Fennia Liv Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fennia Liv Verksamhetsberättelse och bokslut 2014"

Transkript

1 Fennia Liv Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

2 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper Koncernbolagen Noter till moderbolaget Not 1. Premieinkomst Not 2. Utbetalda ersättningar Not 3. Specifikation av nettointäkterna från placeringsverksamheten Not 4. Fondförsäkringarnas andel av nettointäkterna från placeringsverksamheten i resultaträkningen Not 5. Specifikation av driftskostnader Not 6. Verkligt värde och värderingsdifferens för placeringar Not 7. Förändringar i fastighetsplaceringar Not 8. Placeringar i företag i samma koncern och i ägarintresseföretag Not 9. Fordringar Not 10. Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Not 11. Innehav i övriga företag Not 12. Förändringar i immateriella och materiella tillgångar i moderbolaget Not 13. Eget kapital Not 14. Skulder Not 15. Premieansvar Not 16. Ansvarsskuld för fondförsäkringar Not 17. Säkerheter och ansvarsförbindelser Not 18. Nyckeltal för solvensen Not 19. Noter om koncernen Bokslutets nyckeltal Placeringsfördelning enligt verkligt värde Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital Formler för beräkning av nyckeltal Risker och risk- och solvenshantering Styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras Revisionsberättelse Fennia Livs förvaltningsorgan Styrelse Revisorer Ledning Läkare

3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Rekord förpliktar Fennia Livs 16:e verksamhetsår 2014 var ett rekordår. Premieinkomsten, försäljningen, verksamhetskapitalet, solvensen, balansen och försäkringskapitalen klättrade till nya rekord. Vår premieinkomst ökade under året med över 60 procent jämfört med föregående år, och sedan 2010 har Fennia Livs premieinkomst mer än fördubblats. Försäljningen överskred föregående års premieinkomst. Tillväxten i fjol baserade sig till stor del på ett effektivt och utvidgat samarbete med våra kompanjoner. De förbättrade resultaten inom organisationen resulterar från långsiktig utveckling av försäljnings- och servicekulturen. När det gäller försäljnings- och servicekanaler, så är Fennia Liv genuint flerkanaligt. Vid sidan om webb- och telefontjänsten består vår personliga service av tre tydligt olika kanaler: Fennias regionorganisation tar utöver sin grunduppgift, dvs. skadeförsäkringen, också hand om försäljningen och skötseln av Fennia Livs risklivförsäkringar. Fennia Livs försäljningschefer ansvarar utöver för försäljningen av gruppförsäkringar och kapitalförvaltningsförsäkringar också för försäljningen av Fennia Kapitalförvaltnings tjänster. Flera av våra samarbetspartner använder våra försäkringsprodukter för att komplettera deras egna tjänster. Med avvikelse från den allmänna utvecklingen inom livförsäkringsbranschen, så ökade premieinkomsten från pensionsförsäkringar som företag tecknade hos Fennia Liv jämfört med föregående år. Det är ett tecken på att Fennias företagskunder är framgångsrika, och att vi anser det ännu viktigare och nödvändigare att utveckla och ta hand om det frivilliga pensionsskyddet för företag och företagare som en del av skapandet av den framtida tryggheten för våra kunder. Även vår yrkesfärdighet inom detta område ligger på hög nivå, och en bekräftelse på detta är de tusen gruppensionsförsäkringsavtal som överfördes till Fennia Liv från Nordea Livförsäkring i början av februari. Enligt den branschspecifika kundnöjdhetsundersökningen över livförsäkringsbranschen av Taloustutkimus är Fennia Liv branschens mest rekommenderade. Vi har varit det för fjärde året i rad.¹ Vad händer efter dessa rekord? Det vardagliga jobbet kommer säkert att fortsätta. Trots att vi är mer än nöjda med fjolåret, vet vi samtliga anställda på Fennia Liv att arbetet med att skapa en trygg ekonomi för våra kunder fortsätter. Vi vill även att våra lösningar och tjänster är enkelt och behändigt tillgängliga för våra kunder och samarbetspartner. Ett ödmjukt tack till samtliga som deltagit i bolagets administration, till personalen, våra partner och särskilt till våra kunder för året Seppo Rinta vd ¹ Taloustutkimus: Branschspecifik kundnöjdhetsundersökning Livförsäkringsbolag 1

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse År 2014 var för Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv ett positivt år på flera sätt och bolaget redovisade ett bra resultat. Premieinkomsten och försäljningen ökade rekordartat. Trots ökningen förblev bolagets solvens på en bra nivå. Fennia Liv är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias dotterbolag med 100 procents ägarandel. Försäkringsverksamhet Fennia Livs premieinkomst ökade med över 60 procent till 152,5 miljoner euro (94,5 mn euro). Enligt förhandsuppgifter av Finansbranschens Centralförbund var hela branschens premieinkomst 5,9 miljarder euro (5,4 md euro). Fennia Liv stärkte sin marknadsställning avsevärt mätt med den totala premieinkomsten. Av bolagets premieinkomst var 124,6 miljoner euro (65,6 mn euro) livförsäkringar och 27,9 miljoner euro (28,8 mn euro) pensionsförsäkringar. Premieinkomsten från pensionsförsäkringar som tecknats av företag ökade trots att premieinkomsten från individuella pensionsförsäkringar har pekat nedåt. Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 109,8 miljoner euro (53,4 mn euro) och utgjorde 72 procent (57 %) av bolagets premieinkomst. Premieinkomsten från försäkringar med fortlöpande premie var 47,6 miljoner euro (47,4 mn euro) och dess andel av den totala premieinkomsten var 31 procent (50 %). De utbetalda ersättningarna sjönk till 77,5 miljoner euro (84,2 mn euro). Det gjordes färre återköp än under jämförelseåret och deras andel av de utbetalda ersättningarna uppgick till 27,7 miljoner euro (31,4 mn euro). Återbetalningar av sparbelopp utgjorde 7,4 miljoner euro (9,8 mn euro). Sammanlagt 32,2 miljoner euro (31,8 mn euro) utbetalades i pensioner och 5,4 miljoner euro (6,5 mn euro) vid dödsfall och arbetsoförmåga. Driftskostnaderna ökade till 11,9 miljoner euro (10,6 mn euro). Nästan hälften av ökningen av driftskostnaderna berodde på volymökningen inom affärsverksamheten och satsningen på den. Övrig kostnadsökning berodde i huvudsak på förväntade ökningar av utgifter och avskrivningar gällande datasystem, inklusive förberedelserna inför Solvens II. Bolagets driftskostnadsprocent med hänsyn till intäkterna avseende arvoden och provision av fonder som placerats i fondförsäkringar var 108,8 procent (105,6 %). Den totala avkastningen av försäkringskapital som är bundna till bolagets resultat varierade 2014 mellan 2,4 och 4,5 procent beroende på försäkringsgren och kvartal. De beviljade kundåterbäringarna uppgick till 1,5 miljoner euro, av vilka 0,4 miljoner euro finansierades genom att utnyttja den redan tidigare uppkomna ansvarsskulden för extra förmåner. Bolaget fortsatte att öka ansvarskulden för räntekomplettering för att förbereda sig på kommande kostnader som uppstår då beräkningsräntan gottskrivs försäkringar. Från resultatet överfördes till ansvarsskulden 14,0 miljoner euro (18,0 mn euro) för att komplettera räntesänkningen. Placeringsverksamhet Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 49,6 miljoner euro (32,6 mn euro), dvs. avkastningen var 7,4 procent (5,2 %) på placerat kapital. Nettointäkterna som bokförts i bolagets resultat var 64,9 miljoner euro (86,6 mn euro), varav fondförsäkringarna utgjorde 34,9 miljoner euro (53,7 mn euro). Vid årets slut var placeringarnas värde 721 miljoner euro (693 mn euro). Masskuldebrevslån och placeringar i långa räntefonder utgjorde 41 procent av placeringsbeståndet, och penningmarknadsplaceringar och depositioner 10 procent. Aktier, placeringar i aktiefonder och kapitalfonder utgjorde 26 procent, fastighetsplaceringar 22 procent och lånefordringar och övriga placeringar 1 procent. Dessutom uppgick de medel som utgör täckning för fondförsäkringar till 511 miljoner euro (398 mn euro). 2

5 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Fennia Liv, moderbolag placeringsbestånd ,5 mn euro (693,1 mn euro) Placeringsverksamhetens avkastningsprocent 7,4 % (5,2 %) 1,4 % 10,4 % 21,6 % 41,0 % 25,6 % Masskuldebrevslån Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Övriga finansmarknadsinstrument Övriga placeringar Resultat och solvens Bolagets totalresultat steg till 29,7 miljoner euro (0,9 mn euro) och rörelsevinsten var 10,2 miljoner euro (1,1 mn euro). Koncernens rörelsevinst var 8,1 miljoner euro (1,9 mn euro). Bolagets verksamhetskapital ökade till 152,0 miljoner euro (129,0 mn euro) och solvenskapitalet steg till 160,6 miljoner euro (136,8 mn euro). Solvensen i förhållande till ansvarsskulden ligger på en bra nivå. Solvensnivån steg till 23,4 procent (21,0 %). Företagsledning och personal Under verksamhetsåret bestod Fennia Livs styrelse av vd Mikael Ahlbäck (ordförande), filosofiedoktor Matti Ruohonen (vice ordförande), vd Antti Kuljukka, direktör Antti Neimala fram till den 18 november 2014 och vice vd Eero Eriksson. Styrelsen sammanträdde sammanlagt elva gånger under verksamhetsåret. Medlemmarnas närvaroprocent var 89. Fennias och Fennia Livs styrelser beslöt den 15 december 2014 att inrätta ett gemensamt granskningsutskott för Fennias och Fennia Livs styrelser och utsåg Eva Liljeblom till ordförande och Matti Ruohonen och Paul Stucki till medlemmar. Bolagets verkställande direktör var Seppo Rinta. År 2014 hade bolaget i genomsnitt 50 anställda (50). Belöning Utgångspunkten för belöningen i Fenniakoncernen och därmed också i Fennia Liv är att den är sporrande, rättvis och rimlig och att belöningen av ledningen och personalen motsvarar koncernens och koncernbolagens korta och långsiktiga intressen. Fennia Livs belöningssystem grundar sig på på förhand fastställda mål som bygger på bolagets strategiska målsättningar. I Fenniakoncernens lönepolicy fastställs hur löner och belöningar bestäms. På Fennia är lönepolicyn en helhet, som påverkas utöver av ett intressant och tillräckligt utmanande uppgiftsområde också av bra ledning, personalförmåner och penningbelöning. Av lönepolicyn framgår även hur var och en Fenniaanställd kan påverka löneutvecklingen genom att utveckla sig själv och sitt eget arbete, och vilka de ansvar som gäller löne- och belöningsfrågor är i bolaget. I enlighet med belöningsprinciper har belöningen byggts upp på ett sätt som förebygger osund risktagning. 3

6 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Belöningssystemen har bl.a. på förhand fastställda maximibelöningar, som begränsar maximibeloppet för belöningar, och villkor för force majeure, som ger styrelsen rätt att ändra systemen om bolagets ekonomiska ställning har äventyrats eller om omständigheterna i övrigt ändrats avsevärt. När man beslutar om belöningar är det i regel den belönade personens chefs chef som beslutar om belöningsfrågor. Koncernstruktur Till koncernbokslutet har konsoliderats Fennia Kapitalförvaltning Ab, som bolaget äger till 100 procent. I slutet av räkenskapsperioden omfattade koncernen Fennia Liv dessutom 14 fastighetsbolag som ägdes helt av bolaget. Kapitalförvaltning Fennia Kapitalförvaltnings lönsamhet förbättrades avsevärt under Bolagets resultat för räkenskapsperioden var dock aningen förlustbringande, ,19 euro (-1,0 mn euro). I början av räkenskapsperioden stärkte moderbolaget bolagets kapital med 0,8 miljoner euro. Bolagets eget kapital var vid slutet av räkenskapsperioden 1,1 miljoner euro. År 2014 var för Fennia Kapitalförvaltning fortfarande en period av utveckling av affärsverksamheten. På bolagets förbättrade resultat inverkade avsevärt de provisioner som man fick från förvaltningen av specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I, som placerar i lokaler och som lanserades vid sidan av kundkapitalförvaltningsverksamheten. De kundtillgångar som Fennia Kapitalförvaltning förvaltar var vid slutet av året 193 miljoner euro. Risk- och solvenshantering Grunden för Fennia Livs riskhantering utgörs av de principer för risk- och solvenshantering som styrelserna i Fennias koncernbolag fastställt. Styrmodellen för riskhanteringssystemet bygger på den så kallade modellen med tre försvarslinjer, som beskrivs närmare i avsnittet om riskhantering. En riskhanteringskommitté har tillsatts för koncernens försäkringsbolag för att förbereda, styra och koordinera risk- och solvenshanteringsuppgifter samt för att förmedla information om detta. Placeringsverksamheten grundar sig på en placeringsplan, som har godkänts av bolagets styrelse, där man bland annat definierar allokering av placeringar samt ansvar och befogenheter för aktörer i den praktiska placeringsverksamheten. När allokeringen av placeringarna fastställs beaktas bolagens risktäckningskapacitet. För risker och risk- och solvenshantering har bokslutsnoter utarbetats, där Fennia Livs mest betydande risker och de allmänna principerna för risk- och solvenshanteringen tas upp. Utsikter för pågående räkenskapsperiod Början av året präglas operativt av övertagandet av de nästan tusen gruppensionskundrelationer som överfördes från Nordea Livförsäkring Finland Ab till Fennia Liv den 1 februari Handläggningen av ärenden som gäller dryga tusen försäkrade har börjat smidigt. Överföringen av beståndet stärker bolagets ställning som expert på och förvaltare av pensionsförsäkringar för företag. Bolaget bytte återförsäkringspartner från Livförsäkringsaktiebolaget Retro, som avslutar sin verksamhet, till Stockholmsbaserade Hannover Rück SE. Bolagets framtidsutsikter skuggas utöver av osäkerhetsfaktorer i Europa och världen över också av svaga utsikter för finländska företagare och smf-företag. Även om bolagets premieinkomst till en stor del består av kapitalförvaltningsbaserade placeringsförsäkringar är betydelsen av risklivförsäkringar och pensionsförsäkringar som tecknats av företag fortfarande betydande och följer bolagets strategi. Vi anser det sannolikt att osäkerheten på placeringsmarknaden ökar under Aktier och även andra tillgångsslag har pekat uppåt utan avbrott sedan 2009, så konjunkturen på värdepappersmarknaden har framskridit till ett rätt moget skede. Konjunkturerna i ekonomiområdena i Europa och Nordamerika utvecklas i olika takt, vilket ökar svängningarna på marknaden. Europa kämpar mot deflation och låg tillväxt genom att köpa statslån, medan USA är på väg att höja räntor på grund av en avsevärt starkare ekonomi. Osäkerheten ökar också till följd av Greklands vara eller icke-vara i euro och de eventuella konsekvenser som kriget i Ukraina kan ha för övriga Europa. Trots ökad volatilitet kan avkastningar från aktier och företagslån bli rimliga under Resultatet från Fennia Livs placeringsverksamhet påverkas under 2015 också av övergången till regleringsramen Solvens II. Den nuvarande risknivån inom placeringsverksamheten kan troligen inte behållas, vilket också minskar placeringsverksamhetens avkastningsförväntningar. 4

7 Resultaträkning Koncernen 2014 Koncernen 2013 Moderbolaget 2014 Moderbolaget 2013 Noter Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premieinkomst Återförsäkrares andel Intäkter av placeringsverksamheten , 4 Uppskrivningar av placeringar , 4 Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring i ersättningsansvaret Ersättningskostnader sammanlagt Förändring i premieansvaret Förändring i premieansvaret Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten , 4 Korrigering av uppskrivningar av placeringar , 4 Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Övriga intäkter Intäkter av värdepappersverksamheten Övriga Övriga kostnader Kostnader för värdepappersverksamheten Övriga Inkomstskatt för den egentliga verksamheten Skatt under räkenskapsperioden Skatt under tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Vinst av den egentliga verksamheten Bokslutsdispositioner Förändring i avskrivningsdifferensen 8-5 Räkenskapsperiodens vinst

8 Balansräkning Koncernen 2014 Koncernen 2013 Moderbolaget 2014 Moderbolaget 2013 Noter AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar Placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar på företag inom samma koncern Lånefordringar på ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Dotterbolagsaktier Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar på inteckningslån Depositioner Placeringar sammanlagt Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Övriga fordringar Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Kassa och bank Aktiva resultatregleringar Räntor och hyror Övriga aktiva resultatregleringar

9 1 000 Koncernen 2014 Koncernen 2013 Moderbolaget 2014 Moderbolaget 2013 Noter PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Styrelsens dispositionsmedel Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Ersättningsansvar Ansvarsskuld för fondförsäkringar Försäkringsteknisk ansvarsskuld Skulder Av direktförsäkringsverksamhet Latenta skatteskulder Övriga skulder Passiva resultatregleringar

10 Moderbolagets finansieringsanalys Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde Vinst av den egentliga verksamheten före extraordinära poster Korrektivposter: Förändring i den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Övriga korrektivposter Kassaflöde före förändring i rörelsekapitalet Förändring i rörelsekapitalet Minskning/ökning av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Överlåtelseinkomster av placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Utbetalda utdelningar Finansieringens kassaflöde Förändring i likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

11 Bokslutsprinciper Bokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och lagarna om aktiebolag och försäkringsbolag samt i enlighet med beslut, föreskrifter och anvisningar från de myndigheter som övervakar försäkringsbolag. Placeringarnas bokföringsvärde Byggnader och konstruktioner tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningarna enligt plan eller till ett lägre verkligt värde. Fastighetsaktier samt mark- och vattenområden tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften eller till ett lägre verkligt värde. Aktier och andelar som ingår i placeringarna tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften eller till ett lägre verkligt värde. Aktier och andelar som hänför sig till anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsutgiften eller till ett lägre verkligt värde om värdesänkningen anses bestående. Anskaffningsutgiften beräknas med hjälp av medelpriset. Finansmarknadsinstrument tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften. Differensen mellan deras nominella värde och anskaffningsutgift periodiseras bland ränteintäkterna eller som avdrag för dessa under finansmarknadsinstrumentens löptid. Motposten bokförs som en ökning eller minskning av anskaffningsutgiften. Anskaffningsutgiften beräknas med hjälp av medelpriset. Värdeförändringar till följd av fluktuationer i räntenivån har inte bokförts. Nedskrivningar i anslutning till emittentens kreditvärdighet bokförs i resultatet. Lånefordringar och depositioner tas i balansräkningen upp till det nominella värdet eller till ett bestående lägre sannolikt värde än detta. De nedskrivningar som tidigare gjorts av placeringar återförs via resultaträkningen högst upp till den ursprungliga anskaffningsutgiften när det verkliga värdet ökar. Derivatinstrument används i första hand till att skydda placeringsportföljerna. Derivaten bokförs dock som icke-skyddande derivatkontrakt. Vinster och förluster som uppkommit under räkenskapsperioden till följd av att derivatkontrakt stängts eller förfallit har bokförts som intäkter eller kostnader för räkenskapsperioden. Den negativa differensen mellan det verkliga värdet för ett icke-skyddande derivatkontrakt och ett högre bokföringsvärde/en högre avtalskurs bokförs som kostnad. Orealiserade intäkter bokförs inte. Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar värderas till verkligt värde. Bokföringsvärde för annan egendom än placeringar Som övriga utgifter med lång verkningstid har utgifter för totalrenovering av lägenheter och för planering av datasystem aktiverats. Dessa och inventarier tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningar enligt plan. Premiefordringar tas i balansräkningen upp till det sannolika värdet och övriga fordringar till det nominella värdet eller till ett bestående lägre sannolikt värde. Avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan görs som lineära avskrivningar på anskaffningsutgiften baserade på ekonomisk verkningstid. De uppskattade avskrivningstiderna är i genomsnitt följande: Dataprogram Utgifter för planering av datasystem Övriga utgifter med lång verkningstid Kontors-, affärs- och industribyggnader Beståndsdelar i byggnader Transportmedel och datautrustning Kontorsmaskiner och -inventarier 5 7 år 5 10 år 5 10 år år år 3 5 år 7 år Uppskrivningar av placeringar Uppskrivningar av placeringar som hänför sig till placeringstillgångar och till placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar samt korrektivposter till uppskrivningarna bokförs via resultaträkningen. 9

12 Placeringarnas verkliga värde Som värden för fastigheter och fastighetsaktier används högst marknadsbaserade verkliga värden. Objekten värderas med en avkastningsvärdemetod som bygger på kassaflödet. Värderingarna utförs av en utomstående auktoriserad fastighetsvärderare. För noterade värdepapper och för sådana värdepapper som har en marknad används som verkligt värde årets sista tillgängliga kurs för fortlöpande handel, eller om den saknas, den sista avslutskursen. Som verkligt värde för värdepapper som inte noteras används det sannolika överlåtelsepriset, den återstående anskaffningsutgiften eller ett substansvärde. Som verkligt värde för kapitalinvesteringsfonder har anskaffningsutgiften eller de värderingar som förvaltningsbolaget uppgett om fondens verkliga värde tillämpats. Derivatkontrakt värderas till verkligt värde på bokslutsdagen. Från verksamhetskapitalet avdras eventuell maximiförlust för icke-skyddande derivatkontrakt. Som verkligt värde för fordringar tillämpas det nominella värdet eller ett lägre sannolikt värde. Poster i utländsk valuta Affärstransaktioner i utländsk valuta bokförs enligt transaktionsdagens kurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta liksom verkligt värde för placeringar har i bokslutet omvandlats till euro enligt Europeiska centralbankens kurs på bokslutsdagen. Kursdifferenser som uppkommit under räkenskapsperioden och vid bokslutet bokförs som korrigeringsposter till de berörda inkomsterna och utgifterna eller som intäkter och kostnader av placeringsverksamheten om kursdifferenserna hör till finansieringstransaktioner. Arrangemang för personalens pensioner Pensionsskyddet för personalen har ordnats genom ArPL-försäkringar i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Pensionsförsäkringspremierna bokförs i resultaträkningen enligt prestationsprincipen. Bolagets hela personal omfattas dessutom av en premiebaserad tilläggspensionsförsäkring, som har tecknats hos Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv. Ackumulerade bokslutsdispositioner och hantering av latenta skatter Lagstiftningen gör det möjligt att bokföra frivilliga reserver samt avskrivningar som överskrider planen. I koncernbolagens bokslut avdras inte den latenta skatteskulden från ackumulerade bokslutsdispositioner, fonderade uppskrivningar och värderingsdifferenser på placeringar. Intäktsförda uppskrivningar är skattepliktig inkomst. Latenta skattefordringar till följd av periodiseringsdifferenser i bokföring och beskattning har inte tagits upp i koncernbolagens bokslut. Koncernbolagen har inte motsvarande latenta skatteskulder. I koncernbokslutet har skatteskulder till följd av konsolideringsåtgärder bokförts. I koncernbokslutet har den ackumulerade avskrivningsdifferensen delats upp i ändring i den latenta skatteskulden och i räkenskapsperiodens resultat samt i latent skatteskuld och i eget kapital. Den tillämpade skattesatsen är 20,0 procent. Ansvarsskuld Vid beräkning av ansvarsskulden följs både lagen om försäkringsbolag och Social- och hälsovårdsministeriets och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Vid försäkringar som är bundna till placeringarnas värdeutveckling (fondförsäkringar) används ingen beräkningsränta. För övriga försäkringar beräknas ansvarsskulden per försäkring, och den beräkningsränta som tillämpas varierar enligt följande: För individuella liv- och pensionsförsäkringar tillämpas en beräkningsränta på 1 4,5 procent, storleken på räntan beror på försäkringens begynnelsetidpunkt. För nya försäkringsavtal är beräkningsräntan 1 procent. För kapitaliseringsavtal är beräkningsräntan 0 3,5 procent, storleken på räntan beror på avtalets begynnelsetidpunkt och målgrupp. Beräkningsräntan för gruppensionsförsäkringen är 1 procent, 2 procent eller 3,5 procent. I nya gruppensionsförsäkringar är beräkningsräntan 1 procent. 10

13 För att uppfylla räntekravet på 4,5, 3,5 och 2,5 procent för pensions- och sparförsäkringar kompletterades ansvarsskulden såväl under räkenskapsåret som i de tidigare boksluten. Ansvarsskulden för räntekomplettering var cirka 64,1 miljoner euro I och med räntekompletteringen är det årliga minimiavkastningskravet, som läggs på placeringsverksamheten, för detta bestånd 2,0 procent under cirka 14 år. I bokslutet har man från premieansvaret inte längre dragit av den aktiverade anskaffningsutgiften, dvs. zillmeringen. Skälighetsprincipen Enligt 13 kap. 2 i lagen om försäkringsbolag ska livförsäkringsbolag tillämpa den s.k. skälighetsprincipen i fråga om sådana försäkringar som enligt försäkringsavtalet berättigar till extra förmåner som utdelas enligt de överskott som försäkringarna eventuellt avkastar. Denna princip förutsätter att en skälig del av det överskott som dessa försäkringar avkastar i form av extra förmåner ska återföras till de aktuella försäkringarna, om detta inte förhindras av solvenskraven. Fennia Livs mål är att på lång sikt ge försäkringskapitalet i de försäkringar som är berättigade till utdelning av överskottet en bruttoavkastning som motsvarar minst den riskfria räntan. Försäkringens duration och återköpsrätt beaktas då de extra förmånerna delas ut. Avkastningen som delas ut bestäms utifrån de långsiktiga nettointäkterna från bolagets placeringar. Med försäkringens totalränta avses försäkringsavtalets beräkningsränta och den tilläggsränta som ska gottskrivas det aktuella avtalet. I beloppet av den tilläggsränta som gottskrivs försäkringen tas avtalets beräkningsräntenivå i beaktande. När bolagets nettointäkter från placeringar är låga sänks nivån på de extra förmånerna. Totalräntan på försäkringar med en lägre beräkningsränta kan då underskrida den högsta beräkningsräntan. När placeringarnas nettoavkastning är hög, kan försäkringar med en lägre beräkningsränta få en högre totalränta än försäkringar med en högre beräkningsränta. När det gäller nivån på de extra förmånerna strävar man efter kontinuitet, vilket betyder att överskottet från placeringsintäkterna kan periodiseras till att delas ut som extra förmåner till en berörd grupp försäkrade under kommande år. I förhållande till övriga försäkringsbolag och andra former av lågriskplaceringar strävar bolaget efter konkurrenskraftiga extra förmåner. Nivån på de extra förmånerna begränsas av avkastningskraven som ägaren har fastställt för kapitalet samt av bolagets solvensmål. Solvensmålet uppställs så att alla solvensgränser som lagstiftarna förutsätter överskrids och att bolaget kan ta risker i sin placeringsverksamhet i den mån som upprätthållandet av solvensen, avkastningskravet på ansvarsskulden och ägarnas avkastningskrav förutsätter. Fennia Livs styrelse fastställer tilläggsräntan kvartalsvis på förhand. Beloppet på de kommande extra förmånerna kan dock ändras även under kvartalet om solvensen eller den allmänna marknadssituationen förutsätter det. I risklivförsäkringar tillämpas den så kallade skälighetsprincipen i dödsfallsskyddet för namngivna försäkringsgrupper i form av höjda ersättningsbelopp. Målen för de extra förmånerna är inte bindande, och de är inte heller en del av det försäkringsavtal som ingås mellan bolaget och försäkringstagaren. Målen för de extra förmånerna gäller tills vidare och bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa mål. Hur skälighetsprincipen uppfylldes 2014 De extra förmåner som Fennia Liv delade ut 2014 motsvarar de mål som bolaget uppställt i sin skälighetsprincip. Avkastningen som delas ut till försäkringarna bestäms utifrån de långsiktiga nettointäkterna från bolagets placeringar. När det gäller nivån på de extra förmånerna strävar man efter kontinuitet, vilket betyder att överskottet från placeringsintäkterna kan periodiseras till att delas ut som extra förmåner till en berörd grupp försäkrade under kommande år. Bolagets placeringsavkastning 2014 var bra. På grund av den väldigt låga räntenivån och kommande solvenskrav enligt Solvens II överfördes i bokslutet 14 miljoner euro från placeringsverksamhetens resultat till ansvarsskulden för räntekomplettering för att bekosta bolagets räntelöften de kommande åren. Dessutom överfördes ansvarsskulden för kommande extra förmåner för sparförsäkringar med en beräkningsränta på 4,5 och 3,5 procent till ansvarsskulden för räntekomplettering. Med detta tryggar man bolagets förmåga att bekosta en hög beräkningsränta även i framtiden. En del av 2014 års extra förmåner bekostades från tidigare års reserver för ansvarsskulden för extra förmåner. Ansvarsskulden för räntekomplettering upplöstes enligt plan. 11

14 Den riskfria räntan har varit låg för såväl korta räntor som långa statslån ända sedan Den totalränta som Fennia Liv gottskrivit har tydligt överskridit den motsvarande placeringstidens riskfria ränta Utöver avtalets beräkningsränta har även försäkringens duration och återköpsrätt beaktats vid utdelningen av de extra förmånerna. Därför har den totalränta som gottskrivs pensionsförsäkringarna vanligen varit högre än den ränta som gottskrivs sparförsäkringarna. Tabellen nedan visar Fennia Livs totalräntor som gottskrevs Årlig totalränta för räntebärande försäkringar 2014 Beräkningsränta Individuell sparförsäkring Individuel pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring Kapitaliseringsavtal 4,50 % 4,50 % 4,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % 2,50 % 2,65 % 3,60 % 2,55 % 2,00 % 3,60 % 2,50 % 1,50 % 2,70 % 2,50 % 1,00 % 2,70 % 3,60 % 3,60 % 2,50 % 0,00 % 2,50 % Koncernbokslut I Fennia Livs koncernbokslut har alla de dotterbolag konsoliderats där moderbolaget direkt eller indirekt har över hälften av rösträtten. Fennia Kapitalförvaltning Ab (100 procents ägarandel) har konsoliderats i koncernbokslutet. De andra 14 dotterbolag som konsoliderats i koncernbokslutet (13 till antalet år 2013) är fastighetsbolag. Koncernbokslutet har upprättats som sammanställning av moderbolagets och dotterbolagens resultaträkningar, balansräkningar och noter. Bolagens interna fordringar och skulder, intäkter och kostnader, vinstutdelning samt inbördes aktieinnehav har eliminerats. Inbördes aktieinnehav har eliminerats genom förvärvsmetoden. Den koncernaktiva som hänför sig till anläggningstillgångsposter avskrivs enligt avskrivningsplanen för den berörda anläggningstillgångsposten. Koncerngoodwill som inte har hänförts har avskrivits i sin helhet. 12

15 Koncernbolagen Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs koncernbokslut inkluderar som nya dotterbolag Kiinteistö Oy Katinkulma Koncernbokslutet inkluderar följande dotterbolag Fennia Kapitalförvaltning Ab Asunto Oy Jyväskylän Jontikka 2 Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Puistokatu 76 Kiinteistö Oy Espoon Niittyrinne 1 Kiinteistö Oy Itämerenkatu 5 Kiinteistö Oy Koivuhaanportti 1-5 Kiinteistö Oy Konalan Ristipellontie 25 Kiinteistö Oy Mikkelin Hallituskatu 1 Kiinteistö Oy Sellukatu 5 Kiinteistö Oy Teohypo Kiinteistö Oy Vaajakosken Varaslahdentie 6 Kiinteistö Oy Vasaramestari Kiinteistö Oy Vasaraperän Liikekeskus Munkinseudun Kiinteistö Oy 13

16 Noter till moderbolaget Noter till resultaträkningen och balansräkningen 1. Premieinkomst Direktförsäkring Från hemlandet Återförsäkring Premieinkomst före återförsäkrares andel Poster som avdragits från premieinkomsten Kreditförluster på premiefordringar 5 10 Premieinkomst av direktförsäkring Livförsäkring Individuell livförsäkring med fondanknytning Annan individuell livförsäkring Kapitaliseringsavtal med fondanknytning Annat kapitaliseringsavtal Arbetstagarnas grupplivförsäkring Annan grupplivförsäkring Pensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning Övrig individuell pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring med fondanknytning Annan gruppensionsförsäkring Fortlöpande premier Engångspremier Premier från avtal som berättigar till återbäring Premier för fondförsäkringar

17 2. Utbetalda ersättningar Direktförsäkring Livförsäkring Pensionsförsäkring Återförsäkring -8 8 Utbetalda ersättningar sammanlagt Av vilka: Återköp Återbetalning av sparsumma Övriga Fondförsäkringarnas andel av utbetalda ersättningar Extra förmåner inom livförsäkring Återbäringarnas och rabatternas effekt på det försäkringstekniska resultatet Ändring i ansvaret för framtida extra förmåner under räkenskapsperioden I bokslutet överfördes euro från resultatet för att finansiera beräkningsräntan för individuella pensioner och gruppensioner. Dessutom överfördes ansvarsskulden för extra förmåner för sparförsäkringar, med en beräkningsränta på 2,5 procent, till ansvarsskulden för räntekomplettering, euro. Av de extra förmåner som delades ut 2014 finansierades euro från ansvarsskulden för extra förmåner. Av den individuella pensionsförsäkringens och sparförsäkringarnas beräkningsränta på 4,5 procent finansierades en andel på 2,0 procent från ansvarsskulden för räntekompletteringen, euro, och av beräkningsräntan på 3,5 procent för gruppensionsförsäkringen, den individuella pensionsförsäkringen och sparförsäkringarna finansierades en andel på 1,0 procent från ansvarsskulden för räntekompletteringen, euro. Tillägg för livförsäkringssumman betalades för euro och reserven för tilläggen ökades med euro. De extra förmåner på euro som gottskrevs försäkringar 2014 motsvarade räkenskapsperiodens mål för extra förmåner. De extra förmåner på euro som gottskrevs försäkringar 2013 motsvarade räkenskapsperiodens mål för extra förmåner. Ansvarsskulden för de extra förmåner som ackumulerats under tidigare år upplöstes med euro. Under räkenskapsperioden överfördes dessutom euro till ansvarsskulden för extra förmåner. 15

18 3. Specifikation av nettointäkterna från placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Ränteintäkter Från företag inom samma koncern Från övriga företag Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Till företag inom samma koncern Till övriga företag Kostnader för övriga placeringar Räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dessa Uppskrivningar av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

19 4. Fondförsäkringarnas andel av nettointäkterna från placeringsverksamheten i resultaträkningen Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigering av dessa samt nedskrivningar och återförda nedskrivningar Uppskrivningar av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

20 5. Specifikation av driftskostnader Specifikation av driftskostnaderna i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar från mottagen återförsäkring 3 2 Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Utgifter för anskaffning av försäkringar sammanlagt Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Provisioner för avgiven återförsäkring Sammanlagt Totala driftskostnader enligt funktion Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Funktionsspecifika avskrivningar enligt plan Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Specifikation av personalkostnader, personal och medlemmar i olika organ Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen Styrelsen och verkställande direktören Pensionsåldern för verkställande direktören bestäms enligt ArPL. Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Kontorspersonal Försäljningspersonal Revisorns arvoden Revision Skatterådgivning Övriga arvoden

21 6. Verkligt värde och värderingsdifferens för placeringar Placeringar Placeringar Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Verkligt värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Verkligt värde Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Lånefordringar på företag inom samma koncern Lånefordringar på ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar på inteckningslån Depositioner I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa Värderingsdifferens (differensen mellan verkligt värde och bokföringsvärde)

22 7. Förändringar i fastighetsplaceringar Lånefordringar Lånefordringar Fastigheter och på företag inom på fastighetsaktier samma koncern ägarintresseföretag Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Nedskrivningar Återförda nedskrivningar 818 Ökningar Nedskrivningar Bokföringsvärde

23 8. Placeringar i företag i samma koncern och i ägarintresseföretag Fastigheter och fastighetsaktier Anskaffningsutgift Ökningar 800 Anskaffningsutgift Nedskrivningar Bokföringsvärde

24 9. Fordringar Fastigheter och fastighetsaktier Övriga fordringar Hos företag inom samma koncern

25 10. Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Ursprunglig Verkligt Ursprunglig Verkligt anskaffningsutgift värde anskaffningsutgift värde Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Kassa och bank Sammanlagt Placeringar som motsvarar ansvarsskulden för fondförsäkringar I kassa och bank och motsvarande fordringar ingår nettopremier för betalda försäkringar som är i kraft vid bokslutstidpunkten och som ännu inte har placerats

26 11. Innehav i övriga företag Andel av samtliga Bokföringsvärde Verkligt värde aktier % Inhemska aktier Amplus Holding Oy 19, Cargotec Oyj 0, Certeum Oy 0, Fingrid Oyj 0, Fortum Abp 0, Holiday Club Resorts Oy 2, Kone Oyj 0, Neste Oil Abp 0, Nokia Oyj 0, Probus Holding Oy 8, Sampo Abp 0, Uudenmaan Pääomarahasto Oy 13, Wärtsilä Oyj Abp 0, Övriga Utländska aktier Candlewood Structured Credit Fund Ltd GDF Suez Intel Corporation K III Sweden AB Nordea AB Royal Dutch Shell Plc Swedbank AB VISA INC-CLASS Övriga Andelar i placeringsfonder ishares Russell 2000 Value Fund ETF Odin Finland II JPM US Select 130/30 A acc-usd DB X-trackers MSCI Emerging Market TRN Index ETF BGF US Basic Value Fund - Eur Pictet Emerging Local Currency Debt I Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Fidelity Active Strategy - Europe Fund WestLB Euro High Yield Bond A Pictet Funds Global Emerging Debt HI Acc EUR JPM US Select Equity A USD Acc Lyxor ETF MSCI India Fund Aktia Em Mrkt Local Currency Bond+ D FIM Kehittyvä Korko FIM Euro High Yield Danske Invest Euro High Yield K FIM BRIC

27 FIM BRIC FIM Real Fourton Odysseus Evli North America B Aktia America B Evli Europe B Seligson & Co Global Top 25 Brands A Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA FIM Eurooppa Sijoitusrahasto Evli Corporate Bond B FIM USA Evli Short Corporate Bond B FIM Euro FIM Likvidi Evli European Investment Grade B Evli European High Yield B Sydinvest Engros Emerg. Mkts Local Currency Bonds Sydinvest Emerging Markets Bonds eq Emerging Dividend 1 K Fondita Nordic Micro Cap B Taaleritehdas Arvo Rein Osake A (Kasvu) ishares STOXX Europe 600 ETF ishares V plc - ishares MSCI Japan Monthly EUR Hed eq Emerging Markets Local Currency Credit 1 K Brummer & Partners Lynx Fund Brummer & Partners Nektar Fund WestLB Mellon Compass Fund - Euro Corporate Bond ishares FTSE China ishares MSCI Emerging Markets Fidelity Active Strategy - Emerging Markets Fund BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F eq Emerging Markets Corporate Bond 1 K ishares MSCI Frontier 100 Index Fund Aktia Likvida+ D Market Vectors Vietnam ETF SPDR S&P 500 UCITS ETF Evli Emerging Markets Credit B Cassiopeia Fund/The Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF Golden China Fund ishares MSCI India ETF Vanguard S&P 500 ETF Parvest Bond Asia ex-japan Aktia Corporate Bond BNP Paribas InstiCash USD Amundi ETF Japan Topix Eur Hedged Daily UCITS ETF BlackRock Global Funds - European Equity Income fu Övriga

28 Andelar i kapitalfonder Aberdeen Indirect Property Partners Duke Street Capital VI LP ESR Fennica Toimitilat I Euro Choice IV GB Limited Kauppakeskuskiint. FEA Ky MB Equity Fund IV Ky Omakylä Asuntorahasto Ky Partners Group European Buyout Partners Group European Mezzanine Permira Europe IV LP Selected Mezzanine Funds I Ky Selected Private Equity Funds I Ky Teknoventure Rahasto III Ky The Triton Fund II L.P The Triton Fund III L.P Wedeco Fund IV Ky Övriga

29 12. Förändringar i immateriella och materiella tillgångar i moderbolaget Immateriella rättigheter och övriga utgifter med Förskotts- lång verkningstid betalningar Inventarier Sammanlagt Anskaffningsutgift Helt avskrivna under föregående år Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Helt avskrivna under föregående år Ackumulerade avskrivningar av minskningar och överföringar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Nedskrivningar Räkenskapsperiodens nedskrivningar Nedskrivningar Bokföringsvärde

30 13. Eget kapital Bundet Aktiekapital 1.1/ Överkursfond 1.1/ Bundet sammanlagt Fritt Styrelsens dispositionsmedel 1.1/ Vinst från tidigare räkenskapsperioder Vinst för räkenskapsperioden Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Fritt sammanlagt Eget kapital sammanlagt Utdelningsbara medel Räkenskapsperiodens vinst Styrelsens dispositionsmedel 8 Vinst från tidigare räkenskapsperioder Utdelningsbara medel sammanlagt

31 14. Skulder Övriga skulder Till företag inom samma koncern

32 15. Premieansvar Från premieansvar har avdragits aktiverade anskaffningsutgifter (zillmering) Livförsäkring - - Pensionsförsäkring

33 16. Ansvarsskuld för fondförsäkringar Premieansvar Ersättningsansvar

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia liv Innehåll Verkställande direktörens översikt 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Bokslut 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Moderbolagets finansieringsanalys

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13 Finnvera Q4/2013 och bokslut 2013 Finnverakoncernen Q4/2013 och bokslut 1.1 31.12.2013 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Nyckeltal 11 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet.

Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet. Årsberättelse 2014 Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet. Paulig-koncernen i korthet Ett familjeägt bolag. Gustav Paulig grundade

Läs mer

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96 RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12.2004 01.01. - 31.12.2003 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst 149 942 739,41 144 047 941,33 Statens andel 560 845 696,24 557 821 093,59 Folkpensionsanstaltens

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner Årsredovisning 2007 SPP 2007 Året i korthet Innehåll Vi blir störst i Norden I december köpte Storebrand SPP av Handelsbanken. SPP och Storebrand blir tillsammans Nordens största pensionskoncern. Båda

Läs mer

If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102

If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 3 - Fem år i sammandrag... 6 Resultaträkning... 8 Totalresultat... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Förändring i eget kapital... 13 Noter...14 Redovisningsprinciper,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2012 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2011 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

Bokslut och årsredovisning 2006

Bokslut och årsredovisning 2006 Bokslut och årsredovisning 2006 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Koncernens nyckeltal 10 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens balansräkning 12 Koncernens finansieringskalkyl 13 Moderbolagets

Läs mer

SOK-koncern 2014. Bokslut 1.1. 31.12.2014

SOK-koncern 2014. Bokslut 1.1. 31.12.2014 SOK-koncern 2014 Bokslut 1.1. 31.12.2014 2 SOK-koncernens bokslut 2014 SOK-koncernens bokslut 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse...4 Koncernbokslut, IFRS... 10 Koncernens resultaträkning...10 Koncernbalansräkning...11

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer