STIFTELSEN ARCADA. FO-nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELSEN ARCADA. FO-nummer: 0200099-5"

Transkript

1 STIFTELSEN ARCADA FO-nummer: BALANSBOK

2 ARCADA BALANSBOK 2013 ARCADA I ETT NÖTSKAL Praktiskt inriktad utbildning och fortbildning inom sju branscher Samhällsrelevant forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet Innovativa och verklighetstrogna inlärningsmiljöer Unika möjligheter till internationellt utbyte och praktik utomlands Modernt och unikt campus i Arabiastranden, Helsingfors

3 ARCADA BALANSBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verkställande direktörens översikt Stiftelsens verksamhetsberättelse Verksamheten Bolagisering och koncession Utbildning och forskning Främjande av utbildning och forskning Arcadas campus Styrning och uppföljning av verksamheten vid högskolan Högskolans etiska riktlinjer Högskolesektorn i utveckling Moderstiftelse och koncern Koncernstruktur Moderstiftelse Högskolan Arcada Ab Fastighets Ab Arcada Nova Arcada Fastigheter Ab, Kb Invest 1 och Bostads Ab Majlunden Finansiell ställning Intäkter Lönsamhet Kassaflöde och likviditet Försmögenhetsförvaltning Fondernas verksamhet Forskning, utvekling och innovation Riskhantering Personal Förvaltning Stiftelsens förvaltning Högskolans förvaltning Nya hederstitlar Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Perspektiv på framtiden Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutets noter...16 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Förteckning över använda bokföringsböcker Revisionsberättelse...31 Förvalningsrådets utlåtande...31

4 4 ARCADA BALANSBOK 2013 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2013 ETT ÅR AV FÖRÄNDRING OCH STABILITET År 2013 var ett högskolepolitiskt aktivt år. Riksdagen godkände i juni en förändring av yrkeshögskolelagen med betydande konsekvenser för högskolorna. Koncessionerna för yrkeshögskoleverksamhet delades ut på nytt och finansieringsmodellen för högskolorna blev i sin helhet resultatbaserad. Finansieringsreformen sammanfaller med en substantiell minskning av den totala offentliga finansieringen till yrkeshögskolorna. Högskolereformen fortsätter under år 2014 med en ny lagproposition som bl.a. ålägger yrkeshögskolorna att fungera i bolagsform från början av Av den här anledningen grundade Stiftelsen Arcada under år 2013 Högskolan Arcada Ab, till vilket högskoleverksamheten överfördes från början av EN NY HÖGSKOLESTRUKTUR Med beslutet att ompröva högskolornas koncessioner ville myndigheterna initiera en ny diskussion om en strukturell samordning. Det att sammanlagt 24 högskolor beviljades koncession måste ses som ett misslyckande. Visserligen har antalet verksamhetsorter minskat, men sammanlagt 38 högskolor i Finland är inte en hållbar lösning vare sig med tanke på den globala konkurrensen inom sektorn eller högskolornas förväntade bidrag till nationellt välstånd. Den nya diskussion, som under den allra senaste tiden har vitaliserats, om att ompröva den finländska duala modellen till förmån för en enhetslagstiftning, måste därför ses som naturlig och välkommen. En ny högskolestruktur som skulle tillåta en mer multidimensionell diversitet inom ramen för en gemensam lagstiftning, kunde lämpa sig väl för vårt till ytan stora men glesbefolkade land. Stiftelsen Arcada förde inför koncessionsansökan förhandlingar med ägarna till Yrkeshögskolan Novia om att gå in med en gemensam ansökan och på det sättet förbättra förutsättningarna för en livskraftig högskoleverksamhet på svenska. Trots att diskussionerna var intensiva, och hade ett starkt rikspolitiskt stöd, ledde de inte till resultat. Vi kunde inte nå en samsyn om målsättningarna för en samordnad högskola. Slutresultatet för Arcadas del var att vi beviljades fortsatt koncession för Högskolan Arcada Ab att bedriva högskolverksamhet. Också Novia fick fortsatt förtroende, med vissa utvecklingsförpliktelser. euro, skuldsättningsgraden har minskat och soliditeten förbättrats. Moderstiftelsens resultat utan de bundna fonderna är 1,1 miljoner euro. Marknadsvärdet av de förvaltade fondernas tillgångar uppgick vid årsskiftet till 31,3 miljoner euro. GOD EKONOMI GER RÖRELSEFRIHET Trots utmanande ekonomiska tider, med minskande statsunderstöd, är Stiftelsen Arcada och Högskolan väl rustade för framtiden. Den starka ekonomin ger rörelsefrihet och möjligheter till en balanserad risktagning. Koncessionsbeslutet och det starka förtroende som myndigheterna har visat för Stiftelsen och Högskolan, innebär att besluten ligger i våra egna händer. Jag vill rikta ett tack till våra studenter, lärare och övrig personal. Ert fortsatt gedigna arbete, tillsammans med den uppbackning vi erhåller från Stiftelsens styrelse, Förvaltningsråd och externa samarbetspartners, sörjer för att vi även i tider av förändring kan se med optimism och tillförsikt på framtiden. Vi vänder nu blad efter ännu ett år då Arcada, tack vare era gemensamma insatser, befäst sin position som en framåtsträvande och i Norden ledande yrkeshögskola. Helsingfors i mars 2014 Henrik Wolff Vd, rektor VI FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS För Högskolan Arcada fortsatte den stabila utveckling som nu har pågått i några år. De viktigaste indikatorerna för verksamheten, examination, studieaktivitet och publikationsverksamhet, har utvecklats fortsatt väl. Vi kan dock konstatera att också de övriga yrkeshögskolorna är inne i en positiv utvecklingsprocess. I och med att den nya finansieringsmodellen belönar för relativ framgång, kommer Arcada att också framledes fokusera på påvisade resultat inom utbildning och forskning. Högskolan genomförde från början av 2014 en mindre organisationsreform för att stöda förändringsprocessen. Under året verkställdes delningen av Arcada Nova så att innehavet av Arcadahuset och Prakticumhuset separerades i två skilda bolag. I och med detta blev Stiftelsen ensam ägare till Arcadahuset via det till ömsesidigt bolag ombildade Fab Arcada Nova. För Stiftelsekoncernens del har kassaflödet uppgått till 2,8 miljoner

5 5 ARCADA BALANSBOK 2013 Antal förstahandssökande till de svenskspråkiga utbildnings- programmen år Teknik 1200 Idrott, social- och hälsovård Företagsekonomi och turism Film och television Kultur Nybörjarplatser Till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen ansökte rekordmånga, 1415 personer. I medeltal hade Arcada 3,79 förstahandssökande per nybörjarplats. Antal förstahandssökande till de engelskspråkiga utbildnings- programmen år Nursing International Business 300 Plastics Technology 200 Nybörjarplatser Till de engelskspråkiga utbildningsprogrammen ansökte i första hand 743 personer, av vilka 447 var behöriga. I medeltal hade Arcada 9,91 förstahandssökande per nybörjarplats till de internationella programmen. Antal utexaminerade Idrott, social- och hälsovård Teknik Media Företagsekonomi och turism Totalt År 2013 var det hela 409 Arcadastudenter som fick sina avgångsbetyg i handen, flera än någonsin förr i Arcadas historia.

6 6 ARCADA BALANSBOK STIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska Stiftelsen förverkligade Arcadas ändamål sitt ändamål och till uppdrag utgången av år 2013 genom att upprätthålla högskolan Arcada (härefter Högskolan). Från och med 2014 bedriver stiftelsen högskoleverksamheten genom sitt helägda dotterbolag, Högskolan Arcada Ab. Stiftelsen ska förvalta sin egendom och övervaka högskolan på ett sådant sätt att Högskolans fortsatta verksamhet kan tryggas Verksamheten Bolagisering och koncession Den pågående reformen av yrkeshögskolorna i Finland kommer att förutsätta att yrkeshögskolorna är organiserade som aktiebolag senast från början av år Stiftelsen Arcada grundade dotterbolaget Högskolan Arcada Ab under år Främjande av utbildning och forskning Stiftelsen Arcada främjar högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet genom bidrag från de av Stiftelsen förvaltade fonderna. Utdelningen från fonderna ska enligt reglementet utgöra 3 5 % av den samförvaltade fondportföljens marknadsvärde vid senaste bokslut. Stiftelsens styrelse besluter årligen om utdelningens storlek. Fördelningen mellan fonderna sker på basis av deras andel av den samförvaltade portföljen. År 2013 uppgick utdelningen från de förvaltade fonderna till sammanlagt k, vilket motsvarar 4 % av portföljens värde mot k (4 %) året innan. Fonden för teknisk undervisning och forskning delade under året ut 366 k (422) för att stöda sju långsiktiga forskningsprojekt. Fonden understödde bl.a. Arcadas forskning inom vattenrening och informationsanalys. Ett projekt, som fått understöd och som har stor potential, utvecklar med tillsatsämnen dopade polymerer för att förstöra t.ex. sjukhusbakterier. Fonden beviljade även understöd för doktorandstudier. Som ett led i reformen förnyades högskolornas koncessioner, tillstånd att utöva yrkeshögskoleverksamhet, hösten Högskolan Arcada Ab beviljades koncession för Yrkeshögskolan Arcada fr.o.m Målet med högskolereformen är att utveckla yrkeshögskolor som är självständiga, ansvarsfulla och internationellt uppskattade och som utbildar experter, förnyar arbetslivet och bygger upp den nationella och regionala konkurrenskraften Utbildning och forskning Ett rekordstort antal studenter utexaminerades från Arcada under år Sammanlagt fick 409 (2012: 404) studenter examensbetyg. Bachelorexamen avlades av 397 (393) studenter, vilket är 83 % av antalet nybörjarplatser. Effektiva studieprocesser och aktivt lärande har under de senaste åren varit högskolans strategiska utvecklingsområden. Under år 2013 låg fokus på utvecklingen av nätbaserat lärande, näthögskola och riktlinjer för utvecklandet av nya studieplaner. Även efterfrågan på Arcadas utbildning har under de senaste åren visat en stabil ökning. Våren 2013 låg söktrycket på 3,79 (3,45) när det gäller yrkeshögskoleutbildning på bachelornivå, vilket placerade Arcada på tolfte plats bland yrkeshögskolorna i Finland. För den engelska utbildningens del låg Arcada på andra plats med ett söktryck på 9,91 (8,25). Den ökade satsningen på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten börjar ge resultat. Under år 2013 utgavs sammanlagt 154 (111) publikationer och produktioner, varav 115 (97) var publikationer. Antalet publikationer i förhållande till den akademiska personalen ligger i Arcada på en jämförelsevis hög nivå i relation till högskolesektorn i snitt. Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten låg fokus under året på att omorganisera verksamheten, tydliggöra de centrala och långsiktiga forskningsområdena samt på att skapa processer för att förbättra den externa forskningsfinansieringen. Under 2013 delade A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning ut sammanlagt 788 k (888) i stöd för utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. I totalbeloppet ingår 325 k (350) som Stjernwallska stiftelsen tillförde fonden för direkt utdelning. Av det totala understödet gick 355 k till yrkesinstitutet Prakticum och 433 k fördelades på 16 projekt initierade av Arcada. Fonden beviljade bl.a. stöd för ett nordiskt-baltiskt samarbetsnätverk som erbjuder småföretagaren fotfäste på en ny marknad. Finansiellt stöd fick även Arcadas företagsoas för främjande av studenters entreprenörskap och ett studentföretag fick start up-finansiering. Projektet Visual Impact fick fortsatt finansiering för forskning i bl.a. utvärdering av webbprodukter. Fonden stödde även utvecklingen av Arcadas masterutbildning i Media Management. Studentstipendiefonderna vid Arcada delade ut år 2013 sammanlagt 213 k (243) för premieringar av goda studenter, studentprojekt, studiebesök utomlands och utlandspraktik. Studentstipendiefonderna understödde även alumners doktorandstudier Arcadas campus Ett nytt studentbostadsprojekt inleddes sommaren 2013 på Arcadas campus. De nya studentbostäderna reser sig som en tillbyggnad till de redan befintliga 179 lägenheterna i Fastighets Ab Majparken och Bostads Ab Majlunden, vilka stod färdiga i december Sammanlagt är det fråga om 81 nya lägenheter, största delen av dem ettor på närmare 30 kvadratmeter. I och med tillbyggnaden, kommer det totalt att finnas drygt 500 studentbostäder på campusområdet i Helsingfors. Bostäderna väntas vara inflyttningsklara i augusti Stiftelsen Arcada bygger de här studentbostäderna i samarbete med Fastighets Ab Arcada Nova, Nylands Nation vid Helsingfors universitet, Svenska Studenters Bostadsstiftelse, Tekniska Läroverkets Kamratförbund och Driftsingenjörsförbundet i Finland. Stiftelsen Arcada lät under år 2013 färdigställa en anläggningsplan för en idrottshall som ett led i att utveckla campusområdet. Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) beslöt år 2013 att koncentrera sin verksamhet i metropolområdet till Byholmen i anslutning till Arcadas campus. De nya verksamhetsutrymmena förväntas vara klara i slutet av år 2015.

7 ARCADA BALANSBOK Styrning och uppföljning av verksamheten vid högskolan Arcada utvecklar kontinuerligt verksamheten för att öka Högskolans nationella och internationella konkurrenskraft. Verksamhetsplanen uppställer utgående från den fastställda strategin kvantitativa mål för verksamheten. Institutionernas och de övriga avdelningarnas verksamhet uppföljs månatligen mot budget, övriga kvantitativa mål och studentrespons. Övrig respons på verksamheten tas till behandling i ledningsgruppen eller inom den relevanta enheten Högskolans etiska riktlinjer De etiska frågorna kring forskning har integrerats i den normala undervisningen via metodikkurser på såväl bachelor- som masternivå. Arcada har ett etiskt råd, vars uppgift är att stärka medvetandet om forskningsetiska frågor vid högskolan, utfärda forskningsetiska rekommendationer och utföra etikprövning av forskningsansatser. Arcada är också, tillsammans med yrkeshögskolorna Diak, Humak och Metropolia, representerat i Etiska kommittén för humanvetenskaper vid huvudstadsregionens yrkeshögskolor. Kommitténs uppgift är att utföra etikprövning av och ge utlåtanden om medlemsorganisationernas forskningsansatser och främja forskningsetisk utbildning, upprätthålla och höja forskningens kvalitet och fungera som forskningsetiskt expertorgan i medlemsorganisationerna Högskolesektorn i utveckling Yrkeshögskolorna har varit föremål för en omfattande reformprocess. Högskolelagens första fas trädde i kraft den 1 januari På basis av den har högskolornas koncessioner förnyats från ingången av år Statsmakten strävade i samband med koncessionsprocessen efter en strukturförändring, som skulle minska antalet högskolor i Finland. Stiftelsen Arcada arbetade aktivt för en samordning med Yrkeshögskolan Novia. Förhandlingarna ledde dock inte till resultat. Sammanlagt 24 yrkeshögskolor beviljades koncession, åtta av dem med förpliktande utvecklingsuppdrag. Arcada fick koncession villkorslöst. Den nya lagen har också fört med sig att grunderna för den offentliga finansieringen till högskolorna har förändrats. Finansieringen blir i sin helhet prestationsbaserad, från att tidigare endast till 30 % varit baserat på resultat. Finansieringsindikatorerna bygger till 85 % på prestationer relaterade till utbildning och till 15 % till forskning. Hela 70 % av finansieringen fördelas på basis av examination och studietakt. Lagpropositionen för reformens andra fas gavs till riksdagen i februari Enligt lagförslaget ska bl.a. alla yrkeshögskolor organiseras i bolagsform, vilket kommer att förändra och förenhetliga den interna styrningen av högskolorna. Av de 24 högskolor som nu har koncession är i dagens läge 21 aktiebolag. Statsrådets åtgärder för att balansera hållbarhetsunderskottet har konsekvenser också för högskolorna. De beslut som tagits gällande finansieringen till yrkeshögskolorna kommer att innebära en nedskärning med ca 20 % fram till 2017 från nivån Det s.k. strukturpaketet från november 2013 innehåller åtgärder, som berör såväl högskolorna som studenterna, för att försnabba påbörjandet av högskolestudier och förkorta studietiden. Bland annat skall den tid för vilken studiestöd beviljas förkortas. Strukturförändringarna inom högskoleväsendet har varit ovanligt omfattande under de senaste åren. I Finland finns i dag 38 högskolor, 14 universitet och 24 yrkeshögskolor. Strukturförändringen kommer sannolikt att fortsätta under de närmaste åren Moderstiftelse och koncern Koncernstruktur Högskolan Arcada Ab Fastighets Ab Arcada Nova Stiftelsen Arcada * Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest I och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest I Moderstiftelsen Arcada Fastigheter Ab Kb Arcada Invest I Bostads Ab Majlunden Foxplan Stiftelsen Arcada är moderstiftelse till Högskolan Arcada Ab, Fastighets Ab Arcada Nova, till Arcada Fastigheter Ab, till Kb Arcada Invest I, till Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och till Foxplan Oy (vilande bolag), alla helägda dotterbolag. Dessa bolag bildar tillsammans med moderstiftelsen Stiftelsen Arcadas koncern. Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57% av aktierna i Fastighets Ab Majstranden. Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken bildar en underkoncern, som ingår i koncernen som intressebolag. Utanför koncernen har Stiftelsen Arcada strategiska aktieinnehav (ägande under 50 %) i Fastighets Ab Cor-huset (Arcada studentkårs kårhusfastighet) och i studentbostadsbolagen Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken. Fastighets Ab Cor-huset ägs av Stiftelsen Arcada via de bundna fonderna till 10 % Högskolan Arcada Ab Stiftelsen Arcada etablerade Högskolan Arcada Ab år 2013 för att överta högskoleverksamheten från år I enlighet med yrkeshögskolereformen ska högskolorna fr.o.m. år 2015 verka som aktiebolag. Högskolan Arcada Ab hade inte anställda eller verksamhet under år Stiftelsens styrelse fungerade som styrelse också för Högskolan Arcada Ab (se 1.9.1). Styrelsen sammanträdde tre gånger under år 2013.

8 8 ARCADA BALANSBOK Fastighets Ab Arcada Nova Fastighets Ab Arcada Nova ägdes fram till slutet av år 2012 till 60 % av Stiftelsen Arcada och till 40 % av Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. Ägarna till Fastighets Ab Arcada Nova slutförde i slutet av år 2012 en diffusionsprocess för att dela bolaget i två nya bolag, ett för Arcadahuset och ett för Prakticumhuset. Delningen av Fastighets Ab Arcada Nova genomfördes och två nya bolag bildades: Fastighets Ab Prakticum, som äger Prakticumhuset, och ett nytt Fastighets Ab Arcada Nova, som innehar Arcadahuset, vardera med samma ägarförhållande 60/40 som i det tidigare Fastighets Ab Arcada Nova. Processen slutfördes i februari år 2013 i och med att Stiftelsen Arcada och Samfundet Folkhälsan löste in varandras aktier så att Stiftelsen Arcada blev ensam ägare till Fastighets Ab Arcada Nova och Folkhälsan blev ägare till Fastighetsaktiebolaget Prakticum. Fastighets Ab Arcada Novas bolagsform ändrades från aktiebolag till ömsesidigt fastighetsaktiebolag av en extra bolagsstämma i november Till följd av detta ändrades bolagsordningen. Fastighets Ab Arcada Nova verkar för att värdet på bolagets fastighetsmassa ska ökas på lång sikt. Fastighetsförvaltningen omfattar i första hand drift och underhåll av Arcada- och Prakticumhusen. Bolagets tjänsteproduktion utgörs av VD- och disponenttjänster samt fastighetsskötsel för de bolag som verkar inom campus i Arabiastranden. Fastighets Ab Arcada Novas styrelse har under år 2013 bestått av verkställande direktör Henrik Wolff (ordförande), DE Henrik Gayer, ekonomidirektör Harry Swanljung och förvaltningsdirektör Susanne Homén. Styrelsen sammanträdde två gånger under år Fastighetschef Jörgen Wiik efterträdde Stefan Wiklund som verkställande direktör för Arcada Nova i augusti Arcada Fastigheter Ab, Kb Invest 1 och Bostads Ab Majlunden Arcada Fastigheter Ab ägs till 100 % av Stiftelsen Arcada. Styrelsen för Arcada Fastigheter Ab bestod under år 2013 av verkställande direktör Henrik Wolff och ekonomidirektör Harry Swanljung. Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest 1 och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest 1. Kb Arcada Invest 1 äger Bostads Ab Majlunden, som består av sammanlagt 88 studentbostäder. Styrelsen för Bostads Ab Majlunden bestod år 2013 av Henrik Wolff, ekonomidirektör Harry Swanljung och förvaltningsdirektör Susanne Homén. Nettot av de finansiella posterna uppgick för moderstiftelsen till k (113 k ) och för koncernen till 599 k ( k ) Lönsamhet Verksamhetsårets resultat för stiftelsen utan de bundna fonderna var k (593 k ). Moderstiftelsens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var k (503 k ) och efter överföring till fonderna - 8 k (-707 k ). Koncernens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var k (705 k ) och efter överföring till fonderna 380 k (-506 k ). Resultatet har påverkats positivt av investerings- och finansieringsverksamheten samt intressebolagens resultatandel. Fastighets Ab Arcada Novas resultat för räkenskapsperioden var 473 k efter att 516 k (516 k ) har bokförts som ränta på kapitallånet till ägaren. Nettot av de finansiella posterna uppgick för moderstiftelsen till k (1 900 k ) och för koncernen till k (599 k ) Kassaflöde och likviditet Likviditeten har varit god under hela året. Koncernens kassaflöde före finansieringskostnader, men efter förändring i rörelsekapitalet var k (2 150 k ), moderstiftelsens motsvarande siffror var k (-993 k ). Dotterbolagen Högskolan Arcada Ab, Arcada Fastigheter Ab, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och Kb Arcada Invest I har inte haft anställda under året Nettokassaflödet från hela koncernens verksamhet var 2 778k jämfört med 996 k år Under året gjordes investeringar i utbildningsutrustning till högskolan för 203 k (512 k ). Byggnadsinvesteringarna ökade med 978 k i studentbostäderna. Bostäderna togs i bruk i slutet av Koncernens räntebärande skulder uppgick vid slutet av året till k ( k ). Koncernens skuldsättningsgrad var 66,2 (93,0). (Skuldsättningsgrad = (räntebärande skulder + kapitallån - likvida medel - lånefordringar) / (eget kapital - kapitallån + minoritetsintresse)). Koncernens soliditet var 53,1 % (46,6 %). (Soliditet = (eget kapital - kapitallån + minoritetstillgångar) / (balansräkningens slutsumma - erhållna förskott)). Koncernens avkastning på eget kapital var 12,4 % (4,8 %). (Avkastning på eget kapital = Nettoresultat i procent av justerat eget kapital) Finansiell ställning Intäkter Koncernens intäkter uppgick vid utgången av år 2013 till k ( k ). Intäktsminskningen på k från år 2012 beror på en minskning av statsunderstöd och extern finansiering Förmögenhetsförvaltning Stiftelsen Arcada följer en långsiktig placeringsstrategi. Placeringsportföljen består av fastigheter och aktier. Fastighetsstocken består av högskolans verksamhetsutrymmen och studentbostäder på Arcadas campus. Detaljerad information om placeringsverksamheten finns i bokslutets noter

9 ARCADA BALANSBOK Fondernas verksamhet Marknadsvärdet på Stiftelsen Arcadas samförvaltade fonder var i slutet av år 2013 sammanlagt k ( k år 2012). Stiftelsens fonder bestod av Studentstipendiefonderna (Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I, Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II, Dimitterade elevers stipendiefond, Direktor Max Sergelius stipendiefond, Centralgjuteriets stipendiefond, Familjen Alex Ärts stipendiefond och Svenska handelsläroverkets stipendiefond) till ett värde av k (5 822 k ), Fonden för teknisk undervisning och forskning till ett värde av k ( k ), A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning, vars värde uppgick till k ( k ) samt fonden Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner 51 k. Utdelningen sker under bokslutsårets påföljande kalenderår. Utdelningsutskotten fattar beslut på styrelsens vägnar med iakttagande av ändamålen och reglerna för de enskilda fonderna om användningen av de medel som står till förfogande för utdelning. Fonden för teknisk undervisning och forskning, A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning samt Studentstipendiefonderna har stött högskolan, dess studenter och alumner med en utdelning som sammanlagt uppgick till 994 k. Av dessa, samt av tidigare understöd, har under året intäktsförts k. De resterande understöden har överförts till Högskolan Arcada Ab Forskning, utveckling och innovation Under år 2013 uppgick kostnaderna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) till k (2 233 k ). Den externt finansierade FUI-verksamheten, som uppgick till k (1 640 k ) har finansierats med medel beviljade av Fonden för teknisk undervisning och forskning, A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning och studentstipendiefonderna 899 k (1 226 k ), Europeiska unionen 159 k (133 k ) och Tekes 26 k (33 k ). FUI-verksamheten, som har finansierats med statsmedel uppgår till 165 k (40 k ). Personalkostnadernas andel av FUI-verksamhetens helhetskostnader var k (1 671 k ), vilket motsvarar en kalkylerad arbetsinsats på 30,9 år (31,6 år) Riskhantering Stiftelsen Arcadas styrelse och den verkställande ledningen har det övergripande ansvaret för riskhanteringen. Den politiska risken för Högskolan har på ett avgörande sätt minskat i och med att Högskolan Arcada Ab beviljats ovillkorad koncession för Yrkeshögskolan Arcada. Risken i Högskolans verksamhet är fortsättningsvis långsiktigheten i den offentliga finansieringen. Den offentliga finansieringen till yrkeshögskolorna sjunker under de kommande åren till en nivå som är 20 % lägre än Samtidigt blir finansieringen från och med innevarande år i sin helhet prestationsbaserad. Dessa två faktorer kommer sannolikt att innebära en substantiell omfördelning av statsbidraget till högskolorna. Arcada räknar med att effekten av den nya finansieringsmodellen på längre sikt skall vara positiv. En hållbar ekonomi innebär ändå att Högskolan förmår öka effektiviteten inom utbildningen, bredda finansieringsbasen särskilt inom forskningsverksamheten och öka marknadsandelarna inom utbildningen Personal Under har kompetensförsörjningen varit ett av de strategiska utvecklingsområdena på Arcada. Målsättningen med projektet var att skapa en välfungerande kompetensförsörjning i en tid av förändring. Fokus har främst legat vid att bygga upp och ta i bruk en skräddarsydd kompetensdatabas. Med hjälp av databasen identifieras mångfalden av det expertkunnande som för närvarande finns i organisationen liksom även förestående kompetenssvinn, föranledda av förestående pensioneringar. För att bidra till Arcadas interna kompetensförsörjning och kontinuitet i högskolans profilerande forskning planerades och togs förfarandet Lektor i karriären i bruk hösten Inom ramen för detta överför Arcada en lektor till forskningsuppgifter med en garanterad lön under ca fyra år då lektorn kvalificerar sig akademiskt genom att avlägga doktorsexamen vid ett lämpligt samarbetsuniversitet och blir därefter utnämnd till överlärare på Arcada. Den första Lektor i karriären inledde sina doktorandstudier vid Helsingfors universitet hösten För att bibehålla en entusiasmerande arbetsmiljö och öka arbetsvälmåendet har Arcada fortsättningsvis erbjudit ett rikt utbud av fysiska, kulturella och sociala aktiviteter för medarbetarna. Stiftelsen Arcadas koncern har under år 2013 haft sammanlagt 192 (194) anställda. Av dessa har fyra personer varit anställda av Fastighets Ab Arcada Nova Förvaltning Stiftelsens förvaltning Stiftelsens förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådet Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd tillsätter Stiftelsens styrelse och övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen. Förvaltningsrådet utgör en viktig kontaktlänk till samhället och Arcadas intressegrupper. Förvaltningsrådet erhåller enligt Stiftelsens stadgar inget arvode. Förvaltningsrådet, som väljs för en mandatperiod om tre år, har minst femton och högst trettio medlemmar. Förvaltningsrådet kompletterar sig själv, på förslag av förvaltningsrådets beredningsutskott. Beredningsutskottet bestod år 2013 av förvaltningsrådets ordförande, viceordförande, styrelsens ordförande samt förvaltningsrådets ledamöter Gösta Engman, Jannica Fagerholm och Dag Wallgren. Verkställande direktören deltar i utskottets möten och fungerar som dess sekreterare

10 10 ARCADA BALANSBOK 2013 Förvaltningsrådet har under året haft följande sammansättning: Mandat till år 2014: riksdagsledamot Thomas Blomqvist, ingenjör Gösta Engman, verkställande direktör Jannica Fagerholm, verksamhetsledare Marianne Falck, partisekreterare Johan Johansson, teknologidirektör Petra Lundström, rektor Jorma Mattinen, direktör Kristina Wikberg (ordförande), kansler Thomas Wilhelmsson och ekonomie magister Kaj Åkerberg. Mandat till år 2015: överläkare Caj Haglund, bergsrådet Ole Johansson (vice ordförande), prorektor Matti Raevaara, verkställande direktör Siv Schalin och verkställande direktör Dag Wallgren. Mandat till 2016: minoritetsombudsman Eva Biaudet, styrelseordförande Erik Hartwall, rektor Eva Liljeblom, talman Britt Lundberg, koncernchef Pekka Lundmark, överborgmästare Jussi Pajunen och högkommissionär för nationella minoriteter Astrid Thors. Arcadas VD/rektor Henrik Wolff har föredragit de ärenden som behandlats i förvaltningsrådet och förvaltningsdirektör Susanne Homén har fungerat som förvaltningsrådets sekreterare. Vid förvaltningsrådets möten kan Stiftelsens styrelse och hedersmedlemmarna närvara. Förvaltningsrådet har sammanträtt två gånger under år Stiftelsens styrelse Stiftelsen Arcadas styrelse har haft det övergripande ansvaret för Stiftelsens och Högskolans verksamhet och ingått de avtal med undervisnings- och kulturministeriet som utgör grunden för statsfinansieringen av högskoleverksamheten. Som Högskolans upprätthållare har Stiftelsen beslutat bl.a. i frågor som gäller Högskolans strategiska linjeval, den årliga verksamhetsplanen och budgeten samt Högskolans organisationsstruktur. Statsrådet beviljade den 12 december 2013 Stiftelsens helägda dotterbolag, Högskolan Arcada Ab, koncession för Yrkeshögskolan Arcada från ingången av I och med detta har Stiftelsen överlåtit hela högskoleverksamheten till dotterbolaget. Denna förändring innebär att en del av det uppdrag som tidigare tillkommit stiftelsens styrelse fr.o.m tillfallit aktiebolagets styrelse. Enligt Stiftelsens stadgar skall styrelsen bestå av minst fem och högst elva medlemmar. Förutom Stiftelsens verkställande direktör, som även fungerat som Högskolans rektor, är samtliga styrelsemedlemmar externa. Av den operativa ledningen har förutom rektor även prorektor, förvaltningsdirektören och ekonomidirektören regelbundet deltagit i styrelsens möten. Stiftelsen Arcadas styrelse Främre raden från vänster: Henrik Gayer, Carola Teir-Lehtinen (viceordförande), Arne Wessberg (ordförande), Nella Ginman-Tjeder. Bakre raden från vänster: Jussi Laitinen, Susanne Homén (sekreterare), Henrik Wolff och Niklas Geust. Verkställande direktören Stiftelsens styrelse utnämner Stiftelsens verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Verkställande direktören leder Stiftelsens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar samt ansvarar för det dagliga ledarskapet. Verkställande direktör är FL Henrik Wolff Högskolans förvaltning Högskolans förvaltning grundar sig på yrkeshögskolelagen, statsrådets förordning om yrkeshögskolor, avtalen med undervisnings- och kulturministeriet samt Arcadas instruktion. Högskolan leds av rektor och högskolestyrelsen. Högskolestyrelsen Högskolestyrelsen har till uppgift att utveckla utbildningen och forskningen samt den övriga verksamheten vid Högskolan. Högskolestyrelsen beslutar i frågor som berör utbildningens innehåll, genomförande och organisation. Till högskolestyrelsens centrala uppgifter hör därmed bland annat att fastställa stadgar för Högskolans interna förvaltning och behandla besvär. Arcadas rektor fungerar som ordförande för högskolestyrelsen. Därtill är Högskolans övriga ledning, lärare i huvudsyssla, övrig personal i huvudsyssla, heltidsstuderanden samt näringslivet och det övriga arbetslivet företrädda i styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år. Styrelsen hade under år 2013 följande sammansättning: Överlärare honoris causa Arne Wessberg (ordförande) FM Carola Teir-Lehtinen (viceordförande) DE Henrik Gayer DI Niklas Geust EM Nella Ginman-Tjeder EM Jussi Laitinen FL Henrik Wolff (Stiftelsens VD)

11 ARCADA BALANSBOK Högskolestyrelsens har under år 2013 haft följande sammansättning: Rektor Henrik Wolff, ordförande (ställföreträdare prorektor Camilla Wikström-Grotell) Prefekt Mikael Paronen (suppleant prefekt Katarina Hägg) Överlärare Bettina Stenbock-Hult (suppleant överlärare Carl-Johan Rosenbröijer) Lektor Anne Kokko (suppleant lektor Kim Rancken) Ledande studiekoordinator Lilian Sjöberg (suppleant studiesekreterare Sara Holmberg) Studerande Elin Blomqvist (suppleant studerande Anna-Maria Malm) Studerande Jonas Randers (suppleant studerande Christoffer Andersson) Professor Johan Eriksson PeM Peggy Hansson FM Thomas Thesleff Högskolans ledningsgrupp har under år 2013 haft följande sammansättning: VD/Rektor Henrik Wolff (ordförande) Förvaltningsdirektör Susanne Homén Prefekt Katarina Hägg (Avdelningen för ekonomi, informationsteknik och media t.o.m ) t.f. prefekt Eija Källström (Avdelningen för ekonomi, informationsteknik och media fr.o.m ) Prefekt Mikael Paronen (Avdelningen för energi- och materialteknik) Språkavdelningschef Kerstin Stolt Ekonomidirektör Harry Swanljung Fortbildningschef Lars Wessman Prorektor, prefekt Camilla Wikström-Grotell (Avdelningen för hälsa och välfärd) Därtill har kommunikationschef Gunilla Sjöberg och utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg deltagit i ledningsgruppens sammanträden. Rektorsassistent Susanne Sahlgren har fungerat som ledningsgruppens sekreterare. Högskolestyrelsen 2013: Främre raden från vänster: Peggy Hansson, Henrik Wolff, Jonas Randers, Elin Blomqvist, Lilian Sjöberg, Kim Rancken. Bakre raden från vänster: Bettina Stenbock- Hult, Anne Kokko, Thomas Thesleff, Carl-Johan Rosenbröijer, Camilla Wikström-Grotell, Mikael Paronen, Sara Holmberg och Andrea Nevalainen. På bilden fattas Johan Eriksson. Högskolan Arcadas ledningsgrupp Främre raden från vänster: Lars Wessman, Susanne Homén, Camilla Wikström-Grotell, Susanne Sahlgren, Kerstin Stolt. Andra raden från vänster: Jan-Erik Krusberg, Henrik Wolff, Harry Swanljung, Mikael Paronen. På bilden saknas Katarina Hägg och Gunilla Sjöberg. Studierådgivare Andrea Nevalainen (fram till ) och forskningskoordinator Johan Lund (fr.o.m ) fungerade som högskolestyrelsens sekreterare. Högskolestyrelsen har sammanträtt 11 gånger under år Rektor Arcadas rektor leder Högskolans verksamhet samt behandlar och avgör ärenden som gäller Högskolans interna förvaltning. Rektor utnämns av stiftelsens styrelse. Arcadas rektor är FL Henrik Wolff. Ledningsgruppen Arcadas ledningsgrupp stöder VD/rektor i ledningen och planeringen av verksamheten och utvecklandet av kvaliteten på Arcada. Ledningsgruppen följer kontinuerligt med att verksamheten når de uppställda målen och vidtar vid behov korrigeringsåtgärder.

12 12 ARCADA BALANSBOK Nya hederstitlar Arcadas högskolestyrelse beslöt att bevilja Stiftelsen Arcadas styrelseordförande Arne Wessberg titeln och värdigheten överlärare honoris causa. Titeln är den första i sitt slag på Arcada och kan beviljas en extern person som har gjort en exceptionellt viktig insats för Arcada, har fungerat som inspirationskälla för utvecklingen av högskolan, har osjälviskt delat med sig av sin kompetens och erfarenhet och har gett ett stöd eller bidrag till Arcadas verksamhet utöver det som vanligtvis kan förväntas. Arcadas mångåriga överlärare Göran Pulkkis utnämndes av rektor i samband med sin pensionering till överlärare emeritus. Även denna utnämning är det första i sitt slag på Arcada. För att en pensionerande överlärare skall kunna utnämnas till överlärare emeritus/-a måste samtliga av följande krav uppfyllas: Personen har varit och är fortfarande exceptionellt aktiv och erkänd inom forskning och därtill utveckling eller innovation, personen har varit en mycket aktiv överlärare och gjort en synnerligen betydande arbetsinsats vid Arcada och personen kommer också efter pensioneringen att fortsätta bidra till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten vid Arcada Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Perspektiv på framtiden Högskolan Arcada hör såväl ekonomiskt som prestationsmässigt till de starka yrkeshögskolorna i landet. För första gången på sex år har också de osäkerhetsmoln som legat över Högskolan skingrats. Den förnyade koncessionen innebär att Högskolans framtida val nu är i egna händer. Den nya finansieringsmodellen ger möjligheter till tillväxt på ett sätt som inte tidigare funnits. Inom Högskolan räknar vi bl.a. med att forskningsmässigt höra till de stora högskolorna. Också inom utbildningen finns förutsättningar till en viss tillväxt. Strävandena att balansera hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin har lett till att dualsystemet för första gången har börjat ifrågasättas på bred bas. En naturlig utveckling skulle vara att det stiftas en gemensam lag för alla former av högskolor. En sådan skulle göra det tillåtet att utnyttja de befintliga resurserna mera rationellt, och möjliggöra en mer mångdimensionell diversitet inom högskoleväsendet. Strukturerna inom högskolesektorn kommer att förändras också under de kommande åren. Stiftelsen Arcada är fortsättningsvis beredd att axla ett större ansvar för svensk högskoleverksamhet i Finland. I samband med att Högskolan ombildades till ett aktiebolag omorganiserades också den interna verksamheten. Inom undervisnings- och forskningsverksamheten arbetar Högskolan fr.o.m med fyra institutioner, ledda av var sin prefekt: Institutionen för ekonomi och affärsanalys, prefekt ED, TkD Kaj-Mikael Björk Institutionen för energi och materialteknologi, prefekt FD Mikael Paronen Institutionen för hälsa och välfärd, prefekt HvL Camilla Wikström-Grotell Institutionen för kultur och kommunikation, prefekt PhD Nathalie Hyde-Clark (fr.o.m ) Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en miljon euro för två forskningsprojekt inom evidensbaserat arbete inom social- och hälsovård respektive Big Data analytik. Projekten utförs i samarbete med sammanlagt sju andra högskolor.

13 ARCADA BALANSBOK Resultaträkning Moderstiftelse Koncern Not Ordinarie verksamhet Intäkter Statsunderstöd , , , ,00 Övriga intäkter , , , , , , , ,81 Kostnader Personalkostnader , , , ,22 Undervisningskostnader , , , ,38 Fastighetskostnader , , , ,27 Marknadsföringskostnader , , , ,31 Förvaltningskostnader , , , ,33 Övriga kostnader , , , ,00 Avskrivningar , , , , , , , ,96 Andel av intressebolagens vinst (förlust) ,92 Resultat, ordinarie verksamhet , , , ,85 Investerings- och finansieringsverksamhet Intäkter Finansiella intäkter , , , , , , , ,79 Kostnader Räntor , , , ,64 Övriga finansiella kostnader , , , , , , , ,66 Direkta skatter , , , ,04 Minoritetsandel ,54 Förändring i amorteringsfond ,00 0 Resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter , , , ,40 Överföring till fonderna , , , ,86 Verksamhetsårets resultat , , , ,46

14 14 ARCADA BALANSBOK Balansräkning Moderstiftelse Koncern Not AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar , , , ,23 Materiella tillgångar , , , ,74 Aktier och andelar , , , ,72 Bundna fonders tillgångar , , , , , , , ,26 Rörliga aktiva Långfristiga fordringar , , , ,00 Kortfristiga fordringar , , , ,13 Kassa- och banktillgodohavanden , , , , , , , ,17 AKTIVA totalt , , , ,43 PASSIVA Eget kapital Bundna fonder , , , ,57 Stiftelsekapital , , , ,82 Amorteringsfond ,00 0 Vinst/förlust från tidigare år , , , ,51 Årets resultat , , , ,46 Stiftelsekapital totalt , , , ,87 Eget kapital totalt , , , ,44 Minoritetsintresse ,45 Främmande kapital Långfristigt främmande kapital , , , ,15 Kortfristigt främmande kapital , , , , , , , ,54 PASSIVA totalt , , , ,43

15 ARCADA BALANSBOK Finansieringsanalys Moderstiftelse Koncern Rörelseverksamhetens kassaflöde Rörelseresultat , , , ,85 Korrigeringar till rörelsevinsten , , , ,45 Förändring av rörelsekapital , , , ,67 Betalda räntor och övriga finansiella kostnader , , , ,18 Erhållna dividender , , , ,04 Erhållna räntor , , , ,17 Betalda skatter 4 717, , , ,61 Rörelseverksamhetens kassaflöde , , , ,19 Investeringarnas kassaflöde Investering i materiella och immateriella tillgångar , , , ,16 Investeringar i övriga placeringar , , , ,46 Förändring av förvaltade fonders tillgångar , , , ,11 Investeringarnas kassaflöde , , , ,73 Finansieringens kassaflöde ,00 Amortering av långfristiga lån , ,00 Finansieringens kassaflöde , ,00 Förändring av likvida medel , , , ,46 Likvida medel , , , ,58 Likvida medel , , , ,04 Förändring av rörelsekapital: Ökning/minskning av Kortfristiga rörelsefordringar , , , ,36 Kortfristiga skulder , , , , , , , ,67

16 16 ARCADA BALANSBOK Bokslutets noter 5.1. Värderingsprinciper Värdering av anläggningstillgång Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för erhållna investeringsunderstöd och planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Avskrivningstiderna är: Immateriella rättigheter ADB-programmens användningsrättigheter Patent- och licensrättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid 3 år 5 år 10 år Materiella rättigheter Byggnader och konstruktioner I byggnader och konstruktioner ingående maskiner och inventarier Maskiner o. inventarier IT-utrustning Övriga materiella tillgångar år 15 år 10 år 3 år 3 15 år Värdering av förvaltade fonder De värdepapper som ingår i de förvaltade fonderna har värderats till det lägre av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet Periodisering av pensionskostnader Pensionsskyddet sköts av ett utomstående pensionsbolag. Pensionskostnader bokförs som kostnad under det år de uppstår Understöd och stipendier Projektunderstöden har intäktsförts till den del kostnader uppstått Koncernbokslut Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsmetoden. Koncernens interna transaktioner har eliminerats. Koncernbokslutet inkluderar det helägda Högskolan Arcada Ab, Fastighets Ab Arcada Nova, Arcada Fastigheter Ab, Kb Arcada Invest I, Bostadsaktiebolag Majlunden i Helsingfors och Foxplan Oy (vilande bolag, har namnet Arcada registrerat i handelsregistret). Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57 % av aktierna Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken och dessa bolag är med i koncernen som intressebolag. Bokföringsnämnden har gett ett utlåtande om behandling av de bundna fonderna i Stiftelsen Arcadas bokslut och koncernbokslut. Bokföringsnämndens utlåtande innebär att den interna utdelningen mellan fonderna och stiftelsen skall elimineras redan i moderstiftelsens bokslut och inte enbart i koncernbokslutet. Detta innebär att man inte från resultaträkningen kan utläsa fondernas intäkter och kostnader. I noterna till resultaträkningen specificeras däremot dessa i detalj. I resultaträkningen elimineras den interna utdelningen som sedan återförs i balansräkningen så att fondernas kapital har lika stort eget kapital som tillgångar. Summorna är också lika stora i moderstiftelse och koncern. På basen av utlåtandet elimineras inte i koncernbokslutet den k lån som de bundna fonderna gett till Fab Arcada Nova. I övrigt ingår det i utlåtandet smärre preciseringar av den nuvarande bokslutsinformationen och gäller närmast notuppgifter. En skild resultaträkning utan de bundna fonderna har uppgjorts.

17 ARCADA BALANSBOK Resultaträkning utan de bundna fonderna Ordinarie verksamhet Intäkter Statsunderstöd , ,00 Övriga intäkter , , , ,02 Kostnader Personalkostnader , ,59 Undervisningskostnader , ,38 Fastighetskostnader , ,67 Marknadsföringskostnader , ,31 Förvaltningskostnader , ,25 Avskrivningar , , , ,53 Resultat, ordinarie verksamhet , ,07 Investerings- och finansieringsverksamhet Intäkter Finansiella intäkter , , , ,80 Kostnader Räntor , ,89 Övriga finansiella kostnader , , , ,82 Inkomstskatt 4 717, ,04 Verksamhetsårets resultat , , Resultaträkningens noter Statsunderstöd Moderstiftelse och koncern Statsunderstöd , ,00 Extra statsunderstöd , , , ,00 Antal studenter för vilka erhålls statsunderstöd

18 18 ARCADA BALANSBOK Övriga intäkter Moderstiftelse Koncern Donationer och understöd , , , ,51 Understöd egna förvaltade fonder , , , ,83 EU-projekt , , , ,13 Fortbildning , , , ,45 Hyror , , , ,69 Erhållna understöd till fonderna , , , ,30 Övrigt , , , ,71 Drifts- och kapitalvederlag , ,49 VD- och disponenttjänster , ,53 Intern eliminering av understöd från fonderna till högskolans projektverksamhet , , , ,83 Totalt , , , ,81 Summa intäkter , , , , Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda Moderstiftelse Koncern Löner , , , ,48 Pensionskostnader , , , ,58 Övriga lagstadgade kostnader , , , , , , , ,39 Övriga personalkostnader , , , ,83 Totalt , , , ,22 Ledningens löner och arvoden , ,34 Styrelsens mötesarvoden , , , ,00 Antalet anställda i genomsnitt Moderstiftelse Koncern Totalt Revisionsarvoden Moderstiftelse Koncern Revisionsarvoden , , , ,60 Övriga tjänster , , , ,63 Totalt , , , , Övriga kostnader Moderstiftelse Koncern Bundna fonder , , , ,75 Utdelade understöd totalt , , , ,75 Eliminering av intern utdelning , , , ,00

STIFTELSEN ARCADA FO-nummer

STIFTELSEN ARCADA FO-nummer STIFTELSEN ARCADA FO-nummer 0200099-5 BALANSBOK 1.1 31.12.2012 ARCADA BALANSBOK 2012 HÖGSKOLAN ARCADA I ETT NÖTSKAL Praktiskt inriktad utbildning och fortbildning inom sju branscher Samhällsrelevant forsknings-,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK FO-nummer

STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK FO-nummer STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2015 FO-nummer 0200099-5 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2015 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Utöver att stiftelsen kan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BALANSBOK

BALANSBOK BALANSBOK 1.1 31.12.2014 YRKESHÖGSKOLAN ARCADA AB FO-nummer: 2553871-2 YRKESHÖGSKOLAN ARCADA BALANSBOK 2014 ARCADA I ETT NÖTSKAL På Arcada erbjuder vi förstklassig utbildning och ser dagens talanger blomma

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer