Nätverksmöte i arbetsoch. organisations-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksmöte i arbetsoch. organisations-"

Transkript

1 Nätverksmöte i arbetsoch organisations september 2009, Stockholm psykologi Abstracts Organisatörer: Psykologiska institutionen vid Stockholms respektive Lunds universitet

2 Presentation av projektet Longitudinell validering av polisurvalet Stefan Annell, Stockholms universitet Doktorandprojektet Longitudinell validering av polisurvalet är en longitudinell kriteriebaserad validering av urvalsmetoderna i det nuvarande urvalet till den grundläggande polisutbildningen i Sverige, med särskilt fokus på de psykologiska metodernas förmåga att förutsäga de sökandes framtida prestation under polisutbildningen, aspiranttjänstgöringen och under deras första år som poliser. Projektet har två syften, ett specifikt, att belysa hur urvalet till den grundläggande polisutbildningen i Sverige och till polisyrket fungerar och hur det aktuella urvalet skulle kunna förbättras, och ett allmännare och vetenskapligt intressantare, att öka kunskapen om hur urvalsmetoderna semistrukturerad intervju, begåvningstest och integritetstest kan komplettera varandra för att bättre kunna predicera framtida studie- och arbetsprestation vid urval. Den ursprungliga undersökningsgruppen består av de 1429 sökande till polisutbildningen som prövades på Pliktverket våren Data för denna grupp består av uppgifter från alla urvalsmetoder som används i polisurvalet samt bakgrundsuppgifter om de sökande. Kriteriedata kommer att samlas in för de knappt 800 av dessa sökande som påbörjade polisutbildningen hösten Kriteriedata kommer att bestå av objektiva data, dvs. registeruppgifter, och subjektiva data i form av självskattningar och bedömningar av andra, dvs. från lärare, aspiranthandledare och närmaste överordnade. Data kommer att analyseras statistiskt med olika multivariata metoder. Projektet genomförs av inom ramen för Pliktverkets uppföljningsarbete av det aktuella urvalet i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Ansvarig för projektet på Pliktverket är Stefan Annell, tillika industridoktorand vid institutionen. Projektet beräknas avslutas 2013 i och med Annells disputation. Projektets förväntas ge värdefulla bidrag till så väl den svenska som den internationella urvalspsykologin. Keywords: Urval, Prediktiv validitet, Design och metod 1

3 Job Insecurity and Fairness Perceptions for Well-being and Organizational Attitudes: The Role of Security Promises in the Psychological Contract Claudia Bernhard-Oettel, Stockholms universitet, Nele De Cuyper, KU Leuven, Bert Schreurs, Utrecht Universitet, Hans De Witte, KU Leuven The aim of this study is to investigate how perceptions of job insecurity and fairness associate with individual well-being (job satisfaction, general health) and organizational attitudes (organizational commitment, turnover intention), under the condition that the psychological contract as perceived by the employee includes a promise on job security, or not. More specifically, we suggest that (H1) job insecurity is negatively related to individual well-being and organizational attitudes when job security is expected as part of the psychological contract, (H2) job insecurity is negatively related to fairness perceptions when job security is expected as part of the psychological contract, (H3) fairness associates positively with individual well-being and organizational attitudes, and (H4) the association between job insecurity, individual well-being and organizational outcomes is mediated by fairness under the condition that job security is expected as part of the psychological contract. Results based on a sample of Belgian employees (N = 559) support our hypotheses for organizational outcomes. For individual well-being, the mediation framework was not conditional upon a perceived promise of job security as part of the psychological contract. We conclude that employees perceptions of job insecurity and fairness are important factors for employees wellbeing and their attitudes towards the employer. More importantly, these perceptions can in part be shaped by organizational agents such as managers and supervisors. Additionally, the active utilization of the psychological contract in management strategies seems to have favourable results for the fostering of pro-organizational attitudes among employees Keywords: Job insecurity, Fairness, Psychological Contract, Well-being, Organisational Attitudes 2

4 Vilken roll har prestationsbaserad självkänsla i sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och utbrändhet över tid Victoria Blom, Stockholms universitet Ett starkt inledande engagemang till sitt arbete antas göra individen särskilt sårbar för att drabbas av utbrändhet. Dock saknas kunskap om hur detta engagemang kan konceptualiseras och mätas, samt hur det samverkar med individens arbetsförhållanden. Individer med villkorlig självkänsla där individens självvärde införskaffas genom prestationer, kallat Prestationsbaserad självkänsla, har visat sig vara särskilt sårbara för stressrelaterade sjukdomar. De tenderar att pressa sig själva så hårt att de riskerar sin hälsa i sin strävan att kompensera för en bräcklig grundläggande självkänsla. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet över tid samt att se hur prestationsbaserad självkänsla påverkar sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och utbrändhet. Ett tredje syfte var att undersöka eventuella könsskillnader i dessa samband. Data kom från en nationell enkätundersökning i Sverige insamlad vid två tillfällen (n=2350). Hierarkisk regressionsanalys visade att prestationsbaserad självkänsla var en viktig prediktor av utbrändhet över tid, samt fungerade som såväl partiell som full mediator i sambandet mellan ett flertal arbetsmiljöfaktorer och utbrändhet. Prestationsbaserad självkänsla var en full mediator i sambandet mellan övertidsarbete och utbrändhet för män, men inte för kvinnor. Kvinnors självkänsla medierade istället tydligare sambandet mellan utbrändhet och möjligheten att kunna bestämma arbetstakten samt upplevelsen av tydliga mål. Studien bidrar till att belysa konceptualiseringen av det inledande engagemanget i utbränningsprocessen och hur det samverkar med arbetsmiljön, kunskap som kan vara vara användbart för preventionsarbete och rehabiliteringsinsatser. Keywords: Utbrändhet, Arbetsmiljö, Prestationsbaserad självkänsla, Kön 3

5 Gruppinitiativ: Att gå utöver föreskrivet arbet Agneta Brav, Mälardalens högskola/hst Många av dagens organisationer är i behov av proaktiva medarbetare i ett ständigt pågående förändrings- och förbättringsarbete. Vissa individer och grupper verkar lyckas bättre i sitt arbete än andra på samma arbetsplats. Syftet var att studera om dessa medarbetare hade utvidgat sina arbetsuppgifter för att uppnå önskat resultat. Gruppinitiativ kan betraktas som en process men även som resultat av en process. Begreppet är utvecklat från Fay och Freses (2001) koncept Personligt Initiativ. Tilltron till gruppens förmåga bidrar till bättre prestationer, men överskattning av förmåga kan också vara till förfång eller rent av skadlig för grupper (Guzzo, Yost, Campbell & Shea, 1993). Betydelsen av stöd från ledning, upplevd autonomi och tilltro till gruppens förmåga för gruppinitiativ mättes vid två tillfällen och 182 grupparbetande individer i fyra olika mellansvenska industriföretag var deltagare vid båda tidpunkterna. Resultat av hierarkiska regressioner visade att tilltron till gruppens förmåga hade störst prediktionsvärde för gruppinitiativet. Stöd från ledningen och upplevd autonomi bidrog också signifikant till att förklara variansen. Resultaten är överensstämmande med tidigare forskning som visar på betydelsen av att inspirera gruppmedlemmar att vara aktivt involverade och bidra till realisering av målen. Gruppinitiativ med sin inneboende proaktiva dimension kommer troligen att få ökad betydelse för gruppbaserade organisationer i framtiden. Rekommendationen till praktiker blir att skapa organisatoriska förutsättningar och kontext där tilltro till gruppens förmåga kan uppstå, utvecklas och växa. Psykosociala faktorer bör då också inkluderas. Keywords: gruppinitiativ, tilltro till gruppförmåga, stöd från ledning, upplevd autonomi, 4

6 Rekryterares upplevda effektivitet och attributionsmönster vid lyckade och misslyckade rekryteringar Kristina Danilov, Stockholms universitet, Johnny Hellgren, Stockholms universitet En aspekt som håller debatten vid liv i rekryteringsrelaterad forskning är rekryterarnas återhållsamma inställning mot testning och datorbaserade mätverktyg. Trots deras kunskaper om värdet i dessa verktyg, och de finansiella argumenten håller rekryterarna i hög utsträckning fast vid sina subjektiva bedömningar (Highhouse, 2008). Den aktuella studien undersöker detta fenomen ur ett attributionsteoretiskt perspektiv. Syften med studien är 1) att undersöka svenska rekryterares uppfattningar vad det gäller rekryterareffektivitet och 2) se vilka attributionsmönster som finns vad det gäller lyckad/misslyckad rekrytering. Mera konkret innebär det att studera hur rekryterna attribuerar sina lyckade respektive misslyckade rekryteringar. En kvalitativ ansats bestående av 18 semistrukturerade intervjuer med rekryterare från olika branscher, samt 6 semistrukturerade intervjuer och 4 fokusgrupper med rekryterare från en och samma bransch genomfördes under två års period ( ). Resultaten visade att nästan alla rekryterare uppfattar sig själva som effektiva och att tydliga orsaksattributioner används för att förklara lyckad/misslyckad rekrytering. Implikationer för praktiken diskuteras. Keywords: rekryterareffektivitet, attributioner, lyckad rekrytering, kvalitativ 5

7 Finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga läkares arbetsklimat, arbetsrelaterade attityder och ohälsa? Helena Falkenberg, Stockholms universitet, Katharina Näswall, Stockholms universitet, Magnus Sverke, Stockholms universitet Kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och på olika positioner, vilket försvårar jämförelser mellan könen. De skillnader som tidigare framkommit, i bland annat hälsa, kan ha berott på situationsfaktorer snarare än kön. Betydelsen av kön på dagens arbetsmarknad kan även innebära att kvinnor och män har olika uppfattningar om vad ett arbete är. För att studera könsfaktorer snarare än situationsfaktorer undersöks i denna studie kvinnor och män som arbetar inom samma yrke och organisation. Dessutom kontrolleras för anställningstid i organisationen, position samt anställningsform. Syftet med studien är att undersöka: (1) om det går att mäta arbetsklimat på samma sätt för kvinnor och män, (2) om det psykologiska arbetsklimatet, arbetsattityder och ohälsa skiljer sig åt mellan könen samt (3) om arbetsklimatet predicerar arbetsattityder och ohälsa på olika sätt för kvinnor och män. De som undersöktes var kvinnliga (95) och manliga (105) läkare som arbetade på ett akutsjukhus i Stockholm. Vissa skillnader framkom i hur kvinnorna och männen uppfattade arbetsklimatet. Dessa skillnader togs i beaktande i de fortsatta analyserna. Kvinnorna rapporterade sämre arbetsgruppsklimat, mindre engagemang och mer ohälsa än männen. Rollstress var den viktigaste faktorn i arbetsklimatet för kvinnornas arbetsattityder och ohälsa, medan vad som predicerade männens arbetsattityder och ohälsa var mer tvetydigt. Det kan således finnas skillnader mellan kvinnor och män som till synes arbetar under liknande förhållanden vilket visar betydelsen av ett fortsatt jämställdhetsarbete inom organisationer. Keywords: genus, psykologiskt klimat, arbetsrelaterade attityder, ohälsa, läkare 6

8 Vilka konsekvenser har individuella lönefaktorer och facklig lönepolitik för medlemmarnas inställning till facket? Niklas Hansen, Stockholms universitet Förskjutningen från kollektiva till individuella lösningar har satt press på de svenska fackförbunden att ändra inriktning för att försöka vända en utveckling med vikande medlemstal. Som ett sätt att bemöta denna utmaning har facken bytt strategi i bland annat lönefrågan, där individuella resultatbaserade löner har kommit att bli en allt centralare del av fackens lönepolitik. Syftet med denna studie är därför att studera vilken betydelse individuella lönefaktorer och facklig lönepolitik har för medlemmarnas inställning till facket i form av fackliga attityder (facklig tillfredsställelse, facklig identifikation) och beteenden (intention till fackligt deltagande, faktiskt fackligt deltagande). Studien baseras på en enkätundersökning till medlemmar i Kommunal och Vårdförbundet. Resultaten tyder överlag på att identifikation med fackets lönepolitik och upplevd rättvisa i lönepolitiken var de överlägset viktigaste incitamenten för inställningen till facket, även om de individuella lönefaktorerna också var av stor betydelse. Men medan den förda lönepolitiken generellt sett förklarade mer av medlemmarnas positiva inställning till Kommunal jämfört med Vårdförbundet var individuella lönefaktorer viktigare för Vårdförbundets medlemmar jämfört med Kommunals för såväl tillfredsställelsen som identifikationen med facket liksom för det faktiska fackliga deltagandet. För att få mer aktiva medlemmar är en praktisk implikation för facket att i högre utsträckning fånga upp medlemmarnas upplevelser av orättvisor och kränkningar i samband med den individuella lönesättningsprocessen. Keywords: individuell lön, facklig lönepolitik, fackliga attityder, fackligt deltagande, erkännande 7

9 Mot Nya Infrastrukturer För Lärande Esther Hauer, Umeå universitet Äldreomsorgen är ständigt utsatt för nya krav och utmaningar som konsekvens av det ökande antalet äldre i samhället. Parallellt med att kraven på omsorgens kvalitet ökar beskrivs äldreomsorgens lärandemiljö som en miljö där det dagliga arbetet vilar på erfarenhetsbaserat lärande och där personalens formella utbildningsnivå är låg. Forskningsprojektet "Mot Nya Infrastrukturer För Lärande" är ett samarbete mellan Institution för psykologi, Umeå universitet och Utvecklings- och fältforskningsenhet (UFFE). Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för lärande i äldreomsorgen likaså brukarnas inflytande, före och efter Kompetensstegen i Umeå (KUM). KUM som initierades 2006 i syfte att bygga nya infrastrukturer för lärande och kompetensutveckling i äldreomsorgen har fokuserat på individuella utbildningsprogram och karriärsteg, genombrottsmetoden för att öka kompetensutvecklingen i arbetsgrupper samt vidareutbildning till alla ledare. Inom ramarna för forskningsprojektet bedrivs idag två studier: 1. Intervjustudien med brukare och respektive kontaktperson i syfte att undersöka brukarnas nivå av inflytande och delaktighet samt eventuella effekter av KUM på brukarnas situation; 2. Enkätstudien med personal från hemtjänst och särskildboende beträffande deras lärandeklimat. Preliminära resultat visar (som förväntat) en signifikant skillnad mellan hemtjänst och särskildboende i deras skattning om lärandeklimatet. Arbetsvillkoren i hemtjänsten förefaller inte vara i linje med föreslagna nyckelfaktorer i arbetsplatslärande. I skrivande stund är uppföljningen av enkätstudien inte komplett och därför kan vi inte uttala oss om resultaten of interventionen. Keywords: Arbetsplatslärande, Inflytande, Äldreomsorg, Kompetensstegen, Intervention 8

10 Rekrytera rätt inom detaljhandeln: Upplevd effektivitet och önskan om förändring utifrån rekryterarens preferens för bedömningsverktyg Johnny Hellgren, Stockholms universitet Detaljhandeln betraktas som en genomgångsbransch där orsaken till den höga personalomsättningen anses tillhöra branschens natur snarare än som ett tecken på misslyckad rekrytering. Följdaktiges påverkas även rekryteringsförfarandet samt typen av bedömningsverktyg som användes i rekryteringen. Den aktuella studien har två huvudsyften: att undersöka sambandet mellan rekryterande chefers självskattade effektivitet som rekryterare, och att undersöka rekryteringsverktygen som anses vara relevanta, framförallt magkänslans roll i bedömningssituationen i kombination med eventuella önskemål om förändringar avseende rekryteringsprocessen. Medverkande i studien är rekryterande chefer samt yrkesrekryterare från tre stora svenska företag inom detaljhandeln (ca personer). Data kommer att samlas in med enkäter under våren Resultaten kommer att diskuteras utifrån både teoretiska så väl som praktiska implikationer. Kewords: rekryteringsverktyg, rekryterareffektivitet, detaljhandel, kvantitativ, 9

11 Mönster av sociala relationer i arbetslivet Annika Härenstam, Göteborgs universitet, Erik Berntson, Stockholms universitet Nya organiseringsformer och roller för chefer och medarbetare förändrar de sociala relationerna i arbetslivet. Syftet med denna studie är att kartlägga typiska arbetsrelaterade sociala situationer och hur de påverkar kvinnors och mäns arbetsförmåga, arbetslust och hälsa. Med utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv gjordes klusteranalyser på sju variabler som fångar centrala aspekter av sociala relationer slumpmässigt valda förvärvsarbetande i åldrarna 25 till 50 år deltog i en telefonintervju och en enkät vid tre tillfällen. Klustren jämfördes med avseende på var de finns i arbetslivet (strukturella faktorer), vilka som finns där (demografiska faktorer) och hälsa, arbetslust, arbetsförmåga och anställningssituation. Resultat: Sex kluster identifierades; de isolerade, de involverade, de osedda, de utsatta, de uppskattade och de klämda. Klustren skiljde sig tre år senare i hälsa, arbetslust och arbetsförmåga. Bland de strukturella faktorerna tycks position, klass och utbildning förklara skillnader mellan klustren även om vi inte kan bortse från individuella faktorer. Slutsatser: De som är mest utsatta för bristande socialt stöd och uppskattning och har sämst hälsa finns i toppen och i botten av arbetslivets hierarki. Personerna i två av ohälsoklustren finns ofta i kunskapsintensiva organisationer, de har högre positioner och är mer välutbildade än i de två bästa klustren. Det tredje ohälsoklustret består framförallt av lågutbildade med svag anknytning till arbetsmarknaden. Goda sociala relationer i arbetet är vanligare i mellanpositioner. Här tycks det finnas en kollektiv kultur som ger skydd mot överutnyttjande och att bli ensam med ansvar och höga krav. Resultaten har implikationer för forskning om arbetslivets individualisering och hälsa. Keywrods: Klusterananalyser, socialt stöd, individualisering, hälsa, arbetsrelationer 10

12 To Increase Employee Motivation and Goal Commitment during a Plant Closure Lars Häsänen, Stockholms universitet, Johnny Hellgren, Stockholms universitet, Magnus Hansson, Örebro universitet Previous research has shown that closedowns seem to result in high performance outcome and increased productivity despite the fact of certainty of job loss. The majority of closedown research has been done on organizations where no increased organizational performance is asked for; while in this study the organization needed to increase productivity and efficiency in order to build an adequate stock of products which would sustain the market during the transfer of production to another factory. The theoretical frameworks are based on Goal-Setting Theory (Locke & Latham, 1990) and its effect on employee performance (formal and informal), job attitudes and well-being, and Stress Appraisal and Coping perspective (Lazarus & Folkman, 1984) to explain the difference between downsizing and closedown environments. Consequently, the aim of this paper was to investigate if organizational goal-setting intervention, during plant closure, could motivate employees for higher performance, goal commitment, as well as better job attitudes and well-being. A longitudinal design based on two data points (T1, T2) with one year in between were tapped into the goal-setting process. The results from MANCOVA showed that most variables increased between T1 and T2, except for goal commitment which only increased for women, and job performance was stagnant. Hierarchical regression analysis revealed that goal-setting was able to predict the outcomes with diminished effect. Our conclusions are that it is possible to maintain a goal-setting approach throughout the closure when full social responsibility is present. Even though our results showed that goal-setting was only partly effective since we expected more relationships between goal-setting components and the outcome measures. This would suggest that there were other processes intervening and we hypothesis that it could be employees perceptions of justice that moderated the results. Keywords: closure, motivation, goal-setting, downsizing, 11

13 Balanserat eller rättvist - ett försök att undersöka det psykologiska kontraktets kvalitet Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola, Francisco J. Gracia, Universitetet i Valencia, David Guest, King's College London, José María Peiró, Universitetet i Valencia, Under senare år har allt fler studier kommit att intressera sig för båda parter i det psykologiska kontraktet som alltmer kommit att studeras som en del i anställningsrelationen och inte enbart som en individfaktor. Mot denna bakgrund har det blivit viktigare att förstå förutsättningarna för psykologiska kontraktet som balanse, överensstämmelse och ömsesidighet och hur det fungerar i olika anställningssituationer. Syftet med detta paper är att undersöka dessa begrepp med fokus på ömsesidighet (mutuality) definierat som enighet mellan parterna om vilka löften och åtaganden som ingår i deras psykologiska kontrakt. Generella antagandet om fördelarna med ömsesidighet ställs mot betydelsen av att överenskommelsen är rättvis och konsekvenserna av detta för anställdas attityder och välbefinnande. Anställningskontraktet undersöks också som en möjlig differentierande faktor. Data kommer från en stor europeisk studie (PSYCONES projektet) där sju länder deltar och de svarande arbetar i 205 företag och utgör totalt över 5000 personer. I resultaten framgick att tillsvidareanställda generellt hade högre nivåer av upplevd prestation och lojalitet med företaget. Tidsbegränsat anställda hade dock generellt högre välbefinnande också när vi kontrollerade för ett flertal andra möjliga bidragande faktorer som t ex ålder utbildning. Generellt visade sig graden av ömsesidighet vara relativt låg mellan anställda och deras chef. Rättvis behandling visade sig vara den faktor som hade starkast samband med alla utfallsvariabler och var viktigare än enighet om det psykologiska kontraktets innehåll. Fortsatt forskning om det psykologiska kontraktets byggstenar framstår som viktig mot bakgrund av denna slutsats. 12

14 Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö: uppföljning av utvecklingssamtal inom den offentliga sektorn Jan Johansson Hanse, Göteborgs universitet Utvecklingssamtalet handlar ofta om att diskutera arbetsinnehåll, arbetsmiljö, kompetensutveckling, relationer, samarbetsformer samt utveckling av verksamheten. Schaller (1992) beskriver två trösklar som chefen måste passera rörande sitt förhållningssätt till utvecklingssamtalen: den kvantitativa tröskeln och den kvalitativa tröskeln. Den kvantitativa avser att chefen måste ta steget fullt ut och genomföra samtalen och den kvalitativa handlar om att skapa en atmosfär kring samtalet som gör att medarbetaren uppfattar samtalet som både stimulerande och värdefullt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan utvecklingssamtal och psykosociala faktorer i arbetslivet. Anställda från kommunala verksamheter deltog (barnomsorg, äldreomsorg). Data insamlades med hjälp av frågeformulär vid två tidpunkter (t1 och t2) med ca 1,5 års mellanrum. Undersökningsdeltagarna identifierades vid båda mättillfällena, efter informerat samtycke och information om att all data gavs största möjliga konfidentialitet. Enkäten belyste bl.a. demografiska frågor, utvecklingssamtal och psykosociala faktorer. Bland de deltagare som inte haft utvecklingssamtal vid t1, men haft det före t2 (kvantitativ tröskel passerad), gjordes analyser beträffande både den kvantitativa och den kvalitativa dimensionen av utvecklingssamtalet (N=202). Resultaten avseende den kvantitativa dimensionen visade på statistiskt signifikanta positiva förändringar (t-test för beroende mätningar) mellan t1 och t2 beträffande utvecklingsmöjligheter (kompetensutveckling, avancemangsmöjligheter) (t = 6,53; p<,001) och organisationsharmoni (förekomst av motsättningar) (t = 4,75; p<001). Resultaten avseende den kvalitativa dimensionen visade statistiskt signifikanta positiva korrelationer mellan utvecklingssamtal och samtliga psykosociala faktorer (r =,20 -,57; p<,01). Högst samband fanns med arbetsledningsklimat (r =,57) och arbetstillfredsställelse (r =,42). Keywords: Utvecklingssamtal, Psykosocial arbetsmiljö, Ledarskap 13

15 Teamwork on the line can pay off down the line Annika Lantz, Uppsala University & Fritz Change AB, Stocksund Employees work in innovation processes can be to generate ideas, but more often it is to create the right conditions so that new products or services can be effectively produced or delivered. Selforganizational activities involve autonomously creating conditions and to proactively handle new possibilities, unexpected situations, problems or tasks. In previous research a model of determinants of self-organizational activities in groups was proposed where dimensions of job design, group processes (cooperation, social support and reflexivity) and proactive behavior are interrelated and connected to self-organizational activities (Brav, Andersson & Lantz, in press). The aim is to provide further empirical support for the proposed model. Four studies were conducted in three organizational contexts where initiative-taking and self-organizational activities are welcomed (industry, school, and elderly care unit), and in a nuclear plant where alertness is crucial, but self-organizational activities can endanger safety. The results are based on work task analysis (two studies) and questionnaires administered to in total 104 work groups. The model received substantial support. Dimensions of job design, group processes and group initiative are interrelated and connected to self-organizational activities. Reflexivity and group initiative shows the largest effect on self-organizational activities. In two studies job design captured by work task analysis was compared to self-assessment of autonomy. Job design captured by work task analysis gives better model fit and has a larger effect on self-organizational activities than self-assessed autonomy. Keywords: Teamwork, job design, group processes, group-initiative, self-organization 14

16 Teoretisk modellering av kontextuell påverkan på ledarskap Gerry Larsson, Försvarshögskolan & Universitet Bergen Syfte: Att erhålla fördjupad teoretisk förståelse av ledarskap genom att modellera kontextuella förhållanden som kan antas påverka det. Bakgrund: Två teoretiska modeller över ledarskap har utvecklats av författaren med kollegor. Modellen Utvecklande ledarskap kan ses som en anpassning av transformativa ledarskapsmodeller till skandinaviska villkor. Den vilar också explicit på ett interaktionistiskt person x situation perspektiv. Vid uppföljningsstudier har även en modell över indirekt ledarskap utvecklats som fokuserar på intraorganisatoriska påverkansprocesser av top-down-karaktär. Båda modellerna har fått empiriskt stöd i efterföljande kvantitativa undersökningar och alla nämnda studier är internationellt publicerade. Den nuvarande ansatsen innebär ett försök att vidareutveckla dessa två modeller. Metod och resultat: En teoretisk analys genomfördes kompletterad med en kvalitativ studie. Resultatet innebär att kontextuella betingelser på gruppnivån (t ex grad av sammanhållning), organisationsnivån (t ex grad av horisontell och vertikal differentiering) och omgivningen (t ex grad av beroende av infrastrukturella förhållanden), vilka kan antas påverka ledarskap, modellerades i lägre grad till högre grad bipolära dimensioner. Hypotetiska profiler för ledare på tre olika hierarkiska nivåer redovisas: frontlinjeledare på fältet, ansvariga chefer på fältet samt chefer på hög strategisk nivå. Slutsatser: Modellutvecklingen medger en bättre grund för holistisk prövning av person- och situationsfaktorers inverkan på ledarskap. En begränsning är att profilkonceptet innefattar en förenkling - alla aspekter behöver kunna beskrivas i bipolära dimensioner. Praktiska implikationer: Den föreslagna modellutvecklingen kan vara ett stöd vid ledarskaps- och organisationsutvecklingsinsatser. 15

17 Covert coping with unfair treatment at work and risk of incident myocardial infarction and cardiac death among men: Prospective cohort study Constanze Leineweber, Stockholms Universitet, Hugo Westerlund, Stockholms Universitet, Töres Theorell, Stockholms Universitet, Mika Kivimäki, University College London, Peter Westerholm, Uppsala Universitet, Lars Alfredsson, Karolinska Institutet Objective: Covert coping with unfair treatment at work - occurring when an employee does not show the 'aggressor' that she feels unfairly treated - has been found to be associated with cardiovascular risk factors. We examine whether covert coping also predicts incident coronary heart disease. Design: Prospective cohort study (the WOLF Stockholm study). Settings: Workplaces in the Stockholm area, Sweden. Participants: 2,832 men with no history of myocardial infarction at baseline screening in Main outcome measure: Hospitalisation due to myocardial infarction or death from ischemic heart disease until 2003 obtained from national registers (mean follow-up 9.8 ± 0.9 years). Results: 47 participants had myocardial infarction or died from ischemic heart disease during the follow-up. After adjustment for age, socio-economic factors, risk behaviours, job strain and biological risk factors at baseline, there was a dose-response relationship between covert coping and risk of incident myocardial infarction or cardiac death (p for trend = 0.10). Men who frequently used covert coping had a 2.29 (95 % CI: 1.00 to 5.29) times higher risk than those who did no use this coping. Restricting the analysis to direct coping behaviours only strengthened this association (p for trend = 0.02). Conclusions: In this study, covert coping is strongly related to increased risk of hard-end-point cardiovascular disease. Keywords: Coping, myocardial infarction, prospective studies 16

18 Elektronisk kommunikation i organisationer Lena Linde, Högskolan Dalarna I takt med snabbt ökad datorkapacitet har möjligheter att kommunicera med personer på geografiskt avstånd med hjälp av ljud och rörlig bild ökat. Inom arbetslivet kan t.ex. rekrytering, förhandlingar och internutbildning genomföras via videobaserad kommunikation över Internet. En vanlig utgångspunkt är att jämföra elektroniska kommunikationsformer med ansikte-mot-ansikte kommunikation. En översikt av forskningsresultat vad gäller personbedömningar med hjälp av elektroniskt förmedlad information ges. Inklusionskriterierna är att studierna ska ha publicerats efter 2000, samt i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter. Frågan 1. om hur tillgängliga informationskanaler påverkar personbedömningarnas validitet med utgångspunkt från Big Five, 2. om olika kommunikationsformers naturlighet och belastning på uppmärksamhetsfunktioner, diskuteras. Man har funnit det lättare att bedöma extraversion och öppenhet än emotionell stabilitet utifrån personliga hemsidor, bloggar, eller annan textmässig, datorförmedlad information. Den snabba tekniska utvecklingen gör att forskning om människors beteende och upplevelser inför nya datorbaserade kommunikationsformer snabbt kan få ett bäst före datum. Frågan om hur validiteten hos personinformation, som presenteras via Internet är metodiskt och teoretiskt komplex. Såväl kommunikationens varaktighet, förmedlad information, och typ av kriterium (självskattningar eller andra närstående observatörers skattningar) måste beaktas var för sig. Även om elektronisk kommunikation förmedlar mindre information än ansikte mot ansikte kommunikation, så kan människor, enligt Kock (2005), anpassa kommunikationen i den förstnämnda formen för att uppnå givna mål vad gäller ömsesidig förståelse. Priset, uppnå är dock ökad ansträngning enligt Kock. Empiriska studier om skillnader i direkt uppmätt mental belastning mellan ansikte-mot-ansikte och datorförmedlad kommunikation har dock inte hittats. Keywords: Elektronisk kommunikation, personbedöming, mental belastning 17

19 Bonus och säkerhetsbeteende en pilotstudie i svensk kärnkraftsindustri Malin Mattson, Stockholms universitet, Ingemar Torbiörn, Stockholms universitet Studiens syfte var att kartlägga och analysera hur bonussystem som tillämpas på svenska kärnkraftverk kan tänkas medföra risker genom dess påverkan på säkerhetsrelaterat beteende. För att skapa en tolkningsram granskades relevansen av monetära belöningar både utifrån en mängd teorier om motivation och utifrån empiri rörande belöningars effekter på beteenden i allmänhet samt säkerhetsrelaterat beteende i synnerhet. Likaså belystes belöningars roll ur ett systemteoretiskt respektive ett rationalistiskt synsätt på organisationer. Den teoretiska tolkningsramen låg därefter till grund för dels en beskrivande kartläggning av tillämpade system, dels ett halvstrukturerat frågeschema angående de anställdas upplevelser av systemen. Totalt genomfördes 15 intervjuer med berörd personal på olika funktioner och befattningsnivåer, 5 på varje kärnkraftverk. Resultatet tyder på att bonussystemen via dess utformning inte påverkar säkerhetsbeteende negativt. Snarare antyder resultaten att säkerhetsbeteende stärks där olika säkerhetsmål gjorts bonusgrundande. Alla bonussystemen kan anses ha små effekter på motivationen och därmed begränsade styrvärden. Olikheter i de tre systemens utformning samt de anställdas upplevelser resulterar i delvis olika problematik när det gäller att uppnå större effekt. Keywords: Bonus, Belöningssystem, Motivation 18

20 Hur är den svenska chefsmodellen relaterad till effektivitet och lärande? Tuija Muhonen, Malmö Högskola, Sandra Jönsson, Malmö Högskola Den svenska managementmodellen beskrivs ofta som präglad av aspekter såsom teamarbete, tillit, samarbete, delaktighet, konsensus, självständiga medarbetare och innovation men även av tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlighet. Utgångspunkten i studien är att IKEA som företag anses representera denna svenska modell och syftet med studien är att ur ett globalt perspektiv undersöka hur olika faktorer i den svenska chefskapsmodellen är relaterade till organisationens och chefens effektivitet samt lärande och utvecklingsmöjligheter. Ett frågeformulär kommer under hösten 2009 att distribueras till samtliga anställda och chefer på alla nivåer i två IKEA varuhus i Sverige och två i Kina. Formuläret innehåller frågor kring uppfattningar om grupparbete, skicklighet, tillit till den egna och arbetsgruppens förmåga, ledarskap, organisationsklimat, rollförväntningar, lärande i arbetet samt utvecklingsmöjligheter. Chefens effektivitet kommer att mätas både i objektiva mått (måluppfyllelse t.ex. avseende försäljning, personal o.s.v.) samt i subjektiva mått (medarbetarnas uppfattning om chefens effektivitet, medarbetarnas välbefinnande mm.). Studien möjliggör komparationer mellan (1) medarbetare och chefer, mellan (2) chefer på olika nivåer, mellan (3) kvinnor och män samt mellan (4) chefer och medarbetare i Sverige och Kina. Materialet kommer att analyseras bl.a. med hjälp av multipel regressionsanalys. Resultatet kan ge ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar effektivt chefskap inom ramen för den svenska managementtraditionen i ett globalt perspektiv. Keywords: Globalisering, chefskap, effektivitet, lärande 19

21 Predicerar anställningsotrygghet fysiologiska hälsoindikatorer? Katharina Näswall, Stockholms universitet, Petra Lindfors, Stockholms universitet & Karolinska institutet, Magnus Sverke, Stockholms universitet Job insecurity has been the focus of a large number of research studies during the last decades, as a consequence of its becoming an increasingly more salient stressor in working life. This is mainly due to increased use of reorganization and downsizing as a means to remain competitive, and the use of flexible and less long-term employment contracts to fulfill immediate competency needs in organizations. Job insecurity has been defined as the worry a person feels about the future of her or his employment situation. The perception of job insecurity results from the individual appraising a situation as posing demands that exceed her resources to counteract them, in the sense that she does not know how to counteract the threat to her employment. Job insecurity is thus expected to give rise to stress experiences and has been linked to several different negative outcomes, such as negative work attitudes and health problems. Research studies, including two meta-analyses, have documented the negative cross-sectional association between job insecurity and several attitudinal and health outcomes, had have consistently reported evidence pointing to the negative long-term effects of job insecurity on well-being. To date however, most studies have focused on selfreported measures of health and well-being, and there is a lack of research on how job insecurity relates to objective indicators of health. Because of this lack of research, the present study aims to investigate the relation between job insecurity and more objectively measured indicators of physiological stress reactions, in terms of allostatic load and salivary cortisol, as well as self-ratings of health and well-being. Based on stress theories we hypothesize that higher levels of job insecurity will be related to higher levels of allostatic load, higher levels of salivary cortisol, as well as more symptoms of ill-health diagnosed in the medical examinations. We also hypothesize that self-ratings of well-being will be lower when job insecurity is high. The hypotheses will be tested in a representative sample of Swedish middle-aged women, who participated in a large-scale longitudinal study focusing on life span development. The discussion of the results will focus on similarities and differences in the relations between job insecurity and different aspects of health. Keywords: job insecurity, allostatic load, well-being 20

22 Interpersonal conflicts at work The relationship with workplace factors, work characteristics and self-rated health Gabriel Oxenstierna, Stockholms universitet, Linda Magnusson Hanson, Stockholm University, Maria Widmark, Stockholm University, Kristina Finnholm, Stockholm University, Cecilia Stenfors, Stockholm University, Stig Elofsson, Stockholm University, Töres Theorell, Professor emeritus, Stockholm University Much of the research on workplace conflicts finds an explanation in psychological factors; the personality and behaviour of the individual. Far less research points in the direction of the workplace environment as engenderer of conflict and only a relatively few psychosocial work environment factors have been included. On the whole in work environment research, only little research has been produced on the consequences of workplace conflicts in terms of employee health. In this study we aim to describe workplace conflicts, scrutinize work and workplace factors to see which of those may be related with workplace conflicts and what relationship these conflicts may have with employee self-rated health. The study population was derived from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 2006 (SLOSH n= 5141). Among the workplace characteristics increased levels of influence and manifest freedom of expression, procedural justice, social support, confidence in the management, as well as a good relation with the immediate manager and effective cooperation between departments were factors significantly related to ongoing conflicts. Risk of transfer or dismissal was also associated with ongoing conflicts. Among the work characteristics a higher degree of conflicting demands, emotional demands, and resources was relatively strongly associated with ongoing conflicts. A weak relationship was also noted for poor promotion prospects. After adjustment for a large number of social conditions the excess risk for low self-rated health appeared to be around 100 %. After further adjustment for work and workplace factors, the excess risk was reduced to about 50 %. Keywords: Work environment, workplace conflicts, self-rated health 21

23 Samhällsvetenskap och organisatorisk förändring - en relation med förhinder. Robert Ragneklint, Lunds universitet Organisatorisk förändring i form av drastiska förändringar har blivit en kungsväg till effektivitetshöjning. Det är en metod som i hög grad använts inom den offentliga sektorn som ett botemedel mot den samhällsekonomiska kris som alltsedan början på 1990-talet betraktats vara ett faktum. Kritik har riktats mot en överdriven användning av drastiska organisatoriska förändringar som ett universalmedel för att uppnå effektivitet: neddragningar kan skapa långvariga trauman för dem som klarat sig kvar på arbetsplatsen, bristen på uppföljning av OU, negativa effekter på hälsa och välbefinnande, svag måluppfyllelse. Bland andra viktiga områden för kritik kan nämnas bristen på adekvata effektivitetsmått för offentligt drivna verksamheter. Den traditionella samhällsoch organisationsvetenskapen tycks ha få analysredskap för att granska ett samhällsfenomen som antas vila på rationella överväganden och där metoder för genomförandet antas kunna förfinas genom ytterligare forskningsinsatser. En mera postmodernt influerad samhällsvetenskap däremot, synlig genom t.ex. diskurspsykologiska ansatser, där epistemologiska perspektiv tillsammans med ett intresse för dominansaspekter i ett bestämt samhälle står i förgrunden, skapar en helt annan bild av organisatorisk förändring. Nu uppmärksammas den diskursiva tolkningen av de språkliga begrepp som används som förgivettagna till sin betydelse, begrepp som effektivitet, rationalitet, kontoslag, individens fria val m.fl. som starkt laddade med normativa antaganden om individens och verklighetens natur. För diskurspsykologin framträder bilden av en irrationalitet som under en yta av rationalitet gör anspråk på att företräda sanningar om organisationsförändringar, samhällsutformningar och maktspridning som tas för givna. Samhällsvetenskapen måste, hävdas det här, tydliggöra sin egen djupare normativitet för att närma sig en tydligare vetenskaplig etik. Keywords: Organisatorisk förändring, effektivitet, epistemologi, etik, offentlig sektor 22

24 Effekten av motivation på interaktioner mellan arbetsledare, medarbetare, och kunder inom försäljning och marknadsföring Faysal Rawandozi, Malmö Högskola Enligt Leontevs (1978) teori är motivet för att bli involverad i en organisatorisk aktivitet beroende av individens föreställningar om hur denna aktivitet kommer att bli personligt meningsfull för individen själv. Genom att bli personligt involverad i en aktivitet upplever individen då faktorer som påverkar aktiviteten såsom personligt meningsfulla. Engagemanget i en aktivitet kan leda till att individens grundläggande behov av att utveckla autonomi, relationer till andra, och kompetensutveckling tillfredsställs. Individen drivs då av en inre motivation, till skillnad från en yttre motivation, vilket innebär att individen engagerar sig i en aktivitet för att nå yttre belöningar såsom lön och social bekräftelse (Deci, Connell, & Ryan, 1989). Undersökningar av Lundsten (2008) visade att kommunanställda som drevs av en inre motivation uppfattade interaktioner med arbetskamrater och kommunmedborgare på en personlig nivå, till skillnad från kommunanställda som drevs av en yttre motivation. De senare uppfattade inte interaktionerna med arbetskamrater och kommunmedborgare på en personlig nivå. Motivationen kan också ha betydelse för mellanmänskliga interaktioner även inom klientrelaterade yrken utanför kommunal verksamhet, d v s yrken där individen kommer i kontakt med människor vars behov det hör till yrket att tillfredsställa. Därför ställs en hypotes upp innebärande att motivationen hos medarbetare som arbetar med försäljning och marknadsföring har effekt på uppfattningen av relationerna mellan medarbetare och kunder. Dessa relationer uppfattas såsom mer personliga av medarbetare som drivs av en inre motivation än vad de uppfattas av medarbetare som drivs av en yttre motivation. En andra hypotes är att arbetsledarens motivation har effekt på medarbetarnas motivation. Keywords: Motivation, Försäljning, Marknadsföring, Kundrelationer, 23

25 Job insecurity, its consequences and social support Anne Richter, Stockholms universitet, Katharina Näswall, Stockholms universitet A lot of change and restructuring processes have been introduced to the labour market in the last decades. This contributes to feelings of job insecurity, where individuals as well as the companies are affected negatively. However, not much is known about the relation between job insecurity and the family domain. This study fills several current research gaps. We investigate how social support may help employees deal with their fear of losing their job, but we also study the relation between job insecurity and work-family conflict. A complex model is tested, of whether the negative effect of job insecurity on mental well-being is mediated by work-family conflict. As social support is an important factor for both workplace and family, it is tested as a moderator. In order to take gender into account, the model is tested separately for men and women. A sample of 508 Swedish teachers was used. This questionnaire data was collected in 2004, where employees reported their experience of job insecurity, work-family conflict, mental problems as well as social support. An important result is that there was a gender difference in the relation between job insecurity and work-family conflict, which was only observed among men. Other results will be discussed in more detail. Our results imply that further research is needed with regard to job insecurity and gender. Additionally, other buffers than social support should be considered in future studies to help find strategies to reduce strain among employees. Keywords: Job insecurity, work-family conflict, social support, gender, 24

26 Art talks to leaders: How an artistic leadership development program influences leaders and co-worker's health. Comparison with a traditional program. Julia Romanowska, Stockholms Universitet, Gerry Larson, Försvarshögskolan, Maria Eriksson, Stockholms Universitet, Britt-Maj Wikström, Akershus University College, Karolinska Institutet, Hugo Westerlund, Stockholms Universitet, Töres Theorell, Karolinska Institutet, Stockholms universitet Background: Very few studies have examined employee health effects of manager training programs. The purpose of the study was to examine in what ways artistic leadership training influences a leader's competence, as well as the leader's own and the co-worker's health. We predicted a beneficial effect for the leaders and their subordinates not only with regard to mental health but also with regard to bodily reparative activity. Methods: Participating leaders were randomised to two, one-year-long, leadership programs; one "artistic" and one "traditional", with follow-up (at 12 and at 18 months) of leaders and their corresponding subordinates (artistic group: n = 49-52, traditional: n = 64-74, the numbers differing between study variables). The "artistic program" built on an experimental theatre form; a collage of literary text and music performed by two actors, followed by expressive writing and discussions focused on existential and ethical problems. Results: After 12 months there were no consistent differences with regard to self-reported health and endocrine stress-related variables. However, after 18 months a pattern was clearly visible, with significant advantage - better development of mental health and DHEA-s serum concentration for the artistic group. Conclusions: Our findings on the development of endocrine variables are strengthened by the findings on the development of the mental health. Compared with a traditional education, the artistic approach seems to be more effective in stimulating long-term effects on leaders' competence and employee health. Hence it is of importance to further evaluate the effectiveness of this alternative educational approach. Keywords: Managerial education, Culture, Leadership, Psychosocial stress, 25

27 Beslutsfattande och hälsa bland handläggare och utredare inom tre svenska myndigheter Ilkka Salo, Lunds universitet, Carl Martin Allwood, Göteborgs universitet Sambandet mellan beslutsfattandestilar och olika faktorer relaterade till bl.a. psykosocial hälsa undersöktes hos handläggare och utredare inom tre svenska myndigheter (N = 473). Beslutsstilarna undersöktes med testet General Decision-making Style (Scott och Bruce, 1995; Thunholm, 2004) som består av fem faktorer (rationalitet, intuition, spontanitet, beroende, undvikande). Hälsofaktorerna undersöktes med skalor för livstillfredsställelse (Satisfaction with life scale SWL, stress (Perceived stress questionnaire PSQ ), prestationsbaserad självkänsla (PBS), och sömn. Frågor om effektivitet och kvalitet i utredningsarbetet undersöktes också. Resultaten pekade på att: (a) rationalitet var positivt relaterat till i vilken grad tillgänglig tid påverkar kvalitén i utredningarna, (b) intuition var positivt relaterat till i vilken grad man tycker att man tidigt kan predicera utfallet av ett ärende, (c) man fann inget signifikant samband mellan spontanitet och någon av de andra variablerna. (d) beroende var positivt relaterat till PBS, PSQ, negativa sömnmönster, samt graden av hur andra upplevs påverka utredningsarbetet, (e) undvikande var positivt relaterat till PBS, PSQ, negativt sömnmönster, samt ett negativt samband med SWL (Pearson korrelations koefficienter, alfa =.01, two-tailed tests). Utifrån dessa resultat kan man sluta sig till att beslutsfattandestilarna beroende och undvikande i högre grad var relaterade till faktorer av ohälsa. Resultaten har betydelse för förståelsen av hur beslutsfattande är relaterat till psykosociala hälsofaktorer hos beslutsfattare inom de undersökta myndigheterna och sporrar till framtida studier om hur olika faktorer relaterade till beslutsfattande kan användas som indikatorer för hälsa. Keywords: Beslutsfattandestilar, prestationsbaserad självkänsla, livstillfredsställelse, upplevd stress, sömn 26

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Psykologiska mekanismer bakom preferenser för urvalsverktyg

Psykologiska mekanismer bakom preferenser för urvalsverktyg Psykologiska mekanismer bakom preferenser för urvalsverktyg Kristina Langhammer kristina.langhammer@psychology.su.se Är vissa beslut viktigare än andra? Beslutstöd I praktiken Smartphones are expensive

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su. Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Ledarskap och hälsa. Maria Nordin. Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi

Ledarskap och hälsa. Maria Nordin. Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi Ledarskap och hälsa Maria Nordin Docent, lektor i arbets- & organisationspsykologi Institutionen för psykologi Ledarskap Ledarskap Av outsinligt intresse Lika många definitioner som forskare Leadership

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

2013-11-22 PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER. Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp. Ingående artiklar i avhandlingen

2013-11-22 PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER. Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp. Ingående artiklar i avhandlingen PSYKOSOCIALA ARBETSVILLKOR, HÄLSA, OCH LEDARSKAP HOS CHEFER Daniel Lundqvist Helix & Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering Ingående artiklar i avhandlingen Avhandlingens tre huvudkoncept/begrepp

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter augusti 2015 1 Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol 50(4), July, 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346 2 1 Motivationsteorier -

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter. Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson

Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter. Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson Lärande från incidenter för säkerhet inom farliga verksamheter

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal (Key Performance Indicators (KPI)) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl Effektanalys en introduktion Rolf Sandahl Några områden som en utvärderare ska behärska..research design, sampling, measurement, interviewing, observation, site visits, archival studies, case studies,

Läs mer

ERGONOMI & HUMAN FACTORS SÄLLSKAPET SVERIGE. Göran M Hägg

ERGONOMI & HUMAN FACTORS SÄLLSKAPET SVERIGE. Göran M Hägg Göran M Hägg Keynotes: Scania - success based on healthy and dedicated employees Robert Dubois, Scania, Södertälje How you, with the help of rhythm, improve moving patterns, stimulate cognition, emotion

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Lotta Åstrand Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket 83 % 75 % 24 % Förväntar sig stora förändringar i framtiden Bedriver förändring informellt, ad hoc eller

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes RECENSION Lena Abrahamsson Kerstin Waldenström, Annika Härenstam: How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes Arbetsliv i omvandling,

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Docent David Edvardsson La Trobe University Umeå Universitet - Vad betyder ledarskapet för integreringen av fysisk

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv

Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv Jan Winroth, universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Teori - Forskning

Läs mer