PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt."

Transkript

1 MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom Cecilia Hermansson flera intressanta affärsmöjligheter när krisländerna reformerar. Sidan 2 Ny förvaltning med flera risknivåer SPARANDE. I slutet av januari lanserades Portföljförvaltning Försäkring, en ny professionell förvaltning för privat- och företagskunder som har kapital- och pensionsförsäkringar. Sidan 3 Ursäkta, vad är klockan? PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. Sidan 4 finansexperter svarar Hur påverkas vi av kaoset i Egypten? ny banktjänst sidan 8 Så funkar den nya mobila värdepapperstjänsten OMVÄRLD & ANALYS sidan 9 Oljepriset dämpar tillväxten Det stigande oljepriset dämpar tillväxten, därmed påverkas också sparandet. Månadsrapport för februari 2011, sidan 10 Med blick för hedgefonder FONDTORGET. Förvaltaren Stefan Nilsson anser att hedgefonder har en ljus framtid. Senaste tillskottet på Fondtorget är Aktie-Ansvar Graal Total, en fond-i-fond som placerar i fyra andra hedgefonder. Sidan 5 Trend Lyxigt boende RESOR. Världens bästa hotell finns i Sydafrika och Indien, enligt amerikanska resemagasinet Travel & Leisure. Och alldeles runt husknuten finns det ofta både djur och natur. Sidan 6 Sidan 1

2 Ökad avreglering öppnar för nya affärsmöjligheter Ekonomierna i Norden och Tyskland växer och frodas. Samtidigt kämpar länderna i Sydeuropa med gigantiska statsskulder, låg tillväxt och hög arbetslöshet. Länderna behöver även genomföra reformer för att komma på rätt köl, reformer som kan öppna för intressanta affärsmöjligheter. Vi ska inte slå oss för bröstet och vara självgoda. Det som nu sker i framför allt södra Europa skedde till stor del i Sverige i början av 90-talet, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Innan dess hade Sverige avreglerat finansmarknaderna. Utlåningen ökade, fastighetspriserna steg och konsumtionen likaså. Efter kraschen följde några tuffa år, men sedan steg Sverige starkt ur stålbadet med draghjälp från exportsektorn. För länderna i södra Europa är läget mer komplicerat, men i likhet med Sverige står reformarbetet i fokus: Förutom att de ska finansiera sina statsbudgetar på kort sikt så måste de även förbättra sin konkurrenskraft. De måste helt enkelt genomföra reformer som leder till att ekonomierna fungerar bättre, säger Cecilia Hermansson och fortsätter: Att reformera skattesystemet och arbetsmarknaden är två viktiga områden. Detta försvåras av att det generellt råder ett lågt förtroende för institutioner som Skatteverket, fackministerier och socialförsäkringssystemet. Känner man inte att man får något för skattepengarna blir man mindre villig att betala. Strukturella problem Problemen är således både finansiella och strukturella och de hör ihop som ler och långhalm. Väl fungerande ekonomier växer snabbare och därmed förbättras statens finanser, givet att skattesystemet fungerar. Vissa skatter måste höjas men framför allt måste länder som till exempel Grekland bredda skattebasen. Dessutom måste man avreglera och öppna för konkurrens, säger Cecilia Hermansson. Ökad avreglering öppnar för nya affärsmöjligheter, både för företag och privatpersoner. Nya bolag kan uppstå i tidigare stängda sektorer och statliga bolag säljs ut och börsnoteras. Ett sätt att ta del av förändringar är att placera i fonder som tar sin utgångspunkt i privatiseringarna. Givet att reformarbetet intensifieras kan det finnas fonder som gynnas av detta. Privatiseringsfonder kan vara ett av flera sätt att ta del av de förändringar som sker i ett land, säger Cecilia Hermansson. Därför namnet PIIGS Henrik Norberg PIIGS är en förkortning för Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien. Gemensamt är att dessa länder har problem med stora budgetunderskott och statsskulder. För ett land som Grekland uppkom skuldproblemen genom flera år av svag konkurrenskraft och låg budgetdisciplin. I spåren av finanskrisen förvärrades situationen och landet fick svårt att finansiera sin statsskuld, vilket resulterade i stödpaket från EU och IMF. Sedan dess har Irland fått hjälp och där uppstod de offentliga skuldproblemen främst genom att staten tog över den skuldsatta privata banksektorn. Näst på tur står eventuellt Portugal. Skuldavskrivningar kan inte uteslutas inom några år. Länder som Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien brottas med stora statsskulder och hög arbetslöshet. Förutsatt att reformarbetet i länderna intensifieras kan det finnas fonder som gynnas, säger Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson. Åtgärder i kris Länderna bör göra en rad åtgärder för att skapa förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling, enligt Cecilia Hermansson vid Swedbank. l Förbättra statsfinanserna. Intäkterna kan ökas genom att höja skatter och bredda skattebasen. Statens kostnader kan skäras genom t ex ökad pensionsålder. l Förbättra sin konkurrenskraft: Det kräver mer genomgripande reformer. Det viktigaste är att reformera skattesystemet och arbetsmarknaden. Sidan 2

3 Ny professionell förvaltning med fyra riskprofiler Nu kan man få professionell förvaltning av fondförsäkringskapital. Portföljförvaltning Försäkring lanserades i januari i år och är en ny typ av förvaltning för privatpersoner och företagare som har kapital- och pensionsförsäkring. Med Portföljförvaltning Försäkring har man nu möjlighet att lämna över sin placeringsstrategi till bankens specialister. På så sätt får man tillgång till mycket bra förvaltning, säger Mikael Bjärkedal, portföljstrateg på Swedbank Investment Center. Portföljförvaltning Försäkring består av fyra olika portföljer med olika riskprofiler: Stabil, Balans, Potential och Maximal. Tillsammans med rådgivaren kan man som kund välja den riskprofil som bäst motsvarar sitt behov. Portföljförvaltning Försäkring ser sedan till att en aktiv förvaltning sker av fondförsäkringskapitalet med riskkontroll, regelbunden rebalansering och omplacering. Detta är en smidig lösning för många eftersom de själva i detalj inte behöver följa vad som händer på marknaden och fatta enskilda beslut om hur kapitalet ska placeras. Som kund kan man förstås enkelt logga in på internetbanken för att se till exempel innehav, följa portföljens utveckling och se vilka transaktioner som har genomförts, säger Mikael Bjärkedal. Portföljförvaltning Försäkring är en aktiv förvaltning med bra riskkontroll genom regelbunden rebalansering och omplaceringar, säger Mikael Bjärkedal vid Swedbank Investment Center. Stor efterfråga Diskretionär kapitalförvaltning efterfrågas ofta av företag där ägarna av skatteskäl inte vill klassas som kvalificerat verksamma fåmansföretagare. Genom att låta bankens specialister sköta förvaltningen diskretionärt slipper man som kund bekymra sig över att själva bli betraktade som aktiva i företagets kapitalförvaltningsverksamhet. Banken har sedan länge kunnat erbjuda sina privat- och företagskunder olika former av diskretionär förvaltning, vilket bland annat skett genom Premiepension Förvaltning och PB Portfölj. Genom Portföljförvaltning Försäkring får fåmansföretagare med placeringar i fondförsäkring tillgång till en professionell förvaltning där de på motsvarande sätt inte själva behöver vara aktiva, avslutar Mikael Bjärkedal. Henrik Norberg Portföljförvaltning Försäkring Förvaltningen kommer att kunna anslutas till följande kapital- och pensionsförsäkringar: Privat l Kapitalspar Fond l Kapitalspar Barn l Kapitalspar Pension l Kapitalspar Premium l Kapitalpension Fond l Pensionsförsäkring Fond Företag l Företagskapital Fond l Direktpension Fond l Tjänstepension Fond Sidan 3

4 Med klockan blir även du en expert Aktier eller räntor. Obligationer eller råvaror. Investeringsklockan, som visar återkommande mönster i den ekonomiska utvecklingen, kan öka din förståelse för bra investeringar och placeringar. Investeringsklockan publicerades första gången i tidningen Evening Standard år Syftet var då att visa att ljusare tider skulle komma efter nedgången på 1930-talet. Klockan visar på mönster i den ekonomiska utvecklingen i form av en cykel med kontinuerligt återkommande faser. Klockan är också ett verktyg för mer träffsäkra placeringar. Den bakomliggande idèn är att det är olika gynnsamt att investera i specifika tillgångsslag beroende på vilken fas i konjunkturcykeln vi befinner oss i. Till exempel är det mer fördelaktigt med aktier när ekonomin är på väg upp och räntor när konjunkturen toppat och är på väg att falla tillbaka. Investeringsklockan är egentligen en sinuskurva över konjunkturen och ett bra ramverk att hålla sig till. De flesta som investerar professionellt tänker i grund och botten så här, säger Pehr Wissén, adjungerad professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Finanskriser påverkar klockan En konjunkturcykel, motsvarande ett helt varv på klockan, anses traditionellt ligga på 4-5 år. Inträffar exceptionella händelser som finanskris, råvarubrist eller krig som påverkar konjunkturen måste tidshorisonten förskjutas. Ett problem är att veta exakt vart i cykeln man befinner sig för tillfället. Sverige befinner sig nu i återhämtningsfasen, mellan 9 och 12, enligt Investeringsklockan. En svårighet är dock att världsekonomin inte är synkroniserad och att alla länder inte utvecklas i samma takt, säger Pehr Wissén. Han pekar på att till exempel Sverige och Tyskland för närvarande går starkt medan Spanien, Grekland och Irland har en svag utveckling. Detta hänger samman med hur de har påverkats av finanskrisen. Att särskilja effekterna av krisen från den underliggande konjunkturutvecklingen är just nu en av de stora utmaningarna. Skulle alla var inne i samma konjunkturfas och drabbas likadant av chocker som drabbar ekonomierna vore det lätt att placera enligt Investeringsklockan men det är tyvärr inte trivialt att placera pengar. Oväntade händelser inträffar alltid och ingen har en kristallkula, säger Pehr Wissén. Mikael Gianuzzi Investeringsklockan delas in i fyra delar: Klockan Högkonjunktur. Tillväxttakten är hög. Lönerna stiger, räntorna är höga och värderingen av fastigheter och råvaror är på toppen. Rekommendationen är korta räntefonder eller bankkonto. Klockan 3-6. Avmattning. I denna fas faller ekonomin tillbaka. BNP och ränteläge pekar nedåt. Inflationen stiger. Obligationer lyfts ofta fram som det rätta tillgångsslaget. Klockan 6-9. Lågkonjunktur. Tillväxten går på sparlåga. Både räntor och aktiekurser är på bottennivåer. Rekommendationen är aktier eller aktierelaterade produkter. Klockan Återhämtning. Fasen kännetecknas av stigande räntor och ökad tillväxt. Investeringstipsen brukar främst handla om råvaror och fastigheter. Sidan 4

5 Kan Graal Total bli den nya heliga hedgefonden? Den nystartade hedgefonden Aktie-Ansvar Graal Total är en så kalllad multistrategifond. Det innebär att om en strategi går dåligt så ska det vägas upp av att en annan går bättre. Fonden finns sedan slutet av december på Swedbanks Fondtorg. Bakom namnet Aktie-Ansvar Graal Total döljer sig en hedgefond. Det är en fond-i -fond, vilket i det här fallet innebär att den placerar i fyra andra hedgefonder. Målet är att fonden i snitt ska öka i värde med 7 procent per år på lång sikt, vilket motsvarar en fördubbling av kapitalet på tio år. Vi vågar inte lova att fonden ska stiga i värde varje år. I stället säger vi att den ska ha få år med negativ avkastning, säger Stefan Nilsson, en av fondens huvudförvaltare. Graal Total är även en multistrategifond. Tanken bakom multistrategier är att de olika strategierna inte ska samvariera (korrelera) med varandra. Rent konkret innebär det att om en strategi går dåligt ska det vägas upp av att en annan går bättre. Generellt anser vi att sparare har för låg andel placerat i alternativa tillgångsslag, vilket den här fonden erbjuder. Fonden strävar efter att ha relativt låg risk jämfört med en ren aktieplacering. Fonden kan passa in i den alternativa delen i en portfölj, säger Fredrik von Ahn på Swedbank Investment Center. Fyra fonder Fonden placerar i fyra av Aktie-Ansvars fonder som i sin tur följer fyra olika strategier. Den första fonden, Graal Aktiehedge, placerar i aktier. Målet är att tjäna pengar såväl när börsens stiger som när den faller. Denna fond förvaltar Aktie-Ansvar på egen hand. Graal Trendhedge är den andra fonden och det är en trendföljande fond. Förutom globala börsindex placerar den även i räntor, valutor och råvaror. Förvaltningen sköts av det finländska bolaget Estlander & Partners. Den tredje fonden arbetar efter en marknadsneutral strategi på den amerikanska aktiemarknaden. Förvaltningen sköts av det svenska bolaget S&S. Graal Kvanthedge är den fjärde fonden. Det är en modellstyrd fond som arbetar efter ekonomisk teori och som placerar i börsindex, valutor och räntepapper. Köp och försäljningar sker enbart efter vad modellerna säger och förvaltningen sköts av bolaget IPM. För eventuella placerare är det viktigt att tänka på att Graal Total är en ny fond. Den har endast varit öppen sedan oktober i fjol vilket innebär att den ännu inte har fått fondbetyg. Den har daglig handel och förvaltningsavgiften består av två delar: en fast som ligger på omkring 1,5 procent och en rörlig på 20 procent i resultatbaserad avgift som utgår från ett så kallat evigt high watermark. Det innebär att fonden måste nå en ny högsta notering för att den resultatbaserade avgiften ska betalas ut.. Henrik Norberg Vi vågar inte lova att fonden ska stiga i värde varje år. I stället säger vi att den ska ha få år med negativ avkastning, säger förvaltaren Stefan Nilsson. Detta är Graal Total Fonden är en multistrategifond och en så kallad kallad fondi-fond, som investerar i andra hedgefonder inom Aktie-Ansvar. De ingående hedgefonderna förvaltas av olika förvaltningsteam med olika förvaltningsstrategier. Syftet är att erbjuda ett investeringsalternativ för dem som söker en effektiv riskspridning mellan olika hedgefonder. Fast och rörlig avgift utgår från de underliggande fonderna; Graal Marknadsneutral, Kvanthedge, Trendhedge och Aktiehedge, vilket innebär cirka 1,56 procent i fast avgift plus 20 procent av överavkastningen. Sidan 5

6 De bästa hotellen finns i Sydafrika och Indien Det är till Sydafrika eller Indien du ska åka om du vill bo på ett riktigt bra hotell. I alla fall om man ska tro den ansedda amerikanska resetidningen Travel & Leisure. Travel & Leisure rankar årligen världens 500 bästa hotell. Rankningen bygger på inskickade omdömen från tidningens egen läsekrets, vilken sätter betyg på de olika hotellen. Från de tre senaste årens topplistor går det bland annat att dra slutsatsen att världens bästa hotell ligger i Sydafrika och Indien utsågs Singita Sabi Sand i Krugerparken och 2009 Bushmans Kloof norr om Kapstaden till världens bästa hotell, båda i Sydafrika rankades Oberoi Vanyavilas i Ranthambhore i Rajasthan i norra Indien allra högst. Även andra hotell i dessa båda länder rankas högt. Åren 2009 och 2010 tog Sydafrika respektive Indien hem 5 av de 15 första platserna på världstopplistan. Intresset för naturupplevelser ökar Man kan också notera att de tre senaste årens vinnare alla ligger i nationalparker, med djur och natur in på knuten. Medan storstadshotellen hamnar i skuggan. Intresset för naturupplevelser ökar och allt fler vill åka till hotell där de kan ta det lugnt och må riktigt bra. Med god mat och vackra och harmoniska miljöer, säger Jeanine Devos, marknadskoordinator på Bushmans Kloof, 2009 års vinnare. Som marknadsförare förstår hon bättre än de flesta värdet av utnämningen, och det har tidvis varit mycket långa köer till hotellets blott 16 rum. Där även en del svenskar har bott, berättar hon. Om vi hade fest när vi utsågs? Jodå, det kan man säga, skrattar Jeanine, men tillägger att Bushmans Kloof får de flesta av sina gäster via tips från tidigare gäster. Nordens hotell rankas lågt Hur står sig Europas bästa hotell i konkurrensen? Jodå, en dryg tiondel av världens bästa hotell ligger på de olika årens listor på vår egen kontinent, de flesta av dem i Italien eller Frankrike. På den senaste listan, från 2010, hamnade Palazzo Sasso i Ravello, vid Amalfi-kusten söder om Neapel, i Italien 8:a och Domaine des Hauts de Loire i Onzain i Loiredalen i centrala Frankrike 9:a var Grand Hotel Baglioni i Bologna i Italien Europaetta, medan Domaine des Hauts de Loire ansågs bäst på vår kontinent Norden lyser dock med sin frånvaro på samtliga listor. Med ett undantag. Klassiska Hotel Kämp vid Norra Esplanaden i centrala Helsingfors lyckades både 2008 och 2009 ta sig in på Travel & Leisures 500-i-topplista. Hotell Kämp öppnades redan 1887, och ger enligt egen uppgift Finlands huvudstad en smak av europeisk lyx och förfining.. Anders Wikberg Hotellet Bushmans Kloof i Sydafrika rankas som ett av de bästa hotellen i världen. Hotellet ligger mitt i vildmarken, 27 mil norr om Kapstaden. Flera av de bästa hotellen finns enligt amerikanska resetidningen Travel & Leisure ute i vildmarken och omges ofta av både djur och natur. Fem bästa hotellen Bushmans Kloof, Western Cape, Sydafrika. 2. Oberoi Vanyavilas, Ranthambhore, Indien. 3. Sabi Sabi Private Game Reserve, Sabi Sand Wildtuin, Sydafrika. 4. Jade Mountain, Saint Lucia (Karibien). 5. Inn at Manitou, McKellar, Ontario, Kanada. Fem bästa hotellen Oberoi Vanyavilas, Ranthambhore, Indien. 2. Triple Creek Ranch, Darby, Montana, USA. 3. Fairmont Mara Safari Club, Masai Mara, Kenya. 4. San Ysidro Ranch, Santa Barbara, Kalifornien, USA. 5. Oberoi Amarvilas, Agra, Indien. Sidan 6

7 Gruppen Take That uppträder i London Med Mer-erbjudandena har du bland annat möjlighet att gå på konsert med den återförenade musik-gruppen Take That i London. För alla forna Take That-fans så finns nu möjligheten att se Robbie Williams sjunga på scen tillsammans med övriga bandmedlemmarna. Konserterna pågår under juli månad. Erbjudande 1 l Två nätter på 4-stjärniga The Grosvenor Hotel by Thistle i centrala London. l Del i dubbelrum inklusive frukost samtliga dagar. l Onumrerad evenemangsbiljett till någon av konserterna den 1-6 eller 8 juli Erbjudande 2 Take That Sapphire Package till någon av konserterna den 1-6 eller 8 juli. Detta inkluderas: l Numrerad sittplats under evenemanget på 2:a ring. l Tillgång till VIP lounge tre timmar innan konserten startar. l Fri bar i loungen som serverar öl/vin/läsk. l Tillgång till loungen under en timme efter konserten med fri bar. Erbjudande 3 Take That Diamond Package till någon av konserterna 1-6 eller 8 juli. Detta inkluderas: l Numrerad sittplats under evenemanget på 1:a ring. l Tillgång till VIP lounge tre timmar innan konserten startar. l Fri bar i loungen som serverar öl/vin/läsk. l Varm och kall buffé. l Tillgång till loungen under en timme efter konserten med fri bar. Prisuppgifter l Erbjudande 1: kronor per person. l Erbjudande 2: kronor per person. l Erbjudande 3: kronor per person. Bokning Ring till Amazing WorldTravel, uppge kod Mer. Sidan 7

8 Kaoset orsakar stigande oljepriser och dämpad tillväxt Efter att folkets protester tvingat bort Tunisiens president Ben Ali från makten började i slutet på januari demonstrationerna i Egypten mot landets sittande president Mubarak. Globala effekter i form av oro för stigande oljepriser och minskad investeringsvilja i tillväxtländer i allmänhet kan komma att förvärras om oroligheterna sprids till närliggande länder. Oljepriset har de senaste veckorna stigit till över 100 USD per fat på grund av ökad efterfrågan, kallt väder och spekulationer kring kvantitativa lättnader ibland annat USA. Priset på olja har stigit ytterligare sedan oroligheterna i Egypten började, delvis på grund av att Suezkanalen, som är en viktig transportväg för olja, ligger i området. Om den politiska instabiliteten sprider sig till närliggande oljeproducerande länder kommer det säkerligen att trycka upp oljepriset ännu mer. En ökad politisk instabilitet i Saudiarabien, världens största oljeproducent skulle orsaka störst globala återverkningar. Redan innan oroligheterna blossade upp fanns en oro för överhettning i många tillväxtländer. Effekterna av högre råvarupriser är att inflationen stiger i de tillväxtländer där energi utgör en stor del av importen. Utvecklingen i Nordafrika hjälper till att förstora riskerna för snabbt stigande råvarupriser vilket kan hämma den globala återhämtningen och minska investeringsviljan i tillväxtländer. Egyptens president Hosni Mubarak intervjuas av Christiane Amanpour på tv-bolaget ABC News den tredje februari om oroligheterna i Egypten och om framtiden. Påverkan på Afrikafonder och tillväxtmarknadsfonder Den stora frågan är vem som ska ta över efter presidenten Hosni Mubarak. Eftersom ingen i dagsläget kan säga hur utgången kommer att bli så påverkas investerarklimatet i regionen negativt eftersom investerare generellt ogillar osäkerhet. De som sparar i aktiefonder med fokus på Nordafrika och Mellanöstern påverkas av fallande börskurser och svagare valutor i regionen. Än så länge är det svårt att säga om oroligheterna kommer att få långsiktiga effekter men risken för att protesterna ska sprida sig till närliggande länder är inte obefintlig. En utökad kris i regionen kan påverka aktiefonder som fokuserar på tillväxtmarknader i allmänhet och dra ned vinstförväntningar. Swedbank Investment Center följer självklart utvecklingen noggrant och manar till försiktighet med placeringar som har stor exponering mot afrikanska länder. Vi har i vår modellportfölj för februari dragit ner exponeringen mot tillväxtmarknader, där Afrika till viss del ingår även om det är en försvinnande liten del. Swedbank Investment Center Sidan 8

9 Så funkar den nya mobila värdepapperstjänsten Utvecklingen av de mobila banktjänsterna fortsätter och nu lanseras en heltäckande mobiltjänst för handel med värdepapper. Tomas Karlsson på Swedbank berättar här om tjänsten. Hur fungerar den nya värdepapperstjänsten? Det är en tjänst där kunden inte behöver sitta framför datorn för att ta del av sin portfölj utan kan följa utvecklingen från sin mobil eller Iphone i realtid. Du kan också handla aktier, optioner, warranter, SPAX och börshandlade fonder direkt i mobilen. Dessutom finns nyheter från Nyhetsbyrån SIX samt möjlighet att få bankens syn via olika experter i mobil-tv, säger Tomas Karlsson, informationsansvarig för Swedbanks Värdepapperstjänst. Vilken är tjänstens främsta fördel, anser du? Det ger en bra trygghet att inte vara låst till en dator, att man kan agera snabbt om situationen kräver det. Ofta använder man sin mobil eller Iphone när man har lite tid över, kanske på lunchen eller i bussen på väg hem från jobbet. Tomas Karlsson, informationsansvarig för Swedbanks Värdepapperstjänst. Vem kommer att kunna använda den? Eftersom vi har en publik tjänst och en tjänst för inloggade kunder kommer alla med tillgång till en mobiltelefon att kunna ta del av vår tjänst. För att lägga order och titta på sin portfölj krävs att man loggar in. Du använder man samma kod som till internetbanken. Kommer de nya tjänsterna att öka handeln? Till en början tror jag inte att det blir så mycket affärer via mobilen. Snarare är det ett sätt att komplettera sin ordinarie handel via mäklare eller internetbanken. Tjänsten gör att det är lättare att hålla sig uppdaterad. Händer något akut kanske du omedelbart vill gå ur en position. Nu finns den möjligheten. Mobil-tv-tjänsten ger också ökad tillgång till nyhetsflödet. Vad kommer att sändas i Swedbanks mobil-tv? Vi har sänt tv på internetbankens värdepapperstjänst ett tag men nu tar vi ytterligare ett steg. Vid Riksbankens senaste räntebesked hade vi till exempel livesändning där våra ränteexperter kommenterade beskedet. Vid rapportperioderna ska vi ha genomgång av olika sektorer där experter berättar vad man bör ha extra koll på. I den här världen är livesändningar extra intressant. Vi har en egen studio och kan snabbt gå ut och sända live vid stora händelser. I förlängningen ska också personer kunna ställa frågor via mobilen direkt in till studion. Hur ser tablån ut i övrigt? Ett fast inslag är Veckans börs som sänds på måndagar. Där kommenterar vi viktiga händelser under veckan. Det blir också ett par bolagsbevakningar per vecka där den analytiker som följer bolaget berättar om sin senaste analys. Henrik Norberg Sidan 9

10 Private Banking Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 För februari månad väljer vi att dra ner övervikten i aktier. Den underliggande styrkan från konjunkturen dämpas denna månad av kraftigt stigande oljepriser. Samtidigt har likviditetsflödet tappat fart. För lågaktiva kunder väljer vi att undervikta aktier, medan vi för mer aktiva kunder väljer att vara neutrala mellan aktier och räntor. Räntor 50% Aktier 50 % Produktförslag Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa BNP Paribas Equity Growth USA Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Fasträntekonto (f d Framtidskonto Max) SPAX Valutakupong SPAX Asien Alternativa placeringar JPM Income Opportunity (50%) HSBC Global Macro (50%) Ränte- och valutautveckling Sverige 18 % (+-0 %) Europa 11 % (+2 %) USA 13 % (+4 %) Året började som 2010 slutade med fortsatt stigande korta räntor. Marknaden förväntar sig att Riksbanken kommer att höja 25 punkter vid 5 av 6 av årets räntemöten under 2011, vilket är mer än vad Riksbanken själv har i sin prognos. Vår prognos är att Riksbanken höjer räntan vid 4 möten under Ränteprognoser Asien 3 % (-6 %) Sverige Reporänta 2 år 10 år Tillväxtmarknader 5 % (+-0 %) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 4 Läs mer på sid 2 Den globala konjunkturen är stark. Samtidigt har råvarupriserna ökat och allt fler företag rapporterar om ett stigande kostnadstryck. Flera centralbanker, främst i tillväxtländerna, har därför börjat höja räntor åt. USA Stark industrikonjunktur Lågt men stigande inflationstryck Europa och Sverige Omfattande åtgärdsplan på EMU-krisen väntas i mars Svensk ekonomi visar fortsatt styrka Japan Nya siffror visar ljusare bild Tillväxtmarknader Fortsatta penningpolitiska åtstramningar i Kina ,25 2,08 3,45 Stibor 3 mån Stibor 6 mån 2,11 2,22 3 mån 1,75 2,40 3,10 6 mån 2,00 2,56 3,20 2,23 2,26 2,23 2,44 3 mån 3,45 4,36 4,71 5,18 6 mån 3,45 4,52 4,76 5,28 12 mån 2,25 2,81 3,20 2,88 2,99 Boränteprognos 3 månader 2 år 5 år 10 år ,33 4,04 5,09 5,53 12 mån 4,10 4,77 4,84 5,28 Större räntehöjningar från Riksbanken jämfört med europeiska centralbanken ECB, bättre tillväxtutsikter och bättre statsfinanser än euro-området talar för en starkare krona. Vår prognos på tre månader är i stort sett oförändrad på 8,70, bland annat baserat på att kronan inte kan anses vara högt värderad ur ett långsiktigt perspektiv. Valutaprognoser USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK ,46 8,80 1,12 10,46 7,86 6,75 3 mån 6,41 8,65 1,109 10,42 7,72 6 mån 6,37 8,60 1,117 10,36 7,49 12 mån 6,88 8,60 1,117 10,75 7,64 6,65 6,37 6,37 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 1 Sidan 10

11 Månadsrapport februari Investment Center Analys - Trender & Makroekonomi Den globala konjunkturen är stark. Samtidigt har råvarupriserna ökat och allt fler företag rapporterar om stigande kostnadstryck. Flera centralbanker, främst i tillväxtländerna, har därför börjat strama åt. USA Stark industrikonjunktur Lågt men stigande inflationstryck USA visar industrins inköpschefsindex, som i januari nådde upp över 60, att exporten och industrikonjunkturen går starkt. Delindexen för orderingång och orderstock tyder på att inköpschefsindex kommer att ligga på en hög nivå även kommande månader. Produktionen ska nu hinna ikapp efterfrågan. Ökad produktion kommer att ta sig utryck i nyanställningar och detta bekräftas av att delindexet över sysselsättningen i industrin nu ligger på den högsta nivån sedan Industrin och exportnäringen utgör endast en liten del av ekonomin, men den ljusare industrikonjunkturen kan ge spridningseffekter. Inflationen är fortfarande låg i USA och detta gäller särskilt den underliggande inflationen där fluktuerande energi- och livsmedelspriser rensats bort. Det stora fallet i tillväxten under krisen gör att inflationen enligt detta mått fortfarande ligger under en procent. Detta i sin tur bidrar till att den amerikanska centralbanken Fed kan ligga kvar med en mycket lätt penningpolitik ett tag till, trots att tillväxten är så pass god. Enligt färska siffror var tillväxten strax under tre procent 2010, vilket i normala fall inte brukar vara förenligt med styrräntor på under en procent. Det är rimligt att förvänta sig att den underliggande inflationen har bottnat för den här gången och kommer att börja röra sig uppåt för första gången sedan krisen bröt ut för ett par år sedan. Europa Omfattande svar på EMU-krisen väntas i mars Svensk ekonomi visar fortsatt styrka Oron om höga skulder finns kvar och de europeiska finansministrarna har diskuterat en omfattande åtgärdsplan som svar på marknadens misstro. Lösningen, som väntas bli presenterad i slutet av mars, innehåller sannolikt en utökning av EU:s stabilitetsfond och möjliggör för fonden att köpa statsobligationer på marknaden. För att undvika nya kriser kommer striktare kontroller av statsfinanser och obalanser i valutaunionens länder att införas. Tillväxten i Tyskland ligger klart över resten av euroområdet och optimismen bland tyska företag har inte varit så här hög sedan början på 90-talet. Det är även intressant att notera positiva signaler från Frankrike och Italien. Detta tyder på en gradvis förbättring av konjunkturen i de stora länderna i euroområdet. Bland företagen i Spanien, Grekland och Portugal är stämningsläget däremot fortfarande pessimistiskt, men har slutat att försämras. Inflationen i euroområdet var överraskande hög i januari med en prisuppgång på 2,4 procent jämfört med samma månad förra året. Stigande råvarupriser pekar på fortsatt hög inflation kommande månader. Europeiska centralbanken ECB har meddelat att riskerna vad avser inflationen i stort sett är balanserade, men kan komma att förskjutas mot högre inflation. Marknaden har därför börjat prisa in en styrräntehöjning i höst. Storbritannien har blivit en djupt tudelad ekonomi. Stora finanspolitiska åtstramningar hämmar den inhemska efterfrågan. Momshöjningar och höga import- och energipriser gör att inflationstakten närmar sig fyra procent och att köpkraften gröps ur. Samtidigt gynnas industrin och exporten kraftigt av det svaga pundet och stigande global efterfråga. Den strama finanspolitiken kommer dock att göra det svårt för centralbanken att höja styrräntan trots hög inflation. Den starka konjunkturuppgången i Sverige visar ingen tendens att mattas av. Den tidiga och snörika vintern har visserligen drabbat byggbolagen, men det bör vara en tillfällig effekt. Detaljhandeln tappade lite kraft i december, men det skedde efter ett starkt år och hushållens optimism är fortfarande stor. Inflationstakten har tryckts upp av stigande elpriser i december. Däremot har inflationstakten rensat för räntekostnader och energipriser legat stabilt runt en procent det senaste halvåret. Fokus är istället huspriserna och en oenig Riksbank kommer fortsätta att höja räntan i vår. Utlåningen till hushåll mattades av i december, så en viss effekt har de strängare lånekraven och räntehöjningarna fått, men räntan är ändå låg trots konjunkturläget. Japan Nya siffror visar ljusare bild Utsikterna för Japans ekonomi har tidigare varit dystra, men både exportsiffror och företagsklimat pekar nu på en vändning av den sedan i somras negativa trenden. Starkare efterfrågan från resten av Asien ligger bakom de japanska siffrorna, men även byggsektorn har visat en återhämtning från väldigt låga nivåer. Nyheten att kreditinstitutet Standard & Poor s har sänkt Japans kreditbetyg till AA- (från AA) har tagits med ro på marknaden. Japans privata sektor har ett högt sparande som för närvarande finansierar den gigantiska statsskulden utan problem. Tillväxtmarknader Fortsatta penningpolitiska åtstramningar i Kina I Kina accelererade BNP-tillväxten det fjärde kvartalet. Inflationstakten föll till 4,6 procent i december från 5,1 procent i november, men det var en ren baseffekt på grund av jämförelse med föregående års nivåer. I december månad steg priserna rejält både inklusive och exklusive livsmedel. Kinas inflation lär stiga framöver till följd av kommande baseffekter och fortsatta prisuppgångar. I januari höjde myndigheterna bankernas reservkrav för fjärde gången sedan mitten på november. Detta bör bidra till att graden av överskjutande reserver minskar och reservkraven blir en restriktion på riktigt för bankerna. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 2 Sidan 11

12 Månadsrapport februari Investment Center Modellportfölj - Aktier & Räntor För februari månad väljer vi att dra ner övervikten i aktier i. För lågaktiva kunder väljer vi att undervikta aktier, medan vi för mer aktiva kunder väljer att vara neutrala mellan aktier och räntor. Orsakerna är att det stigande oljepriset dämpat styrkan i konjunkturmodellen samtidigt som likviditetsflödet tappat fart. Följden blir att vi under februari väljer att dra ned andelen aktier och avvaktar utvecklingen i likviditet och konjunktur tills vidare. Tillgångsfördelning Normalvikt Aktuell vikt Låg * Aktuell vikt Hög Aktier 50% 45% 50% Räntor 50% 55% 50% Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljerna för låg- respektive högaktiva kunder. *Ligger till grund för Swedbank Roburs blandfonder. Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Marknadsklimatet är oförändrat i februari. Företagens årsrapporter har hittills överträffat alla förväntningar med bred marginal. Detta har ännu inte fått genomslag i analytikers vinstrevideringar, men det är inte otänkbart att detta kommer framöver. Pristrenden för aktier är fortsatt stark medan ränteuppgångarna sedan tidigare gjort att den delen av marknadsklimatet är neutral. Likviditet Det länge saknade likviditetsstödet visade sig i vår modell i slutet av förra året. Med nya data ser vi något oväntat att stimulanserna tappat fart. Det går inte att säga om det är tillfälligt eller om det finns andra orsaker bakom. För aktiemarknaden ser vi det som viktigt att flödet snart kommer igång Eftersom den uppgång vi haft under vintern delvis baserats på förhoppningar om centralbanksstimulans. Värdering Ett av våra värderingsmått tecknar bilden av en dyrare aktiemarknad inför februari. Än så länge rör sig förändringarna för aktier positivt och bedöms fortsatt betraktas som billiga. Makroallokering Den underliggande styrkan från konjunkturen dämpas denna månad av kraftigt stigande oljepriser. Trenden mot gradvis förstärkning består, men från en lägre nivå än vad modellen visade för en månad sedan. Modellportfölj - Fördelning regioner Lågaktiva kunder: Vi tar bort övervikten i Japan och tillväxtmarknader. Ny övervikt blir USA tillsammans med Europa. Undervikterna i Sverige och Asien består, men är något mindre för Sveriges del. Övervikten i stora bolag i februari byts mot en övervikt för småbolag. Detta beror på ökad fart i det amerikanska industriklimatet och minskad kreditrisk. Övervikten i tillväxtbolag behålls även i februari. Högaktiva kunder: Vi behåller undervikten i Asien samtidigt som vi även behåller övervikten i Japan inom regionen. Ny övervikt blir USA tillsammans med Europa. I Sverige går vi från undervikt till neutral. Vi väljer att förbli neutral mellan stora- respektive små bolag. Övervikten i tillväxtbolag behålls även i februari Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Låg** Aktuell vikt * Hög Sverige 15 % (-1%) 18 % (0%) Europa 9 % (+1%) 11 % (+2%) USA 9 % (+1%) 13 % (+4%) Asien 7 % (-1%) 3 % (-6%) Tillväxtmarkn. 5 % (0%) 5 % (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa (EMU och UK), USA, Asien (Pacific och Japan) samt Tillväxtmarknader. * Aktuell vikt i respektive region beror både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. ** Ligger till grund för Swedbank Roburs blandfonder. Marknadsklimat USA är det land med bäst marknadsklimat just nu. Rapportsäsongen startar tidigare här och bolagen har överraskat marknaden med starka resultat. Ombytta roller är det i Japan där vinstrevideringarna är de svagaste på länge. Här spelar landets starka valuta under förra året en stor roll. Likviditet Europa fortsätter förra månadens starka trend och har nu det starkaste likviditetsflödet av alla regioner. Sverige skiljer sig även i februari från andra länder med en åtstramning av likviditetsflödet. Värdering USA framstår som något dyrare nu jämfört med förra månaden. I övrigt är det små förändringar i relativ värdering. Makroallokering Europa är nu tydligt starkare än övriga länder. Skillnaderna mellan övriga länder är mindre nu än förra månaden. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 3 Sidan 12

13 Månadsrapport februari Investment Center Analys - Ränteutveckling Året började som 2010 slutade med fortsatt stigande korta räntor. Marknaden förväntar sig en räntehöjningar och prisar in att Riksbanken kommer att höja 5 av 6 möten under Vår prognos är att Riksbanken höjer räntan vid 4 möten under Inhemsk statistik har varit fortsatt stark. Bland annat hade vi en mycket stark KI barometer i slutet av månaden. Protokollet från Riksbankens möte i december påvisade att en fortsatt majoritet vill höja räntan. Framförallt stack Svante Öberg ut som mer höjningsbenägen än han tidigare visat. Vi tror dock att makrosiffrornas styrka generellt kommer att klinga av. Bland annat ser vi att bostadsräntor stiger kraftigt på grund av ökade upplåningskostnader för bostadsinstituten. Detta går direkt ut till konsumenten, vilket troligtvis kommer att påverka svensk konsumtion negativt. Detaljhandelssiffror i slutet av januari visar på dämpat intresse från hushållen att spendera. Under januari fortsatte den svenska kronan att stärkas kraftigt. I dagsläget handlas TCW-index (handelsviktat valutaindex) en bra bit under Riksbankens prognos för Svenska kronan har stärkts mer än vad Riksbanken prognosticerat. Dock har flera riksbanksledamöter kommenterat kronan och menar att det inte är ett problem, utan ser det som en naturlig reaktion på den starka ekonomin som Sverige har just nu. Vi anser att om kronan fortsätter att stärkas i snabb takt kommer det att påverka räntorna. Långa räntor har också gått upp en del under januari. Största anledningen är att utländska långräntor stiger kraftigt, framför allt tyska långräntor. Inom EMU är det framförallt stigande inflation som har satt skräck i marknaden. ECB-chefen Trichet har kommenterat att de alltid är uppmärksamma över prisstabilitet, vilket satte extra press uppåt på räntor. I USA har räntorna stått stilla under den senaste tiden. Bedömare tror inte att Federal Reserve (Fed) kommer att höja räntan i år. Efter den stora rörelsen uppåt under hösten har vi handlats sidledes i mer eller mindre två månader. Vi anser att räntenivåerna är attraktiva både i USA och i Sverige. Fed kommer med all sannolikhet att slutföra sina köp av obligationer och om styrräntan stannar på 0.25 procent är det attraktivt ur ett avkastningsperspektiv att ha obligationer. Svenska räntor anser vi också vara attraktiva. Den största anledningen är den senaste tidens ränteuppgång och att marknaden prisat in för många höjningar. Bostäder handlades sidledes under januari. Omsättningen är fortsatt relativt låg, men nivåerna är attraktiva med tanke på den låga kreditrisken. Vi tycker avkastningspotentialen fortfarande motiverar övervikt i bostäder. Ränteprognoser om 3 mån om 6 mån om 12 mån Sverige Reporänta 1,25 1,75 2,00 2,25 2 år 2,08 2,40 2,56 2,81 10 år 3,45 3,10 3,20 3,20 Stibor 3 mån 2,11 2,23 2,23 2,88 Stibor 6 mån 2,22 2,26 2,44 2,99 EMU Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,25 2 år 1,46 1,30 1,30 1,40 10 år 3,27 3,10 3,1 3,20 USA Fed funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,78 0,80 1,09 1,88 10 år 3,68 3,40 3,50 3,60 Analys - Valutautveckling EUR/USD Året inleddes med att många investerare föreföll ha en mycket negativ syn på eurons utsikter. Detta med tanke på risken för att Portugal och Spanien skulle gå samma öde tillmötes som Irland. EUR/USD noterades då runt 1,29. Risken fanns att framförallt Portugal skulle tvingas förlita sig på ECB eller vända sig till Europas stabilitetsfond för att klara den kortsiktiga refinansieringen. Därför valde såväl spekulativa som mer långsiktiga investerare att sälja euro. När dessa farhågor inte infriades, tvingades investerare vända sina positioner till mer positiva. I nuläget tycks både Portugal och Spanien undvika en bail out, det vill säga en räddningsaktion från EMU:s stabilitetsfond. Stödköp av euroobligationer från bland annat Kina och Japan, förnyade åtstramningspaket och en allmän bild av att övriga delar av eurozonens tillväxt nu stärks, talar för detta. Även om vi inte ser räntehöjningar från ECB den närmaste tiden räknar vi med att euron får kortsiktigt ytterligare stöd av högre euroräntor. ECB lär upprepa budskapet om att den stigande inflationen oroar. Fed å andra sidan lär fortsätta med sina obligationsköp och signaler om orörd styrränta en längre tid framöver då den amerikanska arbetsmarknaden ännu bara uppvisar svaga tecken på återhämtning. Trots detta förväntas dollarn fortsätta att fungera som en finansieringsvaluta för placeringar bland annat i tillväxtmarknader. En ytterligare faktor som på marginalen talar för högre EUR/USD, är att Kina låter sin valuta sakta fortsätta att stärkas för att mildra effekten av importerad inflation. Sammantaget ser vi nu en något starkare euro på en till tremånaders sikt till en bit över 1,40 för att därefter falla ned mot 1,35 på sex månaders sikt. Givet vår EUR/SEK-prognos på tre månader blir vår USD/SEK-prognos 6,40 med en tydlig nedåtrisk på kortare sikt. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 4 Sidan 13

14 Månadsrapport februari Investment Center EUR/SEK Kronan har fortsatt sin resa mot starkare nivåer mot euron. Vår målkurs på 8,75 för första kvartalet har närapå redan noterats då kronan nyligen nådde 8,78. Bakgrunden till kronans styrka är att svenska makrodata fortsätter att överraska positivt. Inte minst har exportorderingång fortsatt att utvecklas positivt i ljuset av att den globala återhämtningen nu vinner bredare kraft. Sveriges starka statsfinanser, bytesbalansöverskott och relativt hög kortränta attraherar dessutom fler utländska placerare som söker säkra placeringar på lite längre sikt. Marknadens förväntningar är att Riksbanken höjer räntan med 25 punkter vid 5 av årets 6 planerade räntemöten. Det är mer än vad Riksbanken själv har i sin prognos. Större räntehöjningar från Riksbanken jämfört med ECB, bättre tillväxtutsikter och bättre statsfinanser än euro-området talar för en starkare krona. Vår prognos på tre månader är i stort sett oförändrad på 8,70, bland annat baserat på att kronan inte kan anses vara högt värderad ur ett långsiktigt perspektiv. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,46 6,41 6,37 6,88 EUR/SEK 8,80 8,65 8,60 8,60 NOK/SEK 1,12 1,109 1,117 1,117 GBP/SEK 10,46 10,42 10,36 10,75 JPY/SEK 7,86 7,72 7,49 7,64 CHF/SEK 6,75 6,65 6,37 6,37 EUR/USD 1,36 1,35 1,35 1,25 USD/JPY 82, Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Stora bolag och Små bolag i samtliga regioner. Stil: Tillväxtbolag rekommenderas framför Värdebolag i USA regionen. I övriga regioner har vi en neutral rekommendation. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Bred exponering mot svenska aktiemarknaden Har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating enligt Morningstar: Europa Storebrand Delphi Europa En väldigt aktivt förvaltad fond med bred spridning mellan länder och branscher Uppvisat mycket bra relativavkastning (jämfört med europeiska aktiemarknaden) i både uppåt- och nedåtgående marknad Rating enligt Morningstar: USA BNP Paribas Equity Growth USA Investerar i amerikanska tillväxtaktier Har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid och är ett bra val för investering i tillväxtbolag. Rating enligt Morningstar: Asien Swedbank Robur Japanfond Bred exponering mot den japanska aktiemarknaden Uppvisat bra förvaltning mot index och är ett bra alternativ för en exponering mot Japan Rating enligt Morningstar: Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Fonden placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) där fonder från flera av världens främsta förvaltare finns investerade i fonden. Rating enligt Morningstar: Ränteplaceringar Fasträntekonto (f d Framtidskonto Max) med olika löptider Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall SPAX Valutakupong SPAX Valutakupong innehåller valutor från fem råvaruproducerande länder mot EUR. Avkastningen är kopplad till kursutvecklingen av valutakorgen och om valutorna stärks eller är oförändrad mot EUR erhålls på återbetalningsdagen en kupong. SPAX Asien SPAX Asien är kopplad till en aktiekorg bestående av 12 asiatiska bolag som har stor potential att växa framöver.. Alternativa placeringar JPM Income Opportunity (50%) Absolutavkastande hedgefond som investerar på de globala räntemarknaderna Uppvisat mycket god absolutavkastning under lång tid Låg samvariation mot aktiemarknaden Saknar rating HSBC Global Macro (50%) Absolutavkastande hedgefond med låg risk som investerar i aktieränte- och valutamarknaden Uppvisat mycket god absolutavkastning under lång tid Låg samvariation mot aktiemarknaden Saknar rating Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 5 Sidan 14

15 Månadsrapport februari Investment Center Kundportfölj fem år högaktiva kunder Utvecklingen för kundportföljen för högaktiva kunder. Utveckling Portföljens innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag Swedbank Robur Sverigefond 20,0% -3,29% -0,66% Storebrand Delphi Europa 16,0% -0,37% -0,06% BNP Paribas Equity Growth USA 12,0% -4,23% -0,51% Swedbank Robur Japanfond 7,0% -4,13% -0,29% Swedbank Robur Access Emerging 10,0% -5,77% -0,58% Markets Fasträntekonto 25,0% 0,22% 0,05% JP Morgan Incom Opportunity 5,0% 0,65% 0,03% HSBC GIF Global Macro 5,0% -0,70% -0,04% Totalt -2,04% Benchmark/jmf.index -1,84% Kommentar till avkastning Under perioden föll både aktie- och räntemarknaden. Aktiemarknaden föll mer än räntemarknaden vilket ledde till att övervikten i aktier bidrog negativt till tillgångsallokeringen med -0.2 procent. Regionallokeringen, framförallt övervikten i Europa och undervikten i Asien, bidrog positivt till relativavkastningen med 0.2 procent. Produktallokeringen gav dock ett negativt bidrag till relativavkastningen med -0.2 procent, vilket förklaras av produktvalet inom Europa. Portföljens utveckling relativt jämförelseindex var alltså totalt -0.2 procent för perioden. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 6 Sidan 15

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd.

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd. EXPERTEN SVARAR Vad ska jag tänka på inför nyår? Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank förklarar, sidan 7 Cecilia Hermansson ger dig marknaderna som lyfter 2011 MARKNADEN. Swedbanks chefekonom Cecilia

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako LANTBRUK. Skogen har haft en stabil prisökning. Under de senaste fem åren har värdet på skogsfastigheter ökat med 35 procent. Samtidigt finns det andra

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Private Banking. Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår. De öppnar upp för ännu fler fonder under 2010

Private Banking. Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår. De öppnar upp för ännu fler fonder under 2010 Är du en pensionsvinnare? Nu landar de orangea kuverten i hushållen. Funderar du fortfarande på om pensionen var bättre förr? Här kommer svaret. Sidan 3 Bonusar ifrågasätts i finanskrisens spår I ljuset

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Trendbrott väntar för high yield Dags att ta lite mer risker PLACERING. 2012 var företagsobligationernas och framför allt high yield-fondernas år. Men hur ser det ut för sparformen framöver? Christina

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer