Intäkter av placeringsverksamheten , ,90. Utbetalda ersättningar , ,81

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intäkter av placeringsverksamheten 8 388 647,83 6 749 532,90. Utbetalda ersättningar -722 762 002,02-709 802 608,81"

Transkript

1 RESULTATRÄKNING Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst , ,41 Statens andel , ,24 Folkpensionsanstaltens andel , , , ,11 Intäkter av placeringsverksamheten , ,90 Utbetalda ersättningar , ,81 Förändring av ansvarsskulden Premieansvar , ,08 Ersättningsansvar , , , ,45 Lagstadgade avgifter , ,52 Driftskostnader , ,09 Kostnader för placeringsverksamheten , ,93 Resultat av försäkringsverksamheten , ,21 Övriga intäkter Intäkter av avbytarverksamheten , ,43 Övriga kostnader Kostnader för avbytarverksamheten , ,16 Kostnader för arbetarskyddsverksamheten , , , ,44 Direkta skatter ,06-791,20 Räkenskapsperiodens resultat 0,00 0,00 1

2 BALANSRÄKNING AKTIVA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella rättigheter , ,42 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , ,78 PLACERINGAR Placeringar i fastigheter Fastighetsaktier , ,77 Övriga placeringar Aktier och andelar , ,01 Finansmarknadsinstrument , ,56 Övriga lånefordringar , , , ,51 FORDRINGAR Premiefordringar , ,31 Fordringar hos staten och FPA , ,02 Övriga fordringar , , , ,08 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Maskiner och inventarier , ,81 Övriga materiella tillgångar , ,18 Kassa och bank , , , ,00 RESULTATREGLERINGAR Räntor och hyror , ,21 Övriga resultatregleringar , , , ,42 AKTIVA SAMMANLAGT , ,79 PASSIVA ANSVARSSKULD Premieansvar , ,81 Ersättningsansvar , , , ,44 SKULDER Av direktförsäkringsverksamhet , ,54 Skuld till staten och FPA , ,32 Övriga skulder , , , ,80 RESULTATREGLERINGAR , ,55 PASSIVA SAMMANLAGT , ,79 2

3 FINANSIERINGSANALYS Rörelseverksamhetens kassaflöde Erhållna försäkringspremier , ,67 - till återförsäkrare betald andel , ,64 Statens och FPA:s andel , ,71 Utbetalda ersättningar , ,00 - av återförsäkrare erhållen andel , ,85 Erhållna räntor , ,60 Erhållna dividender , ,06 Övriga placeringsintäkter , ,12 Övriga inkomster från rörelseverksamheten Inkomster av avbytarverksamheten , ,43 Övriga utbetalningar från rörelseverksamheten Kostnader för avbytarverksamheten , ,14 Kostnader för arbetarskyddsverksamheten , ,18 Övriga kostnader , ,50 Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,98 Betalda räntor och övriga betalda finansiella kostnader för rörelseverksamheten , ,93 Betalda direkta skatter ,10-822,60 Kassaflöde före extraordinära poster , ,45 Kassaflöde på grund av rörelseverksamhetens extraordinära poster (netto) 0,00 0,00 Rörelseverksamhetens kassaflöde , ,45 Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (utom likvida medel) , ,05 Investeringar i immaterialla, materiella och övriga tillgångar samt överlåtelsevinster av dessa tillgångar (netto) , ,74 Investeringarnas kassaflöde , ,79 Förändring av likvida medel , ,34 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,40 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , ,06 3

4 NOTER TILL BOKSLUTET PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET Bestämmelser Bokslutet för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har upprättats med iakttagande av vad som i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) bestäms om bokföring och bokslut samt social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordningar, Försäkringsinspektionens anvisningar och föreskrifter, den gällande bokföringslagen och bokföringsförordningen. Social- och hälsovårdsministeriet har genom förordningen 1341/ och ändringen 1189/2005 angett de sätt på vilka upprättandet av LPA:s bokslut är undantaget från bestämmelserna i förordningen om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/ och ändringen 1415/2004). Koncernbokslut Uppgifterna om de fastighetsbolag som helt är i LPA:s ägo ges i noterna till balansräkningen, och inget koncernbokslut upprättas. Kombinering är inte nödvändig för att erhålla en rättvisande bild av resultatet av LPA:s verksamhet och av den ekonomiska ställningen (BokfL 6 kap. 3 ). Fordringar Fordringarna har bokförts till sitt nominella värde. Osäkra fordringar har bokförts till ett sannolikt värde som är lägre än det nominella värdet. Osäkra premiefordringars värdeminskningar samt i samband med skuld- och företagssanering efterskänkta fordringar och preskriberade premier behandlas som kreditförluster, vilka upptas som rättelse av premieinkomsten. OFLA-regressfordringar och de fordringar som gäller återbetalning av kapitalvärdet av generationsväxlingspensioner har bokförts till sitt sannolika värde. Till övriga delar har fordringarna bokförts till sitt nominella värde. Placeringar Placeringarna värderas enligt Försäkringsinspektionens anvisningar antingen till anskaffningsutgiften eller till ett verkligt värde som är lägre än anskaffningsutgiften. Placeringarna har i balansräkningen värderats enligt fifu-principen antingen till sin anskaffningsutgift eller till ett lägre verkligt värde, dock så att de masskuldebrevslån som är avsedda att hållas under hela löptiden har värderats till sin anskaffningsutgift, som ökats eller minskats med skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsvärdet, varvid skillnaden periodiserats som ränteintäkter eller minskning av dem. Undantag utgör även placeringscertifikat, som värderas till sin anskaffningsutgift. Om marknadspriset på placeringar som är föremål för kontinuerlig handel underskrider marknadsvärdet, upptas skillnaden som en nedskrivning på kostnaderna för placeringsverksamheten. Fastighetsplaceringarna har i balansräkningen värderats antingen till anskaffningspriset, höjt med eventuella aktiverade anskaffningar, eller till ett lägre verkligt värde. Som fastigheternas verkliga värde används uppskattningar av en utomstående sakkunnig. De uppskattningar som gjorts av utomstående värderare förnyas i regel varje år. Driftskostnader Driftskostnaderna och avskrivningarna upptas verksamhetsvis i resultaträkningens poster. De kostnader som skötseln av ersättningarna orsakat ingår i utbetalda ersättningar, medan de kostnader som placeringsverksamheten medfört ingår i kostnaderna för placeringsverksamheten. Som driftskostnader upptas 4

5 kostnaderna för skötsel av försäkringarna och förvaltningskostnaderna. I posten övriga kostnader ingår kostnaderna för skötsel av avbytarservice och arbetarskydd. Enligt den år 2000 fastställda avskrivningsplanen bokförs avskrivningar så att standardprogramvaror och andra utgifter med lång verkningstid avskrivs i form av jämna avskrivningar på fem år, medan maskiner och inventarier avskrivs i form av 25 % restvärdesavskrivningar. Den allmänna aktiveringsgränsen för maskiner, anordningar och standardprogram är Regelmässiga avskrivningar görs inte på konstanskaffningar. Pensionsarrangemang Det lagstadgade pensionsskyddet för personalen samt tilläggspensionsskyddet har ordnats i Tapiolagruppen. Pensionsförsäkringspremierna har bokförts i resultaträkningen på prestationsbasis. Principer för beräkning av ansvarsskulden Enligt de grunder som SHM har fastställt skall LPA som ansvarsskuld bokföra de medel som behövs för att täcka de framtida utgifterna för anordnande av pensionsskydd enligt LFÖPL, upp till ett sådant belopp att den andel av pensionsanstaltens inkomster som inte skall användas för något annat ändamål förslår till täckning av nämnda utgifter (LFÖPL 10 ). Det ansvar som föranleds av anordnandet av arbetsskadeskydd enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (OFLA) finansieras ur grundskyddsandelen, statens andel och lantbruksföretagarnas premieandel enligt förhållandet mellan de finansieringsandelar som anges i OFLA 15 2 och 3 mom. De medel som behövs för att täcka de framtida utgifterna för anordnandet av arbetsskadeskyddet skall LPA uppta som ersättningsansvar enligt de grunder som SHM fastställer. Till ersättningsansvaret skall varje år överföras även det belopp med vilket de försäkrades andel som nämns i OFLA 15 3 mom. skiljer sig från den årliga premieinkomsten. Utöver vad som i den nämnda 15 bestäms om finansiering av totalkostnaderna, skall Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala en avgift för komplettering av ersättningsansvaret för att täcka det ansvarsunderskott som i fråga om grundskyddsandelen uppstått före 2004, så att avgiften fördelar sig på de andelar som FPA och LPA skall ansvara för enligt förhållandet mellan de finansieringsandelar som anges i 15 2 mom. Den ansvarsskuld som gäller olycksfallsförsäkringen för fritiden beräknas enligt de beräkningsgrunder som SHM har fastställt. Förkortningar: LFÖPL GEVPL AVTRPL AVSTÖL AVTREL OFLA OFLA-Ft LPA-DAGPL GLF Lagen om pension för lantbruksföretagare Lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare Lagen om avträdelsepension Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare Lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Olycksfallsförsäkring för fritid Lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen Grupplivförsäkring 5

6 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN PREMIEINKOMST OCH LAGSTADGADE FINANSIERINGSANDELAR Premieinkomst LFÖPL-grundpensionsförsäkring , ,28 Grupplivförsäkring , ,63 OFLA-At-försäkring , ,62 OFLA-Ft-försäkring , ,70 Andel av sjukvårdsavgiften (-) 0, ,00 Premieinkomst före kreditförluster och återförsäkrarnas andel , ,23 Kreditförluster på premiefordringar (-) LFÖPL , ,29 GLF , ,59 OFLA , , , ,18 Premieinkomst före återförsäkrarnas andel , ,05 Återförsäkrarnas andel (-) , ,64 Premieinkomst , ,41 Statens andel x) LFÖPL , ,77 AVTRPL , ,71 AVTREL , ,35 AVSTÖL , ,04 OFLA , ,45 LPA-DAGPL , ,92 Andel av sjukvårdsavgiften (-) 0, ,00 Statens andel , ,24 Folkpensionsanstaltens andel Folkpensionsanstaltens andel (brutto) , ,46 Andel av sjukvårdsavgiften (-) 0, ,00 Folkpensionsanstaltens andel , ,46 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar , ,11 x) Innehåller inte statens andel för avbytarverksamheten. 6

7 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN UTBETALDA ERSÄTTNINGAR Pensioner LFÖPL-grundpensioner x) , ,80 LFÖPL-tilläggspensioner 9 042, ,35 APL-, KAPL-, KoPL-, SjPL-, StPL-, KomPL-, KyPL- och FPAL-grundpensioner , ,20 APL-, KAPL-, KoPL-, SjPL-, StPL-, KomPL-, KyPL- och FPAL-tilläggspensioner , ,35 FöPL-grundpensioner , ,70 FöPL-tilläggspensioner 5 390, ,12 GEVPL , ,75 AVTRPL , ,71 AVSTÖL , ,13 OFLA , ,80 Andel enligt OFLA 15 (-) , , , , , ,59 Ersättningar AVTREL , ,35 OFLA , ,32 LPA-DAGPL , ,78 GLF , , , ,42 Pensioner och ersättningar , ,01 Övriga utbetalningar , ,77 Ansvarsfördelningsersättningar (-) APL, KAPL, KoPL, SjPL , ,64 FöPL , , , ,98 Utbetalda ersättningar före skötselkostnaderna och återförsäkrarnas andel , ,80 Kostnader för skötsel av ersättningsverksamheten , ,71 Kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan , ,15 Utbetalda ersättningar före återförsäkrarnas andel , ,66 Återförsäkrarnas andel (-) , ,85 Utbetalda ersättningar , ,81 x) Innehåller även LFÖPL:s andel till OFLA. 7

8 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN SPECIFIKATION AV NETTOINTÄKTEN AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Övriga intäkter (hyresintäkter) , ,07 Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter , ,06 Ränteintäkter , , , , , ,24 Återförda nedskrivningar ,00 0,00 Försäljningsvinster , , , ,90 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar , ,93 Kostnader för övriga placeringar ,11 1) ,52 Räntekostnader och andra kostnader för främmande kapital , , , ,38 Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar , ,80 Planenliga avskrivningar av placeringstillgångar , , , ,89 Försäljningsförluster , , , ,13 Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten , , , ,93 Nettointäkt av placeringsverksamheten i resultaträkningen , ,97 Fördelning av nettointäkten av placeringsverksamheten: LFÖPL-verksamhet , ,40 OFLA-At-verksamhet , ,84 OFLA-Ft-verksamhet , , , ,97 1) Inbegriper återbetalda arvoden ,92. 8

9 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN DRIFTSKOSTNADER Totala driftskostnader verksamhetsvis (utom avbytar- och arbetarskyddsverksamheten) Driftsutgifter Planenliga Totalt Totalt avskrivningar Utbetalda ersättningar , , , ,86 Kostnader för skötsel av ersättningar , , , ,71 Kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan ,13 0, , ,15 Driftskostnader , , , ,09 Kostnader för skötsel av försäkringsverksamheten , , , ,97 Kostnader för förvaltningen , , , ,12 Driftskostnader för placeringsverksamheten , , , ,80 Totala driftskostnader , , , ,75 Fördelning av de totala driftskostnaderna 1) LFÖPL-verksamhet , ,60 OFLA-At-verksamhet , ,89 OFLA-Ft-verksamhet , ,74 AVSTÖ-verksamhet , , , ,95 Personalkostnader (utom avbytar- och arbetarskyddsverksamheten) Löner och arvoden , ,12 Pensionskostnader , ,01 Övriga lönebikostnader , ,97 Övriga personalkostnader , , , ,52 Ledningens löner och arvoden, pensionsförbindelser, penninglån och villkor för dem samt säkerheter och ansvarsförbindelser Arvoden till delegationens medlemmar och deras ersättare , ,00 Arvoden till styrelsemedlemmarna och deras ersättare , ,00 Löner och arvoden till verkst.direktören jämte ställföreträdare , ,00 Som pensionsålder för verkställande direktören och dennes ställföreträdare har avtalats 63 år. Ett pensionsskydd enligt minimivillkoren i APL-systemet har finansierats för personer i förtroendeuppdrag. Ledningen har inte beviljats penninglån, säkerheter eller andra ansvarsförbindelser. Nettoantalet anställda i genomsnitt Kontorspersonal Ombudsmän ) Inbegriper direkta skatter. 9

10 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRINGEN I ANSVARSSKULDEN Förändring Premieansvar för LFÖPL-grundpens.skyddet , , , ,44 Premieansvar för LFÖPL-tilläggspens.skyddet ,19 557, , ,29 Ersättningsansvar för LFÖPL-tilläggsp.skyddet , , , ,54 Ersättningsansvar för OFLA-At , , , ,33 Ersättningsansvar för OFLA-Ft , , , , , , , ,99 ÖVRIGA INTÄKTER Intäkter av avbytarverksamheten Ersättning för kommunernas driftskostnader för avbytarservice , ,85 Ersättning för kommunernas kostnader för den lokala avbytarserviceförvaltningen , ,58 Ersättning för LPA:s förvaltningskostnader för avbytarservice , , , ,43 ÖVRIGA KOSTNADER Kostnader för avbytarverksamheten Kommunernas driftskostnader för avbytarservice , ,85 Kommunernas kostnader för lokal avbytarserviceförvaltning , ,58 LPA:s förvaltningskostnader för avbytarservice Personalkostnader , ,75 ADB-kostnader , ,71 Övriga kostnader , ,29 Avskrivningar , , , , , ,16 Kostnader för arbetarskyddsverksamheten Understöd för arbetarskydd , ,32 Kostnader för skötsel av arbetarskyddsverksamheten , , , ,28 DIREKTA SKATTER Skatter för tidigare år 567,20-3,74 Skatter för räkenskapsåret 707,86 794, ,06 791,20 10

11 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN PLACERINGAR Placeringarnas verkliga värde och värderingsdifferens Placeringar Återstående Bokföringsvärde Verkligt värde anskaffningsutgift Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier , , ,12 Övriga placeringar Aktier och andelar , , ,34 Finansmarknadsinstrument , , ,99 Övriga lånefordringar , , , , , ,47 Den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrumenten innehåller skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset. Skillnaden är periodiserad som ränteintäkter eller som minskning av dem , ,22 Värderingsdifferens (skillnaden mellan det verkliga värdet och bokföringsvärdet) ,00 Placeringar Återstående Bokföringsvärde Verkligt värde anskaffningsutgift Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier , , ,12 Övriga placeringar Aktier och andelar , , ,81 Finansmarknadsinstrument , , ,79 Övriga lånefordringar , , , , , ,89 Den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrumenten innehåller skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset. Skillnaden är periodiserad som ränteintäkter eller som minskning av dem , ,38 Värderingsdifferens (skillnaden mellan det verkliga värdet och bokföringsvärdet) ,38 11

12 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Fastighetsplaceringar Förändringar i fastighetsplaceringar Fastighetsaktier Lånefordringar Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar ,73 0,00 Minskningar , ,00 Anskaffningsutgift ,77 0,00 Anskaffningsutgift ,77 0,00 Ökningar ,00 0,00 Anskaffningsutgift ,77 0, Fastighetsaktier i eget bruk Återstående anskaffningsutgift , ,72 Bokföringsvärde , ,72 Verkligt värde , ,56 Fastighets- och bostadsaktier Ägarandel Bokföringsvärde Verkligt värde Kiinteistö Oy Espoon Finnbo 100,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie ,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Metsätapiola 39,1 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Tietäjäntie ,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Hopia-avain 100,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Kurunhelmi 60,0 % , ,00 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2 100,0 % , ,00 1 Asunto Oy Otatornit 29,6 % , ,00 1 Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen 23,0 % , ,00 Vierumäki Golf Garden Oy rak.nro , , , ,12 1 Aktierna i kontors- och bostadsfastigheterna har värderats i januari Övriga placeringar Aktier och andelar Hemort Antal Bokföringsvärde Verkligt värde Börsbolag Amer-yhtymä Oyj A , ,00 Elisa Communications Abp , ,30 Cargotec Oyj B , ,00 12

13 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Hemort Antal Bokföringsvärde Verkligt värde Finnlines Abp , ,00 Fortum Abp , ,72 Huhtamäki Oyj , ,50 KCI Konecranes Abp , ,63 Kone Oyj B , ,80 Lassila & Tikanoja Oyj , ,00 Metso Abp , ,68 Neste Oil Abp , ,32 Nokia Abp , ,00 Nordea AB Sverige , ,40 Orion Oyj B , ,00 Outokumpu Oyj , ,05 Sampo Abp , ,00 SanomaWSOY Abp B , ,61 Stockmann Oyj Abp , ,00 Stora Enso Oyj B , ,00 TeliaSonera Oyj Sverige , ,75 Tietoenator Abp , ,00 UPM-Kymmene Oyj , ,20 Wärtsilä Oyj Abp , ,00 YIT-Yhtymä Oyj , ,00 Övriga börsbolag , ,00 Börsbolag totalt , ,96 Andelar i placeringsfonder Celeres Pension , ,58 Celeres Reit Kiinteistö T , ,68 Danske Capital/DCF Fund Focus Cap , ,25 Danske Capital/Firstnordic Baltic Equity F.B , ,32 Danske Capital Trans-balkan B , ,97 Pohjola Euro Kasvu B , ,46 Pohjola Euro Value B , ,59 Pohjola Finland Value B , ,66 Pohjola Pharma B , ,32 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina B , ,79 Pohjola Japani plus B , ,69 Mandatum / Eliksir K , ,10 Mandatum China K , ,02 Mandatum Emerging Market debt K , ,31 Mandatum Emerging Asia K , ,05 Mandatum Euro Yrityslaina K , ,76 Mandatum European Growth K , ,79 Mandatum Global Tech K , ,41 Mandatum High Yield K , ,91 13

14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Mandatum Itä-Eurooppa K , ,13 Mandatum Latin America K , ,59 Mandatum Mustameri K , ,96 Mandatum Suomi Kasvuosake K , ,17 Mandatum US small Cap Vk , ,89 Sampo Euro Value K , ,23 Sampo Eurooppa Osake K , ,08 Sampo Japani Osake K , ,96 Sampo Pohjois-Amerikka Osake K , ,74 Sampo Suomi Yhteisöosake K , ,30 Sampo Yhteisökorko K , ,45 Sampo Yhteisöobligaatio K , ,01 Nordea European Equity Hedge kasvu , ,60 Nordea Amerikka plus K , ,97 Nordea Japani kasvu , ,39 Nordea Kaukoitä kasvu , ,82 Nordea Medica Life Science k , ,15 Nordea Foresta K , ,28 Nordea Euro Yrityslaina Plus k , ,23 Nordea Pro Corporate Bond kasvu , ,75 Nordea Pro Euro Obligaatio kasvu , ,78 Nordea Pro Euro Korko kasvu , ,27 Nordea Pro Eurooppa kasvu , ,65 Nordea Pro Suomi kasvu , ,06 BGI Europe ex-uk Index Fund , ,98 OP-Britannia A , ,89 OP-Euro Yrityslaina B , ,17 Gyllenberg European Equity Value A 527,67 609,23 Gyllenberg Finlandia B , ,67 Fidelity European Agressive F , ,73 JPMF Europe Dynamic A acc , ,36 SEB Lux Bond Fund- Corporate Bonds , ,94 SEB Lux Fund - Europe Equity , ,40 Andelar i placeringsfonder totalt , ,49 Andra än börsbolag TKP Tieto Oy , ,70 Helmet SME Ventures Ky , ,62 Helmet SME Ventures II G Ky , ,49 Övriga , ,08 Andra än börsbolag totalt , ,89 Aktier och andelar totalt , ,34 14

15 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Övriga lånefordringar Lånefordringar fördelade efter säkerheten Övriga lånefordringar Bankgaranti , ,17 FÖRÄNDRINGAR I IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella Materiella Totalt tillgångar tillgångar Anskaffningsutgift , , ,47 Helt avskrivna under det föregående året ,44 0, ,44 Ökningar , , ,31 Minskningar , , ,49 Anskaffningsutgift * , , ,85 Ackumulerade avskrivningar , , ,70 Helt avskrivna under det föregående året ,44 0, ,44 Ackumulerade avskrivningar av minskningar 0, , ,04 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , ,35 Ackumulerade avskrivningar , , ,57 Bokföringsvärde , , ,28 * Som anskaffningsutgift har upptagits anskaffningsutgiften för de tillgångar vilkas anskaffningsutgifter inte helt har kostnadsförts som planenliga avskrivningar. Anskaffningar/avskrivningar verksamhetsvis Bokföringsvärde Ökning/Minskning Bokföringsvärde netto Avskrivning Avbytarverksamhet Förvaltning , , , , , , , ,28 Arbetarskydd , , , ,69 Placeringar ,08 0, , ,92 Övrig verksamhet , , , , , , , ,28 ANSVAR Ansvar enligt 188 i mervärdesskattelagen för den i 13 a i nämnda lag avsedda skattskyldighetsgruppens skuld till Nylands länsskatteverk; den solidariska skulden är för hela gruppens del ,10 euro. LPA har inte leasingansvar av betydelse. 15

16 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN FORDRAN HOS STATEN OCH FPA / SKULD TILL STATEN OCH FPA Fordran (+) / Skuld (-) FORDRAN HOS STATEN / SKULD TILL STATEN LFÖPL , ,23 AVTRPL , ,71 AVSTÖL , ,96 AVTREL , ,65 OFLA , ,55 LPA-DAGPL , , , ,76 FODRAN HOS FPA / SKULD TILL FPA OFLA , , , ,30 PASSIVA RESULTATREGLERINGAR Statsandelsförskott (jord- och skogsbruksministeriet) , ,34 Övriga resultatregleringar , , , ,55 FORDRAN/SKULD AV ANSVARSFÖRDELNING Aktiva resultatregleringar (+) / Passiva resultatregleringar (-) FöPL-pensioner , ,75 APL-, KAPL-, KoPL-,SjPL-,FPAL-, StPL-, , ,83 KomPL- och KyPL-pensioner , ,08 INNEHAV I ANDRA FÖRETAG Andel Eget kapital Räkenskaps- % periodens vinst/förlust, Fastighets- och bostadsbolag helt i LPA:s ägo: Kiinteistö Oy Espoon Finnbo, Esbo , ,41 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13, Grankulla ,11 2,69 Kiinteistö Oy Tietäjäntie 11, Esbo ,91 657,96 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2, Grankulla ,30 876,48 Kiinteistö Oy Hopia-avain, Helsingfors ,28 448,75 Fastighets- och bostadsbolag delvis i LPA:s ägo: Kiinteistö Oy Kurunhelmi, Kuru 60, , ,32 Kiinteistö Oy Metsätapiola, Esbo 39, ,71-478,62 Asunto Oy Otatornit, Esbo 29, ,87 x) 1 701,21 x) Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen, Kittilä 23, ,36 x) 5,87 x) x) Uppgifter enligt bokslutet för

17 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN NYCKELTAL NYCKELTAL ÖVER LPA:S EKONOMISKA UTVECKLING OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET Avbytarverksamheten ingår inte miljoner miljoner miljoner miljoner Premieinkomst 154,8 151,2 145,3 144,0 Statens andel 569,0 561,9 559,0 546,7 Folkpensionsanstaltens andel 13,2 11,9 8,3 9,1 Utbetalda pensioner och ersättningar -805,7-790,2-778,5-764,1 Nettointäkter av placeringarna till verkligt värde 12,2 8,4 7,0 3,5 avkastning på det bundna kapitalet, % 11,0 % 7,8 % 6,9 % 3,6 % Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde 7,8 4,3 3,3-0,5 Omsättning 745,4 731,7 723,0 708,3 Driftskostnader sammanlagt -23,9-24,7-23,0-19,8 % av omsättningen 3,2 % 3,4 % 3,2 % 2,8 % LFÖPL-driftskostnader, % av LFÖPL-arbetsink.summan 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % Ansvarsskuld 100,2 91,2 86,8 82,7 Pensionstillgångar 119,3 105,4 99,6 95,6 LFÖPL-arbetsinkomstsumma 1 251, , , ,0 personer personer personer personer LFÖPL-försäkrade OFLA-försäkrade Pensions- och ersättningstagare FORMLER FÖR NYCKELTALEN OCH DERAS INNEHÅLL Premieinkomst LFÖPL- och OFLA-premieinkomsterna på prestationsbasis före avdrag för sjukvårdsavgiftens andel (år ), kreditförlusterna och återförsäkrarnas andel Statens andel De statsandelar som LPA erhållit före avdrag för sjukvårdsavgiftens andel (år ) Folkpensionsanstaltens andel Folkpensionsanstaltens andel före avdrag för sjukvårdsavgiftens andel (år ) 17

18 Utbetalda pensioner och ersättningar De pensioner och ersättningar som har betalats till pensionstagarna före avdrag för ansvarsfördelningsersättningen Nettointäkter av placeringarna till verkligt värde Nettointäkterna av placeringarna till verkligt värde är lika med förändringen i marknadsvärdena mellan slutet och början av rapporteringsperioden - kassaflödet under perioden. Avkastningen på det bundna kapitalet beräknas med en s.k. anpassad Dietz-formel: intäkter av placeringarna till verkligt värde marknadsvärde periodens (slut - början) - kassaflöde Avkastning = = bundet kapital marknadsvärde i början av perioden + avvägt kassaflöde Kassaflöde = köp - försäljning - intäkter + kostnader Det avvägda kassaflödet erhålls genom att periodens kassaflöden avvägs med den proportionella andel av hela perioden som kvarstår på transaktionsdagen eller från transaktionsmånadens mitt till periodens slut. Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde är nettointäkterna av placeringsverksamheten till verkligt värde - avkastningskravet på ansvarsskulden. Omsättning Omsättningen = premieinkomsten före kreditförluster på premiefordringar och återförsäkrares andel + statens andel + Folkpensionsanstaltens andel + intäkter av placeringsverksamheten enligt resultaträkningen. Driftskostnader sammanlagt De sammanlagda driftskostnaderna verksamhetsvis (inbegriper inte avbytarservice och arbetarskydd) Ansvarsskuld Ansvarsskulden i balansräkningen Pensionstillgångar Pensionstillgångarna = LPA:s ansvarsskuld skillnaden mellan placeringarnas bokföringsvärde och verkliga värde LFÖPL-arbetsinkomstsumman Den LFÖPL-arbetsinkomstsumma som har beräknats utifrån försäkringsbeståndet per RISKHANTERING Allmänna principer för riskhanteringen Riskhanteringen täcker LPA:s alla uppgiftsområden, nämligen den lagstadgade arbetspensionen och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare, yrkesfiskare och renskötare samt LPAsjukdagpenningen, grupplivförsäkringen, avträdelsesystemen och avbytarservicen. 18

19 Ett mål för riskhanteringen vid LPA är att som en del av den interna kontrollen säkerställa att verksamheten är störningsfri, kontinuerlig och ekonomisk genom att minimera de förluster som beror på kända risker. Riskhanteringen baserar sig på LPA:s verksamhetsidé samt på en omvärldsanalys och de strategiska målen. Det väsentliga är att sträva till en kostnadseffektiv inriktning av riskhanteringens resurser, vilket förutsätter att man klarlägger de faktiska nyckelriskerna i verksamheten. I denna process måste betydelsen av de verkningar som riskerna har och sannolikheten av att de blir verklighet bedömas för att lämpliga handlingsprinciper och förfaranden för hantering av riskerna ska kunna tas fram. I egenskap av en pensionsanstalt med ett publikt uppdrag består LPA:s riskhanteringspolitik i grunden av att undvika risker. Målet är identifiering av riskerna, genomtänkt hantering av dem och eventuellt minskning eller undanröjande av riskerna. Ansvaret för riskhanteringen och kontrollen LPA:s styrelse ser till att pensionsanstalten har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av verksamhetens art och omfattning (LFÖPL 16 c 2 mom.). Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan som täcker hela LPA:s verksamhet och som anger målen för riskhanteringen inom olika funktioner, gränserna för risktagningen samt ansvaren, mätare och kontrollprinciper. Dessutom har LPA:s styrelse godkänt principer för den interna kontrollen. Iakttagandet av principerna är också en del av genomförandet av riskhantering i LPA. Organisering av riskhanteringen Verkställande direktören har delegerats av styrelsen att ansvara för ordnandet av riskhanteringen i LPA, biträdd av ledningsgruppen, där administrativa direktören har helhetsansvaret för koordineringen av riskhanteringen (processer, planering, rapportering). Enligt LPA:s arbetsordning hör riskhanteringsärendena till ekonomi- och förvaltningslinjen. Det praktiska utvecklings- och koordineringsarbetet som gäller riskhantering ankommer på ekonomi- och förvaltningslinjens jurist. Varje avdelning och enhet svarar för hanteringen av de kontinuitets- och skaderisker som ansluter sig till respektive verksamhet. Avdelningarnas och enheternas ledningsgrupper utför också riskkartering. Den interna granskningen ger sakkunnigutlåtanden om riskhantering samt väljer granskningsobjekten med utnyttjande av de riskkarteringar som gjorts i LPA. Rapportering Styrelsen får rapporter om helhetssituationen i fråga om riskhanteringen och om väsentliga iakttagelser under kalenderåret. Rapporter om placeringsriskerna ges till styrelsen kvartalsvis samt dessutom rapporteras särskilt om andra väsentliga risker som observerats under året. Den utvidgade ledningsgruppen får rapporter om riskhanteringen i samband med styrkortsrapporteringen så att avdelningarna/enheterna rapporterar kvartalsvis om väsentliga observationer och om de fortsatta 19

20 åtgärder som de för egen del vidtagit. Den utvidgade ledningsgruppen består av ledningsgruppen utökad med avdelnings- och enhetscheferna. Den försäkringstekniska ansvarsskuldens risker och riskhantering Definition av riskerna och riskhanteringsstrategier LPA och staten ansvarar för kostnaderna för de pensioner som bygger på LFÖPL. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fastställer beräkningsgrunderna. Den andel som LPA bekostar består av försäkringspremier och avkastningen av placeringar. Staten svarar för kostnaderna för pensionerna till övriga delar. De pensionsdelar som bygger på andra lagar indriver LPA genom ansvarsfördelningen. Enligt de grunder som SHM har fastställt överförs i bokslutet till premieansvaret för LFÖPL-grundskyddet den del av LPA:s intäkter som inte har använts till att täcka LPA:s övriga kostnader. LFÖPL är därigenom ett rent fördelningssystem (inte fonderande) och ansvarsskulden har närmast karaktären av en buffertfond som säkerställer likviditeten. På grund av det ringa beloppet gäller likviditetsrisken huvudsakligen uppskattningen av den årliga premieinkomsten och statsandelen. På grund av att LFÖPL-tilläggsskyddsrörelsen är så liten är den inte förbunden med några väsentliga risker. Det ansvar som beror på ordnandet av lagstadgat arbetsskadeskydd enligt OFLA har sedan 2004 finansierats ur grundskyddsandelen (FPA och LFÖPL) samt ur statens andel och lantbruksföretagarnas premieandel. Före det hade de som finansierar grundskyddet inte deltagit i fonderingen. Enligt de beräkningsgrunder som SHM har fastställt bestäms både om komplettering av det ersättningsansvar som grundskyddsfinansiärerna betalar och om det egentliga ersättningsansvaret. Efter en övergångsperiod ( ) kommer OFLA att vara ett helt fonderande system i fråga om de varaktiga ersättningarna. Skillnaden mellan de försäkrades kostnadsandel enligt OFLA 15 3 mom. och den årliga premieinkomsten uppföljs genom ett utjämningsansvar, som samtidigt kontrollerar att nivån på premierna är rätt. SHM fastställer beräkningsgrunderna även för premiens del. Olycksfallsförsäkringen för fritiden finansieras av de försäkrade genom försäkringspremien, vars nivå godkänns av SHM. I den frivilliga fritidsförsäkringen är risken för en plötslig nedgång i försäkringsbeståndet verklig. Därför måste ansvarsbeloppet vara tillräckligt stort för att framtida ersättningar för redan inträffade skador ska kunna betalas. I fritidsförsäkringens ersättningsansvar används således samma kapitaliseringsmodell som i den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. Även beräkningsgrunderna för fritidsförsäkringens ersättningsansvar godkänns av SHM. Riskhanteringsprocesser Beräkningsgrunderna för försäkringspremierna, skötselkostnaderna och de försäkringstekniska ansvaren fastställs av SHM för alla försäkringsrörelser som LPA bedriver. Kreditförlustrisken är inte väsentlig, men man observerar den kontinuerligt. På grund av att verksamheten är lagstadgad kan LPA inte välja ansvar i pensions- och olycksfallsförsäkringen. Enligt 20 i förordningen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPF) fastställs statsandelen tre gånger om året: i november under det föregående året fastställs förskottsposterna för det följande året, i juni justeras förskottsposterna för den senare delen av det innevarande året (samtidigt som den slutliga statsandelen fastställs för det föregående året) och i november justeras den förskottspost som ska beta- 20

21 las i december. Statsandelsutredningarna bygger på noggranna uppföljningsmodeller som stöder sig på den färskaste statistiken och beaktar de lag-, ADB- och andra dylika ändringar som redan är kända. I fritids-ofla-rörelsen har man som skydd mot stora skador en skadeexcedentåterförsäkring (Excess of Loss). Täckningen i återförsäkringen är den del av skadeutgiften som överstiger euro, medan återförsäkrarens maximiansvar är euro per slutlig skada. Som beredskap för fluktuationer i det årliga resultatet av fritids-ofla finns ett utjämningsansvar, som har en riskteoretiskt bestämd såväl nedre som övre gräns. Försäkringsmatematiska antaganden I den försäkringsrörelse som gäller LFÖPL-grundskyddet följer man beräkningsräntan för APLgrundförsäkringen. Räntan fastställs halvårsvis. Beräkningsräntan för LFÖPL-tilläggsskyddet är 4,25 %. I OFLA-försäkringarna för arbetstid och för fritid är beräkningsräntan 3,5 %. I uppföljningsmodellerna för LFÖPL-försäkrade och -pensioner används ett dödlighetsmått, som har definierats utifrån uppgifterna om LFÖPL-försäkrade och -pensionstagare. Dödlighetsmodellen har uppdaterats senast år I OFLA-försäkringarna används också det dödlighetsmått som används i LFÖPL, men vid kapitaliseringen av de bestående ersättningarna från OFLA används den allmänna olycksfallsförsäkringens dödlighetsmått. Volymuppgifter om den försäkringstekniska ansvarsskulden Uppgifter om storleken av den försäkringstekniska ansvarsskulden för de olika försäkringsrörelserna samt nyckeltal som beskriver försäkringsverksamheten ingår i noterna till bokslutet. Beloppet av utjämningsansvaret i fritids-ofla-försäkringen, idealzonens nedre och övre gräns samt deras utveckling under tio år framgår också av bokslutsmaterialet. Hantering av placeringsrisker Definition av riskerna och riskhanteringsstrategier Placeringsverksamhetens betydelse är mindre än vad som annars är vanligt i arbetspensionssystemet. LPA:s placeringstillgångar är föremål för marknads-, ränte- och likviditetsrisker, av vilka likviditetsrisken är den viktigaste på grund av hur LPA:s verksamhet finansieras. Detta har beaktats i placeringsverksamheten genom att tillgångarna har placerats i objekt som lätt kan realiseras. Placeringspolitiken och ändringarna i den samt de detaljerade målen för placeringsverksamheten är beskrivna i en placeringsplan som uppgörs årligen. Strategin för hantering av placeringsrisker är en del av pensionsanstaltens riskhanteringsstrategi, men en mer ingående beskrivning av den finns i placeringsplanen. Riskhanteringsprocesser Styrelsen fastställer årligen en placeringsplan och en allmän riskhanteringsplan för pensionsanstalten. I riskhanteringsplanen beskrivs de allmänna principerna för intern kontroll med avseende på placerings- 21

22 verksamheten och i placeringsplanen preciseras sedan principerna. Som en del av godkännandet av placeringsplanen har styrelsen även antagit principer för användningen av derivat. Genomförandet av placeringsplanen granskas åtminstone en gång i kvartalet både i styrelsens arbetsutskott och i styrelsen. Ekonomiavdelningen svarar för kontrollen av placeringsriskerna och rapporterar om dem. Av stor betydelse för valet av placeringsstrategi är de gällande täckningsbestämmelserna och lagstiftningen. I den centrala lagen (lagen om pension för lantbruksföretagare) bestäms att placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. En betydande del av LPA:s placeringstillgångar förvaltas av utomstående kapitalförvaltare. Den portfölj som varje kapitalförvaltare sköter har begränsats till 20 % av ansvarsskuldens genomsnittliga bruttobelopp. Genom inbördes avtal har portföljförvaltarnas befogenheter begränsats i fråga om allokation. Portföljförvaltarna övervakas genom rapportering åtminstone varje månad samt genom att de träffar ansvarspersoner regelbundet. Som portföljförvaltare anlitas bara allmänt kända aktörer med gott rykte. I den speciallagstiftning som LPA verkställer bestäms särskilt i varje enskilt fall om följande minimikrav på avkastningen av placeringarna: - LFÖPL-grundpensionsförsäkringen: APL-beräkningsräntan (4,75 % från och 5,5 % från ) - LFÖPL-tilläggspensionsförsäkringen: grundpensionsförsäkringens avkastning, dock minst 4,25 % - OFLA-ansvarsskulden: 3,5 %. På grund av finansieringsstrukturen måste en del av placeringstillgångarna placeras så att avkastningen blir lägre än APL-beräkningsräntan. Därför krävs att de placeringar som görs för längre tid än ett år ger en avkastning som är högre än beräkningsräntan. Volymuppgifter om placeringsbeståndets riskstruktur De förverkligade placeringarna och deras avkastning har beskrivits tidigare i noterna och nyckeltalen. Tabell över de olika placeringsslagens genomsnittliga andelar av 2005 års bundna placeringskapital samt den årliga volatiliteten: Placeringsslag Bundet kapital (miljoner euro) Andel Avkastning % per år Volatilitet % per år Lån 0,5 0,4 % 3,0 3,0 Masskuldebrevslån 36,7 32,9 % 4,5 2,4 Marknadspengar 25,3 22,7 % 2,2 0,1 Ränteplaceringar totalt 62,0 55,5 % 3,6 1,5 Aktier och andelar 32,2 28,8 % 23,1 8,9 Fastigheter 17,3 15,5 % 9,9 3,0 Samtliga 111,7 100,0 % 3,2 22

23 Ränteplaceringarnas durationer : Placeringsslag Kapital Andel Duration miljoner euro 1) Masskuldebrev 41,7 77,6 % 5,2 Marknadspengar 12,0 22,4 % 0,4 Totalt 53,7 100,0 % 4,1 1) Innehåller inte de ackumulerade räntor som inte intäktsförts, LPA:s insättningar över natten och kapitalet på LPA:s placeringskonto. Placeringarna (till marknadsvärde ) i aktier och andelar fördelar sig geografiskt så att 19,1 % är placerade i Finland samt 61,0 % i övriga Europa och 19,9 % i den övriga världen. Fastighetsplaceringarna (till marknadsvärde ) fördelar sig på kontorsfastigheter 75,5 % (5 objekt), bostadsfastigheter 17,9 % (2 objekt) och övriga fastighetsobjekt 6,6 % (3 objekt). Objekten är till största delen belägna i huvudstadsregionen. LPA:s masskuldebrevs- och företagslån är placerade till ca 90 % i objekt med klassificeringen BBB eller bättre. Operativa risker Som redskap i riskförvaltningsprocesserna används bl.a. LPA:s arbets- och handläggningsordning, arbetsordningen för ekonomiförvaltningen jämte tillhörande procedurregler samt dessutom sekretessreglerna, datasäkerhetsreglerna, skyddsföreskrifterna och beredskapsplanen. Riskhanteringen är en del av arbetet vid varje linje, avdelning och enhet. I samband med den årliga verksamhetsplaneringen tar de ställning till väsentliga risker som är förknippade med deras verksamhet samt till förebyggande åtgärder och riskhanteringsåtgärder genom att varje enhet utarbetar en egen riskhanteringsplan. Utifrån de olika enheternas riskhanteringsplaner sammanställs en riskhanteringsplan som täcker hela LPA. De operativa riskerna gäller både de interna och externa verksamhetsförutsättningarna. LPA måste hela tiden beakta bl.a. de förändringar som inträffar i de försäkrades verksamhetsförutsättningar samt de lagändringar som gäller LPA:s verksamhetsområden. Alla funktioner vid LPA är till en stor grad beroende av dataprogrammen, olika register och uppgifterna i dem samt av att eventuella fel kan bli långvariga och ackumuleras i registren. En betydande operativ risk utgör även den stora volymen i penningrörelsen och olika risker i anslutning till personalen (bl.a. det interna generationsskiftet). De operativa riskerna hanteras genom kontinuerlig utbildning och efterträdarplanering, genom rätt organisering och genom förebyggande kontroller som är inbyggda i datasystemen för att begränsa sannolikheten av ogynnsamma händelser. En kontinuerlig kvalitetskontroll av behandlingen och tillämpningarna genomförs med hjälp av chefsövervakning, avstämningar och stickprovsgranskningar. Den interna kon- 23

24 trollen används för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, bestämmelser och anvisningar samt att de mål som gäller en ekonomisk och effektiv verksamhet iakttas. I riskhanteringen beaktas de riskfaktorer som är förknippade med LPA:s företagsbild. Egendoms- och skaderiskerna kartläggs årligen och de väsentliga riskerna har försäkrats. Esbo den 2 mars 2006 Esa Härmälä Holger Falck Heimo Hanhilahti Erkki Kolehmainen Pentti Leppäaho Terttu Mielikäinen Kaarina Suihkonen Matti Toiviainen Hannu Uusitalo Päivi Huotari verkställande direktör Bokslutet och verksamhetsberättelsen har upprättats enligt god bokföringssed. Vi har i dag avgett en berättelse om den utförda granskningen. Esbo den 14 mars 2006 Harri Pärssinen, CGR Tomi Englund, CGR 24

25 FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA Balansbok Inbunden handling 10 år efter räkenskapsperiodens slut Specifikationer till balansräkningen Handling 10 år efter räkenskapsperiodens slut och till noterna Huvudbok Cd-skiva 10 år efter räkenskapsperiodens slut Dagbok Cd-skiva 10 år efter räkenskapsperiodens slut Kassakladd Cd-skiva 10 år efter räkenskapsperiodens slut Inköpsreskontra Cd-skiva 10 år efter räkenskapsperiodens slut Inköpsfakturor Cd-skiva 6 år efter räkenskapsperiodens slut Försäljningsreskontra Cd-skiva 6 år efter räkenskapsperiodens slut Lönebokföring Cd-skiva 50 år efter räkenskapsperiodens slut Andra verifikationer Pappersversion 6 år efter räkenskapsperiodens slut Verifikationsslagen finns i bokslutet uppräknade i specifikationerna till balansräkningen. Bokföringsmaterialet förvaras i LPA:s arkiv i fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Metsätapiolas lokaler i Esbo. Dessutom förvaras cd-upptagningar hos Okopankki. 25

26 REVISIONSBERÄTTELSE Till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegations vårmöte Vi har granskat Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Styrelsen och verkställande direktören har upprättat verksamhetsberättelsen och bokslutet, som omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter. Efter utförd granskning ger vi vårt utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och förvaltningen. Undertecknad Harri Pärssinen CGR har i egenskap av övervakningsrevisor utfört kontinuerlig granskning av pensionsanstaltens bokföring och finansförvaltning samt har gett en övervakningsgranskningsberättelse. Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen samt principerna för upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse, deras innehåll och presentationssätt har granskats i tillräcklig omfattning för att det skall kunna konstateras att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utgående från bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare och i förordningen innefattande reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utrett att styrelsemedlemmarna och verkställande direktören har förfarit lagenligt. Som vårt utlåtande anför vi att bokslutet och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bokföringslagen och övriga bestämmelser som gäller upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av verksamheten och den ekonomiska ställningen. Bokslutet kan fastställas och ansvarsfrihet beviljas styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för den räkenskapsperiod som vi har granskat. Esbo den 14 mars 2006 Harri Pärssinen CGR Tomi Englund CGR

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96 RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12.2004 01.01. - 31.12.2003 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst 149 942 739,41 144 047 941,33 Statens andel 560 845 696,24 557 821 093,59 Folkpensionsanstaltens

Läs mer

Intäkter av placeringsverksamheten , ,86. Utbetalda ersättningar , ,78

Intäkter av placeringsverksamheten , ,86. Utbetalda ersättningar , ,78 RESULTATRÄKNING 1 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst 156 284 240,79 157 484 987,48 Statens andel 624 320 819,56 597 794 909,81 Folkpensionsanstaltens

Läs mer

Intäkter av placeringsverksamheten , ,83. Utbetalda ersättningar , ,02

Intäkter av placeringsverksamheten , ,83. Utbetalda ersättningar , ,02 RESULTATRÄKNING 1 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst 154 224 671,87 154 467 529,86 Statens andel 584 040 168,58 568 954 131,35 Folkpensionsanstaltens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2014 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

om ändring av lagen om pensionsstiftelser RSv 205/1998 rd - RP 234/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om rörsäkringskassor Till riksdagen har överlämnats

Läs mer

1 Begäran om utlåtande

1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 75 20.12.2005 BOKFÖRING MELLAN ETT RÄDDNINGSVERK SOM FUNGERAR SOM AFFÄRSVERK I EN STAD OCH DE ÖVERLÅTANDE KOMMUNERNA AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM ÖVERLÅTS AV

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2004 var det 35:e verksamhetsåret för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och samtidigt det tionde året av Finlands medlemskap i Europeiska unionen. Medlemskapet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Pensionsförsäkrings halvårsrapport Anvisning 1 (5) Senaste ändring (31.12.2013) VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Genom VO-rapporteringen insamlas halvårsuppgifter om täckning för ansvarsskuld och riskkoncentrationer i tillgångar som

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2002 Nr 1336 1337 INNEHÅLL Nr Sidan 1336 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL SJUKKASSORNA

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL SJUKKASSORNA Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL SJUKKASSORNA OCH ANDRA FÖRSÄKRINGSKASSOR SOM INTE HAR ANSVAR FÖR FÖRSÄKRINGSPREMIER FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR 2003:3 FÖRESKRIFT/ANVISNING 1(1) 4.12.2003

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer