REGIONPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET SKÅNE 2010-2014"

Transkript

1 REGIONPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET SKÅNE Inledning Vänsterpartiets ideologi grundas i övertygelsen om alla människors lika värde oavsett ekonomi, kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder. Eftersom vi verkligen menar detta, är vårt mål att jordens resurser ska fördelas rättvist mellan alla jordens människor. Detta kräver en helt annan ekonomisk politik än i dag, en politik där de som nu är mäktiga måste avstå makt. Vägen fram till detta mål är socialism, feminism, antirasism och ett rättvist fördelat miljöutrymme. Socialismens tanke är åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga och detta ska gälla inom länder och mellan länder. Feminismens tanke är att mannens maktställning bryts och rättvisa mellan könen uppnås. Antirasismens tanke är att inget folk och inget språk är mindre värt än något annat och att alla har samma rätt till respekt och delaktighet. Det rättvisa miljöutrymmets tanke är att jordens begränsade resurser ska skyddas mot miljöförstöring och fördelas så, att de räcker att ge alla människor och kommande generationer ett värdigt liv, utan fattigdom, svält och ohälsa. Vägen dit är lång, men under den långa vägen strävar vi hela tiden mot dessa mål, också i de dagliga besluten i politikens sammanträdesrum. Vi ska kämpa för reformer som varaktigt ökar och stärker verklig demokrati, minskar klyftorna mellan människor och gör det möjligt för oss att i morgon uppnå det som är omöjligt i dag. Våra långsiktiga krav och den kommande mandatperiodens små steg på denna socialismens, feminismens, antirasismens och det rättvist delade miljöutrymmets väg redovisar vi här. De olika områden som regionen har att besluta i har vi samlat under följande rubriker: Hälso- och sjukvård, Miljö och kollektivtrafik, Personalpolitik och Regional utveckling. Regionens ansvar Region Skåne ansvarar för samordningen av den regionala utvecklingen. Målet är att regionen ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt när det gäller människors behov av arbete, bostad, utbildning, kommunikationer, kultur, hälso- och sjukvård och en bra miljö. De egna ansvarsområdena omfattar hälsooch sjukvården, däribland alla sjukhusen i regionen och kollektivtrafiken. 1 Hälso- och Sjukvård Sverige är ett av världens allra bästa länder på hälso- och sjukvård. Det visar statistik över medellivslängd och spädbarnsdödlighet från bland andra FN. Dessutom lägger Sverige en mindre del av sina samlade resurser på sjukvård, än vad andra länder i världstoppen gör. Den svenska modellen med en sjukvård som är solidariskt finansierad och drivs av offentlig sektor ger alltså mer för pengarna än man får i länder med mer privat vård. Vi har råd att bygga ut och förbättra vården. Några områden som måste förstärkas är psykiatrin och tillgängligheten till rätt vård och behandling. I arbetet med att förbättra det som brister måste man ta till sig goda idéer från personalen och olika patientoch anhörigföreningar. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka skall du veta att det finns en väl fungerande sjukvård som tar hand om dig. En sjukvård som vi alla betalar genom skatt, en sjukvård som inte gör profit på sjukdomar eller olyckor. Samtidigt, och det är lätt att glömma när vi pratar om hälsa, så är det mycket viktigt hur vår vardag ser ut. Det handlar om hur vi bor, vilken mat vi äter, att miljön är giftfri, att vi har tillgång till utbildning, arbete och pensioner kort sagt en bra vardag. Jämlika samhällen är dessutom överlägsna

2 ojämlika också för folkhälsan. Och när detta inte räcker så skall alla ha tillgång till trygg och effektiv sjukvård av hög kvalité. Klasskillnader i vården Portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen lyder: en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Trots denna lag finns det stora skillnader i hur människors ohälsa behandlas i vården och eftervården, beroende på om patienten är fattig eller rik, maktlös eller mäktig, högutbildad eller lågutbildad, infödd eller inflyttad. De klassmässiga skillnaderna är till och med större än mellan könen. Till exempel är risken att bli sjuk eller dö i hjärtinfarkt 60 80% högre för kvinnliga arbetare än för kvinnliga tjänstemän. Människor som tillhör arbetarklassen eller är födda utomlands har kortare livslängd och sämre hälsa än övriga svenskar. Sämst av alla mår förtidspensionärer och arbetslösa och deras hälsa har försämrats de senaste åren. Var man bor har också betydelse för kvalitén på den vård man får. Vänsterpartiet arbetar för god folkhälsa och för demokrati och rättvisa i vården för alla. Vänsterpartiets krav för en rättvis vård - Riktade insatser för att förmå sjukvården att följa sjukvårdslagen - Utbilda sjukvårdspersonalen om hur studier och forskning visar på att skillnader i ohälsa och vård är kopplat till klass, kön och etnicitet - Styrning av vård till områden där behoven är störst - Ordentliga satsningar på förebyg-gande hälsovård genom till exempel regelbundna hälsokontroller, informa-tion och folkbildningssatsningar kring livsstilens betydelse för hälsan - Mindre upptagningsområden för barnavårdscentralerna i vissa tättbebyggda områden - Fler ungdomsmottagningar, så att alla ungdomar snabbt och enkelt kan nås av förebyggande arbete såväl som vård - Regionen skall tillsammans med kommunerna planera och följa upp att habilitering och rehabilitering sker på lika villkor. - Regionen ska tillsammans med kommunerna bygga ut och förstärka skolhälsovården Hälsovård En frisk befolkning är samhällets största tillgång och för detta är människors ekonomiska och sociala villkor avgörande. Vi vet att ohälsa är mycket vanligare bland fattiga än rika, bland kvinnor än män och bland personer med utländsk bakgrund än bland personer med svensk bakgrund. Vi vet också att mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora folkhälsoproblem. Också alkohol- och narkotikamissbruk samt importen av stora mängder sprit är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Arbete, goda löner, inflytande på arbetsplatsen och en hälsosam arbetsmiljö är grundläggande. Vänsterpartiets krav för en bättre folkhälsa: - Företagshälsovård ska vara obligatorisk och drivas av gemensam sektor, inte av privata företag

3 - Offentlig hälsovård ska finnas tillgänglig för hemlösa - Människor med psykisk sjukdom, utvecklingsstörning eller psykisk funktionsnedsättning ska årligen kallas till hälsoundersökning där de är listade - Införselkvoter för alkohol ska återinföras och systembolaget värnas - Regionen ska ta initiativ till och stödja kommunala kvinnojourer - Viktigt för folkhälsan är att förebygga livsstilssjukdomar som till exempel diabetes Sjukvård Om man känner sig krasslig, har ont, mår psykiskt dåligt, har skadat sig, är mycket sjuk eller döende, är det viktigaste att snabbt kunna nå sjukvården. Man ska bemötas väl, få rätt vård och tandvård, ha råd att betala den, kunna köpa medicin billigt och ha tillgång till lämpliga hjälpmedel och en värdig omvårdnad i livets slutskede. Tillgänglighet Patientens inflytande måste stärkas. Detta görs bäst genom att vårdcentralen har ett helhetsansvar för patienten. Det ska vara enkelt att snabbt få kontakt med sin vårdcentral för rådgivning eller tidsbokning. Detta innebär också att vårdcentralen ska ha flexibla öppettider och möjlighet att inom kort tid få vård ska garanteras. Även hembesök ska ingå som en naturlig åtgärd om behov finns. Detta är Vänsterpartiets alternativ till det nu införda Hälsovalet. När patienten behöver vård som inte vårdcentralen klarar av utan man måste söka en specialist, ska man inte behöva vänta under lång tid, ibland ½-1 års tid, för att få behandling. Om det händer allvarligare saker ska man snabbt kunna få tag på en ambulans och läkarbemannade akutteam ska finnas tillgängliga vid behov. Det behövs fler vårdplatser på sjukhusen så att trängseln och stressen minskar både för patientens och för personalens skull. Det är inte acceptabelt att svårt sjuka patienter placeras i korridorer och matsalar. Vänsterpartiets krav för ökad tillgänglighet: - Region Skånes del av telefon-upplysningen ska ha full bemanning av kunniga rådgivare, så att alla som ringer kommer fram inom tre minuter. Språkkunskap är viktigt. - Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor avlastas från icke sjukvårdande arbete genom utökning av bland annat kansli- och vaktmästartjänster. - För att frigöra mer tid åt patienterna, öka säkerheten och begränsa övertiden ska alla tjänster inom sjukvården vara schemalagda - Fortsatt utveckling av ambulanssjukvården - Nya psykiatriska behandlingsplatser inrättas så att de täcker det stora behovet - Vårdcentralerna är grunden för all närsjukvård och ska snabbt ta emot alla som behöver uppsöka dem - Fler vårdplatser på sjukhusen - Hembesök som vårdcentralen ansvarar för -Återinförande av akutläkarteamen - Köerna till specialistvården ska minska - Den psykiatriska vården ska byggas ut så att alla som lider av psykisk ohälsa eller sjukdom snabbt ska kunna få vård

4 Bemötande Den sjuke och närstående har rätt att mötas av respekt från vårdpersonal som lyssnar och tar till sig patientens beskrivning av sitt tillstånd. Vänsterpartiets krav för att förbättra bemötandet: -Auktoriserad tolk ska alltid tillkallas om inte vårdpersonalen behärskar patientens språk - Kontinuerlig fortbildning i patientbemötande och omvårdnad ska vara obligatorisk, speciellt inom den psykiatriska vården - Invandrade sjukvårdsutbildade tas till vara kunskap i flera språk och kulturer ska vara en merit vid anställning i regionen - All personal ska utbildas i feminism och i HBT-frågor (homo-, bi- och transpersoner) - När akuta händelser förlänger väntetiden ska personalen informera väntande patienter om orsaken - Patienter ska hållas väl informerade om väntetider för behandling och vilken vård man kan få under tiden - Anhöriga till patienten ska efter patientens medgivande informeras väl om sjukdomen och dess förlopp - Anhöriga ska ha möjlighet till avlastning när behov finns Rätt vård Det är viktigt att varje människa ges rätt diagnos och behandling och att fysisk och psykisk ohälsa uppmärksammas. Vården ska bygga på kunskap, den ska vara ändamålsenlig, säker, av hög kvalitet och följa utarbetade riktlinjer, både lokala och nationella. Den ska sätta patienten i centrum och vara jämlik och effektiv. Psykiatrin måste tilldelas större resurser. Det gäller inte minst rättspsykiatrin, som länge har varit styvmoderligt behandlad i Region Skåne. Vänsterpartiets krav för rätt vård: - Ökad utforskning av kvinnors symptom och reaktioner i olika sjukdomstillstånd en ung man ska inte längre vara norm för produktion av läkemedel, diagnos och behandling - Ett särskilt centrum för våldtagna kvinnor inrättas, där all behövlig kompetens ska finnas - Regionen ska verka för att utbildningsplatserna för all sjukvårdspersonal utökas med tonvikt på bland annat allmänmedicin och psykiatri, speciellt för behandling av ungas och gamlas psykiska ohälsa, ätstörningar, självdestruktion, missbruk, psykiska funktionshinder och posttraumatiska tillstånd. - Forskning och utveckling inom den rättspsykiatriska vården ska stärkas - I psykiatrin ska alla verkningsfulla terapier användas och onödig medicinering undvikas - Åldersgränsen för behandling på barn- och ungdomspsykiatrin anpassas till patientens behov - Lokaliseringsproblemet och den fysiska utbyggnaden av rättspsykiatrin bör prioriteras högt - Personalen ska alltid söka en helhetssyn på patientens fysiska och psykiska tillstånd - På alla närsjukvårdsenheter ska finnas psykolog och kuratorstjänster - Kommuner och region ska samarbeta för att ge gamla människor en god och värdig vård - Ett nära samarbete ska finnas mellan regionens och kommunernas psykvård, med vårdkedjor och regelbundna möten

5 - Särskilda platser för vård av psykiskt sjuka med funktionshinder inrättas - Allmänläkare ska få kontinuerlig fortbildning i att upptäcka och behandla psykiska problem - Ambulanssjukvården återtas i regionens regi - Cellprovtagningar och mammografiundersökningar ska avgiftsbefrias Ekonomi Undersökningar visar att svenska folket gärna betalar högre skatt om pengarna används till vården. Behovet av vård och inte den enskildes ekonomi ska vara avgörande. Ingen ska behöva avstå från vård av ekonomiska skäl. Sjukvården ska drivas i landstingets regi, eftersom skattebetalarnas pengar inte skall hamna som vinster hos privata, oftast multinationella, sjukvårdsföretag. Olika försäkringslösningar innebär mindre pengar till den gemensamma sjukvården och därmed en mer orättvis vård. För att reducera kostnaderna i sjukvården - och för människors välbefinnande - bör regionen satsa mer på förebyggande hälsovård. Vänsterpartiets krav för en bättre ekonomi i vården: - All Region Skånes hälso- och sjukvård ska drivas i offentlig, demokratisk regi och finansieras solidariskt med skatter - All hälso- och sjukvård skall vara avgiftsfri - Privata vårdföretags möjlighet att bedriva vård för vinstens skull ska begränsas. - Vård för barn och unga ska vara kostnadsfri upp till 20 års ålder - Kontrollen av högkostnadsskyddet för sjukvård ska inte ligga på patientens ansvar, utan administreras centralt och inträda automatiskt. Läkemedel Den medicin man måste ta ska erbjudas till låg kostnad och effektiv och ge så lite biverkningar som möjligt. Läkemedelsbolagen är enbart intresserade av att tjäna pengar, vilket leder till en intensiv marknadsföring för sina preparat. Samhället kan motverka bolagens inflytande genom att se till att de som ordinerar läkemedel följer rekommenderade listor. Läkarna och övriga som ordinerar läkemedel måste också vara uppmärksamma på de negativa sidorna av läkemedelsförbrukningen. Det förekommer en inställning i samhället som yttrar sig att man tror att livsstilsproblem kan lösas genom omotiverade tablettintag. Många läkemedel är också bara testade på unga män vilket kan leda till felaktig dosering när äldre, kvinnor och barn ordineras preparaten. Läkemedelskostnaden för den enskilde måste hållas nere. En enkel åtgärd för lägre priser är att införa gemensam import av likamedel (generika). En annan åtgärd är att se till att apoteken återförs till gemensam sektor, inte minst därför att privatisering leder till högre läkemedelspriser. För att Sverige inte ska vara i händerna på de stora bolagen borde en egen vaccintillverkning så fort som möjligt startas. På sikt måste läkemedelsbolagens dominans brytas. Det behövs gemensamt ägda läkemedelsbolag som kan tillverka de läkemedel som det finns störst behov av. Typiska exempel på detta är ny antibiotika och läkemedel som utvecklingsländerna har behov av. Även läkemedlens negativa effekter på miljön måste uppmärksammas och åtgärdas.

6 Vänsterpartiets krav för billigare och bättre medicin: På längre sikt - Regionen ska påverka riksdagen att inrätta gemensamt ägda läkemedelsföretag och skattefinansierad läkemedelsforskning som garanterar bra och billig medicin. - Nya läkemedel ska skrivas ut i provdoser och verkningarna kontrolleras innan större mängder förskrivs. - Den som ordinerar läkemedel måste ta reda på vilka läkemedel patienten redan tar - Regionen ska påverka riksdagen att fatta beslut om statlig vaccintillverkning - Människor som lider av sjukdomar som kräver livslång medicinering av nödvändiga läkemedel, ska inte behöva betala för medicinen - Avprivatisera apoteken Döende I livets slutskede ska man inte behöva riskera att flyttas runt som medicinskt färdigbehandlad utan omges och vårdas av kunniga och inkännande människor i en trygg miljö. Vänsterpartiets krav för vård i livets slutskede: Under mandatperioden - Regelbundna möten ska hållas med regionens och kommunernas sjukvårdspersonal för samordning av vård och vårdplaner - För vård i livets slutskede ska rofyllda miljöer med kunnig personal finnas. - Effektiv smärtlindring ska vara självklar Hjälpmedel När kroppen sviktar behöver man hjälpmedel för att kunna leva ett bra liv. En del av dessa hjälpmedel är mycket dyra och många går med gamla hjälpmedel fast de skulle behöva byta. Till vissa hjälpmedel är köerna också långa. Vänsterpartiets krav för tillgång till hjälpmedel: - Alla hjälpmedel som ordineras av till exempel läkare, sjukgymnast eller optiker ska vara gratis eller kunna lånas utan kostnad - Hjälpmedel ska vara uppdaterade och kunna tas ut snabbt efter ordinationen

7 Tandvård Att laga tänderna eller skaffa brygga eller protes har nu blivit så dyrt, att många inte längre har råd att gå till tandläkaren. Det är en skam för ett välfärdsland att man kan se på tänderna vem som är fattig. Vänsterpartiets krav för billig tandvård: - Tandvården ska inordnas i övrig sjukvård, så att ett tandläkarbesök inte kostar mer än ett läkarbesök - att få en tandreglering eller en protes ska inte kosta mer än att få ett benbrott behandlat. På sikt ska den liksom övrig vård vara gratis - All tandvård ska skötas av folktandvården - Åldersgränsen för fri tandvård ska höjas till 25 år - God tillgång till folktandvården för alla i hela regionen - Alla ska kallas till regelbundna tandundersökningar till ett fast och lågt pris - Tandvården ska successivt föras in i högkostnadsskyddet Kultur i vården Att få skapa och uppleva kultur gör mycket för att vi ska må bra i vardagslivet och för att vi ska må bättre om vi är sjuka och vårdas på sjukhus, på en psykiatrisk klinik eller bor i ett gruppboende. Vänsterpartiets krav för kultur i vården: - Kulturverkstäder ska finnas på alla sjukhus och psykiatriavdelningar, där patienter kan skapa, till exempel måla, väva, sjunga eller spela teater - Regionen ska bekosta täta kulturarrangemang i liten skala på alla sjukhus som har inlagda patienter - Barn som vårdas på sjukhus ska varje vecka besökas av en barnteatergrupp, en clown eller något annat kulturinslag - När regionen bygger om eller bygger nytt ska 1% av kostnaderna sättas av till konstnärlig utsmyckning 2. Miljö och kollektivtrafik Miljö Världen står inför ett vägval. Vi måste anpassa vårt samhälle efter naturens förutsättningar, annars riskerar hela vår civilisation, som vi känner den, gå förlorad. Frågan är inte längre om klimatförändringarna existerar, frågan är hur snabbt de kommer och hur vi kan ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle, som är hållbart i längden. Det är den rike mannen som står för de största utsläppen, medan den fattiga kvinnan får ta det mesta av konsekvenserna. Det är därför ingen tillfällighet att Vänsterpartiet tar klimatfrågan på allvar. Det är vi som vill gå från ord till handling, och det är vi som står upp för

8 klimaträttvisa. Regionen ska gå i främsta ledet för att rädda klimatet och dess arbete ska genomsyras av hållbar utveckling och ekologiskt tänkande. Kollektivtrafiken måste byggas ut och på kort sikt bli billigare, på lång sikt helt avgiftsfri och därför det självklara valet framför bilen. Genom regionen passerar en stor del av det gods som fraktas från kontinenten till olika platser i Sverige, och den tunga godstrafiken är en stor miljöbov. Den släpper ut giftiga avgaser och skapar bullerproblem både i glesbygd och stad. Därför måste den allra största delen av godset forslas på järnväg i stället. De stora köpcentra som växer upp utanför städerna skapar ytterligare bilkörning. Möjligheten av en kommunöverskridande policy om stopp för nyetablering av sådana köplador måste undersökas. Ett annat sätt att minska miljöpåverkan från transporterna är att regionen köper närproducerade, ekologiskt odlade livsmedel till sina sjukhus och matsalar. Ett smygande hot mot människor och miljö är också alla dåligt kartlagda kemikalier som vi omges av, och vars verkningar är dåligt kända. Men en bra miljö är inte bara frihet från föroreningar, utan den måste också göra en trygg och utvecklande uppväxt möjlig, liksom ett gott liv i arbete och fritid. Alla människor måste ges utrymme att skapa och verka i ett samhälle i ekologisk balans. Vänsterpartiets krav för en bättre miljö: - Regionen ska verka för att trängselavgift införs i de större städerna - Bilismen i regionen halveras - En hållbar utveckling kräver att de tunga transporterna överförs från landsväg till järnväg och sjöfart - Regionen ska verka för att landskapets hamnar utvecklas, så att den kustnära sjöfarten gynnas. Fartygens drivmedel ska vara fossilfria - Inga fler motorvägar ska byggas i regionen de nödvändiga transporterna tar sig bra och säkert fram på de billigare mötesfria vägarna. - Regionen ska aktivt bidra till miljövänligare transporter och drivmedel genom att byta ut tjänstebilarna mot pooler av bilar som drivs av fossilfria bränslen - Regionen ska bara undantagsvis använda annat än ekologisk och närodlad mat i sina verksamheter - Regionen ska i samverkan med kommunerna hejda ytterligare byggande av köpcentra utanför tätorterna - Regionen ska utarbeta ett system för att ta ut miljöavgifter av tunga godstransporter med lastbilar som passerar Skåne till och från övriga Sverige och kontinenten Kollektivtrafik För varje år ökar behovet av att ta sig från en ort till en annan. Allt fler lämnar bilen hemma och åker buss eller tåg. Det är positivt för det skyddar inte bara miljön utan sparar också kraft och nerver och minskar trafikolyckorna. Vänsterpartiets vision är att kollektivtrafiken skall utvecklas så att de flesta kan utnyttja den och inte behöva köra bil. Vi kommer att arbeta för en utbyggd och billigare kollektivtrafik och för att minska bilanvändandet. Detta kan ske genom att införa trängselavgifter i städer, kilometerskatter och en trafik planering som gör det möjligt att cykla, promenera eller åka kollektivt. En fungerande och billig kollektivtrafik skapar större rättvisa mellan klasser och folkgrupper. Det är även en viktig feministisk fråga, eftersom det är flest kvinnor som nyttjar den. Många kvinnor, till exempel sjukhuspersonal, har arbetstider som inte sammanfaller med kollektivtrafikens. För att ännu fler ska kunna - och vilja - utnyttja den och slippa köra bil, måste kollektivtrafiken underlätta pendling till arbete och studier, finnas nära när man vill resa, och göra resan trygg och billig. Kollektivtrafiken måste också fungera för människors

9 fritidsbehov. Man kanske vill in till stan på kvällen för att gå på bio, konsert, dans eller ett föreningsmöte och vill gärna komma hem igen. Särskilt för ungdomar är det ofta ett problem. Hela regionen ska utvecklas och för det krävs ett tätt kommunikationsnät också över de norra och östra delarna. Vänsterpartiets krav för bättre kollektivtrafik: - Järnvägar byggs på sträckorna Malmö-Hörby-Kristianstad (diagonalen), Malmö-Dalby-Simrishamn (Simrishamnsbanan) och Ystad-Gärsnäs-Kristianstad (Österlenbanan). Den senare speciellt för godstransporter - Antalet resande i kollektivtrafiken ska fördubblas - Tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör - Små matarbussar som hämtar upp, antingen efter vissa slingor eller efter anrop, och kör till tåg-och busshållplatser - Busslinjer inrättas som passar med arbetstiderna på större arbetsplatser - Sena kvällsturer till och från större orter också på helgkvällar - Resenärer med barnvagn ska få resa avgiftsfritt med stadsbussarna - Utveckla naturbussar - Pågatåg Nordost ska påskyndas - På alla bussar och tåg ska man utan avgift kunna ta med sin cykel - Antalet särskilda bussfiler i städer och på vägar utökas - Partiellt 4-spår till Hässleholm - Reklam ska inte finnas på bussar och tåg, men gärna samhällsinformation - Söderåsbanan öppnas för persontrafik - Snabbspårvagnar, Light Rail, och övrig spårbunden trafik mellan Helsingborg och Höganäs och Malmö Lund med omnejd Ekonomi För att kollektivtrafiken ska kunna ersätta bilen måste den vara så billig, att det lönar sig att använda den. Också människor med dålig ekonomi som ungdomar, pensionärer och arbetslösa ska kunna resa. Nu betalar resenären större delen av biljetten och resten bekostas av våra skattepengar. Vänsterpartiets krav för billigare resor: - All kollektivtrafik ska drivas i offentlig regi - privata trafikbolag ska inte tjäna pengar på skattebetalarnas behov av resor. - Nolltaxa införs kollektivtrafiken blir avgiftsfri - Biljettpriserna ska sänkas så att minst hälften av kollektivtrafikens kostnader betalas solidariskt med skattemedel - Kultur- och fritidsbiljetter ska finnas till starkt reducerat pris, och de ska gälla för både resa och inträde -

10 Försök med avgiftsfri kollektivtrafik utvärderas - En studeranderabatt på 30 % införs som även skall gälla rabattkort - Regionen ska verka för att samma typ av biljetter skall gälla på all kollektivtrafik i hela landskapet Tillgänglighet Människor med funktionshinder och hjälpmedel måste också kunna använda kollektivtrafiken, och ibland kan det också vara besvärligt för friska människor med t ex en barnvagn Vänsterpartiets krav för tillgängligare kollektivtrafik: - Alla bussar och tåg ska vara handikappanpassade, sänkbara och utan trappsteg, och rymliga nog för rullstol och barnvagn - Hållplatser, biljettsystem och information ska göras tillgängliga för funktionshindrade - Tillgängligheten ska förbättras så att det finns en möjlighet att genomföra hälften av alla sjuk- och färdtjänstresor med reguljär kollektivtrafik Trygghet En resa med kollektivtrafiken ska vara avkopplande, behaglig och trygg. Vänsterpartiets krav för tryggare trafik: - Tågpersonalens och busschaufförernas arbetsmiljö och arbetstider ska vara såna, att föraren kan arbeta lugnt och utan stress - Personalen i kollektivtrafiken ska få utbildning om olika funktionshinder - Alkolås ska finnas på alla bussar och tåg Färdtjänst och sjukresor En färdtjänst som fungerar väl måste finnas för människor, som inte har möjlighet att använda vanlig kollektivtrafik. Det är viktigt att färdtjänsten omfattar hela regionen och har minst lika hög standard, som den bästa kommunala i dag samt verka för att färdtjänsten utföres av aktörer med lokalkännedom. Vänsterpartiets krav för färdtjänst och sjukresor: - Eftersom färdtjänst- och sjukresor följer kollektivtrafikens taxor, kommer den att på sikt bli avgiftsfri - Avgifterna för färdtjänst och sjukresor ska anpassas till priset för vanlig kollektivtrafik - Den personal som arbetar inom färdtjänsten måste få bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor - Enhetstaxa för sjukresor införs

11 3. Personalpolitik Region Skåne är en mycket viktig del av den gemensamma sektorn med sina över anställda, de flesta kvinnor. Att regionens personal trivs med sitt arbete är grunden för god vård och service. För att trivas måste man känna sig engagerad och frisk, ha en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas. Genom utbildningsformer som väcker lusten att lära och genom att skapa utrymme för utbildning på arbetsplatsen under betald arbetstid, fångar man de kunskaper som utvecklar både arbetaren och arbetsplatsen. Man måste känna trygghet, kunna påverka sin arbetssituation och tjäna tillräckligt för sin försörjning, och för detta är kollektivavtal en förutsättning. God arbetsmiljö En fysiskt och psykiskt trygg och säker arbetsmiljö utan risk för förslitningsskador och utbrändhet är förutsättningen för att man ska kunna göra ett gott arbete. Den gemensamma sektorn måste här vara ledande. Vänsterpartiets krav för att förbättra arbetsmiljön - 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön införs i alla regionens verksamheter - Varje enhet ska ha tillräckligt många anställda, så att arbetet kan utföras utan stress - Alla anställda ska ha reellt inflytande över sitt arbete och deras engagemang och idéer till förbättringar ska tas till vara och kunna utvecklas under arbetstid - God tid ska avsättas för gemensam planering och diskussion av arbetet - Alla tecken på trakasserier på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning ska omedelbart uppmärksammas och åtgärdas - Varje anställd ska ha möjlighet att använda en timme i veckan av arbetstiden till friskvård - Personalen ska få tillgång till utbildning på betald arbetstid - Arbetstiden förkortas successivt Trygghet i arbetet För att kunna utföra ett gott arbete måste den anställde känna trygghet och garanteras en god försörjning. Särskilt de lågavlönade kvinnornas löner måste höjas. Kvinnor ska inte finansiera offentlig verksamhet med låga löner. Vänsterpartiets krav för arbetstrygghet och god lön: - Lägsta ingångslön i Region Skåne ska vara kr i månaden oavsett anställningsform - Individuell lönesättning slopas - Upphandlingar får bara genomföras om det skrivs in i avtalet att svenska kollektivavtal och övriga arbetsrättsliga regler ska följas. Huvudentreprenörer ansvarar för att underentreprenörer följer svenska

12 kollektivavtal. - I alla upphandlingar som genomförs skall det ingå ett villkor att upphandlingen omedelbart kan brytas utan skadeståndskrav om inte samtliga lagar och regler som garanterar anställda goda arbetsvillkor och skydd mot diskriminering uppfylls. Upphandlingar får inte heller bryta mot regionens miljöpolicies. - Verka för att löneskillnaderna minskar - Projekt- och andra korttidsanställningar ska begränsas - Fasta tjänster för kulturarbetare inrättas, bland annat inom vården - All fastighetsskötsel sköts i egen regi av egen personal - Alla anställningar ska vara på heltid med möjlighet till deltid - Löneskillnader på grund av kön eller etnicitet ska inte förekomma Mångfald Regionen har alltför få anställda med utländsk bakgrund, speciellt utomeuropeisk. Vi måste ta vara på den erfarenhet och kunskap som dessa människor har. Funktionshinder ska i regionens olika verksamheter inte vara ett handikapp. Vänsterpartiets krav för större mångfald: - Utländska utbildningar ska värderas och kompletteras där det behövs - Kunskap i de fem minoritetsspråken, särskilt då romani chib och finska ska vara en merit vid anställning i Region Skåne - Kunskap i andra språk ska vara en merit vid anställning i Region Skåne - Andelen personal med ickesvensk bakgrund ska minst motsvara deras andel av regionens befolkning 4. Regional utveckling Regionalt självstyre för regional demokrati Regional samhällsutveckling och planering IT och kollektivtrafik har gjort det möjligt för människor att bo och leva i ett större område än förr. För att denna utveckling ska kunna fortsätta fordras en helhetssyn. Nu planerar kommunerna bostäderna, Trafikverket de flesta vägarna och järnvägen, landstingen sjukhusen och staten fördelar högskoleplatserna. En samordning av och viss regional påverkan på dessa planer behövs i en region med gemensam arbetsoch bostadsmarknad. Till exempel skulle samhällsekonomin tjäna på att studentbostäder byggdes i takt med att nya högskoleplatser tillfördes och intressekonflikter mellan kommunerna kunna undvikas om de samordnade sin externa handel. Dessutom kan regional samhällsplanering göra det lättare att nå nationella mål som ekologisk hållbarhet, jämställdhet, effektiva transporter, bostadsbyggande och skyddad kulturmiljö. Ett viktigt mål för en regional samhällsplanering är att kartlägga och ta hänsyn till kvinnors speciella livsvillkor och därigenom medverka till att förbättra deras vardagssituation. I Skåne har rasism och främlingsfientlighet under en längre tid vunnit stöd. Det är viktigt att vi tar den här skrämmande utvecklingen på allvar. I arbetet för att utveckla regionen måste frågan om solidaritet få stort utrymme. Vänsterpartiets krav för regional utveckling:

13 - Regionen ska verka för att utjämningssystem införs för bättre rättvisa mellan regionerna - Genom att man samordnar arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken ska alla som behöver det kunna få arbete och utbildning - Landshövdingeämbetet avvecklas - Regionen ska tillsammans med kommunerna ge möjlighet till ett livslångt lärande genom rejäla satsningar på vuxenutbildning på till exempel folkhögskolor, fortbildning inom arbetet, inom föreningsliv, studieförbund och ideell verksamhet - Rasism och främlingsfientlighet måste bekämpas överallt där de kommer till uttryck - En regional bostadsförmedling ska inrättas i samråd med kommunerna - En regional planering skapas för att utveckla infrastruktur, bebyggelse, utbildning, arbetsmarknad och sysselsättning, där flera samhällsorgan samverkar för en rättvis och hållbar regional välfärd. Kultur I kulturen - med dess olika sektorer av konst, idrott och fritidsverksamheter -skapar antingen människor själva sina uttryck eller så är de medskapande i det som andra (konstnärer, författare, idrottsmän, etc.) skapar. Vänsterpartiet anser att en socialistisk kulturpolitik är en politik som främst satsar på aktiviteter där många människor med små medel kan vara delaktiga, antingen som producenter eller mottagare. Som barn äger vi fantasi, inlevelseförmåga, mottaglighet och en spontan skaparvilja, men för att de ska växa och utvecklas behövs kulturen. De budskap som kulturen ger om känslor, samspel, vilja att berätta, gestalta och förändra, tränar barns förmåga att förstå sammanhang och leva sig in i andra människors situation. Man ska inte behöva ha en tjock plånbok för att ha möjlighet att skapa och njuta av kultur. Vänsterpartiets krav för att kulturen ska kunna nås av alla: - I varje större ort ska fria lokaler finnas för skapande verksamhet - Med särskilda kulturbidrag ska regionen stödja kommuner som ordnar musikstudior och kulturverkstäder för alla barn - Billiga kulturbiljetter i kollektivtrafiken till museer, konserter, festivaler och andra kulturarrangemang - Regionen ska anställa tillräckligt många kulturpedagoger för att utbilda alla lärare i förskolor och skolor i regionen - Det ska vara gratis att besöka regionens muséer - Regionen ska stödja och uppmuntra kommuner som inför avgiftsfria kulturskolor Regionens omvärld Regionen

14 Skånes kommuner har önskat se en kommunövergripande dialog gällande nya bostads- och företagsetableringar - Strukturbild Skåne - för att skapa en samsyn på vilka platser som passar till vilka etableringar, med tanke på infrastruktur och tillgänglighet. I framtiden bör detta utvecklas till en riktig regionplan för den fysiska planeringen. Dessutom bör regionens ansvarsområde komma att omfatta ännu flera politikområden som t.ex. miljö- och klimatåtgärder samt ett större ansvar än i dag för samordning och prioritering av den regionala transport- och infrastrukturplaneringen. På grund av kapitalets globalisering och medlemskapet i EU har klyftorna mellan regionerna ökat. Genom EU:s detaljstyrning minskar statens makt, medan regionernas makt ökar. Därför måste statens ansvar stärkas och regionerna bli mer demokratiska. Folkvalda politiker ska bestämma om regionernas egna frågor i dialog med befolkningen. Vänsterpartiets krav för regionens ansvar: - Riksdagen måste snarast ta beslut om hela den regionala indelningen i Sverige och vilka områden som regionerna skall ansvara för - Region Skåne bör ansöka om att få vara en försöksregion med uppgift att ta ett avgörande ansvar för den övergripande regionala planeringen. Försöket ska utvärderas. - Som försöksregion ska Region Skåne också få ta ett större ansvar och ges befogenheter för samordning och prioritering inom miljö, klimat, trafik och infrastruktur. Försöket ska utvärderas. - Den demokratiska insynen och möjligheten att påverka bör förbättras genom politisk representation och delaktighet Samarbete mellan olika regioner och Region Skånes internationella engagemang Förutom samarbetet över läns- och regiongränserna inom främst sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik finns en mängd samverkansstrukturer som berör ekonomisk tillväxt, arbetsmarknad, forskning och högre utbildning, miljö och klimat, transportinfrastruktur, turism och evenemang. Samarbetet omfattar inom Sverige t.ex. andra landsting och regioner men också ett ökande gränsregionalt samarbete. De utvecklingsmedel som finns till förfogande är i huvudsak definierade av EU-systemet med krav om lokal medfinansiering. Det gäller främst projekt i Öresunds- och Östersjöområdet. EU-systemet har därför mycket stor makt över ramarna och resurserna för den regionala utvecklingen även om regering och riksdag skall godkänna EU-programmen. Vänsterpartiet vill att innehållet i det interregionala och internationella samarbetet bestäms på regionalt och nationellt nivå och att EU:s inflytande minskas kraftigt. Vänsterpartiets krav för mellanregionalt och internationellt samarbete: - Minska och på sikt avskaffa EU:s inflytande över den interregionala utvecklingen. - En gränsöverskridande gemensam planering är nödvändig, men det övergripande ekonomiska och politiska ansvaret bör ligga på de nationella parlamenten. Inom mandatperioden: - En utgångspunkt för allt deltagande i samarbete mellan regionerna skall vara respekten för demokrati och

15 mänskliga fri- och rättigheter. - Regionens deltagande i mellanregionalt samarbete skall först och främst omfatta de områden som regionen ansvarar för i dag, dvs. hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och näringslivsutveckling. - Regionen skall vara garanten för en hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomisk i alla samverkansprojekten. - Regionen skall ta initiativ till interregionala åtgärder när det gäller en offensiv och samlad miljö- och klimatpolitik. - Regionen skall ta initiativ till att öka den interregionala kollektivtrafiken och minska både person- och godstrafiken med bil. - Region Skånes representationsbolag i Bryssel läggs ner Vänsterpartiet gör skillnad För att genomföra en rättvis, socialistisk politik behövs ett starkt Vänsterparti. Vårt parti står för en politik som majoriteten i Skåne tjänar på. Vi vill inte se avgiftshöjningar inom vården eller kollektivtrafiken. Vårt mål är att sänka alla avgifter. Vi anser att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt och vi vet att privata lösningar nästan alltid innebär fördyringar. Vi anser också att den demokratiska kontrollen och anställningstryggheten försvinner vid olika entreprenadutförsäljningar. Vi vill att Region Skånes personal ska ha fasta, trygga heltidstjänster, med deltid som möjlighet. Vi vill att vården ska vara tillgänglig och köfri. Bekänn färg - rösta rött Om du vill ha en region med God vård som ges av nöjd personal Solidaritet och rättvisa mellan människor Fungerande och billig kollektivtrafik Ren och hälsosam miljö God och rättvis regional utveckling Då ska du lägga din röst på Vänsterpartiet

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Vänsterpartiets visioner Regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Modern. och trygg. vård. Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården

Modern. och trygg. vård. Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården Modern och trygg vård Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING En hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård Jämlik vård En bättre

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förenas i tanken om ett hållbart och solidariskt Västra Götaland. Västra Götalandsregionen framstår

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Nya möjligheter för Dalarna

Nya möjligheter för Dalarna Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna 2015-2018 Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna

Läs mer

VAGAR DU BLI GAMMAL?

VAGAR DU BLI GAMMAL? VAGAR DU BLI GAMMAL? En rapport om om generella trender, problem och lösningar för äldreomsorgen. Innehåll Fakta om äldreomsorgen 4 Så vill vi utveckla äldreomsorgen 6 En äldreomsorg för alla 14 Avlasta

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se Malmö inte till salu Kommunalpolitiskt program 2014-2018 kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet malmö 2014-2018 Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se 1 Innehåll 1. Solidarisk välfärd, gemensamt ägande

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

För en feministisk politik i Göteborg

För en feministisk politik i Göteborg För en feministisk politik i Göteborg Politisk plattform Uppdaterad 2015-01-11 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 En feministisk politik 3 1.2 Välfärd som verktyg 3 1.3 Ekonomi för en hållbar utveckling

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Valmanifest Feministiskt initiativ Uppsala Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Innehållsförteckning För en feministisk

Läs mer

F! MALMÖ KOMMUNPOLITISKA PROGRAM

F! MALMÖ KOMMUNPOLITISKA PROGRAM F! MALMÖ KOMMUNPOLITISKA PROGRAM Reviderad 2015-06-27 Feministiskt Initiativ Malmö Drottninggatan 6B, Malmö 1 Innehållsförteckning A. EN FEMINISTISK KOMMUNPOLITIK... 5 A. FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖS

Läs mer

Så vill vi förändra Region Skåne

Så vill vi förändra Region Skåne Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram 2014-2018 Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv

Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv Budget 2016-2018 Landstinget Blekinge Innehåll Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv 3 Gruppledaren har ordet 4 Visioner och utmaningar 5 Vägval för att jobba mot visionen 6 Blekingesjukhuset 9

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer