Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA) Erica Lindström Ekonom Gunilla Ericsson Förvaltningschef februari 2012

2 Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen Bakgrund... 3 Gymnasienämnden... 3 Förvaltningens verksamhet... 3 Gymnasieskolan den största verksamheten i förvaltningen... 4 Öppna jämförelser... 4 Volymer... 4 Förvaltningen i jämförelse med liknande kommuner... 5 Analys och slutsatser i jämförelse med andra kommuner... 7 Ekonomi... 8 Personal... 8 Övriga driftskostnader... 9 Intäkter Gymnasieskolan och ungdomars hälsa och livssituation Personal arbetsmiljö Årets viktigaste händelser Det systematiska kvalitetsarbetet Ur rektors verksamhetsplan verksamhetsberättelse Framtiden Risker och möjligheter Analys och sammanfattning Slutord

3 Bakgrund Den 1 januari 2011 bildades en gemensam förvaltning för de frivilliga skolformerna i Karlskoga och Degerfors kommuner. Samtidigt inrättades en gemensam politisk nämnd bestående av elva ledamöter, sju från Karlskoga kommun och fyra från Degerfors kommun. Ett avtal finns upprättat som vägleder och styr samarbetet mellan kommunerna. Vid minst två tillfällen per år sker samråd mellan kommunerna där frågor av aktualitet berörs. Gymnasienämnden Gymnasienämnden har genomfört sitt första år. Det har varit ett omställningsår med fokus på att lösa övergångsproblem och få en ny gemensam förvaltning på plats. Ekonomin är det största bekymret och nämnden lämnar 2011 ett stort underskott. De politiska målen De mål som gymnasienämnden verkat för under 2011 var inte formulerade av den här nämnden och har därför inte alltid varit i fokus. Nämnden har ledamöter från två kommuner vilket medför att politiker från Degerfors inte har samma bakgrund i den politiska processen och de överväganden bakom fullmäktigemål som formuleras i Karlskoga. De samråd som ska hållas minst två gånger per år kan bidra till att de politiska målen för gymnasienämnden blir bättre förankrade i båda kommunerna. Förutom fullmäktiges mål och styrmått har gymnasienämnden valt verksamhetsplaner som styrdokument för nämndens verksamhet. Varje rektor upprättar en verksamhetsplan per kalenderår och varje arbetslag upprättar en verksamhetsplan per läsår. Verksamhetsplanerna följs upp halvårsvis och rektor lämnar en verksamhetsberättelse efter varje kalenderår. Politikerna, genom presidiet har träffat varje rektor för att samtala om kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanerna utgår från politiska mål och statlig styrning och är en aktivitet som valts för att stödja måluppfyllelse. Gymnasienämnden förlägger en del av sina sammanträden till verksamhetsanknutna lokaler. Det innebär att respektive rektor kan informera om sin verksamhet samtidigt som nämndens ledamöter kan fördjupa sin kunskap och sin förståelse av verksamheten. Förvaltningens verksamhet Verksamheten i förvaltningen omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxnas lärande. Dessa verksamheter finns i båda kommunerna. I båda kommunerna är verksamheten förlagd till olika lokaler på flera ställen. I ledningsorganisation ingår för närvarande 6.5 rektorstjänst. Under 2012 genomförs en revidering av rektorsorganisationen till 6.0 tjänst. Gymnasieskolan erbjuder för närvarande 15 nationella program samt de olika introduktionsprogrammen. Gymnasiesärskola finns i båda kommunerna och strävan är att öka antalet aktiviteter för inkludering och integrering i gymnasieskolan där det bedöms lämpligt. Vuxnas lärande omfattar grundläggande vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, Samhällsorientering, Lärcentrum samt Yrkeshögskoleutbildning. 3

4 I Karlskoga byggs ny gymnasieskola som innebär att två skolor blir en skola. När skolan är färdigbyggd i årsskiftet 2012/2013 kommer gymnasieskolan att bestå av Möckelngymnasiet i Degerfors och Möckelngymnasiet i Karlskoga. Gymnasiesärskolan har verksamhet inom dessa lokaler. Vuxenutbildningen finns i båda kommunerna och i Karlskoga på flera olika platser. En framtida strävan är att koncentrera verksamheten till centrumnära lokaler. Gymnasieskolan den största verksamheten i förvaltningen I gymnasieskolan, Möckelngymnasiet, studerar för närvarande knappt 1100 elever, av dessa finns drygt 800 i Karlskoga och drygt 200 i Degerfors. I år 2 och 3 går elever som började i den tidigare gymnasieskolan och i år 1 går elever som börjat enligt reformen GY11. Inresande elever har minskat över tid och är läsåret knappt 100. Av dessa kommer ca hälften från Kristinehamns och Storfors kommuner. Utresande elever ökar och är under läsåret ca 540. Av dessa finns drygt 200 på skolor i Örebro kommun uppdelade på ca hälften fristående respektive kommunala skolor. På Karlskoga Idrottsgymnasium (fristående gymnasieskola) studerar 105 elever från Karlskoga-Degerfors kommuner. Utöver dessa finns elever från Karlskoga Degerfors i mindre antal i ett 30-tal kommuner över hela landet. Öppna jämförelser Andel elever som fullföljer gymnasieutbildning inom tre år Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år kommun värde Kommun ranking D. 82,6 49 K. 79,0 117 D. 71,8 100 K. 66,5 192 Volymer Gymnasieelever i kommunens egna skolor, procent K. 67,8 K. 69,1 D. 40,4 D. 51,2 Årsarbetare kommunalt anställda inom gymnasieskolan/komvux, antal Andel gymnasieelever på NV/TE och SP-program, procent K. 87 D. 11 K. 31,6 D. 24,9 K. 97 D. 13 K. 30,9 D. 25,9 Gymnasieelever i frist skola i den egna kommunen, procent K. 8,2 D. 0,0 K. 8,1 D. 0,0 Andel elever i kommunens SFI-utbildning, procent K. 96,3 D

5 Etablerade på arbetsmarknaden/studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning K. 67,2 D. 57,4 K. 60,9 D. 58,7 Kvalitet avsluta Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt K. 12,9 D. 13,7 K. 13,1 D. 13,3 Kostnad Kostnad kommunal gymnasieskola kr/elev Degerfors Karlskoga Örebro län riket Kostnad läromedel kommunal gymnasieskola kr/elev K D Kostnad undervisning kommunal gymn.skola kr/elev K D Förvaltningen i jämförelse med liknande kommuner Någon jämförelse med liknande kommuner låter sig inte göras fullt ut eftersom förvaltningens verksamhet omfattar två kommuner. Den statistik som finns att tillgå är baserad på den enskilda kommunen och inte på hur verksamheten är organiserad. Här presenteras ändå några jämförelser med liknande kommuner, Karlskoga och Degerfors var för sig. Karlskoga som utgångspunkt Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt Alla kommuner 13,9 13,9 13,8 Karlshamn 14,1 14,3 13,8 Karlskoga 12,7 13,1 12,9 Kävlinge 14,0 13,9 13,5 Ystad 14,0 13,9 13,7 Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Alla kommuner Karlshamn Karlskoga Kävlinge Ystad Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Alla kommuner 41,8 40,4 39,2 Karlshamn 72,5 71,8 72,2 Karlskoga 72,4 69,1 67,8 Kävlinge 3,3 2,0 2,3 Ystad 0,0 0,0 0,0 Gymnasieelever på NV, TE och SP-program, andel (%) Alla kommuner 29,0 28,6 29,0 5

6 Karlshamn 33,6 33,3 33,6 Karlskoga 31,0 30,9 31,6 Kävlinge 32,5 35,3 36,3 Ystad 29,8 27,2 24,6 Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv Alla kommuner Karlshamn Karlskoga Kävlinge Ystad U. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel (%) Alla kommuner 76,9 76,6 77,3 Karlshamn 75,9 80,2 79,6 Karlskoga 74,5 76,1 79,0 Kävlinge 81,5 81,1 78,4 Ystad 85,5 84,8 87,4 U. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år, andel (%) Alla kommuner 70,0 70,4 68,9 Karlshamn 70,0 75,7 68,4 Karlskoga 67,3 69,3 66,5 Kävlinge 75,6 76,5 68,1 Ystad 78,1 79,3 76,4 Degerfors som utgångspunkt Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt Alla kommuner 13,9 13,9 13,8 Degerfors 13,1 13,3 13,7 Hällefors 13,4 13,6 14,3 Kungsör 13,9 13,7 14,8 Surahammar 13,2 13,1 12,4 Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Alla kommuner 41,8 40,4 39,2 Degerfors 50,4 51,2 40,4 Hällefors 48,5 50,6 48,7 Kungsör 22,0 3,5 0,0 Surahammar 0,0 0,0 0,0 Gymnasieelever på NV, TE och SP-program, andel (%) Alla kommuner 29,0 28,6 29,0 Degerfors 27,4 25,9 24,9 Hällefors 23,8 25,0 23,9 Kungsör 27,0 22,0 22,6 Surahammar 17,9 17,5 17,8 Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv Alla kommuner Degerfors Hällefors Kungsör Surahammar U. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel (%) Alla kommuner 76,9 76,6 77,3 6

7 Degerfors 80,5 79,6 82,6 Hällefors 81,8 76,6 81,6 Kungsör 84,5 74,0 73,4 Surahammar 66,0 76,8 75,0 Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Alla kommuner Degerfors Hällefors Kungsör Surahammar U. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år, andel (%) Alla kommuner Degerfors Hällefors Kungsör Surahammar Analys och slutsatser i jämförelse med andra kommuner Elevernas måluppfyllelse Ett förbättringsområde som förvaltningen har att arbeta med är elevernas måluppfyllelse, dvs. antalet elever som efter 3 års gymnasieutbildning har behörighet till fortsatta studier på högskola. Som ovanstående statistik visar är utvecklingstrenden negativ. Detta kvalitetsarbete omfattar många faktorer. Genom om - och nybyggnad av Möckelngymnasiet i Karlskoga ges goda förutsättningar när det gäller attraktiv fysisk miljö vilket har positiv påverkan på elevernas motivation. Pedagogiskt utvecklingsarbete av lärarna är en annan viktig förutsättning lärarnas kompetens att anpassa och finna alternativa metoder och arbetssätt för att bibehålla elevernas intresse för att lära. Till viss del krävs då att resurser i form av kompetensutvecklingstid används för nytänkande och dialoger i arbetslagen. Vidare krävs tillräcklig ekonomi för att ha tillräcklig undervisningsresurs. Utan undervisning och kompetent lärarstöd får eleverna svårare att klara av sina studier. En förbättrad måluppfyllelse från grundskolan är också en betydande faktor. Med fullständiga grundskolebetyg har eleven bättre förutsättningar klara gymnasiestudier på tre år. Attraktivitet hos kommunens egen gymnasieskola och ekonomi Året före den nya gymnasieförvaltningens bildande tappade Degerfors ca 10 % av sina egna elever till andra kommuners gymnasieskolor. Även om inte statistik finns tillgänglig för 2011 vet vi att det tappet fortsatte under Karlskoga har också tappat med några procent. Varje procents förändring innebär betydligt ökade interkommunala kostnader då varje elevs gymnasiestudier kostar ca per läsår. Varje elev kostar då om eleven fullföljer gymnasiet på tre år. Det innebär att en handfull elever påverkar gymnasieförvaltningen med miljonbelopp för sina tre årens gymnasieutbildning. Konsekvensen blir att budgeten är svårplanerad och sårbar och i stort beroende av elevernas gymnasieval. Slutsatsen blir att den viktigaste faktorn för fortsatt utveckling av Möckelngymnasiet är att eleverna väljer att gå sin gymnasieutbildning hos oss i den mån vi har det önskade programmet. Där har vi satsat resurser i form av lärarkompetens, utrustning för programmet samt lokaler. Fler elever till varje program stärker verksamheten och färre elever tenderar att generera fortsatt ekonomiskt underskott. 7

8 För närvarande är det betydligt fler elever från Karlskoga som väljer Möckelngymnasiet jämfört med elever från Degerfors. En orsak till detta kan vara Degerfors geografiska läge men det finns förmodligen fler orsaker såsom attityd, resvägar och kunskap om Möckelngymnasiets utbud. Jämfört med andra kommuner är Möckelngymnasiets kostnader låga. Kostnadsbilden är under ständig förändring. För närvarande minskar vi driftskostnader samtidigt som en ny skola kommer att medföra betydligt dyrare hyreskostnader. För att ha en god ekonomisk hushållning eftersträvas ständigt möjligheter till att förtäta verksamheten och att effektivisera där det är möjligt. Med den jämförelsevis låga kostnaden som Möckelngymnasiet ändå uppvisar jämfört med andra kommuner är det inte möjligt att göra några stora nedskärningar utan att förlora såväl kompetens som kvalitet. Verksamheten visar ett kraftigt underskott för En tillbakablick visar att de interkommunala kostnaderna under flera år visat på ett negativt resultat. Ett förväntat resultat för 3-årsperioden är därför negativt. Skulle ansökningsbilden till Möckelngymnasiet förbättras kommer resultatet att förbättras. Skulle ansökningsbilden vika behövs en grundlig översyn av strukturell karaktär. De underskott som de interkommunala kostnader har visat hittills är inte möjliga att spara in på befintlig verksamhet. Ekonomi Gymnasienämnden redovisar för 2011 ett underskott på tkr som framförallt beror på att man har ett underskott på de interkommunala ersättningarna som har ökat kraftigt i förhållande till Gymnasieskolan visar ett överskott, tkr, mot budget vilket framförallt beror på att man inte har budgeterat alls för några intäkter. Gymnasiesärskolan visar på ett underskott, -274 tkr, vilket trots ökade intäkter, beror på att man har haft ökade kostnader för personal och övrig drift i samband med att verksamheterna i Karlskoga och Degerfors slogs samman till en. Vuxnas lärande visar på ett plus, +241 tkr, som helt beror på ökade intäkter. TOTALT BUDGET UTFALL DIFFERENS Förvaltningsgemensamt Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande SUMMA Personal För personalkostnaderna visar gymnasienämnden på ett underskott med tkr. Personal kostnader BUDGET UTFALL DIFFERENS Förvaltningsgemensamt

9 Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande SUMMA Förvaltningsgemensam verksamhet Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar på ett underskott med 164 tkr. Sammantaget redovisas ett plus på staben, +508 tkr, till följd av att man haft vakanta tjänster del av året för informatör samt kvalitetsutvecklare. De större negativa avvikelserna som gör att verksamheten landar på ett underskott avser bl.a. att man har haft ökade kostnader för rektorernas semesterersättning, dels sparade dagar över 40 st, som har betalats ut i februari ca 50 tkr, dels att de har tagit ut mer semester på sommaren (sparade semesterdagar) ca 80 tkr. Dessutom har man en obudgeterad semesterlöneskuld för hela förvaltningen på 180 tkr. Gymnasieskolan Gymnasieverksamheten visar på ett underskott för personalkostnaderna på 336 tkr. Det avser framförallt avser SYO-verksamheten som Letälvsskolan har varit ansvarig för men som man inte har fått full kompensation för i budget Det totala underskottet för denna verksamhet är 906 tkr (av detta underskott täcks en viss del, 228 tkr, av intäkter då del av tjänst säljs från Letälvsskolan till Degerfors kommun). Från 2012 tillhör syo istället den förvaltningsgemensamma verksamheten, eftersom den, precis som med vaktmästeri och skolhälsovård avser hela gymnasieskolan. Bortsett från personalkostnaderna på syo visar verksamheterna sammantaget på ett plus på +570 tkr, vilket ska täcka de kostnader för undervisningstjänster som köps av externa företag eller Degerfors kommun och som bokförs som övriga driftskostnader. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan visar på ett underskott med 850 tkr till följd av att den budget som fördes över till gymnasiesärskolan, särvux och ungdomsfritids, i samband med sammanslagningen, var för liten för att kunna bedriva en fungerande verksamhet på. Verksamheten förklarade tidigt under 2011 hur läget såg ut och eftersom man erhöll ökade intäkter i form av interkommunala intäkter så har det totala underskottet kunnat minskas. Det ska också tilläggas att gymnasiesärskolan, precis som gymnasieskolan, också köper undervisningstjänster från externa företag vilket bokförs som övriga driftskostnader. Vuxnas lärande Vuxnas lärande redovisar ett underskott på tkr vilket främst beror på att tjänsten som utbildningsledare vid yrkeshögskolan har varit obudgeterad, -807 tkr. Detta finansieras dock med motsvarande intäkter av statliga bidrag för utbildningen. För lärcentrum, vars underskott för personalkostnaderna är 912 tkr, täcks dessa också med motsvarande intäkter av bidrag från ESF-rådet. Övriga driftskostnader De övriga driftskostnaderna visar på ett underskott med tkr. De större orsakerna till detta kan sammanfattas med, ökade kostnader för interkommunala kostnader, tkr, obudgeterade kostnader för utbildningar inom vuxnas lärande

10 tkr, lokaler och lokaldrift tkr, undervisningstjänster som köps från företag eller kommun tkr samt IT-verksamhet 694 tkr. Övriga driftskostnader BUDGET UTFALL DIFFERENS Förvaltningsgemensamt Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande SUMMA Förvaltningsgemensam verksamhet Den förvaltningsgemensamma verksamhetens underskott, tkr, avser framförallt de interkommunala kostnaderna, inkluderat inackorderingsbidragen, tkr. Fram till och med sommaren och början av höstterminen var det i stort sett enbart de interkommunala intäkterna som visade på ett underskott. Det var först i samband med att antagningsenheten redovisade på vilka skolor och program som eleverna var antagna och vi erhöll priserna på utbildningarna som vi i oktober kunde få en bild av hur kostnaderna skenade iväg till detta stora underskott. Gymnasienämnden agerade till höstterminen hyresvärd och hyrde i andra hand ut lägenheter från Degerforsbyggen till elever som studerade vid Letälvsskolan. Detta var en obudgeterad kostnad på 466 tkr, vilket har täckts av motsvarande hyresintäkt. Hyrorna visar på ett underskott med 903 tkr, vilket beror på en för lågt tilltagen budget. IT visar på ett underskott med 237 tkr varav nästan allt avser engångskostnader i samband med sammanslagningen av två kommuner. Övrig administration landar på 225 tkr som avser för låg budget fördelat på försäkringsavgifter och kopiering samt att man inte har budgeterat för verksamhetsbidraget till Ung företagsverksamhet (80 tkr). Vaktmästeriet organiseras under Barn och utbildningsnämnden och Gymnasienämnden har endast budgeterat för vaktmästarnas löner, vilket ger ett underskott för övriga driftskostnader på 596 tkr. Detsamma gäller för skolsköterskeverksamheten som visar på ett underskott om 182 tkr. Skolskjutsar och måltider visar på positiva överskott, tkr respektive +73 tkr. De måltider som köps av Folkhälsoförvaltningen visade på ett större överskott, +269 tkr. Detta sänktes dock pga. tillfälliga, helt obudgeterade, måltidskostnader inom vuxnas lärande, obudgetade kostnader för kaffeaautomater och för vissa obudgeterade måltider på extern restaurang för elever i Degerfors. Gymnasieskolan Gymnasieskolan visar på ett underskott med tkr. 10

11 Att få IT att fungera har varit ett stort problem under 2011, vilket också visar sig på kostnadssidan för verksamheten, dvs. IT är inte enbart ett underskott under den förvaltningsgemensamma verksamheten. Under 2011 redovisas ett underskott med 457 tkr. Av detta avser -406 tkr Letälvsskolan och resten Bregårdsskolan och orsakerna är allt ifrån att samordna system mellan Karlskoga och Degerfors till inköp datorer. En del av problemen med IT har också genererat ökade kostnader för lokaldrift, som totalt visar på ett underskott med 311 tkr och där Letälvsskolan står för större delen. Projektverksamhet, som helt täcks av externa bidrag, är obudgeterad och visar därför på ett underskott med 263 tkr. De projekt som bedrivits 2011 är Commenius språkutbyte och internationaliseringsprojektet Belgien. Gymnasieskolorna köper vissa undervisningstjänster av externa företag, liksom att Letälvsskolan köper av Degerfors kommun, vilket gör att det inte bokförs som personalkostnader utan istället som övriga driftskostnader. Sammantaget avser det tkr, fördelat Letälvsskolan -530 tkr, Bergsslagsskolan 430 tkr och för Bregårdsskolan 214 tkr. Vissa program inom gymnasieskolan landar också med något större avvikelser mot budget när kostnaderna för vissa verksamheter drar iväg, dessa avser gas 90 tkr, vvs 50 tkr, restaurang -137 tkr (som dock kompenseras genom intäkter vid försäljning av luncher). Dessa större avvikelser och underskott blir dock något lägre eftersom man har ett större överskott på +332 tkr för individuell fortbildning för lärarna. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan visar i sina övriga driftskostnader på ett underskott på 745 tkr. Den största anledningen till detta beror på att man har haft ökade interkommunala kostnader och redovisar ett underskott på 456 tkr. Man har också köpt en del undervisningstjänster, från framförallt ett företag i Degerfors för svets, som landar på 543 tkr. Dessutom har man dragit över sin budget för lokaldrift, el-installationer, datauttag med nästan 300 tkr. I gengäld har man varit återhållsam med andra kostnader för inventarier, förbrukningsmaterial och transporter och därmed sparat in på dessa budgetar med +552 tkr. Vuxnas lärande Vuxnas lärande visar på ett underskott med tkr vilket framförallt beror på att man inte har budgeterat för de kostnader som man har avseende lärarkonsulter till de utbildningar där lärcentrum agerar mäklare mellan högskola, näringsliv, arbetsförmedling, lokala utbildningssamordnare etc. Dessa obudgeterade kostnader täcks dock med motsvarande intäkter. Intäkter För intäkter redovisas ett överskott mot budget med tkr. 11

12 Intäkter BUDGET UTFALL DIFFERENS Förvaltningsgemensamt Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande SUMMA Förvaltningsgemensam verksamhet Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar på ett underskott med tkr vilket beror på att man har sänkta intäkter för de interkommunala ersättningarna, totalt tkr. Dock har man ökade intäkter för den moms som återsöks för de interkommunala kostnaderna man har till friskolorna, +531 tkr. Dessutom har vi sökt vissa statliga bidrag som inte varit budgeterade, ca +200 tkr. Som tidigare nämnts så har gymnasienämnden haft både kostnader och intäkter för den uthyrning av lägenheter som man har haft i Degerfors fram till höstterminen. Detta innebär för intäkterna ca +428 tkr, som inte har varit budgeterat. Gymnasieskolan Gymnasieskolan har inte budgeterat för några intäkter alls men erhöll under året tkr. Den större delen avser intäkter för introduktionsutbildning för nyanlända (IVIK) och ensamkommande barn (EKB) tkr. Andra intäkter är exv. externa bidrag för projektverksamhet +312 tkr, intäkter för nationell idrottsutbildning (NIU) +424 tkr, intäkter för försäljning vid hantverksprogrammet frisör +158 tkr, försäljning av måltider vid restaurangprogrammet +145 tkr samt diverse sålda tjänster vid fordons- respektive vvs- och el-programmen +147 tkr, fsg av syo-verksamhet till Degerfors kommun +228 tkr, fsg av lärartjänster Dfs kommun +100 tkr, bidrag från Skolverket för lärlingsutbildning +112 tkr, bidrag från AMS +113 tkr. I samarbete med Karlstad universitet erhölls också handledareersättningsbidrag med totalt +163 tkr. Gymnasiesärskolan Den största anledningen till att gymnasiesärskolan redovisar ett överskott, tkr, på sina intäkter avser ökade interkommunala ersättningar, tkr. Dessutom startades en caféverksamhet under 2011 som man inte hade budgeterat intäkter för, +86 tkr. Vuxnas lärande Vuxnas lärande redovisar tkr i förhållande till budget vilket beror på att man i stort sett inte alls har budgeterat för några intäkter alls i den verksamhet man har. Totalt hade man en budget på 865 tkr medan man fick ett resultat på tkr. De ökade intäkterna fördelas i stort mellan myndigheten för yrkeshögskolan tkr, ESFbidrag tkr, skolverket och övriga statliga bidrag +496 tkr. 12

13 Gymnasieskolan och ungdomars hälsa och livssituation I undersökningen Liv & Hälsa som genomfördes under hösten 2011 omfattades elever i år 2 på Möckelngymnasiet. Undersökningen visar på vissa skillnader mellan skolenheter och mellan Möckelngymnasiet och andra skolor i länet, men skillnaderna är relativt små. Ungefär hälften av eleverna svarar att de tycker om att vara i skolan även om enbart en tredjedel finner skolarbetet intressant. Det resultatet är visserligen lika för hela länet men något av en utmaning för gymnasieskolans lärare. I undersökningen finns frågor om trygghet och där visar resultatet att flickor på Möckelngymnasiet upplever större otrygghet än pojkar, medan det i länet är relativt lika mellan pojkar och flickor. I tidigare undersökningar har Möckelngymnasiet haft lågt resultat när det gäller frågor om elevers inflytande. Tyvärr ligger det resultatet kvar även i denna mätning. Elevinflytande rör regler, arbetsmiljö och undervisningsformer. Värt att notera är också att flickor upplever sig mindre nöjda med inflytandet jämfört med pojkarna. Lyckligtvis anger få elever att de utsätts för våld och/eller kränkande behandling. Dock finns några få elever som upplever detta. Den vanligaste förseelsen är att bli utsatt för stöld och det är ca 10 % av pojkarna som anger detta, både i länet och på Möckelngymnasiet. På frågan om man någon gång under det senaste året känt sig på något sätt kränkt svarar 73 % av flickorna nej och 86 % av pojkarna nej. Siffrorna är relativt lika i länet. Ca 10 % av flickorna anger att det är skolkamrater som är orsak till den upplevda kränkningen medan det på övriga anledningar är låga siffror. Det är alltså fler som upplever sig kränkta än som uppger en specifik anledning. I den elevundersökning som genomförs i början av 2012 kommer frågor och orsak till upplevelse att undersökas återigen med syfte att få bätrre underlag för åtgärder. På en av skolenheterna finns en mindre grupp flickor som upplever sig illa bemötta av skolans personal. Rektor analyserar frågan på den egna skolan. Liv & Hälsa följs upp av brukarundersökning i februari Personal arbetsmiljö Inom förvaltningen är 185 personer anställda. Könsfördelningen är relativt jämn, 105 kvinnor och 80 män. Av de anställda är 182 tillsvidareanställda. Antalet årsarbetare minskar och under 2011 avgick 7 anställda i ålderspension. Sjukfrånvaron är låg. Den totala sjukfrånvaron är 2,4 %. Det är mycket glädjande och ambitionen är att försöka behålla den låga nivån. De allra flesta av de anställda är lärare och vi vet av erfarenhet att det händer att lärare går till jobbet trots att de är sjuka. Orsaken är det individuella ansvaret som lärare upplever tillsammans med att det kan vara svårt att få vikarier. Därför kan sjuknärvaro dölja sig bakom siffran. Samverkansorganisationen i förvaltningen är organiserad genom en förvaltningsövergripande samverkansgrupp som är tillika skyddskommitté. På verksamhetsnivå finns en lokal 13

14 samverkansnivå där varje rektor har en samverkansgrupp. Arbetsplatsförlagda träffar är det forum där verksamheten kontinuerligt för dialog om arbetsmiljö, ekonomi och organisation under rektors ledning. Gymnasienämndens arbetsmiljöplan är vägledande för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årets viktigaste händelser Årets viktigaste händelse var bildandet av en ny gemensam gymnasienämnd och förvaltning mellan Karlskoga och Degerfors kommuner för de frivilliga skolformerna. De verksamhetsplaner som nämnden valt att arbeta efter är viktiga händelser för respektive verksamhet. Byggnation av Möckelngymnasiet i Karlskoga är den pågående viktigaste händelsen just nu i förvaltningen. De omflyttningar som görs på grund av bygget eller lokalutredningen påverkar de flesta inom förvaltningen. Enligt avtalet mellan kommunerna ska samråd ske och ett första sådant är genomfört under hösten. Byggnationen medför omflyttningar varje termin och förändringar görs mot ursprunglig plan där det finns möjligheter till effektiviseringar. Det innebär exempelvis att lokalyta är under ständig omprövning. Det systematiska kvalitetsarbetet Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete baseras på arbetslagens verksamhetsplaner och rektorernas verksamhetsplaner. Dessa följs upp halvårsvis och dokumenteras av rektorerna. Verksamhetsplanerna utgår från nuläget och de förbättringsområden som verksamheten identifierar, jämfört med de mål som politiker satt upp för verksamheten, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Verksamhetsplanerna och aktiviteterna är en grund för organisationens lärande genom att arbetslagen kan ta del av varandras arbete, erfarenheter och lärdomar. På samma sätt kan rektorerna ta del av varandras arbete och lära av varandra. I verksamhetsplanerna redogörs också för mätningar som görs för måluppfyllelse av egna uppställda mål. Som komplement genomförs en årlig brukarundersökning som sammanställs av förvaltningens kvalitetsledare. Undersökningen omfattar alla elever. Ur rektors verksamhetsplan verksamhetsberättelse Möckelngymnasiet I verksamhetsplaner 2011 finns uppmärksammade förbättringsområden som elevinflytande, elevnärvaro och samverkan med omgivande samhället. Rektorernas verksamhetsberättelser för 2011 visar att dessa förbättringsområden kvarstår. Elevinflytande beskrivs ofta som aktiviteter utanför klassrums/undervisningssituationen. Det kan vara olika former av råd för olika frågor. Dessa forum är av stor betydelse men omfattar inte reellt elevinflytande. Några arbetslag beskriver hur elever mer direkt involveras i upplägg av undervisningen genom val av arbetsform, hjälpmedel eller redovisningsteknik. För att stärka förbättringsområdet behövs en pedagogisk/didaktisk diskussion där fler elever involveras i val av arbetsformer och metoder för sitt lärande och sin måluppfyllelse. Elevernas upplevelse av vardaglig påverkan är knuten till elevens motivation och närvaro. Inför nästa års verksamhetsplaner ska därför riktas särskild uppmärksamhet mot elevinflytande i lärandet. 14

15 Samverkan med det omgivande samhället sker oftast konkret genom gemensamt ansvar för de yrkesförberedande programmen där näringslivet eller kommun/landsting involveras genom praktikplatser och inslag i utbildningen. För varje yrkesförberedande program finns ett programråd där företrädare för branschen deltar. Flera rektorer beskriver råden som problematiska då deltagandet för aktuella branscher sviktar. Nästa års verksamhetsplaner ska inriktas mot att undersöka respektive bransch inställning till samverkan och ge förslag på nya sätt att samverka. Gymnasiesärskolan I Karlskoga har man fram till sammanslagningen inte haft nationella program utan de eleverna har erbjudits plats i annan kommun. I Degerfors fanns en uppbyggd gymnasiesärskola och under läsåret har Karlskogas elever inkluderats i de klasser som redan fanns i Degerfors De nationella/specialutformade program som finns i Degerfors: - Handel och administration - Hotell och restaurang - Industri (plåt & svets). - Hantverk - Turism och fritid - Media - Individuellt program - Yrkesträning - Verksamhetsträning Att alla elever finns i Degerfors är positivt för eleverna, de har fått ett större kursutbud att välja på vilket från både elever och föräldrar uppskattar. Man har även kunnat bedriva kurser i cafeteriaverksamheten och på det sättet gett eleverna ett större sammanhang i utbildningen. Det är många kurser som kan knytas till den verksamheten tex, matlagning, servering, projekt och företagande, praktisk marknadsföring, mattematik osv. Från hösten 2012 är ambitionen att utveckla verksamheten så att Hotell och Restaurang utbildning och en grupp med verksamhetsträningselever finns i Karlskoga. För personalen kommer det att innebär att de arbetar på båda orterna och att de kommer att fortsätta att samköra kurser så mycket som möjligt. Vuxnas lärande Vuxnas lärande har ambitionen att ha stor betydelse för regionens kompetensutveckling för vuxna. Verksamheten omfattade under 2011: Grundläggande vuxenutbildning 52 kursdeltagare Gymnasial vuxenutbildning 705 kursdeltagare SFI 187 elever (dec 2011) Yrkesvux (köpt utbildning) 41 elever Yrkeshögskolan 25 elever Deltagare i projekt ca 900 deltagare Universitetsstuderande ca 100 studerande Antal personer som har utnyttjat Lärcentrum under året är sammanlagt 173st varav 141st är nytillkomna under året. Antal personer som har läst ett program från ett lärosäte är 51st och antal som har läst en eller flera enstaka kurser är 13 st. Hela 47 personer har utnyttjat möjligheten att genomföra sin tentamen på lärcentrum. Dessutom har 62 personer läst en eller flera Klickdatakurser via Lärcentrum. 15

16 Kompetensråd I samverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuner finns en överenskommelse om hur ett kompetensråd i regionen ska anordnas. Detta görs tillsammans med kompetensplattformen i Örebro län. Tillsammans med Möckelnföretagen finns planer på att starta en kvalificerad CNC-utbildning i Karlskoga. Högskolekurser eller program Lärcentrum har under året administrerat utbildningar från 10st olika lärosäten varav ett från Norge. Lärcentrum har under året samverkat med följande lärosäten: Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet samt Noroff Institute Norge. Företagsaktiviteter Lärcentrum har under året samverkan med företag bl. a. inom nätverk Booforsen och Robotdalen för att erbjuda företag och deras anställda erforderlig kompetensutveckling. Detta har skett i form av att Lärcentrum erbjudit företagen medverkan i olika typer av projekt samt olika typer av seminarier. Representant för Lärcentrum har under året deltagit i Robotdalens nod för Örebro län. Näringslivsanknutna utbildningar Under året har sammanlagt 397 individer, varav 115 kvinnor och 282 män, fått näringslivsanknuten utbildning med hjälp av Lärcentrum. Av dessa 397st har sammanlagt 77st genomgått någon form av uppdragsutbildning finansierat av respektive företag, övriga individers kompetensutveckling har finansierats av ESF-rådet. Samtliga individer är bosatta i Karlskoga eller Degerfors. Utöver dessa individer så har ett stort antal individer i vår närregion fått kompetensutveckling med hjälp av Lärcentrum. Seminarier Under året har Lärcentrum i samverkan med BSA Karlskoga arrangerat sex olika seminarier: Innovationskraft, Astrobiologi, Internetmarknadsföring, Nobel 170 år Explosivämnessektorn, Styrelsearbete samt Varför LEAN? Initierade eller genomförda projekt Under året har sammanlagt sex extern finansierade projekt genomförts varav fyra stycken med Karlskoga kommun som projektägare för de övriga två har Örebro kommun varit projektägare. Följande ESF-projekt har genomförts med Karlskoga kommun som projektägare: "Företag i utveckling Möckelnregionen" 13 st företag, 460 anställda "Företag i utveckling Robotdalen 1" omfattande 11 st företag, 276 anställda "Företag i utveckling Robotdalen 2" omfattande 4 st företag, 163 anställda Företag i utveckling Excert" omfattande 14 företag, 560 anställda. Dessutom har Lärcentrum medverkat i två genomförandeprojekt i samverkan med Örebro kommun "Risk utlysning 1" och "Risk utlysning 2", 3 st företag 580 anställda. Lärcentrum Karlskoga har också samverkat med Karlskoga kommuns projekt "Science Park i Karlskoga". Karlskoga kommun har under året inlämnat en projektansökan " Företag i utveckling " till ESF-rådet. Omfattning 13 företag, 606 anställda. Beslut kommer att meddelas under våren

17 Under 2012 kommer en ny reform VUX2012 som innebär nya styrdokument för vuxenutbildning. Arbetslagen arbetar aktivt med elevinflytande och varje elev har en studieplan där eleven kan välja sitt studietempo. För de nyanlända finns ett påbörjat samarbete med arbetsförmedling, flyktingmottagning, socialförvaltning och studie/yrkesvägledning. För att möjliggöra deltagande i t.ex. praktik eller studera hos andra aktörer är schemat anpassat så att man går förmiddag, eftermiddag eller heldag. Ett kontinuerligt intag gör att elever inte ska behöva vänta länge på studiestart. Internkontrollområden Gymnasienämnden har för 2011 valt två internkontrollområden. Det är hantering av åtgärdsprogram och elevers frånvaro. I undersökningen Liv & Hälsa som genomfördes hösten 2011 ställdes frågor om ogiltig frånvaro. Ungefär en tredjedel av de tillfrågade eleverna i år 2 på Möckelngymnasiet svarar att de aldrig har ogiltig frånvaro. Resultatet är relativt lika jämfört med hela länet. Andelen elever som anger att de skolkar ibland är drygt en femtedel av alla som svarat. Det är några fler än jämfört med länet. Under 2012 kommer vi att göra en elevundersökning där frågor om anledningen till frånvaro mäts. Det kan då ge ett bättre underlag till åtgärder. Elevfrånvaro - gymnasieskolan Närvaro och frånvaro har följts upp noggrant och varierar mellan olika gymnasieprogram och årskurser. Uppmärksamhet ska riktas i nästa års verksamhetsplaner mot den ogiltiga frånvaron. Flera arbetslag har goda exempel på aktiviteter för att förbättra närvaron. Program Total frånvaro Ej anmäld frånvaro IM Dfs 17,3 6,2 EK 9,8 1,9 BF, ,6 5,9 SA, Dfs 12,9 5,8 NV/TE,Dfs 12,8 3,7 Ledarskapsprogram 12,6 5,0 EE/EC 6,3 1,8 EN/VF 7,6 1,8 IN/IP 12,9 3,9 FP/FT 10,6 3,8 NA/NV 4,9 1,6 TE 6,6 1,6 HA 24,2 9,6 HUM 4,7 1,5 SA, Kga 11,3 3,3 Datortekn.program 12,2 3,4 HV 8,7 1,8 RL 13,3 5,5 VO 16,5 7,5 IM Kga 25,1 10,7 BF 3 7,0 3,2 ES 13,9 5,2 ME 3 17,9 8,6 17

18 Åtgärdsprogram Hantering av åtgärdsprogram är ett internkontrollområde som är påbörjat och som rektorerna menar måste fortsätta för att det ska bli säkerställda rutiner och en etablerad arbtsprocess. Nedan följer citat ur några rektorers verksamhetsberättelser: Inför starten av höstterminen 2011 togs det fram en elevstödsplan för hela Möckelngymnasiet som ska tjäna till att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen, I denna elevstödsplan finns angivet rutiner för när åtgärdsprogram ska upprättas. Arbetet enligt denna elevstödsplan har ännu inte satt sig i organisationen. Det tar också lite tid innan läraren upptäcker elever med svårigheter eftersom eleverna startar nya kurser under hösten. Det har visat sig att när mentorer hör av sig till mig som rektor är den dokumentation som finns i form av läraranteckningar kring elevens svårigheter samt vilka anpassningar som läraren gjort för att försöka hjälpa eleven mycket knapphändig. Ofta består anteckningarna av en notering om elevens frånvaro samt resultat på prov som inte varit tillfredsställande. De åtgärdsprogram som upprättas för en elev har hittills gjorts av speciallärare/specialpedagog och har gällt ämnena svenska, engelska eller matematik. Åtgärderna kan generellt sett sägas gälla hur eleven ska få stöd inom dessa ämnen av speciallärare/specialpedagog. Arbetet med åtgärdsprogram är således ett område som vi fortsatt måste arbete med i organisationen. Vid höstterminens start fick alla medarbetare en genomgång av den nya elevstödsplanen samt tillhörande blanketter för dokumentation. Målet med elevstödsplanen är att skapa en tydlig struktur för elevstödet inom Möckelngymnasiet. Planen som egentligen är bra, har under höstterminen lett till att det tagit för lång tid mellan ett problem uppdagats till att konkret åtgärd vidtagits. Undertecknads uppfattning är att det tagit för lång tid innan mentor kontaktat rektor för en bedömning om rektorsutredning ska genomföras. Med stor sannolikhet beror problemet på att det råder osäkerhet bland lärarna hur de ska dokumentera och vilka åtgärder som ska ha vidtagits innan ärendet lämnas vidare till rektor. Det finns även lärare som har behov av stöd i hur åtgärdsprogram ska skrivas för att det verkligen ska vara en hjälp för eleven i arbetet att nå kunskapsmålen. Arbete pågår för att komma till rätta med problemet. Slutsatsen av ovanstående citat är att arbetsprocessen för åtgärdsprogram ska uppmärksammas i nästa verksamhetsplan. Framtiden För Gymnasieförvaltningen är Möckelngymnasiets attraktionskraft avgörande för hur framtiden blir. De interkommunala kostnaderna överskuggar all ekonomi. Med minskande elevantal och ökad konkurrens är framtiden oviss. Förvaltningen arbetar intensivt med marknadsföring, och kvalitetsförbättringar samtidigt som vi söker effektiva samordningsvinster i organisationen. För gymnasieskolans yrkesförberedande program är samverkan med näringslivet avgörande. De olika branschernas tillit till Möckelngymnasiets utbildning är en viktig del av attraktionskraft och därmed en del av marknadsföringen. Vuxnas lärande och gymnasiesärskolan är två väl fungerande verksamheter. Med undantag för ekonomi är de väl rustade för framtiden. Nya Möckelngymnasiet i Karlskoga kommer att stå färdigt i slutet av 2012 Som beredskap för förändringar behövs en flexibilitet i användandet av lokalerna redan från början. 18

19 Risker och möjligheter Risker Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) 1 Att byggnationen av Möckelngymnasiet i Karlskoga inte håller enligt kalkyl Att elevunderlaget och attraktionen för Möckelngymnasiet sjunker Att omvärlden inte har tillit till verksamhetens kvalitet Att förvaltningens budget inte håller Fler elever som inte klarar gymnasiet på tre år Uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år kräver mer resurser då utslagningen av elever som inte klarar gymnasieskolan ökar. 4 4 elevers fjärde gymnasieår och ensamkommande flyktingbarn kräver stora resurser 7 Fler elever behöver mer än tre år för att fullfölja gymnasiet Tillströmning av ensamkommande flyktingbarn fortsätter och behov av språkintroduktion kvarstår efter uteblivet statsbidrag Möjligheter Den nybyggda skolan i Karlskoga ökar attraktionskraften för Möckelngymnasiet Sannolikhet (1-5). Konsekvens (1-5) En ny ansökan lämnas in angående yrkeshögskola 4 4 Effektiviseringar och samordning ger mer balanserad budget 3 4 Intensifierat samarbete mellan gymnasieskolan och det omgivande samhället stärker tilliten till verksamheternas kvalitet 4 4 Pedagogisk utveckling som ökar måluppfyllelsen för eleverna 3 4 Risker Sannolikhet Konsekvens 19

20 (1-5) (1-5) 1 Att Möckelngymnasiet omfattar ett mindre antal elever och att utbudet av valmöjligheter för eleverna därför krymper Att fler elever går sin gymnasieutbildning i andra kommuner Att konkurrensen ökat av flera fristående gymnasieskolor Att den demografiska utvecklingen påskyndar en negativ elevtillströmning 3 4 Möjligheter Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) 1 Att Möckelngymnasiet expanderat och är en av de största gymnasieskolorna i länet 2 Att intäkterna till förvaltningen ökat på grund av ökad elevvolym, både i gymnasieskolan och i övriga utbildningar/verksamheter inom förvaltningen 3 Att Möckelngymnasiet har en stark ställning som en av de bästa gymnasieskolorna i landet när det gäller kvalitet och ekonomi 4 Att Möckelngymnasiet klarar den demografiska utmaningen bättre jämfört med andra kommuner Analys och sammanfattning En tillbakablick över en ny förvaltning ger vid handen att det blev just så oförutsägbart och händelserikt som det måste bli. I arbetet med att organisera en förvaltning uppstår ständigt nya frågor. Frågorna har ofta exemplifierat att två närliggande kommuner har olika traditioner, olika kulturer och olika arbetsrutiner. Inte sällan har det krävts en bakomliggande förklaring för att varje fråga ska finna sin lösning. Alla medarbetare i förvaltningen har på något sätt varit berörda av nya rutiner, ny arbetsgivare, ny arbetsplats och/eller nya kollegor. Dessutom har gymnasieskolans lärare haft att hantera en ny skollag och en ny gymnasiereform (GY11) som i sig krävt mycket arbete. Delar av vuxnas lärande har flyttat och fler flyttningar kan komma i framtiden. Båda orterna har berörts av omflyttning i lokaler och för Karlskoga kommer även 2012 att kännetecknas av mycket omflyttningar och förändringar innan hela nya bygget är slutfört. I dessa förflyttningar och i den nya gemensamma förvaltningen har det varit problem att få ett fungerande ITsystem. Det har på vissa håll föranlett arbetsmiljöproblem då lärare inte kunnat bedriva sin undervisning med hjälp av fungerande datorer. En tidsplan har hela tiden funnits men den har inte kunnat följas vilket medfört mycket stress för de som varit berörda. 20

21 Glädjande är det nytänkande som medarbetare inom gymnasieskolan uttrycker inför den nya skolan då man inser att attraktionskraften i nya lokaler inte räcker. Dessa medarbetare vill utveckla verksamheten pedagogiskt och didaktiskt och det ska bli spännande att följa de nya upplägg som man vill pröva allt i syfte att motivera elever och på det sättet nå högre måluppfyllelse. Glädjande är också utveckling av Yrkeshögskolan som i skrivande stund lämnat in ytterligare en ansökan om yrkeshögskoleutbildning till CNC-tekniker. Yrkeshögskoleutbildningar är inte permanenta utan finns så länge arbetsmarknaden anser att behovet finns vilket leder till att de som går utbildningen har stora möjligheter att få jobb efter examen. En kommunal gymnasieskola är den del av det omgivande samhället. Möckelngymnasiet har många yrkesförberedande program och det förutsätter en etablerad relation med berörda näringar och en god samverkan. Denna samverkan måste fungera åt båda håll. Av tradition har samverkan oftast bestått av praktikplatser. För att säkerställa en god utbildningskvalitet behövs ett närmre samarbete där näring och skola möts i utbildningsmoment och i bedömning av elevers lärande. Det är ett gemensamt åtagande för att eleverna ska utbildas till de kompetenta yrkesmän/yrkeskvinnor som näringen efterfrågar. Ekonomi är det helt överskuggande dilemmat för gymnasieförvaltningen. De ökande interkommunala ersättningarna är omöjliga att hantera genom besparingar i verksamheten. De är dessutom oförutsägbara och ger en stor sårbarhet i budgetarbetet. Tillsammans med färdigställande av bygget ger det en tuff ekonomisk vardag där olika prioriteringar ständigt ställs mot varandra. Mycket av investeringsbehov och önskemål om tillägg i nya skolan kan inte genomföras utan får skjutas på framtiden. Slutord Det har varit ett fantastiskt år, på många sätt. Att vi, alla som finns i verksamheten, klarat av att hantera alla nya frågor på det sätt vi gjort, är jag som förvaltningschef mycket ödmjuk inför och jag känner oerhörd stolthet över vår verksamhet och det vi försöker bidra med till alla våra ungdomar/vuxna och deras framtida/fortsatta yrkesliv. 21

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Verksamhetsberättelse Möckelngymnasiet Karlskoga RO2 Rektor Eva Eriksson Öhrn

Verksamhetsberättelse Möckelngymnasiet Karlskoga RO2 Rektor Eva Eriksson Öhrn Verksamhetsberättelse 2015 Möckelngymnasiet Karlskoga RO2 Rektor Eva Eriksson Öhrn Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning av verksamheten... 1 Organisation och resurser... 2 Viktiga händelser

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015

REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 Elisabet Nielsen Rektor Rektorsområde 3 Möckelngymnasiet, Karlskoga 1 REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 NULÄGE Rektorsområde 3 omfattar i dagsläget handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

GÖTEBORG 16 mars 2011

GÖTEBORG 16 mars 2011 GÖTEBORG 16 mars 2011 Birgitta Gladh Carlsson sekreterare i Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8 Utredningens uppdrag i korthet Gymnasial

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden RAMBUDGET FÖR 2013 Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Ulf Sandgren Vårt uppdrag Vi svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Gymnasium. Årsredovisning 2009

Gymnasium. Årsredovisning 2009 Gymnasium Årsredovisning 2009 2 Årets verksamhet Alla platser på de yrkesförberedande programmen fylldes 2009 trots ett generellt sett lägre söktryck på dessa program under 2009 jämfört med tidigare år.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2015-2016 Henrik Oleskog rektor Kunskapens hus Sida 2 av 7 Innehållsförteckning Dokumentation av kvalitetsarbete...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 1 Årsredovisning och verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2014 Erik Tönnäng Jan Strid Ekonom Förvaltningschef 29 Januari 2015 2 Verksamhetsberättelse... 3 Förvaltningens verksamhet... 3 Gymnasieskolan...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Gymnasiesärskoleutredningen U 2009:04

Gymnasiesärskoleutredningen U 2009:04 U 2009:04 Utredningens uppdrag Övergripande Framtida utformning av gymnasiesärskolan Utreda konsekvenser för och föreslå förändringar av gymnasial särvux Ökad samverkan med arbetslivet Ökad samverkan med

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Utbildning 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET/ BUDGETENHET Utbildning I enheten utbildning ingår vuxenutbildning och gymnasieutbildning. Ingen av verksamhetsformerna bedrivs med

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden

Ett Stockholm som investerar för framtiden Ett Stockholm som investerar för framtiden Det här är en del av Socialdemokraterna i Stockholms läns regionala program. Det är det dokument där vi samlat uttrycker våra visioner och ambitioner inom en

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014. Vuxensektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014. Vuxensektor Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Vuxensektor 1 Inledning en gäller alla verksamheter. På vilket sätt har ni på området arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet? (Organisation, arbetsformer,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-09-12 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 Dnr: UN 16/090 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis har

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ... modell plan policy program riktlinje för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ystads kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ystads kommun 2 (8) Tillsyn i Ystads kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ystads kommun under hösttermin

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet. Westerlundska Gymnasiet 2015/2016

Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet. Westerlundska Gymnasiet 2015/2016 Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet Westerlundska Gymnasiet 2015/2016 1 Övergripande beskrivning av organisationen 1.1 Ansvarsområde/beskrivning av verksamheten. Westerlundska gymnasiet är Enköpings

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden

Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden Eva Wallberg Särskild utredare (2009:04) Jönköping den 30 september 2010 Uppdraget i korthet Gymnasiesärskolans framtida utformning, t.ex. avseende program

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut ' Skolinspektionen 2013-12-19 Kristianstads kommun Rektorn vid Milnergymnasiet Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Milnergymnasiet Kristianstads kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer