BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen"

Transkript

1 BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-parlamentet om utsläppsrätter EU-parlamentet röstade den 16 april ner ett förslag från EU-kommissionen om att genomföra så kallad backloading av utsläppsrätter för att få upp priset från den låga nivå utsläppsrätterna haft under det senaste året. Förslaget innebar att man skulle dra in 900 miljoner utsläppsrätter under åren för att sedan släppa ut dem på marknaden Volymen motsvarar lika många miljoner ton koldioxid, och kan jämföras med det totala svenska årliga utsläppet av klimatgaser, som förra året var drygt 58 miljoner ton CO 2 ekv. Förslaget skulle alltså inte minska de totala utsläppen fram till 2020, utan omfördela dem så att man får upp priset de närmaste åren. Omröstningen var jämn och slutade Den konservativa gruppen röstade till stor del mot förslaget. Alla de fyra svenska moderata EU-parlamentarikerna, Gunnar Hökmark, Anna Ma- FORTS. s.2 4 Biodrivmedel i vägtransportsektorn 2012 Biodrivmedel i vägtransportsektorn 2012 Diesel 51,8% Bensin 39,4% Naturgas 0,7% Biodrivmedel 8,1% B100 0,5% HVO 1,2% E5 1,3% E85 + ED95 1,5% B7 2,7% Biogas 1,0% Biodrivmedlen stod 2012 för 8,1 procent av drivmedlen för vägtransporter, räknat som energi. Förnybarhetsandelen enligt EU är ännu högre eftersom man räknar med förnybar el för spårtrafik och dubbelräknar vissa drivmedel (talloljediesel och biogas). Källa: Energimyndigheten Långt över EU-målet 11,8 procent förnybart i transportsektorn Transportsektorn har redan nått målet för förnybart som gäller Det har vi redan tidigare beräknat, men det bekräftas nu av Energimyndigheten i rapporten Transportsektorns energianvändning SID 3. Årsrapport från elcertifikatsystemet Trots låga elcertifikatpriser i början av år 2012 har den förnybara elproduktionen fortsatt att öka. Sedan 2003, då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 15 TWh. SID 5. Innehållsförteckning EU-parlamentet om utsläppsrätter 1 Kraftigt minskade växthusgasutsläpp Långt över EU-målet 11,8 procent förnybart i transportsektorn 3 Vårbudget med förslag om förmånsbilar 4 EI föreslår modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenät 4 Klartecken för NordBalt elkabeln till Litauen 4 Årsrapport från elcertifikatsystemet 5 Forskningsstöd till förgasning av biomassa 5 Sjunkande koldioxidutsläpp i Danmark 6 Marknaderna 6 Kraftig nedgång för E85 i mars 6 Oljepris under 100 dollar/fat 6 El låga priser, stort överskott 6 Pressmeddelanden 7 Remissyttranden 8 Bioenergi i pressen 10 BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år Ansvarig utgivare: Gustav Melin, redaktör: Kjell Andersson Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Holländargatan 17, Stockholm Tel , Manusstopp för detta nummer:

2 FORTS FRÅN SID 1. ria Corazza Bildt, Christofer Fjellner och Ana Ibrasigic, röstade mot, trots att den svenska alliansregeringen enats om att stödja backloading. Även huvuddelen av de brittiska konservativa EUparlamentarikerna röstade emot, trots att förslaget ursprungligen lanserades av deras partiledare David Cameron, och hade fullt stöd av den brittiska regeringen. Tyskland, som har förbundsdagsval i år, har inte tagit ställning i frågan. Direkt efter omröstningen sjönk priset på utsläppsrätter med 40 procent, från den redan låga nivån ner till under 3 euro per ton. Nu ligger priset på 2,83 euro. Det ska jämföras med att man räknat med priser kring euro när systemet utformats och beslutats. Svebio kommentar: Det är besvärande för statsminister Fredrik Reinfeldt att hans eget partis representanter i EU-parlamentet går emot den linje som den svenska regeringen tagit ställning för. De flesta svenska företag skulle tjäna på ett högre pris på utsläppsrätter, eftersom man i allmänhet har bra teknik som ger låga utsläpp. När man får överskott av utsläppsrätter kan man sälja dessa, och då är ett högre pris en fördel. Systemet belönar företag som använder energin effektivt och använder förnybar energi. Många svenska företag arbetar också med den teknik som behövs för omställningen av energisystemet. Det gäller t ex företag som SKF, ABB och Alfa Laval. Det är mot den här bakgrunden svårt att förstå varför Svenskt Näringsliv bestämt sig för att motarbeta förslag som stabiliserar priset på utsläppsrätter. Vi har sannolikt inte hört det sista om frågan. Dels har det uppstått en omfattande dagen-efter-debatt (politisk baksmälla), dels kommer frågan att gå tillbaka till EU-parlamentets miljöutskott. Kanske kan ett modifierat förslag så småningom få majoritet i parlamentet. Samtidigt rinner tiden ut att göra något före Europaparlamentsvalet nästa år och tillsättandet av en ny EU-kommission. Kraftigt minskade växthusgasutsläpp 2012 Utsläppen av växthusgaser minskade med 5 procent 2012 jämfört med 2011, och har minskat med 20 procent sedan 1990, den tid Kyoto-protokollet omfattar. Det visar preliminära växthusgasdata som sammanställts av Naturvårdsverket. De slutliga siffrorna för 2012 publiceras i slutet av detta år. Vi citerar ur Naturvårdsverket pressmeddelande: De minskade utsläppen beror i huvudsak på bränslesnålare bilar och ökad andel biodrivmedel, som minskar utsläppen från vägtrafik, svag konjunktur som påverkar utsläppen från industrin samt riklig nederbörd som ger gott om vattenkraft och därmed minskar utsläppen av växthusgaser från energiindustrin (från produktion av el- och fjärrvärme, fasta bränslen samt raffinaderier). Vägtrafiken Vägtrafiken står för en tredjedel av de nationella utsläppen. Vägtrafikens totala utsläpp av växthusgaser minskade med fyra procent under år 2012 jämfört med året innan. Minskningen motsvarar drygt en procent av de samlade nationella utsläppen. Vägtrafikens utsläpp ligger strax över 1990 års nivå. Minskningen av utsläppen beror till största delen på att de nya bilar som sålts är bränslesnålare än äldre, men även på en ökad andel biobränsle och på att den totala mängden trafik på vägarna, personbilar och lastbilar, minskade under år 2012, enligt Trafikverkets analyser. Energiindustrin Utsläppen från energiindustrin (från produktion av el- och fjärrvärme, fasta bränslen samt raffinaderier) uppgick till 10,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012, vilket är 5 procent lägre än år Utsläppen ligger på samma nivå som år År 2012 var varmare än normalåret, men kallare än Nederbörden var hög, så tillgången till vattenkraft var mycket god. Produktionen av kärnkraft var större än år 2011, men lägre än vad som anses normalt. Den bränslebaserade elproduktionen var lägre än Sammantaget ger detta en minskning av utsläppen av växthusgaser från sektorn. Industrin Utsläppen från industrin utgjorde 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012 (varav 6 miljoner ton utsläpp från industriprocesser och 7 miljoner ton utsläpp från energiproduktion). Det är 8 procent lägre än år 2011 och 22 procent lägre än år Utsläppen från järn- och stålindustrin, pappers- och massaindustrin samt kemikalieindustrin har minskat markant på grund av svag konjunktur. Det ger genomslag i utsläppen av växthusgaser, och mest för utsläppen från industriprocesser. En liten del av utsläppsminskningen beror på en förändrad beräkningsmetod för utsläpp från industriprocesser den tidigare metoden gav något överskattade utsläpp för sektorn. Den faktiska minskningen mellan 2011 och 2012 är därför något mindre än dessa preliminära siffror. Data över industriprocesser kommer att revideras till ordinarie publicering i december Övriga inrikes transporter, arbetsfordon och arbetsmaskiner Utsläppen för denna sektor uppgick till 4,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012, vilket är 10 procent lägre än år 2011 och 12 procent lägre än år Den svaga konjunkturen gör att utsläppen minskar från industrins arbetsmaskiner och arbetsfordon samt nationell sjöfart. Underlagsdata är dock behäftade med en del osäkerheter. I denna sektor finns även ändringar i beräkningsmetoder för år 2012 som påverkar siffrorna. Data för åren kommer att revideras till ordinarie publicering i december Energiproduktion inom lokaler, bostäder och areella näringar Utsläppen för denna sektor ökade 2 procent år 2012 till 1,8 miljo- FORTS 4 2

3 FORTS FRÅN SID 2. ner ton koldioxidekvivalenter. Data bygger dock på modellberäkningar och framskrivning av en osäker trend. Den faktiska förändringen mellan 2011 och 2012 kan därför vara större eller mindre än denna preliminära skattning. Sedan år 1990 har utsläppen hur som helst minskat med 81 procent, främst till följd av utbyggnaden av fjärrvärmesystemet och en övergång från olja till biobränslen. Jordbruk och avfallshantering Utsläpp från jordbruk skattas till 7,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012, vilket är 2 procent mindre än år 2011 och 16 procent mindre än år Utsläpp från avfallshantering skattas till 1,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012, vilket är 9 procent mindre än 2011 och 54 procent mindre än år Dessa båda sektorer har vanligtvis en stabil utveckling, så data för 2012 har skattats fram med hjälp av regression (trendframskrivningar). Diffusa utsläpp och användning av lösningsmedel Det här är en liten sektor. Utsläppen uppgick till 1,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter år Förändringarna är marginella sedan år Svebio kommentar: Naturvårdsverket betonar i sina kommentarer främst tillfälliga faktorer som väderlek och konjunktur, men om man ser på den långsiktiga trenden kan man urskilja att vi haft en nedåtgående trend ända sedan 1996, men tydligt accelererande sedan Åren 1996 och 2010 är klart avvikande med extra kall väderlek och hög användning av fossila bränslen i kraftverk och värmeverk. Mest dramatisk har utvecklingen varit i bostadsuppvärmningen. I den sektorn har utsläppen minskat med 81 procent sedan 1990, till följd av konvertering från olja till biobränslen, främst i fjärrvärmen. Vi börjar nu se samma omvandling i trafiksektorn, där en kombination av effektivisering och ökad andel biodrivmedel under de senare åren vänt trenden från ökande till minskande utsläpp. Också utsläppen från energiproduktion i industrin och avfallssektorn har kraftigt minskade utsläpp sedan I bägge sektorerna finns bioenergibranschen med som aktör. Naturvårdsverket konstaterar att vi verkar nå utsläppsmålet till 2020 för verksamheter utanför utsläppsrättshandeln. Bra. Bioenergibranschen har en stor del i att målet kan nås. Internationell bunkring Utsläppen från internationell bunkring minskade med 3 procent år 2012 och utgör nu 8,0 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Långt över EU-målet 11,8 procent förnybart i transportsektorn Transportsektorn har redan nått målet för förnybart som gäller Det har vi redan tidigare beräknat, men det bekräftas nu av Energimyndigheten i rapporten Transportsektorns energianvändning Vi citerar ur pressmeddelandet från Energimyndigheten: Under år 2012 ökade mängden förnybar energi inom transportsektorn med 1 TWh och ligger preliminärt på en andel på 11,8 procent enligt förnybartdirektivets beräkningssätt. Samtidigt minskar den totala energianvändningen i sektorn. Energianvändningen i transportsektorn minskade under 2012 med totalt 2 procent om man jämför med året innan. Detta kan kopplas samman med två saker: Minskningen beror sannolikt på en kombination av det ekonomiska läget i världen och att personbilsparken blir allt mer energieffektiv. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga förbrukningen för nya personbilar minskat med 34 procent, något som börjar synas i statistiken för transportsektorns energianvändning, säger Ellen Svensson på Energimyndigheten. Andelen förnybar energi i transportsektorn fortsatte att öka kraftigt under Under år 2012 ökade andelen preliminärt till 11,8 procent vilket är en ökning med 3 procent jämfört med Målet enligt EU:s förnybartdirektiv är satt till 10 procent förnybar energi inom transportsektorn till år 2020, vilket innebär att man redan i nuläget kan ha nått målet. Alla biodrivmedel, med undantag för etanol, ökade jämfört med år Det beror främst på högre låginblandningsvolymer av biodiesel i kombination med fortsatt ökad dieselanvändning. Den ihållande trenden med en allt större andel dieselfordon ger dessutom fortsatt minskade bensinmängder. Rapporten visar också att förbrukningen av bensin sjönk med hela 8 procent till 34 TWh, medan användningen av diesel ökade med måttliga 1 procent. Svebio kommentar: Vi ser just nu en dramatisk effektivisering av transportsektorns energianvändning och sjunkande koldioxidutsläpp från trafiken. Övergången från fossila drivmedel till förnybara drivmedel kunde gå ännu snabbare om politikerna entydigt lade fast villkoren, med stabila och långsiktiga styrmedel. Tekniken finns, liksom tillgången på bioråvaror. Med klara spelregler skulle flera stora investeringar för biodrivmedelsproduktion komma till stånd. Sverige har redan nått EU:s mål på 10 procent förnybart i transportsektorn med råge, åtta år före utsatt tid. Regeringen och riksdagen måste nu anta ett högre mål. Vi kan inte arbeta mot ett mål som ligger lägre än verkligheten! Sverige ligger också över det tak på 5 procent för grödebaserade biodrivmedel, som EU-kommissionen föreslagit. Energimyndigheten redovisar inte entydigt vad som räknas som grödebaserat och avfallsbaserat, men man kan uppskatta att omkring 6 procent av alla drivmedel 2012 var grödebaserad etanol och biodiesel. Om kommissionens förslag går igenom förhindras Sverige att redovisa den överskjutande delen av biodrivmedel i vår statistik över förnybart. 3

4 Vårbudget med förslag om förmånsbilar Regeringens vårbudget presenterades den 15 april. Regeringen konstaterade att den globala finans- och skuldkrisen går in på sitt femte år, och har skrivit ner sin tillväxtprognos. Inflationen blir fortsatt mycket låg och arbetslösheten ligger kvar på hög nivå, över 8 procent ända till och med BNP växer bara med sammanlagt 2 procent 2012 och 2013 tillsammans. För bioenergibranschen fanns en nyhet i vårbudgeten regeringen presenterade sitt upplägg för förmånsbilar efter utgången av Förslaget finns i en promemoria som heter Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 som skickats ut på remiss. Förslaget går i stort ut på att det nuvarande regelverket förlängs tre år. Det betyder att bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol får en nedsättning av förmånsvärdet till 60 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil, dock högst med en nedsättning om kr. Svebio kommentar: Från 2002 gav man en nedsättning av förmånsvärdet med 20 procent för etanolbilar och hybrider, men 40 procent för gasbilar och elbilar. Från 1 januari 2012 plockades etanolbilarna och hybriderna bort från systemet, men kvar fanns gasbilarna och elbilarna med 40 procents nedsättning. Försäljningen av etanolbilar till förmånskunderna kollapsade förstås. Nu fortsätter man med detta system som strider mot principen om teknikneutralitet. För elbilarna argumenterar man från regeringen att tekniken alltjämt är under utveckling och att det därför behövs en stimulans. För gasbilarna finns inte det argumentet, utan man skriver att infrastrukturen såvitt avser distributionen av fordonsgas alltjämt är outvecklad och att potentialen för gasbilar får bedömas vara betydligt större än den befintliga marknadsandelen, vilket skulle motivera fortsatt stöd. Det finns inget krav på att gasbilarna ska tankas enbart eller till en viss andel med biogas, eller att elbilarna ska förses enbart med förnybar el. EI föreslår modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenät Energimarknadsinspektionen (EI) kom 23 april med ett förslag om reglerat tillträde för värmeproducenter till fjärrvärmenäten. EI fick förra året ett uppdrag av regeringen att utreda den här frågan, sedan förslagen från TPAutredningen hade underkänts av en bred remissopinion. EI ska också komma med en rapport om prisreglering av fjärrvärme. Så här beskriver EI förslaget om tillträde i sitt pressmeddelande: Fjärrvärmeföretag ska inte kunna neka värmeproducenter att ansluta sig till fjärrvärmenät om det inte finns särskilda skäl. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport till regeringen. Idag finns inga regler för hur en värmeproducent kan få tillträde till ett fjärrvärmenät. EI föreslår därför att ett fjärrvärmeföretag inte ska kunna neka tillträde till näten om det inte finns särskilda skäl. Värmeproducenten ska enligt föreslaget ta hela kostnaden för att ansluta sin anläggning till fjärrvärmenätet. Som kompensation ska fjärrvärmeföretaget erbjuda skälig avsättning och ersättning för den inmatade värmen under 10 år. Efter de tio åren kan parterna fortsätta samarbetet på ett sätt som innebär att de delar på de eko- nomiska vinsterna. EI föreslår också att värmeproducenten ska ha möjlighet att få fjärrvärmeföretagets villkor prövade. Och det är EI som i framtiden bör pröva villkoren för tillträdet och det senare samarbetet, för att säkerställa att dessa är skäliga. Det finns redan idag många frivilliga samarbeten mellan spillvärmeleverantörer och fjärrvärmeföretag. De föreslagna reglerna ska ses som ett komplement till frivilliga överenskommelser för att öka möjligheten att ta vara på spillvärme. I sin konsekvensanalys räknar EI inte med att förslaget kommer att leda till någon betydande ökning av antalet anslutningar av spillvärme till näten. Den föreslagna regleringen bedöms kunna leda till en något ökad användning av extern värme, skriver EI. Orsaken är att de företag som vill leverera värme in på nätet ska ta hela risken och investeringen och att fjärrvärmeföretaget ska ha full kompensation för sina kostnader. Svensk Fjärrvärme kommenterade också förslaget i positiva ordalag, medan vi ännu inte sett någon kommentar från Industrigruppen Återvunnen energi, som består av de stora potentiella leverantörerna av spillvärme. Förslaget finns på EI:s hemsida: Klartecken för NordBalt elkabeln till Litauen Regeringen gav den 18 april slutligt klartecken för byggandet av NordBalt, den elkabel som planeras mellan Sverige och Litauen. Så här skrev Näringsdepartementet i sitt pressmeddelande: Regeringen har idag fattat beslut om att ge Affärsverket Svenska kraftnät tillstånd att bygga NordBalt, en ny sjökabelförbindelse som ska binda samman elnäten i Sverige och elnäten Litauen. NordBalt kommer omfatta 40 kilometer markkabel och 400 kilometer sjökabel och kommer gå mellan Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen. Syftet med NordBalt är att binda samman de baltiska staternas elnät med det nordiska. Att skapa en effektiv och integrerad elmarknad i Europa är viktigt för att kunna nå EU:s klimat- och energipolitiska mål och för att få en god överföringskapacitet inom och mellan Europas länder. Därför har EU-kommissionen beslutat delfinansiera NordBalt med 175 miljoner euro, närmare 1,5 miljarder kronor. Kabeln ska vara färdig i slutet av Det är en 300 kv likströmsförbindelse med en kapacitet på 700 MW, vilket kan jämföras med våra kärnkraftsreaktorer. Den minsta Oskarshamn 1 är på 492 MW och den största Oskarshamn 3 som är på 1450 MW. 4

5 Årsrapport från elcertifikatsystemet Energimyndigheten har presenterat sin årsrapport om elcertifikatsystemet. Vi citerar ur deras pressmeddelande: Trots låga elcertifikatpriser i början av år 2012 har den förnybara elproduktionen fortsatt att öka. Sedan 2003, då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 15 TWh. Utbyggnaden av förnybar el fortsätter att vara hög. Under 2012 godkände Energimyndigheten 410 anläggningar inom elcertifikatsystemet. Det motsvarar 3 TWh per år enligt anläggningsinnehavarnas egen bedömning. Flera stora anläggningar togs i drift i slutet av året så genomslaget kommer först i nästa års statistik, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten. Den största utbyggnaden skedde inom vind- och biokraft. Även solcellsanläggningarna har ökat och till antalet tredubblades dessa under Produktionen är dock så pass liten att den inte påverkar produktionsstatistiken, men påvisar ett ökat intresse för solcellsel. Totalt för Sverige och Norge ökade reserven, det vill säga överskottet på elcertifikat, med 3 miljoner. Inom elcertifikatsystemet finns nu en reserv på nästan 12 miljoner elcertifikat. I Sverige bidrog låg kvotpliktig elanvändning till att reserven ökade. Elanvändningen i Norge blev högre än förväntat medan utbyggnadstakten var låg och det ledde till att reserven minskades något. I Norge utfärdades 0,2 miljoner elcertifikat under Den kvotpliktiga elanvändningen var 81,1 TWh, vilket motsvarade 2,43 miljoner elcertifikat varav 2,38 miljoner annullerades. Liksom under 2011 var kvotpliktig elanvändning låg under 2012 och uppgick till 91 TWh. Det resulterade i en kvotplikt på 16,3 miljoner elcertifikat varav i stort sett alla annullerades. Trots att 2012 var ett kallare år än 2011 så gick den kvotpliktiga elanvändningen ner, vilket till viss del kan förklaras med att fler företag registrerats som elintensiv industri. I Sverige har elanvändningen under flera år legat under den prognos som gjordes för att fastställa kvoterna. Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i sina respektive regleringsbrev fått i uppdrag att ge förslag på ändring av kvotkurvan inom den kontrollstation som ska genomföras. I denna analys kommer Sveriges elanvändning och den gemensamma reserven att beaktas. I Sverige ska rapporten slutredovisas i februari Förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet baseras på antalet utfärdade elcertifikat. Svebio kommentar: När Norge gick med i elcertifikatsystemet 2012 fanns det en oro för att billig norsk vattenkraft och en stor volym beviljade vindkraftskoncessioner skulle ta en stor del av utrymmet. Det har blivit tvärtom. Den norska utbyggnaden av ny förnybar elproduktion låg långt under den norska kvoten, och istället är det Sveriges producenter som kortsiktigt vunnit på samarbetet. Orsaken kan vara att det tar tid att få fram nya projekt. Ledtiderna är långa, och det kan ta tid att få tillstånd för anslutande kraftledningar. På några års sikt måste man dock räkna med att Norge har stor potential av projekt med lägre kostnad än många svenska projekt. Det finns gott om outbyggd vattenkraft och bra vindlägen i Norge. Energimyndigheten pekar på att den kvotpliktiga elanvändningen inte växt som man räknade med när besluten om elcertifikatsystemet togs för några år sedan. Det betyder också att den faktiska volymen i systemet är mindre än prognosticerat. Elmarknaden präglas allt mer av obalans. Tillförseln av elproduktion ökar genom politiska beslut och uppgradering av kärnkraftverk, samtidigt som elanvändningen sjunker. Följden blir pressade elpriser, till glädje för konsumenterna, men till förfång för producenterna. Forskningsstöd till förgasning av biomassa Energimyndigheten har beviljat 78 miljoner till forskning kring förgasning av biomassa. Så här skriver man i pressmeddelandet: Statens energimyndighet beviljar 78 miljoner kronor till Luleå tekniska universitet, KTH och Chalmers till centrumbildningen Svenskt Förgasningscentrum, SFC, som koordineras av Luleå tekniska universitet. Forskningen som bedrivs på SFC är inriktad på förgasning av biomassa, främst för produktion av framtidens biodrivmedel. - Förgasning av biomassa och omvandling till metan, metanol eller DME är några av huvudspåren för framtidens storskaliga produktion av förnybara drivmedel säger Anders Lewald, enhetschef vid Energimyndigheten. Forskningen inom Svenskt Förgasningscentrum är av intresse för svensk industri, både för att den understödjer utvecklingen inom biomasse-förgasningsområdet och för att den forskarutbildning som bedrivs inom centrumbildningen kan hjälpa till att tillgodose det förväntade industriella behovet av teknisk kompetens och personal inom området. Svenskt Förgasningscentrum, SFC bildades 2011 med syftet att bli en nationell plattform för forskning, utveckling och utbildning inom området förgasning av biomassa, och är en centrumbildning med tre forskningsnoder. De tre noderna leds av Luleå tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers. Plattformen innefattar tre huvudtekniker som troligen kommer att utgöra den dominerande basen i en framtida utbyggnad av biomassaförgasare för olika tillämpningar. SFC-CDGB, Direkt förgasning (KTH/MDH/LNU) SFC-CIGB, Indirekt förgasning (Chalmers) SFC-Bio4G, Suspensionsförgasning (UmU/LTU/ETC) 5

6 Sjunkande koldioxidutsläpp i Danmark Koldioxidutsläppen i Danmark sjönk med hela 10,3 procent mellan 2011 och Energiförbrukningen sjönk med 4,5 procent medan användningen av förnybar energi ökade med 3,1 procent. Det meddelade den danska Energistyrelsen i början av april. Särskilt föll förbrukningen av kol med hela 23,4 procent. De danska kolkraftverket behövde inte användas i samma utsträckning, dels på grund av ökad elimport, dels på grund av ökad produktion av vindkraft. Danmarks Energistyrelsen har också beräknat andelen förnybar energi Andelen steg från 21,8 procent 2011 till 22,9 procent Det var främst ökningen av biodiesel, pellets (träpiller) och vindkraft som stod för ökningen. Marknaderna Kraftig nedgång för E85 i mars Försäljningen av E85 sjönk i mars med 39 procent jämfört med samma månad för ett år sedan, och försäljningen hittills i år av E85 ligger 30 procent under nivån förra året. Nedgången kan inte förklaras av prisdifferensen mot bensin den har varit positiv hela året. Inte heller håller det argument som framfördes av SPBI när siffrorna presenterades att nedgången beror på att det inte längre säljs några flexifuelbilar som kan köras på E85. Det är givetvis en delförklaring, särskilt sedan man tog bort det reducerade förmånsvärdet för E85-bilar för drygt ett år sedan. Men nästan alla flexifuelbilar som sålts finns fortfarande på vägarna; de är inte skrotade. Och det talar för att någon annan faktor är huvudanledning till att E85 inte säljs så som marknadsvillkoren borde leda till. Det handlar säkert om bristande tilltro till bränslet, delvis orsakat av den negativa kampanj som drivits av många av landets motorjournalister och av andra opinionsbildare. Oljepris under 100 dollar/fat Oljepriset har sjunkit kraftigt i april och nordsjöoljan (Brent) som i vintras var upp på priser kring 118 dollar/fat sjönk ner under 100 dollar, som lägst hittills kring 97 dollar. Vi hade en liknande prisnedgång förra sommarn, då råoljepriset sjönk till omkring 90 dollar under ett par veckor. Kanske är det en liknade tillfällig nedgång. Men det finns också en del övergripande faktorer som drivit ner priset, främst den något långsammare tillväxten i Kina och den fortsatta ekonomiska stagnationen i Europa. El låga priser, stort överskott Vårfloden satte plötsligt igång vecka 16 efter en sen vår. Kärnkraften har fungerat mycket bra i vinter jämfört med de föregående åren. Det är bara Oskarshamn 1 som stått stilla, nu i ett och ett halvt år. Med ständigt ökande vindkraft och nya kraftvärmeverk, t ex det nya Filbornaverket i Helsingborg (avfall), ökar elöverskottet. Exportöverskottet ligger kring 19 TWh på årsbasis. Elanvändningen ligger helt still, med sjunkande tendens i industrin. Det betyder att elpriserna pressas och mestadels ligger kring 30 öre/kwh. Elcertifikaten betalas strax över 20 öre, och det verkar som om den prisuppgång vi sett under hösten och vintern nu har brutits. Priset på utsläppsrätter föll till nya rekordlåga nivåer efter att EUparlamentet 16 april röstade mot backloading (se särskild artikel), och ligger nu kring 3 euro/ton. MISSA INTE! BIOENERGY FROM FOREST RESIDUES på ELMIA WOOD den 5 juni, Elmia, Jönköping, ÅRETS BIOENERGIDAGAR den 5-6 november, Göteborg, WORLD BIOENERGY 2014 den 3-5 juni 2014, Elmia, Jönköping, 6

7 PRESSMEDDELANDEN Pressmeddelande Tomas Kåberger hedersmedlem i Svebio Tomas Kåberger utsågs till hedersmedlem i Svenska Bioenergiföreningen vid årsstämman som ägde rum den 9 april. Det är det finaste man kan bli i Svebio så det är trevligt, säger Tomas Kåberger om utmärkelsen. Tomas Kåberger blev invald i Svebios styrelse redan 1991 och satt som styrelseordförande i 6 år. Han är professor vid Chalmers och ordförande i Förnybarhetsrådet och Japan Renewable Energy Foundation. Fram till augusti 2011 var han generaldirektör för Energimyndigheten. Tomas är en kunnig, påläst och entusiasmerande talare och debattör, och vi är glada att ha honom på vår sida i debatten om förnybara energikällor. Vi hoppas och tror att han forstätter att företräda bioenergins intressen i många år framöver, säger Gustav Melin, vd på Svebio. Svebio har runt 300 företag i bioenergibranschen som medlemmar och därtill ett femtiotal privata medlemmar. Tomas Kåberger blir föreningens tionde hedersmedlem. Pressmeddelande års Jan Häckner-stipendium gick till Rolf Ljunggren på Cortus Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy, får utmärkelsen för att ha utvecklat en ny metod att producera ett rent biobränsle som har stor potential att kunna ersätta fossila bränslen i krävande industriella processer inom till exempel stål- och cementindustri. Det känns bra att ha fått denna utmärkelse. Svebio har en internationell genomslagskraft genom eventet World Bioenergy. För vår del är det oerhört hedervärt att vi uppmärksammas. Det är väldigt glädjande och det betyder mycket för oss, säger Rolf Ljunggren. Cortus Energy har i början av 2013 gjort en stor emission och har tagit in 48,7 miljoner kronor till bolaget. Det är viktigt för att vi ska kunna genomföra vår första industriella installation, vid Nordkalk i Köping, en anläggning som beräknas starta våren Det är en referens som är avgörande för vår fortsatta utveckling, säger Rolf Ljunggren. Stipendiet är på kr och delades ut av Jan Häckner i samband med Svebios årsmöte den 9 april i Stockholm. Motiveringen för 2013 års Jan Häckner-stipendiat Under arbete med processer inom stål- och gasindustri fick Rolf Ljunggren tidigt idén att separera kväve från gengas framställd på biomassa för att använda i avancerade industriprocesser. Med stort engagemang, tålamod och stark drivkraft har Rolf Ljunggren utvecklat sin idé och kommit en bra bit mot kommersialisering. Idag klarar Rolf Ljunggrens teknik, WoodRoll, att åstadkomma en gas med dubbelt så högt energivärde jämfört med konventionell förgasning av biomassa genom att eliminera kvävgas och producera en ren syntesgas. Rolf Ljunggren är vd på företaget Cortus Energy i vilket han genomfört denna utveckling. Cortus teknik innebär klart ökade möjligheter att använda biobränsle i industriprocesser där detta tidigare inte var möjligt. Utöver det tekniska utvecklingsarbetet har Rolf Ljunggren även i samband med en börsintroduktion av Cortus Energy lyckats genomföra en övertecknad nyemission och därmed skapat förutsättningarna av en expansion av tekniken och företaget. Första steget är nu att bygga en första kommersiell anläggning om 5 MW och leverera syntesgas till Nordkalk i Köping. Pressmeddelande Ett missat tillfälle i klimatpolitiken EU-parlamentet har med knapp marginal avvisat ett förslag om att genomföra så kallad backloading av 900 miljoner utsläppsrätter. Syftet med förslaget var att få upp priset på utsläppsrätter, som nu är rekordlågt. Ett missat tillfälle för klimatpolitiken i Europa, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. Det är trist att EU-parlamentarikerna missade tillfället att få upp priset på utsläppsrätter för de kraftverk och industrier som använder stora mängder fossila bränslen och släpper ut mycket koldioxid. Utan ett pris på koldioxidutsläppen händer mycket lite på marknaden. Tyvärr har också en del svenska EU-parlamentariker och Svenskt Näringsliv hamnat på fel sida i den här viktiga frågan. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. EU-parlamentet har idag röstat ner ett förslag om att stärka han- deln med utsläppsrätter genom att dra in 900 miljoner utsläppsrätter genom så kallad back-loading för att på så sätt få upp priset på utsläppsrätter. Efter omröstningen sjönk priset på utsläppsrätter till rekordlåga 2,63 euro per ton. Priset har under flera månader legat på bara 4 6 euro, vilket bara är en bråkdel av det pris som man räknade med när systemet infördes. Vid låga priser på utsläppsrätterna finns det mycket liten drivkraft för företagen att byta bränslen och utveckla bättre teknik. I Sverige är 97 procent av elproduktionen klimatneutral och svenska företag skulle få bättre konkurrenskraft i Europa om priset på utsläppsrätter höjdes. Det är tveksamt om ens de svenska järnoch stålföretagen vinner på att priset på utsläppsrätter förblir låga, eftersom de redan är långt framme när det gäller att utveckla effektiv energiteknik och att minska behovet att fossila bränslen. 7

8 Pressmeddelande Använd skogen aktivt i klimatarbetet Svebio har lämnat remissyttrande över Naturvårdsverkets underlag till Färdplan Utredningen syftar till att Sverige ska ha netto noll-utsläpp av växthusgaser Svebio lämnar synpunkter bland annat om hur den svenska skogen bäst ska utnyttjas för att ge klimatfördelar, och hur bioenergin kan spela en stor roll för att minska klimatutsläppen i transportsektorn och i industrin. Vi ska använda skogen på ett aktivt sätt för att binda mycket koldioxid i växande skog och producera mycket biomassa som kan användas som bränsle och material för att ersätta fossila bränslen och fossila råvaror. Det ger den största reduktionen av utsläppen som påverkar klimatet. Naturvårdsverkets förslag att göra mer naturreservat av klimatskäl är kortsiktig klimatpolitik som minskar möjligheterna att bedriva aktiv klimatpolitik på sikt. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, med anledning av att Svebio lämnar remissyttrande om Naturvårdsverkets förslag till Färdplan Naturvårdsverkets utredning visar att det finns mycket goda möjligheter att skapa ett Sverige med netto noll-utsläpp av klimatgaser Enligt Svebio kan reduktionen av utsläppen ske snabbare än Naturvårdsverket räknar med. Det gäller både i transportsektorn och i industrin, de två sektorer som fortfarande använder mycket fossila bränslen. Så här kommenterar Gustav Melin möjligheterna: I transportsektorn gäller det att skapa långsiktiga stabila styrmedel som gör att företagen vågar investera i produktion av förnybara drivmedel och utnyttja de stora resurser som finns i svensk skog och åker för att ta fram bioråvara. Med allt effektivare motorer och fordon minskar totalbehovet av drivmedel. I industrin kan man redan nu med lönsamhet ersätta olja och gas med pellets och andra biobränslen. Dessutom måste man utveckla ny processteknik som bygger på förnybar energi i den tunga industrin. De svenska utsläppen är idag 20 procent lägre än 1990, inte minst tack vare ökad användning av bioenergi. REMISSYTTRANDEN FRÅN SVEBIO Färdplan 2050 för ett Sverige utan klimatutsläpp Svebio yttrade sig den 23 april över den underlagsrapport som Naturvårdsverket utarbetat för arbetet med Färdplan Avsikten med färdplanen ska vara att formulera en vision för hur Sverige ska kunna få netto noll-utsläpp Naturvårdsverket har skrivit den sammanfattande rapporten och analysen, men också andra verk har medverkat med underlagsrapporter: Trafikverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten. Arbetet med Färdplan 2050 fortsätter i Miljödepartementet. Svebios synpunkter i sammanfattning Vi delar utredningens huvudslutsats att det är möjligt att nå nettonoll-utsläpp till Vi är dessutom övertygade att reduktionen av utsläpp kan gå snabbare än utredningen visar, särskilt under perioden fram till Målet kan nås främst eller helt genom reduktion av inhemska utsläpp. Den helt avgörande faktorn är att ta bort utsläppen av fossil koldioxid genom att avveckla användningen av fossila bränslen, inte minst genom ytterligare konvertering till biobränslen. Vi anser inte att man ska rikta in politiken på att öka nettoupptaget av koldioxid i skog och mark. Det är en kortsiktig åtgärd som ger sämre möjligheter att använda skoglig biomassa för att ersätta fossila bränslen och energiintensiva material, och det ger mindre upptag av koldioxid på längre sikt. Vi anser inte heller att man för att nå målet behöver utnyttja inköp av utsläppsrätter på internationella marknader. Däremot är det viktigt att genom bistånd, internationellt samarbete och teknikexport bidra till utsläppsminskningar i andra länder. Sverige kan dessutom genom att utveckla förnybar energiproduktion få ett överskott av förnybar energi, som kan exporteras och därmed ge klimatnytta i andra länder. Vi ifrågasätter starkt vissa av de utgångspunkter och antaganden som görs ifråga om energianvändningen fram till Det gäller exempelvis kärnkraftens kostnader och antagandena om el- produktion och elförbrukning. Det snabba genomslaget för CCS efter 2040 kan ifrågasättas. Om CCS-teknik över huvud taget är tekniskt och ekonomiskt möjlig måste tekniken utvecklas och tillämpas redan före Sverige bör i huvudsak inrikta sig på teknik för BECCS (bioenergi kombinerat med CCS), som kan reducera halterna av CO2 i atmosfären. Yttrandet är tämligen omfattande. Vi citerar här tre avsnitt, om synen på skogen, organogena marker och bioenergins roll: Upptag av koldioxid i skog och mark Upptaget av koldioxid i skog och mark kompenserar redan för mer än hälften av utsläppen i andra sektorer, främst genom att tillväxten i skogen är större än avverkningen. Vi anser inte att det ska vara ett mål att öka kolsänkan i skog och mark som en del av klimatpolitiken. Skogens främsta uppgift i klimatsammanhang är att genom hög produktion och tillväxt binda in koldioxid, men det är inget självändamål att öka upplagringen av kol i skogen. Det är bättre att skörda skogen och använda den avverkade biomassan som bioråvara och biobränsle, och ersätta energiintensiva material och fossila bränslen, och på sätt reducera utsläpp av fossil koldioxid. Åtgärder som att skydda skog från avverkning eller minska avverkningen genom att förlänga rotationsperioderna i skogen kan bara minska klimatpåverkan på kort sikt. På längre sikt minskar den samlade tillväxten och därmed inbindningen av koldioxid. Vi anser därför inte att man av klimatskäl bör öka arealen skyddad skog. Vi anser inte heller att man bör plantera skog på åkermark för att öka kollagret. Valet av energigröda på åker som inte behövs för livsmedelsproduktion bör avgöras av vilken gröda som är mest lönsam att odla och vilken gröda som ger bäst avkastning och energiproduktion. FORTS 4 8

9 FORTS FRÅN SID 8. Organogena jordar och torv Frågan om organogena jordar tas upp i flera sammanhang i utredningsmaterialet. Dikade marker, organiska jordar och torvmarker läcker betydande mängder koldioxid och metan. Många av dessa marker har idag produktivt skogsbruk eller jordbruk. Ett alternativ som inte berörs i utredningen är att skörda den torv som finns i redan dikade torvmarker och använda denna torv för energiändamål, för att sedan återställa våtmark eller produktiv skogsmark. Marker som idag är en kolkälla kan på så sätt omvandlas till kolsänkor. Ett klimatanpassat torvbruk har stora fördelar inte minst ur försörjningssynpunkt. Potentialen för bioenergi Utredningen räknar med en fortsatt kraftig ökning av användningen av biobränslen, upp till en nivå kring TWh. Det är oklart om siffran inkluderar avfall och torv. Redan idag ligger bioenergianvändningen (inkl avfall och torv) kring 140 TWh. Svebio har i en rapport 2008 uppskattat den samlade tillförselpotentialen för biobränslen till omkring 250 TWh. Utanför den potentialen ligger ökad tillgång på grund av varmare klimat, liksom intensivodling av skog och höjd avverkningsvolym. Potentialen under de närmaste årtiondena begränsas inte av bristande tillgång på biobränslen, utan på att användningen på många områden är mättad. Ytterligare användning av bioenergi kommer utöver dagens användning främst att ske inom transportsektorn och i industrin, samt eventuellt en viss ersättning av elvärme. Genom utveckling av teknik för högre elutbyte och små- och mellanskalig kraftvärme kan användningen av biobränslen för biokraftproduktion öka. Biokraft har stora fördelar i ett förnybart elsystem genom att svara för en kontinuerlig basproduktion. Biokraftproduktionen i fjärrvärme sker under den kalla årstiden då elanvändningen är som störst, och i närheten av förbrukningen, vilket reducerar överföringskostnader och överföringsförluster. Vi anser att man i utredningsmaterialet underskattat potentialen för ökad biokraftproduktion. (Yttrandet finns i sin helhet på Svebios hemsida) Förslaget om kvotplikt för biodrivmedel Svebio yttrade sig den 25 april över regeringens förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel. Yttrandet är berett inom Svebios biodrivmedelsnätverk, och finns i sin helhet på Svebios hemsida. Svebio framhåller att det nuvarande systemet med skattebefrielse har fungerat bra och är att föredra framför ett kvotsystem. Svebio kritiserar regeringen för att ambitionsnivån är för låg och att det konkreta förslag som nu läggs fram bara ger en reduktion av utsläppen med ton CO2 på årsbasis, trots att de ansvariga ministrarna förra våren lovade att kvotplikt och ökad låginblandning skulle minska utsläppen med ton. Ambitionsnivån är för låg från regeringens sida, och med tanke på att vi redan nått EU-målet för 2020 måste högre mål formuleras. Regeringen lovar nu fortsatt skattebefrielse för högblandade biodrivmedel men ger inget besked om på vilken sikt detta gäller, vilket skapar fortsatt stor osäkerhet och förhindrar investeringar. Yttrandet avslutas med Svebios egna konkreta förslag: ning på fossilfri teknik. Landsbygdsföretagare och boende som saknar alternativ bör kompenseras med avdrag och andra åtgärder. Forskning och utveckling av fossilfri teknik För att nå en fossiloberoende fordonsflotta och skapa jobb och ekonomisk tillväxt måste innovationer och tekniksprång stödjas. Fokusera insatserna på att utveckla svensk produktionsteknik som utnyttjar dagens produkter, restprodukter och avfall från jord- och skogsbruk. Detta bibehåller och säkerställer kompetensförsörjning inom Sverige. Inför fungerande investeringsstöd och investeringsgarantier Nuvarande investeringsstyrmedel fungerar i praktiken inte för finansiering av nya projekt. Bästa sättet att få styrmedel som faktiskt fungerar är att diskutera utformningen med Europeiska Investeringsbanken då får lagstiftaren en oberoende utvärdering. Svebios förslag Svebio anser att styrmedel för biodrivmedel skall vara teknikneutrala, långsiktiga, stabila, klimateffektiva, kostnadseffektiva samt skydda gjorda och kommande investeringar. Vårt recept på en fossilfri transportsektor är: Inför informationskrav på alla drivmedel Hjälp kunderna att jämföra faktiska klimatprestanda mellan fossila och olika förnybara drivmedel. Detta skapar en mer rättvis marknad. Stegvis höjda krav på hållbara biodrivmedel Kräv en 50 % klimatgasreduktion från 2015 och 70 % klimatgasreduktion från 2020 för att ingå i det svenska styrmedelssystemet. Alternativt inför styrmedel som relaterar till klimatprestanda. Dagens biodrivmedel varierar mellan 35 och ca 90 % reduktion av CO2-utsläppen. Med sådan stor skillnad är det inte kostnadseffektivt att enbart styra på volym. Höjd koldioxidskatt för fossila drivmedel För att nå fossiloberoende måste det kosta mer att använda ohållbara drivmedel, höjningen finansierar också en fortsatt sats- Tydliga ambitiösa klimatambitioner En marknad behöver tydliga tillväxtmål. Redan idag har Sverige nått målen för 2020, vilket hämmar branschens tillväxt. Ska vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, behöver vi redan nu höja målet för 2020 och inte förlora det momentum som svensk biodrivmedel haft under det senaste decenniet. Långsiktighet och stabilitet Det är helt avgörande för befintliga och kommande investeringar, att inga försämringar av de spelregler som gällt när investeringarna genomförts sker utan tid till anpassning. Dels innebär detta en omfattande kapitalförstöring av gjorda investeringar, men framför allt skräms investerare bort från Sverige av en nyckfull och kortsiktig politik. Vi föreslår målen: 25 procent förnybar energi i transportsektorn procent förnybar energi i transportsektorn procent förnybar energi i transportsektorn procent förnybar energi i transportsektorn 2050 (Yttrandet finns i sin helhet på Svebios hemsida) 9

10 BIOENERGI I PRESSEN Internationellt Världspremiär för svensk miljöteknik i kommersiell skala Det nordamerikanska massa- och pappersföretaget Domtar meddelar att man har installerat en anläggning för separation av lignin från processen vid sitt massabruk i Plymouth, North Carolina. Anläggningen är den första i sitt slag i världen i kommersiell skala som bygger på LignoBoost-tekniken, framtagen av svenska forskningsföretaget Innventia och forskare vid Chalmers. Ligninet är avsett att användas till ett brett spektrum av industriella applikationer, exempelvis som biobaserat alternativ till olja och andra fossila bränslen eller som råvara till andra material. Det är verkligen glädjande att se tekniken nu installerad i full skala, kommenterar Per Tomani på Innventia, en av personerna bakom av LignoBoost. Ur artikel i Svensk Papperstidning Borregaard utvidgar Det norska bioraffinaderiet Borregaard har invigt en ny demonstrationsanläggning som ska producera lignin och etanol från nya råvaror med brukets egenutvecklade Bali-teknologi. Demonstrationsanläggningen, som kallas Biorefinery Demo, kördes i gång sommaren 2012 var i full drift första kvartalet 2013, enligt ett pressmeddelande. Bali-teknologin går ut på att omvandla cellulosafibrerna i biomassan till socker som används till att producera andra generationens bioetanol medan andra komponenter i biomassan som lignin används som råvara till avancerade biokemikalier. Ur artikel i processnet.se Västernorrlands län Befarar högre buller när BioNorr utökar Negativa reaktioner kommer nu på att BioNorr i Härnösand vill utöka pelletstillverkningen kraftigt. Tre sommarstugeägare tvärs över Älandsfjärden slår larm om bullret som de menar är för högt redan i dag. SCA BioNorr tillverkar träpellets på platsen sedan mer än tjugo år tillbaka. Nu söker man tillstånd att gå från ton per år till ton, en ökning med 50 procent. Enligt företaget medför den ökade produktionen bara en marginell ökning av utsläppen till luft och vatten samt buller jämfört med i dag och inget som är störande. Så långt är klart att BioNorr vill höja bullergränsen. I dag gäller 50 decibel som riktvärde vid de närmaste bostäderna på vardagar och 40 decibel nattetid. Företaget föreslår 55 och 45 decibel i de nya villkoren. Avgörandet ligger nu hos miljöprövningsdelegationen. Ur artikel i Tidningen Ångermanland (s, lib) Gävleborgs län 125 miljoner för terminal på Bränta Kan ge nya jobb Minst 125 miljoner kronor kommer det sannolikt att krävas för att bygga en öppen terminallösning i Bränta. I gengäld skulle satsningen och ökad aktivitet inom biobränsleområdet kunna ge nya jobb i regionen. Det slås fast i den förstudie som Bilof nu överlämnat till kommunen. Bilof (Bioenergi och logistiknätverk i ekonomisk förening) har med konsulthjälp i en förstudie kartlagt och analyserat förutsättningarna för en terminal i Ljusdal för skogsprodukter. Olika företag har fått bedöma den framtida marknaden och det visar ett sannolikt trafikunderlag på 1,1 miljoner ton skogsråvara per år, vilket motsvarar 25 till 30 tåg per vecka. En terminal med en väl fungerande logistiklösning sägs främja det befintliga näringslivet och bidra till entreprenörskap och nya kreativa företag. Genom ökad aktivitet inom biobränsleområdet beräknas Ljusdalsregionen kunna få nya jobb. Ur artikel i Ljusdals-Posten (c ) Terminal kan få statliga pengar Tidigare har Trafikverket inte låtit så entusiastiskt när det gäller medfinansiering. Men nu är det annorlunda. - Jobbar kommunen och näringslivet bra tillsammans och kan visa upp en plan för en hållbar lösning på Bränta kan Trafikverket bidra med pengar. Det blir mycket mindre lastbilsåkande med en ny terminal. Sedan vill vi på Trafikverket helst ha en terminal och inte några mindre lösningar här och där, säger Mats G Olofsson. Ur artikel i Ljusdals-Posten (c ) Mörkret har lagt sig i Norrsundet Efter nedläggningen av fabriken och sågverket i Norrsundet har Trafikverket valt att släcka delar av gatubelysningen. På Gävle kommun bekräftar Fredrik Nygren att släckningen orsakat många klagomål under vintern. Visst är det olyckligt att släcka ner, men det är en statlig väg, och kommunen kan inte göra något. Janaxel Näsman, Gästrike Invest, som förvaltar industriområdet och hamnen säger: Verksamheten här är ju omfattande och därtill växande. Hamnen hanterar Fortums, Vattenfalls, och Ekmans import och distribution av pellets till värmeverk i Mellansverige. Vintertid, eller mörkertid, trafikeras hamnen dygnet runt av mellan 20 och 40 tunga fordon med trailer. Det är klart att det måste finnas belysning. Ur artikel i Arbetarbladet (s)

11 Dalarnas län Pelletsfebern är över men bränslet är ännu billigast Enda återförsäljaren av pelletsbrännare i kommunen finns i By. Anders Gullö har sysslat med pellets sedan 1994 och sett priserna stiga och sjunka. Etableringen av Brikettfabriken i Norberg 1993 innebar att det blev enkelt och billigt att köpa lokal träpellets att elda med. Allt man behövde göra var att byta ut sin oljebrännare mot en pelletsbrännare. Pannan kunde man behålla. Ett tag var vi tre återförsäljare av pelletsbrännare här i Avesta, säger Anders Gullö, som har Pelletsenergi AB i By. - I dag säljer jag nästan inga nya pelletsbrännare, bara utbytesbrännare, säger Anders Gullö. Nu finns färre fabrikat men de som är kvar är bra, säger Anders Gullö. De sista åren har priset på pellets dessutom legat stilla eller till och med sjunkit. Priset är ungeför en tredjedel av vad el och olja kostar. Det är hiskelig skillnad på dagens pelletsbrännare och de som kom på 90-talet. Nu har de en helt annan elektronik och driftsäkerhet och är mycket lättare att ställa in. De är mycket effektiva, säger han. Pellets är enkelt och bekvämt, till skillnad från ved och flis. Och det är bra för planeten med biobränsle, säger Roger Johansson i Johanssons Båtbyggeri i Vansjö som säljer pellets. Ur artikel i Avesta Tidning (obunden) Branschen är på uppgång Det finns flera återförsäljare av pelletsbrännare i Avesta. En bransch som Tom Hansén menar är på uppgång. I artikeln om bränslepellets skrev AT att den enda återförsäljaren av brännare i Avesta är Anders Gullö. Något som Tom Hansén reagerade på. Han har varit återförsäljare av pellets de senaste fyrafem åren. Pelletsen han levererar är tillverkade i Mockfjärd. Han tycker att försäljningen av pelletsbrännare är på väg upp igen efter att det statliga konverteringsstödet togs bort Framför allt i kombination med solenergi. Det kommer mer och mer, även på nybyggnationer. Ur artikel i Avesta Tidning (obunden) Uppsala län Ena Energi testar elda avloppsslam Under våren testar Ena Energi ett nytt bränsle i sin flispanna. Vid fem tillfällen eldar man avloppsslam som blandats med returträ. - Går detta i lås kan vi på sikt elda kommunens eget slam, då kan vi snacka om kretslopp, säger nye vd:n Tomas Ulväng. Ena Energi har länge eldat sitt kraftvärmeverk med så gott som uteslutande rena biobränslen, som flis, salix och pellets. Det senaste året har man, bland annat av kostnadsskäl, utökat bränslet med returträ, typ rivningsmaterial, formvirke och liknande. Försöket med att elda avloppsslam tar Ena Energi in i en ny dimension. Det är Ragnsells som driver projektet, i samarbete med energibolagen Pöyry, SwedPower, Easy Mining samt Umeå universitet. Samtidigt som rötslammet förbränns och ger värme och el kan vi utvinna fosfor och slipper köpa det från andra länder, säger han. Tomas Ulväng tror inte att det krävs några större investeringar i anläggningen för att kunna använda sig av det nya bränslet. Flispannan klarar utan problem att elda avloppsslam. Ur artikel i Enköpings-Posten At ElmiA Wood 2013: June 4: Pre-Fair Bioenergy Tours June 5: Conference on Bioenergy from forest residues. BIOENERGY CONFERENCE AND ExCuRsIONs AT ELMIA WOOD! Start your visit at Elmia Wood International Forestry Trade Fair 2013 with a combined transfer and study tour and the conference Bioenergy from forest residues. The Pre Fair Tour packages include transfers from Arlanda and Kastrup to Jönköping, study visits, lunch, a get-together event and entrance to Elmia Wood. The conference Bioenergy from forest residues, together with the show, offers a unique insight into the entire chain from forest to energy use. This unique conference will be held for international bioenergy pioneers who want to learn more about the potential and possibilities of harvesting residues. Participants can discover more about how Swedish solutions and systems work on the spot. For more information and registration: organised in cooperation with: 11

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-kommissionen vill begränsa användningen av biodrivmedel En läcka av ett dokument på cirkulation i EU-kommissionen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

BIOENERGINYTT. med Bioenergi i Pressen. Nr 5 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP. 1 Inledning. Innehållsförteckning

BIOENERGINYTT. med Bioenergi i Pressen. Nr 5 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP. 1 Inledning. Innehållsförteckning BIOENERGINYTT 1 Inledning med Bioenergi i Pressen Affärsverket svenska kraftnät bildades 1992 inför elmarknadens avreglering 1995. Verkets viktigaste uppgift, vid sidan av systemansvaret, blev att förvalta

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 7-8 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Sverige når EU-målet om förnybar energi redan i år Sverige kommer redan 2012 att nå upp till EU-målet om förnybar

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oljeprisnedgången ändrar spelplanen Oljepriset har under hösten sjunkit från 110 dollar, som var ett medelpris under

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 7-8 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Energin i valrörelsen Energifrågor spelar ingen avgörande roll i årets valrörelse, som när detta skrivs dominerats

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 6 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oenighet i riksdagen om EU-målen för energi och klimat 2030 De politiska partierna är oense om hur Sverige ska ställas

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s. 23-24) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Kraftig kritik mot EU:s förslag om att begränsa biodrivmedel De svenska remissinstanserna är mycket kritiska mot de

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmöte i New York med positiva signaler Den 22 september samlades många av världens ledare till klimattoppmöte

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmötet i Durban: En framgång att processen lever Klimatförhandlingarna i Durban avslutades på övertid söndag

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Summary for Policymakers IPCC Fifth Assessment Synthesis Report BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Elöverskott på 37 TWh 2020 Överskottet på den svenska

Läs mer

Färdplan 2050 ER 2012:30

Färdplan 2050 ER 2012:30 Färdplan 2050 Energimyndighetens underlag för sektorn el- och fjärrvärmeproduktion till Naturvårdsverkets uppdrag med en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 ER 2012:30 Böcker

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

På väg mot ett OLJEFRITT. Sverige

På väg mot ett OLJEFRITT. Sverige På väg mot ett OLJEFRITT Sverige Kommissionen mot oljeberoende Juni 2006 1 Förord I december 2005 tillsatte regeringen en kommission som skulle utarbeta ett övergripande program för att minska Sveriges

Läs mer

Tack. Svenskt Näringsliv och McKinsey & Company vill tacka följande företag och organisationer för deras finansiella stöd:

Tack. Svenskt Näringsliv och McKinsey & Company vill tacka följande företag och organisationer för deras finansiella stöd: 1 McKinsey & Company är en global managementkonsultfirma. Med mer än 7 500 konsulter på 91 kontor i över 50 länder hjälper McKinsey ledande företag med strategi- och organisationsfrågor, operativa förbättringar

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Förnybar energi. tidskrift. Sveriges okända gröna revolution. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 8 2013 Årgång 152

Förnybar energi. tidskrift. Sveriges okända gröna revolution. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 8 2013 Årgång 152 Förnybar energi Sveriges okända gröna revolution kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift Nummer 8 2013 Årgång 152 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA Text

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Miljö. ekonomi. och politik

Miljö. ekonomi. och politik Miljö ekonomi och politik 2012 Miljö, ekonomi och politik 2012 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, SE-103 62 STOCKHOLM TEL: 08-453 59 00, FAX: 08-453 59 80 KI@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 2001-3108,

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer