1. Viktig säkerhetsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Viktig säkerhetsinformation"

Transkript

1 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page NEÅ. iktig säkerhetsinformation.. äkerhet.. Underhåll. Presentation av -:n 4.. Uppackning 4.. Insättning av batterierna i fjärrkontrollen 4.. trömanslutning av :n 5. Förstagångsinstallation 5.. -apparatens funktioner 5 4. Fjärrkontroll 7 5. riftsättning 8 5. tandardanslutningar ntenningång Komponentingång Péritel-ingångar, eller video 4/-ingång ingång G och I-ingångar Utgång för hörlurar i-fi-utgång 6. Insättning av minneskorten för fotoöverföring 7. nvändning av inställningsmenyerna 7.. Bildinställning 7.. Ändring av P-parametrarna 7.. P-läge 7.. judinställning vancerade inställningar Ändring av de valfria parametrarna kydd Inställning av kanalerna utomatisk sökning Manuell sökning Programredigering ortera Konfigurering av källorna cartkällor, auto Benämning ktivera/avaktivera källa Bildbrusreducering PIP/PP 9 8. Feldiagnos 0 9. ekniska specifikationer. iktig säkerhetsinformation.. äkerhet För er säkerhet och för att förlänga apparatens livslängd, följ alla underhålls- och säkerhetsföreskrifter och alla instruktioner i denna bruksanvisning. efinitioner OB! ymbolen med ett utropstecken i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på viktiga användnings- och underhållsföreskrifter. NG ymbolen med en pilblixt i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att vissa komponenter inuti apparaten kan vara strömförande och ge stötar. äkerhetsregler enna - är en apparat av klass I; den får EN kopplas in till ett jordat vägguttag. -:n är tillverkad för att fungera: ansluten till ett växelströmsnät på 0-40, z, vid en omgivande temperatur på mellan 5 och 5, i en omgivning där luftfuktigheten inte överstiger 85 %. Inuti -:n finns oisolerade högspänningsförande delar. Försök under inga omständigheter att komma åt komponenter inuti apparaten. Endast kvalificerade personer är behöriga att göra detta. Öppna ej och plocka ej isär utrustningen: risk för elektriska stötar. Materiella skador: nvänd aldrig :n om den är skadad på något vis. Om -plattan går sönder, undvik att röra vid den med bara händer. Placera alltid -apparaten på en plan och vågrät yta, undvik ställen som är utsätta för vibrationer. äderförhållanden: i rekommenderar att ni kopplar bort strömförsörjningen och antennen vid åskväder. Fukt: Utsätt inte -apparaten för regn, fukt eller damm. Om vätska av något slag tränger in i :n, kan denna skadas allvarligt. id spill av vätska på apparaten, koppla genast ur denna och kontakta återförsäljaren. törningar: Placera ej -apparaten på eller i närheten av utrustning som kan orsaka elektromagnetiska störningar. törningarna kan ha en negativ effekt på :ns funktion och förvränga bilden och ljudet. emperatur: Undvik att utsätta :n för extrem värme eller kyla. Placera apparaten långt från värmekällor, som t.ex. värmelement, öppna spisar eller gas- eller elspisar. entilation: :n skall placeras på ett välventilerat ställe. äck ej apparaten och placera den inte på någon trång och instängd plats. En fri spalt på 0 cm bör lämnas runt -apparaten. öljet: Öppna ej och plocka ej isär produkten: ni riskerar att utsättas för farlig spänning. tandby: ämna inte :n i standby under längre perioder, t.ex. om ni reser på semester. Batterier: nvänd endast batterier enligt tillverkarens specifikationer (se 9. ekniska specifikationer). Om batterierna är defekta eller helt urladdade, var god och ta hänsyn till miljön och släng dem endast i containrar som är speciellt avsedda för detta ändamål enligt gällande bestämmelser. et är lätt hänt att små barn sväljer batterierna, låt därför inte små barn leka med fjärrkontrollen. ENK

2 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Brännmärken på skärmen: OB! Märk väl att vissa program sänds med en logo som är synlig i ena hörnet av skärmen. omliga logon framträder väldigt starkt på skärmen och kan skada denna och lämna ett permanent "avtryck". För att undvika att detta händer, låt ej :n stå på under längre tid på kanaler som sänder med en logo, i synnerhet om ni inte tittar på :n. nvänd endast batterier enligt tillverkarens specifikationer (se.). Batterierna som levereras med apparaten är ej laddningsbara. ag hänsyn till miljön. läng endast batterierna i containrar avsedda för detta ändamål enligt gällande bestämmelser, släng dem aldrig med hushållssoporna... Underhåll Före varje ingrepp, koppla ur -apparaten från vägguttaget. orka ren apparaten med en mjuk, lätt fuktad trasa med ett icke slipande, vaxfritt rengöringsmedel. nvänd aldrig bensen, sprit eller något annat petroleumbaserat rengöringsmedel då dessa kan lämna märken på apparatens yta. orka försiktigt ren skärmen med en mjuk trasa fuktad med en tvållösning. Er - har en skärm med väldigt hög prestanda, den är dock känslig. Om skärmen vidrörs med bara händerna, kan dess interna elektroniska komponenter och pixel skadas. För att bevara er agem -:s originalprestanda så länge som möjligt, undvik att röra själva bildskärmen.. Presentation av -:n i gratulerar er till ert köp av GEM XIUM -7 färg- med -skärm! Produkten har tagits fram för att vara lättanvänd, försedd med alla standardanslutningar och för att ge er det bästa inom ljud- och bildkvalitet. -apparaten kan enkelt anslutas till en videobandspelare, dekoder eller -läsare. en kan också anslutas till en dator för att användas som datorskärm eller användas som minneskortsläsare för att visa digitalfoton på skärmen. Inställningar och egna justeringar görs enkelt via en uppsättning menyer som kommer upp på skärmen och de lättåtkomliga knapparna på sidan apparaten eller med fjärrkontrollen som levereras med :n... Uppackning När ni packar upp -:n, kontrollera att ni har följande: Fjärrkontroll -batterier (x ) Nätsladdar Bruksanvisning GEM XIUM M -7 färg- F-kabel Om något av ovanstånde saknas eller verkar trasigt, var vänlig och kontakta er återförsäljare eller en auktoriserad reparatör... Insättning av batterierna i fjärrkontrollen ätt in de två -batterierna i fjärrkontrollen på följande vis: yft och tag bort locket på fjärrkontrollens baksida för att komma åt batteriutrymmet. ätt in de två batterierna som levereras med -apparaten. Kontrollera att + och - polerna sitter åt rätt håll. ätt tillbaka locket och se till att det klickat till och är korrekt stängt. nvänd ej nya och gamla batterier tillsammans eller batterier av olika typer. Kortslut ej batterierna, plocka ej isär dem, värm dem inte och släng dem inte i elden. Om ni inte använder fjärrkontrollen under längre tid, plocka ut batterierna för att undvika att fjärrkontrollen skadas av eventuella batteriläckage. andskas varsamt med fjärrkontrollen. e till att inte tappa den i golvet och att den inte blir våt, utsätt den inte för direkt solsken, låt den inte ligga i närheten av ett värmelement eller på någon fuktig plats. 4

3 ett uttag M ätt in ett M-kort i detta uttag. 8 uttag /MM, M ätt in ett /MM- eller M-kort i detta uttag. 7 ett uttag.f ätt in ett F-kort i detta uttag. 6 ryck varje gång ni vill navigera mellan -ingångarna och källorna. 5 isar eller tar bort inställningsmenyn för att konfigurera :n. + 4 öjer eller sänker volymen. Pr-/Pr+ Går till föregående eller nästa kanal. ätter på :n eller ställer den i standby. ögtalare Producerar stereoljud och irtual olby urround. Knappar/Kortläsare Funktion 6 M M 5 F /MM Pr- Pr+ 4 Framsida etta kapitel beskriver -:ns olika funktioner. a en stund för att upptäcka :n och dess kontrollpanel innan ni börjar använda den... -apparatens funktioner UOMIK ÖKNG ryck på för att starta den automatiska sökningen. N älj land. PÅK älj språk. : U MEN : ÄJ : JUE POGM : FEKEN : 45.00Mz FÖ IONEN PÅK N UOMIK ÖKNG B/G ENK EIGE NEJ. Förstagångsinstallation Koppla in andra änden av nätsladden till ett jordat vägguttag. Koppla in nätsladden i -kontakten på -apparatens baksida... trömanslutning av :n uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 5 Baksida N 4/ 4/B 8 4 Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE nslutningar Funktion N Koppla in antennen eller koaxialkabeln för era lokala -tjänster. 4/, / nslut -video-, respektive ljudutgången (/). 4/B, / nslut kompositvideo- och ljudutgångarna (/) (dito 4). 4 omponent, / nslut ljud- och videoutgångarnas kontaktdon som delar (progressiv eller radsprång) av er /-utrustning, högupplösningsutrustningar som t.ex. dekodrar. 5 P/I, / nslut er P:s eller er -dekoders ljudutgångar och G- eller Iutgång. 6 EPONE Koppla in hörlurar. 7 i-fi OUPU nslut en extern förstärkare med extra högtalare. 8,, Koppla in -utgången av er /-utrustning. 6 ENK

4 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7 4. Fjärrkontroll Knapp Funktion I ätter på :n eller sätter den i standby al KOMPONENKÄ al av komponentkälla med radsprång eller progressiv al källa P/I () al källa G eller I 4 Kanal tegar uppåt (+) el. nedåt (-) bland kanalerna 5 O + - öjer (+) eller sänker (-) volymen 6 FÖEGÅENE KN Återgår till föregående kanal 7 GENÄG X al av grupp text- sidor EX X ext- index 9 I X isar dold information 0 ZOOM X och Å Zoomning av -text och bibehållande av zoomningen ÄMN Meny För att lämna menyn PIKNPP ryck på pilarna upp, ner, höger, vänster för att navigera mellan de olika valen i inställningsmenyn MEN isar inställningsmenyn 4 ÄNG För att programmera standby 5 UIO al av irtual olby urround (60 ljud) 6 JU al mono/stero 7 ÄGE PIP/PP EEG PIP/PP EKUNÄKÄ PIP/PP al PIP/PP äget av PIP-bilden Inverterar primärkällan och den sekundära källan i PIP/PP-läge al av sekundärkälla PIP/PP isar PIP/PP 8 FOO al av fotofunktionen ÖEIK KOÄE/ al av visning översikt eller helskärm EKÄM OE FOO oterar fotot ÄE IG ätter igång visningen av diabilder 9 IEO al av inställningar för videofunktionen 0 OM mart al av ljudvolym mart I I FOMION isar informationen på skärmen IP G/N al av displayform intensiv/dag/natt EXI ext-, nästa/föregående sida 4 al EX- ext- till/från 5 Kanalval xx -/-- Mer än ensiffriga kanaler 6 ifferknappar ifferknappar 0 till 9 7 al -källor al av PEIE-källorna till 8 al IEO///-källor al, 4 och 4 källa 9 Format al av skärmformat 0 vstängning av ljudet lår ifrån högtalarna och i-fi-utgången Om den infraröda mottagaren utsätts för direkt solljus kan detta påverka fjärrkontrollen negativt och minska dess räckvidd. Utsätt ej fjärrkontrollen för stötar eller skakningar. Utsätt aldrig fjärrkontrollen för hög temperatur eller fukt. Om ni inte använder fjärrkontrollen under längre tid, plocka ut batterierna för att undvika att fjärrkontrollen skadas av eventuella batteriläckage riftsättning I kapitlen nedan finner ni detaljerade anvisningar för att koppla in er ljud- och videoutrustning (/) till -:n för att kunna se era favoritprogram eller filmer. Kapitlen beskriver hur man utför alla nödvändiga inställningar för att erhålla optimalt ljud och bild. 5. tandardanslutningar :n GEM XIUM -7 erbjuder flera in- och utportar till vilka ni kan koppla in olika /-utrustningar: antenn, kabel-, videobandspelare, -läsare, dekodrar för satellit- eller kabel-, eller t.o.m. en persondator (-kompatibel). Ni kan även använda -:n som minneskortsläsare för att visa era digitalfoton direkt på -skärmen, utan att gå via en persondator. lla dessa uppkopplingar är möjliga genom uttagen som finns på -apparatens baksida. I kapitlen nedan presenteras de olika portarna och /-utrustningen som kan anslutas till :n. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE nmärkningar: Gå alltid igenom dessa anmärkningar innan ni kopplar in någon /-utrustning till :n. Konsultera vid behov bruksanvisningen för er stereoförstärkare eller övrig utrustning. Koppla bort alla utrustningar från vägguttagen. Koppla in dem igen först när alla apparater anslutits till varandra. nslut ingen utrustning och ändra inga anslutningar så länge någon enhet är strömförande. Om ni vill använda en -läsare, anslut denna direkt till :n och gå inte via t.ex. en videobandspelare som ansluts till :n. nnars riskerar ljud- och bildkvalitén att bli sämre. Om videobandspelaren innehåller en anordning för att förhindra kopiering kan denna förvränga :ns bild. täll in stereoutrustningen på rätt källa om sådan kopplats in till er -. et räcker med en ljudanslutning och en videoanslutning mellan :n och övriga ljud-/videoutrustningar (t.ex. -läsare, videobandspelare, videokamera). etta innebär att ni kanske inte kommer att använda alla :ns kontakter för er anläggning till att börja med. Om ni ämnar titta på med videobandspelaren frånslagen, koppla in en koaxialkabel mellan videobandspelarens UNE -uttag och -:ns N-uttag. På så vis kan ni se på alla -kanaler utan att videon är på. -:ns olika videoingångar avgör bildkvalitén (från bäst till sämst): video med progressivt svep, video med radsprång, B, -video och kompositvideo. 8

5 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page ntenningång ntenningången ansluts till antennen eller till kabel--nätet på följande vis: nslut ena änden av 75 W. koaxialkabeln till N-uttaget på :ns baksida. Koppla in kabelns andra ände i vägguttaget. Beroende på er anläggning, kan en kabeladapter visa sig nödvändig för vägguttaget. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE Om ni har tecknat ett abonnemang för avgiftsbelagda kabel--program som fordrar att man använder en dekoder för att se alla kanaler, anslut N-kontakten till dekoderns antennuttag. i rekommenderar starkt att ni ansluter antennen en 75 W. koaxialkabel Komponentingång Komponentingången ger er möjligheten att ansluta er till moderna videoutrustningar som exempelvis läsare och -dekodrar. Porten består utav ljud- (/) och videoanslutningar med olika komponentsignaler (br eller PbPr) och ger bästa möjliga bildkvalitet. Utrustningarna ansluts till ingången på följande vis: IEOBNPEE IGIEKOE N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE Med en komponentvideokabel, anlsut :ns videouttag (br eller PbPr) till motsvarade videouttgångar på er /-utrustning. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljudutgång på /-utrustningen cart-ingångar, eller enna - har tre cart-ingångar som gör det möjligt att ansluta upp till tre /-enheter till :n: EE IGIEKOE och (in-ut) används för dekodrar, -läsare, spelkonsoler och alla enheter som producerar en B-signal. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE IGIEKOE EE EE + EKOE IEOBNPEE kan eventuellt reserveras åt den landbaserade anal+-dekodern (Frankrike). används endast för videobandspelare och andra /--utrustningar som exempelvis videokameror. För dessa uppkopplingar, använd cart-kablar (ej levererade med :n) video 4/-ingång 4/-ingången ger er möjligheten att ansluta utrustning som har en -video-utgång som t.ex. -spelare, digitalkameror, m.m. enna port erbjuder hög bildkvalitet. /-utrustning ansluts till porten på följande vis: EE IGIIEOKME N 4/ 4/B Med en -videokabel, anslut -apparatens 4/-uttag till /-utrustningens motsvarande -videouttag. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljuduttag på /-utrustningen. Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE ingång 4-ingången är en ingång för komponentvideosignal. För att ansluta en /-utrustning som t.ex. en videobandspelare eller en -läsare, gör följande: EE IGIIEOKME N 4/ 4/B Med en komponentvideokabel, anslut -apparatens 4-uttag till /utrustningens motsvarande videoutgång. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljudutgång på /-utrustningen. Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE G och I-ingångar nslut er till en persondator eller till en bärbar dator via G-porten eller I-porten för att använda :n som datorskärm. nslut persondatorn eller den bärbara datorn på följande vis: N 4/ 4/B nslut :n,, den bärbara datorn eller -dekodern till I-ingången, eller anslut den bärbara datorn till G-ingången. Pb/b Pr/r I P/I UIO OUPU EPONE G nslut persondatorns ljudutgång ine Out till -apparatens P UIO -uttag. Märk väl: denna multimediaport är fullt kompatibel med externa utrustningar som kan hantera högupplösningsvideo, som t.ex. -dekodrar. I EE Utgång för hörlurar Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE enna utgång används för att koppla in hörlurar till -:n. 0 ENK

6 OB!: tag inte ur och rör ej vid minneskorten så länge timglaset blinkar på skärmen. Märk väl: för Picture how-navigering, se kapitlet 4. Fjärrkontrollen. Insättning av ett martmedia-kort Insättning av ett ecure igital/multimedia-kort M M M M F /MM F /MM Insättning av ett ompactflash-kort Insättning av ett Memory tick-kort M M M M F /MM F /MM Er - erbjuder en funktion för att läsa flashminneskort som gör det möjligt att visa digitalbilder direkt på skärmen, utan att behöva gå via en persondator för att läsa korten. -apparaten stöder följande kortformat: F, /MM, M och M. kjut in minneskortet i lämplig läsare (se bilder nedan). 6. Insättning av minneskorten för fotoöverföring Om ni använder denna utgång, måste ni stänga av -:ns interna högtalare (se 7...). -NÄGGNG EPONE P/I UIO OUPU Pr/r Pb/b 4/B 4/ N nvänd i-fi-utgången då ni vill ansluta er - till en förstärkare eller till ett par aktiva högtalare för att få bättre ljudkvalitet i-fi-utgång uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7. nvändning av inställningsmenyerna Med menysystemet på skärmen () går det snabbt och enkelt att göra alla nödvändiga inställningar på - :n. etta kapitel beskriver hur man ändrar de olika parametrarna. Inställningsmenyerna kan visas på skärmen antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller med knappanelen på :ns framsida, se bilden nedan: Fjärrkontroll Knappanel Funktion ryck på denna knapp för att komma till inställningsmenyn och utföra önskade justeringar. ryck på knappen på nytt för att återgå till föregående meny eller för att lämna inställningsmenyerna då menyn på skärmen är huvudmenyn. eller Pr+ eller Pr- nvänds för att gå till menyn under eller ovanför bland inställningsmenyerna. eller O+ eller O- nvänds för att ändra på värdena i inställningsmenyerna. EXI nvänds för att lämna inställningsmenyerna. 7.. Bildinställning enna meny används för att utföra de vanligaste inställningarna och för att återställa fabriksinställningarna. JUK KON FÄG FÄGON KÄP BIÄGE 0 FÄGEMPEU NEU NÄNE 0 : U MEN : ÄJ : JUE Följande inställningar är tillgängliga i bildmenyn: JUK Justerar skärmens ljusstyrka. tälls in tillsammans med kontrastinställningen. KON Justerar skillnaden mellan skärmens ljusare och mörkare delar. tälls in tillsammans med ljusstyrkan. FÄG Ändrar intensiteten av skärmens dominerande färg. Justera denna parameter på skärmen tills färgerna (t.ex. de ljusa tonerna) verkar naturliga. FÄGON Ändrar färgbalansen på skärmen. Justera denna parameter tills färgerna (t.ex. de ljusa tonerna) inte längre är varken för gröna eller för röda. KÄP Justerar skärpan i -bilden. BIÄGE Följande val finns tillgängliga: NEU, BIO, PO, UIO, NÄNE, P, MUIMEI FÄGEMPEU enna funktion gör det möjligt att justera färgtemperaturförhållandet. re nivåer: kall, neutral, varm.

7 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7.. Ändring av P-parametrarna etta alternativ används för att ställa in källan från G- eller I-ingången. JUK KON FÄG FÄGON KÄP 0 BIÄGE NÄNE FÄGEMPEU NEU P-ÄGE : U MEN : ÄJ : JUE P-läge Ö GÖN BÅ. POIION. POIION F KOK UOMIK : U MEN : ÄJ : JUE Ö Justering av den röda färgen. GÖN Justering av den gröna färgen. BÅ Justering av den blåa färgen.. POIION ryck på för att flytta bilden åt vänster och på för att flytta bilden åt höger.. POIION ryck på eller för att förflytta bilden i höjdled. F Möjliggör en finare synkronisering med datorns grafikkort. nvänd denna knapp om bilden är ostadig eller blinkar. KOK Ändrar datans displayfrekvens så att denna överensstämmer med frekvensen av datorns grafikkort. UOMIK Ja/nej för automatisk inställning. 7.. judinställning enna meny används för att göra de vanligaste justeringarna och för att återställa de fabriksinställda värdena (avancerade inställningar). ÖGOM IKN B BN ÖU/IFI O NEE ÄNG 0 5 : U MEN : ÄJ : JUE ÖGOM Justerar högtalarnas volym. IKN Justera diskanten. B Justerar basen. BN Justerar volymbalansen mellan den högra och den vänstra högtalaren. ÖU/IFI O Justerar volymen till utgången för hörlurarna och för ifi-utgången. NEE ÄNG nvänds för att ställa in andra parametrar efter egen smak vancerade inställningar Menyn nedan visar de avancerade inställningarna: ÖGE JUÄGE OUNE UOMIK OMKONO IU OB UOUN On EEO On On On : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ÖGE ätter på eller stänger av högtalarna. JUÄGE MONO eller EEO. OUNE ktiverar eller avaktiverar basförstärkningen. UOMIK OMKONO ktiverar eller avaktiverar den automatiska nivåkontrollen på alla kanaler. IU OB UOUN ktiverar eller avaktiverar funktionen irtual olby urround (60 ). 4 ENK

8 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Ändring av de valfria parametrarna enna meny används för att utföra vissa justeringar och för att välja egna värden för vissa funktioner. KUE I ÄKNGU ÄKNGI OMNGIME M PÅK ENK K : U MEN : ÄJ : JUE Följande alternativ är tillgängliga i udio-menyn: KUE I nvänds för att ställa in tiden. älj denna funktion och tryck på för timinställningen. ryck på för att ställa in minuterna. ÄKNGU ktiverar och avaktiverar timern som sätter igång :n. ÄKNGI nvänds för att ställa in tiden för automatisk igångsättning av :n. älj funktionen och tryck på för timinställningen. ryck på för minutinställningen. OMNGIME nvänds för att ställa in tiden till automatisk avstängning av :n. en inställningsbara tiden går från 0 till 90 min med 0 min steg. PÅK nvänds för att ändra språket i menyerna. Följande språk går att välja: Engelska, Franska, panska, Portugues, venska. K Gör det möjligt för föräldrar att hindra sina barn att sätta på :n (se 7.4..). etta görs medels en fyrsiffrig kod. v:n kommer att be om denna kod varje gång den går ur standbyläget kydd -:n levereras med koden ÄN ÖENO BNPÄ FBIKÄNG NEJ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ÄN ÖENO kriv in en ny kod. Bekräfta den nya koden. BNPÄ å barnspärren är aktiverad, måste ni skriva in er kod varje gång -apparaten går ur standbyläget. FBIKÄNG Återställer alla fabriksinställningar. : 0-9 ÖENO ÖENO ÖENO B ÖGE FE : 0-9 : Inställning av kanalerna enna meny används för att söka upp de etersända kanalerna automatiskt eller manuellt samt för att organisera dessa. N UOMIK ÖKNG EIGE NEJ MNUE ÖKNG POGMEIGEG OE B/G POGM : FEKEN : 55.5MZ : U MEN : ÄJ : JUE N nvänds för att välja landet i vilket ni önskar använda er - (Belgien, anmark, Finland, Frankrike, torbritannien, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, chweiz, panien, verige, yskland, Österrike). UOMIK ÖKNG utomatisk sökning av tillgängliga kanaler. MNUE ÖKNG Manuell sökning av kanalerna (se 7.5..). POGMEIGEG nvänds för att byta namn på kanaler eller för att avaktivera kanaler i listan över tillgängliga kanaler (se 7.5..). OE nvänds för att klassificera eller ta bort kanaler i listan över tillgänglig kanaler (se ) utomatisk sökning tarta den automatiska sökningen genom att trycka på Manuell sökning POGMNUMME FEKEN ÖKNG NMN P B/G 5.5MZ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE POGMNUMME ryck på - / eller + / för att välja kanalnummer. FEKEN ryck på kontrollens sifferknappar för att byta kanalens frekvens. ÖKNG nvänds för att göra en kanalsökning. NMN ryck på för att namnge kanalen. ryck på för att välja bokstäver och siffror. ryck på för att välja nästa bokstav. ryck på Menu för att lämna. P För att registrera era parametrar. 6

9 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Programredigering POGMNUMME FJUE OPP ÖE BIBUEUEG P B/G 55.5MZ NEJ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE POGMNUMME ryck på - / eller + / för att välja ett kanalnummer. FJUE ryck på - / eller + / för att justera kanalens frekvens. En färgpunkt hjälper er att justera denna inställning: röd: dålig gul: medelgod grön: bra OPP ÖE älj J för att ta bort kanalen från listan. BIBUEUEG nvänds för att minska videobruset på vissa kanaler. älj OFF, ÅG, MEE eller ÖG beroende på signalen som tas emot. P nvänds för att registrera era parametrar ortera älj en kanal i listan med hjälp av. Gå till önskat ställe med hjälp av. Bekräfta med.. F. F. F : ÅEGÅ : ÄJ : JUE För att ta bort kanalen: välj kanalen, tryck sedan på.. F. F. F : E : ÄJ : JUE Konfigurering av källorna KÄO, UO BENÄMNG KIE/KIE KÄ BIBUEUEG PIP/PP : U MEN : ÄJ : JUE KÄO, UO I On-läge: -:ns standbyutgång styrs av /-utrustningen som anslutits till ett av Péritél-uttagen. BENÄMNG För att döpa om källorna (se 7.6..). KIE/KIE KÄ omliga källor kan avaktiveras; när de är avaktiverade går det inte att välja dem med P+/P- (se 7.6..). BIBUEUEG nvänds för att reducera videobruset från vissa källor (se ). PIP/PP nvänds för att konfigurera PIP och PP-funktionerna (se ) cartkällor, auto Om funktionen är aktiverad, kommer igångsättningen av utrustningen som är ansluten till cart-uttaget att "väcka" :n eller övergå till lämplig cart-ingång. Om funktionen är avaktiverad, får ni manövrera manuellt Benämning 4 4- OMPONEN G I IEO PBP G I : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ryck på för att börja namnge. ryck på för att välja bokstäver och siffror. ryck på för att välja nästa läge. ryck på Menu för att lämna och spara. 8 ENK

10 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page ktivera/avaktivera källa När källan har tagits bort från denna meny, går den ej längre att komma åt via fjärrkontrollen eller knapparna på :n OMPONEN : ÅEGÅ : ÄJ : JUE Bildbrusreducering älj brusreduceringsnivå OMPONEN : ÅEGÅ : ÄJ : JUE PIP/PP PIP PIP-POIION PIP/PP-KÄ 4 PBP PP ÄX PIP-BIFOM 6/9 On : ÅEGÅ : ÄJ : JUE PIP ktiverar eller avaktiverar PIP-funktionen (bild i bild). I PIP-läge, visas en bild på hela skärmen och en annan bild infälld i ett fönster. PIP POIION nvänds för att flytta den infällda bilden till önskat läge. PIP/PP-KÄ nvänds för att välja källa för den infällda bilden när PIP-funktionen används. Om ni som primärkälla tittar på en videobild från cart, cart, cart,, -video eller PbPr, kan sekundärbilden endast vara en multimediabild från G eller I. Och vice versa. PP ktiverar eller avaktiverar PP-funktionen (bild och bild). I PP-läge är skärmen delad i två lika stora fält med en bild i varje. amma inskränkningar som gäller för videokällorna gäller även för PP-funktionen. ÄX Inverterar helskärmsbilden och PIP-bilden. Bilderna kan också inverteras med knappen Byt på fjärrkontrollen. PIP-BIFOM enna funktion används för att välja visningsformatet för helskärmsbilden. Följande format går att välja: 4/, 6/9, E, 4/9, EXNG, BIO, E KÄM Feldiagnos Ingen ström Kontrollera att -apparaten och strömförsörjningsladden är korrekt anslutna. Kontrollera att ni väl har tryckt på I på fjärrkontrollen. Om ljusindikatorn på framsidan lyser röd, tryck på I på fjärrkontrollen eller på :ns framsida. -:n fungerar inte ttre förhållanden, som exempelvis åskväder eller statisk elektricitet kan ibland orsaka fel. I dessa fall, börja med att spänningsätta utrustningen, koppla sedan bort vägguttaget och koppla sedan tillbaka det efter eller minuter. Plötsliga avbrott Kontrollera om frånslagnings- eller standbytimern är på. :ns interna temperatur har stigit. ag bort alla föremål som sitter för apparatens ventilationsöppningar och damma av ventilationsöppningarna. Fjärrkontrollen fungerar inte Kontrollera att batterierna sitter med polerna åt rätt håll. Kontrollera att batterierna inte är urladdade. Byt ut dem mot nya batterier. Kontrollera att ni inte använder fjärrkontrollen under stark eller fluorescerande belysning. Kontrollera att det inte finns något fluorescerande ljus i närheten av fjärrkontrollens sensor. Kontrollera att det inte finns något i vägen mellan fjärrkontrollen och -apparaten och att fjärrkontrollen är riktad mot :ns fjärrkontrollsensor. Ingen F mottagning (eller ingen mottagning över kanal ) F-sladden är dåligt eller ej inkopplad; kontroller alla F-anslutningar. -tjänsten är bruten; kontakta er operatör. Bilden är avskuren eller har sträck på sidorna Kontrollera att bildläget är korrekt. Kontrollera att skärminställningarna, som t.ex. bildstorleken, är korrekta. Konstig färg, blek färg eller dålig färgfördelning Är ljuset väldigt starkt i rummet? Bilden kan verka mörk i ett starkt upplyst rum. Kontrollera insignalens inställning. ålig bildkvalitet eller ingen bild alls et kanske är fel på -kanalen. Prova med en annan kanal. F-signalen kan vara kodad eller utsatt för störningar. Kontakta er lokala kabel--tjänst. Är övrig utrustning korrekt ansluten? (e sida 9 tandardanslutningar). ar alla inställningar gjorts korrekt efter uppkopplingen? ar ni valt rätt ingång? Kontrollera att insignalen väl är kompatibel. Inget ljud Är volymen för lågt inställd? Ni har kanske tryckt på knappen vstängning av ljudet; tryck på knappen på nytt. Kontrollera att apparatens interna högtalare är aktiverade, se 7... ext-:n fungerar inte Kanalen har kanske upphört att sända text-, prova en annan kanal. "Kortfel" digitalfoto Kontrollera om ert kort är kompatibelt, se 6. Kontrollera att kortet sitter rätt. Icke formaterat kort: formatera ert fotokort med er digitalkamera. 0

11 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 9. ekniska specifikationer Bild illbehör kärmstorlek: diagonal (cm/tum): 69/7 Kategori: 6/9 Upplösning: 80 x 70 (WXG) Mottagning / ideo Mottagare: synkron demodulering med en P Frekvensområde: 45,5-86,5 Mz Mottagningsstandard: paneuropeisk ('/BG/I/KK') ntal kanaler: 8 ideostandard: P / EM Övriga videostandarder via och 4: N.58 och 4.4 Övriga videostandarder via 4: P 60 z Brusreducering: ja vflätare: motion adaptive jud ystem för F-demodulering: M/FM//NIM BG-- K/NIM I Effekt: x W M Integrerade högtalare: x urround: IU OB UOUN Bruksanvisning (språk): F,, GB, I, N Nätsladd: ja (EU, UK, I) F-sladd: ja Fjärrkontroll: 46 knappar + 8 knappar under huv Batterier: x äggmontering: tillval (i enlighet med WE) tandarder EM (elektromagnetisk kompatibilitet) EN50 : 00 EN5 : 00 EN54 : : : 0.00 EN5 : : : 00 EB : 000 EN : : 00 Elektrisk säkerhet EN60065 : 00 EI60065 : 00 Uttag bak ntenningång: cart : B / GB / -IEO - jud cart : B / GB / -IEO - jud cart : B / -IEO - jud 4: B (x ) 4: IEO (x Miniin) 4/4 udio: stereoljud (x) 5: PbPr progressiv / radsprång (x) 5 udio: stereoljud (x) P G: G P/ I: I med P P udio: stereoljud (x) ifi Output: stereoljud (x) Utgång hörlurar: stereoljud (,5 mm jack) öger och vänster sida Kontrollknappar: 7 (standby, P+ P-, + -, Meny, ) Minneskortsläsare: Memory tick, ard, MM och mart Media, ompact Flash, Micro rive llmänna specifikationer Försörjning: 0-40, z Förbrukning: 0 W, (,5 W i standby) torlek ( x x ) i mm: 880 x 58 x 70 torlek förpackning ( x x ) i mm: 980 x 645 x 85 ikt: netto / brutto, i kg:8/ NEKNG ENK

12 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page NEKNG NEKNG 4

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0. Digital fotoram PDC008 svart /vit

Användarmanual. Version 1.0. Digital fotoram PDC008 svart /vit 1 Användarmanual Version 1.0 Digital fotoram PDC008 svart /vit 2 Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Specifikationer... 4 Installation... 5 Ställ upp produkten... 5 Sätt in SD/MMC kort eller USB minne...

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer