Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar"

Transkript

1 1(14) Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar Innehållsförteckning 1. Allmänt Trafikalt Safety Security Företagens säkerhetsansvar Allmänt Säkerhetsprövningen Security- och Safetyutbildning för badgeinnehavare Behörighetshandlingar Entreprenörsföretag Förbjudna föremål Egenkontroll/Kvalitetsuppföljning Anställdas säkerhetsansvar Allmänt till dig som arbetar på Stockholm Arlanda flygplats Behörighetshandling Badgeinnehavarens ansvar Rapportering Visitor/Ledsagning Förbjudna föremål/verktyg Sanktion Miljö Referens Bilaga 1. Säkerhetsprövning 1. Allmänt En flygplats skall säkerställa att tillträdet till behörighetsområde (CSRA) begränsas för obehöriga personer och fordon. För att få tillträde skall en person ha ett giltigt skäl att befinna sig där samt inneha tillstånd.

2 2(14) Den som innehar en behörighetshandling som medger tillträde till behörighetsområde är skyldig att ta del av, och vara införstådd med, de bestämmelser som gäller för vistelse inom behörighetsområde. Genom utkvittering av en behörighetshandling åtar sig undertecknad att ha tagit del av, och har förstått, de bestämmelser som gäller för bärare av badge, nycklar, verktygstillstånd, kör- och fordonstillstånd samt inoch utpassering till behörighetsområde och framförande av motordrivna fordon inom Stockholm-Arlanda Airport. Vid överträdelse eller missbruk av bestämmelser för behörighetshandlingar kan behörighetshandlingen, tillfälligt eller permanent, dras in för företag, myndighet eller innehavaren, efter beslut från Swedavia Säkerhetsavdelning (SA Sec). 2. Trafikalt - 3. Safety - 4. Security 4.1 Företagens säkerhetsansvar Allmänt Företag/myndighet som skall bedriva verksamhet på flygplatsen skall ha ett licensavtal eller motsvarande med flygplatsen (Swedavia AB). I licensavtalet (innehållande en securityklausul) regleras, i enligt med krav i TSFS, bl a företagens skyldighet att följa gällande securitybestämmelser och direktiv. Entreprenörer, som arbetar på uppdrag av annat företag som har ett licensavtal, skall sluta ett separat securityavtal med säkerhetsavdelningen. Företag/myndighet som ska erhålla flygplatsens behörighetshandlingar, även vita landsidebadgar, ska sluta ett avtal innehållande en securityklausul med flygplatsen, alternativt teckna ett separat securityavtal. Securityavtal och securityklausul syftar till att säkerställa att gällande regelverk avseende luftfartsskydd följs. Chef vid företag/myndighet skall utse sig själv eller annan person med övergripande ansvar och med mandat att fatta beslut i securityfrågor till securityansvarig för företaget/myndigheten för verksamheten på flygplatsen. Namnet på denna (endast en person) skall rapporteras till Arlanda Service Center. Denne har därmed det övergripande securityansvaret för företaget/myndigheten på flygplatsen och har befogenhet att ansöka om visitorrätt och behörighetshandlingar. Även securityhandläggare har befogenhet att ansöka om ovanstående efter delegering av securityansvarige. Företaget/myndighet ska säkerställa att securityansvarig, securityhandläggare och personer med visitorrätt, begränsas till ett rimligt antal personer i förhållande till företagets verksamhet med goda kunskaper om

3 3(14) gällande regelverk. Securityansvarig och securityhandläggare som inte innehar en badge ska genomföra security-/safety utbildningen för att få mandat att ansöka om behörighetshandlingar. Företaget/myndighet ansvarar för att avanmäla securityansvarig, securityhandläggare, visitorrätt och nyckelansvarig skriftligen till Arlanda Service Center när personen inte längre ska inneha den befattningen Säkerhetsprövningen Airport Regulation är Stockholm-Arlanda flygplats tillämpning av Skyddslagen (2010:305) Säkerhetsförordningen (SFS 1996:633) och Transportstyrelsens författningssamling Luftfart (TSFS), angående säkerhetsprövning av personal vid flygplatsen. Alla verksamhetsutövare som omfattas av TSFS skall följa ovan nämnda föreskrifter. Säkerhetsprövningen ska klarlägga om en person kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas enligt Säkerhetsskyddslagen och i övrigt är pålitlig ur säkerhetssynpunkt innan behörighetsansökan görs. Behörighetshandling tilldelas inte förrän hela säkerhetsprövningen inklusive registerkontrollen är avslutad med godkänt resultat. Säkerhetsprövning innefattar registerkontroll och en säkerhetsmässig pålitlighetskontroll. Följande personalkategorier omfattas av säkerhetsprövning: 1. personer med oeskorterat tillträde till behörighetsområden och säkerhetsområden 2. säkerhetspersonal 3. personer som i mer än ringa omfattning får tillgång till sekretesskyddad information som har betydelse för luftfartsskydd 4. personer med identitetskort för besättningar 5. säkerhetsansvariga personer och 6. instruktörer som genomgår utbildning för säkerhetspersonal. 7. personer som utför valideringar av kända avsändare och 8. personer som utför valideringar av fraktverksamhet i tredje land Följande personer ska betraktas som pålitliga ur säkerhetssynpunkt på grund av att en säkerhetsprövning redan har skett: 1. befattningshavare vid Transportstyrelsens luftfartsavdelning som innehar tjänstekort, 2. polisman enligt definition i polisförordningen (1998:1558) och 3. anställda vid en polismyndighet eller anställda inom Försvarsmakten som enligt särskilt beslut har placerats i säkerhetsklass 1-3 enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) Pålitlighetskontroll Arbets-/uppdragsgivare ska göra en pålitlighetsbedömning som innefattar:

4 4(14) 1. fastställa personens identitet på grundval av dokumentation 2. identitetskontroll ska utföras 3. omfatta straffregistren i alla hemvistland under minst de fem senaste åren 4. omfatta dokumentation på anställningar och utbildningar 5. kontroll av eventuella luckor under minst de senaste fem åren. Personer som inte omfattas av kraven gällande säkerhetsprövning, men som har tillträde till identifierbar flygfrakt eller post, catering eller leveranser som kommer från en känd leverantör, ska genomgå pålitlighetskontroll enligt ovan med undantag från punkt 3, där det i stället innebär att personen undertecknar en förklaring om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under minst de senaste fem åren. En anställningsintervju ska genomföras för att få en uppfattning om personen säkerhetsmässigt är lämplig för arbete vid flygplats och för att skapa en djupare kännedom om personen. Vid entreprenad kan uppdragsgivande företag/myndighet vid flygplatsen överlåta denna pålitlighetsbedömning till den anlitade personalens arbetsgivare. Uppdragsgivaren skall säkerställa att entreprenören prövat respektive person enligt gällande regler och funnit denne pålitlig ur säkerhetssynpunkt före ansökan om registerkontroll och eventuellt beslut om att anlita personen. Detta gäller även vid inhyrning av personal från bemanningsföretag. Arbets-/uppdragsgivaren ska kontinuerligt göra en uppföljning av sin redan anställda personal för att bedöma om personen fortfarande kan anses vara säkerhetsmässigt pålitlig för arbete vid flygplatsen. Uppföljning kan förslagsvis göras i samband med medarbetarsamtal eller motsvarande. Registerkontroll pågår fortlöpande och behöver inte ansökas på nytt enligt nedan Registerkontroll. Företag/myndighet skall föra akter över de personer som genomgått säkerhetsprövning och som är verksamma vid flygplatsen. Akterna skall innehålla samtliga handlingar som ligger till grund för säkerhetsprövningen bl.a. intervjumaterial, betyg och intyg samt anteckningar avseende referenser och samtal. Handlingarna kan komma att granskas av Swedavia SA Sec i syfte att kontrollera att regelverket följs. Företag/myndighet kan internt använda Blankett Säkerhetsprövning, bilaga 1 som underlag vid genomförandet av en säkerhetsprövning Registerkontroll Ansökan om registerkontroll skickas till Transportstyrelsen som beslutar om att registerkontroll skall göras och prövar betydelsen av de uppgifter som har inhämtats. Ansökan om registerkontroll skall endast skickas in då företag har för avsikt att anställa en person. Registerkontroll omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister samt polisdatalagen (1998:622).

5 5(14) Kontrollen sker kontinuerligt så länge Transportstyrelsen har uppgifter om att personen ska ha självständigt tillträde till flygplatsens behörighets-/säkerhetsområde eller inneha tjänst med krav på registerkontroll. Arbets-/uppdragsgivare måste meddela Transportstyrelsen när en registerkontroll inte längre erfordras. Om medarbetare begår eller blir misstänkt för brott under tiden denne är registerkontrollerad kan Transportstyrelsen komma att få tillgång till dessa uppgifter och ompröva tidigare fattat beslut. Vissa uppgifter ur belastnings- och misstankeregister är inte utlämningsbara och framgår inte vid registerkontroll. Därmed är det av största vikt att företagen genomför pålitlighetskontroll enligt ovan Security- och Safetyutbildning för badgeinnehavare Personal som ska få en badge som ger tillträde till behörighetsområde ska genomgå en security-/safety utbildning. Utbildningen finns på och kan genomföras när registerkontrollen är inskickad till Arlanda Service Center. Företag/myndighet ska säkerställa att personalen har förstått innehållet i utbildningen och att de bibehåller sin kompetens samt innehar en hög security-/safety medvetenhet. Utbildningen ska förnyas minst vart annat år i samband med förnyelse av badge. Personalen får tillgång till badgeprovet automatiskt 2 månader innan badgens giltighetstid går ut Behörighetshandlingar Behörighetshandling tilldelas person anställd vid myndighet, företag eller annan organisation som bedriver verksamhet vid Stockholm-Arlanda Airport och som i sin tjänst behöver frekvent tillträde till flygplatsens behörighetsområde. Behörighetshandling tilldelas personal först efter det att verksamhetsutövaren har ett giltigt avtal. Vid ansökan om badge intygar företag/myndighet att en godkänd säkerhetsprövning är genomförd innan anställning påbörjas. Securityansvarig- securityhandläggare ska pröva behovet av tillträde till de olika behörighetsområderna vid ansökan om badge för varje enskild anställd. Badgens färgkodning anger inom vilket, eller vilka, behörighetsområden personen har sina huvudsakliga arbetsuppgifter. SASec kan komma att ompröva företagens ansökan om tillträde till behörighetsområde. Behörighetshandling som inte utkvitterats inom 6 månader, kommer att makuleras. Företag får vid behov inkomma med ny ansökan som innebär en ny kostnad. Företag ska omedelbart återlämna badge, till Arlanda Service Center när; 1. på SASec begäran, 2. vid anställningens upphörande,

6 6(14) 3. vid byte av arbetsgivare, 4. om behovet att ha tillträde till områdena för vilka ett tillstånd krävs ändras, 5. när badge löper ut eller om badge dras in Säsongsanställda, långtidssjukskrivna och tjänstlediga skall lämna in sin behörighetshandling och nycklar för förvaring hos Arlanda Service Center. Detsamma gäller vid annan längre frånvaro. Företaget/myndighet kan självständigt förvara handlingarna, förutsatt att dessa förvaras i ett säkerhetsskåp. Ansökan om badge, nyckel, security ansvarig/handläggare, visitor, registerkontroll finns att hämta på arlanda.net eller kontakta Arlanda Servicecenter, telenr , fax , Behörighetshandling och nyckel utfärdas mot ersättning enligt av Swedavia AB fastställd taxa. Swedavia AB debiterar företag/myndighet en avgift för ej återlämnad behörighetshandling och nyckel. Avgifter för behörighetshandling och nyckel, samt ej återlämnade se Entreprenörsföretag Uppdragsgivande företag/myndighet som anlitar entreprenörer ansvarar för att kontrollera att entreprenörsföretaget finns registrerat hos Bolagsverket. Uppdragsgivare som ansöker om behörighetshandlingar för anlitad personal har alltså ett ansvar gentemot Swedavia SA Sec att kontrollera företaget innan man beslutar sig för att anlita det. Vid anlitande av entreprenör skall uppdragsgivare vid tilldelning av behörighetshandling underteckna ansökan. Entreprenörer utan eget licensavtal ska utse en kontaktperson. Kontaktpersonen ska ha ett chefsansvar och mandat att fatta beslut i securityfrågor. Uppdragsgivaren ska inte ta in entreprenörer på uppdragsgivarens företagsnamn. Det ska framgå av ansökan att uppdragsgivaren anlitat ett entreprenörsföretag. Uppdragsgivare ska säkerställa att entreprenör endast gör uppdrag som de är anlitad för. Behörighetshandlingen gäller endast för den uppdragsgivaren som godkänt ansökan. Uppdragsgivaren är ansvarig för att entreprenören informeras om gällande regelverk på flygplatsen samt att dessa efterlevs. Samtliga behörighetshandlingar ska återlämnas efter slutfört uppdrag. Uppdragsgivare som anlitar bevakningsföretag för uppdrag på flygplatsen ska innan verksamheten påbörjas kontakta SASec för samråd Förbjudna föremål Föremål (Förbjudna föremål) på cafeterior och restauranger, verkstäder och hangarer samt andra lokaler inom behörighetsområdet, ska hållas under ständig uppsikt eller förvaras inlåsta. Företag/myndighet ska tillse att personal som hanterar förbjudna föremål, såsom verktyg, håller föremålen under ständig uppsikt eller förvarar dessa inlåsta.

7 7(14) Ansvarig person för försäljningsställen, som finns på flygplatsens behörighetsområden, skall tillse att påsar (STEB) med säkerhetsförslutning avsedda att förpacka inköpta vätskor i, skyddas mot obehörig åtkomst, och att fastställda rutiner finns som omhändertar detta. Det får ej förekomma försäljning av förbjudna föremål inom behörighetsområde. Om osäkerhet råder om vad som är förbjudna föremål kontakta SASec för beslut Egenkontroll/Kvalitetsuppföljning Företag/myndighet ska ha ett system som säkerställer att security-åtaganden genomförs enligt TSFS och AR, samt tecknat avtal. Företag/myndighet ansvarar för att personalen och eventuell anlitad entreprenör, har den securitykunskap som krävs och att de efterlever gällande regelverk. Företag/myndighet ska kommunicera ut förändringar av regelverk samt ny information till personal och anlitad entreprenör. Företag/myndighet ska säkerställa att personal tagit del av, och förstått, innehållet. Företag/myndighet ska ha ett system/en rutin som omhändertar ansökan om behörighetshandling, förvaring, återlämning, och förlust av behörighetshandlingar inom företag/myndighet. Företag/myndighet som upphör med sin verksamhet vid flygplatsen skall meddela detta till Arlanda Service Center och återlämna de behörighetshandlingar och nycklar som utfärdats till företag/myndighet, samt tillse att registerkontroll avslutas hos Transportstyrelsen. Säkerhetsavdelningen äger rätt att följa upp och kontrollera att hantering av behörighetshandlingar och nycklar följer de regelverk och föreskrifter som gäller för Stockholm-Arlanda Airport. Flygföretag eller marktjänstbolag ansvarar för att flygpassagerare ledsagas närmaste väg mellan flygplan och avsedd gate vid terminal eller vid transport med fordon under sin vistelse på rampytor i samband med boarding och vid ankomst. 4.2 Anställdas säkerhetsansvar Allmänt till dig som arbetar på Stockholm Arlanda flygplats Flygplatsen skall vara och upplevas säker för allmänheten och personal. I första hand skall vi förhindra terrorism, kapning, sabotage och kriminalitet. Därför är det viktigt att obehöriga personer inte får tillträde till våra behörighetsområden. Flygplatsen skall ha en engagerad och säkerhetsmedveten personal, som känner ansvar för sin arbetsplats, för den civila luftfarten och sin egen säkerhet. Personal med en behörighetshandling som medger tillträde till behörighetsområden skall ha kunskap om vilka färgkoder som utfärdas för respektive behörighetsområde samt känna till det regelverk som gäller för luftfartsskydd i AR.

8 8(14) Behörighetshandling Behörighetshandling, nycklar utlämnas vid Arlanda Service Center. Utkvittering av behörighetshandling och nycklar får endast ske direkt till berörd person vars identitet kan fastställas med en av SIS godkänd legitimation, eller motsvarande för utländska medborgare, svenskt pass eller pass för utländska medborgare ej bosatta i Sverige. Behörighetshandling och nycklar skall kvitteras personligen. Arlanda Service Center bedömer om identitet kan fastställas med uppvisad ID-handling, och har rätt att neka utkvittering av behörighetshandling om identitet ej kan fastställas. En behörighetshandling är en personlig värdehandling och får inte överlåtas till annan person eller förvaras på ett sådant sätt att annan person kan få tillgång till den. Undantag från överlåtelse är vid en behörighetskontroll utförd av säkerhetspersonal. För att vistas på behörighetsområde krävs att man är i tjänst, samt att det företag eller den myndighet du representerar bedriver verksamhet inom aktuellt område. Behörighetsfärgen på badgen ska vara där den anställde har sin huvudsakliga verksamhet. Transitområde (orangebehörighet) är en del av flygplatsen som innefattas av känsliga delar i behörighetsområdet och ingår i flygplatsens passagerare process. Personal får inte använda sin badge för att vinka av avresande eller möta upp ankommande vänner eller anhöriga inom behörighetsområde eller i bagagehallar innanför tullfilter. Varje företag/myndighet ansvarar för att deras personal endast befinner sig i transitområdet i enlighet med gällande AR. Behörigheten prövas i samband med företagets ansökan om behörighetshandling. Badge ska alltid medföras under arbetspass. Tillträde till ett behörighetsområde, inomhus och utomhus, medges ej utan att badge med rätt färgkod eller crewlegitimation bärs rättvänd med framsidan utåt och väl synlig i brösthöjd. Fotobadge får inte övertäckas så att identifiering försvåras. Behörighetshandling får ej nyttjas till annat än den är avsedd till. Användande av magnetremsa och chip är endast avsett för behörighet till Swedavia kortläsare, och får därmed ej nyttjas till att integrera företagets egna funktioner. Viss personal kan av flygplatsens säkerhetschef (C SA Sec) kan medges undantag från att bära badge synlig vid vistelse inom ett behörighetsområde. Badge skall dock medföras för att på begäran kunna uppvisas vid kontroll. Badge skall ej bäras synlig utanför flygplatsens område eller inom flygplatsens behörighetsområden om man inte är i tjänst.

9 9(14) Om du glömt din badge ska en ersättningsbadge (EB) kvitteras ut. En visitorbadge får inte ersätta en ersättningsbadge. Din ordinarie badge inaktiveras då du hämtar en EB och aktiveras igen när EB lämnas tillbaka. Personer som är anställda/anlitade av flera företag inom flygplatsen skall, vid tjänstgöringstillfället, använda den badge som är kopplad till aktuellt företag eller myndighet. Enskild person, eller företag, ska återlämna behörighetshandling och nycklar till Arlanda Service Center, när giltighetstiden gått ut, vid tjänstgörings upphörande eller på uppmaning av Swedavia eller arbetsgivare. Förlust av behörighetshandling, nycklar, visitormärke och visitorbadge, skall omgående anmälas till Arlanda Service Center, tel eller fax Förlust av behörighetshandling och nycklar ska ofördröjligen polisanmälas och en kopia skickas till Arlanda Service Center. Ej återlämnad behörighetshandling debiteras enligt fastställd taxa Badgeinnehavarens ansvar Flygbesättning, aktiv crew i tjänst på Arlanda, har generell behörighet till rött och orange behörighetsområde. Härvid gäller att besättningen skall bära uniform och att de skall bära särskild besättningslegitimation (crewlegitimation) eller flygplatsens badge väl synlig. Personal får vistas på andra behörighetsområden än vad som tilldelats på badgen om man har ett tillfälligt tjänsteärende. Vid behov ska sådant ärende kunna styrkas av företagets arbetsledning. Undantag gäller dock i bagagesorteringsanläggningar (röd/vit randigt behörighetsområde), där ledsagning skall ske av en person som har giltig fotobadge med tillträde till området. Tillträde till områden för bagagesortering och bagageförvaring skall begränsas till den personal som har arbetsuppgifter där. De personer som skall omfattas är de som arbetar med lastning, lossning, drift och service av utrustning samt skydd av lastrumsbagage och personer som av Swedavia SASec givits behörighet till dessa områden. Den person som passerar genom grind eller dörr till eller från ett behörighetsområde är ansvarig för att grinden eller dörren stängs och att ingen obehörig person passerar. Efterföljande person skall använda sin badge i kortläsare eller uppvisa giltig badge till behörighetsområdet. Då säkerhetsrutinerna kan se olika ut för personal respektive passagerare får inga föremål överlämnas mellan personal och passagerare inom behörighetsområdet. Personal som hanterar bagage vid ankomstband i bagagesorteringen är skyldiga att kvarstanna och tillse att luckor eller grindar är stängda, så att inga obehöriga kan komma in på behörighetsområdet, när sista bagage lagts på ankomstbanden, innan de lämnar området.

10 10(14) Personal som tjänstgör med incheckning eller boarding av luftfartyg är skyldiga att stänga incheckningsdiskar och gater innan de lämnar dessa, tillse att säkerhetsluckor till bagagesorteringen är stängda, samt att boardingkort inte lämnats kvar. Vid tekniskt fel skall personalen rapportera till Airport Duty Officer eller flygplatsens Ledningscentral och kvarstanna tills bevakningspersonal anländer. Allt incheckat bagage skall skyddas från obehörig åtkomst inom det område inomhus eller utomhus där bagaget hanteras av flygplatsens personal efter att bagaget är säkerhetskontrollerat. Personal med behörighetshandling bör vara uppmärksamma på regler som gäller för Schengen/non Schengen så att inte felsläpp sker av besättning eller passagerare vid personal sluss. Se AR T Innebörden av detta är att ingen passagerare eller crew/besättning från tredje land får tillåtas att komma i kontakt med Schengenpassagerare innan inresekontroll har genomförts Rapportering Om personal upptäcks inom behörighetsområdet utan synlig badge är denne skyldig att vid anmodan uppvisa en giltig behörighetshandling. Saknar personen en sådan, skall flygplatsens Ledningscentral (LC) eller polis kontaktas. Om tveksamhet råder, eller vid misstanke om brott, om en persons behörighet att vistas inom behörighetsområde, skall detta omedelbart anmälas till flygplatsens Ledningscentral (LC), tel Personal vid flygplatsen är skyldig att omedelbart rapportera om man uppmärksammar en icke ledsagad visitor inom behörighetsområdet eller om tekniska fel har uppstått på passager, säkerhetsluckor eller kortläsare Visitor/Ledsagning I exceptionella fall kan besökare medges tillträde till behörighetsområde inom flygplatsen genom visitorbadge med högst en dags giltighetstid. Besökande till behörighetsområde inom flygplatsen skall tilldelas en visitorbadge med högst en dags giltighetstid. Visitorbadgen finns i tre olika versioner: Visitor (besökande), Trainee (pryo, intyg från skola ska bifogas med ansökan och kan då godkännas för 21 dagar) och Contractor (enstaka entreprenörs uppdrag) Visitorbadge kvitteras ut en ny varje dag och får max nyttjas vid 5 tillfällen under en 6-månadersperiod. För tilldelning av visitorbadge erfordras inte genomförd registerkontroll. Visitor badge får ej nyttjas som ersättning för förlorad, glömd fotobadge eller i väntan på godkänd registerkontroll då företag har för avsikt att anställa en person. Utkvittering av visitorbadge får endast ske direkt till berörd person vars identitet kan fastställas med en av SIS godkänd legitimation, eller motsvarande för utländska medborgare, svenskt pass eller pass för utländska medborgare ej bosatta i Sverige. Praktikant eller annan besökare som är 17 år eller yngre behöver inte uppvisa legitimation om målsman eller person med visitorrätt vid företaget kan verifiera personens identitet.

11 11(14) Ledsagare ska säkerställa att identitet på besökare stämmer överens med visitorbadge innan tillträde till airside medges. Säkerhetspersonal kan begära att få kontrollera ID- handling på besökare med visitorbadge innan tillträde till behörighetsområde godkänns. En person som har en visitorbadge får inte självständigt vistas inom ett behörighetsområde. Person med visitorbadge skall ständigt ledsagas av en person som har giltig fotobadge med tillträde till behörighetsområdet. Ledsagaren får inte lämna visitor personen utan uppsikt. Ledsagaren ska se till att visitorpersonen inte överträder några säkerhetskrav eller gör något olagligt under vistelsen inne på behörighetsområdet. Ledsagaren ansvarar för att Visitorbadge återlämnas till Arlanda Service Center eller bemannad vaktlokal vid besökets slut. Ledsagare för person med visitorbadge som innehar ett verktygstillstånd, ansvarar för att verktygen tas om hand enligt gällande regelverk. Utländsk flygpersonal med dispens att vistas på flygplatsen, får ej utföra ledsagning. Vit (landside) fotobadge får ej användas som visitorbadge för tillträde till behörighetsområde. Missbruk eller överträdelse från reglerna, kan resultera i att SASec utdelar sanktioner mot företaget eller den anställde. Airport Visitor Service samt Arlanda VIP-Service har av Swedavia säkerhetsavdelning (SA Sec) medgivits möjligheten att tilldela besökare manuellt utfärdade visitormärken för besökande till flygplatsen. Nämnda avdelningar ska säkerställa att regler för visitor/ledsagning i övriga delar efterlevs. Rutiner för visitor regleras även i separat avtal med säkerhetsavdelningen Förbjudna föremål/verktyg Förbjudna föremål som är nödvändiga för att utföra arbetsuppgifter får medtagas till behörighetsområde om innehavaren medgivits ett verktygstillstånd av SASec. Föremålen ska hållas oåtkomliga för obehöriga under vistelsen inom detta område. Fordon som innehåller förbjudna föremål (verktyg) och som lämnas utan uppsikt, eller som parkeras, ska låsas. Alternativt ska föremål förvaras i låst utrymme i fordon som t.ex. fast monterat verktygsskåp. Förbjudna föremål, såsom verktyg, som är nödvändiga för personalen att utföra sina arbetsuppgifter får tillåtas på ett behörighetsområde och skall hållas under uppsikt och förvaras oåtkomliga för obehöriga. Verktygstillstånd på badge avser verktyg. Vakten bedömer om föremålet får tas in eller ej och har rätt att neka medförande även om verktygstillstånd finns.

12 12(14) Personal som enbart hanterar verktyg inom behörighetsområdet utan att passera någon säkerhetskontroll behöver inte inneha ett verktygstillstånd. Verktygstillstånd fordras ej heller för verktyg som ingår i ett fordons standardutrustning. 4.3 Sanktion Vid överträdelse eller missbruk av ovanstående bestämmelser kan behörighetshandlingen, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar tillfälligt eller permanent, dras in efter beslut av Swedavia säkerhetsavdelning (SA Sec) eller av denne utsedd person. Sanktioner kan även göras genom skriftlig varning, vilket kommer att registreras i flygplatsens behörighetssystem (BKA). SA Sec kan även besluta om indragning av behörighetshandling, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar av andra säkerhetsmässiga skäl med påverkan på luftfartsskyddet. Vid allvarlig överträdelse, eller då risk föreligger för missbruk av behörighetshandling, visitorrätt, eller nyckel kan SA Sec, eller av Swedavia utsedd vakthavande securityansvarig (VSA), omedelbart fatta beslut om indragning av behörighetshandling och nyckel. Aktuell arbetsgivare meddelas om att indragning ska ske eller har skett. Vid överträdelse eller missbruk av securityreglerna kan företagets/myndighetens rätt att ansöka om behörighetshandlingar, visitorrätt, verktygstillstånd samt nycklar komma att dras in. Swedavia AB äger även rätt att återkalla företagets samtliga behörighetshandlingar och nycklar. SASec äger rätt att dra in de behörighetshandlingar som finns utfärdade på företaget om företaget bryter mot securityavtal eller securityklausul i annat avtal. Om indragning av behörighetshandling, visitorrätt, eller nyckel sker så ska överklagan inkomma till SASec senast 14 dagar efter meddelat beslut från Säkerhetsavdelningen på Swedavia AB. 5. Miljö - 6. Referens För ytterligare information kontakta; Swedavia Säkerhetsavdelning eller Arlanda Service Center.

13 13(14) Bilaga 1 (version 1) SÄKERHETSPRÖVNING enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) Dokumentation SÄKERHETSPRÖVNINGEN AVSER personnr adress telefon namn postadress yrke Säkerhetsprövningen utförd av namn organisation 1. Personlig kännedom Kännedom sedan...(år/mån) Intervju/samtal...(datum) Annat Uppgifter som framgår av 2.1 Betyg Senaste arbetsgivare..... (namn/tid) Tidigare arbetsgivare (namn/tid) (namn/tid) (namn/tid) 2.2 Intyg Tjänstgöringsintyg från...(namn/tid) Annat Referenser Nuvarande arbetsgivare (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum) Tidigare arbetsgivare (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum)

14 14(14) Annan (namn, titel/befattning, företag/motsv, datum) Registerkontroll Registerkontroll utförd (år/mån) SÄKERHETSPRÖVAD PERSON GODKÄNNS (datum)... Ansvarig för säkerhetsprövningen (Underskrift /namnförtydligande)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-02 Behörighetshandlingar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON... 2 Tillståndshandlingar... 2 Flygsidan... 2 Manöverområdet (orange)... 2 Flygledningstornet (blått)...

Läs mer

ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT

ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT Sökanden Efternamn, samtliga förnamn (tilltalsnamn understrykes) Personnummer Nationalitet Meddela mig beslut via: Mobiltelefon E-post SMS E-post Företag Avdelning Befattning

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll knappar in sin personliga kod på knappsatsen eller läser av sitt fingeravtryck och slår in sin personliga kod. Om passerkort och kod/fingeravtryck stämmer överens beviljas tillträde. 2.2 Säkerhetsprövning

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Plan/Program 2013-11-18, 190 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049 Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd De föreskrifter som berörs är: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:xx) om luftfartsskydd vid cateringföretag Transportstyrelsens

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 INNEHÅLL SID 1 ALLMÄNT...2 1.1 Omfattning...2 1.2 Informationsskyldighet...2 1.3 Giltighet...2 2 CERTIFIERING...2 2.1 Utbildningens innehåll...3 2.2 Certifikat...3

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 FÖRFATTNINGSSAMLING 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 ISSN 0347-1640 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun

Läs mer

Datum 2015- Diarienr. /2015

Datum 2015- Diarienr. /2015 Bilaga 5 Sida 1 (7) Datum 2015- Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 1) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret; FFS 2005:2 Utkom

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om säkerhetsskydd RIB 2011:9 beslutade den 4 februari 2011 Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande med stöd

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Anställningsansökan Sida 1 av 6

Anställningsansökan Sida 1 av 6 Sida 1 av 6 Ankom Plan B, datum Ifylles av den sökande Efternamn, förnamn (tilltalsnamnet understrykes). Även tidigare efternamn anges. Personnummer Bostadsadress, postnummer och postadress Telefon (även

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd 1(6) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd Vid första ansökningstillfället fyller alltid läkaren i läkarintyget på sidan fyra. Läkarintyg

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:39 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Försvarets radioanstalt; beslutade den 23 juni 2011. Riksarkivet

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Handläggare: Administrativ chef Enhet: Central administration Beslutad i: Samverkat i förvaltningsråd 2013-04-03 Anteckningsärende i VON 2013-04-10 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Rutin

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Anställningsansökan PD-Bevakning AB

Anställningsansökan PD-Bevakning AB Anställningsansökan PD-Bevakning AB Har du väktarutbildning? Ja Nej Jag söker följande tjänst/tjänster. Heltid Deltid Behov Vikarie Jag kan arbeta på följande tider. Dag Natt Kväll Helg Efternamn Samtliga

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Information från September 2009 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer nikotinläkemedel ska ha ett egenkontrollprogram enligt

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN. Tillträdesskyddets primära mål är att: och klart framgår när man passerar en juridisk gräns.

YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN. Tillträdesskyddets primära mål är att: och klart framgår när man passerar en juridisk gräns. Hamn AB " Sid 1 f9) BU/UK YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN Tillträdesskyddets primära mål är att: * Markera en juridisk gräns * Utestänga obehöriga (personal och externa) * Stänga inne och skydda

Läs mer

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss!

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Vi bifogar en anställningsansökan som vi vill att du fyller i mycket noggrant och bifogar de handlingar* som framgår av bilageförteckningen.

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag Delgivningsföretag har möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation. All personal hos ett auktoriserat ska vara godkänd. Personal som är godkänd har bland annat rätt att utföra stämningsmannadelgivning.

Läs mer

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning som Väktare och eller Ordningsvakt hos oss!

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning som Väktare och eller Ordningsvakt hos oss! Tack för att du har visat intresse för att söka anställning som Väktare och eller Ordningsvakt hos oss! Vi bifogar en anställningsansökan som vi vill att du fyller i mycket noggrant och bifogar de handlingar

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen Rutiner för hantering avsiths-kort Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2012 Innehållsförteckning 1. Supportkontakt... 2 2. Nyanställning av personal och beställning... 2 3. Anmälan till utbildning...

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler. Alireza Hafezi

Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler. Alireza Hafezi Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler Alireza Hafezi Säkerhetsskydd?! 2 Säkerhetsskyddslagen, 6 : Med säkerhetsskydd avses: > skydd mot spioneri, sabotage och andra brott

Läs mer

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss!

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Vi bifogar en anställningsansökan som vi vill att du fyller i mycket noggrant och bifogar de handlingar* som framgår av bilageförteckningen.

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19 09 820: Vårt tjänsteställe, handläggare Giltighetstid; From T.o.m. Sida 1 (5) Styrande dokument Införande av RAKEL Innehåll 1. Införande av nytt Markradiosystem 1.1. Definitioner 1.2. Allmänt 2. Utbildning

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

39.7 Manual för utrikes ledsagningspersonal

39.7 Manual för utrikes ledsagningspersonal Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 39 Återvändande Utrikes ledsagn.personal Skapat 2002-03-13 39.7 Manual för utrikes ledsagningspersonal Innehållsförteckning Inledning Definitioner Allmänt Kontaktperson

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Ansvarsförbindelse etjänstekort

Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse avseende användning, utgivning och administration av etjänstekort för verksamhet: [Verksamhet som ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Information från Sida 1 av 5 Redogörelse för utfört arbete Kalenderår... eller för tiden..-.. Huvudmannens namn Personnr Adress Postnr Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Postnr Postadress God

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 1)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 1) Bilaga A Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 1) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Personuppgifter: Efternamn, samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket Födelseår -månad -dag -nummer

Personuppgifter: Efternamn, samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket Födelseår -månad -dag -nummer Jag söker anställning som i huvudsak: Uniformerad bevakning Civil bevakning Ordningshållning Plats för foto Arbetstid: Heltid Halvtid / Deltid Behov Sommarvikariat Dag Natt Kväll Helg Personuppgifter:

Läs mer