TESTKÖRNING. vid Bravikens Sågverk BÄTTRE LÖNSAMHET med ökad säkerhet BESÖK BYGGER RELATIONER LADDAT MED ENERGI. Johan tror på trä HOLMEN-PROFILEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TESTKÖRNING. vid Bravikens Sågverk BÄTTRE LÖNSAMHET med ökad säkerhet BESÖK BYGGER RELATIONER LADDAT MED ENERGI. Johan tror på trä HOLMEN-PROFILEN"

Transkript

1 TIDNING TILL HOLMENS AKTIEÄGARE 1 NOVEMBER 2010 HOLMEN-PROFILEN Johan tror på trä TESTKÖRNING vid Bravikens Sågverk BÄTTRE LÖNSAMHET med ökad säkerhet BESÖK BYGGER RELATIONER LADDAT MED ENERGI DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI FÖR JANUARI SEPTEMBER JUNI 2010 SIDAN 14

2 Holmen i förändring Tredje kvartalet visar att den positiva trend vi såg under förra kvartalet håller i sig. Resultatmässigt är det betydligt bättre än det föregående. Delvis förväntades detta mot bakgrund av att vi alltid har säsongsmässigt lägre kostnader i detta kvartalet men samtliga affärsområden, med undantag för Holmen Paper, visar dessutom goda resultat och en rejäl förbättring jämfört med Holmen Paper lider fortfarande av exceptionellt låg prisnivå i kombination med ökade råvarukostnader. Prishöjningar har genomförts för kartong och orderläget är fortsatt gott. Försäljningspriserna för sågade trävaror ligger på nivåer över föregående års och leveranserna är på en hög nivå, även om en viss avmattning börjar märkas. Efterfrågan på timmer och massaved är stark och med bra priser. Produktionen inom Holmen Energi ligger över ett normalår. Den positiva trenden håller i sig. I DEN ANDRA, inte lika positiva, vågskålen ser vi hur tidningspapperspriserna bitit sig fast på alltför låga nivåer och drar ned resultaten. Nu pekar emellertid annonsförsäljningen på vissa marknader uppåt en viktig indikator på att förutsättningarna inom tidningsbranschen kan förbättras. Det bör öppna möjligheterna för prishöjningar. Ett första riktmärke bör vara att komma upp till nivåer i paritet med de som rådde Men för att kompensera för de högre priserna på el, massaved och returpapper är det inte tillräckligt. Returpappersbristen har jagat upp priset på en för Holmen viktig råvara. Det gör situationen vid Holmen Papers bruk i Madrid pressad. Brukets negativa lönsamhetstrend har förföljt oss en längre tid, trots många insatser för att förbättra läget. Bland annat har den mindre av de två pappersmaskinerna, PM 61, börjat ställas om från produktion av tidningspapper till bestruket tryckpapper baserat på 100 procent returfiber. Detta har varit framgångsrikt men inte tillräckligt. Returpappersbristen har under hösten tvingat oss till temporära permitteringar och långa produktionsstopp. Under oktober beslutades om en permanent neddragning av 29 tjänster i Madrid. Parallellt pågår en större översyn av de strategiska förutsättningarna för bruket vilket inkluderar alternativa möjligheter för PM 61. Vi undersöker bland annat möjligheten att ställa om till andra produktområden, vilket skulle kunna ske tillsammans med eller helt och hållet av en annan aktör. HOLMEN HAR INTE som tradition att offentliggöra stora övergripande besparingspaket men effektiviseringar pågår just nu inom alla delar av bolaget. Vi ser över inte bara affärsverksamheterna, utan också stora delar av den infrastruktur som ska stötta vår kärnverksamhet. Det handlar om strategiskt inköps arbete som redan lett till stora besparingar. Det handlar om outsourcing av facility management-tjänster (städning, fastighetsunderhåll, växel etcetera) vilket likaså sänker kostnaderna och sätter kärnverksamheten än mer i centrum. Det handlar om samordnad IT, förbättrad logistik och mycket annat. Förutom stora besparingar och effektiviseringar, bidrar flera av förändringarna också till en ökad servicegrad, mervärden för våra kunder och klimatmässigt bättre lösningar. Holmen är just nu ett företag i förändring, i ordets mest positiva bemärkelse! MAGNUS HALL VD OCH KONCERNCHEF INNEHÅLL FRIGGESUNDS PLANTSKOLA växer till... 4 BESÖK PÅ BRUKET stärker kundrelationerna... 6 SÄKRARE ARBETSMILJÖ minskar riskkostnaderna DELÅRSRAPPORT för januari-september Holmen Business Report är producerad av koncernstab Information i samarbete med Intellecta Publicisterna, Stockholm, Ansvarig utgivare: Ingela Carlsson Tryck: Intellecta Infolog, Solna, 2010 På omslaget: Del av turbin i ett vattenkraftverk. Foto: Corbis Holmen AB (publ) Box 5407, Stockholm Tel Organisationsnummer: Säte: Stockholm TORV, VIND OCH VATTEN mångsidig energiproduktion HOLMEN-PROFILEN letar nya kunder Holmen Business Report NOVEMBER 2010

3 NYTT FRÅN HOLMEN FOTO: MARTINSONS TRÄ/JONAS KULLMAN Madrid till final i PPI Awards HOLMEN PAPERS BRUK i Madrid har nominerats till två av pappers- och massaindustrins mest prestigefulla priser inom PPI Awards, som anordnas av Pulp & Paper International. Tävlingen är den enda globala som ger utmärkelser och uppmärksammar företag, bruk och individer inom pappers- och massaindustrin. Bruket är nominerat i kategorierna Environmental Strategy of the Year för årets miljöstrategi och The Water Effi ciency Award för sitt effektiviseringsarbete inom vattenanvändning. Vinnarna tillkännages vid PPI Awardsceremonin i Bryssel i november. Nytt säljbolag för trä i England VID ÅRSSKIFTET bildar Holmen Timber och Martinsons Trä ett gemensamt försäljningsbolag på den engelska marknaden, Holmen Martinsons Timber Ltd. Holmen och Martinsons kompletterar varandra med en produktportfölj som spänner över ett brett sortiment av möbel- och snickeriråvara ur Vinnande tryck på Holmen XLNT HOLMEN XLNT har använts för magasin som vunnit pris i både kategorin SC och NewsPlus i den årliga tävlingen European Publication Gravure Awards. Det här visar att Holmen XLNT är ett bra alternativ för såväl SC- som MF Journal-produkter. Vinnaren inom SC-kategorin var Ikeas Design your own life, en inlaga tryckt på XLNT hos Roto FOTO: DRAGAN MITROVIC den norrländska furan, konstruktionsvirke i gran samt limträ och komponenter i båda träslagen. Genom samarbetet stärker de båda bolagen sin position. Avsikten är att etablera Holmen Martinsons Timber Ltd som en av de större skandinaviska aktörerna på den engelska marknaden. Smeets. Även inom kategorin NewsPlus var vinnaren tryckt på Holmen XLNT. Det var Seven Magazine från Sunday Telegraph tryckt hos Polestar Sheffi eld. ERA the European Rotogravure Association är den ledande organisationen för gravyrindustrin. Holmen lämnar Vargön HOLMEN HAR NU defi nitivt överlåtit industrimarken vid nedlagda Wargöns Bruk till Vänersborgs kommun. Tanken är att nya verksamheter ska etableras på området. Rivningen av de gamla industrilokalerna pågår och beräknas vara avslutad i början av Samtidigt genomförs bland annat ett ambitiöst arbete kring miljöåtgärder i nära samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland och Vänersborgs kommun. Föroreningar som orsakats av Holmens verksamhet, huvudsakligen oljespill, kommer att åtgärdas av företaget. Den 80 meter höga skorstenen vid före detta Wargöns Bruk fälldes nästan på dagen två år efter nedläggningsbeskedet. Holmens årsredovisning bäst för ägarna FÖR ANDRA ÅRET i rad har Holmens årsredovisning utsetts till Årets mest aktieägarorienterade årsredovisning av föreningen Aktie spararna och Kanton AB, ett företag som specialiserar sig på fi nansiell rådgivning g och rapportering. Förstaplatsen delas med SAS och fastighetsbolaget Wallenstam. Tävlingen omfattar samtliga 256 börsnoterade bolag i Sverige. UR MOTIVERINGEN: EN: För andra året i rad presenterar Holmen en välformulerad och vinnande årsredovisning som ger läsaren betydelsefulla kunskaper om bolagets 400-åriga utveckling. Holmen klättrade också till tionde plats, jämfört med sextonde förra året, i kategorin Årets börsbolag, som är ett sammanvägt index av årsredovisning, IR på webben samt delårs rapportering. Prishöjning på kartong IGGESUND PAPERBOARD har i oktober aviserat prishöjningar på kartongkvaliteterna Invercote och Incada med 100 euro per ton i euroområdet och 100 pund i Storbritannien. Förändringen innefattar också priset på alla belagda och laminerade produkter av Invercote och Incada. NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 3

4 Ökad växtkraft på plantskolan Holmen investerar i en modernisering av Friggesunds plantskola, nära Delsbo i Hälsingland. Investeringen innebär att plantskolan byggs om till en anläggning med den senaste odlingstekniken. TEXT: JOHAN HÅRD FOTO: HOLMEN HÖGRE PRODUKTIONSVOLYM, bättre säkerhet och arbetsmiljö. Det är de främsta skälen till den här satsningen, säger Roger Larm, chef för frö- och plantförsörjning inom Holmen Skog. Bland annat omfattar investeringen en helt ny produktionshall. Den ska komplettera de fem befintliga, traditionella växthusen om vardera kvadratmeter. Ny teknik ska ge snabbare och effektivare produktion samtidigt som personalbehoven minskar, säger Roger Larm. Vi kommer till exempel att införa en så kallad omskolningsteknik som medger tätare odling, samtidigt som vi kan hoppa över det traditionella steget med att ha plantor i växthus. Istället kan vi sätta ut på friland direkt. Något som också innebär påtagliga Ny teknik ska ge snabbare och effektivare produktion vinster för miljön eftersom vi kan minska energiförbrukningen rejält. Ombyggnaden påbörjas i år och beräknas bli klar under Genom moderniseringen säkrar Holmen tillgången på plantor av hög kvalitet för framtiden. Kapaciteten vid Friggesund bedöms i och med investeringen kunna öka från dagens produktion på cirka 10 miljoner plantor per år till upp emot 16 miljoner från år Idag odlas gran, tall och Contorta vid plantskolan. Contorta är ursprungligen en amerikansk tallart som numera odlas framgångsrikt i Sverige bland annat tack vare att den växer snabbt. HUVUDDELEN, procent, av plantorna från Friggesund går till Holmens egna distrikt. Resten levereras främst till skogsägare i mellersta och södra Sverige. Plantskolan säljer också fröer för skogssådd samt behandlar plantor i preventivt syfte mot skador av snytbagge. I samband med förändringarna koncentreras produktionen mot gran. Det är en medveten strategi för att på lång sikt kunna förse Bravikens Sågverk med råvara, framhåller Roger Larm. Men vi kommer även fortsättningsvis att odla tall. 1 4 Holmen Business Report NOVEMBER 2010

5 Kundundersökning visar vägen Bra service, starka kundrelationer och internt engagemang är några av de resultat som framkommit i Holmen Papers stora kundundersökning. Men fortfarande finns förbättringsområden. TEXT: MALIN LARSHAMMAR FOTO: LASSE MODIN Under försommaren har analysföretaget Opticom International Research genomfört en omfattande analys där 144 kunder har djupintervjuats inom områdena leveransservice, teknisk support, produktkvalitet, affärsrelationer och image. Kundernas synpunkter är värdefulla i Holmen Papers kvalitetsarbete. DETTA ÄR TREDJE gången undersökningen genomförts vilket gör att det går att följa hur kundernas uppfattning har förändrats och utvecklats med tiden. Sedan den första undersökningen, som genomfördes 2006, märks det tydligt att Holmen Paper har tagit till sig kundernas synpunkter. Trots hård konkurrens och höga krav visar årets undersökning att kunderna har en positiv uppfattning. Bland annat framkommer det att framsteg har gjorts inom leveransservice och image. Här tycker de tillfrågade kunderna att Holmen Paper är lika bra eller bättre än huvudkonkurrenterna. Detta upplevs som extra positivt eftersom nya rutiner har arbetats fram för just informationsflödet kring leveranser. I DEN UNDERSÖKNING som gjordes 2008 framkom att den tekniska supporten behövde stärkas för att bättre möta kundernas behov, vilket det sedan dess har arbetats intensivt med. Även här syns ett förbättrat resultat och de tillfrågade kunderna anser idag att Holmen Paper är bättre än huvudkonkurrenterna. Inom området kundrelationer är betyget oförändrat högt. RESULTATEN AV undersökningen ska nu förankras både internt och externt. En viktig uppgift blir att hitta förbättrings områden genom att bryta ner intervjuerna per produkt och bruk. 1 Holmen behåller plats i hållbarhetsindex I HALVÅRSGENOMGÅNGEN från hållbarhets indexet FTSE4Good, som presenterades i september, försvarade Holmen sin plats. Bolaget ingår i indexet sedan Det är glädjande och visar att Holmen motsvarar mycket höga krav på hållbarhetsarbetet, säger Lars Strömberg, miljö- och hållbarhetschef på Holmen. INDEXET ANVÄNDS bland annat av investerare och fonder med särskilda etiska och miljömässiga placeringskriterier när de väljer ut företag för sina placeringar. FTSE4Good förvaltas av Londonbörsen och tidningen Financial Times. Indexet mäter företags förmåga att leva upp till globalt erkända standarder för ansvarsfullt företagande. Bland kriterier som bedöms är företagens arbete inom områden som miljö, klimatfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och insatser mot korruption. Lyckad lansering av Holmen VIEW EFTER INTENSIVT utvecklingsarbete har nu det nya papperet Holmen VIEW introducerats på marknaden. Den nya produkten, ett obestruket papper med silkeskänsla, är tänkt att vara ett alternativ för magasin och kataloger. För att introducera papperet bjöds kunder från hela Europa in till ett lanseringsevent på Hallsta Pappersbruk den 9 september. Kunderna fi ck möjlighet att känna på pappret och se hur det framställs. Vi fi ck mycket bra respons vid lanseringen, säger Tommy Wiksand, försäljningsdirektör på Holmen Paper. TANKEN ÄR ATT Holmen VIEW ska komplettera Holmen Papers produktpalett och utgör en naturlig fortsättning på framgången med Holmen XLNT. Tommy Wiksand menar att det nya papperet är en produkt som många förlag letar efter. Många var nyfikna på det nya papperet. Holmen VIEW är en framtidsprodukt och vi vet att det fi nns behov av den här kvaliteten på marknaden. Redan idag har ett fl ertal kunder fått upp ögonen för papperet och kundträffen på pappersbruket bidrog till ett ökat intresse, avslutar Tommy Wiksand. FOTO: ANNE ADRE-ISAKSSON NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 5

6 Iggesunds Bruk tar varje år emot ett stort antal besök, ofta två tre i veckan. Det är framför allt kartongkunder från alla delar av världen. Men även journalister och skolklasser kommer till bruket. Omfattande och up besöksverksamhet TEXT: JOHAN HÅRD FOTO: ROLF ANDERSSON Besöksverksamheten är en viktig del i kundvårdsarbetet inom Iggesund Paperboard. På detta sätt byggs och bibehålls långsiktiga kundrelationer. De som kommer för första gången kan nog bli ganska överraskade. Om man tror att det ska bli ett vanligt fabriksbesök, är det säkert ett och annat ögonbryn som höjs när det visar sig att här handlar det minst lika mycket om att komma ut i skogen, som att lära känna varandra och ta del av tillverkningsprocesser och produkter. Förstagångsbesökare får vanligtvis en både bred och djup inblick i hela produktionskedjan. Från plantskolan där fröerna till skogsråvaran odlas, via skogsförvaltningen, fram till själva produktionsprocessen i bruket. Besökare vid Iggesunds Bruk får följa särskilda besöksvägar när de går genom lokalerna. Här möter de i text och bild en rad budskap som ska sätta tankar i rörelse. Skyltarna är i storformat och bygger på ett designprogram för bruket. STOR VIKT läggs vid att förmedla hållbarhetsaspekterna i kartongtillverkningen. Många blir både förvånade och imponerade av det sätt på vilket skogen nyttjas och förvaltas. Det är vanligt att besöken sker i samband med produktlanseringar eller investeringar. Men även då, i och med det markant ökande intresset för hållbarhet, har de allt mer kommit att handla om sådana aspekter i kartongproduktionen. Flera namnkunniga och välkända kartong kunder ställer krav på att den kartong de använder för sina produkter är producerad på ett hållbart sätt. DE SOM ÅTERKOMMER till Iggesund kan få skräddarsydda besök kring exempelvis produktutveckling. Gästerna brukar visa stor uppskattning för besöken. De värdesätter att få bo på brukets gästgårdar och tycker att de lär sig mycket. Många som kommer från mer tätbefolkade områden av världen blir oerhört fascinerade av de oändliga svenska skogarna! 1 Europajournalister på skogsexkursion DET VAR STORT INTRESSE och nyfi kenhet när 16 förväntansfulla journalister från bransch- och fackmedier från Europa och en från Singapore besökte Iggesunds Bruk i månadsskiftet september oktober, för ett event med hållbarhetstema. Besöket omfattade bland annat en ingående presentation av vattenreningen vid bruket. Självklart gjordes också skogsbesök. JOURNALISTERNA fi ck bland annat gå ut på ett hygge och se hur vi sparar stubbar för ugglor. De fi ck också redovisning av vilka Carbon footprints som vår verksamhet ger upphov till, berättar Staffan Sjöberg, informationschef på Iggesund Paperboard. Jag tror de som eventuellt hade bilden av att vårt skogsbruk mest handlar om att skicka ut en skördare för att vräka ner träd fi ck sig en tankeställare när de i praktiken fi ck se vilka naturhänsyn vi tar. Besöket omfattade även information om Att komma ut i skogen är ett uppskattat inslag i b förutsättningarna för produktion av bioenergi vid bruket. Och en presentation av Invercote Bio, kartongkvaliteten Invercote belagd med bioplast, som bland annat används till förpackningar för livsmedel. 6 Holmen Business Report Report NOVEMBER

7 pskattad Grunden lagd för sodapannan FOTO: KJELL ZIMMERMAN Gjutningen av bottenplattan för sodapannan var en stor utmaning. ARBETET MED den nya sodapannan vid Iggesunds Bruk pågår för fullt. I maj utfördes schaktarbeten på brukets område där pannan ska uppföras. Och i september göts bottenplattan, som är 35 x 35 meter och två meter tjock. Gjutningen krävde exakt precision och pågick oavbrutet i 24 timmar. Cirka 100 kubikmeter göts i timmen. Totalt gick det åt kubikmeter betong. TVÅ BETONGSTATIONER tillverkade betongen för att säkra ett jämnt flöde. Det fanns även en tredje betongstation i reserv om något skulle hända de andra. Nu pågår flera mindre, kompletterande betongarbeten. Dessa kommer att fortgå till januari I månadsskiftet november-december i år startar monteringen av turbinhallen, som kommer i prefabricerade byggelement. Parallellt uppförs rörbryggor för rörledningar till pannan. CIRKA 75 PERSONER byggarbetare, konsulter och medarbetare inom Iggesunds Bruk är just nu sysselsatta med arbetena. I februari nästa år startar monteringsarbetena med själva pannan. Investeringen i sodapannan uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor, och är för närvarande en av Sveriges största pågående industrisatsningar. Den nya sodapannan ska vara klar i juni eöksverksamheten vid Iggesunds Bruk. Mitt intryck är att deltagarna var nöjda. Jag tror att vi lyckades förmedla en rättvis och heltäckande bild av vårt miljö- och hållbarhetsarbete, säger Staffan Sjöberg. Ny elpanna sparar pengar i Hallsta HALLSTA PAPPERSBRUK får en ny elpanna för framställning av ånga som behövs i tillverkningsprocessen. Den nya elpannan har en kapacitet på 60 MW och kommer bland annat att ersätta en äldre oljepanna. Investeringen innebär att bruket minskar sitt oljeberoende radikalt. Det främsta skälet är dock effektivitetsvinster. Med den nya elpannan går det att styra energiförbrukningen i anläggningen mer effektivt. Det är fördelaktigt vid extremt höra elpriser, något som inträffade flera gånger senaste vintern. Man kan också, tack vare pannan, köra anläggningen maximalt de timmar elen är som billigast, för att sedan växla ned när elpriset stiger. Det kan spara ansenliga belopp i rörliga kostnader. DETTA ÄR möjligt tack vare att vid ångtillverkning med elpanna kan nära 100 procent av den insatta energin användas för ångtillverkning, till skillnad från en oljepanna där cirka 85 procent av den insatta energin kan utnyttjas. Den nya elpannan tas i drift hösten NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 7

8 NYTT OM SKOG OCH TRÄ Stockholm får tillfällig träbro DET PÅGÅR OMFATTANDE byggarbeten vid Norra stationsområdet i Stockholm. Sträckan mellan Solna och innerstaden, över Solnabron, är en av landets mest trafi kerade. I samband med omdaningarna ska en ny Solnabro byggas, men under byggtiden kommer den gamla bron att ersättas av en tillfällig som byggs i trä. Det blir den största träbro som hittills byggts i Sverige, och längst i norra Europa. Själva bro banan utförs i massivt trä. Träbron blir drygt 180 meter lång och 30 meter bred med dubbla körfält samt gång- och cykelväg i båda färdriktningarna. Den ska vara färdigställd i april Bron kommer att användas under tre år och är en viktig komponent i arbetet med överdäckningen av befi ntlig järnväg och väg E4/E20. FOTO: JOHANNA BERGGREN Mindre koldioxid från transporter SKOGSINDUSTRIN INFÖR gemensamma hållbarhetskriterier för upphandling av vägtransporter. Kriterierna omfattar fl era områden såsom klimat, arbetsmiljö och trafi ksäkerhet. Som en av få branscher har skogsindustrin satt upp ett konkret mål att till 2020 minska koldioxidutsläppen från transporter med 20 procent. Alla transporter skogsindustrin köper direkt eller via speditörer och som sker inom Sverige ska omfattas. Införandet sker successivt allt eftersom transportavtalen uppdateras. Skogsindustrin är en av Sveriges största transportköpare. FOTO: AUGUST ERIKSSON Kritik mot tuffare svavelkrav SKOGSINDUSTRIN ÄR KRITISK till de hårdare krav på lägre svavelhalter i fartygsbränsle, som den internationella sjöfartsorganisationen IMO vill införa för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen från Enligt Skogsindustrierna kan kraven komma att innebära direkta kostnader på upp till 28 miljarder kronor för det svenska näringslivet. En konsekvens kan bli att konkurrenskraften för svenska företag som agerar på en global marknad skadas allvarligt. Skogsindustrin är en av de branscher som bedöms drabbas allra hårdast. Miljöskäl lyfts fram som skäl för reglerna, och regeringen är positiv. Skogsindustrierna anser att det visserligen är bra att IMO tar tag i svavelproblematiken, men att det saknas en analys av den sammantagna samhällsekonomiska kostnaden och miljönyttan. Organisationen vill därför att det görs en grundlig och heltäckande konsekvensanalys innan kraven överförs i nationell lagstiftning. VISSTE DU ATT värmeenergin inom den svenska pappers- och massa industrin är i princip koldioxid neutral. Cirka 90 procent av värmeenergin som används framställs av egna biobränslen. Endast en mycket liten del kommer från fossila bränslen. (KÄLLA: SKOGSINDUSTRIERNA) Mindre sopor med returpapper SVERIGE LIGGER I VÄRLDSTOPP när det gäller att samla in och återanvända papper samlades 91 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamutskick in, för att bli råvara till nytt papper. Förutom att användningen av returpapper i pappersproduktionen är viktig i ett ekologisk medvetet samhälle, bidrar återvinningen till att minska sopberget. et. Pappersåtervinningen minskar också påtagligt kostnaderna för sop hanteringen ngen i samhället, eftersom papper traditionellt har utgjort en stor del av soporna. Trä som mode SVENSKA MODERÅDET medverkade med en inspirationsutställning på mässan Hem 2010, årets största publika inrednings- och designmässa, som hölls i Stockholm i oktober. Temat för Moderådets utställning var trä! Moderådet menar att trä ligger starkt i tiden, också designmässigt. Många av dagens formgivare favoriserar trä, bland annat i inredning. Särskilt råa, obehandlade träytor uppskattas. Ökat fokus på miljö och hållbarhet gör också att modeindustrin ser trä från svensk skog som ett högintressant material. 8 Holmen Business Report NOVEMBER 2010

9 Ett framgångsrikt arbete med säkerhet och arbetsmiljö ger lägre försäkringspremier och kan minska kostnaderna för sjukfrånvaro och produktionsavbrott, konstaterar Jonas Berg. Säkerhet och lönsamhet går hand i hand Arbetsmiljö, säkerhet och kostnader för skador och försäkringar hänger nära samman. Förbättringar i säkerheten minskar olyckor och sjukfrånvaro. Vilket i sin tur leder till lägre försäkringspremier. I förlängningen handlar det om företagets lönsamhet. TEXT: ANDERS THORÉN FOTO: SOFIA ANDERSSON Detta var utgångspunkten för diskussionerna då Holmens ansvariga för säkerhet och arbetsmiljö nyligen samlades på Bravikens Pappersbruk tillsammans med fackliga företrädare. Mötet i Braviken var ett avstamp för en intensifierad satsning på ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö inom hela koncernen, säger Thommy Haglund, personaldirektör på Holmen. En central del i Holmens säkerhetsarbete omfattar skyddet av fabriker, maskiner och Michael Lundqvist, t v, arbetsmiljö ingenjör på Bravikens Pappersbruk, pratar säkerhet med Thommy Haglund. andra materiella värden. Ansvarig för detta egendomsskydd är Jonas Berg, försäkringschef på Holmen. Han framhåller att kostnaderna för koncernens försäkringar är direkt beroende av hur väl säkerhetsarbetet bedrivs. UNDER DE SENASTE tio åren har riskkostnaderna (försäkringspremier + skador under självrisk) halverats. En viktig bidragande orsak till detta är att säkerhetsarbetet förbättrats. Vårt nuvarande försäkringsavtal innebär att om vi är framgångsrika i vår strävan att bli ännu bättre kommer premierna att sänkas ytterligare under kommande år, säger Jonas Berg. Bränder och maskinhaverier är betydande kostnadsposter, men det är också inom dessa områden som förbättringspotentialen är störst. GENOM ETT BÄTTRE säkerhetsbeteende kan antalet brand- och maskinskador minskas, vilket ger högre tillgänglighet i produktionen och därmed bättre lönsamhet, säger Jonas Berg. De allra största vinsterna uppnås emellertid tack vare att ett effektivare arbete med säkerhet och arbetsmiljö leder till minskad sjukfrånvaro och färre produktionsavbrott. Varje enhet arbetar också med lokalt anpassade säkerhetsprogram, en modell som varit framgångsrik inom andra områden. Till exempel har sjukfrånvaron sänkts och den fortsätter att sjunka. Någon olycka med dödlig utgång har heller inte drabbat någon av Holmens anställda sedan MoDo blev Holmen för drygt tio år sedan. Fram till sommaren 2011 genomförs internrevisioner av säkerhetsarbetet på samliga anläggningar. Därmed får bruken ett underlag där de kan jämföra sitt säkerhetsarbete med kollegornas för att få inspiration och idéer till förbättringar, säger Jonas Berg. 1 VISSTE DU ATT Holmens skogstillgångar inte försäkras då innehaven är spridda över stora ytor och risk för omfattande skogbrand eller stormfällning via en och samma händelse bedöms som mycket liten. NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 9

10 Mer egen energi och fler goda affärer Egen vindkraft och torvbrytning kan bli viktiga komplement till vattenkraften. Nya energikällor ska göra Holmen mer självförsörjande på energi och därmed mindre känsligt för snabba energiprishöjningar. TEXT: ANDERS THORÉN FOTO: ROLF ANDERSSON, HÅKAN NORDSTRÖM VI TROR ATT det kan finnas en god lönsamhetspotential i såväl vindkraft som energitorv, säger Brynolf Alexandersson, chef för Holmen Energi. Holmens produktion av energitorv är igång sedan sommaren 2009 och ser lovande ut. När det gäller vindkraften genomförs vindmätningar sedan drygt ett år tillbaka i Örnsköldsvikstrakten och i närheten av Hallsta Pappersbruk i Roslagen. Resultaten av vindmätningarna är positiva och nu pågår arbetet med tillståndsansökningar. Men innan vi går vidare med eventuella investeringsbeslut vill vi att alla kostnader ska vara kända. Vi vill undvika överraskningar, säger Brynolf Alexandersson. Brynolf Alexandersson MÅLET ÄR ATT Holmen på sikt ska producera 1 TWh elenergi från vindkraft. Om planerna förverkligas ska det ske i större vindkraftsparker lokaliserade i lämpliga skogsområden på Holmens marker. Ett viktigt syfte är också att utveckla nya lönsamma affärsverksamheter inom energiområdet. Holmen Energi studerar möjligheterna att utvinna bioenergi och gröna fordonsbränslen i bioraffinaderier kopplade till koncernens fabriker. Även kemikalier samt helt nya typer av fiber- och ligninprodukter kan tillverkas i bioraffinaderier. Denna långsiktiga utvecklingsverksamhet ligger inom avdelningen Holmen Biorefinery Development Center som är lokaliserad till Iggesund. VÄGEN FRAMÅT ÄR alltså utstakad. Vi ska vårda och utveckla våra vattenkraftresurser som är basen i Holmens energiproduktion, men samtidigt ska vi skaffa oss lönsamma komplement inom andra energi- och produktområden, säger Brynolf Alexandersson Holmen Business Report NOVEMBER 2010

11 Vattenkraften förblir basen Med ett 20-tal vattenkraftverk producerar Holmen egen el som täcker upp till en tredjedel av koncernens behov för de svenska enheterna. Även om nya energikällor introduceras kommer vattenkraften att under överskådlig tid vara basen i Holmens energiproduktion. TEXT: ANDERS THORÉN Torvprojekt över förväntan HOLMENS TORVPRODUKTION startade sommaren 2009, ett år tidigare är planerat. I år har volymerna mer än fördubblats och nästan kubikmeter energitorv har levererats. Inledningen av projektet har överträffat förväntningarna, säger Roger Andersson, energiingenjör på Holmen Energi. TORVPRODUKTIONEN sker i Stormyran några mil norr om Örnsköldsvik. Inledningsvis arbetar man på 115 hektar, det vill säga ett område stort som ungefär 160 fotbollsplaner. Torvlagret är 2,5 meter djupt och av god kvalitet, vilket innebär att utvinningen i Stormyran kan pågå i 25 år. All torv säljs till ett kommunalt kraftvärmeverk som producerar både el och fjärrvärme. Vår torv ger i år kraftvärmeverket ett energitillskott på 46 GWh, vilket räcker till villors årliga energibehov, säger Roger Andersson. EFTERFRÅGAN PÅ biobränslen är stor och Holmens torvprojekt har god lönsamhet. Planen är att inom två år utvidga produktionen till 185 hektar. Det skulle ge motsvarande 75 GWh per år. På lång sikt kan torv bli ett betydande tillskott på biobränslemarknaden, vilket skulle kunna minska efterfrågetrycket på massaved. Vår uppfattning är att massaved bör HOLMENS VATTENKRAFT är en strategisk resurs, som i en värld med ökande efterfrågan på förnybar energi blir allt mer värdefull. Att underhålla, modernisera och, då tillfälle ges, även bygga ut produktionskapaciteten är en viktig uppgift för Holmen Energi. Det senaste exemplet är det nya kraftverk i Iggesundsån som togs i drift i november 2009 och ersatte tre äldre anläggningar. Det har varit i drift i knappt ett år och produktionssiffrorna är klart över förväntningarna, säger Jan Lidström, anläggningschef för vattenkraft inom Holmen Energi. TOTALT SETT ligger Holmens elproduktion hittills i år något över nivån för ett normalår. Och lönsamheten är god, som följd av en stark utveckling av elpriserna. De flesta av Holmens vattenkraftverk har varit i drift under lång tid, men de har kontinuerligt rustats och moderniserats. Möjligheterna till större utbyggnader av produktionskapaciteten är emellertid begränsade. Vår strategi är därför inriktad på att värna om de resurser vi har och fortsätta användas inom massa- och pappersindustrin, inte som biobränsle, säger Roger Andersson. FÖR ATT KUNNA utveckla torvproduktionen görs en fortsatt inventering av Holmens totala torvresurser. En lång rad förutsättningar måste vara uppfyllda, till exempel kvalitet, volym, närhet till kunder, vägnät med mera. Erfarenheterna från Stormyran är så positiva att en fortsatt inventering är väl motiverad. Dessutom tycker jag att vi också bör vi titta på andra användningsområden för vår torv, till exempel som jordförbättringsmedel, menar Roger Andersson. med satsningarna på underhåll och effektivisering. Samtidigt investerar vi kontinuerligt i miljöåtgärder och är mycket måna om att ha en bra dialog med alla intressenter som berörs. VERKSAMHETEN SKA vara långsiktigt hållbar inte bara från ekonomiska utan också från miljömässiga och sociala utgångspunkter, säger Jan Lidström. 1 Faxälven Holmen äger helt eller delvis 21 kraftverk i Faxälven, Umeälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala ström. Under ett normalår produceras cirka GWh el vid dessa anläggningar. Tillsammans med den mottryckskraft som produceras vid Holmens bruk svarar vattenkraften för cirka en tredjedel av Holmens elbehov i den svenska delen av koncernens verksamhet. Umeälven Gideälven Iggesunds ån Ljusnan Motala ström NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 11

12 Snart driftklart i Braviken Det är nära nu. I januari startar produktionen vid Skandinaviens största sågverk. Tidplanen håller. Maskinerna är på plats och driftsättningsfasen pågår. TEXT: LINA SKANDEVALL FOTO: SOFIA ANDERSSON Resan har varat i drygt två år. Trettio hektar före detta åkermark är utbytt till en stabil grund för Bravikens Sågverk. I november 2009 sattes spaden i marken. Nu finns huskropparna på plats, byggda av sådant konstruktionsvirke som sågverket också ska producera. De första stockarna från Östergötlands granskogar har nyligen transporterats till sågverket för provkörning av maskinutrustningen. Sågintaget och barkningen har precis testkörts. Samtliga maskiner i sågverket är installerade, intrimningen av dem började i oktober och beräknas vara klar i december, säger projektchefen Arne Eriksson. DET KRÄVS samordning mellan de 250 montörer och byggare som är på plats och ser till att allt färdigställs och att alla maskiner är i sin ordning. Parallellt med intrimningen av maskinerna görs installationer och inredningsarbeten. Elutrustning och elektronik är klara, elmontagen är i slutfasen. Installation av värme är också i avslutningsfasen och markarbetena är avslutade. Arne Eriksson medger att projektet är komplext. Sågverket är nytt, maskinerna är nya och organisationen är ny. Men vi har förberett oss med välutbildad personal och vi har hämtat mycket kunskap och kompetens med hjälp av Iggesunds Sågverk, som också ingår i Holmen-koncernen. FÖR ARNE ERIKSSON, som har erfarenhet av tre sågverksbyggen, innebär det här att han snart lämnar stafettpinnen vidare. Det har varit ett spännande projekt som snart avslutas för min del Holmen Business Report NOVEMBER 2010

13 Intensiv utbildning vid nya sågverket DE BLIVANDE OPERATÖRERNA på Bravikens Sågverk har utbildats och fått praktisera sina kunskaper som semesterersättare på Iggesunds Sågverk. Just nu går de den sista utbildningsfasen med leverantörerna för att få en maskinspecifi k utbildning. Första januari 2011 är de redo att leverera. Vi kommer även att ha fem operatörer från Iggesund som startsupport, berättar Anders Öquist, platschef på Bravikens Sågverk. Hittills har ungefär två tredjedelar av den totala bemanningen på cirka 110 medarbetare anställts. Ungefär en tredjedel har erfarenhet av sågverk, en tredjedel av processindustri och övriga kommer från andra branscher. En timmerbil var femtonde minut DET ÄR EN kompetent skara, där alla har någon form av teknisk bakgrund, säger Anders Öquist. Ytterligare en sista och tredje grupp av medarbetare ska anställas och rekryteringen pågår för fullt. Anders Öquist betonar att man varit noga med att alla i produktionen ska känna ett helhetsansvar. Det gäller även grundläggande underhåll i sågverket, där vi bygger upp rutiner för förebyggande underhåll. Genom helhetsansvaret får operatörerna förhoppningsvis ett intressantare arbete och därmed även ett större engagemang. Den omfattande utbildningen har också varit positiv på så sätt att samhörigheten ökat. DE SOM HAR åkt till Iggesund varje måndagsmorgon och bott tillsammans under veckorna har utvecklat en stark gemenskap redan innan de har börjat arbeta tillsammans. En annan fördel är att vi har knutit samman våra två sågverk inom affärsområdet med varandra. Operatörerna på sågverken har träffat varandra, därmed blir det ett enklare kunskaps- och kompetensfl öde även framöver, säger Anders Öquist. 1 SÅGVERKET KOMMER i ett första skede att kunna producera kubikmeter sågade trävaror om året. Det innebär i sin tur att Bravikens Sågverk kommer att ta emot 1,1 miljoner kubikmeter timmer per år. En timmerbil var femtonde minut under produktionstid krävs för att kunna försörja sågverket med den mängden timmer. BEROENDE PÅ TORKTID tar det från ett till tio dygn för virket att ta sig från sågintag till färdig produkt. Tiden är kopplad till dimension och fuktkvot på virket. AV EN TIMMERSTOCK blir cirka 50 procent konstruktionsträ (sågad trävara), 28 procent flis, 12 procent spån samt 10 procent torkning och justerrester. Anders Öquist är platschef vid Bravikens Sågverk. Nu ser han fram emot att få köra igång verksamheten vid årsskiftet. Nu vill vi köra igång på riktigt! HALLÅ DÄR FREDRIK HJELM, OPERATÖR SOM ANSTÄLLTS OCH UTBILDATS INFÖR STARTEN AV BRAVIKENS SÅGVERK. VAR HAR DU ARBETAT TIDIGARE? På Bravikens Pappersbruk vid en av pappers maskinerna. HUR HAR DU UPPLEVT UTBILDNINGEN? Den har varit perfekt speciellt för mig som bara har sett sågverk på bild innan! Jag kommer att arbeta på justerverket* här på Bravikens Sågverk. Under min tid som semesterersättare på sågverket i Iggesund hade jag just den uppgiften. Justerverket här i Braviken fungerar på ett liknande sätt, med skillnaden att det här justerverket har en hyvel. NÅGRA ANDRA FÖRDELAR? Vi blev otroligt sammansvetsade under den här perioden. Att lära känna varandra på det sätt vi gjorde kommer att ha ett enormt värde när vi börjar arbeta på riktigt. DET LÅTER SOM ATT DU SER FRAM EMOT ATT BÖRJA JOBBA? Ja, sedan vi kom hem från utbildningen har förväntningarna ökat i takt med att vi har börjat ta anläggningen i drift. Nu vill vi bara få köra igång på riktigt! * Ett justerverk är en anläggning i ett sågverk för justering av virke, vilket innebär att virket efter sortering kapas i exakta längder. (Källa: Träguiden) NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 13

14 HOLMEN Holmen tillverkar och säljer tryckpapper, kartong och trävaror. Verksamheten bedrivs via tre produktinriktade affärsområden, Holmen Paper, Iggesund Paperboard och Holmen Timber, samt två råmaterialinriktade affärsområden, Holmen Skog och Holmen Energi. Av koncernens totala försäljning går cirka 90 procent till kunder i Europa. Antalet anställda är cirka Koncernens nettoomsättning uppgick 2009 till cirka 18,1 miljarder kronor. Holmenaktien fi nns på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap. DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2010 Kvartal Januari september Helår Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, kr 2,6 1,6 3,3 6,3 9,3 12,0 Avkastning på eget kapital, % 5,2 3,2 7,0 4,3 6,7 6,4 Resultatet efter skatt för januari september 2010 uppgick till 528 (januari september 2009: 781) Mkr. Resultat per aktie blev 6,3 (9,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,3 (6,7) procent. Rörelseresultatet uppgick till 971 (1 229) Mkr. Resultatet inom Holmen Paper försämrades väsentligt till följd av lägre tidningspapperspriser och högre fi berkostnader. Lönsamheten för koncernens övriga affärsområden förbättrades. Rörelseresultatet ökade från andra till tredje kvartalet med 115 Mkr till 383 Mkr. Resultatförbättringen förklaras av säsongs mässigt lägre personal- och underhållskostnader samt högre kartongproduktion. Efterfrågan på tidningspapper i Europa var fortsatt svag under tredje kvartalet. Marknadsläget för färskfi berkartong var bra och leveranserna till Europa ökade med 10 procent under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. 14 Holmen Business Report NOVEMBER 2010

15 HOLMEN PAPER Kvartal Januari september Helår Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Investeringar Operativt kapital Rörelsemarginal, % Avkastning på operativt kapital, % Produktion, ton Leveranser, ton Efterfrågan på tidningspapper i Europa var fortsatt svag under tredje kvartalet. Leveranserna var 1 procent högre januari september jämfört med den låga nivån samma period Importen till Europa från Nordamerika har minskat samtidigt som den europeiska exporten till Asien har ökat. Priserna i Europa är väsentligt lägre än föregående år. Efterfrågan på MF Journal i Europa var 17 procent högre under januari september jämfört med fjolårsperioden. För SC-papper minskade efterfrågan med 3 procent, medan den steg med 10 procent för bestruket tryckpapper. Holmen Papers leveranser minskade med 2 procent till ton jämfört med januari september Leveranserna av MF journal och bokpapper ökade medan leveranserna av tidningspapper utanför Europa minskade. Jämfört med andra kvartalet ökade leveranserna något. Holmen Papers rörelseresultat uppgick till 477 (374) Mkr. Resultatförsämringen beror huvudsakligen på lägre försäljnings priser. Högre priser för returpapper och massa har också bidragit negativt. Jämfört med andra kvartalet förbättrades rörelseresultatet med 41 Mkr till 129 Mkr, till följd av säsongsmässigt lägre kostnader för personal och underhåll. Högre virkes priser har påverkat resultatet negativt. Produktionen har fortsatt att begränsas på grund av returpappersbrist. Den 14 oktober meddelades att bemanningen i Madrid minskas med 29 personer. Neddragningen är en del i en större översyn av kostnaderna vid bruket som även innefattar en utredning av alternativa möjligheter för den mindre av de två pappersmaskinerna. Förhandlingarna om neddragning vid Hallsta med 150 personer pågår. Någon kostnadsreservering för dessa personalminskningar har ännu inte gjorts. IGGESUND PAPERBOARD Kvartal Januari september Helår Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Investeringar Operativt kapital Rörelsemarginal, % Avkastning på operativt kapital, % Produktion, kartong, ton Leveranser, kartong, ton Marknadsläget för färskfiberkartong var bra under tredje kvartalet. Leveranserna från europeiska producenter till Europa var 10 procent högre under årets nio första månader jämfört med fjolårsperioden. Prishöjningar för såväl solid- som falskartong har genomförts under året. Iggesund Paperboards leveranser januari september uppgick till ton, vilket var något lägre jämfört med samma period Leveranserna har påverkats negativt av strejken vid Iggesunds Bruk under andra kvartalet samt av stängningen av kartongmaskin BM 1 i Workington i december Jämfört med andra kvartalet ökade leveranserna. Iggesund Paperboards rörelseresultat blev 587 (279) Mkr. Förbättrad produktmix, högre pris och hög produktivitet har påverkat resultatet positivt. Personal- och underhållskostnaderna har minskat efter stängningen av kartongmaskinen BM 1 i Workington. Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 63 Mkr till 243 Mkr. Produktionen var hög och personal- och underhållskostnaderna säsongsmässigt låga. NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 15

16 HOLMEN TIMBER Kvartal Januari september Helår Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Investeringar Operativt kapital Rörelsemarginal, % Avkastning på operativt kapital, % Produktion, m Leveranser, m Marknadsläget för sågade trävaror är osäkert och efterfrågan svagare än normalt. Försäljningspriserna var i stort sett oförändrade under det tredje kvartalet men väsentligt högre än Under perioden januari september uppgick leveranserna till kubikmeter, vilket är 11 procent lägre än fjolårsperioden. Efter en svag inledning på året, delvis till följd av den stränga vintern, har leveranserna ökat till en hög nivå i tredje kvartalet. Holmen Timbers rörelseresultat uppgick till 27 (2) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre försäljningspriser medan högre råvarukostnader har påverkat resultatet negativt. Jämfört med andra kvartalet försämrades rörelseresultatet med 3 Mkr till 8 Mkr. Högre timmerpriser påverkade resultatet negativt. Personalkostnaderna var säsongsmässigt låga. I resultatet för tredje kvartalet ingår kostnader för Bravikens Sågverk med 7 (8) Mkr. Byggandet av Bravikens Sågverk utanför Norrköping pågår planenligt och produktionsstarten beräknas till årsskiftet 2010/2011. HOLMEN SKOG Kvartal Januari september Helår Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Operativt resultat Värdeförändring skog Rörelseresultat Investeringar Operativt kapital Avkastning på operativt kapital, % Avverkning egen skog, m Efterfrågan på både timmer och massaved var fortsatt stark. Timmerpriserna ökade under kvartalet medan priserna för massaved var oförändrade. Holmen Skogs rörelseresultat var högt till följd av stigande virkespriser och uppgick till 615 (425) Mkr. Det operativa resultatet (resultatet före värdeförändring skog) uppgick till 566 Mkr, vilket är 192 Mkr bättre än samma period Ökningen förklaras av hög avverkning och högre priser. Jämfört med andra kvartalet minskade det operativa resultatet med 48 Mkr till 165 Mkr. Förändringen beror främst på säsongsmässigt lägre avverkning. HOLMEN ENERGI Kvartal Januari september Helår Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Investeringar Operativt kapital Avkastning på operativt kapital, % Produktion egen vattenkraft, GWh Rörelseresultatet för Holmen Energi uppgick till 368 (276) Mkr. Resultatförbättringen förklaras av högre volymer och högre priser. Produktionen var 15 procent högre än samma period föregående år och 7 procent högre än ett normalår. Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 6 Mkr till 96 Mkr. Produktionen ökade med 5 procent och var klart över normal produktion för årstiden. Fyllnadsgraden i Holmens vattenmagasin var vid utgången av kvartalet något under normal nivå. 16 Holmen Business Report NOVEMBER 2010

17 FINANSNETTO OCH FINANSIERING Finansnettot för januari september uppgick till 161 ( 195) Mkr. Nettoskulden var lägre, medan upplåningskostnaden var högre; 3,8 (3,4) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 860 Mkr. I kassaflödet ingår 611 Mkr avseende skattemål (se nedan). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 994 Mkr. Utdelning om 588 Mkr har utbetalats till aktieägarna. Koncernens finansiella nettoskuld har sedan årsskiftet ökat med 272 Mkr till Mkr. Skuldsättningsgraden var 0,36. Soliditeten uppgick till 51 procent. De finansiella skulderna inklusive pensionsavsättningar uppgick till Mkr, varav Mkr var kortfristiga. Likvida medel och finansiella fordringar uppgick till 411 Mkr. Koncernen har outnyttjade avtalade långfristiga kreditlöften om Mkr. EGET KAPITAL Koncernens eget kapital ökade under januari september med 267 Mkr till Mkr. Periodens resultat uppgick till 528 Mkr och utbetald utdelning till 588 Mkr. Därtill kommer övrigt totalresultat som under januari september uppgick till 327 Mkr, vilket framförallt beror på att en förstärkning av den svenska kronan haft en positiv effekt på marknadsvärdet av utestående transaktionssäkringar. SKATT Redovisad skatt uppgick under januari september till 282 Mkr. Den redovisade skatten i förhållande till resultatet före skatt uppgår till 35 procent, vilket är högre än normalt. Det förklaras av negativt resultat i den spanska verksamheten. Holmens dotterbolag MoDo Capital AB har överklagat länsrättens dom från januari 2010 avseende värdeminskningsavdrag. Holmen har sedan tidigare reserverat för eventuella kostnader och domen har därför inte påverkat resultatet men har medfört en skattebetalning om totalt 611 Mkr som har påverkat kassaflödet. INVESTERINGAR Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under januari september till 994 ( 509) Mkr. Avskrivningar enligt plan uppgick till 939 (987) Mkr. Större delen av investeringarna avser nytt sågverk i Braviken samt ny sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk. PERSONAL Medelantalet årsanställda i koncernen var (4 638). Minskningen beror på neddragningar inom Holmen Paper samt stängningen av kartongmaskin BM 1 i Workington. ÅTERKÖP AV AKTIER Vid årsstämman 2010 förnyades bemyndigandet för styrelsen att kunna förvärva upp till 10 procent av bolagets samtliga aktier. Inget återköp har genomförts under året. Sedan tidigare innehar bolaget 0,9 procent av aktierna för att säkerställa bolagets åtaganden i köpoptionsprogrammet riktat till de anställda. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer avser framför allt utvecklingen av efterfrågan och priset på dess produkter, kostnaden för betydande insatsvaror samt förändringar i valutakurser. För en mer utförlig beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, se Holmens årsredovisning för 2009, sid samt i not 27. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga transaktioner har ägt rum mellan Holmen och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat. SÄKRING AV VALUTAKURSER OCH ELPRISER Koncernen säkrar delar av de framtida bedömda nettoflödena i utländsk valuta. I rörelseresultatet för januari september ingår valutasäkringar med 107 ( 314) Mkr. Vid kvartalsskiftet var koncernens bedömda nettoflöden i euro för 2010 fullt säkrade till kursen 9,7 kronor, för 2011 cirka 75 procent till kursen 10,6 kronor och för 2012 cirka 20 procent till kursen 10,5 kronor. För dollar var fyra månaders bedömda flöden säkrade till kursen 7,4 kronor. Marknadsvärdet för ännu inte resultatförda valutasäkringar uppgick vid kvartalsskiftet till 674 Mkr. Koncernens bedömda nettoförbrukning av el i Sverige är för perioden prissäkrad till cirka 90 procent och för perioden till cirka 80 procent. Stockholm den 26 oktober 2010 Holmen AB (publ) Magnus Hall VD och koncernchef Bokslutsrapport 2010 offentliggörs den 2 februari 2011 GRANSKNINGSRAPPORT INLEDNING Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Holmen-koncernen per 30 september 2010 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. SLUTSATS Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 26 oktober 2010 KPMG AB George Pettersson Auktoriserad revisor NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 17

18 REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. Siffror i tabeller är avrundade. KONCERNEN RESULTATRÄKNING Kvartal Januari september Helår Mkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Förändring av varulager Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar 22 Värdeförändring i biologiska tillgångar Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, före utspädning, kr 2,6 1,6 3,3 6,3 9,3 12,0 Resultat per aktie, efter utspädning, kr 2,6 1,6 3,3 6,3 9,3 12,0 Rörelsemarginal, % 9,1 6,4 10,1 7,6 9,2 9,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,7 4,8 7,8 5,8 7,2 7,2 Avkastning på eget kapital, % 5,2 3,2 7,0 4,3 6,7 6,4 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Kvartal Januari september Helår Mkr Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassafl ödessäkringar Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner, inklusive löneskatt Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Holmen Business Report NOVEMBER 2010

19 KONCERNEN BALANSRÄKNING Mkr september juni december Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Biologiska tillgångar Andelar i intresseföretag Övriga aktier och andelar Långfristiga fi nansiella fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga rörelsefordringar Kortfristiga fi nansiella fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga fi nansiella skulder Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar * Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga fi nansiella skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Avsättningar Övriga rörelseskulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Skuldsättningsgrad, ggr 0,36 0,38 0,34 Soliditet, % 51,5 51,1 51,3 Operativt kapital Sysselsatt kapital Finansiell nettoskuld Ställda säkerheter Eventualförpliktelser * Inbetalning av skatt avseende pågående skattemål har sedan 31 december 2009 minskat övriga avsättningar med 611 Mkr. FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Januari september Mkr Ingående eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Utdelning Utgående eget kapital NOVEMBER 2010 Holmen Business Report 19

20 KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS Kvartal Januari september Helår Mkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet * Betalda inkomstskatter ** Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kundfordringar och övriga rörelsefordringar Förändring av leverantörsskulder och övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Förändring långfristiga fi nansiella fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av fi nansiella skulder och kortfristiga fi nansiella fordringar Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING FINANSIELL NETTOSKULD Kvartal Januari september Helår Mkr Ingående fi nansiell nettoskuld Kassafl öde från den löpande verksamheten Kassafl öde från investeringsverksamheten (exkl fi nansiella fordringar) Utbetald utdelning Aktuariell omvärdering av pensionsskuld Valutaeffekter och marknadsvärdeförändringar Utgående finansiell nettoskuld * Justeringarna utgörs främst av avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar, värdeförändring av biologiska tillgångar, förändring av avsättningar, resultat från intresseföretag, valutaeffekter och marknadsomvärderingar av fi nansiella instrument samt resultat vid försäljning av anläggningstillgångar. ** I betalda inkomstskatter 2010 ingår 611 Mkr avseende pågående skattemål. SAMMANSTÄLLNING ANTAL AKTIER Aktier Röster Antal aktier Antal röster Kvotvärde Mkr A ,2 B ,6 Totalt antal aktier ,8 Innehav av återköpta B aktier Totalt antal utestående aktier Utställda köpoptioner, B aktier (förfall 2013) Holmen Business Report NOVEMBER 2010

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2005 Mnkr 2-05 1-05 2-04 2005 Nettoomsättning 4 201 3 801 3 884 8 002 7 787 15 653 Rörelseresultat 449 364 460 813 1 032 1 952 Resultat efter finansiella poster 387 307 407 694

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Idag ska vi sammanfatta och lägga år 2009 till handlingarna. Ett år då Holmen firade 400 år, men också ett år som kom att präglas av den globala

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI AFFÄRSVERKSAMHET / HOLMEN I KORTHET Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER HOLMEN PAPER Produkter: Tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Magasin-,

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 Omsättningen uppgick till 920 tkr Periodens resultat efter fin. poster var 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 214 Nettoomsättningen uppgick till 1 564 MSEK (1 583). Förändringen beror på 4 procent lägre leveranser vilket väsentligen kompenserats av 3 procent högre priser. Det operativa

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Omsättningen blev 9,6 (8,1) mkr Resultat före avskrivningar blev 122 (94) tkr Trafikvolymen ökade till 10 (7,3) miljoner meddelanden Soliditeten förbättrades till 74 % (59 %) Nya kundavtal med dentalkliniker

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer