Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar"

Transkript

1 1(14) Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar Innehållsförteckning 1. Allmänt Trafikalt Safety Security Företagens säkerhetsansvar Allmänt Säkerhetsprövningen Security- och Safetyutbildning för badgeinnehavare Behörighetshandlingar Entreprenörsföretag Förbjudna föremål Egenkontroll/Kvalitetsuppföljning Anställdas säkerhetsansvar Allmänt till dig som arbetar på Stockholm Arlanda flygplats Behörighetshandling Badgeinnehavarens ansvar Rapportering Visitor/Ledsagning Förbjudna föremål/verktyg Sanktion Miljö Referens Bilaga 1. Säkerhetsprövning 1. Allmänt En flygplats skall säkerställa att tillträdet till behörighetsområde (CSRA) begränsas för obehöriga personer och fordon. För att få tillträde skall en person ha ett giltigt skäl att befinna sig där samt inneha tillstånd.

2 2(14) Den som innehar en behörighetshandling som medger tillträde till behörighetsområde är skyldig att ta del av, och vara införstådd med, de bestämmelser som gäller för vistelse inom behörighetsområde. Genom utkvittering av en behörighetshandling åtar sig undertecknad att ha tagit del av, och har förstått, de bestämmelser som gäller för bärare av badge, nycklar, verktygstillstånd, kör- och fordonstillstånd samt inoch utpassering till behörighetsområde och framförande av motordrivna fordon inom Stockholm-Arlanda Airport. Vid överträdelse eller missbruk av bestämmelser för behörighetshandlingar kan behörighetshandlingen, tillfälligt eller permanent, dras in för företag, myndighet eller innehavaren, efter beslut från Swedavia Säkerhetsavdelning (SA Sec). 2. Trafikalt - 3. Safety - 4. Security 4.1 Företagens säkerhetsansvar Allmänt Företag/myndighet som skall bedriva verksamhet på flygplatsen skall ha ett licensavtal eller motsvarande med flygplatsen (Swedavia AB). I licensavtalet (innehållande en securityklausul) regleras, i enligt med krav i TSFS, bl a företagens skyldighet att följa gällande securitybestämmelser och direktiv. Entreprenörer, som arbetar på uppdrag av annat företag som har ett licensavtal, skall sluta ett separat securityavtal med säkerhetsavdelningen. Företag/myndighet som ska erhålla flygplatsens behörighetshandlingar, även vita landsidebadgar, ska sluta ett avtal innehållande en securityklausul med flygplatsen, alternativt teckna ett separat securityavtal. Securityavtal och securityklausul syftar till att säkerställa att gällande regelverk avseende luftfartsskydd följs. Chef vid företag/myndighet skall utse sig själv eller annan person med övergripande ansvar och med mandat att fatta beslut i securityfrågor till securityansvarig för företaget/myndigheten för verksamheten på flygplatsen. Namnet på denna (endast en person) skall rapporteras till Arlanda Service Center. Denne har därmed det övergripande securityansvaret för företaget/myndigheten på flygplatsen och har befogenhet att ansöka om visitorrätt och behörighetshandlingar. Även securityhandläggare har befogenhet att ansöka om ovanstående efter delegering av securityansvarige. Företaget/myndighet ska säkerställa att securityansvarig, securityhandläggare och personer med visitorrätt, begränsas till ett rimligt antal personer i förhållande till företagets verksamhet med goda kunskaper om

3 3(14) gällande regelverk. Securityansvarig och securityhandläggare som inte innehar en badge ska genomföra security-/safety utbildningen för att få mandat att ansöka om behörighetshandlingar. Företaget/myndighet ansvarar för att avanmäla securityansvarig, securityhandläggare, visitorrätt och nyckelansvarig skriftligen till Arlanda Service Center när personen inte längre ska inneha den befattningen Säkerhetsprövningen Airport Regulation är Stockholm-Arlanda flygplats tillämpning av Skyddslagen (2010:305) Säkerhetsförordningen (SFS 1996:633) och Transportstyrelsens författningssamling Luftfart (TSFS), angående säkerhetsprövning av personal vid flygplatsen. Alla verksamhetsutövare som omfattas av TSFS skall följa ovan nämnda föreskrifter. Säkerhetsprövningen ska klarlägga om en person kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas enligt Säkerhetsskyddslagen och i övrigt är pålitlig ur säkerhetssynpunkt innan behörighetsansökan görs. Behörighetshandling tilldelas inte förrän hela säkerhetsprövningen inklusive registerkontrollen är avslutad med godkänt resultat. Säkerhetsprövning innefattar registerkontroll och en säkerhetsmässig pålitlighetskontroll. Följande personalkategorier omfattas av säkerhetsprövning: 1. personer med oeskorterat tillträde till behörighetsområden och säkerhetsområden 2. säkerhetspersonal 3. personer som i mer än ringa omfattning får tillgång till sekretesskyddad information som har betydelse för luftfartsskydd 4. personer med identitetskort för besättningar 5. säkerhetsansvariga personer och 6. instruktörer som genomgår utbildning för säkerhetspersonal. 7. personer som utför valideringar av kända avsändare och 8. personer som utför valideringar av fraktverksamhet i tredje land Följande personer ska betraktas som pålitliga ur säkerhetssynpunkt på grund av att en säkerhetsprövning redan har skett: 1. befattningshavare vid Transportstyrelsens luftfartsavdelning som innehar tjänstekort, 2. polisman enligt definition i polisförordningen (1998:1558) och 3. anställda vid en polismyndighet eller anställda inom Försvarsmakten som enligt särskilt beslut har placerats i säkerhetsklass 1-3 enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) Pålitlighetskontroll Arbets-/uppdragsgivare ska göra en pålitlighetsbedömning som innefattar:

4 4(14) 1. fastställa personens identitet på grundval av dokumentation 2. identitetskontroll ska utföras 3. omfatta straffregistren i alla hemvistland under minst de fem senaste åren 4. omfatta dokumentation på anställningar och utbildningar 5. kontroll av eventuella luckor under minst de senaste fem åren. Personer som inte omfattas av kraven gällande säkerhetsprövning, men som har tillträde till identifierbar flygfrakt eller post, catering eller leveranser som kommer från en känd leverantör, ska genomgå pålitlighetskontroll enligt ovan med undantag från punkt 3, där det i stället innebär att personen undertecknar en förklaring om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under minst de senaste fem åren. En anställningsintervju ska genomföras för att få en uppfattning om personen säkerhetsmässigt är lämplig för arbete vid flygplats och för att skapa en djupare kännedom om personen. Vid entreprenad kan uppdragsgivande företag/myndighet vid flygplatsen överlåta denna pålitlighetsbedömning till den anlitade personalens arbetsgivare. Uppdragsgivaren skall säkerställa att entreprenören prövat respektive person enligt gällande regler och funnit denne pålitlig ur säkerhetssynpunkt före ansökan om registerkontroll och eventuellt beslut om att anlita personen. Detta gäller även vid inhyrning av personal från bemanningsföretag. Arbets-/uppdragsgivaren ska kontinuerligt göra en uppföljning av sin redan anställda personal för att bedöma om personen fortfarande kan anses vara säkerhetsmässigt pålitlig för arbete vid flygplatsen. Uppföljning kan förslagsvis göras i samband med medarbetarsamtal eller motsvarande. Registerkontroll pågår fortlöpande och behöver inte ansökas på nytt enligt nedan Registerkontroll. Företag/myndighet skall föra akter över de personer som genomgått säkerhetsprövning och som är verksamma vid flygplatsen. Akterna skall innehålla samtliga handlingar som ligger till grund för säkerhetsprövningen bl.a. intervjumaterial, betyg och intyg samt anteckningar avseende referenser och samtal. Handlingarna kan komma att granskas av Swedavia SA Sec i syfte att kontrollera att regelverket följs. Företag/myndighet kan internt använda Blankett Säkerhetsprövning, bilaga 1 som underlag vid genomförandet av en säkerhetsprövning Registerkontroll Ansökan om registerkontroll skickas till Transportstyrelsen som beslutar om att registerkontroll skall göras och prövar betydelsen av de uppgifter som har inhämtats. Ansökan om registerkontroll skall endast skickas in då företag har för avsikt att anställa en person. Registerkontroll omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister samt polisdatalagen (1998:622).

5 5(14) Kontrollen sker kontinuerligt så länge Transportstyrelsen har uppgifter om att personen ska ha självständigt tillträde till flygplatsens behörighets-/säkerhetsområde eller inneha tjänst med krav på registerkontroll. Arbets-/uppdragsgivare måste meddela Transportstyrelsen när en registerkontroll inte längre erfordras. Om medarbetare begår eller blir misstänkt för brott under tiden denne är registerkontrollerad kan Transportstyrelsen komma att få tillgång till dessa uppgifter och ompröva tidigare fattat beslut. Vissa uppgifter ur belastnings- och misstankeregister är inte utlämningsbara och framgår inte vid registerkontroll. Därmed är det av största vikt att företagen genomför pålitlighetskontroll enligt ovan Security- och Safetyutbildning för badgeinnehavare Personal som ska få en badge som ger tillträde till behörighetsområde ska genomgå en security-/safety utbildning. Utbildningen finns på och kan genomföras när registerkontrollen är inskickad till Arlanda Service Center. Företag/myndighet ska säkerställa att personalen har förstått innehållet i utbildningen och att de bibehåller sin kompetens samt innehar en hög security-/safety medvetenhet. Utbildningen ska förnyas minst vart annat år i samband med förnyelse av badge. Personalen får tillgång till badgeprovet automatiskt 2 månader innan badgens giltighetstid går ut Behörighetshandlingar Behörighetshandling tilldelas person anställd vid myndighet, företag eller annan organisation som bedriver verksamhet vid Stockholm-Arlanda Airport och som i sin tjänst behöver frekvent tillträde till flygplatsens behörighetsområde. Behörighetshandling tilldelas personal först efter det att verksamhetsutövaren har ett giltigt avtal. Vid ansökan om badge intygar företag/myndighet att en godkänd säkerhetsprövning är genomförd innan anställning påbörjas. Securityansvarig- securityhandläggare ska pröva behovet av tillträde till de olika behörighetsområderna vid ansökan om badge för varje enskild anställd. Badgens färgkodning anger inom vilket, eller vilka, behörighetsområden personen har sina huvudsakliga arbetsuppgifter. SASec kan komma att ompröva företagens ansökan om tillträde till behörighetsområde. Behörighetshandling som inte utkvitterats inom 6 månader, kommer att makuleras. Företag får vid behov inkomma med ny ansökan som innebär en ny kostnad. Företag ska omedelbart återlämna badge, till Arlanda Service Center när; 1. på SASec begäran, 2. vid anställningens upphörande,

6 6(14) 3. vid byte av arbetsgivare, 4. om behovet att ha tillträde till områdena för vilka ett tillstånd krävs ändras, 5. när badge löper ut eller om badge dras in Säsongsanställda, långtidssjukskrivna och tjänstlediga skall lämna in sin behörighetshandling och nycklar för förvaring hos Arlanda Service Center. Detsamma gäller vid annan längre frånvaro. Företaget/myndighet kan självständigt förvara handlingarna, förutsatt att dessa förvaras i ett säkerhetsskåp. Ansökan om badge, nyckel, security ansvarig/handläggare, visitor, registerkontroll finns att hämta på arlanda.net eller kontakta Arlanda Servicecenter, telenr , fax , Behörighetshandling och nyckel utfärdas mot ersättning enligt av Swedavia AB fastställd taxa. Swedavia AB debiterar företag/myndighet en avgift för ej återlämnad behörighetshandling och nyckel. Avgifter för behörighetshandling och nyckel, samt ej återlämnade se Entreprenörsföretag Uppdragsgivande företag/myndighet som anlitar entreprenörer ansvarar för att kontrollera att entreprenörsföretaget finns registrerat hos Bolagsverket. Uppdragsgivare som ansöker om behörighetshandlingar för anlitad personal har alltså ett ansvar gentemot Swedavia SA Sec att kontrollera företaget innan man beslutar sig för att anlita det. Vid anlitande av entreprenör skall uppdragsgivare vid tilldelning av behörighetshandling underteckna ansökan. Entreprenörer utan eget licensavtal ska utse en kontaktperson. Kontaktpersonen ska ha ett chefsansvar och mandat att fatta beslut i securityfrågor. Uppdragsgivaren ska inte ta in entreprenörer på uppdragsgivarens företagsnamn. Det ska framgå av ansökan att uppdragsgivaren anlitat ett entreprenörsföretag. Uppdragsgivare ska säkerställa att entreprenör endast gör uppdrag som de är anlitad för. Behörighetshandlingen gäller endast för den uppdragsgivaren som godkänt ansökan. Uppdragsgivaren är ansvarig för att entreprenören informeras om gällande regelverk på flygplatsen samt att dessa efterlevs. Samtliga behörighetshandlingar ska återlämnas efter slutfört uppdrag. Uppdragsgivare som anlitar bevakningsföretag för uppdrag på flygplatsen ska innan verksamheten påbörjas kontakta SASec för samråd Förbjudna föremål Föremål (Förbjudna föremål) på cafeterior och restauranger, verkstäder och hangarer samt andra lokaler inom behörighetsområdet, ska hållas under ständig uppsikt eller förvaras inlåsta. Företag/myndighet ska tillse att personal som hanterar förbjudna föremål, såsom verktyg, håller föremålen under ständig uppsikt eller förvarar dessa inlåsta.

7 7(14) Ansvarig person för försäljningsställen, som finns på flygplatsens behörighetsområden, skall tillse att påsar (STEB) med säkerhetsförslutning avsedda att förpacka inköpta vätskor i, skyddas mot obehörig åtkomst, och att fastställda rutiner finns som omhändertar detta. Det får ej förekomma försäljning av förbjudna föremål inom behörighetsområde. Om osäkerhet råder om vad som är förbjudna föremål kontakta SASec för beslut Egenkontroll/Kvalitetsuppföljning Företag/myndighet ska ha ett system som säkerställer att security-åtaganden genomförs enligt TSFS och AR, samt tecknat avtal. Företag/myndighet ansvarar för att personalen och eventuell anlitad entreprenör, har den securitykunskap som krävs och att de efterlever gällande regelverk. Företag/myndighet ska kommunicera ut förändringar av regelverk samt ny information till personal och anlitad entreprenör. Företag/myndighet ska säkerställa att personal tagit del av, och förstått, innehållet. Företag/myndighet ska ha ett system/en rutin som omhändertar ansökan om behörighetshandling, förvaring, återlämning, och förlust av behörighetshandlingar inom företag/myndighet. Företag/myndighet som upphör med sin verksamhet vid flygplatsen skall meddela detta till Arlanda Service Center och återlämna de behörighetshandlingar och nycklar som utfärdats till företag/myndighet, samt tillse att registerkontroll avslutas hos Transportstyrelsen. Säkerhetsavdelningen äger rätt att följa upp och kontrollera att hantering av behörighetshandlingar och nycklar följer de regelverk och föreskrifter som gäller för Stockholm-Arlanda Airport. Flygföretag eller marktjänstbolag ansvarar för att flygpassagerare ledsagas närmaste väg mellan flygplan och avsedd gate vid terminal eller vid transport med fordon under sin vistelse på rampytor i samband med boarding och vid ankomst. 4.2 Anställdas säkerhetsansvar Allmänt till dig som arbetar på Stockholm Arlanda flygplats Flygplatsen skall vara och upplevas säker för allmänheten och personal. I första hand skall vi förhindra terrorism, kapning, sabotage och kriminalitet. Därför är det viktigt att obehöriga personer inte får tillträde till våra behörighetsområden. Flygplatsen skall ha en engagerad och säkerhetsmedveten personal, som känner ansvar för sin arbetsplats, för den civila luftfarten och sin egen säkerhet. Personal med en behörighetshandling som medger tillträde till behörighetsområden skall ha kunskap om vilka färgkoder som utfärdas för respektive behörighetsområde samt känna till det regelverk som gäller för luftfartsskydd i AR.

8 8(14) Behörighetshandling Behörighetshandling, nycklar utlämnas vid Arlanda Service Center. Utkvittering av behörighetshandling och nycklar får endast ske direkt till berörd person vars identitet kan fastställas med en av SIS godkänd legitimation, eller motsvarande för utländska medborgare, svenskt pass eller pass för utländska medborgare ej bosatta i Sverige. Behörighetshandling och nycklar skall kvitteras personligen. Arlanda Service Center bedömer om identitet kan fastställas med uppvisad ID-handling, och har rätt att neka utkvittering av behörighetshandling om identitet ej kan fastställas. En behörighetshandling är en personlig värdehandling och får inte överlåtas till annan person eller förvaras på ett sådant sätt att annan person kan få tillgång till den. Undantag från överlåtelse är vid en behörighetskontroll utförd av säkerhetspersonal. För att vistas på behörighetsområde krävs att man är i tjänst, samt att det företag eller den myndighet du representerar bedriver verksamhet inom aktuellt område. Behörighetsfärgen på badgen ska vara där den anställde har sin huvudsakliga verksamhet. Transitområde (orangebehörighet) är en del av flygplatsen som innefattas av känsliga delar i behörighetsområdet och ingår i flygplatsens passagerare process. Personal får inte använda sin badge för att vinka av avresande eller möta upp ankommande vänner eller anhöriga inom behörighetsområde eller i bagagehallar innanför tullfilter. Varje företag/myndighet ansvarar för att deras personal endast befinner sig i transitområdet i enlighet med gällande AR. Behörigheten prövas i samband med företagets ansökan om behörighetshandling. Badge ska alltid medföras under arbetspass. Tillträde till ett behörighetsområde, inomhus och utomhus, medges ej utan att badge med rätt färgkod eller crewlegitimation bärs rättvänd med framsidan utåt och väl synlig i brösthöjd. Fotobadge får inte övertäckas så att identifiering försvåras. Behörighetshandling får ej nyttjas till annat än den är avsedd till. Användande av magnetremsa och chip är endast avsett för behörighet till Swedavia kortläsare, och får därmed ej nyttjas till att integrera företagets egna funktioner. Viss personal kan av flygplatsens säkerhetschef (C SA Sec) kan medges undantag från att bära badge synlig vid vistelse inom ett behörighetsområde. Badge skall dock medföras för att på begäran kunna uppvisas vid kontroll. Badge skall ej bäras synlig utanför flygplatsens område eller inom flygplatsens behörighetsområden om man inte är i tjänst.

9 9(14) Om du glömt din badge ska en ersättningsbadge (EB) kvitteras ut. En visitorbadge får inte ersätta en ersättningsbadge. Din ordinarie badge inaktiveras då du hämtar en EB och aktiveras igen när EB lämnas tillbaka. Personer som är anställda/anlitade av flera företag inom flygplatsen skall, vid tjänstgöringstillfället, använda den badge som är kopplad till aktuellt företag eller myndighet. Enskild person, eller företag, ska återlämna behörighetshandling och nycklar till Arlanda Service Center, när giltighetstiden gått ut, vid tjänstgörings upphörande eller på uppmaning av Swedavia eller arbetsgivare. Förlust av behörighetshandling, nycklar, visitormärke och visitorbadge, skall omgående anmälas till Arlanda Service Center, tel eller fax Förlust av behörighetshandling och nycklar ska ofördröjligen polisanmälas och en kopia skickas till Arlanda Service Center. Ej återlämnad behörighetshandling debiteras enligt fastställd taxa Badgeinnehavarens ansvar Flygbesättning, aktiv crew i tjänst på Arlanda, har generell behörighet till rött och orange behörighetsområde. Härvid gäller att besättningen skall bära uniform och att de skall bära särskild besättningslegitimation (crewlegitimation) eller flygplatsens badge väl synlig. Personal får vistas på andra behörighetsområden än vad som tilldelats på badgen om man har ett tillfälligt tjänsteärende. Vid behov ska sådant ärende kunna styrkas av företagets arbetsledning. Undantag gäller dock i bagagesorteringsanläggningar (röd/vit randigt behörighetsområde), där ledsagning skall ske av en person som har giltig fotobadge med tillträde till området. Tillträde till områden för bagagesortering och bagageförvaring skall begränsas till den personal som har arbetsuppgifter där. De personer som skall omfattas är de som arbetar med lastning, lossning, drift och service av utrustning samt skydd av lastrumsbagage och personer som av Swedavia SASec givits behörighet till dessa områden. Den person som passerar genom grind eller dörr till eller från ett behörighetsområde är ansvarig för att grinden eller dörren stängs och att ingen obehörig person passerar. Efterföljande person skall använda sin badge i kortläsare eller uppvisa giltig badge till behörighetsområdet. Då säkerhetsrutinerna kan se olika ut för personal respektive passagerare får inga föremål överlämnas mellan personal och passagerare inom behörighetsområdet. Personal som hanterar bagage vid ankomstband i bagagesorteringen är skyldiga att kvarstanna och tillse att luckor eller grindar är stängda, så att inga obehöriga kan komma in på behörighetsområdet, när sista bagage lagts på ankomstbanden, innan de lämnar området.

10 10(14) Personal som tjänstgör med incheckning eller boarding av luftfartyg är skyldiga att stänga incheckningsdiskar och gater innan de lämnar dessa, tillse att säkerhetsluckor till bagagesorteringen är stängda, samt att boardingkort inte lämnats kvar. Vid tekniskt fel skall personalen rapportera till Airport Duty Officer eller flygplatsens Ledningscentral och kvarstanna tills bevakningspersonal anländer. Allt incheckat bagage skall skyddas från obehörig åtkomst inom det område inomhus eller utomhus där bagaget hanteras av flygplatsens personal efter att bagaget är säkerhetskontrollerat. Personal med behörighetshandling bör vara uppmärksamma på regler som gäller för Schengen/non Schengen så att inte felsläpp sker av besättning eller passagerare vid personal sluss. Se AR T Innebörden av detta är att ingen passagerare eller crew/besättning från tredje land får tillåtas att komma i kontakt med Schengenpassagerare innan inresekontroll har genomförts Rapportering Om personal upptäcks inom behörighetsområdet utan synlig badge är denne skyldig att vid anmodan uppvisa en giltig behörighetshandling. Saknar personen en sådan, skall flygplatsens Ledningscentral (LC) eller polis kontaktas. Om tveksamhet råder, eller vid misstanke om brott, om en persons behörighet att vistas inom behörighetsområde, skall detta omedelbart anmälas till flygplatsens Ledningscentral (LC), tel Personal vid flygplatsen är skyldig att omedelbart rapportera om man uppmärksammar en icke ledsagad visitor inom behörighetsområdet eller om tekniska fel har uppstått på passager, säkerhetsluckor eller kortläsare Visitor/Ledsagning I exceptionella fall kan besökare medges tillträde till behörighetsområde inom flygplatsen genom visitorbadge med högst en dags giltighetstid. Besökande till behörighetsområde inom flygplatsen skall tilldelas en visitorbadge med högst en dags giltighetstid. Visitorbadgen finns i tre olika versioner: Visitor (besökande), Trainee (pryo, intyg från skola ska bifogas med ansökan och kan då godkännas för 21 dagar) och Contractor (enstaka entreprenörs uppdrag) Visitorbadge kvitteras ut en ny varje dag och får max nyttjas vid 5 tillfällen under en 6-månadersperiod. För tilldelning av visitorbadge erfordras inte genomförd registerkontroll. Visitor badge får ej nyttjas som ersättning för förlorad, glömd fotobadge eller i väntan på godkänd registerkontroll då företag har för avsikt att anställa en person. Utkvittering av visitorbadge får endast ske direkt till berörd person vars identitet kan fastställas med en av SIS godkänd legitimation, eller motsvarande för utländska medborgare, svenskt pass eller pass för utländska medborgare ej bosatta i Sverige. Praktikant eller annan besökare som är 17 år eller yngre behöver inte uppvisa legitimation om målsman eller person med visitorrätt vid företaget kan verifiera personens identitet.

11 11(14) Ledsagare ska säkerställa att identitet på besökare stämmer överens med visitorbadge innan tillträde till airside medges. Säkerhetspersonal kan begära att få kontrollera ID- handling på besökare med visitorbadge innan tillträde till behörighetsområde godkänns. En person som har en visitorbadge får inte självständigt vistas inom ett behörighetsområde. Person med visitorbadge skall ständigt ledsagas av en person som har giltig fotobadge med tillträde till behörighetsområdet. Ledsagaren får inte lämna visitor personen utan uppsikt. Ledsagaren ska se till att visitorpersonen inte överträder några säkerhetskrav eller gör något olagligt under vistelsen inne på behörighetsområdet. Ledsagaren ansvarar för att Visitorbadge återlämnas till Arlanda Service Center eller bemannad vaktlokal vid besökets slut. Ledsagare för person med visitorbadge som innehar ett verktygstillstånd, ansvarar för att verktygen tas om hand enligt gällande regelverk. Utländsk flygpersonal med dispens att vistas på flygplatsen, får ej utföra ledsagning. Vit (landside) fotobadge får ej användas som visitorbadge för tillträde till behörighetsområde. Missbruk eller överträdelse från reglerna, kan resultera i att SASec utdelar sanktioner mot företaget eller den anställde. Airport Visitor Service samt Arlanda VIP-Service har av Swedavia säkerhetsavdelning (SA Sec) medgivits möjligheten att tilldela besökare manuellt utfärdade visitormärken för besökande till flygplatsen. Nämnda avdelningar ska säkerställa att regler för visitor/ledsagning i övriga delar efterlevs. Rutiner för visitor regleras även i separat avtal med säkerhetsavdelningen Förbjudna föremål/verktyg Förbjudna föremål som är nödvändiga för att utföra arbetsuppgifter får medtagas till behörighetsområde om innehavaren medgivits ett verktygstillstånd av SASec. Föremålen ska hållas oåtkomliga för obehöriga under vistelsen inom detta område. Fordon som innehåller förbjudna föremål (verktyg) och som lämnas utan uppsikt, eller som parkeras, ska låsas. Alternativt ska föremål förvaras i låst utrymme i fordon som t.ex. fast monterat verktygsskåp. Förbjudna föremål, såsom verktyg, som är nödvändiga för personalen att utföra sina arbetsuppgifter får tillåtas på ett behörighetsområde och skall hållas under uppsikt och förvaras oåtkomliga för obehöriga. Verktygstillstånd på badge avser verktyg. Vakten bedömer om föremålet får tas in eller ej och har rätt att neka medförande även om verktygstillstånd finns.

12 12(14) Personal som enbart hanterar verktyg inom behörighetsområdet utan att passera någon säkerhetskontroll behöver inte inneha ett verktygstillstånd. Verktygstillstånd fordras ej heller för verktyg som ingår i ett fordons standardutrustning. 4.3 Sanktion Vid överträdelse eller missbruk av ovanstående bestämmelser kan behörighetshandlingen, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar tillfälligt eller permanent, dras in efter beslut av Swedavia säkerhetsavdelning (SA Sec) eller av denne utsedd person. Sanktioner kan även göras genom skriftlig varning, vilket kommer att registreras i flygplatsens behörighetssystem (BKA). SA Sec kan även besluta om indragning av behörighetshandling, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar av andra säkerhetsmässiga skäl med påverkan på luftfartsskyddet. Vid allvarlig överträdelse, eller då risk föreligger för missbruk av behörighetshandling, visitorrätt, eller nyckel kan SA Sec, eller av Swedavia utsedd vakthavande securityansvarig (VSA), omedelbart fatta beslut om indragning av behörighetshandling och nyckel. Aktuell arbetsgivare meddelas om att indragning ska ske eller har skett. Vid överträdelse eller missbruk av securityreglerna kan företagets/myndighetens rätt att ansöka om behörighetshandlingar, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar komma att dras in. Swedavia AB äger även rätt att återkalla företagets samtliga behörighetshandlingar och nycklar. SASec äger rätt att dra in de behörighetshandlingar som finns utfärdade på företaget om företaget bryter mot securityavtal eller securityklausul i annat avtal. Om indragning av behörighetshandling, visitorrätt, eller nyckel sker så ska överklagan inkomma till SASec senast 14 dagar efter meddelat beslut från Säkerhetsavdelningen på Swedavia AB. 5. Miljö - 6. Referens För ytterligare information kontakta; Swedavia Säkerhetsavdelning eller Arlanda Service Center.

13 13(14) Bilaga 1 (version 1) SÄKERHETSPRÖVNING enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) Dokumentation SÄKERHETSPRÖVNINGEN AVSER personnr adress telefon namn postadress yrke Säkerhetsprövningen utförd av namn organisation 1. Personlig kännedom Kännedom sedan...(år/mån) Intervju/samtal...(datum) Annat Uppgifter som framgår av 2.1 Betyg Senaste arbetsgivare..... (namn/tid) Tidigare arbetsgivare (namn/tid) (namn/tid) (namn/tid) 2.2 Intyg Tjänstgöringsintyg från...(namn/tid) Annat Referenser Nuvarande arbetsgivare (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum) Tidigare arbetsgivare (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum)

14 14(14) Annan (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum) Registerkontroll Registerkontroll utförd (år/mån) SÄKERHETSPRÖVAD PERSON GODKÄNNS (datum)... Ansvarig för säkerhetsprövningen (Underskrift /namnförtydligande)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-03 Säkerhetsprövning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER... 2 Allmänt... 2 Ansvar... 2 Pålitlighetsbedömning... 2 Säkerhetsprövningens omfattning... 3 Ansökan om behörighetskort...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-02 Behörighetshandlingar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON... 2 Tillståndshandlingar... 2 Flygsidan... 2 Manöverområdet (orange)... 2 Flygledningstornet (blått)...

Läs mer

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING AIRPORT REGULATION AR AGH 19 2013 2015-02-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN 2 Allmänt 2 Områden på flygplatsen 2 Flygsida 2 Tillträdesbegränsad yta 2 Avgränsat område 2 Inpasseringspunkter

Läs mer

ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT

ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT Sökanden Efternamn, samtliga förnamn (tilltalsnamn understrykes) Personnummer Nationalitet Meddela mig beslut via: Mobiltelefon E-post SMS E-post Företag Avdelning Befattning

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-01 Behörighetsområden och andra känsliga områden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN... 2 Allmänt... 2 Områden på flygplatsen... 2 Flygsida... 2 Tillträdesbegränsad yta... 2 Inpasseringspunkter...

Läs mer

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 2 (5) 1. Omfattning och syfte Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 958 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) Bilaga 5 Datum 2014-07-16 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) mellan Polismyndigheten i Västernorrlands län Box [fylls i vid undertecknandet] Postadress/nr [fylls i vid undertecknandet] nedan kallad Polisen

Läs mer

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:15) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.1 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) Bilaga 3 PVS-714-2720/11 1(5) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN Box 12256 102 26 Stockholm nedan kallad RPS och Företaget AB, org.nr. : Kontaktmän hos RPS och Företaget. RPS: (projektansvarig)

Läs mer

Krav för tillträde till KSU

Krav för tillträde till KSU Mall 002 Instruktion, Version: 2.0 LEDNINGSDOKUMENT S2 Företagsintern 2013-10-14 INS- 003 276019 1.0 1 (7) Handläggare Kvalitetsgranskat Godkänt Roland Hultberg Magnus Nygren Tony Larsson Krav för tillträde

Läs mer

Datum: 2011-01-04. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA).

Datum: 2011-01-04. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Datum: 2011-01-04 Diarienr: AD- SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, 202100-0076 Box 429 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen Diarienummer: 714-A532.676/2014 1 BILAGA 10 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen och Företaget (org.

Läs mer

RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten

RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten Datum 2014-04-27 Saknr och diarienummer 914-A198.231/2013 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser...

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR

UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR 1 (6) Datum 2017-08-30 Diarienr (åberopas) Polismyndigheten BILAGA 5 UTKAST SÄKERHETSSYDDSAVTAL NIVÅ 3 UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR Polismyndigheten, org.nr. 202100-0076, Box 122 56, 102 26

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:58) om luftfartsskydd vid mindre flygplatser (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:58) om luftfartsskydd vid mindre flygplatser (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:58) om luftfartsskydd vid mindre flygplatser (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll knappar in sin personliga kod på knappsatsen eller läser av sitt fingeravtryck och slår in sin personliga kod. Om passerkort och kod/fingeravtryck stämmer överens beviljas tillträde. 2.2 Säkerhetsprövning

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Sekretess...1 Förordningskrav...1 Definitioner

Läs mer

Utdrag ur Bevakningshandbok

Utdrag ur Bevakningshandbok Sid 1 (5) Utdrag ur Bevakningshandbok Version 1.2 Sid 2 (5) Bevakningsriktlinjer LKAB sätter säkerheten först. Därför ska LKABs bevakning medverka till att stärka skyddet för liv och hälsa för medarbetare,

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Riksdagsförvaltningens föreskrifter

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2006:2 Utkom från trycket den 30 maj 2006 Föreskrift om säkerhet och fredstida krishantering; utfärdad den 26 april 2006.

Läs mer

Säkerhetsskydd en översikt. Thomas Palfelt

Säkerhetsskydd en översikt. Thomas Palfelt Säkerhetsskydd en översikt Thomas Palfelt Innehåll Begrepp och definitioner Regelverk Ansvar och ledning Säkerhetsplanering Säkerhetsprövning Informationssäkerhet IT-säkerhet Signalskydd Tillträdesbegränsning

Läs mer

RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD

RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD Datum 1 (18) RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD Version 3.00 Datum 2 (18) Bakgrund Den 1 mars 2015 träder nya krav i kraft som innebär

Läs mer

ID06 Standard. Bilaga 6: ID06 Kortkvittens och information till enskild individ. Version Datum Gäller från Sida av 5

ID06 Standard. Bilaga 6: ID06 Kortkvittens och information till enskild individ. Version Datum Gäller från Sida av 5 ID06 Standard Bilaga 6: ID06 Kortkvittens och information till enskild individ Version Datum Gäller från Sida 1.5 2017-06-01 2017-07-01 1 av 5 Kvittens av ID06-kort Varje individ ska utkvittera sitt ID06-kort

Läs mer

Utlåning av nycklar till entreprenörer som Lulebo AB anlitar

Utlåning av nycklar till entreprenörer som Lulebo AB anlitar Utlåning av nycklar till entreprenörer som Lulebo AB anlitar Lulebo AB har kraftigt skärpt reglerna för hantering och förvaring av huvud- och fastighetsskötarnycklar. Alla befintliga huvud- och fastighetsskötarnycklar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Sekretess...

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-01 Fordonsbestämmelser 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FRAMFÖRANDE AV FORDON... 2 Allmänt... 2 Trafikförseelser med prickning av tillstånd som påföljd... 2 Trafikförseelser med indraget körtillstånd

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav luftfartsskydd

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav luftfartsskydd LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav luftfartsskydd Innehåll Inledande bestämmelser... 1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:57) om luftfartsskydd vid flygplatser (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:57) om luftfartsskydd vid flygplatser (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:57) om luftfartsskydd vid flygplatser (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Sekretess...

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Plan/Program 2013-11-18, 190 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1. mellan. Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM. och. Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT

Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1. mellan. Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM. och. Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT Sida 1(5) Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1 mellan Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM och Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT - 1 - Sida 2(5) 1. Avtalets omfattning 1.1. Detta säkerhetsskyddsavtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:61) om luftfartsskydd vid utländska flygföretag (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:61) om luftfartsskydd vid utländska flygföretag (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:61) om luftfartsskydd vid utländska flygföretag (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Riktlinjer för egendomsskydd

Riktlinjer för egendomsskydd Dnr UFV 2014/192 Riktlinjer för egendomsskydd SIS-godkända ID-kort Fastställd av: Säkerhetschef 2014-02-05 Rev. 2014-03-24 Rev. 2015-10-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Definitioner 3 3 Ansvar 4

Läs mer

TSFS 2013:xx LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2013:xx LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav luftfartsskydd (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser...

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Allmänt Organisation Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddschefens uppgifter Säkerhetsskyddsanalys...

Innehållsförteckning 1 Allmänt Organisation Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddschefens uppgifter Säkerhetsskyddsanalys... PLAN SÄKERHETSSKYDD Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Organisation... 4 3 Säkerhetsskydd... 5 3.1 Säkerhetsskyddschefens uppgifter... 5 3.2 Säkerhetsskyddsanalys... 5 3.3 Informationssäkerhet... 5

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 FÖRFATTNINGSSAMLING 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 ISSN 0347-1640 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD

RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD Datum 1 (20) RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD Version 6.00 Datum 2 (20) Bakgrund Den 1 mars 2015 infördes nya krav som innebär

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Luleå kommun

Säkerhetsskyddsplan för Luleå kommun LULEÅ KOMMUN Säkerhetsskyddsplan för Luleå kommun Reviderad 2005-12-05 Sammanställd av säkerhetssamordnare Urban Rönnbäck 2 1 INLEDNING 3 2 SÄKERHETSSKYDDSPOLICY 4 3 SÄKERHETSANALYS 4 4 SÄKERHETSSKYDDSCHEF

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Förordningskrav...

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049 Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna

Läs mer

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:16) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.2 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

Riktlinjer för inpassering i stationer där Svenska kraftnät är huvudman

Riktlinjer för inpassering i stationer där Svenska kraftnät är huvudman SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE AF VÅR BETECKNING TR12-03, Bilaga 2a DATUM SAMRÅD 2017-05-10 NS, DCNO, DCSY, ST TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA FASTSTÄLLD 2.0 2017-05-09 Riktlinjer för inpassering

Läs mer

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats 22 FS 2008:15 Utkom från trycket den 22 februari 2008 Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats beslutade den 19 februari 2008. (Dnr 213-17318-07)

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:1 Utkom från trycket 2010-01-21 Försvarsmaktens föreskrifter om skydd för utrikes-

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800)

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800) Regler och riktlinjer för enskild huvudman att bedriva pedagogisk omsorg/förskola/fritidshem i Lilla Edets kommun (reviderad av utbildningsnämnden 2014-05-22) Enligt Skollagen (2010:800) Inledning Den

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd De föreskrifter som berörs är: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:xx) om luftfartsskydd vid cateringföretag Transportstyrelsens

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 INNEHÅLL SID 1 ALLMÄNT...2 1.1 Omfattning...2 1.2 Informationsskyldighet...2 1.3 Giltighet...2 2 CERTIFIERING...2 2.1 Utbildningens innehåll...3 2.2 Certifikat...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:79) om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:79) om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:79) om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2015:1 Utkom från trycket den 2015-03-30 Omtryck Försvarsmaktens interna bestämmelser om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2009-04-01 1(5) Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Antaget av kommunstyrelsen 2009-03-16, 106 Vad är parkeringstillstånd? Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Sekretess...2 Förordningskrav...2 Definitioner

Läs mer

Datum 2015- Diarienr. /2015

Datum 2015- Diarienr. /2015 Bilaga 5 Sida 1 (7) Datum 2015- Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 1) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Minnesanteckningar. Bilaga 1 version 1. Registerkontroll. Personuppgifter. Medborgarskap. Får INTE lämnas till den prövade för ifyllnad!

Minnesanteckningar. Bilaga 1 version 1. Registerkontroll. Personuppgifter. Medborgarskap. Får INTE lämnas till den prövade för ifyllnad! Bilaga 1 version 1 Minnesanteckningar Får INTE lämnas till den prövade för ifyllnad! Datum: Intervjuare (namn och befattning): Registerkontroll Berätta att en registerkontroll kan visa om något finns registrerat

Läs mer

Innan ansökan om auktorisation av bevakningsföretag

Innan ansökan om auktorisation av bevakningsföretag Ansökan om auktorisation av bevakningsföretag Enligt 2 lagen (1974:191) om bevakningsföretag får inte bevakningsföretag bedriva verksamhet som avses i 1 första stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation)

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd.

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd. Sidan 1 av 7 ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2, nytt läkarintyg skall lämnas med 2-3 års mellanrum

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Sekretessavtal. (Projekt namn)

Sekretessavtal. (Projekt namn) Datum: 2015-xx-xx Diarienr: Reviderad: Sekretessavtal (Projekt namn) Sida 1 av 6 Sekretessavtal avseende sekretessbelagda uppgifter mellan Kretslopp och vatten Box 123 424 23 Angered nedan kallat KV Och

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. För parkeringstillstånd fodras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer