Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013"

Transkript

1 Per-Ivar Corin Tjänsteskrivelse 1 (8) MHN/2014:3 Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2013 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av betydelse, ekonomisk analys, årets resultat, måluppfyllelse och kvalitet, framtiden samt verksamhetsmått. Nämndens nettokostnader är 10,9 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 0,8 mkr. Intäkterna avviker gentemot budget med 0,4 mkr och kostnaderna avviker gentemot budget med 0,4 mkr. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr högre 2013 jämfört med 2012, vilket främst förklaras av överanställning i samband med byte av förvaltningens ärendehanteringssystem. Verksamheten har i huvudsak utförts enligt verksamhetsplanen. Av nämndens sex effektmål har fyra totalt sett uppfyllts och två uppfyllts delvis. Förslag till beslut Nämnden tar del av årsredovisningen för 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Bakgrund Om miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde omfattar tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och vissa delar av tobakslagen samt strålskyddslagen avseende strålskyddsåtgärder i solarier. Nämnden ansvarar också för arbetet med det strategiska miljö- och hälsoskyddsarbetet som inkluderar miljö- och utveckling och naturvård. Nämnden är även stadsbyggnadsnämnden behjälplig vid utvecklingen av avfallsfrågorna i kommunen. Viktiga händelser Tjänsteskr MHN Fyrårigt projekt slutfört gällande tillsyn av förskolor, skolor och fritids Barn och ungdomar utgör en känslig grupp enligt Miljöbalken och därmed är tillsyn av lokaler som förskolor, skolor och fritidslokaler högt prioriterat. Under 2013 avslutades ett fyrårigt projekt där förvaltningen har bedrivit tillsyn på totalt 104 stycken förskolor, skolor och fritidsverksamheter inom staden. Tillsynen har innefattat kontroll av verksamheters dokumenterade egenkontroll och lokalernas inomhusmiljö. Inom områden så som dokumenterad egenkontroll, ventilation, lokalers ytskikt och bristfällig städning konstaterades de flesta bristerna.

2 2 (8) Som ett resultat av detta genomfördes under hösten en workshop tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen för att effektivisera stadens arbete med tillsyn och egenkontroll av skolor och förskolor. Nytt ärendehanteringssystem Förvaltningen har infört ett nytt ärendehanteringssystem. Detta har krävt mycket resurser varför det varit nödvändigt att prioriteras bort viss tillsyn. Döda fåglar och fiskar i Råstasjön Under våren inkom uppgifter till förvaltningen om döda fiskar och fåglar vid Råstasjön. Det senaste kvartalet har inga nya uppgifter inkommit och vattenprovtagningar som genomförts visar inte på något onormalt. En sothöna som skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, var angripen av parasiter, som möjligen även skulle kunna angripa fiskar. Livsmedelskontroll visar på felaktigheter i märkning Felaktig märkning av livsmedel påverkar medborgarnas negativt genom att deras möjligheter att göra välgrundade val minskar. Under året har livsmedelskontrollen i Solna bland annat identifierat felaktigt märkt honung. Ärendet fick spridning i pressen och andra kommuner vidtog åtgärder baserat på våra inspektörers arbete. Resultat från provtagningarna vid de större fordonstvättarna Resultaten från provtagningarna vid de större fordonstvättarna visar att det fortfarande är problem med överskridanden. Mer än hälften av anläggningarna klarar inte sina riktvärden Framförallt gäller det parametrarna oljeindex och zink. Vissa anläggningar har även problem att klara riktvärdet för samlingsparametern (bly, krom, nickel) samt koppar. I fall när riktvärdet överskrids ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder i syfte att få ner halterna under riktvärdet. I förvaltningens arbete ingår det att göra bedömningar kring vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Ekonomi Nämndens nettokostnader är 10,9 mkr. Det innebär ett underskott gentemot budget på 0,8 mkr, vilket motsvarar 7,5 procent. Den främsta anledningen till avvikelsen är lägre intäkter än beräknat för hälsoskyddstillsyn och inga intäkter alls för miljöövervakning. Den största avvikelseposten är dock att personalkostnaderna har varit högre än budgeterat. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr högre 2013 jämfört med 2012, vilket främst förklaras av överanställning i samband med bytet av förvaltningens ärendehanteringssystem. Anledningen till intäktsavvikelsen för hälsoskyddstillsyn är ett överklagande av fakturor på utförd tillsyn och på en överskattning av intäktsmöjligheterna. Miljöövervakningen har inte fått några intäkter för sin medverkan i stadsbyggnadsförvaltningens planarbete. På grund av problem med implementeringen av förvaltningens nya ärendehanteringssystem har personalkostnaderna på Miljöbalkstillsyn varit högre än beräknat. Förvaltningen har behövt överanställa för att klara nödvändig tillsyn. Investeringsutgifterna uppgår för året till 0,0 mkr, vilket är 0,1 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras av att inga investeringar utöver det nya ärendehanteringssystemet, som belastar kommunstyrelsens investeringsbudget, gjorts.

3 3 (8) Driftredovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall budgetutfall Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Investeringsredovisning (tkr) 2013 Budget Utfall Avvikelse budgetutfall Verksamhetens inkomster Verksamhetens utgifter Nettoutgifter Verksamhetsmått Behovet av förvaltningens arbete har fortsatt att ökat under Solna får hela tiden fler bostäder och verksamheter. Verksamhetsmåtten tyder också på att förvaltningen bedriver sitt arbete effektivare i och med att mer tillsyn har utförts 2013 jämfört med 2012 trots att förvaltningens kostnader i stort sett är de samma. Under 2012 genomfördes ett projekt riktat mot fastighetsägare varför tillsynsbesök av bostadsärenden var många detta år. Verksamhetsmått Hela MHF Antal delegationsbeslut Livsmedel Antal kontroller Antal kontrollerade anläggningar Antal registreringar av anläggningar Antal föreläggande/förbud Hälsoskydd Antal inspektioner (tillsynsobjekt) Antal inspektioner (bostadsklagomål) Miljöskydd Antal tillsynsbesök Antal tillsynsobjekt med tillsynsbesök

4 4 (8) Måluppfyllelse Nämnden har sex mål inom målområdena Solna i utveckling, Levande stad och God ekonomisk hushållning. Av dessa har fyra totalt sett uppfyllts och två uppfyllts delvis. Målområde Stadens inriktningsmål Nämndsmål Uppfyllelse Solna i utveckling Levande stad Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande boende. Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Solnaborna ska ha ett rikt och varierat kultur-, idrotts- och fritidsliv. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande miljötillsyn ska öka till minst nöjdhetsindex 70 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år 2013 (År 2011 NKI 66). Solnas intressenter har tillgång till lättillgänglig och faktabaserad miljökommunikation. Årsmålen för miljöbalkstillsynen ska vara uppfyllda. Målet är uppfyllt Nöjd kund index uppgick till 72 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning Målet är uppfyllt Miljöportalen har kontinuerligt uppdaterats. Energioch klimatrådgivningen har genomförts enligt plan. De uppsatta målen i kommunikationsplanen för målgruppen medborgare har uppfyllts. Miljöövervakning är sedan 2013 en egen process. Målet är uppfyllt Miljöbalkstillsynen har i huvudsak kunnat bedrivas enligt tillsynsplanen. ekono- hushåll- God misk ning Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Årsmålen för livsmedelskontrollen ska vara uppfyllda. Nettokostnaden för miljöbalkstillsyn/inspektör ska minska från 80 % (år 2010) till mindre än 40 % år Engagemanget hos miljöoch hälsoskyddsförvaltningens medarbetare ska vara minst index 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang. Målet är delvis uppfyllt All planerad kontroll motsvarande årsavgiften har inte kunnat utföras på grund av att bytet av ärendehanteringssystem tagit mer tid än förväntat. Av de planerade kontrolltimmarna har utförts. Målet är delvis uppfyllt Målet följs upp Målet är uppfyllt I medarbetarundersökningen 2013 var index 70. Framtiden

5 5 (8) Nationellt projekt gällande ventilation och städning inom skolor Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. Därför kommer Folkhälsomyndigheten att fokusera på inomhusmiljön i skolan i ett nationellt tillsynsprojekt Det övergripande syftet med projektet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska förbättras, vilket innebär att miljöbalkens krav på inomhusmiljön ska uppfyllas. Projektet kommer att ha fokus på ventilation och städning samt egenkontroll inom dessa områden. Städning och ventilation är faktorer som samverkar till att hålla dammhalten i luften låg. Projektet utgår från miljöbalkens krav på skolor. Förvaltningen kommer att medverka i detta projekt med tillägg av förskolor. Ny informationsförordning Under 2014 börjar stora delar av den så kallade informationsförordningen att gälla. Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av EU-direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Med anledning av detta kan verksamheter, och främst huvudkontor, ha frågor om hur de ska märka sina produkter. Riksprojekt märkning Under våren kommer ett projekt om närings- och hälsopåståenden att genomföras. Initiativet kommer från livsmedelsverket och syftet är att öka kommunernas kompetens inom området. Livsmedelsprocessen kommer att delta i riksprojektet som beräknas att pågå fram till juni. I projektet kommer märkning att granskas på olika produkter i utvalda branscher som själva märker och förpackar livsmedel. Ny myndighet för folkhälsa Nybildade Folkhälsomyndigheten övertar 1 januari 2014 de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. Även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen, överförs till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Giftfri miljö Som ett led i arbetet med att bidra till att uppfylla det nationella miljömålet giftfri miljö kommer förvaltningen att genomföra ett seminarium om kemikalier i barns vardag för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen. Kvalitetsarbetet Nämndens tillsynsansvar innebär ett ansvar för att följa upp kvalitén i Solna med aspekt på den yttre miljön, den fysiska miljön och hygienen i offentliga lokaler och bostäder och för att se till att livsmedel är säkra. Detta gäller även i stadens egna lokaler med till exempel verksamhet riktad mot barn, äldreboenden och LSS-boenden. Det är lagstiftningen som styr kraven på hur denna kvalitetsuppföljning ska bedrivas. Den viktigaste utmaningen för förvaltningen inom kvalitetsområdet är att hitta en bra balans mellan förnyelse och tillsyn.

6 6 (8) För att ta tillvara medarbetarnas idéer har ett nytt förbättringssystem införts. Systemet bygger på lean-filosofin samt att mindre grupper tar ansvar för problem och vidtar kvalitetsförbättringar. Kvalitetsdeklarationer är ett led i utvecklingen av kvalitetsarbetet. Nämnden har tagit fram kvalitetsdeklarationer för handläggning av bostadsärenden samt anmälan av livsmedelslokal. Under 2013 har båda dessa deklarationer uppfyllts till 100 procent. För att nämnden ska utföra tillsyn och kontroll så effektivt och resurssnålt som möjligt har ett nytt ärendehanteringssystem införts under Systemet är driftsatt men projektet är inte avslutat då viss funktionalitet ännu saknas. För att få full utväxling av system är faktureringen av årliga tillsynsutgifter samt integrationen med stadens övriga IT-system viktiga frågor. Tvärsektoriella frågor Likabehandling Solna stad har genom kommunstyrelsens arbetsutskott undertecknat CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. För miljö- och hälsoskyddsnämnden innebär detta: - att beakta principen om jämställdhet som en grundläggande dimension vid planering och utveckling av strategier för en hållbar utveckling av kommunen, - att vid utformningen av sin politik och sina tjänster på miljöområdet fullt ut och på ett jämlikt sätt ta hänsyn till kvinnors och mäns specifika behov och livsstilar och till principen om solidaritet mellan generationerna, - att i sin roll som reglerande instans beakta kvinnors och mäns särskilda behov, intressen och villkor. Andelen solnabor med utländsk bakgrund är 33 %. Mångfalden bland stadens företagare är också mycket stor. Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. För nuvarande är andelen medarbetare med invandrarbakgrund (minst 1 förälder född i annat land) 24 % och förvaltningen har kunskaper i 12 olika språk. Internationellt arbete Nämnden har en specialistroll vad beträffar miljö och hälsoskyddsfrågor. Genom denna roll företräder nämnden ofta staden internationellt i miljöfrågor och internationella samarbeten. Nämnden har en stödjande, uppföljande och pådrivande roll inom stadens egen organisation men också externt. Detta sker framförallt inom kommunikationsverksamheten som nämnden upprätthåller. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Under året har en medarbetare deltagit i en EU-finansierad utbildning i Valencia om märkning av livsmedel. Miljöprogram Miljöprogrammet för (antaget av kommunfullmäktige ) är ett stadsövergripande styrdokument, som lägger fast strategier för hur Solna stad ska arbeta med miljöfrågorna för att uppnå EU:s, nationella, regionala och lokala mål. EU:s medlemsstater har utarbetat nationella mål för att uppnå intentioner och mål i Europa

7 7 (8) 2020-strategin. Ett av målen är minskad klimatpåverkan samt hållbar och trygg energianvändning. Det primära syftet med programmet är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljö- och hälsoanpassad riktning. Det ska också utgöra en grund för ett angeläget och nödvändigt samarbete med Solnaborna och näringslivet, som är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Solna. Miljöprogrammet har fyra fokusområden, som utgår från de miljöaspekter som är mest relevanta för Solna stad. Några av nämndens effektmål och de aktiviteter som är kopplade till dessa bidrar till uppfyllandet av miljöprogrammets mål. Sunda inomhusmiljöer Tillsyn av offentliga lokaler och handläggning av bostadsärenden är uppdrag som ska bidra till sunda inomhusmiljöer i Solna. Tillsynen av offentliga och hygienlokaler liksom handläggning av bostadsärenden fortsatte att effektiviseras under Målet att förkorta handläggningstiden för bostadsärenden till 7 dagar och uppnå detta till 95 procent uppfylldes. Även målet om att alla förskolor och skolor i Huvudsta skulle besökas 2013 uppfylldes, dvs 17 st. förskolor, 8 st. skolor och 4 st. fritids besöktes. Tillsyn har också utförts planenligt på boende för vård och omhändertagande av flyktingbarn och ett projekt om radon i förskolor har slutförts under året. Däremot har framtagandet av en kvalitetsdeklaration för handläggning av nyanmälningar av förskolor och skolor inte kunnat prioriteras under året, främst p g a det omfattande arbete som behövts läggas ner under året på att införa ett nytt ärendehanteringssystem. Kretsloppsanpassad avfallshantering, Hållbar energi- och transportanvändning och Hållbart stadsbyggande Miljöskyddstillsyn och den miljöövervakning som förvaltningen ansvarar för ska bidra till att avfallshanteringen, energi- och transportanvändningen och stadsbyggandet är hållbart i Solna. Under 2013 har tillsyn utförts planenligt av B-anläggningar och C-verksamheter och alla projekt med kontrollplaner (kontrollprogram) fastställda i januari 2013 har besökts. Totalt har 14 exploaterings- och infrastrukturprojekt besökts hittills i år och flera av projekten har haft mer än ett tillsynsbesök hittills under året. Brukare som inte rapporterat köldmedier i tid har fått beslut om miljösanktionsavgifter. Alla remisser om detaljplaner med avseende på natur, miljö- och hälsofrågor har besvarats och miljöfrågorna har beaktats i dessa. Riktlinjen som tagits fram i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, På väg mot ett hållbart Solna, uppdaterades under året. Miljökommunikation Under 2013 har Miljöportalen uppdaterats på Solnas hemsida. Syftet med denna portal är att kommunicera uppföljningen av miljöprogrammets nationella, regionala och lokala mål. Medborgarundersökningen 2012 visade att Solnas medborgare är ganska nöjda med stadens miljöarbete. Indexet ökade från 47 år 2010 till index 51 år Index över 50 kan ses som godkänt. Snittet i Stockholms län är index 48. Målet för 2013 (som kommuniceras 2014) är att indexet ska öka ytterligare. Förutom arbetet med miljöportalen har förvaltningen genomfört flera aktiviteter under 2013 med syfte att uppnå målet för 2013 att nöjdhetsindexet ska öka ytterligare. Tillsammans med kompetensnämnden har förvaltningen besökt flera företag i Solna för att diskutera miljöfrågor I oktober bjöds villaägare i Bergshamra By och Stocksundstorp in till ett informationsmöte med energi som tema

8 8 (8) Företag och fastighetsägare i Solna har erbjudits att utan kostnad delta i projektet energismart företag Nämnden har under året haft ytterligare fokus på cykelfrågor och föreningen Cykelfrämjandet Storstockholmskretsen och medlemsorganisationen Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) Stockholm-Gotland tilldelades återigen Solna stads miljöstipendium på kr. Stipendiesumman delades lika mellan de två stipendiaterna. Båda två stipendiaterna har arbetat med främjande av cykel som tranportmedel under en längre tid. Syftet med Cykelfrämjandets verksamhet är just att främja cykling och i NTF är detta en viktig del av verksamheten. NTF arbetar dessutom med trafiksäkerhetsfrågor gällande cykel. De två organisationerna visar på en bredd av vad som gjorts för att gynna cykel som transportmedel, samt en hel rad åtgärder som de har planer på att genomföra. Årets miljöpris tilldelades Arvid Nordquist HAB med motiveringen att företaget bedrivit ett strategiskt miljöarbete under lång tid och är genom sitt enträgna sätt att arbeta med miljö- och klimatfrågor i alla led i verksamheten ett gott exempel för andra företag. Uppföljning av Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan 2013 Utvärderingen av internkontrollplanen visar att kvalitetssystemet fungerat trots de stora förändringar som genomfördes under året. Kvalitetssystemet reviderades i grunden under hösten i och med det nya internetprojektet. Det nya ärendehanteringssystemet påverkade också verksamheten och dess rutiner. Anvisningar har skrivits om och reviderats innan publicering på det nya intranätet. Förvaltningens processer har trots omställningen fungerat och levererat avsedd verksamhet. Uppföljning av konkurrensplan Under året har en upphandling gjorts av en energi och klimatrådgivningskonsult. Laboratorietjänster har också upphandlats då det gamla avtalet löpte ut vid årsskiftet. Ett supportavtal har också slutits med leverantören av förvaltningens nya ärendehanteringssystem. Övriga avtal för skrivare och olika kommunförbund har löpt enligt tidigare överenskommelser. Entreprenader och köp av verksamhet Nämnden köper, tillsammans med andra kommuner i länet, energirådgivning, som utförs av några av länets kommuner. I övrigt har nämnden ingen verksamhet på entreprenad, eftersom nämndes största verksamhet, myndighetsutövningen, inte får ske på entreprenad. Karolina Ernarp tf förvaltningschef Per-Ivar Corin Chef Styrning och stöd Bilagor: 1. Nämndens mål och måluppfyllelse 2. Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Solna stads organisation Solna stads organisation

Solna stads organisation Solna stads organisation Årsredovisning 2012 Solna stads organisation Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen Stadsledningsförvaltningen Överförmyndarnämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SID 1 (1) KS/2015:122 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2014-01-29 SID 1 (12) SN/2014:47 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 018-727 43 72 2014-03-19 2013-1933-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Kommunfullmäktige

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen)

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stads organisation 2014 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4.

Läs mer

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden 2015

Stadsbyggnadsnämnden 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2015 SOLNA STAD Stadsbyggnadsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-10-15 121 Verksamhetsplan och budget 2015 () Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 6 2. Ekologiska

Läs mer

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2012-10-18 Ärende 1. Verksamhetsplan och budget 2013, GFN/2012:7 Röstförklaring Jag

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2013-12-05 SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer