Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013"

Transkript

1 Per-Ivar Corin Tjänsteskrivelse 1 (8) MHN/2014:3 Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av betydelse, ekonomisk analys, årets resultat, måluppfyllelse och kvalitet, framtiden samt verksamhetsmått. Nämndens nettokostnader är 10,9 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 0,8 mkr. Intäkterna avviker gentemot budget med 0,4 mkr och kostnaderna avviker gentemot budget med 0,4 mkr. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr högre 2013 jämfört med 2012, vilket främst förklaras av överanställning i samband med byte av förvaltningens ärendehanteringssystem. Verksamheten har i huvudsak utförts enligt verksamhetsplanen. Av nämndens sex effektmål har fyra totalt sett uppfyllts och två uppfyllts delvis. Förslag till beslut Nämnden tar del av årsredovisningen för 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Bakgrund Om miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde omfattar tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och vissa delar av tobakslagen samt strålskyddslagen avseende strålskyddsåtgärder i solarier. Nämnden ansvarar också för arbetet med det strategiska miljö- och hälsoskyddsarbetet som inkluderar miljö- och utveckling och naturvård. Nämnden är även stadsbyggnadsnämnden behjälplig vid utvecklingen av avfallsfrågorna i kommunen. Viktiga händelser Tjänsteskr MHN Fyrårigt projekt slutfört gällande tillsyn av förskolor, skolor och fritids Barn och ungdomar utgör en känslig grupp enligt Miljöbalken och därmed är tillsyn av lokaler som förskolor, skolor och fritidslokaler högt prioriterat. Under 2013 avslutades ett fyrårigt projekt där förvaltningen har bedrivit tillsyn på totalt 104 stycken förskolor, skolor och fritidsverksamheter inom staden. Tillsynen har innefattat kontroll av verksamheters dokumenterade egenkontroll och lokalernas inomhusmiljö. Inom områden så som dokumenterad egenkontroll, ventilation, lokalers ytskikt och bristfällig städning konstaterades de flesta bristerna.

2 2 (8) Som ett resultat av detta genomfördes under hösten en workshop tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen för att effektivisera stadens arbete med tillsyn och egenkontroll av skolor och förskolor. Nytt ärendehanteringssystem Förvaltningen har infört ett nytt ärendehanteringssystem. Detta har krävt mycket resurser varför det varit nödvändigt att prioriteras bort viss tillsyn. Döda fåglar och fiskar i Råstasjön Under våren inkom uppgifter till förvaltningen om döda fiskar och fåglar vid Råstasjön. Det senaste kvartalet har inga nya uppgifter inkommit och vattenprovtagningar som genomförts visar inte på något onormalt. En sothöna som skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, var angripen av parasiter, som möjligen även skulle kunna angripa fiskar. Livsmedelskontroll visar på felaktigheter i märkning Felaktig märkning av livsmedel påverkar medborgarnas negativt genom att deras möjligheter att göra välgrundade val minskar. Under året har livsmedelskontrollen i Solna bland annat identifierat felaktigt märkt honung. Ärendet fick spridning i pressen och andra kommuner vidtog åtgärder baserat på våra inspektörers arbete. Resultat från provtagningarna vid de större fordonstvättarna Resultaten från provtagningarna vid de större fordonstvättarna visar att det fortfarande är problem med överskridanden. Mer än hälften av anläggningarna klarar inte sina riktvärden Framförallt gäller det parametrarna oljeindex och zink. Vissa anläggningar har även problem att klara riktvärdet för samlingsparametern (bly, krom, nickel) samt koppar. I fall när riktvärdet överskrids ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder i syfte att få ner halterna under riktvärdet. I förvaltningens arbete ingår det att göra bedömningar kring vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Ekonomi Nämndens nettokostnader är 10,9 mkr. Det innebär ett underskott gentemot budget på 0,8 mkr, vilket motsvarar 7,5 procent. Den främsta anledningen till avvikelsen är lägre intäkter än beräknat för hälsoskyddstillsyn och inga intäkter alls för miljöövervakning. Den största avvikelseposten är dock att personalkostnaderna har varit högre än budgeterat. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr högre 2013 jämfört med 2012, vilket främst förklaras av överanställning i samband med bytet av förvaltningens ärendehanteringssystem. Anledningen till intäktsavvikelsen för hälsoskyddstillsyn är ett överklagande av fakturor på utförd tillsyn och på en överskattning av intäktsmöjligheterna. Miljöövervakningen har inte fått några intäkter för sin medverkan i stadsbyggnadsförvaltningens planarbete. På grund av problem med implementeringen av förvaltningens nya ärendehanteringssystem har personalkostnaderna på Miljöbalkstillsyn varit högre än beräknat. Förvaltningen har behövt överanställa för att klara nödvändig tillsyn. Investeringsutgifterna uppgår för året till 0,0 mkr, vilket är 0,1 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras av att inga investeringar utöver det nya ärendehanteringssystemet, som belastar kommunstyrelsens investeringsbudget, gjorts.

3 3 (8) Driftredovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall budgetutfall Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Investeringsredovisning (tkr) 2013 Budget Utfall Avvikelse budgetutfall Verksamhetens inkomster Verksamhetens utgifter Nettoutgifter Verksamhetsmått Behovet av förvaltningens arbete har fortsatt att ökat under Solna får hela tiden fler bostäder och verksamheter. Verksamhetsmåtten tyder också på att förvaltningen bedriver sitt arbete effektivare i och med att mer tillsyn har utförts 2013 jämfört med 2012 trots att förvaltningens kostnader i stort sett är de samma. Under 2012 genomfördes ett projekt riktat mot fastighetsägare varför tillsynsbesök av bostadsärenden var många detta år. Verksamhetsmått Hela MHF Antal delegationsbeslut Livsmedel Antal kontroller Antal kontrollerade anläggningar Antal registreringar av anläggningar Antal föreläggande/förbud Hälsoskydd Antal inspektioner (tillsynsobjekt) Antal inspektioner (bostadsklagomål) Miljöskydd Antal tillsynsbesök Antal tillsynsobjekt med tillsynsbesök

4 4 (8) Måluppfyllelse Nämnden har sex mål inom målområdena Solna i utveckling, Levande stad och God ekonomisk hushållning. Av dessa har fyra totalt sett uppfyllts och två uppfyllts delvis. Målområde Stadens inriktningsmål Nämndsmål Uppfyllelse Solna i utveckling Levande stad Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande boende. Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Solnaborna ska ha ett rikt och varierat kultur-, idrotts- och fritidsliv. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande miljötillsyn ska öka till minst nöjdhetsindex 70 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år 2013 (År 2011 NKI 66). Solnas intressenter har tillgång till lättillgänglig och faktabaserad miljökommunikation. Årsmålen för miljöbalkstillsynen ska vara uppfyllda. Målet är uppfyllt Nöjd kund index uppgick till 72 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning Målet är uppfyllt Miljöportalen har kontinuerligt uppdaterats. Energioch klimatrådgivningen har genomförts enligt plan. De uppsatta målen i kommunikationsplanen för målgruppen medborgare har uppfyllts. Miljöövervakning är sedan 2013 en egen process. Målet är uppfyllt Miljöbalkstillsynen har i huvudsak kunnat bedrivas enligt tillsynsplanen. ekono- hushåll- God misk ning Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Årsmålen för livsmedelskontrollen ska vara uppfyllda. Nettokostnaden för miljöbalkstillsyn/inspektör ska minska från 80 % (år 2010) till mindre än 40 % år Engagemanget hos miljöoch hälsoskyddsförvaltningens medarbetare ska vara minst index 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang. Målet är delvis uppfyllt All planerad kontroll motsvarande årsavgiften har inte kunnat utföras på grund av att bytet av ärendehanteringssystem tagit mer tid än förväntat. Av de planerade kontrolltimmarna har utförts. Målet är delvis uppfyllt Målet följs upp Målet är uppfyllt I medarbetarundersökningen 2013 var index 70. Framtiden

5 5 (8) Nationellt projekt gällande ventilation och städning inom skolor Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. Därför kommer Folkhälsomyndigheten att fokusera på inomhusmiljön i skolan i ett nationellt tillsynsprojekt Det övergripande syftet med projektet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska förbättras, vilket innebär att miljöbalkens krav på inomhusmiljön ska uppfyllas. Projektet kommer att ha fokus på ventilation och städning samt egenkontroll inom dessa områden. Städning och ventilation är faktorer som samverkar till att hålla dammhalten i luften låg. Projektet utgår från miljöbalkens krav på skolor. Förvaltningen kommer att medverka i detta projekt med tillägg av förskolor. Ny informationsförordning Under 2014 börjar stora delar av den så kallade informationsförordningen att gälla. Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av EU-direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Med anledning av detta kan verksamheter, och främst huvudkontor, ha frågor om hur de ska märka sina produkter. Riksprojekt märkning Under våren kommer ett projekt om närings- och hälsopåståenden att genomföras. Initiativet kommer från livsmedelsverket och syftet är att öka kommunernas kompetens inom området. Livsmedelsprocessen kommer att delta i riksprojektet som beräknas att pågå fram till juni. I projektet kommer märkning att granskas på olika produkter i utvalda branscher som själva märker och förpackar livsmedel. Ny myndighet för folkhälsa Nybildade Folkhälsomyndigheten övertar 1 januari 2014 de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. Även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen, överförs till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Giftfri miljö Som ett led i arbetet med att bidra till att uppfylla det nationella miljömålet giftfri miljö kommer förvaltningen att genomföra ett seminarium om kemikalier i barns vardag för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen. Kvalitetsarbetet Nämndens tillsynsansvar innebär ett ansvar för att följa upp kvalitén i Solna med aspekt på den yttre miljön, den fysiska miljön och hygienen i offentliga lokaler och bostäder och för att se till att livsmedel är säkra. Detta gäller även i stadens egna lokaler med till exempel verksamhet riktad mot barn, äldreboenden och LSS-boenden. Det är lagstiftningen som styr kraven på hur denna kvalitetsuppföljning ska bedrivas. Den viktigaste utmaningen för förvaltningen inom kvalitetsområdet är att hitta en bra balans mellan förnyelse och tillsyn.

6 6 (8) För att ta tillvara medarbetarnas idéer har ett nytt förbättringssystem införts. Systemet bygger på lean-filosofin samt att mindre grupper tar ansvar för problem och vidtar kvalitetsförbättringar. Kvalitetsdeklarationer är ett led i utvecklingen av kvalitetsarbetet. Nämnden har tagit fram kvalitetsdeklarationer för handläggning av bostadsärenden samt anmälan av livsmedelslokal. Under 2013 har båda dessa deklarationer uppfyllts till 100 procent. För att nämnden ska utföra tillsyn och kontroll så effektivt och resurssnålt som möjligt har ett nytt ärendehanteringssystem införts under Systemet är driftsatt men projektet är inte avslutat då viss funktionalitet ännu saknas. För att få full utväxling av system är faktureringen av årliga tillsynsutgifter samt integrationen med stadens övriga IT-system viktiga frågor. Tvärsektoriella frågor Likabehandling Solna stad har genom kommunstyrelsens arbetsutskott undertecknat CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. För miljö- och hälsoskyddsnämnden innebär detta: - att beakta principen om jämställdhet som en grundläggande dimension vid planering och utveckling av strategier för en hållbar utveckling av kommunen, - att vid utformningen av sin politik och sina tjänster på miljöområdet fullt ut och på ett jämlikt sätt ta hänsyn till kvinnors och mäns specifika behov och livsstilar och till principen om solidaritet mellan generationerna, - att i sin roll som reglerande instans beakta kvinnors och mäns särskilda behov, intressen och villkor. Andelen solnabor med utländsk bakgrund är 33 %. Mångfalden bland stadens företagare är också mycket stor. Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. För nuvarande är andelen medarbetare med invandrarbakgrund (minst 1 förälder född i annat land) 24 % och förvaltningen har kunskaper i 12 olika språk. Internationellt arbete Nämnden har en specialistroll vad beträffar miljö och hälsoskyddsfrågor. Genom denna roll företräder nämnden ofta staden internationellt i miljöfrågor och internationella samarbeten. Nämnden har en stödjande, uppföljande och pådrivande roll inom stadens egen organisation men också externt. Detta sker framförallt inom kommunikationsverksamheten som nämnden upprätthåller. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Under året har en medarbetare deltagit i en EU-finansierad utbildning i Valencia om märkning av livsmedel. Miljöprogram Miljöprogrammet för (antaget av kommunfullmäktige ) är ett stadsövergripande styrdokument, som lägger fast strategier för hur Solna stad ska arbeta med miljöfrågorna för att uppnå EU:s, nationella, regionala och lokala mål. EU:s medlemsstater har utarbetat nationella mål för att uppnå intentioner och mål i Europa

7 7 (8) 2020-strategin. Ett av målen är minskad klimatpåverkan samt hållbar och trygg energianvändning. Det primära syftet med programmet är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljö- och hälsoanpassad riktning. Det ska också utgöra en grund för ett angeläget och nödvändigt samarbete med Solnaborna och näringslivet, som är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Solna. Miljöprogrammet har fyra fokusområden, som utgår från de miljöaspekter som är mest relevanta för Solna stad. Några av nämndens effektmål och de aktiviteter som är kopplade till dessa bidrar till uppfyllandet av miljöprogrammets mål. Sunda inomhusmiljöer Tillsyn av offentliga lokaler och handläggning av bostadsärenden är uppdrag som ska bidra till sunda inomhusmiljöer i Solna. Tillsynen av offentliga och hygienlokaler liksom handläggning av bostadsärenden fortsatte att effektiviseras under Målet att förkorta handläggningstiden för bostadsärenden till 7 dagar och uppnå detta till 95 procent uppfylldes. Även målet om att alla förskolor och skolor i Huvudsta skulle besökas 2013 uppfylldes, dvs 17 st. förskolor, 8 st. skolor och 4 st. fritids besöktes. Tillsyn har också utförts planenligt på boende för vård och omhändertagande av flyktingbarn och ett projekt om radon i förskolor har slutförts under året. Däremot har framtagandet av en kvalitetsdeklaration för handläggning av nyanmälningar av förskolor och skolor inte kunnat prioriteras under året, främst p g a det omfattande arbete som behövts läggas ner under året på att införa ett nytt ärendehanteringssystem. Kretsloppsanpassad avfallshantering, Hållbar energi- och transportanvändning och Hållbart stadsbyggande Miljöskyddstillsyn och den miljöövervakning som förvaltningen ansvarar för ska bidra till att avfallshanteringen, energi- och transportanvändningen och stadsbyggandet är hållbart i Solna. Under 2013 har tillsyn utförts planenligt av B-anläggningar och C-verksamheter och alla projekt med kontrollplaner (kontrollprogram) fastställda i januari 2013 har besökts. Totalt har 14 exploaterings- och infrastrukturprojekt besökts hittills i år och flera av projekten har haft mer än ett tillsynsbesök hittills under året. Brukare som inte rapporterat köldmedier i tid har fått beslut om miljösanktionsavgifter. Alla remisser om detaljplaner med avseende på natur, miljö- och hälsofrågor har besvarats och miljöfrågorna har beaktats i dessa. Riktlinjen som tagits fram i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, På väg mot ett hållbart Solna, uppdaterades under året. Miljökommunikation Under 2013 har Miljöportalen uppdaterats på Solnas hemsida. Syftet med denna portal är att kommunicera uppföljningen av miljöprogrammets nationella, regionala och lokala mål. Medborgarundersökningen 2012 visade att Solnas medborgare är ganska nöjda med stadens miljöarbete. Indexet ökade från 47 år 2010 till index 51 år Index över 50 kan ses som godkänt. Snittet i Stockholms län är index 48. Målet för 2013 (som kommuniceras 2014) är att indexet ska öka ytterligare. Förutom arbetet med miljöportalen har förvaltningen genomfört flera aktiviteter under 2013 med syfte att uppnå målet för 2013 att nöjdhetsindexet ska öka ytterligare. Tillsammans med kompetensnämnden har förvaltningen besökt flera företag i Solna för att diskutera miljöfrågor I oktober bjöds villaägare i Bergshamra By och Stocksundstorp in till ett informationsmöte med energi som tema

8 8 (8) Företag och fastighetsägare i Solna har erbjudits att utan kostnad delta i projektet energismart företag Nämnden har under året haft ytterligare fokus på cykelfrågor och föreningen Cykelfrämjandet Storstockholmskretsen och medlemsorganisationen Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) Stockholm-Gotland tilldelades återigen Solna stads miljöstipendium på kr. Stipendiesumman delades lika mellan de två stipendiaterna. Båda två stipendiaterna har arbetat med främjande av cykel som tranportmedel under en längre tid. Syftet med Cykelfrämjandets verksamhet är just att främja cykling och i NTF är detta en viktig del av verksamheten. NTF arbetar dessutom med trafiksäkerhetsfrågor gällande cykel. De två organisationerna visar på en bredd av vad som gjorts för att gynna cykel som transportmedel, samt en hel rad åtgärder som de har planer på att genomföra. Årets miljöpris tilldelades Arvid Nordquist HAB med motiveringen att företaget bedrivit ett strategiskt miljöarbete under lång tid och är genom sitt enträgna sätt att arbeta med miljö- och klimatfrågor i alla led i verksamheten ett gott exempel för andra företag. Uppföljning av Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan 2013 Utvärderingen av internkontrollplanen visar att kvalitetssystemet fungerat trots de stora förändringar som genomfördes under året. Kvalitetssystemet reviderades i grunden under hösten i och med det nya internetprojektet. Det nya ärendehanteringssystemet påverkade också verksamheten och dess rutiner. Anvisningar har skrivits om och reviderats innan publicering på det nya intranätet. Förvaltningens processer har trots omställningen fungerat och levererat avsedd verksamhet. Uppföljning av konkurrensplan Under året har en upphandling gjorts av en energi och klimatrådgivningskonsult. Laboratorietjänster har också upphandlats då det gamla avtalet löpte ut vid årsskiftet. Ett supportavtal har också slutits med leverantören av förvaltningens nya ärendehanteringssystem. Övriga avtal för skrivare och olika kommunförbund har löpt enligt tidigare överenskommelser. Entreprenader och köp av verksamhet Nämnden köper, tillsammans med andra kommuner i länet, energirådgivning, som utförs av några av länets kommuner. I övrigt har nämnden ingen verksamhet på entreprenad, eftersom nämndes största verksamhet, myndighetsutövningen, inte får ske på entreprenad. Karolina Ernarp tf förvaltningschef Per-Ivar Corin Chef Styrning och stöd Bilagor: 1. Nämndens mål och måluppfyllelse 2. Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av

Läs mer

Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (4) 2011-02-10 MHN/2009:465. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (4) 2011-02-10 MHN/2009:465. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (4) 011-0-10 MHN/009:465 Årsredovisning 010 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av betydelse,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2015

Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2015 Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (10) 2016-01-22 MHN/2015:11 MHN/2015-860 Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2015 MHN/2015-860(Ecos), MHN/2015:11 (Lex) Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 1 (11) MÅL, VERKSAMHETSPLANERING OCH KVALITETSARBETE - 2010 Innehåll Miljö och hälsoskyddsnämndens vision... 3 Kommunstyrelsens inriktningsmål och Nämndspecifika mål... 3

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (1) 2012-10-02 MHN/2012:247 Verksamhetsplan och budget 2013 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll. inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll. inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen 2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2012-02-23 SID 1 (7) GFN/2012:3 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 Sammanfattning Ärendeutvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075 Verksamhetsplan 2017-02-09 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/0075 2 (5) INLEDNING Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten Bilaga 1 2016 med tidplan för 2017-2018 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Prioriteringar i tillsynen 2016... 1 3 Tillsynsområden 2016... 2 4 Resurser och budget... 3 5 Utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Innehåll sid 2(8)

Innehåll sid 2(8) Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014 2013-04-17 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Felicia Nipstrand, Miljö- och hälsoskyddsinspektör felicia.nipstrand@stockholm.se 08-508

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2015-09-21 2015-1030 AD 018-727 43 27 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 30 september 2015 Uppföljning och bokslut

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-05-18 2015-1030-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 maj 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Folkhälsopolitiken. Övergripande mål Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Folkhälsopolitiken. Övergripande mål Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Folkhälsopolitiken Övergripande mål Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 2. 2014-05-22 Hälsa - folkhälsa Hälsa Enligt WHO:s definition är hälsa ett

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

sid 2(7) Innehåll

sid 2(7) Innehåll Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2012-2013 2011-05-31 sid 2(7) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION,

Läs mer

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd.

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd. Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn PROJEKT Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn Rapport avseende tillsynsprojekt 2016 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella verksamheter samt genomföra tillsyn inom

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Kulturnämndens miljöhandlingsplan

Kulturnämndens miljöhandlingsplan KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-11-28 Handläggare: Helene Mårtenson Telefon: 0850831980 Till Kulturnämnden KuN 2012-12-13 Nr 16 Kulturnämndens miljöhandlingsplan

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer