Användarhandbok SVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok SVENSKA"

Transkript

1 Användarhandbok Läs först igenom denna handbok. Läs denna handbok innan du använder utrustningen. När du har läst handboken, förvara den på lämpligt ställe för framtida bruk. SVENSKA

2

3 ir2016j Användarhandbok

4 Handböckerna till enheten Handböckerna är uppdelade på följande sätt. I dem hittar du detaljerad information. De böcker som är markerade med denna symbol finns i tryckt version. CD-ROM De böcker som är markerade med denna symbol är PDF-handböcker som ingår på medföljande CD-ROM-skiva. Snabbreferens för grundläggande användning Snabbstarthandbok Grundläggande information Användarhandbok (detta dokument) Grundläggande funktioner Felsökning Referenshandbok CD-ROM Kopieringsanvisningar Kopieringshandbok CD-ROM För att kunna visa handboken i PDF-format måste du ha Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Om Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader inte är installerat på systemet kan du hämta programmet från webbplatsen som tillhör Adobe Systems Incorporated.

5 Hur handboken är uppdelad Kapitel 1 Innan du börjar använda enheten Kapitel 2 Rutinunderhåll Kapitel 3 Felsökning Kapitel 4 Bilaga Vi har lagt ned stort arbete på att den här handboken ska vara korrekt och fullständig. Men eftersom vi ständigt förbättrar våra produkter är du välkommen att kontakta Canon om du vill ha en exakt specifikation.

6 Innehåll Förord vii Använda handboken vii Symboler som används i handboken vii Tangenter som används i handboken viii Illustrationer som används i handboken viii Juridiska anmärkningar ix R&TTE-direktiv ix Lasersäkerhet ix Övrig information x Internationella ENERGY STAR-programmet xi EMC-direktiv xi Förkortningar som används i handboken xii Varumärken xii Copyright xiii Ansvarsfriskrivning xiii Juridisk begränsning av bruk av produkt och bilder xiv Viktiga säkerhetsanvisningar xv Installation xv Strömförsörjning xvii Hantering xviii Underhåll och inspektioner xxi Förbrukningsartiklar xxiii Övriga varningar xxiii iv

7 Om CD-skivan med bruksanvisningar xxiv Innehåll på CD-skivan med bruksanvisningar xxiv CD-skiva med bruksanvisningar I xxiv CD-skiva med bruksanvisningar II xxiv User Manual CD-ROM Menu xxv Systemkrav xxv Använda CD-ROM Menu xxvi Kapitel 1 Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten Försiktighetsåtgärder vid installation Undvik att installera enheten på följande platser Välj en säker nätanslutning Ordna tillräckligt utrymme för enheten Flytta enheten Försiktighetsåtgärder vid hantering Enhetens funktioner Systemkonfiguration och delar Yttre delar Inre delar Tillbehör Manöverpanelens delar Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen Slå på strömmen Aktuellt datum och klockslag Strömbrytaren på manöverpanelen v

8 Kapitel 2 Rutinunderhåll Fylla på papper Byta ut tonerpatronen Kapitel 3 Felsökning Åtgärda pappersstopp Lista över felmeddelanden Displaybild för självdiagnostik Kapitel 4 Bilaga Tillåtet pappersmaterial vi

9 Förord Tack för att du har köpt Canon ir2016j. Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten så att du får tillfälle att bekanta dig med och få ut mesta möjliga av dess funktioner. När du har läst den här handboken bör du förvara den på ett säkert ställe så att du kan använda den som referens vid framtida behov. Använda handboken Symboler som används i handboken Följande symboler används i handboken för att beskriva rutiner, begränsningar och varningar för hantering samt anvisningar som bör hållas i åtanke av säkerhetsskäl. VARNING FÖRSIKTIGT VIKTIGT MÄRK Indikerar en varning för hantering som kan vara livsfarlig eller orsaka allvarliga personskador om den inte utförs korrekt. Ta alltid hänsyn till dessa varningar så att du hanterar enheten på ett säkert sätt. Indikerar en varning för hantering som kan orsaka skador på människor eller föremål om den inte utförs korrekt. Ta alltid hänsyn till dessa varningar så att du hanterar enheten på ett säkert sätt. Indikerar användningskrav och begränsningar. Läs dem så att du kan hantera utrustningen på ett säkert och korrekt sätt. Indikerar ett förtydligande om hanteringen eller ytterligare anvisningar. Vi rekommenderar att du läser dessa. vii

10 Tangenter som används i handboken Följande symboler och tangentnamn är exempel på hur tangenter som du ska trycka på beskrivs i handboken: Tangenter på manöverpanelen: <Tangentikon> + [Tangentnamn] Exempel: [Starta] [Stopp] Illustrationer som används i handboken Illustrationerna i handboken visar ir2016j utrustad med följande tillbehör: Dokumentmatare (DADF-P1), Efterbehandlare-U1 och Kassettmatningsmodul-J1. viii

11 Juridiska anmärkningar R&TTE-direktiv Lasersäkerhet Utrustningen (F188902) är utformad i enlighet med nödvändiga villkor i EG-direktivet 1999/5/EC och kan användas inom EU. Vi garanterar att produkten uppfyller EMC-kraven i EG-direktivet 1999/5/EC i elnät med en nominell inspänning på 230 V 50 Hz, även om den nominella inspänningen för produkten är V 50/60 Hz. För att de tekniska kraven i EMC-direktivet ska vara uppfyllda måste en skärmad kabel användas. Kontakta Canons kundtjänst om du flyttar till ett annat EU-land och får problem med utrustningen. (Gäller endast Europa) Canon Inc./Canon Europa N.V. Denna produkt har certifierats som en klass I-laserprodukt enligt IEC :1993 och EN :1994. Det innebär att produkten inte avger skadlig laserstrålning. Eftersom strålningen som avges inuti skrivaren begränsas inom skyddshöljen och yttre luckor, kan laserstrålen inte tränga ut från apparaten under någon form av normal användning. Avlägsna inte skyddshöljen eller externa luckor och lock, förutom enligt anvisningarna i referenshandboken till utrustningen. ix

12 Övrig information Var noga med att inte placera skruvmejslar eller andra blanka föremål i laserstrålens bana under service och justering av produktens optiska system. Ta också av personliga saker som armbandsur och ringar innan du arbetar med enheten. Den reflekterade strålen kan, fastän den är osynlig, skada dina ögon permanent. Etiketterna nedan är fästa på laserscannerenheten inuti enheten och bredvid tonerpatronen bakom frontluckan. Produkten har klassificerats enligt IEC :1993 och EN :1994 och följer nedanstående klasser: CLASS I LASER PRODUCT LASER KLASSE I APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE I APPARECCHIO LASER DI CLASSE I PRODUCTO LASER DE CLASE I APARELHO A LASER DE CLASSE I FÖRSIKTIGT Andra användningssätt än de som beskrivs i den här handboken kan resultera i exponering för farlig strålning. x

13 Internationella ENERGY STAR-programmet EMC-direktiv Som ENERGY STAR -partner deklarerar Canon Inc. att denna enhet uppfyller ENERGY STAR -programmets krav på låg energiförbrukning. Det internationella ENERGY STAR -programmet syftar till att minska energiförbrukningen i datorer och annan kontorsutrustning. Programmet stöder utveckling och spridning av produkter vars funktioner minskar energiförbrukningen på ett effektivt sätt. Det är en öppen organisation som företag frivilligt kan delta i. Målprodukterna är kontorsutrustning som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskiner och kopiatorer. Dess standarder och logotyper används i alla deltagande länder. Utrustningen är utformad i enlighet med nödvändiga villkor i EG-direktivet 89/336/ EEC. Vi garanterar att produkten uppfyller EMC-kraven i EG-direktivet 89/336/EEC i elnät med en nominell inspänning på 230 V 50 Hz, även om den nominella inspänningen för produkten är V 50/60 Hz. För att de tekniska kraven i EMC-direktivet ska vara uppfyllda måste en skärmad kabel användas. xi

14 Förkortningar som används i handboken I den här handboken används följande förkortningar för namn på produkter och modeller: Operativsystemet Microsoft Windows 98: Windows 98 Operativsystemet Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me Operativsystemet Microsoft Windows NT : Windows NT Operativsystemet Microsoft Windows 2000: Windows 2000 Operativsystemet Microsoft Windows XP: Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows Server 2003: Windows Server 2003 Operativsystemet Microsoft Windows : Windows Varumärken Canon, Canon-logotypen och ir är varumärken som tillhör Canon Inc. Adobe och Adobe Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Windows Server är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga produkt- och företagsnamn som nämns i detta dokument kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. xii

15 Copyright Copyright 2005 tillhör Canon, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering och inspelning eller av något informationslagrings- eller informationshämtningssystem utan föregående skriftligt medgivande från Canon, Inc. Ansvarsfriskrivning Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. CANON INC. GÖR INGA SOM HELST UTFÄSTELSER MED AVSEENDE PÅ DETTA MATERIAL, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM FRAMGÅR HÄRI, INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER MOT EVENTUELLA PATENTKONFLIKTER. CANON INC. KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER UTGIFTER SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DETTA MATERIAL. xiii

16 Juridisk begränsning av bruk av produkt och bilder Användning av produkten för att scanna, skriva ut eller på annat sätt återge vissa dokument, samt användning av sådana bilder som scannats, skrivits ut eller på annat sätt återgetts av produkten, kan vara förbjuden enligt lag och medföra skadeståndsskyldighet. En icke uttömmande lista över sådana dokument följer nedan. Listan är endast avsedd att vara vägledande. Om du är osäker på huruvida du har rätt att använda produkten för att scanna, skriva ut eller på annat sätt återge ett visst dokument, och/eller använda bilder som scannats, skrivits ut eller på annat sätt återgetts, bör du i förväg kontakta en juridisk rådgivare för information. Sedlar Postväxlar Depositionsbevis Frimärken (makulerade eller inte) Identitetskort och tjänstebeteckningar Värnplikts- och inkallelsedokument Checkar och växlar som utfärdats av statliga myndigheter Ägarbevis för motorfordon och andra ägarbevis Resecheckar Matkuponger Pass Immigrationsdokument Skattemärken (makulerade eller inte) Obligationer och skuldbrev Aktiebrev Upphovsrättsskyddade arbeten/ konstverk utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren xiv

17 Viktiga säkerhetsanvisningar Läs avsnittet "Viktiga säkerhetsanvisningar" noga innan du använder enheten. Ta alltid hänsyn till anvisningarna eftersom deras syfte är att förhindra skador på personer och föremål. Utför inga andra åtgärder än de som beskrivs i handboken, eftersom de kan medföra oväntade olyckor eller skador. Felaktig användning av enheten kan medföra personskador och/eller skador som kräver omfattande reparation som inte omfattas av den begränsade garantin. Installation VARNING Installera inte enheten nära alkohol, thinner eller andra lättantändliga ämnen. Om lättantändliga ämnen kommer i kontakt med elektriska delar i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Placera inte följande föremål på enheten. Om sådana föremål kommer i kontakt med högspänningsdelar i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Om du råkar tappa ett sådant föremål och innehållet hamnar i enheten, bör du omedelbart slå ifrån huvudströmbrytaren AV och dra ut nätkontakten från eluttaget. Kontakta sedan Canon Service. - Halsband och andra metallföremål - Koppar, vaser, blomkrukor och andra behållare med vatten eller annan vätska xv

18 xvi FÖRSIKTIGT Installera inte enheten på instabila platser, till exempel på ostadigt underlag eller sluttande golv, eller på platser med starka vibrationer, eftersom enheten kan välta med personskador som följd. Blockera inte ventilationsöppningarna på enheten. Öppningarna är till för att tillgodose tillräcklig ventilation av delarna inuti enheten. Om ventilationsöppningarna är blockerade kan enheten bli överhettad. Placera inte heller enheten på mjukt underlag som en soffa eller matta. Installera inte enheten på följande platser: - En fuktig eller dammig plats - En plats nära vattenkranar och vatten - En plats som utsätts för direkt solljus - En plats som utsätts för hög temperatur - En plats nära öppen eld

19 Strömförsörjning VARNING Skada eller modifiera inte nätkabeln. Placera inte tunga föremål på nätkabeln, dra inte i nätkabeln och böj den inte hårt, eftersom den kan skadas och orsaka brand eller elektriska stötar. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor. Sådana kan medföra att höljet runt kabeln smälter och kan orsaka brand eller elektriska stötar. Ta inte i nätkontakten med blöta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Anslut inte enheten till grenkontakter, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Vira eller knyt inte ihop kabeln, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Sätt fast nätkabeln ordentligt i eluttaget, eftersom det annars kan orsaka brand eller elektriska stötar. Använd endast nätkabeln som medföljer enheten. Andra kablar kan orsaka brand eller elektriska stötar. Använd generellt inte förlängningssladdar. Förlängningssladden kan orsaka brand eller elektriska stötar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du använda en sladd för en spänning på lägst V, 50/60 V växelström. Lossa buntbandet och sätt in nätkontakten ordentligt i förlängningskontakten så att nät- och förlängningssladden verkligen är sammankopplade. xvii

20 FÖRSIKTIGT Använd inte eluttag med annan spänning än den angivna, eftersom annan spänning kan orsaka brand eller elektriska stötar. Håll alltid i nätkontakten när du tar bort den från ett eluttag. Om du drar i nätkabeln kan isoleringen skadas, eller så kan kabeln gå av eller skadas på annat sätt. Om kabeln är skadad kan den medföra strömläckage och orsaka brand eller elektriska stötar. Lämna tillräckligt utrymme vid eluttaget, så att du kan dra ut nätkontakten snabbt. Om du bygger in eluttaget med föremål blir det omöjligt att dra ut nätkontakten i en nödsituation. Hantering VARNING Skruva inte isär enheten. Försök inte att modifiera den. Vissa delar i enheten är spänningsförande eller heta och kan orsaka brand eller elektriska stötar. Om enheten låter underligt eller avger rök, värme eller ovanlig lukt, bör du omedelbart stänga av huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget. Kontakta sedan Canon Service. Om du använder enheten i dessa fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Använd inte sprayburkar med lättantändliga ämnen nära enheten. Om gas från dessa sprayburkar kommer i kontakt med de elektriska delarna i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Tappa inte gem, häftklamrar eller andra metallföremål i enheten. Spill inte vatten, vätska eller lättantändliga ämnen (som alkohol, bensin, thinner e d) i enheten. Om sådana föremål eller vätskor kommer i kontakt med högspänningsdelar i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Om du råkar tappa ett sådant föremål eller sådan vätska och innehållet hamnar i enheten, bör du omedelbart slå ifrån huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget. Kontakta sedan Canon Service. xviii

21 FÖRSIKTIGT Placera inte tunga föremål (2 kg eller mer) på enheten, eftersom de kan välta eller ramla av och orsaka personskador. Var försiktig när du fäller ned dokumentmataren/ originalglaslocket så att du inte klämmer fingrarna. Tryck inte hårt på dokumentmataren/ originalglaslocket om du kopierar tjocka böcker. Det kan skada originalglaset och orsaka personskador. Vidrör inte efterbehandlaren medan utskrift pågår, eftersom detta kan orsaka personskador. Stick aldrig in handen i den del av facket där häftningen sker, när du häftar med en efterbehandlare. Detta kan orsaka personskador. Efterbehandlare-U1 xix

22 Laserstrålen kan vara skadlig för människokroppen. Eftersom strålningen som avges inuti skrivaren begränsas inom skyddshöljen och yttre luckor, kan laserstrålen inte tränga ut från apparaten under någon form av normal användning. Läs kommentarerna nedan och följ säkerhetsanvisningarna. Öppna aldrig andra luckor än de som anges i handboken. Om laserstrålning läcker ut från enheten kan exponeringen orsaka allvarliga ögonskador. Avlägsna inte varningsetiketten på laserscannerenheten inuti enheten och bredvid tonerpatronen bakom frontluckan. Om enheten inte ska användas under längre tid, exempelvis under natten, bör du slå av strömbrytaren på manöverpanelen. Stäng dessutom av huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget om enheten inte ska användas under ännu längre tid, till exempel under längre helger. xx

23 Underhåll och inspektioner VARNING Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget innan du rengör enheten. Om du inte gör det, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Dra regelbundet ut nätkontakten från uttaget och rengör området runt metallstiften på kontakten samt eluttaget med en torkduk så att allt damm och all smuts försvinner. Om nätkabeln till enheten är ansluten länge på en fuktig, dammig eller rökig plats kan det fastna mycket damm runt kontakten, vilken kan bli fuktig. Detta kan orsaka kortslutning och brand. Rengör enheten med en trasa som fuktats med mild rengöringslösning blandad med vatten. Använd inte alkohol, bensin, thinner eller liknande lättantändliga ämnen. Försäkra dig om att rengöringslösningen inte är lättantändlig innan du använder den. Om sådana ämnen kommer i kontakt med högspänningsdelar i enheten, kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Vissa delar i enheten är spänningsförande. När du tar bort papper som har fastnat i enheten eller inspekterar enhetens inre delar, bör du inte låta halsband, armband eller andra metallföremål vidröra insidan av enheten, eftersom det kan orsaka brännskador eller elektriska stötar. Förbränn inte och kassera inte begagnade tonerpatroner i öppen eld, eftersom tonern som är kvar i patronen kan antändas och orsaka brännskador eller brand. xxi

24 FÖRSIKTIGT Fixeringsenheten och omgivande delar inuti enheten kan bli heta under användning. När du tar bort papper som har fastnat i enheten eller inspekterar enhetens inre delar, bör du inte vidröra fixeringsenheten eller omgivande delar, eftersom det kan orsaka brännskador eller elektriska stötar. När du tar bort papper som har fastnat eller byter tonerpatron bör du vara försiktig så att tonern inte smutsar ned dina händer eller kläder. Om du ändå får toner på dig tvättar du omedelbart bort den med kallt vatten. Om du använder varmt vatten fixeras tonerfärgen och det blir omöjligt att ta bort fläckarna. Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat i enheten, så att tonern på papperet inte sprids och når ögonen eller munnen. Om toner kommer in i ögonen eller munnen måste du genast skölja med kallt vatten och kontakta läkare. Var försiktig när du fyller på papper eller tar bort original eller kopieringspapper som har fastnat, så att du inte skär dig på papperets kanter. Var försiktig när du tar bort en begagnad tonerpatron så att tonern inte sprids och når ögonen eller munnen. Om toner kommer in i ögonen eller munnen måste du genast skölja med kallt vatten och kontakta läkare. xxii

25 Förbrukningsartiklar VARNING Förbränn inte och kassera inte begagnade tonerpatroner i öppen eld, eftersom tonern som är kvar i patronen kan antändas och orsaka brännskador eller brand. Förvara inte tonerpatroner eller kopieringspapper på platser som utsätts för öppen eld, eftersom materialet kan antändas och orsaka brännskador eller brand. Lägg begagnade tonerpatroner i en påse för att förhindra att rester av tonern sprids, och deponera på en plats som inte utsätts för öppen eld. FÖRSIKTIGT Förvara toner och andra förbrukningsartiklar utom räckhåll för små barn. Om sådana föremål sväljs bör du genast kontakta läkare. Övriga varningar VARNING För användare av pacemaker: Den här produkten avger ett svagt magnetfält. Om du använder pacemaker och får onormala känningar bör du undvika produkten och kontakta läkare. xxiii

26 Om CD-skivan med bruksanvisningar Innehåll på CD-skivan med bruksanvisningar CD-skiva med bruksanvisningar I Innehåller flerspråkiga versioner av följande handböcker. Snabbstarthandbok Innehåller anvisningar om grundläggande tillvägagångssätt och inställningar för kopieringsfunktionen. Användarhandbok (detta dokument) Referenshandbok Innehåller anvisningar om grundläggande åtgärder, dagligt underhåll och felsökning. Kopieringshandbok Innehåller anvisningar för kopieringsfunktionen. CD-skiva med bruksanvisningar II Innehåller den engelska, franska, italienska och tyska versionen av följande handböcker. Snabbstarthandbok Innehåller anvisningar om grundläggande tillvägagångssätt och inställningar för kopieringsfunktionen. Användarhandbok (detta dokument) Referenshandbok Innehåller anvisningar om grundläggande åtgärder, dagligt underhåll och felsökning. Kopieringshandbok Innehåller anvisningar för kopieringsfunktionen. xxiv

27 User Manual CD-ROM Menu Med programmet User Manual CD-ROM Menu kan du välja och visa de PDF-handböcker som medföljer på CD-skivan på datorns bildskärm. Följ anvisningarna nedan när du vill använda User Manual CD-ROM Menu. Systemkrav User Manual CD-ROM Menu kan användas på följande typer av system. Windows Windows 98 Windows Me Windows NT (Service Pack 3 eller senare) OS Windows 2000 (Service Pack 3 eller senare) Windows XP (Service Pack 1a eller senare) Windows Server 2003 Minne Den mängd minne som krävs för att köra ovanstående operativsystem Dator Dator som kan köra ovanstående operativsystem Displaybild Upplösning på bildpunkter eller högre VIKTIGT Beroende på hur datorn har konfigurerats kan det hända att vissa funktioner inte fungerar korrekt. Om du inte kan öppna PDF-handboken från CD-ROM Menu, kan du öppna PDF-filen direkt från mappen [manuals] på CD-skivan med bruksanvisningar. xxv

28 Använda CD-ROM Menu Det här avsnittet beskriver hur du använder User Manual CD-ROM Menu. När du sätter in den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-enheten, visas displaybilden för språkval. När du klickar på ett språk visas följande meny. a b c a BROWSE MANUAL (LÄSA HANDBÖCKERNA) Du kan läsa handböckerna i listan genom att klicka på dem. När du har klickat på en handbok startas Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader och PDF-handboken visas. b RETURN (TILLBAKA) Återgå till menyn för språkval. c EXIT (AVSLUTA) Stäng menyn [CD-ROM]. xxvi

29 Innan du börjar använda enheten 1 KAPITEL Det här kapitlet beskriver vad du bör veta innan du använder enheten, exempelvis delarna och deras funktioner samt hur du slår på nätströmmen. Placering och hantering av enheten Försiktighetsåtgärder vid installation Försiktighetsåtgärder vid hantering Enhetens funktioner Systemkonfiguration och delar Yttre delar Inre delar Tillbehör Manöverpanelens delar Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen Slå på strömmen Aktuellt datum och klockslag Strömbrytaren på manöverpanelen

30 Placering och hantering av enheten 1 Innan du börjar använda enheten Det här avsnittet beskriver de försiktighetsåtgärder du bör vidta vid placeringen och hanteringen av enheten. Du rekommenderas att läsa igenom avsnittet innan du använder enheten. Försiktighetsåtgärder vid installation Undvik att installera enheten på följande platser Undvik platser som utsätts för extrem temperatur och fukt, både låg och hög. Undvik till exempel att installera enheten nära vattenkranar, varmvattenberedare, luftfuktare, luftkonditioneringsaggregat, radiatorer och spisar. 1-2 Placering och hantering av enheten

31 Undvik att installera enheten i direkt solljus. Om detta är omöjligt bör enheten skuggas med en gardin. 1 Undvik lokaler med dålig ventilation. Enheten alstrar en liten mängd ozon under användningen. Känsligheten för ozon varierar från person till person, men mängden ozon som avges är dock inte skadlig. Ozonnivån kan emellertid bli märkbar vid längre tids användning eller vid framställning av ett stort antal kopior, i synnerhet i dåligt ventilerade lokaler. Vi rekommenderar därför att området närmast enheten ventileras i en sådan grad att arbetsmiljön blir behaglig. Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-3

32 Undvik platser där det alstras mycket damm. Undvik platser där det avges ammoniakgas. 1 Innan du börjar använda enheten Undvik platser nära flyktiga eller lättantändliga ämnen, som alkohol och thinner. Undvik platser som utsätts för vibrationer. Undvik till exempel att installera enheten på instabila golv eller underlag. 1-4 Placering och hantering av enheten

33 Undvik snabba temperaturväxlingar. Om rummet där enheten står snabbt värms upp från låg temperatur, kan det bildas vattendroppar (kondens) inuti enheten. Det kan medföra tydligt försämrad kopieringskvalitet, oförmåga att scanna original korrekt eller att det inte blir någon bild alls på kopiorna. 1 Undvik att installera enheten nära datorer eller annan elektronisk precisionsutrustning. Elektriska störningar och vibrationer som alstras av enheten kan påverka funktionen hos sådan utrustning. Undvik att installera enheten nära TV, radio och annan liknande elektronisk utrustning. Enheten kan hindra ljud- och bildmottagningen. Anslut enheten till ett eget eluttag och installera den så långt som möjligt från annan elektronisk utrustning. Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-5

34 Välj en säker nätanslutning Anslut enheten till ett jordat standarduttag med V växelström. Kontrollera att strömförsörjningen till enheten är säker och att spänningen är stabil. 1 Anslut ingen annan utrustning till samma eluttag som enheten. Innan du börjar använda enheten Anslut inte enheten till grenkontakter, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Nätkabeln kan skadas om man ofta trampar på den eller placerar tunga föremål på den. Fortsatt användning av en skadad nätkabel kan leda till olyckor, exempelvis brand eller elektriska stötar. 1-6 Placering och hantering av enheten

35 Ordna tillräckligt utrymme för enheten Ordna tillräckligt med plats runt enheten så att den kan hanteras bekvämt. När Efterbehandlare-U1 har monterats mer än 100 mm mm (1 249 mm*) mm (1 198 mm*) mer än 100 mm * När vänster lucka på huvudenheten är öppen och stödfacket är utdraget. Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-7

36 Flytta enheten Kontakta Canon Service om du vill flytta enheten. Eftersom utrustningen är tung bör du aldrig försöka lyfta den ensam. Det krävs två eller fler personer för att lyfta den. 1 Innan du börjar använda enheten Tänk på att hålla på platserna som anges i illustrationen nedan när du bär maskinen. I annat fall kan du tappa enheten, vilket kan orsaka personskador. Ta tag i handtagen. Ta tag i handtagen. 1-8 Placering och hantering av enheten

37 Försiktighetsåtgärder vid hantering Skruva inte isär enheten. Försök inte att modifiera den. 1 Vissa delar i enheten är spänningsförande eller heta. Var försiktig när du inspekterar enhetens inre delar. Gör inga andra inspektioner än de som beskrivs i den här handboken. Var noga med att inte spilla vätska eller tappa föremål som gem eller häftklamrar i enheten. Om främmande föremål eller ämnen kommer i kontakt med elektriska delar i enheten kan det orsaka kortslutning och brand eller elektriska stötar. Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-9

38 Om enheten låter underligt eller avger rök bör du genast stänga av strömmen med huvudströmbrytaren, dra ut nätkabeln från eluttaget och kontakta Canon Service. Om du använder enheten i dessa fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Undvik dessutom att placera föremål nära nätkontakten, så att du kan dra ut den snabbt. 1 Innan du börjar använda enheten Stäng inte av strömmen med huvudströmbrytaren och öppna inte frontluckorna medan enheten används. Om du gör det kan papperet fastna. Använd inte lättantändlig spray, till exempel spraylim, nära enheten. Det föreligger risk för antändning. AV 1-10 Placering och hantering av enheten

39 Om enheten inte ska användas under längre tid, exempelvis under natten, bör du slå av strömbrytaren på manöverpanelen. Stäng dessutom av huvudströmbrytaren och dra ut nätkontakten från eluttaget om enheten inte ska användas under ännu längre tid, till exempel under längre helger. AV 1 Innan du börjar använda enheten Placering och hantering av enheten 1-11

40 Enhetens funktioner 1 Innan du börjar använda enheten Utöver normala kopieringsfunktioner finns praktiska nya funktioner som gör ditt arbete mer effektivt, exempelvis "2 på 1-kombination" som gör det möjligt att förminska två original så att de får plats på det valda pappersformatet, och "Olika originalformat" för kopiering av original med olika format. (Se Kopieringshandbok.) Enhetens funktioner

41 Systemkonfiguration och delar Det här avsnittet innehåller namnen och funktionerna på alla delar utanpå och inuti huvudenheten, tillbehören och manöverpanelen. 1 Yttre delar b a Originalglaslock typ J (tillbehör) har monterats Innan du börjar använda enheten c d e a Originalglaslock b Manöverpanel (Se "Manöverpanelens delar" på sid ) c Arkmatare Matar overheadfilm och pappersmaterial utan standardformat. (Se "Skriva ut med arkmataren" i Referenshandbok.) d Papperslåda Rymmer upp till 250 pappersark (80 g/m 2 ). e Huvudströmbrytare Systemkonfiguration och delar 1-13

42 Inre delar Tillbehören Dokumentmatare (DADF-P1), Efterbehandlare-U1 och Kassettmatningsmodul-J1 har monterats. 1 Innan du börjar använda enheten c f e d g h b a a Frontlucka b Vänster lucka på papperslådan c Vänster lucka d Fixeringsenhet e Scanningsyta f Dokumentmatarens/originalglaslockets undersida g Originalglas h Tonerpatron 1-14 Systemkonfiguration och delar

43 Tillbehör e a 1 d b c f g h d Innan du börjar använda enheten a Dokumentmatare (DADF-P1) b Efterbehandlare-U1 c Kassettmatningsmodul-J1 d Kassettmatningsmodul-K1 e Duplexenhet-A1 f Originalglaslock typ J g Kortläsare-E1 h Dokumentfack Systemkonfiguration och delar 1-15

44 Manöverpanelens delar 1 Innan du börjar använda enheten a [Pappersval], tangent Tryck här för att välja papper (papperslåda 1-4, arkmataren). b Pappersvalsindikator Anger vald papperskälla. c Pappersstoppsindikator Anger platsen för pappersstopp. d [Täthet], tangent Tryck här för att ändra tätheten vid kopiering. e / [Sortera/Häfta], tangent Tryck här för att sortera eller häfta kopior. f LCD-display Visar meddelanden och uppmaningar vid användning. Visar valda inställningar, text och värden när du ändrar inställningar. g [Bildkvalitet], tangent Tryck här för att välja bildkvalitet inför kopiering. h [Återställ], tangent Tryck här för att återställa enheten till standbyläge. i [Systemmonitor], tangent Tryck här för att kontrollera status på kopieringar och rapportutskrifter Systemkonfiguration och delar

45 j [ON/OFF] (PÅ/AV), tangent (strömbrytare på manöverpanelen) Tryck här för att starta/stänga av manöverpanelen. Tryck också här för att aktivera viloläget eller manuellt återställa det normala arbetssättet från viloläget. k [Räknare], tangent Tryck här för att visa räknarstatus. (Tryck på tangenten en gång till för att stänga informationen.) l Siffertangenter Använd de här tangenterna för att skriva alfanumeriska tecken. m [Stopp], tangent Tryck här för att stoppa kopiering. n [Starta], tangent Tryck här för att starta kopiering. o [Rensa], tangent Tryck här för att radera siffror och bokstäver som du har skrivit. p Huvudströmindikator Tänds när nätströmmen är påslagen. q [Log In/Out] (Logga in/ut), tangent Tryck här för att skriva lösenorden till enheten (skriv lösenordet tryck på [Log In/Out] (Logga in/ut) och aktivera kopieringsfunktionen. Tryck på [Log In/Out] (Logga in/ut) en gång till när du är klar för att återgå till displaybilden där du skriver lösenord). Om du vill registrera ett lösenord trycker du på TILLÄGGSFUNKT. (TILLÄGGSFUNKTIONER) SYSTEMINSTÄLLN. (SYSTEMINSTÄLLNINGAR) HANTERA AVD-ID (HANTERA AVD-ID). r Felindikator Blinkar eller lyser med fast sken om det har inträffat ett fel på enheten. s [Visa inställningar], tangent Tryck här för att kontrollera inställningar. t Bearbetnings-/dataindikator Blinkar när enheten är i drift. Lyser med fast sken när enheten innehåller väntande jobb. u [Olika originalformat], tangent Tryck här för att ange olika originalformat inför kopiering. v [Tilläggsfunktioner], tangent Tryck här för att aktivera/avaktivera arbetssätt i Tilläggsfunktioner. w [2 på 1], tangent Tryck här för att aktivera kopiering med 2 på 1. x [ ], tangent Tryck här för att minska eller öka värdet på olika inställningar. Tryck också här när du vill gå till nästa alternativ på menyn. y [Kantradering], tangent Tryck här för att ange kantradering inför kopiering. z [OK], tangent Tryck här för att bekräfta en inställd funktion eller ett inställt arbetssätt. A [Tvåarksseparation], tangent Tryck här för att aktivera tvåarksseparation. B [ ], tangent Tryck här för att minska värdet på olika inställningar. Tryck också här när du vill gå till föregående alternativ på menyn. C [Tvåsidig], tangent Tryck här för att aktivera arbetssättet Tvåsidig kopiering. D [Reproförhållande], tangent Tryck här för att öka eller minska reproförhållandet. 1 Innan du börjar använda enheten Systemkonfiguration och delar 1-17

46 Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen 1 Den här enheten har två strömbrytare, en huvudströmbrytare och en strömbrytare på manöverpanelen för aktivering av viloläget. Innan du börjar använda enheten Slå på strömmen Det här avsnittet beskriver hur du slår på huvudströmmen. 1 Se till att nätkontakten är ordentligt isatt i eluttaget. VARNING Ta inte i nätkontakten med blöta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. 2 Slå på huvudströmbrytaren till läget På ("I"). Huvudströmbrytaren är placerad på enhetens högra sida. När du vill stänga av huvudströmmen sätter du huvudströmbrytaren i läget "O" Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen

47 Strömindikatorn på manöverpanelen tänds. Om strömindikatorn inte tänds bör du kontrollera att nätkontakten är ordentligt isatt i eluttaget. Meddelandet nedan visas tills enheten är klar att användas. Meddelandet nedan visas när enheten kan användas. Uppvärmningen tar cirka 13 sekunder (vid en rumstemperatur på 20 C). VIKTIGT Om du stänger av nätströmmen bör du vänta minst 10 sekunder innan du slår på den igen. MÄRK Standardinställningarna aktiveras när du slår på strömmen (PÅ). De standardinställda kopieringsinställningarna är följande: - Reproförhållande: Direkt (100 %) - Pappersval: Automatiskt pappersval - Kopietäthet: Automatisk täthet - Kopieantal: 1 - Bildkvalitet:TEXT - Kopieringsfunktion: Ensidig kopiering Du kan ändra de standardinställda kopieringsfunktionerna. (Se Kopieringshandbok.) Du kan reservera jobb när displaybilden ovan visas. (Se Kopieringshandbok.) 1 Innan du börjar använda enheten Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen 1-19

48 Om meddelandet <ANGE AVD-ID> (ANGE AVD-ID) visas: Skriv avdelningens ID med siffertangenterna och tryck på [OK]. 1 Innan du börjar använda enheten Skriv lösenordet. MÄRK Om du har angett Hantering av avdelnings-id till <PÅ> (PÅ), visas meddelandet <ANGE AVD-ID> (ANGE AVD-ID). Anvisningar om hur du skriver avdelnings-id och lösenord finns i "När du har slagit på strömmen" i Referenshandbok. <AVD.LÖSENORD> (AVD-ID LÖSENORD) visas även om du inte har registrerat något lösenord. Tryck i så fall på [OK] för att aktivera standbyläget. Information om Hantering av avdelnings-id finns i "Hantering av avdelnings-id" i Referenshandbok Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen

49 Om meddelandet <SÄTT I KONTROLLKORT> (SÄTT IN KONTROLLKORT) visas: Sätt in kontrollkortet i Kortläsare-E1 (tillbehör). 1 MÄRK Information om kontrollkortet finns i "Kortläsare-E1" i Referenshandbok. Innan du börjar använda enheten Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen 1-21

50 Aktuellt datum och klockslag Kom ihåg att ställa in datum och klockslag innan du börjar använda enheten. Datumet och tiden som anges här används också i andra funktioner som kräver tidsinställning. 1 Innan du börjar använda enheten 1 Tryck på [Tilläggsfunktioner]. Menyn Tilläggsfunktioner visas. 2 Tryck på [ ] eller [ ] och välj <TIMERINSTÄLLN.> (TIMERINSTÄLLNINGAR). Tryck på [OK]. Varje gång du trycker på [ ] eller [ ] kan du välja nästa/föregående alternativ. När du trycker på [OK] visas menyn <TIMERINSTÄLLN.> (TIMERINSTÄLLNINGAR). 3 Tryck på [ ] eller [ ] och välj <DATUM-/TIDSINST.> (DATUM- & TIDSINSTÄLLNING). Tryck på [OK]. När du trycker på [OK] visas menyn <DATUM-/TIDSINST.> (DATUM- & TIDSINSTÄLLNING) Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen

51 4 Ange aktuellt datum (dag, månad, år) och klockslag med siffertangenterna. Skriv datumet och klockslaget med 24-timmarsklocka som fyra siffror utan blanksteg. Exempel: 3 augusti MÄRK Om du skriver fel kan du markera de felaktiga värdena med [ ] eller [ ] och skriva dem igen. 5 Tryck på [OK]. Tiden ställs in och displayen återgår till menyn <TIMERINSTÄLLN.> (TIMERINSTÄLLNINGAR). 1 Innan du börjar använda enheten 6 Tryck på [Stopp] när du vill återgå till standbyläge. Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen 1-23

52 Strömbrytaren på manöverpanelen 1 Om enheten inte används under en viss tidsperiod eller om du trycker på strömbrytaren på manöverpanelen, aktiveras viloläget. Tryck på strömbrytaren på manöverpanelen när du vill avbryta viloläget och återuppta normal drift. Innan du börjar använda enheten OK Reset GHI PQRS T ABC JKL TUV ON/OFF DEF MNO WXYZ MÄRK Du kan ställa in strömförbrukningen i viloläge på menyn Tilläggsfunktioner. (Se "Energiförbrukning i viloläge" i Referenshandbok.) Du kan ange efter hur lång tid som enheten ska sättas i viloläge på menyn Tilläggsfunktioner. (Se "Tid till automatiskt viloläge" i Referenshandbok.) Enheten sätts inte i viloläge under en pågående scanning eller utskrift. (Se "Tid till automatiskt viloläge" i Referenshandbok.) 1-24 Huvudströmbrytaren och strömbrytaren på manöverpanelen

53 Rutinunderhåll 2 KAPITEL Det här kapitlet beskriver hur du fyller på papper och byter tonerpatron. Fylla på papper Byta ut tonerpatronen

54 Fylla på papper 2 När det valda papperet tar slut eller när papperet i den valda papperslådan tar slut under utskrift, visas ett meddelande om att du måste fylla på papper och felindikatorn blinkar röd. Rutinunderhåll FÖRSIKTIGT Var försiktig när du fyller på papper så att du inte skär dig på papperskanterna. VIKTIGT Meddelandet visas också om den valda papperslådan inte har satts in ordentligt i enheten. Det försvinner när du skjuter in lådan så långt det går. MÄRK Om meddelandet ovan visas under kopiering, fortsätter kopieringen automatiskt när du har fyllt på korrekt papper. Tryck på [Stopp] om du vill avbryta kopieringen. (Se "Avbryta jobb" i Referenshandbok) Följande pappersformat kan användas i papperslådorna: A3, A4, A4R, A5. Information om vilka typer av pappersmaterial som kan fyllas på i papperslådorna finns i "Tillåtet pappersmaterial" på sid Fylla på papper

55 1 Ta tag i handtaget på papperslådan och dra ut den tills det tar stopp. 2 2 Öppna en pappersförpackning och ta ut pappersbunten. Rutinunderhåll Fylla på papper 2-3

56 2 VIKTIGT Lägg tillbaka det återstående papperet i originalförpackningen och förvara den på en torr plats som inte utsätts för direkt solljus. Fyll inte på följande typer av papper i papperslådan. Det kan orsaka pappersstopp. - Mycket böjt eller skrynkligt papper - Tjockt papper - Overheadfilm - Kuvert - Etiketter - Papper med kopierade färgbilder (kopiera inte heller på baksidan) - Papper som skrivits ut med termotransferskrivare (kopiera inte heller på baksidan) Rutinunderhåll MÄRK För att få utskrifter med hög kvalitet bör du använda papper som rekommenderas av Canon. 3 Tryck ned metallplattan så att den låses på plats. 2-4 Fylla på papper

57 4 Fyll på pappersbunten i papperslådan. Jämna till pappersbuntens sidor. Placera bunten mot kantstyrskenan i papperslådan. Första gången du fyller på papper i papperslådan bör du ställa in formatetiketten till formatet på det påfyllda papperet. (Se "Anpassa papperslådor för olika pappersformat" i Referenshandbok.) Se efter när du fyller på papper i papperslådan att formatinställningen för papperslådan överensstämmer med formatet på det aktuella papperet. (Se "Anpassa papperslådor för olika pappersformat" i Referenshandbok.) 2 Rutinunderhåll FÖRSIKTIGT Var försiktig när du fyller på papper så att du inte skär dig på papperskanterna. Fylla på papper 2-5

58 VIKTIGT Om papperet är skrynkligt bör du släta ut det innan du placerar det i lådan. Se till att höjden på pappersbunten inte överstiger (höjdmarkeringen) och att hörnen är placerade under klämmorna på formatstyrskenan. Ställ in formatreglaget på rätt sätt. Om reglaget är felinställt kan det inträffa pappersstopp och utskrifterna och enhetens insida kan bli smutsiga. 2 Rutinunderhåll MÄRK Varje papperslåda rymmer upp till 250 pappersark (80 g/ 2 ). Mer information om utskriftsriktning med förtryckt papper (papper med förtryckt logotyp eller mönster) finns i "Diagram över relationen mellan originalets riktning och utmatning av förtryckt papper" i Referenshandbok. Om kopieringspapperet är skrynkligt kan du prova med att vända på det och fylla på det på nytt. 5 Skjut försiktigt in papperslådan i enheten så att den klickar på plats. FÖRSIKTIGT Var försiktig när du återställer papperslådan till sitt ursprungsläge så att du inte klämmer fingrarna. VIKTIGT Lägg aldrig papper eller andra föremål i den öppna delen av papperslådan bredvid pappersbunten. Det kan orsaka pappersstopp. 2-6 Fylla på papper

59 Byta ut tonerpatronen När tonern i enheten tar slut, blinkar meddelandet <TONERN SNART SLUT/ FÖRBERED NY TONER> (TONERN SNART SLUT. FÖRBERED NY TONER.) i LCD-displayen. Om du skriver ut ytterligare cirka 100 sidor när det här meddelandet visas, visas meddelandet <TONERN ÄR SLUT/BYT TONER> (TONERN SLUT. BYT TONER.) och du kan inte skriva ut förrän du har bytt ut tonerpatronen. 2 Rutinunderhåll VARNING Kassera inte begagnade tonerpatroner i öppen eld, eftersom tonern som är kvar i patronen kan antändas och orsaka brännskador eller brand. VIKTIGT Använd bara sådana tonerpatroner som rekommenderas för enheten. MÄRK När meddelandet <TONERN SNART SLUT/FÖRBERED NY TONER> (TONERN SNART SLUT. FÖRBERED NY TONER.) visas, kan ytterligare cirka 100 utskrifter göras. Eftersom antalet varierar beroende på originalet, rekommenderas du emellertid att byta ut tonerpatronen snart efter att meddelandet <TONERN SNART SLUT/FÖRBERED NY TONER> visas. Om tonern tar slut under en utskrift, skrivs återstående sidor ut automatiskt när du har bytt ut tonerpatronen. Byta ut tonerpatronen 2-7

60 1 Öppna frontluckan. 2 Rutinunderhåll 2 Tryck ned frigöringsfliken och vrid patronen i pilens riktning (se bilden nedan). Frigöringsflik 2-8 Byta ut tonerpatronen

61 3 Tryck ned frigöringsfliken och dra ut patronen i pilens riktning (se bilden nedan). 2 4 Skaka den nya tonerpatronen fem, sex gånger så att tonern fördelas jämnt inuti patronen. Rutinunderhåll Byta ut tonerpatronen 2-9

62 VARNING Kassera inte begagnade tonerpatroner i öppen eld, eftersom tonern som är kvar i patronen kan antändas och orsaka brännskador eller brand. VIKTIGT Om tonern inte fördelas jämnt inuti patronen blir utskriftskvaliteten försämrad. 2 5 Håll i handgreppet på den nya tonerpatronen och sätt in den i enheten med sidan med etiketten vänd uppåt, i pilens riktning. Rutinunderhåll 2-10 Byta ut tonerpatronen

63 6 Håll i tonerpatronen med den ena handen och avlägsna förseglingen med den andra. 2 VIKTIGT Dra ut förseglingen sakta, så att det inte läcker ut toner på kläder och dylikt. Dra ut förseglingen helt och hållet. I annat fall kan det inträffa utskriftsfel. Förseglingen kan gå sönder om den dras ut rakt uppåt eller nedåt. Om förseglingen går sönder inuti tonerpatronen och inte kan avlägsnas helt och hållet, blir tonerpatronen obrukbar. Se efter att förseglingen har avlägsnats helt från tonerpatronen. Annars kan tonern läcka ut och utskriftskvaliteten kan bli försämrad. Kassera förseglingen när du har avlägsnat den från tonerpatronen. Rutinunderhåll Byta ut tonerpatronen 2-11

64 7 Vrid tonerpatronen i pilens riktning. 2 Rutinunderhåll VIKTIGT Vrid tonerpatronen så långt det går tills den klickar på plats. 8 Stäng frontluckan. FÖRSIKTIGT Var försiktig när du stänger luckan så att du inte klämmer fingrarna. VIKTIGT Tänk på att rengöra valsen varje gång du byter ut tonerpatronen. Se "Rengöring av fixeringsvalsen" i Referenshandbok Byta ut tonerpatronen

65 Felsökning 3 Det här kapitlet beskriver hur du åtgärdar pappersstopp samt hur du ska gå tillväga när det visas en displaybild med felmeddelande. KAPITEL Åtgärda pappersstopp Lista över felmeddelanden Displaybild för självdiagnostik

66 Åtgärda pappersstopp Om det inträffar pappersstopp, visas någon av följande displaybilder och indikatorn för pappersstoppet tänds på manöverpanelen. 3 Felsökning 3-2 Åtgärda pappersstopp

67 FÖRSIKTIGT Fixeringsenheten och omgivande delar inuti enheten kan bli heta under användning. När du tar bort papper som har fastnat i enheten eller inspekterar enhetens inre delar, bör du inte vidröra fixeringsenheten eller omgivande delar, eftersom det kan orsaka brännskador eller elektriska stötar. Var försiktig när du tar bort original eller papper som har fastnat, så att du inte skär dig på papperets kanter. När du tar bort papper som har fastnat i enhetens eller inspekterar enhetens inre delar, bör du inte låta halsband, armband eller andra metallföremål vidröra insidan av enheten, eftersom det kan orsaka brännskador eller elektriska stötar. När du tar bort papper som har fastnat i enheten bör du vara försiktig så att tonern på papperet inte smutsar ned dina händer eller kläder. Om du ändå får toner på dig tvättar du omedelbart bort den med kallt vatten. Om du använder varmt vatten fixeras tonerfärgen och det blir omöjligt att ta bort fläckarna. Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat i enheten, så att tonern på papperet inte sprids och når ögonen eller munnen. Om toner kommer in i ögonen eller munnen måste du genast skölja med kallt vatten och kontakta läkare. 3 Felsökning 1 Avläs indikatorn för pappersstoppet och läs anvisningarna i den här handboken om hur du lokaliserar och åtgärdar pappersstoppet. Om papperet går sönder när du försöker ta bort det från enheten, måste du vara noga med att ta bort alla pappersbitar. a b c Åtgärda pappersstopp 3-3

68 a Dokumentmatare Se "Dokumentmatare (DADF-P1)" i Referenshandbok. b Efterbehandlare-U1 Se "Efterbehandlare-U1" i Referenshandbok. c Arkmatare c Duplexenhet-A1 c Fixeringsenhet c Papperslådor Se "Arkmatare" i Referenshandbok. Se "Duplexenhet-A1" i Referenshandbok. Se "Fixeringsenhet" i Referenshandbok. Se "Papperslådor" i Referenshandbok. 3 Felsökning VIKTIGT Om strömmen till enheten stängs av när det har inträffat ett pappersstopp, kan enheten inte identifiera pappersstopp i papperslådorna när strömmen sätts på igen. Åtgärda pappersstoppet utan att stänga av strömmen. Om det inträffar pappersstopp i dokumentmataren kan du inte fortsätta använda enheten. Följ anvisningarna i displayen för att åtgärda pappersstoppet. (Se "Dokumentmatare (DADF-P1)" i Referenshandbok.). MÄRK Alla ställen som visas i displayen kanske inte innehåller pappersstopp. Kontrollera dock alltid alla ställen som visas på manöverpanelen i angiven ordning. 2 När du har tagit bort allt papper som har fastnat på de ställen som anges på manöverpanelen, måste du återställa alla reglage och luckor till sina ursprungslägen. 3-4 Åtgärda pappersstopp

Referenshandbok SVENSKA

Referenshandbok SVENSKA Referenshandbok Läs först igenom denna handbok. Läs denna handbok innan du använder utrustningen. När du har läst handboken, förvara den på lämpligt ställe för framtida bruk. SVENSKA ir2016j Referenshandbok

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Kopieringshandbok SVENSKA

Kopieringshandbok SVENSKA Kopieringshandbok Läs denna handbok innan du använder utrustningen. När du har läst handboken, förvara den på lämpligt ställe för framtida bruk. SVENSKA ir206j Kopieringshandbok Handböckerna till enheten

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. Läs den här handboken innan du börjar. Läs igenom handboken innan du använder maskinen. SVENSKA

Användarhandbok. Läs den här handboken innan du börjar. Läs igenom handboken innan du använder maskinen. SVENSKA Användarhandbok Läs den här handboken innan du börjar. Läs igenom handboken innan du använder maskinen. Förvara den from på lämplig plats så att dumanuals har den till hands om du vill slå upp något i

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Snabbstarthandbok. Innehåll. Förvara handboken i närheten av enheten så att du har den till hands som referens.

Snabbstarthandbok. Innehåll. Förvara handboken i närheten av enheten så att du har den till hands som referens. Snabbstarthandbok Innehåll Förvara handboken i närheten av enheten så att du har den till hands som referens. Förord...... 5...... 0 Enhetens funktioner Med ir06j får du alla funktioner du behöver i en

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N TD-2020/2120N/2130N Läs den här guiden noga innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. På http://solutions.brother.com/

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE Inledning Tack för att du har köpt PJ-673 (kallas härefter skrivaren ). Denna termiska och

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Laserskrivare. Användarhandbok SWE

Laserskrivare. Användarhandbok SWE Laserskrivare Användarhandbok SWE LBP5200 Laserskrivare Användarhandbok Handböcker för skrivaren Handböckerna för skrivaren är uppdelade enligt följande. Läs avsnitten som passar dina användningssyften,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR KOPIATOR

INSTRUKTIONSBOK FÖR KOPIATOR INSTRUKTIONSBOK FÖR KOPIATOR Cod. 533345Z PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti Lexikon, S.p.A. Direzione Home/Office Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) www.olivettilexikon.com Copyright 2001, Olivetti Med

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Användarhandbok. VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. SWE

Användarhandbok. VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. SWE Användarhandbok VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. SWE LBP2900/2900i Laserskrivare Användarhandbok Handböcker för skrivaren Handböckerna

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Konica Minolta Sensings industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta Sensings industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta Sensings industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Svenska FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER För nätadaptern VARNING Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamaha-enheter. Använd den inte för något annat ändamål.

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Sida 1 PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Produktnamn: BCD 220 Limpistol med termostat Skapad: 14 juni, 2007 PRODUKT OCH LEVERANTÖR Produktnamn: Användning: Leverantör:

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer