Nätverksmöte i arbetsoch. organisations-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksmöte i arbetsoch. organisations-"

Transkript

1 Nätverksmöte i arbetsoch organisations september 2009, Stockholm psykologi Abstracts Organisatörer: Psykologiska institutionen vid Stockholms respektive Lunds universitet

2 Presentation av projektet Longitudinell validering av polisurvalet Stefan Annell, Stockholms universitet Doktorandprojektet Longitudinell validering av polisurvalet är en longitudinell kriteriebaserad validering av urvalsmetoderna i det nuvarande urvalet till den grundläggande polisutbildningen i Sverige, med särskilt fokus på de psykologiska metodernas förmåga att förutsäga de sökandes framtida prestation under polisutbildningen, aspiranttjänstgöringen och under deras första år som poliser. Projektet har två syften, ett specifikt, att belysa hur urvalet till den grundläggande polisutbildningen i Sverige och till polisyrket fungerar och hur det aktuella urvalet skulle kunna förbättras, och ett allmännare och vetenskapligt intressantare, att öka kunskapen om hur urvalsmetoderna semistrukturerad intervju, begåvningstest och integritetstest kan komplettera varandra för att bättre kunna predicera framtida studie- och arbetsprestation vid urval. Den ursprungliga undersökningsgruppen består av de 1429 sökande till polisutbildningen som prövades på Pliktverket våren Data för denna grupp består av uppgifter från alla urvalsmetoder som används i polisurvalet samt bakgrundsuppgifter om de sökande. Kriteriedata kommer att samlas in för de knappt 800 av dessa sökande som påbörjade polisutbildningen hösten Kriteriedata kommer att bestå av objektiva data, dvs. registeruppgifter, och subjektiva data i form av självskattningar och bedömningar av andra, dvs. från lärare, aspiranthandledare och närmaste överordnade. Data kommer att analyseras statistiskt med olika multivariata metoder. Projektet genomförs av inom ramen för Pliktverkets uppföljningsarbete av det aktuella urvalet i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Ansvarig för projektet på Pliktverket är Stefan Annell, tillika industridoktorand vid institutionen. Projektet beräknas avslutas 2013 i och med Annells disputation. Projektets förväntas ge värdefulla bidrag till så väl den svenska som den internationella urvalspsykologin. Keywords: Urval, Prediktiv validitet, Design och metod 1

3 Job Insecurity and Fairness Perceptions for Well-being and Organizational Attitudes: The Role of Security Promises in the Psychological Contract Claudia Bernhard-Oettel, Stockholms universitet, Nele De Cuyper, KU Leuven, Bert Schreurs, Utrecht Universitet, Hans De Witte, KU Leuven The aim of this study is to investigate how perceptions of job insecurity and fairness associate with individual well-being (job satisfaction, general health) and organizational attitudes (organizational commitment, turnover intention), under the condition that the psychological contract as perceived by the employee includes a promise on job security, or not. More specifically, we suggest that (H1) job insecurity is negatively related to individual well-being and organizational attitudes when job security is expected as part of the psychological contract, (H2) job insecurity is negatively related to fairness perceptions when job security is expected as part of the psychological contract, (H3) fairness associates positively with individual well-being and organizational attitudes, and (H4) the association between job insecurity, individual well-being and organizational outcomes is mediated by fairness under the condition that job security is expected as part of the psychological contract. Results based on a sample of Belgian employees (N = 559) support our hypotheses for organizational outcomes. For individual well-being, the mediation framework was not conditional upon a perceived promise of job security as part of the psychological contract. We conclude that employees perceptions of job insecurity and fairness are important factors for employees wellbeing and their attitudes towards the employer. More importantly, these perceptions can in part be shaped by organizational agents such as managers and supervisors. Additionally, the active utilization of the psychological contract in management strategies seems to have favourable results for the fostering of pro-organizational attitudes among employees Keywords: Job insecurity, Fairness, Psychological Contract, Well-being, Organisational Attitudes 2

4 Vilken roll har prestationsbaserad självkänsla i sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och utbrändhet över tid Victoria Blom, Stockholms universitet Ett starkt inledande engagemang till sitt arbete antas göra individen särskilt sårbar för att drabbas av utbrändhet. Dock saknas kunskap om hur detta engagemang kan konceptualiseras och mätas, samt hur det samverkar med individens arbetsförhållanden. Individer med villkorlig självkänsla där individens självvärde införskaffas genom prestationer, kallat Prestationsbaserad självkänsla, har visat sig vara särskilt sårbara för stressrelaterade sjukdomar. De tenderar att pressa sig själva så hårt att de riskerar sin hälsa i sin strävan att kompensera för en bräcklig grundläggande självkänsla. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet över tid samt att se hur prestationsbaserad självkänsla påverkar sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och utbrändhet. Ett tredje syfte var att undersöka eventuella könsskillnader i dessa samband. Data kom från en nationell enkätundersökning i Sverige insamlad vid två tillfällen (n=2350). Hierarkisk regressionsanalys visade att prestationsbaserad självkänsla var en viktig prediktor av utbrändhet över tid, samt fungerade som såväl partiell som full mediator i sambandet mellan ett flertal arbetsmiljöfaktorer och utbrändhet. Prestationsbaserad självkänsla var en full mediator i sambandet mellan övertidsarbete och utbrändhet för män, men inte för kvinnor. Kvinnors självkänsla medierade istället tydligare sambandet mellan utbrändhet och möjligheten att kunna bestämma arbetstakten samt upplevelsen av tydliga mål. Studien bidrar till att belysa konceptualiseringen av det inledande engagemanget i utbränningsprocessen och hur det samverkar med arbetsmiljön, kunskap som kan vara vara användbart för preventionsarbete och rehabiliteringsinsatser. Keywords: Utbrändhet, Arbetsmiljö, Prestationsbaserad självkänsla, Kön 3

5 Gruppinitiativ: Att gå utöver föreskrivet arbet Agneta Brav, Mälardalens högskola/hst Många av dagens organisationer är i behov av proaktiva medarbetare i ett ständigt pågående förändrings- och förbättringsarbete. Vissa individer och grupper verkar lyckas bättre i sitt arbete än andra på samma arbetsplats. Syftet var att studera om dessa medarbetare hade utvidgat sina arbetsuppgifter för att uppnå önskat resultat. Gruppinitiativ kan betraktas som en process men även som resultat av en process. Begreppet är utvecklat från Fay och Freses (2001) koncept Personligt Initiativ. Tilltron till gruppens förmåga bidrar till bättre prestationer, men överskattning av förmåga kan också vara till förfång eller rent av skadlig för grupper (Guzzo, Yost, Campbell & Shea, 1993). Betydelsen av stöd från ledning, upplevd autonomi och tilltro till gruppens förmåga för gruppinitiativ mättes vid två tillfällen och 182 grupparbetande individer i fyra olika mellansvenska industriföretag var deltagare vid båda tidpunkterna. Resultat av hierarkiska regressioner visade att tilltron till gruppens förmåga hade störst prediktionsvärde för gruppinitiativet. Stöd från ledningen och upplevd autonomi bidrog också signifikant till att förklara variansen. Resultaten är överensstämmande med tidigare forskning som visar på betydelsen av att inspirera gruppmedlemmar att vara aktivt involverade och bidra till realisering av målen. Gruppinitiativ med sin inneboende proaktiva dimension kommer troligen att få ökad betydelse för gruppbaserade organisationer i framtiden. Rekommendationen till praktiker blir att skapa organisatoriska förutsättningar och kontext där tilltro till gruppens förmåga kan uppstå, utvecklas och växa. Psykosociala faktorer bör då också inkluderas. Keywords: gruppinitiativ, tilltro till gruppförmåga, stöd från ledning, upplevd autonomi, 4

6 Rekryterares upplevda effektivitet och attributionsmönster vid lyckade och misslyckade rekryteringar Kristina Danilov, Stockholms universitet, Johnny Hellgren, Stockholms universitet En aspekt som håller debatten vid liv i rekryteringsrelaterad forskning är rekryterarnas återhållsamma inställning mot testning och datorbaserade mätverktyg. Trots deras kunskaper om värdet i dessa verktyg, och de finansiella argumenten håller rekryterarna i hög utsträckning fast vid sina subjektiva bedömningar (Highhouse, 2008). Den aktuella studien undersöker detta fenomen ur ett attributionsteoretiskt perspektiv. Syften med studien är 1) att undersöka svenska rekryterares uppfattningar vad det gäller rekryterareffektivitet och 2) se vilka attributionsmönster som finns vad det gäller lyckad/misslyckad rekrytering. Mera konkret innebär det att studera hur rekryterna attribuerar sina lyckade respektive misslyckade rekryteringar. En kvalitativ ansats bestående av 18 semistrukturerade intervjuer med rekryterare från olika branscher, samt 6 semistrukturerade intervjuer och 4 fokusgrupper med rekryterare från en och samma bransch genomfördes under två års period ( ). Resultaten visade att nästan alla rekryterare uppfattar sig själva som effektiva och att tydliga orsaksattributioner används för att förklara lyckad/misslyckad rekrytering. Implikationer för praktiken diskuteras. Keywords: rekryterareffektivitet, attributioner, lyckad rekrytering, kvalitativ 5

7 Finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga läkares arbetsklimat, arbetsrelaterade attityder och ohälsa? Helena Falkenberg, Stockholms universitet, Katharina Näswall, Stockholms universitet, Magnus Sverke, Stockholms universitet Kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och på olika positioner, vilket försvårar jämförelser mellan könen. De skillnader som tidigare framkommit, i bland annat hälsa, kan ha berott på situationsfaktorer snarare än kön. Betydelsen av kön på dagens arbetsmarknad kan även innebära att kvinnor och män har olika uppfattningar om vad ett arbete är. För att studera könsfaktorer snarare än situationsfaktorer undersöks i denna studie kvinnor och män som arbetar inom samma yrke och organisation. Dessutom kontrolleras för anställningstid i organisationen, position samt anställningsform. Syftet med studien är att undersöka: (1) om det går att mäta arbetsklimat på samma sätt för kvinnor och män, (2) om det psykologiska arbetsklimatet, arbetsattityder och ohälsa skiljer sig åt mellan könen samt (3) om arbetsklimatet predicerar arbetsattityder och ohälsa på olika sätt för kvinnor och män. De som undersöktes var kvinnliga (95) och manliga (105) läkare som arbetade på ett akutsjukhus i Stockholm. Vissa skillnader framkom i hur kvinnorna och männen uppfattade arbetsklimatet. Dessa skillnader togs i beaktande i de fortsatta analyserna. Kvinnorna rapporterade sämre arbetsgruppsklimat, mindre engagemang och mer ohälsa än männen. Rollstress var den viktigaste faktorn i arbetsklimatet för kvinnornas arbetsattityder och ohälsa, medan vad som predicerade männens arbetsattityder och ohälsa var mer tvetydigt. Det kan således finnas skillnader mellan kvinnor och män som till synes arbetar under liknande förhållanden vilket visar betydelsen av ett fortsatt jämställdhetsarbete inom organisationer. Keywords: genus, psykologiskt klimat, arbetsrelaterade attityder, ohälsa, läkare 6

8 Vilka konsekvenser har individuella lönefaktorer och facklig lönepolitik för medlemmarnas inställning till facket? Niklas Hansen, Stockholms universitet Förskjutningen från kollektiva till individuella lösningar har satt press på de svenska fackförbunden att ändra inriktning för att försöka vända en utveckling med vikande medlemstal. Som ett sätt att bemöta denna utmaning har facken bytt strategi i bland annat lönefrågan, där individuella resultatbaserade löner har kommit att bli en allt centralare del av fackens lönepolitik. Syftet med denna studie är därför att studera vilken betydelse individuella lönefaktorer och facklig lönepolitik har för medlemmarnas inställning till facket i form av fackliga attityder (facklig tillfredsställelse, facklig identifikation) och beteenden (intention till fackligt deltagande, faktiskt fackligt deltagande). Studien baseras på en enkätundersökning till medlemmar i Kommunal och Vårdförbundet. Resultaten tyder överlag på att identifikation med fackets lönepolitik och upplevd rättvisa i lönepolitiken var de överlägset viktigaste incitamenten för inställningen till facket, även om de individuella lönefaktorerna också var av stor betydelse. Men medan den förda lönepolitiken generellt sett förklarade mer av medlemmarnas positiva inställning till Kommunal jämfört med Vårdförbundet var individuella lönefaktorer viktigare för Vårdförbundets medlemmar jämfört med Kommunals för såväl tillfredsställelsen som identifikationen med facket liksom för det faktiska fackliga deltagandet. För att få mer aktiva medlemmar är en praktisk implikation för facket att i högre utsträckning fånga upp medlemmarnas upplevelser av orättvisor och kränkningar i samband med den individuella lönesättningsprocessen. Keywords: individuell lön, facklig lönepolitik, fackliga attityder, fackligt deltagande, erkännande 7

9 Mot Nya Infrastrukturer För Lärande Esther Hauer, Umeå universitet Äldreomsorgen är ständigt utsatt för nya krav och utmaningar som konsekvens av det ökande antalet äldre i samhället. Parallellt med att kraven på omsorgens kvalitet ökar beskrivs äldreomsorgens lärandemiljö som en miljö där det dagliga arbetet vilar på erfarenhetsbaserat lärande och där personalens formella utbildningsnivå är låg. Forskningsprojektet "Mot Nya Infrastrukturer För Lärande" är ett samarbete mellan Institution för psykologi, Umeå universitet och Utvecklings- och fältforskningsenhet (UFFE). Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för lärande i äldreomsorgen likaså brukarnas inflytande, före och efter Kompetensstegen i Umeå (KUM). KUM som initierades 2006 i syfte att bygga nya infrastrukturer för lärande och kompetensutveckling i äldreomsorgen har fokuserat på individuella utbildningsprogram och karriärsteg, genombrottsmetoden för att öka kompetensutvecklingen i arbetsgrupper samt vidareutbildning till alla ledare. Inom ramarna för forskningsprojektet bedrivs idag två studier: 1. Intervjustudien med brukare och respektive kontaktperson i syfte att undersöka brukarnas nivå av inflytande och delaktighet samt eventuella effekter av KUM på brukarnas situation; 2. Enkätstudien med personal från hemtjänst och särskildboende beträffande deras lärandeklimat. Preliminära resultat visar (som förväntat) en signifikant skillnad mellan hemtjänst och särskildboende i deras skattning om lärandeklimatet. Arbetsvillkoren i hemtjänsten förefaller inte vara i linje med föreslagna nyckelfaktorer i arbetsplatslärande. I skrivande stund är uppföljningen av enkätstudien inte komplett och därför kan vi inte uttala oss om resultaten of interventionen. Keywords: Arbetsplatslärande, Inflytande, Äldreomsorg, Kompetensstegen, Intervention 8

10 Rekrytera rätt inom detaljhandeln: Upplevd effektivitet och önskan om förändring utifrån rekryterarens preferens för bedömningsverktyg Johnny Hellgren, Stockholms universitet Detaljhandeln betraktas som en genomgångsbransch där orsaken till den höga personalomsättningen anses tillhöra branschens natur snarare än som ett tecken på misslyckad rekrytering. Följdaktiges påverkas även rekryteringsförfarandet samt typen av bedömningsverktyg som användes i rekryteringen. Den aktuella studien har två huvudsyften: att undersöka sambandet mellan rekryterande chefers självskattade effektivitet som rekryterare, och att undersöka rekryteringsverktygen som anses vara relevanta, framförallt magkänslans roll i bedömningssituationen i kombination med eventuella önskemål om förändringar avseende rekryteringsprocessen. Medverkande i studien är rekryterande chefer samt yrkesrekryterare från tre stora svenska företag inom detaljhandeln (ca personer). Data kommer att samlas in med enkäter under våren Resultaten kommer att diskuteras utifrån både teoretiska så väl som praktiska implikationer. Kewords: rekryteringsverktyg, rekryterareffektivitet, detaljhandel, kvantitativ, 9

11 Mönster av sociala relationer i arbetslivet Annika Härenstam, Göteborgs universitet, Erik Berntson, Stockholms universitet Nya organiseringsformer och roller för chefer och medarbetare förändrar de sociala relationerna i arbetslivet. Syftet med denna studie är att kartlägga typiska arbetsrelaterade sociala situationer och hur de påverkar kvinnors och mäns arbetsförmåga, arbetslust och hälsa. Med utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv gjordes klusteranalyser på sju variabler som fångar centrala aspekter av sociala relationer slumpmässigt valda förvärvsarbetande i åldrarna 25 till 50 år deltog i en telefonintervju och en enkät vid tre tillfällen. Klustren jämfördes med avseende på var de finns i arbetslivet (strukturella faktorer), vilka som finns där (demografiska faktorer) och hälsa, arbetslust, arbetsförmåga och anställningssituation. Resultat: Sex kluster identifierades; de isolerade, de involverade, de osedda, de utsatta, de uppskattade och de klämda. Klustren skiljde sig tre år senare i hälsa, arbetslust och arbetsförmåga. Bland de strukturella faktorerna tycks position, klass och utbildning förklara skillnader mellan klustren även om vi inte kan bortse från individuella faktorer. Slutsatser: De som är mest utsatta för bristande socialt stöd och uppskattning och har sämst hälsa finns i toppen och i botten av arbetslivets hierarki. Personerna i två av ohälsoklustren finns ofta i kunskapsintensiva organisationer, de har högre positioner och är mer välutbildade än i de två bästa klustren. Det tredje ohälsoklustret består framförallt av lågutbildade med svag anknytning till arbetsmarknaden. Goda sociala relationer i arbetet är vanligare i mellanpositioner. Här tycks det finnas en kollektiv kultur som ger skydd mot överutnyttjande och att bli ensam med ansvar och höga krav. Resultaten har implikationer för forskning om arbetslivets individualisering och hälsa. Keywrods: Klusterananalyser, socialt stöd, individualisering, hälsa, arbetsrelationer 10

12 To Increase Employee Motivation and Goal Commitment during a Plant Closure Lars Häsänen, Stockholms universitet, Johnny Hellgren, Stockholms universitet, Magnus Hansson, Örebro universitet Previous research has shown that closedowns seem to result in high performance outcome and increased productivity despite the fact of certainty of job loss. The majority of closedown research has been done on organizations where no increased organizational performance is asked for; while in this study the organization needed to increase productivity and efficiency in order to build an adequate stock of products which would sustain the market during the transfer of production to another factory. The theoretical frameworks are based on Goal-Setting Theory (Locke & Latham, 1990) and its effect on employee performance (formal and informal), job attitudes and well-being, and Stress Appraisal and Coping perspective (Lazarus & Folkman, 1984) to explain the difference between downsizing and closedown environments. Consequently, the aim of this paper was to investigate if organizational goal-setting intervention, during plant closure, could motivate employees for higher performance, goal commitment, as well as better job attitudes and well-being. A longitudinal design based on two data points (T1, T2) with one year in between were tapped into the goal-setting process. The results from MANCOVA showed that most variables increased between T1 and T2, except for goal commitment which only increased for women, and job performance was stagnant. Hierarchical regression analysis revealed that goal-setting was able to predict the outcomes with diminished effect. Our conclusions are that it is possible to maintain a goal-setting approach throughout the closure when full social responsibility is present. Even though our results showed that goal-setting was only partly effective since we expected more relationships between goal-setting components and the outcome measures. This would suggest that there were other processes intervening and we hypothesis that it could be employees perceptions of justice that moderated the results. Keywords: closure, motivation, goal-setting, downsizing, 11

13 Balanserat eller rättvist - ett försök att undersöka det psykologiska kontraktets kvalitet Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola, Francisco J. Gracia, Universitetet i Valencia, David Guest, King's College London, José María Peiró, Universitetet i Valencia, Under senare år har allt fler studier kommit att intressera sig för båda parter i det psykologiska kontraktet som alltmer kommit att studeras som en del i anställningsrelationen och inte enbart som en individfaktor. Mot denna bakgrund har det blivit viktigare att förstå förutsättningarna för psykologiska kontraktet som balanse, överensstämmelse och ömsesidighet och hur det fungerar i olika anställningssituationer. Syftet med detta paper är att undersöka dessa begrepp med fokus på ömsesidighet (mutuality) definierat som enighet mellan parterna om vilka löften och åtaganden som ingår i deras psykologiska kontrakt. Generella antagandet om fördelarna med ömsesidighet ställs mot betydelsen av att överenskommelsen är rättvis och konsekvenserna av detta för anställdas attityder och välbefinnande. Anställningskontraktet undersöks också som en möjlig differentierande faktor. Data kommer från en stor europeisk studie (PSYCONES projektet) där sju länder deltar och de svarande arbetar i 205 företag och utgör totalt över 5000 personer. I resultaten framgick att tillsvidareanställda generellt hade högre nivåer av upplevd prestation och lojalitet med företaget. Tidsbegränsat anställda hade dock generellt högre välbefinnande också när vi kontrollerade för ett flertal andra möjliga bidragande faktorer som t ex ålder utbildning. Generellt visade sig graden av ömsesidighet vara relativt låg mellan anställda och deras chef. Rättvis behandling visade sig vara den faktor som hade starkast samband med alla utfallsvariabler och var viktigare än enighet om det psykologiska kontraktets innehåll. Fortsatt forskning om det psykologiska kontraktets byggstenar framstår som viktig mot bakgrund av denna slutsats. 12

14 Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö: uppföljning av utvecklingssamtal inom den offentliga sektorn Jan Johansson Hanse, Göteborgs universitet Utvecklingssamtalet handlar ofta om att diskutera arbetsinnehåll, arbetsmiljö, kompetensutveckling, relationer, samarbetsformer samt utveckling av verksamheten. Schaller (1992) beskriver två trösklar som chefen måste passera rörande sitt förhållningssätt till utvecklingssamtalen: den kvantitativa tröskeln och den kvalitativa tröskeln. Den kvantitativa avser att chefen måste ta steget fullt ut och genomföra samtalen och den kvalitativa handlar om att skapa en atmosfär kring samtalet som gör att medarbetaren uppfattar samtalet som både stimulerande och värdefullt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan utvecklingssamtal och psykosociala faktorer i arbetslivet. Anställda från kommunala verksamheter deltog (barnomsorg, äldreomsorg). Data insamlades med hjälp av frågeformulär vid två tidpunkter (t1 och t2) med ca 1,5 års mellanrum. Undersökningsdeltagarna identifierades vid båda mättillfällena, efter informerat samtycke och information om att all data gavs största möjliga konfidentialitet. Enkäten belyste bl.a. demografiska frågor, utvecklingssamtal och psykosociala faktorer. Bland de deltagare som inte haft utvecklingssamtal vid t1, men haft det före t2 (kvantitativ tröskel passerad), gjordes analyser beträffande både den kvantitativa och den kvalitativa dimensionen av utvecklingssamtalet (N=202). Resultaten avseende den kvantitativa dimensionen visade på statistiskt signifikanta positiva förändringar (t-test för beroende mätningar) mellan t1 och t2 beträffande utvecklingsmöjligheter (kompetensutveckling, avancemangsmöjligheter) (t = 6,53; p<,001) och organisationsharmoni (förekomst av motsättningar) (t = 4,75; p<001). Resultaten avseende den kvalitativa dimensionen visade statistiskt signifikanta positiva korrelationer mellan utvecklingssamtal och samtliga psykosociala faktorer (r =,20 -,57; p<,01). Högst samband fanns med arbetsledningsklimat (r =,57) och arbetstillfredsställelse (r =,42). Keywords: Utvecklingssamtal, Psykosocial arbetsmiljö, Ledarskap 13

15 Teamwork on the line can pay off down the line Annika Lantz, Uppsala University & Fritz Change AB, Stocksund Employees work in innovation processes can be to generate ideas, but more often it is to create the right conditions so that new products or services can be effectively produced or delivered. Selforganizational activities involve autonomously creating conditions and to proactively handle new possibilities, unexpected situations, problems or tasks. In previous research a model of determinants of self-organizational activities in groups was proposed where dimensions of job design, group processes (cooperation, social support and reflexivity) and proactive behavior are interrelated and connected to self-organizational activities (Brav, Andersson & Lantz, in press). The aim is to provide further empirical support for the proposed model. Four studies were conducted in three organizational contexts where initiative-taking and self-organizational activities are welcomed (industry, school, and elderly care unit), and in a nuclear plant where alertness is crucial, but self-organizational activities can endanger safety. The results are based on work task analysis (two studies) and questionnaires administered to in total 104 work groups. The model received substantial support. Dimensions of job design, group processes and group initiative are interrelated and connected to self-organizational activities. Reflexivity and group initiative shows the largest effect on self-organizational activities. In two studies job design captured by work task analysis was compared to self-assessment of autonomy. Job design captured by work task analysis gives better model fit and has a larger effect on self-organizational activities than self-assessed autonomy. Keywords: Teamwork, job design, group processes, group-initiative, self-organization 14

16 Teoretisk modellering av kontextuell påverkan på ledarskap Gerry Larsson, Försvarshögskolan & Universitet Bergen Syfte: Att erhålla fördjupad teoretisk förståelse av ledarskap genom att modellera kontextuella förhållanden som kan antas påverka det. Bakgrund: Två teoretiska modeller över ledarskap har utvecklats av författaren med kollegor. Modellen Utvecklande ledarskap kan ses som en anpassning av transformativa ledarskapsmodeller till skandinaviska villkor. Den vilar också explicit på ett interaktionistiskt person x situation perspektiv. Vid uppföljningsstudier har även en modell över indirekt ledarskap utvecklats som fokuserar på intraorganisatoriska påverkansprocesser av top-down-karaktär. Båda modellerna har fått empiriskt stöd i efterföljande kvantitativa undersökningar och alla nämnda studier är internationellt publicerade. Den nuvarande ansatsen innebär ett försök att vidareutveckla dessa två modeller. Metod och resultat: En teoretisk analys genomfördes kompletterad med en kvalitativ studie. Resultatet innebär att kontextuella betingelser på gruppnivån (t ex grad av sammanhållning), organisationsnivån (t ex grad av horisontell och vertikal differentiering) och omgivningen (t ex grad av beroende av infrastrukturella förhållanden), vilka kan antas påverka ledarskap, modellerades i lägre grad till högre grad bipolära dimensioner. Hypotetiska profiler för ledare på tre olika hierarkiska nivåer redovisas: frontlinjeledare på fältet, ansvariga chefer på fältet samt chefer på hög strategisk nivå. Slutsatser: Modellutvecklingen medger en bättre grund för holistisk prövning av person- och situationsfaktorers inverkan på ledarskap. En begränsning är att profilkonceptet innefattar en förenkling - alla aspekter behöver kunna beskrivas i bipolära dimensioner. Praktiska implikationer: Den föreslagna modellutvecklingen kan vara ett stöd vid ledarskaps- och organisationsutvecklingsinsatser. 15

17 Covert coping with unfair treatment at work and risk of incident myocardial infarction and cardiac death among men: Prospective cohort study Constanze Leineweber, Stockholms Universitet, Hugo Westerlund, Stockholms Universitet, Töres Theorell, Stockholms Universitet, Mika Kivimäki, University College London, Peter Westerholm, Uppsala Universitet, Lars Alfredsson, Karolinska Institutet Objective: Covert coping with unfair treatment at work - occurring when an employee does not show the 'aggressor' that she feels unfairly treated - has been found to be associated with cardiovascular risk factors. We examine whether covert coping also predicts incident coronary heart disease. Design: Prospective cohort study (the WOLF Stockholm study). Settings: Workplaces in the Stockholm area, Sweden. Participants: 2,832 men with no history of myocardial infarction at baseline screening in Main outcome measure: Hospitalisation due to myocardial infarction or death from ischemic heart disease until 2003 obtained from national registers (mean follow-up 9.8 ± 0.9 years). Results: 47 participants had myocardial infarction or died from ischemic heart disease during the follow-up. After adjustment for age, socio-economic factors, risk behaviours, job strain and biological risk factors at baseline, there was a dose-response relationship between covert coping and risk of incident myocardial infarction or cardiac death (p for trend = 0.10). Men who frequently used covert coping had a 2.29 (95 % CI: 1.00 to 5.29) times higher risk than those who did no use this coping. Restricting the analysis to direct coping behaviours only strengthened this association (p for trend = 0.02). Conclusions: In this study, covert coping is strongly related to increased risk of hard-end-point cardiovascular disease. Keywords: Coping, myocardial infarction, prospective studies 16

18 Elektronisk kommunikation i organisationer Lena Linde, Högskolan Dalarna I takt med snabbt ökad datorkapacitet har möjligheter att kommunicera med personer på geografiskt avstånd med hjälp av ljud och rörlig bild ökat. Inom arbetslivet kan t.ex. rekrytering, förhandlingar och internutbildning genomföras via videobaserad kommunikation över Internet. En vanlig utgångspunkt är att jämföra elektroniska kommunikationsformer med ansikte-mot-ansikte kommunikation. En översikt av forskningsresultat vad gäller personbedömningar med hjälp av elektroniskt förmedlad information ges. Inklusionskriterierna är att studierna ska ha publicerats efter 2000, samt i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter. Frågan 1. om hur tillgängliga informationskanaler påverkar personbedömningarnas validitet med utgångspunkt från Big Five, 2. om olika kommunikationsformers naturlighet och belastning på uppmärksamhetsfunktioner, diskuteras. Man har funnit det lättare att bedöma extraversion och öppenhet än emotionell stabilitet utifrån personliga hemsidor, bloggar, eller annan textmässig, datorförmedlad information. Den snabba tekniska utvecklingen gör att forskning om människors beteende och upplevelser inför nya datorbaserade kommunikationsformer snabbt kan få ett bäst före datum. Frågan om hur validiteten hos personinformation, som presenteras via Internet är metodiskt och teoretiskt komplex. Såväl kommunikationens varaktighet, förmedlad information, och typ av kriterium (självskattningar eller andra närstående observatörers skattningar) måste beaktas var för sig. Även om elektronisk kommunikation förmedlar mindre information än ansikte mot ansikte kommunikation, så kan människor, enligt Kock (2005), anpassa kommunikationen i den förstnämnda formen för att uppnå givna mål vad gäller ömsesidig förståelse. Priset, uppnå är dock ökad ansträngning enligt Kock. Empiriska studier om skillnader i direkt uppmätt mental belastning mellan ansikte-mot-ansikte och datorförmedlad kommunikation har dock inte hittats. Keywords: Elektronisk kommunikation, personbedöming, mental belastning 17

19 Bonus och säkerhetsbeteende en pilotstudie i svensk kärnkraftsindustri Malin Mattson, Stockholms universitet, Ingemar Torbiörn, Stockholms universitet Studiens syfte var att kartlägga och analysera hur bonussystem som tillämpas på svenska kärnkraftverk kan tänkas medföra risker genom dess påverkan på säkerhetsrelaterat beteende. För att skapa en tolkningsram granskades relevansen av monetära belöningar både utifrån en mängd teorier om motivation och utifrån empiri rörande belöningars effekter på beteenden i allmänhet samt säkerhetsrelaterat beteende i synnerhet. Likaså belystes belöningars roll ur ett systemteoretiskt respektive ett rationalistiskt synsätt på organisationer. Den teoretiska tolkningsramen låg därefter till grund för dels en beskrivande kartläggning av tillämpade system, dels ett halvstrukturerat frågeschema angående de anställdas upplevelser av systemen. Totalt genomfördes 15 intervjuer med berörd personal på olika funktioner och befattningsnivåer, 5 på varje kärnkraftverk. Resultatet tyder på att bonussystemen via dess utformning inte påverkar säkerhetsbeteende negativt. Snarare antyder resultaten att säkerhetsbeteende stärks där olika säkerhetsmål gjorts bonusgrundande. Alla bonussystemen kan anses ha små effekter på motivationen och därmed begränsade styrvärden. Olikheter i de tre systemens utformning samt de anställdas upplevelser resulterar i delvis olika problematik när det gäller att uppnå större effekt. Keywords: Bonus, Belöningssystem, Motivation 18

20 Hur är den svenska chefsmodellen relaterad till effektivitet och lärande? Tuija Muhonen, Malmö Högskola, Sandra Jönsson, Malmö Högskola Den svenska managementmodellen beskrivs ofta som präglad av aspekter såsom teamarbete, tillit, samarbete, delaktighet, konsensus, självständiga medarbetare och innovation men även av tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlighet. Utgångspunkten i studien är att IKEA som företag anses representera denna svenska modell och syftet med studien är att ur ett globalt perspektiv undersöka hur olika faktorer i den svenska chefskapsmodellen är relaterade till organisationens och chefens effektivitet samt lärande och utvecklingsmöjligheter. Ett frågeformulär kommer under hösten 2009 att distribueras till samtliga anställda och chefer på alla nivåer i två IKEA varuhus i Sverige och två i Kina. Formuläret innehåller frågor kring uppfattningar om grupparbete, skicklighet, tillit till den egna och arbetsgruppens förmåga, ledarskap, organisationsklimat, rollförväntningar, lärande i arbetet samt utvecklingsmöjligheter. Chefens effektivitet kommer att mätas både i objektiva mått (måluppfyllelse t.ex. avseende försäljning, personal o.s.v.) samt i subjektiva mått (medarbetarnas uppfattning om chefens effektivitet, medarbetarnas välbefinnande mm.). Studien möjliggör komparationer mellan (1) medarbetare och chefer, mellan (2) chefer på olika nivåer, mellan (3) kvinnor och män samt mellan (4) chefer och medarbetare i Sverige och Kina. Materialet kommer att analyseras bl.a. med hjälp av multipel regressionsanalys. Resultatet kan ge ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar effektivt chefskap inom ramen för den svenska managementtraditionen i ett globalt perspektiv. Keywords: Globalisering, chefskap, effektivitet, lärande 19

21 Predicerar anställningsotrygghet fysiologiska hälsoindikatorer? Katharina Näswall, Stockholms universitet, Petra Lindfors, Stockholms universitet & Karolinska institutet, Magnus Sverke, Stockholms universitet Job insecurity has been the focus of a large number of research studies during the last decades, as a consequence of its becoming an increasingly more salient stressor in working life. This is mainly due to increased use of reorganization and downsizing as a means to remain competitive, and the use of flexible and less long-term employment contracts to fulfill immediate competency needs in organizations. Job insecurity has been defined as the worry a person feels about the future of her or his employment situation. The perception of job insecurity results from the individual appraising a situation as posing demands that exceed her resources to counteract them, in the sense that she does not know how to counteract the threat to her employment. Job insecurity is thus expected to give rise to stress experiences and has been linked to several different negative outcomes, such as negative work attitudes and health problems. Research studies, including two meta-analyses, have documented the negative cross-sectional association between job insecurity and several attitudinal and health outcomes, had have consistently reported evidence pointing to the negative long-term effects of job insecurity on well-being. To date however, most studies have focused on selfreported measures of health and well-being, and there is a lack of research on how job insecurity relates to objective indicators of health. Because of this lack of research, the present study aims to investigate the relation between job insecurity and more objectively measured indicators of physiological stress reactions, in terms of allostatic load and salivary cortisol, as well as self-ratings of health and well-being. Based on stress theories we hypothesize that higher levels of job insecurity will be related to higher levels of allostatic load, higher levels of salivary cortisol, as well as more symptoms of ill-health diagnosed in the medical examinations. We also hypothesize that self-ratings of well-being will be lower when job insecurity is high. The hypotheses will be tested in a representative sample of Swedish middle-aged women, who participated in a large-scale longitudinal study focusing on life span development. The discussion of the results will focus on similarities and differences in the relations between job insecurity and different aspects of health. Keywords: job insecurity, allostatic load, well-being 20

22 Interpersonal conflicts at work The relationship with workplace factors, work characteristics and self-rated health Gabriel Oxenstierna, Stockholms universitet, Linda Magnusson Hanson, Stockholm University, Maria Widmark, Stockholm University, Kristina Finnholm, Stockholm University, Cecilia Stenfors, Stockholm University, Stig Elofsson, Stockholm University, Töres Theorell, Professor emeritus, Stockholm University Much of the research on workplace conflicts finds an explanation in psychological factors; the personality and behaviour of the individual. Far less research points in the direction of the workplace environment as engenderer of conflict and only a relatively few psychosocial work environment factors have been included. On the whole in work environment research, only little research has been produced on the consequences of workplace conflicts in terms of employee health. In this study we aim to describe workplace conflicts, scrutinize work and workplace factors to see which of those may be related with workplace conflicts and what relationship these conflicts may have with employee self-rated health. The study population was derived from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 2006 (SLOSH n= 5141). Among the workplace characteristics increased levels of influence and manifest freedom of expression, procedural justice, social support, confidence in the management, as well as a good relation with the immediate manager and effective cooperation between departments were factors significantly related to ongoing conflicts. Risk of transfer or dismissal was also associated with ongoing conflicts. Among the work characteristics a higher degree of conflicting demands, emotional demands, and resources was relatively strongly associated with ongoing conflicts. A weak relationship was also noted for poor promotion prospects. After adjustment for a large number of social conditions the excess risk for low self-rated health appeared to be around 100 %. After further adjustment for work and workplace factors, the excess risk was reduced to about 50 %. Keywords: Work environment, workplace conflicts, self-rated health 21

23 Samhällsvetenskap och organisatorisk förändring - en relation med förhinder. Robert Ragneklint, Lunds universitet Organisatorisk förändring i form av drastiska förändringar har blivit en kungsväg till effektivitetshöjning. Det är en metod som i hög grad använts inom den offentliga sektorn som ett botemedel mot den samhällsekonomiska kris som alltsedan början på 1990-talet betraktats vara ett faktum. Kritik har riktats mot en överdriven användning av drastiska organisatoriska förändringar som ett universalmedel för att uppnå effektivitet: neddragningar kan skapa långvariga trauman för dem som klarat sig kvar på arbetsplatsen, bristen på uppföljning av OU, negativa effekter på hälsa och välbefinnande, svag måluppfyllelse. Bland andra viktiga områden för kritik kan nämnas bristen på adekvata effektivitetsmått för offentligt drivna verksamheter. Den traditionella samhällsoch organisationsvetenskapen tycks ha få analysredskap för att granska ett samhällsfenomen som antas vila på rationella överväganden och där metoder för genomförandet antas kunna förfinas genom ytterligare forskningsinsatser. En mera postmodernt influerad samhällsvetenskap däremot, synlig genom t.ex. diskurspsykologiska ansatser, där epistemologiska perspektiv tillsammans med ett intresse för dominansaspekter i ett bestämt samhälle står i förgrunden, skapar en helt annan bild av organisatorisk förändring. Nu uppmärksammas den diskursiva tolkningen av de språkliga begrepp som används som förgivettagna till sin betydelse, begrepp som effektivitet, rationalitet, kontoslag, individens fria val m.fl. som starkt laddade med normativa antaganden om individens och verklighetens natur. För diskurspsykologin framträder bilden av en irrationalitet som under en yta av rationalitet gör anspråk på att företräda sanningar om organisationsförändringar, samhällsutformningar och maktspridning som tas för givna. Samhällsvetenskapen måste, hävdas det här, tydliggöra sin egen djupare normativitet för att närma sig en tydligare vetenskaplig etik. Keywords: Organisatorisk förändring, effektivitet, epistemologi, etik, offentlig sektor 22

24 Effekten av motivation på interaktioner mellan arbetsledare, medarbetare, och kunder inom försäljning och marknadsföring Faysal Rawandozi, Malmö Högskola Enligt Leontevs (1978) teori är motivet för att bli involverad i en organisatorisk aktivitet beroende av individens föreställningar om hur denna aktivitet kommer att bli personligt meningsfull för individen själv. Genom att bli personligt involverad i en aktivitet upplever individen då faktorer som påverkar aktiviteten såsom personligt meningsfulla. Engagemanget i en aktivitet kan leda till att individens grundläggande behov av att utveckla autonomi, relationer till andra, och kompetensutveckling tillfredsställs. Individen drivs då av en inre motivation, till skillnad från en yttre motivation, vilket innebär att individen engagerar sig i en aktivitet för att nå yttre belöningar såsom lön och social bekräftelse (Deci, Connell, & Ryan, 1989). Undersökningar av Lundsten (2008) visade att kommunanställda som drevs av en inre motivation uppfattade interaktioner med arbetskamrater och kommunmedborgare på en personlig nivå, till skillnad från kommunanställda som drevs av en yttre motivation. De senare uppfattade inte interaktionerna med arbetskamrater och kommunmedborgare på en personlig nivå. Motivationen kan också ha betydelse för mellanmänskliga interaktioner även inom klientrelaterade yrken utanför kommunal verksamhet, d v s yrken där individen kommer i kontakt med människor vars behov det hör till yrket att tillfredsställa. Därför ställs en hypotes upp innebärande att motivationen hos medarbetare som arbetar med försäljning och marknadsföring har effekt på uppfattningen av relationerna mellan medarbetare och kunder. Dessa relationer uppfattas såsom mer personliga av medarbetare som drivs av en inre motivation än vad de uppfattas av medarbetare som drivs av en yttre motivation. En andra hypotes är att arbetsledarens motivation har effekt på medarbetarnas motivation. Keywords: Motivation, Försäljning, Marknadsföring, Kundrelationer, 23

25 Job insecurity, its consequences and social support Anne Richter, Stockholms universitet, Katharina Näswall, Stockholms universitet A lot of change and restructuring processes have been introduced to the labour market in the last decades. This contributes to feelings of job insecurity, where individuals as well as the companies are affected negatively. However, not much is known about the relation between job insecurity and the family domain. This study fills several current research gaps. We investigate how social support may help employees deal with their fear of losing their job, but we also study the relation between job insecurity and work-family conflict. A complex model is tested, of whether the negative effect of job insecurity on mental well-being is mediated by work-family conflict. As social support is an important factor for both workplace and family, it is tested as a moderator. In order to take gender into account, the model is tested separately for men and women. A sample of 508 Swedish teachers was used. This questionnaire data was collected in 2004, where employees reported their experience of job insecurity, work-family conflict, mental problems as well as social support. An important result is that there was a gender difference in the relation between job insecurity and work-family conflict, which was only observed among men. Other results will be discussed in more detail. Our results imply that further research is needed with regard to job insecurity and gender. Additionally, other buffers than social support should be considered in future studies to help find strategies to reduce strain among employees. Keywords: Job insecurity, work-family conflict, social support, gender, 24

26 Art talks to leaders: How an artistic leadership development program influences leaders and co-worker's health. Comparison with a traditional program. Julia Romanowska, Stockholms Universitet, Gerry Larson, Försvarshögskolan, Maria Eriksson, Stockholms Universitet, Britt-Maj Wikström, Akershus University College, Karolinska Institutet, Hugo Westerlund, Stockholms Universitet, Töres Theorell, Karolinska Institutet, Stockholms universitet Background: Very few studies have examined employee health effects of manager training programs. The purpose of the study was to examine in what ways artistic leadership training influences a leader's competence, as well as the leader's own and the co-worker's health. We predicted a beneficial effect for the leaders and their subordinates not only with regard to mental health but also with regard to bodily reparative activity. Methods: Participating leaders were randomised to two, one-year-long, leadership programs; one "artistic" and one "traditional", with follow-up (at 12 and at 18 months) of leaders and their corresponding subordinates (artistic group: n = 49-52, traditional: n = 64-74, the numbers differing between study variables). The "artistic program" built on an experimental theatre form; a collage of literary text and music performed by two actors, followed by expressive writing and discussions focused on existential and ethical problems. Results: After 12 months there were no consistent differences with regard to self-reported health and endocrine stress-related variables. However, after 18 months a pattern was clearly visible, with significant advantage - better development of mental health and DHEA-s serum concentration for the artistic group. Conclusions: Our findings on the development of endocrine variables are strengthened by the findings on the development of the mental health. Compared with a traditional education, the artistic approach seems to be more effective in stimulating long-term effects on leaders' competence and employee health. Hence it is of importance to further evaluate the effectiveness of this alternative educational approach. Keywords: Managerial education, Culture, Leadership, Psychosocial stress, 25

27 Beslutsfattande och hälsa bland handläggare och utredare inom tre svenska myndigheter Ilkka Salo, Lunds universitet, Carl Martin Allwood, Göteborgs universitet Sambandet mellan beslutsfattandestilar och olika faktorer relaterade till bl.a. psykosocial hälsa undersöktes hos handläggare och utredare inom tre svenska myndigheter (N = 473). Beslutsstilarna undersöktes med testet General Decision-making Style (Scott och Bruce, 1995; Thunholm, 2004) som består av fem faktorer (rationalitet, intuition, spontanitet, beroende, undvikande). Hälsofaktorerna undersöktes med skalor för livstillfredsställelse (Satisfaction with life scale SWL, stress (Perceived stress questionnaire PSQ ), prestationsbaserad självkänsla (PBS), och sömn. Frågor om effektivitet och kvalitet i utredningsarbetet undersöktes också. Resultaten pekade på att: (a) rationalitet var positivt relaterat till i vilken grad tillgänglig tid påverkar kvalitén i utredningarna, (b) intuition var positivt relaterat till i vilken grad man tycker att man tidigt kan predicera utfallet av ett ärende, (c) man fann inget signifikant samband mellan spontanitet och någon av de andra variablerna. (d) beroende var positivt relaterat till PBS, PSQ, negativa sömnmönster, samt graden av hur andra upplevs påverka utredningsarbetet, (e) undvikande var positivt relaterat till PBS, PSQ, negativt sömnmönster, samt ett negativt samband med SWL (Pearson korrelations koefficienter, alfa =.01, two-tailed tests). Utifrån dessa resultat kan man sluta sig till att beslutsfattandestilarna beroende och undvikande i högre grad var relaterade till faktorer av ohälsa. Resultaten har betydelse för förståelsen av hur beslutsfattande är relaterat till psykosociala hälsofaktorer hos beslutsfattare inom de undersökta myndigheterna och sporrar till framtida studier om hur olika faktorer relaterade till beslutsfattande kan användas som indikatorer för hälsa. Keywords: Beslutsfattandestilar, prestationsbaserad självkänsla, livstillfredsställelse, upplevd stress, sömn 26

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier Linda Magnusson Hanson Med dr, Docent, Forskare Enheten för epidemiologi, Stressforskningsinstitutet,

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Kvinnors och mäns arbetsvillkor: Vad vet vi egentligen?

Kvinnors och mäns arbetsvillkor: Vad vet vi egentligen? Kvinnors och mäns arbetsvillkor: Vad vet vi egentligen? Magnus Sverke Professor i arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Stockholms universitet magnus.sverke@psychology.su.se Andelen

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Fokusområden. Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet. Att skapa sig en tydlig förståelse. Arbeta med valt fokus

Fokusområden. Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet. Att skapa sig en tydlig förståelse. Arbeta med valt fokus Att skapa sig en tydlig förståelse Fokusområden Arbeta med valt fokus Återskapa färdigheter och planera för framtiden Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet Interpersonell sårbarhet

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

2011-11-14. Är du utsatt för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från chefer eller arbetskamrater?

2011-11-14. Är du utsatt för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från chefer eller arbetskamrater? Töres Theorell, pensionerad professor vid KI Numera rådgivare vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet Tores.Theorell@stressforskning.su.se se även www.stressforskning.su.se och läs även

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Katrin Häggström Westberg Leg. Sjuksköterska i psykiatri Doktorand Hälsa och Livsstil, Högskolan i Halmstad Att vara ung!!! 75 % av all psykisk sjukdom

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR och INSTÄLLNING till FRAMTIDA ARBETSLIV En kvalitativ studie med sex unga kvinnliga beteendevetarstudenter

ATTITYDER, VÄRDERINGAR och INSTÄLLNING till FRAMTIDA ARBETSLIV En kvalitativ studie med sex unga kvinnliga beteendevetarstudenter Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle ATTITYDER, VÄRDERINGAR och INSTÄLLNING till FRAMTIDA ARBETSLIV En kvalitativ studie med sex unga kvinnliga beteendevetarstudenter Arbetspsykologi (61-90)

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet Kvinnors och mäns sjukfrånvaro Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet Huvudbudskap Svårt att jämföra kvinnor och mäns sjukfrånvaro på grund av selektion Få studier, stor variation

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer