DELÅRSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2014. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2014 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1

2 Innehållsförteckning Organisation 3 Vår förvaltningsberättelse 4 Inledning 5 Vision, övergripande mål och finansiella mål 6 God ekonomisk hushållning - finansiella mål 8 God ekonomisk hushållning - övergripande verksamhetsmål 9 Ekonomisk översikt 10 Driftsredovisning 13 Investeringsredovisning 14 Personalredovisning 15 Sammanställd redovisning - bolagens resultat och helårsprognos 16 Våra verksamheter 17 Kommunfullmäktige 18 Revision 18 Överförmyndare 18 Kommunstyrelsen 19 Miljö- och byggnadsnämnden 20 Kultur- och fritidsnämnden 21 Barn- och utbildningsnämnden 22 Socialnämnden 23 Övergripande verksamhetsprocesser 24 Att värna om demokratin 25 Att tillgodose behovet av utbildning 26 Att tillgodose behovet av stöd och omsorg 28 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid 31 Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete 33 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 35 Att främja näringsliv och arbete 37 Viktiga framgångsfaktorer 39 Kvalitet 39 Attraktiv arbetsgivare 40 Stabil ekonomi 41 Våra räkenskaper 42 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Noter 45 Redovisningsprinciper 49 Övertorneå kommun som besöksmål 51 2

3 Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Arbetsutskott Personalutskott Valnämnd Revision Överförmyndare Stiftelsen Matarengihem Övertorneå Värmeverk AB Folkhälso- och brottsförebyggande rådet Övertorneå Energi AB Krisledningsnämnd Kommunledningsförvaltning Stab Ekonomienhet IT-enhet Teknisk enhet Arbetsmarknads- och integrationsenhet Räddningstjänst Tillväxtenhet Kultur - och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Socialnämnd KHR - Kommunala handikappråd KPR - Kommunala pensionärsråd Kultur- och fritidsförvaltning Barn- och utbildnings förvaltning Miljö- och byggnads förvaltning Socialförvaltning Politikerna är uppdragsgivarna Det är politikerna i Övertorneå kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kommunens verksamheter - vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget. De kommunanställda är verkställande Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna. 3

4 Vår förvaltningsberättelse 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning Övertorneå kommun upprättar tre ekonomiska rapporter under ett verksamhetsår. En budgetuppföljningsrapport för perioden januari-april, en delårsrapport omfattande tiden januari-augusti samt en årsredovisning. Syftet med budgetuppföljningsrapporten samt delårsrapporten är att vara en uppföljning av resultat och ställning för den period som rapporten avser att genom en prognos för helår följa upp om verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och inom fastställd budget att vara ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder Kommunstyrelsen har genom ekonomienheten upprättat en budgetuppföljningsrapport som omfattar kommunens verksamheter för perioden januari till augusti år Rapporten delges kommunfullmäktige som information. De övergripande ekonomiska målsättningarna för budget 2014 var bland annat följande: Löneökningen för 2014 budgeterades inte hos respektive nämnd/styrelse utan ett speciellt anslag för löneökningen 2014 avsattes centralt i resultaträkningen på totalt tkr och har fördelats ut till samtliga när lönerevisonen var klar. Utfallet för 2014 blev 4,2 mkr vilket ledde till att nämnderna och styrelsen inte fick full täckning för årets löneökning. Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknades utifrån invånarantalet personer per 1 november 2013 och uppgick till totalt 299,4 mkr. Till investeringar anslogs 18,8 mkr samt ett tillläggsanslag på 7,4 mkr. Total budget för investeringar 2014 är 26,2 mkr. Finansnettot budgeterades till plus 3,9 mkr. Totalbudgeten för 2014 visade ett positivt överskott på 2,0 mkr. Tillkommande budgetbeslut i kommunfullmäktige under 2014 gällande finansiering via årets resultat/ eget kapital: Kf 73 - Inrättande av familjecentral i Övertorneå , 700 tkr per år. KF Utveckla och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen, 750 tkr för Nytt budgeterat årets resultat efter ovanstående beslut är 550 tkr för Budget och utfall i balans För arbetet med verksamhetsplaneringen inom verksamhetsområdena gäller: Vid konflikt mellan mål och medel gäller att - mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen måste skjutas framåt i tiden - förvaltning eller enhet får ej överskrida tilldelad budget utan särskilt beslut. Ett sådant beslut måste omfatta omfördelning av medel inom anvisad budgetram. - budgetansvariga ansvarar fullt ut för att verksamheten bedrivs inom beslutade ramar. Löne- och volymökningar utöver budget ska klaras genom effektiviseringar som godkänns av respektive nämnd. Det kan ske genom produktivitetsökning, sänkta ambitionsnivåer och översyn av verksamheter. Löneutrymme utöver ram kan också skapas genom friskare arbetsplatser och minskade sjuklönekostnader. Kommunstyrelsen beslutar om slutliga löneramar utifrån en helhetsbedömning för kommunen. Budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd inklusive investeringar och pensionsåtaganden. Detta ska uppnås genom planering och styrning av kommunens ekonomi mot en resultatnivå som konsoliderar ekonomin över tiden. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Dessa samband ska definieras i budget och verksamhetsplanering och följas upp och utvärderas i årsredovisning och delårsrapporter. Om bokslutet ändå resulterar i underskott ska kommunfullmäktige besluta om hur det egna kapitalet ska återställas inom tre år. För att klara ett utfall i balans ska alla nämnder göra månadsvisa uppföljningar. Nämnder som i sina prognoser befarar underskott mot budget ska redovisa åtgärdsplan till kommunstyrelsen i delårsrapporterna för januari-april samt januari-augusti. Nämnd som redovisar budgetunderskott i bokslutet ska återställa detta inom det följande årets budgetram. Efter särskild prövning och beslut av kommunfullmäktige kan budgetunderskott i vissa fall återställas inom ramen för de två följande årens budgetar. 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision, övergripande mål och finansiella mål 2014 med inriktning på god ekonomisk hushållning Övertorneå Vision Ekokommunen i Polcirkelland mitt i Tornedalen. Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt. Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och ska gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi ska ha uppmuntrande och välkommande attityd. Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet. Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för kreativitet och själslig, mental och andlig utveckling. Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud. Alla ska ha rätt till trygghet i livets alla skeenden och en skola med ambitioner och högsta kvalitet. God folkhälsa och sund livsstil är en förutsättning liksom rätten till arbete. Driftighet, ambition och entreprenörskap belönas och går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet. Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv och kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering. Ständiga förbättringar och utveckling ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat. Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning tillämpas i alla beslut och effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbete ska utföras för minskad klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel ska synliggöras och prioriteras. Åtgärder för förbättrade villkor för demokrati, dialog, delaktighet och engagemang ska vidtas. Övergripande mål: Antal nya företag som har startats per invånare i kommunen skall öka i förhållande till tidigare år. Totala sjukfrånvaron skall högst vara 5,5 procent under Energiförbrukningen på kommunens fastigheter ska vara 8 % eller MWh, lägre under 2014 än under referensåret 2009, då energiförbrukningen var MWh. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, dvs. koppling mellan ekonomi och verksamhet. De övergripande ekonomiska målsättningarna för budget 2014 samt flerårsplan är följande: Oförändrad utdebitering Soliditeten skall vara oförändrad under planperioden och vid inget tillfälle understiga 65 % Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar skall uppgå till högst 98 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag Till finansiering av investeringar avsätts medel motsvarande 6 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag eller lika stort belopp som avskrivningarna utgör, beräknat som ett genomsnitt över hela planperioden Lån ska i princip endast upptas för finansiering av sådana investeringar som genererar intäkter till verksamheten Årets resultat skall utgöra minst en procent av kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag Kommunfullmäktige har beslutat att i budgeten för 2014 frångå målsättningen gällande 1%-målet för årets resultat, samt verksamhetens nettokostnadsandel inklusive avskrivningar max 98%. Detta på grund av engångssatningar/omstruktureringskostnader för Planen för minskar driftramarna för nämnderna igen och därmed anses god ekonomisk hushållning uppnås på lång sikt. 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnderna Överförmyndarverksamhet Verksamheten skall vara fungerande och rättssäker. Målresultat 2014: I den sammanfattande bedömningen som Länsstyrelen gjort i sin tillsyn anger man att Överförmyndarens verksamhet förbättrats genom åren, därför är bedömningen att målet kommer att nås vid årets slut. Kommunstyrelsen Övertorneå kommun ska utveckla infrastrukturen och erbjuda bra offentlig och kommersiell service för enskilda och företag. Vår kommun skall präglas av ett aktivt entreprenörskap och ett gott näringslivsklimat. Målresultat 2014: Med beaktande av de åtgärder som är genomförda både vad avser infrastruktur, service och insatser för att utveckla näringslivet bedömer vi att målet kommer att nås för Barn- och utbildningsnämnden En skola/förskola för alla där barns och ungdomars rätt - att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda bekräftas. - till stimulerande och kreativa lärandemiljöer tillgodoses. - till lärande och kunskap uppfylls. Genom att införa värdighetsgarantier inom äldrevården har vi säkerställt att brukare inom verksamheten får ett så fungerande liv som möjligt. Digitaliseringen är också en bidragande orsak till att målresultat för 2014 kommer att nås. Kultur- och fritidsnämnden Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som präglas av delaktighet, engagemang och samverkan. Målresultat 2014: Kultur- och fritidsnämnden jobbar med att ge ett varierat utbud av kulturoch fritidsaktiviteter. Sammanfattningsvis visar indikatorerna under nämndens verksamhetsmål att målet kommer att uppfyllas vid årets slut. Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska präglas av helhetssyn och samverkan. Målresultat 2014: Miljö- och byggnadsnämnden jobbar med en helhetssyn av bebyggelse och miljöfrågor och har under året utvecklat samverkan med angränsande kommuner, vilket gör att det övergripande målet för nämnden kommer att uppfyllas för Målresultat 2014: Elevenkäter visar att frågor om trygghet skattas högre än föregående år och att elever upplever att relationer mellan barn och vuxna fungerar bra. Under året har särskilt utemiljöer upprustats i förskolor och skolor, vilket har bidragit till mer kreativa lärmiljöer. Eleverna tycker i högre grad att skolarbetet väcker lust att lära, vilket också syns i förbättrade kunskapsresultat i år 3, 6 och 9 jämfört med förra året. Målet uppnås för Socialnämnden Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv. Målresultat 2014: Övertorneå kommun ligger i topp gällande olika kvalitetsregister i Norrbotten. Kvalitetsregister av olika slag är förebyggande verktyg för att säkerställa människors hälsotillstånd. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning - prognos finansiella mål 2014 God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 5 För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Övertorneå kommun antar årligen, i samband med budget och flerårsplanen, Måluppfyllelse Finansiella mål finansiella och övergripande mål för verksamheten och dessa följs sedan upp i förvaltningsberättelsen. Enligt den prognos som är framtagen uppnås god ekonomisk hushållning i de finansiella och övergripande målen för verksamheten Betyder att målet är helt uppfyllt Betyder att målet är delvis uppfyllt Betyder att målet inte är uppfyllt Betyder att utvärdering ej genomförts Finansiella mål Finansiella mål Mål Oförändrad utdebitering Soliditeten ska vara oförändrad under planperioden och vid inget tillfälle understiga 65%. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar ska uppgå till högst 98% av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Till finansiering avsätts medel motsvarande 6% av skatteintäkter och utjämningsbidrag eller lika stort belopp som avskrivningarna utgör, beräknat som ett genomsnitt över hela planperioden. Lån ska i princip endast upptas för finansiering av sådana investeringar som genererar intäkter till verksamheten. Årets resultat ska utgöra minst 1% av kommunens intäkter av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Resultat Målet uppfylls - oförändrad utdebitering sedan Målet uppfylls - andelen uppgår för perioden till 72,3%- Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar gör ett underskott mot budgeterade medel med 555 tkr enligt helårsprognosen (101,18% av skatteintäkter och statsbidrag). KF beslutade att tillskjuta medel för omställningskostnader inom nämnderna, Familjecentralen samt Kvalitetssäkring upphandlingsprocessen och frångick därmed det finansiella målet gällande 98% til 101,12. Målet anses därmed delvis uppfyllas vid årets slut. Årets budgeterade nettoinvesteringar inkl tilläggsanslag beviljade av KF uppgår till 26,2 mkr och prognosen på helår visar ett utfall på 22,9 mkr. Investeringarna de sista fem åren uppgår i genomsnitt till ca 18,2 mkr, vilket mostvarar målet för planperioden. Målet uppfylls - inga nya lån har upptagits under Årets resultat uppgår till 355 tkr (0,12% av skatteintäkter och statsbidrag) vilket är ett underskott mot budgeterat resultat på tkr. KF beslutade att tillskjuta medel via eget kapital och frångick därmed det finansiella målet gällande 1% till 0,18% för Målet anses därmed delvis uppfyllt. 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning - prognos övergripande verksamhetsmål 2014 Övergripande verksamhetsmål Mål Antal nya företag som har startats per invånare i kommunen skall öka i förhållande till tidigare år. Resultat Målet beräknas uppfyllas under 2014, då vi kommer att ha ökat antalet nya företag per invånare i förhållande till föregående år. Totala sjukfrånvaron skall högst vara 5,5% under Målet beräknas ej uppfyllas under 2014, då prognosen visar på en sjukfrånvaro på knappt 7,0% på total nivå i kommunen. Energiförbrukningen på kommunens fastigheter ska vara 8% eller MWh, lägre under 2014 än under referensåret 2009, då energiförbrukningen var MWh. Målet beräknas uppfyllas under 2014, då minskningen vid årets början uppgick till MWh. Av kommunfullmäktiges sex fastställda finansiella mål för år 2014 uppfylls fyra av sex vid årsskiftet enligt prognosen. Av kommunfullmäktiges tre övergripande verksamhetsmål, klarar kommunen två. När det gäller målet om personalens sjukfrånvaro visar prognosen att vi når ett sjuktal på närmare 7% på helåret. För att vända och förbättra sjuktalen har åtgärder vidtagits under året. Bland annat har en ny rehabiliteringspolicy jobbats fram med tillhörande rehabiliteringsrutiner. Den ska nu fastställas av politiken och därefter förankras i organisationen. Av kommunfullmäktiges övergripande mål till nämnderna är den samlade bedömningen utifrån nämndernas verksamhetsmål och indikatorer, att den övergripande målsättningen kommer att uppnås vid årets slut. Den samlade bedömningen är att Övertorneå kommun uppnår god ekonomisk hushållning för

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt Finansiell analys Den finansiella analysens främsta uppgift är att visa vilka förhållanden som utgör styrkor respektive svagheter för Övertorneå kommun. Syftet är att ge olika typer av bedömare möjlighet att avgöra om kommunen ur ett finansiellt perspektiv har en god ekonomisk hushållning. Årets resultat Övertorneå kommun prognosiserar ett överskott för 2014 på 0,3 mkr vilket är 0,2 mkr sämre än budgeterat. Jämfört med bokslut 2013 år är det en försämring med 4,5 mkr. Kommunens egen målsättning är att resultatet ska vara 1,0 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det budgeterade resultatet enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår för 2014 till 0,18 procent, då projekten Familjecentralen samt Kvalitetssäkring upphandlingsprocessen finansieras via eget kapital. Årets resultat enligt prognosen är 0,12 procent vilket innebär att det finansiella målet inte uppnås fullt ut för I det prognostiserade resultatet för 2014 ingår inte en eventuell återbetalning av AFA premier för året I mitten av oktober kommer AFA:s styrelse att fatta ett beslut gällande dessa premier. Om beslutet blir att de ska återbetalas till kommunerna och landstingen, kommer Övertorneå kommuns resultat förbättras med ca 3,0 mkr för 2014 och pengarna återbetalas under Resultatet för perioden är 19,2 mkr, motsvarande period föregående år var resultatet 17,7 mkr. Nämndernas driftsredovisning 2014 En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämndernas avvikelser för helåret 2014 visar ett underskott mot budget på 0,6 mkr, vilket innebär att åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut måste vidtas. Motsvarande period föregående år visade ett underskott på 7,6 mkr för nämnderna. Ett stort arbete inom framförallt tekniska enheten är genomfört under året för att anpassa verksamheten efter tilldelade budgetmedel och nå en budget i balans. Förslag på åtgärder för att nå en budget i balans redovisas under respektive nämnds verksamhetsberättelse. Budgetavvikelse nämnder 2014 Nämnd/styrelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse mot budget Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa nämnder/styrelse Nämndernas budgetavvikelser prognos 2014 Kommunfullmäktige, Revision, Överförmyndaren Miljö- och byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med tkr. Den största avvikelsen finns inom Kommunledningsförvaltningen, 348,7 tkr, Arbetsmarknad och integration, 414,5 tkr, Tekniska enheten, 231,0 tkr och Räddningstjänsten, 93 tkr. De aktiva åtgärder som genomförts inom enheterna under året bidrar till det positiva resultatet. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 593,6 tkr vid årets slut. Den största avvikelsen mot budgeten beror på de fristående verksamheterna, inte fullt 450 tkr, pga minskat elev/ barn antal än budgeterat. De övriga verksamheterna prognostiseras göra ett nollresultat förutom fritidsverksamheten som genererar ett underskott, ca 200 tkr pga fler barn i verksamheten samt att fritids har varit öppet under sommaren pga ett ökat behov Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med tkr. Avvikelsen beror främst på att socialnämnden har haft fortsatta placeringar gällande institutionsvård för vuxna sedan en längre tid tillbaka samt köp av ett mycket kostsam mammabarn placering, totalt ger placeringarna ett underskott mot budgeten på tkr. Försörjningsstöd redovisar ett underskott på 500,0 tkr, men vidtagna åtgärder har bidraget till att kraftigt minska försörjningsstödet under året. Nämndernas avvikelser finns mer utförligt redovisade i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolagens utfall och prognos 2014 Stiftelsen Matarengihem redovisar ett resultat för perioden på 2,0 mkr och en helårsprognos på 0,1 mkr. Övertorneå Värmeverk AB redovisar ett resultat för perioden på - 0,5 mkr och en helårsprognos på ett överskott på 0,5 mkr. Övertorneå Energi AB redovisar ett resultat för perioden på 4,1 mkr och en helårsprognos på 3,0 mkr. Nettokostnader En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnader inklusive avskrivningar får inte vara högre än 98 procent om den långsiktiga ekonomiska målsättningen ska vara uppfylld. KF beslutade att tillskjuta medel för omställningskostnader inom nämnderna, Familjecentralen samt Kvalitetssäkring upphandlingsprocessen och frångick därmed det finansiella målet gällande 98% till 101,12 för För Övertorneå kommun uppgår nettokostnader inklusive avskrivningar till 101,18 procent för 2014, vilket innebär att KF målet delvis uppnås. Extern kapitalförvaltning Portföljens bokförda värde per den 31 augusti 2014 uppgår till 165,2 mkr och marknadsvärdet till 177,1 mkr. Nya riktlinjer för den externa kapitalförvaltningen är framtagen och började gälla 1 mars Den största förändringen innebär att vi inför en riskkontrollerad förvaltning, vilket innebär att kapitalet ska förvaltas utifrån en riskkontrollerande strategi där risken ska bevakas löpande. Fördelningen av kommunens kapitalförvaltning mellan räntor, aktier, alternativa placeringar och likvida medel kommer att anpassas utifrån bästa förhållanden på marknaden. Bokfört värde i tkr Procent av portföljen Förändr. Likvida medel ,6 351 Svenska aktier , Utländska aktier ,0 668 Räntebärande värdepapper , Alternativa investeringar , Totalt , Intäkter och kostnader Skatteintäkter och utjämningsbidrag under året uppgår till totalt 299,8 mkr enligt prognosen, vilket är 0,4 mkr bättre än budget. Finansnettot uppgår enligt prognosen till 3,9 mkr, vilket är detsamma som budgeterat. Skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto blev totalt 0,4 mkr bättre än budget, vilket gör att det inte täcker nämndernas prognostiserade underskott fullt ut. Utöver nämndernas budgetavvikelser på - 0,6 mkr finns centralt redovisade verksamhetsintäkter och kostnader. Dessa avvek från budget med 37 tkr. Av övriga gemensamma poster blev pensionskostnaderna 0,2 mkr sämre än budget. Avskrivningarna översteg budget med 0,5 mkr vilket främst beror på att kommunen investerat mer under 2013 än tidigare år och därmed ökar också avskrivningarna. Pensioner Pensioner som intjänats före 1998 redovisas vid utbetalningstillfället och finansieras löpande av skatteinkomster. Denna pensionsförpliktelse redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen och ingår inte i balansräkningens skulder. Enligt pensionsskuldberäkningen från KPA uppgick denna skuld 1 januari till 184,0 mkr inklusive löneskatt. Ansvarsförbindelsen minskar under 2014 till 178,7 mkr inklusive löneskatt. Per 31 augusti uppgår ansvarsförbindelsen till 180,7 mkr inklusive löneskatt, motsvarande för augusti 2013 var 188,1 mkr. Pensionsförmåner intjänade efter 1998 redovisas så att pensionsskuldsförändringen kostnadsförs och det framtida pensionsåtagandet redovisas som skuld i balansräkningen. Denna pensionsskuld ökar med 0,6 mkr inklusive löneskatt under 2014, från 19,4 mkr till 20,0 tkr. Per 31 augusti uppgår skulden för pensionsskuldavsättning till 19,9 mkr. Under årets första åtta månader har pensionsutbetalningarna uppgått till 4,7 mkr på årsbasis prognostiseras utbetalningarna bli 8,9 mkr inklusive löneskatt och förvaltningsarvode, 200 tkr högre än budgeterat. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunen och balanskravet Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. Ett krav på en ekonomi i balans föreligger därmed. Endast balans mellan intäkter och kostnader är dock inte tillräckligt för att nå en god ekonomi sett över en längre period. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar krävs att kommunen redovisar positiva resultat. Kommunens redovisade resultat enligt prognosen är 0,4 mkr, vilket innebär att man uppnår lagens krav på en ekonomi i balans. Balanskravet helårsprognos 2014, tkr Årets resultat enligt resultaträkningen 355 Tillägg realisationsförluster byggnader 0 Årets balanskravsresultat 355 Investeringar För 2014 lades en investeringbudget på 18,8 mkr och ett tilläggsanslag för pågående projekt med ytterligare 7,4 mkr, totalt 26,2 mkr. Prognosen för investeringar för helåret ligger just nu på 22,9 mkr, vilket är en avvikelse mot budget på 3,3 mkr. För perioden uppgår investeringarna till 10,8 mkr. Årets investeringar utgör 7,6 procent av kommunens skatteintäkter och utjämmingsbidrag, vilket är 1,6 procent högre än det finansiella målet för innevarande år. Investeringarna de sista fem åren uppgår i genomsnitt till ca 18,2 mkr, vilket mostvarar målet för planperioden. Sammanfattning och framtiden Framtiden inom Övertorneå kommun påverkas i hög grad av befolkningsutvecklingen i och med att invånarantalet/invånarna utgör underlag för kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Vid årsskiftet var invånarantalet personer vilket var en minskning under 2013 med 63 personer. Fram till slutet av augusti 2014 har befolkningen ökat jämfört med föregående år med 11 personer och uppgick till stycken. Detta beror på att inflyttade är 26 mer än utflyttade, däremot har det dött 18 fler än det fötts fram till halvårsskiftet Prognosen på antalet födda visar att det kommer födas ca 40 barn under 2014, vilket är en ökning mot 2013 med 15 stycken. Det är första gången befolkningen beräknas öka sedan Budgetuppföljningen per 31 augusti pekar på ett positivt årsresultat på 355 tkr, vilket är ett underskott mot budget på 195 tkr. Ser vi på resultatet per 31 augusti visar kommunen ett positivt resultat på tkr. Det prognostiserade resultatet innebär att kommunen kommer att klara kommunallagens balanskrav innebärande att intäkterna skall överstiga kostnaderna. I prognosen för helåret ingår inte en eventuell återbetalning av AFA-premier för I mitten av oktober kommer AFA:s styrelse att ta ett beslut om dessa premier och om de beslutar att premierna för 2004 ska återbetalas till kommunerna innebär det att Övertorneås resultat kommer att förbättras med ca 3,0 mkr. Nämnder/styrelser prognostiserar ett budgetunderskott för år 2014 på 592 tkr och de totala nettokostnaderna för verksamheten ligger på 101,18% av skatteintäkter och statsbidrag. Tack vare den befolkningskurva som visas för 2014 har budgeten inför räknats om utifrån en prognos på personer den 1 november Detta innebär en ökning av skatteintäkter och statsbidrag med ca 4,8 mkr jämfört med den prognos som fanns tillgänglig när de preliminära ramarna för 2015 beslutades. Den stora budgetutmaningen Övertorneå kommun står inför är att hitta rätt struktur inom framför allt Socialnämndens område och arbete pågår kontinuerligt för att nå en budget i balans. Om inga åtgärder gällande den framtida strukturen vidtas, kommer det enligt Socialnämndens beräkningar fattas ca 8,8 mkr för att uppnå de preliminära driftsramar som är beslutade för Under hela 2014 har gruvföretaget i vår grannkommun Pajala haft finansierings problem. I början av oktober månad varslades ca 500 anställda i olika företag som har koppling till Northlands gruvverksamhet i Pajala. De stora flertalet har efter förhandlingar sagts upp av de olika företagen. Indirekt har dessa uppsägningar effekt på ca personer. En del av dessa är skrivna i vår kommun. Till detta tillkommer ett antal underentrprenörer som mister sina uppdrag. Några av dem har säte i Övertorneå kommun. Till detta tillkommer den situationen att det blir hårdare konkurrens om jobben i de två övriga Malmfätskommunerna Kiruna och Gällivare.Vi kan förutspå negativa effekter även på vår arbetsmarknad både kort och långsiktigt. I vår kommun finns ett antal industriföretag som även kan påverkas negativt av den prisbild som finns på järnmalm i världen. En ytterligare utmaning för Övertorneå kommun är de verksamhetsmässiga konsekvenser som det nya asylboendet för ca 140 flyktingar som beräknas starta på hotell Tornedalia under slutet av oktober månad. Kommunen har dessutom erhållit information att ytterligare en anläggning kommer att bli föremål för migrationsverkets upphandlingsprövning. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Driftsredovisning Övertorneå kommun 2014 Ansvarig nämnd/styrelse Redovisning Nettokostnad Avvikelse mot budget Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa drift hos nämnder/styrelser Konto för löneökning Differens, personalförsäkring Pensioner, utbetalningar Återförda kapitalkostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Resultaträkning i övrigt Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella stats- och utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat = förändring av eget kapital

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringsredovisning Övertorneå kommun 2014 Nämnd/styrelse Årsbudget Tilläggsanslag Redovisning Prognos 2014 Avvikelse Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Barn-och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa Investeringsredovisning per projekt Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Datasystem Kommunens webbplats Vägbelysning norra delen Förvaltningsbyggnaden, väg och entré Särkivaaragården, anpassning mm Ålderdomshem / sjukhem Markyta/skateramp Hedenäset matsal, fönsterbyte Nyanläggning Luppioberget Ötå Centralskola, hiss mellanstadiet Upprustning skolområde, vent sporthallar Ruskola, serveringsbyggnad Infrastruktur bredband Vatten- och avloppsanläggningar Vägar och gator, gång- och cykelvägar Hyresfastigheter, renovering Trappa Kaarles färg Familjecentralen Gestaltningsprogram Spolbil VA-verksamheten IKT satsning, BUN Inventarier Summa investeringar

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalredovisning Sjukstatistik Andra kvartalet 2014 har vi en sjukfrånvaro på 6,82 procent, samma period 2013 hade vi en sjukfrånvaro på 5,94 procent. Vi ser idag, efter andra kvartalet att långtidssjukfrånvaron, sjukfrånvaro över 60 dagar, fortsätter att öka från 35,01 procent till 47,96 procent. Könsfördelningen visar att kvinnors sjukfrånvaro ökar från 6,62 procent till 7,23 procent, ökningen ser vi i gruppen 29 år och yngre där sjukfrånvaron i dag är 7,30 procent jämfört med 2013 då den var 3,22 procent. Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaden för andra kvartalet 2014 är 882 tkr jämfört med 2013 då den var 1,026 tkr. I sjuklönekostnaderna ser vi att sjukfrånvaron dag 1 14 minskar från 835,2 tkr 2013 till 554,7 tkr samt att kostnaden för långtidsfrånvaron, dag 15 t o m dag 90, ökar från 190,8 tkr till 327,3 tkr. För att vända och förbättra sjuktalen har åtgärder vidtagits under året. Bland annat har en ny rehabiliteringspolicy jobbats fram med tillhörande rehabiliteringsrutiner. Den ska nu fastställas av politiken och därefter förankras i organisationen. Männens sjukfrånvaro har ökat från 3,96 procent till 5,58 procent, där ser vi en ökning i åldersgruppen 50 år och äldre från 5,03 procent 2013 till 8,88 procent. 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanställd redovisning Övertorneå kommun har valt att tillämpa RKR:s rekommendation 22, Delårsrapporter vid upprättandet av denna delårsrapport. Rekommendationen säger att om minst ett av följande villkor är uppfyllda, måste en sammanställd redovisning upprättas; De kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter, vilket omfattar såväl verksamhetsintäkter som skatteintäkter och statsbidrag, uppgår till minst 30 procent. De kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår till minst 30 procent av kommunkoncernens balansomslutning. För att kontrollera om ovanstående villkor gäller har vi utgått från bokslut För att kontrollera om ovanstående villkor gäller har vi utgått från bokslut Villkoret gällande intäkter uppfylls ej, då bolagens andel av koncernintäkterna uppgår till 10,8%. Bolagens balansomslutning av kommunkoncernens totala balansomslutning uppgår till 29,5% och därmed uppfylls inte heller det andra villkoret. Därför har vi valt att inte upprätta sammanställd redovisning enligt tidigare år, utan visar endast bolagens resultaträkning per den 31 augusti och prognos på helår De bolag som redovisas är Stiftelsen Matarengihem, allmännyttigt bostadsföretag, ägs till 100 procent av kommunen, Övertorneå Värmeverk AB, energibolag, ägs till 50 procent av kommunen och Övertorneå Energi AB, ägs till 100 procent av kommunen. Stiftelsen Matarengihem har sedan sitt bildande uppvisat positiva årsresultat, för 2014 beräknas resultatet till 126 tkr efter bokslutsdispositioner. Detta har skett tack vare att stiftelsen gjort omstruktureringar för att anpassa bostadsbeståndet till marknadens efterfrågan. Under året har man amorterat 6 mkr, för att sänka framtida räntekostnader. Investeringar har skett i motorvärmarstyrning. För Övertorneå Värmeverk AB har resultatet gått sämre än tidigare år. Första halvåret 2014 har inneburit en rad utmaningar som har påverkat resultatet negativt ser ut att bli ett svagare år för bolaget än det vi varit vana med att se de senaste 5 åren.i huvudsak är det tre faktorer som inte gått som planerat: 1) Låg försäljning. De har sålt nästan 2 GWh mindre än budgeterat vilket påverkar resultatet negativt med 834 kkr. Detta är väderberoende. 2) Ökade bränslekostnader. Resultatpåverkan 554 kkr. Trots en lägre försäljning har bränslekostnaderna varit högre än budgeterat. De långa perioderna då pelletspannan inte varit i drift har genererat en kraftig ökning av vår oljeförbrukning. Efter 6 månader hade man förbrukat mer än dubbelt så mycket olja som vid samma period förra året. 3) Ökade kostnader för drift & underhåll. Resultatpåverkan uppgår till 346 kkr. Grundorsaker är de problem man haft med framförallt pelletspannan. Helårsprognosen för Övertorneå Värmeverk visar ändå i dagsläget ett postitivt resultat på 0,5 mkr vid årets slut. Det är första hela driftsåret för Övertorneå Energi AB och just nu ser resultatet ut att bli bättre än man först budgeterat då helårsprognosen pekar på ett positivt resultat på 3,0 mkr att jämföra med budgeterat resultat på 1,8 mkr. Resultaträkning samt helårsprognos 2014 bolagen (tkr): Stiftelsen Matarengihem Prognos 2014 Övertorneå Värmeverk AB Prognos 2014 Övertorneå Energi AB Prognos 2014 Intäkter Kostnader Avskrivningar Periodens rörelseresultat Finansiell intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat efter finansiella poster, före skatt

17 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunfullmäktige Revision Kommunfullmäktige i korthet Revisionen i korthet Avvikelse helårsprognos 2014: 0,0 tkr Ansvarsområden: Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar Val av revisorer Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet Ansvarig ordförande: Arne Honkamaa Avvikelse helårsprognos 2014: 0,0 tkr Ansvarsområden: På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar revisorerna för att den kommunala verksamheten granskas, utvärderas och kontrolleras Prövar årligen om nämnder och styrelser fullgör uppdragen som fullmäktige gett Ordförande: Karl-Erik Taavo Vice ordförande: Kent Alanentalo Överförmyndare Överförmyndaren i korthet Avvikelse helårsprognos 2014: 0,0 tkr Ansvarsområde: Tillsyn över de gode män och förvaltare som sköter sina uppdrag enligt Föräldrabalken, för såväl ensamkommande barn och övriga som behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för sin person. Dessutom har ÖF tillsynsplikt över de ställföreträdare, vars huvudmän är minderåriga barn och som står under kontroll eller särskild kontroll. Tillstånd/ bevis utformas även för övriga minderåriga barn som ej står under ÖF s kontroll. Överförmyndare: Karl-Göran Lehto Ersättare: Carina Uusitalo 18

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunstyrelsen Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos Kommunstyrelsen beräknas på årsbasis redovisa ett nettoöverskott på tkr. För perioden följer verksamheterna sina budgetramar. Större avvikelser mot budgeten för helåret finns inom följande verksamheter: Kommunledningsförvaltningens övergripande verksamheter prognostiserar på årsbasis ett nettoöverskott som uppgår till 348 tkr. Mer specifikt är det kommunledningsförvaltningen som p g a uppkomna vakanser vid långtidssjukskrivningar beräknas generera ett nettoöverskott på 500 tkr. Översiktsplanen kostar 150 tkr mer än beräknat. Andra förklaringar är att Konsumentvägledning beräknas ge ett överskott på 110 tkr då köp av tjänst upphört. Kollektivtrafiken ger ett beräknat underskott på 210 tkr. För integrationsenhetens verksamheter beräknas överskottet vid årets slut uppgå till 782 tkr. Detta resultat kan komma att förändras beroende om Migrationsverket godkänner alla återsökningar för ungdomar som är placerade på andra HVB hem. För arbetsmarknadsenheten beräknas ett underskott på totalt 367 tkr och beror på den extra satsning som är gjord för att skapa sysselsättning åt individer som står utanför arbetsmarknaden. Bostadsanpassningen beräknas på årsbasis medföra ett underskott gentemot budget på 900 tkr på grund av omfattningen av antalet ansökningar. Verksamheten vid tekniska enheten redovisar ett beräknat överskott på 500 tkr pga en tjänst ej tillsats. Fastighetsförvaltningen redovisar ett beräknat nettoöverskott med 492 tkr. Gator och VA redovisar ett underskott på 130 tkr vid årets slut och kostverksamheten ett nettounderskott med - 80 tkr. För lokalvården beräknas ett överskott på 400 tkr föranlett av mindre personal och minskat vikariebehov. Räddningstjänsten prognostiserar ett överskott på 93 tkr vid årets slut tack vare restriktioner vid semesterperioden. Åtgärder för en budget i balans Ingen konkret åtgärd vidtagen då verksamheten beräknas kunna drivas inom fastställd budgetram. Kommunstyrelsen i korthet Avvikelse helårsprognos 2014: 1 087,2 tkr Ansvarsområden Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och planerar kommunens olika verksamheter: Nämnds- och styrelseverksamhet Ekonomi- och IT enhet Informations- och kanslienhet Personalenhet Tillväxtenhet Teknisk enhet Ordförande: Roland Kemppainen (S) Kommunchef: Rolf Kummu Viktiga händelser under perioden Övertorneå Energi AB är i skarp drift från 1 januari Restaurangverksamheten på Luppioberget är i drift från och med juni. Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen igångsatt. Nya avtal med Migraionsverket upprättade. fyra asylplatser för flickor och fyra asylplatser för pojkar. Mygginventering är genomförd. Året i siffror Kommunstyrelsen Budget 2014 Redovisning Prognos 2014 Avvikelse jan-aug 2014 Kommunledningsförvaltningen , , ,3 348,7 Tillväxtenheten 1 518,1 426, ,1 0,0 Arbetsmarknad- och integration 7 066, , ,3 414,5 Tekniska enheten , , ,0 231,0 Räddningstjänsten 4 563, , ,6 93,0 Summa Kommunstyrelsen , , , ,2 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Miljö- och byggnadsnämnden Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos Efter åtta månaders verksamhet ser det ut som att miljö- och byggnadsnämnden följer budgeten utan större avvikelser. Helårsprognosen ser i dagsläget ut att hålla en budget i balans. Då ny chef för miljö- och bygg håller på att rekryteras är prognosen för utfallet vid årets slut något osäker. Åtgärder för en budget i balans Nämnden räknar med att nå en budget i balans vid årets slut, vilket gör att inga speciella åtgärder är vidtagna annat än att kontinuerligt bevaka utfallet. Miljö- och bygg i korthet Viktiga händelser under året Delar av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag har övergått till Tekniska enheten från och med 1 januari Livsmedelsverket har haft revisionsbesök i Övertorneå i slutet av mars. Detaljplan för kvarteret Domaren, Matarengi 54:16 (Zakarigården) m fl har vunnit laga kraft 17 mars Kommunförbundets projekt Miljösamverkan i Norrbotten har startats. Projektets syfte är bland annat att öka samverkan mellan norrbottens kommuner inom miljöbalkens område. Rekrytering av ny miljö- och byggchef pågår. Avvikelse helårsprognos 2014: 0,0 tkr Ansvarsområden: Följande ansvarsområden/verksamheter ligger inom miljö- och byggnadsnämndens område: Byggande och samhällsplanering Miljö och hälsa Livsmedel Trafik Ordförande: Bente Åkerholm (S) Miljö- och byggnadschef: Året i siffror Miljö- och byggnadsnämnden Budget 2014 Redovisning Prognos 2014 Avvikelse jan-aug 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 615, , ,2 0,0 Byggande och samhällsplanering - 185,0 219,4-185,0 0,0 Miljö och hälsa - 55,0-20,6-55,0 0,0 Livsmedel - 175,0-147,8-175,0 0,0 Miljö- och byggnadsnämnden/trafik 315,0-0,9 315,0 0,0 Summa Miljö- och byggnadsnämnden 2 515, , ,2 0,0 20

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos Utfallet för perioden januari till augusti visar att budgeten som helhet kommer att visa ett nollresultat per helåret De avvikelser som prognostiseras på de enskilda verksamheterna visar på ett överskott på Isladan/IP som uppkommer av att ingen lösning av vaktmästerifrågan klarats av under vintern. Å andra sidan kommer fritidsgården att gå med underskott på grund av kostnader för arbetet med LUPP- undersökningen. Dessa avvikelser tar dock ut varandra. För biblioteksansvarigs del finns vissa farhågor om underskott på bokbussverksamheten på grund av reparationsbehov på denna och det måste ges speciell uppmärksamhet från ansvarigs sida. Åtgärder för en budget i balans Prognosen för helåret visar att nämnden kommer att hålla sig inom tilldelad budgetram. Viktiga händelser under året Efter reparationen av bassängbotten i simhallen i Övertorneå har besöken ökat starkt, jämförelsesiffrorna är de högsta på 10 år. Folkbiblioteksstatistiken för 2013 är nu klar och visar på fortsatt goda siffror för Tornedalens bibliotek. Barnen i Övertorneå lånar mest böcker i hela länet. Fritidsgården Frippes arbetar med LUPP för att vi ska kunna få underlag från våra ungdomar om deras behov och önskningar för att kunna öka deras delaktighet och inflytande i kommunala frågor. Ett gårdsråd är också under bildande för att om möjligt kunna fungera som ungdomsråd i enlighet med gällande ungdomspolicy. Kultur- och fritids i korthet Avvikelse helårsprognos 2014: 0,0 tkr Ansvarsområden: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten omfattande bland annat bibliotek, hembygdsmuseum, fritidsgård samt sport- och fritidsanläggningar. Nämnden ansvarar även för stöd till föreningar och organisationer genom verksamhetsbidrag och stöd till arrangemang. Ordförande: Eva Juntti Berggren (S) Kultur- och fritidssamordnare: Henry Barsk Året i siffror Kultur- och fritidsnämnden Budget 2014 Redovisning Prognos 2014 Avvikelse jan-aug 2014 Kultur- och fritidssamordnare , , ,2 0,0 Biblioteksansvarig 3 022, , ,4 0,0 Summa Miljö- och byggnadsnämnden , , ,6 0,0 21

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade resultat visar ett överskott på 593,6 tkr. Överenskommelsen som gjordes i våras med arbetsmarknads- och integrationsenheten och som har godkänts av nämnden och kommunstyrelsen, innebär att nämnden får den del av schablonbeloppet, som kommer till kommunen för nyanlända elever och är riktad för att täcka kostnader för utbildning/ barnomsorg och att från medel avsatta för framtida åtaganden överförs tkr till barn- och utbildningsförvaltningen för att täcka kostnader för SFI. Barn- och utbildningsnämndens överskott genereras huvudsakligen från de fristående verksamheterna (inte fullt 450 tkr) pga minskat elev/barn antal än budgeterat. De övriga verksamheterna prognostiseras göra ett nollresultat förutom fritidsverksamheten som genererar ett underskott (ca 200 tkr) pga. fler barn i verksamheten samt att fritids har varit tvungna att ha öppet under sommaren pga. ett ökat behov. Barn- och utbildning i korthet Avvikelse helårsprognos 2014: 593,6 tkr Ansvarsområden: Förskola Förskoleklass - Fritidshem Grundskola - Särskola Gymnasieskola Elevhälsa Kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare Musikskola Högskoleförbundet Östra Norrbotten Tillsyn av fristående verksamheter Ordförande: Desirée Waaranperä Krutrök (S) Barn- och utbildningschef: Maarit Enbuske Viktiga händelser under året Åtgärder för en budget i balans Barn- och utbildningsnämnden beräknar att ha en budget i balans vid årets slut. BUN har beviljats statsbidrag på 75 tkr för sommarskola Ingela Henriksson, Övertorneå centralskola, tilldelades Svenska Akademins svensklärarpris Nämnden arbetar med en lösning för att tillgodose barnomsorg på obekväm arbetstid (kvällar, nätter och helger). Mål och verksamhetsplan för familjecentral är antagen och verksamheten är i gång sedan juni. Vård- och omsorgsprogrammet har startats på gymnasieskolan. Kisanet Tesfaghabir från Övertorneå vann 1:a pris i SM i Ung Företagsamhet i kategorin Årets Tillväxtföretag! Året i siffror Barn- och utbildningsnämnden Budget 2014 Redovisning Prognos 2014 Avvikelse jan-aug 2014 Nämnd, fristående vht o förvaltning , , , ,5 Förskolor ,4, , ,9 22,5 Fritids, F-3 Övertorneå Centralskola , , ,7-531,0 Åk 4-9 Övertorneå Centralskola , , ,7 60,0 Svanstein Centralskola 7 303, , ,5,0-298,8 Gränsälvsgymnasiet , , ,9 169,4 Familjecentral 700,0 479,7 700,0 0,0 Summa Barn- och utbildningsnämnden , , ,8 593,5 22

23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Socialnämnden Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos Avvikelsen beror främst på att socialnämnden har haft fortsatta placeringar gällande institutionsvård för vuxna sedan en längre tid tillbaka samt köp av ett mycket kostsam mamma-barn placering. Av socialnämndens totala prognostiserade underskott på 2 272,0 tkr beror tkr på kostnader för dessa placeringar. En stor del av dessa placeringar var inte i sin helhet inkluderade under budgetarbetet för Nästa stora avvikelse är försörjningsstöd. Av totala underskottet är 500,0 försörjningsstöd. Försörjningsstöd är lag styrd åtgärd. Redan i januari har vi på förvaltningen börjat med åtgärder för att minska underskottet. Det arbetet har resulterat i att vi har en dalande kurva på utbetalningar och i praktiken betyder det att vi har en minskning på 200,0 kronor/månad jämförelsevis januari juli. Vi ser en ökning av kostnaderna inom missbruksvården, i de lägen där vi omhändertar personerna enligt lagen om tvångsvård så måste vi betala för deras placeringar då detta är lagstyrt. Åtgärder för en budget i balans Direktiv till enhetscheferna är att vikarieintaget är strikt behovsanpassad. Fortsätta genomföra organisationsförändringen på IFO. Fortsätta särskilda satsningar på målgruppen arbetslösa ungdomar och vuxna tillsammans med arbetsmarknads- och integrationsenheten. Fortsätta med samverkan med andra aktörer så som arbetsmarknads- och integrationsenheten samt arbetsförmedlingen. Omprövning av samtliga placeringar under hösten. Fortsatt kontinuerlig redovisning, analys och uppföljning av verksamheten. Fortsatt framtagande av rutiner och riktlinjer för verksamheten. Socialen i korthet Avvikelse helårsprognos 2014: ,0 tkr Ansvarsområden: Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen (IFO) Äldreomsorg Hemtjänst/korttidsboende Hälso- och sjukvårdsenheten (HSL) Stödboende Personlig assistans (LSS/SFB) Omsorg om personer med funktionsnedsättning Ordförande: Tomas Mörtberg (C) Socialchef: Mehmed Hasanbegovic Viktiga händelser under året Kraftig minskning av kostnader för försörjningsstöd. Enhetschefen för Länsmansgården samt den norra delen av kommunen har gått vidare till en annan tjänst och kommer att ersättas med en ny chef. Kvalitetsutvecklare på förvaltningen har gått vidare i sitt yrkesliv och kommer under hösten att ersättas med en ny person. Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn inom hemtjänsten. Året i siffror Socialnämnden Budget 2014 Redovisning Prognos 2014 Avvikelse jan-aug 2014 Nämnd, övergripande verksamhet 8 527, , ,0-485,7 IFO 8 580, , , ,3 SÄBO , , ,4 500,1 HSL, Rehab & SSK , , ,5 0,0 Särskilda omsorgen , , ,6 390,0 LSS/LASS 8 171, , ,9-917,1 Hemtjänst & korttidsboende , , ,7-435,0 Summa Socialnämnden , , , ,0 23

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer