STIFTELSEN ARCADA. FO-nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELSEN ARCADA. FO-nummer: 0200099-5"

Transkript

1 STIFTELSEN ARCADA FO-nummer: BALANSBOK

2 ARCADA BALANSBOK 2013 ARCADA I ETT NÖTSKAL Praktiskt inriktad utbildning och fortbildning inom sju branscher Samhällsrelevant forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet Innovativa och verklighetstrogna inlärningsmiljöer Unika möjligheter till internationellt utbyte och praktik utomlands Modernt och unikt campus i Arabiastranden, Helsingfors

3 ARCADA BALANSBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verkställande direktörens översikt Stiftelsens verksamhetsberättelse Verksamheten Bolagisering och koncession Utbildning och forskning Främjande av utbildning och forskning Arcadas campus Styrning och uppföljning av verksamheten vid högskolan Högskolans etiska riktlinjer Högskolesektorn i utveckling Moderstiftelse och koncern Koncernstruktur Moderstiftelse Högskolan Arcada Ab Fastighets Ab Arcada Nova Arcada Fastigheter Ab, Kb Invest 1 och Bostads Ab Majlunden Finansiell ställning Intäkter Lönsamhet Kassaflöde och likviditet Försmögenhetsförvaltning Fondernas verksamhet Forskning, utvekling och innovation Riskhantering Personal Förvaltning Stiftelsens förvaltning Högskolans förvaltning Nya hederstitlar Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Perspektiv på framtiden Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutets noter...16 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Förteckning över använda bokföringsböcker Revisionsberättelse...31 Förvalningsrådets utlåtande...31

4 4 ARCADA BALANSBOK 2013 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2013 ETT ÅR AV FÖRÄNDRING OCH STABILITET År 2013 var ett högskolepolitiskt aktivt år. Riksdagen godkände i juni en förändring av yrkeshögskolelagen med betydande konsekvenser för högskolorna. Koncessionerna för yrkeshögskoleverksamhet delades ut på nytt och finansieringsmodellen för högskolorna blev i sin helhet resultatbaserad. Finansieringsreformen sammanfaller med en substantiell minskning av den totala offentliga finansieringen till yrkeshögskolorna. Högskolereformen fortsätter under år 2014 med en ny lagproposition som bl.a. ålägger yrkeshögskolorna att fungera i bolagsform från början av Av den här anledningen grundade Stiftelsen Arcada under år 2013 Högskolan Arcada Ab, till vilket högskoleverksamheten överfördes från början av EN NY HÖGSKOLESTRUKTUR Med beslutet att ompröva högskolornas koncessioner ville myndigheterna initiera en ny diskussion om en strukturell samordning. Det att sammanlagt 24 högskolor beviljades koncession måste ses som ett misslyckande. Visserligen har antalet verksamhetsorter minskat, men sammanlagt 38 högskolor i Finland är inte en hållbar lösning vare sig med tanke på den globala konkurrensen inom sektorn eller högskolornas förväntade bidrag till nationellt välstånd. Den nya diskussion, som under den allra senaste tiden har vitaliserats, om att ompröva den finländska duala modellen till förmån för en enhetslagstiftning, måste därför ses som naturlig och välkommen. En ny högskolestruktur som skulle tillåta en mer multidimensionell diversitet inom ramen för en gemensam lagstiftning, kunde lämpa sig väl för vårt till ytan stora men glesbefolkade land. Stiftelsen Arcada förde inför koncessionsansökan förhandlingar med ägarna till Yrkeshögskolan Novia om att gå in med en gemensam ansökan och på det sättet förbättra förutsättningarna för en livskraftig högskoleverksamhet på svenska. Trots att diskussionerna var intensiva, och hade ett starkt rikspolitiskt stöd, ledde de inte till resultat. Vi kunde inte nå en samsyn om målsättningarna för en samordnad högskola. Slutresultatet för Arcadas del var att vi beviljades fortsatt koncession för Högskolan Arcada Ab att bedriva högskolverksamhet. Också Novia fick fortsatt förtroende, med vissa utvecklingsförpliktelser. euro, skuldsättningsgraden har minskat och soliditeten förbättrats. Moderstiftelsens resultat utan de bundna fonderna är 1,1 miljoner euro. Marknadsvärdet av de förvaltade fondernas tillgångar uppgick vid årsskiftet till 31,3 miljoner euro. GOD EKONOMI GER RÖRELSEFRIHET Trots utmanande ekonomiska tider, med minskande statsunderstöd, är Stiftelsen Arcada och Högskolan väl rustade för framtiden. Den starka ekonomin ger rörelsefrihet och möjligheter till en balanserad risktagning. Koncessionsbeslutet och det starka förtroende som myndigheterna har visat för Stiftelsen och Högskolan, innebär att besluten ligger i våra egna händer. Jag vill rikta ett tack till våra studenter, lärare och övrig personal. Ert fortsatt gedigna arbete, tillsammans med den uppbackning vi erhåller från Stiftelsens styrelse, Förvaltningsråd och externa samarbetspartners, sörjer för att vi även i tider av förändring kan se med optimism och tillförsikt på framtiden. Vi vänder nu blad efter ännu ett år då Arcada, tack vare era gemensamma insatser, befäst sin position som en framåtsträvande och i Norden ledande yrkeshögskola. Helsingfors i mars 2014 Henrik Wolff Vd, rektor VI FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS För Högskolan Arcada fortsatte den stabila utveckling som nu har pågått i några år. De viktigaste indikatorerna för verksamheten, examination, studieaktivitet och publikationsverksamhet, har utvecklats fortsatt väl. Vi kan dock konstatera att också de övriga yrkeshögskolorna är inne i en positiv utvecklingsprocess. I och med att den nya finansieringsmodellen belönar för relativ framgång, kommer Arcada att också framledes fokusera på påvisade resultat inom utbildning och forskning. Högskolan genomförde från början av 2014 en mindre organisationsreform för att stöda förändringsprocessen. Under året verkställdes delningen av Arcada Nova så att innehavet av Arcadahuset och Prakticumhuset separerades i två skilda bolag. I och med detta blev Stiftelsen ensam ägare till Arcadahuset via det till ömsesidigt bolag ombildade Fab Arcada Nova. För Stiftelsekoncernens del har kassaflödet uppgått till 2,8 miljoner

5 5 ARCADA BALANSBOK 2013 Antal förstahandssökande till de svenskspråkiga utbildnings- programmen år Teknik 1200 Idrott, social- och hälsovård Företagsekonomi och turism Film och television Kultur Nybörjarplatser Till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen ansökte rekordmånga, 1415 personer. I medeltal hade Arcada 3,79 förstahandssökande per nybörjarplats. Antal förstahandssökande till de engelskspråkiga utbildnings- programmen år Nursing International Business 300 Plastics Technology 200 Nybörjarplatser Till de engelskspråkiga utbildningsprogrammen ansökte i första hand 743 personer, av vilka 447 var behöriga. I medeltal hade Arcada 9,91 förstahandssökande per nybörjarplats till de internationella programmen. Antal utexaminerade Idrott, social- och hälsovård Teknik Media Företagsekonomi och turism Totalt År 2013 var det hela 409 Arcadastudenter som fick sina avgångsbetyg i handen, flera än någonsin förr i Arcadas historia.

6 6 ARCADA BALANSBOK STIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska Stiftelsen förverkligade Arcadas ändamål sitt ändamål och till uppdrag utgången av år 2013 genom att upprätthålla högskolan Arcada (härefter Högskolan). Från och med 2014 bedriver stiftelsen högskoleverksamheten genom sitt helägda dotterbolag, Högskolan Arcada Ab. Stiftelsen ska förvalta sin egendom och övervaka högskolan på ett sådant sätt att Högskolans fortsatta verksamhet kan tryggas Verksamheten Bolagisering och koncession Den pågående reformen av yrkeshögskolorna i Finland kommer att förutsätta att yrkeshögskolorna är organiserade som aktiebolag senast från början av år Stiftelsen Arcada grundade dotterbolaget Högskolan Arcada Ab under år Främjande av utbildning och forskning Stiftelsen Arcada främjar högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet genom bidrag från de av Stiftelsen förvaltade fonderna. Utdelningen från fonderna ska enligt reglementet utgöra 3 5 % av den samförvaltade fondportföljens marknadsvärde vid senaste bokslut. Stiftelsens styrelse besluter årligen om utdelningens storlek. Fördelningen mellan fonderna sker på basis av deras andel av den samförvaltade portföljen. År 2013 uppgick utdelningen från de förvaltade fonderna till sammanlagt k, vilket motsvarar 4 % av portföljens värde mot k (4 %) året innan. Fonden för teknisk undervisning och forskning delade under året ut 366 k (422) för att stöda sju långsiktiga forskningsprojekt. Fonden understödde bl.a. Arcadas forskning inom vattenrening och informationsanalys. Ett projekt, som fått understöd och som har stor potential, utvecklar med tillsatsämnen dopade polymerer för att förstöra t.ex. sjukhusbakterier. Fonden beviljade även understöd för doktorandstudier. Som ett led i reformen förnyades högskolornas koncessioner, tillstånd att utöva yrkeshögskoleverksamhet, hösten Högskolan Arcada Ab beviljades koncession för Yrkeshögskolan Arcada fr.o.m Målet med högskolereformen är att utveckla yrkeshögskolor som är självständiga, ansvarsfulla och internationellt uppskattade och som utbildar experter, förnyar arbetslivet och bygger upp den nationella och regionala konkurrenskraften Utbildning och forskning Ett rekordstort antal studenter utexaminerades från Arcada under år Sammanlagt fick 409 (2012: 404) studenter examensbetyg. Bachelorexamen avlades av 397 (393) studenter, vilket är 83 % av antalet nybörjarplatser. Effektiva studieprocesser och aktivt lärande har under de senaste åren varit högskolans strategiska utvecklingsområden. Under år 2013 låg fokus på utvecklingen av nätbaserat lärande, näthögskola och riktlinjer för utvecklandet av nya studieplaner. Även efterfrågan på Arcadas utbildning har under de senaste åren visat en stabil ökning. Våren 2013 låg söktrycket på 3,79 (3,45) när det gäller yrkeshögskoleutbildning på bachelornivå, vilket placerade Arcada på tolfte plats bland yrkeshögskolorna i Finland. För den engelska utbildningens del låg Arcada på andra plats med ett söktryck på 9,91 (8,25). Den ökade satsningen på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten börjar ge resultat. Under år 2013 utgavs sammanlagt 154 (111) publikationer och produktioner, varav 115 (97) var publikationer. Antalet publikationer i förhållande till den akademiska personalen ligger i Arcada på en jämförelsevis hög nivå i relation till högskolesektorn i snitt. Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten låg fokus under året på att omorganisera verksamheten, tydliggöra de centrala och långsiktiga forskningsområdena samt på att skapa processer för att förbättra den externa forskningsfinansieringen. Under 2013 delade A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning ut sammanlagt 788 k (888) i stöd för utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. I totalbeloppet ingår 325 k (350) som Stjernwallska stiftelsen tillförde fonden för direkt utdelning. Av det totala understödet gick 355 k till yrkesinstitutet Prakticum och 433 k fördelades på 16 projekt initierade av Arcada. Fonden beviljade bl.a. stöd för ett nordiskt-baltiskt samarbetsnätverk som erbjuder småföretagaren fotfäste på en ny marknad. Finansiellt stöd fick även Arcadas företagsoas för främjande av studenters entreprenörskap och ett studentföretag fick start up-finansiering. Projektet Visual Impact fick fortsatt finansiering för forskning i bl.a. utvärdering av webbprodukter. Fonden stödde även utvecklingen av Arcadas masterutbildning i Media Management. Studentstipendiefonderna vid Arcada delade ut år 2013 sammanlagt 213 k (243) för premieringar av goda studenter, studentprojekt, studiebesök utomlands och utlandspraktik. Studentstipendiefonderna understödde även alumners doktorandstudier Arcadas campus Ett nytt studentbostadsprojekt inleddes sommaren 2013 på Arcadas campus. De nya studentbostäderna reser sig som en tillbyggnad till de redan befintliga 179 lägenheterna i Fastighets Ab Majparken och Bostads Ab Majlunden, vilka stod färdiga i december Sammanlagt är det fråga om 81 nya lägenheter, största delen av dem ettor på närmare 30 kvadratmeter. I och med tillbyggnaden, kommer det totalt att finnas drygt 500 studentbostäder på campusområdet i Helsingfors. Bostäderna väntas vara inflyttningsklara i augusti Stiftelsen Arcada bygger de här studentbostäderna i samarbete med Fastighets Ab Arcada Nova, Nylands Nation vid Helsingfors universitet, Svenska Studenters Bostadsstiftelse, Tekniska Läroverkets Kamratförbund och Driftsingenjörsförbundet i Finland. Stiftelsen Arcada lät under år 2013 färdigställa en anläggningsplan för en idrottshall som ett led i att utveckla campusområdet. Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) beslöt år 2013 att koncentrera sin verksamhet i metropolområdet till Byholmen i anslutning till Arcadas campus. De nya verksamhetsutrymmena förväntas vara klara i slutet av år 2015.

7 ARCADA BALANSBOK Styrning och uppföljning av verksamheten vid högskolan Arcada utvecklar kontinuerligt verksamheten för att öka Högskolans nationella och internationella konkurrenskraft. Verksamhetsplanen uppställer utgående från den fastställda strategin kvantitativa mål för verksamheten. Institutionernas och de övriga avdelningarnas verksamhet uppföljs månatligen mot budget, övriga kvantitativa mål och studentrespons. Övrig respons på verksamheten tas till behandling i ledningsgruppen eller inom den relevanta enheten Högskolans etiska riktlinjer De etiska frågorna kring forskning har integrerats i den normala undervisningen via metodikkurser på såväl bachelor- som masternivå. Arcada har ett etiskt råd, vars uppgift är att stärka medvetandet om forskningsetiska frågor vid högskolan, utfärda forskningsetiska rekommendationer och utföra etikprövning av forskningsansatser. Arcada är också, tillsammans med yrkeshögskolorna Diak, Humak och Metropolia, representerat i Etiska kommittén för humanvetenskaper vid huvudstadsregionens yrkeshögskolor. Kommitténs uppgift är att utföra etikprövning av och ge utlåtanden om medlemsorganisationernas forskningsansatser och främja forskningsetisk utbildning, upprätthålla och höja forskningens kvalitet och fungera som forskningsetiskt expertorgan i medlemsorganisationerna Högskolesektorn i utveckling Yrkeshögskolorna har varit föremål för en omfattande reformprocess. Högskolelagens första fas trädde i kraft den 1 januari På basis av den har högskolornas koncessioner förnyats från ingången av år Statsmakten strävade i samband med koncessionsprocessen efter en strukturförändring, som skulle minska antalet högskolor i Finland. Stiftelsen Arcada arbetade aktivt för en samordning med Yrkeshögskolan Novia. Förhandlingarna ledde dock inte till resultat. Sammanlagt 24 yrkeshögskolor beviljades koncession, åtta av dem med förpliktande utvecklingsuppdrag. Arcada fick koncession villkorslöst. Den nya lagen har också fört med sig att grunderna för den offentliga finansieringen till högskolorna har förändrats. Finansieringen blir i sin helhet prestationsbaserad, från att tidigare endast till 30 % varit baserat på resultat. Finansieringsindikatorerna bygger till 85 % på prestationer relaterade till utbildning och till 15 % till forskning. Hela 70 % av finansieringen fördelas på basis av examination och studietakt. Lagpropositionen för reformens andra fas gavs till riksdagen i februari Enligt lagförslaget ska bl.a. alla yrkeshögskolor organiseras i bolagsform, vilket kommer att förändra och förenhetliga den interna styrningen av högskolorna. Av de 24 högskolor som nu har koncession är i dagens läge 21 aktiebolag. Statsrådets åtgärder för att balansera hållbarhetsunderskottet har konsekvenser också för högskolorna. De beslut som tagits gällande finansieringen till yrkeshögskolorna kommer att innebära en nedskärning med ca 20 % fram till 2017 från nivån Det s.k. strukturpaketet från november 2013 innehåller åtgärder, som berör såväl högskolorna som studenterna, för att försnabba påbörjandet av högskolestudier och förkorta studietiden. Bland annat skall den tid för vilken studiestöd beviljas förkortas. Strukturförändringarna inom högskoleväsendet har varit ovanligt omfattande under de senaste åren. I Finland finns i dag 38 högskolor, 14 universitet och 24 yrkeshögskolor. Strukturförändringen kommer sannolikt att fortsätta under de närmaste åren Moderstiftelse och koncern Koncernstruktur Högskolan Arcada Ab Fastighets Ab Arcada Nova Stiftelsen Arcada * Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest I och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest I Moderstiftelsen Arcada Fastigheter Ab Kb Arcada Invest I Bostads Ab Majlunden Foxplan Stiftelsen Arcada är moderstiftelse till Högskolan Arcada Ab, Fastighets Ab Arcada Nova, till Arcada Fastigheter Ab, till Kb Arcada Invest I, till Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och till Foxplan Oy (vilande bolag), alla helägda dotterbolag. Dessa bolag bildar tillsammans med moderstiftelsen Stiftelsen Arcadas koncern. Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57% av aktierna i Fastighets Ab Majstranden. Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken bildar en underkoncern, som ingår i koncernen som intressebolag. Utanför koncernen har Stiftelsen Arcada strategiska aktieinnehav (ägande under 50 %) i Fastighets Ab Cor-huset (Arcada studentkårs kårhusfastighet) och i studentbostadsbolagen Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken. Fastighets Ab Cor-huset ägs av Stiftelsen Arcada via de bundna fonderna till 10 % Högskolan Arcada Ab Stiftelsen Arcada etablerade Högskolan Arcada Ab år 2013 för att överta högskoleverksamheten från år I enlighet med yrkeshögskolereformen ska högskolorna fr.o.m. år 2015 verka som aktiebolag. Högskolan Arcada Ab hade inte anställda eller verksamhet under år Stiftelsens styrelse fungerade som styrelse också för Högskolan Arcada Ab (se 1.9.1). Styrelsen sammanträdde tre gånger under år 2013.

8 8 ARCADA BALANSBOK Fastighets Ab Arcada Nova Fastighets Ab Arcada Nova ägdes fram till slutet av år 2012 till 60 % av Stiftelsen Arcada och till 40 % av Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. Ägarna till Fastighets Ab Arcada Nova slutförde i slutet av år 2012 en diffusionsprocess för att dela bolaget i två nya bolag, ett för Arcadahuset och ett för Prakticumhuset. Delningen av Fastighets Ab Arcada Nova genomfördes och två nya bolag bildades: Fastighets Ab Prakticum, som äger Prakticumhuset, och ett nytt Fastighets Ab Arcada Nova, som innehar Arcadahuset, vardera med samma ägarförhållande 60/40 som i det tidigare Fastighets Ab Arcada Nova. Processen slutfördes i februari år 2013 i och med att Stiftelsen Arcada och Samfundet Folkhälsan löste in varandras aktier så att Stiftelsen Arcada blev ensam ägare till Fastighets Ab Arcada Nova och Folkhälsan blev ägare till Fastighetsaktiebolaget Prakticum. Fastighets Ab Arcada Novas bolagsform ändrades från aktiebolag till ömsesidigt fastighetsaktiebolag av en extra bolagsstämma i november Till följd av detta ändrades bolagsordningen. Fastighets Ab Arcada Nova verkar för att värdet på bolagets fastighetsmassa ska ökas på lång sikt. Fastighetsförvaltningen omfattar i första hand drift och underhåll av Arcada- och Prakticumhusen. Bolagets tjänsteproduktion utgörs av VD- och disponenttjänster samt fastighetsskötsel för de bolag som verkar inom campus i Arabiastranden. Fastighets Ab Arcada Novas styrelse har under år 2013 bestått av verkställande direktör Henrik Wolff (ordförande), DE Henrik Gayer, ekonomidirektör Harry Swanljung och förvaltningsdirektör Susanne Homén. Styrelsen sammanträdde två gånger under år Fastighetschef Jörgen Wiik efterträdde Stefan Wiklund som verkställande direktör för Arcada Nova i augusti Arcada Fastigheter Ab, Kb Invest 1 och Bostads Ab Majlunden Arcada Fastigheter Ab ägs till 100 % av Stiftelsen Arcada. Styrelsen för Arcada Fastigheter Ab bestod under år 2013 av verkställande direktör Henrik Wolff och ekonomidirektör Harry Swanljung. Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest 1 och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest 1. Kb Arcada Invest 1 äger Bostads Ab Majlunden, som består av sammanlagt 88 studentbostäder. Styrelsen för Bostads Ab Majlunden bestod år 2013 av Henrik Wolff, ekonomidirektör Harry Swanljung och förvaltningsdirektör Susanne Homén. Nettot av de finansiella posterna uppgick för moderstiftelsen till k (113 k ) och för koncernen till 599 k ( k ) Lönsamhet Verksamhetsårets resultat för stiftelsen utan de bundna fonderna var k (593 k ). Moderstiftelsens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var k (503 k ) och efter överföring till fonderna - 8 k (-707 k ). Koncernens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var k (705 k ) och efter överföring till fonderna 380 k (-506 k ). Resultatet har påverkats positivt av investerings- och finansieringsverksamheten samt intressebolagens resultatandel. Fastighets Ab Arcada Novas resultat för räkenskapsperioden var 473 k efter att 516 k (516 k ) har bokförts som ränta på kapitallånet till ägaren. Nettot av de finansiella posterna uppgick för moderstiftelsen till k (1 900 k ) och för koncernen till k (599 k ) Kassaflöde och likviditet Likviditeten har varit god under hela året. Koncernens kassaflöde före finansieringskostnader, men efter förändring i rörelsekapitalet var k (2 150 k ), moderstiftelsens motsvarande siffror var k (-993 k ). Dotterbolagen Högskolan Arcada Ab, Arcada Fastigheter Ab, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och Kb Arcada Invest I har inte haft anställda under året Nettokassaflödet från hela koncernens verksamhet var 2 778k jämfört med 996 k år Under året gjordes investeringar i utbildningsutrustning till högskolan för 203 k (512 k ). Byggnadsinvesteringarna ökade med 978 k i studentbostäderna. Bostäderna togs i bruk i slutet av Koncernens räntebärande skulder uppgick vid slutet av året till k ( k ). Koncernens skuldsättningsgrad var 66,2 (93,0). (Skuldsättningsgrad = (räntebärande skulder + kapitallån - likvida medel - lånefordringar) / (eget kapital - kapitallån + minoritetsintresse)). Koncernens soliditet var 53,1 % (46,6 %). (Soliditet = (eget kapital - kapitallån + minoritetstillgångar) / (balansräkningens slutsumma - erhållna förskott)). Koncernens avkastning på eget kapital var 12,4 % (4,8 %). (Avkastning på eget kapital = Nettoresultat i procent av justerat eget kapital) Finansiell ställning Intäkter Koncernens intäkter uppgick vid utgången av år 2013 till k ( k ). Intäktsminskningen på k från år 2012 beror på en minskning av statsunderstöd och extern finansiering Förmögenhetsförvaltning Stiftelsen Arcada följer en långsiktig placeringsstrategi. Placeringsportföljen består av fastigheter och aktier. Fastighetsstocken består av högskolans verksamhetsutrymmen och studentbostäder på Arcadas campus. Detaljerad information om placeringsverksamheten finns i bokslutets noter

9 ARCADA BALANSBOK Fondernas verksamhet Marknadsvärdet på Stiftelsen Arcadas samförvaltade fonder var i slutet av år 2013 sammanlagt k ( k år 2012). Stiftelsens fonder bestod av Studentstipendiefonderna (Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I, Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II, Dimitterade elevers stipendiefond, Direktor Max Sergelius stipendiefond, Centralgjuteriets stipendiefond, Familjen Alex Ärts stipendiefond och Svenska handelsläroverkets stipendiefond) till ett värde av k (5 822 k ), Fonden för teknisk undervisning och forskning till ett värde av k ( k ), A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning, vars värde uppgick till k ( k ) samt fonden Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner 51 k. Utdelningen sker under bokslutsårets påföljande kalenderår. Utdelningsutskotten fattar beslut på styrelsens vägnar med iakttagande av ändamålen och reglerna för de enskilda fonderna om användningen av de medel som står till förfogande för utdelning. Fonden för teknisk undervisning och forskning, A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning samt Studentstipendiefonderna har stött högskolan, dess studenter och alumner med en utdelning som sammanlagt uppgick till 994 k. Av dessa, samt av tidigare understöd, har under året intäktsförts k. De resterande understöden har överförts till Högskolan Arcada Ab Forskning, utveckling och innovation Under år 2013 uppgick kostnaderna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) till k (2 233 k ). Den externt finansierade FUI-verksamheten, som uppgick till k (1 640 k ) har finansierats med medel beviljade av Fonden för teknisk undervisning och forskning, A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning och studentstipendiefonderna 899 k (1 226 k ), Europeiska unionen 159 k (133 k ) och Tekes 26 k (33 k ). FUI-verksamheten, som har finansierats med statsmedel uppgår till 165 k (40 k ). Personalkostnadernas andel av FUI-verksamhetens helhetskostnader var k (1 671 k ), vilket motsvarar en kalkylerad arbetsinsats på 30,9 år (31,6 år) Riskhantering Stiftelsen Arcadas styrelse och den verkställande ledningen har det övergripande ansvaret för riskhanteringen. Den politiska risken för Högskolan har på ett avgörande sätt minskat i och med att Högskolan Arcada Ab beviljats ovillkorad koncession för Yrkeshögskolan Arcada. Risken i Högskolans verksamhet är fortsättningsvis långsiktigheten i den offentliga finansieringen. Den offentliga finansieringen till yrkeshögskolorna sjunker under de kommande åren till en nivå som är 20 % lägre än Samtidigt blir finansieringen från och med innevarande år i sin helhet prestationsbaserad. Dessa två faktorer kommer sannolikt att innebära en substantiell omfördelning av statsbidraget till högskolorna. Arcada räknar med att effekten av den nya finansieringsmodellen på längre sikt skall vara positiv. En hållbar ekonomi innebär ändå att Högskolan förmår öka effektiviteten inom utbildningen, bredda finansieringsbasen särskilt inom forskningsverksamheten och öka marknadsandelarna inom utbildningen Personal Under har kompetensförsörjningen varit ett av de strategiska utvecklingsområdena på Arcada. Målsättningen med projektet var att skapa en välfungerande kompetensförsörjning i en tid av förändring. Fokus har främst legat vid att bygga upp och ta i bruk en skräddarsydd kompetensdatabas. Med hjälp av databasen identifieras mångfalden av det expertkunnande som för närvarande finns i organisationen liksom även förestående kompetenssvinn, föranledda av förestående pensioneringar. För att bidra till Arcadas interna kompetensförsörjning och kontinuitet i högskolans profilerande forskning planerades och togs förfarandet Lektor i karriären i bruk hösten Inom ramen för detta överför Arcada en lektor till forskningsuppgifter med en garanterad lön under ca fyra år då lektorn kvalificerar sig akademiskt genom att avlägga doktorsexamen vid ett lämpligt samarbetsuniversitet och blir därefter utnämnd till överlärare på Arcada. Den första Lektor i karriären inledde sina doktorandstudier vid Helsingfors universitet hösten För att bibehålla en entusiasmerande arbetsmiljö och öka arbetsvälmåendet har Arcada fortsättningsvis erbjudit ett rikt utbud av fysiska, kulturella och sociala aktiviteter för medarbetarna. Stiftelsen Arcadas koncern har under år 2013 haft sammanlagt 192 (194) anställda. Av dessa har fyra personer varit anställda av Fastighets Ab Arcada Nova Förvaltning Stiftelsens förvaltning Stiftelsens förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådet Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd tillsätter Stiftelsens styrelse och övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen. Förvaltningsrådet utgör en viktig kontaktlänk till samhället och Arcadas intressegrupper. Förvaltningsrådet erhåller enligt Stiftelsens stadgar inget arvode. Förvaltningsrådet, som väljs för en mandatperiod om tre år, har minst femton och högst trettio medlemmar. Förvaltningsrådet kompletterar sig själv, på förslag av förvaltningsrådets beredningsutskott. Beredningsutskottet bestod år 2013 av förvaltningsrådets ordförande, viceordförande, styrelsens ordförande samt förvaltningsrådets ledamöter Gösta Engman, Jannica Fagerholm och Dag Wallgren. Verkställande direktören deltar i utskottets möten och fungerar som dess sekreterare

10 10 ARCADA BALANSBOK 2013 Förvaltningsrådet har under året haft följande sammansättning: Mandat till år 2014: riksdagsledamot Thomas Blomqvist, ingenjör Gösta Engman, verkställande direktör Jannica Fagerholm, verksamhetsledare Marianne Falck, partisekreterare Johan Johansson, teknologidirektör Petra Lundström, rektor Jorma Mattinen, direktör Kristina Wikberg (ordförande), kansler Thomas Wilhelmsson och ekonomie magister Kaj Åkerberg. Mandat till år 2015: överläkare Caj Haglund, bergsrådet Ole Johansson (vice ordförande), prorektor Matti Raevaara, verkställande direktör Siv Schalin och verkställande direktör Dag Wallgren. Mandat till 2016: minoritetsombudsman Eva Biaudet, styrelseordförande Erik Hartwall, rektor Eva Liljeblom, talman Britt Lundberg, koncernchef Pekka Lundmark, överborgmästare Jussi Pajunen och högkommissionär för nationella minoriteter Astrid Thors. Arcadas VD/rektor Henrik Wolff har föredragit de ärenden som behandlats i förvaltningsrådet och förvaltningsdirektör Susanne Homén har fungerat som förvaltningsrådets sekreterare. Vid förvaltningsrådets möten kan Stiftelsens styrelse och hedersmedlemmarna närvara. Förvaltningsrådet har sammanträtt två gånger under år Stiftelsens styrelse Stiftelsen Arcadas styrelse har haft det övergripande ansvaret för Stiftelsens och Högskolans verksamhet och ingått de avtal med undervisnings- och kulturministeriet som utgör grunden för statsfinansieringen av högskoleverksamheten. Som Högskolans upprätthållare har Stiftelsen beslutat bl.a. i frågor som gäller Högskolans strategiska linjeval, den årliga verksamhetsplanen och budgeten samt Högskolans organisationsstruktur. Statsrådet beviljade den 12 december 2013 Stiftelsens helägda dotterbolag, Högskolan Arcada Ab, koncession för Yrkeshögskolan Arcada från ingången av I och med detta har Stiftelsen överlåtit hela högskoleverksamheten till dotterbolaget. Denna förändring innebär att en del av det uppdrag som tidigare tillkommit stiftelsens styrelse fr.o.m tillfallit aktiebolagets styrelse. Enligt Stiftelsens stadgar skall styrelsen bestå av minst fem och högst elva medlemmar. Förutom Stiftelsens verkställande direktör, som även fungerat som Högskolans rektor, är samtliga styrelsemedlemmar externa. Av den operativa ledningen har förutom rektor även prorektor, förvaltningsdirektören och ekonomidirektören regelbundet deltagit i styrelsens möten. Stiftelsen Arcadas styrelse Främre raden från vänster: Henrik Gayer, Carola Teir-Lehtinen (viceordförande), Arne Wessberg (ordförande), Nella Ginman-Tjeder. Bakre raden från vänster: Jussi Laitinen, Susanne Homén (sekreterare), Henrik Wolff och Niklas Geust. Verkställande direktören Stiftelsens styrelse utnämner Stiftelsens verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Verkställande direktören leder Stiftelsens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar samt ansvarar för det dagliga ledarskapet. Verkställande direktör är FL Henrik Wolff Högskolans förvaltning Högskolans förvaltning grundar sig på yrkeshögskolelagen, statsrådets förordning om yrkeshögskolor, avtalen med undervisnings- och kulturministeriet samt Arcadas instruktion. Högskolan leds av rektor och högskolestyrelsen. Högskolestyrelsen Högskolestyrelsen har till uppgift att utveckla utbildningen och forskningen samt den övriga verksamheten vid Högskolan. Högskolestyrelsen beslutar i frågor som berör utbildningens innehåll, genomförande och organisation. Till högskolestyrelsens centrala uppgifter hör därmed bland annat att fastställa stadgar för Högskolans interna förvaltning och behandla besvär. Arcadas rektor fungerar som ordförande för högskolestyrelsen. Därtill är Högskolans övriga ledning, lärare i huvudsyssla, övrig personal i huvudsyssla, heltidsstuderanden samt näringslivet och det övriga arbetslivet företrädda i styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år. Styrelsen hade under år 2013 följande sammansättning: Överlärare honoris causa Arne Wessberg (ordförande) FM Carola Teir-Lehtinen (viceordförande) DE Henrik Gayer DI Niklas Geust EM Nella Ginman-Tjeder EM Jussi Laitinen FL Henrik Wolff (Stiftelsens VD)

11 ARCADA BALANSBOK Högskolestyrelsens har under år 2013 haft följande sammansättning: Rektor Henrik Wolff, ordförande (ställföreträdare prorektor Camilla Wikström-Grotell) Prefekt Mikael Paronen (suppleant prefekt Katarina Hägg) Överlärare Bettina Stenbock-Hult (suppleant överlärare Carl-Johan Rosenbröijer) Lektor Anne Kokko (suppleant lektor Kim Rancken) Ledande studiekoordinator Lilian Sjöberg (suppleant studiesekreterare Sara Holmberg) Studerande Elin Blomqvist (suppleant studerande Anna-Maria Malm) Studerande Jonas Randers (suppleant studerande Christoffer Andersson) Professor Johan Eriksson PeM Peggy Hansson FM Thomas Thesleff Högskolans ledningsgrupp har under år 2013 haft följande sammansättning: VD/Rektor Henrik Wolff (ordförande) Förvaltningsdirektör Susanne Homén Prefekt Katarina Hägg (Avdelningen för ekonomi, informationsteknik och media t.o.m ) t.f. prefekt Eija Källström (Avdelningen för ekonomi, informationsteknik och media fr.o.m ) Prefekt Mikael Paronen (Avdelningen för energi- och materialteknik) Språkavdelningschef Kerstin Stolt Ekonomidirektör Harry Swanljung Fortbildningschef Lars Wessman Prorektor, prefekt Camilla Wikström-Grotell (Avdelningen för hälsa och välfärd) Därtill har kommunikationschef Gunilla Sjöberg och utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg deltagit i ledningsgruppens sammanträden. Rektorsassistent Susanne Sahlgren har fungerat som ledningsgruppens sekreterare. Högskolestyrelsen 2013: Främre raden från vänster: Peggy Hansson, Henrik Wolff, Jonas Randers, Elin Blomqvist, Lilian Sjöberg, Kim Rancken. Bakre raden från vänster: Bettina Stenbock- Hult, Anne Kokko, Thomas Thesleff, Carl-Johan Rosenbröijer, Camilla Wikström-Grotell, Mikael Paronen, Sara Holmberg och Andrea Nevalainen. På bilden fattas Johan Eriksson. Högskolan Arcadas ledningsgrupp Främre raden från vänster: Lars Wessman, Susanne Homén, Camilla Wikström-Grotell, Susanne Sahlgren, Kerstin Stolt. Andra raden från vänster: Jan-Erik Krusberg, Henrik Wolff, Harry Swanljung, Mikael Paronen. På bilden saknas Katarina Hägg och Gunilla Sjöberg. Studierådgivare Andrea Nevalainen (fram till ) och forskningskoordinator Johan Lund (fr.o.m ) fungerade som högskolestyrelsens sekreterare. Högskolestyrelsen har sammanträtt 11 gånger under år Rektor Arcadas rektor leder Högskolans verksamhet samt behandlar och avgör ärenden som gäller Högskolans interna förvaltning. Rektor utnämns av stiftelsens styrelse. Arcadas rektor är FL Henrik Wolff. Ledningsgruppen Arcadas ledningsgrupp stöder VD/rektor i ledningen och planeringen av verksamheten och utvecklandet av kvaliteten på Arcada. Ledningsgruppen följer kontinuerligt med att verksamheten når de uppställda målen och vidtar vid behov korrigeringsåtgärder.

12 12 ARCADA BALANSBOK Nya hederstitlar Arcadas högskolestyrelse beslöt att bevilja Stiftelsen Arcadas styrelseordförande Arne Wessberg titeln och värdigheten överlärare honoris causa. Titeln är den första i sitt slag på Arcada och kan beviljas en extern person som har gjort en exceptionellt viktig insats för Arcada, har fungerat som inspirationskälla för utvecklingen av högskolan, har osjälviskt delat med sig av sin kompetens och erfarenhet och har gett ett stöd eller bidrag till Arcadas verksamhet utöver det som vanligtvis kan förväntas. Arcadas mångåriga överlärare Göran Pulkkis utnämndes av rektor i samband med sin pensionering till överlärare emeritus. Även denna utnämning är det första i sitt slag på Arcada. För att en pensionerande överlärare skall kunna utnämnas till överlärare emeritus/-a måste samtliga av följande krav uppfyllas: Personen har varit och är fortfarande exceptionellt aktiv och erkänd inom forskning och därtill utveckling eller innovation, personen har varit en mycket aktiv överlärare och gjort en synnerligen betydande arbetsinsats vid Arcada och personen kommer också efter pensioneringen att fortsätta bidra till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten vid Arcada Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Perspektiv på framtiden Högskolan Arcada hör såväl ekonomiskt som prestationsmässigt till de starka yrkeshögskolorna i landet. För första gången på sex år har också de osäkerhetsmoln som legat över Högskolan skingrats. Den förnyade koncessionen innebär att Högskolans framtida val nu är i egna händer. Den nya finansieringsmodellen ger möjligheter till tillväxt på ett sätt som inte tidigare funnits. Inom Högskolan räknar vi bl.a. med att forskningsmässigt höra till de stora högskolorna. Också inom utbildningen finns förutsättningar till en viss tillväxt. Strävandena att balansera hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin har lett till att dualsystemet för första gången har börjat ifrågasättas på bred bas. En naturlig utveckling skulle vara att det stiftas en gemensam lag för alla former av högskolor. En sådan skulle göra det tillåtet att utnyttja de befintliga resurserna mera rationellt, och möjliggöra en mer mångdimensionell diversitet inom högskoleväsendet. Strukturerna inom högskolesektorn kommer att förändras också under de kommande åren. Stiftelsen Arcada är fortsättningsvis beredd att axla ett större ansvar för svensk högskoleverksamhet i Finland. I samband med att Högskolan ombildades till ett aktiebolag omorganiserades också den interna verksamheten. Inom undervisnings- och forskningsverksamheten arbetar Högskolan fr.o.m med fyra institutioner, ledda av var sin prefekt: Institutionen för ekonomi och affärsanalys, prefekt ED, TkD Kaj-Mikael Björk Institutionen för energi och materialteknologi, prefekt FD Mikael Paronen Institutionen för hälsa och välfärd, prefekt HvL Camilla Wikström-Grotell Institutionen för kultur och kommunikation, prefekt PhD Nathalie Hyde-Clark (fr.o.m ) Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en miljon euro för två forskningsprojekt inom evidensbaserat arbete inom social- och hälsovård respektive Big Data analytik. Projekten utförs i samarbete med sammanlagt sju andra högskolor.

13 ARCADA BALANSBOK Resultaträkning Moderstiftelse Koncern Not Ordinarie verksamhet Intäkter Statsunderstöd , , , ,00 Övriga intäkter , , , , , , , ,81 Kostnader Personalkostnader , , , ,22 Undervisningskostnader , , , ,38 Fastighetskostnader , , , ,27 Marknadsföringskostnader , , , ,31 Förvaltningskostnader , , , ,33 Övriga kostnader , , , ,00 Avskrivningar , , , , , , , ,96 Andel av intressebolagens vinst (förlust) ,92 Resultat, ordinarie verksamhet , , , ,85 Investerings- och finansieringsverksamhet Intäkter Finansiella intäkter , , , , , , , ,79 Kostnader Räntor , , , ,64 Övriga finansiella kostnader , , , , , , , ,66 Direkta skatter , , , ,04 Minoritetsandel ,54 Förändring i amorteringsfond ,00 0 Resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter , , , ,40 Överföring till fonderna , , , ,86 Verksamhetsårets resultat , , , ,46

14 14 ARCADA BALANSBOK Balansräkning Moderstiftelse Koncern Not AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar , , , ,23 Materiella tillgångar , , , ,74 Aktier och andelar , , , ,72 Bundna fonders tillgångar , , , , , , , ,26 Rörliga aktiva Långfristiga fordringar , , , ,00 Kortfristiga fordringar , , , ,13 Kassa- och banktillgodohavanden , , , , , , , ,17 AKTIVA totalt , , , ,43 PASSIVA Eget kapital Bundna fonder , , , ,57 Stiftelsekapital , , , ,82 Amorteringsfond ,00 0 Vinst/förlust från tidigare år , , , ,51 Årets resultat , , , ,46 Stiftelsekapital totalt , , , ,87 Eget kapital totalt , , , ,44 Minoritetsintresse ,45 Främmande kapital Långfristigt främmande kapital , , , ,15 Kortfristigt främmande kapital , , , , , , , ,54 PASSIVA totalt , , , ,43

15 ARCADA BALANSBOK Finansieringsanalys Moderstiftelse Koncern Rörelseverksamhetens kassaflöde Rörelseresultat , , , ,85 Korrigeringar till rörelsevinsten , , , ,45 Förändring av rörelsekapital , , , ,67 Betalda räntor och övriga finansiella kostnader , , , ,18 Erhållna dividender , , , ,04 Erhållna räntor , , , ,17 Betalda skatter 4 717, , , ,61 Rörelseverksamhetens kassaflöde , , , ,19 Investeringarnas kassaflöde Investering i materiella och immateriella tillgångar , , , ,16 Investeringar i övriga placeringar , , , ,46 Förändring av förvaltade fonders tillgångar , , , ,11 Investeringarnas kassaflöde , , , ,73 Finansieringens kassaflöde ,00 Amortering av långfristiga lån , ,00 Finansieringens kassaflöde , ,00 Förändring av likvida medel , , , ,46 Likvida medel , , , ,58 Likvida medel , , , ,04 Förändring av rörelsekapital: Ökning/minskning av Kortfristiga rörelsefordringar , , , ,36 Kortfristiga skulder , , , , , , , ,67

16 16 ARCADA BALANSBOK Bokslutets noter 5.1. Värderingsprinciper Värdering av anläggningstillgång Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för erhållna investeringsunderstöd och planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Avskrivningstiderna är: Immateriella rättigheter ADB-programmens användningsrättigheter Patent- och licensrättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid 3 år 5 år 10 år Materiella rättigheter Byggnader och konstruktioner I byggnader och konstruktioner ingående maskiner och inventarier Maskiner o. inventarier IT-utrustning Övriga materiella tillgångar år 15 år 10 år 3 år 3 15 år Värdering av förvaltade fonder De värdepapper som ingår i de förvaltade fonderna har värderats till det lägre av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet Periodisering av pensionskostnader Pensionsskyddet sköts av ett utomstående pensionsbolag. Pensionskostnader bokförs som kostnad under det år de uppstår Understöd och stipendier Projektunderstöden har intäktsförts till den del kostnader uppstått Koncernbokslut Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsmetoden. Koncernens interna transaktioner har eliminerats. Koncernbokslutet inkluderar det helägda Högskolan Arcada Ab, Fastighets Ab Arcada Nova, Arcada Fastigheter Ab, Kb Arcada Invest I, Bostadsaktiebolag Majlunden i Helsingfors och Foxplan Oy (vilande bolag, har namnet Arcada registrerat i handelsregistret). Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57 % av aktierna Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken och dessa bolag är med i koncernen som intressebolag. Bokföringsnämnden har gett ett utlåtande om behandling av de bundna fonderna i Stiftelsen Arcadas bokslut och koncernbokslut. Bokföringsnämndens utlåtande innebär att den interna utdelningen mellan fonderna och stiftelsen skall elimineras redan i moderstiftelsens bokslut och inte enbart i koncernbokslutet. Detta innebär att man inte från resultaträkningen kan utläsa fondernas intäkter och kostnader. I noterna till resultaträkningen specificeras däremot dessa i detalj. I resultaträkningen elimineras den interna utdelningen som sedan återförs i balansräkningen så att fondernas kapital har lika stort eget kapital som tillgångar. Summorna är också lika stora i moderstiftelse och koncern. På basen av utlåtandet elimineras inte i koncernbokslutet den k lån som de bundna fonderna gett till Fab Arcada Nova. I övrigt ingår det i utlåtandet smärre preciseringar av den nuvarande bokslutsinformationen och gäller närmast notuppgifter. En skild resultaträkning utan de bundna fonderna har uppgjorts.

17 ARCADA BALANSBOK Resultaträkning utan de bundna fonderna Ordinarie verksamhet Intäkter Statsunderstöd , ,00 Övriga intäkter , , , ,02 Kostnader Personalkostnader , ,59 Undervisningskostnader , ,38 Fastighetskostnader , ,67 Marknadsföringskostnader , ,31 Förvaltningskostnader , ,25 Avskrivningar , , , ,53 Resultat, ordinarie verksamhet , ,07 Investerings- och finansieringsverksamhet Intäkter Finansiella intäkter , , , ,80 Kostnader Räntor , ,89 Övriga finansiella kostnader , , , ,82 Inkomstskatt 4 717, ,04 Verksamhetsårets resultat , , Resultaträkningens noter Statsunderstöd Moderstiftelse och koncern Statsunderstöd , ,00 Extra statsunderstöd , , , ,00 Antal studenter för vilka erhålls statsunderstöd

18 18 ARCADA BALANSBOK Övriga intäkter Moderstiftelse Koncern Donationer och understöd , , , ,51 Understöd egna förvaltade fonder , , , ,83 EU-projekt , , , ,13 Fortbildning , , , ,45 Hyror , , , ,69 Erhållna understöd till fonderna , , , ,30 Övrigt , , , ,71 Drifts- och kapitalvederlag , ,49 VD- och disponenttjänster , ,53 Intern eliminering av understöd från fonderna till högskolans projektverksamhet , , , ,83 Totalt , , , ,81 Summa intäkter , , , , Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda Moderstiftelse Koncern Löner , , , ,48 Pensionskostnader , , , ,58 Övriga lagstadgade kostnader , , , , , , , ,39 Övriga personalkostnader , , , ,83 Totalt , , , ,22 Ledningens löner och arvoden , ,34 Styrelsens mötesarvoden , , , ,00 Antalet anställda i genomsnitt Moderstiftelse Koncern Totalt Revisionsarvoden Moderstiftelse Koncern Revisionsarvoden , , , ,60 Övriga tjänster , , , ,63 Totalt , , , , Övriga kostnader Moderstiftelse Koncern Bundna fonder , , , ,75 Utdelade understöd totalt , , , ,75 Eliminering av intern utdelning , , , ,00

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet.

Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet. Årsberättelse 2014 Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet. Paulig-koncernen i korthet Ett familjeägt bolag. Gustav Paulig grundade

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10

Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Årsberättelse 2009 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Personalen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny universitetslagstiftning

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny universitetslagstiftning 1 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny universitetslagstiftning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagstiftningen reformeras genom att det

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning

BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse... 30 Koncernens resultaträkning... 35 Koncernens balansräkning aktiva... 36 Koncernens balansräkning passiva... 37 Koncernens kassaflödesanalys...

Läs mer

Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014

Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014 Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 8 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 9 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 14 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Bokslut och årsredovisning 2006

Bokslut och årsredovisning 2006 Bokslut och årsredovisning 2006 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Koncernens nyckeltal 10 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens balansräkning 12 Koncernens finansieringskalkyl 13 Moderbolagets

Läs mer

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet 31.12.2014...15

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program Finansinspektionens diarienummer 14-13482 Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer