DELÅRSRAPPORT APRIL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT APRIL 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT APRIL 2015

2 OMVÄRLDEN LÅNGSAM INTERNATIONELL ÅTER- HÄMTNING Den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis efter några år av långsam utveckling. Samtidigt som euroområdets tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka utvecklingen i både USA och Storbritannien. BNP i vår omvärld beräknas öka med drygt 2 procent i snitt 2015, vilket, med tanke på att världen befinner sig i en återhämtningsfas inte kan betraktas som en särskilt stark tillväxt. KRAFTIGT ÖKAT SKATTEUNDERLAG Ökningen av den internationella tillväxten, tillsammans med en svag svensk krona, är tillräcklig för att stärka exporten. Den svenska tillväxten får ytterligare fart av att hushållens konsumtionsutgifter fortsätter öka. Det är en följd av att hushållen i ingångsläget har ett högt sparande och att inkomsterna fortsätter att öka betydligt snabbare än priserna. Sveriges BNP beräknas öka med 3,2 % i år. Efter ett antal år med extremt låg produktivitetsökning bedöms en viss uppgång i produktiviteten ske. Det innebär dock att antalet arbetade timmar inte ökar i paritet med tillväxten. Utbudet av arbetskraft hålls tillbaka av att den inrikes födda befolkningen minskar och att den befolkningsökning som ändå sker till stor del utgörs av flyktinginvandring med lägre arbetskraftsdeltagande. Som en följd av sysselsättningsökningen, att den automatiska balanseringen i pensionssystemet släpper och relativt små höjningar av grundavdragen ökar skatteunderlaget kraftigt i år. Ökningen är också en effekt av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ned och tas bort. Denna effekt motsvaras dock av en lika stor minskning av statsbidraget. Justerat för detta bedöms skatteunderlaget öka med 4,5 % Även realt sett, där hänsyn tagits till kommunernas pris och löneökningar, ökar skatteunderlaget snabbt. Det är viktigt att vid en jämförelse av skatteunderlagets ökning för olika år också beakta de behov som kommunerna möter, inte bara för att antalet personer ökar utan också för att sammansättningen av befolkningen förändras. Äldre samt barn och unga ökar snabbt som andel av befolkningen. Den period som kommunerna och landstingen nu är inne i motsvarar betydligt högre kostnadsökningar för demografin än något av åren hittills under 2000-talet. SNABBA KOSTNADSÖKNINGAR FÖR PENSIONER Kommunernas och landstingens pensionsskuld har fått stor uppmärksamhet. Den totala skulden uppgick år 2014 till cirka 490 miljarder kronor, varav cirka 250 miljarder avser kommunerna. Skulden har ökat i nominella tal under mycket lång tid, men 2014 minskade den. Frågan är om det nu har skett ett trendbrott. Det är dock pensionskostnaderna som har betydelse för de kommunala budgetarna och som påverkar utrymmet för verksamheterna. Sedan år 2000 har kostnaderna ökat kraftigt, särskilt i landstingen. En del av förklaringen är att man har dubbla kostnader, både för det gamla pensionssystemet och för dagens anställda. Utbetalningarna på den gamla skulden ser nu ut att ha kulminerat för att därefter ligga kvar på en relativt hög nivå de närmaste tio åren. En förklaring till att skulden nu ser ut att vara på toppnivå samtidigt som kostnaderna fortsätter öka snabbt är att den gamla skulden amorteras i takt med de höga pensionsutbetalningarna. AFA-PENGAR Den förväntade återbetalningen av ytterligare pengar från AFA (24 mkr för Uddevallas del avseende premier för 2004) har nu beslutats att ske under Därmed är de beräknade återbetalningarna slutförda. RÄNTEAVDRAG FÖR BOLAG OCH STIFTELSER Skatteverket har tidigare godkänt att Uddevalla kommuns bolag och stiftelser har rätt till fortsatta ränteavdrag för sina lån via kommunens internbank. Godkännandet var en följd av ändrad lagstiftning from 2013 för s.k. räntesnurror. Även efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen kan rättsläget anses vara ok för företagens rätt till ränteavdrag på upplåning från kommunens internbank. ARBETSLÖSHETEN SJUNKER SAKTA Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Effekterna på arbetslösheten beräknas till en förbättring med 0,5 % för Den höga nivån på arbetslösheten håller tillbaka löneökningarna till c:a 3 %. Arbetslösheten i riket var i april 7,7 %, vilket är en nedgång från 7,9 % i mars och från 8,0 % i april förra året. INFLATIONSTAKTEN SJUNKER Inflationstakten, det vill säga förändringen av KPI (konsumentprisindex) under de senaste tolv månaderna, var -0,2 % i april, vilket är en nedgång från mars då den var 0,2 %. Från mars till april i år var konsumentpriserna i stort sett oförändrade. Inflationen mätt som KPIF (KPI med fast ränta) var 0,7 % i april. FORTSATT NEGATIV REPORÄNTA Enligt Riksbanken har den expansiva penningpolitiken en positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen har börjat stiga. För att säkerställa att denna utveckling fortsätter har Riksbankens direktion beslutat att köpa statsobligationer för ytterligare miljarder kronor. Därtill har reporäntebanan sänkts påtagligt jämfört med beslutet i februari. Reporäntan ligger kvar på -0,25 procent men kan sänkas ytterligare. 1

3 Den korta räntan, Stibor 3 månader, låg i slutet av april på - 0,2 % medan den 10-åriga statsobligationsräntan låg på 0,46 %. INVÅNARANTAL Invånarantalet har ökat under första kvartalet med 107 personer till personer. Födelseöverskottet är -13 personer och flyttningsnettot uppgår till 120 personer. Källa: SKL s Ekonomirapporten april 2015, Riksbanken, SCB 2

4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa ska stämmas av under löpande år och så långt det är möjligt följas upp. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Kommunens utgångspunkt vad gäller uppföljningen är kommunens vision, strategisk plan samt kommunfullmäktiges styrkort. Den ekonomiska uppföljningen sker i form av avstämning mellan periodiserat utfall respektive periodiserad budget för nämndernas verksamheter samt totalt för nämnden. Övrig uppföljning sker utifrån de målsättningar som finns i kommunfullmäktiges styrkort. Därutöver signaleras de målsättningar som idag bedöms inte kunna nås under året. Merparten av målsättningarna i kommunfullmäktiges styrkort följs upp i årsredovisningen. Uppdrag till nämnderna utifrån flerårsplan redovisas i den utsträckning det har hänt något hittills under året. FINANSIELLA MÅL Verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Soliditeten ska öka (nivå exkl. vidareutlåning till bolag och stiftelser) Investeringsnivån ska maximalt uppgå till 7 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Egenfinansieringen av investeringarna ska uppgå till minst 75 %, dvs. årets resultat och avskrivningar ska minst motsvara så stor andel av årets investeringar Finansiellt mål Prognos Strategisk plan Målet uppnås? Budget 2015 Målet uppnås? Nettokostnadsandel (%) 99,4 < 98,0 NEJ 98,3 NEJ Soliditet (%) 61,0 62,0 NEJ 59,5 JA Investeringsnivå (%) 7,5 < 7,0 NEJ 10,9 JA Egenfinansiering (%) 51,3 > 75 NEJ 48,5 JA Verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto Målet innebär att årets resultat (sista raden i resultaträkningen) ska vara minst 2 %, vilket inom kommunsektorn är en allmänt vedertagen nivå för god ekonomisk hushållning. I strategiska planen är målet för 2015 satt till max 98,0 % medan budgeten för 2015 har 98,3 % som mål. Prognosen för helåret är 99,4 % vilket innebär att varken det långsiktiga eller kortsiktiga målet nås. Soliditet Målet speglar hur mycket av kommunens tillgångar som finansierats utan upplåning. Detta mått påverkas bl. a. av hur tillgångarna förändras över tiden - främst investeringsnivån i relation till avskrivningar - och i vilken utsträckning dessa finansieras med överskott (årets resultat). Soliditeten mäts från och med 2015 exklusive vidareutlåningen till bolag och stiftelser. Målet för 2015 enligt strategiska planen är en ökning till 62,0 % medan budgeten för 2015 är lagd på 59,5 %. Prognosen för helåret är 58,5 %, vilket innebär en soliditet som är lägre än målet i strategisk plan men högre än budget Investeringsnivå Målet är anpassat till nettokostnadsandelen och soliditetsmålet, dvs. att upprätthålla en balans i ekonomin genom att delar av investeringarna finansieras utan upplåning. Årets budgeterade och prognosticerade investeringsnivå är för hög för att nå målet i den strategiska planen (max 7 % av skatteintäkter mm). Däremot nås målet i förhållande till årets budget (max 10,9 %). Egenfinansiering av investeringar Målet är från 2015 satt med hänsyn till att investeringarna i kommunen är enbart skattefinansierade. Årets prognos över egenfinansieringen (årets resultat plus avskrivningar) uppgår till 51,3 %. Denna nivå är inte tillräcklig i förhållande till målet i den strategiska planen (minst 75 %). Målet nås dock i förhållande till årets budget (minst 48,5 %). Sammanfattning Inget av fyra mål i strategiska planen nås. Jämfört med årets budget nås tre av fyra mål (soliditet, investeringsnivå och egenfinansiering). 3

5 RESULTATANALYS KOMMUNEN Skatter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens huvudsakliga intäktskälla ger små avvikelser från budget. Avvikelsen uppgår till -3 mkr vilket motsvarar 0,3 %. Finansnetto och låneskuld Finansnettot uppgår till 3 mkr vilket är knappt 2 mkr bättre än budget. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår till och med april till 2,03 % (3,11 %). Budgeterad räntesats för helåret är 2,55 %. Lån från kreditinstitut 0430, mkr Resultat Periodens resultat uppgår till 19 mkr vilket är 5 mkr bättre än föregående år. Det är också 18 mkr bättre jämfört med 0,4 mkr som är genomsnittsresultatet för perioden I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 27 mkr som avser AFA-återbetalning med 24 mkr och realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar med 3 mkr. Noterbart är att jämförelsestörande poster 2014 endast var 0,3 mkr Kommun Vidareutlåning Vid en jämförelse med tidigare år, är det mer intressant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande poster. Årets delårsresultat på -8 mkr är då 22 mkr sämre än 2014 och 3 mkr sämre än genomsnittet för perioden Periodens resultat om 19 mkr ska jämföras med ett budgeterat periodresultat på -25 mkr. Det förbättrade resultatet jämfört med budget är till största delen hänförligt till ett bättre resultat för nämnderna med 17 mkr. AFA-återbetalningen ger 16 mkr för perioden samt att reserverade medel för löneökningar hittills inte har förbrukats, 9 mkr. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter ökar med 5,4 % medan kostnaderna ökar med 7,1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 7,2 % jämfört med föregående år. Kommunens externa låneskuld uppgår till mkr och avser hela kommunkoncernen (genom utlåning via kommunens internbank). Budgeterad medellåneskuld för helåret är mkr. Den lägre låneskulden jämfört med budget beror på lägre egna investeringsutgifter än budgeterat samt lägre utlåning till koncernföretagen. Merparten av låneskulden, mkr, är vidareutlånad till koncernföretagen. Kommunen har därmed 10 mkr i egen låneskuld. Investeringar Investeringarna uppgår till 28 mkr mot en budgeterad nivå efter fyra månader på 104 mkr (= 1/3 av årsbudgeten). De största enskilda investeringarna hittills är markinköp 6 mkr, förskola Rotviksbro 3 mkr, skredriskåtgärder vid Hasselbacken/Bäveån 3 mkr samt gästhamn och båtplatser 3 mkr. Samtliga nämnder förutom fullmäktige och barn och utbildningsnämnden redovisar överskott mot budget vilket sammantaget ger ett resultat som är 17 mkr bättre än budget. Fullmäktige redovisar ett underskott på -0,1 mkr och barn och utbildningsnämnden -2 mkr. Överskott redovisas av kommunstyrelsen med 5 mkr, socialnämnden 2 mkr, samhällsbyggnadsnämnden 10 mkr samt kultur och fritidsnämnden 2 mkr. 4

6 KONCERNEN Ingående företag I kommunkoncernen ingår samtliga företag där kommunen har minst 20 % ägarandel. Koncernen består av Uddevalla kommun, Uddevalla Utvecklings AB med dotterbolag, Uddevalla Vatten AB, delägda (65 %) Västvatten AB, bostadsstiftelserna Uddevallahem, Ljungskilehem resp. HSB:s stiftelse Jakobsberg med helägda dotterbolaget Lostif AB samt Gustafsbergsstiftelsen. Uddevalla Utvecklings AB omfattar i sin tur koncernen Uddevalla Energi AB, koncernen Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Omnibus AB, Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB samt Uddevalla Event AB. Fr.o.m ingår Räddningstjänstförbundet Mitt- Bohuslän i kommunkoncernen, där Uddevallas medlemsandel är 64,15 %. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter har ökat med 4,7 % och kostnaderna har ökat med 7,0 % jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 8,6 % jämfört med föregående år. Investeringar Nettoinvesteringarna uppgår till 183 mkr att jämföra med en budgeterad nivå efter fyra månader på 270 mkr (= 1/3 av årsbudgeten). Koncernföretagens investeringar uppgår till 155 mkr där merparten av investeringar återfinns hos Uddevallahem, Uddevalla Energi AB, Uddevalla Vatten AB och Mitt Bohuslän. Resultat Resultatet uppgår till 67 mkr och består av kommunens resultat på 19 mkr, UUAB-koncernen 27 mkr, Uddevallahems 12 mkr, Uddevalla Vatten AB s 6 mkr samt Mitt- Bohuslän 5 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 28 mkr Koncernens resultat per 0430, mkr Resultat Exkl jämförelsestörande poster 5

7 KONCERNEN RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Budget 2015 Prognos 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Andel i intressebolags resultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skattekostnader Redovisat resultat KOMMUNEN RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Budget 2015 Prognos 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Redovisat resultat REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsbokslut. Komponentavskrivning för anläggningstillgångar, enligt RKR s rekommendation följs ännu inte i kommunens redovisning. Arbete pågår med en anpassning. Koncernredovisningen är upprättat enligt K3-regelverket. Övergången till K3-regelverket från årsbokslut 2014 innebar byte av redovisningsprincip. Jämförelsetalen per är inte omräknade enligt K3. Olikheter i koncernredovisningen som ej justerats för är pensionsredovisningen. Komponentindelning i anläggningar är genomförd i företagen med undantag av HSB stiftelse Jakobsberg, Gustafbergsstiftelsen och för kommunen. Anslutningsavgifter redovisas olika, avser främst Uddevalla Energi och Uddevalla Vatten. I koncernredovisningen har fr o m 2015 tillkommit ett nytt företag, MittBohuslän. Kommunens tidigare räddningstjänst gick fr o m upp i det redan verksamma Räddningstjänstförbundet MittBohuslän med en medlemsandel på 64,15 %. Detta påverkar inte jämförelsetal i koncernredovisningen då alla interna poster elimineras. Viss påverkan finns dock på jämförelser i kommunens redovisning av denna förändring. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt samma principer som i senaste årsbokslut. 6

8 KONCERNEN KOMMUNEN BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående arbete Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar och bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsområden och förråd/lager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Uppskrivning av andelsvärde Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

9 HELÅRSPROGNOS KOMMUNEN Ekonomiskt utfall (m kr) Nämnder och styrelse Kommunfullmäktige 0,8 1,0 0,9-0,1 0,0 Kommunstyrelsen 1,1 2,0-4,0 5,1 0,2 Barn- och utbildningsnämnden -36,4-21,1-34,2-2,2-7,7 Socialnämnden 1,0 1,0-1,0 2,0-20,0 Samhällsbyggnadsnämnden* 8,8 6,7 * -1,6 10,4 3,1 Kultur- och fritidsnämnden 0,1-0,5-1,4 1,5-0,7 Valnämnden 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 Delsumma nämnder och styrelse -24,6-10,3-41,3 16,7-25,1 Skatteintäkter, utjämning och generella Resultat tom Resultat tom Budget tom Avvikelse mot periodiserad budget Prognos helår statsbidrag -2,9 4,3 0,0-2,9-9,1 Finansiella intäkter -3,9-2,1 0,0-3,9-9,8 Finansiella kostnader 5,6 6,5 0,0 5,6 14,4 Återbetalning AFA Försäkring 16,4 0,0 0,0 16,4 0,0 Öv rigt ofördelat 12,1-0,5 0,0 12,1-2,5 Delsumma övriga poster 27,3 8,2 0,0 27,3-7,0 Budgeterat resultat 16,2 16,3 16,2 0,0 48,7 Resultat 18,9 14,2-25,1 43,9 16,6 *Jämförelsen för 2014 är Tekniska nämnden och Miljö och stadsbyggnadsnämnden ihopslaget. Årets resultat är budgeterat till 49 mkr. Prognosen visar ett överskott på 17 mkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -32 mkr. Bedömda underskott hos barn och utbildningsnämnden -8 mkr resp. socialnämnden -20 mkr samt lägre skatteintäkter -9 mkr är de enskilt största bidragande orsakerna till resultatminskningen. Prognosen innehåller realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar med 3 mkr och postivt finansnetto med 5 mkr. Skatteintäkter redovisar ett underskott på -9 mkr Exklusive järmförelsestörande poster för realisationvinster/- förluster och AFA-återbetalning blir resultatet ett underskott om -11 mkr. Motsvarande resultat i bokslut 2014 var ett överskott på 91 mkr. Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet att bli 13 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balanskravet kommer att klaras. Marginalen att klara balanskravet är liten och tål knappast en försämrad prognos. Nämndernas prognoser Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat underskott på -25 mkr. I relation till nämndernas resultat/budgetavvikelse per april så får denna prognos bedömas som försiktig. Socialnämnden redovisar det största beräknade underskottet på -20 mkr. Detta är hänförligt till individ- och familjeomsorg med -11 mkr där huvudorsaken är ökade kostnader för placering av unga. Insatser enligt LSS/SFB visar underskott med -15 mkr främst beroende på kostnader för boende för barn enligt LSS samt personlig assistans både inom SFB och LSS. Barn och utbildningsnämnden räknar med ett underskott på - 8 mkr. Det största underskottet prognostiserar grundskolan med -6 mkr och beror på det besvärliga läget inom grundskoleverksamheten vad gäller lokaler, organisation, arbetsmiljö och antalet nyanlända. Mindre underskott prognostiserar inom särskolan med -0,4 mkr och gemensam verksamhet med -1 mkr. Kultur och fritidsnämndens beräknade underskott på -1 mkr beror främst på att intäkterna i Walkesborgsbadet minskar och att bowlinghallen ännu inte är helt självfinansierad. 8

10 Samhällsbyggnadsnämnden har ett resultatkrav i årets budget på +3 mkr. Nuvarande prognos visar ett överskott på 3 mkr vilket gör att resultatkravet uppfylls och budgetavvikelsen blir 0. Övrigt ofördelat Posten Övrigt ofördelat innehåller vissa kommungemensamma poster. Av det totala underskottet på -3 mkr ligger bl.a. ett prognosticerat underskott på - 5 mkr för planerade effektiviseringseffekter inom Korpen-projektet som inte bedöms uppstå under året. I övrigt bedöms ett överskott på 3 mkr hänförligt till lägre pensionskostnader än budgeterat. Pris- och lönereserven, varifrån nämnderna får kompensation för löneavtalsförändringar, beräknas redovisa ett överskott på 3 mkr. De lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar ser också ut att ge ett överskott för året på 4 mkr. Investeringar Prognosen för årets investeringar är 215 mkr mot budgeterat 314 mkr. De enskilt största avvikelserna, som bland annat beror på senarelagda tidsplaner, är om- och tillbyggnad av Killingens och Blekets förskola (30 mkr vardera) samt Hasselbackstrappan och Kungstorget (24 mkr). Ombyggnad av Landbadet (30 mkr) är osäker då nämnden avvaktar processen med framtidens bad samt utredning om utveckling av Gustafsberg/Landbadet/Bodelid/Skeppsviken. 9

11 KOMMUNKONCERNEN Ekonom iskt utfall (m kr) Resultat tom Resultat tom Budget tom Avvikelse mot periodiserad budget Prognos helår Kommunen 18,9 14,2-25,1 43,9 16,6 Bolag och stiftelser Uddev alla Utv ecklings AB -0,5-0,5-0,8 0,3-1,7 Uddev alla Energi AB 28,3 32,3 33,2-4,9 30,4 Uddev alla Hamnterminal AB 1,4 1,3 0,7 0,7 2,0 Uddev alla Omnibus AB 0,5 1,1 1,0-0,5 3,4 Skärgårdsbåtarna i Uddev alla AB -2,0-2,1-3,0 1,0-5,6 Uddev alla Ev ent AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernjustering finansiell leasing -0,2-0,6-0,4 0,2-1,3 Delsumma Uddevalla Utvecklings AB 27,5 31,5 30,7-3,2 27,2 Uddev alla Vatten AB 5,7 5,0 1,5 4,2 6,2 Västv atten AB (65%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bostadsstiftelsen Uddev allahem 11,6 10,0 6,3 5,3 36,2 Stiftelsen Ljungskilehem 0,8 0,8 0,1 0,7 0,6 HSBs stiftelse Jakobsberg 0,5 0,0-1,5 2,0-3,9 Gustav sbergsstiftelsen -1,8-1,0 0,0-1,8 0,0 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15%) 3,4 0,0 0,0 3,4 1,8 Delsumma övriga koncernföretag 20,2 14,8 6,4 13,8 40,9 Kommunkoncernen 66,6 60,5 12,0 54,5 84,7 I kolumnerna ovan ingår kommunens andel av de delägda företagen. JÄMFÖRELSE BUDGET- PROGNOS Budget 2015 Prognos 2015 KOMMUNEN Resultat Resultat exkl. jämförelsestörande poster Nettoinvesteringar Låneskuld Finansnetto 5 9 KONCERNEN Resultat Resultat exkl. jämförelsestörande poster 84 67,0 Nettoinvesteringar Låneskuld Finansnetto

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ekonomiskt utfall (mkr) Nettokostnader tom april 2015 Budgeterade nettokostnader tom april 2015 Avvikelse mot periodiserad budget Prognos avvikelse helåret Kommunfullmäktige -0,7-0,6-0,1 0,0 Kommunens revisorer -0,4-0,3-0,1 0,0 Överförmyndaren -1,2-1,2 0,0 0,0 Vänortskommittén 0,0-0,1 0,1 0,0 Kommunbidrag 3,2 3,2 0,0 0,0 RESULTAT 0,8 0,9-0,1 0,0 Den sammanlagda budgetavvikelsen efter första tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén visar ett underskott om -0,1 mkr. Prognosen för helåret visar ett nollresultat. Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmottagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Fullmäktige har sammanträtt vid fyra tillfällen under perioden, varav ett var utlokaliserat till Bokenäs bygdegård. Sammanträdet för ungdomsfullmäktige fick tyvärr inställas i mars. Under året har den nya demokratiberedningen startats upp Det mesta av arbetet inom Vänortskommitténs uppdrag kommer att ske under juni månad, då årets ungdomsutbyte kommer att äga rum i Loimaa. Årets revisionsplan för kommunens revisorer kommer att fastställas under maj månad. Upphandling av konsulter för årets fördjupade granskningar kommer att fastställas i juni. Kostnad för dessa fördjupade granskningar uppstår under hösten. Fullmäktige har sammanträtt vid 6 tillfällen under perioden, varav ett var utlokaliserat till Ljungskilegården. Ungdomsfullmäktige sammanträdde vid två tillfällen under perioden. Mått i kommunfullmäktiges styrkort som följs upp första tertialet Enhet Resultat april 2013 Resultat april 2014 Resultat april 2015 Riktning */** Sjukfrånvaro % 5,76 6,4 7,29 Det kan konstateras att kommunen följer en nationell trend och att sjukskrivningarna bland våra medarbetare har ökat de senaste fyra åren, 2011 var sjukfrånvaron 5,66 %. Sjukfrånvaron bland medarbetarna i Uddevalla kommun ökar 7,29 % (jämför med 6,41 % tertial ) liksom i landet som helhet. Långtidssjukfrånvaron stod för 55,31% och korttid 44,69 %. Sjukfrånvaron ökar betydligt mer bland kvinnor 8,16 % (jämfört med 7,19 % tertial ) än bland män 4,55 % (jämfört med 4,01 % tertial ). Långtidssjukfrånvaron är högst bland kvinnor i åldersgruppen 50 år och äldre, 62,36 % vilket kan jämföras med samma ålderskategori bland män 42,83 %. Vi kan konstatera att åldersgruppen 50 plus är en mer utsatt grupp och en stor del av kommunens anställda är över 50 år. De unga medarbetarna i kommunen, upp till 29 år, står för den högsta korttidssjukfrånvaron. HR-enheten stöttar tillsammans med företagshälsovården förvaltningarna i arbetet för att minska sjukfrånvaron. Detta sker bland annat genom s.k. inventeringsmöten och tidig rehabilitering. * Pilen visar förändring mellan april 2014 och april ** Pilen visar förändring mellan 2014 och

13 Komunfullmäktiges prioriterade områden Prioriterade områden En jämlik skola för alla Kommentar fr VuV-IT Barn- och utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämnden har arbetat fram nämndens styrkort där fyra strategier tagits fram; "Genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyrar all verksamhet", "jämlikhet genomsyrar all verksamhet", "Värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget i verksamheterna utvecklas" och "Genom systematiskt kvalitetsarbete sätts barns och elevers måluppfyllelse i fokus". Elva uppdrag har getts till förvaltningen samt nio nationella läroplansmål har prioriterats för att nå det övergripande målet för Medborgare inom det prioriterade området "En jämlik skola för alla". Beslut togs i aprilnämnden. Kommunstyrelsen Tillväxtavdelningen har via HCB genomfört strategiska samverkanssteg för yrkeshögskoleutbildningar. Som första steg levereras yrkeshögskoleutbildningen E-handelsutvecklare till E- handelsstaden Borås, samt Yh Affärsutvecklare Turism till Lidköping. Samverkan är strategisk och Uddevallas utbildningar ökar rekryteringsförmåga och blir en allt viktigare aktör för kompetensförsörjning inom de regionala branschområdena. Som nästa steg är avsikten att fler utbildningar också levereras till Uddevalla, vilket ytterligare stärker den kvalificerade kompetensförsörjningen. Ett djupare samarbete, med initialt formulerat samverkansavtal med Chalmers, sjöfart och marinteknik pågår. Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritid har under perioden färdigställt en kommungemensam "Ungdomsplan" med tydliga riktlinjer för arbetet och hur det ska följas upp. Planen har antagits av kommunfullmäktige. Kultur och fritids ungdomssamordnarfunktion har under perioden fått till uppgift att vara Demokratiberedningens resurs i att utveckla ungdomsfullmäktige. En kartläggning av alla de kulturresurser som når barnen i skolan och förskolan har påbörjats. Målet är att alla barn ska få ta del av och utöva konst och kultur. Det finns ett samarbete mellan kultur och fritid och barn och utbildning genom arbetet med "Kultur i skolan". Alla sexåringar inom förskoleverksamheten erbjuds ett besök på sitt lokala bibliotek för att få se vad som finns där och hur man hittar. Barnen får också med sig en bok som gåva. Första tertialet har drygt 350 förskolebarn deltagit i sexårsbesöket. Flera klasser har varit på besök och bland annat deltagit i Bokprat där det pratas böcker för att skapa läslust och för att alla ska kunna hitta en bok man vill låna och läsa. Kultur och fritid arbetar med att med hjälp av olika stimulerande åtgärder, kontanta bidrag, subventionerade lokaler, rådgivning och stöd i demokratiska principer, få föreningslivet med att bidra till det livslånga lärandet. Walkesborgsbadet arrangerar regelbundet simskola för elever inom grundskolan. Samhällsbyggnadsnämnden Byggstart inom kort för utbyggnad av Lane-Ryrs skola och Bokenäs skola då elevanatalet där kommer att öka. Detaljplanering av en ny skola i Herrestad/Källdal har påbörjats. Förskolan Kreatören står klar för nya barngrupper i augusti med slutbesiktning i juni. Förskolan är försedd med ca 25 kvm solpaneler. Ett levande centrum Barn- och utbildningsnämnden Barn och utbildning bidrar till ett levande centrum genom att Uddevalla gymnasieskola är placerat centralt. Cirka 400 anställda och drygt 3000 elever arbetar/studerar på gymnasieskolan. Cirka 45 % av eleverna kommer från andra kommuner än Uddevalla. Socialnämnden Socialtjänsten har under första tertialen lämnat förslag på idé (Tillväxthuset) kring Hasselbackshuset. Idén är avstämd i socialnämnden. 12

14 forts. Ett levande centrum Kommunstyrelsen Tillväxtavdelningen har under perioden följt upp Uddevalla kommuns maritima strategi. Nyckelpersoner i kommunens förvaltningar och bolag, tillsammans med näringslivsaktörer, har besvarat en enkät kring hur man bl. a bidragit till genomförandet under det första året, samt upplevelser av framgången och syn på framåtriktat arbete. Resultatet av enkäten redovisas för kommunstyrelsen i juni. På initiativ av Tillväxtavdelningen, har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp startat, vars fokus är levande centrum och utveckling av stadskärnan. Gruppen består av tjänstemän från kommunledningskontoret, kultur och fritid, samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Gruppen är kopplad till Uddevalla centrumutveckling. Fokus är att se över arbetssätt och forma gemensamt projekt. Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritid har inlett ett utvecklingsarbete med fokus på hur kultur kan bli en självklar kraft i utvecklingen av stadskärnan. Som ett led i detta arbete har en mötesplats för att stödja unga arrangörer (Giraff) skapats i våra lokaler på Kungsgatan 32. Onsdagsscenen är en ny aktivitet som ska ske en gång/månad där det är fritt för alla unga att presentera vad de håller på med. Arrangemanget är helt gratis och sker i kulturskolans lokaler - mitt i centrum. Under en period har Bryggeriets fritidsgård prövat att vara en "vanlig" fritidsgård med målgruppen yngre ungdomar. Detta har inte fallit väl ut utan besökssiffrorna har gått ner. Nu arbetar gården istället för att locka tillbaka äldre ungdiomar - 16 år och äldre. Det är framför allt ungdomarna i gymnasieåldern som rör sig i centrum. På stadsbiblioteket har det under perioden varit författarbesök, föreläsningar, konstutställningar i galleriet, kurser, barnteater och diverse lovaktiviteter. Bowlingskola är en aktivitet som startat under perioden. Den vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-13 år. Simhallen är också en mötesplats för alla människor, simskolor, familjer, mormor med barnbarn och vänner. Samhällsbyggnadsnämnden En områdesplan håller på att tas fram för inre hamnen. Skredsäkringen i Hasselbacken är klar och arbete för att färdigställa trappan ner till Bäveån pågår och väntas vara klart i slutet av juni. En ny förstudie av upprustning av Kungstorget pågår. Förstudien av hur Göteborgsvägen kan göras trafiksäker, tillgänglig och vacker är klar. Beslut sker på nämnden i maj. Förstudien har innehållit en enkätundersökning och träffar med boende och företag kring Göteborgsvägen. Tillsynsplanen enligt PBL för 2015 antogs i mars. Tillgänglighet med enkelt avhjälpta hinder är ett fokusområde enligt PBL. Inom projekt Mellan Broarna startas nu ett nytt delprojekt upp. Det handlar om att i ett första steg i genomförandet av översvämningsstrategin ta fram en förstudie och en plan. En utvärdering av parkeringsreglerna visar att tillgängligheten till centrum med bil blivit sämre då det är liten rotation på centrumnära parkeringsplatser. Nämnden beslutade på sammanträdet i maj att införa nya parkeringsregler. Ett rikt kultur- och fritidsliv Barn- och utbildningsnämnden Inom ramen för det prioriterade området "en jämlik skola för alla" har barn och utbildningsnämnden i sitt styrkort gett förvaltningen uppdraget: "Kulturgaranti - alla grundskolans elever får årligen besöka eller ska få besök av minst en kulturinstitution". Samhällsbyggnadsnämnden Under våren har en sträcka på 30 m förbättrats och förstärkts på strandpromenaden vid Gustavsberg. En ny offentlig toalett på Oljehamnsvägen vid Svenskholmen är klar. Toalettbyggnaden innehåller två toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. Ett nytt utegym håller på att planeras. Just nu utreds platser där gymmet kan tänkas ligga 13

15 forts. Ett rikt kultur- och fritidsliv Kultur- och fritidsnämnden Kultur är en viktig kraft i Uddevallas samhällsutveckling. Kultur får våra invånare i alla åldrar att må bra, att utvecklas, att mötas och att känna trygghet och tillhörighet. Våra offentliga arrangemang bygger på samverkan samt ett gott bemötande på alla plan. De har stor bredd, genomförs på många olika platser, har inga eller låga kostnader och är öppna för alla. Konst, musik, dans, teater, film, kulturmiljö, kulturarv, skapande och föreläsningar det vi driver och arrangerar - kommuniceras numera månadsvis i både fysiska och digitala kanaler. Fritidsgårdsverksamheten skall till stor del bygga på det ungdomarna själva vill och önskar. Vi uppmuntrar och coachar aktiviteter av unga för andra unga. Vi arbetar aktivt med att erbjuda fritidsverksamhet som är helt gratis eller till ett kraftigt reducerat pris för att jämna ut glappet och öka tillgängligheten. Bl.a. våra fritidsgårdar och Emaus Lantgård har en "osynlig" kompensatorisk verkan som inte pekar ut någon, det är fritt att delta. Under perioden har världsbokdagen firats med ett besök av författaren Marjaneh Baktiari. Stadsbiblioteket har också arrangerat en föreläsning om 2014 års nobelpristagare Mondiano samt har haft boktipskvällar. Andra arrangemang har varit vinterlovsprogram, sagostunder och fullbokade barnteaterföreställningar. Kultur och fritid har möjlighet att hyra ut olika typer av lokaler och andra ytor till föreningsliv, privatpersoner och andra som vill utveckla sina fritidsaktiviteter. Senaste tillskottet är konstgräsplanen på Rimnersområdet. Walkesborgsbadet har inlett en process för att utveckla sina vattenträningsaktiviteter samt babysim genom strategisk omvärldsbevakning, trendspaning och inspirationsdagar för personal. Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Barn- och utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämnden har tagit fram en strategi; "samverkan skola och arbetsliv utvecklar yrkesprogrammen/utbildningarna och stärker näringslivet" inom detta prioriterade område samt gett förvaltningen uppdraget att sommarpraktikplatserna ska utökas/utvecklas för elever i årskurs 9 och gymnasiet åk 1. Kultur- och fritidsnämnden Under våren har kultur och fritid inlett ett aktivt arbete med en kartläggning av kulturens betydelse för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Detta arbete ingår i projektet "Kreativa Kraftfält" som är ett gemensamt Fyrbodalprojekt som kommer att pågå under 2015 och Genom att erbjuda en god sysselsättning och attraktiva mötesplatser för barn och unga bidrar vi till att våra medborgare vill bo och leva i våra olika områden. På våra bibliotek finns det alla möjligheter att ta del av litteratur och tidskrifter som har bäring på näringslivet. Under perioden har kultur och fritid arbetet med att lägga in alla befintliga vandringsleder samt utveckla informationsmaterialet i kommunens kartdatabas. Samhällsbyggnadsnämnden Miljö och stadsbyggnad och tekniska kontoret har deltagit i projektet Förenkla helt enkelt. Projektet avslutades under våren och en handlingsplan har tagits fram för att förenkla och förbättra för företagen. Bland annat ska en företagslots etableras inom kommunen och fler e-tjänster ska skapas 14

16 forts. Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Kommunstyrelsen Tillväxtavdelningen har genomfört en förstudie om möjligheter kring en Convention Bureau(CVB) i Uddevalla som finansierats av från Fyrbodals kommunalförbund. Andra pågående projekt är imedtech 2.0, innovations- och idégenerering inom vård och omsorg samt pilotprojekt Kompetensmäklare i Fyrbodal, vilket handlar om utveckling av modeller och metoder i kompetensförsörjningsarbetet. Handlingsplansarbete med projektet Förenkla Helt enkelt har presenterats. Implementeringen pågår av t ex Samverkan.nu, Processkartläggning och Lotsfunktionen. Inom etableringsarbetet har tillväxtavdelningen och avdelningen för strategisk samhällsplanering, påbörjat utvecklingsarbete av GIS- baserad information, som kan förbättra informationsåtergivningen till intressenter. Rutiner för bedömning och förprövning av förhandsbesked (både privata och kommunala) för detaljplaner och beslut om markanvisning har prövats för konkreta projekt. Den fördjupade översiktplanen är under revidering. Inom utredningsområdet görs en områdesplan för området Västerlånggatan Göteborgsvägen Bastionsgatan hamnområdet (till Skeppsholmspiren). Tillsammans med kommunerna i södra Bohuslän driver kommunen nu på för att öka turtätheten på Bohusbanan genom perrongförlängningar i de södra kommunerna och mötesspår i Grohed i Uddevalla kommun. Första kvartalet färdigställdes en ny bussgata och nya hållplatser för stadsbussarna i anslutning till Torp-terminalen vilket ger bussarna bättre framkomlighet och ökar tydligheten för busstrafikering i området. En lokalstrateg har anställts under första delåret för att stärka planering, förbättra samordning och ge en stabil planeringsgrund för användning och utbyggnad av kommunala lokaler. Informationsavdelningen har arrangerat Bo&leva-mässan för att visa allt som är på gång inom byggande i Uddevalla. Förebyggande arbete Barn- och utbildningsnämnden Inom det prioriterade området "förebyggande arbete" har nämnden beslutat om två strategier: "Jämlik hälsa genom att främja fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande" och "Ett högt kvalitativt mottagande av nyanlända barn och elever främjar integration". Två uppdrag har getts till förvaltningen samt ett läroplansmål har prioriterats för att nå det övergripande målet inom detta område. Samhällsbyggnadsnämnden Planering pågår för att tillsammans med socialförvaltningen söka medel ur sociala investeringsfonden för fallprevention. För tekniska kontoret innebär det samverkan för att förhindra halkolyckor. Trafiktekniker har varit i skolor och på äldreboenden för att prata om trafiksäkerhet och dela ut reflexer och reflexvästar. Handlingsplaner tas fram i linje med cykelplanen. Åtgärderna innebär bland annat att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Efter stormen Egon i januari har beredskapen inom Gatu-och parkavdelningen setts över. Nya rutiner för beredskap nivå 2 har tagits fram som innebär utökade resurser för information och kommunikation samt arbetsledning om det bedöms som nödvändigt. Miljö och stadsbyggnad har under året bearbetat inventeringsmaterialet avseende var det finns respektive inte finns hiss i Uddevalla tätorts flerbostadshus samt fortsatt analysarbetet avseende några delområden för möjligheten till förtätning av befintlig bebyggelse i områden lämpliga för trygghetsboende. Socialnämnden Socialtjänsten har under första tertialen arbetat med ett fokus på främjande och förebyggande arbete i alla led. Det förebyggande arbetet är en viktig utgångspunkt i socialtjänstens verksamhetsplanering för 2015 och genomsyrar även avdelningars verksamhetsplanering (handlingsplaner). I samarbete med medborgarkontoret har socialtjänsten inrättat ett ombud för äldre och personer med funktionsnedsättning. 15

17 forts. Förebyggande arbete Kommunstyrelsen I början av året slutade arbetsförmedlingen anvisa personer inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) till arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Därav riskerar en betydande budgeterad intäkt (1,1 mkr) att utebli varför AMA från avstått från att göra subventionerade anställningar, med några undantag inom ungdomsanställningar. Totalt har 120 ungdomar varit i arbetsträning och/eller anställning under Av de ungdomar som lämnade AMA efter anställning under perioden till och med var 7 av 20 inskrivna på Arbetsförmedlingen Det kan betyda att en tredjedel av de ungdomsanställda går vidare till arbete eller studier. Totalt 56 personer har haft kontakt med rehabcoachfunktionen. Totalt 191 vuxna har haft arbetsträning och/eller subventionerad anställning i kommunen under perioden. Därutöver har 53 personer haft arbetsträning och/eller förberedelse för arbetsträning i näringslivet. Totalt 9 personer har haft sysselsättningsplats i kommunen, 6 personer har haft förberedande introduktion och en person fått fördjupad arbetsförmågebedömning, vilket är en ny verksamhet inom AMA. Under perioden har 5 personer haft personlig utvecklingstjänst och 4 personer har haft instegsjobb. 54 har mottagningssamtal genomförts med nyinflyttade nyanlända invandrare. 11 nya kurser i Samhällsorientering på modersmålet har startats (åtta på arabiska, en i persiska/dari, en i somaliska och en i ryska). Två nya verksamheter, Samhällsguide och en verksamhet som hjälper kommuninvånare att söka bostad på modersmålet arabiska har startats upp. Folkhälsoutvecklaren har bistått politiker i olika konstellationer samt ekonomiavdelningens enhet för planering och styrning med underlag i samband med framtagande av Strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. För att höja kunskapen kring folkhälsa och social hållbarhet och därigenom bidra måluppfyllelse har en utvecklingsdag, tre frukostmöten samt ett flertal föredragningar för bland annat förvaltningars ledningsgrupper genomförts. Föreläsningar kring funktionsnedsättning och grannsamverkan samt en ny broschyr Hjälp och stöd är exempel på mer befolkningsinriktade insatser. Ett nytt socialfondsprojekt, Exportfrämjande integration, är utarbetat av Tillväxtavdelningen. Projektet matchar nyanländas erfarenheter och redan erhållen kompetens, med exportmogna företags behov. Projektet, vilken under 2014 genomfördes som förstudie, ägs av Uddevallakommun och är regionalt. Medverkande kommuner är Strömstad, Trollhättan och Vänersborg. Besked om beviljande i juni Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritids verksamheter har en viktig del i att skapa goda uppväxtmiljöer och mötesplatser där barn och unga får möjlighet att skapa egna uttryck och göra sina röster hörda. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra arbetssätt. Fritidsgårdarna arbetar med kartläggning för att stärka skyddsnätet kring unga i riskzonen. Gårdarna har ett väl etablerat samarbete med drogförebyggande samordnare både på förebyggandeenhet och barn och utbildning, samt fältgruppen. På Dalabergs bibliotek har många barn med utländsk bakgrund deltagit i 14 sagostunder under våren. Ljungskile bibliotek har haft Bäbisar på bibblan, ett samarabete med BVC. Första boken lämnas ut till alla nyfödda på alla bibliotek. Samarbete med MVC, BVC, öppna förskolan och förskolan både genom biblioteksbesök, boktips och information. Surfplatta finns nu även på Dalabergs bibliotek för att kunna läsa tidningar och tidskrifter i databasen Library Press Display som innehåller mer än 3000 tidningar från över 100 länder på 60 olika språk. Kultur och fritids bidrag till folkhälsoarbete tar sig många olika uttryck. Bl a finns lokaler att hyra och vi ger föreningslivet möjlighet till ekonomiskt bidrag. Bohusledens framtid har säkrats genom övertagande av hemsida, uppdatering av avtal med föreningar och markägare. Vi har också arbetet med en omläggning av Kuststigen på Bokenäset. Arbete med att säkra Bulidsområdet även för framtida friluftsliv har skett i olika arbetsgrupper. 16

18 Ekologisk hållbar utveckling Barn- och utbildningsnämnden För att nå det övergripande målet inom området "Ekologisk hållbar utveckling" har nämnden beslutat om strategin "Verksamheterna stärker miljö- och klimatarbetet" samt gett förvaltningen två uppdrag samt prioriterat aktuellt läroplansmål inom miljö och hållbar utveckling för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom barn och utbildning. Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet har under perioden meddelat tilldelningsbeslut för den upphandling inom kategorin "Livsmedel" som har störst volym. Genom upphandlingen ökas utrymmet att göra ekologiska inköp. Vidare kommer kommunen under maj månad att annonsera ytterligare livsmedelsupphandlingar med målsättning att öka de ekologiska alternativen. Genom dessa upphandlingar kommer andelen ekologiska produkter att öka. Bedömningen är ändå att det kommer vara svårt att uppnå den politiska målsättningen, dels på grund av att de ekologiska alternativen är relativt sett för få och dels att det är en fråga om kostnadsökningar som kostverksamheterna måste kunna hantera inom ramen för sin budget. Kostverksamheterna ställer krav på ekologiska alternativ bara så långt de har täckning i sin budget och avser köpa sådana. Det förefaller rimligt att det är den verksamhet som står för kostnaderna som också avgör hur de ska fördela sina medel och vad de ska köpa samt också redovisa hur man ska uppnå en fastlagd målsättning. Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritids alla arbetsplatser har under perioden genomfört internrevision enligt EMAS. Vi har också påbörjat processkartläggning av identifiering och värdering av miljöpåverkan. Upphandling av en ny bokbuss är påbörjad. Miljökrav ställs på både inredning och material samt drivmedel. Att erbjuda bokbussverksamheten på landsbygden är miljösparande i och med att det minskar enskilda bilresor till biblioteken. Samhällsbyggnadsnämnden I de interna miljörevisionerna har förvaltningarna värderat vilka miljöaspekter som är tydligast i samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplanering och exploatering är exempel på delprocesser som kan påverka miljön positivt eller negativt på ett tydligt sätt. Bland annat genom detaljplanering eller exploatering på jungfrulig mark. Energiplanen är framtagen och beslut tas på kommunfullmäktige i maj. Bland annat finns målsättningen att solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala fastigheter efter nybyggnation och vid större tillbyggnader/renoveringar. Energirådgivarna har under första tertialet 2015 hållit ett tiotal föredrag om energi, klimatförändringar och miljö för föreningar och politiker samt gjort hembesök hos privatpersoner och rådgivit via telefonon och e-post. De har också deltagit på mässor i samarbete med kollegor i grannkommunerna. Andelen förnybar energi i kommunens lokaler har sjunkit. Ingen olja används längre för värme och andelen förnybar energi i fjärrvärmen ökar stadigt. Dock är andelen miljöel i den mix vi köper in låg och har sjunkit från 28,4 % -9,5 % mellan En ny brunn för hygienisering av toalettvatten för återförsel på åkrar håller på att anläggas inom projekt Näringsrik. Utvecklingen följer de principer som miljö och stadsbyggnadsnämnden antog Förskolan kreatören är försedd med 25 kvm solpaneler. 500 kvm solceller håller på att installeras på Östrabo yrkesskola. Socialnämnden Socialtjänsten har under första tertialen identifierat de miljöpåverkande processerna inom förvaltningen. Arbetet är socialtjänstens bidrag till utvecklingen av EMAS till EMAS

19 Attraktiv arbetsgivare Barn- och utbildningsnämnden Inom det prioriterade området "attraktiv arbetsgivare" har nämnden beslutat om strategin "förskolechef och rektor har förutsättningar att vara pedagogisk ledare och lärare har förutsättningar att fokusera på barns och elevers lärande och utveckling" för att nå det övergripande målet inom utvecklingsperspektivet medarbetare. Två uppdrag har getts till förvaltningen. Utifrån medarbetarundersökningens resultat har "attraktiv arbetsgivare" tillsammans med "inga besvär av stress", "tillräcklig tid", "kan koppla av på fritid" och "kompetensutveckling" identifierats som "allvarliga risker" på förvaltningschefens senaste samverkansmöte. Djupare analys kommer att göras för att därefter upprätta handlingsplan. Frågan kommer att vara en stående punkt på samverkansmötena tills vidare. Kommunstyrelsen Arbetsmiljö I mars och april har utbildningar i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud anordnats. Utbildningen har erbjudits både på grund- och repetitionsnivå. HR-enheten bedriver i samverkan med respektive chef och företagshälsovård inventeringsmöten för att identifiera behov av tidiga rehabiliteringsinsatser. HR-enheten har stöttat chefer och arbetsgrupper med tolkning av resultatet i medarbetarundersökningen samt upprättande av handlingsplaner därefter. Det övergripande resultatet av medarbetarundersökningen visar att ledarskapet i Uddevalla kommun upplevs som relativt bra. Det genomsnittliga indexet visar ett resultat på 74. (Resultat över 70 räknas som en styrka). Högst index på ledarskapet har kultur och fritidsförvaltningen med ett resultat på 78. Utifrån frågorna i medarbetarenkäten finns en ledarskapsprofil på alla chefer som har fått ett resultat i medarbetarundersökningen. På HR-enheten pågår en analys av vilka skillnader i svar chefer och medarbetare har gett i medarbetarundersökningen. Erbjuda heltidstjänster för att klara framtida rekryteringar Under det första delåret har HR-enheten arbetat med utformande av aktiviter, mått och mål för KF och KS styrkort. Kultur- och fritidsnämnden Samtliga av kultur och fritids arbetsplatser har under perioden analyserat sitt resultat av genomförd medarbetarekät. Vi har också genomfört skyddsronder och följt upp hur väl vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta har resulterat i olika handlingsplaner som innehållit risk- och friskfaktorer. Samhällsbyggnadsnämnden Ett hälsoprojekt inom tekniska kontoret startade i mars och kommer att pågå till november. 30 deltagare får personlig coaching och träning på arbetstid för att öka konditionen. En personalförsörjningsplan har tagits fram inom tekniska kontoret. Prioriterade områden är ledarskap, ersättarplanering och att synas som arbetsgivare för att locka framtida personal. Planen innebär bland annat att öka samverkan med skolor. Under våren har tekniska kontoret utökat samarbetet med skolor för att ta emot praoelever. Tre ungdomar har inom satsningen Tekniksprånget praktiserat hos oss för att förhoppningsvis inspireras till att läsa vidare till ingenjörer. Miljö och stadsbyggnad har tagit emot studiebesök och föreläst inom stadsplanering. Förvaltningarna har också deltagit i jobb -och högskolemässor. Socialnämnden Socialtjänsten har under det första delåret arbetat med två olika större projekt utifrån två av förvaltningen bestämda strategiska områden. Det ena området rör en god kompetensförsörjning. Förvaltningen har fastställt en plan och modell för hur kompetensförsörjningsplanen ska arbetas fram. Det andra området rör friska medarbetare. Förvaltningen har efter det sammanställda resultatet från medarbetarundersökningen arbetat fram handlingsplaner med olika prioriteringsområden, enligt uppdrag, för förvaltningen och varje avdelning. 18

20 Resurseffektivitet Barn- och utbildningsnämnden Nämnden har beslutat om tre strategier för att nå det övergripande målet inom utvecklingsperspektivet ekonomi och det prioriterade området resurseffektivitet; "öka kvaliteten genom mindre grupper i förskolan", "hållbar lokalplanering bedrivs" samt "alla beslutade aktiviteter är finansierade". Förvaltningen har fått två uppdrag. Kommunstyrelsen Processkartläggning av inköpsprocessen har slutförts genom slutrapport från konsult. Processbeskrivningen tas nu med ut i arbetet med förvaltningarnas inköpssamordnare och beställare. Slutrapporten innehåller även utgångspunkter för en möjlig framtida övergripande modell för kartläggning av processer generellt i organisationen. Kommer att diskuteras/bearbetas vidare. Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritid samarbetar förebyggande, ur ett socioekonomiskt perspektiv är varje krona vi lägger på vårt förebyggande arbete resurseffektivt. Vi analyserar vår verksamhet för att arbeta med "rätt metoder och rätt grupper av barn/unga. Mycket litteratur till biblioteken köps genom inköpsförslag från användarna. Kultur och fritid har tillsammans med Barn och utbildning sökt kulturrådspengar inför nästa läsår. Samarbete mellan Kulturskolan och de regionala institutionerna Regionteater Väst och Bohusläns museum har fördjupats. Syftet är att de regionala institutionerna ska vara en ännu större resurs för Kulturskolans elever. Institutionerna utgör en plats där eleverna får ta del av professionell konst och kultur, presentera sitt eget skapande i en professionell miljö och som en plattform för lärande och skapande. För de regionala institutionerna blir vinsten ett långsiktigt och nära utvecklingsarbete med en ung publik. Elever från Kulturskolan har tagit del av två föreställningar på Regionteatern, presenterat två egna uppsättningar på samma plats samt haft två möten med konstnärer och konstpedagogen på Bohusläns museum. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska kontoret och miljö och stadsbyggnad samnyttjar resurser inom stab och administration från och med januari Korpenprojektet går nu in i en fas för planering för genomförande. Bland annat inom samordning av ansvar och roller för aktivitetsområden och idrottsanläggningar. Samordnade enheter för kostverksamhet och fordon kommer att ingå i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatu- och parkavdelningen har från och med 1 april utökat sin verksamhet med ansvar för båthamnarna efter det att avtalet med Promarina har avslutats. Ansvaret innefattar kajer, bryggor samt uthyrning av båtplatser. I samarbete med SKL, Teknikföretagen och Konkurrensverket ingår Uddevalla kommun i pilotprojektet Tidig dialog. Det innebär att kommunen ska göra smartare inköp genom att träffa intresserade leverantörer innan kraven utformas i förfrågningsunderlaget inför en upphandling. Uddevalla kommuns första leverantörsdialog kommer att handla om ett nytt verksamhetssystem för miljö- och byggärenden. En medborgardialog planeras i samband med en ny lekplats på Källdal. Socialnämnden Socialtjänsten har under det första delåret fortsatt arbetet med implementering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet härrör från ett av förvaltningens strategiska områden om en professionell förvaltning. Implementering av ledningssystemet innebär att varje verksamhet ska identifiera och dokumentera sitt uppdrag samt identifiera mål och krav utifrån lagstiftning och politiska dokument. Socialtjänsten har under det första delåret fastställt en ny organisation i syfte att nå en ökad effektivitet genom att brukarna får den kvalitet som utlovas, arbetssätten ger resultat som gynnar brukaren, medarbetaren och helheten samt förvaltningens resurser används så optimalt som möjligt. Arbetet med implementeringen av ledningssystemet och organisationsöversynen är samordnad. Processkartläggning har varit ett viktigt verktyg för förvaltningens strävan mot ett processorienterade arbetssätt. 19

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

OMVÄRLDEN. Delårsrapport april 2013 1

OMVÄRLDEN. Delårsrapport april 2013 1 OMVÄRLDEN DEN INTERNATIONELLA SCENEN Slutet av 2012 och inledningen av det här året präglades av ett något lugnare läge på de finansiella marknaderna än perioden dessförinnan. Börserna i världen steg vilket

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden 2007 2010 Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT 2014-10-21 Revisorskollegiet Sid 1 (8) Dnr 14REK7 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Gävle kommuns delårsrapport 2, 2014 Vi bedömer att delårsrapporten i stort uppfyller de lagstadgade

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer