Nätverksmöte i arbetsoch. organisations-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksmöte i arbetsoch. organisations-"

Transkript

1 Nätverksmöte i arbetsoch organisations september 2009, Stockholm psykologi Abstracts Organisatörer: Psykologiska institutionen vid Stockholms respektive Lunds universitet

2 Presentation av projektet Longitudinell validering av polisurvalet Stefan Annell, Stockholms universitet Doktorandprojektet Longitudinell validering av polisurvalet är en longitudinell kriteriebaserad validering av urvalsmetoderna i det nuvarande urvalet till den grundläggande polisutbildningen i Sverige, med särskilt fokus på de psykologiska metodernas förmåga att förutsäga de sökandes framtida prestation under polisutbildningen, aspiranttjänstgöringen och under deras första år som poliser. Projektet har två syften, ett specifikt, att belysa hur urvalet till den grundläggande polisutbildningen i Sverige och till polisyrket fungerar och hur det aktuella urvalet skulle kunna förbättras, och ett allmännare och vetenskapligt intressantare, att öka kunskapen om hur urvalsmetoderna semistrukturerad intervju, begåvningstest och integritetstest kan komplettera varandra för att bättre kunna predicera framtida studie- och arbetsprestation vid urval. Den ursprungliga undersökningsgruppen består av de 1429 sökande till polisutbildningen som prövades på Pliktverket våren Data för denna grupp består av uppgifter från alla urvalsmetoder som används i polisurvalet samt bakgrundsuppgifter om de sökande. Kriteriedata kommer att samlas in för de knappt 800 av dessa sökande som påbörjade polisutbildningen hösten Kriteriedata kommer att bestå av objektiva data, dvs. registeruppgifter, och subjektiva data i form av självskattningar och bedömningar av andra, dvs. från lärare, aspiranthandledare och närmaste överordnade. Data kommer att analyseras statistiskt med olika multivariata metoder. Projektet genomförs av inom ramen för Pliktverkets uppföljningsarbete av det aktuella urvalet i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Ansvarig för projektet på Pliktverket är Stefan Annell, tillika industridoktorand vid institutionen. Projektet beräknas avslutas 2013 i och med Annells disputation. Projektets förväntas ge värdefulla bidrag till så väl den svenska som den internationella urvalspsykologin. Keywords: Urval, Prediktiv validitet, Design och metod 1

3 Job Insecurity and Fairness Perceptions for Well-being and Organizational Attitudes: The Role of Security Promises in the Psychological Contract Claudia Bernhard-Oettel, Stockholms universitet, Nele De Cuyper, KU Leuven, Bert Schreurs, Utrecht Universitet, Hans De Witte, KU Leuven The aim of this study is to investigate how perceptions of job insecurity and fairness associate with individual well-being (job satisfaction, general health) and organizational attitudes (organizational commitment, turnover intention), under the condition that the psychological contract as perceived by the employee includes a promise on job security, or not. More specifically, we suggest that (H1) job insecurity is negatively related to individual well-being and organizational attitudes when job security is expected as part of the psychological contract, (H2) job insecurity is negatively related to fairness perceptions when job security is expected as part of the psychological contract, (H3) fairness associates positively with individual well-being and organizational attitudes, and (H4) the association between job insecurity, individual well-being and organizational outcomes is mediated by fairness under the condition that job security is expected as part of the psychological contract. Results based on a sample of Belgian employees (N = 559) support our hypotheses for organizational outcomes. For individual well-being, the mediation framework was not conditional upon a perceived promise of job security as part of the psychological contract. We conclude that employees perceptions of job insecurity and fairness are important factors for employees wellbeing and their attitudes towards the employer. More importantly, these perceptions can in part be shaped by organizational agents such as managers and supervisors. Additionally, the active utilization of the psychological contract in management strategies seems to have favourable results for the fostering of pro-organizational attitudes among employees Keywords: Job insecurity, Fairness, Psychological Contract, Well-being, Organisational Attitudes 2

4 Vilken roll har prestationsbaserad självkänsla i sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och utbrändhet över tid Victoria Blom, Stockholms universitet Ett starkt inledande engagemang till sitt arbete antas göra individen särskilt sårbar för att drabbas av utbrändhet. Dock saknas kunskap om hur detta engagemang kan konceptualiseras och mätas, samt hur det samverkar med individens arbetsförhållanden. Individer med villkorlig självkänsla där individens självvärde införskaffas genom prestationer, kallat Prestationsbaserad självkänsla, har visat sig vara särskilt sårbara för stressrelaterade sjukdomar. De tenderar att pressa sig själva så hårt att de riskerar sin hälsa i sin strävan att kompensera för en bräcklig grundläggande självkänsla. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet över tid samt att se hur prestationsbaserad självkänsla påverkar sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och utbrändhet. Ett tredje syfte var att undersöka eventuella könsskillnader i dessa samband. Data kom från en nationell enkätundersökning i Sverige insamlad vid två tillfällen (n=2350). Hierarkisk regressionsanalys visade att prestationsbaserad självkänsla var en viktig prediktor av utbrändhet över tid, samt fungerade som såväl partiell som full mediator i sambandet mellan ett flertal arbetsmiljöfaktorer och utbrändhet. Prestationsbaserad självkänsla var en full mediator i sambandet mellan övertidsarbete och utbrändhet för män, men inte för kvinnor. Kvinnors självkänsla medierade istället tydligare sambandet mellan utbrändhet och möjligheten att kunna bestämma arbetstakten samt upplevelsen av tydliga mål. Studien bidrar till att belysa konceptualiseringen av det inledande engagemanget i utbränningsprocessen och hur det samverkar med arbetsmiljön, kunskap som kan vara vara användbart för preventionsarbete och rehabiliteringsinsatser. Keywords: Utbrändhet, Arbetsmiljö, Prestationsbaserad självkänsla, Kön 3

5 Gruppinitiativ: Att gå utöver föreskrivet arbet Agneta Brav, Mälardalens högskola/hst Många av dagens organisationer är i behov av proaktiva medarbetare i ett ständigt pågående förändrings- och förbättringsarbete. Vissa individer och grupper verkar lyckas bättre i sitt arbete än andra på samma arbetsplats. Syftet var att studera om dessa medarbetare hade utvidgat sina arbetsuppgifter för att uppnå önskat resultat. Gruppinitiativ kan betraktas som en process men även som resultat av en process. Begreppet är utvecklat från Fay och Freses (2001) koncept Personligt Initiativ. Tilltron till gruppens förmåga bidrar till bättre prestationer, men överskattning av förmåga kan också vara till förfång eller rent av skadlig för grupper (Guzzo, Yost, Campbell & Shea, 1993). Betydelsen av stöd från ledning, upplevd autonomi och tilltro till gruppens förmåga för gruppinitiativ mättes vid två tillfällen och 182 grupparbetande individer i fyra olika mellansvenska industriföretag var deltagare vid båda tidpunkterna. Resultat av hierarkiska regressioner visade att tilltron till gruppens förmåga hade störst prediktionsvärde för gruppinitiativet. Stöd från ledningen och upplevd autonomi bidrog också signifikant till att förklara variansen. Resultaten är överensstämmande med tidigare forskning som visar på betydelsen av att inspirera gruppmedlemmar att vara aktivt involverade och bidra till realisering av målen. Gruppinitiativ med sin inneboende proaktiva dimension kommer troligen att få ökad betydelse för gruppbaserade organisationer i framtiden. Rekommendationen till praktiker blir att skapa organisatoriska förutsättningar och kontext där tilltro till gruppens förmåga kan uppstå, utvecklas och växa. Psykosociala faktorer bör då också inkluderas. Keywords: gruppinitiativ, tilltro till gruppförmåga, stöd från ledning, upplevd autonomi, 4

6 Rekryterares upplevda effektivitet och attributionsmönster vid lyckade och misslyckade rekryteringar Kristina Danilov, Stockholms universitet, Johnny Hellgren, Stockholms universitet En aspekt som håller debatten vid liv i rekryteringsrelaterad forskning är rekryterarnas återhållsamma inställning mot testning och datorbaserade mätverktyg. Trots deras kunskaper om värdet i dessa verktyg, och de finansiella argumenten håller rekryterarna i hög utsträckning fast vid sina subjektiva bedömningar (Highhouse, 2008). Den aktuella studien undersöker detta fenomen ur ett attributionsteoretiskt perspektiv. Syften med studien är 1) att undersöka svenska rekryterares uppfattningar vad det gäller rekryterareffektivitet och 2) se vilka attributionsmönster som finns vad det gäller lyckad/misslyckad rekrytering. Mera konkret innebär det att studera hur rekryterna attribuerar sina lyckade respektive misslyckade rekryteringar. En kvalitativ ansats bestående av 18 semistrukturerade intervjuer med rekryterare från olika branscher, samt 6 semistrukturerade intervjuer och 4 fokusgrupper med rekryterare från en och samma bransch genomfördes under två års period ( ). Resultaten visade att nästan alla rekryterare uppfattar sig själva som effektiva och att tydliga orsaksattributioner används för att förklara lyckad/misslyckad rekrytering. Implikationer för praktiken diskuteras. Keywords: rekryterareffektivitet, attributioner, lyckad rekrytering, kvalitativ 5

7 Finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga läkares arbetsklimat, arbetsrelaterade attityder och ohälsa? Helena Falkenberg, Stockholms universitet, Katharina Näswall, Stockholms universitet, Magnus Sverke, Stockholms universitet Kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och på olika positioner, vilket försvårar jämförelser mellan könen. De skillnader som tidigare framkommit, i bland annat hälsa, kan ha berott på situationsfaktorer snarare än kön. Betydelsen av kön på dagens arbetsmarknad kan även innebära att kvinnor och män har olika uppfattningar om vad ett arbete är. För att studera könsfaktorer snarare än situationsfaktorer undersöks i denna studie kvinnor och män som arbetar inom samma yrke och organisation. Dessutom kontrolleras för anställningstid i organisationen, position samt anställningsform. Syftet med studien är att undersöka: (1) om det går att mäta arbetsklimat på samma sätt för kvinnor och män, (2) om det psykologiska arbetsklimatet, arbetsattityder och ohälsa skiljer sig åt mellan könen samt (3) om arbetsklimatet predicerar arbetsattityder och ohälsa på olika sätt för kvinnor och män. De som undersöktes var kvinnliga (95) och manliga (105) läkare som arbetade på ett akutsjukhus i Stockholm. Vissa skillnader framkom i hur kvinnorna och männen uppfattade arbetsklimatet. Dessa skillnader togs i beaktande i de fortsatta analyserna. Kvinnorna rapporterade sämre arbetsgruppsklimat, mindre engagemang och mer ohälsa än männen. Rollstress var den viktigaste faktorn i arbetsklimatet för kvinnornas arbetsattityder och ohälsa, medan vad som predicerade männens arbetsattityder och ohälsa var mer tvetydigt. Det kan således finnas skillnader mellan kvinnor och män som till synes arbetar under liknande förhållanden vilket visar betydelsen av ett fortsatt jämställdhetsarbete inom organisationer. Keywords: genus, psykologiskt klimat, arbetsrelaterade attityder, ohälsa, läkare 6

8 Vilka konsekvenser har individuella lönefaktorer och facklig lönepolitik för medlemmarnas inställning till facket? Niklas Hansen, Stockholms universitet Förskjutningen från kollektiva till individuella lösningar har satt press på de svenska fackförbunden att ändra inriktning för att försöka vända en utveckling med vikande medlemstal. Som ett sätt att bemöta denna utmaning har facken bytt strategi i bland annat lönefrågan, där individuella resultatbaserade löner har kommit att bli en allt centralare del av fackens lönepolitik. Syftet med denna studie är därför att studera vilken betydelse individuella lönefaktorer och facklig lönepolitik har för medlemmarnas inställning till facket i form av fackliga attityder (facklig tillfredsställelse, facklig identifikation) och beteenden (intention till fackligt deltagande, faktiskt fackligt deltagande). Studien baseras på en enkätundersökning till medlemmar i Kommunal och Vårdförbundet. Resultaten tyder överlag på att identifikation med fackets lönepolitik och upplevd rättvisa i lönepolitiken var de överlägset viktigaste incitamenten för inställningen till facket, även om de individuella lönefaktorerna också var av stor betydelse. Men medan den förda lönepolitiken generellt sett förklarade mer av medlemmarnas positiva inställning till Kommunal jämfört med Vårdförbundet var individuella lönefaktorer viktigare för Vårdförbundets medlemmar jämfört med Kommunals för såväl tillfredsställelsen som identifikationen med facket liksom för det faktiska fackliga deltagandet. För att få mer aktiva medlemmar är en praktisk implikation för facket att i högre utsträckning fånga upp medlemmarnas upplevelser av orättvisor och kränkningar i samband med den individuella lönesättningsprocessen. Keywords: individuell lön, facklig lönepolitik, fackliga attityder, fackligt deltagande, erkännande 7

9 Mot Nya Infrastrukturer För Lärande Esther Hauer, Umeå universitet Äldreomsorgen är ständigt utsatt för nya krav och utmaningar som konsekvens av det ökande antalet äldre i samhället. Parallellt med att kraven på omsorgens kvalitet ökar beskrivs äldreomsorgens lärandemiljö som en miljö där det dagliga arbetet vilar på erfarenhetsbaserat lärande och där personalens formella utbildningsnivå är låg. Forskningsprojektet "Mot Nya Infrastrukturer För Lärande" är ett samarbete mellan Institution för psykologi, Umeå universitet och Utvecklings- och fältforskningsenhet (UFFE). Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för lärande i äldreomsorgen likaså brukarnas inflytande, före och efter Kompetensstegen i Umeå (KUM). KUM som initierades 2006 i syfte att bygga nya infrastrukturer för lärande och kompetensutveckling i äldreomsorgen har fokuserat på individuella utbildningsprogram och karriärsteg, genombrottsmetoden för att öka kompetensutvecklingen i arbetsgrupper samt vidareutbildning till alla ledare. Inom ramarna för forskningsprojektet bedrivs idag två studier: 1. Intervjustudien med brukare och respektive kontaktperson i syfte att undersöka brukarnas nivå av inflytande och delaktighet samt eventuella effekter av KUM på brukarnas situation; 2. Enkätstudien med personal från hemtjänst och särskildboende beträffande deras lärandeklimat. Preliminära resultat visar (som förväntat) en signifikant skillnad mellan hemtjänst och särskildboende i deras skattning om lärandeklimatet. Arbetsvillkoren i hemtjänsten förefaller inte vara i linje med föreslagna nyckelfaktorer i arbetsplatslärande. I skrivande stund är uppföljningen av enkätstudien inte komplett och därför kan vi inte uttala oss om resultaten of interventionen. Keywords: Arbetsplatslärande, Inflytande, Äldreomsorg, Kompetensstegen, Intervention 8

10 Rekrytera rätt inom detaljhandeln: Upplevd effektivitet och önskan om förändring utifrån rekryterarens preferens för bedömningsverktyg Johnny Hellgren, Stockholms universitet Detaljhandeln betraktas som en genomgångsbransch där orsaken till den höga personalomsättningen anses tillhöra branschens natur snarare än som ett tecken på misslyckad rekrytering. Följdaktiges påverkas även rekryteringsförfarandet samt typen av bedömningsverktyg som användes i rekryteringen. Den aktuella studien har två huvudsyften: att undersöka sambandet mellan rekryterande chefers självskattade effektivitet som rekryterare, och att undersöka rekryteringsverktygen som anses vara relevanta, framförallt magkänslans roll i bedömningssituationen i kombination med eventuella önskemål om förändringar avseende rekryteringsprocessen. Medverkande i studien är rekryterande chefer samt yrkesrekryterare från tre stora svenska företag inom detaljhandeln (ca personer). Data kommer att samlas in med enkäter under våren Resultaten kommer att diskuteras utifrån både teoretiska så väl som praktiska implikationer. Kewords: rekryteringsverktyg, rekryterareffektivitet, detaljhandel, kvantitativ, 9

11 Mönster av sociala relationer i arbetslivet Annika Härenstam, Göteborgs universitet, Erik Berntson, Stockholms universitet Nya organiseringsformer och roller för chefer och medarbetare förändrar de sociala relationerna i arbetslivet. Syftet med denna studie är att kartlägga typiska arbetsrelaterade sociala situationer och hur de påverkar kvinnors och mäns arbetsförmåga, arbetslust och hälsa. Med utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv gjordes klusteranalyser på sju variabler som fångar centrala aspekter av sociala relationer slumpmässigt valda förvärvsarbetande i åldrarna 25 till 50 år deltog i en telefonintervju och en enkät vid tre tillfällen. Klustren jämfördes med avseende på var de finns i arbetslivet (strukturella faktorer), vilka som finns där (demografiska faktorer) och hälsa, arbetslust, arbetsförmåga och anställningssituation. Resultat: Sex kluster identifierades; de isolerade, de involverade, de osedda, de utsatta, de uppskattade och de klämda. Klustren skiljde sig tre år senare i hälsa, arbetslust och arbetsförmåga. Bland de strukturella faktorerna tycks position, klass och utbildning förklara skillnader mellan klustren även om vi inte kan bortse från individuella faktorer. Slutsatser: De som är mest utsatta för bristande socialt stöd och uppskattning och har sämst hälsa finns i toppen och i botten av arbetslivets hierarki. Personerna i två av ohälsoklustren finns ofta i kunskapsintensiva organisationer, de har högre positioner och är mer välutbildade än i de två bästa klustren. Det tredje ohälsoklustret består framförallt av lågutbildade med svag anknytning till arbetsmarknaden. Goda sociala relationer i arbetet är vanligare i mellanpositioner. Här tycks det finnas en kollektiv kultur som ger skydd mot överutnyttjande och att bli ensam med ansvar och höga krav. Resultaten har implikationer för forskning om arbetslivets individualisering och hälsa. Keywrods: Klusterananalyser, socialt stöd, individualisering, hälsa, arbetsrelationer 10

12 To Increase Employee Motivation and Goal Commitment during a Plant Closure Lars Häsänen, Stockholms universitet, Johnny Hellgren, Stockholms universitet, Magnus Hansson, Örebro universitet Previous research has shown that closedowns seem to result in high performance outcome and increased productivity despite the fact of certainty of job loss. The majority of closedown research has been done on organizations where no increased organizational performance is asked for; while in this study the organization needed to increase productivity and efficiency in order to build an adequate stock of products which would sustain the market during the transfer of production to another factory. The theoretical frameworks are based on Goal-Setting Theory (Locke & Latham, 1990) and its effect on employee performance (formal and informal), job attitudes and well-being, and Stress Appraisal and Coping perspective (Lazarus & Folkman, 1984) to explain the difference between downsizing and closedown environments. Consequently, the aim of this paper was to investigate if organizational goal-setting intervention, during plant closure, could motivate employees for higher performance, goal commitment, as well as better job attitudes and well-being. A longitudinal design based on two data points (T1, T2) with one year in between were tapped into the goal-setting process. The results from MANCOVA showed that most variables increased between T1 and T2, except for goal commitment which only increased for women, and job performance was stagnant. Hierarchical regression analysis revealed that goal-setting was able to predict the outcomes with diminished effect. Our conclusions are that it is possible to maintain a goal-setting approach throughout the closure when full social responsibility is present. Even though our results showed that goal-setting was only partly effective since we expected more relationships between goal-setting components and the outcome measures. This would suggest that there were other processes intervening and we hypothesis that it could be employees perceptions of justice that moderated the results. Keywords: closure, motivation, goal-setting, downsizing, 11

13 Balanserat eller rättvist - ett försök att undersöka det psykologiska kontraktets kvalitet Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola, Francisco J. Gracia, Universitetet i Valencia, David Guest, King's College London, José María Peiró, Universitetet i Valencia, Under senare år har allt fler studier kommit att intressera sig för båda parter i det psykologiska kontraktet som alltmer kommit att studeras som en del i anställningsrelationen och inte enbart som en individfaktor. Mot denna bakgrund har det blivit viktigare att förstå förutsättningarna för psykologiska kontraktet som balanse, överensstämmelse och ömsesidighet och hur det fungerar i olika anställningssituationer. Syftet med detta paper är att undersöka dessa begrepp med fokus på ömsesidighet (mutuality) definierat som enighet mellan parterna om vilka löften och åtaganden som ingår i deras psykologiska kontrakt. Generella antagandet om fördelarna med ömsesidighet ställs mot betydelsen av att överenskommelsen är rättvis och konsekvenserna av detta för anställdas attityder och välbefinnande. Anställningskontraktet undersöks också som en möjlig differentierande faktor. Data kommer från en stor europeisk studie (PSYCONES projektet) där sju länder deltar och de svarande arbetar i 205 företag och utgör totalt över 5000 personer. I resultaten framgick att tillsvidareanställda generellt hade högre nivåer av upplevd prestation och lojalitet med företaget. Tidsbegränsat anställda hade dock generellt högre välbefinnande också när vi kontrollerade för ett flertal andra möjliga bidragande faktorer som t ex ålder utbildning. Generellt visade sig graden av ömsesidighet vara relativt låg mellan anställda och deras chef. Rättvis behandling visade sig vara den faktor som hade starkast samband med alla utfallsvariabler och var viktigare än enighet om det psykologiska kontraktets innehåll. Fortsatt forskning om det psykologiska kontraktets byggstenar framstår som viktig mot bakgrund av denna slutsats. 12

14 Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö: uppföljning av utvecklingssamtal inom den offentliga sektorn Jan Johansson Hanse, Göteborgs universitet Utvecklingssamtalet handlar ofta om att diskutera arbetsinnehåll, arbetsmiljö, kompetensutveckling, relationer, samarbetsformer samt utveckling av verksamheten. Schaller (1992) beskriver två trösklar som chefen måste passera rörande sitt förhållningssätt till utvecklingssamtalen: den kvantitativa tröskeln och den kvalitativa tröskeln. Den kvantitativa avser att chefen måste ta steget fullt ut och genomföra samtalen och den kvalitativa handlar om att skapa en atmosfär kring samtalet som gör att medarbetaren uppfattar samtalet som både stimulerande och värdefullt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan utvecklingssamtal och psykosociala faktorer i arbetslivet. Anställda från kommunala verksamheter deltog (barnomsorg, äldreomsorg). Data insamlades med hjälp av frågeformulär vid två tidpunkter (t1 och t2) med ca 1,5 års mellanrum. Undersökningsdeltagarna identifierades vid båda mättillfällena, efter informerat samtycke och information om att all data gavs största möjliga konfidentialitet. Enkäten belyste bl.a. demografiska frågor, utvecklingssamtal och psykosociala faktorer. Bland de deltagare som inte haft utvecklingssamtal vid t1, men haft det före t2 (kvantitativ tröskel passerad), gjordes analyser beträffande både den kvantitativa och den kvalitativa dimensionen av utvecklingssamtalet (N=202). Resultaten avseende den kvantitativa dimensionen visade på statistiskt signifikanta positiva förändringar (t-test för beroende mätningar) mellan t1 och t2 beträffande utvecklingsmöjligheter (kompetensutveckling, avancemangsmöjligheter) (t = 6,53; p<,001) och organisationsharmoni (förekomst av motsättningar) (t = 4,75; p<001). Resultaten avseende den kvalitativa dimensionen visade statistiskt signifikanta positiva korrelationer mellan utvecklingssamtal och samtliga psykosociala faktorer (r =,20 -,57; p<,01). Högst samband fanns med arbetsledningsklimat (r =,57) och arbetstillfredsställelse (r =,42). Keywords: Utvecklingssamtal, Psykosocial arbetsmiljö, Ledarskap 13

15 Teamwork on the line can pay off down the line Annika Lantz, Uppsala University & Fritz Change AB, Stocksund Employees work in innovation processes can be to generate ideas, but more often it is to create the right conditions so that new products or services can be effectively produced or delivered. Selforganizational activities involve autonomously creating conditions and to proactively handle new possibilities, unexpected situations, problems or tasks. In previous research a model of determinants of self-organizational activities in groups was proposed where dimensions of job design, group processes (cooperation, social support and reflexivity) and proactive behavior are interrelated and connected to self-organizational activities (Brav, Andersson & Lantz, in press). The aim is to provide further empirical support for the proposed model. Four studies were conducted in three organizational contexts where initiative-taking and self-organizational activities are welcomed (industry, school, and elderly care unit), and in a nuclear plant where alertness is crucial, but self-organizational activities can endanger safety. The results are based on work task analysis (two studies) and questionnaires administered to in total 104 work groups. The model received substantial support. Dimensions of job design, group processes and group initiative are interrelated and connected to self-organizational activities. Reflexivity and group initiative shows the largest effect on self-organizational activities. In two studies job design captured by work task analysis was compared to self-assessment of autonomy. Job design captured by work task analysis gives better model fit and has a larger effect on self-organizational activities than self-assessed autonomy. Keywords: Teamwork, job design, group processes, group-initiative, self-organization 14

16 Teoretisk modellering av kontextuell påverkan på ledarskap Gerry Larsson, Försvarshögskolan & Universitet Bergen Syfte: Att erhålla fördjupad teoretisk förståelse av ledarskap genom att modellera kontextuella förhållanden som kan antas påverka det. Bakgrund: Två teoretiska modeller över ledarskap har utvecklats av författaren med kollegor. Modellen Utvecklande ledarskap kan ses som en anpassning av transformativa ledarskapsmodeller till skandinaviska villkor. Den vilar också explicit på ett interaktionistiskt person x situation perspektiv. Vid uppföljningsstudier har även en modell över indirekt ledarskap utvecklats som fokuserar på intraorganisatoriska påverkansprocesser av top-down-karaktär. Båda modellerna har fått empiriskt stöd i efterföljande kvantitativa undersökningar och alla nämnda studier är internationellt publicerade. Den nuvarande ansatsen innebär ett försök att vidareutveckla dessa två modeller. Metod och resultat: En teoretisk analys genomfördes kompletterad med en kvalitativ studie. Resultatet innebär att kontextuella betingelser på gruppnivån (t ex grad av sammanhållning), organisationsnivån (t ex grad av horisontell och vertikal differentiering) och omgivningen (t ex grad av beroende av infrastrukturella förhållanden), vilka kan antas påverka ledarskap, modellerades i lägre grad till högre grad bipolära dimensioner. Hypotetiska profiler för ledare på tre olika hierarkiska nivåer redovisas: frontlinjeledare på fältet, ansvariga chefer på fältet samt chefer på hög strategisk nivå. Slutsatser: Modellutvecklingen medger en bättre grund för holistisk prövning av person- och situationsfaktorers inverkan på ledarskap. En begränsning är att profilkonceptet innefattar en förenkling - alla aspekter behöver kunna beskrivas i bipolära dimensioner. Praktiska implikationer: Den föreslagna modellutvecklingen kan vara ett stöd vid ledarskaps- och organisationsutvecklingsinsatser. 15

17 Covert coping with unfair treatment at work and risk of incident myocardial infarction and cardiac death among men: Prospective cohort study Constanze Leineweber, Stockholms Universitet, Hugo Westerlund, Stockholms Universitet, Töres Theorell, Stockholms Universitet, Mika Kivimäki, University College London, Peter Westerholm, Uppsala Universitet, Lars Alfredsson, Karolinska Institutet Objective: Covert coping with unfair treatment at work - occurring when an employee does not show the 'aggressor' that she feels unfairly treated - has been found to be associated with cardiovascular risk factors. We examine whether covert coping also predicts incident coronary heart disease. Design: Prospective cohort study (the WOLF Stockholm study). Settings: Workplaces in the Stockholm area, Sweden. Participants: 2,832 men with no history of myocardial infarction at baseline screening in Main outcome measure: Hospitalisation due to myocardial infarction or death from ischemic heart disease until 2003 obtained from national registers (mean follow-up 9.8 ± 0.9 years). Results: 47 participants had myocardial infarction or died from ischemic heart disease during the follow-up. After adjustment for age, socio-economic factors, risk behaviours, job strain and biological risk factors at baseline, there was a dose-response relationship between covert coping and risk of incident myocardial infarction or cardiac death (p for trend = 0.10). Men who frequently used covert coping had a 2.29 (95 % CI: 1.00 to 5.29) times higher risk than those who did no use this coping. Restricting the analysis to direct coping behaviours only strengthened this association (p for trend = 0.02). Conclusions: In this study, covert coping is strongly related to increased risk of hard-end-point cardiovascular disease. Keywords: Coping, myocardial infarction, prospective studies 16

18 Elektronisk kommunikation i organisationer Lena Linde, Högskolan Dalarna I takt med snabbt ökad datorkapacitet har möjligheter att kommunicera med personer på geografiskt avstånd med hjälp av ljud och rörlig bild ökat. Inom arbetslivet kan t.ex. rekrytering, förhandlingar och internutbildning genomföras via videobaserad kommunikation över Internet. En vanlig utgångspunkt är att jämföra elektroniska kommunikationsformer med ansikte-mot-ansikte kommunikation. En översikt av forskningsresultat vad gäller personbedömningar med hjälp av elektroniskt förmedlad information ges. Inklusionskriterierna är att studierna ska ha publicerats efter 2000, samt i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter. Frågan 1. om hur tillgängliga informationskanaler påverkar personbedömningarnas validitet med utgångspunkt från Big Five, 2. om olika kommunikationsformers naturlighet och belastning på uppmärksamhetsfunktioner, diskuteras. Man har funnit det lättare att bedöma extraversion och öppenhet än emotionell stabilitet utifrån personliga hemsidor, bloggar, eller annan textmässig, datorförmedlad information. Den snabba tekniska utvecklingen gör att forskning om människors beteende och upplevelser inför nya datorbaserade kommunikationsformer snabbt kan få ett bäst före datum. Frågan om hur validiteten hos personinformation, som presenteras via Internet är metodiskt och teoretiskt komplex. Såväl kommunikationens varaktighet, förmedlad information, och typ av kriterium (självskattningar eller andra närstående observatörers skattningar) måste beaktas var för sig. Även om elektronisk kommunikation förmedlar mindre information än ansikte mot ansikte kommunikation, så kan människor, enligt Kock (2005), anpassa kommunikationen i den förstnämnda formen för att uppnå givna mål vad gäller ömsesidig förståelse. Priset, uppnå är dock ökad ansträngning enligt Kock. Empiriska studier om skillnader i direkt uppmätt mental belastning mellan ansikte-mot-ansikte och datorförmedlad kommunikation har dock inte hittats. Keywords: Elektronisk kommunikation, personbedöming, mental belastning 17

19 Bonus och säkerhetsbeteende en pilotstudie i svensk kärnkraftsindustri Malin Mattson, Stockholms universitet, Ingemar Torbiörn, Stockholms universitet Studiens syfte var att kartlägga och analysera hur bonussystem som tillämpas på svenska kärnkraftverk kan tänkas medföra risker genom dess påverkan på säkerhetsrelaterat beteende. För att skapa en tolkningsram granskades relevansen av monetära belöningar både utifrån en mängd teorier om motivation och utifrån empiri rörande belöningars effekter på beteenden i allmänhet samt säkerhetsrelaterat beteende i synnerhet. Likaså belystes belöningars roll ur ett systemteoretiskt respektive ett rationalistiskt synsätt på organisationer. Den teoretiska tolkningsramen låg därefter till grund för dels en beskrivande kartläggning av tillämpade system, dels ett halvstrukturerat frågeschema angående de anställdas upplevelser av systemen. Totalt genomfördes 15 intervjuer med berörd personal på olika funktioner och befattningsnivåer, 5 på varje kärnkraftverk. Resultatet tyder på att bonussystemen via dess utformning inte påverkar säkerhetsbeteende negativt. Snarare antyder resultaten att säkerhetsbeteende stärks där olika säkerhetsmål gjorts bonusgrundande. Alla bonussystemen kan anses ha små effekter på motivationen och därmed begränsade styrvärden. Olikheter i de tre systemens utformning samt de anställdas upplevelser resulterar i delvis olika problematik när det gäller att uppnå större effekt. Keywords: Bonus, Belöningssystem, Motivation 18

20 Hur är den svenska chefsmodellen relaterad till effektivitet och lärande? Tuija Muhonen, Malmö Högskola, Sandra Jönsson, Malmö Högskola Den svenska managementmodellen beskrivs ofta som präglad av aspekter såsom teamarbete, tillit, samarbete, delaktighet, konsensus, självständiga medarbetare och innovation men även av tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlighet. Utgångspunkten i studien är att IKEA som företag anses representera denna svenska modell och syftet med studien är att ur ett globalt perspektiv undersöka hur olika faktorer i den svenska chefskapsmodellen är relaterade till organisationens och chefens effektivitet samt lärande och utvecklingsmöjligheter. Ett frågeformulär kommer under hösten 2009 att distribueras till samtliga anställda och chefer på alla nivåer i två IKEA varuhus i Sverige och två i Kina. Formuläret innehåller frågor kring uppfattningar om grupparbete, skicklighet, tillit till den egna och arbetsgruppens förmåga, ledarskap, organisationsklimat, rollförväntningar, lärande i arbetet samt utvecklingsmöjligheter. Chefens effektivitet kommer att mätas både i objektiva mått (måluppfyllelse t.ex. avseende försäljning, personal o.s.v.) samt i subjektiva mått (medarbetarnas uppfattning om chefens effektivitet, medarbetarnas välbefinnande mm.). Studien möjliggör komparationer mellan (1) medarbetare och chefer, mellan (2) chefer på olika nivåer, mellan (3) kvinnor och män samt mellan (4) chefer och medarbetare i Sverige och Kina. Materialet kommer att analyseras bl.a. med hjälp av multipel regressionsanalys. Resultatet kan ge ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar effektivt chefskap inom ramen för den svenska managementtraditionen i ett globalt perspektiv. Keywords: Globalisering, chefskap, effektivitet, lärande 19

21 Predicerar anställningsotrygghet fysiologiska hälsoindikatorer? Katharina Näswall, Stockholms universitet, Petra Lindfors, Stockholms universitet & Karolinska institutet, Magnus Sverke, Stockholms universitet Job insecurity has been the focus of a large number of research studies during the last decades, as a consequence of its becoming an increasingly more salient stressor in working life. This is mainly due to increased use of reorganization and downsizing as a means to remain competitive, and the use of flexible and less long-term employment contracts to fulfill immediate competency needs in organizations. Job insecurity has been defined as the worry a person feels about the future of her or his employment situation. The perception of job insecurity results from the individual appraising a situation as posing demands that exceed her resources to counteract them, in the sense that she does not know how to counteract the threat to her employment. Job insecurity is thus expected to give rise to stress experiences and has been linked to several different negative outcomes, such as negative work attitudes and health problems. Research studies, including two meta-analyses, have documented the negative cross-sectional association between job insecurity and several attitudinal and health outcomes, had have consistently reported evidence pointing to the negative long-term effects of job insecurity on well-being. To date however, most studies have focused on selfreported measures of health and well-being, and there is a lack of research on how job insecurity relates to objective indicators of health. Because of this lack of research, the present study aims to investigate the relation between job insecurity and more objectively measured indicators of physiological stress reactions, in terms of allostatic load and salivary cortisol, as well as self-ratings of health and well-being. Based on stress theories we hypothesize that higher levels of job insecurity will be related to higher levels of allostatic load, higher levels of salivary cortisol, as well as more symptoms of ill-health diagnosed in the medical examinations. We also hypothesize that self-ratings of well-being will be lower when job insecurity is high. The hypotheses will be tested in a representative sample of Swedish middle-aged women, who participated in a large-scale longitudinal study focusing on life span development. The discussion of the results will focus on similarities and differences in the relations between job insecurity and different aspects of health. Keywords: job insecurity, allostatic load, well-being 20

22 Interpersonal conflicts at work The relationship with workplace factors, work characteristics and self-rated health Gabriel Oxenstierna, Stockholms universitet, Linda Magnusson Hanson, Stockholm University, Maria Widmark, Stockholm University, Kristina Finnholm, Stockholm University, Cecilia Stenfors, Stockholm University, Stig Elofsson, Stockholm University, Töres Theorell, Professor emeritus, Stockholm University Much of the research on workplace conflicts finds an explanation in psychological factors; the personality and behaviour of the individual. Far less research points in the direction of the workplace environment as engenderer of conflict and only a relatively few psychosocial work environment factors have been included. On the whole in work environment research, only little research has been produced on the consequences of workplace conflicts in terms of employee health. In this study we aim to describe workplace conflicts, scrutinize work and workplace factors to see which of those may be related with workplace conflicts and what relationship these conflicts may have with employee self-rated health. The study population was derived from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 2006 (SLOSH n= 5141). Among the workplace characteristics increased levels of influence and manifest freedom of expression, procedural justice, social support, confidence in the management, as well as a good relation with the immediate manager and effective cooperation between departments were factors significantly related to ongoing conflicts. Risk of transfer or dismissal was also associated with ongoing conflicts. Among the work characteristics a higher degree of conflicting demands, emotional demands, and resources was relatively strongly associated with ongoing conflicts. A weak relationship was also noted for poor promotion prospects. After adjustment for a large number of social conditions the excess risk for low self-rated health appeared to be around 100 %. After further adjustment for work and workplace factors, the excess risk was reduced to about 50 %. Keywords: Work environment, workplace conflicts, self-rated health 21

23 Samhällsvetenskap och organisatorisk förändring - en relation med förhinder. Robert Ragneklint, Lunds universitet Organisatorisk förändring i form av drastiska förändringar har blivit en kungsväg till effektivitetshöjning. Det är en metod som i hög grad använts inom den offentliga sektorn som ett botemedel mot den samhällsekonomiska kris som alltsedan början på 1990-talet betraktats vara ett faktum. Kritik har riktats mot en överdriven användning av drastiska organisatoriska förändringar som ett universalmedel för att uppnå effektivitet: neddragningar kan skapa långvariga trauman för dem som klarat sig kvar på arbetsplatsen, bristen på uppföljning av OU, negativa effekter på hälsa och välbefinnande, svag måluppfyllelse. Bland andra viktiga områden för kritik kan nämnas bristen på adekvata effektivitetsmått för offentligt drivna verksamheter. Den traditionella samhällsoch organisationsvetenskapen tycks ha få analysredskap för att granska ett samhällsfenomen som antas vila på rationella överväganden och där metoder för genomförandet antas kunna förfinas genom ytterligare forskningsinsatser. En mera postmodernt influerad samhällsvetenskap däremot, synlig genom t.ex. diskurspsykologiska ansatser, där epistemologiska perspektiv tillsammans med ett intresse för dominansaspekter i ett bestämt samhälle står i förgrunden, skapar en helt annan bild av organisatorisk förändring. Nu uppmärksammas den diskursiva tolkningen av de språkliga begrepp som används som förgivettagna till sin betydelse, begrepp som effektivitet, rationalitet, kontoslag, individens fria val m.fl. som starkt laddade med normativa antaganden om individens och verklighetens natur. För diskurspsykologin framträder bilden av en irrationalitet som under en yta av rationalitet gör anspråk på att företräda sanningar om organisationsförändringar, samhällsutformningar och maktspridning som tas för givna. Samhällsvetenskapen måste, hävdas det här, tydliggöra sin egen djupare normativitet för att närma sig en tydligare vetenskaplig etik. Keywords: Organisatorisk förändring, effektivitet, epistemologi, etik, offentlig sektor 22

24 Effekten av motivation på interaktioner mellan arbetsledare, medarbetare, och kunder inom försäljning och marknadsföring Faysal Rawandozi, Malmö Högskola Enligt Leontevs (1978) teori är motivet för att bli involverad i en organisatorisk aktivitet beroende av individens föreställningar om hur denna aktivitet kommer att bli personligt meningsfull för individen själv. Genom att bli personligt involverad i en aktivitet upplever individen då faktorer som påverkar aktiviteten såsom personligt meningsfulla. Engagemanget i en aktivitet kan leda till att individens grundläggande behov av att utveckla autonomi, relationer till andra, och kompetensutveckling tillfredsställs. Individen drivs då av en inre motivation, till skillnad från en yttre motivation, vilket innebär att individen engagerar sig i en aktivitet för att nå yttre belöningar såsom lön och social bekräftelse (Deci, Connell, & Ryan, 1989). Undersökningar av Lundsten (2008) visade att kommunanställda som drevs av en inre motivation uppfattade interaktioner med arbetskamrater och kommunmedborgare på en personlig nivå, till skillnad från kommunanställda som drevs av en yttre motivation. De senare uppfattade inte interaktionerna med arbetskamrater och kommunmedborgare på en personlig nivå. Motivationen kan också ha betydelse för mellanmänskliga interaktioner även inom klientrelaterade yrken utanför kommunal verksamhet, d v s yrken där individen kommer i kontakt med människor vars behov det hör till yrket att tillfredsställa. Därför ställs en hypotes upp innebärande att motivationen hos medarbetare som arbetar med försäljning och marknadsföring har effekt på uppfattningen av relationerna mellan medarbetare och kunder. Dessa relationer uppfattas såsom mer personliga av medarbetare som drivs av en inre motivation än vad de uppfattas av medarbetare som drivs av en yttre motivation. En andra hypotes är att arbetsledarens motivation har effekt på medarbetarnas motivation. Keywords: Motivation, Försäljning, Marknadsföring, Kundrelationer, 23

25 Job insecurity, its consequences and social support Anne Richter, Stockholms universitet, Katharina Näswall, Stockholms universitet A lot of change and restructuring processes have been introduced to the labour market in the last decades. This contributes to feelings of job insecurity, where individuals as well as the companies are affected negatively. However, not much is known about the relation between job insecurity and the family domain. This study fills several current research gaps. We investigate how social support may help employees deal with their fear of losing their job, but we also study the relation between job insecurity and work-family conflict. A complex model is tested, of whether the negative effect of job insecurity on mental well-being is mediated by work-family conflict. As social support is an important factor for both workplace and family, it is tested as a moderator. In order to take gender into account, the model is tested separately for men and women. A sample of 508 Swedish teachers was used. This questionnaire data was collected in 2004, where employees reported their experience of job insecurity, work-family conflict, mental problems as well as social support. An important result is that there was a gender difference in the relation between job insecurity and work-family conflict, which was only observed among men. Other results will be discussed in more detail. Our results imply that further research is needed with regard to job insecurity and gender. Additionally, other buffers than social support should be considered in future studies to help find strategies to reduce strain among employees. Keywords: Job insecurity, work-family conflict, social support, gender, 24

26 Art talks to leaders: How an artistic leadership development program influences leaders and co-worker's health. Comparison with a traditional program. Julia Romanowska, Stockholms Universitet, Gerry Larson, Försvarshögskolan, Maria Eriksson, Stockholms Universitet, Britt-Maj Wikström, Akershus University College, Karolinska Institutet, Hugo Westerlund, Stockholms Universitet, Töres Theorell, Karolinska Institutet, Stockholms universitet Background: Very few studies have examined employee health effects of manager training programs. The purpose of the study was to examine in what ways artistic leadership training influences a leader's competence, as well as the leader's own and the co-worker's health. We predicted a beneficial effect for the leaders and their subordinates not only with regard to mental health but also with regard to bodily reparative activity. Methods: Participating leaders were randomised to two, one-year-long, leadership programs; one "artistic" and one "traditional", with follow-up (at 12 and at 18 months) of leaders and their corresponding subordinates (artistic group: n = 49-52, traditional: n = 64-74, the numbers differing between study variables). The "artistic program" built on an experimental theatre form; a collage of literary text and music performed by two actors, followed by expressive writing and discussions focused on existential and ethical problems. Results: After 12 months there were no consistent differences with regard to self-reported health and endocrine stress-related variables. However, after 18 months a pattern was clearly visible, with significant advantage - better development of mental health and DHEA-s serum concentration for the artistic group. Conclusions: Our findings on the development of endocrine variables are strengthened by the findings on the development of the mental health. Compared with a traditional education, the artistic approach seems to be more effective in stimulating long-term effects on leaders' competence and employee health. Hence it is of importance to further evaluate the effectiveness of this alternative educational approach. Keywords: Managerial education, Culture, Leadership, Psychosocial stress, 25

27 Beslutsfattande och hälsa bland handläggare och utredare inom tre svenska myndigheter Ilkka Salo, Lunds universitet, Carl Martin Allwood, Göteborgs universitet Sambandet mellan beslutsfattandestilar och olika faktorer relaterade till bl.a. psykosocial hälsa undersöktes hos handläggare och utredare inom tre svenska myndigheter (N = 473). Beslutsstilarna undersöktes med testet General Decision-making Style (Scott och Bruce, 1995; Thunholm, 2004) som består av fem faktorer (rationalitet, intuition, spontanitet, beroende, undvikande). Hälsofaktorerna undersöktes med skalor för livstillfredsställelse (Satisfaction with life scale SWL, stress (Perceived stress questionnaire PSQ ), prestationsbaserad självkänsla (PBS), och sömn. Frågor om effektivitet och kvalitet i utredningsarbetet undersöktes också. Resultaten pekade på att: (a) rationalitet var positivt relaterat till i vilken grad tillgänglig tid påverkar kvalitén i utredningarna, (b) intuition var positivt relaterat till i vilken grad man tycker att man tidigt kan predicera utfallet av ett ärende, (c) man fann inget signifikant samband mellan spontanitet och någon av de andra variablerna. (d) beroende var positivt relaterat till PBS, PSQ, negativa sömnmönster, samt graden av hur andra upplevs påverka utredningsarbetet, (e) undvikande var positivt relaterat till PBS, PSQ, negativt sömnmönster, samt ett negativt samband med SWL (Pearson korrelations koefficienter, alfa =.01, two-tailed tests). Utifrån dessa resultat kan man sluta sig till att beslutsfattandestilarna beroende och undvikande i högre grad var relaterade till faktorer av ohälsa. Resultaten har betydelse för förståelsen av hur beslutsfattande är relaterat till psykosociala hälsofaktorer hos beslutsfattare inom de undersökta myndigheterna och sporrar till framtida studier om hur olika faktorer relaterade till beslutsfattande kan användas som indikatorer för hälsa. Keywords: Beslutsfattandestilar, prestationsbaserad självkänsla, livstillfredsställelse, upplevd stress, sömn 26

Teambuilding att bygga effektiva team på kort tid

Teambuilding att bygga effektiva team på kort tid Teambuilding att bygga effektiva team på kort tid - en kvantitativ studie om effekterna av teambuilding Kristin Tönne & Christine Fredriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 2013:7 Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Hälsa och kreativt organisationsklimat

Hälsa och kreativt organisationsklimat INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Hälsa och kreativt organisationsklimat Anna Gremner Maria Larsson Kandidatuppsats ht 2009 Handledare: Farida Rasulzada Abstract The aim of our study was to examine the relationship

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer

Kvalitetsutveckling inom service management

Kvalitetsutveckling inom service management Kvalitetsutveckling inom service management Verktyg för kundfokuserat utvecklingsarbete Olof Berensson Institutionen för bygg- och miljöteknik Byggnadsekonomi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2005

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

Friskfaktorer-Riskfaktorer. Health factors-risk factors

Friskfaktorer-Riskfaktorer. Health factors-risk factors Friskfaktorer-Riskfaktorer En kartläggning kring de anställdas hälsa och psykosociala arbetsmiljö Health factors-risk factors - A study of employees health and psycho-social working environment Anitha

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar

Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar sammanfattning 1 Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar Staffan Marklund, Mats Bjurvald, Christer Hogstedt, Edward Palmer och Töres Theorell (red) a INSTITUTET FÖR PSYKOSOCIAL MEDICIN 2 den höga

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

En explorativ studie om rekrytering inom IT-företag

En explorativ studie om rekrytering inom IT-företag En explorativ studie om rekrytering inom IT-företag Arbetsmotivation hos IT-individer An exploratory study on recruitment in IT companies Work motivation of IT individuals Ella Elzbieta Gano Kandidatuppsats

Läs mer

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens

Läs mer

Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol

Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol Continuous improvements in the Customer Service Department at IKEA Bäckebol JENNIE HEDIN RICKARD ROSGREN Institutionen för Teknikens

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat

Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat En explorativ studie på mindre flygplatser i Sverige Patricia Langenheim Andreas Lidebring Kandidatuppsats vt 2007 Handledare: Clemens

Läs mer

Utvärdering av chefskap som metod för ledarskapsutveckling inom den offentliga sektorn

Utvärdering av chefskap som metod för ledarskapsutveckling inom den offentliga sektorn Utvärdering av chefskap som metod för ledarskapsutveckling inom den offentliga sektorn Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik ALICE BENTHAM ANNIKA VON HOFSTEN Institutionen

Läs mer

2009:06. Forskning. Bonussystem och dess inverkan på säkerheten: en intervjubaserad pilotstudie vid de svenska kärnkraftverken

2009:06. Forskning. Bonussystem och dess inverkan på säkerheten: en intervjubaserad pilotstudie vid de svenska kärnkraftverken Författare: Ingemar Torbiörn Malin Mattson Forskning 2009:06 Bonussystem och dess inverkan på säkerheten: en intervjubaserad pilotstudie vid de svenska kärnkraftverken Rapportnummer: 2009:06 ISSN: 2000-0456

Läs mer

Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Sammanfattning

Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Sammanfattning Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper Sammanfattning Ledare ställs inför allt större krav då det blir allt vanligare med tillfälligt sammansatta grupper i arbetslivet. Syftet

Läs mer

C-UPPSATS. Delegering av ansvar

C-UPPSATS. Delegering av ansvar C-UPPSATS 2010:246 Delegering av ansvar Ulrica Nordström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk Psykologi 2010:246 - ISSN: 1402-1773 -

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

målområde 4 Hälsa i arbetslivet

målområde 4 Hälsa i arbetslivet målområde 4 Hälsa i arbetslivet Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 Målområde 4 Hälsa i arbetslivet Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar en litteraturöversikt Fredrik Fäldth Oskar Krantz FoU-rapport 2014:1 ISBN 978-91-86631-21-5 Stadskontoret Förord Denna FoU-rapport tar upp ett mycket

Läs mer

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter,

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Integrationsverkets rapportserie 2001:08 Integrationsverket, 2001 Omslagsillustration. Tim Teebken ISSN

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Linda Mattsson Högskolan på Åland serienummer 31/2012 Hospitality Management Mariehamn2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Balans i belöningssystem

Balans i belöningssystem Balans i belöningssystem En fallstudie på ett företag inom försäkringsbranschen Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2008 Författare: Nils Alströmer 840330 Henrik Aspevall 780622

Läs mer

D-UPPSATS. Psykosocial arbetsmiljö

D-UPPSATS. Psykosocial arbetsmiljö D-UPPSATS 2010:043 Psykosocial arbetsmiljö - hur upplever de anställda den psykosociala arbetsmiljön? Bahar Vargül Luleå tekniska universitet D-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen

Läs mer