1. Viktig säkerhetsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Viktig säkerhetsinformation"

Transkript

1 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page NEÅ. iktig säkerhetsinformation.. äkerhet.. Underhåll. Presentation av -:n 4.. Uppackning 4.. Insättning av batterierna i fjärrkontrollen 4.. trömanslutning av :n 5. Förstagångsinstallation 5.. -apparatens funktioner 5 4. Fjärrkontroll 7 5. riftsättning 8 5. tandardanslutningar ntenningång Komponentingång Péritel-ingångar, eller video 4/-ingång ingång G och I-ingångar Utgång för hörlurar i-fi-utgång 6. Insättning av minneskorten för fotoöverföring 7. nvändning av inställningsmenyerna 7.. Bildinställning 7.. Ändring av P-parametrarna 7.. P-läge 7.. judinställning vancerade inställningar Ändring av de valfria parametrarna kydd Inställning av kanalerna utomatisk sökning Manuell sökning Programredigering ortera Konfigurering av källorna cartkällor, auto Benämning ktivera/avaktivera källa Bildbrusreducering PIP/PP 9 8. Feldiagnos 0 9. ekniska specifikationer. iktig säkerhetsinformation.. äkerhet För er säkerhet och för att förlänga apparatens livslängd, följ alla underhålls- och säkerhetsföreskrifter och alla instruktioner i denna bruksanvisning. efinitioner OB! ymbolen med ett utropstecken i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på viktiga användnings- och underhållsföreskrifter. NG ymbolen med en pilblixt i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att vissa komponenter inuti apparaten kan vara strömförande och ge stötar. äkerhetsregler enna - är en apparat av klass I; den får EN kopplas in till ett jordat vägguttag. -:n är tillverkad för att fungera: ansluten till ett växelströmsnät på 0-40, z, vid en omgivande temperatur på mellan 5 och 5, i en omgivning där luftfuktigheten inte överstiger 85 %. Inuti -:n finns oisolerade högspänningsförande delar. Försök under inga omständigheter att komma åt komponenter inuti apparaten. Endast kvalificerade personer är behöriga att göra detta. Öppna ej och plocka ej isär utrustningen: risk för elektriska stötar. Materiella skador: nvänd aldrig :n om den är skadad på något vis. Om -plattan går sönder, undvik att röra vid den med bara händer. Placera alltid -apparaten på en plan och vågrät yta, undvik ställen som är utsätta för vibrationer. äderförhållanden: i rekommenderar att ni kopplar bort strömförsörjningen och antennen vid åskväder. Fukt: Utsätt inte -apparaten för regn, fukt eller damm. Om vätska av något slag tränger in i :n, kan denna skadas allvarligt. id spill av vätska på apparaten, koppla genast ur denna och kontakta återförsäljaren. törningar: Placera ej -apparaten på eller i närheten av utrustning som kan orsaka elektromagnetiska störningar. törningarna kan ha en negativ effekt på :ns funktion och förvränga bilden och ljudet. emperatur: Undvik att utsätta :n för extrem värme eller kyla. Placera apparaten långt från värmekällor, som t.ex. värmelement, öppna spisar eller gas- eller elspisar. entilation: :n skall placeras på ett välventilerat ställe. äck ej apparaten och placera den inte på någon trång och instängd plats. En fri spalt på 0 cm bör lämnas runt -apparaten. öljet: Öppna ej och plocka ej isär produkten: ni riskerar att utsättas för farlig spänning. tandby: ämna inte :n i standby under längre perioder, t.ex. om ni reser på semester. Batterier: nvänd endast batterier enligt tillverkarens specifikationer (se 9. ekniska specifikationer). Om batterierna är defekta eller helt urladdade, var god och ta hänsyn till miljön och släng dem endast i containrar som är speciellt avsedda för detta ändamål enligt gällande bestämmelser. et är lätt hänt att små barn sväljer batterierna, låt därför inte små barn leka med fjärrkontrollen. ENK

2 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Brännmärken på skärmen: OB! Märk väl att vissa program sänds med en logo som är synlig i ena hörnet av skärmen. omliga logon framträder väldigt starkt på skärmen och kan skada denna och lämna ett permanent "avtryck". För att undvika att detta händer, låt ej :n stå på under längre tid på kanaler som sänder med en logo, i synnerhet om ni inte tittar på :n. nvänd endast batterier enligt tillverkarens specifikationer (se.). Batterierna som levereras med apparaten är ej laddningsbara. ag hänsyn till miljön. läng endast batterierna i containrar avsedda för detta ändamål enligt gällande bestämmelser, släng dem aldrig med hushållssoporna... Underhåll Före varje ingrepp, koppla ur -apparaten från vägguttaget. orka ren apparaten med en mjuk, lätt fuktad trasa med ett icke slipande, vaxfritt rengöringsmedel. nvänd aldrig bensen, sprit eller något annat petroleumbaserat rengöringsmedel då dessa kan lämna märken på apparatens yta. orka försiktigt ren skärmen med en mjuk trasa fuktad med en tvållösning. Er - har en skärm med väldigt hög prestanda, den är dock känslig. Om skärmen vidrörs med bara händerna, kan dess interna elektroniska komponenter och pixel skadas. För att bevara er agem -:s originalprestanda så länge som möjligt, undvik att röra själva bildskärmen.. Presentation av -:n i gratulerar er till ert köp av GEM XIUM -7 färg- med -skärm! Produkten har tagits fram för att vara lättanvänd, försedd med alla standardanslutningar och för att ge er det bästa inom ljud- och bildkvalitet. -apparaten kan enkelt anslutas till en videobandspelare, dekoder eller -läsare. en kan också anslutas till en dator för att användas som datorskärm eller användas som minneskortsläsare för att visa digitalfoton på skärmen. Inställningar och egna justeringar görs enkelt via en uppsättning menyer som kommer upp på skärmen och de lättåtkomliga knapparna på sidan apparaten eller med fjärrkontrollen som levereras med :n... Uppackning När ni packar upp -:n, kontrollera att ni har följande: Fjärrkontroll -batterier (x ) Nätsladdar Bruksanvisning GEM XIUM M -7 färg- F-kabel Om något av ovanstånde saknas eller verkar trasigt, var vänlig och kontakta er återförsäljare eller en auktoriserad reparatör... Insättning av batterierna i fjärrkontrollen ätt in de två -batterierna i fjärrkontrollen på följande vis: yft och tag bort locket på fjärrkontrollens baksida för att komma åt batteriutrymmet. ätt in de två batterierna som levereras med -apparaten. Kontrollera att + och - polerna sitter åt rätt håll. ätt tillbaka locket och se till att det klickat till och är korrekt stängt. nvänd ej nya och gamla batterier tillsammans eller batterier av olika typer. Kortslut ej batterierna, plocka ej isär dem, värm dem inte och släng dem inte i elden. Om ni inte använder fjärrkontrollen under längre tid, plocka ut batterierna för att undvika att fjärrkontrollen skadas av eventuella batteriläckage. andskas varsamt med fjärrkontrollen. e till att inte tappa den i golvet och att den inte blir våt, utsätt den inte för direkt solsken, låt den inte ligga i närheten av ett värmelement eller på någon fuktig plats. 4

3 ett uttag M ätt in ett M-kort i detta uttag. 8 uttag /MM, M ätt in ett /MM- eller M-kort i detta uttag. 7 ett uttag.f ätt in ett F-kort i detta uttag. 6 ryck varje gång ni vill navigera mellan -ingångarna och källorna. 5 isar eller tar bort inställningsmenyn för att konfigurera :n. + 4 öjer eller sänker volymen. Pr-/Pr+ Går till föregående eller nästa kanal. ätter på :n eller ställer den i standby. ögtalare Producerar stereoljud och irtual olby urround. Knappar/Kortläsare Funktion 6 M M 5 F /MM Pr- Pr+ 4 Framsida etta kapitel beskriver -:ns olika funktioner. a en stund för att upptäcka :n och dess kontrollpanel innan ni börjar använda den... -apparatens funktioner UOMIK ÖKNG ryck på för att starta den automatiska sökningen. N älj land. PÅK älj språk. : U MEN : ÄJ : JUE POGM : FEKEN : 45.00Mz FÖ IONEN PÅK N UOMIK ÖKNG B/G ENK EIGE NEJ. Förstagångsinstallation Koppla in andra änden av nätsladden till ett jordat vägguttag. Koppla in nätsladden i -kontakten på -apparatens baksida... trömanslutning av :n uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 5 Baksida N 4/ 4/B 8 4 Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE nslutningar Funktion N Koppla in antennen eller koaxialkabeln för era lokala -tjänster. 4/, / nslut -video-, respektive ljudutgången (/). 4/B, / nslut kompositvideo- och ljudutgångarna (/) (dito 4). 4 omponent, / nslut ljud- och videoutgångarnas kontaktdon som delar (progressiv eller radsprång) av er /-utrustning, högupplösningsutrustningar som t.ex. dekodrar. 5 P/I, / nslut er P:s eller er -dekoders ljudutgångar och G- eller Iutgång. 6 EPONE Koppla in hörlurar. 7 i-fi OUPU nslut en extern förstärkare med extra högtalare. 8,, Koppla in -utgången av er /-utrustning. 6 ENK

4 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7 4. Fjärrkontroll Knapp Funktion I ätter på :n eller sätter den i standby al KOMPONENKÄ al av komponentkälla med radsprång eller progressiv al källa P/I () al källa G eller I 4 Kanal tegar uppåt (+) el. nedåt (-) bland kanalerna 5 O + - öjer (+) eller sänker (-) volymen 6 FÖEGÅENE KN Återgår till föregående kanal 7 GENÄG X al av grupp text- sidor EX X ext- index 9 I X isar dold information 0 ZOOM X och Å Zoomning av -text och bibehållande av zoomningen ÄMN Meny För att lämna menyn PIKNPP ryck på pilarna upp, ner, höger, vänster för att navigera mellan de olika valen i inställningsmenyn MEN isar inställningsmenyn 4 ÄNG För att programmera standby 5 UIO al av irtual olby urround (60 ljud) 6 JU al mono/stero 7 ÄGE PIP/PP EEG PIP/PP EKUNÄKÄ PIP/PP al PIP/PP äget av PIP-bilden Inverterar primärkällan och den sekundära källan i PIP/PP-läge al av sekundärkälla PIP/PP isar PIP/PP 8 FOO al av fotofunktionen ÖEIK KOÄE/ al av visning översikt eller helskärm EKÄM OE FOO oterar fotot ÄE IG ätter igång visningen av diabilder 9 IEO al av inställningar för videofunktionen 0 OM mart al av ljudvolym mart I I FOMION isar informationen på skärmen IP G/N al av displayform intensiv/dag/natt EXI ext-, nästa/föregående sida 4 al EX- ext- till/från 5 Kanalval xx -/-- Mer än ensiffriga kanaler 6 ifferknappar ifferknappar 0 till 9 7 al -källor al av PEIE-källorna till 8 al IEO///-källor al, 4 och 4 källa 9 Format al av skärmformat 0 vstängning av ljudet lår ifrån högtalarna och i-fi-utgången Om den infraröda mottagaren utsätts för direkt solljus kan detta påverka fjärrkontrollen negativt och minska dess räckvidd. Utsätt ej fjärrkontrollen för stötar eller skakningar. Utsätt aldrig fjärrkontrollen för hög temperatur eller fukt. Om ni inte använder fjärrkontrollen under längre tid, plocka ut batterierna för att undvika att fjärrkontrollen skadas av eventuella batteriläckage riftsättning I kapitlen nedan finner ni detaljerade anvisningar för att koppla in er ljud- och videoutrustning (/) till -:n för att kunna se era favoritprogram eller filmer. Kapitlen beskriver hur man utför alla nödvändiga inställningar för att erhålla optimalt ljud och bild. 5. tandardanslutningar :n GEM XIUM -7 erbjuder flera in- och utportar till vilka ni kan koppla in olika /-utrustningar: antenn, kabel-, videobandspelare, -läsare, dekodrar för satellit- eller kabel-, eller t.o.m. en persondator (-kompatibel). Ni kan även använda -:n som minneskortsläsare för att visa era digitalfoton direkt på -skärmen, utan att gå via en persondator. lla dessa uppkopplingar är möjliga genom uttagen som finns på -apparatens baksida. I kapitlen nedan presenteras de olika portarna och /-utrustningen som kan anslutas till :n. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE nmärkningar: Gå alltid igenom dessa anmärkningar innan ni kopplar in någon /-utrustning till :n. Konsultera vid behov bruksanvisningen för er stereoförstärkare eller övrig utrustning. Koppla bort alla utrustningar från vägguttagen. Koppla in dem igen först när alla apparater anslutits till varandra. nslut ingen utrustning och ändra inga anslutningar så länge någon enhet är strömförande. Om ni vill använda en -läsare, anslut denna direkt till :n och gå inte via t.ex. en videobandspelare som ansluts till :n. nnars riskerar ljud- och bildkvalitén att bli sämre. Om videobandspelaren innehåller en anordning för att förhindra kopiering kan denna förvränga :ns bild. täll in stereoutrustningen på rätt källa om sådan kopplats in till er -. et räcker med en ljudanslutning och en videoanslutning mellan :n och övriga ljud-/videoutrustningar (t.ex. -läsare, videobandspelare, videokamera). etta innebär att ni kanske inte kommer att använda alla :ns kontakter för er anläggning till att börja med. Om ni ämnar titta på med videobandspelaren frånslagen, koppla in en koaxialkabel mellan videobandspelarens UNE -uttag och -:ns N-uttag. På så vis kan ni se på alla -kanaler utan att videon är på. -:ns olika videoingångar avgör bildkvalitén (från bäst till sämst): video med progressivt svep, video med radsprång, B, -video och kompositvideo. 8

5 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page ntenningång ntenningången ansluts till antennen eller till kabel--nätet på följande vis: nslut ena änden av 75 W. koaxialkabeln till N-uttaget på :ns baksida. Koppla in kabelns andra ände i vägguttaget. Beroende på er anläggning, kan en kabeladapter visa sig nödvändig för vägguttaget. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE Om ni har tecknat ett abonnemang för avgiftsbelagda kabel--program som fordrar att man använder en dekoder för att se alla kanaler, anslut N-kontakten till dekoderns antennuttag. i rekommenderar starkt att ni ansluter antennen en 75 W. koaxialkabel Komponentingång Komponentingången ger er möjligheten att ansluta er till moderna videoutrustningar som exempelvis läsare och -dekodrar. Porten består utav ljud- (/) och videoanslutningar med olika komponentsignaler (br eller PbPr) och ger bästa möjliga bildkvalitet. Utrustningarna ansluts till ingången på följande vis: IEOBNPEE IGIEKOE N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE Med en komponentvideokabel, anlsut :ns videouttag (br eller PbPr) till motsvarade videouttgångar på er /-utrustning. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljudutgång på /-utrustningen cart-ingångar, eller enna - har tre cart-ingångar som gör det möjligt att ansluta upp till tre /-enheter till :n: EE IGIEKOE och (in-ut) används för dekodrar, -läsare, spelkonsoler och alla enheter som producerar en B-signal. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE IGIEKOE EE EE + EKOE IEOBNPEE kan eventuellt reserveras åt den landbaserade anal+-dekodern (Frankrike). används endast för videobandspelare och andra /--utrustningar som exempelvis videokameror. För dessa uppkopplingar, använd cart-kablar (ej levererade med :n) video 4/-ingång 4/-ingången ger er möjligheten att ansluta utrustning som har en -video-utgång som t.ex. -spelare, digitalkameror, m.m. enna port erbjuder hög bildkvalitet. /-utrustning ansluts till porten på följande vis: EE IGIIEOKME N 4/ 4/B Med en -videokabel, anslut -apparatens 4/-uttag till /-utrustningens motsvarande -videouttag. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljuduttag på /-utrustningen. Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE ingång 4-ingången är en ingång för komponentvideosignal. För att ansluta en /-utrustning som t.ex. en videobandspelare eller en -läsare, gör följande: EE IGIIEOKME N 4/ 4/B Med en komponentvideokabel, anslut -apparatens 4-uttag till /utrustningens motsvarande videoutgång. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljudutgång på /-utrustningen. Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE G och I-ingångar nslut er till en persondator eller till en bärbar dator via G-porten eller I-porten för att använda :n som datorskärm. nslut persondatorn eller den bärbara datorn på följande vis: N 4/ 4/B nslut :n,, den bärbara datorn eller -dekodern till I-ingången, eller anslut den bärbara datorn till G-ingången. Pb/b Pr/r I P/I UIO OUPU EPONE G nslut persondatorns ljudutgång ine Out till -apparatens P UIO -uttag. Märk väl: denna multimediaport är fullt kompatibel med externa utrustningar som kan hantera högupplösningsvideo, som t.ex. -dekodrar. I EE Utgång för hörlurar Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE enna utgång används för att koppla in hörlurar till -:n. 0 ENK

6 OB!: tag inte ur och rör ej vid minneskorten så länge timglaset blinkar på skärmen. Märk väl: för Picture how-navigering, se kapitlet 4. Fjärrkontrollen. Insättning av ett martmedia-kort Insättning av ett ecure igital/multimedia-kort M M M M F /MM F /MM Insättning av ett ompactflash-kort Insättning av ett Memory tick-kort M M M M F /MM F /MM Er - erbjuder en funktion för att läsa flashminneskort som gör det möjligt att visa digitalbilder direkt på skärmen, utan att behöva gå via en persondator för att läsa korten. -apparaten stöder följande kortformat: F, /MM, M och M. kjut in minneskortet i lämplig läsare (se bilder nedan). 6. Insättning av minneskorten för fotoöverföring Om ni använder denna utgång, måste ni stänga av -:ns interna högtalare (se 7...). -NÄGGNG EPONE P/I UIO OUPU Pr/r Pb/b 4/B 4/ N nvänd i-fi-utgången då ni vill ansluta er - till en förstärkare eller till ett par aktiva högtalare för att få bättre ljudkvalitet i-fi-utgång uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7. nvändning av inställningsmenyerna Med menysystemet på skärmen () går det snabbt och enkelt att göra alla nödvändiga inställningar på - :n. etta kapitel beskriver hur man ändrar de olika parametrarna. Inställningsmenyerna kan visas på skärmen antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller med knappanelen på :ns framsida, se bilden nedan: Fjärrkontroll Knappanel Funktion ryck på denna knapp för att komma till inställningsmenyn och utföra önskade justeringar. ryck på knappen på nytt för att återgå till föregående meny eller för att lämna inställningsmenyerna då menyn på skärmen är huvudmenyn. eller Pr+ eller Pr- nvänds för att gå till menyn under eller ovanför bland inställningsmenyerna. eller O+ eller O- nvänds för att ändra på värdena i inställningsmenyerna. EXI nvänds för att lämna inställningsmenyerna. 7.. Bildinställning enna meny används för att utföra de vanligaste inställningarna och för att återställa fabriksinställningarna. JUK KON FÄG FÄGON KÄP BIÄGE 0 FÄGEMPEU NEU NÄNE 0 : U MEN : ÄJ : JUE Följande inställningar är tillgängliga i bildmenyn: JUK Justerar skärmens ljusstyrka. tälls in tillsammans med kontrastinställningen. KON Justerar skillnaden mellan skärmens ljusare och mörkare delar. tälls in tillsammans med ljusstyrkan. FÄG Ändrar intensiteten av skärmens dominerande färg. Justera denna parameter på skärmen tills färgerna (t.ex. de ljusa tonerna) verkar naturliga. FÄGON Ändrar färgbalansen på skärmen. Justera denna parameter tills färgerna (t.ex. de ljusa tonerna) inte längre är varken för gröna eller för röda. KÄP Justerar skärpan i -bilden. BIÄGE Följande val finns tillgängliga: NEU, BIO, PO, UIO, NÄNE, P, MUIMEI FÄGEMPEU enna funktion gör det möjligt att justera färgtemperaturförhållandet. re nivåer: kall, neutral, varm.

7 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7.. Ändring av P-parametrarna etta alternativ används för att ställa in källan från G- eller I-ingången. JUK KON FÄG FÄGON KÄP 0 BIÄGE NÄNE FÄGEMPEU NEU P-ÄGE : U MEN : ÄJ : JUE P-läge Ö GÖN BÅ. POIION. POIION F KOK UOMIK : U MEN : ÄJ : JUE Ö Justering av den röda färgen. GÖN Justering av den gröna färgen. BÅ Justering av den blåa färgen.. POIION ryck på för att flytta bilden åt vänster och på för att flytta bilden åt höger.. POIION ryck på eller för att förflytta bilden i höjdled. F Möjliggör en finare synkronisering med datorns grafikkort. nvänd denna knapp om bilden är ostadig eller blinkar. KOK Ändrar datans displayfrekvens så att denna överensstämmer med frekvensen av datorns grafikkort. UOMIK Ja/nej för automatisk inställning. 7.. judinställning enna meny används för att göra de vanligaste justeringarna och för att återställa de fabriksinställda värdena (avancerade inställningar). ÖGOM IKN B BN ÖU/IFI O NEE ÄNG 0 5 : U MEN : ÄJ : JUE ÖGOM Justerar högtalarnas volym. IKN Justera diskanten. B Justerar basen. BN Justerar volymbalansen mellan den högra och den vänstra högtalaren. ÖU/IFI O Justerar volymen till utgången för hörlurarna och för ifi-utgången. NEE ÄNG nvänds för att ställa in andra parametrar efter egen smak vancerade inställningar Menyn nedan visar de avancerade inställningarna: ÖGE JUÄGE OUNE UOMIK OMKONO IU OB UOUN On EEO On On On : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ÖGE ätter på eller stänger av högtalarna. JUÄGE MONO eller EEO. OUNE ktiverar eller avaktiverar basförstärkningen. UOMIK OMKONO ktiverar eller avaktiverar den automatiska nivåkontrollen på alla kanaler. IU OB UOUN ktiverar eller avaktiverar funktionen irtual olby urround (60 ). 4 ENK

8 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Ändring av de valfria parametrarna enna meny används för att utföra vissa justeringar och för att välja egna värden för vissa funktioner. KUE I ÄKNGU ÄKNGI OMNGIME M PÅK ENK K : U MEN : ÄJ : JUE Följande alternativ är tillgängliga i udio-menyn: KUE I nvänds för att ställa in tiden. älj denna funktion och tryck på för timinställningen. ryck på för att ställa in minuterna. ÄKNGU ktiverar och avaktiverar timern som sätter igång :n. ÄKNGI nvänds för att ställa in tiden för automatisk igångsättning av :n. älj funktionen och tryck på för timinställningen. ryck på för minutinställningen. OMNGIME nvänds för att ställa in tiden till automatisk avstängning av :n. en inställningsbara tiden går från 0 till 90 min med 0 min steg. PÅK nvänds för att ändra språket i menyerna. Följande språk går att välja: Engelska, Franska, panska, Portugues, venska. K Gör det möjligt för föräldrar att hindra sina barn att sätta på :n (se 7.4..). etta görs medels en fyrsiffrig kod. v:n kommer att be om denna kod varje gång den går ur standbyläget kydd -:n levereras med koden ÄN ÖENO BNPÄ FBIKÄNG NEJ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ÄN ÖENO kriv in en ny kod. Bekräfta den nya koden. BNPÄ å barnspärren är aktiverad, måste ni skriva in er kod varje gång -apparaten går ur standbyläget. FBIKÄNG Återställer alla fabriksinställningar. : 0-9 ÖENO ÖENO ÖENO B ÖGE FE : 0-9 : Inställning av kanalerna enna meny används för att söka upp de etersända kanalerna automatiskt eller manuellt samt för att organisera dessa. N UOMIK ÖKNG EIGE NEJ MNUE ÖKNG POGMEIGEG OE B/G POGM : FEKEN : 55.5MZ : U MEN : ÄJ : JUE N nvänds för att välja landet i vilket ni önskar använda er - (Belgien, anmark, Finland, Frankrike, torbritannien, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, chweiz, panien, verige, yskland, Österrike). UOMIK ÖKNG utomatisk sökning av tillgängliga kanaler. MNUE ÖKNG Manuell sökning av kanalerna (se 7.5..). POGMEIGEG nvänds för att byta namn på kanaler eller för att avaktivera kanaler i listan över tillgängliga kanaler (se 7.5..). OE nvänds för att klassificera eller ta bort kanaler i listan över tillgänglig kanaler (se ) utomatisk sökning tarta den automatiska sökningen genom att trycka på Manuell sökning POGMNUMME FEKEN ÖKNG NMN P B/G 5.5MZ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE POGMNUMME ryck på - / eller + / för att välja kanalnummer. FEKEN ryck på kontrollens sifferknappar för att byta kanalens frekvens. ÖKNG nvänds för att göra en kanalsökning. NMN ryck på för att namnge kanalen. ryck på för att välja bokstäver och siffror. ryck på för att välja nästa bokstav. ryck på Menu för att lämna. P För att registrera era parametrar. 6

9 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Programredigering POGMNUMME FJUE OPP ÖE BIBUEUEG P B/G 55.5MZ NEJ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE POGMNUMME ryck på - / eller + / för att välja ett kanalnummer. FJUE ryck på - / eller + / för att justera kanalens frekvens. En färgpunkt hjälper er att justera denna inställning: röd: dålig gul: medelgod grön: bra OPP ÖE älj J för att ta bort kanalen från listan. BIBUEUEG nvänds för att minska videobruset på vissa kanaler. älj OFF, ÅG, MEE eller ÖG beroende på signalen som tas emot. P nvänds för att registrera era parametrar ortera älj en kanal i listan med hjälp av. Gå till önskat ställe med hjälp av. Bekräfta med.. F. F. F : ÅEGÅ : ÄJ : JUE För att ta bort kanalen: välj kanalen, tryck sedan på.. F. F. F : E : ÄJ : JUE Konfigurering av källorna KÄO, UO BENÄMNG KIE/KIE KÄ BIBUEUEG PIP/PP : U MEN : ÄJ : JUE KÄO, UO I On-läge: -:ns standbyutgång styrs av /-utrustningen som anslutits till ett av Péritél-uttagen. BENÄMNG För att döpa om källorna (se 7.6..). KIE/KIE KÄ omliga källor kan avaktiveras; när de är avaktiverade går det inte att välja dem med P+/P- (se 7.6..). BIBUEUEG nvänds för att reducera videobruset från vissa källor (se ). PIP/PP nvänds för att konfigurera PIP och PP-funktionerna (se ) cartkällor, auto Om funktionen är aktiverad, kommer igångsättningen av utrustningen som är ansluten till cart-uttaget att "väcka" :n eller övergå till lämplig cart-ingång. Om funktionen är avaktiverad, får ni manövrera manuellt Benämning 4 4- OMPONEN G I IEO PBP G I : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ryck på för att börja namnge. ryck på för att välja bokstäver och siffror. ryck på för att välja nästa läge. ryck på Menu för att lämna och spara. 8 ENK

10 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page ktivera/avaktivera källa När källan har tagits bort från denna meny, går den ej längre att komma åt via fjärrkontrollen eller knapparna på :n OMPONEN : ÅEGÅ : ÄJ : JUE Bildbrusreducering älj brusreduceringsnivå OMPONEN : ÅEGÅ : ÄJ : JUE PIP/PP PIP PIP-POIION PIP/PP-KÄ 4 PBP PP ÄX PIP-BIFOM 6/9 On : ÅEGÅ : ÄJ : JUE PIP ktiverar eller avaktiverar PIP-funktionen (bild i bild). I PIP-läge, visas en bild på hela skärmen och en annan bild infälld i ett fönster. PIP POIION nvänds för att flytta den infällda bilden till önskat läge. PIP/PP-KÄ nvänds för att välja källa för den infällda bilden när PIP-funktionen används. Om ni som primärkälla tittar på en videobild från cart, cart, cart,, -video eller PbPr, kan sekundärbilden endast vara en multimediabild från G eller I. Och vice versa. PP ktiverar eller avaktiverar PP-funktionen (bild och bild). I PP-läge är skärmen delad i två lika stora fält med en bild i varje. amma inskränkningar som gäller för videokällorna gäller även för PP-funktionen. ÄX Inverterar helskärmsbilden och PIP-bilden. Bilderna kan också inverteras med knappen Byt på fjärrkontrollen. PIP-BIFOM enna funktion används för att välja visningsformatet för helskärmsbilden. Följande format går att välja: 4/, 6/9, E, 4/9, EXNG, BIO, E KÄM Feldiagnos Ingen ström Kontrollera att -apparaten och strömförsörjningsladden är korrekt anslutna. Kontrollera att ni väl har tryckt på I på fjärrkontrollen. Om ljusindikatorn på framsidan lyser röd, tryck på I på fjärrkontrollen eller på :ns framsida. -:n fungerar inte ttre förhållanden, som exempelvis åskväder eller statisk elektricitet kan ibland orsaka fel. I dessa fall, börja med att spänningsätta utrustningen, koppla sedan bort vägguttaget och koppla sedan tillbaka det efter eller minuter. Plötsliga avbrott Kontrollera om frånslagnings- eller standbytimern är på. :ns interna temperatur har stigit. ag bort alla föremål som sitter för apparatens ventilationsöppningar och damma av ventilationsöppningarna. Fjärrkontrollen fungerar inte Kontrollera att batterierna sitter med polerna åt rätt håll. Kontrollera att batterierna inte är urladdade. Byt ut dem mot nya batterier. Kontrollera att ni inte använder fjärrkontrollen under stark eller fluorescerande belysning. Kontrollera att det inte finns något fluorescerande ljus i närheten av fjärrkontrollens sensor. Kontrollera att det inte finns något i vägen mellan fjärrkontrollen och -apparaten och att fjärrkontrollen är riktad mot :ns fjärrkontrollsensor. Ingen F mottagning (eller ingen mottagning över kanal ) F-sladden är dåligt eller ej inkopplad; kontroller alla F-anslutningar. -tjänsten är bruten; kontakta er operatör. Bilden är avskuren eller har sträck på sidorna Kontrollera att bildläget är korrekt. Kontrollera att skärminställningarna, som t.ex. bildstorleken, är korrekta. Konstig färg, blek färg eller dålig färgfördelning Är ljuset väldigt starkt i rummet? Bilden kan verka mörk i ett starkt upplyst rum. Kontrollera insignalens inställning. ålig bildkvalitet eller ingen bild alls et kanske är fel på -kanalen. Prova med en annan kanal. F-signalen kan vara kodad eller utsatt för störningar. Kontakta er lokala kabel--tjänst. Är övrig utrustning korrekt ansluten? (e sida 9 tandardanslutningar). ar alla inställningar gjorts korrekt efter uppkopplingen? ar ni valt rätt ingång? Kontrollera att insignalen väl är kompatibel. Inget ljud Är volymen för lågt inställd? Ni har kanske tryckt på knappen vstängning av ljudet; tryck på knappen på nytt. Kontrollera att apparatens interna högtalare är aktiverade, se 7... ext-:n fungerar inte Kanalen har kanske upphört att sända text-, prova en annan kanal. "Kortfel" digitalfoto Kontrollera om ert kort är kompatibelt, se 6. Kontrollera att kortet sitter rätt. Icke formaterat kort: formatera ert fotokort med er digitalkamera. 0

11 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 9. ekniska specifikationer Bild illbehör kärmstorlek: diagonal (cm/tum): 69/7 Kategori: 6/9 Upplösning: 80 x 70 (WXG) Mottagning / ideo Mottagare: synkron demodulering med en P Frekvensområde: 45,5-86,5 Mz Mottagningsstandard: paneuropeisk ('/BG/I/KK') ntal kanaler: 8 ideostandard: P / EM Övriga videostandarder via och 4: N.58 och 4.4 Övriga videostandarder via 4: P 60 z Brusreducering: ja vflätare: motion adaptive jud ystem för F-demodulering: M/FM//NIM BG-- K/NIM I Effekt: x W M Integrerade högtalare: x urround: IU OB UOUN Bruksanvisning (språk): F,, GB, I, N Nätsladd: ja (EU, UK, I) F-sladd: ja Fjärrkontroll: 46 knappar + 8 knappar under huv Batterier: x äggmontering: tillval (i enlighet med WE) tandarder EM (elektromagnetisk kompatibilitet) EN50 : 00 EN5 : 00 EN54 : : : 0.00 EN5 : : : 00 EB : 000 EN : : 00 Elektrisk säkerhet EN60065 : 00 EI60065 : 00 Uttag bak ntenningång: cart : B / GB / -IEO - jud cart : B / GB / -IEO - jud cart : B / -IEO - jud 4: B (x ) 4: IEO (x Miniin) 4/4 udio: stereoljud (x) 5: PbPr progressiv / radsprång (x) 5 udio: stereoljud (x) P G: G P/ I: I med P P udio: stereoljud (x) ifi Output: stereoljud (x) Utgång hörlurar: stereoljud (,5 mm jack) öger och vänster sida Kontrollknappar: 7 (standby, P+ P-, + -, Meny, ) Minneskortsläsare: Memory tick, ard, MM och mart Media, ompact Flash, Micro rive llmänna specifikationer Försörjning: 0-40, z Förbrukning: 0 W, (,5 W i standby) torlek ( x x ) i mm: 880 x 58 x 70 torlek förpackning ( x x ) i mm: 980 x 645 x 85 ikt: netto / brutto, i kg:8/ NEKNG ENK

12 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page NEKNG NEKNG 4

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER. ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER. ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna.

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer