Intäkter av placeringsverksamheten , ,90. Utbetalda ersättningar , ,81

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intäkter av placeringsverksamheten 8 388 647,83 6 749 532,90. Utbetalda ersättningar -722 762 002,02-709 802 608,81"

Transkript

1 RESULTATRÄKNING Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst , ,41 Statens andel , ,24 Folkpensionsanstaltens andel , , , ,11 Intäkter av placeringsverksamheten , ,90 Utbetalda ersättningar , ,81 Förändring av ansvarsskulden Premieansvar , ,08 Ersättningsansvar , , , ,45 Lagstadgade avgifter , ,52 Driftskostnader , ,09 Kostnader för placeringsverksamheten , ,93 Resultat av försäkringsverksamheten , ,21 Övriga intäkter Intäkter av avbytarverksamheten , ,43 Övriga kostnader Kostnader för avbytarverksamheten , ,16 Kostnader för arbetarskyddsverksamheten , , , ,44 Direkta skatter ,06-791,20 Räkenskapsperiodens resultat 0,00 0,00 1

2 BALANSRÄKNING AKTIVA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella rättigheter , ,42 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , ,78 PLACERINGAR Placeringar i fastigheter Fastighetsaktier , ,77 Övriga placeringar Aktier och andelar , ,01 Finansmarknadsinstrument , ,56 Övriga lånefordringar , , , ,51 FORDRINGAR Premiefordringar , ,31 Fordringar hos staten och FPA , ,02 Övriga fordringar , , , ,08 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Maskiner och inventarier , ,81 Övriga materiella tillgångar , ,18 Kassa och bank , , , ,00 RESULTATREGLERINGAR Räntor och hyror , ,21 Övriga resultatregleringar , , , ,42 AKTIVA SAMMANLAGT , ,79 PASSIVA ANSVARSSKULD Premieansvar , ,81 Ersättningsansvar , , , ,44 SKULDER Av direktförsäkringsverksamhet , ,54 Skuld till staten och FPA , ,32 Övriga skulder , , , ,80 RESULTATREGLERINGAR , ,55 PASSIVA SAMMANLAGT , ,79 2

3 FINANSIERINGSANALYS Rörelseverksamhetens kassaflöde Erhållna försäkringspremier , ,67 - till återförsäkrare betald andel , ,64 Statens och FPA:s andel , ,71 Utbetalda ersättningar , ,00 - av återförsäkrare erhållen andel , ,85 Erhållna räntor , ,60 Erhållna dividender , ,06 Övriga placeringsintäkter , ,12 Övriga inkomster från rörelseverksamheten Inkomster av avbytarverksamheten , ,43 Övriga utbetalningar från rörelseverksamheten Kostnader för avbytarverksamheten , ,14 Kostnader för arbetarskyddsverksamheten , ,18 Övriga kostnader , ,50 Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,98 Betalda räntor och övriga betalda finansiella kostnader för rörelseverksamheten , ,93 Betalda direkta skatter ,10-822,60 Kassaflöde före extraordinära poster , ,45 Kassaflöde på grund av rörelseverksamhetens extraordinära poster (netto) 0,00 0,00 Rörelseverksamhetens kassaflöde , ,45 Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (utom likvida medel) , ,05 Investeringar i immaterialla, materiella och övriga tillgångar samt överlåtelsevinster av dessa tillgångar (netto) , ,74 Investeringarnas kassaflöde , ,79 Förändring av likvida medel , ,34 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,40 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , ,06 3

4 NOTER TILL BOKSLUTET PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET Bestämmelser Bokslutet för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har upprättats med iakttagande av vad som i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) bestäms om bokföring och bokslut samt social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordningar, Försäkringsinspektionens anvisningar och föreskrifter, den gällande bokföringslagen och bokföringsförordningen. Social- och hälsovårdsministeriet har genom förordningen 1341/ och ändringen 1189/2005 angett de sätt på vilka upprättandet av LPA:s bokslut är undantaget från bestämmelserna i förordningen om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/ och ändringen 1415/2004). Koncernbokslut Uppgifterna om de fastighetsbolag som helt är i LPA:s ägo ges i noterna till balansräkningen, och inget koncernbokslut upprättas. Kombinering är inte nödvändig för att erhålla en rättvisande bild av resultatet av LPA:s verksamhet och av den ekonomiska ställningen (BokfL 6 kap. 3 ). Fordringar Fordringarna har bokförts till sitt nominella värde. Osäkra fordringar har bokförts till ett sannolikt värde som är lägre än det nominella värdet. Osäkra premiefordringars värdeminskningar samt i samband med skuld- och företagssanering efterskänkta fordringar och preskriberade premier behandlas som kreditförluster, vilka upptas som rättelse av premieinkomsten. OFLA-regressfordringar och de fordringar som gäller återbetalning av kapitalvärdet av generationsväxlingspensioner har bokförts till sitt sannolika värde. Till övriga delar har fordringarna bokförts till sitt nominella värde. Placeringar Placeringarna värderas enligt Försäkringsinspektionens anvisningar antingen till anskaffningsutgiften eller till ett verkligt värde som är lägre än anskaffningsutgiften. Placeringarna har i balansräkningen värderats enligt fifu-principen antingen till sin anskaffningsutgift eller till ett lägre verkligt värde, dock så att de masskuldebrevslån som är avsedda att hållas under hela löptiden har värderats till sin anskaffningsutgift, som ökats eller minskats med skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsvärdet, varvid skillnaden periodiserats som ränteintäkter eller minskning av dem. Undantag utgör även placeringscertifikat, som värderas till sin anskaffningsutgift. Om marknadspriset på placeringar som är föremål för kontinuerlig handel underskrider marknadsvärdet, upptas skillnaden som en nedskrivning på kostnaderna för placeringsverksamheten. Fastighetsplaceringarna har i balansräkningen värderats antingen till anskaffningspriset, höjt med eventuella aktiverade anskaffningar, eller till ett lägre verkligt värde. Som fastigheternas verkliga värde används uppskattningar av en utomstående sakkunnig. De uppskattningar som gjorts av utomstående värderare förnyas i regel varje år. Driftskostnader Driftskostnaderna och avskrivningarna upptas verksamhetsvis i resultaträkningens poster. De kostnader som skötseln av ersättningarna orsakat ingår i utbetalda ersättningar, medan de kostnader som placeringsverksamheten medfört ingår i kostnaderna för placeringsverksamheten. Som driftskostnader upptas 4

5 kostnaderna för skötsel av försäkringarna och förvaltningskostnaderna. I posten övriga kostnader ingår kostnaderna för skötsel av avbytarservice och arbetarskydd. Enligt den år 2000 fastställda avskrivningsplanen bokförs avskrivningar så att standardprogramvaror och andra utgifter med lång verkningstid avskrivs i form av jämna avskrivningar på fem år, medan maskiner och inventarier avskrivs i form av 25 % restvärdesavskrivningar. Den allmänna aktiveringsgränsen för maskiner, anordningar och standardprogram är Regelmässiga avskrivningar görs inte på konstanskaffningar. Pensionsarrangemang Det lagstadgade pensionsskyddet för personalen samt tilläggspensionsskyddet har ordnats i Tapiolagruppen. Pensionsförsäkringspremierna har bokförts i resultaträkningen på prestationsbasis. Principer för beräkning av ansvarsskulden Enligt de grunder som SHM har fastställt skall LPA som ansvarsskuld bokföra de medel som behövs för att täcka de framtida utgifterna för anordnande av pensionsskydd enligt LFÖPL, upp till ett sådant belopp att den andel av pensionsanstaltens inkomster som inte skall användas för något annat ändamål förslår till täckning av nämnda utgifter (LFÖPL 10 ). Det ansvar som föranleds av anordnandet av arbetsskadeskydd enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (OFLA) finansieras ur grundskyddsandelen, statens andel och lantbruksföretagarnas premieandel enligt förhållandet mellan de finansieringsandelar som anges i OFLA 15 2 och 3 mom. De medel som behövs för att täcka de framtida utgifterna för anordnandet av arbetsskadeskyddet skall LPA uppta som ersättningsansvar enligt de grunder som SHM fastställer. Till ersättningsansvaret skall varje år överföras även det belopp med vilket de försäkrades andel som nämns i OFLA 15 3 mom. skiljer sig från den årliga premieinkomsten. Utöver vad som i den nämnda 15 bestäms om finansiering av totalkostnaderna, skall Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala en avgift för komplettering av ersättningsansvaret för att täcka det ansvarsunderskott som i fråga om grundskyddsandelen uppstått före 2004, så att avgiften fördelar sig på de andelar som FPA och LPA skall ansvara för enligt förhållandet mellan de finansieringsandelar som anges i 15 2 mom. Den ansvarsskuld som gäller olycksfallsförsäkringen för fritiden beräknas enligt de beräkningsgrunder som SHM har fastställt. Förkortningar: LFÖPL GEVPL AVTRPL AVSTÖL AVTREL OFLA OFLA-Ft LPA-DAGPL GLF Lagen om pension för lantbruksföretagare Lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare Lagen om avträdelsepension Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare Lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Olycksfallsförsäkring för fritid Lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen Grupplivförsäkring 5

6 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN PREMIEINKOMST OCH LAGSTADGADE FINANSIERINGSANDELAR Premieinkomst LFÖPL-grundpensionsförsäkring , ,28 Grupplivförsäkring , ,63 OFLA-At-försäkring , ,62 OFLA-Ft-försäkring , ,70 Andel av sjukvårdsavgiften (-) 0, ,00 Premieinkomst före kreditförluster och återförsäkrarnas andel , ,23 Kreditförluster på premiefordringar (-) LFÖPL , ,29 GLF , ,59 OFLA , , , ,18 Premieinkomst före återförsäkrarnas andel , ,05 Återförsäkrarnas andel (-) , ,64 Premieinkomst , ,41 Statens andel x) LFÖPL , ,77 AVTRPL , ,71 AVTREL , ,35 AVSTÖL , ,04 OFLA , ,45 LPA-DAGPL , ,92 Andel av sjukvårdsavgiften (-) 0, ,00 Statens andel , ,24 Folkpensionsanstaltens andel Folkpensionsanstaltens andel (brutto) , ,46 Andel av sjukvårdsavgiften (-) 0, ,00 Folkpensionsanstaltens andel , ,46 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar , ,11 x) Innehåller inte statens andel för avbytarverksamheten. 6

7 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN UTBETALDA ERSÄTTNINGAR Pensioner LFÖPL-grundpensioner x) , ,80 LFÖPL-tilläggspensioner 9 042, ,35 APL-, KAPL-, KoPL-, SjPL-, StPL-, KomPL-, KyPL- och FPAL-grundpensioner , ,20 APL-, KAPL-, KoPL-, SjPL-, StPL-, KomPL-, KyPL- och FPAL-tilläggspensioner , ,35 FöPL-grundpensioner , ,70 FöPL-tilläggspensioner 5 390, ,12 GEVPL , ,75 AVTRPL , ,71 AVSTÖL , ,13 OFLA , ,80 Andel enligt OFLA 15 (-) , , , , , ,59 Ersättningar AVTREL , ,35 OFLA , ,32 LPA-DAGPL , ,78 GLF , , , ,42 Pensioner och ersättningar , ,01 Övriga utbetalningar , ,77 Ansvarsfördelningsersättningar (-) APL, KAPL, KoPL, SjPL , ,64 FöPL , , , ,98 Utbetalda ersättningar före skötselkostnaderna och återförsäkrarnas andel , ,80 Kostnader för skötsel av ersättningsverksamheten , ,71 Kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan , ,15 Utbetalda ersättningar före återförsäkrarnas andel , ,66 Återförsäkrarnas andel (-) , ,85 Utbetalda ersättningar , ,81 x) Innehåller även LFÖPL:s andel till OFLA. 7

8 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN SPECIFIKATION AV NETTOINTÄKTEN AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Övriga intäkter (hyresintäkter) , ,07 Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter , ,06 Ränteintäkter , , , , , ,24 Återförda nedskrivningar ,00 0,00 Försäljningsvinster , , , ,90 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar , ,93 Kostnader för övriga placeringar ,11 1) ,52 Räntekostnader och andra kostnader för främmande kapital , , , ,38 Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar , ,80 Planenliga avskrivningar av placeringstillgångar , , , ,89 Försäljningsförluster , , , ,13 Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten , , , ,93 Nettointäkt av placeringsverksamheten i resultaträkningen , ,97 Fördelning av nettointäkten av placeringsverksamheten: LFÖPL-verksamhet , ,40 OFLA-At-verksamhet , ,84 OFLA-Ft-verksamhet , , , ,97 1) Inbegriper återbetalda arvoden ,92. 8

9 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN DRIFTSKOSTNADER Totala driftskostnader verksamhetsvis (utom avbytar- och arbetarskyddsverksamheten) Driftsutgifter Planenliga Totalt Totalt avskrivningar Utbetalda ersättningar , , , ,86 Kostnader för skötsel av ersättningar , , , ,71 Kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan ,13 0, , ,15 Driftskostnader , , , ,09 Kostnader för skötsel av försäkringsverksamheten , , , ,97 Kostnader för förvaltningen , , , ,12 Driftskostnader för placeringsverksamheten , , , ,80 Totala driftskostnader , , , ,75 Fördelning av de totala driftskostnaderna 1) LFÖPL-verksamhet , ,60 OFLA-At-verksamhet , ,89 OFLA-Ft-verksamhet , ,74 AVSTÖ-verksamhet , , , ,95 Personalkostnader (utom avbytar- och arbetarskyddsverksamheten) Löner och arvoden , ,12 Pensionskostnader , ,01 Övriga lönebikostnader , ,97 Övriga personalkostnader , , , ,52 Ledningens löner och arvoden, pensionsförbindelser, penninglån och villkor för dem samt säkerheter och ansvarsförbindelser Arvoden till delegationens medlemmar och deras ersättare , ,00 Arvoden till styrelsemedlemmarna och deras ersättare , ,00 Löner och arvoden till verkst.direktören jämte ställföreträdare , ,00 Som pensionsålder för verkställande direktören och dennes ställföreträdare har avtalats 63 år. Ett pensionsskydd enligt minimivillkoren i APL-systemet har finansierats för personer i förtroendeuppdrag. Ledningen har inte beviljats penninglån, säkerheter eller andra ansvarsförbindelser. Nettoantalet anställda i genomsnitt Kontorspersonal Ombudsmän ) Inbegriper direkta skatter. 9

10 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRINGEN I ANSVARSSKULDEN Förändring Premieansvar för LFÖPL-grundpens.skyddet , , , ,44 Premieansvar för LFÖPL-tilläggspens.skyddet ,19 557, , ,29 Ersättningsansvar för LFÖPL-tilläggsp.skyddet , , , ,54 Ersättningsansvar för OFLA-At , , , ,33 Ersättningsansvar för OFLA-Ft , , , , , , , ,99 ÖVRIGA INTÄKTER Intäkter av avbytarverksamheten Ersättning för kommunernas driftskostnader för avbytarservice , ,85 Ersättning för kommunernas kostnader för den lokala avbytarserviceförvaltningen , ,58 Ersättning för LPA:s förvaltningskostnader för avbytarservice , , , ,43 ÖVRIGA KOSTNADER Kostnader för avbytarverksamheten Kommunernas driftskostnader för avbytarservice , ,85 Kommunernas kostnader för lokal avbytarserviceförvaltning , ,58 LPA:s förvaltningskostnader för avbytarservice Personalkostnader , ,75 ADB-kostnader , ,71 Övriga kostnader , ,29 Avskrivningar , , , , , ,16 Kostnader för arbetarskyddsverksamheten Understöd för arbetarskydd , ,32 Kostnader för skötsel av arbetarskyddsverksamheten , , , ,28 DIREKTA SKATTER Skatter för tidigare år 567,20-3,74 Skatter för räkenskapsåret 707,86 794, ,06 791,20 10

11 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN PLACERINGAR Placeringarnas verkliga värde och värderingsdifferens Placeringar Återstående Bokföringsvärde Verkligt värde anskaffningsutgift Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier , , ,12 Övriga placeringar Aktier och andelar , , ,34 Finansmarknadsinstrument , , ,99 Övriga lånefordringar , , , , , ,47 Den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrumenten innehåller skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset. Skillnaden är periodiserad som ränteintäkter eller som minskning av dem , ,22 Värderingsdifferens (skillnaden mellan det verkliga värdet och bokföringsvärdet) ,00 Placeringar Återstående Bokföringsvärde Verkligt värde anskaffningsutgift Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier , , ,12 Övriga placeringar Aktier och andelar , , ,81 Finansmarknadsinstrument , , ,79 Övriga lånefordringar , , , , , ,89 Den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrumenten innehåller skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset. Skillnaden är periodiserad som ränteintäkter eller som minskning av dem , ,38 Värderingsdifferens (skillnaden mellan det verkliga värdet och bokföringsvärdet) ,38 11

12 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Fastighetsplaceringar Förändringar i fastighetsplaceringar Fastighetsaktier Lånefordringar Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar ,73 0,00 Minskningar , ,00 Anskaffningsutgift ,77 0,00 Anskaffningsutgift ,77 0,00 Ökningar ,00 0,00 Anskaffningsutgift ,77 0, Fastighetsaktier i eget bruk Återstående anskaffningsutgift , ,72 Bokföringsvärde , ,72 Verkligt värde , ,56 Fastighets- och bostadsaktier Ägarandel Bokföringsvärde Verkligt värde Kiinteistö Oy Espoon Finnbo 100,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie ,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Metsätapiola 39,1 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Tietäjäntie ,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Hopia-avain 100,0 % , ,00 1 Kiinteistö Oy Kurunhelmi 60,0 % , ,00 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2 100,0 % , ,00 1 Asunto Oy Otatornit 29,6 % , ,00 1 Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen 23,0 % , ,00 Vierumäki Golf Garden Oy rak.nro , , , ,12 1 Aktierna i kontors- och bostadsfastigheterna har värderats i januari Övriga placeringar Aktier och andelar Hemort Antal Bokföringsvärde Verkligt värde Börsbolag Amer-yhtymä Oyj A , ,00 Elisa Communications Abp , ,30 Cargotec Oyj B , ,00 12

13 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Hemort Antal Bokföringsvärde Verkligt värde Finnlines Abp , ,00 Fortum Abp , ,72 Huhtamäki Oyj , ,50 KCI Konecranes Abp , ,63 Kone Oyj B , ,80 Lassila & Tikanoja Oyj , ,00 Metso Abp , ,68 Neste Oil Abp , ,32 Nokia Abp , ,00 Nordea AB Sverige , ,40 Orion Oyj B , ,00 Outokumpu Oyj , ,05 Sampo Abp , ,00 SanomaWSOY Abp B , ,61 Stockmann Oyj Abp , ,00 Stora Enso Oyj B , ,00 TeliaSonera Oyj Sverige , ,75 Tietoenator Abp , ,00 UPM-Kymmene Oyj , ,20 Wärtsilä Oyj Abp , ,00 YIT-Yhtymä Oyj , ,00 Övriga börsbolag , ,00 Börsbolag totalt , ,96 Andelar i placeringsfonder Celeres Pension , ,58 Celeres Reit Kiinteistö T , ,68 Danske Capital/DCF Fund Focus Cap , ,25 Danske Capital/Firstnordic Baltic Equity F.B , ,32 Danske Capital Trans-balkan B , ,97 Pohjola Euro Kasvu B , ,46 Pohjola Euro Value B , ,59 Pohjola Finland Value B , ,66 Pohjola Pharma B , ,32 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina B , ,79 Pohjola Japani plus B , ,69 Mandatum / Eliksir K , ,10 Mandatum China K , ,02 Mandatum Emerging Market debt K , ,31 Mandatum Emerging Asia K , ,05 Mandatum Euro Yrityslaina K , ,76 Mandatum European Growth K , ,79 Mandatum Global Tech K , ,41 Mandatum High Yield K , ,91 13

14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Mandatum Itä-Eurooppa K , ,13 Mandatum Latin America K , ,59 Mandatum Mustameri K , ,96 Mandatum Suomi Kasvuosake K , ,17 Mandatum US small Cap Vk , ,89 Sampo Euro Value K , ,23 Sampo Eurooppa Osake K , ,08 Sampo Japani Osake K , ,96 Sampo Pohjois-Amerikka Osake K , ,74 Sampo Suomi Yhteisöosake K , ,30 Sampo Yhteisökorko K , ,45 Sampo Yhteisöobligaatio K , ,01 Nordea European Equity Hedge kasvu , ,60 Nordea Amerikka plus K , ,97 Nordea Japani kasvu , ,39 Nordea Kaukoitä kasvu , ,82 Nordea Medica Life Science k , ,15 Nordea Foresta K , ,28 Nordea Euro Yrityslaina Plus k , ,23 Nordea Pro Corporate Bond kasvu , ,75 Nordea Pro Euro Obligaatio kasvu , ,78 Nordea Pro Euro Korko kasvu , ,27 Nordea Pro Eurooppa kasvu , ,65 Nordea Pro Suomi kasvu , ,06 BGI Europe ex-uk Index Fund , ,98 OP-Britannia A , ,89 OP-Euro Yrityslaina B , ,17 Gyllenberg European Equity Value A 527,67 609,23 Gyllenberg Finlandia B , ,67 Fidelity European Agressive F , ,73 JPMF Europe Dynamic A acc , ,36 SEB Lux Bond Fund- Corporate Bonds , ,94 SEB Lux Fund - Europe Equity , ,40 Andelar i placeringsfonder totalt , ,49 Andra än börsbolag TKP Tieto Oy , ,70 Helmet SME Ventures Ky , ,62 Helmet SME Ventures II G Ky , ,49 Övriga , ,08 Andra än börsbolag totalt , ,89 Aktier och andelar totalt , ,34 14

15 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Övriga lånefordringar Lånefordringar fördelade efter säkerheten Övriga lånefordringar Bankgaranti , ,17 FÖRÄNDRINGAR I IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella Materiella Totalt tillgångar tillgångar Anskaffningsutgift , , ,47 Helt avskrivna under det föregående året ,44 0, ,44 Ökningar , , ,31 Minskningar , , ,49 Anskaffningsutgift * , , ,85 Ackumulerade avskrivningar , , ,70 Helt avskrivna under det föregående året ,44 0, ,44 Ackumulerade avskrivningar av minskningar 0, , ,04 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , ,35 Ackumulerade avskrivningar , , ,57 Bokföringsvärde , , ,28 * Som anskaffningsutgift har upptagits anskaffningsutgiften för de tillgångar vilkas anskaffningsutgifter inte helt har kostnadsförts som planenliga avskrivningar. Anskaffningar/avskrivningar verksamhetsvis Bokföringsvärde Ökning/Minskning Bokföringsvärde netto Avskrivning Avbytarverksamhet Förvaltning , , , , , , , ,28 Arbetarskydd , , , ,69 Placeringar ,08 0, , ,92 Övrig verksamhet , , , , , , , ,28 ANSVAR Ansvar enligt 188 i mervärdesskattelagen för den i 13 a i nämnda lag avsedda skattskyldighetsgruppens skuld till Nylands länsskatteverk; den solidariska skulden är för hela gruppens del ,10 euro. LPA har inte leasingansvar av betydelse. 15

16 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN FORDRAN HOS STATEN OCH FPA / SKULD TILL STATEN OCH FPA Fordran (+) / Skuld (-) FORDRAN HOS STATEN / SKULD TILL STATEN LFÖPL , ,23 AVTRPL , ,71 AVSTÖL , ,96 AVTREL , ,65 OFLA , ,55 LPA-DAGPL , , , ,76 FODRAN HOS FPA / SKULD TILL FPA OFLA , , , ,30 PASSIVA RESULTATREGLERINGAR Statsandelsförskott (jord- och skogsbruksministeriet) , ,34 Övriga resultatregleringar , , , ,55 FORDRAN/SKULD AV ANSVARSFÖRDELNING Aktiva resultatregleringar (+) / Passiva resultatregleringar (-) FöPL-pensioner , ,75 APL-, KAPL-, KoPL-,SjPL-,FPAL-, StPL-, , ,83 KomPL- och KyPL-pensioner , ,08 INNEHAV I ANDRA FÖRETAG Andel Eget kapital Räkenskaps- % periodens vinst/förlust, Fastighets- och bostadsbolag helt i LPA:s ägo: Kiinteistö Oy Espoon Finnbo, Esbo , ,41 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13, Grankulla ,11 2,69 Kiinteistö Oy Tietäjäntie 11, Esbo ,91 657,96 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2, Grankulla ,30 876,48 Kiinteistö Oy Hopia-avain, Helsingfors ,28 448,75 Fastighets- och bostadsbolag delvis i LPA:s ägo: Kiinteistö Oy Kurunhelmi, Kuru 60, , ,32 Kiinteistö Oy Metsätapiola, Esbo 39, ,71-478,62 Asunto Oy Otatornit, Esbo 29, ,87 x) 1 701,21 x) Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen, Kittilä 23, ,36 x) 5,87 x) x) Uppgifter enligt bokslutet för

17 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN NYCKELTAL NYCKELTAL ÖVER LPA:S EKONOMISKA UTVECKLING OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET Avbytarverksamheten ingår inte miljoner miljoner miljoner miljoner Premieinkomst 154,8 151,2 145,3 144,0 Statens andel 569,0 561,9 559,0 546,7 Folkpensionsanstaltens andel 13,2 11,9 8,3 9,1 Utbetalda pensioner och ersättningar -805,7-790,2-778,5-764,1 Nettointäkter av placeringarna till verkligt värde 12,2 8,4 7,0 3,5 avkastning på det bundna kapitalet, % 11,0 % 7,8 % 6,9 % 3,6 % Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde 7,8 4,3 3,3-0,5 Omsättning 745,4 731,7 723,0 708,3 Driftskostnader sammanlagt -23,9-24,7-23,0-19,8 % av omsättningen 3,2 % 3,4 % 3,2 % 2,8 % LFÖPL-driftskostnader, % av LFÖPL-arbetsink.summan 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % Ansvarsskuld 100,2 91,2 86,8 82,7 Pensionstillgångar 119,3 105,4 99,6 95,6 LFÖPL-arbetsinkomstsumma 1 251, , , ,0 personer personer personer personer LFÖPL-försäkrade OFLA-försäkrade Pensions- och ersättningstagare FORMLER FÖR NYCKELTALEN OCH DERAS INNEHÅLL Premieinkomst LFÖPL- och OFLA-premieinkomsterna på prestationsbasis före avdrag för sjukvårdsavgiftens andel (år ), kreditförlusterna och återförsäkrarnas andel Statens andel De statsandelar som LPA erhållit före avdrag för sjukvårdsavgiftens andel (år ) Folkpensionsanstaltens andel Folkpensionsanstaltens andel före avdrag för sjukvårdsavgiftens andel (år ) 17

18 Utbetalda pensioner och ersättningar De pensioner och ersättningar som har betalats till pensionstagarna före avdrag för ansvarsfördelningsersättningen Nettointäkter av placeringarna till verkligt värde Nettointäkterna av placeringarna till verkligt värde är lika med förändringen i marknadsvärdena mellan slutet och början av rapporteringsperioden - kassaflödet under perioden. Avkastningen på det bundna kapitalet beräknas med en s.k. anpassad Dietz-formel: intäkter av placeringarna till verkligt värde marknadsvärde periodens (slut - början) - kassaflöde Avkastning = = bundet kapital marknadsvärde i början av perioden + avvägt kassaflöde Kassaflöde = köp - försäljning - intäkter + kostnader Det avvägda kassaflödet erhålls genom att periodens kassaflöden avvägs med den proportionella andel av hela perioden som kvarstår på transaktionsdagen eller från transaktionsmånadens mitt till periodens slut. Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde är nettointäkterna av placeringsverksamheten till verkligt värde - avkastningskravet på ansvarsskulden. Omsättning Omsättningen = premieinkomsten före kreditförluster på premiefordringar och återförsäkrares andel + statens andel + Folkpensionsanstaltens andel + intäkter av placeringsverksamheten enligt resultaträkningen. Driftskostnader sammanlagt De sammanlagda driftskostnaderna verksamhetsvis (inbegriper inte avbytarservice och arbetarskydd) Ansvarsskuld Ansvarsskulden i balansräkningen Pensionstillgångar Pensionstillgångarna = LPA:s ansvarsskuld skillnaden mellan placeringarnas bokföringsvärde och verkliga värde LFÖPL-arbetsinkomstsumman Den LFÖPL-arbetsinkomstsumma som har beräknats utifrån försäkringsbeståndet per RISKHANTERING Allmänna principer för riskhanteringen Riskhanteringen täcker LPA:s alla uppgiftsområden, nämligen den lagstadgade arbetspensionen och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare, yrkesfiskare och renskötare samt LPAsjukdagpenningen, grupplivförsäkringen, avträdelsesystemen och avbytarservicen. 18

19 Ett mål för riskhanteringen vid LPA är att som en del av den interna kontrollen säkerställa att verksamheten är störningsfri, kontinuerlig och ekonomisk genom att minimera de förluster som beror på kända risker. Riskhanteringen baserar sig på LPA:s verksamhetsidé samt på en omvärldsanalys och de strategiska målen. Det väsentliga är att sträva till en kostnadseffektiv inriktning av riskhanteringens resurser, vilket förutsätter att man klarlägger de faktiska nyckelriskerna i verksamheten. I denna process måste betydelsen av de verkningar som riskerna har och sannolikheten av att de blir verklighet bedömas för att lämpliga handlingsprinciper och förfaranden för hantering av riskerna ska kunna tas fram. I egenskap av en pensionsanstalt med ett publikt uppdrag består LPA:s riskhanteringspolitik i grunden av att undvika risker. Målet är identifiering av riskerna, genomtänkt hantering av dem och eventuellt minskning eller undanröjande av riskerna. Ansvaret för riskhanteringen och kontrollen LPA:s styrelse ser till att pensionsanstalten har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av verksamhetens art och omfattning (LFÖPL 16 c 2 mom.). Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan som täcker hela LPA:s verksamhet och som anger målen för riskhanteringen inom olika funktioner, gränserna för risktagningen samt ansvaren, mätare och kontrollprinciper. Dessutom har LPA:s styrelse godkänt principer för den interna kontrollen. Iakttagandet av principerna är också en del av genomförandet av riskhantering i LPA. Organisering av riskhanteringen Verkställande direktören har delegerats av styrelsen att ansvara för ordnandet av riskhanteringen i LPA, biträdd av ledningsgruppen, där administrativa direktören har helhetsansvaret för koordineringen av riskhanteringen (processer, planering, rapportering). Enligt LPA:s arbetsordning hör riskhanteringsärendena till ekonomi- och förvaltningslinjen. Det praktiska utvecklings- och koordineringsarbetet som gäller riskhantering ankommer på ekonomi- och förvaltningslinjens jurist. Varje avdelning och enhet svarar för hanteringen av de kontinuitets- och skaderisker som ansluter sig till respektive verksamhet. Avdelningarnas och enheternas ledningsgrupper utför också riskkartering. Den interna granskningen ger sakkunnigutlåtanden om riskhantering samt väljer granskningsobjekten med utnyttjande av de riskkarteringar som gjorts i LPA. Rapportering Styrelsen får rapporter om helhetssituationen i fråga om riskhanteringen och om väsentliga iakttagelser under kalenderåret. Rapporter om placeringsriskerna ges till styrelsen kvartalsvis samt dessutom rapporteras särskilt om andra väsentliga risker som observerats under året. Den utvidgade ledningsgruppen får rapporter om riskhanteringen i samband med styrkortsrapporteringen så att avdelningarna/enheterna rapporterar kvartalsvis om väsentliga observationer och om de fortsatta 19

20 åtgärder som de för egen del vidtagit. Den utvidgade ledningsgruppen består av ledningsgruppen utökad med avdelnings- och enhetscheferna. Den försäkringstekniska ansvarsskuldens risker och riskhantering Definition av riskerna och riskhanteringsstrategier LPA och staten ansvarar för kostnaderna för de pensioner som bygger på LFÖPL. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fastställer beräkningsgrunderna. Den andel som LPA bekostar består av försäkringspremier och avkastningen av placeringar. Staten svarar för kostnaderna för pensionerna till övriga delar. De pensionsdelar som bygger på andra lagar indriver LPA genom ansvarsfördelningen. Enligt de grunder som SHM har fastställt överförs i bokslutet till premieansvaret för LFÖPL-grundskyddet den del av LPA:s intäkter som inte har använts till att täcka LPA:s övriga kostnader. LFÖPL är därigenom ett rent fördelningssystem (inte fonderande) och ansvarsskulden har närmast karaktären av en buffertfond som säkerställer likviditeten. På grund av det ringa beloppet gäller likviditetsrisken huvudsakligen uppskattningen av den årliga premieinkomsten och statsandelen. På grund av att LFÖPL-tilläggsskyddsrörelsen är så liten är den inte förbunden med några väsentliga risker. Det ansvar som beror på ordnandet av lagstadgat arbetsskadeskydd enligt OFLA har sedan 2004 finansierats ur grundskyddsandelen (FPA och LFÖPL) samt ur statens andel och lantbruksföretagarnas premieandel. Före det hade de som finansierar grundskyddet inte deltagit i fonderingen. Enligt de beräkningsgrunder som SHM har fastställt bestäms både om komplettering av det ersättningsansvar som grundskyddsfinansiärerna betalar och om det egentliga ersättningsansvaret. Efter en övergångsperiod ( ) kommer OFLA att vara ett helt fonderande system i fråga om de varaktiga ersättningarna. Skillnaden mellan de försäkrades kostnadsandel enligt OFLA 15 3 mom. och den årliga premieinkomsten uppföljs genom ett utjämningsansvar, som samtidigt kontrollerar att nivån på premierna är rätt. SHM fastställer beräkningsgrunderna även för premiens del. Olycksfallsförsäkringen för fritiden finansieras av de försäkrade genom försäkringspremien, vars nivå godkänns av SHM. I den frivilliga fritidsförsäkringen är risken för en plötslig nedgång i försäkringsbeståndet verklig. Därför måste ansvarsbeloppet vara tillräckligt stort för att framtida ersättningar för redan inträffade skador ska kunna betalas. I fritidsförsäkringens ersättningsansvar används således samma kapitaliseringsmodell som i den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. Även beräkningsgrunderna för fritidsförsäkringens ersättningsansvar godkänns av SHM. Riskhanteringsprocesser Beräkningsgrunderna för försäkringspremierna, skötselkostnaderna och de försäkringstekniska ansvaren fastställs av SHM för alla försäkringsrörelser som LPA bedriver. Kreditförlustrisken är inte väsentlig, men man observerar den kontinuerligt. På grund av att verksamheten är lagstadgad kan LPA inte välja ansvar i pensions- och olycksfallsförsäkringen. Enligt 20 i förordningen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPF) fastställs statsandelen tre gånger om året: i november under det föregående året fastställs förskottsposterna för det följande året, i juni justeras förskottsposterna för den senare delen av det innevarande året (samtidigt som den slutliga statsandelen fastställs för det föregående året) och i november justeras den förskottspost som ska beta- 20

21 las i december. Statsandelsutredningarna bygger på noggranna uppföljningsmodeller som stöder sig på den färskaste statistiken och beaktar de lag-, ADB- och andra dylika ändringar som redan är kända. I fritids-ofla-rörelsen har man som skydd mot stora skador en skadeexcedentåterförsäkring (Excess of Loss). Täckningen i återförsäkringen är den del av skadeutgiften som överstiger euro, medan återförsäkrarens maximiansvar är euro per slutlig skada. Som beredskap för fluktuationer i det årliga resultatet av fritids-ofla finns ett utjämningsansvar, som har en riskteoretiskt bestämd såväl nedre som övre gräns. Försäkringsmatematiska antaganden I den försäkringsrörelse som gäller LFÖPL-grundskyddet följer man beräkningsräntan för APLgrundförsäkringen. Räntan fastställs halvårsvis. Beräkningsräntan för LFÖPL-tilläggsskyddet är 4,25 %. I OFLA-försäkringarna för arbetstid och för fritid är beräkningsräntan 3,5 %. I uppföljningsmodellerna för LFÖPL-försäkrade och -pensioner används ett dödlighetsmått, som har definierats utifrån uppgifterna om LFÖPL-försäkrade och -pensionstagare. Dödlighetsmodellen har uppdaterats senast år I OFLA-försäkringarna används också det dödlighetsmått som används i LFÖPL, men vid kapitaliseringen av de bestående ersättningarna från OFLA används den allmänna olycksfallsförsäkringens dödlighetsmått. Volymuppgifter om den försäkringstekniska ansvarsskulden Uppgifter om storleken av den försäkringstekniska ansvarsskulden för de olika försäkringsrörelserna samt nyckeltal som beskriver försäkringsverksamheten ingår i noterna till bokslutet. Beloppet av utjämningsansvaret i fritids-ofla-försäkringen, idealzonens nedre och övre gräns samt deras utveckling under tio år framgår också av bokslutsmaterialet. Hantering av placeringsrisker Definition av riskerna och riskhanteringsstrategier Placeringsverksamhetens betydelse är mindre än vad som annars är vanligt i arbetspensionssystemet. LPA:s placeringstillgångar är föremål för marknads-, ränte- och likviditetsrisker, av vilka likviditetsrisken är den viktigaste på grund av hur LPA:s verksamhet finansieras. Detta har beaktats i placeringsverksamheten genom att tillgångarna har placerats i objekt som lätt kan realiseras. Placeringspolitiken och ändringarna i den samt de detaljerade målen för placeringsverksamheten är beskrivna i en placeringsplan som uppgörs årligen. Strategin för hantering av placeringsrisker är en del av pensionsanstaltens riskhanteringsstrategi, men en mer ingående beskrivning av den finns i placeringsplanen. Riskhanteringsprocesser Styrelsen fastställer årligen en placeringsplan och en allmän riskhanteringsplan för pensionsanstalten. I riskhanteringsplanen beskrivs de allmänna principerna för intern kontroll med avseende på placerings- 21

22 verksamheten och i placeringsplanen preciseras sedan principerna. Som en del av godkännandet av placeringsplanen har styrelsen även antagit principer för användningen av derivat. Genomförandet av placeringsplanen granskas åtminstone en gång i kvartalet både i styrelsens arbetsutskott och i styrelsen. Ekonomiavdelningen svarar för kontrollen av placeringsriskerna och rapporterar om dem. Av stor betydelse för valet av placeringsstrategi är de gällande täckningsbestämmelserna och lagstiftningen. I den centrala lagen (lagen om pension för lantbruksföretagare) bestäms att placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. En betydande del av LPA:s placeringstillgångar förvaltas av utomstående kapitalförvaltare. Den portfölj som varje kapitalförvaltare sköter har begränsats till 20 % av ansvarsskuldens genomsnittliga bruttobelopp. Genom inbördes avtal har portföljförvaltarnas befogenheter begränsats i fråga om allokation. Portföljförvaltarna övervakas genom rapportering åtminstone varje månad samt genom att de träffar ansvarspersoner regelbundet. Som portföljförvaltare anlitas bara allmänt kända aktörer med gott rykte. I den speciallagstiftning som LPA verkställer bestäms särskilt i varje enskilt fall om följande minimikrav på avkastningen av placeringarna: - LFÖPL-grundpensionsförsäkringen: APL-beräkningsräntan (4,75 % från och 5,5 % från ) - LFÖPL-tilläggspensionsförsäkringen: grundpensionsförsäkringens avkastning, dock minst 4,25 % - OFLA-ansvarsskulden: 3,5 %. På grund av finansieringsstrukturen måste en del av placeringstillgångarna placeras så att avkastningen blir lägre än APL-beräkningsräntan. Därför krävs att de placeringar som görs för längre tid än ett år ger en avkastning som är högre än beräkningsräntan. Volymuppgifter om placeringsbeståndets riskstruktur De förverkligade placeringarna och deras avkastning har beskrivits tidigare i noterna och nyckeltalen. Tabell över de olika placeringsslagens genomsnittliga andelar av 2005 års bundna placeringskapital samt den årliga volatiliteten: Placeringsslag Bundet kapital (miljoner euro) Andel Avkastning % per år Volatilitet % per år Lån 0,5 0,4 % 3,0 3,0 Masskuldebrevslån 36,7 32,9 % 4,5 2,4 Marknadspengar 25,3 22,7 % 2,2 0,1 Ränteplaceringar totalt 62,0 55,5 % 3,6 1,5 Aktier och andelar 32,2 28,8 % 23,1 8,9 Fastigheter 17,3 15,5 % 9,9 3,0 Samtliga 111,7 100,0 % 3,2 22

23 Ränteplaceringarnas durationer : Placeringsslag Kapital Andel Duration miljoner euro 1) Masskuldebrev 41,7 77,6 % 5,2 Marknadspengar 12,0 22,4 % 0,4 Totalt 53,7 100,0 % 4,1 1) Innehåller inte de ackumulerade räntor som inte intäktsförts, LPA:s insättningar över natten och kapitalet på LPA:s placeringskonto. Placeringarna (till marknadsvärde ) i aktier och andelar fördelar sig geografiskt så att 19,1 % är placerade i Finland samt 61,0 % i övriga Europa och 19,9 % i den övriga världen. Fastighetsplaceringarna (till marknadsvärde ) fördelar sig på kontorsfastigheter 75,5 % (5 objekt), bostadsfastigheter 17,9 % (2 objekt) och övriga fastighetsobjekt 6,6 % (3 objekt). Objekten är till största delen belägna i huvudstadsregionen. LPA:s masskuldebrevs- och företagslån är placerade till ca 90 % i objekt med klassificeringen BBB eller bättre. Operativa risker Som redskap i riskförvaltningsprocesserna används bl.a. LPA:s arbets- och handläggningsordning, arbetsordningen för ekonomiförvaltningen jämte tillhörande procedurregler samt dessutom sekretessreglerna, datasäkerhetsreglerna, skyddsföreskrifterna och beredskapsplanen. Riskhanteringen är en del av arbetet vid varje linje, avdelning och enhet. I samband med den årliga verksamhetsplaneringen tar de ställning till väsentliga risker som är förknippade med deras verksamhet samt till förebyggande åtgärder och riskhanteringsåtgärder genom att varje enhet utarbetar en egen riskhanteringsplan. Utifrån de olika enheternas riskhanteringsplaner sammanställs en riskhanteringsplan som täcker hela LPA. De operativa riskerna gäller både de interna och externa verksamhetsförutsättningarna. LPA måste hela tiden beakta bl.a. de förändringar som inträffar i de försäkrades verksamhetsförutsättningar samt de lagändringar som gäller LPA:s verksamhetsområden. Alla funktioner vid LPA är till en stor grad beroende av dataprogrammen, olika register och uppgifterna i dem samt av att eventuella fel kan bli långvariga och ackumuleras i registren. En betydande operativ risk utgör även den stora volymen i penningrörelsen och olika risker i anslutning till personalen (bl.a. det interna generationsskiftet). De operativa riskerna hanteras genom kontinuerlig utbildning och efterträdarplanering, genom rätt organisering och genom förebyggande kontroller som är inbyggda i datasystemen för att begränsa sannolikheten av ogynnsamma händelser. En kontinuerlig kvalitetskontroll av behandlingen och tillämpningarna genomförs med hjälp av chefsövervakning, avstämningar och stickprovsgranskningar. Den interna kon- 23

24 trollen används för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, bestämmelser och anvisningar samt att de mål som gäller en ekonomisk och effektiv verksamhet iakttas. I riskhanteringen beaktas de riskfaktorer som är förknippade med LPA:s företagsbild. Egendoms- och skaderiskerna kartläggs årligen och de väsentliga riskerna har försäkrats. Esbo den 2 mars 2006 Esa Härmälä Holger Falck Heimo Hanhilahti Erkki Kolehmainen Pentti Leppäaho Terttu Mielikäinen Kaarina Suihkonen Matti Toiviainen Hannu Uusitalo Päivi Huotari verkställande direktör Bokslutet och verksamhetsberättelsen har upprättats enligt god bokföringssed. Vi har i dag avgett en berättelse om den utförda granskningen. Esbo den 14 mars 2006 Harri Pärssinen, CGR Tomi Englund, CGR 24

25 FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA Balansbok Inbunden handling 10 år efter räkenskapsperiodens slut Specifikationer till balansräkningen Handling 10 år efter räkenskapsperiodens slut och till noterna Huvudbok Cd-skiva 10 år efter räkenskapsperiodens slut Dagbok Cd-skiva 10 år efter räkenskapsperiodens slut Kassakladd Cd-skiva 10 år efter räkenskapsperiodens slut Inköpsreskontra Cd-skiva 10 år efter räkenskapsperiodens slut Inköpsfakturor Cd-skiva 6 år efter räkenskapsperiodens slut Försäljningsreskontra Cd-skiva 6 år efter räkenskapsperiodens slut Lönebokföring Cd-skiva 50 år efter räkenskapsperiodens slut Andra verifikationer Pappersversion 6 år efter räkenskapsperiodens slut Verifikationsslagen finns i bokslutet uppräknade i specifikationerna till balansräkningen. Bokföringsmaterialet förvaras i LPA:s arkiv i fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Metsätapiolas lokaler i Esbo. Dessutom förvaras cd-upptagningar hos Okopankki. 25

26 REVISIONSBERÄTTELSE Till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegations vårmöte Vi har granskat Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Styrelsen och verkställande direktören har upprättat verksamhetsberättelsen och bokslutet, som omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter. Efter utförd granskning ger vi vårt utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och förvaltningen. Undertecknad Harri Pärssinen CGR har i egenskap av övervakningsrevisor utfört kontinuerlig granskning av pensionsanstaltens bokföring och finansförvaltning samt har gett en övervakningsgranskningsberättelse. Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen samt principerna för upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse, deras innehåll och presentationssätt har granskats i tillräcklig omfattning för att det skall kunna konstateras att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utgående från bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare och i förordningen innefattande reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utrett att styrelsemedlemmarna och verkställande direktören har förfarit lagenligt. Som vårt utlåtande anför vi att bokslutet och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bokföringslagen och övriga bestämmelser som gäller upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av verksamheten och den ekonomiska ställningen. Bokslutet kan fastställas och ansvarsfrihet beviljas styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för den räkenskapsperiod som vi har granskat. Esbo den 14 mars 2006 Harri Pärssinen CGR Tomi Englund CGR

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96 RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12.2004 01.01. - 31.12.2003 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst 149 942 739,41 144 047 941,33 Statens andel 560 845 696,24 557 821 093,59 Folkpensionsanstaltens

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia liv Innehåll Verkställande direktörens översikt 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Bokslut 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Moderbolagets finansieringsanalys

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2009 ISBN 978-952-213-591-9

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING OCH BOKSLUT FÖR BEGRAVNINGS- OCH AVGÅNGS- BIDRAGSKASSA (UPPHÄVTS)... 2 2 KASSANS PLACERINGSVERKSAMHET... 3 2.1 PLACERINGSPLAN... 3 2.2 TÄCKNING AV ANSVARSSKULDEN...

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser Uppdaterad 1.1.2014

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser Uppdaterad 1.1.2014 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSSTIFTELSER (UPPHÄVTS)... 1 2 2. PLACERINGSVERKSAMHET OCH TÄCKNING AV PENSIONSANSVARET I PENSIONSSTIFTELSE

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

www.porssisaatio.fi Hur förändras bokslutet? Guide om IFRSstandardernas verkningar

www.porssisaatio.fi Hur förändras bokslutet? Guide om IFRSstandardernas verkningar www.porssisaatio.fi Hur förändras bokslutet? Guide om IFRSstandardernas verkningar HUR FÖRÄNDRAS BOKSLUTET? GUIDE OM IFRS-STANDARDERNAS VERKNINGAR TILL LÄSAREN 3 INTRODUKTION TILL IFRS-BOKSLUT 4 Betoning

Läs mer

Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar

Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar Försäkringsbolagslag (521/2008) FBL Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) APFBL Lag om försäkringsföreningar (1250/1987)

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer