Förstudie. Landsbygdsturism. Foto: Eivor Rudin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Landsbygdsturism. Foto: Eivor Rudin"

Transkript

1 Förstudie Landsbygdsturism Foto: Eivor Rudin December 2008

2 Förord Landsbygdsturismen en oexploaterad resurs? Jag vet att begreppet exploatera kan få en och annan att höja på ögonbrynen. Men när det gäller att utveckla och ta till vara de värden som landsbygden har handlar det om att dra nytta av resurser utan att göra oansvariga och kortsiktiga ingrepp i den lokala miljön. Alla fantastiska natur- och kulturmiljöer som landsbygden erbjuder kan utan större förändringar omsättas till tillgångar både för den som äger dem och för den som vill njuta av landsbygden på sin semester. Jag tror att många av oss tar de fantastiska och ofta unika landsbygdsmiljöer vi har inom räckhåll för givna. Vi är så vana vid dem att vi inte ser att uppskatta deras värden och kvalitéer. Därför har vi inte heller varit duktiga nog på att göra landsbygden tillgänglig för de människor som inte fått tillfälle att njuta av den. I dessa tider, med ekonomisk osäkerhet och klimatkris, är argumenten för att tillbringa sin lediga tid nära hemmet starkare än någonsin. Att kunna turista i en annan miljö, vitt skild från den vardagliga, är ofta det som många som reser bort söker. Detta kan likaväl erbjudas på en sörmländsk bondgård vid en vacker sjö som vid en sandstrand i Thailand. Skillnaden i pris, restid och klimatpåverkan är dock enorm. För den som normalt lever sitt liv i storstadens puls är kontrasten om möjligt ännu större. Eskilstuna kommun ska aktivt arbeta för att stärka våra lokala kvalitéer inom landsbygdsturismen. Det handlar dels om att fler människor ska få upp ögonen för hur värdefull landsbygden är både som boendeplats och för jordbruket och djurhållningens skull. Den är också värdefull för alla vilda djur och växter som är beroende av den för sin överlevnad. Genom ett ökat engagemang, tillgång, insyn och kunskap kan förståelsen för behovet av en levande landsbygd spridas. Om vi samtidigt kan uppnå att allt fler utvecklar spännande affärsidéer och företag kopplade till landsbygden har vi verkligen lyckats. Turismen och de mer traditionella näringarna på landsbygden kan komplettera varandra på ett naturligt sätt och göra att landsbygdsfrågorna får en betydligt mer framskjuten position än idag. Det tjänar alla på. Jimmy Jansson (s) Vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för landsbygdsutvecklingsfrågor. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 6 Bakgrund 7 Syfte med förstudien 7 Avgränsning 8 Metod och genomförande 8 Referensgrupp 8 Resultat 9 Svarsfrekvens 9 Landsbygdsturism drivs ofta som bisyssla i verksamheterna 10 Många aktörer är intresserade av att bidra till turism på landsbygden 10 Verksamhet året runt även för större grupper 10 Samarbete och besökare lokalt och från närområdet 11 Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna 11 Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida 12 verksamhet Egen hemsida är den vanligaste marknadsföringskanalen 12 Sundbyholmsgruppen 13 Hållbara kvalitéer 13 Ekoturism 13 Målgrupper och perspektiv utifrån olika målgruppers behov 14 Kulturhistoriska intressanta platser 14 Naturvärden 15 Kanoting, vandring, cykling och andra miljövänliga transportsätt 16 Cykel- och ridturism är några av Nuteks utvecklingsområden 17 Nyföretagaraktörer, nätverk och kluster 17 Din Idé 17 Företagens arkiv i Sörmland 18 Nätverk på landsbygden 18 Kluster 19 En smak av Sörmland 19 Idea Plant 19 Leader Inlandet 19 Leader Inlandets SWOT-analys 20 Analys, slutsatser och rekommendationer 21 Skrifter, publikationer, kartor och turistinformation 24 Källförteckning 26 3

4 Sammanfattning Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring och den sysselsätter allt fler. Näringen omfattar många branscher, upplevelser och möten. Ekonomiska effekter uppstår i många led före, under och efter en resa vilket gynnar flera verksamhetsområden. En hög andel av näringen består av småföretag med färre än tio anställda och många finns på glesbygden. Turismen som inte kan utlokaliseras till andra länder är viktig för sysselsättningen i hela landet jämfört med många traditionella basnäringar där sysselsättningen minskar. Förstudiens syfte är att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda. Syftet är även att med stöd av studien hämta kunskap för ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Förstudiens avgränsning är aktörer som verkar eller vill verka inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Metod som använts är litteraturstudier, diskussioner, intervjuer och enkätutskick. Till arbetets stöd har en referensgrupp funnits som resurs. Gruppen har bestått av personer med erfarenhet från många olika områden som varit värdefulla för studien. Resultatet av förstudiens arbete varken ska eller kan ses som ett statistiskt säkerställt material. Den ger oss en nulägesbild på hur det förhåller sig bland dem som svarat och bland dem som bedriver verksamhet inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Svarsfrekvensen bland de organisationer som har svarat är mycket jämnt fördelat inom de olika verksamhetsformerna. Det är vanligt att landsbygdsturism drivs som en bisyssla i verksamheterna. Många av aktörerna är positiva till att bidra till fortsatt utveckling av landsbygdsturismen. I Eskilstuna finns flera verksamheter som stöttar nyföretagare samt nätverk och kluster där en idébärare kan få stöd. Högsäsong för de aktörer som svarat på enkäten är sommarmånaderna men flera har verksamhet under hela året. Samarbeten mellan aktörer sker mest lokalt och de flesta besökare kommer från närområdet. Besöksantalet från närområdet förväntas öka då det finansiella läget innebär lågkonjunktur och fler människor saknar ekonomiska möjligheter att semestra utomlands. Potential att utveckla erbjudanden till fler målgrupper finns då de flesta besökare i dag är vuxna utan barn samt seniorer. Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida verksamhet. Enkätsvar inom detta område kan tolkas så att utbudet uppskattas av besökarna och att det finns en vilja och möjlighet att vidareutveckla den typen av aktiviteter även i framtiden. Genom att erbjuda utomhusaktivteter kan fler få ta del av Eskilstunas natur och landskap och naturturismen på landsbygden utvecklas. Den vanligaste marknadsföringskanalen är den egna hemsidan följt av muntlig marknadsföring i personliga nätverk. Internetmarknadsföring, egen hemsida är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med sitt budskap till en bred målgrupp. Det är vikigt att hemsidan uppdateras och att besökaren kan förlita sig på att det som marknadsförs är aktuell information. 4

5 Hållbara kvalitéer och hållbar utveckling är begrepp som på senare år används i många sammanhang. Många vill bidra till en framtida hållbar utveckling genom olika insatser. Ekoturismföreningen menar att diskussionerna om hållbar utveckling ökat intresset för den svenska naturen. Det gynnar landsbygden och intresset för naturturism och att det finns pengar att tjäna för en näring med denna inriktning. Eskilstuna har många kulturhistoriska värden och naturvärden som är intressanta besöksmål. Dessa utflyktsmål i kombination med miljövänliga transportsätt är intressanta branscher att fortsätta att utveckla. För att fler turister ska besöka landsbygdsaktörerna behöver fler paket erbjudas till olika målgrupper. Föreningen Leader Inlandet har genomfört en SWOT-analys som beskriver styrkor, möjligheter, svagheter och hot inom Eskilstuna och andra närliggande kommuner. Analysen ger en bra bild av Eskilstunas landsbygd. För att fler besökare ska få vetskap om attraktioner, sevärdheter, kultur och naturupplevelser på Eskilstunas landsbygd behövs en bättre marknadsföring. För att öka antalet besökare behöver utbudet presenteras mer säljande. Bättre paketering är nödvändig för att stärka attraktionskraften hos det som erbjuds och för att öka intresset för det som en levande landsbygd kan erbjuda. 5

6 Inledning I arbetet med denna förstudie har kartläggning skett av hur olika aktörer arbetar med landsbygdsturism inom Eskilstuna kommun. För att kunna fortsätta arbetet och utveckla landsbygden i positiv riktning är aktörernas attityder, synpunkter och utbud ett viktigt underlag. Kartläggningen har strävat efter att få en allsidig nulägesbild. Syftet har varit att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda och att få underlag för att kunna gå vidare med ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Foto: Anders Geidemark Sverige har bra förutsättningar för att kunna utvecklas ännu mer som turist- och besöksland. Vi har orörd natur och en unik allemansrätt. Vi har en rik och välbevarad historia, bra hotell och restauranger och ett stort utbud av spännande butiker. Dessutom upplever många Sverige som ett tryggt, säkert och rent land där de flesta talar engelska. Sverige har också ett gott rykte som arrangör för större evenemang 1 Turistmål associeras ofta till platsen det ligger på och är viktiga för regionen och dess utveckling. Lokal förankring är värdefull för att kunna nå en bredare målgrupp inom såväl närområdet som regionalt, nationellt och internationellt. Turistnäringen är unik i det fallet att den inte kan utlokaliseras till andra länder vilket ger många konkurrensfördelar. Attraktionskraften skapas av helheten som utmärker platsen eller aktiviteten exempelvis natur-, kulturmiljö, evenemang och infrastruktur. Goda exempel är de populära Kurt Wallander böckerna som lockar tyska turister till Ystad för att gå i hans fotspåreller Åreskutan och Dalhalla konsertanläggning vid Siljan. I Södermanland har TV-serien om Inga Lindström inneburit ökad turism från tyskar som tagit del av vackra landskapsbilder från Sörmland och Sverige. Paketeringen av utbudet på platsen, i regionen eller i bygden är en faktor för framgång och utveckling. Flera aktörer behöver samverka och tydliggöra sitt utbud för fortsatt utveckling inom denna spännande bransch som också är en näring i stark tillväxt. Samhället är en viktig aktör för samordning av offentliga insatser, då de ofta är ägare och förvaltare av nationalparker, kulturminnen och infrastruktur. Det innebär att samhället har en viktig roll i besöksnäringen när det gäller möjligheter och utveckling. 1 Källa: En broschyr om Sveriges nya basnäring, Svensk Turism. 6

7 Bakgrund Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring och sysselsätter allt fler. Den ökar i omsättning och exporten sker i allt högre grad. I Sverige ökade turistnäringen under 2007 den totala omsättningen med 4,4 % till drygt 236 miljarder kronor. Turistnäringen är svår att definiera då den består av såväl privata företag, statliga och kommunala verksamheter som olika organisationer. Svårighet att definiera näringen leder till begreppsförvirring både hos utövare och hos besökare. En stor andel av näringen består av småföretag med färre än tio anställda. Ofta finns dessa företag i glesbygd och attraherar turister som konsumerar på plats och ger företaget direkta inkomster. Ekonomiska effekter uppstår dock i många andra led före, under och efter en resa till ett lokalt turistmål vilket innebär att andra verksamhetsområden gynnas av den lokala turisten. Näringen är bred och omfattar många branscher, upplevelser och möten. Turismen som inte kan utlokaliseras är en viktig källa för sysselsättning i hela landet jämfört med många traditionella basnäringar där sysselsättningen minskar. Under 2007 skapades nästan nya heltidarbeten inom turistnäringen vilket är en ökning med nära 8 %. Exportens värde har också ökat positivt inom näringen till 87,6 miljarder kronor och är större än både järn och stålindustrin 77,3 miljarder och personbilsexporten 69,7 miljarder. Inom EU, på nationell, regional, och lokal nivå finns strategier för att stärka landsbygden. I Eskilstuna kommuns verksamhetsplan för år 2009 finns ett åtagande att utforma en strategi för besöksnäringen i Eskilstuna. Arbetet med strategin sker i samverkan mellan kommunens näringslivsenhet och Eskilstuna Marknadsföring AB och beräknas vara slutfört under första halvåret Kommunledningen i Eskilstuna har arbetat fram en gemensam vision, en gemensam ledstjärna för år Målstyrningen för att nå visionen utgår från Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Det utåtriktade perspektivet, vad som ska erbjudas kommunens invånare, brukare och kunder, står Hållbar utveckling för. Det inåtriktade perspektivet Effektiv organisation anger hur och med vilka resurser det interna arbetet ska ske. Eskilstunas vision för år 2020 Eskilstuna den stolta Fristaden - Vi är modiga och utmanar - Vi välkomnar olikheter och idéer - Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Syfte med förstudien Syftet är att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda. 7

8 Studiens syfte är även att få underlag för ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Avgränsning Geografisk avgränsning är Eskilstuna kommun. Avgränsningen organisatoriskt är bred då det varit svårt att identifiera vilka målgrupper som verkar inom landsbygdsturism. Företag, föreningar, organisationer och offentliga aktörer omfattas av studien. Metod och genomförande Metoder i arbetet med förstudien är litteraturstudier, diskussioner, intervjuer och enkätutskick. Genomförandet och arbetet har skett genom sex olika steg. 1. Faktainsamling 2. Urval av verksamheter och personer att intervjua 3. Intervjuer och möten 4. Utformning och utskick av enkät 5. Bearbetning av material 6. Resultat och analys Referensgrupp Referensgruppen har bestått av representanter för olika verksamheter och funktioner. Tillsammans har deras erfarenheter, nätverk och kunskaper varit en viktig resurs i arbetet med förstudien. Gruppen har bestått av; Patrik Andersson, Eskilstuna Marknadsföring AB Anna Götzlinger, Eskilstuna Stadsmuseum Ingrid Nyhlén Brege, Cykelfrämjandet Bibbi Molander, Eskilstuna kommun, Demokrati- och medborgarenheten Annakarin Swärd, Eskilstuna kommun, Näringsliv Margit Larsson, Eskilstuna kommun, Näringsliv Johan Forsberg, Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Eivor Rudin, Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Alexandra Elfridsson, Alexandra s Affärs & Marknadsutveckling har genomfört förstudien. 8

9 Resultat Begreppet landsbygdsturism är ett vitt begrepp och aktörerna kan delas in i många olika grupper och branscher. Foto: Eivor Rudin Målgruppsurvalet har varit brett för att inte utestänga någon bransch eller verksamhet. Det är dock viktigt att betona att det breda målgruppsurvalet kan ha lett till att inte alla utövare inom besöksnäringen på landsbygden eller aktörer som har verksamhet förlagd på landsbygden kunnat nås. Försök har gjorts att minska bortfallet som kan ha uppstått. Den enkät som skickats ut elektroniskt har kompletterats med annons om arbetet med förstudien i kommunens veckoannons i dagspress samt på kommunens hemsida. På kommunens hemsida har intressenter kunnat få information och via en länk till enkäten fått möjlighet att svara på frågor. Resultatet av förstudiens arbete varken ska eller kan ses som ett statistiskt säkerställt material. Det ger en nulägesbild av hur det förhåller sig bland dem som svarat och bland dem som bedriver verksamhet inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Svarsfrekvens Svarsfrekvensen varierar bland frågeställningarna i enkäten och det bekräftar att materialet och resultatet inte bör ses som en absolut sanning utan som en vägledning om hur det förhåller sig inom branschen. Den elektroniska enkäten skickades till 327 e-postadresser. Av dessa kom 31 i retur av olika anledningar. Returerna kan bero på felaktig e-postadress eller att den har upphört. Totalt nådde det direkt adresserade utskicket 296 e-post mottagare. Exakt hur många som har fått kännedom om enkäten är svårt att uppskatta då den förutom det riktade e-post utskicket också har funnits på Eskilstuna kommuns hemsida som en länk. Via hemsidans länk till enkäten har besökaren direkt kunnat besvara den. Förutom direktlänken till enkäten på kommunens hemsida har information funnits i kommunens veckoannons. Förhoppningen är att fler aktörer kunnat nås på dessa sätt. Totalt har enkäten öppnats 222 gånger och 154 personer har börjat svara på frågorna vilket utgör en svarsfrekvens på 69 %. Antal personer som har fullföljt enkäten är 46 vilket utgör en svarsfrekvens på 21 %. Svarsfrekvensen bland organisationerna som har svarat är mycket jämnt fördelat på verksamhetsformerna; Företag: 32 % Förening: 34 % Annat 2 : 34 %. 2 Annat och annan form i detta sammanhang kan vara privatpersoner, kommunala verksamheter eller nätverk. 9

10 För att nå en bred målgrupp har enkäten skickats både till företag och till föreningslivet. Föreningar inom områden som båt, cykel, friidrott, hembygdsföreningar, kanot, klättring, natur, miljö, ridsport, teaterföreningar med mera har fått enkäten. På frågan om i vilken form turistverksamheten drivs förhåller det sig enligt nedan. Enskild firma; 23 % Aktiebolag; 23 % Handelsbolag/Kommanditbolag; 0 % Ekonomisk förening; 0 % Landsbygdsgrupp/hembygdsförening; 10 % Annan ideell förening; 33 % Annan form; 10 % Landsbygdsturism drivs ofta som bisyssla i verksamheterna Turismen är övervägande en bisyssla i alla verksamheter. Hos företagen som svarat utgör turismen 68 %, hos föreningarna 82 % och i svarsalternativet annat hela 100 %. Som huvudsyssla är det verksamhetsformen företag, 32 % som är den största aktören som bedriver turistverksamhet som huvudsyssla. Många aktörer är intresserade av att bidra till turism på landsbygden Många aktörer, hela 63 % som redan är verksamma vill vara med i den fortsatta utvecklingen av turism på landsbygden. 25 % har svarat att de i dagsläget inte har något att erbjuda för turister men har idéer och aktiviteter som de vill utveckla. Svar ges i form av kommentarer om att det är bra att Eskilstuna kommun uppmärksammar turismen på landsbygden och att det stärker landsbygdsturismen betydelse och potential. Marknadsföring och paketering av det utbud som finns bör prioriteras. Alla aktörer som har eller bär på idéer ska stimuleras till att fortsätta att utveckla sitt företag och sin organisation i positiv riktning. Verksamhet året runt även för större grupper Företagen och föreningarna har verksamhet under hela året för besökare. De som svarat annat under verksamhetsform har verksamhet under sommarmånaderna maj till och med september. Det är också under sommarmånaderna, april till och med september som flest företag och föreningar har angett att de har verksamhet. 10

11 Möjlighet att ta emot grupper av besökare över 50 personer förekommer, 31 % har svarat att de tar emot större grupper. Samarbete och besökare lokalt och från närområdet Samarbete sker mest med lokala aktörer följt av nationella och regionala aktörer. Samarbete med internationella aktörer har framförallt företagen. De flesta besökarna kommer från Sörmland, grannlänen och Eskilstuna. Besökare från övriga Sverige är fler än från andra länder även om de också finns representerade. Turisterna från andra länder kommer bland annat från övriga Norden, från Europa men också från USA. Exempel på samarbete med andra aktörer i Eskilstuna är andra scoutkårer, hembygdsföreningar, teaterföreningar, musikverksamhet, Ornitologiska klubben, Biodlarföreningar, Släktforskarföreningen, Eskilstuna hotellförening, Sörmlandsgården, Naturskyddsföreningen, grundskolor i Eskilstuna, aktivitetsbolag, lokala leverantörer av livsmedel, aktörer i Munktellstaden, Företagsarkivet, Eskilstuna Ölkultur, Eskilstuna Marknadsföring, Sundbyholms Slott, Studiefrämjandet, Svenska Designrådet, kommunen, Korpen, Trädgårdsföreningen, Trädgårdsamatörerna, Volvo Parts samt Studieförbundet Vuxenskolan. Exempel på samarbete med regionala aktörer är Mälarslott, Sörmländska möten, Sörmlandsturism, Lokalhistoriska sällskapet i Norra Sörmland, Arkiv Västmanland, Mälardalens Högskola, idrottsföreningar, Volvoföretag, andra konsertarrangörer i regionen, andra hästställen, tränare samt Sörmlands läns 4H. Nationella aktörer som samarbete sker med är bland annat; Countryside Hotels, Föreningen Sveriges Golfbaneägare, idrottsförbund, Riksarkivet, Näringslivsarkivens förening, indianföreningar över hela världen, Volvoföretag, Livekulturbolaget, Naturbruksgymnasiet, Ridsportgymnasiet, Riksförbundet 4H, andra ortskretsar inom Cykelfrämjandet, Vägverket samt Föreningen Organisk Biologisk Odling. Internationellt sker samarbete med bland annat Historic Hotels of Europé, med ursprungsbefolkningen i Canada/Winnipeg, Volvoföretag, ett tjugotal utländska agenter, 4H:s IFY-klubb samt Vikingarföreningar i Norden. Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna aktörerna tar emot. Affärsturister är frånsett svarsalternativet andra den minst vanliga besökaren av dem som svarat. Foto: Anders Geidemark 11

12 Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida verksamhet De mest frekventa aktiviteterna aktörerna har svarat att de i dagsläget erbjuder är utomhusaktiviteter. Det som erbjuds är bland annat hajk, golf, boule, fotboll, friidrott, bad, promenader, svampplockning, kanoting, guidade havspaddlingsturer, havspaddlingskurser, fiske, skridskoåkning, ridleder, skådespel utomhus, jakt, vandringsleder, cykelleder, motorcykelturer, självplockning av bär och grönsaker, flottfärd, aktiviteter inom hälsa, miljö, natur och kultur. De näst vanligaste aktiviteterna som aktörerna har svarat att de erbjuder är kulturhistoriska värden och naturvärden som båda kommer på andra plats. På frågan om vad aktörerna vill erbjuda besökarna i framtiden, förutom det de redan erbjuder, har företag och föreningar angett utomhusaktivteter och annat på delad första plats. Egen hemsida är den vanligaste marknadsföringskanalen Det vanligaste sättet att marknadsföra sig är den egna hemsidan följt av muntlig marknadsföring i personliga nätverk och annonser i dagspress. Marknadsföringssätten förhåller sig enligt nedanstående tabell. På frågan om vilket annat sätt de marknadsför sig har mottagarna bland annat svarat utskick till företag, föreningar och klubbar, information till skolor, artiklar/reportage i 12

13 tidningar, direktreklam på bilar, affischering och evenemangsguiden på kommunens hemsida. Internetmarknadsföring, egen hemsida, är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med sitt budskap till en bred målgrupp. Det är vikigt att hemsidan uppdateras och att besökaren kan förlita sig på att det som marknadsförs är korrekt uppdaterat. På hemsidan är det gratis att annonsera och marknadsföra evenemang. Foto: Anders Geidemark Sundbyholmsgruppen Sundbyholmsgruppen är ett initiativ som drivs av kommunen och som syftar till att ta ett helhetsgrepp på området. Översyn sker av olika delar. Exempel på delar som Sundbyholsmgruppen inventerar är Sigurdristningen, travet och hästverksamheten, slottet och parken, badet, marinan, campingen, Ramsundsån, naturreservaten, Gyllenhielmska skolan och Sundbyholms golfklubb. Hållbara kvalitéer Hållbara kvalitéer och hållbar utveckling är begrepp som på senare år används allt mer. Många vill bidra till en framtida hållbar utveckling genom sina insatser. Vad står begreppet hållbar utveckling för? FN s Brundtlandkommision har 1987 definierat begreppet på detta sätt En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbar utveckling består av tre delar, ömsesidigt beroende av varandra. Ibland läggs en fjärde punkt till, kulturell hållbarhet. Den kan också ses som en del av den sociala dimensionen. De tre dimensionerna är; 1. Ekologisk hållbarhet 2. Ekonomisk hållbarhet 3. Social hållbarhet Ekoturism En förenklad definition av Ekoturism är ett ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande. Världens första ekoturismmärkningssystem har Svenska Ekoturismföreningen tillsammans med Visit Sweden och Svenska naturskyddsföreningen skapat. Naturens bästa/nature s Best är en märkning som har som mål att den som köper en resa lättare ska hitta till arrangerade unika natur- och kulturupplevelser. Märkningssystemet är enligt Naturvårdsverket positivt för att långsiktigt utveckla hållbar turism. Naturturismens betydelse för framtida utveckling av svensk turism har fått ytterligare gehör och bekräftelse genom att man 2007 tillsatt landets första professor i naturturism vid Mittuniversitetet. 13

14 Ekoturismföreningen menar att diskussionerna om hållbar utveckling ökat intresset för den svenska naturen. Turisterna efterfrågar mer klimatanpassade och miljövänliga företag och då ökar intresset även hos researrangörerna för att erbjuda detta. Potentialen i olika naturvärden har fått förståelse och acceptans liksom att man kan tjäna pengar på naturturism. Husvagnen har fått ett uppsving, den svenska naturen och att semestra i hemlandet har blivit mer intressant. Foto: Anders Geidemark Ekologiska livsmedel och närproducerade råvaror och produkter efterfrågas alltmer och många vill köpa produkter som man vet vad de innehåller och var de kommer ifrån. Lokala producenter och lokal tillverkning och förädling är både hållbart och miljövänligt. Bland jordbruken i länet är det nästan en tredjedel som odlar ekologiskt på hela eller delar av gården. Målgrupper och perspektiv utifrån olika målgruppers behov Den huvudsakliga målgruppen av besökare på Eskilstunas landsbygd som aktörerna svarat att de tar emot är vuxna utan barn och seniorer. Av svaren kan man tyda att det finns behov hos aktörerna att bredda sina målgrupper. Breddar man målgrupperna ställer det krav på andra erbjudanden anpassade efter den målgrupp man vänder sig till. Andra behov måste tillfredställas och erbjudande och paketering designas efter målgruppens efterfrågan och specifika krav. Exempelvis behöver barnfamiljer få erbjudanden anpassade efter barn i olika åldrar. Framkomlighet för barnvagnar och för personer med funktionsnedsättning är viktigt. Möjlighet till toaletter och rastplatser är andra prioriteringar som kan behövas för nya målgrupper. Affärsturister och ungdomar är exempel på målgrupper med olika behov och önskemål. De efterfrågar gärna skräddarsydda lösningar där aktiviteterna utformas efter målgruppens specifika behov. För att kunna leva upp till förväntningar, krav och för att kunna skapa en långsiktighet krävs kvalitetssäkring. Förankring i marknadsföringserbjudandet behövs till den målgrupp aktörerna vänder sig till. Kulturhistoriska intressanta platser Inventeringen av kulturhistoriska värden som framkommit och som aktörerna erbjuder i dag är bland annat; Sigurdristningen, Gyllenhielmska skolan, vandringsleder, uppläggning av ciceronskap för studiebesök som önskar se naturbyggnader och fornminnen, Sofiebergsåsens naturreservat, konsthistoriska byggnadsverk, slottspark, kyrkor exempelvis Jäders kyrka, Fiholms slott, arkivhandlingar från landsbygden, företag, gårdar, 14

15 byar, fastigheter och ekonomiska föreningar. Kvissmare kanal Läppe, Kalklinbanan, Hjälmare kanal, Tocken ön, Brevens Bruk. Hjälmare docka, Stora Sundby Slott. Gamla traktorer, ångmaskiner, tändkulemotorer, skördetröskor, lokomobiler, anrikt hotell med spännande konst och värdefulla händelser, skådespel baserade på legenden på den berömda Sigurdristningen i Sundbyholm. Sigurdristningen i Sundbyholm Texten på ristningen: "Sigrid, Alriks moder, Orms dotter, gjorde denna bro för sin make Holmger, Sigröds faders själ." Källa:www.sigurdspelen.se I slutet på 80-talet gjordes en inventering av Eskilstuna Stadsmuseum över kulturhistoriska intressanta platser. Materialet finns bevarat i pappersform och kan användas som underlag för utveckling av landsbygdsturism på de platser som finns med i inventeringen. Naturvärden Exempel på naturvärden som idag erbjuds av de aktörer som svarat är vandringsleder, arkipelag, skärgård och insjömiljöer, Grusåsen intill Söderfjäderns naturvårdsområde med sina röjda stigar och utsiktsplatser, bokskog, Mälarens längsta sandstrand, sköna parker, Sofiebergsåsens naturreservat, natursköna promenader, guidade vandringar med teman som fladdermöss, svamp, insekter, fåglar, växter, fågeltorn även för personer med funktionsnedsättning och för barnvagnar, frisk svensk natur, gammelskog, sjöar, berg, dalar, kalkgruva, klapperstensfält, Hjälmarens olika stränder. Foto: Eivor Rudin Andra exempel på naturvärden som aktörerna har nämnt är; fågelmarker vid slottsparken, hjorthägn, lantgårdar, naturskön omgivning i naturreservat med ek och hassel bestånd, många promenadslingor och hagar, marker som skapar öppna landskap med betande djur, prisbelönad ekologisk trädgård. I Eskilstuna kommun finns 17 naturreservat, Askholmen, Gökstenen, Hamra, Hedlandet, Herrfallet, Kvarntorp, Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, Skiren-Kvicken, Sofiebergsåsen, Stenby äng, Sundbyholm, Sundbyholmsåsen, Söderfjärden, Tolamossen,Varglyan, Vilsta och Årby. I boken Upptäck Eskilstuna som Eskilstuna kommun har gett ut i samarbete med Cykelfrämjandet, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Eskilstuna Energi & Miljö finns många intressanta kartor, sevärdheter och utflyktsmål presenterade. 15

16 Bilden visar karta över naturreservaten i Eskilstuna kommun, Kvarntorp är ej utsatt. Källa: Inom Eskilstuna kommun finns även 26 Natura 2000-områden. Natura 2000 heter det nätverk som finns inom EU och som består av värdefulla naturområden. I Södermanlands län finns mer än hundra naturreservat så möjligheterna till naturupplevelser är mycket goda. Under april till och med september i år har Länsstyrelsen i Södermanland genomfört ett 30-tal guidningar i olika naturområden. Guidningarna som var gratis har riktat sig till dem som är intresserade av att veta mer om bland annat natur och kulturmiljövärden och naturreservat. Kanoting, vandring, cykling och andra miljövänliga transportsätt Foto: Eivor Rudin Miljövänliga transportsätt förutom kanoting, vandring och cykling är bland annat ridning. Sörmlandsleden, Ridled Sörmland, Kanotleden och Näckrosleden är goda exempel på miljövänliga transportsätt som dessutom skapar mervärde i form av naturupplevelser med Miljövänliga transportsätt förutom kanoting, vandring och fyra olika färdsätt. Ett annat miljövänligt transportsätt är kollektivtrafiken som dock har för låg turtäthet för att vara ett bra alternativ för en landsbygdsturist. Hur samordnar vi bättre med befintlig kollektivtrafik och hur kan miljömedvetandet hos arrangörer och besökare stimuleras? Fler turister kan till exempel färdas tillsammans till olika besöksmål och transport av cyklar till olika destinationer erbjudas. Inom området hållbar utveckling finns både när det gäller boende, mat, aktiviteter och transporter en potential att utveckla för aktörer på landsbygden. 16

17 Cykelturism är en ökande aktivitet och ett viktigt område inför framtiden. Hur kan vi bidra till samordnade transportlösningar och ökad säkerhet i samband med transporter? Cykeluthyrning inklusive cykelhjälm är något som bör erbjudas till besökare och turister. Miljömedvetande måste också innefatta medvetenhet om säkerhet och trygghet för människor som nyttjar miljövänliga transportsätt. Kanoting, vandring, cykling och ridning ställer krav på säkerhet, hjälmar, vägar, trygga vandringsleder och kanoting och paddling med flytvästar. Cykel- och ridturism är några av Nuteks utvecklingsområden Nutek har identifierat och prioriterat utvecklingsområden inom turistnäringen så kallade tematiska områden. Dessa områden är inom turistnäringen Cykelturism, Båtliv, Mat och gastronomi i turistiska perspektiv, IT, Häst- och ridturism. Foto: Anders Geidemark Nyföretagaraktörer, nätverk och kluster För att kunna förverkliga drömmar och idéer är det bra att få hjälp, stöd och uppmuntran av personer med kompetens och erfarenhet inom olika verksamhetsområden. För personer som redan startat och för de som är på väg att starta en verksamhet och vill utveckla sina idéer är det viktigt med bra nätverk. Nätverk där man kan finna kraft, gemenskap och utbyte för sin egen och företagets utveckling. Värdefulla kontakter och relationer byggs och på så sätt stärks det egna varumärket och nya affärskontakter kan uppstå. Nedan presenteras exempel på värdefulla kontakter som aktörer inom landsbygdsturism kan ha nytta av. Din idé Idébärare i Eskilstuna kan få stöd och hjälp med att utveckla sin idé. Rådgivning, hjälp med ekonomi, juridik, marknadsföring och kontakter är några av många olika stödinsatser som erbjuds även på flera språk. Din idé representeras av följande aktörer som arbetar för att stödja idébärare i Eskilstuna; Munktell Science Park ALMI Företagspartner Sörmland Coompanion 17

18 Företagsamma kvinnor Eskilstuna kommun Idélab Mälardalens högskola Nyföretagarcentrum Eskilstuna IFS Sörmland Ung Företagsamhet Södermanland. För mer information se: Foto: Anders Geidemark Företagens arkiv i Sörmland Föreningen Företagens arkiv i Sörmland, kallat företagararkivet, finns i Eskilstuna. Material som finns på Företagens arkiv är handlingar från företag, ekonomiska föreningar, gårdar, fastigheter och byalag, pressen och enskilda personer. För turistnäringen kan detta innebära möjligheter när det gäller källor för guider, näringsverksamhet och för marknadsmaterial. För mer information se: Landsbygdsgrupper och hembygdsföreningar på landsbygden Barva Framtid Barva hembygdsförening Eklångens byalag Eklångens ekonomiska bredbandsförening Gillberga-Lista hembygdsförening Hjälmare Kanals Vänner Husby-Rekarne hembygdsförening Kalklinbanans vänner Kjula-Jäder hembygdsförening Näshulta Framtid Näshulta hembygdsförening Sundbyholmsstråket Vallby-Hammarby-Sundby hembygdsförening Åltorps byalag Öja-Västermo Bygderåd Öja-Västermo hembygdsförening För mer information se:

19 Kluster Länsstyrelsen har arbetat i över tio år med kluster och innovationssystem. Nedan presenteras två olika kluster i Sörmland, En smak av Sörmland och Idea Plant. En smak av Sörmland Matkluster för lokalproducerade råvaror. Syftet är att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt småskaligt företagande inom livsmedelsbranschen. För mer information se: Idea Plant Klustret Idea Plant arbetar inom informationsdesign och upplevelsenäringen i södra Mälardalen med tyngdpunkt i Eskilstuna. Idea Plant driver utvecklingsprojektet KRUT för den kreativa sektorn. Målet för projektet är att skapa hållbar utveckling inom den kreativa sektorn och därigenom stärka dess ställning i samhället och som tillväxtfaktor. Sektorn omfattar: turism/rekreation, media, konst/design och kulturarv. För mer information se: Leader Inlandet Leader kommer från franskan och är en förkortning som betyder Utveckling genom samverkan. Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Leader Inlandet är en ideell förening där Eskilstuna är en av sex kommuner i de tre län som ingår Södermanland, Stockholm och Västmanland. Föreningens mål är att främja jämlikhet, innovation kompetensutveckling, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Projektmedel för utvecklingsprojekt kan sökas under perioden och Leader Inlandet har cirka 6 miljoner kronor att fatta beslut om årligen. Beslut fattas av ledamöter i LAG-gruppen som är föreningens styrelse. Där finns representanter för ideell, offentlig och privat sektor från de sex kommunerna som samarbetar för att genomföra målen i Leader Inlandets strategi. Varje projektansökan måste ha privat medfinansiering till exempel i form av ideella insatser och ett företag behöver samverka i nätverk eller med en förening för att kunna söka projektmedel. Leader Inlandet delfinansieras av de deltagande kommunerna, staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Om laggruppen fattar ett positivt beslut för ett projekt skickas ett underlag till Länsstyrelsen Södermanland som tar det slutliga beslutet. Leader Inlandet har genomfört en SWOT-analys inom kommunerna som omfattas av projektet där Eskilstuna är en av dem. SWOT-analysen belyser styrkor, möjligheter, svagheter och hot. Den ger en bra bild av hur det ser ut på Eskilstunas landsbygd. 19

20 Leader Inlandets SWOT-analys Källa: Leader Inlandet, Utvecklingsstrategi

21 Analys, slutsatser och rekommendationer Besöksnäringen som är Sveriges snabbast växande näring har en stor betydelse för varje region och kommuns utveckling och tillväxt. Näringens unika konkurrenskraft, genom att den inte kan utlokaliseras till andra länder, stärker den lokala och kommunala attraktionskraft som turismen har. Näringens betydelse för sysselsättningen är också en viktig faktor framförallt då många företag som verkar inom besöksnäringen finns på landsbygden och har mindre än tio anställda. Exporten blir allt viktigare då Sveriges export inom basnäringarna järn, stål och personbilar har minskat. Trots alla positiva effekter turismen bidrar till både när det gäller sysselsättning och export ur det lokala perspektivet satsar Sverige små resurser i förhållande till Finland, Danmark och Norge. Dessa länder satsar tre gånger så mycket på marknadsföring inom turism. Utländska besökare är viktiga för turistmålen och för den ekonomiska tillväxten. På Eskilstunas landsbygd kommer enligt den aktuella studien de allra flesta besökarna från närområdet. Om man ser på det finansiella läget vi nu befinner oss i med en allt djupare lågkonjunktur kan det lokala alternativet bli alltmer attraktivt. Många hushåll kommer inte att ha ekonomiska möjligheter till semesterresor utomlands vilket gör att ett lokalt utbud får ökad attraktionskraft. I dag är de flesta besökarna vuxna utan barn och seniorer men efterfrågan från andra målgrupper kan förväntas öka. För att Eskilstunas turistmål på landsbygden ska bli mer attraktiva behöver utbudet vidareutvecklas för att locka fler målgrupper. Potentialen finns och många av de aktörer som svarat på enkäten har verksamhet året om. Flera har dessutom möjlighet att ta emot större grupper. Majoriteten av aktörerna på landsbygden som är verksamma inom besöksnäringen är positiva till att bidra till att utveckla turismen på landsbygden. Tillsammans skulle flera paketerbjudanden kunna skapas till olika målgrupper. Intresse från aktörer som i dagsläget inte erbjuder något för turister men har idéer och aktiviteter finns. För att tillvarata idéer och den goda entreprenörskraften är verksamheter som stödjer idébärare mycket viktiga. Nyföretagaraktörer, nätverk och andra organisationer som kan stötta entreprenörer spelar stor roll för att stimulera idéer att utvecklas så att de bättre kan nå ut till marknaden. I Eskilstuna finns flera verksamheter som kan erbjuda stöd till utövare inom besöksnäringen. Framtida företagare och arrangörer inom besöksnäringen kan ha god nytta av de nätverk och exempel på stödjande aktörer som nämns i rapporten. Fler aktörer och ett större utbud till fler målgrupper kan skapa positiva effekter i kommunen ur många olika perspektiv. Ett angeläget perspektiv är att genom landsbygdsturism bidra till olika folkhälsoaspekter som ökad sysselsättning och möjligheter till ökad fysisk aktivitet liksom möjlighet till rekreation och återhämtning. Materialet visar på ett stort utbud av aktiviteter från många olika aktörer och förhoppningar om att det som erbjuds ska bli känt av fler. Önskan finns att stärka och 21

22 utveckla landsbygden som turistmål. För att fler besökare ska få vetskap om attraktioner, sevärdheter, kultur och naturupplevelser, behövs bättre marknadsföring. Utbudet behöver vara mer säljande och bättre paketering är nödvändig för att stärka och höja attraktionskraften i syfte att få en mer levande landsbygd för besökare. Med hjälp av internet och marknadsföring via egen hemsida som uppges i kartläggningen vara den vanligaste marknadsföringskanalen finns oanade möjligheter. Möjligheterna att marknadsföra sin verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt är stora och förknippat med låga kostnader i förhållande till annonsering i dagspress. Internet är snabbt, enkelt och tillgängligt för många efter deras egna önskemål. Med det finns också begräsningar som frågan hur når jag intressanta målgrupper? Hur vet de att vi finns? Hur kan jag mäta resultatet av marknadsföringen på hemsidan? Kan vi och orkar vi hålla hemsidan uppdaterad och ajour med aktuella nyheter och turistutbud? Det näst vanligaste sättet att marknadsföra efter den egna hemsidan är enligt enkätundersökningen muntlig marknadsföring i personliga nätverk. Nätverkens betydelse är i denna som i många andra branscher en bra resurs. För att få ett fungerande nätverk som kan tillföra och utvecklas måste kontakter underhållas och vårdas så att nya samarbeten och erfarenheter kan skapas. Idag sker samarbete framförallt lokalt. Samarbete för att nå den internationella marknaden behöver utvecklas. Eskilstuna kan med sin strategiska geografiska placering med närhet till både Arlanda och Skavsta flygplats ta emot utländska besökare på ett enkelt sätt. Ett exempel är den populära TV-serien Inga Lindström som visas i Tyskland. Serien har åtta till nio miljoner tittare varje vecka och är inspelad i Sverige och i Sörmland, bland annat i Torshälla. Sedan år 2003 har det spelats in fem till sex filmer årligen i Sörmland. Det planeras ytterligare filmer under några år. Positiva effekter i form av tyska turister som kommer till länet är ett resultat av serien. Visit Sweden arbetar med att internationellt marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser. Mer information finns på hemsidan De företag och föreningar som svarat på enkäten har angett att deras vanligaste aktivitet är utomhusaktiviteter. Det är även utomhusaktiviteter de vill erbjuda i framtiden. Utifrån dessa svar kan man tolka att utbudet uppskattas av besökarna och att det finns en vilja och potential hos aktörerna att vidareutveckla dessa aktiviteter. Genom att erbjuda utomhusaktiviteter och vidareutveckla detta koncept kan flera få del av vacker natur och naturturismen på landsbygden. Infrastrukturens betydelse och funktionalitet för besöksnäringen är viktig ur många aspekter. För internationella besökare finns vissa krav och personer som vill färdas med miljövänliga transportsätt har sina önskemål. Allmänna kommunikationsmedel, bredband och täckning för mobiltelefoni är viktigt för att idéer och verksamheter på landsbygden ska kunna utvecklas. 22

23 Hållbar utveckling är nödvändigt för framtidens landsbygd. På landsbygden kan en kombination av hållbara kvalitéer och turistattraktioner förenas. Närproducerade råvaror och ekologiska livsmedel av lokala producenter är andra näringar som efterfrågas och kan innebära en utvecklingspotential för framtiden. Eskilstunas rika utbud av naturvärden, kulturhistoriskt intressanta platser, möjlighet till miljövänliga transportsätt och turism ur perspektivet hållbar utveckling stärker landsbygdens attraktionskraft. Fler besökare borde få möjlighet att ta del av vackra platser och sevärdheter inte minst den internationella målgruppen. Naturturism attraherar både lokala besökare och turister från andra länder. Många aktörer har insett att det går att tjäna pengar på näringen. För att fler ska få del av kommunens utbud på landsbygden behövs en tydlig marknadsföring med fler paketlösningar av attraktiva erbjudanden till målgrupper med olika behov och intressen. Resultatet av förstudien ger oss, även om siffrorna inte är statistiskt signifikanta, en nulägesbild av hur det förhåller sig bland dem som svarat och hos dem som bedriver verksamhet inom området landsbygdsturism. Arbetet för att stärka, paketera och lyfta fram landsbygdsturismen i Eskilstuna fortsätter och studien har lagt en grund för att kunna utveckla arbetet. Landsbygdsturismen är unik, den kan inte utlokaliseras till andra länder, och besöksnäringen är viktig. Den är Sveriges snabbast växande näring och har stor framtidspotential. I Eskilstunas vision står det Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära, en tydlig ambition att vidareutveckla det resultat som denna studie visar. 23

24 Skrifter, publikationer, kartor och turistinformation Kartor Ekopark Ridö-Sundbyholms-arkipelagen, Sveaskog Gyllenhielmska Vandringsleden Hjälmaren runt, en resa i lust och fägring Hjälmaren, så här fiskar du viktiga regler Länsstyrelsen i Örebro, Södermanlands och Västmanlands län. Kvicksundsturen, Cykelfrämjandet Mälaren, Fritt handredskapsfiske och andra viktiga fiskeregler Näshultaturen, Cykelfrämjandet Rastplatskartan 2008, Vägverket Skiren-Kvickens naturreservat, Besökskarta Skiren-Kvickens Skyltade cykelleder i Sverige, Cykelfrämjandet, Vägverket Stenby-Äng reservatet, Eskilstuna kommun Sundbyholmsturen, Cykelfrämjandet Torshällaturen, Cykelfrämjandet Turista i Öja-Västermo Turistkarta 2008/2009 Upplev Eskilstuna från cykelsadeln, Eskilstuna kommun Upptäck Eskilstuna, Eskilstuna kommun Upptäck Näshulta Skrifter/Publikationer Eskilstuna Stadsmuseum Närproducerad mat i Eskilstuna kommun och dess närhet, Eskilstuna kommun Turistinformation Eskilstunas Natur, En vägledning till naturlandskapet i Eskilstuna kommun Fiholms Slottscafé Fiskeguide Södermanlands län Hawkeyes indian & trapper Camp Hembygdsevenemang, Södermanlands Hembygdsförbund Hjälmare kanal och Hjälmaren, fakta 2008 Hjälmaren Så här fiskar du, Viktiga fiskeregler Kanalbåten m/s S:t Olof, Eskilstuna kommun Lustfyllt Upplevelser i Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län M/S Havsörnen, Rederi Mälarstaden M/S TOR, Arboga Rederi AB Mesta Åsby Kolsta i Eskilstuna kommun Om människans förhållande till landskapet Mälaren, Fritt handredskapsfiske och andra viktiga fiskeregler Natur och kulturvärden längs Ramsundsån Naturguidningar Södermanlands län 2008, Länsstyrelsen

25 Näshulta Kulturdagar, Näshulta Hembygdsförening Ridled Sörmland Stora Sundby Glashytta Sundbyholms-området, Eskilstuna kommun Sörmland Sveriges Lustgård, Sörmlandsturism Sörmlandsleden Tätortsnära hagmarker i Eskilstuna kommun Upplev mälaren, mälarens gästhamnar, Föreningen Mälaren Upplev Sundbyholm, Välkommen till Fiholms slott Välkommen till Strand Golf Välkommen till Torshälla Kulturstaden, Torshälla Stad, Eskilstuna kommun Torshälla Stads förvaltning Hemsidor & hälsa/natur/sevärt i naturen

26 Källförteckning Litteratur och Statistik En liten broschyr om Sveriges nya basnäring, Svensk Turism Fakta om svensk turism och turistnäring 2008 års upplaga, Nutek mars 2008 Upptäck Eskilstuna, Eskilstuna kommun i samarbete med Cykelfrämjandet, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Eskilstuna Energi & Miljö, 2004 Kartläggning och analys av upplevelser i Eskilstunas besöksnäring, Eskilstuna kommun 2007 Lustfyllt Upplevelser i Sörmland 2008, Sörmlandsturism AB 2008 Din Idé, Munktell Science Park Projektidé? Vi kan hjälpa er att förverkliga den!, Leader Inlandet 2008 En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Utvecklingsstrategi , Leader Inlandet Arbetsnamn: Outdoorbroschyr Sörmland, Oxelösunds kommun Kultur och fritid 2008 Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern, Eskilstuna kommun Eskilstuna den stolta Fristaden, Eskilstuna kommun Tidningsartiklar Sme Journalen Regionförbundet Sörmland, Annonsbilaga till Dagens Industri Hemsidor Muntliga källor Patrik Andersson, Eskilstuna Marknadsföring AB Anna Götzlinger, Eskilstuna Stadsmuseum Ingrid Nyhlén Brege, Cykelfrämjandet Bibbi Molander, Eskilstuna kommun Demokrati och medborgarenheten Annakarin Swärd, Eskilstuna kommun Näringsliv Margit Larsson, Eskilstuna kommun Näringsliv Johan Forsberg, Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 26

27 Eivor Rudin, Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Björn Wetterstrand, Eskilstuna kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Birgit Andersson, Leader Inlandet Stefan Andersson, Leader Inlandet Jörgen Hedberg, Leader Inlandet Pernilla Nordström, Sörmlands Turismutveckling AB Dennis Bederoff, Nutek Ann-Marie Asplund, Företagens arkiv i Sörmland och Gillberga-Lista Hembygdsförening Karin Isaksson, Företagens arkiv i Sörmland Theresia Holmstedt Jensen, Teaterföreningen Sigurd Fafnisbane 27

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Mare Boreale. Mare Boreale NORDANVINDENS HAV. Utvecklingsstrategi 2007-2013. Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda

Mare Boreale. Mare Boreale NORDANVINDENS HAV. Utvecklingsstrategi 2007-2013. Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda Mare Boreale Mare Boreale NORDANVINDENS HAV Utvecklingsstrategi 2007-2013 Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda Ansökan Mare Boreale, Nordanvindens hav, kustområdet från Skellefteå till Haparanda erbjuder

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Näringslivsstudie 2014-02-13

Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Näringslivsstudie 2014-02-13 Biosfärområde Östra Vätterbranterna Näringslivsstudie 2014-02-13 TACK! Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och bidragit med underlag och information till den här rapporten. Vi vill

Läs mer

En faktor att räkna med (D.nr 602-5180-08) Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix

En faktor att räkna med (D.nr 602-5180-08) Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix En faktor att räkna med (D.nr 602-5180-08) Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix 2 (42) Förord... 3 1. Leader Polaris presentation av området... 4 1.1 Avgränsning... 4 1.2 Befolkning... 6 1.3 Beskrivning...

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Stockholm 2013-02-11 2 Innehåll Innehåll... 2 Kontigos förord till utkast till strategi... 4 1 Inledning... 5 2 Fokus på besöksnäringens utveckling...

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se

turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se En introduktion Ölands turismstrategi 2012-2020 Den lokala besöksnäringen och de offentliga aktörerna går med denna turismstrategi samman kring målet om fördubblade

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Besökspunkter i nordöstra Göteborg Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa Hindås i början av 1900-talet På vinterhelgerna kom tusentals Göteborgare, någon gång så många som 10 000, för att åka skidor i Hindås. Skolungdom fick åka till reducerat pris och barn gratis med Hindåsexpressen.

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer