Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA) Erica Lindström Ekonom Gunilla Ericsson Förvaltningschef februari 2012

2 Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen Bakgrund... 3 Gymnasienämnden... 3 Förvaltningens verksamhet... 3 Gymnasieskolan den största verksamheten i förvaltningen... 4 Öppna jämförelser... 4 Volymer... 4 Förvaltningen i jämförelse med liknande kommuner... 5 Analys och slutsatser i jämförelse med andra kommuner... 7 Ekonomi... 8 Personal... 8 Övriga driftskostnader... 9 Intäkter Gymnasieskolan och ungdomars hälsa och livssituation Personal arbetsmiljö Årets viktigaste händelser Det systematiska kvalitetsarbetet Ur rektors verksamhetsplan verksamhetsberättelse Framtiden Risker och möjligheter Analys och sammanfattning Slutord

3 Bakgrund Den 1 januari 2011 bildades en gemensam förvaltning för de frivilliga skolformerna i Karlskoga och Degerfors kommuner. Samtidigt inrättades en gemensam politisk nämnd bestående av elva ledamöter, sju från Karlskoga kommun och fyra från Degerfors kommun. Ett avtal finns upprättat som vägleder och styr samarbetet mellan kommunerna. Vid minst två tillfällen per år sker samråd mellan kommunerna där frågor av aktualitet berörs. Gymnasienämnden Gymnasienämnden har genomfört sitt första år. Det har varit ett omställningsår med fokus på att lösa övergångsproblem och få en ny gemensam förvaltning på plats. Ekonomin är det största bekymret och nämnden lämnar 2011 ett stort underskott. De politiska målen De mål som gymnasienämnden verkat för under 2011 var inte formulerade av den här nämnden och har därför inte alltid varit i fokus. Nämnden har ledamöter från två kommuner vilket medför att politiker från Degerfors inte har samma bakgrund i den politiska processen och de överväganden bakom fullmäktigemål som formuleras i Karlskoga. De samråd som ska hållas minst två gånger per år kan bidra till att de politiska målen för gymnasienämnden blir bättre förankrade i båda kommunerna. Förutom fullmäktiges mål och styrmått har gymnasienämnden valt verksamhetsplaner som styrdokument för nämndens verksamhet. Varje rektor upprättar en verksamhetsplan per kalenderår och varje arbetslag upprättar en verksamhetsplan per läsår. Verksamhetsplanerna följs upp halvårsvis och rektor lämnar en verksamhetsberättelse efter varje kalenderår. Politikerna, genom presidiet har träffat varje rektor för att samtala om kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanerna utgår från politiska mål och statlig styrning och är en aktivitet som valts för att stödja måluppfyllelse. Gymnasienämnden förlägger en del av sina sammanträden till verksamhetsanknutna lokaler. Det innebär att respektive rektor kan informera om sin verksamhet samtidigt som nämndens ledamöter kan fördjupa sin kunskap och sin förståelse av verksamheten. Förvaltningens verksamhet Verksamheten i förvaltningen omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxnas lärande. Dessa verksamheter finns i båda kommunerna. I båda kommunerna är verksamheten förlagd till olika lokaler på flera ställen. I ledningsorganisation ingår för närvarande 6.5 rektorstjänst. Under 2012 genomförs en revidering av rektorsorganisationen till 6.0 tjänst. Gymnasieskolan erbjuder för närvarande 15 nationella program samt de olika introduktionsprogrammen. Gymnasiesärskola finns i båda kommunerna och strävan är att öka antalet aktiviteter för inkludering och integrering i gymnasieskolan där det bedöms lämpligt. Vuxnas lärande omfattar grundläggande vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, Samhällsorientering, Lärcentrum samt Yrkeshögskoleutbildning. 3

4 I Karlskoga byggs ny gymnasieskola som innebär att två skolor blir en skola. När skolan är färdigbyggd i årsskiftet 2012/2013 kommer gymnasieskolan att bestå av Möckelngymnasiet i Degerfors och Möckelngymnasiet i Karlskoga. Gymnasiesärskolan har verksamhet inom dessa lokaler. Vuxenutbildningen finns i båda kommunerna och i Karlskoga på flera olika platser. En framtida strävan är att koncentrera verksamheten till centrumnära lokaler. Gymnasieskolan den största verksamheten i förvaltningen I gymnasieskolan, Möckelngymnasiet, studerar för närvarande knappt 1100 elever, av dessa finns drygt 800 i Karlskoga och drygt 200 i Degerfors. I år 2 och 3 går elever som började i den tidigare gymnasieskolan och i år 1 går elever som börjat enligt reformen GY11. Inresande elever har minskat över tid och är läsåret knappt 100. Av dessa kommer ca hälften från Kristinehamns och Storfors kommuner. Utresande elever ökar och är under läsåret ca 540. Av dessa finns drygt 200 på skolor i Örebro kommun uppdelade på ca hälften fristående respektive kommunala skolor. På Karlskoga Idrottsgymnasium (fristående gymnasieskola) studerar 105 elever från Karlskoga-Degerfors kommuner. Utöver dessa finns elever från Karlskoga Degerfors i mindre antal i ett 30-tal kommuner över hela landet. Öppna jämförelser Andel elever som fullföljer gymnasieutbildning inom tre år Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år kommun värde Kommun ranking D. 82,6 49 K. 79,0 117 D. 71,8 100 K. 66,5 192 Volymer Gymnasieelever i kommunens egna skolor, procent K. 67,8 K. 69,1 D. 40,4 D. 51,2 Årsarbetare kommunalt anställda inom gymnasieskolan/komvux, antal Andel gymnasieelever på NV/TE och SP-program, procent K. 87 D. 11 K. 31,6 D. 24,9 K. 97 D. 13 K. 30,9 D. 25,9 Gymnasieelever i frist skola i den egna kommunen, procent K. 8,2 D. 0,0 K. 8,1 D. 0,0 Andel elever i kommunens SFI-utbildning, procent K. 96,3 D

5 Etablerade på arbetsmarknaden/studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning K. 67,2 D. 57,4 K. 60,9 D. 58,7 Kvalitet avsluta Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt K. 12,9 D. 13,7 K. 13,1 D. 13,3 Kostnad Kostnad kommunal gymnasieskola kr/elev Degerfors Karlskoga Örebro län riket Kostnad läromedel kommunal gymnasieskola kr/elev K D Kostnad undervisning kommunal gymn.skola kr/elev K D Förvaltningen i jämförelse med liknande kommuner Någon jämförelse med liknande kommuner låter sig inte göras fullt ut eftersom förvaltningens verksamhet omfattar två kommuner. Den statistik som finns att tillgå är baserad på den enskilda kommunen och inte på hur verksamheten är organiserad. Här presenteras ändå några jämförelser med liknande kommuner, Karlskoga och Degerfors var för sig. Karlskoga som utgångspunkt Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt Alla kommuner 13,9 13,9 13,8 Karlshamn 14,1 14,3 13,8 Karlskoga 12,7 13,1 12,9 Kävlinge 14,0 13,9 13,5 Ystad 14,0 13,9 13,7 Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Alla kommuner Karlshamn Karlskoga Kävlinge Ystad Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Alla kommuner 41,8 40,4 39,2 Karlshamn 72,5 71,8 72,2 Karlskoga 72,4 69,1 67,8 Kävlinge 3,3 2,0 2,3 Ystad 0,0 0,0 0,0 Gymnasieelever på NV, TE och SP-program, andel (%) Alla kommuner 29,0 28,6 29,0 5

6 Karlshamn 33,6 33,3 33,6 Karlskoga 31,0 30,9 31,6 Kävlinge 32,5 35,3 36,3 Ystad 29,8 27,2 24,6 Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv Alla kommuner Karlshamn Karlskoga Kävlinge Ystad U. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel (%) Alla kommuner 76,9 76,6 77,3 Karlshamn 75,9 80,2 79,6 Karlskoga 74,5 76,1 79,0 Kävlinge 81,5 81,1 78,4 Ystad 85,5 84,8 87,4 U. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år, andel (%) Alla kommuner 70,0 70,4 68,9 Karlshamn 70,0 75,7 68,4 Karlskoga 67,3 69,3 66,5 Kävlinge 75,6 76,5 68,1 Ystad 78,1 79,3 76,4 Degerfors som utgångspunkt Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt Alla kommuner 13,9 13,9 13,8 Degerfors 13,1 13,3 13,7 Hällefors 13,4 13,6 14,3 Kungsör 13,9 13,7 14,8 Surahammar 13,2 13,1 12,4 Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Alla kommuner 41,8 40,4 39,2 Degerfors 50,4 51,2 40,4 Hällefors 48,5 50,6 48,7 Kungsör 22,0 3,5 0,0 Surahammar 0,0 0,0 0,0 Gymnasieelever på NV, TE och SP-program, andel (%) Alla kommuner 29,0 28,6 29,0 Degerfors 27,4 25,9 24,9 Hällefors 23,8 25,0 23,9 Kungsör 27,0 22,0 22,6 Surahammar 17,9 17,5 17,8 Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv Alla kommuner Degerfors Hällefors Kungsör Surahammar U. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel (%) Alla kommuner 76,9 76,6 77,3 6

7 Degerfors 80,5 79,6 82,6 Hällefors 81,8 76,6 81,6 Kungsör 84,5 74,0 73,4 Surahammar 66,0 76,8 75,0 Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Alla kommuner Degerfors Hällefors Kungsör Surahammar U. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år, andel (%) Alla kommuner Degerfors Hällefors Kungsör Surahammar Analys och slutsatser i jämförelse med andra kommuner Elevernas måluppfyllelse Ett förbättringsområde som förvaltningen har att arbeta med är elevernas måluppfyllelse, dvs. antalet elever som efter 3 års gymnasieutbildning har behörighet till fortsatta studier på högskola. Som ovanstående statistik visar är utvecklingstrenden negativ. Detta kvalitetsarbete omfattar många faktorer. Genom om - och nybyggnad av Möckelngymnasiet i Karlskoga ges goda förutsättningar när det gäller attraktiv fysisk miljö vilket har positiv påverkan på elevernas motivation. Pedagogiskt utvecklingsarbete av lärarna är en annan viktig förutsättning lärarnas kompetens att anpassa och finna alternativa metoder och arbetssätt för att bibehålla elevernas intresse för att lära. Till viss del krävs då att resurser i form av kompetensutvecklingstid används för nytänkande och dialoger i arbetslagen. Vidare krävs tillräcklig ekonomi för att ha tillräcklig undervisningsresurs. Utan undervisning och kompetent lärarstöd får eleverna svårare att klara av sina studier. En förbättrad måluppfyllelse från grundskolan är också en betydande faktor. Med fullständiga grundskolebetyg har eleven bättre förutsättningar klara gymnasiestudier på tre år. Attraktivitet hos kommunens egen gymnasieskola och ekonomi Året före den nya gymnasieförvaltningens bildande tappade Degerfors ca 10 % av sina egna elever till andra kommuners gymnasieskolor. Även om inte statistik finns tillgänglig för 2011 vet vi att det tappet fortsatte under Karlskoga har också tappat med några procent. Varje procents förändring innebär betydligt ökade interkommunala kostnader då varje elevs gymnasiestudier kostar ca per läsår. Varje elev kostar då om eleven fullföljer gymnasiet på tre år. Det innebär att en handfull elever påverkar gymnasieförvaltningen med miljonbelopp för sina tre årens gymnasieutbildning. Konsekvensen blir att budgeten är svårplanerad och sårbar och i stort beroende av elevernas gymnasieval. Slutsatsen blir att den viktigaste faktorn för fortsatt utveckling av Möckelngymnasiet är att eleverna väljer att gå sin gymnasieutbildning hos oss i den mån vi har det önskade programmet. Där har vi satsat resurser i form av lärarkompetens, utrustning för programmet samt lokaler. Fler elever till varje program stärker verksamheten och färre elever tenderar att generera fortsatt ekonomiskt underskott. 7

8 För närvarande är det betydligt fler elever från Karlskoga som väljer Möckelngymnasiet jämfört med elever från Degerfors. En orsak till detta kan vara Degerfors geografiska läge men det finns förmodligen fler orsaker såsom attityd, resvägar och kunskap om Möckelngymnasiets utbud. Jämfört med andra kommuner är Möckelngymnasiets kostnader låga. Kostnadsbilden är under ständig förändring. För närvarande minskar vi driftskostnader samtidigt som en ny skola kommer att medföra betydligt dyrare hyreskostnader. För att ha en god ekonomisk hushållning eftersträvas ständigt möjligheter till att förtäta verksamheten och att effektivisera där det är möjligt. Med den jämförelsevis låga kostnaden som Möckelngymnasiet ändå uppvisar jämfört med andra kommuner är det inte möjligt att göra några stora nedskärningar utan att förlora såväl kompetens som kvalitet. Verksamheten visar ett kraftigt underskott för En tillbakablick visar att de interkommunala kostnaderna under flera år visat på ett negativt resultat. Ett förväntat resultat för 3-årsperioden är därför negativt. Skulle ansökningsbilden till Möckelngymnasiet förbättras kommer resultatet att förbättras. Skulle ansökningsbilden vika behövs en grundlig översyn av strukturell karaktär. De underskott som de interkommunala kostnader har visat hittills är inte möjliga att spara in på befintlig verksamhet. Ekonomi Gymnasienämnden redovisar för 2011 ett underskott på tkr som framförallt beror på att man har ett underskott på de interkommunala ersättningarna som har ökat kraftigt i förhållande till Gymnasieskolan visar ett överskott, tkr, mot budget vilket framförallt beror på att man inte har budgeterat alls för några intäkter. Gymnasiesärskolan visar på ett underskott, -274 tkr, vilket trots ökade intäkter, beror på att man har haft ökade kostnader för personal och övrig drift i samband med att verksamheterna i Karlskoga och Degerfors slogs samman till en. Vuxnas lärande visar på ett plus, +241 tkr, som helt beror på ökade intäkter. TOTALT BUDGET UTFALL DIFFERENS Förvaltningsgemensamt Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande SUMMA Personal För personalkostnaderna visar gymnasienämnden på ett underskott med tkr. Personal kostnader BUDGET UTFALL DIFFERENS Förvaltningsgemensamt

9 Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande SUMMA Förvaltningsgemensam verksamhet Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar på ett underskott med 164 tkr. Sammantaget redovisas ett plus på staben, +508 tkr, till följd av att man haft vakanta tjänster del av året för informatör samt kvalitetsutvecklare. De större negativa avvikelserna som gör att verksamheten landar på ett underskott avser bl.a. att man har haft ökade kostnader för rektorernas semesterersättning, dels sparade dagar över 40 st, som har betalats ut i februari ca 50 tkr, dels att de har tagit ut mer semester på sommaren (sparade semesterdagar) ca 80 tkr. Dessutom har man en obudgeterad semesterlöneskuld för hela förvaltningen på 180 tkr. Gymnasieskolan Gymnasieverksamheten visar på ett underskott för personalkostnaderna på 336 tkr. Det avser framförallt avser SYO-verksamheten som Letälvsskolan har varit ansvarig för men som man inte har fått full kompensation för i budget Det totala underskottet för denna verksamhet är 906 tkr (av detta underskott täcks en viss del, 228 tkr, av intäkter då del av tjänst säljs från Letälvsskolan till Degerfors kommun). Från 2012 tillhör syo istället den förvaltningsgemensamma verksamheten, eftersom den, precis som med vaktmästeri och skolhälsovård avser hela gymnasieskolan. Bortsett från personalkostnaderna på syo visar verksamheterna sammantaget på ett plus på +570 tkr, vilket ska täcka de kostnader för undervisningstjänster som köps av externa företag eller Degerfors kommun och som bokförs som övriga driftskostnader. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan visar på ett underskott med 850 tkr till följd av att den budget som fördes över till gymnasiesärskolan, särvux och ungdomsfritids, i samband med sammanslagningen, var för liten för att kunna bedriva en fungerande verksamhet på. Verksamheten förklarade tidigt under 2011 hur läget såg ut och eftersom man erhöll ökade intäkter i form av interkommunala intäkter så har det totala underskottet kunnat minskas. Det ska också tilläggas att gymnasiesärskolan, precis som gymnasieskolan, också köper undervisningstjänster från externa företag vilket bokförs som övriga driftskostnader. Vuxnas lärande Vuxnas lärande redovisar ett underskott på tkr vilket främst beror på att tjänsten som utbildningsledare vid yrkeshögskolan har varit obudgeterad, -807 tkr. Detta finansieras dock med motsvarande intäkter av statliga bidrag för utbildningen. För lärcentrum, vars underskott för personalkostnaderna är 912 tkr, täcks dessa också med motsvarande intäkter av bidrag från ESF-rådet. Övriga driftskostnader De övriga driftskostnaderna visar på ett underskott med tkr. De större orsakerna till detta kan sammanfattas med, ökade kostnader för interkommunala kostnader, tkr, obudgeterade kostnader för utbildningar inom vuxnas lärande

10 tkr, lokaler och lokaldrift tkr, undervisningstjänster som köps från företag eller kommun tkr samt IT-verksamhet 694 tkr. Övriga driftskostnader BUDGET UTFALL DIFFERENS Förvaltningsgemensamt Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande SUMMA Förvaltningsgemensam verksamhet Den förvaltningsgemensamma verksamhetens underskott, tkr, avser framförallt de interkommunala kostnaderna, inkluderat inackorderingsbidragen, tkr. Fram till och med sommaren och början av höstterminen var det i stort sett enbart de interkommunala intäkterna som visade på ett underskott. Det var först i samband med att antagningsenheten redovisade på vilka skolor och program som eleverna var antagna och vi erhöll priserna på utbildningarna som vi i oktober kunde få en bild av hur kostnaderna skenade iväg till detta stora underskott. Gymnasienämnden agerade till höstterminen hyresvärd och hyrde i andra hand ut lägenheter från Degerforsbyggen till elever som studerade vid Letälvsskolan. Detta var en obudgeterad kostnad på 466 tkr, vilket har täckts av motsvarande hyresintäkt. Hyrorna visar på ett underskott med 903 tkr, vilket beror på en för lågt tilltagen budget. IT visar på ett underskott med 237 tkr varav nästan allt avser engångskostnader i samband med sammanslagningen av två kommuner. Övrig administration landar på 225 tkr som avser för låg budget fördelat på försäkringsavgifter och kopiering samt att man inte har budgeterat för verksamhetsbidraget till Ung företagsverksamhet (80 tkr). Vaktmästeriet organiseras under Barn och utbildningsnämnden och Gymnasienämnden har endast budgeterat för vaktmästarnas löner, vilket ger ett underskott för övriga driftskostnader på 596 tkr. Detsamma gäller för skolsköterskeverksamheten som visar på ett underskott om 182 tkr. Skolskjutsar och måltider visar på positiva överskott, tkr respektive +73 tkr. De måltider som köps av Folkhälsoförvaltningen visade på ett större överskott, +269 tkr. Detta sänktes dock pga. tillfälliga, helt obudgeterade, måltidskostnader inom vuxnas lärande, obudgetade kostnader för kaffeaautomater och för vissa obudgeterade måltider på extern restaurang för elever i Degerfors. Gymnasieskolan Gymnasieskolan visar på ett underskott med tkr. 10

11 Att få IT att fungera har varit ett stort problem under 2011, vilket också visar sig på kostnadssidan för verksamheten, dvs. IT är inte enbart ett underskott under den förvaltningsgemensamma verksamheten. Under 2011 redovisas ett underskott med 457 tkr. Av detta avser -406 tkr Letälvsskolan och resten Bregårdsskolan och orsakerna är allt ifrån att samordna system mellan Karlskoga och Degerfors till inköp datorer. En del av problemen med IT har också genererat ökade kostnader för lokaldrift, som totalt visar på ett underskott med 311 tkr och där Letälvsskolan står för större delen. Projektverksamhet, som helt täcks av externa bidrag, är obudgeterad och visar därför på ett underskott med 263 tkr. De projekt som bedrivits 2011 är Commenius språkutbyte och internationaliseringsprojektet Belgien. Gymnasieskolorna köper vissa undervisningstjänster av externa företag, liksom att Letälvsskolan köper av Degerfors kommun, vilket gör att det inte bokförs som personalkostnader utan istället som övriga driftskostnader. Sammantaget avser det tkr, fördelat Letälvsskolan -530 tkr, Bergsslagsskolan 430 tkr och för Bregårdsskolan 214 tkr. Vissa program inom gymnasieskolan landar också med något större avvikelser mot budget när kostnaderna för vissa verksamheter drar iväg, dessa avser gas 90 tkr, vvs 50 tkr, restaurang -137 tkr (som dock kompenseras genom intäkter vid försäljning av luncher). Dessa större avvikelser och underskott blir dock något lägre eftersom man har ett större överskott på +332 tkr för individuell fortbildning för lärarna. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan visar i sina övriga driftskostnader på ett underskott på 745 tkr. Den största anledningen till detta beror på att man har haft ökade interkommunala kostnader och redovisar ett underskott på 456 tkr. Man har också köpt en del undervisningstjänster, från framförallt ett företag i Degerfors för svets, som landar på 543 tkr. Dessutom har man dragit över sin budget för lokaldrift, el-installationer, datauttag med nästan 300 tkr. I gengäld har man varit återhållsam med andra kostnader för inventarier, förbrukningsmaterial och transporter och därmed sparat in på dessa budgetar med +552 tkr. Vuxnas lärande Vuxnas lärande visar på ett underskott med tkr vilket framförallt beror på att man inte har budgeterat för de kostnader som man har avseende lärarkonsulter till de utbildningar där lärcentrum agerar mäklare mellan högskola, näringsliv, arbetsförmedling, lokala utbildningssamordnare etc. Dessa obudgeterade kostnader täcks dock med motsvarande intäkter. Intäkter För intäkter redovisas ett överskott mot budget med tkr. 11

12 Intäkter BUDGET UTFALL DIFFERENS Förvaltningsgemensamt Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande SUMMA Förvaltningsgemensam verksamhet Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar på ett underskott med tkr vilket beror på att man har sänkta intäkter för de interkommunala ersättningarna, totalt tkr. Dock har man ökade intäkter för den moms som återsöks för de interkommunala kostnaderna man har till friskolorna, +531 tkr. Dessutom har vi sökt vissa statliga bidrag som inte varit budgeterade, ca +200 tkr. Som tidigare nämnts så har gymnasienämnden haft både kostnader och intäkter för den uthyrning av lägenheter som man har haft i Degerfors fram till höstterminen. Detta innebär för intäkterna ca +428 tkr, som inte har varit budgeterat. Gymnasieskolan Gymnasieskolan har inte budgeterat för några intäkter alls men erhöll under året tkr. Den större delen avser intäkter för introduktionsutbildning för nyanlända (IVIK) och ensamkommande barn (EKB) tkr. Andra intäkter är exv. externa bidrag för projektverksamhet +312 tkr, intäkter för nationell idrottsutbildning (NIU) +424 tkr, intäkter för försäljning vid hantverksprogrammet frisör +158 tkr, försäljning av måltider vid restaurangprogrammet +145 tkr samt diverse sålda tjänster vid fordons- respektive vvs- och el-programmen +147 tkr, fsg av syo-verksamhet till Degerfors kommun +228 tkr, fsg av lärartjänster Dfs kommun +100 tkr, bidrag från Skolverket för lärlingsutbildning +112 tkr, bidrag från AMS +113 tkr. I samarbete med Karlstad universitet erhölls också handledareersättningsbidrag med totalt +163 tkr. Gymnasiesärskolan Den största anledningen till att gymnasiesärskolan redovisar ett överskott, tkr, på sina intäkter avser ökade interkommunala ersättningar, tkr. Dessutom startades en caféverksamhet under 2011 som man inte hade budgeterat intäkter för, +86 tkr. Vuxnas lärande Vuxnas lärande redovisar tkr i förhållande till budget vilket beror på att man i stort sett inte alls har budgeterat för några intäkter alls i den verksamhet man har. Totalt hade man en budget på 865 tkr medan man fick ett resultat på tkr. De ökade intäkterna fördelas i stort mellan myndigheten för yrkeshögskolan tkr, ESFbidrag tkr, skolverket och övriga statliga bidrag +496 tkr. 12

13 Gymnasieskolan och ungdomars hälsa och livssituation I undersökningen Liv & Hälsa som genomfördes under hösten 2011 omfattades elever i år 2 på Möckelngymnasiet. Undersökningen visar på vissa skillnader mellan skolenheter och mellan Möckelngymnasiet och andra skolor i länet, men skillnaderna är relativt små. Ungefär hälften av eleverna svarar att de tycker om att vara i skolan även om enbart en tredjedel finner skolarbetet intressant. Det resultatet är visserligen lika för hela länet men något av en utmaning för gymnasieskolans lärare. I undersökningen finns frågor om trygghet och där visar resultatet att flickor på Möckelngymnasiet upplever större otrygghet än pojkar, medan det i länet är relativt lika mellan pojkar och flickor. I tidigare undersökningar har Möckelngymnasiet haft lågt resultat när det gäller frågor om elevers inflytande. Tyvärr ligger det resultatet kvar även i denna mätning. Elevinflytande rör regler, arbetsmiljö och undervisningsformer. Värt att notera är också att flickor upplever sig mindre nöjda med inflytandet jämfört med pojkarna. Lyckligtvis anger få elever att de utsätts för våld och/eller kränkande behandling. Dock finns några få elever som upplever detta. Den vanligaste förseelsen är att bli utsatt för stöld och det är ca 10 % av pojkarna som anger detta, både i länet och på Möckelngymnasiet. På frågan om man någon gång under det senaste året känt sig på något sätt kränkt svarar 73 % av flickorna nej och 86 % av pojkarna nej. Siffrorna är relativt lika i länet. Ca 10 % av flickorna anger att det är skolkamrater som är orsak till den upplevda kränkningen medan det på övriga anledningar är låga siffror. Det är alltså fler som upplever sig kränkta än som uppger en specifik anledning. I den elevundersökning som genomförs i början av 2012 kommer frågor och orsak till upplevelse att undersökas återigen med syfte att få bätrre underlag för åtgärder. På en av skolenheterna finns en mindre grupp flickor som upplever sig illa bemötta av skolans personal. Rektor analyserar frågan på den egna skolan. Liv & Hälsa följs upp av brukarundersökning i februari Personal arbetsmiljö Inom förvaltningen är 185 personer anställda. Könsfördelningen är relativt jämn, 105 kvinnor och 80 män. Av de anställda är 182 tillsvidareanställda. Antalet årsarbetare minskar och under 2011 avgick 7 anställda i ålderspension. Sjukfrånvaron är låg. Den totala sjukfrånvaron är 2,4 %. Det är mycket glädjande och ambitionen är att försöka behålla den låga nivån. De allra flesta av de anställda är lärare och vi vet av erfarenhet att det händer att lärare går till jobbet trots att de är sjuka. Orsaken är det individuella ansvaret som lärare upplever tillsammans med att det kan vara svårt att få vikarier. Därför kan sjuknärvaro dölja sig bakom siffran. Samverkansorganisationen i förvaltningen är organiserad genom en förvaltningsövergripande samverkansgrupp som är tillika skyddskommitté. På verksamhetsnivå finns en lokal 13

14 samverkansnivå där varje rektor har en samverkansgrupp. Arbetsplatsförlagda träffar är det forum där verksamheten kontinuerligt för dialog om arbetsmiljö, ekonomi och organisation under rektors ledning. Gymnasienämndens arbetsmiljöplan är vägledande för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årets viktigaste händelser Årets viktigaste händelse var bildandet av en ny gemensam gymnasienämnd och förvaltning mellan Karlskoga och Degerfors kommuner för de frivilliga skolformerna. De verksamhetsplaner som nämnden valt att arbeta efter är viktiga händelser för respektive verksamhet. Byggnation av Möckelngymnasiet i Karlskoga är den pågående viktigaste händelsen just nu i förvaltningen. De omflyttningar som görs på grund av bygget eller lokalutredningen påverkar de flesta inom förvaltningen. Enligt avtalet mellan kommunerna ska samråd ske och ett första sådant är genomfört under hösten. Byggnationen medför omflyttningar varje termin och förändringar görs mot ursprunglig plan där det finns möjligheter till effektiviseringar. Det innebär exempelvis att lokalyta är under ständig omprövning. Det systematiska kvalitetsarbetet Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete baseras på arbetslagens verksamhetsplaner och rektorernas verksamhetsplaner. Dessa följs upp halvårsvis och dokumenteras av rektorerna. Verksamhetsplanerna utgår från nuläget och de förbättringsområden som verksamheten identifierar, jämfört med de mål som politiker satt upp för verksamheten, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Verksamhetsplanerna och aktiviteterna är en grund för organisationens lärande genom att arbetslagen kan ta del av varandras arbete, erfarenheter och lärdomar. På samma sätt kan rektorerna ta del av varandras arbete och lära av varandra. I verksamhetsplanerna redogörs också för mätningar som görs för måluppfyllelse av egna uppställda mål. Som komplement genomförs en årlig brukarundersökning som sammanställs av förvaltningens kvalitetsledare. Undersökningen omfattar alla elever. Ur rektors verksamhetsplan verksamhetsberättelse Möckelngymnasiet I verksamhetsplaner 2011 finns uppmärksammade förbättringsområden som elevinflytande, elevnärvaro och samverkan med omgivande samhället. Rektorernas verksamhetsberättelser för 2011 visar att dessa förbättringsområden kvarstår. Elevinflytande beskrivs ofta som aktiviteter utanför klassrums/undervisningssituationen. Det kan vara olika former av råd för olika frågor. Dessa forum är av stor betydelse men omfattar inte reellt elevinflytande. Några arbetslag beskriver hur elever mer direkt involveras i upplägg av undervisningen genom val av arbetsform, hjälpmedel eller redovisningsteknik. För att stärka förbättringsområdet behövs en pedagogisk/didaktisk diskussion där fler elever involveras i val av arbetsformer och metoder för sitt lärande och sin måluppfyllelse. Elevernas upplevelse av vardaglig påverkan är knuten till elevens motivation och närvaro. Inför nästa års verksamhetsplaner ska därför riktas särskild uppmärksamhet mot elevinflytande i lärandet. 14

15 Samverkan med det omgivande samhället sker oftast konkret genom gemensamt ansvar för de yrkesförberedande programmen där näringslivet eller kommun/landsting involveras genom praktikplatser och inslag i utbildningen. För varje yrkesförberedande program finns ett programråd där företrädare för branschen deltar. Flera rektorer beskriver råden som problematiska då deltagandet för aktuella branscher sviktar. Nästa års verksamhetsplaner ska inriktas mot att undersöka respektive bransch inställning till samverkan och ge förslag på nya sätt att samverka. Gymnasiesärskolan I Karlskoga har man fram till sammanslagningen inte haft nationella program utan de eleverna har erbjudits plats i annan kommun. I Degerfors fanns en uppbyggd gymnasiesärskola och under läsåret har Karlskogas elever inkluderats i de klasser som redan fanns i Degerfors De nationella/specialutformade program som finns i Degerfors: - Handel och administration - Hotell och restaurang - Industri (plåt & svets). - Hantverk - Turism och fritid - Media - Individuellt program - Yrkesträning - Verksamhetsträning Att alla elever finns i Degerfors är positivt för eleverna, de har fått ett större kursutbud att välja på vilket från både elever och föräldrar uppskattar. Man har även kunnat bedriva kurser i cafeteriaverksamheten och på det sättet gett eleverna ett större sammanhang i utbildningen. Det är många kurser som kan knytas till den verksamheten tex, matlagning, servering, projekt och företagande, praktisk marknadsföring, mattematik osv. Från hösten 2012 är ambitionen att utveckla verksamheten så att Hotell och Restaurang utbildning och en grupp med verksamhetsträningselever finns i Karlskoga. För personalen kommer det att innebär att de arbetar på båda orterna och att de kommer att fortsätta att samköra kurser så mycket som möjligt. Vuxnas lärande Vuxnas lärande har ambitionen att ha stor betydelse för regionens kompetensutveckling för vuxna. Verksamheten omfattade under 2011: Grundläggande vuxenutbildning 52 kursdeltagare Gymnasial vuxenutbildning 705 kursdeltagare SFI 187 elever (dec 2011) Yrkesvux (köpt utbildning) 41 elever Yrkeshögskolan 25 elever Deltagare i projekt ca 900 deltagare Universitetsstuderande ca 100 studerande Antal personer som har utnyttjat Lärcentrum under året är sammanlagt 173st varav 141st är nytillkomna under året. Antal personer som har läst ett program från ett lärosäte är 51st och antal som har läst en eller flera enstaka kurser är 13 st. Hela 47 personer har utnyttjat möjligheten att genomföra sin tentamen på lärcentrum. Dessutom har 62 personer läst en eller flera Klickdatakurser via Lärcentrum. 15

16 Kompetensråd I samverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuner finns en överenskommelse om hur ett kompetensråd i regionen ska anordnas. Detta görs tillsammans med kompetensplattformen i Örebro län. Tillsammans med Möckelnföretagen finns planer på att starta en kvalificerad CNC-utbildning i Karlskoga. Högskolekurser eller program Lärcentrum har under året administrerat utbildningar från 10st olika lärosäten varav ett från Norge. Lärcentrum har under året samverkat med följande lärosäten: Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet samt Noroff Institute Norge. Företagsaktiviteter Lärcentrum har under året samverkan med företag bl. a. inom nätverk Booforsen och Robotdalen för att erbjuda företag och deras anställda erforderlig kompetensutveckling. Detta har skett i form av att Lärcentrum erbjudit företagen medverkan i olika typer av projekt samt olika typer av seminarier. Representant för Lärcentrum har under året deltagit i Robotdalens nod för Örebro län. Näringslivsanknutna utbildningar Under året har sammanlagt 397 individer, varav 115 kvinnor och 282 män, fått näringslivsanknuten utbildning med hjälp av Lärcentrum. Av dessa 397st har sammanlagt 77st genomgått någon form av uppdragsutbildning finansierat av respektive företag, övriga individers kompetensutveckling har finansierats av ESF-rådet. Samtliga individer är bosatta i Karlskoga eller Degerfors. Utöver dessa individer så har ett stort antal individer i vår närregion fått kompetensutveckling med hjälp av Lärcentrum. Seminarier Under året har Lärcentrum i samverkan med BSA Karlskoga arrangerat sex olika seminarier: Innovationskraft, Astrobiologi, Internetmarknadsföring, Nobel 170 år Explosivämnessektorn, Styrelsearbete samt Varför LEAN? Initierade eller genomförda projekt Under året har sammanlagt sex extern finansierade projekt genomförts varav fyra stycken med Karlskoga kommun som projektägare för de övriga två har Örebro kommun varit projektägare. Följande ESF-projekt har genomförts med Karlskoga kommun som projektägare: "Företag i utveckling Möckelnregionen" 13 st företag, 460 anställda "Företag i utveckling Robotdalen 1" omfattande 11 st företag, 276 anställda "Företag i utveckling Robotdalen 2" omfattande 4 st företag, 163 anställda Företag i utveckling Excert" omfattande 14 företag, 560 anställda. Dessutom har Lärcentrum medverkat i två genomförandeprojekt i samverkan med Örebro kommun "Risk utlysning 1" och "Risk utlysning 2", 3 st företag 580 anställda. Lärcentrum Karlskoga har också samverkat med Karlskoga kommuns projekt "Science Park i Karlskoga". Karlskoga kommun har under året inlämnat en projektansökan " Företag i utveckling " till ESF-rådet. Omfattning 13 företag, 606 anställda. Beslut kommer att meddelas under våren

17 Under 2012 kommer en ny reform VUX2012 som innebär nya styrdokument för vuxenutbildning. Arbetslagen arbetar aktivt med elevinflytande och varje elev har en studieplan där eleven kan välja sitt studietempo. För de nyanlända finns ett påbörjat samarbete med arbetsförmedling, flyktingmottagning, socialförvaltning och studie/yrkesvägledning. För att möjliggöra deltagande i t.ex. praktik eller studera hos andra aktörer är schemat anpassat så att man går förmiddag, eftermiddag eller heldag. Ett kontinuerligt intag gör att elever inte ska behöva vänta länge på studiestart. Internkontrollområden Gymnasienämnden har för 2011 valt två internkontrollområden. Det är hantering av åtgärdsprogram och elevers frånvaro. I undersökningen Liv & Hälsa som genomfördes hösten 2011 ställdes frågor om ogiltig frånvaro. Ungefär en tredjedel av de tillfrågade eleverna i år 2 på Möckelngymnasiet svarar att de aldrig har ogiltig frånvaro. Resultatet är relativt lika jämfört med hela länet. Andelen elever som anger att de skolkar ibland är drygt en femtedel av alla som svarat. Det är några fler än jämfört med länet. Under 2012 kommer vi att göra en elevundersökning där frågor om anledningen till frånvaro mäts. Det kan då ge ett bättre underlag till åtgärder. Elevfrånvaro - gymnasieskolan Närvaro och frånvaro har följts upp noggrant och varierar mellan olika gymnasieprogram och årskurser. Uppmärksamhet ska riktas i nästa års verksamhetsplaner mot den ogiltiga frånvaron. Flera arbetslag har goda exempel på aktiviteter för att förbättra närvaron. Program Total frånvaro Ej anmäld frånvaro IM Dfs 17,3 6,2 EK 9,8 1,9 BF, ,6 5,9 SA, Dfs 12,9 5,8 NV/TE,Dfs 12,8 3,7 Ledarskapsprogram 12,6 5,0 EE/EC 6,3 1,8 EN/VF 7,6 1,8 IN/IP 12,9 3,9 FP/FT 10,6 3,8 NA/NV 4,9 1,6 TE 6,6 1,6 HA 24,2 9,6 HUM 4,7 1,5 SA, Kga 11,3 3,3 Datortekn.program 12,2 3,4 HV 8,7 1,8 RL 13,3 5,5 VO 16,5 7,5 IM Kga 25,1 10,7 BF 3 7,0 3,2 ES 13,9 5,2 ME 3 17,9 8,6 17

18 Åtgärdsprogram Hantering av åtgärdsprogram är ett internkontrollområde som är påbörjat och som rektorerna menar måste fortsätta för att det ska bli säkerställda rutiner och en etablerad arbtsprocess. Nedan följer citat ur några rektorers verksamhetsberättelser: Inför starten av höstterminen 2011 togs det fram en elevstödsplan för hela Möckelngymnasiet som ska tjäna till att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen, I denna elevstödsplan finns angivet rutiner för när åtgärdsprogram ska upprättas. Arbetet enligt denna elevstödsplan har ännu inte satt sig i organisationen. Det tar också lite tid innan läraren upptäcker elever med svårigheter eftersom eleverna startar nya kurser under hösten. Det har visat sig att när mentorer hör av sig till mig som rektor är den dokumentation som finns i form av läraranteckningar kring elevens svårigheter samt vilka anpassningar som läraren gjort för att försöka hjälpa eleven mycket knapphändig. Ofta består anteckningarna av en notering om elevens frånvaro samt resultat på prov som inte varit tillfredsställande. De åtgärdsprogram som upprättas för en elev har hittills gjorts av speciallärare/specialpedagog och har gällt ämnena svenska, engelska eller matematik. Åtgärderna kan generellt sett sägas gälla hur eleven ska få stöd inom dessa ämnen av speciallärare/specialpedagog. Arbetet med åtgärdsprogram är således ett område som vi fortsatt måste arbete med i organisationen. Vid höstterminens start fick alla medarbetare en genomgång av den nya elevstödsplanen samt tillhörande blanketter för dokumentation. Målet med elevstödsplanen är att skapa en tydlig struktur för elevstödet inom Möckelngymnasiet. Planen som egentligen är bra, har under höstterminen lett till att det tagit för lång tid mellan ett problem uppdagats till att konkret åtgärd vidtagits. Undertecknads uppfattning är att det tagit för lång tid innan mentor kontaktat rektor för en bedömning om rektorsutredning ska genomföras. Med stor sannolikhet beror problemet på att det råder osäkerhet bland lärarna hur de ska dokumentera och vilka åtgärder som ska ha vidtagits innan ärendet lämnas vidare till rektor. Det finns även lärare som har behov av stöd i hur åtgärdsprogram ska skrivas för att det verkligen ska vara en hjälp för eleven i arbetet att nå kunskapsmålen. Arbete pågår för att komma till rätta med problemet. Slutsatsen av ovanstående citat är att arbetsprocessen för åtgärdsprogram ska uppmärksammas i nästa verksamhetsplan. Framtiden För Gymnasieförvaltningen är Möckelngymnasiets attraktionskraft avgörande för hur framtiden blir. De interkommunala kostnaderna överskuggar all ekonomi. Med minskande elevantal och ökad konkurrens är framtiden oviss. Förvaltningen arbetar intensivt med marknadsföring, och kvalitetsförbättringar samtidigt som vi söker effektiva samordningsvinster i organisationen. För gymnasieskolans yrkesförberedande program är samverkan med näringslivet avgörande. De olika branschernas tillit till Möckelngymnasiets utbildning är en viktig del av attraktionskraft och därmed en del av marknadsföringen. Vuxnas lärande och gymnasiesärskolan är två väl fungerande verksamheter. Med undantag för ekonomi är de väl rustade för framtiden. Nya Möckelngymnasiet i Karlskoga kommer att stå färdigt i slutet av 2012 Som beredskap för förändringar behövs en flexibilitet i användandet av lokalerna redan från början. 18

19 Risker och möjligheter Risker Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) 1 Att byggnationen av Möckelngymnasiet i Karlskoga inte håller enligt kalkyl Att elevunderlaget och attraktionen för Möckelngymnasiet sjunker Att omvärlden inte har tillit till verksamhetens kvalitet Att förvaltningens budget inte håller Fler elever som inte klarar gymnasiet på tre år Uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år kräver mer resurser då utslagningen av elever som inte klarar gymnasieskolan ökar. 4 4 elevers fjärde gymnasieår och ensamkommande flyktingbarn kräver stora resurser 7 Fler elever behöver mer än tre år för att fullfölja gymnasiet Tillströmning av ensamkommande flyktingbarn fortsätter och behov av språkintroduktion kvarstår efter uteblivet statsbidrag Möjligheter Den nybyggda skolan i Karlskoga ökar attraktionskraften för Möckelngymnasiet Sannolikhet (1-5). Konsekvens (1-5) En ny ansökan lämnas in angående yrkeshögskola 4 4 Effektiviseringar och samordning ger mer balanserad budget 3 4 Intensifierat samarbete mellan gymnasieskolan och det omgivande samhället stärker tilliten till verksamheternas kvalitet 4 4 Pedagogisk utveckling som ökar måluppfyllelsen för eleverna 3 4 Risker Sannolikhet Konsekvens 19

20 (1-5) (1-5) 1 Att Möckelngymnasiet omfattar ett mindre antal elever och att utbudet av valmöjligheter för eleverna därför krymper Att fler elever går sin gymnasieutbildning i andra kommuner Att konkurrensen ökat av flera fristående gymnasieskolor Att den demografiska utvecklingen påskyndar en negativ elevtillströmning 3 4 Möjligheter Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) 1 Att Möckelngymnasiet expanderat och är en av de största gymnasieskolorna i länet 2 Att intäkterna till förvaltningen ökat på grund av ökad elevvolym, både i gymnasieskolan och i övriga utbildningar/verksamheter inom förvaltningen 3 Att Möckelngymnasiet har en stark ställning som en av de bästa gymnasieskolorna i landet när det gäller kvalitet och ekonomi 4 Att Möckelngymnasiet klarar den demografiska utmaningen bättre jämfört med andra kommuner Analys och sammanfattning En tillbakablick över en ny förvaltning ger vid handen att det blev just så oförutsägbart och händelserikt som det måste bli. I arbetet med att organisera en förvaltning uppstår ständigt nya frågor. Frågorna har ofta exemplifierat att två närliggande kommuner har olika traditioner, olika kulturer och olika arbetsrutiner. Inte sällan har det krävts en bakomliggande förklaring för att varje fråga ska finna sin lösning. Alla medarbetare i förvaltningen har på något sätt varit berörda av nya rutiner, ny arbetsgivare, ny arbetsplats och/eller nya kollegor. Dessutom har gymnasieskolans lärare haft att hantera en ny skollag och en ny gymnasiereform (GY11) som i sig krävt mycket arbete. Delar av vuxnas lärande har flyttat och fler flyttningar kan komma i framtiden. Båda orterna har berörts av omflyttning i lokaler och för Karlskoga kommer även 2012 att kännetecknas av mycket omflyttningar och förändringar innan hela nya bygget är slutfört. I dessa förflyttningar och i den nya gemensamma förvaltningen har det varit problem att få ett fungerande ITsystem. Det har på vissa håll föranlett arbetsmiljöproblem då lärare inte kunnat bedriva sin undervisning med hjälp av fungerande datorer. En tidsplan har hela tiden funnits men den har inte kunnat följas vilket medfört mycket stress för de som varit berörda. 20

21 Glädjande är det nytänkande som medarbetare inom gymnasieskolan uttrycker inför den nya skolan då man inser att attraktionskraften i nya lokaler inte räcker. Dessa medarbetare vill utveckla verksamheten pedagogiskt och didaktiskt och det ska bli spännande att följa de nya upplägg som man vill pröva allt i syfte att motivera elever och på det sättet nå högre måluppfyllelse. Glädjande är också utveckling av Yrkeshögskolan som i skrivande stund lämnat in ytterligare en ansökan om yrkeshögskoleutbildning till CNC-tekniker. Yrkeshögskoleutbildningar är inte permanenta utan finns så länge arbetsmarknaden anser att behovet finns vilket leder till att de som går utbildningen har stora möjligheter att få jobb efter examen. En kommunal gymnasieskola är den del av det omgivande samhället. Möckelngymnasiet har många yrkesförberedande program och det förutsätter en etablerad relation med berörda näringar och en god samverkan. Denna samverkan måste fungera åt båda håll. Av tradition har samverkan oftast bestått av praktikplatser. För att säkerställa en god utbildningskvalitet behövs ett närmre samarbete där näring och skola möts i utbildningsmoment och i bedömning av elevers lärande. Det är ett gemensamt åtagande för att eleverna ska utbildas till de kompetenta yrkesmän/yrkeskvinnor som näringen efterfrågar. Ekonomi är det helt överskuggande dilemmat för gymnasieförvaltningen. De ökande interkommunala ersättningarna är omöjliga att hantera genom besparingar i verksamheten. De är dessutom oförutsägbara och ger en stor sårbarhet i budgetarbetet. Tillsammans med färdigställande av bygget ger det en tuff ekonomisk vardag där olika prioriteringar ständigt ställs mot varandra. Mycket av investeringsbehov och önskemål om tillägg i nya skolan kan inte genomföras utan får skjutas på framtiden. Slutord Det har varit ett fantastiskt år, på många sätt. Att vi, alla som finns i verksamheten, klarat av att hantera alla nya frågor på det sätt vi gjort, är jag som förvaltningschef mycket ödmjuk inför och jag känner oerhörd stolthet över vår verksamhet och det vi försöker bidra med till alla våra ungdomar/vuxna och deras framtida/fortsatta yrkesliv. 21

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Konsekvensbeskrivning budget 2013

Konsekvensbeskrivning budget 2013 1 (12) 3 Handläggare: Gunilla Ericsson Gymnasienämnden 2012-09-26 GN 2012.0009 Konsekvensbeskrivning budget 2013 Sammanfattning Gymnasieförvaltningen har haft i uppdrag av kommunledningen i Karlskoga att

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna

2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Datum Diarienummer 2013-11-21 RS130300 Skolförvaltningen Christer Henriksson, utvecklare, 0703282958 Anders Hallberg, ekonomichef, 0730377955 Regionstyrelsen 2014 års priser för

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer