Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll."

Transkript

1 Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Norrbottens läns landsting För mer information Division Kultur och Utbildning

2 Inledning...5 Sveriges kulturpolitiska mål...5 Norrbottens kulturpolitiska mål...5 Gymnasiereformen 2011 och Skollagen...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Fördelning projektstöd...9 Projektstöd per kommun...9 Divisionens värdegrund...10 Projektstöd per genre...11 Barn och ungdom...11 Folkhälsobidrag...11 Publiksiffror...11 Antal årselever...11 Divisionens verksamhet...12 Norrbottens länsbibliotek...13 Verksamhet i korthet...13 Litteratur...15 Norrbottens museum...17 Verksamheten i korthet...17 Norrbottensmusiken...19 Verksamheten i korthet...19 Nationella minoriteter...21 Kultur och hälsa...23 Kulturella och kreativa näringar...27 Kultur och samhällsplanering...23 Konsulentverksamhet...29 Bild- och filmkonst...29 Dans...29 Hemslöjd...29 Teater/Riksteaterkonsulent...29 Verksamhet som divisionen finansierar...31 Norrbottensteatern...31 Dans i Nord...33 Filmpool Nord...33 Konstmuseet i Norr...34 Länsungdomsråd...35 Internationell verksamhet...37 Norrbottens Naturbruksutbildningar...39 Grans Naturbruksgymnasium...39 Kalix Naturbruksgymnasium...40 Övrigt års stipendiater...41 Verksamhetsbidrag och projektstöd...42 ISBN Formgivning: Plan Sju kommunikation. Tryck: HS Copy Foto: Maria Åsén, Robert Pohjanen, Anders Alm, Maud Ån, Pia Jägstrand, Kjell Öberg, Helene Markström

3 Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING VERKSAMHET

4 4 VERKSAMHET 2013

5 Inledning År 2013 har varit ett intensivt arbetsår för Division Kultur och Utbildning. Året har inneburit ekonomiska konsekvenser av de minskade elevkullarna på våra naturbruksgymnasier som behövt hanteras, men också en intensifiering av utvecklingen av kultur arbetet och att skriva en ny Kulturplan för åren Den nya Kulturplanen antogs av Landstingsfullmäktige den 21 november 2013 i politisk enighet. Den kulturfråga som väckt mest medialt intresse under 2013 är frågan om placeringen av en ny dansinstitution vars etablering funnits som mål redan i kulturplanen Divisionen Kultur och Utbildnings arbete med kulturutvecklingen i Norrbotten sker i mycket nära samverkan med Norrbottens alla kommuner. Dialogen mellan divisionens och kommunernas kulturföreträdare bygger på ett ömsesidigt förtroende och på en vilja att nå resultat. Kulturberedningen med ledamöter från Kommunförbundet och från Landstingsstyrelsen blir symbolen för detta samarbete. Som grund för divisionens arbete har under 2013 funnits, förutom Landstingets planer och styrdokument, även Kulturplanens utgångspunkter samt Gymnasiereformen och Skollagen. Sveriges kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Norrbottens kulturpolitiska mål Öka tillgängligheten till kultur genom en stabilare infrastruktur som ger möjligheter för alla i Norrbotten att ta del av och delta i ett brett kulturutbud av hög kvalitet inom alla kulturområden fördelat över hela länet. De kulturpolitiska insatserna bidrar till regionens utveckling och tillväxt, förtydligar kulturens roll och förstärker visionen om ett bra liv i Norrbotten. Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet. Gymnasiereformen 2011 Gymnasiereformen 2011 innebär en kategorisering av alla gymnasieprogram i yrkesförberedande respektive högskoleförberedande program. Till de respektive kategorierna är det olika behörighetskrav från grundskolan samt olika krav för att ta examen. Införandet av gymnasiereformen har inneburit förändring och anpassning på naturbruksutbildningarna i Norrbotten. VERKSAMHET

6 6 VERKSAMHET 2013

7 Kultursamverkansmodellen Allt sedan 2011 har Norrbottens läns landsting arbetat enligt kultursamverkansmodellen. Ambitionen med kultursamverkansmodellen är att regionernas frihet och ansvar ska öka inom kulturområdet och att kulturen förs närmare medborgarna. Modellen ska bidra till ökad måluppfyllelse av de nationella kulturpolitiska målen och samtidigt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Den bygger på dialog och samspel mellan stat och region samt mellan region, kommun och civilsamhälle. Samspelet med det civila samhället och det professionella kulturlivet ska stärkas. Statens kulturråd ansvarar för länsvis fördelning av statsbidrag och nationell uppföljning Landstingen ansvarar för fördelning till bidragsmottagare i länet och nationell och länsvis uppföljning. Den kulturplan som Division Kultur och Utbildning har tagit fram bygger på de nationella kulturpolitiska målen och är ett led i arbetet med samverkan mellan stat, landsting, kommuner, civilsamhälle och kulturarbetare. Planen är en utgångspunkt för allt kulturarbete i Norrbotten samtidigt som den utgör ett underlag för statsbidrag. Därför omfattar Norrbottens kulturplan mycket mer än det som omfattas av statsbidragen inom kultursamverkansmodellen. Den innehåller en genomgång av vad som finns, en presentation av möjligheter och behov samt förslag till prioriteringar. Horisontella kriterier, som berör samtliga områden är jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Norrbotten har utvecklats till en förebild i arbetet med samverkan inom kulturområdet. Division Kultur och Utbildning har under 2013 haft en bred och effektiv dialog i 15 arbetsgrupper. I grupperna finns, i möjligaste mån, representanter från regionen, kommunen, sakkunnig/professionell samt civilsamhället. Under 2013 besökte Division Kultur och Utbildning tolv utav länets 14 kommuner i Norrbotten för dialog om kulturplanen. De kvarvarande två kommunerna besöktes på deras egen begäran under början av Särskilda dialogmöten har också genomförts med alla mottagare av verksamhetsstöd samt med verksamma inom dans, litteratur, musik, film, hemslöjd, folkbildning, konst, teater och nationella minoriteter. Division Kultur och Utbildning verkar i nära samarbete med länets alla kommuner, med civilsamhället och med kulturutövare. I årliga dialoger konkretiseras satsningar och prioriteringar med målet att skapa en stabil infrastruktur för kulturen, med kulturutbud över hela länet. DIVISIONENS 15 ARBETSGRUPPER UNDER 2013 Bild och formkonst Musik Film Dans Arkiv Civila samhället Kultur och samhällsplanering Arrangörs- och turnéstöd Teater Kultur och hälsa Uppföljning och utvärdering Litteratur Kulturmiljövård Hemslöjd Kultur och näringsliv VERKSAMHET

8 8 VERKSAMHET 2013

9 Organisation Fördelning projektstöd Totalt har 300 ansökningar om projektbidrag inkommit. En ökning 117 st eller 60 procent jämfört med föregående år. I oktober 2013 anslog vi sökstopp på grund av att årets medel var slut. Av ansökningarna hör tolv projekt till området Folkhälsa, och resterande 288 är kulturprojekt. Av projekten har 222 ansökningar (74 procentw) beviljats stöd. Fem typer av stöd finns att tillgå: stöd för turnébidrag, stöd för utomlänsutställningar, stöd för folkhälsoinsatser, stöd för specifika kulturprojekt (så kallade riktade bidrag) samt arrangörsstöd till ungdomar som max får uppgå till 5000 kr (Snabba Ryck). Typ Antal Summa Turnéstöd Utomlänsutställningar Riktade projekt Snabba Ryck Divisionsövergripande verksamhet Grans Naturbruksgymnasium Kalix Naturbruksgymnasium Norrbottens länsbibliotek Norrbottens museum Norrbottensmusiken Dans i Nord Filmpool Nord AB resurscentrum för film Konstmuseet i Norr Norrbottensteatern DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING...OCH I SAMARBETE MED KOMMUNER Projektstöd per kommun Nedan visas beviljade medel i Norrbotten fördelade per kommun, samt projektmedel fördelade per kommuninnevånare. För de projekt som genomförs i flera kommuner har projektmedlen fördelats lika mellan kommunerna. Att det totala antalet överstiger beviljade ansökningar beror på att en del av dessa ska genomföras på fler än en ort och i vissa fall i länets alla 14 kommuner. (I tabellen exkluderas turnéstöden eftersom dessa inte redovisas kommunvis.). Till de projekt som skulle genomföras dels i Norrbotten, dels i övriga riket eller utomlands har projektmedlen fördelats lika mellan kommun/riket eller kommun/utomlands. Till övriga riket har kr beviljats och utomlands kr. Område Antal projekt Bidrag Befolkning Bidrag/invånare Boden kr ,47 kr Luleå kr ,23 kr Piteå kr ,51 kr Älvsbyn kr ,73 kr Fyrkanten kr ,39 kr Arvidsjaur kr ,57 kr Arjeplog kr ,87 kr A-kommunerna kr ,69 kr Gällivare kr ,71 kr Jokkmokk kr ,94 kr Kiruna kr ,76 kr Pajala kr ,74 kr Kraftfält Norr kr ,79 kr Kalix kr ,32 kr Haparanda kr ,71 kr Överkalix kr ,51 kr Övertorneå kr ,20 kr Östra Norrbotten kr ,29 kr Källa: SCB Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december VERKSAMHET

10 Divisionens värdegrund Division Kultur och Utbildning inledde en omfattande värdegrundsprocess våren Syftet var att skapa ett gemensamt förhållningssätt i vardagen för både det interna och det externa arbetet. Processen resulterade i divisionens fyra värdegrundsord: Engagerad, Berikande, Öppen, Professionell. Under 2013 har arbetet fortsatt med att implementera värdeorden och synliggöra hur var och en kan leva och praktisera dem i sin dagliga verksamhet. 10 VERKSAMHET 2013

11 Projektstöd per genre Spridningen av antalet projektstöd på kulturområden ses i diagrammet till höger. Att det totala antalet (340) överstiger beviljade ansökningar beror på att många av projekten innehåller en blandning av konstarter. 26,2% 25,3% Barn och ungdom Av projektstöden har 46 (25,6 procent) av totalt 180 beviljade projekt gått till rena barn- och ungdomsprojekt och av resurserna har kr (24,2 procent) använts. I denna beräkning undantas bidragen till utomlänsutställningar, som inte är möjliga att rikta till barn och ungdom. Många av de övriga projekten är riktade till blandade målgrupper och familjer. Snabba Ryck-pengar (till arrangerande ungdomar) har gått till tretton arrangemang under året. 17,4% Övrigt, 87 Konst, 59 Litteratur, 37 Film, 15 Musik, 86 Teater, 27 Dans, 29 7,9% 8,5% Folkhälsobidrag Under 2013 har landstinget tagit emot tolv ansökningar om projekt för folkbildande aktiviteter för utveckling av folkhälsoarbetet, till en summa av sammanlagt kronor. Sju projekt beviljades stöd till en summa av kr. De övriga fem ansökningarna, för sammanlagt kronor, fick avslag. 10,9% 4,4% Publiksiffror Publiksiffror Norrbottensmusiken Norrbottens museum * Norrbottensteatern Antal årselever Publiksiffror Förändring antal från 2011 Kalix Gran *Ljusspel på Norrbottens museums fasad (16 +9 ) Barn/unga Vuxna Norrbottensmusiken (tot ) Norrbottens museum (tot ) Norrbottensteatern (tot ) VERKSAMHET

12 Divisionens verksamhet Division Kultur och Utbildning har fem basenheter: Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Norrbottens länsbibliotek samt Grans och Kalix naturbruksgymnasier. Inom verksamheten återfinns även landstingets konsulentverksamhet inom hemslöjd, bild- och formkonst och dans förutom den divisionsövergripande verksamheten. 12 VERKSAMHET 2013

13 Norrbottens länsbibliotek Norrbottens länsbibliotek bedriver regional biblioteksverksamhet för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vid folkbiblioteken i länet. Det sker genom stöd, handledning samt process- och projektledning inom strategiska utvecklingsområden. Två utvecklingsområden är kommunikationsmetoder och webbresurser för folkbiblioteken. Länsbiblioteket synliggör och marknadsför också den norrbottniska litteraturen och prioriterar insatser för barn och unga. Under året bildades organisationen Biblioteken i Norrbotten. Det är en följd av att länets folkbibliotek gått samman i ett biblioteksdatasystem och katalog för att erbjuda ett gemensamt utbud av böcker och ljudböcker. Den 11 januari 2013 invigdes det nya länsgemensamma biblioteket under festliga former av landshövdingen, och därefter genom olika aktiviteter för barn, unga och vuxna. Länsbiblioteket är samordnande i den nya biblioteksorganisationen. Fokus under året har varit att etablera mediesamarbete, driftsätta system, samordna rutiner och arbetssätt samt skapa medietransporter mellan kommunerna. Under hösten utarbetades en läsluststrategi av kommunerna och Länsbiblioteket för att stimulera till läsning. Startskottet för det läsfrämjande arbetet är Barnpoesiåret 2014 i Britt G. Hallqvists anda med läs- och skrivaktiviteter i kommunerna. Länsbiblioteket och folkbiblioteken driver tillsammans Polarbibblo.se. Det är en webbplats där barn får göra sin röst hörd genom att skicka in bilder, dikter och berättelser. Bidragen redigeras av en redaktör och publiceras på nätet. Redaktörerna i kommunerna fick vidareutbildning i ett utvecklingsprojekt april 2012 till augusti Ett mål under 2013 var att öka besöken av barn från Norrbotten till Polaribblo.se. Aktiviteter genomfördes för att synliggöra webbplatsen i biblioteken vilket resulterade i att andelen besök från barn i länet ökade med 45 procent. Norrbottensförfattare.se är en webbplats som synliggör norrbottniska författare. I slutet av 2013 fanns det 111 porträtt av författare med anknytning till länet. Verksamhet i korthet: Nära 40 procent av verksamheten riktades till barn och ungdomar. hade besök, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år och 54 procent jämfört med Omvandling till responsiv webb och html 5 påbörjades för delar av webbplatsen Polarbibblo.se. Då blir den mer tillgänglig via läsplattor och smarta telefoner. Polarbibblo.se hade besök. Besökstiden på webbplatsen ökade med 2 minuter till 7,11 i genomsnitt per barn lån av e-böcker i Norrbotten. Det är över fler än förra året, en ökning med 49 %. Verksamhet i länets alla 14 kommuner. Anordnat eller samplanerat sju konferenser/föreläsningar/workshops för bibliotekspersonal samt 150 träffar inom bibliotekssamarbetet. VERKSAMHET

14 14 VERKSAMHET 2013

15 Litteratur Under 2013 tog tog Kulturplanens arbetsgrupp för litteratur för litteratur fram ett förslag till strategi för litteratur, skrivande och läsning i Norrbotten. Det gick på remiss till länets kommuner. Remissvaren kommer att sammanställas under De första stegen mot ett litteraturresurscentrum togs under Landstinget fick medel från Kulturrådet för en förstudie om ett litteraturcentrum i Norrbotten. Ett sådant centrum blir ett nav i det litterära Norrbotten och är viktigt för att stärka den kulturella infrastrukturen i länet. Förstudien påbörjades i slutet av året och kommer att vara klar i juni Landstinget har sjukhusbibliotek i Kalix, Kiruna, Gällivare och Piteå. Biblioteket på Sunderby sjukhus drivs av Luleå tekniska universitet. Landstinget har under året provat att ha ett särskilt stöd till manusbearbetning, något som efterfrågats av länets förlag. Detta stöd kommer att finnas kvar även under 2014 för att hinna nå fler författare. Landstinget ger litteraturstöd och stöd till minoritetsspråkslitteratur. VERKSAMHET

16 16 VERKSAMHET 2013

17 Norrbottens museum Norrbottens museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer och är sedan 1999 en del av Norrbottens läns landsting. Med säte i Luleå bedriver Norrbottens museum verksamhet i hela länet. Museet bedriver verksamhet i hela länet och har sitt säte i Luleå. I museibyggnaden i Luleå centrum erbjuds besökare ett rikt utbud av utställningar, program, andra evenemang och en omfattande pedagogisk verksamhet. Här finns också Norrbottens museums nyrenoverade kafé och en museishop med fokus på litteratur och konsthantverk om och från Norrbotten. I Norrbottens museums lokaler i Björkskatan, Luleå, finns länets arkivcentrum, bibliotek, bildarkiv samt föremåls- och konstsamlingar och ett utställningstorg. Norrbottens museum bedriver en mångfasetterad och professionell museiverksamhet inom kulturmiljövård, historia, samtidsdokumentation, etnologi, bebyggelse och arkeologi. Museet arbetar med att utveckla och öka tillgängligheten för länets kulturarv och har även en bred och innehållsrik verksamhet där barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Norrbottens museum tar en tydlig och proaktiv roll i utvecklingen av det fria offentliga och demokratiska samtalet och verkar för mångfald, jämställdhet och för kulturen i historien, samtid och framtid, för dagens och morgondagens kunskap. Verksamhet i korthet Norrbottens museum visade under utställningar varav 13 egenproduktioner i museets egna lokaler. Sammanlagt besökare i Norrbottens museums utställningar. 29 % av utställningarna och 71 % av programutbudet var riktat till barn och ungdom. 38 utställningar visades totalt. Utställningsverksamhet i åtta av länets kommuner. 318 programaktiviteter i museets egna lokaler i Luleå. Totalt programaktiviteter i 13 av länets kommuner Totalt har museet haft programaktivitet i 13 av länets 14 kommuner. EXEMPEL PÅ EGENPRODUCERADE UTSTÄLLNINGAR: Fotografi i Norrbotten: De första hundra åren, en omfattande egenproduktion och en uppföljning av årsboken 2013 med fotografi som tema, presenterade tolv norrbottensfotografer från fotografins första sekel. Drömmar av Silver, Vingar av Guld där arkeologiska ned - slag gjordes längs den senmedeltida transportleden Nasaleden. Markanvändning där fem samiska konstnärer gjorde konst i respons till aktuella markexploateringar. Norrbotten Nu står för ett fokus på högaktuella samtidsfrågor i Norrbotten som genomlyses i kvicka utställningar med örat mot marken. Först ut var Gállok/Kallak där den aktuella konflikten om en tänkt gruvbrytning gavs sammanhang och bakgrund. EXEMPEL PÅ SAMPRODUCERADE UTSTÄLLNINGAR: X-Border Art Biennial, Luleås konstbiennal årgång 2013, var ett internationellt samarbete mellan Luleå, Rovaniemi och Severomorsk Vad hände med strejkkonsten? var en gedigen presentation av svensk konst skänkt till de strejkande gruvarbetarna i Malmfälten ÖVRIGT: Ett flertal arrangemang på Norrbottens minne, Norrbottens museum Björkskatan, t ex Arkivens dag. Konferensen Kulturmiljön- en resurs idag och för framtiden i Kiruna med fokus på bebyggelseantikvariska frågor utifrån samhällsomvandlingarna. Internationella samarbeten, t ex New Horizons, med partners i Finland och Ryssland. Årsboken Norrbotten 2013 i samarbete med Norrbottens hembygdsförbund. Arkeologiska uppdrag. Dokumentation för LKAB i samband med samhällsomvandlingarna i Malmfälten. Förstudien Järnhantering i Norr under 2500 år, siktar på en genomlysning av forskning vad gäller metallhantering i Norrbotten under förhistorisk tid. Arkeologins Dag arrangerades i samverkan med Vindarnas Hus i Koler. Arbete med Kulturarvscentral Norrbotten där det skapas en interaktiv digital plattform och portal för länets alla kulturarvsverksamheter och kulturmiljöer. Dramapedagogiska projektet Vem bryr sig? för gymnasieungdom, där Förintelsens frågeställningar aktualiserades. VERKSAMHET

18 18 VERKSAMHET 2013

19 Norrbottensmusiken Länets publik ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med varierad repertoar för barn, unga och vuxna. Norrbottensmusikens uppdrag är att i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer arbeta med professionell musikverksamhet i Norrbotten. Norrbottensmusiken består av Norrbotten Big Band, Norrbotten NEO, Norrbottens Kammarorkester, Piteå Kammaropera och ungdomsensemblerna Arctic Youth Jazz Orchestra, Norrbottens Ungdomssymfoniker och Arctic Light. Ensemblerna ska även verka som ambassadörer för norrbottniskt och svenskt musikliv, såväl nationellt som internationellt. Kraftcentrum för ny musik (med festivalen New Directions) genomfördes för tredje året tillsammans med Piteå kommun och Statens Kulturråd. Division Kultur och Utbildning gav, genom Norrbottensmusiken eller separat, under året medel till det fria musiklivet, festivaler och annat som gör musikupplevelser tillgängliga i hela länet. Norrbottensmusiken producerar och samverkar med andra aktörer i projekt. Det är länets kommuner, arrangörer och samarbetspartners som är viktiga för att nå hela Norrbottens publik och brukare. Verksamheten för barn och ungdom är omfattande, skolföreställningar sprids till varje kommun och når cirka barn och unga. Genom pedagogisk och konstnärlig verksamhet i ungdomsensemblerna främjas tillväxten av unga musiker och sångare genom Norrbottens Ungdomssymfoniker, Arctic Youth Jazz Orchestra och Arctic Light. Samverkan med musik- och kulturskolorna är under stark utveckling och även med musikutbildningarna Framnäs och Musikhögskolan i Piteå. Verksamhet i korthet Norrbottensmusiken gav totalt 494 konserter, workshops och föreläsningar främst i Norrbotten men även i övriga Sverige, Norden och Europa. Verksamhet i länets samtliga 14 kommuner. Arrangemangen besöktes av nästan personer. Av dessa var ca barn och ungdomar. I början av juni arrangerades festivalen New Directions. Det var den stora aktiviteten i projektet Kraftcentrum för ny musik. I augusti gav Norrbotten Big Band som enda jazzensemble en konsert vid Royal Albert Hall, London, under The Proms tillsammans med den engelske jazzpianisten Django Bates. Invigning och konsert under Festspelen i Piteå. Emil, Pippi, Karlsson & Co som Norrbotten Big Band släppte i oktober nominerades till en Grammis i klassen årets barnalbum. EU-projektet Music on Top 2 genomförde aktiviteter i Luleå, Narvik, Tromsö, Björneborg och Uleåborg. Jämställdhetsseminarier med medel från Statens Musikverk Norrbottensmusiken och dess medarbetare fick 2013 fina utmärkelser: Norrbotten NEO tilldelades tillsammans med Norrbottensteatern LKAB:s kulturpris. Ungdomsstorbandet, AJYO, deltog vid Swedish Youth Jazz Celebration i Stockholm. I samband med festivalen avgjordes den nationella tävlingen för ungdomsstorband där AYJO tog hem första priset. Norrbotten NEO fick Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris VERKSAMHET

20 20 VERKSAMHET 2013

21 Nationella minoriteter I Norrbotten finns alla de fem nationella minoriteterna representerade. Sedan många år bedrivs ett nära samarbete i kulturfrågor mellan företrädare för de nationella minoriteterna och Division Kultur och Utbildning. Från 2012 finns också ett centralt samråd för frågor gällande nationella minoriteter inom Norrbottens läns landsting. En särskild strategi för arbetet med de nationella minoriteterna är framtagen under En högskolekurs genomfördes på Norrbottens museum i samarbete med LTU för handläggare som ansvarar för arbete med nationella minoritetsfrågor. På olika sätt har divisionen medverkat vid de nationella minoriteternas arrangemang, framför allt genom bidrag till aktiviteterna. Både särskilda verksamhetsbidrag och projektbidrag fördelades under 2013 till de nationella minoriteternas verksamheter och organisationer. Direkta regionala verksamhetsbidrag för institutioner 2013 var kr. Bidrag till länsövergripande organisationer och projektbidrag var kr. Sammanlagda summan blev kr. Mångfalden i Norrbotten ökar och projektbidrag har under 2013 beviljats för aktiviteter exempelvis av Sensus studieförbund gällande mångfald, integration/islam, internationell kulturfestival, firandet av det persiska nyåret, thailändsk festival, arabiska våren med flera projekt. EXEMPEL PÅ SATSNINGAR Verksamhetsbidrag till STR-t, Giron Sámi Teáhter, Tornedalsteatern och Ajtté fjäll- och samemuseum Projektbidrag till - språkbad i meänkieli, läger för ungdomar - flera litteraturprojekt - översättningar - romska nationaldagsfirandet - musikprojekt med nedtecknande i noter och utgivning av romska sånger VERKSAMHET

22 22 VERKSAMHET 2013

23 Kultur och hälsa Division Kultur och Utbildning verkar för att kulturen ska ses som en tillgång och ett komplement till traditionell vård och medicin. Divisionen samverkar aktivt med andra för att främja en positiv och jämlik hälsa och hälsoutveckling hos länets befolkning. Kultur används som verktyg inom vård, omsorg och rehabilitering. Kulturentré Kultur på sjukhus erbjuder kulturaktiviteter för patienter, anhöriga, besökare och personal. Verksamheten har under 2013 endast delvis kunnat uppfylla de förväntade resultaten på grund av tjänste vakans. En gång per vecka har patienter, personal och besökare på Sunderby sjukhus erbjudits kultur i sjukhusentrén under rubriken Kultur i entrén. Sång, dans, musik, litteratur, konst och slöjd har funnits i programmet. Samma form av kulturprogram har också genomförts på Piteå sjukhus under hösten 2013, i entrén, i restaurangen och sångstunder på vårdavdelningarna. Vårdhundsarbete har genomförts med Grans naturbruksgymnasium. På vuxenpsykiatrin (Rättspsykiatrin) i Öjebyn genomfördes ett projekt med temat Trädgård & Park som en start för fortsatt samarbete. Grans Naturbruksgymnasium har under 2013 fortsatt sitt samarbete i ett ESF-projekt med Framnäs Folkhögskola för att utveckla pedagogiken med hjälp av i första hand hundar och hästar i undervisningen inom NPRC (personer med förvärvade hjärnskador). Dessutom har ett samarbete med rättspsykiatriska enheten i Öjebyn inletts för kompetensutveckling i användande av gröna miljöer och djur i rehabilitering av deras patienter. Lule Stassteater fortsatte under 2013 arbetet med sjukhusclownerna på Sunderby sjukhus. Digital Live Arena, DLA, är en distributionstjänst för streaming med hög kvalitet, samarbetspartners är Studio Acusticum i Piteå och Norrbottens läns landsting. DLA har under 2013 använts inom projektet Kulturella Rendezvous i vården. Många på sjukhus och äldreboenden kan inte ta sig till föreställningar och konserter, då får kulturen komma till dem istället. Syftet är inte primärt att använda tekniken som en behandlingsform utan snarare som en positiv och anpassad mötesplats som har välgörande inverkan på både vårdtagare och personal. Projektet delfinaniseras av Kulturrådet. Premiärsändnings skedde på Sunderby sjukhus 13 december VERKSAMHET

24 24 VERKSAMHET 2013

25 Kulturella och kreativa näringar Projektet Krenova, i samarbete med Region Västerbotten, är ett kostnadsfritt entreprenörsprogram för kreatörer som vill starta eller nyligen har startat företag. I programmet ingår utbildning i varumärke, ekonomi, bokföring, säljteknik, internetmarknadsföring osv. Under 2013 har samtal förts om en fortsättning av projektet. Leader Mare Boreale-projektet Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland har under året arbetat med företagare och entreprenörer inom branscherna slöjd, konsthantverk och besöksnäring. Målet har varit att stimulera utveckling av nya, lokala och unika produkter. Resurscentrum för konst är en del av Konstmuseet i Norr och är en resurs för konstnärer, kommuner och näringsliv i Norrbotten. Avsikten är att förädla och utveckla konstlivet, stärka banden med offentlig verksamhet samt bygga nya broar mellan konstnärer och näringsliv. Centrumet ska också verka för samarbete på Nordkalotten, Barents och med kulturinstitutioner i regionen. Flera av aktiviteterna under 2013 har bidragit till arbetstillfällen för Norrbottens konstnärer och uppdrag för näringslivet. Den ideella föreningen Konsthall Tornedalen har fått stöd i utvecklingen av det som planeras bli en internationell konsthall i Risudden vid Torne älv. Konsthallen beräknas vara färdig 2015 och ha en inomhusyta om kvadratmeter. Konsthall Tornedalen blir Sveriges nordligaste institution för samtida konst med internationell profil och är avsedd att kombineras med näringsverksamhet. VERKSAMHET

26 26 VERKSAMHET 2013

27 Kultur och samhällsplanering Det blir allt vanligare att kulturen och dess möjligheter tas till vara i olika samhällssektorer och i kommunernas samhällsbyggande. Division Kultur och Utbildning arbetar för att ytterligare öka medvetenheten och kulturens betydelse i samhällsplaneringen. På det sättet kan kulturfrågorna komma upp på agendan redan i ett tidigt skede, inte bara när det blir dags för utsmyckning. Till exempel samarbetar divisionen med Kiruna och Pajala där snabba samhällsomvandlingar sker på grund av gruvbrytningen. Dessa kommuner har nu tillfälle att skapa annorlunda förutsättningar genom att ta in kulturen som en möjlighet tidigt i planeringsprocesserna. I Pajala har det tagit sig uttryck i ett samverkansprojekt där metoden Cultural Planning prövas. Cultural Planning är en metod för att upptäcka och beakta andra värden än de rent fysiska i samhällsplaneringen. Även Haparanda kommun genomför motsvarande arbete. Cultural Planning vill stärka kommunernas självbild och verksamhet genom kartläggning, så kallad mapping av de kulturella resurserna i lokalsamhället. Det är en inkluderande planeringsmetod som omfattar kommuninvånare, kulturutövare, politiker och det civila samhället. Det är ett tvärsektoriellt arbete med olika fackområden. Syftet är att finna platsens själ. Resultatet ska sedan bli användbart översiktsplaner och andra dokument. VERKSAMHET

28 28 VERKSAMHET 2013

29 Konsulentverksamhet Under 2013 har konsulentverksamheten i länet samordnats och stärkts. Två länshemslöjdskonsulenter har flyttat över från Hushållningssällskapet till Norrbottens läns landsting från 1 juli och tillsammans med en nyanställd länskonstkonsulent och en nyanställd länsdanskonsulent bildar man en enhet med egen chef. De enskilda konsulenterna arbetar för att stärka och utveckla sina respektive områden utifrån de övergripande målen i Kulturplanen men det finns också fokus på samverkan och tvärkulturella samarbeten. Landstingets konsulenter utvecklar också samarbetet med övriga konsulenter inom teater, film och musik (producent med fokus på barn och ungdom). Bild- och formkonst Från mitten av november 2013 har en länskonstkonsulent åter anställts efter en kortare vakans. Konstkonsulenten samverkar bl.a. med Resurscentrum för konst och Konstmuseet i Norr. Under 2013 identifierades bland annat fokusområdet skapandet av en pool med konstpedagoger som skolor och kulturskolor i länet kan använda sig av. Målet för konsulenterna är att ha aktiv verksamhet i minst sju av länets kommuner. Detta mål har under 2013 uppnåtts av hemslöjdskonsulenterna, teaterkonsulenten och filmkonsulenten. Dessutom har konstkonsulenten i samarbete med Resurscentrum för konst också uppnått målet. Danskonsulenten har genom sen tillsättning under året, efter viss vakans, ej uppnått målet. Dans Från oktober 2013 har en länsdanskonsulent anställts i Norrbottens läns landsting. Funktionen var tidigare knuten till Dans i Nord och arbetet sker nu i nära samverkan med Dans i Nord. Under 2013 har planering för det kommande verksamhetsåret skett: strategiarbete, nätverksbyggande, kunskapshöjande insatser för dansverksamma och skapandet av effektiva informationskanaler, samt möjligheter för barn och unga att både ta del av, skapa och själva utöva dans. Hemslöjd Hemslöjdskonsulenterna har under 2013 bl.a. arbetat med: Vandringsutställningar: Hemslöjden 130 år och Annorlika, en utställning om likheter och olikheter mellan folkdräkter från när och fjärran. Näringsprojekten Formfest i norr (webbportal) och Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland. Utveckling av utställning och programverksamhet tillsammans med de fyra norrlänen, inför kulturhuvudstadsåret Umeå Upprätthållande av lokala, regionala och nationella nätverk som Inlandsnätverket, hemslöjdsföreningar, Nämnden för hemslöjdsfrågor m.fl. Teater/Riksteaterkonsulent Riksteatern har i uppdrag från Norrbottens Läns Landsting att fördela turnéstöd omfattande ca kr för fria producenter som turnerar i Norrbotten. Under 2013 har totalt förmedlats kr i turnéstöd till 21 teaterturnéer, mest barn och unga, som omfattat 168 teaterföreställningar. Dessa har setts av personer. På uppdrag av Riksteatern fördelas småplatsstöd omfattande ca för att stimulera fler professionella scenkonstarrangemang på landsbygden. Under året har 33 småplatsföreställningar förmedlats inom scenkonst. De har visats för personer i byar och små spelplatser runt om i länet. Utöver detta fungerar Riksteaterkonsulenten som nätverk för ideella arrangörer i Norrbotten utifrån huvudmedlemsföreningar, en i varje kommun. VERKSAMHET

30 30 VERKSAMHET 2013

31 Verksamhet som divisionen delfinansierar Norrbottensteatern Norrbottensteatern drivs i stiftelseform och huvudfinansiärer är Norrbottens läns landsting och Luleå kommun. Verksamheten bedrivs dels i teaterhuset i Luleå och dels i länet på turné. Det finns 300 teaterombud på arbetsplatser och i samband med produktioner bildas ofta referensgrupper där teaterbesökarna får fördjupad kunskap, relationer byggs och teatern får feedback under arbetets gång. Norrbottensteatern samarbetar med näringslivet för att stärka ekonomin och sprida teaterupplevelser till fler. Norrbottensteatern ska i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i länet arbeta med professionell teaterverksamhet i Norrbottens län. Publiken i Norrbotten ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna, både i teaterhuset i Luleå och på turné i övriga Norrbotten. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i teaterns uppdrag. Genom att tillhandahålla service och tjänster med stor lyhördhet för kommunernas och andra beställares önskemål ska teatern eftersträva att fler kommer i kontakt med kulturlivet. Norrbottensteatern ska samverka med länets övriga teatrar samt särskilt stödja och samarbeta med länets amatörteaterverksamhet, med en länsregissör som resurs för amatörteater-verksamheten. Norrbottensteaterns uppdrag ska genomföras i samverkan med Norrbottens läns landstings utveckling av kulturlivet i Norrbotten samt i processen med länets kultursamverkansmodell och kulturplan. Genom Luleå Barn och Unga-festival, LUBU, tillgodosåg Norrbottensteatern en del av det stora behovet av barnoch unga-föreställningar i länet och cirka 5000 barn besökte festivalen, varav cirka 3000 kom med bussar från olika delar av Norrbotten. Produktionen I sista minuten blev en stor framgång publikt och recensionsmässigt. Samarbetet med LKAB för Malmfältens barn och ungdomar fortsatte och ett nytt avtal mellan parterna signerades Det stora projektet Ung Scen Norr är inne i en planerings- och finansieringsfas med planerad start VERKSAMHETEN I KORTHET besökare, inklusive föreläsningar och workshops. Av besökarna var 39 % barn och unga. Verksamhet i länets alla 14 kommuner. Dessutom soppteater, gästspel och andra produktioner och arrangemang i Teaterhuset. EXEMPEL PÅ PRODUKTIONER Apatiska för nybörjare, i samarbete med Teaterhögskolan i Luleå, för unga och vuxna, på turné och i Luleå Mullis och Blixten från 3 år, som spelade under stor del av året både på turné och i Luleå Pärra och Paulin som spelade för en vuxen publik på små scener och byagårdar runt om i länet samt inom Kultur i vården Dumstrut från 7 år, spelade både i Luleå och övriga länet Att döda ett tivoli för unga och vuxna, på turné och i Luleå Kaos i kulissen vårens stora scenproduktion I sista minuten höstens stora scenproduktion Samarbetsprojektet ENBOM en SpionOpera från det kalla kriget, samarbete med Norrbottensmusiken och Bodens kommun. Norrbotten för vem, en serie gästande föreläsningar, workshops och teaterföreställningar behandlades ämnen som rasism, diskriminering och utanförskap. VERKSAMHET

32 32 VERKSAMHET 2013

33 Dans i Nord Dans i Nord är Norrbottens resurs- och utvecklingscentrum för dans. Uppdraget är att länsinvånarna ska erbjudas ett kvalitativt utbud av dans på olika nivåer. Verksamheten finansieras av Division Kultur och Utbildning, Norrbottens läns landsting och Piteå kommun. Dans i Nord arbetar med gästdansspel under vinjetten Se dans, med både skol- och offentliga föreställningar samt workshops. I Se dans ingår också Dans i Nords residensprogram för koreografer och danskonstnärer. Residensprojekt kan innefatta publika arrangemang som seminarier, diskussioner, utställningar, filmvisningar, work in progress-presentationer osv. Exempel på stöd som kan beviljas är tid i dansstudio eller i black box/dansens Hus lilla scen. Syftet att stödja och främja import och export av danskonst och öka attraktionskraften för verksamma koreografer och danskompanier. Unga Dans i Nord är verksamhetens ungdomssatsning som samlar det dansfrämjande arbetet för barn och unga genom bl.a. danskunskapande projekt i länets för- och grundskolor. Verksamhetens övergripande mål är en väl organiserad struktur för dans i länet. Dans i Nord anordnade under året en uppskattad Dansfest med föreställningar men också ett panelsamtal med olika dansaktörer. Dessutom anordnades ett välbesökt dansläger i Älvsbyn. Dans i Nord medverkade även i Arctic Dance Circle, en Barents samproduktion. Det regionala utvecklingsprojektet Nästa steg har erhållit utvecklingsmedel från Kulturrådet. Dansnät Sverige har turnerat med två produktioner i Norrbotten genom Dans i Nords försorg. Under 2013 har samtalet om lokaliseringen av länets dansinstitution fortsatt. VERKSAMHET I KORTHET besökare i Norrbotten såg dans, 50 % av dem var barn och unga Verksamhet i 13 av länets 14 kommuner 73 föreställningar och programaktiviteter. Samverkan har påbörjats med danskonsulenten för ytterligare utveckling av arbetet i Norrbotten Filmpool Nord Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film- och TV-produktion. Dessutom är Filmpool Nord även ett av 19 resurscentrum för film i Sverige vilket innebär arbetar aktivt arbete med barn- och ungdomsverksamheten i regionen. Filmpool Nord drivs som ett aktiebolag och ägs av tolv kommuner i Norrbotten och Norrbottens läns landsting. Filmpool Nord startade sin verksamhet 1992 och var Sveriges första regionala resurscentrum, som sedan senare blev även ett regionalt produktionscentrum. Den årliga omsättningen är ca 34 milj. SEK. Företaget har 10 heltidsanställda och ett antal projektanställda. UNDER 2013 VERKSAMHET I KORTHET Stöttat skolfilmsproduktioner. Ung film i norr-festivalen. Filmläger. Skapande skola-projekt. Samproduktion av bl a. långfilmerna Eskil och Trinidad och Krakel Spektakel. Inspelnings- och redigeringsutrustning, handledning i kort- och dokumentärfilmsproduktion. Produktion på nationella minoritetsspråk. VERKSAMHET

34 Konstmuseet i Norr Projektet Konstmuseet i norr har utvecklats under året. Glädjande nog har beslut tagits om ett omfattande utrymme för ett länskonstmuseum i Kiruna nya stadshus som ska stå färdigt i oktober Division Kultur och Utbildning medverkar i utvecklingen av museets innehåll och administration. Konstutställningarna har varit flera och en illustrerad sagobok distribuerades med länets dagstidningar under våren Förhållandena för utställningsverksamheten i Havremagasinet har utvecklats positivt. Ett avtal mellan Bodens kommun och Norrbottens läns landsting innebär finansiering enligt modell. Bodens kommun tar under 2014 över arbetsgivaransvaret. Utställningarna under året har varit framgångsrika och en länskonstpedagogsatsning med föreläsare av hög kvalitet har genomförts. Besöksantalet för 2013 var det högsta hittills: besökare. Resurscentrum för konst arbetar för professionellt verksamma konstnärer och konsthantverkare i Norrbotten. Verksamheten ska bygga broar mellan näringslivet och konstnärer (konstnärliga gestaltningsuppdrag, utställning), vara ett stöd för kommuner (stipendier, upphandlingar) och utveckla konstnärerna i deras profession (presentationsteknik, marknadsföring, att driva eget företag). Fokus ligger på att finna nya och bestående aktiviteter och mötesplatser där konst från Norrbotten kan presenteras, exponeras och säljas till företag, konstföreningar, kommuner och allmänhet. Sedan starten 2012 har aktiviteter och samarbeten gjorts, bl.a. Smedjan Art for Sale, Konst på flygplats (Kiruna och Luleå), Konstcafé i Norr (Piteå, Boden, Luleå). Konstpedagogisk verksamhet har bedrivits genom Babykonst 0-4 år i sex kommuner. En synergieffekt av verksamheten är att den till stor det är offentlig och berikar vardagslivet för de som bor i Norrbotten. Norrbottens läns landsting har också bidragit med medel till utvecklingen av Konsthall Tornedalen i Vitsaniemi, Övertorneå kommun. 34 VERKSAMHET 2013

35 Länsungdomsråd Strävan efter att erbjuda norrbottningarna ett rikt kulturliv gäller i allra högsta grad barnen och de unga. Division kultur och utbildning arbetar på flera sätt för att främja barns och ungas kulturliv, både som utövare och som kulturkonsumenter. Förutom löpande insatser genom basenheternas barn- och ungdomsutbud inom musik, teater, dans, litteratur etc arbetar divisionen medvetet med att involvera unga i dagsaktuella kulturfrågor och aktiviteter. Divisionen har ett länsungdomsråd (LUR) där avsikten är att varje kommun ska representeras av en person mellan 15 och 25 år. Rådet har träffats löpande under Från LUR kom exempelvis önskemål om satsningar på arrangörskap för unga, vilket resulterade i att divisionen genomförde två kostnadsfria utbildningsdagar i Kiruna och Luleå under november. Utbildningsdagarna blev mycket lyckade och totalt deltog över trettio ungdomar från olika delar av Norrbotten. Ambitionen är att det ska stimulera fler unga att engagera sig i kulturlivet och stärka en ny generation arrangörer i Norrbotten. Arbetet med länsungdomsrådet är direkt kopplat till Kulturplanen och målet om barns och ungdomars delaktighet i kulturutbud och kulturutveckling. Under arbetet med Kulturplanen för var länsungdomsrådet en av remissinstanserna. Kulturen ska vara till för alla i länet, även för barn och unga som bor på mindre orter och inte har tillgång till utbudet i de större städerna. Som regional aktör spelar landstinget en viktig roll ur ett tillgänglighetsperspektiv. Under 2013 har divisionen stöttat flera projekt riktade till barn och unga, exempelvis musikläger, dansläger, konstkollo och teaterturnéer. Att tillvarata barns och ungas kulturintresse är viktigt både för återväxten av utövare och för utvecklingen av det framtida kulturlivet i Norrbotten. VERKSAMHET

36 36 VERKSAMHET 2013

37 Internationell verksamhet Divisionen har under 2013 fortsatt att vara ordförande i Joint Working Group on Culture (JWGC) inom Barents Euro Arctic Council (BEAC). Gruppen har medlemmar från tolv regioner och har samtalat om strategiska utvecklingsfrågor, ett eventuellt Barentspris och följt det stora ENPI-Kolarcticprojektet som JWGC initierat, kallat New Horizons. New Horizons är det största kulturprojektet någonsin inom Kolarctic och har följt planeringen under Norrbottens läns landsting är projektägare, genom divisionen. Institutionerna i Norrbotten har under 2013 haft ett aktivt utbyte med länder inom Barentsregionen, i Europa i övrigt och även utanför Europa. Flera av institutionerna, liksom divisionens ledning har även varit projektledare för större internationella projekt. Norrbottensmusiken har under året fortsatt att tillsammans med Kultur i Troms och Uleåborgs symfoniorkester driva EU-projektet Music on Top. I projektet ingår bland annat orkesterutbyte, producentnätverk, ungdomsprojekt med aktiviteter för ungdomsstorband från de tre länderna samt en satsning för unga kvinnor inom jazz. Norrbotten Big Band har förutom ett flertal besök i Norge och Finland även gjort en konsert i Köpenhamn. Norrbotten NEO har gett konserter på Svenska ambassaden i Washington och vid universitetet i Buffalo, USA. Norrbottens museums språk- och migrationshistoriska utställning Roads to Ruija, som producerades i samverkan med norska och finska institutioner, fortsatte sin turné med visningar på flera orter i Finland och i Norge. Engagemang inom Barentsområdet har skett genom projektet Northern Beauty där även konstkonsulenten var aktiv. Artic Dance Circle är ett treårigt Interregprojekt där Dans i Nord samarbetar med Norge/Dansearena Nord, Finland/JojoFestival/Full moon festival och Skellefteå kommun. Norrbottens läns landsting har ett vänregionavtal med Troms fylke och samarbetar inom flera områden, bland annat film. Filmsamarbetet sker i första hand med Tromsö Internationella Filmfestival, en arena för möten mellan unga oetablerade filmskapare och professionella filmskapare från Nordnorge, norra Finland och Norrbotten. Under 2013 har också bibliotekssamarbetet haft ett extra fokus och kontinuerliga kontakter finns inom divisionen med Troms. Under 2012 initierades Interreg-projektet FilmArc 2.0 för kompetenshöjande insatser för filmaktörer i Norrbotten, Västerbotten, norra Finland och Nordnorge. Projektet har under 2013 bland annat hållit en fortsättningskurs i att skriva manus, för manusförfattare med rötter i Tornedalen. AER, Assembly of European Regions, är Europas största interregionala samarbete. Över 250 regioner från 32 länder deltar, tillsammans med 14 interregionala organisationer. Norrbotten har nu en stark position inom AER, vilket ger möjlighet till stöd av regioner runt om Europa i frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. AER ordnar varje år en europeisk sommarskola kallad AER Summer School. Norrbottens läns landsting ger årligen specialdesignade stipendier till två unga norrbottningar som vill delta på AERs sommarskola. Hemslöjdskonsulenterna är Associates i Kolarcticprojektet Crossover Crafts artisans without borders och samarbetspart i Leaderprojekt, Mare Boreale Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland. VERKSAMHET

38 38 VERKSAMHET 2013

39 Norrbottens Naturbruksutbildningar Naturbruksprogrammen är yrkesförberedande utbildningar med olika yrkesutgångar. Inom dessa finns möjlighet till grundläggande behörighet samt till naturvetenskaplig behörighet till högskola och universitet. Grans Naturbruksgymnasium Grans Naturbruksgymnasium ligger i Öjebyn. Skolan är en internatskola med elever från hela länet, närliggande län och Norge. Skolans internat har 70 platser. Under 2013 läste 145 årselever på skolans naturbruksprogram. Utbildningen erbjuder två inriktningar inom naturbruksprogrammet, Djur och Lantbruk. Från sin inriktning väljer eleverna sedan yrkesutgång. Ykesutgångar 2013 på Grans Naturbruksgymnasium var: YRKESUTGÅNGAR INOM INRIKTNING LANTBRUK Växter och djur Maskin Hästhållning Djurskötare YRKESUTGÅNGAR INOM INRIKTNING DJUR Djurvårdare Arbete med hund Alla elever erbjuds att läsa grundläggande högskolebehörighet. Inom inriktning Djur finns också möjlighet att läsa naturvetenskapliga kurser och humaniorakurser för särskild behörighet. Även utbildning för Introduktionsprogrammets programinriktade individuella val (impro) för naturbruksprogrammet finns vid skolan. Grans Naturbruksgymnasium bedriver mjölkproduktion med KRAV-certifiering. Även skolans fårbesättning är KRAV-godkänd. Häststallet är en toppmodern anläggning av lösdriftstyp och skolans hästar går utomhus året runt. Skolans smådjurshus och Granparken lockar varje sommar ett stort antal besökare. Skolorna samarbetar med en skola i Nederländerna inom programmet Leonardo. I detta samarbete ingår även Senja vg skole i Tromsö. Tre volontärer finns på Grans sedan hösten 2013 från Kenya, Japan och USA. Grans har under året medverkat i en utredning av förutsättningarna för etablering av Piteå Biogas AB tillsammans med 17 lantbrukare. För att en del av de livsmedelsråvaror som produceras på Grans Lantbruk ska kunna levereras internt till restauranger inom landstinget har ett så kallat återtagsprojekt påbörjats. I första skedet var det lammkött som levererades till köken. Syftet är att stimulera ökad efterfrågan på lokalproducerade och ekologiska livsmedelsråvaror. Grans Naturbruksgymnasium har under året utvecklat och spridit information och kunskap om utbildning av tjänstehundar i allmänhet och vårdhundar i synnerhet och certifierat utbildare för detta. VERKSAMHET

40 Kalix Naturbruksgymnasium Kalix Naturbruksgymnasium är en internatskola och hade 80 årselever Skolans nationella inriktning Skog har ett antal yrkesutgångar. Inom dessa finns möjlighet till grundläggande behörighet samt till naturvetenskaplig behörighet till högskola och universitet. YRKESUTGÅNGAR VID KALIX NATURBRUKSGYMNASIUM Skogsmaskinförare Skog/jakt Skogsvårdare Träindustri/lastmaskiner Vid skolan finns även utbildning för Introduktionsprogrammets programinriktade individuella val (impro) för naturbruksprogrammet. Kalix Naturbruksgymnasium har en toppmodern maskinpark med den senaste tekniken som motsvarar branschens tekniska nivå. Där finns en komplett sågverksanläggning, den enda av sitt slag i Sverige i skolmiljö. Inom Skog/Jakt har eleverna möjlighet till utbildning i många av Sveriges jaktformer. Under året togs det nybyggda internatet i bruk. Internationella kontakter medför att eleverna kan göra praktik i exempelvis Tyskland, Skottland eller Kanada. Dessutom sker ett samarbete med en skola i Rovaniemi och en i Kirkenes. Kalix Naturbruksgymnasium har under 2013 deltagit i utvecklingsprojektet ABCD Kolsänkeprojekt med bland annat SVEA Skog, LKAB och Övertorneå Kommun Kalix Naturbruksgymnasium deltog under hösten 2013 i en tävling där första priset var en resa för hela klassen till Europaparlamentet i Strasbourg. Tävlingsbidraget från klass 2 på Naturbruksgymnasiet var en utställning om ungdomars livsvillkor i Europa samt uppsatser på temat Europas framtid. Glädjande nog kom under 2013 beskedet att eleverna vunnit och skulle få åka till Strasbourg i februari VERKSAMHET 2013

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhet 2012. Division Kultur och Utbildning. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.

Verksamhet 2012. Division Kultur och Utbildning. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll. Verksamhet 2012 Division Kultur och Utbildning Norrbottens läns landsting För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.se/kultur Verksamhet 2012 Division Kultur och Utbildning Verksamhet

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Uppföljning av mål i Kulturplanen 2011-2013 för 2011 / Bilaga till Rapport om Norrbottens första år med Kultursamverkansmodellen.

Uppföljning av mål i Kulturplanen 2011-2013 för 2011 / Bilaga till Rapport om Norrbottens första år med Kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt: de nationella kulturpolitiska målen samt Landstingets och kommunernas vision för Norrbotten: Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillvät Regionala

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting Kulturplan 2011 2013 Norrbotten Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertsviksgatan 8 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur 2 kulturplan för norrbotten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG... 2 BAKGRUND... 2 SAMVERKAN... 3 KOPPLING TILL ANDRA PROGRAM OCH STRATEGIER... 4. Kulturplanen för Norrbottens län...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG... 2 BAKGRUND... 2 SAMVERKAN... 3 KOPPLING TILL ANDRA PROGRAM OCH STRATEGIER... 4. Kulturplanen för Norrbottens län... Strategi för kulturella och kreativa näringar i Norrbottens län 2011-2013 Titel Strategi för kulturella och kreativa näringar i Norrbottens län 2011-2013. Länsstyrelsens rapportserie nr 13/2011 Författare:

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR

KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR INNEHÅLL Inledning... 4 Metod... 5 Antal svar... 5 Främjande och synliggörande... 8 Tornedalsk och arv... 9 Sverigefinsk och arv... 9 Judisk

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Kultur (LST) Riktlinjer för landstingets insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa Stipendier Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus

Kultur (LST) Riktlinjer för landstingets insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa Stipendier Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus Kultur (LST) Riktlinjer för landstingets insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa Landstingets stöd till kultur ska ha en tydlig roll i länets utveckling och vara en del av Sveriges kulturinfrastruktur.

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län Kulturkartläggning 2013 JÖNKÖPINGS LÄN Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län INNEHÅLL Kulturlivets utgångspunkter Länsstyrelsens organisation Administrativ organisation Länsstyrelsens kulturpolitik Länsstyrelsens

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer