THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. november 2012"

Transkript

1 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning november 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Uppföljning Kundval - Rehabilitering 2-3 Kartläggning gällande Rehabilitering 4 Ansökan om Auktorisering för fotvård 4-5 Aktiv Hälsostyrning 5 Rapport - Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 6 Sammanträdesplanering för TioHundranämnden Månadsrapport oktober Förvaltningen informerar 7 Nyheter - utförare 7 Ditt Kundval i Norrtälje - hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering 7 Ditt Vårdval i Norrtälje - Ny barnavårdscentral i Rimbo 8 Påminnelse! Viktigt möte för remittenter till ASIH och SPSV 9 Ramavtalsupphandling drift bostäder enligt LSS 10 Babels Hus i Norrtälje stad - 6 dec 11 Sammanfattning från HSN NYTT 11 Kampanj - Har du väntat för länge 12 Nya Mina Vårdkontakter Så kan du hjälpa barn när en närstående blivit sjuk har gjort AKUT - testet 14 Ny förvaltningschef på TioHundraförvaltningen TioHundra är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg

2 Sammanfattning från THNs sammanträde den 30 oktober, 2012 Uppföljning av Kundval - hemrehabilitering TioHundranämnden beslutade att ge Tiohundraförvaltningen i uppdrag att följa upp de kvarstående bristerna från granskningen avseende april 2012, rehabilitering Kundval för aktuell utförare. Samt att under våren 2013 genomföra ny uppföljning/journalgranskning av rehabilitering i Kundval för samtliga utförare. Bakgrund I syfte att följa upp hemrehabiliteringen i Kundvalet genomfördes en systematisk journalgranskning avseende ärenden aktuella april 2012 för samtliga kundvalsutförare. Som kriterier för granskning valdes: tydlig rehabiliteringsprocess, rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och samverkan med hemtjänst. Resultat Det finns stora kvalitetsskillnader i rehabiliteringen mellan de olika utförarna. Antalet hemrehabiliteringsärenden är mycket ojämnt fördelat mellan de sex utförarna. Kartläggning gällande rehabilitering TioHundranämnden godkände rapporten och gav i uppdrag åt TioHundraförvaltningen att genomföra de prioriterade åtgärderna från rapporten Kartläggning: möjligheter till rehabilitering och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning i Norrtälje kommun. Bakgrund I Folkhälsoinstitutets rapport Onödig Ohälsa 2008 beskrivs att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Hos personer med nedsatt rörelseförmåga är det tio gånger vanligare att skatta sin hälsa som dålig jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Orsaken till nedsatt hälsa kan vara multifaktoriell men i rapporten slås fast att 30% av ohälsan härrör till faktorer som kan påverkas exempelvis genom livsstilsförändringar, bättre bemötande, ökad tillgänglighet och ökad kunskap om funktionsnedsättning. Norrtälje har generellt ett högt ohälsotal och det finns därför anledning att fokusera på hur rehabiliteringsmöjligheterna fungerar för personer med särskilda behov. Ett kartläggningsarbete har genomförts september februari 2012 i samverkan med intresserade representanter från rehabiliteringsverksamheterna samt intresseorganisationerna, se bifogad rapport inklusive bilaga med rekommenderade evidensbaserade insatser. fortsättning nästa sida Sid 2

3 Förslag på åtgärder för att förbättra möjligheterna till rehabilitering och fysisk aktivitet presenterades för TioHundraförvaltningens ledningsgrupp Nedan listade åtgärder är de som prioriterats att genomföra under 2012 och som kan genomföras utan extra kostnader. Övriga förslag till åtgärder skall utredas vidare av TioHundraförvaltningen. Åtgärder som har genomförts våren 2012 Uppdaterad tydlig information riktat till allmänheten på Tiohundraprojektets hemsida om rehabiliteringens olika utförare. Avtalsansvariga bevakar att respektive utförare håller information om verksamheten uppdaterad på vårdguiden.se. Kartlagt följsamhet till kvalitetskriterier rehabilitering särskilt boende för äldre och korttidsboende som redovisas för Tiohundranämnden i särskild rapport. Genom uppdrag friskvårdslots, stimulerat till att Fysisk aktivitet på recept fortsätter att användas frekvent och på så sätt bidrar till ökad folkhälsa. Pågående arbete hösten 2012 Erbjuda hälsopreventiva kortkurser, FOU- café, gällande fysisk aktivitet, kost och fallprevention för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Utreda förutsättningarna för förbättrad träningsutrustning på korttids boende och särskilt boende för äldre. Undersöka möjligheterna att inom ramen för Roslagsmodellen erbjuda äldre personer möjlighet till fysisk aktivitet, sittande gympa där även personer med funktionsnedsättning kan delta. Utreda möjlighet för ökat utnyttjande av utförarnas befintliga träningslokaler som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Finns det förutsättningar till ökat utnyttjande av lokaler och utrustning för andra personer med funktionsnedsättning som verksamheten inte primärt ger service? Planerade åtgärder Ta fram och distribuera skriftligt informationsmaterial om rehabiliteringsmöjligheter i Norrtälje för de som inte har tillgång till Internet. Avtalsansvarig förtydligar kraven på rehabilitering på korttidsboende så att behoven bättre kan tillgodoses. Uppdaterad tydlig information riktat till allmänheten på TioHundraprojektets hemsida om möjligheter till fysisk aktivitet med hjälp av FaR ledare som har erfarenhet av insatser för personer med funktionsnedsättning. Stimulera till ökad kunskap kring funktionsnedsättning genom utbildning/föreläsning för FaR ledare (FOU). Inventera fysisk tillgänglighet, utbud samt erfarenhet/kunskap kring funktionsnedsättning i föreningar och företag som erbjuder friskvårdsaktiviteter i kommunen (i samverkan med Kultur och Fritid). Undersöka möjligheterna att stimulera föreningslivet till ökad verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning genom att införa extra föreningsbidrag för dem som bedriver sådan verksamhet (i samverkan med Kultur och Fritid). Margareta Oswald, MAR, tel e-post: Sid 3

4 Ansökan om auktorisation inom Vårdval fotsjukvård Tiohundra i Norrtälje kommun TioHundranämnden godkände auktorisationen av Din Fothörna inom vårdområdet Fotsjukvård. TioHundraförvaltningen fick i uppdrag att teckna avtal med Helena Jaula, Din Fothörna. Beslutet justerades omedelbart. Bakgrund I Norrtälje kommun finns för närvarande åtta fotsjukvårdare auktoriserade enligt Vårdval som infördes i TioHundra Två av dem kommer att upphöra med sin verksamhet inom det närmaste året med anledning av pension. Synpunkter Helena Jaula, Din Fothörna avser att bedriva verksamhet lokaliserad till Rånäs Rehabcenter. Hon har efter utredning visat sig väl uppfylla kraven i Regelbok Fotsjukvård, Auktorisationsvillkor Vårdval TioHundra och hon är införstådd med Allmänna villkor för Vårdval TioHundra. Sökande har för avsikt att Margareta Oswald, MAR, tel e-post: Aktiv hälsostyrning TioHundranämnden godkände ett fortsatt deltagande i SLL:s projekt angående Aktiv hälsostyrning med fortsatt försöksverksamhet inom TioHundra enligt förvaltningens förslag. Bakgrund Stockholms läns landsting tog 2009 ett politiskt beslut att utveckla aktiv hälsostyrning (AHS, Case- och disease management) i syfte att förbättra vården för de mest vårdtunga och resurskrävande målgrupperna inom landstinget. Den 10 juni 2011 beslutade TioHundranämnden att delta i SLL:s projekt och avropsavtal tecknades med Health Navigator AB för en period på 14 månader med start tidigast 1 augusti 2011 och tidigast avslut 30 september I realiteten startade försöksverksamheten i Norrtälje den 1 oktober 2011 vilket innebär att avtalet avslutas den 30 november. Försöksverksamheten i Norrtälje har omfattat två målgrupper och kostnaden är 3 miljoner för 12 månader. Synpunkter Mot bakgrund av de resultat som denna försöksverksamhet visar både för Norrtälje och övriga SLL och landstingsfullmäktiges beslut om fortsatt satsning på Aktiv hälsostyrning så förslås en fortsättning av försöksverksamheten i Norrtälje. I SLL:s budget för 2013 fastslås förutom en fortsatt satsning på aktiv hälsostyrning att den fortsatta utvecklingen kommer att inkludera utarbetande av adekvata uppföljnings- och ersättningsmodeller, individualiserade vårdprogram samt prediktiva modeller för att kunna identifiera individer som ska erbjudas anslutning till tjänsten och därmed bidra till en effektivare styrning av patientflödena inom hälsooch sjukvården. Bedömningen är att resultaten av försöksverksamheten år 2015 kan påverka befintliga avtal där effekterna är påvisbara. Försöksverksamheten i Norrtälje är i liten skala och det innebär att säkra resultat kräver en längre tidsperiod. fortsättning på nästa sida Sid 4

5 Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och efter diskussioner med projektledaren Ann Fjellner samt vår kontaktperson Sofia Landström från Health Navigator AB så föreslås att försöksverksamheten endast skall omfatta en målgrupp. Försöksverksamheten har omfattat målgrupperna mångbesökare (ca 130 personer) och hjärtsvikt (ca 30 personer) och vårt förslag är att fortsätta med målgruppen mångbesökare. Kostnaderna för en försöksverksamhet med en målgrupp blir ca 1,5 miljoner för 12 månader. Gunilla Thornberg, tf avdelningschef, tel e-post: Rapport Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun TioHundranämnden godkände rapporten Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje (Del A-C) att överlämna rapporten till SKL för kännedom som TioHundranämndens rapport inom ramen för SKL:s nationella studie. Förvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbetet med en revidering av nämndens nuvarande Äldreplan med bland annat rapport Bättre liv för de mest sjuka i Norrtälje som underlag. Bakgrund Kvalitativa uppföljningar av multisjuka äldre var ett nationellt projekt under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet som genomfördes under perioden syftade till att identifiera systembrister/hinder och hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre bättre vård- och omsorgskvalité. Syftet var även att öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vårdoch omsorgssystemen kring den multisjuka äldre. Synpunkter Äldreplanen behov av revidering Den verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för äldre i Norrtälje kommun som TioHundranämnden antog den 15 februari 2008, TioHundranämndens Äldreplan, är i stora delar fortfarande aktuell. Planen som formellt omfattade perioden skulle dock behöva ses över och aktualiseras med hänsyn till de omvärldsförändringar som skett under perioden. En ny plan skulle behöva upprättas för den förlängda projekttiden Mål och aktiviteter för att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje borde kunna ingå i den nya planen. Denna rapport liksom tidigare studier om situationen för de mest sjuka äldre borde tillsammans kunna ge ett bra underlag för planen. Liksom föregående plan bör den nya äldreplanen tas fram i nära samarbete mellan nämnden, förvaltningen, vård- och omsorgsgivarna samt berörda intresseorganisationer. Äldreplanen finns att ladda ner via TioHundranämndens hemsida: Yvonne Lindholm, chef FoUU, tel e-post: Sid 5

6 Sammanträdesplanering 2013 TioHundranämnden fastställde föreslagna sammanträdesdatum och tider för TioHundranämnden Sammanträdesdagar 2013 TioHundranämnden samt TioHundranämndens Arbetsutskott THN au kl THN kl Anmärkning 17/1 efter nämnd 17/1 Val arbetsutskott, Internkontroll /2 21/2 Årsredovisning/ Verksamhetsberättelse 14/3 27/3 Månadsrapport februari 18/4 25/4 Månadsrapport mars 23/5 30/5 Delår 1 18/6 25/6 VP inklusive budget, taxor, månadsrapport maj 22/8 25/9 Månadsrapport maj/juli 19/9 25/9 Delår 2 23/10 31/10 Månadsrapport september 21/11 28/11 Månadsrapport oktober 12/12 19/12 Månadsrapport november Tomas Sjöberg, kanslichef tel e-post: Månadsrapport oktober 2012 TioHundranämnden beslutade att med godkännande överlämna månadsrapporten för oktober till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen. Bakgrund Förvaltningen presenterar månadsrapport oktober Synpunkter Resultatet för perioden uppgår till -21,2 mkr och prognosen för helåret uppgår till -25,7 mnkr (-17 mnkr för kommunen och -8,7 mnkr för landstinget). Sammanfattning oktober månad 2012 Resultatet för perioden uppgår till 21,2 mnkr. Prognosen uppgår till -25,7 mnkr för helåret, varav kommunen -17 mnkr och landstinget - 8,7 mnkr. Förfrågningsunderlag för Vårdval inom Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, samt Specialist palliativ slutenvård; SPSV godkänds av Tiohundranämnden. Förenade Care AB godkänds som vårdgivare av ASIH och SPSV. Datum för driftstart är 15 januari fortsättning på nästa sida Sid 6

7 Utredningen om införande av valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre har godkänds. TioHundraförvaltningen fick uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV på nytillkommande Säbo för äldre. TioHundraförvaltningen fick i uppdrag att förlänga de avtal med Vårdbolaget Tiohundra AB som upphör den 31 december 2012, med undantag för de uppdrag där upphandling enlig LOV eller LOU sker. Totalersättningen i avtal för år 2013 skall vara enligt nivåer för år Per Nordenstam, tf förvaltningschef, tel e-post: Förvaltningen informerar Den 24 januari 2013 hålls en konferens i Norrtälje i samarbete mellan Norrtälje kommun, TioHundra och Hans Nordén. Tema är: Vägar tillbaka från pyskisk ohälsa, mer information om innehåll och plats i kommande nummer av THN NYTT. TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS Ramavtalsupphandlingen för drift av bostäder med särskild service enligt LSS är avslutad. Efter tilldelningsbeslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu TioHundranämnden tecknat avtal med två utförare: Frösunda LSS och Ro Omsorg. Projektet Äldreliv Nordiost avslutades 1 oktober, Berörda kommuner vill dock fortsätta samverka och har ansökt om medel för en förstudie i tre månader. Nyheter - utförare i Norrtälje kommun Ditt Kundval i Norrtälje - hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering Ditt Vårdval i Norrtälje - Ny barnavårdscentral i Rimbo Kundval TioHundra En del i Ditt val Vårdval TioHundra En del i Ditt val Y&C Äldreservice AB har bytt namn och heter numera Skärgårdens Omsorg AB. Tel Läs mer om Skärgårdens Äldreservice på tiohundraprojektet.se Den 5 november invigde Vårdbolaget TioHundra AB sin barnavårdscentral i det ombyggda före detta biblioteket. Adress: Stockholmsvägen 18, Rimbo Tel Sid 7

8 6 dec Påminnelse! Viktigt möte för remittenter till ASIH och SPSV Den 6 december bjuder Hälso- och sjukvårdsförvaltningen akutsjukhus och primärvårdsföreträdare in till landstingshuset för information. Uppdraget Uppdraget för Avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvårdändras när Vårdval införs den 15 januari 2013 Exempel Exempel på förändringar är områdesindelningen och införandet av helhetsansvar, något som innebär att enstaka insatser tas bort. Dessutom förändras sättet att remittera. Datum: Torsdag 6 december Tid: Plats: Landstingssalen, Landstingshuset Hantverkargatan 45 Anmälan: Lena Waller via epost: Personal från TioHundraförvaltningen kommer att finnas på plats för att representera Norrtälje Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 8

9 TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS Ramavtalsupphandlingen för drift av bostäder med särskild service enligt LSS är avslutad. Efter tilldelningsbeslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu TioHundranämnden tecknat avtal med två utförare: Frösunda LSS och Ro Omsorg. Pressmeddelande Den ramavtalsleverantör som i första avropet rankats som nummer ett är Frösunda LSS. De har därför tilldelats driftsavtalen för de första gruppbostäderna: Sanavägen i Hallstavik, Övre Kanalvillan, samt Nedre Kanalvillan i Älmsta. Frösunda LSS fick full pott i utvärderingskriterierna: bemanning och verksamhetskvalitet. Nästa steg för Frösunda LSS är att ansöka om tillstånd från Socialstyrelsen. Ett godkännande måste vara klart innan de kan starta upp gruppbostaden i Hallstavik och att överta verksamheterna i Övre och Nedre Kanalvillan i Älmsta. Driften i Hallstavik startar tidigast den 1 mars, 2013, verksamheterna i Älmsta tidigast den 1 juni, Ramavtalsupphandlingen har gjorts för att säkra driften av LSS bostäder i kommunen. Norrtälje kommun kommer de närmaste åren att bygga flera nya LSS - boenden. Därför är det tryggt att på det här sättet ha en hållbar plan för drift av de blivande verksamheterna redan innan lokalerna färdigställts, säger Sofia Paulsson (M), TioHundranämndens ordförande. Om Frösunda LSS Frösunda LSS har verksamhet inom personlig assistans, stöd och service. Frösunda erbjuder ett brett tjänsteutbud av: personlig assistans, daglig verksamhet, boende, skola, äldreomsorg, coaching, korttidsvistelse och stöd till barn och ungdomar med psykosocial problematik. Om Ro omsorg Ro Omsorg AB ägs av gemensamt av grundarna Carina Nordahl och Susanna Daag. Företaget inrymmer en kompetens inom både omvårdnad och aktivitet, vilket gör att verksamheten är väl rustad att möta behoven hos personer med stort omvårdnadsbehov samt personer med lindrigare funktionsnedsättning. Sofia Paulsson, (M) ordförande tel e-post: Sid 9

10 6 nov dec Babels Hus i Norrtälje stad Tema: anhöriga - en del av vardagens hjältar Att vara anhörig när det värsta hänt... Ludmilla har skrivit en bok om sin 14-åriga dotter Linneas självmord. - Det som driver mig är att lyfta fram psykisk ohälsa och minska tabun kring självmord. Välkommen att ta del av min historia! Ämne: Att vara anhörig när det värsta hänt Datum: Torsdag 6 december Tid: Plats: Folkets Hus i Norrtälje stad Föreläsare: Ludmilla Rosengren, läkare, KBT-terapeut och författare För mer information: tiohundraprojektet.se/babelshus Maud Sjöblom, IPH på tel Entré 100 kr medlemmar i IPH & RSMH 50 kr Arrangör: IPH-intresseföreningen för psykisk hälsa Samverkar med olika organisationer i Norrtälje Sid 10

11 Utdrag från HSN NYTT Kampanj Patientens rätt 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har de senaste åren avsatt resurser för att arbeta med kommunikation kring patientens rättigheter. I år fokuserar kampanjen dels på att informera länets invånare om Vårdgarantikansliet, dels på att nå ett par av de grupper bland befolkningen som har visat sig ha begränsade kunskaper om sina rättigheter och om vart man ska vända sig när man har behov av hälso- och sjukvård. De grupper som är aktuella i årets kampanj är dels unga vuxna (18-34 år), dels personer utan gymnasieutbildning. Dessutom kommer förra årets satsningar på utlandsfödda och personer äldre än 65 år att följas upp. BLAND ANNAT KOMMER ANNONSEN... Har du väntat för länge? att vid flera tillfällen publiceras i länets lokalpress, i Metro samt i Aftonbladet. Det första införandet skedde i början på oktober och det sista införandet blir under mellandagarna. Vårdgarantikansliet kommer att lyftas fram på Vårdguiden.se och i samband med detta kommer även annonser på olika hemsidor som ofta besöks av unga vuxna. På Vårdguiden.se kommer det också att finnas en så kallad snabbguide som på ett enkelt sätt visar vad vårdgarantin innebär och vad man ska göra om man får vänta för länge. SOM I MÅNGA ANDRA FALL... behöver förvaltningens kommunikationsavdelning hjälp av vårdmottagningar för att nå ut till patienterna. Sedan tidigare finns två foldrar om vårdgaranti och valfrihet: Hur länge ska man vänta? och Vi hjälper dig att hitta rätt i vården Informationen finns också översatt till 15 språk på Vårdguiden.se. Den senare foldern är för övrigt på ett enkelt och lättfattligt språk med tanke på personer som av olika skäl kan ha svårt att förstå en mer komplicerad text. Foldrarna kommer att skickas ut till vissa mottagningar med många besökare i den aktuella åldersgruppen, till exempel ungdomsmottagningar och mödra- och barnhälsovårdsmottagningar. De kan beställas på: Information på olika språk: Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 11

12 Nya Mina vårdkontakter 6.0 På Vårdguiden.se och 1177.se finns e-tjänsten Mina vårdkontakter. Här kan patienterna till exempel beställa tid, av- och omboka tid eller förnya recept hos sin vårdmottagning. Den 12 december 2012 lanseras nya Mina vårdkontakter med nytt utseende och gränssnitt. Innan releasen kommer invånar- och vårdgivarsidan att stängas ned klockan den 11 december och öppnas igen kl morgonen därpå, dvs den 12 dec Anpassat för webb, mobil och surfplatta Det blir ett renare mer avskalat gränssnitt med den senaste tekniken, till exempel så kallad responsiv design och kod som bygger på etablerad standard. Responsiv design betyder att det som syns på skärmen (gränssnittet) dynamiskt anpassas till skärmens storlek. När man läser på datorn syns de flesta funktioner direkt. Om man istället använder en surfplatta eller mobiltelefon ändras utseendet för att ge bästa bild på den mindre skärmen. Till exempel kan vissa funktioner flyttas ned och man når dem genom att skrolla. Detta gör det flexibelt och enkelt att se tjänster och innehåll på alla typer av skärmar. Form och design Nya Mina vårdkontakter är renare, enklare och har en tydligare struktur. Användaren kan lättare se vad man behöver göra och det leder till att man kan använda tjänsten mer effektivt, tryggt och säkert. Tillgänglighet Nya Mina vårdkontakter är mer tillgänglig eftersom man i både teknik och design har fokuserat på tillgänglighet. Den responsiva designen leder också till bättre tillgänglighet eftersom det blir enklare att nå tjänsten via mobilen. Mina vårdkontakter ska följa Web Content Accessibility Guidelines 2.0 från konsortiet W3C (World Wide Web Consortium) för att säkra att webbplatsen blir tillgänglig för användare med funktionshinder, inklusive visuella, motoriska och kognitiva handikapp. Ny plattform Nya Mina vårdkontakter har också en vidareutvecklad plattform som möjliggör nya former för integrationer av e-tjänster utvecklade av andra aktörer. Detta gör det även möjligt för så kallade federationer (samverkansformer) med andra aktörer, som till exempel Försäkringskassan, så att invånarna kan växla mellan olika e-tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång. Stöd för Mobilt BankID Nya Mina vårdkontakter har stöd för Mobilt bankid. Efter att ha installerat och aktiverat appen går det att logga in i Mina vårdkontakter med den. Det går också bra att logga in med mobiltelefonen i Mina vårdkontakter med personnummer, lösenord och engångskod. Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 12

13 Så kan du hjälpa barn när en närstående blivit sjuk När en förälder eller annan närstående vuxen blir allvarligt fysiskt eller psykiskt sjuk, missbrukar eller dör är det viktigt för vårdpersonalen att tänka på barnen. Enligt lag och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Nu finns det vägledning för vårdpersonal i arbetet med detta. Barn ser och hör mer än man tror och behöver hjälp att förstå vad som händer. För patienten är det också viktigt att få avlastning och känna att barnet får stöd av andra vuxna. Vårdpersonalen måste samtidigt kunna hantera ansvaret och arbeta för en ökad kvalitet i vården.till hjälp och inspiration för vårdpersonal som möter barn som är närstående har en arbetsgrupp inom Stockholms läns landsting tagit fram tre dokument: Vägledning - för dig som chef Checklista - för personal Kunskapsunderlag - bla goda exempel Via länken kan du ladda ner dokumenten: aspx?id=4446 Vill du veta mer, kontakta då: Arbetsgruppen/Ludmilla von Zweigbergk Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, Stockholms läns landsting. Tel epost: epost: Sid 13

14 har gjort AKUT - testet Sedan ett år tillbaka pågår en nationell kampanj för att öka befolkningens kunskap om stroke, dess symtom och vikten av att söka vård direkt. Under året har närmare personer gjort AKUT-testet* på strokekampanjens webbplats. Kampanjen ska pågå i tre år och har som mål att halvera tiden från symtom till larm. Bärande del Nationella strokekampanjen är ett initiativ från Sveriges landsting och regioner. En bärande del i kampanjen är AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att lära sig avgöra om en person drabbats av en stroke. Höstens kampanjaktivitet går ut på att få idrottsföreningarna i Sverige att göra AKUT-testet. De uppmanas att vara med i Den Stora Utmaningen. Stort intresse Alla landsting och regioner i Sverige står bakom kampanjen. Under det första året har den fått en uppmärksamhet över förväntan. Läs mer: Beställ kampanjmaterial: Ny förvaltningschef på TioHundraförvaltningen Christine Dahlbom-Nygren blir ny förvaltningschef för TioHundraförvaltningen. Christine kommer närmast ifrån Danderyds kommun där hon har arbetat som avdelningschef för äldre och LSS på Socialkontoret, där har hon även varit tillförordnad socialdirektör. Christine har en gedigen bakgrund inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi hälsar Christine varmt välkommen när hon tillträder tjänsten den 7 januari, Så snart hon är på plats återkommer vi med mer information om bland annat hur planeringen ser ut för kommande Branschrådsmöten under Ansvarig utgivare: Per Nordenstam, tf förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, informationsansvarig Layout: Informationsavdelningen på TioHundraförvaltningen Tel , tiohundraprojektet.se Sid 14

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012 THN NYTT Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning september 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra ABs

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre

Bättre liv för de mest sjuka äldre Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Yvonne Lindholm FoUU-rapport 2012:1 del A 1 Omslagsbilden är hämtad från SKL som har gett sitt tillstånd till att bilden får användas även i Norrtäljes

Läs mer

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: 08-452 7176 Mob: 073-809 7174 www.cehis.se info@cehis.se Slutrapport Projektet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet

Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet Från vision till verklighet Det unika Tiohundraprojektet Ett unikt projekt TioHundra är ett samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Projektet

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen

Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen Bilaga 3 till Genomlysning av äldreomsorgen i Älmhults kommun Eva Arvidsson STQM Management AB samt Göran Svensson Planum Organisation AB Augusti 2015

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 Nummer 5 dec 2014 TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 INTRYCK 5 2014 1 I DETTA NUMMER Flera möjligheter att nå Vårdcentralen Gripen 4 Rutinerade sjuksköterskor svarar i telefon i Årjäng 6 Svarar hela dagen 8

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer