Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll."

Transkript

1 Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Norrbottens läns landsting För mer information Division Kultur och Utbildning

2 Inledning...5 Sveriges kulturpolitiska mål...5 Norrbottens kulturpolitiska mål...5 Gymnasiereformen 2011 och Skollagen...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Fördelning projektstöd...9 Projektstöd per kommun...9 Divisionens värdegrund...10 Projektstöd per genre...11 Barn och ungdom...11 Folkhälsobidrag...11 Publiksiffror...11 Antal årselever...11 Divisionens verksamhet...12 Norrbottens länsbibliotek...13 Verksamhet i korthet...13 Litteratur...15 Norrbottens museum...17 Verksamheten i korthet...17 Norrbottensmusiken...19 Verksamheten i korthet...19 Nationella minoriteter...21 Kultur och hälsa...23 Kulturella och kreativa näringar...27 Kultur och samhällsplanering...23 Konsulentverksamhet...29 Bild- och filmkonst...29 Dans...29 Hemslöjd...29 Teater/Riksteaterkonsulent...29 Verksamhet som divisionen finansierar...31 Norrbottensteatern...31 Dans i Nord...33 Filmpool Nord...33 Konstmuseet i Norr...34 Länsungdomsråd...35 Internationell verksamhet...37 Norrbottens Naturbruksutbildningar...39 Grans Naturbruksgymnasium...39 Kalix Naturbruksgymnasium...40 Övrigt års stipendiater...41 Verksamhetsbidrag och projektstöd...42 ISBN Formgivning: Plan Sju kommunikation. Tryck: HS Copy Foto: Maria Åsén, Robert Pohjanen, Anders Alm, Maud Ån, Pia Jägstrand, Kjell Öberg, Helene Markström

3 Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING VERKSAMHET

4 4 VERKSAMHET 2013

5 Inledning År 2013 har varit ett intensivt arbetsår för Division Kultur och Utbildning. Året har inneburit ekonomiska konsekvenser av de minskade elevkullarna på våra naturbruksgymnasier som behövt hanteras, men också en intensifiering av utvecklingen av kultur arbetet och att skriva en ny Kulturplan för åren Den nya Kulturplanen antogs av Landstingsfullmäktige den 21 november 2013 i politisk enighet. Den kulturfråga som väckt mest medialt intresse under 2013 är frågan om placeringen av en ny dansinstitution vars etablering funnits som mål redan i kulturplanen Divisionen Kultur och Utbildnings arbete med kulturutvecklingen i Norrbotten sker i mycket nära samverkan med Norrbottens alla kommuner. Dialogen mellan divisionens och kommunernas kulturföreträdare bygger på ett ömsesidigt förtroende och på en vilja att nå resultat. Kulturberedningen med ledamöter från Kommunförbundet och från Landstingsstyrelsen blir symbolen för detta samarbete. Som grund för divisionens arbete har under 2013 funnits, förutom Landstingets planer och styrdokument, även Kulturplanens utgångspunkter samt Gymnasiereformen och Skollagen. Sveriges kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Norrbottens kulturpolitiska mål Öka tillgängligheten till kultur genom en stabilare infrastruktur som ger möjligheter för alla i Norrbotten att ta del av och delta i ett brett kulturutbud av hög kvalitet inom alla kulturområden fördelat över hela länet. De kulturpolitiska insatserna bidrar till regionens utveckling och tillväxt, förtydligar kulturens roll och förstärker visionen om ett bra liv i Norrbotten. Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet. Gymnasiereformen 2011 Gymnasiereformen 2011 innebär en kategorisering av alla gymnasieprogram i yrkesförberedande respektive högskoleförberedande program. Till de respektive kategorierna är det olika behörighetskrav från grundskolan samt olika krav för att ta examen. Införandet av gymnasiereformen har inneburit förändring och anpassning på naturbruksutbildningarna i Norrbotten. VERKSAMHET

6 6 VERKSAMHET 2013

7 Kultursamverkansmodellen Allt sedan 2011 har Norrbottens läns landsting arbetat enligt kultursamverkansmodellen. Ambitionen med kultursamverkansmodellen är att regionernas frihet och ansvar ska öka inom kulturområdet och att kulturen förs närmare medborgarna. Modellen ska bidra till ökad måluppfyllelse av de nationella kulturpolitiska målen och samtidigt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Den bygger på dialog och samspel mellan stat och region samt mellan region, kommun och civilsamhälle. Samspelet med det civila samhället och det professionella kulturlivet ska stärkas. Statens kulturråd ansvarar för länsvis fördelning av statsbidrag och nationell uppföljning Landstingen ansvarar för fördelning till bidragsmottagare i länet och nationell och länsvis uppföljning. Den kulturplan som Division Kultur och Utbildning har tagit fram bygger på de nationella kulturpolitiska målen och är ett led i arbetet med samverkan mellan stat, landsting, kommuner, civilsamhälle och kulturarbetare. Planen är en utgångspunkt för allt kulturarbete i Norrbotten samtidigt som den utgör ett underlag för statsbidrag. Därför omfattar Norrbottens kulturplan mycket mer än det som omfattas av statsbidragen inom kultursamverkansmodellen. Den innehåller en genomgång av vad som finns, en presentation av möjligheter och behov samt förslag till prioriteringar. Horisontella kriterier, som berör samtliga områden är jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Norrbotten har utvecklats till en förebild i arbetet med samverkan inom kulturområdet. Division Kultur och Utbildning har under 2013 haft en bred och effektiv dialog i 15 arbetsgrupper. I grupperna finns, i möjligaste mån, representanter från regionen, kommunen, sakkunnig/professionell samt civilsamhället. Under 2013 besökte Division Kultur och Utbildning tolv utav länets 14 kommuner i Norrbotten för dialog om kulturplanen. De kvarvarande två kommunerna besöktes på deras egen begäran under början av Särskilda dialogmöten har också genomförts med alla mottagare av verksamhetsstöd samt med verksamma inom dans, litteratur, musik, film, hemslöjd, folkbildning, konst, teater och nationella minoriteter. Division Kultur och Utbildning verkar i nära samarbete med länets alla kommuner, med civilsamhället och med kulturutövare. I årliga dialoger konkretiseras satsningar och prioriteringar med målet att skapa en stabil infrastruktur för kulturen, med kulturutbud över hela länet. DIVISIONENS 15 ARBETSGRUPPER UNDER 2013 Bild och formkonst Musik Film Dans Arkiv Civila samhället Kultur och samhällsplanering Arrangörs- och turnéstöd Teater Kultur och hälsa Uppföljning och utvärdering Litteratur Kulturmiljövård Hemslöjd Kultur och näringsliv VERKSAMHET

8 8 VERKSAMHET 2013

9 Organisation Fördelning projektstöd Totalt har 300 ansökningar om projektbidrag inkommit. En ökning 117 st eller 60 procent jämfört med föregående år. I oktober 2013 anslog vi sökstopp på grund av att årets medel var slut. Av ansökningarna hör tolv projekt till området Folkhälsa, och resterande 288 är kulturprojekt. Av projekten har 222 ansökningar (74 procentw) beviljats stöd. Fem typer av stöd finns att tillgå: stöd för turnébidrag, stöd för utomlänsutställningar, stöd för folkhälsoinsatser, stöd för specifika kulturprojekt (så kallade riktade bidrag) samt arrangörsstöd till ungdomar som max får uppgå till 5000 kr (Snabba Ryck). Typ Antal Summa Turnéstöd Utomlänsutställningar Riktade projekt Snabba Ryck Divisionsövergripande verksamhet Grans Naturbruksgymnasium Kalix Naturbruksgymnasium Norrbottens länsbibliotek Norrbottens museum Norrbottensmusiken Dans i Nord Filmpool Nord AB resurscentrum för film Konstmuseet i Norr Norrbottensteatern DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING...OCH I SAMARBETE MED KOMMUNER Projektstöd per kommun Nedan visas beviljade medel i Norrbotten fördelade per kommun, samt projektmedel fördelade per kommuninnevånare. För de projekt som genomförs i flera kommuner har projektmedlen fördelats lika mellan kommunerna. Att det totala antalet överstiger beviljade ansökningar beror på att en del av dessa ska genomföras på fler än en ort och i vissa fall i länets alla 14 kommuner. (I tabellen exkluderas turnéstöden eftersom dessa inte redovisas kommunvis.). Till de projekt som skulle genomföras dels i Norrbotten, dels i övriga riket eller utomlands har projektmedlen fördelats lika mellan kommun/riket eller kommun/utomlands. Till övriga riket har kr beviljats och utomlands kr. Område Antal projekt Bidrag Befolkning Bidrag/invånare Boden kr ,47 kr Luleå kr ,23 kr Piteå kr ,51 kr Älvsbyn kr ,73 kr Fyrkanten kr ,39 kr Arvidsjaur kr ,57 kr Arjeplog kr ,87 kr A-kommunerna kr ,69 kr Gällivare kr ,71 kr Jokkmokk kr ,94 kr Kiruna kr ,76 kr Pajala kr ,74 kr Kraftfält Norr kr ,79 kr Kalix kr ,32 kr Haparanda kr ,71 kr Överkalix kr ,51 kr Övertorneå kr ,20 kr Östra Norrbotten kr ,29 kr Källa: SCB Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december VERKSAMHET

10 Divisionens värdegrund Division Kultur och Utbildning inledde en omfattande värdegrundsprocess våren Syftet var att skapa ett gemensamt förhållningssätt i vardagen för både det interna och det externa arbetet. Processen resulterade i divisionens fyra värdegrundsord: Engagerad, Berikande, Öppen, Professionell. Under 2013 har arbetet fortsatt med att implementera värdeorden och synliggöra hur var och en kan leva och praktisera dem i sin dagliga verksamhet. 10 VERKSAMHET 2013

11 Projektstöd per genre Spridningen av antalet projektstöd på kulturområden ses i diagrammet till höger. Att det totala antalet (340) överstiger beviljade ansökningar beror på att många av projekten innehåller en blandning av konstarter. 26,2% 25,3% Barn och ungdom Av projektstöden har 46 (25,6 procent) av totalt 180 beviljade projekt gått till rena barn- och ungdomsprojekt och av resurserna har kr (24,2 procent) använts. I denna beräkning undantas bidragen till utomlänsutställningar, som inte är möjliga att rikta till barn och ungdom. Många av de övriga projekten är riktade till blandade målgrupper och familjer. Snabba Ryck-pengar (till arrangerande ungdomar) har gått till tretton arrangemang under året. 17,4% Övrigt, 87 Konst, 59 Litteratur, 37 Film, 15 Musik, 86 Teater, 27 Dans, 29 7,9% 8,5% Folkhälsobidrag Under 2013 har landstinget tagit emot tolv ansökningar om projekt för folkbildande aktiviteter för utveckling av folkhälsoarbetet, till en summa av sammanlagt kronor. Sju projekt beviljades stöd till en summa av kr. De övriga fem ansökningarna, för sammanlagt kronor, fick avslag. 10,9% 4,4% Publiksiffror Publiksiffror Norrbottensmusiken Norrbottens museum * Norrbottensteatern Antal årselever Publiksiffror Förändring antal från 2011 Kalix Gran *Ljusspel på Norrbottens museums fasad (16 +9 ) Barn/unga Vuxna Norrbottensmusiken (tot ) Norrbottens museum (tot ) Norrbottensteatern (tot ) VERKSAMHET

12 Divisionens verksamhet Division Kultur och Utbildning har fem basenheter: Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Norrbottens länsbibliotek samt Grans och Kalix naturbruksgymnasier. Inom verksamheten återfinns även landstingets konsulentverksamhet inom hemslöjd, bild- och formkonst och dans förutom den divisionsövergripande verksamheten. 12 VERKSAMHET 2013

13 Norrbottens länsbibliotek Norrbottens länsbibliotek bedriver regional biblioteksverksamhet för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vid folkbiblioteken i länet. Det sker genom stöd, handledning samt process- och projektledning inom strategiska utvecklingsområden. Två utvecklingsområden är kommunikationsmetoder och webbresurser för folkbiblioteken. Länsbiblioteket synliggör och marknadsför också den norrbottniska litteraturen och prioriterar insatser för barn och unga. Under året bildades organisationen Biblioteken i Norrbotten. Det är en följd av att länets folkbibliotek gått samman i ett biblioteksdatasystem och katalog för att erbjuda ett gemensamt utbud av böcker och ljudböcker. Den 11 januari 2013 invigdes det nya länsgemensamma biblioteket under festliga former av landshövdingen, och därefter genom olika aktiviteter för barn, unga och vuxna. Länsbiblioteket är samordnande i den nya biblioteksorganisationen. Fokus under året har varit att etablera mediesamarbete, driftsätta system, samordna rutiner och arbetssätt samt skapa medietransporter mellan kommunerna. Under hösten utarbetades en läsluststrategi av kommunerna och Länsbiblioteket för att stimulera till läsning. Startskottet för det läsfrämjande arbetet är Barnpoesiåret 2014 i Britt G. Hallqvists anda med läs- och skrivaktiviteter i kommunerna. Länsbiblioteket och folkbiblioteken driver tillsammans Polarbibblo.se. Det är en webbplats där barn får göra sin röst hörd genom att skicka in bilder, dikter och berättelser. Bidragen redigeras av en redaktör och publiceras på nätet. Redaktörerna i kommunerna fick vidareutbildning i ett utvecklingsprojekt april 2012 till augusti Ett mål under 2013 var att öka besöken av barn från Norrbotten till Polaribblo.se. Aktiviteter genomfördes för att synliggöra webbplatsen i biblioteken vilket resulterade i att andelen besök från barn i länet ökade med 45 procent. Norrbottensförfattare.se är en webbplats som synliggör norrbottniska författare. I slutet av 2013 fanns det 111 porträtt av författare med anknytning till länet. Verksamhet i korthet: Nära 40 procent av verksamheten riktades till barn och ungdomar. hade besök, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år och 54 procent jämfört med Omvandling till responsiv webb och html 5 påbörjades för delar av webbplatsen Polarbibblo.se. Då blir den mer tillgänglig via läsplattor och smarta telefoner. Polarbibblo.se hade besök. Besökstiden på webbplatsen ökade med 2 minuter till 7,11 i genomsnitt per barn lån av e-böcker i Norrbotten. Det är över fler än förra året, en ökning med 49 %. Verksamhet i länets alla 14 kommuner. Anordnat eller samplanerat sju konferenser/föreläsningar/workshops för bibliotekspersonal samt 150 träffar inom bibliotekssamarbetet. VERKSAMHET

14 14 VERKSAMHET 2013

15 Litteratur Under 2013 tog tog Kulturplanens arbetsgrupp för litteratur för litteratur fram ett förslag till strategi för litteratur, skrivande och läsning i Norrbotten. Det gick på remiss till länets kommuner. Remissvaren kommer att sammanställas under De första stegen mot ett litteraturresurscentrum togs under Landstinget fick medel från Kulturrådet för en förstudie om ett litteraturcentrum i Norrbotten. Ett sådant centrum blir ett nav i det litterära Norrbotten och är viktigt för att stärka den kulturella infrastrukturen i länet. Förstudien påbörjades i slutet av året och kommer att vara klar i juni Landstinget har sjukhusbibliotek i Kalix, Kiruna, Gällivare och Piteå. Biblioteket på Sunderby sjukhus drivs av Luleå tekniska universitet. Landstinget har under året provat att ha ett särskilt stöd till manusbearbetning, något som efterfrågats av länets förlag. Detta stöd kommer att finnas kvar även under 2014 för att hinna nå fler författare. Landstinget ger litteraturstöd och stöd till minoritetsspråkslitteratur. VERKSAMHET

16 16 VERKSAMHET 2013

17 Norrbottens museum Norrbottens museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer och är sedan 1999 en del av Norrbottens läns landsting. Med säte i Luleå bedriver Norrbottens museum verksamhet i hela länet. Museet bedriver verksamhet i hela länet och har sitt säte i Luleå. I museibyggnaden i Luleå centrum erbjuds besökare ett rikt utbud av utställningar, program, andra evenemang och en omfattande pedagogisk verksamhet. Här finns också Norrbottens museums nyrenoverade kafé och en museishop med fokus på litteratur och konsthantverk om och från Norrbotten. I Norrbottens museums lokaler i Björkskatan, Luleå, finns länets arkivcentrum, bibliotek, bildarkiv samt föremåls- och konstsamlingar och ett utställningstorg. Norrbottens museum bedriver en mångfasetterad och professionell museiverksamhet inom kulturmiljövård, historia, samtidsdokumentation, etnologi, bebyggelse och arkeologi. Museet arbetar med att utveckla och öka tillgängligheten för länets kulturarv och har även en bred och innehållsrik verksamhet där barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Norrbottens museum tar en tydlig och proaktiv roll i utvecklingen av det fria offentliga och demokratiska samtalet och verkar för mångfald, jämställdhet och för kulturen i historien, samtid och framtid, för dagens och morgondagens kunskap. Verksamhet i korthet Norrbottens museum visade under utställningar varav 13 egenproduktioner i museets egna lokaler. Sammanlagt besökare i Norrbottens museums utställningar. 29 % av utställningarna och 71 % av programutbudet var riktat till barn och ungdom. 38 utställningar visades totalt. Utställningsverksamhet i åtta av länets kommuner. 318 programaktiviteter i museets egna lokaler i Luleå. Totalt programaktiviteter i 13 av länets kommuner Totalt har museet haft programaktivitet i 13 av länets 14 kommuner. EXEMPEL PÅ EGENPRODUCERADE UTSTÄLLNINGAR: Fotografi i Norrbotten: De första hundra åren, en omfattande egenproduktion och en uppföljning av årsboken 2013 med fotografi som tema, presenterade tolv norrbottensfotografer från fotografins första sekel. Drömmar av Silver, Vingar av Guld där arkeologiska ned - slag gjordes längs den senmedeltida transportleden Nasaleden. Markanvändning där fem samiska konstnärer gjorde konst i respons till aktuella markexploateringar. Norrbotten Nu står för ett fokus på högaktuella samtidsfrågor i Norrbotten som genomlyses i kvicka utställningar med örat mot marken. Först ut var Gállok/Kallak där den aktuella konflikten om en tänkt gruvbrytning gavs sammanhang och bakgrund. EXEMPEL PÅ SAMPRODUCERADE UTSTÄLLNINGAR: X-Border Art Biennial, Luleås konstbiennal årgång 2013, var ett internationellt samarbete mellan Luleå, Rovaniemi och Severomorsk Vad hände med strejkkonsten? var en gedigen presentation av svensk konst skänkt till de strejkande gruvarbetarna i Malmfälten ÖVRIGT: Ett flertal arrangemang på Norrbottens minne, Norrbottens museum Björkskatan, t ex Arkivens dag. Konferensen Kulturmiljön- en resurs idag och för framtiden i Kiruna med fokus på bebyggelseantikvariska frågor utifrån samhällsomvandlingarna. Internationella samarbeten, t ex New Horizons, med partners i Finland och Ryssland. Årsboken Norrbotten 2013 i samarbete med Norrbottens hembygdsförbund. Arkeologiska uppdrag. Dokumentation för LKAB i samband med samhällsomvandlingarna i Malmfälten. Förstudien Järnhantering i Norr under 2500 år, siktar på en genomlysning av forskning vad gäller metallhantering i Norrbotten under förhistorisk tid. Arkeologins Dag arrangerades i samverkan med Vindarnas Hus i Koler. Arbete med Kulturarvscentral Norrbotten där det skapas en interaktiv digital plattform och portal för länets alla kulturarvsverksamheter och kulturmiljöer. Dramapedagogiska projektet Vem bryr sig? för gymnasieungdom, där Förintelsens frågeställningar aktualiserades. VERKSAMHET

18 18 VERKSAMHET 2013

19 Norrbottensmusiken Länets publik ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med varierad repertoar för barn, unga och vuxna. Norrbottensmusikens uppdrag är att i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer arbeta med professionell musikverksamhet i Norrbotten. Norrbottensmusiken består av Norrbotten Big Band, Norrbotten NEO, Norrbottens Kammarorkester, Piteå Kammaropera och ungdomsensemblerna Arctic Youth Jazz Orchestra, Norrbottens Ungdomssymfoniker och Arctic Light. Ensemblerna ska även verka som ambassadörer för norrbottniskt och svenskt musikliv, såväl nationellt som internationellt. Kraftcentrum för ny musik (med festivalen New Directions) genomfördes för tredje året tillsammans med Piteå kommun och Statens Kulturråd. Division Kultur och Utbildning gav, genom Norrbottensmusiken eller separat, under året medel till det fria musiklivet, festivaler och annat som gör musikupplevelser tillgängliga i hela länet. Norrbottensmusiken producerar och samverkar med andra aktörer i projekt. Det är länets kommuner, arrangörer och samarbetspartners som är viktiga för att nå hela Norrbottens publik och brukare. Verksamheten för barn och ungdom är omfattande, skolföreställningar sprids till varje kommun och når cirka barn och unga. Genom pedagogisk och konstnärlig verksamhet i ungdomsensemblerna främjas tillväxten av unga musiker och sångare genom Norrbottens Ungdomssymfoniker, Arctic Youth Jazz Orchestra och Arctic Light. Samverkan med musik- och kulturskolorna är under stark utveckling och även med musikutbildningarna Framnäs och Musikhögskolan i Piteå. Verksamhet i korthet Norrbottensmusiken gav totalt 494 konserter, workshops och föreläsningar främst i Norrbotten men även i övriga Sverige, Norden och Europa. Verksamhet i länets samtliga 14 kommuner. Arrangemangen besöktes av nästan personer. Av dessa var ca barn och ungdomar. I början av juni arrangerades festivalen New Directions. Det var den stora aktiviteten i projektet Kraftcentrum för ny musik. I augusti gav Norrbotten Big Band som enda jazzensemble en konsert vid Royal Albert Hall, London, under The Proms tillsammans med den engelske jazzpianisten Django Bates. Invigning och konsert under Festspelen i Piteå. Emil, Pippi, Karlsson & Co som Norrbotten Big Band släppte i oktober nominerades till en Grammis i klassen årets barnalbum. EU-projektet Music on Top 2 genomförde aktiviteter i Luleå, Narvik, Tromsö, Björneborg och Uleåborg. Jämställdhetsseminarier med medel från Statens Musikverk Norrbottensmusiken och dess medarbetare fick 2013 fina utmärkelser: Norrbotten NEO tilldelades tillsammans med Norrbottensteatern LKAB:s kulturpris. Ungdomsstorbandet, AJYO, deltog vid Swedish Youth Jazz Celebration i Stockholm. I samband med festivalen avgjordes den nationella tävlingen för ungdomsstorband där AYJO tog hem första priset. Norrbotten NEO fick Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris VERKSAMHET

20 20 VERKSAMHET 2013

21 Nationella minoriteter I Norrbotten finns alla de fem nationella minoriteterna representerade. Sedan många år bedrivs ett nära samarbete i kulturfrågor mellan företrädare för de nationella minoriteterna och Division Kultur och Utbildning. Från 2012 finns också ett centralt samråd för frågor gällande nationella minoriteter inom Norrbottens läns landsting. En särskild strategi för arbetet med de nationella minoriteterna är framtagen under En högskolekurs genomfördes på Norrbottens museum i samarbete med LTU för handläggare som ansvarar för arbete med nationella minoritetsfrågor. På olika sätt har divisionen medverkat vid de nationella minoriteternas arrangemang, framför allt genom bidrag till aktiviteterna. Både särskilda verksamhetsbidrag och projektbidrag fördelades under 2013 till de nationella minoriteternas verksamheter och organisationer. Direkta regionala verksamhetsbidrag för institutioner 2013 var kr. Bidrag till länsövergripande organisationer och projektbidrag var kr. Sammanlagda summan blev kr. Mångfalden i Norrbotten ökar och projektbidrag har under 2013 beviljats för aktiviteter exempelvis av Sensus studieförbund gällande mångfald, integration/islam, internationell kulturfestival, firandet av det persiska nyåret, thailändsk festival, arabiska våren med flera projekt. EXEMPEL PÅ SATSNINGAR Verksamhetsbidrag till STR-t, Giron Sámi Teáhter, Tornedalsteatern och Ajtté fjäll- och samemuseum Projektbidrag till - språkbad i meänkieli, läger för ungdomar - flera litteraturprojekt - översättningar - romska nationaldagsfirandet - musikprojekt med nedtecknande i noter och utgivning av romska sånger VERKSAMHET

22 22 VERKSAMHET 2013

23 Kultur och hälsa Division Kultur och Utbildning verkar för att kulturen ska ses som en tillgång och ett komplement till traditionell vård och medicin. Divisionen samverkar aktivt med andra för att främja en positiv och jämlik hälsa och hälsoutveckling hos länets befolkning. Kultur används som verktyg inom vård, omsorg och rehabilitering. Kulturentré Kultur på sjukhus erbjuder kulturaktiviteter för patienter, anhöriga, besökare och personal. Verksamheten har under 2013 endast delvis kunnat uppfylla de förväntade resultaten på grund av tjänste vakans. En gång per vecka har patienter, personal och besökare på Sunderby sjukhus erbjudits kultur i sjukhusentrén under rubriken Kultur i entrén. Sång, dans, musik, litteratur, konst och slöjd har funnits i programmet. Samma form av kulturprogram har också genomförts på Piteå sjukhus under hösten 2013, i entrén, i restaurangen och sångstunder på vårdavdelningarna. Vårdhundsarbete har genomförts med Grans naturbruksgymnasium. På vuxenpsykiatrin (Rättspsykiatrin) i Öjebyn genomfördes ett projekt med temat Trädgård & Park som en start för fortsatt samarbete. Grans Naturbruksgymnasium har under 2013 fortsatt sitt samarbete i ett ESF-projekt med Framnäs Folkhögskola för att utveckla pedagogiken med hjälp av i första hand hundar och hästar i undervisningen inom NPRC (personer med förvärvade hjärnskador). Dessutom har ett samarbete med rättspsykiatriska enheten i Öjebyn inletts för kompetensutveckling i användande av gröna miljöer och djur i rehabilitering av deras patienter. Lule Stassteater fortsatte under 2013 arbetet med sjukhusclownerna på Sunderby sjukhus. Digital Live Arena, DLA, är en distributionstjänst för streaming med hög kvalitet, samarbetspartners är Studio Acusticum i Piteå och Norrbottens läns landsting. DLA har under 2013 använts inom projektet Kulturella Rendezvous i vården. Många på sjukhus och äldreboenden kan inte ta sig till föreställningar och konserter, då får kulturen komma till dem istället. Syftet är inte primärt att använda tekniken som en behandlingsform utan snarare som en positiv och anpassad mötesplats som har välgörande inverkan på både vårdtagare och personal. Projektet delfinaniseras av Kulturrådet. Premiärsändnings skedde på Sunderby sjukhus 13 december VERKSAMHET

24 24 VERKSAMHET 2013

25 Kulturella och kreativa näringar Projektet Krenova, i samarbete med Region Västerbotten, är ett kostnadsfritt entreprenörsprogram för kreatörer som vill starta eller nyligen har startat företag. I programmet ingår utbildning i varumärke, ekonomi, bokföring, säljteknik, internetmarknadsföring osv. Under 2013 har samtal förts om en fortsättning av projektet. Leader Mare Boreale-projektet Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland har under året arbetat med företagare och entreprenörer inom branscherna slöjd, konsthantverk och besöksnäring. Målet har varit att stimulera utveckling av nya, lokala och unika produkter. Resurscentrum för konst är en del av Konstmuseet i Norr och är en resurs för konstnärer, kommuner och näringsliv i Norrbotten. Avsikten är att förädla och utveckla konstlivet, stärka banden med offentlig verksamhet samt bygga nya broar mellan konstnärer och näringsliv. Centrumet ska också verka för samarbete på Nordkalotten, Barents och med kulturinstitutioner i regionen. Flera av aktiviteterna under 2013 har bidragit till arbetstillfällen för Norrbottens konstnärer och uppdrag för näringslivet. Den ideella föreningen Konsthall Tornedalen har fått stöd i utvecklingen av det som planeras bli en internationell konsthall i Risudden vid Torne älv. Konsthallen beräknas vara färdig 2015 och ha en inomhusyta om kvadratmeter. Konsthall Tornedalen blir Sveriges nordligaste institution för samtida konst med internationell profil och är avsedd att kombineras med näringsverksamhet. VERKSAMHET

26 26 VERKSAMHET 2013

27 Kultur och samhällsplanering Det blir allt vanligare att kulturen och dess möjligheter tas till vara i olika samhällssektorer och i kommunernas samhällsbyggande. Division Kultur och Utbildning arbetar för att ytterligare öka medvetenheten och kulturens betydelse i samhällsplaneringen. På det sättet kan kulturfrågorna komma upp på agendan redan i ett tidigt skede, inte bara när det blir dags för utsmyckning. Till exempel samarbetar divisionen med Kiruna och Pajala där snabba samhällsomvandlingar sker på grund av gruvbrytningen. Dessa kommuner har nu tillfälle att skapa annorlunda förutsättningar genom att ta in kulturen som en möjlighet tidigt i planeringsprocesserna. I Pajala har det tagit sig uttryck i ett samverkansprojekt där metoden Cultural Planning prövas. Cultural Planning är en metod för att upptäcka och beakta andra värden än de rent fysiska i samhällsplaneringen. Även Haparanda kommun genomför motsvarande arbete. Cultural Planning vill stärka kommunernas självbild och verksamhet genom kartläggning, så kallad mapping av de kulturella resurserna i lokalsamhället. Det är en inkluderande planeringsmetod som omfattar kommuninvånare, kulturutövare, politiker och det civila samhället. Det är ett tvärsektoriellt arbete med olika fackområden. Syftet är att finna platsens själ. Resultatet ska sedan bli användbart översiktsplaner och andra dokument. VERKSAMHET

28 28 VERKSAMHET 2013

29 Konsulentverksamhet Under 2013 har konsulentverksamheten i länet samordnats och stärkts. Två länshemslöjdskonsulenter har flyttat över från Hushållningssällskapet till Norrbottens läns landsting från 1 juli och tillsammans med en nyanställd länskonstkonsulent och en nyanställd länsdanskonsulent bildar man en enhet med egen chef. De enskilda konsulenterna arbetar för att stärka och utveckla sina respektive områden utifrån de övergripande målen i Kulturplanen men det finns också fokus på samverkan och tvärkulturella samarbeten. Landstingets konsulenter utvecklar också samarbetet med övriga konsulenter inom teater, film och musik (producent med fokus på barn och ungdom). Bild- och formkonst Från mitten av november 2013 har en länskonstkonsulent åter anställts efter en kortare vakans. Konstkonsulenten samverkar bl.a. med Resurscentrum för konst och Konstmuseet i Norr. Under 2013 identifierades bland annat fokusområdet skapandet av en pool med konstpedagoger som skolor och kulturskolor i länet kan använda sig av. Målet för konsulenterna är att ha aktiv verksamhet i minst sju av länets kommuner. Detta mål har under 2013 uppnåtts av hemslöjdskonsulenterna, teaterkonsulenten och filmkonsulenten. Dessutom har konstkonsulenten i samarbete med Resurscentrum för konst också uppnått målet. Danskonsulenten har genom sen tillsättning under året, efter viss vakans, ej uppnått målet. Dans Från oktober 2013 har en länsdanskonsulent anställts i Norrbottens läns landsting. Funktionen var tidigare knuten till Dans i Nord och arbetet sker nu i nära samverkan med Dans i Nord. Under 2013 har planering för det kommande verksamhetsåret skett: strategiarbete, nätverksbyggande, kunskapshöjande insatser för dansverksamma och skapandet av effektiva informationskanaler, samt möjligheter för barn och unga att både ta del av, skapa och själva utöva dans. Hemslöjd Hemslöjdskonsulenterna har under 2013 bl.a. arbetat med: Vandringsutställningar: Hemslöjden 130 år och Annorlika, en utställning om likheter och olikheter mellan folkdräkter från när och fjärran. Näringsprojekten Formfest i norr (webbportal) och Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland. Utveckling av utställning och programverksamhet tillsammans med de fyra norrlänen, inför kulturhuvudstadsåret Umeå Upprätthållande av lokala, regionala och nationella nätverk som Inlandsnätverket, hemslöjdsföreningar, Nämnden för hemslöjdsfrågor m.fl. Teater/Riksteaterkonsulent Riksteatern har i uppdrag från Norrbottens Läns Landsting att fördela turnéstöd omfattande ca kr för fria producenter som turnerar i Norrbotten. Under 2013 har totalt förmedlats kr i turnéstöd till 21 teaterturnéer, mest barn och unga, som omfattat 168 teaterföreställningar. Dessa har setts av personer. På uppdrag av Riksteatern fördelas småplatsstöd omfattande ca för att stimulera fler professionella scenkonstarrangemang på landsbygden. Under året har 33 småplatsföreställningar förmedlats inom scenkonst. De har visats för personer i byar och små spelplatser runt om i länet. Utöver detta fungerar Riksteaterkonsulenten som nätverk för ideella arrangörer i Norrbotten utifrån huvudmedlemsföreningar, en i varje kommun. VERKSAMHET

30 30 VERKSAMHET 2013

31 Verksamhet som divisionen delfinansierar Norrbottensteatern Norrbottensteatern drivs i stiftelseform och huvudfinansiärer är Norrbottens läns landsting och Luleå kommun. Verksamheten bedrivs dels i teaterhuset i Luleå och dels i länet på turné. Det finns 300 teaterombud på arbetsplatser och i samband med produktioner bildas ofta referensgrupper där teaterbesökarna får fördjupad kunskap, relationer byggs och teatern får feedback under arbetets gång. Norrbottensteatern samarbetar med näringslivet för att stärka ekonomin och sprida teaterupplevelser till fler. Norrbottensteatern ska i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i länet arbeta med professionell teaterverksamhet i Norrbottens län. Publiken i Norrbotten ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna, både i teaterhuset i Luleå och på turné i övriga Norrbotten. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i teaterns uppdrag. Genom att tillhandahålla service och tjänster med stor lyhördhet för kommunernas och andra beställares önskemål ska teatern eftersträva att fler kommer i kontakt med kulturlivet. Norrbottensteatern ska samverka med länets övriga teatrar samt särskilt stödja och samarbeta med länets amatörteaterverksamhet, med en länsregissör som resurs för amatörteater-verksamheten. Norrbottensteaterns uppdrag ska genomföras i samverkan med Norrbottens läns landstings utveckling av kulturlivet i Norrbotten samt i processen med länets kultursamverkansmodell och kulturplan. Genom Luleå Barn och Unga-festival, LUBU, tillgodosåg Norrbottensteatern en del av det stora behovet av barnoch unga-föreställningar i länet och cirka 5000 barn besökte festivalen, varav cirka 3000 kom med bussar från olika delar av Norrbotten. Produktionen I sista minuten blev en stor framgång publikt och recensionsmässigt. Samarbetet med LKAB för Malmfältens barn och ungdomar fortsatte och ett nytt avtal mellan parterna signerades Det stora projektet Ung Scen Norr är inne i en planerings- och finansieringsfas med planerad start VERKSAMHETEN I KORTHET besökare, inklusive föreläsningar och workshops. Av besökarna var 39 % barn och unga. Verksamhet i länets alla 14 kommuner. Dessutom soppteater, gästspel och andra produktioner och arrangemang i Teaterhuset. EXEMPEL PÅ PRODUKTIONER Apatiska för nybörjare, i samarbete med Teaterhögskolan i Luleå, för unga och vuxna, på turné och i Luleå Mullis och Blixten från 3 år, som spelade under stor del av året både på turné och i Luleå Pärra och Paulin som spelade för en vuxen publik på små scener och byagårdar runt om i länet samt inom Kultur i vården Dumstrut från 7 år, spelade både i Luleå och övriga länet Att döda ett tivoli för unga och vuxna, på turné och i Luleå Kaos i kulissen vårens stora scenproduktion I sista minuten höstens stora scenproduktion Samarbetsprojektet ENBOM en SpionOpera från det kalla kriget, samarbete med Norrbottensmusiken och Bodens kommun. Norrbotten för vem, en serie gästande föreläsningar, workshops och teaterföreställningar behandlades ämnen som rasism, diskriminering och utanförskap. VERKSAMHET

32 32 VERKSAMHET 2013

33 Dans i Nord Dans i Nord är Norrbottens resurs- och utvecklingscentrum för dans. Uppdraget är att länsinvånarna ska erbjudas ett kvalitativt utbud av dans på olika nivåer. Verksamheten finansieras av Division Kultur och Utbildning, Norrbottens läns landsting och Piteå kommun. Dans i Nord arbetar med gästdansspel under vinjetten Se dans, med både skol- och offentliga föreställningar samt workshops. I Se dans ingår också Dans i Nords residensprogram för koreografer och danskonstnärer. Residensprojekt kan innefatta publika arrangemang som seminarier, diskussioner, utställningar, filmvisningar, work in progress-presentationer osv. Exempel på stöd som kan beviljas är tid i dansstudio eller i black box/dansens Hus lilla scen. Syftet att stödja och främja import och export av danskonst och öka attraktionskraften för verksamma koreografer och danskompanier. Unga Dans i Nord är verksamhetens ungdomssatsning som samlar det dansfrämjande arbetet för barn och unga genom bl.a. danskunskapande projekt i länets för- och grundskolor. Verksamhetens övergripande mål är en väl organiserad struktur för dans i länet. Dans i Nord anordnade under året en uppskattad Dansfest med föreställningar men också ett panelsamtal med olika dansaktörer. Dessutom anordnades ett välbesökt dansläger i Älvsbyn. Dans i Nord medverkade även i Arctic Dance Circle, en Barents samproduktion. Det regionala utvecklingsprojektet Nästa steg har erhållit utvecklingsmedel från Kulturrådet. Dansnät Sverige har turnerat med två produktioner i Norrbotten genom Dans i Nords försorg. Under 2013 har samtalet om lokaliseringen av länets dansinstitution fortsatt. VERKSAMHET I KORTHET besökare i Norrbotten såg dans, 50 % av dem var barn och unga Verksamhet i 13 av länets 14 kommuner 73 föreställningar och programaktiviteter. Samverkan har påbörjats med danskonsulenten för ytterligare utveckling av arbetet i Norrbotten Filmpool Nord Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film- och TV-produktion. Dessutom är Filmpool Nord även ett av 19 resurscentrum för film i Sverige vilket innebär arbetar aktivt arbete med barn- och ungdomsverksamheten i regionen. Filmpool Nord drivs som ett aktiebolag och ägs av tolv kommuner i Norrbotten och Norrbottens läns landsting. Filmpool Nord startade sin verksamhet 1992 och var Sveriges första regionala resurscentrum, som sedan senare blev även ett regionalt produktionscentrum. Den årliga omsättningen är ca 34 milj. SEK. Företaget har 10 heltidsanställda och ett antal projektanställda. UNDER 2013 VERKSAMHET I KORTHET Stöttat skolfilmsproduktioner. Ung film i norr-festivalen. Filmläger. Skapande skola-projekt. Samproduktion av bl a. långfilmerna Eskil och Trinidad och Krakel Spektakel. Inspelnings- och redigeringsutrustning, handledning i kort- och dokumentärfilmsproduktion. Produktion på nationella minoritetsspråk. VERKSAMHET

34 Konstmuseet i Norr Projektet Konstmuseet i norr har utvecklats under året. Glädjande nog har beslut tagits om ett omfattande utrymme för ett länskonstmuseum i Kiruna nya stadshus som ska stå färdigt i oktober Division Kultur och Utbildning medverkar i utvecklingen av museets innehåll och administration. Konstutställningarna har varit flera och en illustrerad sagobok distribuerades med länets dagstidningar under våren Förhållandena för utställningsverksamheten i Havremagasinet har utvecklats positivt. Ett avtal mellan Bodens kommun och Norrbottens läns landsting innebär finansiering enligt modell. Bodens kommun tar under 2014 över arbetsgivaransvaret. Utställningarna under året har varit framgångsrika och en länskonstpedagogsatsning med föreläsare av hög kvalitet har genomförts. Besöksantalet för 2013 var det högsta hittills: besökare. Resurscentrum för konst arbetar för professionellt verksamma konstnärer och konsthantverkare i Norrbotten. Verksamheten ska bygga broar mellan näringslivet och konstnärer (konstnärliga gestaltningsuppdrag, utställning), vara ett stöd för kommuner (stipendier, upphandlingar) och utveckla konstnärerna i deras profession (presentationsteknik, marknadsföring, att driva eget företag). Fokus ligger på att finna nya och bestående aktiviteter och mötesplatser där konst från Norrbotten kan presenteras, exponeras och säljas till företag, konstföreningar, kommuner och allmänhet. Sedan starten 2012 har aktiviteter och samarbeten gjorts, bl.a. Smedjan Art for Sale, Konst på flygplats (Kiruna och Luleå), Konstcafé i Norr (Piteå, Boden, Luleå). Konstpedagogisk verksamhet har bedrivits genom Babykonst 0-4 år i sex kommuner. En synergieffekt av verksamheten är att den till stor det är offentlig och berikar vardagslivet för de som bor i Norrbotten. Norrbottens läns landsting har också bidragit med medel till utvecklingen av Konsthall Tornedalen i Vitsaniemi, Övertorneå kommun. 34 VERKSAMHET 2013

35 Länsungdomsråd Strävan efter att erbjuda norrbottningarna ett rikt kulturliv gäller i allra högsta grad barnen och de unga. Division kultur och utbildning arbetar på flera sätt för att främja barns och ungas kulturliv, både som utövare och som kulturkonsumenter. Förutom löpande insatser genom basenheternas barn- och ungdomsutbud inom musik, teater, dans, litteratur etc arbetar divisionen medvetet med att involvera unga i dagsaktuella kulturfrågor och aktiviteter. Divisionen har ett länsungdomsråd (LUR) där avsikten är att varje kommun ska representeras av en person mellan 15 och 25 år. Rådet har träffats löpande under Från LUR kom exempelvis önskemål om satsningar på arrangörskap för unga, vilket resulterade i att divisionen genomförde två kostnadsfria utbildningsdagar i Kiruna och Luleå under november. Utbildningsdagarna blev mycket lyckade och totalt deltog över trettio ungdomar från olika delar av Norrbotten. Ambitionen är att det ska stimulera fler unga att engagera sig i kulturlivet och stärka en ny generation arrangörer i Norrbotten. Arbetet med länsungdomsrådet är direkt kopplat till Kulturplanen och målet om barns och ungdomars delaktighet i kulturutbud och kulturutveckling. Under arbetet med Kulturplanen för var länsungdomsrådet en av remissinstanserna. Kulturen ska vara till för alla i länet, även för barn och unga som bor på mindre orter och inte har tillgång till utbudet i de större städerna. Som regional aktör spelar landstinget en viktig roll ur ett tillgänglighetsperspektiv. Under 2013 har divisionen stöttat flera projekt riktade till barn och unga, exempelvis musikläger, dansläger, konstkollo och teaterturnéer. Att tillvarata barns och ungas kulturintresse är viktigt både för återväxten av utövare och för utvecklingen av det framtida kulturlivet i Norrbotten. VERKSAMHET

36 36 VERKSAMHET 2013

37 Internationell verksamhet Divisionen har under 2013 fortsatt att vara ordförande i Joint Working Group on Culture (JWGC) inom Barents Euro Arctic Council (BEAC). Gruppen har medlemmar från tolv regioner och har samtalat om strategiska utvecklingsfrågor, ett eventuellt Barentspris och följt det stora ENPI-Kolarcticprojektet som JWGC initierat, kallat New Horizons. New Horizons är det största kulturprojektet någonsin inom Kolarctic och har följt planeringen under Norrbottens läns landsting är projektägare, genom divisionen. Institutionerna i Norrbotten har under 2013 haft ett aktivt utbyte med länder inom Barentsregionen, i Europa i övrigt och även utanför Europa. Flera av institutionerna, liksom divisionens ledning har även varit projektledare för större internationella projekt. Norrbottensmusiken har under året fortsatt att tillsammans med Kultur i Troms och Uleåborgs symfoniorkester driva EU-projektet Music on Top. I projektet ingår bland annat orkesterutbyte, producentnätverk, ungdomsprojekt med aktiviteter för ungdomsstorband från de tre länderna samt en satsning för unga kvinnor inom jazz. Norrbotten Big Band har förutom ett flertal besök i Norge och Finland även gjort en konsert i Köpenhamn. Norrbotten NEO har gett konserter på Svenska ambassaden i Washington och vid universitetet i Buffalo, USA. Norrbottens museums språk- och migrationshistoriska utställning Roads to Ruija, som producerades i samverkan med norska och finska institutioner, fortsatte sin turné med visningar på flera orter i Finland och i Norge. Engagemang inom Barentsområdet har skett genom projektet Northern Beauty där även konstkonsulenten var aktiv. Artic Dance Circle är ett treårigt Interregprojekt där Dans i Nord samarbetar med Norge/Dansearena Nord, Finland/JojoFestival/Full moon festival och Skellefteå kommun. Norrbottens läns landsting har ett vänregionavtal med Troms fylke och samarbetar inom flera områden, bland annat film. Filmsamarbetet sker i första hand med Tromsö Internationella Filmfestival, en arena för möten mellan unga oetablerade filmskapare och professionella filmskapare från Nordnorge, norra Finland och Norrbotten. Under 2013 har också bibliotekssamarbetet haft ett extra fokus och kontinuerliga kontakter finns inom divisionen med Troms. Under 2012 initierades Interreg-projektet FilmArc 2.0 för kompetenshöjande insatser för filmaktörer i Norrbotten, Västerbotten, norra Finland och Nordnorge. Projektet har under 2013 bland annat hållit en fortsättningskurs i att skriva manus, för manusförfattare med rötter i Tornedalen. AER, Assembly of European Regions, är Europas största interregionala samarbete. Över 250 regioner från 32 länder deltar, tillsammans med 14 interregionala organisationer. Norrbotten har nu en stark position inom AER, vilket ger möjlighet till stöd av regioner runt om Europa i frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. AER ordnar varje år en europeisk sommarskola kallad AER Summer School. Norrbottens läns landsting ger årligen specialdesignade stipendier till två unga norrbottningar som vill delta på AERs sommarskola. Hemslöjdskonsulenterna är Associates i Kolarcticprojektet Crossover Crafts artisans without borders och samarbetspart i Leaderprojekt, Mare Boreale Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland. VERKSAMHET

38 38 VERKSAMHET 2013

39 Norrbottens Naturbruksutbildningar Naturbruksprogrammen är yrkesförberedande utbildningar med olika yrkesutgångar. Inom dessa finns möjlighet till grundläggande behörighet samt till naturvetenskaplig behörighet till högskola och universitet. Grans Naturbruksgymnasium Grans Naturbruksgymnasium ligger i Öjebyn. Skolan är en internatskola med elever från hela länet, närliggande län och Norge. Skolans internat har 70 platser. Under 2013 läste 145 årselever på skolans naturbruksprogram. Utbildningen erbjuder två inriktningar inom naturbruksprogrammet, Djur och Lantbruk. Från sin inriktning väljer eleverna sedan yrkesutgång. Ykesutgångar 2013 på Grans Naturbruksgymnasium var: YRKESUTGÅNGAR INOM INRIKTNING LANTBRUK Växter och djur Maskin Hästhållning Djurskötare YRKESUTGÅNGAR INOM INRIKTNING DJUR Djurvårdare Arbete med hund Alla elever erbjuds att läsa grundläggande högskolebehörighet. Inom inriktning Djur finns också möjlighet att läsa naturvetenskapliga kurser och humaniorakurser för särskild behörighet. Även utbildning för Introduktionsprogrammets programinriktade individuella val (impro) för naturbruksprogrammet finns vid skolan. Grans Naturbruksgymnasium bedriver mjölkproduktion med KRAV-certifiering. Även skolans fårbesättning är KRAV-godkänd. Häststallet är en toppmodern anläggning av lösdriftstyp och skolans hästar går utomhus året runt. Skolans smådjurshus och Granparken lockar varje sommar ett stort antal besökare. Skolorna samarbetar med en skola i Nederländerna inom programmet Leonardo. I detta samarbete ingår även Senja vg skole i Tromsö. Tre volontärer finns på Grans sedan hösten 2013 från Kenya, Japan och USA. Grans har under året medverkat i en utredning av förutsättningarna för etablering av Piteå Biogas AB tillsammans med 17 lantbrukare. För att en del av de livsmedelsråvaror som produceras på Grans Lantbruk ska kunna levereras internt till restauranger inom landstinget har ett så kallat återtagsprojekt påbörjats. I första skedet var det lammkött som levererades till köken. Syftet är att stimulera ökad efterfrågan på lokalproducerade och ekologiska livsmedelsråvaror. Grans Naturbruksgymnasium har under året utvecklat och spridit information och kunskap om utbildning av tjänstehundar i allmänhet och vårdhundar i synnerhet och certifierat utbildare för detta. VERKSAMHET

40 Kalix Naturbruksgymnasium Kalix Naturbruksgymnasium är en internatskola och hade 80 årselever Skolans nationella inriktning Skog har ett antal yrkesutgångar. Inom dessa finns möjlighet till grundläggande behörighet samt till naturvetenskaplig behörighet till högskola och universitet. YRKESUTGÅNGAR VID KALIX NATURBRUKSGYMNASIUM Skogsmaskinförare Skog/jakt Skogsvårdare Träindustri/lastmaskiner Vid skolan finns även utbildning för Introduktionsprogrammets programinriktade individuella val (impro) för naturbruksprogrammet. Kalix Naturbruksgymnasium har en toppmodern maskinpark med den senaste tekniken som motsvarar branschens tekniska nivå. Där finns en komplett sågverksanläggning, den enda av sitt slag i Sverige i skolmiljö. Inom Skog/Jakt har eleverna möjlighet till utbildning i många av Sveriges jaktformer. Under året togs det nybyggda internatet i bruk. Internationella kontakter medför att eleverna kan göra praktik i exempelvis Tyskland, Skottland eller Kanada. Dessutom sker ett samarbete med en skola i Rovaniemi och en i Kirkenes. Kalix Naturbruksgymnasium har under 2013 deltagit i utvecklingsprojektet ABCD Kolsänkeprojekt med bland annat SVEA Skog, LKAB och Övertorneå Kommun Kalix Naturbruksgymnasium deltog under hösten 2013 i en tävling där första priset var en resa för hela klassen till Europaparlamentet i Strasbourg. Tävlingsbidraget från klass 2 på Naturbruksgymnasiet var en utställning om ungdomars livsvillkor i Europa samt uppsatser på temat Europas framtid. Glädjande nog kom under 2013 beskedet att eleverna vunnit och skulle få åka till Strasbourg i februari VERKSAMHET 2013

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultur för regional livskraft

Kultur för regional livskraft Kultur för regional livskraft www.nll.se Kulturen viktig för länet Kulturen har stor betydelse för länets utveckling med en viktig roll för möjligheterna till ett liv med arbete och fritid av hög kvalitet.

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Kultur- och folkbildningsplan. Pajala kommun

Kultur- och folkbildningsplan. Pajala kommun Kultur- och folkbildningsplan Pajala kommun 2017 2020 Kultur- och folkbildningsplan Pajala kommun 2017 2020 Nationella kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med

Läs mer

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Verksamhet 2012. Division Kultur och Utbildning. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.

Verksamhet 2012. Division Kultur och Utbildning. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll. Verksamhet 2012 Division Kultur och Utbildning Norrbottens läns landsting För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.se/kultur Verksamhet 2012 Division Kultur och Utbildning Verksamhet

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Norrbottens kulturplan Uppdateringar för 2013

Norrbottens kulturplan Uppdateringar för 2013 Norrbottens kulturplan Uppdateringar för 2013 Prioriteringar 2013 Uppföljningsgrupp Samrådsgrupper Litteratur Ny grupp! Bild- och formkonst Dans Kultur och hälsa m folkhälsa Film Kultur & samhällsplanering

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning

Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning Särtryck ur protokoll från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-09-27 175 Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning Dnr 1827-12 Ärendebeskrivning Av den rambudget som tilldelats

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer

Kulturplan för Överkalix

Kulturplan för Överkalix Kulturplan för Överkalix 2014-2016 Överkalix Kommun Barn - och utbildningsnämnden Bibliotekschef Roger Melin BUN 2014 04 24!1 1.1 Nationella kulturpolitiska mål...3 1.2 Kulturplan Norrbotten, regionala

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Process kulturplan 2018 - Dialogmöten, kommunerna politiker och tjp Dialogmöten, öppna Fördjupning konst, kultur, civilsamhället Skrivprocess Återkoppling kommunerna

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten Kulturplan 2011 2013 Norrbotten Kulturplan för Norrbotten 2011-2013 Innehållsförteckning Sammanfattande inledning... 1 1.1 Den nationella bakgrunden... 1 1.2 Landstingets och kommunernas vision... 2 1.3

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Anne Hederén Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-11-17 Diarienummer: RUN 2016-70

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Satsning på kultur för barn och unga är en satsning på framtiden.

Satsning på kultur för barn och unga är en satsning på framtiden. Inledning Kultur är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika människor, barn som vuxna. Ur vuxnas perspektiv handlar kultur ofta om konst, litteratur eller teater. Genom kultur kan man också lära

Läs mer

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting Kulturplan 2011 2013 Norrbotten Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertsviksgatan 8 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan 2011 2013

Läs mer

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning Inför tilldelas Kultur och utbildning 124,2 mkr i landstingsbidrag. Av rambudgeten vidarefördelas ca 46 procent till extern kulturverksamhet, såsom

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer