.g.a. klämrisk är det ej tillåtet att åka på fordons fotsteg inne i byggnaderna.

5 5 (9).6. Sävenäs, lokstation.6.1. Beskrivning av infrastrukturen Spår i anslutning till lokstationen söder om Sävenäs Rangerbangård. Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 477 (mot Sär), 349 och spårkorset vid 348. Anläggningen är delvis elektrifierad..6.. Samordning vid växling och depåtjänst Green Cargo AB utför på uppdrag av Jernhusen Verkstäder AB samordning av rörelser. Denna s.k. Depåtjänst nås på tfn Ankommande fordon ska kontakta depåtjänsten för besked om var fordonet ska lämnas Signaler Signal 389, 391 och 393 manövreras av fjtkl G Växling till/från vändskiva Fordon ska med försiktighet köras på och av vändskiva. Kontrollera att vändskivan är föreglad. Placera fordonet mitt på vändskivan. På elfordon ska strömavtagare vara nedtagna..7. Sävenäs, motorvagnsverkstad.7.1. Beskrivning av infrastrukturen Spår i anslutning till motorvagnsverkstad, mellan stambanan och Sävenäs rangerbangård. Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar345, 480 och 495a. Anläggningen är delvis elektrifierad..7.. Kontaktuppgifter Bombardiers växlingssamordnare : Största tillåtna hastighet När främsta änden av ett växlingssätt passerar genom portöppning är sth km/h. Bevakas portöppningen av signalgivare, eller motsvarande behörig personal hos järnvägsföretaget, är sth 5 km/h vid passage av portöppningen. Vid färd inne i byggnad är sth 5 km/h. Vid passage av obevakade vägkorsningar är sth 10 km/h. På spår 3 är sth 10 km/h Parkeringsspår Vid Sävenäs Motorvagnsverkstad är spår 1 och väster om hallen (mot Göteborg C), från vägövergång till infrastrukturförvaltargräns, ej parkeringsspår Växlar Samtliga växlar, utom 4, 13 och 14 är uppkörbar Ankommande fordonssätt Under tid då Bombardiers växlingssamordnare är i tjänst ska överenskommelse ske med denne innan fordon växlas in på anläggningen. Detta för att optimera Bombardiers verksamhet vid anläggningen. Under tid som växlingssamordnare ej är i tjänst framgår detta av telefonsvararmeddelande.

6 6 (9).7.7. Avgående fordonssätt Innan en växling med avgående fordon påbörjas, ska samråd ske med Bombardiers växlingssamordnare när denne är i tjänst. Detta för att optimera Bombardiers verksamhet vid anläggningen. Under tid som växlingssamordnare ej är i tjänst framgår detta av telefonsvararmeddelande. 3. Översikt över spåranläggningen 3.1. Områdesöversikt

7 7 (9) 3.. Spåröversikt per anläggning Grov linje markerar Jernhusens infrastruktur. Streckad linje markerar annans infrastruktur. Växlar markeras med nummer i grå ruta. De med heldragen kant förvaltas av Jernhusen, med streckad kant av annan infrastrukturförvaltare Fjällbo, vagnverkstad 3... Göteborg Norra Göteborg C, tvättanläggning och motorvagnshall

8 8 (9) Olskroken, Vagn och heltågsverkstad Sävenäs, lokstation Sävenäs, motorvagnsverkstad

9 9 (9) 4. Larmning i händelse av olycka/tillbud på Jernhusens järnvägsanläggning: I händelse av inträffad olycka eller tillbud ska infrastrukturförvaltaren larmas. Detta görs genom att kontakta larmmottagare hos Jernhusens Kundservice: Larmnummer: Vid behov av omedelbar nödfrånkoppling av kontaktledningsanläggning kontaktas direkt Trafikverkets driftledning, tfn: Det är av största vikt att den som larmar uppger om händelsen är allvarlig (döda eller skadade personer eller stora materiella skador). Anm: Järnvägsföretaget ska även i förekommande fall larma allmänna räddningsinstanser, samt i händelse av utsläpp larma respektive kommunalt miljökontor. Jernhusen utser i egenskap av infrastrukturförvaltare olycksplatsansvarig (OPA) för olycksplatsen. För denna uppgift har överenskommelse träffats med entreprenör som på Jernhusens uppdrag inhämtar röjningsmedgivanden och lämnar röjningstillstånd. På olycksplatsen råder röjningsförbud till dess att OPA lämnat röjningstillstånd. 5. Fel på spåranläggningen, anmälan Den som upptäcker ett fel på infrastrukturen som gör det ofarbart eller medför nedsatt funktion, ska direkt anmäla detta till Jernhusens Kundservice: Felavhjälpning: Arbete i spår och elanläggning 6.1. Kontaktperson för arbeten Spårförvaltare vid Jernhusen, Dan Berglund, tfn Elförvaltare vid Jernhusen, Tony Rydberg, tfn Arbetens godkännande och avslut Arbeten ska planeras så att arbetsplan kan godkännas av infrastrukturförvaltaren i god tid innan start. Arbetsplanen godkännas av Jernhusens spårförvaltare. Avslutsanmälan för arbeten lämnas till spårförvaltaren eller till annan utpekad person som spårförvaltaren meddelat i godkännandet. Det åligger den som ska utföra arbeten att innan arbetet startar ta kontakt med berörda verksamhetsutövare för överenskommelse, om det tänkta arbetet påverkar kapacitetet inom eller invid spårområdet. Om dessa inte går att nå får arbetet ändå påbörjas Direktplanerade arbeten För direktplanerade arbeten för akut felavhjälpning har entreprenören infrastrukturförvaltarens mandat att godkänna start- och sluttid med gränspunkter.

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2015 sidan (1 av 20) Innehåll 1 Allmän information... 3 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 6 3 Infrastruktur... 11 4 Kapacitetstilldelning... 13 5 Tjänster... 14 6 Avgifter...

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2012 Sidan (1 av 15) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning... 10 5 Tjänster... 10 6 Avgifter...

Läs mer

Beskrivning av Järnvägsnät

Beskrivning av Järnvägsnät Beskrivning av Järnvägsnät Förteckning över produkter och tjänster i och kring Jernhusens depåer Version 2014-12-12 Allmän information... 3 Jernhusen Verkstäder AB... 3 Allmänt... 3 Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen...

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Redaktion: SL Säkerhet AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Bygg Utgåva 2 Gäller fr o m 2011-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL Byggspår (Tri Bygg) Detta exemplar tillhör: Namn:... Född:... 1 Nr 1

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för sidospår som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för sidospår som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2011 och 2012 Sidan (1 av 11) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering av infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 6 4 Kapacitetstilldelning... 7 5 Tjänster...

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde Gäller för Version Föreskrift BV Koncern 3.0 BVF 924 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7541/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Gör-det-själv-hallen (GDS-hallen) i Hagalunds Depå är en anläggning som avtalsbundna kunder kan disponera under begränsad tid. Tidsbokning sker via

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003

Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003 Dnr J-09/03 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA

Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA Datum Utgåva Sida 2009-06-04 3 1 (9) Innehåll 1 Inledning...1 2 Bakgrund till hantering av obehöriga stoppsignalpassager...1

Läs mer

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

SSÄ Banbok för Saltsjöbanan

SSÄ Banbok för Saltsjöbanan 1(25) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Gun Eriksson Stf Säkerhetsdirektör BANBOK 2013-03-21 Gäller fr o m Tom TV SSÄ Banbok för Saltsjöbanan 2(25) Versionshistorik

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Saneringshallen i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Bkning sker via Jernhusens hemsida. På hemsidan

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Rapport RJ 2008:03. Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007

Rapport RJ 2008:03. Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2008:03 Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007 Dnr J-23/07 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

SPIS Depåutredning Helsingborg

SPIS Depåutredning Helsingborg SPIS Depåutredning Helsingborg RAPPORT 2012:11 VERSION 2.0 2013-09-06 2(20) Depåläge Dokumentinformation Titel Depåutredning Helsingborg Rapport nr 2012:11 Författare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer

Läs mer

Mång-OSPA 2012-2014. Sammanställning 2015-02-11

Mång-OSPA 2012-2014. Sammanställning 2015-02-11 Mång-OSPA 2012-2014 Sammanställning 2015-02-11 Sammanställd av Nationella OSPA-gruppen Ett samarbete mellan Trafikverket och Branschföreningen tågoperatörerna Ett samarbete med Trafikverket Postadress:

Läs mer

Rapport RJ 2007:1. Tillbud till kollision mellan tåg 186 och 181 i Gårdsjö, O län, den 28 februari 2005

Rapport RJ 2007:1. Tillbud till kollision mellan tåg 186 och 181 i Gårdsjö, O län, den 28 februari 2005 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2007:1 Tillbud till kollision mellan tåg 186 och 181 i Gårdsjö, O län, den 28 februari 2005 Dnr J-02/05 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning 1 Parter Trafikverket org.nr: 202100-6297) 781 89 Borlänge Nedan kallad Trafikverket Ledningshavaren Gata/box

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer