Förstudie. Landsbygdsturism. Foto: Eivor Rudin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Landsbygdsturism. Foto: Eivor Rudin"

Transkript

1 Förstudie Landsbygdsturism Foto: Eivor Rudin December 2008

2 Förord Landsbygdsturismen en oexploaterad resurs? Jag vet att begreppet exploatera kan få en och annan att höja på ögonbrynen. Men när det gäller att utveckla och ta till vara de värden som landsbygden har handlar det om att dra nytta av resurser utan att göra oansvariga och kortsiktiga ingrepp i den lokala miljön. Alla fantastiska natur- och kulturmiljöer som landsbygden erbjuder kan utan större förändringar omsättas till tillgångar både för den som äger dem och för den som vill njuta av landsbygden på sin semester. Jag tror att många av oss tar de fantastiska och ofta unika landsbygdsmiljöer vi har inom räckhåll för givna. Vi är så vana vid dem att vi inte ser att uppskatta deras värden och kvalitéer. Därför har vi inte heller varit duktiga nog på att göra landsbygden tillgänglig för de människor som inte fått tillfälle att njuta av den. I dessa tider, med ekonomisk osäkerhet och klimatkris, är argumenten för att tillbringa sin lediga tid nära hemmet starkare än någonsin. Att kunna turista i en annan miljö, vitt skild från den vardagliga, är ofta det som många som reser bort söker. Detta kan likaväl erbjudas på en sörmländsk bondgård vid en vacker sjö som vid en sandstrand i Thailand. Skillnaden i pris, restid och klimatpåverkan är dock enorm. För den som normalt lever sitt liv i storstadens puls är kontrasten om möjligt ännu större. Eskilstuna kommun ska aktivt arbeta för att stärka våra lokala kvalitéer inom landsbygdsturismen. Det handlar dels om att fler människor ska få upp ögonen för hur värdefull landsbygden är både som boendeplats och för jordbruket och djurhållningens skull. Den är också värdefull för alla vilda djur och växter som är beroende av den för sin överlevnad. Genom ett ökat engagemang, tillgång, insyn och kunskap kan förståelsen för behovet av en levande landsbygd spridas. Om vi samtidigt kan uppnå att allt fler utvecklar spännande affärsidéer och företag kopplade till landsbygden har vi verkligen lyckats. Turismen och de mer traditionella näringarna på landsbygden kan komplettera varandra på ett naturligt sätt och göra att landsbygdsfrågorna får en betydligt mer framskjuten position än idag. Det tjänar alla på. Jimmy Jansson (s) Vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för landsbygdsutvecklingsfrågor. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 6 Bakgrund 7 Syfte med förstudien 7 Avgränsning 8 Metod och genomförande 8 Referensgrupp 8 Resultat 9 Svarsfrekvens 9 Landsbygdsturism drivs ofta som bisyssla i verksamheterna 10 Många aktörer är intresserade av att bidra till turism på landsbygden 10 Verksamhet året runt även för större grupper 10 Samarbete och besökare lokalt och från närområdet 11 Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna 11 Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida 12 verksamhet Egen hemsida är den vanligaste marknadsföringskanalen 12 Sundbyholmsgruppen 13 Hållbara kvalitéer 13 Ekoturism 13 Målgrupper och perspektiv utifrån olika målgruppers behov 14 Kulturhistoriska intressanta platser 14 Naturvärden 15 Kanoting, vandring, cykling och andra miljövänliga transportsätt 16 Cykel- och ridturism är några av Nuteks utvecklingsområden 17 Nyföretagaraktörer, nätverk och kluster 17 Din Idé 17 Företagens arkiv i Sörmland 18 Nätverk på landsbygden 18 Kluster 19 En smak av Sörmland 19 Idea Plant 19 Leader Inlandet 19 Leader Inlandets SWOT-analys 20 Analys, slutsatser och rekommendationer 21 Skrifter, publikationer, kartor och turistinformation 24 Källförteckning 26 3

4 Sammanfattning Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring och den sysselsätter allt fler. Näringen omfattar många branscher, upplevelser och möten. Ekonomiska effekter uppstår i många led före, under och efter en resa vilket gynnar flera verksamhetsområden. En hög andel av näringen består av småföretag med färre än tio anställda och många finns på glesbygden. Turismen som inte kan utlokaliseras till andra länder är viktig för sysselsättningen i hela landet jämfört med många traditionella basnäringar där sysselsättningen minskar. Förstudiens syfte är att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda. Syftet är även att med stöd av studien hämta kunskap för ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Förstudiens avgränsning är aktörer som verkar eller vill verka inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Metod som använts är litteraturstudier, diskussioner, intervjuer och enkätutskick. Till arbetets stöd har en referensgrupp funnits som resurs. Gruppen har bestått av personer med erfarenhet från många olika områden som varit värdefulla för studien. Resultatet av förstudiens arbete varken ska eller kan ses som ett statistiskt säkerställt material. Den ger oss en nulägesbild på hur det förhåller sig bland dem som svarat och bland dem som bedriver verksamhet inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Svarsfrekvensen bland de organisationer som har svarat är mycket jämnt fördelat inom de olika verksamhetsformerna. Det är vanligt att landsbygdsturism drivs som en bisyssla i verksamheterna. Många av aktörerna är positiva till att bidra till fortsatt utveckling av landsbygdsturismen. I Eskilstuna finns flera verksamheter som stöttar nyföretagare samt nätverk och kluster där en idébärare kan få stöd. Högsäsong för de aktörer som svarat på enkäten är sommarmånaderna men flera har verksamhet under hela året. Samarbeten mellan aktörer sker mest lokalt och de flesta besökare kommer från närområdet. Besöksantalet från närområdet förväntas öka då det finansiella läget innebär lågkonjunktur och fler människor saknar ekonomiska möjligheter att semestra utomlands. Potential att utveckla erbjudanden till fler målgrupper finns då de flesta besökare i dag är vuxna utan barn samt seniorer. Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida verksamhet. Enkätsvar inom detta område kan tolkas så att utbudet uppskattas av besökarna och att det finns en vilja och möjlighet att vidareutveckla den typen av aktiviteter även i framtiden. Genom att erbjuda utomhusaktivteter kan fler få ta del av Eskilstunas natur och landskap och naturturismen på landsbygden utvecklas. Den vanligaste marknadsföringskanalen är den egna hemsidan följt av muntlig marknadsföring i personliga nätverk. Internetmarknadsföring, egen hemsida är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med sitt budskap till en bred målgrupp. Det är vikigt att hemsidan uppdateras och att besökaren kan förlita sig på att det som marknadsförs är aktuell information. 4

5 Hållbara kvalitéer och hållbar utveckling är begrepp som på senare år används i många sammanhang. Många vill bidra till en framtida hållbar utveckling genom olika insatser. Ekoturismföreningen menar att diskussionerna om hållbar utveckling ökat intresset för den svenska naturen. Det gynnar landsbygden och intresset för naturturism och att det finns pengar att tjäna för en näring med denna inriktning. Eskilstuna har många kulturhistoriska värden och naturvärden som är intressanta besöksmål. Dessa utflyktsmål i kombination med miljövänliga transportsätt är intressanta branscher att fortsätta att utveckla. För att fler turister ska besöka landsbygdsaktörerna behöver fler paket erbjudas till olika målgrupper. Föreningen Leader Inlandet har genomfört en SWOT-analys som beskriver styrkor, möjligheter, svagheter och hot inom Eskilstuna och andra närliggande kommuner. Analysen ger en bra bild av Eskilstunas landsbygd. För att fler besökare ska få vetskap om attraktioner, sevärdheter, kultur och naturupplevelser på Eskilstunas landsbygd behövs en bättre marknadsföring. För att öka antalet besökare behöver utbudet presenteras mer säljande. Bättre paketering är nödvändig för att stärka attraktionskraften hos det som erbjuds och för att öka intresset för det som en levande landsbygd kan erbjuda. 5

6 Inledning I arbetet med denna förstudie har kartläggning skett av hur olika aktörer arbetar med landsbygdsturism inom Eskilstuna kommun. För att kunna fortsätta arbetet och utveckla landsbygden i positiv riktning är aktörernas attityder, synpunkter och utbud ett viktigt underlag. Kartläggningen har strävat efter att få en allsidig nulägesbild. Syftet har varit att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda och att få underlag för att kunna gå vidare med ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Foto: Anders Geidemark Sverige har bra förutsättningar för att kunna utvecklas ännu mer som turist- och besöksland. Vi har orörd natur och en unik allemansrätt. Vi har en rik och välbevarad historia, bra hotell och restauranger och ett stort utbud av spännande butiker. Dessutom upplever många Sverige som ett tryggt, säkert och rent land där de flesta talar engelska. Sverige har också ett gott rykte som arrangör för större evenemang 1 Turistmål associeras ofta till platsen det ligger på och är viktiga för regionen och dess utveckling. Lokal förankring är värdefull för att kunna nå en bredare målgrupp inom såväl närområdet som regionalt, nationellt och internationellt. Turistnäringen är unik i det fallet att den inte kan utlokaliseras till andra länder vilket ger många konkurrensfördelar. Attraktionskraften skapas av helheten som utmärker platsen eller aktiviteten exempelvis natur-, kulturmiljö, evenemang och infrastruktur. Goda exempel är de populära Kurt Wallander böckerna som lockar tyska turister till Ystad för att gå i hans fotspåreller Åreskutan och Dalhalla konsertanläggning vid Siljan. I Södermanland har TV-serien om Inga Lindström inneburit ökad turism från tyskar som tagit del av vackra landskapsbilder från Sörmland och Sverige. Paketeringen av utbudet på platsen, i regionen eller i bygden är en faktor för framgång och utveckling. Flera aktörer behöver samverka och tydliggöra sitt utbud för fortsatt utveckling inom denna spännande bransch som också är en näring i stark tillväxt. Samhället är en viktig aktör för samordning av offentliga insatser, då de ofta är ägare och förvaltare av nationalparker, kulturminnen och infrastruktur. Det innebär att samhället har en viktig roll i besöksnäringen när det gäller möjligheter och utveckling. 1 Källa: En broschyr om Sveriges nya basnäring, Svensk Turism. 6

7 Bakgrund Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring och sysselsätter allt fler. Den ökar i omsättning och exporten sker i allt högre grad. I Sverige ökade turistnäringen under 2007 den totala omsättningen med 4,4 % till drygt 236 miljarder kronor. Turistnäringen är svår att definiera då den består av såväl privata företag, statliga och kommunala verksamheter som olika organisationer. Svårighet att definiera näringen leder till begreppsförvirring både hos utövare och hos besökare. En stor andel av näringen består av småföretag med färre än tio anställda. Ofta finns dessa företag i glesbygd och attraherar turister som konsumerar på plats och ger företaget direkta inkomster. Ekonomiska effekter uppstår dock i många andra led före, under och efter en resa till ett lokalt turistmål vilket innebär att andra verksamhetsområden gynnas av den lokala turisten. Näringen är bred och omfattar många branscher, upplevelser och möten. Turismen som inte kan utlokaliseras är en viktig källa för sysselsättning i hela landet jämfört med många traditionella basnäringar där sysselsättningen minskar. Under 2007 skapades nästan nya heltidarbeten inom turistnäringen vilket är en ökning med nära 8 %. Exportens värde har också ökat positivt inom näringen till 87,6 miljarder kronor och är större än både järn och stålindustrin 77,3 miljarder och personbilsexporten 69,7 miljarder. Inom EU, på nationell, regional, och lokal nivå finns strategier för att stärka landsbygden. I Eskilstuna kommuns verksamhetsplan för år 2009 finns ett åtagande att utforma en strategi för besöksnäringen i Eskilstuna. Arbetet med strategin sker i samverkan mellan kommunens näringslivsenhet och Eskilstuna Marknadsföring AB och beräknas vara slutfört under första halvåret Kommunledningen i Eskilstuna har arbetat fram en gemensam vision, en gemensam ledstjärna för år Målstyrningen för att nå visionen utgår från Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Det utåtriktade perspektivet, vad som ska erbjudas kommunens invånare, brukare och kunder, står Hållbar utveckling för. Det inåtriktade perspektivet Effektiv organisation anger hur och med vilka resurser det interna arbetet ska ske. Eskilstunas vision för år 2020 Eskilstuna den stolta Fristaden - Vi är modiga och utmanar - Vi välkomnar olikheter och idéer - Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Syfte med förstudien Syftet är att få underlag för marknadsföring av det turistutbud som Eskilstunas landsbygd kan erbjuda. 7

8 Studiens syfte är även att få underlag för ansökan om landsbygdspengar från Länsstyrelsen, Leader Inlandet eller andra EU-program. Avgränsning Geografisk avgränsning är Eskilstuna kommun. Avgränsningen organisatoriskt är bred då det varit svårt att identifiera vilka målgrupper som verkar inom landsbygdsturism. Företag, föreningar, organisationer och offentliga aktörer omfattas av studien. Metod och genomförande Metoder i arbetet med förstudien är litteraturstudier, diskussioner, intervjuer och enkätutskick. Genomförandet och arbetet har skett genom sex olika steg. 1. Faktainsamling 2. Urval av verksamheter och personer att intervjua 3. Intervjuer och möten 4. Utformning och utskick av enkät 5. Bearbetning av material 6. Resultat och analys Referensgrupp Referensgruppen har bestått av representanter för olika verksamheter och funktioner. Tillsammans har deras erfarenheter, nätverk och kunskaper varit en viktig resurs i arbetet med förstudien. Gruppen har bestått av; Patrik Andersson, Eskilstuna Marknadsföring AB Anna Götzlinger, Eskilstuna Stadsmuseum Ingrid Nyhlén Brege, Cykelfrämjandet Bibbi Molander, Eskilstuna kommun, Demokrati- och medborgarenheten Annakarin Swärd, Eskilstuna kommun, Näringsliv Margit Larsson, Eskilstuna kommun, Näringsliv Johan Forsberg, Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Eivor Rudin, Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Alexandra Elfridsson, Alexandra s Affärs & Marknadsutveckling har genomfört förstudien. 8

9 Resultat Begreppet landsbygdsturism är ett vitt begrepp och aktörerna kan delas in i många olika grupper och branscher. Foto: Eivor Rudin Målgruppsurvalet har varit brett för att inte utestänga någon bransch eller verksamhet. Det är dock viktigt att betona att det breda målgruppsurvalet kan ha lett till att inte alla utövare inom besöksnäringen på landsbygden eller aktörer som har verksamhet förlagd på landsbygden kunnat nås. Försök har gjorts att minska bortfallet som kan ha uppstått. Den enkät som skickats ut elektroniskt har kompletterats med annons om arbetet med förstudien i kommunens veckoannons i dagspress samt på kommunens hemsida. På kommunens hemsida har intressenter kunnat få information och via en länk till enkäten fått möjlighet att svara på frågor. Resultatet av förstudiens arbete varken ska eller kan ses som ett statistiskt säkerställt material. Det ger en nulägesbild av hur det förhåller sig bland dem som svarat och bland dem som bedriver verksamhet inom landsbygdsturism i Eskilstuna kommun. Svarsfrekvens Svarsfrekvensen varierar bland frågeställningarna i enkäten och det bekräftar att materialet och resultatet inte bör ses som en absolut sanning utan som en vägledning om hur det förhåller sig inom branschen. Den elektroniska enkäten skickades till 327 e-postadresser. Av dessa kom 31 i retur av olika anledningar. Returerna kan bero på felaktig e-postadress eller att den har upphört. Totalt nådde det direkt adresserade utskicket 296 e-post mottagare. Exakt hur många som har fått kännedom om enkäten är svårt att uppskatta då den förutom det riktade e-post utskicket också har funnits på Eskilstuna kommuns hemsida som en länk. Via hemsidans länk till enkäten har besökaren direkt kunnat besvara den. Förutom direktlänken till enkäten på kommunens hemsida har information funnits i kommunens veckoannons. Förhoppningen är att fler aktörer kunnat nås på dessa sätt. Totalt har enkäten öppnats 222 gånger och 154 personer har börjat svara på frågorna vilket utgör en svarsfrekvens på 69 %. Antal personer som har fullföljt enkäten är 46 vilket utgör en svarsfrekvens på 21 %. Svarsfrekvensen bland organisationerna som har svarat är mycket jämnt fördelat på verksamhetsformerna; Företag: 32 % Förening: 34 % Annat 2 : 34 %. 2 Annat och annan form i detta sammanhang kan vara privatpersoner, kommunala verksamheter eller nätverk. 9

10 För att nå en bred målgrupp har enkäten skickats både till företag och till föreningslivet. Föreningar inom områden som båt, cykel, friidrott, hembygdsföreningar, kanot, klättring, natur, miljö, ridsport, teaterföreningar med mera har fått enkäten. På frågan om i vilken form turistverksamheten drivs förhåller det sig enligt nedan. Enskild firma; 23 % Aktiebolag; 23 % Handelsbolag/Kommanditbolag; 0 % Ekonomisk förening; 0 % Landsbygdsgrupp/hembygdsförening; 10 % Annan ideell förening; 33 % Annan form; 10 % Landsbygdsturism drivs ofta som bisyssla i verksamheterna Turismen är övervägande en bisyssla i alla verksamheter. Hos företagen som svarat utgör turismen 68 %, hos föreningarna 82 % och i svarsalternativet annat hela 100 %. Som huvudsyssla är det verksamhetsformen företag, 32 % som är den största aktören som bedriver turistverksamhet som huvudsyssla. Många aktörer är intresserade av att bidra till turism på landsbygden Många aktörer, hela 63 % som redan är verksamma vill vara med i den fortsatta utvecklingen av turism på landsbygden. 25 % har svarat att de i dagsläget inte har något att erbjuda för turister men har idéer och aktiviteter som de vill utveckla. Svar ges i form av kommentarer om att det är bra att Eskilstuna kommun uppmärksammar turismen på landsbygden och att det stärker landsbygdsturismen betydelse och potential. Marknadsföring och paketering av det utbud som finns bör prioriteras. Alla aktörer som har eller bär på idéer ska stimuleras till att fortsätta att utveckla sitt företag och sin organisation i positiv riktning. Verksamhet året runt även för större grupper Företagen och föreningarna har verksamhet under hela året för besökare. De som svarat annat under verksamhetsform har verksamhet under sommarmånaderna maj till och med september. Det är också under sommarmånaderna, april till och med september som flest företag och föreningar har angett att de har verksamhet. 10

11 Möjlighet att ta emot grupper av besökare över 50 personer förekommer, 31 % har svarat att de tar emot större grupper. Samarbete och besökare lokalt och från närområdet Samarbete sker mest med lokala aktörer följt av nationella och regionala aktörer. Samarbete med internationella aktörer har framförallt företagen. De flesta besökarna kommer från Sörmland, grannlänen och Eskilstuna. Besökare från övriga Sverige är fler än från andra länder även om de också finns representerade. Turisterna från andra länder kommer bland annat från övriga Norden, från Europa men också från USA. Exempel på samarbete med andra aktörer i Eskilstuna är andra scoutkårer, hembygdsföreningar, teaterföreningar, musikverksamhet, Ornitologiska klubben, Biodlarföreningar, Släktforskarföreningen, Eskilstuna hotellförening, Sörmlandsgården, Naturskyddsföreningen, grundskolor i Eskilstuna, aktivitetsbolag, lokala leverantörer av livsmedel, aktörer i Munktellstaden, Företagsarkivet, Eskilstuna Ölkultur, Eskilstuna Marknadsföring, Sundbyholms Slott, Studiefrämjandet, Svenska Designrådet, kommunen, Korpen, Trädgårdsföreningen, Trädgårdsamatörerna, Volvo Parts samt Studieförbundet Vuxenskolan. Exempel på samarbete med regionala aktörer är Mälarslott, Sörmländska möten, Sörmlandsturism, Lokalhistoriska sällskapet i Norra Sörmland, Arkiv Västmanland, Mälardalens Högskola, idrottsföreningar, Volvoföretag, andra konsertarrangörer i regionen, andra hästställen, tränare samt Sörmlands läns 4H. Nationella aktörer som samarbete sker med är bland annat; Countryside Hotels, Föreningen Sveriges Golfbaneägare, idrottsförbund, Riksarkivet, Näringslivsarkivens förening, indianföreningar över hela världen, Volvoföretag, Livekulturbolaget, Naturbruksgymnasiet, Ridsportgymnasiet, Riksförbundet 4H, andra ortskretsar inom Cykelfrämjandet, Vägverket samt Föreningen Organisk Biologisk Odling. Internationellt sker samarbete med bland annat Historic Hotels of Europé, med ursprungsbefolkningen i Canada/Winnipeg, Volvoföretag, ett tjugotal utländska agenter, 4H:s IFY-klubb samt Vikingarföreningar i Norden. Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna Vuxna utan barn och seniorer är de vanligaste besökarna aktörerna tar emot. Affärsturister är frånsett svarsalternativet andra den minst vanliga besökaren av dem som svarat. Foto: Anders Geidemark 11

12 Utomhusaktiviteter är det mest frekventa idag och i önskemål om framtida verksamhet De mest frekventa aktiviteterna aktörerna har svarat att de i dagsläget erbjuder är utomhusaktiviteter. Det som erbjuds är bland annat hajk, golf, boule, fotboll, friidrott, bad, promenader, svampplockning, kanoting, guidade havspaddlingsturer, havspaddlingskurser, fiske, skridskoåkning, ridleder, skådespel utomhus, jakt, vandringsleder, cykelleder, motorcykelturer, självplockning av bär och grönsaker, flottfärd, aktiviteter inom hälsa, miljö, natur och kultur. De näst vanligaste aktiviteterna som aktörerna har svarat att de erbjuder är kulturhistoriska värden och naturvärden som båda kommer på andra plats. På frågan om vad aktörerna vill erbjuda besökarna i framtiden, förutom det de redan erbjuder, har företag och föreningar angett utomhusaktivteter och annat på delad första plats. Egen hemsida är den vanligaste marknadsföringskanalen Det vanligaste sättet att marknadsföra sig är den egna hemsidan följt av muntlig marknadsföring i personliga nätverk och annonser i dagspress. Marknadsföringssätten förhåller sig enligt nedanstående tabell. På frågan om vilket annat sätt de marknadsför sig har mottagarna bland annat svarat utskick till företag, föreningar och klubbar, information till skolor, artiklar/reportage i 12

13 tidningar, direktreklam på bilar, affischering och evenemangsguiden på kommunens hemsida. Internetmarknadsföring, egen hemsida, är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med sitt budskap till en bred målgrupp. Det är vikigt att hemsidan uppdateras och att besökaren kan förlita sig på att det som marknadsförs är korrekt uppdaterat. På hemsidan är det gratis att annonsera och marknadsföra evenemang. Foto: Anders Geidemark Sundbyholmsgruppen Sundbyholmsgruppen är ett initiativ som drivs av kommunen och som syftar till att ta ett helhetsgrepp på området. Översyn sker av olika delar. Exempel på delar som Sundbyholsmgruppen inventerar är Sigurdristningen, travet och hästverksamheten, slottet och parken, badet, marinan, campingen, Ramsundsån, naturreservaten, Gyllenhielmska skolan och Sundbyholms golfklubb. Hållbara kvalitéer Hållbara kvalitéer och hållbar utveckling är begrepp som på senare år används allt mer. Många vill bidra till en framtida hållbar utveckling genom sina insatser. Vad står begreppet hållbar utveckling för? FN s Brundtlandkommision har 1987 definierat begreppet på detta sätt En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbar utveckling består av tre delar, ömsesidigt beroende av varandra. Ibland läggs en fjärde punkt till, kulturell hållbarhet. Den kan också ses som en del av den sociala dimensionen. De tre dimensionerna är; 1. Ekologisk hållbarhet 2. Ekonomisk hållbarhet 3. Social hållbarhet Ekoturism En förenklad definition av Ekoturism är ett ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande. Världens första ekoturismmärkningssystem har Svenska Ekoturismföreningen tillsammans med Visit Sweden och Svenska naturskyddsföreningen skapat. Naturens bästa/nature s Best är en märkning som har som mål att den som köper en resa lättare ska hitta till arrangerade unika natur- och kulturupplevelser. Märkningssystemet är enligt Naturvårdsverket positivt för att långsiktigt utveckla hållbar turism. Naturturismens betydelse för framtida utveckling av svensk turism har fått ytterligare gehör och bekräftelse genom att man 2007 tillsatt landets första professor i naturturism vid Mittuniversitetet. 13

14 Ekoturismföreningen menar att diskussionerna om hållbar utveckling ökat intresset för den svenska naturen. Turisterna efterfrågar mer klimatanpassade och miljövänliga företag och då ökar intresset även hos researrangörerna för att erbjuda detta. Potentialen i olika naturvärden har fått förståelse och acceptans liksom att man kan tjäna pengar på naturturism. Husvagnen har fått ett uppsving, den svenska naturen och att semestra i hemlandet har blivit mer intressant. Foto: Anders Geidemark Ekologiska livsmedel och närproducerade råvaror och produkter efterfrågas alltmer och många vill köpa produkter som man vet vad de innehåller och var de kommer ifrån. Lokala producenter och lokal tillverkning och förädling är både hållbart och miljövänligt. Bland jordbruken i länet är det nästan en tredjedel som odlar ekologiskt på hela eller delar av gården. Målgrupper och perspektiv utifrån olika målgruppers behov Den huvudsakliga målgruppen av besökare på Eskilstunas landsbygd som aktörerna svarat att de tar emot är vuxna utan barn och seniorer. Av svaren kan man tyda att det finns behov hos aktörerna att bredda sina målgrupper. Breddar man målgrupperna ställer det krav på andra erbjudanden anpassade efter den målgrupp man vänder sig till. Andra behov måste tillfredställas och erbjudande och paketering designas efter målgruppens efterfrågan och specifika krav. Exempelvis behöver barnfamiljer få erbjudanden anpassade efter barn i olika åldrar. Framkomlighet för barnvagnar och för personer med funktionsnedsättning är viktigt. Möjlighet till toaletter och rastplatser är andra prioriteringar som kan behövas för nya målgrupper. Affärsturister och ungdomar är exempel på målgrupper med olika behov och önskemål. De efterfrågar gärna skräddarsydda lösningar där aktiviteterna utformas efter målgruppens specifika behov. För att kunna leva upp till förväntningar, krav och för att kunna skapa en långsiktighet krävs kvalitetssäkring. Förankring i marknadsföringserbjudandet behövs till den målgrupp aktörerna vänder sig till. Kulturhistoriska intressanta platser Inventeringen av kulturhistoriska värden som framkommit och som aktörerna erbjuder i dag är bland annat; Sigurdristningen, Gyllenhielmska skolan, vandringsleder, uppläggning av ciceronskap för studiebesök som önskar se naturbyggnader och fornminnen, Sofiebergsåsens naturreservat, konsthistoriska byggnadsverk, slottspark, kyrkor exempelvis Jäders kyrka, Fiholms slott, arkivhandlingar från landsbygden, företag, gårdar, 14

15 byar, fastigheter och ekonomiska föreningar. Kvissmare kanal Läppe, Kalklinbanan, Hjälmare kanal, Tocken ön, Brevens Bruk. Hjälmare docka, Stora Sundby Slott. Gamla traktorer, ångmaskiner, tändkulemotorer, skördetröskor, lokomobiler, anrikt hotell med spännande konst och värdefulla händelser, skådespel baserade på legenden på den berömda Sigurdristningen i Sundbyholm. Sigurdristningen i Sundbyholm Texten på ristningen: "Sigrid, Alriks moder, Orms dotter, gjorde denna bro för sin make Holmger, Sigröds faders själ." Källa:www.sigurdspelen.se I slutet på 80-talet gjordes en inventering av Eskilstuna Stadsmuseum över kulturhistoriska intressanta platser. Materialet finns bevarat i pappersform och kan användas som underlag för utveckling av landsbygdsturism på de platser som finns med i inventeringen. Naturvärden Exempel på naturvärden som idag erbjuds av de aktörer som svarat är vandringsleder, arkipelag, skärgård och insjömiljöer, Grusåsen intill Söderfjäderns naturvårdsområde med sina röjda stigar och utsiktsplatser, bokskog, Mälarens längsta sandstrand, sköna parker, Sofiebergsåsens naturreservat, natursköna promenader, guidade vandringar med teman som fladdermöss, svamp, insekter, fåglar, växter, fågeltorn även för personer med funktionsnedsättning och för barnvagnar, frisk svensk natur, gammelskog, sjöar, berg, dalar, kalkgruva, klapperstensfält, Hjälmarens olika stränder. Foto: Eivor Rudin Andra exempel på naturvärden som aktörerna har nämnt är; fågelmarker vid slottsparken, hjorthägn, lantgårdar, naturskön omgivning i naturreservat med ek och hassel bestånd, många promenadslingor och hagar, marker som skapar öppna landskap med betande djur, prisbelönad ekologisk trädgård. I Eskilstuna kommun finns 17 naturreservat, Askholmen, Gökstenen, Hamra, Hedlandet, Herrfallet, Kvarntorp, Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, Skiren-Kvicken, Sofiebergsåsen, Stenby äng, Sundbyholm, Sundbyholmsåsen, Söderfjärden, Tolamossen,Varglyan, Vilsta och Årby. I boken Upptäck Eskilstuna som Eskilstuna kommun har gett ut i samarbete med Cykelfrämjandet, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Eskilstuna Energi & Miljö finns många intressanta kartor, sevärdheter och utflyktsmål presenterade. 15

16 Bilden visar karta över naturreservaten i Eskilstuna kommun, Kvarntorp är ej utsatt. Källa: Inom Eskilstuna kommun finns även 26 Natura 2000-områden. Natura 2000 heter det nätverk som finns inom EU och som består av värdefulla naturområden. I Södermanlands län finns mer än hundra naturreservat så möjligheterna till naturupplevelser är mycket goda. Under april till och med september i år har Länsstyrelsen i Södermanland genomfört ett 30-tal guidningar i olika naturområden. Guidningarna som var gratis har riktat sig till dem som är intresserade av att veta mer om bland annat natur och kulturmiljövärden och naturreservat. Kanoting, vandring, cykling och andra miljövänliga transportsätt Foto: Eivor Rudin Miljövänliga transportsätt förutom kanoting, vandring och cykling är bland annat ridning. Sörmlandsleden, Ridled Sörmland, Kanotleden och Näckrosleden är goda exempel på miljövänliga transportsätt som dessutom skapar mervärde i form av naturupplevelser med Miljövänliga transportsätt förutom kanoting, vandring och fyra olika färdsätt. Ett annat miljövänligt transportsätt är kollektivtrafiken som dock har för låg turtäthet för att vara ett bra alternativ för en landsbygdsturist. Hur samordnar vi bättre med befintlig kollektivtrafik och hur kan miljömedvetandet hos arrangörer och besökare stimuleras? Fler turister kan till exempel färdas tillsammans till olika besöksmål och transport av cyklar till olika destinationer erbjudas. Inom området hållbar utveckling finns både när det gäller boende, mat, aktiviteter och transporter en potential att utveckla för aktörer på landsbygden. 16

17 Cykelturism är en ökande aktivitet och ett viktigt område inför framtiden. Hur kan vi bidra till samordnade transportlösningar och ökad säkerhet i samband med transporter? Cykeluthyrning inklusive cykelhjälm är något som bör erbjudas till besökare och turister. Miljömedvetande måste också innefatta medvetenhet om säkerhet och trygghet för människor som nyttjar miljövänliga transportsätt. Kanoting, vandring, cykling och ridning ställer krav på säkerhet, hjälmar, vägar, trygga vandringsleder och kanoting och paddling med flytvästar. Cykel- och ridturism är några av Nuteks utvecklingsområden Nutek har identifierat och prioriterat utvecklingsområden inom turistnäringen så kallade tematiska områden. Dessa områden är inom turistnäringen Cykelturism, Båtliv, Mat och gastronomi i turistiska perspektiv, IT, Häst- och ridturism. Foto: Anders Geidemark Nyföretagaraktörer, nätverk och kluster För att kunna förverkliga drömmar och idéer är det bra att få hjälp, stöd och uppmuntran av personer med kompetens och erfarenhet inom olika verksamhetsområden. För personer som redan startat och för de som är på väg att starta en verksamhet och vill utveckla sina idéer är det viktigt med bra nätverk. Nätverk där man kan finna kraft, gemenskap och utbyte för sin egen och företagets utveckling. Värdefulla kontakter och relationer byggs och på så sätt stärks det egna varumärket och nya affärskontakter kan uppstå. Nedan presenteras exempel på värdefulla kontakter som aktörer inom landsbygdsturism kan ha nytta av. Din idé Idébärare i Eskilstuna kan få stöd och hjälp med att utveckla sin idé. Rådgivning, hjälp med ekonomi, juridik, marknadsföring och kontakter är några av många olika stödinsatser som erbjuds även på flera språk. Din idé representeras av följande aktörer som arbetar för att stödja idébärare i Eskilstuna; Munktell Science Park ALMI Företagspartner Sörmland Coompanion 17

18 Företagsamma kvinnor Eskilstuna kommun Idélab Mälardalens högskola Nyföretagarcentrum Eskilstuna IFS Sörmland Ung Företagsamhet Södermanland. För mer information se: Foto: Anders Geidemark Företagens arkiv i Sörmland Föreningen Företagens arkiv i Sörmland, kallat företagararkivet, finns i Eskilstuna. Material som finns på Företagens arkiv är handlingar från företag, ekonomiska föreningar, gårdar, fastigheter och byalag, pressen och enskilda personer. För turistnäringen kan detta innebära möjligheter när det gäller källor för guider, näringsverksamhet och för marknadsmaterial. För mer information se: Landsbygdsgrupper och hembygdsföreningar på landsbygden Barva Framtid Barva hembygdsförening Eklångens byalag Eklångens ekonomiska bredbandsförening Gillberga-Lista hembygdsförening Hjälmare Kanals Vänner Husby-Rekarne hembygdsförening Kalklinbanans vänner Kjula-Jäder hembygdsförening Näshulta Framtid Näshulta hembygdsförening Sundbyholmsstråket Vallby-Hammarby-Sundby hembygdsförening Åltorps byalag Öja-Västermo Bygderåd Öja-Västermo hembygdsförening För mer information se:

19 Kluster Länsstyrelsen har arbetat i över tio år med kluster och innovationssystem. Nedan presenteras två olika kluster i Sörmland, En smak av Sörmland och Idea Plant. En smak av Sörmland Matkluster för lokalproducerade råvaror. Syftet är att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt småskaligt företagande inom livsmedelsbranschen. För mer information se: Idea Plant Klustret Idea Plant arbetar inom informationsdesign och upplevelsenäringen i södra Mälardalen med tyngdpunkt i Eskilstuna. Idea Plant driver utvecklingsprojektet KRUT för den kreativa sektorn. Målet för projektet är att skapa hållbar utveckling inom den kreativa sektorn och därigenom stärka dess ställning i samhället och som tillväxtfaktor. Sektorn omfattar: turism/rekreation, media, konst/design och kulturarv. För mer information se: Leader Inlandet Leader kommer från franskan och är en förkortning som betyder Utveckling genom samverkan. Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Leader Inlandet är en ideell förening där Eskilstuna är en av sex kommuner i de tre län som ingår Södermanland, Stockholm och Västmanland. Föreningens mål är att främja jämlikhet, innovation kompetensutveckling, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Projektmedel för utvecklingsprojekt kan sökas under perioden och Leader Inlandet har cirka 6 miljoner kronor att fatta beslut om årligen. Beslut fattas av ledamöter i LAG-gruppen som är föreningens styrelse. Där finns representanter för ideell, offentlig och privat sektor från de sex kommunerna som samarbetar för att genomföra målen i Leader Inlandets strategi. Varje projektansökan måste ha privat medfinansiering till exempel i form av ideella insatser och ett företag behöver samverka i nätverk eller med en förening för att kunna söka projektmedel. Leader Inlandet delfinansieras av de deltagande kommunerna, staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Om laggruppen fattar ett positivt beslut för ett projekt skickas ett underlag till Länsstyrelsen Södermanland som tar det slutliga beslutet. Leader Inlandet har genomfört en SWOT-analys inom kommunerna som omfattas av projektet där Eskilstuna är en av dem. SWOT-analysen belyser styrkor, möjligheter, svagheter och hot. Den ger en bra bild av hur det ser ut på Eskilstunas landsbygd. 19

20 Leader Inlandets SWOT-analys Källa: Leader Inlandet, Utvecklingsstrategi

21 Analys, slutsatser och rekommendationer Besöksnäringen som är Sveriges snabbast växande näring har en stor betydelse för varje region och kommuns utveckling och tillväxt. Näringens unika konkurrenskraft, genom att den inte kan utlokaliseras till andra länder, stärker den lokala och kommunala attraktionskraft som turismen har. Näringens betydelse för sysselsättningen är också en viktig faktor framförallt då många företag som verkar inom besöksnäringen finns på landsbygden och har mindre än tio anställda. Exporten blir allt viktigare då Sveriges export inom basnäringarna järn, stål och personbilar har minskat. Trots alla positiva effekter turismen bidrar till både när det gäller sysselsättning och export ur det lokala perspektivet satsar Sverige små resurser i förhållande till Finland, Danmark och Norge. Dessa länder satsar tre gånger så mycket på marknadsföring inom turism. Utländska besökare är viktiga för turistmålen och för den ekonomiska tillväxten. På Eskilstunas landsbygd kommer enligt den aktuella studien de allra flesta besökarna från närområdet. Om man ser på det finansiella läget vi nu befinner oss i med en allt djupare lågkonjunktur kan det lokala alternativet bli alltmer attraktivt. Många hushåll kommer inte att ha ekonomiska möjligheter till semesterresor utomlands vilket gör att ett lokalt utbud får ökad attraktionskraft. I dag är de flesta besökarna vuxna utan barn och seniorer men efterfrågan från andra målgrupper kan förväntas öka. För att Eskilstunas turistmål på landsbygden ska bli mer attraktiva behöver utbudet vidareutvecklas för att locka fler målgrupper. Potentialen finns och många av de aktörer som svarat på enkäten har verksamhet året om. Flera har dessutom möjlighet att ta emot större grupper. Majoriteten av aktörerna på landsbygden som är verksamma inom besöksnäringen är positiva till att bidra till att utveckla turismen på landsbygden. Tillsammans skulle flera paketerbjudanden kunna skapas till olika målgrupper. Intresse från aktörer som i dagsläget inte erbjuder något för turister men har idéer och aktiviteter finns. För att tillvarata idéer och den goda entreprenörskraften är verksamheter som stödjer idébärare mycket viktiga. Nyföretagaraktörer, nätverk och andra organisationer som kan stötta entreprenörer spelar stor roll för att stimulera idéer att utvecklas så att de bättre kan nå ut till marknaden. I Eskilstuna finns flera verksamheter som kan erbjuda stöd till utövare inom besöksnäringen. Framtida företagare och arrangörer inom besöksnäringen kan ha god nytta av de nätverk och exempel på stödjande aktörer som nämns i rapporten. Fler aktörer och ett större utbud till fler målgrupper kan skapa positiva effekter i kommunen ur många olika perspektiv. Ett angeläget perspektiv är att genom landsbygdsturism bidra till olika folkhälsoaspekter som ökad sysselsättning och möjligheter till ökad fysisk aktivitet liksom möjlighet till rekreation och återhämtning. Materialet visar på ett stort utbud av aktiviteter från många olika aktörer och förhoppningar om att det som erbjuds ska bli känt av fler. Önskan finns att stärka och 21

22 utveckla landsbygden som turistmål. För att fler besökare ska få vetskap om attraktioner, sevärdheter, kultur och naturupplevelser, behövs bättre marknadsföring. Utbudet behöver vara mer säljande och bättre paketering är nödvändig för att stärka och höja attraktionskraften i syfte att få en mer levande landsbygd för besökare. Med hjälp av internet och marknadsföring via egen hemsida som uppges i kartläggningen vara den vanligaste marknadsföringskanalen finns oanade möjligheter. Möjligheterna att marknadsföra sin verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt är stora och förknippat med låga kostnader i förhållande till annonsering i dagspress. Internet är snabbt, enkelt och tillgängligt för många efter deras egna önskemål. Med det finns också begräsningar som frågan hur når jag intressanta målgrupper? Hur vet de att vi finns? Hur kan jag mäta resultatet av marknadsföringen på hemsidan? Kan vi och orkar vi hålla hemsidan uppdaterad och ajour med aktuella nyheter och turistutbud? Det näst vanligaste sättet att marknadsföra efter den egna hemsidan är enligt enkätundersökningen muntlig marknadsföring i personliga nätverk. Nätverkens betydelse är i denna som i många andra branscher en bra resurs. För att få ett fungerande nätverk som kan tillföra och utvecklas måste kontakter underhållas och vårdas så att nya samarbeten och erfarenheter kan skapas. Idag sker samarbete framförallt lokalt. Samarbete för att nå den internationella marknaden behöver utvecklas. Eskilstuna kan med sin strategiska geografiska placering med närhet till både Arlanda och Skavsta flygplats ta emot utländska besökare på ett enkelt sätt. Ett exempel är den populära TV-serien Inga Lindström som visas i Tyskland. Serien har åtta till nio miljoner tittare varje vecka och är inspelad i Sverige och i Sörmland, bland annat i Torshälla. Sedan år 2003 har det spelats in fem till sex filmer årligen i Sörmland. Det planeras ytterligare filmer under några år. Positiva effekter i form av tyska turister som kommer till länet är ett resultat av serien. Visit Sweden arbetar med att internationellt marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser. Mer information finns på hemsidan De företag och föreningar som svarat på enkäten har angett att deras vanligaste aktivitet är utomhusaktiviteter. Det är även utomhusaktiviteter de vill erbjuda i framtiden. Utifrån dessa svar kan man tolka att utbudet uppskattas av besökarna och att det finns en vilja och potential hos aktörerna att vidareutveckla dessa aktiviteter. Genom att erbjuda utomhusaktiviteter och vidareutveckla detta koncept kan flera få del av vacker natur och naturturismen på landsbygden. Infrastrukturens betydelse och funktionalitet för besöksnäringen är viktig ur många aspekter. För internationella besökare finns vissa krav och personer som vill färdas med miljövänliga transportsätt har sina önskemål. Allmänna kommunikationsmedel, bredband och täckning för mobiltelefoni är viktigt för att idéer och verksamheter på landsbygden ska kunna utvecklas. 22

23 Hållbar utveckling är nödvändigt för framtidens landsbygd. På landsbygden kan en kombination av hållbara kvalitéer och turistattraktioner förenas. Närproducerade råvaror och ekologiska livsmedel av lokala producenter är andra näringar som efterfrågas och kan innebära en utvecklingspotential för framtiden. Eskilstunas rika utbud av naturvärden, kulturhistoriskt intressanta platser, möjlighet till miljövänliga transportsätt och turism ur perspektivet hållbar utveckling stärker landsbygdens attraktionskraft. Fler besökare borde få möjlighet att ta del av vackra platser och sevärdheter inte minst den internationella målgruppen. Naturturism attraherar både lokala besökare och turister från andra länder. Många aktörer har insett att det går att tjäna pengar på näringen. För att fler ska få del av kommunens utbud på landsbygden behövs en tydlig marknadsföring med fler paketlösningar av attraktiva erbjudanden till målgrupper med olika behov och intressen. Resultatet av förstudien ger oss, även om siffrorna inte är statistiskt signifikanta, en nulägesbild av hur det förhåller sig bland dem som svarat och hos dem som bedriver verksamhet inom området landsbygdsturism. Arbetet för att stärka, paketera och lyfta fram landsbygdsturismen i Eskilstuna fortsätter och studien har lagt en grund för att kunna utveckla arbetet. Landsbygdsturismen är unik, den kan inte utlokaliseras till andra länder, och besöksnäringen är viktig. Den är Sveriges snabbast växande näring och har stor framtidspotential. I Eskilstunas vision står det Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära, en tydlig ambition att vidareutveckla det resultat som denna studie visar. 23

24 Skrifter, publikationer, kartor och turistinformation Kartor Ekopark Ridö-Sundbyholms-arkipelagen, Sveaskog Gyllenhielmska Vandringsleden Hjälmaren runt, en resa i lust och fägring Hjälmaren, så här fiskar du viktiga regler Länsstyrelsen i Örebro, Södermanlands och Västmanlands län. Kvicksundsturen, Cykelfrämjandet Mälaren, Fritt handredskapsfiske och andra viktiga fiskeregler Näshultaturen, Cykelfrämjandet Rastplatskartan 2008, Vägverket Skiren-Kvickens naturreservat, Besökskarta Skiren-Kvickens Skyltade cykelleder i Sverige, Cykelfrämjandet, Vägverket Stenby-Äng reservatet, Eskilstuna kommun Sundbyholmsturen, Cykelfrämjandet Torshällaturen, Cykelfrämjandet Turista i Öja-Västermo Turistkarta 2008/2009 Upplev Eskilstuna från cykelsadeln, Eskilstuna kommun Upptäck Eskilstuna, Eskilstuna kommun Upptäck Näshulta Skrifter/Publikationer Eskilstuna Stadsmuseum Närproducerad mat i Eskilstuna kommun och dess närhet, Eskilstuna kommun Turistinformation Eskilstunas Natur, En vägledning till naturlandskapet i Eskilstuna kommun Fiholms Slottscafé Fiskeguide Södermanlands län Hawkeyes indian & trapper Camp Hembygdsevenemang, Södermanlands Hembygdsförbund Hjälmare kanal och Hjälmaren, fakta 2008 Hjälmaren Så här fiskar du, Viktiga fiskeregler Kanalbåten m/s S:t Olof, Eskilstuna kommun Lustfyllt Upplevelser i Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län M/S Havsörnen, Rederi Mälarstaden M/S TOR, Arboga Rederi AB Mesta Åsby Kolsta i Eskilstuna kommun Om människans förhållande till landskapet Mälaren, Fritt handredskapsfiske och andra viktiga fiskeregler Natur och kulturvärden längs Ramsundsån Naturguidningar Södermanlands län 2008, Länsstyrelsen

25 Näshulta Kulturdagar, Näshulta Hembygdsförening Ridled Sörmland Stora Sundby Glashytta Sundbyholms-området, Eskilstuna kommun Sörmland Sveriges Lustgård, Sörmlandsturism Sörmlandsleden Tätortsnära hagmarker i Eskilstuna kommun Upplev mälaren, mälarens gästhamnar, Föreningen Mälaren Upplev Sundbyholm, Välkommen till Fiholms slott Välkommen till Strand Golf Välkommen till Torshälla Kulturstaden, Torshälla Stad, Eskilstuna kommun Torshälla Stads förvaltning Hemsidor & hälsa/natur/sevärt i naturen

26 Källförteckning Litteratur och Statistik En liten broschyr om Sveriges nya basnäring, Svensk Turism Fakta om svensk turism och turistnäring 2008 års upplaga, Nutek mars 2008 Upptäck Eskilstuna, Eskilstuna kommun i samarbete med Cykelfrämjandet, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Eskilstuna Energi & Miljö, 2004 Kartläggning och analys av upplevelser i Eskilstunas besöksnäring, Eskilstuna kommun 2007 Lustfyllt Upplevelser i Sörmland 2008, Sörmlandsturism AB 2008 Din Idé, Munktell Science Park Projektidé? Vi kan hjälpa er att förverkliga den!, Leader Inlandet 2008 En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Utvecklingsstrategi , Leader Inlandet Arbetsnamn: Outdoorbroschyr Sörmland, Oxelösunds kommun Kultur och fritid 2008 Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern, Eskilstuna kommun Eskilstuna den stolta Fristaden, Eskilstuna kommun Tidningsartiklar Sme Journalen Regionförbundet Sörmland, Annonsbilaga till Dagens Industri Hemsidor Muntliga källor Patrik Andersson, Eskilstuna Marknadsföring AB Anna Götzlinger, Eskilstuna Stadsmuseum Ingrid Nyhlén Brege, Cykelfrämjandet Bibbi Molander, Eskilstuna kommun Demokrati och medborgarenheten Annakarin Swärd, Eskilstuna kommun Näringsliv Margit Larsson, Eskilstuna kommun Näringsliv Johan Forsberg, Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 26

27 Eivor Rudin, Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Björn Wetterstrand, Eskilstuna kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Birgit Andersson, Leader Inlandet Stefan Andersson, Leader Inlandet Jörgen Hedberg, Leader Inlandet Pernilla Nordström, Sörmlands Turismutveckling AB Dennis Bederoff, Nutek Ann-Marie Asplund, Företagens arkiv i Sörmland och Gillberga-Lista Hembygdsförening Karin Isaksson, Företagens arkiv i Sörmland Theresia Holmstedt Jensen, Teaterföreningen Sigurd Fafnisbane 27

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Inom två timmar från Stockholm. Genuin och levande bygd. Lagom avstånd från större städer. Älvanknutna hotell och stugbyar. Närmare än man tror

Inom två timmar från Stockholm. Genuin och levande bygd. Lagom avstånd från större städer. Älvanknutna hotell och stugbyar. Närmare än man tror Biosfärområde för hållbar utveckling Höga naturvärden Rik historia Inom två timmar från Stockholm Genuin och levande bygd Lagom avstånd från större städer Komplett fiskeområde Affärsplan för Nedre Dalälvssamarbetet

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

Internt PM Tuna Hästbergs hembygdsförening, Baggbodykarna, Borlänge kommun, Dalarnas museum 2010-03-22

Internt PM Tuna Hästbergs hembygdsförening, Baggbodykarna, Borlänge kommun, Dalarnas museum 2010-03-22 Projektplan för Leaderansökan Äventyrsgruvan Tuna Hästberg - försöksverksamhet Projektidé Att kontinuerligt utveckla och driva en äventyrsturism i och kring Tuna Hästbergs gruvor, baserad på avancerade

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer