Clavister AB årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clavister AB årsredovisning 2012"

Transkript

1 Clavister AB årsredovisning 2012 VD HAR OrdET 3 Förvaltningsberättelse 5 koncern- KONCERNresultaträkning 10 koncernbalansräkning 11 kassaflödesanalys för koncernen 13 moderbolagets resultaträkning 14 moderbolagets balansräkning 15 kassaflödesanalys för moderbolaget 17 redovisnings- och värderingsprinciper 18 noter, gemensamma för moderbolag och koncern 20 ordlista 33

2 Innehåll Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Koncernresultaträkning 9 Koncernbalansräkning 10 Kassaflödesanalys för koncernen 12 Moderbolagets resultaträkning 13 Moderbolagets balansräkning 14 Kassaflödesanalys för moderbolaget 16 Redovisnings- och värderingsprinciper 17 Noter, gemensamma för Moderbolag och koncern 19 Ordlista 33

3 VD har ordet Marknadstrender Den uppkopplade trenden fortsätter i oförminskad styrka. För den generation som växer upp idag ter sig en värld utan Twitter, Instagram, Facebook och YouTube helt främmande och overklig. På samma sätt har även dagens vuxna nästan omärkligt anpassat sig till ett liv online, en företeelse som var okända för den breda massan för bara ett decennium sedan. När vi reser idag tar vi för givet att hotellet ska erbjuda WiFi, och vi väljer gärna ett flygbolag som låter oss vara uppkopplade från start till landning. Att inte ha i sin smart phone, eller att inte kunna överföra pengar via en mobil-app, är idag säkra tecken på att vara mindre bevandrad i den digitala världen. Och det är inte bara vi människor som blir allt mer uppkopplade; även våra prylar och maskiner letar sig ut på nätet i allt större utsträckning. För många år sedan var Elektrolux en visionär föregångare med sitt koncept kring uppkopplade hushållsmaskiner i smarta hem. När det begav sig var reaktionerna från allmänheten på sin höjd flyktiga. Idag är situationen annorlunda; moderna hushållsmaskiner levereras som standard förberedda för anslutning till Internet, och branschbedömare menar att år 2020 kommer hela 50 miljarder maskiner i alla former att vara uppkopplade mot Internet. Gemensamt för hela denna uppkopplade nya värld är ett ständigt ökande behov av integritet och skydd. Integritet för den enskilda individen som månar om att privata angelägenheter förblir just privata, och skydd för de företag och organisationer som ser sina intellektuella tillgångar hotas av en allt större möjlighet att sprida information utan kontroll. För bolag som Clavister, med fullt fokus på att skapa produkter och lösningar för att hantera säkerhetsproblemen på Internet, innebär detta en kraftigt växande marknad och, rätt hanterat, stora möjligheter att skapa bestående värden för bolagets ägare. En annan tydlig trend vi ser är en ökande grad av konsolideringar och förvärv inom säkerhetsområdet, där Clavister är ett av få bolag som kvarstår som oberoende, svenskt och privatägt, en position som både ger utmaningar och skapar intressanta förutsättningar framgent. Tillbakablick 2012 Som en av Clavisters grundare har jag haft förmånen att vara verksam i bolaget under en längre tid. Rollen som VD är däremot ny sedan några månader tillbaka. Därmed blir också tillbakablicken på 2012 något mer kortfattad än tidigare, och fokus ligger istället på framåtriktade aktiviteter. Under våren 2012 fick bolaget ett välkommet tillskott av externt kapital och namnkunniga institutionella ägare i form av SEB Venture och Industrifonden. Även bolagets operativa ledning förstärktes med erfarna medarbetare, både på säljsidan, inom produktledning samt inom ekonomi och administration. Ett aktivt arbete har bedrivits under det gångna året för att införliva det förvärvade bolaget Amaranten i Kina i Clavisters verksamhet med avseende på produktportfölj, rutiner, processer och support. I april lanserades bolagets nya produktportfölj, med en helt ny serie appliance-baserade säkerhetsprodukter (Clavisters mjukvara paketerad i nyckelfärdig hårdvara). Den nya portföljen präglas av en modern, stilren, skandinavisk design, med prestanda som är bland den högsta i branschen och med en tilltalande affärsmodell för bl a supportkontrakt som ger en enkelhet både för slutkund och i återförsäljarledet. 3 Clavister AB, Orgnr , 2012

4 VD har ordet De nya produkterna mottogs mycket positivt av marknaden som helhet; bland annat erhöll Clavister utnämningen Product Quality Leadership Award av det välrenommerade analytikerföretaget Frost & Sullivan. Tyvärr resulterade inledande produktionsförseningar i ett avsevärt tapp av försäljning under andra och början av tredje kvartalet, med betydande underskott som följd. Därefter har dock produktionen kommit upp i ett normaliserat läge med tillfredsställande leveranser. Inom bolagets strategiska försäljning märks ett allt större engagemang från globala nyckelkonton, där värdet av Clavisters mjukvara som kompletterande komponent till befintliga hårdvaruprodukter blir allt tydligare. Framförallt inom telekomområdet innebär den kraftiga ökningen av mobil internetaccess en allt större efterfrågan på säkerhetsrelaterade funktioner, där Clavister har möjlighet att spela en viktig roll. Även trenden mot moln-baserade lösningar skapar ytterligare kommersiella möjligheter för Clavisters mjukvara som redan i nuläget är helt anpassad för att användas i molnmiljöer. Utsikter och utmaningar Med den tydliga trenden mot en allt större grad av uppkopplat samhälle, och med det ett allt större behov av säkerhet står det utom allt tvivel att Clavister verkar på en marknad som präglas av kraftig tillväxt och mycket hög potential. Våra nya kommersiella paketeringar med större andel mjukvara väntas leda till bättre bruttomarginaler och enklare distributionsformer, och i tillägg skall en tydligare marknadspositionering kunna framhäva bolagets produkter och lösningar som det mest konkurrenskraftiga och lönsamma alternativet. En utmaning för bolaget är att kunna sålla bland de många möjligheter som uppstår i en växande marknad. I jämförelse med stora internationella konkurrenter har Clavister fortfarande en alltför begränsad kapitalbas för att kunna adressera flera kundsegment med framgång. En viktig del i mitt arbete som VD är därför att fokusera bolagets verksamhet mot färre kundgrupper och färre lösningar, och att därmed skapa bättre förutsättningar för kommersiell framgång. Varmt välkomna till Clavisters bolagsstämma i Örnsköldsvik den 27 juni! John Vestberg Verkställande direktör Clavister AB Clavister AB, Orgnr ,

5 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Clavister AB är ett svenskt privatägt företag som utvecklar avancerade IT-säkerhetsprodukter som säljs i princip över hela världen via egna bolag, distributörer och partners. Bolaget startade Koncernen har sitt huvudkontor och utvecklingsavdelningen förlagd till Örnsköldsvik. Marknad Marknaden för IT-säkerhet hade under det gångna året en fortsatt stark tillväxt. Flertalet analytiker förutspår en fortsatt god tillväxt inom området i sin helhet men framförallt inom sk Cloudlösningar som Security as a Service (SecaaS), vilket bland annat möjliggör lägre kostnader och större möjligheter till kundanpassningar. Analytiker rankar virtualisering som ett av de snabbast växande segmenten inom hela IT-marknaden. Flera av de traditionella säkerhetsleverantörerna baserar sina produkter på egenutvecklade hårdvaror. Eftersom egenutvecklade hårdvaror inte går att virtualisera så ges mjukvarubaserade produkter, så som Clavisters produkter, ett försprång och en tydlig konkurrensfördel. Inom detta område har Clavister ett stort fokus och målsättningen är att bli en världsledande spelare. Kombinationen av satsningar på säkerhet för virtualiserade infrastrukturer och en ny säkerhetsplattform med prestanda i världsklass positionerar Clavister i de snabbast växande marknadssegmenten i hela IT-branschen. Försäljning och resultat Omsättningen 2012 uppgick till 72 MSEK (61). Bruttomarginalen uppgick till 62 % (73). Koncernens rörelseresultat uppgick till minus 51 MSEK (-20). Koncernens resultat efter finansnetto blev -52 MSEK (-21) efter aktivering av utvecklingskostnader. Moderbolagets resultat efter finansnetto blev -51 MSEK(-21). Det 2a och 3e kvartalet påverkades kraftigt negativt av leveransförseningar från underleverantörer. Finanser Likviditeten uppgick till 8,3 (3,1) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 16,5 MSEK. Se nedan Kapitalanskaffning och Going-concern. Investeringar Bolaget har fortsatt att investera i produktutveckling under året och balanserat utvecklingskostnader totalt över året på 19 (15) MSEK i koncernen. Kapitalanskaffning och going concern Under 2012 har Clavister genomfört fem emissioner; 1) Emission den 14 mars på aktier pris 0,50 SEK/aktie och belopp SEK 2) Kvittningsemission 19 april på A-aktier - pris 1,5 SEK/aktie och belopp SEK 3) Emission den 18 maj på A-aktier pris 1,5 SEK/aktie och till ett belopp SEK 4) Kvittningsemissionen den 11 juli på A-aktier - 1,5 SEK/aktie och belopp SEK 5) Emission den 19 november på C-aktier pris 0,75 SEK/aktie och belopp ,50 SEK. Samtliga ovanstående emissioner registrerades under Clavister AB, Orgnr , 2012

6 Förvaltningsberättelse Styrelsens bedömning, som vilar på bolagets nuvarande kassa och övriga tillgångar, likviditet i pågående emission, intjäningsförmåga och framtidsutsikter, är att företaget har den nödvändiga likviditet och det kassaflöde som fordras för att driva verksamheten vidare under Nya affärsmöjligheter som kräver accelererade produktutvecklingsresurser samt marknadsföringsinsatser ökar kapitalbehovet. Bolaget arbetar intensivt för att säkerställa de långsiktiga likviditetsbehoven. Hantering av risker Verksamhetsrisker Clavister har sin största omsättning kopplad till små och medelstora företag. Ett fåtal större kunder utgjorde också en stor del av årets omsättning. Beroendet av de större kontona påverkar bolagets strategiska beslut och produktutvecklingsplaner väsentligt och där möter bolaget också ett allt större intresse även om ett ökat fokus kommer att ske mot de sk. strategiska kontona. Bolagets försäljning kommer fortsatt att verka för försäljning mot små och medelstora företag även om ett ökat fokus kommer att ske mot de så kallade strategiska kontona. Det finns även en utvecklingspotential i de repetitiva supportavtalen som kan ge en stabilare grundomsättning och därmed minska riskexponeringen. Det råder konkurrens om personal inom IT -programmering och utveckling. Rekrytering sker även utomlands och skapar bredd och en mångfald av stor betydelse. Personalomsättningen är överlag låg där placeringen av utvecklingsavdelningen till Örnsköldsvik kan vara en orsak. Alternativ där programmering sker på distans utomlands har diskuterats i perioder när rekryteringen varit svårare. Bolagets tillgångar är immateriella. Bolaget skyddar koden genom upphovsrätt och frekvent back-up sker med förvaring i bankvalv. Bolaget har en produktansvarsförsäkring. Clavister har även bevakning av varumärkesnamnet. Vid eventuellt behov anlitas extern juridisk expertis tillsammans med intern jurist. I nuläget pågår inte några rättstvister där Clavister AB eller dess dotterbolag är inblandade. Marknadsrelaterade risker Säkerhetsområdet är ett av de snabbast växande inom IT-sektorn. En allmänt försämrad konjunktur kan ändå påverka investeringsviljan hos kunderna när tillväxt och ekonomisk utveckling försvagas. Bolaget får en konkurensfördel av att verka i ett neutralt land och kan positionera sig mot de stora amerikanska globala konkurrenterna i kombination med flexibilitet och välrenommerad service och support. Clavisters produkter och teknologi kännetecknas av utmärkande design, hög prestanda och enkelhet. Samarbetet med hårdvaruleverantörerna kräver fortsatt fokus och intensitet för att minimera kvalitetsproblem och förseningar. Finansiella risker Verksamheten bedrivs i en internationell miljö där huvuddelen av försäljningen sker i SEK, EUR och USD. Eftersom fakturering och betalningar sker från moderbolaget för dotterbolagen utom Clavister Kina, sker en valutaexponering som delvis minimeras genom kvittning av leverantörsbetalningar, där produktinköp i USD är den enskilt största. Större utbetalningar kan kurssäkras enligt valutapolicy sedan Angående likviditets- och kapitalrisker se rubrik; Kapitalanskaffning och going concern. Clavister AB, Orgnr ,

7 Förvaltningsberättelse Personal och Organisation Totalt antal anställda i koncernen uppgick vid årets slut till 115 st (106); Varav 43 inom R&D, Customer Advocacy och Professional Services 23 samt Product Development 2 anställda (59 %). 31 anställda (27 %) verkar inom försäljningsorganisationerna Strategic- och Channel Sales och ytterligare 16 inom Corporate Functions (14 %). Varav i dotterbolaget Clavister Kina arbetade 27 (38) anställda (23 %). Kinabolaget driver hela verksamheten självständigt med egen organisation och administration. Samordning- och synergiarbetet fortsätter för ökad effektivitet och försäljning. Holdingbolaget i Hong Kong har en anställd inom försäljning. Styrelsens arbetssätt Styrelsen har under räkenskapsåret haft 36 protokollförda sammanträden med hög närvaro. Styrelsen har beslutat om arbetsordning ( rules of procedures ) samt instruktioner ( Instructions ) till VD. På samtliga ordinarie sammanträden har styrelsen behandlat bolagets finansiella ställning och utveckling utifrån ekonomisk rapportering inklusive prognoser, affärsläget inklusive utvecklingen av säkerhetsmarknaden, personal och organisation samt produktutvecklingsläget. Styrelsen har haft ett strategiskt tvådagars möte som behandlade affärs- och verksamhetsplanen samt operativa målsättningar. Bolagets revisorer tar kontinuerligt del av bolagets verksamhetsutveckling och ges därigenom möjligheten att löpande redovisa sina iakttagelser och synpunkter, allt från granskningen av bolagets interna kontroll till bokslut. Ägarförhållanden Antal aktier A-aktier B-aktier C-aktier Total % av rösterna Clavister Holding AB ,21% Six Sis AG ,32% Stiftelsen Industrifonden ,86% SEB Venture Capital ,86% Byggnads AB O Tjärnberg ,65% Backmans Fastig. & Företagsutv. AB ,34% Övriga aktieägare ,76% Totalt Antal A/B/C-aktier ,00% En aktie av serie A och C ger 10 röster och en aktie av serie B motsvarar 1 röst. 7 Clavister AB, Orgnr , 2012

8 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under räkenskapsåret Under de första inledande månaderna av 2012 var fokus inriktat på arbetet med den nya produktportföljen som sammanföll med den emission som tillförde rörelsekapital via SEB Venture samt Industrifonden på drygt 40 MSEK till bolaget. Under april och maj månad genomförde Clavister sin största och mest omfattande produktlansering i företagets historia. Den helt nyutvecklade produktfamiljen baseras på nyckelorden Design, Simplicity and Extreme Performance. Lanseringen skedde i form av en roadshow i 11 större städer i Europa och Asien och vände sig till kunder, partners och media och mottogs väl. Bolaget drabbades dock av leveransförseningar från underleverantörer. Detta påverkade intäkterna pågtagligt negativt under det andra respektive tredje kvartalet. Successivt förbättrades situationen med ett bättre fjärde kvartal som följd. Under våren förstärktes styrelsen med betydande internationell och industriell erfarenhet med namn som Torbjörn Nilsson, Roland Svensson, Karl-Henrik Sundström samt Hadar Cars. Under tidig höst ersattes Peter Dahlander som ordförande av Karl-Henrik Sundström samtidigt som Peter Johansson ersattes av Rolands Svensson som VD. Både Peter Dahlander och Peter Johansson fortsatte som ledamot respektive vice ordförande i bolagets styrelse. Ulf Lewander, SEB Venture valdes till ordinarie ledamot efter Roland Svensson. Koncernen har under året startat likvideringen av dotterbolagen på Cypern, Italien och Frankrike samt Clavister Extended AB. Bolaget Clavister Europe (Frankrike) avvecklades i december Clavister erhöll en prestigefylld utmärkelse 2012 Global Enterprise Firewalls Product Quality Leadership Award av analysföretaget Frost & Sullivan. De framhåller Clavister som en av de ledande leverantörerna av Next generation firewalls riktad mot större företag, datacenters, och Cloud service leverantörer med ett komplett utbud av produkter för dessa kundkategorier. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Inledningen av 2013 började positivt och bolagets omsättning överträffade budget. I början av februari ersattes VD Roland Svensson av John Vestberg, CTO och en av bolagets grundare. Styrelsen utsåg Torbjörn Nilsson till ny ordförande efter Karl-Henrik Sundström som lämnade styrelsen. I mars valdes Lars Stanghed med tung erfarenhet från IT-branschen samt Jan Ramkvist advokat, till nya styrelseledamöter. Styrelsen består av totalt sju ledamöter. Under senvåren har intresset från industriella aktörer accelererat, såväl från affärssidan som för strategiska samarbeten. Detta kräver utökad finansiering, vilket Bolaget arbetar på att säkerställa. En kvittningsemission har avslutats på SEK. Antal aktier = av serie A, pris 1,5 SEK/aktie. Emissionen beslutad den 20 mars har inbringat SEK inklusive kvittning: pris 0,75 SEK/aktie. Styrelsen har fattat beslut om att införa ett incitamentsprogram och låta vissa ledamöter i styrelsen samt nyckelpersoner i Bolaget teckna teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande motsvarar aktier av serie A, motsvarande 5,1 % av kapitalet, vilket ökar aktiekapitalet vid fullt tecknande med motsvarande kr. Lösenpriset är 1,25 SEK/aktie och optionernas löptid varar till I den pågående emissionen har bolaget tillförts 12,0 MSEK. Bolaget har idag ett skriftligt finansieringslöfte om ytterligare 3,3 MSEK kopplat till en finansiering om totalt 16,5 MSEK, något som bolaget räknar med att slutföra i närtid. Bolaget arbetar intensivt med ytterligare två spår för att säkerställa ett betydande kapital och skapa förutsättingar för utökade sattsningar och där en finansieringslösning beräknas ge 50 MSEK +/- 15 MSEK men även möjlighet till korsiktig finansiering. Hanteringstiden är beräknad till sex till åtta veckor. Se vidare kapitalanskaffing going concern. Clavister AB, Orgnr ,

9 Förvaltningsberättelse Framtidsutsikter Bolaget har en bit att gå innan intäkterna täcker dess kostnader, vilket indikerar en viss risk för aktieägare. Gapet ska täckas (har delvis täckts) av ökade intäkter samt ny finansiering. Det utökade intresset och deltagande i fler upphandlingar av dignitet visar att Bolaget röner ett påtagligt intresse från kunder och industriella aktörer. Även om det är relativt svåra tider för att attrahera riskkapital till onoterade bolag möter Bolaget ett gott intresse även här. Det extrema intresset för teknologiskt intressanta aktörer på säkerhetsmarknaden, Clavisters erfarenhet och dess teknologi gör att styrelsen sammantaget ser optimistiskt på framtiden. Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av Redovisnings- och värderingsprinciper Förslag till disposition av resultatet Till årsstämmans förfogande hos Moderbolaget står föjade medel: Överkursfonden Årets förlust Styrelsen föreslår att av överkursfonden används för att täcka årets förlust. Resterande del av överkursfonden överförs i ny räkning. Resultat och ställning Resultatet av företagets och koncernens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. Om Clavister Clavister AB utvecklar avancerade it-säkerhetsprodukter. Huvudprodukten, Clavister Security Gateway, är en integrerad säkerhetsplattform som övervakar trafiken till och från nätverk och skyddar mot intrång, virus, maskar, trojaner och överbelastningsattacker. Den inte bara säkrar affärskritiska tillgångar, den blockerar även oönskat surfande, kräver minimalt underhåll, har central administration, utomordentligt flexibla inställningsmöjligheter och passar tack vare sin skalbarhet allt från mindre företag till stora telekomoperatörer. Det finns även speciella versioner för ISP:er, telekomoperatörer och företag som utvecklar managerade säkerhetstjänster samt virtuella lösningar inom IT-säkerhet, något som bolaget ser som en stark kommande marknadsutveckling. Företagets produkter når marknaden via försäljningskontor, distributörer och återförsäljare i Europa och Asien. Clavister erbjuder även sin teknik genom OEM partners. Clavister har under senare år ändrat strukturen i bolaget och accelererat investeringarna. Fram till idag har Clavister levererat mer än produktlicenser till nöjda företagskunder fördelat mellan produkter sålda under eget varumärke och OEM-partners världen över. 9 Clavister AB, Orgnr , 2012

10 Koncernresultaträkning Resultaträkning Koncern not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat 3, Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets förlust Clavister AB, Orgnr ,

11 Koncernbalansräkning Balansräkning Koncern not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Programrättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Clavister AB, Orgnr , 2012

12 Koncernbalansräkning Balansräkning Koncern not Eget kapital och skulder 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission, ej registrerad Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets förlust Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Fakturakredit Konvertibelt skuldbrev Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Konvertibla förlagslån Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser I inga Inga Clavister AB, Orgnr ,

13 Kassaflödesanalys för koncernen (tkr) Kassaflödesanalys (tkr) Koncern Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Omräkningsdifferenser Realisationsresultat 70 0 Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Minskning/Ökning av kundfordringar Minskning/Ökning av övriga kortfristiga fordringar Minskning/Ökning av leverantörsskulder Minskning/Ökning av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avveckling av dotterbolag 64 0 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 35 0 Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Förändring fakturakredit Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Clavister AB, Orgnr , 2012

14 Moderbolagets resultaträkning Resultaträkning Moderbolag N not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat 3, Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets förlust Clavister AB, Orgnr ,

15 Moderbolagets balansräkning Balansräkning Moderbolag not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Programrättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Clavister AB, Orgnr , 2012

16 Moderbolagets balansräkning Balansräkning Moderbolag not Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission, ej registrerad Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Årets förlust Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Fakturakredit Konvertibelt skuldebrev Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Konvertibla förlagslån Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Clavister AB, Orgnr ,

17 Kassaflödesanalys för moderbolaget (tkr) Kassaflödesanalys (tkr) Moderbolag Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Reaförlust vid förs av inventarier 68 0 Reaförlust avyttring dotterbolag Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Minskning/Ökning av kundfordringar Minskning/Ökning av övriga kortfristiga fordringar Minskning/Ökning av leverantörsskulder Minskning/Ökning av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avveckling av dotterbolag 46 0 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggingstillgångar 35 0 Förändring i finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Förändring fakturakredit Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Clavister AB, Orgnr , 2012

18 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2008:1 samt BFNAR 2012:1. Vad gäller immateriella tillgångar tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR 15 Immateriella tillgångar samt RR 17 Nedskrivningar. Rättelse av fel En distributör till Clavister äger ett lager med Clavister produkter till ett värde av 16,8 MSEK per Stora inköp gjordes 2008 till Överenskommelsen med distributören ger dem rätt att lagerrotera vissa produkter. Vid denna lagerrotering uppstår en kostnad i samband med inköp av hårdvara, avsättning för denna kostnad har beräknats till ca 5,3 MSEK. Detta har noterats först under 2012, skulden uppstod dock redan 2009, rättelse av detta har gjorts genom en bokning mot eget kapital och mot avsättning, jämförelsesiffror har ändrats för 2011 i balansräkningen och hänförliga noter. Det har förekommit en liten lagerrotering under 2010 till 2012 därför har bedömningen gjorts att skulden är desamma under 2010 till 2012, således ingen resultatpåverkan. Kommande år kommer uppföljning att göras löpande och skulden kommer att minskas i takt med utnyttjad lagerrotering. Koncernredovisning Omfattning - Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterbolagen i vilket moderföretaget direkt eller indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod - Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Bolagets samtliga utländska dotterföretag klassificeras som självständiga dotterföretag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotter-företagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultat-räkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Utländska valutor Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs.vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas i posten försäljningskostnader. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras företaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten har övergått till köparen. Bolagets licensintäkter redovisas i sin helhet vid leverens. Clavister har ej några framtida åtaganden förutom telefonsupport under viss tid. Reservation för supportkostnader under den tid som supporten ingår i försäljningssumman har beräknats och reserverats. Inkomstskatter Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras som immateriell tillgång. I dessa kostnader inkluderas personalkostnader för programutvecklande personal samt en skälig andel av relevanta indirekta kostnader. Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess ursprungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade utgifter för utveckling av programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, nyttjandeperioden beräknas uppgå till 3 år. Clavister AB, Orgnr ,

19 Redovisnings- och värderingsprinciper Utgifter för utveckling av programvaror har balanserats i moderföretagets balansräkning och avskrivning av dessa balanserade utgifter har skett fortlöpande. Goodwill Bolaget har i samband med köp av ett dotterbolag, en uppkommande goodwill. Denna goodwillpost skrivs av under en period av 10 år, då bolaget bedömmer att det är ett strategiskt förvärv för att komma åt marknad och kompetens inom området. Bolaget bedömmer att den eknomiska livslängden är 10 år. Förvärvade programvaror Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, avskrivningstiden är fem år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år, Datorer 3 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden, för 2012 uppgår avgifter till 226 (166) tkr. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffninsvärdet. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. 19 Clavister AB, Orgnr , 2012

20 Noter Not 1 Geografisk fördelning av nettoomsättning Koncern (MSEK) Sverige 21,2 21,1 Övriga Europa 21,0 25,5 Asien 20,5 7,5 Övriga världen 9,3 7,4 Summa 72,0 61,5 Moderbolag (MSEK) Sverige 21,2 21,1 Övriga Europa 21,0 25,5 Asien 7,2 2,6 Övriga världen 9,3 7,4 Summa 58,7 56,6 Av moderbolagets försäljning avser TSEK (1 430) försäljning till andra företag inom koncernen och dess inköp TSEK (3 888) inköp från andra företag inom koncernen. Not 2 Forsknings- och utvecklingskostnader Koncern Årets utgifter för Forsknings- och utvecklingsarbeten Årets avskrivningar Avgår: Balanserade utvecklingsarbeten Summa Moderbolag Årets utgifter för Forsknings- och utvecklingsarbeten Årets avskrivningar Avgår: Balanserade utvecklingsarbeten Summa Clavister AB, Orgnr ,

21 Not 3 Ersättning till revisorerna Koncern Ernst & Young, Sverige Revisionsuppdraget Övriga tjänster Ernst & Young, Hong Kong Revisionsuppdraget Shaanxi Pumeihengzhen Accountants Firm Ltd, Kina Revisionsuppdraget Summa Moderbolag Ernst & Young, Sverige Revisionsuppdraget Övriga tjänster Summa Not 4 Personal Koncern Medelantalet anställda * Sverige: Kvinnor 6 6 Män Italien: Kvinnor - - Män - 1 Frankrike: Kvinnor - - Män 1 1 Hong Kong Kvinnor - - Män 1 - Kina Kvinnor 6 5 Män Totalt Antal anställda per uppgick till 115 personer. 21 Clavister AB, Orgnr , 2012

22 Noter Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Summa Moderbolag Medelantalet anställda * Kvinnor 6 6 Män Totalt Antal anställda per uppgick till 86 personer. Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Summa * Med medelantalet anställda avses antalet totala arbetstimmar i förhållande till årsarbetstid. Ersättning till ledande befattningshavare: Clavister hyr en övernattningslägenhet av Exegence AB via styrelseledamot Peter Johansson till en hyresersättning av kr ( kr). Ersättning till styrelseledamot Peter Dahlander via bolaget Dahlander Invest AB avseende kapitalanskaffning har bokförts med 0 kr ( kr). Ersättning till f.d. VD Roland Svensson, via bolaget RCAS AB har bokförts med kr (0 kr) Clavister AB, Orgnr ,

23 Noter Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Män 6 3 Totalt 6 3 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor 1 1 Män 6 6 Totalt 7 7 Not 5 Goodwill Koncern Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffingsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Clavister AB, Orgnr , 2012

24 Noter Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Koncern och moderbolag Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Aktiverade utgifter, intern utveckling Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Clavister AB, Orgnr ,

25 Noter Noter Not 7 Programrättigheter Koncern Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Omräkningsdifferens Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Omräkingsdifferens Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Programrättigheter Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Clavister AB, Orgnr , 2012

26 Noter Not 8 Inventarier Koncern Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Omräkningsdifferens Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Omräkningsdifferens Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Inventarier Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Clavister AB, Orgnr ,

27 Noter Not 9 Andelar i koncernföretag Moderbolag Clavister S.R.L org nr säte Italien Clavister WWA Limited org nr säte Cypern Clavister Extended AB i likvidation org nr säte Örnsköldsvik Clavister APAC org nr säte Hong Kong kapital- Rösträtts- Bokfört Antal andel % andel % värde andelar Clavister S.R.L Clavister WWA Limited Clavister Extended AB i likvidation Clavister APAC Summa Moderbolag Ingående ackumulerade anskaffningsvärd Årets inköp Avregistrering av dotterbolag Utgående ackumulerat anskaffningsvärde In- och utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Not 10 Fordringar hos koncernföretag Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Årets nettoförändring Utgående ackumulerat anskaffningsvärde In- och utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde Clavister AB, Orgnr , 2012

28 Noter Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Förutbetalda hyror Leasing Förutbetalda kostnader plattform Ixp Övriga poster Moderbolag Förutbetalda hyror Leasing Förutbetalda kostnader plattform Ixp Övriga poster Not 12 Fakturakredit Koncern och moderbolag Beviljat kreditutrymme Varav ej utnyttjad kredit Beviljat kreditutrymme är beroende av de fakturor som kan belånas. Fakturakrediten utgör en del i företagets långsiktiga finansiering varför den bedöms vara en långfristig skuld. Clavister AB, Orgnr ,

29 Noter Not 13 Förändring eget kapital Koncern Aktiekapital Bundna Pågående Fria reserver & Summa reserver emission årets resultat eget kapital Eget kapital Kostnad vid nyemisson Nyemisson Pågående nyemission Förskjutning mellan bundna och fria reserver Omräkningsdifferens Resultat dotterbolag Rättelse av fel * Årets resultat Eget kapital Kostnad vid nyemisson Nyemisson Pågående nyemission Förskjutning mellan bundna och fria reserver Omräkningsdifferens Årets resultat Eget kapital Förändring eget kapital Moderbolag Aktiekapital Reservfond Pågående Fritt eget Summa emission kapital eget kapital Eget kapital Kostnad vid neyemisson Nyemisson Pågående nyemission Rättelse av fel * Årets resultat Eget kapital Kostnad vid nyemisson Nyemisson Pågående nyemission Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st A-aktier, st B-aktier och preferens C-aktier. A-aktie och preferens C-aktie berättigar till 10 röster, B-aktie berättigar till 1 röst. Preferens C-aktie medför även följande: Preferensaktieinnehavare är berättigade att konvertera Preferensaktie av serie C till stamaktie av serie A genom underrättelse till bolagets styrelse. En preferensaktie av serie C berättigar till en stamaktie av serie A vid konvertering. Preferensaktieinnehavare får först (dvs. framför stamaktieinnehavare A eller B) erhålla sin genomsnittligta del av det totala teckningsbeloppet i fall av i) likvidation av bolaget, med efterföljande utdelning av intäkterna till aktieägarna, ii) fusion av bolaget med vederlag till aktieägarna eller iii) delning med bolaget som överlåtande bolag. * Se Redovisningsprinciper 29 Clavister AB, Orgnr , 2012

30 Noter Not 14 Skulder till kreditinstitut Koncern Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förfaller inom 1 år Summa räntebärande skulder 0 0 Moderbolag Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förfaller inom 1 år Summa räntebärande skulder 0 0 Samtliga lånskulder förfaller till betalning inom 5 år. Not 15 Konvertibla förlagslån/skuldebrev Koncern och moderbolag Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2008 beslutade styrelsen den 22 oktober 2008 utgivande av konvertibla förlagslån om totalt kronor och maximalt A-aktier. Förlagslånet löpte från och med till och med April 2012 har hela lånet återbetalats. På extra stämman den 7 december beslutades om utgivande av konvertibla företagslån på totalt kronor. Konvertibelns nominella belopp var kronor med en årlig ränta baserad på STIBOR 90. Konvertering kan begäras från och med att konvertibeln registrerats hos Bolagsverket till den 30 september Clavister AB, Orgnr ,

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(15) FDT System AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer