Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013"

Transkript

1 Per-Ivar Corin Tjänsteskrivelse 1 (8) MHN/2014:3 Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av betydelse, ekonomisk analys, årets resultat, måluppfyllelse och kvalitet, framtiden samt verksamhetsmått. Nämndens nettokostnader är 10,9 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 0,8 mkr. Intäkterna avviker gentemot budget med 0,4 mkr och kostnaderna avviker gentemot budget med 0,4 mkr. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr högre 2013 jämfört med 2012, vilket främst förklaras av överanställning i samband med byte av förvaltningens ärendehanteringssystem. Verksamheten har i huvudsak utförts enligt verksamhetsplanen. Av nämndens sex effektmål har fyra totalt sett uppfyllts och två uppfyllts delvis. Förslag till beslut Nämnden tar del av årsredovisningen för 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Bakgrund Om miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde omfattar tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och vissa delar av tobakslagen samt strålskyddslagen avseende strålskyddsåtgärder i solarier. Nämnden ansvarar också för arbetet med det strategiska miljö- och hälsoskyddsarbetet som inkluderar miljö- och utveckling och naturvård. Nämnden är även stadsbyggnadsnämnden behjälplig vid utvecklingen av avfallsfrågorna i kommunen. Viktiga händelser Tjänsteskr MHN Fyrårigt projekt slutfört gällande tillsyn av förskolor, skolor och fritids Barn och ungdomar utgör en känslig grupp enligt Miljöbalken och därmed är tillsyn av lokaler som förskolor, skolor och fritidslokaler högt prioriterat. Under 2013 avslutades ett fyrårigt projekt där förvaltningen har bedrivit tillsyn på totalt 104 stycken förskolor, skolor och fritidsverksamheter inom staden. Tillsynen har innefattat kontroll av verksamheters dokumenterade egenkontroll och lokalernas inomhusmiljö. Inom områden så som dokumenterad egenkontroll, ventilation, lokalers ytskikt och bristfällig städning konstaterades de flesta bristerna.

2 2 (8) Som ett resultat av detta genomfördes under hösten en workshop tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen för att effektivisera stadens arbete med tillsyn och egenkontroll av skolor och förskolor. Nytt ärendehanteringssystem Förvaltningen har infört ett nytt ärendehanteringssystem. Detta har krävt mycket resurser varför det varit nödvändigt att prioriteras bort viss tillsyn. Döda fåglar och fiskar i Råstasjön Under våren inkom uppgifter till förvaltningen om döda fiskar och fåglar vid Råstasjön. Det senaste kvartalet har inga nya uppgifter inkommit och vattenprovtagningar som genomförts visar inte på något onormalt. En sothöna som skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, var angripen av parasiter, som möjligen även skulle kunna angripa fiskar. Livsmedelskontroll visar på felaktigheter i märkning Felaktig märkning av livsmedel påverkar medborgarnas negativt genom att deras möjligheter att göra välgrundade val minskar. Under året har livsmedelskontrollen i Solna bland annat identifierat felaktigt märkt honung. Ärendet fick spridning i pressen och andra kommuner vidtog åtgärder baserat på våra inspektörers arbete. Resultat från provtagningarna vid de större fordonstvättarna Resultaten från provtagningarna vid de större fordonstvättarna visar att det fortfarande är problem med överskridanden. Mer än hälften av anläggningarna klarar inte sina riktvärden Framförallt gäller det parametrarna oljeindex och zink. Vissa anläggningar har även problem att klara riktvärdet för samlingsparametern (bly, krom, nickel) samt koppar. I fall när riktvärdet överskrids ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder i syfte att få ner halterna under riktvärdet. I förvaltningens arbete ingår det att göra bedömningar kring vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Ekonomi Nämndens nettokostnader är 10,9 mkr. Det innebär ett underskott gentemot budget på 0,8 mkr, vilket motsvarar 7,5 procent. Den främsta anledningen till avvikelsen är lägre intäkter än beräknat för hälsoskyddstillsyn och inga intäkter alls för miljöövervakning. Den största avvikelseposten är dock att personalkostnaderna har varit högre än budgeterat. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr högre 2013 jämfört med 2012, vilket främst förklaras av överanställning i samband med bytet av förvaltningens ärendehanteringssystem. Anledningen till intäktsavvikelsen för hälsoskyddstillsyn är ett överklagande av fakturor på utförd tillsyn och på en överskattning av intäktsmöjligheterna. Miljöövervakningen har inte fått några intäkter för sin medverkan i stadsbyggnadsförvaltningens planarbete. På grund av problem med implementeringen av förvaltningens nya ärendehanteringssystem har personalkostnaderna på Miljöbalkstillsyn varit högre än beräknat. Förvaltningen har behövt överanställa för att klara nödvändig tillsyn. Investeringsutgifterna uppgår för året till 0,0 mkr, vilket är 0,1 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras av att inga investeringar utöver det nya ärendehanteringssystemet, som belastar kommunstyrelsens investeringsbudget, gjorts.

3 3 (8) Driftredovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall budgetutfall Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Investeringsredovisning (tkr) 2013 Budget Utfall Avvikelse budgetutfall Verksamhetens inkomster Verksamhetens utgifter Nettoutgifter Verksamhetsmått Behovet av förvaltningens arbete har fortsatt att ökat under Solna får hela tiden fler bostäder och verksamheter. Verksamhetsmåtten tyder också på att förvaltningen bedriver sitt arbete effektivare i och med att mer tillsyn har utförts 2013 jämfört med 2012 trots att förvaltningens kostnader i stort sett är de samma. Under 2012 genomfördes ett projekt riktat mot fastighetsägare varför tillsynsbesök av bostadsärenden var många detta år. Verksamhetsmått Hela MHF Antal delegationsbeslut Livsmedel Antal kontroller Antal kontrollerade anläggningar Antal registreringar av anläggningar Antal föreläggande/förbud Hälsoskydd Antal inspektioner (tillsynsobjekt) Antal inspektioner (bostadsklagomål) Miljöskydd Antal tillsynsbesök Antal tillsynsobjekt med tillsynsbesök

4 4 (8) Måluppfyllelse Nämnden har sex mål inom målområdena Solna i utveckling, Levande stad och God ekonomisk hushållning. Av dessa har fyra totalt sett uppfyllts och två uppfyllts delvis. Målområde Stadens inriktningsmål Nämndsmål Uppfyllelse Solna i utveckling Levande stad Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande boende. Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Solnaborna ska ha ett rikt och varierat kultur-, idrotts- och fritidsliv. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande miljötillsyn ska öka till minst nöjdhetsindex 70 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år 2013 (År 2011 NKI 66). Solnas intressenter har tillgång till lättillgänglig och faktabaserad miljökommunikation. Årsmålen för miljöbalkstillsynen ska vara uppfyllda. Målet är uppfyllt Nöjd kund index uppgick till 72 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning Målet är uppfyllt Miljöportalen har kontinuerligt uppdaterats. Energioch klimatrådgivningen har genomförts enligt plan. De uppsatta målen i kommunikationsplanen för målgruppen medborgare har uppfyllts. Miljöövervakning är sedan 2013 en egen process. Målet är uppfyllt Miljöbalkstillsynen har i huvudsak kunnat bedrivas enligt tillsynsplanen. ekono- hushåll- God misk ning Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Årsmålen för livsmedelskontrollen ska vara uppfyllda. Nettokostnaden för miljöbalkstillsyn/inspektör ska minska från 80 % (år 2010) till mindre än 40 % år Engagemanget hos miljöoch hälsoskyddsförvaltningens medarbetare ska vara minst index 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang. Målet är delvis uppfyllt All planerad kontroll motsvarande årsavgiften har inte kunnat utföras på grund av att bytet av ärendehanteringssystem tagit mer tid än förväntat. Av de planerade kontrolltimmarna har utförts. Målet är delvis uppfyllt Målet följs upp Målet är uppfyllt I medarbetarundersökningen 2013 var index 70. Framtiden

5 5 (8) Nationellt projekt gällande ventilation och städning inom skolor Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. Därför kommer Folkhälsomyndigheten att fokusera på inomhusmiljön i skolan i ett nationellt tillsynsprojekt Det övergripande syftet med projektet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska förbättras, vilket innebär att miljöbalkens krav på inomhusmiljön ska uppfyllas. Projektet kommer att ha fokus på ventilation och städning samt egenkontroll inom dessa områden. Städning och ventilation är faktorer som samverkar till att hålla dammhalten i luften låg. Projektet utgår från miljöbalkens krav på skolor. Förvaltningen kommer att medverka i detta projekt med tillägg av förskolor. Ny informationsförordning Under 2014 börjar stora delar av den så kallade informationsförordningen att gälla. Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av EU-direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Med anledning av detta kan verksamheter, och främst huvudkontor, ha frågor om hur de ska märka sina produkter. Riksprojekt märkning Under våren kommer ett projekt om närings- och hälsopåståenden att genomföras. Initiativet kommer från livsmedelsverket och syftet är att öka kommunernas kompetens inom området. Livsmedelsprocessen kommer att delta i riksprojektet som beräknas att pågå fram till juni. I projektet kommer märkning att granskas på olika produkter i utvalda branscher som själva märker och förpackar livsmedel. Ny myndighet för folkhälsa Nybildade Folkhälsomyndigheten övertar 1 januari 2014 de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. Även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen, överförs till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Giftfri miljö Som ett led i arbetet med att bidra till att uppfylla det nationella miljömålet giftfri miljö kommer förvaltningen att genomföra ett seminarium om kemikalier i barns vardag för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen. Kvalitetsarbetet Nämndens tillsynsansvar innebär ett ansvar för att följa upp kvalitén i Solna med aspekt på den yttre miljön, den fysiska miljön och hygienen i offentliga lokaler och bostäder och för att se till att livsmedel är säkra. Detta gäller även i stadens egna lokaler med till exempel verksamhet riktad mot barn, äldreboenden och LSS-boenden. Det är lagstiftningen som styr kraven på hur denna kvalitetsuppföljning ska bedrivas. Den viktigaste utmaningen för förvaltningen inom kvalitetsområdet är att hitta en bra balans mellan förnyelse och tillsyn.

6 6 (8) För att ta tillvara medarbetarnas idéer har ett nytt förbättringssystem införts. Systemet bygger på lean-filosofin samt att mindre grupper tar ansvar för problem och vidtar kvalitetsförbättringar. Kvalitetsdeklarationer är ett led i utvecklingen av kvalitetsarbetet. Nämnden har tagit fram kvalitetsdeklarationer för handläggning av bostadsärenden samt anmälan av livsmedelslokal. Under 2013 har båda dessa deklarationer uppfyllts till 100 procent. För att nämnden ska utföra tillsyn och kontroll så effektivt och resurssnålt som möjligt har ett nytt ärendehanteringssystem införts under Systemet är driftsatt men projektet är inte avslutat då viss funktionalitet ännu saknas. För att få full utväxling av system är faktureringen av årliga tillsynsutgifter samt integrationen med stadens övriga IT-system viktiga frågor. Tvärsektoriella frågor Likabehandling Solna stad har genom kommunstyrelsens arbetsutskott undertecknat CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. För miljö- och hälsoskyddsnämnden innebär detta: - att beakta principen om jämställdhet som en grundläggande dimension vid planering och utveckling av strategier för en hållbar utveckling av kommunen, - att vid utformningen av sin politik och sina tjänster på miljöområdet fullt ut och på ett jämlikt sätt ta hänsyn till kvinnors och mäns specifika behov och livsstilar och till principen om solidaritet mellan generationerna, - att i sin roll som reglerande instans beakta kvinnors och mäns särskilda behov, intressen och villkor. Andelen solnabor med utländsk bakgrund är 33 %. Mångfalden bland stadens företagare är också mycket stor. Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. För nuvarande är andelen medarbetare med invandrarbakgrund (minst 1 förälder född i annat land) 24 % och förvaltningen har kunskaper i 12 olika språk. Internationellt arbete Nämnden har en specialistroll vad beträffar miljö och hälsoskyddsfrågor. Genom denna roll företräder nämnden ofta staden internationellt i miljöfrågor och internationella samarbeten. Nämnden har en stödjande, uppföljande och pådrivande roll inom stadens egen organisation men också externt. Detta sker framförallt inom kommunikationsverksamheten som nämnden upprätthåller. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Under året har en medarbetare deltagit i en EU-finansierad utbildning i Valencia om märkning av livsmedel. Miljöprogram Miljöprogrammet för (antaget av kommunfullmäktige ) är ett stadsövergripande styrdokument, som lägger fast strategier för hur Solna stad ska arbeta med miljöfrågorna för att uppnå EU:s, nationella, regionala och lokala mål. EU:s medlemsstater har utarbetat nationella mål för att uppnå intentioner och mål i Europa

7 7 (8) 2020-strategin. Ett av målen är minskad klimatpåverkan samt hållbar och trygg energianvändning. Det primära syftet med programmet är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljö- och hälsoanpassad riktning. Det ska också utgöra en grund för ett angeläget och nödvändigt samarbete med Solnaborna och näringslivet, som är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Solna. Miljöprogrammet har fyra fokusområden, som utgår från de miljöaspekter som är mest relevanta för Solna stad. Några av nämndens effektmål och de aktiviteter som är kopplade till dessa bidrar till uppfyllandet av miljöprogrammets mål. Sunda inomhusmiljöer Tillsyn av offentliga lokaler och handläggning av bostadsärenden är uppdrag som ska bidra till sunda inomhusmiljöer i Solna. Tillsynen av offentliga och hygienlokaler liksom handläggning av bostadsärenden fortsatte att effektiviseras under Målet att förkorta handläggningstiden för bostadsärenden till 7 dagar och uppnå detta till 95 procent uppfylldes. Även målet om att alla förskolor och skolor i Huvudsta skulle besökas 2013 uppfylldes, dvs 17 st. förskolor, 8 st. skolor och 4 st. fritids besöktes. Tillsyn har också utförts planenligt på boende för vård och omhändertagande av flyktingbarn och ett projekt om radon i förskolor har slutförts under året. Däremot har framtagandet av en kvalitetsdeklaration för handläggning av nyanmälningar av förskolor och skolor inte kunnat prioriteras under året, främst p g a det omfattande arbete som behövts läggas ner under året på att införa ett nytt ärendehanteringssystem. Kretsloppsanpassad avfallshantering, Hållbar energi- och transportanvändning och Hållbart stadsbyggande Miljöskyddstillsyn och den miljöövervakning som förvaltningen ansvarar för ska bidra till att avfallshanteringen, energi- och transportanvändningen och stadsbyggandet är hållbart i Solna. Under 2013 har tillsyn utförts planenligt av B-anläggningar och C-verksamheter och alla projekt med kontrollplaner (kontrollprogram) fastställda i januari 2013 har besökts. Totalt har 14 exploaterings- och infrastrukturprojekt besökts hittills i år och flera av projekten har haft mer än ett tillsynsbesök hittills under året. Brukare som inte rapporterat köldmedier i tid har fått beslut om miljösanktionsavgifter. Alla remisser om detaljplaner med avseende på natur, miljö- och hälsofrågor har besvarats och miljöfrågorna har beaktats i dessa. Riktlinjen som tagits fram i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, På väg mot ett hållbart Solna, uppdaterades under året. Miljökommunikation Under 2013 har Miljöportalen uppdaterats på Solnas hemsida. Syftet med denna portal är att kommunicera uppföljningen av miljöprogrammets nationella, regionala och lokala mål. Medborgarundersökningen 2012 visade att Solnas medborgare är ganska nöjda med stadens miljöarbete. Indexet ökade från 47 år 2010 till index 51 år Index över 50 kan ses som godkänt. Snittet i Stockholms län är index 48. Målet för 2013 (som kommuniceras 2014) är att indexet ska öka ytterligare. Förutom arbetet med miljöportalen har förvaltningen genomfört flera aktiviteter under 2013 med syfte att uppnå målet för 2013 att nöjdhetsindexet ska öka ytterligare. Tillsammans med kompetensnämnden har förvaltningen besökt flera företag i Solna för att diskutera miljöfrågor I oktober bjöds villaägare i Bergshamra By och Stocksundstorp in till ett informationsmöte med energi som tema

8 8 (8) Företag och fastighetsägare i Solna har erbjudits att utan kostnad delta i projektet energismart företag Nämnden har under året haft ytterligare fokus på cykelfrågor och föreningen Cykelfrämjandet Storstockholmskretsen och medlemsorganisationen Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) Stockholm-Gotland tilldelades återigen Solna stads miljöstipendium på kr. Stipendiesumman delades lika mellan de två stipendiaterna. Båda två stipendiaterna har arbetat med främjande av cykel som tranportmedel under en längre tid. Syftet med Cykelfrämjandets verksamhet är just att främja cykling och i NTF är detta en viktig del av verksamheten. NTF arbetar dessutom med trafiksäkerhetsfrågor gällande cykel. De två organisationerna visar på en bredd av vad som gjorts för att gynna cykel som transportmedel, samt en hel rad åtgärder som de har planer på att genomföra. Årets miljöpris tilldelades Arvid Nordquist HAB med motiveringen att företaget bedrivit ett strategiskt miljöarbete under lång tid och är genom sitt enträgna sätt att arbeta med miljö- och klimatfrågor i alla led i verksamheten ett gott exempel för andra företag. Uppföljning av Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan 2013 Utvärderingen av internkontrollplanen visar att kvalitetssystemet fungerat trots de stora förändringar som genomfördes under året. Kvalitetssystemet reviderades i grunden under hösten i och med det nya internetprojektet. Det nya ärendehanteringssystemet påverkade också verksamheten och dess rutiner. Anvisningar har skrivits om och reviderats innan publicering på det nya intranätet. Förvaltningens processer har trots omställningen fungerat och levererat avsedd verksamhet. Uppföljning av konkurrensplan Under året har en upphandling gjorts av en energi och klimatrådgivningskonsult. Laboratorietjänster har också upphandlats då det gamla avtalet löpte ut vid årsskiftet. Ett supportavtal har också slutits med leverantören av förvaltningens nya ärendehanteringssystem. Övriga avtal för skrivare och olika kommunförbund har löpt enligt tidigare överenskommelser. Entreprenader och köp av verksamhet Nämnden köper, tillsammans med andra kommuner i länet, energirådgivning, som utförs av några av länets kommuner. I övrigt har nämnden ingen verksamhet på entreprenad, eftersom nämndes största verksamhet, myndighetsutövningen, inte får ske på entreprenad. Karolina Ernarp tf förvaltningschef Per-Ivar Corin Chef Styrning och stöd Bilagor: 1. Nämndens mål och måluppfyllelse 2. Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011

Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011 Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011 1 (12) Innehållsförteckning: Sid 1. Sammanfattning 3 1.1 Driftbudget totalt för nämnden 3 1.2 Investeringsbudget totalt för nämnden 3 2. Händelser av betydelse

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007 Granskning av verksamheten inom miljökontoret Svalövs kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin Vadstena kommun Ärendehantering bygg och miljö t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Syfte...3 2.2. Revisionsfrågor...3 2.3. Metod...3 2.4. Revisionsbevis...3

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Revisionsrapport Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 2010-01-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2010-01-25 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Nyckeltal för miljökontorens tillsynsarbete 2008-2013

Nyckeltal för miljökontorens tillsynsarbete 2008-2013 Årsrapport 2014 1 (17) Nyckeltal för miljökontorens tillsynsarbete 2008-2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll...

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011 Bygg och miljökontoret Verksamhetsplan 2011 Redovisad i Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2011-02-23, 34/2011 Verksamhetsplanen sammanställd av Lily Grey, informatör, bygg och miljökontoret, 011-15 14 94

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan. budget för 2015 med inriktning för 2016 och 2017. Inför KS 12 november Arbetsversion 2014-10-28

Solna stads verksamhetsplan. budget för 2015 med inriktning för 2016 och 2017. Inför KS 12 november Arbetsversion 2014-10-28 Solna stads verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för 2016 och 2017 Inför KS 12 november Arbetsversion 2014-10-28 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Solna stads organisation Solna stads organisation

Solna stads organisation Solna stads organisation Årsredovisning 2012 Solna stads organisation Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen Stadsledningsförvaltningen Överförmyndarnämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö DEL 2 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Beslutsdel Strategi En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer