Användarhandbok SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok SVENSKA"

Transkript

1 Användarhandbok Läs först igenom denna handbok. Läs denna handbok innan du använder utrustningen. När du har läst handboken, förvara den på lämpligt ställe för framtida bruk. SVENSKA

2

3 ir2016j Användarhandbok

4 Handböckerna till enheten Handböckerna är uppdelade på följande sätt. I dem hittar du detaljerad information. De böcker som är markerade med denna symbol finns i tryckt version. CD-ROM De böcker som är markerade med denna symbol är PDF-handböcker som ingår på medföljande CD-ROM-skiva. Snabbreferens för grundläggande användning Snabbstarthandbok Grundläggande information Användarhandbok (detta dokument) Grundläggande funktioner Felsökning Referenshandbok CD-ROM Kopieringsanvisningar Kopieringshandbok CD-ROM För att kunna visa handboken i PDF-format måste du ha Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Om Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader inte är installerat på systemet kan du hämta programmet från webbplatsen som tillhör Adobe Systems Incorporated.

5 Hur handboken är uppdelad Kapitel 1 Innan du börjar använda enheten Kapitel 2 Rutinunderhåll Kapitel 3 Felsökning Kapitel 4 Bilaga Vi har lagt ned stort arbete på att den här handboken ska vara korrekt och fullständig. Men eftersom vi ständigt förbättrar våra produkter är du välkommen att kontakta Canon om du vill ha en exakt specifikation.

6 Innehåll Förord vii Använda handboken vii Symboler som används i handboken vii Tangenter som används i handboken viii Illustrationer som används i handboken viii Juridiska anmärkningar ix R&TTE-direktiv ix Lasersäkerhet ix Övrig information x Internationella ENERGY STAR-programmet xi EMC-direktiv xi Förkortningar som används i handboken xii Varumärken xii Copyright xiii Ansvarsfriskrivning xiii Juridisk begränsning av bruk av produkt och bilder xiv Viktiga säkerhetsanvisningar xv Installation xv Strömförsörjning xvii Hantering xviii Underhåll och inspektioner xxi Förbrukningsartiklar xxiii Övriga varningar xxiii iv

7 Om CD-skivan med bruksanvisningar xxiv Innehåll på CD-skivan med bruksanvisningar xxiv CD-skiva med bruksanvisningar I xxiv CD-skiva med bruksanvisningar II xxiv User Manual CD-ROM Menu xxv Systemkrav xxv Använda CD-ROM Menu xxvi Kapitel 1 Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten Försiktighetsåtgärder vid installation Undvik att installera enheten på följande platser Välj en säker nätanslutning Ordna tillräckligt utrymme för enheten Flytta enheten Försiktighetsåtgärder vid hantering Enhetens funktioner Systemkonfiguration och delar Yttre delar Inre delar Tillbehör Manöverpanelens delar Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen Slå på strömmen Aktuellt datum och klockslag Strömbrytaren på manöverpanelen v

8 Kapitel 2 Rutinunderhåll Fylla på papper Byta ut tonerpatronen Kapitel 3 Felsökning Åtgärda pappersstopp Lista över felmeddelanden Displaybild för självdiagnostik Kapitel 4 Bilaga Tillåtet pappersmaterial vi

9 Förord Tack för att du har köpt Canon ir2016j. Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten så att du får tillfälle att bekanta dig med och få ut mesta möjliga av dess funktioner. När du har läst den här handboken bör du förvara den på ett säkert ställe så att du kan använda den som referens vid framtida behov. Använda handboken Symboler som används i handboken Följande symboler används i handboken för att beskriva rutiner, begränsningar och varningar för hantering samt anvisningar som bör hållas i åtanke av säkerhetsskäl. VARNING FÖRSIKTIGT VIKTIGT MÄRK Indikerar en varning för hantering som kan vara livsfarlig eller orsaka allvarliga personskador om den inte utförs korrekt. Ta alltid hänsyn till dessa varningar så att du hanterar enheten på ett säkert sätt. Indikerar en varning för hantering som kan orsaka skador på människor eller föremål om den inte utförs korrekt. Ta alltid hänsyn till dessa varningar så att du hanterar enheten på ett säkert sätt. Indikerar användningskrav och begränsningar. Läs dem så att du kan hantera utrustningen på ett säkert och korrekt sätt. Indikerar ett förtydligande om hanteringen eller ytterligare anvisningar. Vi rekommenderar att du läser dessa. vii

10 Tangenter som används i handboken Följande symboler och tangentnamn är exempel på hur tangenter som du ska trycka på beskrivs i handboken: Tangenter på manöverpanelen: <Tangentikon> + [Tangentnamn] Exempel: [Starta] [Stopp] Illustrationer som används i handboken Illustrationerna i handboken visar ir2016j utrustad med följande tillbehör: Dokumentmatare (DADF-P1), Efterbehandlare-U1 och Kassettmatningsmodul-J1. viii

11 Juridiska anmärkningar R&TTE-direktiv Lasersäkerhet Utrustningen (F188902) är utformad i enlighet med nödvändiga villkor i EG-direktivet 1999/5/EC och kan användas inom EU. Vi garanterar att produkten uppfyller EMC-kraven i EG-direktivet 1999/5/EC i elnät med en nominell inspänning på 230 V 50 Hz, även om den nominella inspänningen för produkten är V 50/60 Hz. För att de tekniska kraven i EMC-direktivet ska vara uppfyllda måste en skärmad kabel användas. Kontakta Canons kundtjänst om du flyttar till ett annat EU-land och får problem med utrustningen. (Gäller endast Europa) Canon Inc./Canon Europa N.V. Denna produkt har certifierats som en klass I-laserprodukt enligt IEC :1993 och EN :1994. Det innebär att produkten inte avger skadlig laserstrålning. Eftersom strålningen som avges inuti skrivaren begränsas inom skyddshöljen och yttre luckor, kan laserstrålen inte tränga ut från apparaten under någon form av normal användning. Avlägsna inte skyddshöljen eller externa luckor och lock, förutom enligt anvisningarna i referenshandboken till utrustningen. ix

12 Övrig information Var noga med att inte placera skruvmejslar eller andra blanka föremål i laserstrålens bana under service och justering av produktens optiska system. Ta också av personliga saker som armbandsur och ringar innan du arbetar med enheten. Den reflekterade strålen kan, fastän den är osynlig, skada dina ögon permanent. Etiketterna nedan är fästa på laserscannerenheten inuti enheten och bredvid tonerpatronen bakom frontluckan. Produkten har klassificerats enligt IEC :1993 och EN :1994 och följer nedanstående klasser: CLASS I LASER PRODUCT LASER KLASSE I APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE I APPARECCHIO LASER DI CLASSE I PRODUCTO LASER DE CLASE I APARELHO A LASER DE CLASSE I FÖRSIKTIGT Andra användningssätt än de som beskrivs i den här handboken kan resultera i exponering för farlig strålning. x

13 Internationella ENERGY STAR-programmet EMC-direktiv Som ENERGY STAR -partner deklarerar Canon Inc. att denna enhet uppfyller ENERGY STAR -programmets krav på låg energiförbrukning. Det internationella ENERGY STAR -programmet syftar till att minska energiförbrukningen i datorer och annan kontorsutrustning. Programmet stöder utveckling och spridning av produkter vars funktioner minskar energiförbrukningen på ett effektivt sätt. Det är en öppen organisation som företag frivilligt kan delta i. Målprodukterna är kontorsutrustning som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskiner och kopiatorer. Dess standarder och logotyper används i alla deltagande länder. Utrustningen är utformad i enlighet med nödvändiga villkor i EG-direktivet 89/336/ EEC. Vi garanterar att produkten uppfyller EMC-kraven i EG-direktivet 89/336/EEC i elnät med en nominell inspänning på 230 V 50 Hz, även om den nominella inspänningen för produkten är V 50/60 Hz. För att de tekniska kraven i EMC-direktivet ska vara uppfyllda måste en skärmad kabel användas. xi

14 Förkortningar som används i handboken I den här handboken används följande förkortningar för namn på produkter och modeller: Operativsystemet Microsoft Windows 98: Windows 98 Operativsystemet Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me Operativsystemet Microsoft Windows NT : Windows NT Operativsystemet Microsoft Windows 2000: Windows 2000 Operativsystemet Microsoft Windows XP: Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows Server 2003: Windows Server 2003 Operativsystemet Microsoft Windows : Windows Varumärken Canon, Canon-logotypen och ir är varumärken som tillhör Canon Inc. Adobe och Adobe Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Windows Server är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga produkt- och företagsnamn som nämns i detta dokument kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. xii

15 Copyright Copyright 2005 tillhör Canon, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering och inspelning eller av något informationslagrings- eller informationshämtningssystem utan föregående skriftligt medgivande från Canon, Inc. Ansvarsfriskrivning Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. CANON INC. GÖR INGA SOM HELST UTFÄSTELSER MED AVSEENDE PÅ DETTA MATERIAL, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM FRAMGÅR HÄRI, INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER MOT EVENTUELLA PATENTKONFLIKTER. CANON INC. KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER UTGIFTER SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DETTA MATERIAL. xiii

16 Juridisk begränsning av bruk av produkt och bilder Användning av produkten för att scanna, skriva ut eller på annat sätt återge vissa dokument, samt användning av sådana bilder som scannats, skrivits ut eller på annat sätt återgetts av produkten, kan vara förbjuden enligt lag och medföra skadeståndsskyldighet. En icke uttömmande lista över sådana dokument följer nedan. Listan är endast avsedd att vara vägledande. Om du är osäker på huruvida du har rätt att använda produkten för att scanna, skriva ut eller på annat sätt återge ett visst dokument, och/eller använda bilder som scannats, skrivits ut eller på annat sätt återgetts, bör du i förväg kontakta en juridisk rådgivare för information. Sedlar Postväxlar Depositionsbevis Frimärken (makulerade eller inte) Identitetskort och tjänstebeteckningar Värnplikts- och inkallelsedokument Checkar och växlar som utfärdats av statliga myndigheter Ägarbevis för motorfordon och andra ägarbevis Resecheckar Matkuponger Pass Immigrationsdokument Skattemärken (makulerade eller inte) Obligationer och skuldbrev Aktiebrev Upphovsrättsskyddade arbeten/ konstverk utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren xiv

17 Viktiga säkerhetsanvisningar Läs avsnittet "Viktiga säkerhetsanvisningar" noga innan du använder enheten. Ta alltid hänsyn till anvisningarna eftersom deras syfte är att förhindra skador på personer och föremål. Utför inga andra åtgärder än de som beskrivs i handboken, eftersom de kan medföra oväntade olyckor eller skador. Felaktig användning av enheten kan medföra personskador och/eller skador som kräver omfattande reparation som inte omfattas av den begränsade garantin. Installation VARNING Installera inte enheten nära alkohol, thinner eller andra lättantändliga ämnen. Om lättantändliga ämnen kommer i kontakt med elektriska delar i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Placera inte följande föremål på enheten. Om sådana föremål kommer i kontakt med högspänningsdelar i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Om du råkar tappa ett sådant föremål och innehållet hamnar i enheten, bör du omedelbart slå ifrån huvudströmbrytaren AV och dra ut nätkontakten från eluttaget. Kontakta sedan Canon Service. - Halsband och andra metallföremål - Koppar, vaser, blomkrukor och andra behållare med vatten eller annan vätska xv

18 xvi FÖRSIKTIGT Installera inte enheten på instabila platser, till exempel på ostadigt underlag eller sluttande golv, eller på platser med starka vibrationer, eftersom enheten kan välta med personskador som följd. Blockera inte ventilationsöppningarna på enheten. Öppningarna är till för att tillgodose tillräcklig ventilation av delarna inuti enheten. Om ventilationsöppningarna är blockerade kan enheten bli överhettad. Placera inte heller enheten på mjukt underlag som en soffa eller matta. Installera inte enheten på följande platser: - En fuktig eller dammig plats - En plats nära vattenkranar och vatten - En plats som utsätts för direkt solljus - En plats som utsätts för hög temperatur - En plats nära öppen eld

19 Strömförsörjning VARNING Skada eller modifiera inte nätkabeln. Placera inte tunga föremål på nätkabeln, dra inte i nätkabeln och böj den inte hårt, eftersom den kan skadas och orsaka brand eller elektriska stötar. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor. Sådana kan medföra att höljet runt kabeln smälter och kan orsaka brand eller elektriska stötar. Ta inte i nätkontakten med blöta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Anslut inte enheten till grenkontakter, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Vira eller knyt inte ihop kabeln, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Sätt fast nätkabeln ordentligt i eluttaget, eftersom det annars kan orsaka brand eller elektriska stötar. Använd endast nätkabeln som medföljer enheten. Andra kablar kan orsaka brand eller elektriska stötar. Använd generellt inte förlängningssladdar. Förlängningssladden kan orsaka brand eller elektriska stötar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du använda en sladd för en spänning på lägst V, 50/60 V växelström. Lossa buntbandet och sätt in nätkontakten ordentligt i förlängningskontakten så att nät- och förlängningssladden verkligen är sammankopplade. xvii

20 FÖRSIKTIGT Använd inte eluttag med annan spänning än den angivna, eftersom annan spänning kan orsaka brand eller elektriska stötar. Håll alltid i nätkontakten när du tar bort den från ett eluttag. Om du drar i nätkabeln kan isoleringen skadas, eller så kan kabeln gå av eller skadas på annat sätt. Om kabeln är skadad kan den medföra strömläckage och orsaka brand eller elektriska stötar. Lämna tillräckligt utrymme vid eluttaget, så att du kan dra ut nätkontakten snabbt. Om du bygger in eluttaget med föremål blir det omöjligt att dra ut nätkontakten i en nödsituation. Hantering VARNING Skruva inte isär enheten. Försök inte att modifiera den. Vissa delar i enheten är spänningsförande eller heta och kan orsaka brand eller elektriska stötar. Om enheten låter underligt eller avger rök, värme eller ovanlig lukt, bör du omedelbart stänga av huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget. Kontakta sedan Canon Service. Om du använder enheten i dessa fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Använd inte sprayburkar med lättantändliga ämnen nära enheten. Om gas från dessa sprayburkar kommer i kontakt med de elektriska delarna i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Tappa inte gem, häftklamrar eller andra metallföremål i enheten. Spill inte vatten, vätska eller lättantändliga ämnen (som alkohol, bensin, thinner e d) i enheten. Om sådana föremål eller vätskor kommer i kontakt med högspänningsdelar i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Om du råkar tappa ett sådant föremål eller sådan vätska och innehållet hamnar i enheten, bör du omedelbart slå ifrån huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget. Kontakta sedan Canon Service. xviii

21 FÖRSIKTIGT Placera inte tunga föremål (2 kg eller mer) på enheten, eftersom de kan välta eller ramla av och orsaka personskador. Var försiktig när du fäller ned dokumentmataren/ originalglaslocket så att du inte klämmer fingrarna. Tryck inte hårt på dokumentmataren/ originalglaslocket om du kopierar tjocka böcker. Det kan skada originalglaset och orsaka personskador. Vidrör inte efterbehandlaren medan utskrift pågår, eftersom detta kan orsaka personskador. Stick aldrig in handen i den del av facket där häftningen sker, när du häftar med en efterbehandlare. Detta kan orsaka personskador. Efterbehandlare-U1 xix

22 Laserstrålen kan vara skadlig för människokroppen. Eftersom strålningen som avges inuti skrivaren begränsas inom skyddshöljen och yttre luckor, kan laserstrålen inte tränga ut från apparaten under någon form av normal användning. Läs kommentarerna nedan och följ säkerhetsanvisningarna. Öppna aldrig andra luckor än de som anges i handboken. Om laserstrålning läcker ut från enheten kan exponeringen orsaka allvarliga ögonskador. Avlägsna inte varningsetiketten på laserscannerenheten inuti enheten och bredvid tonerpatronen bakom frontluckan. Om enheten inte ska användas under längre tid, exempelvis under natten, bör du slå av strömbrytaren på manöverpanelen. Stäng dessutom av huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget om enheten inte ska användas under ännu längre tid, till exempel under längre helger. xx

23 Underhåll och inspektioner VARNING Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget innan du rengör enheten. Om du inte gör det, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Dra regelbundet ut nätkontakten från uttaget och rengör området runt metallstiften på kontakten samt eluttaget med en torkduk så att allt damm och all smuts försvinner. Om nätkabeln till enheten är ansluten länge på en fuktig, dammig eller rökig plats kan det fastna mycket damm runt kontakten, vilken kan bli fuktig. Detta kan orsaka kortslutning och brand. Rengör enheten med en trasa som fuktats med mild rengöringslösning blandad med vatten. Använd inte alkohol, bensin, thinner eller liknande lättantändliga ämnen. Försäkra dig om att rengöringslösningen inte är lättantändlig innan du använder den. Om sådana ämnen kommer i kontakt med högspänningsdelar i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Vissa delar i enheten är spänningsförande. När du tar bort papper som har fastnat i enheten eller inspekterar enhetens inre delar, bör du inte låta halsband, armband eller andra metallföremål vidröra insidan av enheten, eftersom det kan orsaka brännskador eller elektriska stötar. Förbränn inte och kassera inte begagnade tonerpatroner i öppen eld, eftersom tonern som är kvar i patronen kan antändas och orsaka brännskador eller brand. xxi

24 FÖRSIKTIGT Fixeringsenheten och omgivande delar inuti enheten kan bli heta under användning. När du tar bort papper som har fastnat i enheten eller inspekterar enhetens inre delar, bör du inte vidröra fixeringsenheten eller omgivande delar, eftersom det kan orsaka brännskador eller elektriska stötar. När du tar bort papper som har fastnat eller byter tonerpatron bör du vara försiktig så att tonern inte smutsar ned dina händer eller kläder. Om du ändå får toner på dig tvättar du omedelbart bort den med kallt vatten. Om du använder varmt vatten fixeras tonerfärgen och det blir omöjligt att ta bort fläckarna. Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat i enheten, så att tonern på papperet inte sprids och når ögonen eller munnen. Om toner kommer in i ögonen eller munnen måste du genast skölja med kallt vatten och kontakta läkare. Var försiktig när du fyller på papper eller tar bort original eller kopieringspapper som har fastnat, så att du inte skär dig på papperets kanter. Var försiktig när du tar bort en begagnad tonerpatron så att tonern inte sprids och når ögonen eller munnen. Om toner kommer in i ögonen eller munnen måste du genast skölja med kallt vatten och kontakta läkare. xxii

25 Förbrukningsartiklar VARNING Förbränn inte och kassera inte begagnade tonerpatroner i öppen eld, eftersom tonern som är kvar i patronen kan antändas och orsaka brännskador eller brand. Förvara inte tonerpatroner eller kopieringspapper på platser som utsätts för öppen eld, eftersom materialet kan antändas och orsaka brännskador eller brand. Lägg begagnade tonerpatroner i en påse för att förhindra att rester av tonern sprids, och deponera på en plats som inte utsätts för öppen eld. FÖRSIKTIGT Förvara toner och andra förbrukningsartiklar utom räckhåll för små barn. Om sådana föremål sväljs bör du genast kontakta läkare. Övriga varningar VARNING För användare av pacemaker: Den här produkten avger ett svagt magnetfält. Om du använder pacemaker och får onormala känningar bör du undvika produkten och kontakta läkare. xxiii

26 Om CD-skivan med bruksanvisningar Innehåll på CD-skivan med bruksanvisningar CD-skiva med bruksanvisningar I Innehåller flerspråkiga versioner av följande handböcker. Snabbstarthandbok Innehåller anvisningar om grundläggande tillvägagångssätt och inställningar för kopieringsfunktionen. Användarhandbok (detta dokument) Referenshandbok Innehåller anvisningar om grundläggande åtgärder, dagligt underhåll och felsökning. Kopieringshandbok Innehåller anvisningar för kopieringsfunktionen. CD-skiva med bruksanvisningar II Innehåller den engelska, franska, italienska och tyska versionen av följande handböcker. Snabbstarthandbok Innehåller anvisningar om grundläggande tillvägagångssätt och inställningar för kopieringsfunktionen. Användarhandbok (detta dokument) Referenshandbok Innehåller anvisningar om grundläggande åtgärder, dagligt underhåll och felsökning. Kopieringshandbok Innehåller anvisningar för kopieringsfunktionen. xxiv

27 User Manual CD-ROM Menu Med programmet User Manual CD-ROM Menu kan du välja och visa de PDF-handböcker som medföljer på CD-skivan på datorns bildskärm. Följ anvisningarna nedan när du vill använda User Manual CD-ROM Menu. Systemkrav User Manual CD-ROM Menu kan användas på följande typer av system. Windows Windows 98 Windows Me Windows NT (Service Pack 3 eller senare) OS Windows 2000 (Service Pack 3 eller senare) Windows XP (Service Pack 1a eller senare) Windows Server 2003 Minne Den mängd minne som krävs för att köra ovanstående operativsystem Dator Dator som kan köra ovanstående operativsystem Displaybild Upplösning på bildpunkter eller högre VIKTIGT Beroende på hur datorn har konfigurerats kan det hända att vissa funktioner inte fungerar korrekt. Om du inte kan öppna PDF-handboken från CD-ROM Menu, kan du öppna PDF-filen direkt från mappen [manuals] på CD-skivan med bruksanvisningar. xxv

28 Använda CD-ROM Menu Det här avsnittet beskriver hur du använder User Manual CD-ROM Menu. När du sätter in den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-enheten, visas displaybilden för språkval. När du klickar på ett språk visas följande meny. a b c a BROWSE MANUAL (LÄSA HANDBÖCKERNA) Du kan läsa handböckerna i listan genom att klicka på dem. När du har klickat på en handbok startas Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader och PDF-handboken visas. b RETURN (TILLBAKA) Återgå till menyn för språkval. c EXIT (AVSLUTA) Stäng menyn [CD-ROM]. xxvi

29 Innan du börjar använda enheten 1 KAPITEL Det här kapitlet beskriver vad du bör veta innan du använder enheten, exempelvis delarna och deras funktioner samt hur du slår på nätströmmen. Placering och hantering av enheten Försiktighetsåtgärder vid installation Försiktighetsåtgärder vid hantering Enhetens funktioner Systemkonfiguration och delar Yttre delar Inre delar Tillbehör Manöverpanelens delar Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen Slå på strömmen Aktuellt datum och klockslag Strömbrytaren på manöverpanelen

30 Placering och hantering av enheten 1 Innan du börjar använda enheten Det här avsnittet beskriver de försiktighetsåtgärder du bör vidta vid placeringen och hanteringen av enheten. Du rekommenderas att läsa igenom avsnittet innan du använder enheten. Försiktighetsåtgärder vid installation Undvik att installera enheten på följande platser Undvik platser som utsätts för extrem temperatur och fukt, både låg och hög. Undvik till exempel att installera enheten nära vattenkranar, varmvattenberedare, luftfuktare, luftkonditioneringsaggregat, radiatorer och spisar. 1-2 Placering och hantering av enheten

31 Undvik att installera enheten i direkt solljus. Om detta är omöjligt bör enheten skuggas med en gardin. 1 Undvik lokaler med dålig ventilation. Enheten alstrar en liten mängd ozon under användningen. Känsligheten för ozon varierar från person till person, men mängden ozon som avges är dock inte skadlig. Ozonnivån kan emellertid bli märkbar vid längre tids användning eller vid framställning av ett stort antal kopior, i synnerhet i dåligt ventilerade lokaler. Vi rekommenderar därför att området närmast enheten ventileras i en sådan grad att arbetsmiljön blir behaglig. Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-3

32 Undvik platser där det alstras mycket damm. Undvik platser där det avges ammoniakgas. 1 Innan du börjar använda enheten Undvik platser nära flyktiga eller lättantändliga ämnen, som alkohol och thinner. Undvik platser som utsätts för vibrationer. Undvik till exempel att installera enheten på instabila golv eller underlag. 1-4 Placering och hantering av enheten

33 Undvik snabba temperaturväxlingar. Om rummet där enheten står snabbt värms upp från låg temperatur, kan det bildas vattendroppar (kondens) inuti enheten. Det kan medföra tydligt försämrad kopieringskvalitet, oförmåga att scanna original korrekt eller att det inte blir någon bild alls på kopiorna. 1 Undvik att installera enheten nära datorer eller annan elektronisk precisionsutrustning. Elektriska störningar och vibrationer som alstras av enheten kan påverka funktionen hos sådan utrustning. Undvik att installera enheten nära TV, radio och annan liknande elektronisk utrustning. Enheten kan hindra ljud- och bildmottagningen. Anslut enheten till ett eget eluttag och installera den så långt som möjligt från annan elektronisk utrustning. Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-5

34 Välj en säker nätanslutning Anslut enheten till ett jordat standarduttag med V växelström. Kontrollera att strömförsörjningen till enheten är säker och att spänningen är stabil. 1 Anslut ingen annan utrustning till samma eluttag som enheten. Innan du börjar använda enheten Anslut inte enheten till grenkontakter, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Nätkabeln kan skadas om man ofta trampar på den eller placerar tunga föremål på den. Fortsatt användning av en skadad nätkabel kan leda till olyckor, exempelvis brand eller elektriska stötar. 1-6 Placering och hantering av enheten

35 Ordna tillräckligt utrymme för enheten Ordna tillräckligt med plats runt enheten så att den kan hanteras bekvämt. När Efterbehandlare-U1 har monterats mer än 100 mm mm (1 249 mm*) mm (1 198 mm*) mer än 100 mm * När vänster lucka på huvudenheten är öppen och stödfacket är utdraget. Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-7

36 Flytta enheten Kontakta Canon Service om du vill flytta enheten. Eftersom utrustningen är tung bör du aldrig försöka lyfta den ensam. Det krävs två eller fler personer för att lyfta den. 1 Innan du börjar använda enheten Tänk på att hålla på platserna som anges i illustrationen nedan när du bär maskinen. I annat fall kan du tappa enheten, vilket kan orsaka personskador. Ta tag i handtagen. Ta tag i handtagen. 1-8 Placering och hantering av enheten

37 Försiktighetsåtgärder vid hantering Skruva inte isär enheten. Försök inte att modifiera den. 1 Vissa delar i enheten är spänningsförande eller heta. Var försiktig när du inspekterar enhetens inre delar. Gör inga andra inspektioner än de som beskrivs i den här handboken. Var noga med att inte spilla vätska eller tappa föremål som gem eller häftklamrar i enheten. Om främmande föremål eller ämnen kommer i kontakt med elektriska delar i enheten kan det orsaka kortslutning och brand eller elektriska stötar. Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-9

38 Om enheten låter underligt eller avger rök bör du genast stänga av strömmen med huvudströmbrytaren, dra ut nätkabeln från eluttaget och kontakta Canon Service. Om du använder enheten i dessa fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Undvik dessutom att placera föremål nära nätkontakten, så att du kan dra ut den snabbt. 1 Innan du börjar använda enheten Stäng inte av strömmen med huvudströmbrytaren och öppna inte frontluckorna medan enheten används. Om du gör det kan papperet fastna. Använd inte lättantändlig spray, till exempel spraylim, nära enheten. Det föreligger risk för antändning. AV 1-10 Placering och hantering av enheten

39 Om enheten inte ska användas under längre tid, exempelvis under natten, bör du slå av strömbrytaren på manöverpanelen. Stäng dessutom av huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget om enheten inte ska användas under ännu längre tid, till exempel under längre helger. AV 1 Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-11

40 Enhetens funktioner 1 Innan du börjar använda enheten Utöver normala kopieringsfunktioner finns praktiska nya funktioner som gör ditt arbete mer effektivt, exempelvis "2 på 1-kombination" som gör det möjligt att förminska två original så att de får plats på det valda pappersformatet, och "Olika originalformat" för kopiering av original med olika format. (Se Kopieringshandbok.) Enhetens funktioner

41 Systemkonfiguration och delar Det här avsnittet innehåller namnen och funktionerna på alla delar utanpå och inuti huvudenheten, tillbehören och manöverpanelen. 1 Yttre delar b a Originalglaslock typ J (tillbehör) har monterats Innan du börjar använda enheten c d e a Originalglaslock b Manöverpanel (Se "Manöverpanelens delar" på sid ) c Arkmatare Matar overheadfilm och pappersmaterial utan standardformat. (Se "Skriva ut med arkmataren" i Referenshandbok.) d Papperslåda Rymmer upp till 250 pappersark (80 g/m 2 ). e Huvudströmbrytare Systemkonfiguration och delar 1-13

42 Inre delar Tillbehören Dokumentmatare (DADF-P1), Efterbehandlare-U1 och Kassettmatningsmodul-J1 har monterats. 1 Innan du börjar använda enheten c f e d g h b a a Frontlucka b Vänster lucka på papperslådan c Vänster lucka d Fixeringsenhet e Scanningsyta f Dokumentmatarens/originalglaslockets undersida g Originalglas h Tonerpatron 1-14 Systemkonfiguration och delar

43 Tillbehör e a 1 d b c f g h d Innan du börjar använda enheten a Dokumentmatare (DADF-P1) b Efterbehandlare-U1 c Kassettmatningsmodul-J1 d Kassettmatningsmodul-K1 e Duplexenhet-A1 f Originalglaslock typ J g Kortläsare-E1 h Dokumentfack Systemkonfiguration och delar 1-15

44 Manöverpanelens delar 1 Innan du börjar använda enheten a [Pappersval], tangent Tryck här för att välja papper (papperslåda 1-4, arkmataren). b Pappersvalsindikator Anger vald papperskälla. c Pappersstoppsindikator Anger platsen för pappersstopp. d [Täthet], tangent Tryck här för att ändra tätheten vid kopiering. e / [Sortera/Häfta], tangent Tryck här för att sortera eller häfta kopior. f LCD-display Visar meddelanden och uppmaningar vid användning. Visar valda inställningar, text och värden när du ändrar inställningar. g [Bildkvalitet], tangent Tryck här för att välja bildkvalitet inför kopiering. h [Återställ], tangent Tryck här för att återställa enheten till standbyläge. i [Systemmonitor], tangent Tryck här för att kontrollera status på kopieringar och rapportutskrifter Systemkonfiguration och delar

45 j [ON/OFF] (PÅ/AV), tangent (strömbrytare på manöverpanelen) Tryck här för att starta/stänga av manöverpanelen. Tryck också här för att aktivera viloläget eller manuellt återställa det normala arbetssättet från viloläget. k [Räknare], tangent Tryck här för att visa räknarstatus. (Tryck på tangenten en gång till för att stänga informationen.) l Siffertangenter Använd de här tangenterna för att skriva alfanumeriska tecken. m [Stopp], tangent Tryck här för att stoppa kopiering. n [Starta], tangent Tryck här för att starta kopiering. o [Rensa], tangent Tryck här för att radera siffror och bokstäver som du har skrivit. p Huvudströmindikator Tänds när nätströmmen är påslagen. q [Log In/Out] (Logga in/ut), tangent Tryck här för att skriva lösenorden till enheten (skriv lösenordet tryck på [Log In/Out] (Logga in/ut) och aktivera kopieringsfunktionen. Tryck på [Log In/Out] (Logga in/ut) en gång till när du är klar för att återgå till displaybilden där du skriver lösenord). Om du vill registrera ett lösenord trycker du på TILLÄGGSFUNKT. (TILLÄGGSFUNKTIONER) SYSTEMINSTÄLLN. (SYSTEMINSTÄLLNINGAR) HANTERA AVD-ID (HANTERA AVD-ID). r Felindikator Blinkar eller lyser med fast sken om det har inträffat ett fel på enheten. s [Visa inställningar], tangent Tryck här för att kontrollera inställningar. t Bearbetnings-/dataindikator Blinkar när enheten är i drift. Lyser med fast sken när enheten innehåller väntande jobb. u [Olika originalformat], tangent Tryck här för att ange olika originalformat inför kopiering. v [Tilläggsfunktioner], tangent Tryck här för att aktivera/avaktivera arbetssätt i Tilläggsfunktioner. w [2 på 1], tangent Tryck här för att aktivera kopiering med 2 på 1. x [ ], tangent Tryck här för att minska eller öka värdet på olika inställningar. Tryck också här när du vill gå till nästa alternativ på menyn. y [Kantradering], tangent Tryck här för att ange kantradering inför kopiering. z [OK], tangent Tryck här för att bekräfta en inställd funktion eller ett inställt arbetssätt. A [Tvåarksseparation], tangent Tryck här för att aktivera tvåarksseparation. B [ ], tangent Tryck här för att minska värdet på olika inställningar. Tryck också här när du vill gå till föregående alternativ på menyn. C [Tvåsidig], tangent Tryck här för att aktivera arbetssättet Tvåsidig kopiering. D [Reproförhållande], tangent Tryck här för att öka eller minska reproförhållandet. 1 Innan du börjar använda enheten Systemkonfiguration och delar 1-17

46 Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen 1 Den här enheten har två strömbrytare, en huvudströmbrytare och en strömbrytare på manöverpanelen för aktivering av viloläget. Innan du börjar använda enheten Slå på strömmen Det här avsnittet beskriver hur du slår på huvudströmmen. 1 Se till att nätkontakten är ordentligt isatt i eluttaget. VARNING Ta inte i nätkontakten med blöta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. 2 Slå på huvudströmbrytaren till läget På ("I"). Huvudströmbrytaren är placerad på enhetens högra sida. När du vill stänga av huvudströmmen sätter du huvudströmbrytaren i läget "O" Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen

47 Strömindikatorn på manöverpanelen tänds. Om strömindikatorn inte tänds bör du kontrollera att nätkontakten är ordentligt isatt i eluttaget. Meddelandet nedan visas tills enheten är klar att användas. Meddelandet nedan visas när enheten kan användas. Uppvärmningen tar cirka 13 sekunder (vid en rumstemperatur på 20 C). VIKTIGT Om du stänger av nätströmmen bör du vänta minst 10 sekunder innan du slår på den igen. MÄRK Standardinställningarna aktiveras när du slår på strömmen (PÅ). De standardinställda kopieringsinställningarna är följande: - Reproförhållande: Direkt (100 %) - Pappersval: Automatiskt pappersval - Kopietäthet: Automatisk täthet - Kopieantal: 1 - Bildkvalitet:TEXT - Kopieringsfunktion: Ensidig kopiering Du kan ändra de standardinställda kopieringsfunktionerna. (Se Kopieringshandbok.) Du kan reservera jobb när displaybilden ovan visas. (Se Kopieringshandbok.) 1 Innan du börjar använda enheten Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen 1-19

48 Om meddelandet <ANGE AVD-ID> (ANGE AVD-ID) visas: Skriv avdelningens ID med siffertangenterna och tryck på [OK]. 1 Innan du börjar använda enheten Skriv lösenordet. MÄRK Om du har angett Hantering av avdelnings-id till <PÅ> (PÅ), visas meddelandet <ANGE AVD-ID> (ANGE AVD-ID). Anvisningar om hur du skriver avdelnings-id och lösenord finns i "När du har slagit på strömmen" i Referenshandbok. <AVD.LÖSENORD> (AVD-ID LÖSENORD) visas även om du inte har registrerat något lösenord. Tryck i så fall på [OK] för att aktivera standbyläget. Information om Hantering av avdelnings-id finns i "Hantering av avdelnings-id" i Referenshandbok Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen

49 Om meddelandet <SÄTT I KONTROLLKORT> (SÄTT IN KONTROLLKORT) visas: Sätt in kontrollkortet i Kortläsare-E1 (tillbehör). 1 MÄRK Information om kontrollkortet finns i "Kortläsare-E1" i Referenshandbok. Innan du börjar använda enheten Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen 1-21

50 Aktuellt datum och klockslag Kom ihåg att ställa in datum och klockslag innan du börjar använda enheten. Datumet och tiden som anges här används också i andra funktioner som kräver tidsinställning. 1 Innan du börjar använda enheten 1 Tryck på [Tilläggsfunktioner]. Menyn Tilläggsfunktioner visas. 2 Tryck på [ ] eller [ ] och välj <TIMERINSTÄLLN.> (TIMERINSTÄLLNINGAR). Tryck på [OK]. Varje gång du trycker på [ ] eller [ ] kan du välja nästa/föregående alternativ. När du trycker på [OK] visas menyn <TIMERINSTÄLLN.> (TIMERINSTÄLLNINGAR). 3 Tryck på [ ] eller [ ] och välj <DATUM-/TIDSINST.> (DATUM- & TIDSINSTÄLLNING). Tryck på [OK]. När du trycker på [OK] visas menyn <DATUM-/TIDSINST.> (DATUM- & TIDSINSTÄLLNING) Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen

51 4 Ange aktuellt datum (dag, månad, år) och klockslag med siffertangenterna. Skriv datumet och klockslaget med 24-timmarsklocka som fyra siffror utan blanksteg. Exempel: 3 augusti MÄRK Om du skriver fel kan du markera de felaktiga värdena med [ ] eller [ ] och skriva dem igen. 5 Tryck på [OK]. Tiden ställs in och displayen återgår till menyn <TIMERINSTÄLLN.> (TIMERINSTÄLLNINGAR). 1 Innan du börjar använda enheten 6 Tryck på [Stopp] när du vill återgå till standbyläge. Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen 1-23

52 Strömbrytaren på manöverpanelen 1 Om enheten inte används under en viss tidsperiod eller om du trycker på strömbrytaren på manöverpanelen, aktiveras viloläget. Tryck på strömbrytaren på manöverpanelen när du vill avbryta viloläget och återuppta normal drift. Innan du börjar använda enheten OK Reset GHI PQRS T ABC JKL TUV ON/OFF DEF MNO WXYZ MÄRK Du kan ställa in strömförbrukningen i viloläge på menyn Tilläggsfunktioner. (Se "Energiförbrukning i viloläge" i Referenshandbok.) Du kan ange efter hur lång tid som enheten ska sättas i viloläge på menyn Tilläggsfunktioner. (Se "Tid till automatiskt viloläge" i Referenshandbok.) Enheten sätts inte i viloläge under en pågående scanning eller utskrift. (Se "Tid till automatiskt viloläge" i Referenshandbok.) 1-24 Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen

53 Rutinunderhåll 2 KAPITEL Det här kapitlet beskriver hur du fyller på papper och byter tonerpatron. Fylla på papper Byta ut tonerpatronen

54 Fylla på papper 2 När det valda papperet tar slut eller när papperet i den valda papperslådan tar slut under utskrift, visas ett meddelande om att du måste fylla på papper och felindikatorn blinkar röd. Rutinunderhåll FÖRSIKTIGT Var försiktig när du fyller på papper så att du inte skär dig på papperskanterna. VIKTIGT Meddelandet visas också om den valda papperslådan inte har satts in ordentligt i enheten. Det försvinner när du skjuter in lådan så långt det går. MÄRK Om meddelandet ovan visas under kopiering, fortsätter kopieringen automatiskt när du har fyllt på korrekt papper. Tryck på [Stopp] om du vill avbryta kopieringen. (Se "Avbryta jobb" i Referenshandbok) Följande pappersformat kan användas i papperslådorna: A3, A4, A4R, A5. Information om vilka typer av pappersmaterial som kan fyllas på i papperslådorna finns i "Tillåtet pappersmaterial" på sid Fylla på papper

55 1 Ta tag i handtaget på papperslådan och dra ut den tills det tar stopp. 2 2 Öppna en pappersförpackning och ta ut pappersbunten. Rutinunderhåll Fylla på papper 2-3

56 2 VIKTIGT Lägg tillbaka det återstående papperet i originalförpackningen och förvara den på en torr plats som inte utsätts för direkt solljus. Fyll inte på följande typer av papper i papperslådan. Det kan orsaka pappersstopp. - Mycket böjt eller skrynkligt papper - Tjockt papper - Overheadfilm - Kuvert - Etiketter - Papper med kopierade färgbilder (kopiera inte heller på baksidan) - Papper som skrivits ut med termotransferskrivare (kopiera inte heller på baksidan) Rutinunderhåll MÄRK För att få utskrifter med hög kvalitet bör du använda papper som rekommenderas av Canon. 3 Tryck ned metallplattan så att den låses på plats. 2-4 Fylla på papper

57 4 Fyll på pappersbunten i papperslådan. Jämna till pappersbuntens sidor. Placera bunten mot kantstyrskenan i papperslådan. Första gången du fyller på papper i papperslådan bör du ställa in formatetiketten till formatet på det påfyllda papperet. (Se "Anpassa papperslådor för olika pappersformat" i Referenshandbok.) Se efter när du fyller på papper i papperslådan att formatinställningen för papperslådan överensstämmer med formatet på det aktuella papperet. (Se "Anpassa papperslådor för olika pappersformat" i Referenshandbok.) 2 Rutinunderhåll FÖRSIKTIGT Var försiktig när du fyller på papper så att du inte skär dig på papperskanterna. Fylla på papper 2-5

58 VIKTIGT Om papperet är skrynkligt bör du släta ut det innan du placerar det i lådan. Se till att höjden på pappersbunten inte överstiger (höjdmarkeringen) och att hörnen är placerade under klämmorna på formatstyrskenan. Ställ in formatreglaget på rätt sätt. Om reglaget är felinställt kan det inträffa pappersstopp och utskrifterna och enhetens insida kan bli smutsiga. 2 Rutinunderhåll MÄRK Varje papperslåda rymmer upp till 250 pappersark (80 g/ 2 ). Mer information om utskriftsriktning med förtryckt papper (papper med förtryckt logotyp eller mönster) finns i "Diagram över relationen mellan originalets riktning och utmatning av förtryckt papper" i Referenshandbok. Om kopieringspapperet är skrynkligt kan du prova med att vända på det och fylla på det på nytt. 5 Skjut försiktigt in papperslådan i enheten så att den klickar på plats. FÖRSIKTIGT Var försiktig när du återställer papperslådan till sitt ursprungsläge så att du inte klämmer fingrarna. VIKTIGT Lägg aldrig papper eller andra föremål i den öppna delen av papperslådan bredvid pappersbunten. Det kan orsaka pappersstopp. 2-6 Fylla på papper

59 Byta ut tonerpatronen När tonern i enheten tar slut, blinkar meddelandet <TONERN SNART SLUT/ FÖRBERED NY TONER> (TONERN SNART SLUT. FÖRBERED NY TONER.) i LCD-displayen. Om du skriver ut ytterligare cirka 100 sidor när det här meddelandet visas, visas meddelandet <TONERN ÄR SLUT/BYT TONER> (TONERN SLUT. BYT TONER.) och du kan inte skriva ut förrän du har bytt ut tonerpatronen. 2 Rutinunderhåll VARNING Kassera inte begagnade tonerpatroner i öppen eld, eftersom tonern som är kvar i patronen kan antändas och orsaka brännskador eller brand. VIKTIGT Använd bara sådana tonerpatroner som rekommenderas för enheten. MÄRK När meddelandet <TONERN SNART SLUT/FÖRBERED NY TONER> (TONERN SNART SLUT. FÖRBERED NY TONER.) visas, kan ytterligare cirka 100 utskrifter göras. Eftersom antalet varierar beroende på originalet, rekommenderas du emellertid att byta ut tonerpatronen snart efter att meddelandet <TONERN SNART SLUT/FÖRBERED NY TONER> visas. Om tonern tar slut under en utskrift, skrivs återstående sidor ut automatiskt när du har bytt ut tonerpatronen. Byta ut tonerpatronen 2-7

60 1 Öppna frontluckan. 2 Rutinunderhåll 2 Tryck ned frigöringsfliken och vrid patronen i pilens riktning (se bilden nedan). Frigöringsflik 2-8 Byta ut tonerpatronen

61 3 Tryck ned frigöringsfliken och dra ut patronen i pilens riktning (se bilden nedan). 2 4 Skaka den nya tonerpatronen fem, sex gånger så att tonern fördelas jämnt inuti patronen. Rutinunderhåll Byta ut tonerpatronen 2-9

62 VARNING Kassera inte begagnade tonerpatroner i öppen eld, eftersom tonern som är kvar i patronen kan antändas och orsaka brännskador eller brand. VIKTIGT Om tonern inte fördelas jämnt inuti patronen blir utskriftskvaliteten försämrad. 2 5 Håll i handgreppet på den nya tonerpatronen och sätt in den i enheten med sidan med etiketten vänd uppåt, i pilens riktning. Rutinunderhåll 2-10 Byta ut tonerpatronen

63 6 Håll i tonerpatronen med den ena handen och avlägsna förseglingen med den andra. 2 VIKTIGT Dra ut förseglingen sakta, så att det inte läcker ut toner på kläder och dylikt. Dra ut förseglingen helt och hållet. I annat fall kan det inträffa utskriftsfel. Förseglingen kan gå sönder om den dras ut rakt uppåt eller nedåt. Om förseglingen går sönder inuti tonerpatronen och inte kan avlägsnas helt och hållet, blir tonerpatronen obrukbar. Se efter att förseglingen har avlägsnats helt från tonerpatronen. Annars kan tonern läcka ut och utskriftskvaliteten kan bli försämrad. Kassera förseglingen när du har avlägsnat den från tonerpatronen. Rutinunderhåll Byta ut tonerpatronen 2-11

64 7 Vrid tonerpatronen i pilens riktning. 2 Rutinunderhåll VIKTIGT Vrid tonerpatronen så långt det går tills den klickar på plats. 8 Stäng frontluckan. FÖRSIKTIGT Var försiktig när du stänger luckan så att du inte klämmer fingrarna. VIKTIGT Tänk på att rengöra valsen varje gång du byter ut tonerpatronen. Se "Rengöring av fixeringsvalsen" i Referenshandbok Byta ut tonerpatronen

65 Felsökning 3 Det här kapitlet beskriver hur du åtgärdar pappersstopp samt hur du ska gå tillväga när det visas en displaybild med felmeddelande. KAPITEL Åtgärda pappersstopp Lista över felmeddelanden Displaybild för självdiagnostik

66 Åtgärda pappersstopp Om det inträffar pappersstopp, visas någon av följande displaybilder och indikatorn för pappersstoppet tänds på manöverpanelen. 3 Felsökning 3-2 Åtgärda pappersstopp

67 FÖRSIKTIGT Fixeringsenheten och omgivande delar inuti enheten kan bli heta under användning. När du tar bort papper som har fastnat i enheten eller inspekterar enhetens inre delar, bör du inte vidröra fixeringsenheten eller omgivande delar, eftersom det kan orsaka brännskador eller elektriska stötar. Var försiktig när du tar bort original eller papper som har fastnat, så att du inte skär dig på papperets kanter. När du tar bort papper som har fastnat i enhetens eller inspekterar enhetens inre delar, bör du inte låta halsband, armband eller andra metallföremål vidröra insidan av enheten, eftersom det kan orsaka brännskador eller elektriska stötar. När du tar bort papper som har fastnat i enheten bör du vara försiktig så att tonern på papperet inte smutsar ned dina händer eller kläder. Om du ändå får toner på dig tvättar du omedelbart bort den med kallt vatten. Om du använder varmt vatten fixeras tonerfärgen och det blir omöjligt att ta bort fläckarna. Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat i enheten, så att tonern på papperet inte sprids och når ögonen eller munnen. Om toner kommer in i ögonen eller munnen måste du genast skölja med kallt vatten och kontakta läkare. 3 Felsökning 1 Avläs indikatorn för pappersstoppet och läs anvisningarna i den här handboken om hur du lokaliserar och åtgärdar pappersstoppet. Om papperet går sönder när du försöker ta bort det från enheten, måste du vara noga med att ta bort alla pappersbitar. a b c Åtgärda pappersstopp 3-3

68 a Dokumentmatare Se "Dokumentmatare (DADF-P1)" i Referenshandbok. b Efterbehandlare-U1 Se "Efterbehandlare-U1" i Referenshandbok. c Arkmatare c Duplexenhet-A1 c Fixeringsenhet c Papperslådor Se "Arkmatare" i Referenshandbok. Se "Duplexenhet-A1" i Referenshandbok. Se "Fixeringsenhet" i Referenshandbok. Se "Papperslådor" i Referenshandbok. 3 Felsökning VIKTIGT Om strömmen till enheten stängs av när det har inträffat ett pappersstopp, kan enheten inte identifiera pappersstopp i papperslådorna när strömmen sätts på igen. Åtgärda pappersstoppet utan att stänga av strömmen. Om det inträffar pappersstopp i dokumentmataren kan du inte fortsätta använda enheten. Följ anvisningarna i displayen för att åtgärda pappersstoppet. (Se "Dokumentmatare (DADF-P1)" i Referenshandbok.). MÄRK Alla ställen som visas i displayen kanske inte innehåller pappersstopp. Kontrollera dock alltid alla ställen som visas på manöverpanelen i angiven ordning. 2 När du har tagit bort allt papper som har fastnat på de ställen som anges på manöverpanelen, måste du återställa alla reglage och luckor till sina ursprungslägen. 3-4 Åtgärda pappersstopp

FAX L360 Bruksanvisning

FAX L360 Bruksanvisning FAX L360 Bruksanvisning Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt

Läs mer

FS-C8100DN. Bruksanvisning

FS-C8100DN. Bruksanvisning FS-C8100DN Bruksanvisning Innehåll 1 Maskindelar... 1-1 Komponenterna framtill på skrivaren... 1-2 Komponenterna till vänster på skrivaren... 1-2 Komponenterna till höger på skrivaren... 1-3 Interna komponenter...

Läs mer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Bruksanvisning Den här bruksanvisningen gäller modellerna KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E och KM-C4035E. I boken betecknar KM-C2525E modellen för 25/25 sid/min,

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX PHASER 3100MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4

Läs mer

WorkCentre 5020/DN. Användarhandbok XE3026SV0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Användarhandbok XE3026SV0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Användarhandbok XE3026SV0-1 www.xerox.com/support Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannien 2008 av Fuji Xerox

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M111121

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A SWE

BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A SWE BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Version A SWE Om du behöver kontakta kundservice Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-7030, DCP-7040 och DCP-7045N

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Kombinerade funktionsåtgärder Dokumentserver Användarverktyg (Systeminställningar) Registrering av adresser och an-vändare

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

B6500. Hjälpguide B6500

B6500. Hjälpguide B6500 B6500 Hjälpguide B6500 INLEDNING Alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och aktuell. Oki Printing Solutions ansvarar inte för resultat

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

Användarhandbok NPD4898-00 SV

Användarhandbok NPD4898-00 SV NPD4898-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Användarhandbok NPD4821-00 SV

Användarhandbok NPD4821-00 SV NPD4821-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C Bruksanvisning Elektronisk skrivtavla [Stand (extra tillval)] Bilden visar UB-5838C. (Utrustningen till stället är valfri.) [Väggmontering] Modellnummer UB-5838C UB-5338C Svenska Installationshandbok ingår

Läs mer