Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar"

Transkript

1 1(14) Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar Innehållsförteckning 1. Allmänt Trafikalt Safety Security Företagens säkerhetsansvar Allmänt Säkerhetsprövningen Security- och Safetyutbildning för badgeinnehavare Behörighetshandlingar Entreprenörsföretag Förbjudna föremål Egenkontroll/Kvalitetsuppföljning Anställdas säkerhetsansvar Allmänt till dig som arbetar på Stockholm Arlanda flygplats Behörighetshandling Badgeinnehavarens ansvar Rapportering Visitor/Ledsagning Förbjudna föremål/verktyg Sanktion Miljö Referens Bilaga 1. Säkerhetsprövning 1. Allmänt En flygplats skall säkerställa att tillträdet till behörighetsområde (CSRA) begränsas för obehöriga personer och fordon. För att få tillträde skall en person ha ett giltigt skäl att befinna sig där samt inneha tillstånd.

2 2(14) Den som innehar en behörighetshandling som medger tillträde till behörighetsområde är skyldig att ta del av, och vara införstådd med, de bestämmelser som gäller för vistelse inom behörighetsområde. Genom utkvittering av en behörighetshandling åtar sig undertecknad att ha tagit del av, och har förstått, de bestämmelser som gäller för bärare av badge, nycklar, verktygstillstånd, kör- och fordonstillstånd samt inoch utpassering till behörighetsområde och framförande av motordrivna fordon inom Stockholm-Arlanda Airport. Vid överträdelse eller missbruk av bestämmelser för behörighetshandlingar kan behörighetshandlingen, tillfälligt eller permanent, dras in för företag, myndighet eller innehavaren, efter beslut från Swedavia Säkerhetsavdelning (SA Sec). 2. Trafikalt - 3. Safety - 4. Security 4.1 Företagens säkerhetsansvar Allmänt Företag/myndighet som skall bedriva verksamhet på flygplatsen skall ha ett licensavtal eller motsvarande med flygplatsen (Swedavia AB). I licensavtalet (innehållande en securityklausul) regleras, i enligt med krav i TSFS, bl a företagens skyldighet att följa gällande securitybestämmelser och direktiv. Entreprenörer, som arbetar på uppdrag av annat företag som har ett licensavtal, skall sluta ett separat securityavtal med säkerhetsavdelningen. Företag/myndighet som ska erhålla flygplatsens behörighetshandlingar, även vita landsidebadgar, ska sluta ett avtal innehållande en securityklausul med flygplatsen, alternativt teckna ett separat securityavtal. Securityavtal och securityklausul syftar till att säkerställa att gällande regelverk avseende luftfartsskydd följs. Chef vid företag/myndighet skall utse sig själv eller annan person med övergripande ansvar och med mandat att fatta beslut i securityfrågor till securityansvarig för företaget/myndigheten för verksamheten på flygplatsen. Namnet på denna (endast en person) skall rapporteras till Arlanda Service Center. Denne har därmed det övergripande securityansvaret för företaget/myndigheten på flygplatsen och har befogenhet att ansöka om visitorrätt och behörighetshandlingar. Även securityhandläggare har befogenhet att ansöka om ovanstående efter delegering av securityansvarige. Företaget/myndighet ska säkerställa att securityansvarig, securityhandläggare och personer med visitorrätt, begränsas till ett rimligt antal personer i förhållande till företagets verksamhet med goda kunskaper om

3 3(14) gällande regelverk. Securityansvarig och securityhandläggare som inte innehar en badge ska genomföra security-/safety utbildningen för att få mandat att ansöka om behörighetshandlingar. Företaget/myndighet ansvarar för att avanmäla securityansvarig, securityhandläggare, visitorrätt och nyckelansvarig skriftligen till Arlanda Service Center när personen inte längre ska inneha den befattningen Säkerhetsprövningen Airport Regulation är Stockholm-Arlanda flygplats tillämpning av Skyddslagen (2010:305) Säkerhetsförordningen (SFS 1996:633) och Transportstyrelsens författningssamling Luftfart (TSFS), angående säkerhetsprövning av personal vid flygplatsen. Alla verksamhetsutövare som omfattas av TSFS skall följa ovan nämnda föreskrifter. Säkerhetsprövningen ska klarlägga om en person kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas enligt Säkerhetsskyddslagen och i övrigt är pålitlig ur säkerhetssynpunkt innan behörighetsansökan görs. Behörighetshandling tilldelas inte förrän hela säkerhetsprövningen inklusive registerkontrollen är avslutad med godkänt resultat. Säkerhetsprövning innefattar registerkontroll och en säkerhetsmässig pålitlighetskontroll. Följande personalkategorier omfattas av säkerhetsprövning: 1. personer med oeskorterat tillträde till behörighetsområden och säkerhetsområden 2. säkerhetspersonal 3. personer som i mer än ringa omfattning får tillgång till sekretesskyddad information som har betydelse för luftfartsskydd 4. personer med identitetskort för besättningar 5. säkerhetsansvariga personer och 6. instruktörer som genomgår utbildning för säkerhetspersonal. 7. personer som utför valideringar av kända avsändare och 8. personer som utför valideringar av fraktverksamhet i tredje land Följande personer ska betraktas som pålitliga ur säkerhetssynpunkt på grund av att en säkerhetsprövning redan har skett: 1. befattningshavare vid Transportstyrelsens luftfartsavdelning som innehar tjänstekort, 2. polisman enligt definition i polisförordningen (1998:1558) och 3. anställda vid en polismyndighet eller anställda inom Försvarsmakten som enligt särskilt beslut har placerats i säkerhetsklass 1-3 enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) Pålitlighetskontroll Arbets-/uppdragsgivare ska göra en pålitlighetsbedömning som innefattar:

4 4(14) 1. fastställa personens identitet på grundval av dokumentation 2. identitetskontroll ska utföras 3. omfatta straffregistren i alla hemvistland under minst de fem senaste åren 4. omfatta dokumentation på anställningar och utbildningar 5. kontroll av eventuella luckor under minst de senaste fem åren. Personer som inte omfattas av kraven gällande säkerhetsprövning, men som har tillträde till identifierbar flygfrakt eller post, catering eller leveranser som kommer från en känd leverantör, ska genomgå pålitlighetskontroll enligt ovan med undantag från punkt 3, där det i stället innebär att personen undertecknar en förklaring om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under minst de senaste fem åren. En anställningsintervju ska genomföras för att få en uppfattning om personen säkerhetsmässigt är lämplig för arbete vid flygplats och för att skapa en djupare kännedom om personen. Vid entreprenad kan uppdragsgivande företag/myndighet vid flygplatsen överlåta denna pålitlighetsbedömning till den anlitade personalens arbetsgivare. Uppdragsgivaren skall säkerställa att entreprenören prövat respektive person enligt gällande regler och funnit denne pålitlig ur säkerhetssynpunkt före ansökan om registerkontroll och eventuellt beslut om att anlita personen. Detta gäller även vid inhyrning av personal från bemanningsföretag. Arbets-/uppdragsgivaren ska kontinuerligt göra en uppföljning av sin redan anställda personal för att bedöma om personen fortfarande kan anses vara säkerhetsmässigt pålitlig för arbete vid flygplatsen. Uppföljning kan förslagsvis göras i samband med medarbetarsamtal eller motsvarande. Registerkontroll pågår fortlöpande och behöver inte ansökas på nytt enligt nedan Registerkontroll. Företag/myndighet skall föra akter över de personer som genomgått säkerhetsprövning och som är verksamma vid flygplatsen. Akterna skall innehålla samtliga handlingar som ligger till grund för säkerhetsprövningen bl.a. intervjumaterial, betyg och intyg samt anteckningar avseende referenser och samtal. Handlingarna kan komma att granskas av Swedavia SA Sec i syfte att kontrollera att regelverket följs. Företag/myndighet kan internt använda Blankett Säkerhetsprövning, bilaga 1 som underlag vid genomförandet av en säkerhetsprövning Registerkontroll Ansökan om registerkontroll skickas till Transportstyrelsen som beslutar om att registerkontroll skall göras och prövar betydelsen av de uppgifter som har inhämtats. Ansökan om registerkontroll skall endast skickas in då företag har för avsikt att anställa en person. Registerkontroll omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister samt polisdatalagen (1998:622).

5 5(14) Kontrollen sker kontinuerligt så länge Transportstyrelsen har uppgifter om att personen ska ha självständigt tillträde till flygplatsens behörighets-/säkerhetsområde eller inneha tjänst med krav på registerkontroll. Arbets-/uppdragsgivare måste meddela Transportstyrelsen när en registerkontroll inte längre erfordras. Om medarbetare begår eller blir misstänkt för brott under tiden denne är registerkontrollerad kan Transportstyrelsen komma att få tillgång till dessa uppgifter och ompröva tidigare fattat beslut. Vissa uppgifter ur belastnings- och misstankeregister är inte utlämningsbara och framgår inte vid registerkontroll. Därmed är det av största vikt att företagen genomför pålitlighetskontroll enligt ovan Security- och Safetyutbildning för badgeinnehavare Personal som ska få en badge som ger tillträde till behörighetsområde ska genomgå en security-/safety utbildning. Utbildningen finns på och kan genomföras när registerkontrollen är inskickad till Arlanda Service Center. Företag/myndighet ska säkerställa att personalen har förstått innehållet i utbildningen och att de bibehåller sin kompetens samt innehar en hög security-/safety medvetenhet. Utbildningen ska förnyas minst vart annat år i samband med förnyelse av badge. Personalen får tillgång till badgeprovet automatiskt 2 månader innan badgens giltighetstid går ut Behörighetshandlingar Behörighetshandling tilldelas person anställd vid myndighet, företag eller annan organisation som bedriver verksamhet vid Stockholm-Arlanda Airport och som i sin tjänst behöver frekvent tillträde till flygplatsens behörighetsområde. Behörighetshandling tilldelas personal först efter det att verksamhetsutövaren har ett giltigt avtal. Vid ansökan om badge intygar företag/myndighet att en godkänd säkerhetsprövning är genomförd innan anställning påbörjas. Securityansvarig- securityhandläggare ska pröva behovet av tillträde till de olika behörighetsområderna vid ansökan om badge för varje enskild anställd. Badgens färgkodning anger inom vilket, eller vilka, behörighetsområden personen har sina huvudsakliga arbetsuppgifter. SASec kan komma att ompröva företagens ansökan om tillträde till behörighetsområde. Behörighetshandling som inte utkvitterats inom 6 månader, kommer att makuleras. Företag får vid behov inkomma med ny ansökan som innebär en ny kostnad. Företag ska omedelbart återlämna badge, till Arlanda Service Center när; 1. på SASec begäran, 2. vid anställningens upphörande,

6 6(14) 3. vid byte av arbetsgivare, 4. om behovet att ha tillträde till områdena för vilka ett tillstånd krävs ändras, 5. när badge löper ut eller om badge dras in Säsongsanställda, långtidssjukskrivna och tjänstlediga skall lämna in sin behörighetshandling och nycklar för förvaring hos Arlanda Service Center. Detsamma gäller vid annan längre frånvaro. Företaget/myndighet kan självständigt förvara handlingarna, förutsatt att dessa förvaras i ett säkerhetsskåp. Ansökan om badge, nyckel, security ansvarig/handläggare, visitor, registerkontroll finns att hämta på arlanda.net eller kontakta Arlanda Servicecenter, telenr , fax , Behörighetshandling och nyckel utfärdas mot ersättning enligt av Swedavia AB fastställd taxa. Swedavia AB debiterar företag/myndighet en avgift för ej återlämnad behörighetshandling och nyckel. Avgifter för behörighetshandling och nyckel, samt ej återlämnade se Entreprenörsföretag Uppdragsgivande företag/myndighet som anlitar entreprenörer ansvarar för att kontrollera att entreprenörsföretaget finns registrerat hos Bolagsverket. Uppdragsgivare som ansöker om behörighetshandlingar för anlitad personal har alltså ett ansvar gentemot Swedavia SA Sec att kontrollera företaget innan man beslutar sig för att anlita det. Vid anlitande av entreprenör skall uppdragsgivare vid tilldelning av behörighetshandling underteckna ansökan. Entreprenörer utan eget licensavtal ska utse en kontaktperson. Kontaktpersonen ska ha ett chefsansvar och mandat att fatta beslut i securityfrågor. Uppdragsgivaren ska inte ta in entreprenörer på uppdragsgivarens företagsnamn. Det ska framgå av ansökan att uppdragsgivaren anlitat ett entreprenörsföretag. Uppdragsgivare ska säkerställa att entreprenör endast gör uppdrag som de är anlitad för. Behörighetshandlingen gäller endast för den uppdragsgivaren som godkänt ansökan. Uppdragsgivaren är ansvarig för att entreprenören informeras om gällande regelverk på flygplatsen samt att dessa efterlevs. Samtliga behörighetshandlingar ska återlämnas efter slutfört uppdrag. Uppdragsgivare som anlitar bevakningsföretag för uppdrag på flygplatsen ska innan verksamheten påbörjas kontakta SASec för samråd Förbjudna föremål Föremål (Förbjudna föremål) på cafeterior och restauranger, verkstäder och hangarer samt andra lokaler inom behörighetsområdet, ska hållas under ständig uppsikt eller förvaras inlåsta. Företag/myndighet ska tillse att personal som hanterar förbjudna föremål, såsom verktyg, håller föremålen under ständig uppsikt eller förvarar dessa inlåsta.

7 7(14) Ansvarig person för försäljningsställen, som finns på flygplatsens behörighetsområden, skall tillse att påsar (STEB) med säkerhetsförslutning avsedda att förpacka inköpta vätskor i, skyddas mot obehörig åtkomst, och att fastställda rutiner finns som omhändertar detta. Det får ej förekomma försäljning av förbjudna föremål inom behörighetsområde. Om osäkerhet råder om vad som är förbjudna föremål kontakta SASec för beslut Egenkontroll/Kvalitetsuppföljning Företag/myndighet ska ha ett system som säkerställer att security-åtaganden genomförs enligt TSFS och AR, samt tecknat avtal. Företag/myndighet ansvarar för att personalen och eventuell anlitad entreprenör, har den securitykunskap som krävs och att de efterlever gällande regelverk. Företag/myndighet ska kommunicera ut förändringar av regelverk samt ny information till personal och anlitad entreprenör. Företag/myndighet ska säkerställa att personal tagit del av, och förstått, innehållet. Företag/myndighet ska ha ett system/en rutin som omhändertar ansökan om behörighetshandling, förvaring, återlämning, och förlust av behörighetshandlingar inom företag/myndighet. Företag/myndighet som upphör med sin verksamhet vid flygplatsen skall meddela detta till Arlanda Service Center och återlämna de behörighetshandlingar och nycklar som utfärdats till företag/myndighet, samt tillse att registerkontroll avslutas hos Transportstyrelsen. Säkerhetsavdelningen äger rätt att följa upp och kontrollera att hantering av behörighetshandlingar och nycklar följer de regelverk och föreskrifter som gäller för Stockholm-Arlanda Airport. Flygföretag eller marktjänstbolag ansvarar för att flygpassagerare ledsagas närmaste väg mellan flygplan och avsedd gate vid terminal eller vid transport med fordon under sin vistelse på rampytor i samband med boarding och vid ankomst. 4.2 Anställdas säkerhetsansvar Allmänt till dig som arbetar på Stockholm Arlanda flygplats Flygplatsen skall vara och upplevas säker för allmänheten och personal. I första hand skall vi förhindra terrorism, kapning, sabotage och kriminalitet. Därför är det viktigt att obehöriga personer inte får tillträde till våra behörighetsområden. Flygplatsen skall ha en engagerad och säkerhetsmedveten personal, som känner ansvar för sin arbetsplats, för den civila luftfarten och sin egen säkerhet. Personal med en behörighetshandling som medger tillträde till behörighetsområden skall ha kunskap om vilka färgkoder som utfärdas för respektive behörighetsområde samt känna till det regelverk som gäller för luftfartsskydd i AR.

8 8(14) Behörighetshandling Behörighetshandling, nycklar utlämnas vid Arlanda Service Center. Utkvittering av behörighetshandling och nycklar får endast ske direkt till berörd person vars identitet kan fastställas med en av SIS godkänd legitimation, eller motsvarande för utländska medborgare, svenskt pass eller pass för utländska medborgare ej bosatta i Sverige. Behörighetshandling och nycklar skall kvitteras personligen. Arlanda Service Center bedömer om identitet kan fastställas med uppvisad ID-handling, och har rätt att neka utkvittering av behörighetshandling om identitet ej kan fastställas. En behörighetshandling är en personlig värdehandling och får inte överlåtas till annan person eller förvaras på ett sådant sätt att annan person kan få tillgång till den. Undantag från överlåtelse är vid en behörighetskontroll utförd av säkerhetspersonal. För att vistas på behörighetsområde krävs att man är i tjänst, samt att det företag eller den myndighet du representerar bedriver verksamhet inom aktuellt område. Behörighetsfärgen på badgen ska vara där den anställde har sin huvudsakliga verksamhet. Transitområde (orangebehörighet) är en del av flygplatsen som innefattas av känsliga delar i behörighetsområdet och ingår i flygplatsens passagerare process. Personal får inte använda sin badge för att vinka av avresande eller möta upp ankommande vänner eller anhöriga inom behörighetsområde eller i bagagehallar innanför tullfilter. Varje företag/myndighet ansvarar för att deras personal endast befinner sig i transitområdet i enlighet med gällande AR. Behörigheten prövas i samband med företagets ansökan om behörighetshandling. Badge ska alltid medföras under arbetspass. Tillträde till ett behörighetsområde, inomhus och utomhus, medges ej utan att badge med rätt färgkod eller crewlegitimation bärs rättvänd med framsidan utåt och väl synlig i brösthöjd. Fotobadge får inte övertäckas så att identifiering försvåras. Behörighetshandling får ej nyttjas till annat än den är avsedd till. Användande av magnetremsa och chip är endast avsett för behörighet till Swedavia kortläsare, och får därmed ej nyttjas till att integrera företagets egna funktioner. Viss personal kan av flygplatsens säkerhetschef (C SA Sec) kan medges undantag från att bära badge synlig vid vistelse inom ett behörighetsområde. Badge skall dock medföras för att på begäran kunna uppvisas vid kontroll. Badge skall ej bäras synlig utanför flygplatsens område eller inom flygplatsens behörighetsområden om man inte är i tjänst.

9 9(14) Om du glömt din badge ska en ersättningsbadge (EB) kvitteras ut. En visitorbadge får inte ersätta en ersättningsbadge. Din ordinarie badge inaktiveras då du hämtar en EB och aktiveras igen när EB lämnas tillbaka. Personer som är anställda/anlitade av flera företag inom flygplatsen skall, vid tjänstgöringstillfället, använda den badge som är kopplad till aktuellt företag eller myndighet. Enskild person, eller företag, ska återlämna behörighetshandling och nycklar till Arlanda Service Center, när giltighetstiden gått ut, vid tjänstgörings upphörande eller på uppmaning av Swedavia eller arbetsgivare. Förlust av behörighetshandling, nycklar, visitormärke och visitorbadge, skall omgående anmälas till Arlanda Service Center, tel eller fax Förlust av behörighetshandling och nycklar ska ofördröjligen polisanmälas och en kopia skickas till Arlanda Service Center. Ej återlämnad behörighetshandling debiteras enligt fastställd taxa Badgeinnehavarens ansvar Flygbesättning, aktiv crew i tjänst på Arlanda, har generell behörighet till rött och orange behörighetsområde. Härvid gäller att besättningen skall bära uniform och att de skall bära särskild besättningslegitimation (crewlegitimation) eller flygplatsens badge väl synlig. Personal får vistas på andra behörighetsområden än vad som tilldelats på badgen om man har ett tillfälligt tjänsteärende. Vid behov ska sådant ärende kunna styrkas av företagets arbetsledning. Undantag gäller dock i bagagesorteringsanläggningar (röd/vit randigt behörighetsområde), där ledsagning skall ske av en person som har giltig fotobadge med tillträde till området. Tillträde till områden för bagagesortering och bagageförvaring skall begränsas till den personal som har arbetsuppgifter där. De personer som skall omfattas är de som arbetar med lastning, lossning, drift och service av utrustning samt skydd av lastrumsbagage och personer som av Swedavia SASec givits behörighet till dessa områden. Den person som passerar genom grind eller dörr till eller från ett behörighetsområde är ansvarig för att grinden eller dörren stängs och att ingen obehörig person passerar. Efterföljande person skall använda sin badge i kortläsare eller uppvisa giltig badge till behörighetsområdet. Då säkerhetsrutinerna kan se olika ut för personal respektive passagerare får inga föremål överlämnas mellan personal och passagerare inom behörighetsområdet. Personal som hanterar bagage vid ankomstband i bagagesorteringen är skyldiga att kvarstanna och tillse att luckor eller grindar är stängda, så att inga obehöriga kan komma in på behörighetsområdet, när sista bagage lagts på ankomstbanden, innan de lämnar området.

10 10(14) Personal som tjänstgör med incheckning eller boarding av luftfartyg är skyldiga att stänga incheckningsdiskar och gater innan de lämnar dessa, tillse att säkerhetsluckor till bagagesorteringen är stängda, samt att boardingkort inte lämnats kvar. Vid tekniskt fel skall personalen rapportera till Airport Duty Officer eller flygplatsens Ledningscentral och kvarstanna tills bevakningspersonal anländer. Allt incheckat bagage skall skyddas från obehörig åtkomst inom det område inomhus eller utomhus där bagaget hanteras av flygplatsens personal efter att bagaget är säkerhetskontrollerat. Personal med behörighetshandling bör vara uppmärksamma på regler som gäller för Schengen/non Schengen så att inte felsläpp sker av besättning eller passagerare vid personal sluss. Se AR T Innebörden av detta är att ingen passagerare eller crew/besättning från tredje land får tillåtas att komma i kontakt med Schengenpassagerare innan inresekontroll har genomförts Rapportering Om personal upptäcks inom behörighetsområdet utan synlig badge är denne skyldig att vid anmodan uppvisa en giltig behörighetshandling. Saknar personen en sådan, skall flygplatsens Ledningscentral (LC) eller polis kontaktas. Om tveksamhet råder, eller vid misstanke om brott, om en persons behörighet att vistas inom behörighetsområde, skall detta omedelbart anmälas till flygplatsens Ledningscentral (LC), tel Personal vid flygplatsen är skyldig att omedelbart rapportera om man uppmärksammar en icke ledsagad visitor inom behörighetsområdet eller om tekniska fel har uppstått på passager, säkerhetsluckor eller kortläsare Visitor/Ledsagning I exceptionella fall kan besökare medges tillträde till behörighetsområde inom flygplatsen genom visitorbadge med högst en dags giltighetstid. Besökande till behörighetsområde inom flygplatsen skall tilldelas en visitorbadge med högst en dags giltighetstid. Visitorbadgen finns i tre olika versioner: Visitor (besökande), Trainee (pryo, intyg från skola ska bifogas med ansökan och kan då godkännas för 21 dagar) och Contractor (enstaka entreprenörs uppdrag) Visitorbadge kvitteras ut en ny varje dag och får max nyttjas vid 5 tillfällen under en 6-månadersperiod. För tilldelning av visitorbadge erfordras inte genomförd registerkontroll. Visitor badge får ej nyttjas som ersättning för förlorad, glömd fotobadge eller i väntan på godkänd registerkontroll då företag har för avsikt att anställa en person. Utkvittering av visitorbadge får endast ske direkt till berörd person vars identitet kan fastställas med en av SIS godkänd legitimation, eller motsvarande för utländska medborgare, svenskt pass eller pass för utländska medborgare ej bosatta i Sverige. Praktikant eller annan besökare som är 17 år eller yngre behöver inte uppvisa legitimation om målsman eller person med visitorrätt vid företaget kan verifiera personens identitet.

11 11(14) Ledsagare ska säkerställa att identitet på besökare stämmer överens med visitorbadge innan tillträde till airside medges. Säkerhetspersonal kan begära att få kontrollera ID- handling på besökare med visitorbadge innan tillträde till behörighetsområde godkänns. En person som har en visitorbadge får inte självständigt vistas inom ett behörighetsområde. Person med visitorbadge skall ständigt ledsagas av en person som har giltig fotobadge med tillträde till behörighetsområdet. Ledsagaren får inte lämna visitor personen utan uppsikt. Ledsagaren ska se till att visitorpersonen inte överträder några säkerhetskrav eller gör något olagligt under vistelsen inne på behörighetsområdet. Ledsagaren ansvarar för att Visitorbadge återlämnas till Arlanda Service Center eller bemannad vaktlokal vid besökets slut. Ledsagare för person med visitorbadge som innehar ett verktygstillstånd, ansvarar för att verktygen tas om hand enligt gällande regelverk. Utländsk flygpersonal med dispens att vistas på flygplatsen, får ej utföra ledsagning. Vit (landside) fotobadge får ej användas som visitorbadge för tillträde till behörighetsområde. Missbruk eller överträdelse från reglerna, kan resultera i att SASec utdelar sanktioner mot företaget eller den anställde. Airport Visitor Service samt Arlanda VIP-Service har av Swedavia säkerhetsavdelning (SA Sec) medgivits möjligheten att tilldela besökare manuellt utfärdade visitormärken för besökande till flygplatsen. Nämnda avdelningar ska säkerställa att regler för visitor/ledsagning i övriga delar efterlevs. Rutiner för visitor regleras även i separat avtal med säkerhetsavdelningen Förbjudna föremål/verktyg Förbjudna föremål som är nödvändiga för att utföra arbetsuppgifter får medtagas till behörighetsområde om innehavaren medgivits ett verktygstillstånd av SASec. Föremålen ska hållas oåtkomliga för obehöriga under vistelsen inom detta område. Fordon som innehåller förbjudna föremål (verktyg) och som lämnas utan uppsikt, eller som parkeras, ska låsas. Alternativt ska föremål förvaras i låst utrymme i fordon som t.ex. fast monterat verktygsskåp. Förbjudna föremål, såsom verktyg, som är nödvändiga för personalen att utföra sina arbetsuppgifter får tillåtas på ett behörighetsområde och skall hållas under uppsikt och förvaras oåtkomliga för obehöriga. Verktygstillstånd på badge avser verktyg. Vakten bedömer om föremålet får tas in eller ej och har rätt att neka medförande även om verktygstillstånd finns.

12 12(14) Personal som enbart hanterar verktyg inom behörighetsområdet utan att passera någon säkerhetskontroll behöver inte inneha ett verktygstillstånd. Verktygstillstånd fordras ej heller för verktyg som ingår i ett fordons standardutrustning. 4.3 Sanktion Vid överträdelse eller missbruk av ovanstående bestämmelser kan behörighetshandlingen, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar tillfälligt eller permanent, dras in efter beslut av Swedavia säkerhetsavdelning (SA Sec) eller av denne utsedd person. Sanktioner kan även göras genom skriftlig varning, vilket kommer att registreras i flygplatsens behörighetssystem (BKA). SA Sec kan även besluta om indragning av behörighetshandling, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar av andra säkerhetsmässiga skäl med påverkan på luftfartsskyddet. Vid allvarlig överträdelse, eller då risk föreligger för missbruk av behörighetshandling, visitorrätt, eller nyckel kan SA Sec, eller av Swedavia utsedd vakthavande securityansvarig (VSA), omedelbart fatta beslut om indragning av behörighetshandling och nyckel. Aktuell arbetsgivare meddelas om att indragning ska ske eller har skett. Vid överträdelse eller missbruk av securityreglerna kan företagets/myndighetens rätt att ansöka om behörighetshandlingar, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar komma att dras in. Swedavia AB äger även rätt att återkalla företagets samtliga behörighetshandlingar och nycklar. SASec äger rätt att dra in de behörighetshandlingar som finns utfärdade på företaget om företaget bryter mot securityavtal eller securityklausul i annat avtal. Om indragning av behörighetshandling, visitorrätt, eller nyckel sker så ska överklagan inkomma till SASec senast 14 dagar efter meddelat beslut från Säkerhetsavdelningen på Swedavia AB. 5. Miljö - 6. Referens För ytterligare information kontakta; Swedavia Säkerhetsavdelning eller Arlanda Service Center.

13 13(14) Bilaga 1 (version 1) SÄKERHETSPRÖVNING enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) Dokumentation SÄKERHETSPRÖVNINGEN AVSER personnr adress telefon namn postadress yrke Säkerhetsprövningen utförd av namn organisation 1. Personlig kännedom Kännedom sedan...(år/mån) Intervju/samtal...(datum) Annat Uppgifter som framgår av 2.1 Betyg Senaste arbetsgivare..... (namn/tid) Tidigare arbetsgivare (namn/tid) (namn/tid) (namn/tid) 2.2 Intyg Tjänstgöringsintyg från...(namn/tid) Annat Referenser Nuvarande arbetsgivare (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum) Tidigare arbetsgivare (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum)

14 14(14) Annan (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum) Registerkontroll Registerkontroll utförd (år/mån) SÄKERHETSPRÖVAD PERSON GODKÄNNS (datum)... Ansvarig för säkerhetsprövningen (Underskrift /namnförtydligande)

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum HD-PVS-37/13 2013-10-09 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, är ett av svenska staten helägt flygplatsbolag som med kundvärdet i fokus driver och utvecklar de statligt ägda flygplatserna. Skriftligt avtal skall finnas mellan Swedavia

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2015:2 Utkom från trycket 2015-03-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel; beslutade den 13 mars 2015. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej 1.1 Upphandlingsdokument - Allmänt 1 (18) Bilagor 9 Utfärdad 2014-10-21 Gäller fr o m Gäller t o m Titel Regler och information inför arbete på OKG Utfärdare Skriv- och språkkontroll Thomas Linehag/SK

Läs mer

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04.

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04. Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ SBC 151-U Utgåva 14 2008-04-04 Identitetskort SS 61 43 14 1 Särskilda bestämmelser 1 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL...

Läs mer

Datum 2015- Diarienr. /2015

Datum 2015- Diarienr. /2015 Bilaga 5 Sida 1 (7) Datum 2015- Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 1) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning 2013 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Säkerhetsprövning H Säk Säkprövn Datum HKV beteckning 2013-06-18 10 440:58640 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer inklusive drift och underhåll i Region syd

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer inklusive drift och underhåll i Region syd ANSÖKNINGSINBJUDAN 1 (12) Datum 2015-06-18 Diarienr (åberopas) HD-5900-19/2015 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektion, grupp 2 Bo Stålhammar Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard SBC 151-U Identitetskort SS 61 43 14 Dokument.: SBC 151-U Utgåva: 15 Datum: 2015-05-25 DNV GL Business Assurance Sweden AB Box 6046

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om säkerhetsskydd RIB 2011:9 beslutade den 4 februari 2011 Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande med stöd

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen

Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen Reviderad september 2010, beslut i regionstyrelsen 28 september 2010 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Förord Säkerhetsskydd Ansvaret vad gäller

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Skyddsregler på Ringhals

Skyddsregler på Ringhals Ringhals AB Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version Instruktion verksamhet Frisläppt 2015-06-25 931209027 / 26.0 Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-id 1 NR-S

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer