THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. november 2012"

Transkript

1 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning november 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Uppföljning Kundval - Rehabilitering 2-3 Kartläggning gällande Rehabilitering 4 Ansökan om Auktorisering för fotvård 4-5 Aktiv Hälsostyrning 5 Rapport - Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 6 Sammanträdesplanering för TioHundranämnden Månadsrapport oktober Förvaltningen informerar 7 Nyheter - utförare 7 Ditt Kundval i Norrtälje - hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering 7 Ditt Vårdval i Norrtälje - Ny barnavårdscentral i Rimbo 8 Påminnelse! Viktigt möte för remittenter till ASIH och SPSV 9 Ramavtalsupphandling drift bostäder enligt LSS 10 Babels Hus i Norrtälje stad - 6 dec 11 Sammanfattning från HSN NYTT 11 Kampanj - Har du väntat för länge 12 Nya Mina Vårdkontakter Så kan du hjälpa barn när en närstående blivit sjuk har gjort AKUT - testet 14 Ny förvaltningschef på TioHundraförvaltningen TioHundra är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg

2 Sammanfattning från THNs sammanträde den 30 oktober, 2012 Uppföljning av Kundval - hemrehabilitering TioHundranämnden beslutade att ge Tiohundraförvaltningen i uppdrag att följa upp de kvarstående bristerna från granskningen avseende april 2012, rehabilitering Kundval för aktuell utförare. Samt att under våren 2013 genomföra ny uppföljning/journalgranskning av rehabilitering i Kundval för samtliga utförare. Bakgrund I syfte att följa upp hemrehabiliteringen i Kundvalet genomfördes en systematisk journalgranskning avseende ärenden aktuella april 2012 för samtliga kundvalsutförare. Som kriterier för granskning valdes: tydlig rehabiliteringsprocess, rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och samverkan med hemtjänst. Resultat Det finns stora kvalitetsskillnader i rehabiliteringen mellan de olika utförarna. Antalet hemrehabiliteringsärenden är mycket ojämnt fördelat mellan de sex utförarna. Kartläggning gällande rehabilitering TioHundranämnden godkände rapporten och gav i uppdrag åt TioHundraförvaltningen att genomföra de prioriterade åtgärderna från rapporten Kartläggning: möjligheter till rehabilitering och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning i Norrtälje kommun. Bakgrund I Folkhälsoinstitutets rapport Onödig Ohälsa 2008 beskrivs att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Hos personer med nedsatt rörelseförmåga är det tio gånger vanligare att skatta sin hälsa som dålig jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Orsaken till nedsatt hälsa kan vara multifaktoriell men i rapporten slås fast att 30% av ohälsan härrör till faktorer som kan påverkas exempelvis genom livsstilsförändringar, bättre bemötande, ökad tillgänglighet och ökad kunskap om funktionsnedsättning. Norrtälje har generellt ett högt ohälsotal och det finns därför anledning att fokusera på hur rehabiliteringsmöjligheterna fungerar för personer med särskilda behov. Ett kartläggningsarbete har genomförts september februari 2012 i samverkan med intresserade representanter från rehabiliteringsverksamheterna samt intresseorganisationerna, se bifogad rapport inklusive bilaga med rekommenderade evidensbaserade insatser. fortsättning nästa sida Sid 2

3 Förslag på åtgärder för att förbättra möjligheterna till rehabilitering och fysisk aktivitet presenterades för TioHundraförvaltningens ledningsgrupp Nedan listade åtgärder är de som prioriterats att genomföra under 2012 och som kan genomföras utan extra kostnader. Övriga förslag till åtgärder skall utredas vidare av TioHundraförvaltningen. Åtgärder som har genomförts våren 2012 Uppdaterad tydlig information riktat till allmänheten på Tiohundraprojektets hemsida om rehabiliteringens olika utförare. Avtalsansvariga bevakar att respektive utförare håller information om verksamheten uppdaterad på vårdguiden.se. Kartlagt följsamhet till kvalitetskriterier rehabilitering särskilt boende för äldre och korttidsboende som redovisas för Tiohundranämnden i särskild rapport. Genom uppdrag friskvårdslots, stimulerat till att Fysisk aktivitet på recept fortsätter att användas frekvent och på så sätt bidrar till ökad folkhälsa. Pågående arbete hösten 2012 Erbjuda hälsopreventiva kortkurser, FOU- café, gällande fysisk aktivitet, kost och fallprevention för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Utreda förutsättningarna för förbättrad träningsutrustning på korttids boende och särskilt boende för äldre. Undersöka möjligheterna att inom ramen för Roslagsmodellen erbjuda äldre personer möjlighet till fysisk aktivitet, sittande gympa där även personer med funktionsnedsättning kan delta. Utreda möjlighet för ökat utnyttjande av utförarnas befintliga träningslokaler som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Finns det förutsättningar till ökat utnyttjande av lokaler och utrustning för andra personer med funktionsnedsättning som verksamheten inte primärt ger service? Planerade åtgärder Ta fram och distribuera skriftligt informationsmaterial om rehabiliteringsmöjligheter i Norrtälje för de som inte har tillgång till Internet. Avtalsansvarig förtydligar kraven på rehabilitering på korttidsboende så att behoven bättre kan tillgodoses. Uppdaterad tydlig information riktat till allmänheten på TioHundraprojektets hemsida om möjligheter till fysisk aktivitet med hjälp av FaR ledare som har erfarenhet av insatser för personer med funktionsnedsättning. Stimulera till ökad kunskap kring funktionsnedsättning genom utbildning/föreläsning för FaR ledare (FOU). Inventera fysisk tillgänglighet, utbud samt erfarenhet/kunskap kring funktionsnedsättning i föreningar och företag som erbjuder friskvårdsaktiviteter i kommunen (i samverkan med Kultur och Fritid). Undersöka möjligheterna att stimulera föreningslivet till ökad verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning genom att införa extra föreningsbidrag för dem som bedriver sådan verksamhet (i samverkan med Kultur och Fritid). Margareta Oswald, MAR, tel e-post: Sid 3

4 Ansökan om auktorisation inom Vårdval fotsjukvård Tiohundra i Norrtälje kommun TioHundranämnden godkände auktorisationen av Din Fothörna inom vårdområdet Fotsjukvård. TioHundraförvaltningen fick i uppdrag att teckna avtal med Helena Jaula, Din Fothörna. Beslutet justerades omedelbart. Bakgrund I Norrtälje kommun finns för närvarande åtta fotsjukvårdare auktoriserade enligt Vårdval som infördes i TioHundra Två av dem kommer att upphöra med sin verksamhet inom det närmaste året med anledning av pension. Synpunkter Helena Jaula, Din Fothörna avser att bedriva verksamhet lokaliserad till Rånäs Rehabcenter. Hon har efter utredning visat sig väl uppfylla kraven i Regelbok Fotsjukvård, Auktorisationsvillkor Vårdval TioHundra och hon är införstådd med Allmänna villkor för Vårdval TioHundra. Sökande har för avsikt att Margareta Oswald, MAR, tel e-post: Aktiv hälsostyrning TioHundranämnden godkände ett fortsatt deltagande i SLL:s projekt angående Aktiv hälsostyrning med fortsatt försöksverksamhet inom TioHundra enligt förvaltningens förslag. Bakgrund Stockholms läns landsting tog 2009 ett politiskt beslut att utveckla aktiv hälsostyrning (AHS, Case- och disease management) i syfte att förbättra vården för de mest vårdtunga och resurskrävande målgrupperna inom landstinget. Den 10 juni 2011 beslutade TioHundranämnden att delta i SLL:s projekt och avropsavtal tecknades med Health Navigator AB för en period på 14 månader med start tidigast 1 augusti 2011 och tidigast avslut 30 september I realiteten startade försöksverksamheten i Norrtälje den 1 oktober 2011 vilket innebär att avtalet avslutas den 30 november. Försöksverksamheten i Norrtälje har omfattat två målgrupper och kostnaden är 3 miljoner för 12 månader. Synpunkter Mot bakgrund av de resultat som denna försöksverksamhet visar både för Norrtälje och övriga SLL och landstingsfullmäktiges beslut om fortsatt satsning på Aktiv hälsostyrning så förslås en fortsättning av försöksverksamheten i Norrtälje. I SLL:s budget för 2013 fastslås förutom en fortsatt satsning på aktiv hälsostyrning att den fortsatta utvecklingen kommer att inkludera utarbetande av adekvata uppföljnings- och ersättningsmodeller, individualiserade vårdprogram samt prediktiva modeller för att kunna identifiera individer som ska erbjudas anslutning till tjänsten och därmed bidra till en effektivare styrning av patientflödena inom hälsooch sjukvården. Bedömningen är att resultaten av försöksverksamheten år 2015 kan påverka befintliga avtal där effekterna är påvisbara. Försöksverksamheten i Norrtälje är i liten skala och det innebär att säkra resultat kräver en längre tidsperiod. fortsättning på nästa sida Sid 4

5 Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och efter diskussioner med projektledaren Ann Fjellner samt vår kontaktperson Sofia Landström från Health Navigator AB så föreslås att försöksverksamheten endast skall omfatta en målgrupp. Försöksverksamheten har omfattat målgrupperna mångbesökare (ca 130 personer) och hjärtsvikt (ca 30 personer) och vårt förslag är att fortsätta med målgruppen mångbesökare. Kostnaderna för en försöksverksamhet med en målgrupp blir ca 1,5 miljoner för 12 månader. Gunilla Thornberg, tf avdelningschef, tel e-post: Rapport Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun TioHundranämnden godkände rapporten Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje (Del A-C) att överlämna rapporten till SKL för kännedom som TioHundranämndens rapport inom ramen för SKL:s nationella studie. Förvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbetet med en revidering av nämndens nuvarande Äldreplan med bland annat rapport Bättre liv för de mest sjuka i Norrtälje som underlag. Bakgrund Kvalitativa uppföljningar av multisjuka äldre var ett nationellt projekt under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet som genomfördes under perioden syftade till att identifiera systembrister/hinder och hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre bättre vård- och omsorgskvalité. Syftet var även att öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vårdoch omsorgssystemen kring den multisjuka äldre. Synpunkter Äldreplanen behov av revidering Den verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för äldre i Norrtälje kommun som TioHundranämnden antog den 15 februari 2008, TioHundranämndens Äldreplan, är i stora delar fortfarande aktuell. Planen som formellt omfattade perioden skulle dock behöva ses över och aktualiseras med hänsyn till de omvärldsförändringar som skett under perioden. En ny plan skulle behöva upprättas för den förlängda projekttiden Mål och aktiviteter för att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje borde kunna ingå i den nya planen. Denna rapport liksom tidigare studier om situationen för de mest sjuka äldre borde tillsammans kunna ge ett bra underlag för planen. Liksom föregående plan bör den nya äldreplanen tas fram i nära samarbete mellan nämnden, förvaltningen, vård- och omsorgsgivarna samt berörda intresseorganisationer. Äldreplanen finns att ladda ner via TioHundranämndens hemsida: Yvonne Lindholm, chef FoUU, tel e-post: Sid 5

6 Sammanträdesplanering 2013 TioHundranämnden fastställde föreslagna sammanträdesdatum och tider för TioHundranämnden Sammanträdesdagar 2013 TioHundranämnden samt TioHundranämndens Arbetsutskott THN au kl THN kl Anmärkning 17/1 efter nämnd 17/1 Val arbetsutskott, Internkontroll /2 21/2 Årsredovisning/ Verksamhetsberättelse 14/3 27/3 Månadsrapport februari 18/4 25/4 Månadsrapport mars 23/5 30/5 Delår 1 18/6 25/6 VP inklusive budget, taxor, månadsrapport maj 22/8 25/9 Månadsrapport maj/juli 19/9 25/9 Delår 2 23/10 31/10 Månadsrapport september 21/11 28/11 Månadsrapport oktober 12/12 19/12 Månadsrapport november Tomas Sjöberg, kanslichef tel e-post: Månadsrapport oktober 2012 TioHundranämnden beslutade att med godkännande överlämna månadsrapporten för oktober till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen. Bakgrund Förvaltningen presenterar månadsrapport oktober Synpunkter Resultatet för perioden uppgår till -21,2 mkr och prognosen för helåret uppgår till -25,7 mnkr (-17 mnkr för kommunen och -8,7 mnkr för landstinget). Sammanfattning oktober månad 2012 Resultatet för perioden uppgår till 21,2 mnkr. Prognosen uppgår till -25,7 mnkr för helåret, varav kommunen -17 mnkr och landstinget - 8,7 mnkr. Förfrågningsunderlag för Vårdval inom Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, samt Specialist palliativ slutenvård; SPSV godkänds av Tiohundranämnden. Förenade Care AB godkänds som vårdgivare av ASIH och SPSV. Datum för driftstart är 15 januari fortsättning på nästa sida Sid 6

7 Utredningen om införande av valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre har godkänds. TioHundraförvaltningen fick uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV på nytillkommande Säbo för äldre. TioHundraförvaltningen fick i uppdrag att förlänga de avtal med Vårdbolaget Tiohundra AB som upphör den 31 december 2012, med undantag för de uppdrag där upphandling enlig LOV eller LOU sker. Totalersättningen i avtal för år 2013 skall vara enligt nivåer för år Per Nordenstam, tf förvaltningschef, tel e-post: Förvaltningen informerar Den 24 januari 2013 hålls en konferens i Norrtälje i samarbete mellan Norrtälje kommun, TioHundra och Hans Nordén. Tema är: Vägar tillbaka från pyskisk ohälsa, mer information om innehåll och plats i kommande nummer av THN NYTT. TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS Ramavtalsupphandlingen för drift av bostäder med särskild service enligt LSS är avslutad. Efter tilldelningsbeslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu TioHundranämnden tecknat avtal med två utförare: Frösunda LSS och Ro Omsorg. Projektet Äldreliv Nordiost avslutades 1 oktober, Berörda kommuner vill dock fortsätta samverka och har ansökt om medel för en förstudie i tre månader. Nyheter - utförare i Norrtälje kommun Ditt Kundval i Norrtälje - hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering Ditt Vårdval i Norrtälje - Ny barnavårdscentral i Rimbo Kundval TioHundra En del i Ditt val Vårdval TioHundra En del i Ditt val Y&C Äldreservice AB har bytt namn och heter numera Skärgårdens Omsorg AB. Tel Läs mer om Skärgårdens Äldreservice på tiohundraprojektet.se Den 5 november invigde Vårdbolaget TioHundra AB sin barnavårdscentral i det ombyggda före detta biblioteket. Adress: Stockholmsvägen 18, Rimbo Tel Sid 7

8 6 dec Påminnelse! Viktigt möte för remittenter till ASIH och SPSV Den 6 december bjuder Hälso- och sjukvårdsförvaltningen akutsjukhus och primärvårdsföreträdare in till landstingshuset för information. Uppdraget Uppdraget för Avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvårdändras när Vårdval införs den 15 januari 2013 Exempel Exempel på förändringar är områdesindelningen och införandet av helhetsansvar, något som innebär att enstaka insatser tas bort. Dessutom förändras sättet att remittera. Datum: Torsdag 6 december Tid: Plats: Landstingssalen, Landstingshuset Hantverkargatan 45 Anmälan: Lena Waller via epost: Personal från TioHundraförvaltningen kommer att finnas på plats för att representera Norrtälje Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 8

9 TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS Ramavtalsupphandlingen för drift av bostäder med särskild service enligt LSS är avslutad. Efter tilldelningsbeslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu TioHundranämnden tecknat avtal med två utförare: Frösunda LSS och Ro Omsorg. Pressmeddelande Den ramavtalsleverantör som i första avropet rankats som nummer ett är Frösunda LSS. De har därför tilldelats driftsavtalen för de första gruppbostäderna: Sanavägen i Hallstavik, Övre Kanalvillan, samt Nedre Kanalvillan i Älmsta. Frösunda LSS fick full pott i utvärderingskriterierna: bemanning och verksamhetskvalitet. Nästa steg för Frösunda LSS är att ansöka om tillstånd från Socialstyrelsen. Ett godkännande måste vara klart innan de kan starta upp gruppbostaden i Hallstavik och att överta verksamheterna i Övre och Nedre Kanalvillan i Älmsta. Driften i Hallstavik startar tidigast den 1 mars, 2013, verksamheterna i Älmsta tidigast den 1 juni, Ramavtalsupphandlingen har gjorts för att säkra driften av LSS bostäder i kommunen. Norrtälje kommun kommer de närmaste åren att bygga flera nya LSS - boenden. Därför är det tryggt att på det här sättet ha en hållbar plan för drift av de blivande verksamheterna redan innan lokalerna färdigställts, säger Sofia Paulsson (M), TioHundranämndens ordförande. Om Frösunda LSS Frösunda LSS har verksamhet inom personlig assistans, stöd och service. Frösunda erbjuder ett brett tjänsteutbud av: personlig assistans, daglig verksamhet, boende, skola, äldreomsorg, coaching, korttidsvistelse och stöd till barn och ungdomar med psykosocial problematik. Om Ro omsorg Ro Omsorg AB ägs av gemensamt av grundarna Carina Nordahl och Susanna Daag. Företaget inrymmer en kompetens inom både omvårdnad och aktivitet, vilket gör att verksamheten är väl rustad att möta behoven hos personer med stort omvårdnadsbehov samt personer med lindrigare funktionsnedsättning. Sofia Paulsson, (M) ordförande tel e-post: Sid 9

10 6 nov dec Babels Hus i Norrtälje stad Tema: anhöriga - en del av vardagens hjältar Att vara anhörig när det värsta hänt... Ludmilla har skrivit en bok om sin 14-åriga dotter Linneas självmord. - Det som driver mig är att lyfta fram psykisk ohälsa och minska tabun kring självmord. Välkommen att ta del av min historia! Ämne: Att vara anhörig när det värsta hänt Datum: Torsdag 6 december Tid: Plats: Folkets Hus i Norrtälje stad Föreläsare: Ludmilla Rosengren, läkare, KBT-terapeut och författare För mer information: tiohundraprojektet.se/babelshus Maud Sjöblom, IPH på tel Entré 100 kr medlemmar i IPH & RSMH 50 kr Arrangör: IPH-intresseföreningen för psykisk hälsa Samverkar med olika organisationer i Norrtälje Sid 10

11 Utdrag från HSN NYTT Kampanj Patientens rätt 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har de senaste åren avsatt resurser för att arbeta med kommunikation kring patientens rättigheter. I år fokuserar kampanjen dels på att informera länets invånare om Vårdgarantikansliet, dels på att nå ett par av de grupper bland befolkningen som har visat sig ha begränsade kunskaper om sina rättigheter och om vart man ska vända sig när man har behov av hälso- och sjukvård. De grupper som är aktuella i årets kampanj är dels unga vuxna (18-34 år), dels personer utan gymnasieutbildning. Dessutom kommer förra årets satsningar på utlandsfödda och personer äldre än 65 år att följas upp. BLAND ANNAT KOMMER ANNONSEN... Har du väntat för länge? att vid flera tillfällen publiceras i länets lokalpress, i Metro samt i Aftonbladet. Det första införandet skedde i början på oktober och det sista införandet blir under mellandagarna. Vårdgarantikansliet kommer att lyftas fram på Vårdguiden.se och i samband med detta kommer även annonser på olika hemsidor som ofta besöks av unga vuxna. På Vårdguiden.se kommer det också att finnas en så kallad snabbguide som på ett enkelt sätt visar vad vårdgarantin innebär och vad man ska göra om man får vänta för länge. SOM I MÅNGA ANDRA FALL... behöver förvaltningens kommunikationsavdelning hjälp av vårdmottagningar för att nå ut till patienterna. Sedan tidigare finns två foldrar om vårdgaranti och valfrihet: Hur länge ska man vänta? och Vi hjälper dig att hitta rätt i vården Informationen finns också översatt till 15 språk på Vårdguiden.se. Den senare foldern är för övrigt på ett enkelt och lättfattligt språk med tanke på personer som av olika skäl kan ha svårt att förstå en mer komplicerad text. Foldrarna kommer att skickas ut till vissa mottagningar med många besökare i den aktuella åldersgruppen, till exempel ungdomsmottagningar och mödra- och barnhälsovårdsmottagningar. De kan beställas på: Information på olika språk: Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 11

12 Nya Mina vårdkontakter 6.0 På Vårdguiden.se och 1177.se finns e-tjänsten Mina vårdkontakter. Här kan patienterna till exempel beställa tid, av- och omboka tid eller förnya recept hos sin vårdmottagning. Den 12 december 2012 lanseras nya Mina vårdkontakter med nytt utseende och gränssnitt. Innan releasen kommer invånar- och vårdgivarsidan att stängas ned klockan den 11 december och öppnas igen kl morgonen därpå, dvs den 12 dec Anpassat för webb, mobil och surfplatta Det blir ett renare mer avskalat gränssnitt med den senaste tekniken, till exempel så kallad responsiv design och kod som bygger på etablerad standard. Responsiv design betyder att det som syns på skärmen (gränssnittet) dynamiskt anpassas till skärmens storlek. När man läser på datorn syns de flesta funktioner direkt. Om man istället använder en surfplatta eller mobiltelefon ändras utseendet för att ge bästa bild på den mindre skärmen. Till exempel kan vissa funktioner flyttas ned och man når dem genom att skrolla. Detta gör det flexibelt och enkelt att se tjänster och innehåll på alla typer av skärmar. Form och design Nya Mina vårdkontakter är renare, enklare och har en tydligare struktur. Användaren kan lättare se vad man behöver göra och det leder till att man kan använda tjänsten mer effektivt, tryggt och säkert. Tillgänglighet Nya Mina vårdkontakter är mer tillgänglig eftersom man i både teknik och design har fokuserat på tillgänglighet. Den responsiva designen leder också till bättre tillgänglighet eftersom det blir enklare att nå tjänsten via mobilen. Mina vårdkontakter ska följa Web Content Accessibility Guidelines 2.0 från konsortiet W3C (World Wide Web Consortium) för att säkra att webbplatsen blir tillgänglig för användare med funktionshinder, inklusive visuella, motoriska och kognitiva handikapp. Ny plattform Nya Mina vårdkontakter har också en vidareutvecklad plattform som möjliggör nya former för integrationer av e-tjänster utvecklade av andra aktörer. Detta gör det även möjligt för så kallade federationer (samverkansformer) med andra aktörer, som till exempel Försäkringskassan, så att invånarna kan växla mellan olika e-tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång. Stöd för Mobilt BankID Nya Mina vårdkontakter har stöd för Mobilt bankid. Efter att ha installerat och aktiverat appen går det att logga in i Mina vårdkontakter med den. Det går också bra att logga in med mobiltelefonen i Mina vårdkontakter med personnummer, lösenord och engångskod. Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 12

13 Så kan du hjälpa barn när en närstående blivit sjuk När en förälder eller annan närstående vuxen blir allvarligt fysiskt eller psykiskt sjuk, missbrukar eller dör är det viktigt för vårdpersonalen att tänka på barnen. Enligt lag och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Nu finns det vägledning för vårdpersonal i arbetet med detta. Barn ser och hör mer än man tror och behöver hjälp att förstå vad som händer. För patienten är det också viktigt att få avlastning och känna att barnet får stöd av andra vuxna. Vårdpersonalen måste samtidigt kunna hantera ansvaret och arbeta för en ökad kvalitet i vården.till hjälp och inspiration för vårdpersonal som möter barn som är närstående har en arbetsgrupp inom Stockholms läns landsting tagit fram tre dokument: Vägledning - för dig som chef Checklista - för personal Kunskapsunderlag - bla goda exempel Via länken kan du ladda ner dokumenten: aspx?id=4446 Vill du veta mer, kontakta då: Arbetsgruppen/Ludmilla von Zweigbergk Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, Stockholms läns landsting. Tel epost: epost: Sid 13

14 har gjort AKUT - testet Sedan ett år tillbaka pågår en nationell kampanj för att öka befolkningens kunskap om stroke, dess symtom och vikten av att söka vård direkt. Under året har närmare personer gjort AKUT-testet* på strokekampanjens webbplats. Kampanjen ska pågå i tre år och har som mål att halvera tiden från symtom till larm. Bärande del Nationella strokekampanjen är ett initiativ från Sveriges landsting och regioner. En bärande del i kampanjen är AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att lära sig avgöra om en person drabbats av en stroke. Höstens kampanjaktivitet går ut på att få idrottsföreningarna i Sverige att göra AKUT-testet. De uppmanas att vara med i Den Stora Utmaningen. Stort intresse Alla landsting och regioner i Sverige står bakom kampanjen. Under det första året har den fått en uppmärksamhet över förväntan. Läs mer: Beställ kampanjmaterial: Ny förvaltningschef på TioHundraförvaltningen Christine Dahlbom-Nygren blir ny förvaltningschef för TioHundraförvaltningen. Christine kommer närmast ifrån Danderyds kommun där hon har arbetat som avdelningschef för äldre och LSS på Socialkontoret, där har hon även varit tillförordnad socialdirektör. Christine har en gedigen bakgrund inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi hälsar Christine varmt välkommen när hon tillträder tjänsten den 7 januari, Så snart hon är på plats återkommer vi med mer information om bland annat hur planeringen ser ut för kommande Branschrådsmöten under Ansvarig utgivare: Per Nordenstam, tf förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, informationsansvarig Layout: Informationsavdelningen på TioHundraförvaltningen Tel , tiohundraprojektet.se Sid 14

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. oktober 2012

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. oktober 2012 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning oktober 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Auktorisering - vårdval inom ASIH samt SPSV Foton: Marina Filipsson 2-3

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

2012-05-21 1(22) Underskrift Sekreterare...Paragrafer 55-68 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande...

2012-05-21 1(22) Underskrift Sekreterare...Paragrafer 55-68 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(22) Plats och tid Norrtälje sj ukhus, Havsörnen, 10.00-15.40 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera Tomas Sjöberg, sekreterare Karin

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad Seminarium 2:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad i Stockholmsregionen Hur skapar vi verkstad Vision Praktiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012

Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 ANMÄLAN 20120508 LS 12030360 Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 Ärendebeskrivning Tiohundranämnden har överlämnat budget för år 2012. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 13 april 2011 kl. 13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående Barn som är närstående VÄGLEDNING OCH ANSVARSNIVÅER FÖR VERKSAMHETSANPASSADE RUTINER FÖR INFORMATION, RÅD OCH STÖD Vägledning vill ge underlag och inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012 THN NYTT Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning september 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra ABs

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 FoUU - avdelningen Framför dig ser du ett nummer av FoUU-avdelningens nyhetsbrev! Detta brev utkommer ca en gång per kvartal. Vill du vara säker på att inte missa

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg 1 (10) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 14.00 15.45 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) (S) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 22 april 2010 kl 09.30-12.00 (Hjärt- och lungsjukas förening tog pulsen på TioHundranämndens ledamöter mellan kl 08.30-09.30) enligt bifogad

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Underskrift Sekreterare...Paragrafer 9-28 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... Håkan Jonsson (S)

Underskrift Sekreterare...Paragrafer 9-28 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... Håkan Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-02-23 1(24) Plats och tid ande Övriga deltagande Utses justera Äldreboende Vårdbo, Torpvägen 5, Norrtälje enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 27 april 2011 kl. 10.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga

Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga Jönköping den 6 oktober 2014 Gunilla Apell Projektledare Hälso- och sjukvårdsenheten Central förvaltning gunilla.apell@ltdalarna.se Sjukvårdens ansvar och

Läs mer

2012-08-30 1(12) Per Nordenstam, tf. förvaltningschef 85-94 Sandra Raimundo, ekonom, ksk 92 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 85-94

2012-08-30 1(12) Per Nordenstam, tf. förvaltningschef 85-94 Sandra Raimundo, ekonom, ksk 92 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 85-94 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Plats och tid Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, 10.00-11.30 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Per Nordenstam,

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Lena Svantesson savdelningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting lena.svantesson@sll.se

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(20) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, avdelningschef

Läs mer

Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet

Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet Från vision till verklighet Det unika Tiohundraprojektet Ett unikt projekt TioHundra är ett samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Projektet

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer