REGIONPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET SKÅNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET SKÅNE 2010-2014"

Transkript

1 REGIONPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET SKÅNE Inledning Vänsterpartiets ideologi grundas i övertygelsen om alla människors lika värde oavsett ekonomi, kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder. Eftersom vi verkligen menar detta, är vårt mål att jordens resurser ska fördelas rättvist mellan alla jordens människor. Detta kräver en helt annan ekonomisk politik än i dag, en politik där de som nu är mäktiga måste avstå makt. Vägen fram till detta mål är socialism, feminism, antirasism och ett rättvist fördelat miljöutrymme. Socialismens tanke är åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga och detta ska gälla inom länder och mellan länder. Feminismens tanke är att mannens maktställning bryts och rättvisa mellan könen uppnås. Antirasismens tanke är att inget folk och inget språk är mindre värt än något annat och att alla har samma rätt till respekt och delaktighet. Det rättvisa miljöutrymmets tanke är att jordens begränsade resurser ska skyddas mot miljöförstöring och fördelas så, att de räcker att ge alla människor och kommande generationer ett värdigt liv, utan fattigdom, svält och ohälsa. Vägen dit är lång, men under den långa vägen strävar vi hela tiden mot dessa mål, också i de dagliga besluten i politikens sammanträdesrum. Vi ska kämpa för reformer som varaktigt ökar och stärker verklig demokrati, minskar klyftorna mellan människor och gör det möjligt för oss att i morgon uppnå det som är omöjligt i dag. Våra långsiktiga krav och den kommande mandatperiodens små steg på denna socialismens, feminismens, antirasismens och det rättvist delade miljöutrymmets väg redovisar vi här. De olika områden som regionen har att besluta i har vi samlat under följande rubriker: Hälso- och sjukvård, Miljö och kollektivtrafik, Personalpolitik och Regional utveckling. Regionens ansvar Region Skåne ansvarar för samordningen av den regionala utvecklingen. Målet är att regionen ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt när det gäller människors behov av arbete, bostad, utbildning, kommunikationer, kultur, hälso- och sjukvård och en bra miljö. De egna ansvarsområdena omfattar hälsooch sjukvården, däribland alla sjukhusen i regionen och kollektivtrafiken. 1 Hälso- och Sjukvård Sverige är ett av världens allra bästa länder på hälso- och sjukvård. Det visar statistik över medellivslängd och spädbarnsdödlighet från bland andra FN. Dessutom lägger Sverige en mindre del av sina samlade resurser på sjukvård, än vad andra länder i världstoppen gör. Den svenska modellen med en sjukvård som är solidariskt finansierad och drivs av offentlig sektor ger alltså mer för pengarna än man får i länder med mer privat vård. Vi har råd att bygga ut och förbättra vården. Några områden som måste förstärkas är psykiatrin och tillgängligheten till rätt vård och behandling. I arbetet med att förbättra det som brister måste man ta till sig goda idéer från personalen och olika patientoch anhörigföreningar. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka skall du veta att det finns en väl fungerande sjukvård som tar hand om dig. En sjukvård som vi alla betalar genom skatt, en sjukvård som inte gör profit på sjukdomar eller olyckor. Samtidigt, och det är lätt att glömma när vi pratar om hälsa, så är det mycket viktigt hur vår vardag ser ut. Det handlar om hur vi bor, vilken mat vi äter, att miljön är giftfri, att vi har tillgång till utbildning, arbete och pensioner kort sagt en bra vardag. Jämlika samhällen är dessutom överlägsna

2 ojämlika också för folkhälsan. Och när detta inte räcker så skall alla ha tillgång till trygg och effektiv sjukvård av hög kvalité. Klasskillnader i vården Portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen lyder: en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Trots denna lag finns det stora skillnader i hur människors ohälsa behandlas i vården och eftervården, beroende på om patienten är fattig eller rik, maktlös eller mäktig, högutbildad eller lågutbildad, infödd eller inflyttad. De klassmässiga skillnaderna är till och med större än mellan könen. Till exempel är risken att bli sjuk eller dö i hjärtinfarkt 60 80% högre för kvinnliga arbetare än för kvinnliga tjänstemän. Människor som tillhör arbetarklassen eller är födda utomlands har kortare livslängd och sämre hälsa än övriga svenskar. Sämst av alla mår förtidspensionärer och arbetslösa och deras hälsa har försämrats de senaste åren. Var man bor har också betydelse för kvalitén på den vård man får. Vänsterpartiet arbetar för god folkhälsa och för demokrati och rättvisa i vården för alla. Vänsterpartiets krav för en rättvis vård - Riktade insatser för att förmå sjukvården att följa sjukvårdslagen - Utbilda sjukvårdspersonalen om hur studier och forskning visar på att skillnader i ohälsa och vård är kopplat till klass, kön och etnicitet - Styrning av vård till områden där behoven är störst - Ordentliga satsningar på förebyg-gande hälsovård genom till exempel regelbundna hälsokontroller, informa-tion och folkbildningssatsningar kring livsstilens betydelse för hälsan - Mindre upptagningsområden för barnavårdscentralerna i vissa tättbebyggda områden - Fler ungdomsmottagningar, så att alla ungdomar snabbt och enkelt kan nås av förebyggande arbete såväl som vård - Regionen skall tillsammans med kommunerna planera och följa upp att habilitering och rehabilitering sker på lika villkor. - Regionen ska tillsammans med kommunerna bygga ut och förstärka skolhälsovården Hälsovård En frisk befolkning är samhällets största tillgång och för detta är människors ekonomiska och sociala villkor avgörande. Vi vet att ohälsa är mycket vanligare bland fattiga än rika, bland kvinnor än män och bland personer med utländsk bakgrund än bland personer med svensk bakgrund. Vi vet också att mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora folkhälsoproblem. Också alkohol- och narkotikamissbruk samt importen av stora mängder sprit är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Arbete, goda löner, inflytande på arbetsplatsen och en hälsosam arbetsmiljö är grundläggande. Vänsterpartiets krav för en bättre folkhälsa: - Företagshälsovård ska vara obligatorisk och drivas av gemensam sektor, inte av privata företag

3 - Offentlig hälsovård ska finnas tillgänglig för hemlösa - Människor med psykisk sjukdom, utvecklingsstörning eller psykisk funktionsnedsättning ska årligen kallas till hälsoundersökning där de är listade - Införselkvoter för alkohol ska återinföras och systembolaget värnas - Regionen ska ta initiativ till och stödja kommunala kvinnojourer - Viktigt för folkhälsan är att förebygga livsstilssjukdomar som till exempel diabetes Sjukvård Om man känner sig krasslig, har ont, mår psykiskt dåligt, har skadat sig, är mycket sjuk eller döende, är det viktigaste att snabbt kunna nå sjukvården. Man ska bemötas väl, få rätt vård och tandvård, ha råd att betala den, kunna köpa medicin billigt och ha tillgång till lämpliga hjälpmedel och en värdig omvårdnad i livets slutskede. Tillgänglighet Patientens inflytande måste stärkas. Detta görs bäst genom att vårdcentralen har ett helhetsansvar för patienten. Det ska vara enkelt att snabbt få kontakt med sin vårdcentral för rådgivning eller tidsbokning. Detta innebär också att vårdcentralen ska ha flexibla öppettider och möjlighet att inom kort tid få vård ska garanteras. Även hembesök ska ingå som en naturlig åtgärd om behov finns. Detta är Vänsterpartiets alternativ till det nu införda Hälsovalet. När patienten behöver vård som inte vårdcentralen klarar av utan man måste söka en specialist, ska man inte behöva vänta under lång tid, ibland ½-1 års tid, för att få behandling. Om det händer allvarligare saker ska man snabbt kunna få tag på en ambulans och läkarbemannade akutteam ska finnas tillgängliga vid behov. Det behövs fler vårdplatser på sjukhusen så att trängseln och stressen minskar både för patientens och för personalens skull. Det är inte acceptabelt att svårt sjuka patienter placeras i korridorer och matsalar. Vänsterpartiets krav för ökad tillgänglighet: - Region Skånes del av telefon-upplysningen ska ha full bemanning av kunniga rådgivare, så att alla som ringer kommer fram inom tre minuter. Språkkunskap är viktigt. - Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor avlastas från icke sjukvårdande arbete genom utökning av bland annat kansli- och vaktmästartjänster. - För att frigöra mer tid åt patienterna, öka säkerheten och begränsa övertiden ska alla tjänster inom sjukvården vara schemalagda - Fortsatt utveckling av ambulanssjukvården - Nya psykiatriska behandlingsplatser inrättas så att de täcker det stora behovet - Vårdcentralerna är grunden för all närsjukvård och ska snabbt ta emot alla som behöver uppsöka dem - Fler vårdplatser på sjukhusen - Hembesök som vårdcentralen ansvarar för -Återinförande av akutläkarteamen - Köerna till specialistvården ska minska - Den psykiatriska vården ska byggas ut så att alla som lider av psykisk ohälsa eller sjukdom snabbt ska kunna få vård

4 Bemötande Den sjuke och närstående har rätt att mötas av respekt från vårdpersonal som lyssnar och tar till sig patientens beskrivning av sitt tillstånd. Vänsterpartiets krav för att förbättra bemötandet: -Auktoriserad tolk ska alltid tillkallas om inte vårdpersonalen behärskar patientens språk - Kontinuerlig fortbildning i patientbemötande och omvårdnad ska vara obligatorisk, speciellt inom den psykiatriska vården - Invandrade sjukvårdsutbildade tas till vara kunskap i flera språk och kulturer ska vara en merit vid anställning i regionen - All personal ska utbildas i feminism och i HBT-frågor (homo-, bi- och transpersoner) - När akuta händelser förlänger väntetiden ska personalen informera väntande patienter om orsaken - Patienter ska hållas väl informerade om väntetider för behandling och vilken vård man kan få under tiden - Anhöriga till patienten ska efter patientens medgivande informeras väl om sjukdomen och dess förlopp - Anhöriga ska ha möjlighet till avlastning när behov finns Rätt vård Det är viktigt att varje människa ges rätt diagnos och behandling och att fysisk och psykisk ohälsa uppmärksammas. Vården ska bygga på kunskap, den ska vara ändamålsenlig, säker, av hög kvalitet och följa utarbetade riktlinjer, både lokala och nationella. Den ska sätta patienten i centrum och vara jämlik och effektiv. Psykiatrin måste tilldelas större resurser. Det gäller inte minst rättspsykiatrin, som länge har varit styvmoderligt behandlad i Region Skåne. Vänsterpartiets krav för rätt vård: - Ökad utforskning av kvinnors symptom och reaktioner i olika sjukdomstillstånd en ung man ska inte längre vara norm för produktion av läkemedel, diagnos och behandling - Ett särskilt centrum för våldtagna kvinnor inrättas, där all behövlig kompetens ska finnas - Regionen ska verka för att utbildningsplatserna för all sjukvårdspersonal utökas med tonvikt på bland annat allmänmedicin och psykiatri, speciellt för behandling av ungas och gamlas psykiska ohälsa, ätstörningar, självdestruktion, missbruk, psykiska funktionshinder och posttraumatiska tillstånd. - Forskning och utveckling inom den rättspsykiatriska vården ska stärkas - I psykiatrin ska alla verkningsfulla terapier användas och onödig medicinering undvikas - Åldersgränsen för behandling på barn- och ungdomspsykiatrin anpassas till patientens behov - Lokaliseringsproblemet och den fysiska utbyggnaden av rättspsykiatrin bör prioriteras högt - Personalen ska alltid söka en helhetssyn på patientens fysiska och psykiska tillstånd - På alla närsjukvårdsenheter ska finnas psykolog och kuratorstjänster - Kommuner och region ska samarbeta för att ge gamla människor en god och värdig vård - Ett nära samarbete ska finnas mellan regionens och kommunernas psykvård, med vårdkedjor och regelbundna möten

5 - Särskilda platser för vård av psykiskt sjuka med funktionshinder inrättas - Allmänläkare ska få kontinuerlig fortbildning i att upptäcka och behandla psykiska problem - Ambulanssjukvården återtas i regionens regi - Cellprovtagningar och mammografiundersökningar ska avgiftsbefrias Ekonomi Undersökningar visar att svenska folket gärna betalar högre skatt om pengarna används till vården. Behovet av vård och inte den enskildes ekonomi ska vara avgörande. Ingen ska behöva avstå från vård av ekonomiska skäl. Sjukvården ska drivas i landstingets regi, eftersom skattebetalarnas pengar inte skall hamna som vinster hos privata, oftast multinationella, sjukvårdsföretag. Olika försäkringslösningar innebär mindre pengar till den gemensamma sjukvården och därmed en mer orättvis vård. För att reducera kostnaderna i sjukvården - och för människors välbefinnande - bör regionen satsa mer på förebyggande hälsovård. Vänsterpartiets krav för en bättre ekonomi i vården: - All Region Skånes hälso- och sjukvård ska drivas i offentlig, demokratisk regi och finansieras solidariskt med skatter - All hälso- och sjukvård skall vara avgiftsfri - Privata vårdföretags möjlighet att bedriva vård för vinstens skull ska begränsas. - Vård för barn och unga ska vara kostnadsfri upp till 20 års ålder - Kontrollen av högkostnadsskyddet för sjukvård ska inte ligga på patientens ansvar, utan administreras centralt och inträda automatiskt. Läkemedel Den medicin man måste ta ska erbjudas till låg kostnad och effektiv och ge så lite biverkningar som möjligt. Läkemedelsbolagen är enbart intresserade av att tjäna pengar, vilket leder till en intensiv marknadsföring för sina preparat. Samhället kan motverka bolagens inflytande genom att se till att de som ordinerar läkemedel följer rekommenderade listor. Läkarna och övriga som ordinerar läkemedel måste också vara uppmärksamma på de negativa sidorna av läkemedelsförbrukningen. Det förekommer en inställning i samhället som yttrar sig att man tror att livsstilsproblem kan lösas genom omotiverade tablettintag. Många läkemedel är också bara testade på unga män vilket kan leda till felaktig dosering när äldre, kvinnor och barn ordineras preparaten. Läkemedelskostnaden för den enskilde måste hållas nere. En enkel åtgärd för lägre priser är att införa gemensam import av likamedel (generika). En annan åtgärd är att se till att apoteken återförs till gemensam sektor, inte minst därför att privatisering leder till högre läkemedelspriser. För att Sverige inte ska vara i händerna på de stora bolagen borde en egen vaccintillverkning så fort som möjligt startas. På sikt måste läkemedelsbolagens dominans brytas. Det behövs gemensamt ägda läkemedelsbolag som kan tillverka de läkemedel som det finns störst behov av. Typiska exempel på detta är ny antibiotika och läkemedel som utvecklingsländerna har behov av. Även läkemedlens negativa effekter på miljön måste uppmärksammas och åtgärdas.

6 Vänsterpartiets krav för billigare och bättre medicin: På längre sikt - Regionen ska påverka riksdagen att inrätta gemensamt ägda läkemedelsföretag och skattefinansierad läkemedelsforskning som garanterar bra och billig medicin. - Nya läkemedel ska skrivas ut i provdoser och verkningarna kontrolleras innan större mängder förskrivs. - Den som ordinerar läkemedel måste ta reda på vilka läkemedel patienten redan tar - Regionen ska påverka riksdagen att fatta beslut om statlig vaccintillverkning - Människor som lider av sjukdomar som kräver livslång medicinering av nödvändiga läkemedel, ska inte behöva betala för medicinen - Avprivatisera apoteken Döende I livets slutskede ska man inte behöva riskera att flyttas runt som medicinskt färdigbehandlad utan omges och vårdas av kunniga och inkännande människor i en trygg miljö. Vänsterpartiets krav för vård i livets slutskede: Under mandatperioden - Regelbundna möten ska hållas med regionens och kommunernas sjukvårdspersonal för samordning av vård och vårdplaner - För vård i livets slutskede ska rofyllda miljöer med kunnig personal finnas. - Effektiv smärtlindring ska vara självklar Hjälpmedel När kroppen sviktar behöver man hjälpmedel för att kunna leva ett bra liv. En del av dessa hjälpmedel är mycket dyra och många går med gamla hjälpmedel fast de skulle behöva byta. Till vissa hjälpmedel är köerna också långa. Vänsterpartiets krav för tillgång till hjälpmedel: - Alla hjälpmedel som ordineras av till exempel läkare, sjukgymnast eller optiker ska vara gratis eller kunna lånas utan kostnad - Hjälpmedel ska vara uppdaterade och kunna tas ut snabbt efter ordinationen

7 Tandvård Att laga tänderna eller skaffa brygga eller protes har nu blivit så dyrt, att många inte längre har råd att gå till tandläkaren. Det är en skam för ett välfärdsland att man kan se på tänderna vem som är fattig. Vänsterpartiets krav för billig tandvård: - Tandvården ska inordnas i övrig sjukvård, så att ett tandläkarbesök inte kostar mer än ett läkarbesök - att få en tandreglering eller en protes ska inte kosta mer än att få ett benbrott behandlat. På sikt ska den liksom övrig vård vara gratis - All tandvård ska skötas av folktandvården - Åldersgränsen för fri tandvård ska höjas till 25 år - God tillgång till folktandvården för alla i hela regionen - Alla ska kallas till regelbundna tandundersökningar till ett fast och lågt pris - Tandvården ska successivt föras in i högkostnadsskyddet Kultur i vården Att få skapa och uppleva kultur gör mycket för att vi ska må bra i vardagslivet och för att vi ska må bättre om vi är sjuka och vårdas på sjukhus, på en psykiatrisk klinik eller bor i ett gruppboende. Vänsterpartiets krav för kultur i vården: - Kulturverkstäder ska finnas på alla sjukhus och psykiatriavdelningar, där patienter kan skapa, till exempel måla, väva, sjunga eller spela teater - Regionen ska bekosta täta kulturarrangemang i liten skala på alla sjukhus som har inlagda patienter - Barn som vårdas på sjukhus ska varje vecka besökas av en barnteatergrupp, en clown eller något annat kulturinslag - När regionen bygger om eller bygger nytt ska 1% av kostnaderna sättas av till konstnärlig utsmyckning 2. Miljö och kollektivtrafik Miljö Världen står inför ett vägval. Vi måste anpassa vårt samhälle efter naturens förutsättningar, annars riskerar hela vår civilisation, som vi känner den, gå förlorad. Frågan är inte längre om klimatförändringarna existerar, frågan är hur snabbt de kommer och hur vi kan ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle, som är hållbart i längden. Det är den rike mannen som står för de största utsläppen, medan den fattiga kvinnan får ta det mesta av konsekvenserna. Det är därför ingen tillfällighet att Vänsterpartiet tar klimatfrågan på allvar. Det är vi som vill gå från ord till handling, och det är vi som står upp för

8 klimaträttvisa. Regionen ska gå i främsta ledet för att rädda klimatet och dess arbete ska genomsyras av hållbar utveckling och ekologiskt tänkande. Kollektivtrafiken måste byggas ut och på kort sikt bli billigare, på lång sikt helt avgiftsfri och därför det självklara valet framför bilen. Genom regionen passerar en stor del av det gods som fraktas från kontinenten till olika platser i Sverige, och den tunga godstrafiken är en stor miljöbov. Den släpper ut giftiga avgaser och skapar bullerproblem både i glesbygd och stad. Därför måste den allra största delen av godset forslas på järnväg i stället. De stora köpcentra som växer upp utanför städerna skapar ytterligare bilkörning. Möjligheten av en kommunöverskridande policy om stopp för nyetablering av sådana köplador måste undersökas. Ett annat sätt att minska miljöpåverkan från transporterna är att regionen köper närproducerade, ekologiskt odlade livsmedel till sina sjukhus och matsalar. Ett smygande hot mot människor och miljö är också alla dåligt kartlagda kemikalier som vi omges av, och vars verkningar är dåligt kända. Men en bra miljö är inte bara frihet från föroreningar, utan den måste också göra en trygg och utvecklande uppväxt möjlig, liksom ett gott liv i arbete och fritid. Alla människor måste ges utrymme att skapa och verka i ett samhälle i ekologisk balans. Vänsterpartiets krav för en bättre miljö: - Regionen ska verka för att trängselavgift införs i de större städerna - Bilismen i regionen halveras - En hållbar utveckling kräver att de tunga transporterna överförs från landsväg till järnväg och sjöfart - Regionen ska verka för att landskapets hamnar utvecklas, så att den kustnära sjöfarten gynnas. Fartygens drivmedel ska vara fossilfria - Inga fler motorvägar ska byggas i regionen de nödvändiga transporterna tar sig bra och säkert fram på de billigare mötesfria vägarna. - Regionen ska aktivt bidra till miljövänligare transporter och drivmedel genom att byta ut tjänstebilarna mot pooler av bilar som drivs av fossilfria bränslen - Regionen ska bara undantagsvis använda annat än ekologisk och närodlad mat i sina verksamheter - Regionen ska i samverkan med kommunerna hejda ytterligare byggande av köpcentra utanför tätorterna - Regionen ska utarbeta ett system för att ta ut miljöavgifter av tunga godstransporter med lastbilar som passerar Skåne till och från övriga Sverige och kontinenten Kollektivtrafik För varje år ökar behovet av att ta sig från en ort till en annan. Allt fler lämnar bilen hemma och åker buss eller tåg. Det är positivt för det skyddar inte bara miljön utan sparar också kraft och nerver och minskar trafikolyckorna. Vänsterpartiets vision är att kollektivtrafiken skall utvecklas så att de flesta kan utnyttja den och inte behöva köra bil. Vi kommer att arbeta för en utbyggd och billigare kollektivtrafik och för att minska bilanvändandet. Detta kan ske genom att införa trängselavgifter i städer, kilometerskatter och en trafik planering som gör det möjligt att cykla, promenera eller åka kollektivt. En fungerande och billig kollektivtrafik skapar större rättvisa mellan klasser och folkgrupper. Det är även en viktig feministisk fråga, eftersom det är flest kvinnor som nyttjar den. Många kvinnor, till exempel sjukhuspersonal, har arbetstider som inte sammanfaller med kollektivtrafikens. För att ännu fler ska kunna - och vilja - utnyttja den och slippa köra bil, måste kollektivtrafiken underlätta pendling till arbete och studier, finnas nära när man vill resa, och göra resan trygg och billig. Kollektivtrafiken måste också fungera för människors

9 fritidsbehov. Man kanske vill in till stan på kvällen för att gå på bio, konsert, dans eller ett föreningsmöte och vill gärna komma hem igen. Särskilt för ungdomar är det ofta ett problem. Hela regionen ska utvecklas och för det krävs ett tätt kommunikationsnät också över de norra och östra delarna. Vänsterpartiets krav för bättre kollektivtrafik: - Järnvägar byggs på sträckorna Malmö-Hörby-Kristianstad (diagonalen), Malmö-Dalby-Simrishamn (Simrishamnsbanan) och Ystad-Gärsnäs-Kristianstad (Österlenbanan). Den senare speciellt för godstransporter - Antalet resande i kollektivtrafiken ska fördubblas - Tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör - Små matarbussar som hämtar upp, antingen efter vissa slingor eller efter anrop, och kör till tåg-och busshållplatser - Busslinjer inrättas som passar med arbetstiderna på större arbetsplatser - Sena kvällsturer till och från större orter också på helgkvällar - Resenärer med barnvagn ska få resa avgiftsfritt med stadsbussarna - Utveckla naturbussar - Pågatåg Nordost ska påskyndas - På alla bussar och tåg ska man utan avgift kunna ta med sin cykel - Antalet särskilda bussfiler i städer och på vägar utökas - Partiellt 4-spår till Hässleholm - Reklam ska inte finnas på bussar och tåg, men gärna samhällsinformation - Söderåsbanan öppnas för persontrafik - Snabbspårvagnar, Light Rail, och övrig spårbunden trafik mellan Helsingborg och Höganäs och Malmö Lund med omnejd Ekonomi För att kollektivtrafiken ska kunna ersätta bilen måste den vara så billig, att det lönar sig att använda den. Också människor med dålig ekonomi som ungdomar, pensionärer och arbetslösa ska kunna resa. Nu betalar resenären större delen av biljetten och resten bekostas av våra skattepengar. Vänsterpartiets krav för billigare resor: - All kollektivtrafik ska drivas i offentlig regi - privata trafikbolag ska inte tjäna pengar på skattebetalarnas behov av resor. - Nolltaxa införs kollektivtrafiken blir avgiftsfri - Biljettpriserna ska sänkas så att minst hälften av kollektivtrafikens kostnader betalas solidariskt med skattemedel - Kultur- och fritidsbiljetter ska finnas till starkt reducerat pris, och de ska gälla för både resa och inträde -

10 Försök med avgiftsfri kollektivtrafik utvärderas - En studeranderabatt på 30 % införs som även skall gälla rabattkort - Regionen ska verka för att samma typ av biljetter skall gälla på all kollektivtrafik i hela landskapet Tillgänglighet Människor med funktionshinder och hjälpmedel måste också kunna använda kollektivtrafiken, och ibland kan det också vara besvärligt för friska människor med t ex en barnvagn Vänsterpartiets krav för tillgängligare kollektivtrafik: - Alla bussar och tåg ska vara handikappanpassade, sänkbara och utan trappsteg, och rymliga nog för rullstol och barnvagn - Hållplatser, biljettsystem och information ska göras tillgängliga för funktionshindrade - Tillgängligheten ska förbättras så att det finns en möjlighet att genomföra hälften av alla sjuk- och färdtjänstresor med reguljär kollektivtrafik Trygghet En resa med kollektivtrafiken ska vara avkopplande, behaglig och trygg. Vänsterpartiets krav för tryggare trafik: - Tågpersonalens och busschaufförernas arbetsmiljö och arbetstider ska vara såna, att föraren kan arbeta lugnt och utan stress - Personalen i kollektivtrafiken ska få utbildning om olika funktionshinder - Alkolås ska finnas på alla bussar och tåg Färdtjänst och sjukresor En färdtjänst som fungerar väl måste finnas för människor, som inte har möjlighet att använda vanlig kollektivtrafik. Det är viktigt att färdtjänsten omfattar hela regionen och har minst lika hög standard, som den bästa kommunala i dag samt verka för att färdtjänsten utföres av aktörer med lokalkännedom. Vänsterpartiets krav för färdtjänst och sjukresor: - Eftersom färdtjänst- och sjukresor följer kollektivtrafikens taxor, kommer den att på sikt bli avgiftsfri - Avgifterna för färdtjänst och sjukresor ska anpassas till priset för vanlig kollektivtrafik - Den personal som arbetar inom färdtjänsten måste få bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor - Enhetstaxa för sjukresor införs

11 3. Personalpolitik Region Skåne är en mycket viktig del av den gemensamma sektorn med sina över anställda, de flesta kvinnor. Att regionens personal trivs med sitt arbete är grunden för god vård och service. För att trivas måste man känna sig engagerad och frisk, ha en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas. Genom utbildningsformer som väcker lusten att lära och genom att skapa utrymme för utbildning på arbetsplatsen under betald arbetstid, fångar man de kunskaper som utvecklar både arbetaren och arbetsplatsen. Man måste känna trygghet, kunna påverka sin arbetssituation och tjäna tillräckligt för sin försörjning, och för detta är kollektivavtal en förutsättning. God arbetsmiljö En fysiskt och psykiskt trygg och säker arbetsmiljö utan risk för förslitningsskador och utbrändhet är förutsättningen för att man ska kunna göra ett gott arbete. Den gemensamma sektorn måste här vara ledande. Vänsterpartiets krav för att förbättra arbetsmiljön - 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön införs i alla regionens verksamheter - Varje enhet ska ha tillräckligt många anställda, så att arbetet kan utföras utan stress - Alla anställda ska ha reellt inflytande över sitt arbete och deras engagemang och idéer till förbättringar ska tas till vara och kunna utvecklas under arbetstid - God tid ska avsättas för gemensam planering och diskussion av arbetet - Alla tecken på trakasserier på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning ska omedelbart uppmärksammas och åtgärdas - Varje anställd ska ha möjlighet att använda en timme i veckan av arbetstiden till friskvård - Personalen ska få tillgång till utbildning på betald arbetstid - Arbetstiden förkortas successivt Trygghet i arbetet För att kunna utföra ett gott arbete måste den anställde känna trygghet och garanteras en god försörjning. Särskilt de lågavlönade kvinnornas löner måste höjas. Kvinnor ska inte finansiera offentlig verksamhet med låga löner. Vänsterpartiets krav för arbetstrygghet och god lön: - Lägsta ingångslön i Region Skåne ska vara kr i månaden oavsett anställningsform - Individuell lönesättning slopas - Upphandlingar får bara genomföras om det skrivs in i avtalet att svenska kollektivavtal och övriga arbetsrättsliga regler ska följas. Huvudentreprenörer ansvarar för att underentreprenörer följer svenska

12 kollektivavtal. - I alla upphandlingar som genomförs skall det ingå ett villkor att upphandlingen omedelbart kan brytas utan skadeståndskrav om inte samtliga lagar och regler som garanterar anställda goda arbetsvillkor och skydd mot diskriminering uppfylls. Upphandlingar får inte heller bryta mot regionens miljöpolicies. - Verka för att löneskillnaderna minskar - Projekt- och andra korttidsanställningar ska begränsas - Fasta tjänster för kulturarbetare inrättas, bland annat inom vården - All fastighetsskötsel sköts i egen regi av egen personal - Alla anställningar ska vara på heltid med möjlighet till deltid - Löneskillnader på grund av kön eller etnicitet ska inte förekomma Mångfald Regionen har alltför få anställda med utländsk bakgrund, speciellt utomeuropeisk. Vi måste ta vara på den erfarenhet och kunskap som dessa människor har. Funktionshinder ska i regionens olika verksamheter inte vara ett handikapp. Vänsterpartiets krav för större mångfald: - Utländska utbildningar ska värderas och kompletteras där det behövs - Kunskap i de fem minoritetsspråken, särskilt då romani chib och finska ska vara en merit vid anställning i Region Skåne - Kunskap i andra språk ska vara en merit vid anställning i Region Skåne - Andelen personal med ickesvensk bakgrund ska minst motsvara deras andel av regionens befolkning 4. Regional utveckling Regionalt självstyre för regional demokrati Regional samhällsutveckling och planering IT och kollektivtrafik har gjort det möjligt för människor att bo och leva i ett större område än förr. För att denna utveckling ska kunna fortsätta fordras en helhetssyn. Nu planerar kommunerna bostäderna, Trafikverket de flesta vägarna och järnvägen, landstingen sjukhusen och staten fördelar högskoleplatserna. En samordning av och viss regional påverkan på dessa planer behövs i en region med gemensam arbetsoch bostadsmarknad. Till exempel skulle samhällsekonomin tjäna på att studentbostäder byggdes i takt med att nya högskoleplatser tillfördes och intressekonflikter mellan kommunerna kunna undvikas om de samordnade sin externa handel. Dessutom kan regional samhällsplanering göra det lättare att nå nationella mål som ekologisk hållbarhet, jämställdhet, effektiva transporter, bostadsbyggande och skyddad kulturmiljö. Ett viktigt mål för en regional samhällsplanering är att kartlägga och ta hänsyn till kvinnors speciella livsvillkor och därigenom medverka till att förbättra deras vardagssituation. I Skåne har rasism och främlingsfientlighet under en längre tid vunnit stöd. Det är viktigt att vi tar den här skrämmande utvecklingen på allvar. I arbetet för att utveckla regionen måste frågan om solidaritet få stort utrymme. Vänsterpartiets krav för regional utveckling:

13 - Regionen ska verka för att utjämningssystem införs för bättre rättvisa mellan regionerna - Genom att man samordnar arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken ska alla som behöver det kunna få arbete och utbildning - Landshövdingeämbetet avvecklas - Regionen ska tillsammans med kommunerna ge möjlighet till ett livslångt lärande genom rejäla satsningar på vuxenutbildning på till exempel folkhögskolor, fortbildning inom arbetet, inom föreningsliv, studieförbund och ideell verksamhet - Rasism och främlingsfientlighet måste bekämpas överallt där de kommer till uttryck - En regional bostadsförmedling ska inrättas i samråd med kommunerna - En regional planering skapas för att utveckla infrastruktur, bebyggelse, utbildning, arbetsmarknad och sysselsättning, där flera samhällsorgan samverkar för en rättvis och hållbar regional välfärd. Kultur I kulturen - med dess olika sektorer av konst, idrott och fritidsverksamheter -skapar antingen människor själva sina uttryck eller så är de medskapande i det som andra (konstnärer, författare, idrottsmän, etc.) skapar. Vänsterpartiet anser att en socialistisk kulturpolitik är en politik som främst satsar på aktiviteter där många människor med små medel kan vara delaktiga, antingen som producenter eller mottagare. Som barn äger vi fantasi, inlevelseförmåga, mottaglighet och en spontan skaparvilja, men för att de ska växa och utvecklas behövs kulturen. De budskap som kulturen ger om känslor, samspel, vilja att berätta, gestalta och förändra, tränar barns förmåga att förstå sammanhang och leva sig in i andra människors situation. Man ska inte behöva ha en tjock plånbok för att ha möjlighet att skapa och njuta av kultur. Vänsterpartiets krav för att kulturen ska kunna nås av alla: - I varje större ort ska fria lokaler finnas för skapande verksamhet - Med särskilda kulturbidrag ska regionen stödja kommuner som ordnar musikstudior och kulturverkstäder för alla barn - Billiga kulturbiljetter i kollektivtrafiken till museer, konserter, festivaler och andra kulturarrangemang - Regionen ska anställa tillräckligt många kulturpedagoger för att utbilda alla lärare i förskolor och skolor i regionen - Det ska vara gratis att besöka regionens muséer - Regionen ska stödja och uppmuntra kommuner som inför avgiftsfria kulturskolor Regionens omvärld Regionen

14 Skånes kommuner har önskat se en kommunövergripande dialog gällande nya bostads- och företagsetableringar - Strukturbild Skåne - för att skapa en samsyn på vilka platser som passar till vilka etableringar, med tanke på infrastruktur och tillgänglighet. I framtiden bör detta utvecklas till en riktig regionplan för den fysiska planeringen. Dessutom bör regionens ansvarsområde komma att omfatta ännu flera politikområden som t.ex. miljö- och klimatåtgärder samt ett större ansvar än i dag för samordning och prioritering av den regionala transport- och infrastrukturplaneringen. På grund av kapitalets globalisering och medlemskapet i EU har klyftorna mellan regionerna ökat. Genom EU:s detaljstyrning minskar statens makt, medan regionernas makt ökar. Därför måste statens ansvar stärkas och regionerna bli mer demokratiska. Folkvalda politiker ska bestämma om regionernas egna frågor i dialog med befolkningen. Vänsterpartiets krav för regionens ansvar: - Riksdagen måste snarast ta beslut om hela den regionala indelningen i Sverige och vilka områden som regionerna skall ansvara för - Region Skåne bör ansöka om att få vara en försöksregion med uppgift att ta ett avgörande ansvar för den övergripande regionala planeringen. Försöket ska utvärderas. - Som försöksregion ska Region Skåne också få ta ett större ansvar och ges befogenheter för samordning och prioritering inom miljö, klimat, trafik och infrastruktur. Försöket ska utvärderas. - Den demokratiska insynen och möjligheten att påverka bör förbättras genom politisk representation och delaktighet Samarbete mellan olika regioner och Region Skånes internationella engagemang Förutom samarbetet över läns- och regiongränserna inom främst sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik finns en mängd samverkansstrukturer som berör ekonomisk tillväxt, arbetsmarknad, forskning och högre utbildning, miljö och klimat, transportinfrastruktur, turism och evenemang. Samarbetet omfattar inom Sverige t.ex. andra landsting och regioner men också ett ökande gränsregionalt samarbete. De utvecklingsmedel som finns till förfogande är i huvudsak definierade av EU-systemet med krav om lokal medfinansiering. Det gäller främst projekt i Öresunds- och Östersjöområdet. EU-systemet har därför mycket stor makt över ramarna och resurserna för den regionala utvecklingen även om regering och riksdag skall godkänna EU-programmen. Vänsterpartiet vill att innehållet i det interregionala och internationella samarbetet bestäms på regionalt och nationellt nivå och att EU:s inflytande minskas kraftigt. Vänsterpartiets krav för mellanregionalt och internationellt samarbete: - Minska och på sikt avskaffa EU:s inflytande över den interregionala utvecklingen. - En gränsöverskridande gemensam planering är nödvändig, men det övergripande ekonomiska och politiska ansvaret bör ligga på de nationella parlamenten. Inom mandatperioden: - En utgångspunkt för allt deltagande i samarbete mellan regionerna skall vara respekten för demokrati och

15 mänskliga fri- och rättigheter. - Regionens deltagande i mellanregionalt samarbete skall först och främst omfatta de områden som regionen ansvarar för i dag, dvs. hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och näringslivsutveckling. - Regionen skall vara garanten för en hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomisk i alla samverkansprojekten. - Regionen skall ta initiativ till interregionala åtgärder när det gäller en offensiv och samlad miljö- och klimatpolitik. - Regionen skall ta initiativ till att öka den interregionala kollektivtrafiken och minska både person- och godstrafiken med bil. - Region Skånes representationsbolag i Bryssel läggs ner Vänsterpartiet gör skillnad För att genomföra en rättvis, socialistisk politik behövs ett starkt Vänsterparti. Vårt parti står för en politik som majoriteten i Skåne tjänar på. Vi vill inte se avgiftshöjningar inom vården eller kollektivtrafiken. Vårt mål är att sänka alla avgifter. Vi anser att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt och vi vet att privata lösningar nästan alltid innebär fördyringar. Vi anser också att den demokratiska kontrollen och anställningstryggheten försvinner vid olika entreprenadutförsäljningar. Vi vill att Region Skånes personal ska ha fasta, trygga heltidstjänster, med deltid som möjlighet. Vi vill att vården ska vara tillgänglig och köfri. Bekänn färg - rösta rött Om du vill ha en region med God vård som ges av nöjd personal Solidaritet och rättvisa mellan människor Fungerande och billig kollektivtrafik Ren och hälsosam miljö God och rättvis regional utveckling Då ska du lägga din röst på Vänsterpartiet

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011 04 29 Tack till alla på avd. 14 för den fina hjälpen. Skickar en särskild tanke till dig Ulrika, för att du stillade min oro. Varma kramar Majsan 14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Handlingsplan Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 Handlingsplanen i ett sammanhang Gävleborgs prioriterade målområden Jämställd och jämlik hälsa Delaktighet och inflytande Ekonomisk

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen

Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen Programförklaring Ett mänskligare Västra Götaland 1 Fler vårdplatser För en trygg vård och värdigt omhändertagande Antalet vårdplatser har minskat

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND.

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. Till dig som bor på Öland och vill veta mer om landstingsvalet den 14 september. FRAMTIDSPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN "EN NÄRA SJUKVÅRD ATT VARA STOLT ÖVER"

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer