THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. november 2012"

Transkript

1 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning november 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Uppföljning Kundval - Rehabilitering 2-3 Kartläggning gällande Rehabilitering 4 Ansökan om Auktorisering för fotvård 4-5 Aktiv Hälsostyrning 5 Rapport - Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 6 Sammanträdesplanering för TioHundranämnden Månadsrapport oktober Förvaltningen informerar 7 Nyheter - utförare 7 Ditt Kundval i Norrtälje - hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering 7 Ditt Vårdval i Norrtälje - Ny barnavårdscentral i Rimbo 8 Påminnelse! Viktigt möte för remittenter till ASIH och SPSV 9 Ramavtalsupphandling drift bostäder enligt LSS 10 Babels Hus i Norrtälje stad - 6 dec 11 Sammanfattning från HSN NYTT 11 Kampanj - Har du väntat för länge 12 Nya Mina Vårdkontakter Så kan du hjälpa barn när en närstående blivit sjuk har gjort AKUT - testet 14 Ny förvaltningschef på TioHundraförvaltningen TioHundra är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg

2 Sammanfattning från THNs sammanträde den 30 oktober, 2012 Uppföljning av Kundval - hemrehabilitering TioHundranämnden beslutade att ge Tiohundraförvaltningen i uppdrag att följa upp de kvarstående bristerna från granskningen avseende april 2012, rehabilitering Kundval för aktuell utförare. Samt att under våren 2013 genomföra ny uppföljning/journalgranskning av rehabilitering i Kundval för samtliga utförare. Bakgrund I syfte att följa upp hemrehabiliteringen i Kundvalet genomfördes en systematisk journalgranskning avseende ärenden aktuella april 2012 för samtliga kundvalsutförare. Som kriterier för granskning valdes: tydlig rehabiliteringsprocess, rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och samverkan med hemtjänst. Resultat Det finns stora kvalitetsskillnader i rehabiliteringen mellan de olika utförarna. Antalet hemrehabiliteringsärenden är mycket ojämnt fördelat mellan de sex utförarna. Kartläggning gällande rehabilitering TioHundranämnden godkände rapporten och gav i uppdrag åt TioHundraförvaltningen att genomföra de prioriterade åtgärderna från rapporten Kartläggning: möjligheter till rehabilitering och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning i Norrtälje kommun. Bakgrund I Folkhälsoinstitutets rapport Onödig Ohälsa 2008 beskrivs att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Hos personer med nedsatt rörelseförmåga är det tio gånger vanligare att skatta sin hälsa som dålig jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Orsaken till nedsatt hälsa kan vara multifaktoriell men i rapporten slås fast att 30% av ohälsan härrör till faktorer som kan påverkas exempelvis genom livsstilsförändringar, bättre bemötande, ökad tillgänglighet och ökad kunskap om funktionsnedsättning. Norrtälje har generellt ett högt ohälsotal och det finns därför anledning att fokusera på hur rehabiliteringsmöjligheterna fungerar för personer med särskilda behov. Ett kartläggningsarbete har genomförts september februari 2012 i samverkan med intresserade representanter från rehabiliteringsverksamheterna samt intresseorganisationerna, se bifogad rapport inklusive bilaga med rekommenderade evidensbaserade insatser. fortsättning nästa sida Sid 2

3 Förslag på åtgärder för att förbättra möjligheterna till rehabilitering och fysisk aktivitet presenterades för TioHundraförvaltningens ledningsgrupp Nedan listade åtgärder är de som prioriterats att genomföra under 2012 och som kan genomföras utan extra kostnader. Övriga förslag till åtgärder skall utredas vidare av TioHundraförvaltningen. Åtgärder som har genomförts våren 2012 Uppdaterad tydlig information riktat till allmänheten på Tiohundraprojektets hemsida om rehabiliteringens olika utförare. Avtalsansvariga bevakar att respektive utförare håller information om verksamheten uppdaterad på vårdguiden.se. Kartlagt följsamhet till kvalitetskriterier rehabilitering särskilt boende för äldre och korttidsboende som redovisas för Tiohundranämnden i särskild rapport. Genom uppdrag friskvårdslots, stimulerat till att Fysisk aktivitet på recept fortsätter att användas frekvent och på så sätt bidrar till ökad folkhälsa. Pågående arbete hösten 2012 Erbjuda hälsopreventiva kortkurser, FOU- café, gällande fysisk aktivitet, kost och fallprevention för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Utreda förutsättningarna för förbättrad träningsutrustning på korttids boende och särskilt boende för äldre. Undersöka möjligheterna att inom ramen för Roslagsmodellen erbjuda äldre personer möjlighet till fysisk aktivitet, sittande gympa där även personer med funktionsnedsättning kan delta. Utreda möjlighet för ökat utnyttjande av utförarnas befintliga träningslokaler som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Finns det förutsättningar till ökat utnyttjande av lokaler och utrustning för andra personer med funktionsnedsättning som verksamheten inte primärt ger service? Planerade åtgärder Ta fram och distribuera skriftligt informationsmaterial om rehabiliteringsmöjligheter i Norrtälje för de som inte har tillgång till Internet. Avtalsansvarig förtydligar kraven på rehabilitering på korttidsboende så att behoven bättre kan tillgodoses. Uppdaterad tydlig information riktat till allmänheten på TioHundraprojektets hemsida om möjligheter till fysisk aktivitet med hjälp av FaR ledare som har erfarenhet av insatser för personer med funktionsnedsättning. Stimulera till ökad kunskap kring funktionsnedsättning genom utbildning/föreläsning för FaR ledare (FOU). Inventera fysisk tillgänglighet, utbud samt erfarenhet/kunskap kring funktionsnedsättning i föreningar och företag som erbjuder friskvårdsaktiviteter i kommunen (i samverkan med Kultur och Fritid). Undersöka möjligheterna att stimulera föreningslivet till ökad verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning genom att införa extra föreningsbidrag för dem som bedriver sådan verksamhet (i samverkan med Kultur och Fritid). Margareta Oswald, MAR, tel e-post: Sid 3

4 Ansökan om auktorisation inom Vårdval fotsjukvård Tiohundra i Norrtälje kommun TioHundranämnden godkände auktorisationen av Din Fothörna inom vårdområdet Fotsjukvård. TioHundraförvaltningen fick i uppdrag att teckna avtal med Helena Jaula, Din Fothörna. Beslutet justerades omedelbart. Bakgrund I Norrtälje kommun finns för närvarande åtta fotsjukvårdare auktoriserade enligt Vårdval som infördes i TioHundra Två av dem kommer att upphöra med sin verksamhet inom det närmaste året med anledning av pension. Synpunkter Helena Jaula, Din Fothörna avser att bedriva verksamhet lokaliserad till Rånäs Rehabcenter. Hon har efter utredning visat sig väl uppfylla kraven i Regelbok Fotsjukvård, Auktorisationsvillkor Vårdval TioHundra och hon är införstådd med Allmänna villkor för Vårdval TioHundra. Sökande har för avsikt att Margareta Oswald, MAR, tel e-post: Aktiv hälsostyrning TioHundranämnden godkände ett fortsatt deltagande i SLL:s projekt angående Aktiv hälsostyrning med fortsatt försöksverksamhet inom TioHundra enligt förvaltningens förslag. Bakgrund Stockholms läns landsting tog 2009 ett politiskt beslut att utveckla aktiv hälsostyrning (AHS, Case- och disease management) i syfte att förbättra vården för de mest vårdtunga och resurskrävande målgrupperna inom landstinget. Den 10 juni 2011 beslutade TioHundranämnden att delta i SLL:s projekt och avropsavtal tecknades med Health Navigator AB för en period på 14 månader med start tidigast 1 augusti 2011 och tidigast avslut 30 september I realiteten startade försöksverksamheten i Norrtälje den 1 oktober 2011 vilket innebär att avtalet avslutas den 30 november. Försöksverksamheten i Norrtälje har omfattat två målgrupper och kostnaden är 3 miljoner för 12 månader. Synpunkter Mot bakgrund av de resultat som denna försöksverksamhet visar både för Norrtälje och övriga SLL och landstingsfullmäktiges beslut om fortsatt satsning på Aktiv hälsostyrning så förslås en fortsättning av försöksverksamheten i Norrtälje. I SLL:s budget för 2013 fastslås förutom en fortsatt satsning på aktiv hälsostyrning att den fortsatta utvecklingen kommer att inkludera utarbetande av adekvata uppföljnings- och ersättningsmodeller, individualiserade vårdprogram samt prediktiva modeller för att kunna identifiera individer som ska erbjudas anslutning till tjänsten och därmed bidra till en effektivare styrning av patientflödena inom hälsooch sjukvården. Bedömningen är att resultaten av försöksverksamheten år 2015 kan påverka befintliga avtal där effekterna är påvisbara. Försöksverksamheten i Norrtälje är i liten skala och det innebär att säkra resultat kräver en längre tidsperiod. fortsättning på nästa sida Sid 4

5 Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och efter diskussioner med projektledaren Ann Fjellner samt vår kontaktperson Sofia Landström från Health Navigator AB så föreslås att försöksverksamheten endast skall omfatta en målgrupp. Försöksverksamheten har omfattat målgrupperna mångbesökare (ca 130 personer) och hjärtsvikt (ca 30 personer) och vårt förslag är att fortsätta med målgruppen mångbesökare. Kostnaderna för en försöksverksamhet med en målgrupp blir ca 1,5 miljoner för 12 månader. Gunilla Thornberg, tf avdelningschef, tel e-post: Rapport Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun TioHundranämnden godkände rapporten Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje (Del A-C) att överlämna rapporten till SKL för kännedom som TioHundranämndens rapport inom ramen för SKL:s nationella studie. Förvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbetet med en revidering av nämndens nuvarande Äldreplan med bland annat rapport Bättre liv för de mest sjuka i Norrtälje som underlag. Bakgrund Kvalitativa uppföljningar av multisjuka äldre var ett nationellt projekt under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet som genomfördes under perioden syftade till att identifiera systembrister/hinder och hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre bättre vård- och omsorgskvalité. Syftet var även att öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vårdoch omsorgssystemen kring den multisjuka äldre. Synpunkter Äldreplanen behov av revidering Den verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för äldre i Norrtälje kommun som TioHundranämnden antog den 15 februari 2008, TioHundranämndens Äldreplan, är i stora delar fortfarande aktuell. Planen som formellt omfattade perioden skulle dock behöva ses över och aktualiseras med hänsyn till de omvärldsförändringar som skett under perioden. En ny plan skulle behöva upprättas för den förlängda projekttiden Mål och aktiviteter för att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje borde kunna ingå i den nya planen. Denna rapport liksom tidigare studier om situationen för de mest sjuka äldre borde tillsammans kunna ge ett bra underlag för planen. Liksom föregående plan bör den nya äldreplanen tas fram i nära samarbete mellan nämnden, förvaltningen, vård- och omsorgsgivarna samt berörda intresseorganisationer. Äldreplanen finns att ladda ner via TioHundranämndens hemsida: Yvonne Lindholm, chef FoUU, tel e-post: Sid 5

6 Sammanträdesplanering 2013 TioHundranämnden fastställde föreslagna sammanträdesdatum och tider för TioHundranämnden Sammanträdesdagar 2013 TioHundranämnden samt TioHundranämndens Arbetsutskott THN au kl THN kl Anmärkning 17/1 efter nämnd 17/1 Val arbetsutskott, Internkontroll /2 21/2 Årsredovisning/ Verksamhetsberättelse 14/3 27/3 Månadsrapport februari 18/4 25/4 Månadsrapport mars 23/5 30/5 Delår 1 18/6 25/6 VP inklusive budget, taxor, månadsrapport maj 22/8 25/9 Månadsrapport maj/juli 19/9 25/9 Delår 2 23/10 31/10 Månadsrapport september 21/11 28/11 Månadsrapport oktober 12/12 19/12 Månadsrapport november Tomas Sjöberg, kanslichef tel e-post: Månadsrapport oktober 2012 TioHundranämnden beslutade att med godkännande överlämna månadsrapporten för oktober till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen. Bakgrund Förvaltningen presenterar månadsrapport oktober Synpunkter Resultatet för perioden uppgår till -21,2 mkr och prognosen för helåret uppgår till -25,7 mnkr (-17 mnkr för kommunen och -8,7 mnkr för landstinget). Sammanfattning oktober månad 2012 Resultatet för perioden uppgår till 21,2 mnkr. Prognosen uppgår till -25,7 mnkr för helåret, varav kommunen -17 mnkr och landstinget - 8,7 mnkr. Förfrågningsunderlag för Vårdval inom Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, samt Specialist palliativ slutenvård; SPSV godkänds av Tiohundranämnden. Förenade Care AB godkänds som vårdgivare av ASIH och SPSV. Datum för driftstart är 15 januari fortsättning på nästa sida Sid 6

7 Utredningen om införande av valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre har godkänds. TioHundraförvaltningen fick uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV på nytillkommande Säbo för äldre. TioHundraförvaltningen fick i uppdrag att förlänga de avtal med Vårdbolaget Tiohundra AB som upphör den 31 december 2012, med undantag för de uppdrag där upphandling enlig LOV eller LOU sker. Totalersättningen i avtal för år 2013 skall vara enligt nivåer för år Per Nordenstam, tf förvaltningschef, tel e-post: Förvaltningen informerar Den 24 januari 2013 hålls en konferens i Norrtälje i samarbete mellan Norrtälje kommun, TioHundra och Hans Nordén. Tema är: Vägar tillbaka från pyskisk ohälsa, mer information om innehåll och plats i kommande nummer av THN NYTT. TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS Ramavtalsupphandlingen för drift av bostäder med särskild service enligt LSS är avslutad. Efter tilldelningsbeslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu TioHundranämnden tecknat avtal med två utförare: Frösunda LSS och Ro Omsorg. Projektet Äldreliv Nordiost avslutades 1 oktober, Berörda kommuner vill dock fortsätta samverka och har ansökt om medel för en förstudie i tre månader. Nyheter - utförare i Norrtälje kommun Ditt Kundval i Norrtälje - hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering Ditt Vårdval i Norrtälje - Ny barnavårdscentral i Rimbo Kundval TioHundra En del i Ditt val Vårdval TioHundra En del i Ditt val Y&C Äldreservice AB har bytt namn och heter numera Skärgårdens Omsorg AB. Tel Läs mer om Skärgårdens Äldreservice på tiohundraprojektet.se Den 5 november invigde Vårdbolaget TioHundra AB sin barnavårdscentral i det ombyggda före detta biblioteket. Adress: Stockholmsvägen 18, Rimbo Tel Sid 7

8 6 dec Påminnelse! Viktigt möte för remittenter till ASIH och SPSV Den 6 december bjuder Hälso- och sjukvårdsförvaltningen akutsjukhus och primärvårdsföreträdare in till landstingshuset för information. Uppdraget Uppdraget för Avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvårdändras när Vårdval införs den 15 januari 2013 Exempel Exempel på förändringar är områdesindelningen och införandet av helhetsansvar, något som innebär att enstaka insatser tas bort. Dessutom förändras sättet att remittera. Datum: Torsdag 6 december Tid: Plats: Landstingssalen, Landstingshuset Hantverkargatan 45 Anmälan: Lena Waller via epost: Personal från TioHundraförvaltningen kommer att finnas på plats för att representera Norrtälje Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 8

9 TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS TioHundranämnden tecknar avtal med två ramavtalsleverantörer för drift av bostäder enligt LSS Ramavtalsupphandlingen för drift av bostäder med särskild service enligt LSS är avslutad. Efter tilldelningsbeslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu TioHundranämnden tecknat avtal med två utförare: Frösunda LSS och Ro Omsorg. Pressmeddelande Den ramavtalsleverantör som i första avropet rankats som nummer ett är Frösunda LSS. De har därför tilldelats driftsavtalen för de första gruppbostäderna: Sanavägen i Hallstavik, Övre Kanalvillan, samt Nedre Kanalvillan i Älmsta. Frösunda LSS fick full pott i utvärderingskriterierna: bemanning och verksamhetskvalitet. Nästa steg för Frösunda LSS är att ansöka om tillstånd från Socialstyrelsen. Ett godkännande måste vara klart innan de kan starta upp gruppbostaden i Hallstavik och att överta verksamheterna i Övre och Nedre Kanalvillan i Älmsta. Driften i Hallstavik startar tidigast den 1 mars, 2013, verksamheterna i Älmsta tidigast den 1 juni, Ramavtalsupphandlingen har gjorts för att säkra driften av LSS bostäder i kommunen. Norrtälje kommun kommer de närmaste åren att bygga flera nya LSS - boenden. Därför är det tryggt att på det här sättet ha en hållbar plan för drift av de blivande verksamheterna redan innan lokalerna färdigställts, säger Sofia Paulsson (M), TioHundranämndens ordförande. Om Frösunda LSS Frösunda LSS har verksamhet inom personlig assistans, stöd och service. Frösunda erbjuder ett brett tjänsteutbud av: personlig assistans, daglig verksamhet, boende, skola, äldreomsorg, coaching, korttidsvistelse och stöd till barn och ungdomar med psykosocial problematik. Om Ro omsorg Ro Omsorg AB ägs av gemensamt av grundarna Carina Nordahl och Susanna Daag. Företaget inrymmer en kompetens inom både omvårdnad och aktivitet, vilket gör att verksamheten är väl rustad att möta behoven hos personer med stort omvårdnadsbehov samt personer med lindrigare funktionsnedsättning. Sofia Paulsson, (M) ordförande tel e-post: Sid 9

10 6 nov dec Babels Hus i Norrtälje stad Tema: anhöriga - en del av vardagens hjältar Att vara anhörig när det värsta hänt... Ludmilla har skrivit en bok om sin 14-åriga dotter Linneas självmord. - Det som driver mig är att lyfta fram psykisk ohälsa och minska tabun kring självmord. Välkommen att ta del av min historia! Ämne: Att vara anhörig när det värsta hänt Datum: Torsdag 6 december Tid: Plats: Folkets Hus i Norrtälje stad Föreläsare: Ludmilla Rosengren, läkare, KBT-terapeut och författare För mer information: tiohundraprojektet.se/babelshus Maud Sjöblom, IPH på tel Entré 100 kr medlemmar i IPH & RSMH 50 kr Arrangör: IPH-intresseföreningen för psykisk hälsa Samverkar med olika organisationer i Norrtälje Sid 10

11 Utdrag från HSN NYTT Kampanj Patientens rätt 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har de senaste åren avsatt resurser för att arbeta med kommunikation kring patientens rättigheter. I år fokuserar kampanjen dels på att informera länets invånare om Vårdgarantikansliet, dels på att nå ett par av de grupper bland befolkningen som har visat sig ha begränsade kunskaper om sina rättigheter och om vart man ska vända sig när man har behov av hälso- och sjukvård. De grupper som är aktuella i årets kampanj är dels unga vuxna (18-34 år), dels personer utan gymnasieutbildning. Dessutom kommer förra årets satsningar på utlandsfödda och personer äldre än 65 år att följas upp. BLAND ANNAT KOMMER ANNONSEN... Har du väntat för länge? att vid flera tillfällen publiceras i länets lokalpress, i Metro samt i Aftonbladet. Det första införandet skedde i början på oktober och det sista införandet blir under mellandagarna. Vårdgarantikansliet kommer att lyftas fram på Vårdguiden.se och i samband med detta kommer även annonser på olika hemsidor som ofta besöks av unga vuxna. På Vårdguiden.se kommer det också att finnas en så kallad snabbguide som på ett enkelt sätt visar vad vårdgarantin innebär och vad man ska göra om man får vänta för länge. SOM I MÅNGA ANDRA FALL... behöver förvaltningens kommunikationsavdelning hjälp av vårdmottagningar för att nå ut till patienterna. Sedan tidigare finns två foldrar om vårdgaranti och valfrihet: Hur länge ska man vänta? och Vi hjälper dig att hitta rätt i vården Informationen finns också översatt till 15 språk på Vårdguiden.se. Den senare foldern är för övrigt på ett enkelt och lättfattligt språk med tanke på personer som av olika skäl kan ha svårt att förstå en mer komplicerad text. Foldrarna kommer att skickas ut till vissa mottagningar med många besökare i den aktuella åldersgruppen, till exempel ungdomsmottagningar och mödra- och barnhälsovårdsmottagningar. De kan beställas på: Information på olika språk: Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 11

12 Nya Mina vårdkontakter 6.0 På Vårdguiden.se och 1177.se finns e-tjänsten Mina vårdkontakter. Här kan patienterna till exempel beställa tid, av- och omboka tid eller förnya recept hos sin vårdmottagning. Den 12 december 2012 lanseras nya Mina vårdkontakter med nytt utseende och gränssnitt. Innan releasen kommer invånar- och vårdgivarsidan att stängas ned klockan den 11 december och öppnas igen kl morgonen därpå, dvs den 12 dec Anpassat för webb, mobil och surfplatta Det blir ett renare mer avskalat gränssnitt med den senaste tekniken, till exempel så kallad responsiv design och kod som bygger på etablerad standard. Responsiv design betyder att det som syns på skärmen (gränssnittet) dynamiskt anpassas till skärmens storlek. När man läser på datorn syns de flesta funktioner direkt. Om man istället använder en surfplatta eller mobiltelefon ändras utseendet för att ge bästa bild på den mindre skärmen. Till exempel kan vissa funktioner flyttas ned och man når dem genom att skrolla. Detta gör det flexibelt och enkelt att se tjänster och innehåll på alla typer av skärmar. Form och design Nya Mina vårdkontakter är renare, enklare och har en tydligare struktur. Användaren kan lättare se vad man behöver göra och det leder till att man kan använda tjänsten mer effektivt, tryggt och säkert. Tillgänglighet Nya Mina vårdkontakter är mer tillgänglig eftersom man i både teknik och design har fokuserat på tillgänglighet. Den responsiva designen leder också till bättre tillgänglighet eftersom det blir enklare att nå tjänsten via mobilen. Mina vårdkontakter ska följa Web Content Accessibility Guidelines 2.0 från konsortiet W3C (World Wide Web Consortium) för att säkra att webbplatsen blir tillgänglig för användare med funktionshinder, inklusive visuella, motoriska och kognitiva handikapp. Ny plattform Nya Mina vårdkontakter har också en vidareutvecklad plattform som möjliggör nya former för integrationer av e-tjänster utvecklade av andra aktörer. Detta gör det även möjligt för så kallade federationer (samverkansformer) med andra aktörer, som till exempel Försäkringskassan, så att invånarna kan växla mellan olika e-tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång. Stöd för Mobilt BankID Nya Mina vårdkontakter har stöd för Mobilt bankid. Efter att ha installerat och aktiverat appen går det att logga in i Mina vårdkontakter med den. Det går också bra att logga in med mobiltelefonen i Mina vårdkontakter med personnummer, lösenord och engångskod. Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 12

13 Så kan du hjälpa barn när en närstående blivit sjuk När en förälder eller annan närstående vuxen blir allvarligt fysiskt eller psykiskt sjuk, missbrukar eller dör är det viktigt för vårdpersonalen att tänka på barnen. Enligt lag och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Nu finns det vägledning för vårdpersonal i arbetet med detta. Barn ser och hör mer än man tror och behöver hjälp att förstå vad som händer. För patienten är det också viktigt att få avlastning och känna att barnet får stöd av andra vuxna. Vårdpersonalen måste samtidigt kunna hantera ansvaret och arbeta för en ökad kvalitet i vården.till hjälp och inspiration för vårdpersonal som möter barn som är närstående har en arbetsgrupp inom Stockholms läns landsting tagit fram tre dokument: Vägledning - för dig som chef Checklista - för personal Kunskapsunderlag - bla goda exempel Via länken kan du ladda ner dokumenten: aspx?id=4446 Vill du veta mer, kontakta då: Arbetsgruppen/Ludmilla von Zweigbergk Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, Stockholms läns landsting. Tel epost: epost: Sid 13

14 har gjort AKUT - testet Sedan ett år tillbaka pågår en nationell kampanj för att öka befolkningens kunskap om stroke, dess symtom och vikten av att söka vård direkt. Under året har närmare personer gjort AKUT-testet* på strokekampanjens webbplats. Kampanjen ska pågå i tre år och har som mål att halvera tiden från symtom till larm. Bärande del Nationella strokekampanjen är ett initiativ från Sveriges landsting och regioner. En bärande del i kampanjen är AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att lära sig avgöra om en person drabbats av en stroke. Höstens kampanjaktivitet går ut på att få idrottsföreningarna i Sverige att göra AKUT-testet. De uppmanas att vara med i Den Stora Utmaningen. Stort intresse Alla landsting och regioner i Sverige står bakom kampanjen. Under det första året har den fått en uppmärksamhet över förväntan. Läs mer: Beställ kampanjmaterial: Ny förvaltningschef på TioHundraförvaltningen Christine Dahlbom-Nygren blir ny förvaltningschef för TioHundraförvaltningen. Christine kommer närmast ifrån Danderyds kommun där hon har arbetat som avdelningschef för äldre och LSS på Socialkontoret, där har hon även varit tillförordnad socialdirektör. Christine har en gedigen bakgrund inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi hälsar Christine varmt välkommen när hon tillträder tjänsten den 7 januari, Så snart hon är på plats återkommer vi med mer information om bland annat hur planeringen ser ut för kommande Branschrådsmöten under Ansvarig utgivare: Per Nordenstam, tf förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, informationsansvarig Layout: Informationsavdelningen på TioHundraförvaltningen Tel , tiohundraprojektet.se Sid 14

THN NYTT. god jul & gott nytt år. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor. december 2012

THN NYTT. god jul & gott nytt år. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor. december 2012 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor december 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förfrågningsunderlag LOV Säbo 2-3 Revidering av lokala riktlinjer för vård och

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr 1 ( 19) Sammanträde med Datum för justering: 2017-06-13 Hans Andersson (L) Christina Enocson-Mårtensson (S) Plats Roslagssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Hans Andersson (L) (ordförande) Lotta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Norrtäljesalen, Kommunhuset Måndag 20 juni 2011 kl. 09.00-15.40 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2014-11-06 8/2014 1-12 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Torsdagen den 6 november 2014 Tid 14.00 15.30 Plats Ledamöter Mälarsalen, Landstingshuset (M) Lotta Lindblad-Söderman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Fredagen den 3 september 2010 kl 13.00-14.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Sammanträdesdatum Sida 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00- Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, nämndssekreterare Cristine

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma organisationen för hälso-,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun 2016-09-30 Anne-Lie Söderlund beställarchef & tf. förbundsdirektör 160930 Mälardalsrådet Befolkning 97,5% YTA 180.000? Sommargäster som har hemtjänst

Läs mer

Karin Thalén, förvaltningschef 29-39 Kristian Damlin, ekonom, ksk 29-39. Underskrift Sekreterare...Paragrafer 29-39 Tomas Sjöberg

Karin Thalén, förvaltningschef 29-39 Kristian Damlin, ekonom, ksk 29-39. Underskrift Sekreterare...Paragrafer 29-39 Tomas Sjöberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Norrtäljesalen kl. 10.00-11.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén,

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder 1 (6) Sjukvårdsutskott Söder Sammanträde i sjukvårdsutskott söder Datum Tid 14.50 15.10 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (L) Jessica Ericsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 25 januari 2012 kl. 10.00-12.20 enligt närvarolista 1 Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 1-8 Kristian Damlin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. oktober 2012

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. oktober 2012 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning oktober 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Auktorisering - vårdval inom ASIH samt SPSV Foton: Marina Filipsson 2-3

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

2012-05-21 1(22) Underskrift Sekreterare...Paragrafer 55-68 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande...

2012-05-21 1(22) Underskrift Sekreterare...Paragrafer 55-68 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(22) Plats och tid Norrtälje sj ukhus, Havsörnen, 10.00-15.40 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera Tomas Sjöberg, sekreterare Karin

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (6) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.00 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret SON NYTT I det här numret Sammanfattning av ärenden och föredragningar från Sjukvårds- och omsorgsnämndens sammanträde 2 Förfrågningsunderlag för Specialiserad sjukgymnastik 3 Vårdval för Barnmorskemottagning/Mödrarvårdcentral

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Presentation för Hälsoekonomiskt nätverk i VGR 1 mars 2012 Vårdsystem med fokus på patientnytta Väl kända

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Norrtäljesalen, kommunhuset Torsdagen den 21 oktober 2010 kl 10.00-14.25 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 133-150

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2015-02-19 1/2015 1-14 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Tid Plats Torsdagen den 19 februari 2015 14.00 16.30 Södertörnssalen, Landstingshuset Ledamöter (FP) (M)

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra

Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra Bakgrund och förutsättningar Styrning och ledning av projektet Utvecklingen 2006-2013 (-16) Tre viktiga

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsutskott norr

Sammanträde i sjukvårdsutskott norr 1 (12) 55-67 Sammanträde i sjukvårdsutskott norr Datum Torsdagen den 18 augusti 2016 Tid 16.30 16.40 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (L) Hans Andersson Ordförande (S) Christina Enocson-Mårtensson

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Torsdagen den 16 januari 2014 Tid 13.00-15.00 Plats Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-22 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen 22 maj 2012 kl.13.00 15.25 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Yvonne Helgesson,

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret april 2014 Innehåll i detta nummer: Nämndens sammanträde den 29 april 2 Beslut som inte är verkställda inom LSS 2 Beslut som inte är verkställda inom SoL 3 Godkänd filial inom vårdval Barnavårdscentral

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående Barn som är närstående VÄGLEDNING OCH ANSVARSNIVÅER FÖR VERKSAMHETSANPASSADE RUTINER FÖR INFORMATION, RÅD OCH STÖD Vägledning vill ge underlag och inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012

Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 ANMÄLAN 20120508 LS 12030360 Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 Ärendebeskrivning Tiohundranämnden har överlämnat budget för år 2012. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad Seminarium 2:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad i Stockholmsregionen Hur skapar vi verkstad Vision Praktiskt

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr 1 (9) Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr Datum Tid Plats Torsdagen den 13 oktober 2016 14.00 16.15 Mälarsalen, landstingshuset Ledamöter (L) (S) (KD) (MP) (V) Hans Andersson Lotta Lindblad-Söderman Christina

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Välkomna till Dialogforum. Stockholm 5 april 2017

Välkomna till Dialogforum. Stockholm 5 april 2017 Välkomna till Dialogforum Stockholm 5 april 2017 Program 13.00 13.45 Välkommen till dialogforum! Vad har hänt sedan sist? Generaldirektör Gunilla Hult Backlund hälsar välkommen och berättar vad som har

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Principärende - patientnämndsärende PaN V gällande neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns

Principärende - patientnämndsärende PaN V gällande neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-09-20 1 (2) HSN 2016-0424 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 17 Principärende - patientnämndsärende PaN V1510-0558034 gällande neuropsykiatrisk

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-08 1 (2) Handläggare: Moa Isacsson 2017-12-19 Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer