Förstudie. Landsbygdsturism. Foto: Eivor Rudin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Landsbygdsturism. Foto: Eivor Rudin"

Transkript

1 Förstudie Landsbygdsturism Foto: Eivor Rudin December 2008

2 Förord Landsbygdsturismen en oexploaterad resurs? Jag vet att begreppet exploatera kan få en och annan att höja på ögonbrynen. Men när det gäller att utveckla och ta till vara de värden som landsbygden har handlar det om att dra nytta av resurser utan att göra oansvariga och kortsiktiga ingrepp i den lokala miljön. Alla fantastiska natur- och kulturmiljöer som landsbygden erbjuder kan utan större förändringar omsättas till tillgångar både för den som äger dem och för den som vill njuta av landsbygden på sin semester. Jag tror att många av oss tar de fantastiska och ofta unika landsbygdsmiljöer vi har inom räckhåll för givna. Vi är så vana vid dem att vi inte ser att uppskatta deras värden och kvalitéer. Därför har vi inte heller varit duktiga nog på att göra landsbygden tillgänglig för de människor som inte fått tillfälle att njuta av den. I dessa tider, med ekonomisk osäkerhet och klimatkris, är argumenten för att tillbringa sin lediga tid nära hemmet starkare än någonsin. Att kunna turista i en annan miljö, vitt skild från den vardagliga, är ofta det som många som reser bort söker. Detta kan likaväl erbjudas på en sörmländsk bondgård vid en vacker sjö som vid en sandstrand i Thailand. Skillnaden i pris, restid och klimatpåverkan är dock enorm. För den som normalt lever sitt liv i storstadens puls är kontrasten om möjligt ännu större. Eskilstuna kommun ska aktivt arbeta för att stärka våra lokala kvalitéer inom landsbygdsturismen. Det handlar dels om att fler människor ska få upp ögonen för hur värdefull landsbygden är både som boendeplats och för jordbruket och djurhållningens skull. Den är också värdefull för alla vilda djur och växter som är beroende av den för sin överlevnad. Genom ett ökat engagemang, tillgång, insyn och kunskap kan förståelsen för behovet av en levande landsbygd spridas. Om vi samtidigt kan uppnå att allt fler utvecklar spännande affärsidéer och företag kopplade till landsbygden har vi verkligen lyckats. Turismen och de mer traditionella näringarna på landsbygden kan komplettera varandra på ett naturligt sätt och göra att landsbygdsfrågorna får en betydligt mer framskjuten position än idag. Det tjänar alla på. Jimmy Jansson (s) Vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för landsbygdsutvecklingsfrågor. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 6 Bakgrund 7 Syfte med förstudien 7 Avgränsning 8 Metod och genomförande 8 Referensgrupp 8 Resultat 9 Svarsfrekvens 9 Landsbygdsturism drivs ofta som bisyssla i verksamheterna 10 Många aktörer är intresserade av att bidra till turism på landsbygden 10 Verksamhet året runt även för större grupper 10 Samarbete och besökare lokalt och från närområdet 11 Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna 11 Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida 12 verksamhet Egen hemsida är den vanligaste marknadsföringskanalen 12 Sundbyholmsgruppen 13 Hållbara kvalitéer 13 Ekoturism 13 Målgrupper och perspektiv utifrån olika målgruppers behov 14 Kulturhistoriska intressanta platser 14 Naturvärden 15 Kanoting, vandring, cykling och andra miljövänliga transportsätt 16 Cykel- och ridturism är några av Nuteks utvecklingsområden 17 Nyföretagaraktörer, nätverk och kluster 17 Din Idé 17 Företagens arkiv i Sörmland 18 Nätverk på landsbygden 18 Kluster 19 En smak av Sörmland 19 Idea Plant 19 Leader Inlandet 19 Leader Inlandets SWOT-analys 20 Analys, slutsatser och rekommendationer 21 Skrifter, publikationer, kartor och turistinformation 24 Källförteckning 26 3

4 Sammanfattning Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring och den sysselsätter allt fler. Näringen omfattar många branscher, upplevelser och möten. Ekonomiska effekter uppstår i många led före, under och efter en resa vilket gynnar flera verksamhetsområden. En hög andel av näringen består av småföretag med färre än tio anställda och många finns på glesbygden. Turismen som inte kan utlokaliseras till andra länder är viktig för sysselsättningen i hela landet jämfört med många traditionella basnäringar där sysselsättningen minskar. Förstudiens syfte är att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda. Syftet är även att med stöd av studien hämta kunskap för ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Förstudiens avgränsning är aktörer som verkar eller vill verka inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Metod som använts är litteraturstudier, diskussioner, intervjuer och enkätutskick. Till arbetets stöd har en referensgrupp funnits som resurs. Gruppen har bestått av personer med erfarenhet från många olika områden som varit värdefulla för studien. Resultatet av förstudiens arbete varken ska eller kan ses som ett statistiskt säkerställt material. Den ger oss en nulägesbild på hur det förhåller sig bland dem som svarat och bland dem som bedriver verksamhet inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Svarsfrekvensen bland de organisationer som har svarat är mycket jämnt fördelat inom de olika verksamhetsformerna. Det är vanligt att landsbygdsturism drivs som en bisyssla i verksamheterna. Många av aktörerna är positiva till att bidra till fortsatt utveckling av landsbygdsturismen. I Eskilstuna finns flera verksamheter som stöttar nyföretagare samt nätverk och kluster där en idébärare kan få stöd. Högsäsong för de aktörer som svarat på enkäten är sommarmånaderna men flera har verksamhet under hela året. Samarbeten mellan aktörer sker mest lokalt och de flesta besökare kommer från närområdet. Besöksantalet från närområdet förväntas öka då det finansiella läget innebär lågkonjunktur och fler människor saknar ekonomiska möjligheter att semestra utomlands. Potential att utveckla erbjudanden till fler målgrupper finns då de flesta besökare i dag är vuxna utan barn samt seniorer. Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida verksamhet. Enkätsvar inom detta område kan tolkas så att utbudet uppskattas av besökarna och att det finns en vilja och möjlighet att vidareutveckla den typen av aktiviteter även i framtiden. Genom att erbjuda utomhusaktivteter kan fler få ta del av Eskilstunas natur och landskap och naturturismen på landsbygden utvecklas. Den vanligaste marknadsföringskanalen är den egna hemsidan följt av muntlig marknadsföring i personliga nätverk. Internetmarknadsföring, egen hemsida är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med sitt budskap till en bred målgrupp. Det är vikigt att hemsidan uppdateras och att besökaren kan förlita sig på att det som marknadsförs är aktuell information. 4

5 Hållbara kvalitéer och hållbar utveckling är begrepp som på senare år används i många sammanhang. Många vill bidra till en framtida hållbar utveckling genom olika insatser. Ekoturismföreningen menar att diskussionerna om hållbar utveckling ökat intresset för den svenska naturen. Det gynnar landsbygden och intresset för naturturism och att det finns pengar att tjäna för en näring med denna inriktning. Eskilstuna har många kulturhistoriska värden och naturvärden som är intressanta besöksmål. Dessa utflyktsmål i kombination med miljövänliga transportsätt är intressanta branscher att fortsätta att utveckla. För att fler turister ska besöka landsbygdsaktörerna behöver fler paket erbjudas till olika målgrupper. Föreningen Leader Inlandet har genomfört en SWOT-analys som beskriver styrkor, möjligheter, svagheter och hot inom Eskilstuna och andra närliggande kommuner. Analysen ger en bra bild av Eskilstunas landsbygd. För att fler besökare ska få vetskap om attraktioner, sevärdheter, kultur och naturupplevelser på Eskilstunas landsbygd behövs en bättre marknadsföring. För att öka antalet besökare behöver utbudet presenteras mer säljande. Bättre paketering är nödvändig för att stärka attraktionskraften hos det som erbjuds och för att öka intresset för det som en levande landsbygd kan erbjuda. 5

6 Inledning I arbetet med denna förstudie har kartläggning skett av hur olika aktörer arbetar med landsbygdsturism inom Eskilstuna kommun. För att kunna fortsätta arbetet och utveckla landsbygden i positiv riktning är aktörernas attityder, synpunkter och utbud ett viktigt underlag. Kartläggningen har strävat efter att få en allsidig nulägesbild. Syftet har varit att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda och att få underlag för att kunna gå vidare med ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Foto: Anders Geidemark Sverige har bra förutsättningar för att kunna utvecklas ännu mer som turist- och besöksland. Vi har orörd natur och en unik allemansrätt. Vi har en rik och välbevarad historia, bra hotell och restauranger och ett stort utbud av spännande butiker. Dessutom upplever många Sverige som ett tryggt, säkert och rent land där de flesta talar engelska. Sverige har också ett gott rykte som arrangör för större evenemang 1 Turistmål associeras ofta till platsen det ligger på och är viktiga för regionen och dess utveckling. Lokal förankring är värdefull för att kunna nå en bredare målgrupp inom såväl närområdet som regionalt, nationellt och internationellt. Turistnäringen är unik i det fallet att den inte kan utlokaliseras till andra länder vilket ger många konkurrensfördelar. Attraktionskraften skapas av helheten som utmärker platsen eller aktiviteten exempelvis natur-, kulturmiljö, evenemang och infrastruktur. Goda exempel är de populära Kurt Wallander böckerna som lockar tyska turister till Ystad för att gå i hans fotspåreller Åreskutan och Dalhalla konsertanläggning vid Siljan. I Södermanland har TV-serien om Inga Lindström inneburit ökad turism från tyskar som tagit del av vackra landskapsbilder från Sörmland och Sverige. Paketeringen av utbudet på platsen, i regionen eller i bygden är en faktor för framgång och utveckling. Flera aktörer behöver samverka och tydliggöra sitt utbud för fortsatt utveckling inom denna spännande bransch som också är en näring i stark tillväxt. Samhället är en viktig aktör för samordning av offentliga insatser, då de ofta är ägare och förvaltare av nationalparker, kulturminnen och infrastruktur. Det innebär att samhället har en viktig roll i besöksnäringen när det gäller möjligheter och utveckling. 1 Källa: En broschyr om Sveriges nya basnäring, Svensk Turism. 6

7 Bakgrund Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring och sysselsätter allt fler. Den ökar i omsättning och exporten sker i allt högre grad. I Sverige ökade turistnäringen under 2007 den totala omsättningen med 4,4 % till drygt 236 miljarder kronor. Turistnäringen är svår att definiera då den består av såväl privata företag, statliga och kommunala verksamheter som olika organisationer. Svårighet att definiera näringen leder till begreppsförvirring både hos utövare och hos besökare. En stor andel av näringen består av småföretag med färre än tio anställda. Ofta finns dessa företag i glesbygd och attraherar turister som konsumerar på plats och ger företaget direkta inkomster. Ekonomiska effekter uppstår dock i många andra led före, under och efter en resa till ett lokalt turistmål vilket innebär att andra verksamhetsområden gynnas av den lokala turisten. Näringen är bred och omfattar många branscher, upplevelser och möten. Turismen som inte kan utlokaliseras är en viktig källa för sysselsättning i hela landet jämfört med många traditionella basnäringar där sysselsättningen minskar. Under 2007 skapades nästan nya heltidarbeten inom turistnäringen vilket är en ökning med nära 8 %. Exportens värde har också ökat positivt inom näringen till 87,6 miljarder kronor och är större än både järn och stålindustrin 77,3 miljarder och personbilsexporten 69,7 miljarder. Inom EU, på nationell, regional, och lokal nivå finns strategier för att stärka landsbygden. I Eskilstuna kommuns verksamhetsplan för år 2009 finns ett åtagande att utforma en strategi för besöksnäringen i Eskilstuna. Arbetet med strategin sker i samverkan mellan kommunens näringslivsenhet och Eskilstuna Marknadsföring AB och beräknas vara slutfört under första halvåret Kommunledningen i Eskilstuna har arbetat fram en gemensam vision, en gemensam ledstjärna för år Målstyrningen för att nå visionen utgår från Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Det utåtriktade perspektivet, vad som ska erbjudas kommunens invånare, brukare och kunder, står Hållbar utveckling för. Det inåtriktade perspektivet Effektiv organisation anger hur och med vilka resurser det interna arbetet ska ske. Eskilstunas vision för år 2020 Eskilstuna den stolta Fristaden - Vi är modiga och utmanar - Vi välkomnar olikheter och idéer - Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Syfte med förstudien Syftet är att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda. 7

8 Studiens syfte är även att få underlag för ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Avgränsning Geografisk avgränsning är Eskilstuna kommun. Avgränsningen organisatoriskt är bred då det varit svårt att identifiera vilka målgrupper som verkar inom landsbygdsturism. Företag, föreningar, organisationer och offentliga aktörer omfattas av studien. Metod och genomförande Metoder i arbetet med förstudien är litteraturstudier, diskussioner, intervjuer och enkätutskick. Genomförandet och arbetet har skett genom sex olika steg. 1. Faktainsamling 2. Urval av verksamheter och personer att intervjua 3. Intervjuer och möten 4. Utformning och utskick av enkät 5. Bearbetning av material 6. Resultat och analys Referensgrupp Referensgruppen har bestått av representanter för olika verksamheter och funktioner. Tillsammans har deras erfarenheter, nätverk och kunskaper varit en viktig resurs i arbetet med förstudien. Gruppen har bestått av; Patrik Andersson, Eskilstuna Marknadsföring AB Anna Götzlinger, Eskilstuna Stadsmuseum Ingrid Nyhlén Brege, Cykelfrämjandet Bibbi Molander, Eskilstuna kommun, Demokrati- och medborgarenheten Annakarin Swärd, Eskilstuna kommun, Näringsliv Margit Larsson, Eskilstuna kommun, Näringsliv Johan Forsberg, Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Eivor Rudin, Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Alexandra Elfridsson, Alexandra s Affärs & Marknadsutveckling har genomfört förstudien. 8

9 Resultat Begreppet landsbygdsturism är ett vitt begrepp och aktörerna kan delas in i många olika grupper och branscher. Foto: Eivor Rudin Målgruppsurvalet har varit brett för att inte utestänga någon bransch eller verksamhet. Det är dock viktigt att betona att det breda målgruppsurvalet kan ha lett till att inte alla utövare inom besöksnäringen på landsbygden eller aktörer som har verksamhet förlagd på landsbygden kunnat nås. Försök har gjorts att minska bortfallet som kan ha uppstått. Den enkät som skickats ut elektroniskt har kompletterats med annons om arbetet med förstudien i kommunens veckoannons i dagspress samt på kommunens hemsida. På kommunens hemsida har intressenter kunnat få information och via en länk till enkäten fått möjlighet att svara på frågor. Resultatet av förstudiens arbete varken ska eller kan ses som ett statistiskt säkerställt material. Det ger en nulägesbild av hur det förhåller sig bland dem som svarat och bland dem som bedriver verksamhet inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Svarsfrekvens Svarsfrekvensen varierar bland frågeställningarna i enkäten och det bekräftar att materialet och resultatet inte bör ses som en absolut sanning utan som en vägledning om hur det förhåller sig inom branschen. Den elektroniska enkäten skickades till 327 e-postadresser. Av dessa kom 31 i retur av olika anledningar. Returerna kan bero på felaktig e-postadress eller att den har upphört. Totalt nådde det direkt adresserade utskicket 296 e-post mottagare. Exakt hur många som har fått kännedom om enkäten är svårt att uppskatta då den förutom det riktade e-post utskicket också har funnits på Eskilstuna kommuns hemsida som en länk. Via hemsidans länk till enkäten har besökaren direkt kunnat besvara den. Förutom direktlänken till enkäten på kommunens hemsida har information funnits i kommunens veckoannons. Förhoppningen är att fler aktörer kunnat nås på dessa sätt. Totalt har enkäten öppnats 222 gånger och 154 personer har börjat svara på frågorna vilket utgör en svarsfrekvens på 69 %. Antal personer som har fullföljt enkäten är 46 vilket utgör en svarsfrekvens på 21 %. Svarsfrekvensen bland organisationerna som har svarat är mycket jämnt fördelat på verksamhetsformerna; Företag: 32 % Förening: 34 % Annat 2 : 34 %. 2 Annat och annan form i detta sammanhang kan vara privatpersoner, kommunala verksamheter eller nätverk. 9

10 För att nå en bred målgrupp har enkäten skickats både till företag och till föreningslivet. Föreningar inom områden som båt, cykel, friidrott, hembygdsföreningar, kanot, klättring, natur, miljö, ridsport, teaterföreningar med mera har fått enkäten. På frågan om i vilken form turistverksamheten drivs förhåller det sig enligt nedan. Enskild firma; 23 % Aktiebolag; 23 % Handelsbolag/Kommanditbolag; 0 % Ekonomisk förening; 0 % Landsbygdsgrupp/hembygdsförening; 10 % Annan ideell förening; 33 % Annan form; 10 % Landsbygdsturism drivs ofta som bisyssla i verksamheterna Turismen är övervägande en bisyssla i alla verksamheter. Hos företagen som svarat utgör turismen 68 %, hos föreningarna 82 % och i svarsalternativet annat hela 100 %. Som huvudsyssla är det verksamhetsformen företag, 32 % som är den största aktören som bedriver turistverksamhet som huvudsyssla. Många aktörer är intresserade av att bidra till turism på landsbygden Många aktörer, hela 63 % som redan är verksamma vill vara med i den fortsatta utvecklingen av turism på landsbygden. 25 % har svarat att de i dagsläget inte har något att erbjuda för turister men har idéer och aktiviteter som de vill utveckla. Svar ges i form av kommentarer om att det är bra att Eskilstuna kommun uppmärksammar turismen på landsbygden och att det stärker landsbygdsturismen betydelse och potential. Marknadsföring och paketering av det utbud som finns bör prioriteras. Alla aktörer som har eller bär på idéer ska stimuleras till att fortsätta att utveckla sitt företag och sin organisation i positiv riktning. Verksamhet året runt även för större grupper Företagen och föreningarna har verksamhet under hela året för besökare. De som svarat annat under verksamhetsform har verksamhet under sommarmånaderna maj till och med september. Det är också under sommarmånaderna, april till och med september som flest företag och föreningar har angett att de har verksamhet. 10

11 Möjlighet att ta emot grupper av besökare över 50 personer förekommer, 31 % har svarat att de tar emot större grupper. Samarbete och besökare lokalt och från närområdet Samarbete sker mest med lokala aktörer följt av nationella och regionala aktörer. Samarbete med internationella aktörer har framförallt företagen. De flesta besökarna kommer från Sörmland, grannlänen och Eskilstuna. Besökare från övriga Sverige är fler än från andra länder även om de också finns representerade. Turisterna från andra länder kommer bland annat från övriga Norden, från Europa men också från USA. Exempel på samarbete med andra aktörer i Eskilstuna är andra scoutkårer, hembygdsföreningar, teaterföreningar, musikverksamhet, Ornitologiska klubben, Biodlarföreningar, Släktforskarföreningen, Eskilstuna hotellförening, Sörmlandsgården, Naturskyddsföreningen, grundskolor i Eskilstuna, aktivitetsbolag, lokala leverantörer av livsmedel, aktörer i Munktellstaden, Företagsarkivet, Eskilstuna Ölkultur, Eskilstuna Marknadsföring, Sundbyholms Slott, Studiefrämjandet, Svenska Designrådet, kommunen, Korpen, Trädgårdsföreningen, Trädgårdsamatörerna, Volvo Parts samt Studieförbundet Vuxenskolan. Exempel på samarbete med regionala aktörer är Mälarslott, Sörmländska möten, Sörmlandsturism, Lokalhistoriska sällskapet i Norra Sörmland, Arkiv Västmanland, Mälardalens Högskola, idrottsföreningar, Volvoföretag, andra konsertarrangörer i regionen, andra hästställen, tränare samt Sörmlands läns 4H. Nationella aktörer som samarbete sker med är bland annat; Countryside Hotels, Föreningen Sveriges Golfbaneägare, idrottsförbund, Riksarkivet, Näringslivsarkivens förening, indianföreningar över hela världen, Volvoföretag, Livekulturbolaget, Naturbruksgymnasiet, Ridsportgymnasiet, Riksförbundet 4H, andra ortskretsar inom Cykelfrämjandet, Vägverket samt Föreningen Organisk Biologisk Odling. Internationellt sker samarbete med bland annat Historic Hotels of Europé, med ursprungsbefolkningen i Canada/Winnipeg, Volvoföretag, ett tjugotal utländska agenter, 4H:s IFY-klubb samt Vikingarföreningar i Norden. Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna aktörerna tar emot. Affärsturister är frånsett svarsalternativet andra den minst vanliga besökaren av dem som svarat. Foto: Anders Geidemark 11

12 Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida verksamhet De mest frekventa aktiviteterna aktörerna har svarat att de i dagsläget erbjuder är utomhusaktiviteter. Det som erbjuds är bland annat hajk, golf, boule, fotboll, friidrott, bad, promenader, svampplockning, kanoting, guidade havspaddlingsturer, havspaddlingskurser, fiske, skridskoåkning, ridleder, skådespel utomhus, jakt, vandringsleder, cykelleder, motorcykelturer, självplockning av bär och grönsaker, flottfärd, aktiviteter inom hälsa, miljö, natur och kultur. De näst vanligaste aktiviteterna som aktörerna har svarat att de erbjuder är kulturhistoriska värden och naturvärden som båda kommer på andra plats. På frågan om vad aktörerna vill erbjuda besökarna i framtiden, förutom det de redan erbjuder, har företag och föreningar angett utomhusaktivteter och annat på delad första plats. Egen hemsida är den vanligaste marknadsföringskanalen Det vanligaste sättet att marknadsföra sig är den egna hemsidan följt av muntlig marknadsföring i personliga nätverk och annonser i dagspress. Marknadsföringssätten förhåller sig enligt nedanstående tabell. På frågan om vilket annat sätt de marknadsför sig har mottagarna bland annat svarat utskick till företag, föreningar och klubbar, information till skolor, artiklar/reportage i 12

13 tidningar, direktreklam på bilar, affischering och evenemangsguiden på kommunens hemsida. Internetmarknadsföring, egen hemsida, är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med sitt budskap till en bred målgrupp. Det är vikigt att hemsidan uppdateras och att besökaren kan förlita sig på att det som marknadsförs är korrekt uppdaterat. På hemsidan är det gratis att annonsera och marknadsföra evenemang. Foto: Anders Geidemark Sundbyholmsgruppen Sundbyholmsgruppen är ett initiativ som drivs av kommunen och som syftar till att ta ett helhetsgrepp på området. Översyn sker av olika delar. Exempel på delar som Sundbyholsmgruppen inventerar är Sigurdristningen, travet och hästverksamheten, slottet och parken, badet, marinan, campingen, Ramsundsån, naturreservaten, Gyllenhielmska skolan och Sundbyholms golfklubb. Hållbara kvalitéer Hållbara kvalitéer och hållbar utveckling är begrepp som på senare år används allt mer. Många vill bidra till en framtida hållbar utveckling genom sina insatser. Vad står begreppet hållbar utveckling för? FN s Brundtlandkommision har 1987 definierat begreppet på detta sätt En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbar utveckling består av tre delar, ömsesidigt beroende av varandra. Ibland läggs en fjärde punkt till, kulturell hållbarhet. Den kan också ses som en del av den sociala dimensionen. De tre dimensionerna är; 1. Ekologisk hållbarhet 2. Ekonomisk hållbarhet 3. Social hållbarhet Ekoturism En förenklad definition av Ekoturism är ett ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande. Världens första ekoturismmärkningssystem har Svenska Ekoturismföreningen tillsammans med Visit Sweden och Svenska naturskyddsföreningen skapat. Naturens bästa/nature s Best är en märkning som har som mål att den som köper en resa lättare ska hitta till arrangerade unika natur- och kulturupplevelser. Märkningssystemet är enligt Naturvårdsverket positivt för att långsiktigt utveckla hållbar turism. Naturturismens betydelse för framtida utveckling av svensk turism har fått ytterligare gehör och bekräftelse genom att man 2007 tillsatt landets första professor i naturturism vid Mittuniversitetet. 13

14 Ekoturismföreningen menar att diskussionerna om hållbar utveckling ökat intresset för den svenska naturen. Turisterna efterfrågar mer klimatanpassade och miljövänliga företag och då ökar intresset även hos researrangörerna för att erbjuda detta. Potentialen i olika naturvärden har fått förståelse och acceptans liksom att man kan tjäna pengar på naturturism. Husvagnen har fått ett uppsving, den svenska naturen och att semestra i hemlandet har blivit mer intressant. Foto: Anders Geidemark Ekologiska livsmedel och närproducerade råvaror och produkter efterfrågas alltmer och många vill köpa produkter som man vet vad de innehåller och var de kommer ifrån. Lokala producenter och lokal tillverkning och förädling är både hållbart och miljövänligt. Bland jordbruken i länet är det nästan en tredjedel som odlar ekologiskt på hela eller delar av gården. Målgrupper och perspektiv utifrån olika målgruppers behov Den huvudsakliga målgruppen av besökare på Eskilstunas landsbygd som aktörerna svarat att de tar emot är vuxna utan barn och seniorer. Av svaren kan man tyda att det finns behov hos aktörerna att bredda sina målgrupper. Breddar man målgrupperna ställer det krav på andra erbjudanden anpassade efter den målgrupp man vänder sig till. Andra behov måste tillfredställas och erbjudande och paketering designas efter målgruppens efterfrågan och specifika krav. Exempelvis behöver barnfamiljer få erbjudanden anpassade efter barn i olika åldrar. Framkomlighet för barnvagnar och för personer med funktionsnedsättning är viktigt. Möjlighet till toaletter och rastplatser är andra prioriteringar som kan behövas för nya målgrupper. Affärsturister och ungdomar är exempel på målgrupper med olika behov och önskemål. De efterfrågar gärna skräddarsydda lösningar där aktiviteterna utformas efter målgruppens specifika behov. För att kunna leva upp till förväntningar, krav och för att kunna skapa en långsiktighet krävs kvalitetssäkring. Förankring i marknadsföringserbjudandet behövs till den målgrupp aktörerna vänder sig till. Kulturhistoriska intressanta platser Inventeringen av kulturhistoriska värden som framkommit och som aktörerna erbjuder i dag är bland annat; Sigurdristningen, Gyllenhielmska skolan, vandringsleder, uppläggning av ciceronskap för studiebesök som önskar se naturbyggnader och fornminnen, Sofiebergsåsens naturreservat, konsthistoriska byggnadsverk, slottspark, kyrkor exempelvis Jäders kyrka, Fiholms slott, arkivhandlingar från landsbygden, företag, gårdar, 14

15 byar, fastigheter och ekonomiska föreningar. Kvissmare kanal Läppe, Kalklinbanan, Hjälmare kanal, Tocken ön, Brevens Bruk. Hjälmare docka, Stora Sundby Slott. Gamla traktorer, ångmaskiner, tändkulemotorer, skördetröskor, lokomobiler, anrikt hotell med spännande konst och värdefulla händelser, skådespel baserade på legenden på den berömda Sigurdristningen i Sundbyholm. Sigurdristningen i Sundbyholm Texten på ristningen: "Sigrid, Alriks moder, Orms dotter, gjorde denna bro för sin make Holmger, Sigröds faders själ." Källa:www.sigurdspelen.se I slutet på 80-talet gjordes en inventering av Eskilstuna Stadsmuseum över kulturhistoriska intressanta platser. Materialet finns bevarat i pappersform och kan användas som underlag för utveckling av landsbygdsturism på de platser som finns med i inventeringen. Naturvärden Exempel på naturvärden som idag erbjuds av de aktörer som svarat är vandringsleder, arkipelag, skärgård och insjömiljöer, Grusåsen intill Söderfjäderns naturvårdsområde med sina röjda stigar och utsiktsplatser, bokskog, Mälarens längsta sandstrand, sköna parker, Sofiebergsåsens naturreservat, natursköna promenader, guidade vandringar med teman som fladdermöss, svamp, insekter, fåglar, växter, fågeltorn även för personer med funktionsnedsättning och för barnvagnar, frisk svensk natur, gammelskog, sjöar, berg, dalar, kalkgruva, klapperstensfält, Hjälmarens olika stränder. Foto: Eivor Rudin Andra exempel på naturvärden som aktörerna har nämnt är; fågelmarker vid slottsparken, hjorthägn, lantgårdar, naturskön omgivning i naturreservat med ek och hassel bestånd, många promenadslingor och hagar, marker som skapar öppna landskap med betande djur, prisbelönad ekologisk trädgård. I Eskilstuna kommun finns 17 naturreservat, Askholmen, Gökstenen, Hamra, Hedlandet, Herrfallet, Kvarntorp, Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, Skiren-Kvicken, Sofiebergsåsen, Stenby äng, Sundbyholm, Sundbyholmsåsen, Söderfjärden, Tolamossen,Varglyan, Vilsta och Årby. I boken Upptäck Eskilstuna som Eskilstuna kommun har gett ut i samarbete med Cykelfrämjandet, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Eskilstuna Energi & Miljö finns många intressanta kartor, sevärdheter och utflyktsmål presenterade. 15

16 Bilden visar karta över naturreservaten i Eskilstuna kommun, Kvarntorp är ej utsatt. Källa: Inom Eskilstuna kommun finns även 26 Natura 2000-områden. Natura 2000 heter det nätverk som finns inom EU och som består av värdefulla naturområden. I Södermanlands län finns mer än hundra naturreservat så möjligheterna till naturupplevelser är mycket goda. Under april till och med september i år har Länsstyrelsen i Södermanland genomfört ett 30-tal guidningar i olika naturområden. Guidningarna som var gratis har riktat sig till dem som är intresserade av att veta mer om bland annat natur och kulturmiljövärden och naturreservat. Kanoting, vandring, cykling och andra miljövänliga transportsätt Foto: Eivor Rudin Miljövänliga transportsätt förutom kanoting, vandring och cykling är bland annat ridning. Sörmlandsleden, Ridled Sörmland, Kanotleden och Näckrosleden är goda exempel på miljövänliga transportsätt som dessutom skapar mervärde i form av naturupplevelser med Miljövänliga transportsätt förutom kanoting, vandring och fyra olika färdsätt. Ett annat miljövänligt transportsätt är kollektivtrafiken som dock har för låg turtäthet för att vara ett bra alternativ för en landsbygdsturist. Hur samordnar vi bättre med befintlig kollektivtrafik och hur kan miljömedvetandet hos arrangörer och besökare stimuleras? Fler turister kan till exempel färdas tillsammans till olika besöksmål och transport av cyklar till olika destinationer erbjudas. Inom området hållbar utveckling finns både när det gäller boende, mat, aktiviteter och transporter en potential att utveckla för aktörer på landsbygden. 16

17 Cykelturism är en ökande aktivitet och ett viktigt område inför framtiden. Hur kan vi bidra till samordnade transportlösningar och ökad säkerhet i samband med transporter? Cykeluthyrning inklusive cykelhjälm är något som bör erbjudas till besökare och turister. Miljömedvetande måste också innefatta medvetenhet om säkerhet och trygghet för människor som nyttjar miljövänliga transportsätt. Kanoting, vandring, cykling och ridning ställer krav på säkerhet, hjälmar, vägar, trygga vandringsleder och kanoting och paddling med flytvästar. Cykel- och ridturism är några av Nuteks utvecklingsområden Nutek har identifierat och prioriterat utvecklingsområden inom turistnäringen så kallade tematiska områden. Dessa områden är inom turistnäringen Cykelturism, Båtliv, Mat och gastronomi i turistiska perspektiv, IT, Häst- och ridturism. Foto: Anders Geidemark Nyföretagaraktörer, nätverk och kluster För att kunna förverkliga drömmar och idéer är det bra att få hjälp, stöd och uppmuntran av personer med kompetens och erfarenhet inom olika verksamhetsområden. För personer som redan startat och för de som är på väg att starta en verksamhet och vill utveckla sina idéer är det viktigt med bra nätverk. Nätverk där man kan finna kraft, gemenskap och utbyte för sin egen och företagets utveckling. Värdefulla kontakter och relationer byggs och på så sätt stärks det egna varumärket och nya affärskontakter kan uppstå. Nedan presenteras exempel på värdefulla kontakter som aktörer inom landsbygdsturism kan ha nytta av. Din idé Idébärare i Eskilstuna kan få stöd och hjälp med att utveckla sin idé. Rådgivning, hjälp med ekonomi, juridik, marknadsföring och kontakter är några av många olika stödinsatser som erbjuds även på flera språk. Din idé representeras av följande aktörer som arbetar för att stödja idébärare i Eskilstuna; Munktell Science Park ALMI Företagspartner Sörmland Coompanion 17

18 Företagsamma kvinnor Eskilstuna kommun Idélab Mälardalens högskola Nyföretagarcentrum Eskilstuna IFS Sörmland Ung Företagsamhet Södermanland. För mer information se: Foto: Anders Geidemark Företagens arkiv i Sörmland Föreningen Företagens arkiv i Sörmland, kallat företagararkivet, finns i Eskilstuna. Material som finns på Företagens arkiv är handlingar från företag, ekonomiska föreningar, gårdar, fastigheter och byalag, pressen och enskilda personer. För turistnäringen kan detta innebära möjligheter när det gäller källor för guider, näringsverksamhet och för marknadsmaterial. För mer information se: Landsbygdsgrupper och hembygdsföreningar på landsbygden Barva Framtid Barva hembygdsförening Eklångens byalag Eklångens ekonomiska bredbandsförening Gillberga-Lista hembygdsförening Hjälmare Kanals Vänner Husby-Rekarne hembygdsförening Kalklinbanans vänner Kjula-Jäder hembygdsförening Näshulta Framtid Näshulta hembygdsförening Sundbyholmsstråket Vallby-Hammarby-Sundby hembygdsförening Åltorps byalag Öja-Västermo Bygderåd Öja-Västermo hembygdsförening För mer information se:

19 Kluster Länsstyrelsen har arbetat i över tio år med kluster och innovationssystem. Nedan presenteras två olika kluster i Sörmland, En smak av Sörmland och Idea Plant. En smak av Sörmland Matkluster för lokalproducerade råvaror. Syftet är att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt småskaligt företagande inom livsmedelsbranschen. För mer information se: Idea Plant Klustret Idea Plant arbetar inom informationsdesign och upplevelsenäringen i södra Mälardalen med tyngdpunkt i Eskilstuna. Idea Plant driver utvecklingsprojektet KRUT för den kreativa sektorn. Målet för projektet är att skapa hållbar utveckling inom den kreativa sektorn och därigenom stärka dess ställning i samhället och som tillväxtfaktor. Sektorn omfattar: turism/rekreation, media, konst/design och kulturarv. För mer information se: Leader Inlandet Leader kommer från franskan och är en förkortning som betyder Utveckling genom samverkan. Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Leader Inlandet är en ideell förening där Eskilstuna är en av sex kommuner i de tre län som ingår Södermanland, Stockholm och Västmanland. Föreningens mål är att främja jämlikhet, innovation kompetensutveckling, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Projektmedel för utvecklingsprojekt kan sökas under perioden och Leader Inlandet har cirka 6 miljoner kronor att fatta beslut om årligen. Beslut fattas av ledamöter i LAG-gruppen som är föreningens styrelse. Där finns representanter för ideell, offentlig och privat sektor från de sex kommunerna som samarbetar för att genomföra målen i Leader Inlandets strategi. Varje projektansökan måste ha privat medfinansiering till exempel i form av ideella insatser och ett företag behöver samverka i nätverk eller med en förening för att kunna söka projektmedel. Leader Inlandet delfinansieras av de deltagande kommunerna, staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Om laggruppen fattar ett positivt beslut för ett projekt skickas ett underlag till Länsstyrelsen Södermanland som tar det slutliga beslutet. Leader Inlandet har genomfört en SWOT-analys inom kommunerna som omfattas av projektet där Eskilstuna är en av dem. SWOT-analysen belyser styrkor, möjligheter, svagheter och hot. Den ger en bra bild av hur det ser ut på Eskilstunas landsbygd. 19

20 Leader Inlandets SWOT-analys Källa: Leader Inlandet, Utvecklingsstrategi

21 Analys, slutsatser och rekommendationer Besöksnäringen som är Sveriges snabbast växande näring har en stor betydelse för varje region och kommuns utveckling och tillväxt. Näringens unika konkurrenskraft, genom att den inte kan utlokaliseras till andra länder, stärker den lokala och kommunala attraktionskraft som turismen har. Näringens betydelse för sysselsättningen är också en viktig faktor framförallt då många företag som verkar inom besöksnäringen finns på landsbygden och har mindre än tio anställda. Exporten blir allt viktigare då Sveriges export inom basnäringarna järn, stål och personbilar har minskat. Trots alla positiva effekter turismen bidrar till både när det gäller sysselsättning och export ur det lokala perspektivet satsar Sverige små resurser i förhållande till Finland, Danmark och Norge. Dessa länder satsar tre gånger så mycket på marknadsföring inom turism. Utländska besökare är viktiga för turistmålen och för den ekonomiska tillväxten. På Eskilstunas landsbygd kommer enligt den aktuella studien de allra flesta besökarna från närområdet. Om man ser på det finansiella läget vi nu befinner oss i med en allt djupare lågkonjunktur kan det lokala alternativet bli alltmer attraktivt. Många hushåll kommer inte att ha ekonomiska möjligheter till semesterresor utomlands vilket gör att ett lokalt utbud får ökad attraktionskraft. I dag är de flesta besökarna vuxna utan barn och seniorer men efterfrågan från andra målgrupper kan förväntas öka. För att Eskilstunas turistmål på landsbygden ska bli mer attraktiva behöver utbudet vidareutvecklas för att locka fler målgrupper. Potentialen finns och många av de aktörer som svarat på enkäten har verksamhet året om. Flera har dessutom möjlighet att ta emot större grupper. Majoriteten av aktörerna på landsbygden som är verksamma inom besöksnäringen är positiva till att bidra till att utveckla turismen på landsbygden. Tillsammans skulle flera paketerbjudanden kunna skapas till olika målgrupper. Intresse från aktörer som i dagsläget inte erbjuder något för turister men har idéer och aktiviteter finns. För att tillvarata idéer och den goda entreprenörskraften är verksamheter som stödjer idébärare mycket viktiga. Nyföretagaraktörer, nätverk och andra organisationer som kan stötta entreprenörer spelar stor roll för att stimulera idéer att utvecklas så att de bättre kan nå ut till marknaden. I Eskilstuna finns flera verksamheter som kan erbjuda stöd till utövare inom besöksnäringen. Framtida företagare och arrangörer inom besöksnäringen kan ha god nytta av de nätverk och exempel på stödjande aktörer som nämns i rapporten. Fler aktörer och ett större utbud till fler målgrupper kan skapa positiva effekter i kommunen ur många olika perspektiv. Ett angeläget perspektiv är att genom landsbygdsturism bidra till olika folkhälsoaspekter som ökad sysselsättning och möjligheter till ökad fysisk aktivitet liksom möjlighet till rekreation och återhämtning. Materialet visar på ett stort utbud av aktiviteter från många olika aktörer och förhoppningar om att det som erbjuds ska bli känt av fler. Önskan finns att stärka och 21

22 utveckla landsbygden som turistmål. För att fler besökare ska få vetskap om attraktioner, sevärdheter, kultur och naturupplevelser, behövs bättre marknadsföring. Utbudet behöver vara mer säljande och bättre paketering är nödvändig för att stärka och höja attraktionskraften i syfte att få en mer levande landsbygd för besökare. Med hjälp av internet och marknadsföring via egen hemsida som uppges i kartläggningen vara den vanligaste marknadsföringskanalen finns oanade möjligheter. Möjligheterna att marknadsföra sin verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt är stora och förknippat med låga kostnader i förhållande till annonsering i dagspress. Internet är snabbt, enkelt och tillgängligt för många efter deras egna önskemål. Med det finns också begräsningar som frågan hur når jag intressanta målgrupper? Hur vet de att vi finns? Hur kan jag mäta resultatet av marknadsföringen på hemsidan? Kan vi och orkar vi hålla hemsidan uppdaterad och ajour med aktuella nyheter och turistutbud? Det näst vanligaste sättet att marknadsföra efter den egna hemsidan är enligt enkätundersökningen muntlig marknadsföring i personliga nätverk. Nätverkens betydelse är i denna som i många andra branscher en bra resurs. För att få ett fungerande nätverk som kan tillföra och utvecklas måste kontakter underhållas och vårdas så att nya samarbeten och erfarenheter kan skapas. Idag sker samarbete framförallt lokalt. Samarbete för att nå den internationella marknaden behöver utvecklas. Eskilstuna kan med sin strategiska geografiska placering med närhet till både Arlanda och Skavsta flygplats ta emot utländska besökare på ett enkelt sätt. Ett exempel är den populära TV-serien Inga Lindström som visas i Tyskland. Serien har åtta till nio miljoner tittare varje vecka och är inspelad i Sverige och i Sörmland, bland annat i Torshälla. Sedan år 2003 har det spelats in fem till sex filmer årligen i Sörmland. Det planeras ytterligare filmer under några år. Positiva effekter i form av tyska turister som kommer till länet är ett resultat av serien. Visit Sweden arbetar med att internationellt marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser. Mer information finns på hemsidan De företag och föreningar som svarat på enkäten har angett att deras vanligaste aktivitet är utomhusaktiviteter. Det är även utomhusaktiviteter de vill erbjuda i framtiden. Utifrån dessa svar kan man tolka att utbudet uppskattas av besökarna och att det finns en vilja och potential hos aktörerna att vidareutveckla dessa aktiviteter. Genom att erbjuda utomhusaktiviteter och vidareutveckla detta koncept kan flera få del av vacker natur och naturturismen på landsbygden. Infrastrukturens betydelse och funktionalitet för besöksnäringen är viktig ur många aspekter. För internationella besökare finns vissa krav och personer som vill färdas med miljövänliga transportsätt har sina önskemål. Allmänna kommunikationsmedel, bredband och täckning för mobiltelefoni är viktigt för att idéer och verksamheter på landsbygden ska kunna utvecklas. 22

23 Hållbar utveckling är nödvändigt för framtidens landsbygd. På landsbygden kan en kombination av hållbara kvalitéer och turistattraktioner förenas. Närproducerade råvaror och ekologiska livsmedel av lokala producenter är andra näringar som efterfrågas och kan innebära en utvecklingspotential för framtiden. Eskilstunas rika utbud av naturvärden, kulturhistoriskt intressanta platser, möjlighet till miljövänliga transportsätt och turism ur perspektivet hållbar utveckling stärker landsbygdens attraktionskraft. Fler besökare borde få möjlighet att ta del av vackra platser och sevärdheter inte minst den internationella målgruppen. Naturturism attraherar både lokala besökare och turister från andra länder. Många aktörer har insett att det går att tjäna pengar på näringen. För att fler ska få del av kommunens utbud på landsbygden behövs en tydlig marknadsföring med fler paketlösningar av attraktiva erbjudanden till målgrupper med olika behov och intressen. Resultatet av förstudien ger oss, även om siffrorna inte är statistiskt signifikanta, en nulägesbild av hur det förhåller sig bland dem som svarat och hos dem som bedriver verksamhet inom området landsbygdsturism. Arbetet för att stärka, paketera och lyfta fram landsbygdsturismen i Eskilstuna fortsätter och studien har lagt en grund för att kunna utveckla arbetet. Landsbygdsturismen är unik, den kan inte utlokaliseras till andra länder, och besöksnäringen är viktig. Den är Sveriges snabbast växande näring och har stor framtidspotential. I Eskilstunas vision står det Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära, en tydlig ambition att vidareutveckla det resultat som denna studie visar. 23

24 Skrifter, publikationer, kartor och turistinformation Kartor Ekopark Ridö-Sundbyholms-arkipelagen, Sveaskog Gyllenhielmska Vandringsleden Hjälmaren runt, en resa i lust och fägring Hjälmaren, så här fiskar du viktiga regler Länsstyrelsen i Örebro, Södermanlands och Västmanlands län. Kvicksundsturen, Cykelfrämjandet Mälaren, Fritt handredskapsfiske och andra viktiga fiskeregler Näshultaturen, Cykelfrämjandet Rastplatskartan 2008, Vägverket Skiren-Kvickens naturreservat, Besökskarta Skiren-Kvickens Skyltade cykelleder i Sverige, Cykelfrämjandet, Vägverket Stenby-Äng reservatet, Eskilstuna kommun Sundbyholmsturen, Cykelfrämjandet Torshällaturen, Cykelfrämjandet Turista i Öja-Västermo Turistkarta 2008/2009 Upplev Eskilstuna från cykelsadeln, Eskilstuna kommun Upptäck Eskilstuna, Eskilstuna kommun Upptäck Näshulta Skrifter/Publikationer Eskilstuna Stadsmuseum Närproducerad mat i Eskilstuna kommun och dess närhet, Eskilstuna kommun Turistinformation Eskilstunas Natur, En vägledning till naturlandskapet i Eskilstuna kommun Fiholms Slottscafé Fiskeguide Södermanlands län Hawkeyes indian & trapper Camp Hembygdsevenemang, Södermanlands Hembygdsförbund Hjälmare kanal och Hjälmaren, fakta 2008 Hjälmaren Så här fiskar du, Viktiga fiskeregler Kanalbåten m/s S:t Olof, Eskilstuna kommun Lustfyllt Upplevelser i Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län M/S Havsörnen, Rederi Mälarstaden M/S TOR, Arboga Rederi AB Mesta Åsby Kolsta i Eskilstuna kommun Om människans förhållande till landskapet Mälaren, Fritt handredskapsfiske och andra viktiga fiskeregler Natur och kulturvärden längs Ramsundsån Naturguidningar Södermanlands län 2008, Länsstyrelsen

25 Näshulta Kulturdagar, Näshulta Hembygdsförening Ridled Sörmland Stora Sundby Glashytta Sundbyholms-området, Eskilstuna kommun Sörmland Sveriges Lustgård, Sörmlandsturism Sörmlandsleden Tätortsnära hagmarker i Eskilstuna kommun Upplev mälaren, mälarens gästhamnar, Föreningen Mälaren Upplev Sundbyholm, Välkommen till Fiholms slott Välkommen till Strand Golf Välkommen till Torshälla Kulturstaden, Torshälla Stad, Eskilstuna kommun Torshälla Stads förvaltning Hemsidor & hälsa/natur/sevärt i naturen

26 Källförteckning Litteratur och Statistik En liten broschyr om Sveriges nya basnäring, Svensk Turism Fakta om svensk turism och turistnäring 2008 års upplaga, Nutek mars 2008 Upptäck Eskilstuna, Eskilstuna kommun i samarbete med Cykelfrämjandet, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Eskilstuna Energi & Miljö, 2004 Kartläggning och analys av upplevelser i Eskilstunas besöksnäring, Eskilstuna kommun 2007 Lustfyllt Upplevelser i Sörmland 2008, Sörmlandsturism AB 2008 Din Idé, Munktell Science Park Projektidé? Vi kan hjälpa er att förverkliga den!, Leader Inlandet 2008 En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Utvecklingsstrategi , Leader Inlandet Arbetsnamn: Outdoorbroschyr Sörmland, Oxelösunds kommun Kultur och fritid 2008 Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern, Eskilstuna kommun Eskilstuna den stolta Fristaden, Eskilstuna kommun Tidningsartiklar Sme Journalen Regionförbundet Sörmland, Annonsbilaga till Dagens Industri Hemsidor Muntliga källor Patrik Andersson, Eskilstuna Marknadsföring AB Anna Götzlinger, Eskilstuna Stadsmuseum Ingrid Nyhlén Brege, Cykelfrämjandet Bibbi Molander, Eskilstuna kommun Demokrati och medborgarenheten Annakarin Swärd, Eskilstuna kommun Näringsliv Margit Larsson, Eskilstuna kommun Näringsliv Johan Forsberg, Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 26

27 Eivor Rudin, Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Björn Wetterstrand, Eskilstuna kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Birgit Andersson, Leader Inlandet Stefan Andersson, Leader Inlandet Jörgen Hedberg, Leader Inlandet Pernilla Nordström, Sörmlands Turismutveckling AB Dennis Bederoff, Nutek Ann-Marie Asplund, Företagens arkiv i Sörmland och Gillberga-Lista Hembygdsförening Karin Isaksson, Företagens arkiv i Sörmland Theresia Holmstedt Jensen, Teaterföreningen Sigurd Fafnisbane 27

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTE MED SAMVERKAN... 3 4. MÅLBILD 2020... 4 5. NULÄGE... 4 6. PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Sverige det nya matlandet. En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt?

Sverige det nya matlandet. En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt? Sverige det nya matlandet En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt? 2 Sverige det främsta matlandet i Europa Sverige är i dag kanske inte det första landet

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige

Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige Minicards - Din leverantör av turistinformation Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige Varför är Sverige ett så populärt resmål idag för turister och besökare? Shoppingupplevelser, naturen

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen

Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spetsa Visit Swedens

Läs mer

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER Syftet med Sveriges nationalparker är att bevara våra olika landskapstyper i sitt naturliga tillstånd. Naturen ska vara bevarad och opåverkad av människan

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

VISION

VISION VISION 2025 Västervik växer med stolthet och äkthet och har utvecklats till en hållbar kommun. Vi har jobb, känner oss friska och är trygga. Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid.

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Detta manifest är skrivet för att skapa en gemensam plattform för all turistverksamhet i området. Se det som en kom-ihåg lista över vad som utgör våra gemensamma styrkor och vad som därför bör förstärkas,

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Regionalgeografi. Världen i regioner

Regionalgeografi. Världen i regioner Regionalgeografi Världen i regioner Vad är regionalgeografi? NATUR- GEOGRAFI REGIONAL- GEOGRAFI KULTUR- GEOGRAFI Vanliga indelningar av jordens yta 1. Länder 2. Landskap & län 3. Kommuner 4. Världsdelar

Läs mer